Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Péče o handicapovaného žáka v ZŠ a MŠ Nehvizdy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Péče o handicapovaného žáka v ZŠ a MŠ Nehvizdy"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Péče o handicapovaného žáka v ZŠ a MŠ Nehvizdy Sociální práce Vedoucí práce: PaedDr. Luboš Rýdlo Čelákovice, 2012 Vypracovala: Eva Šmejkalová

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Čelákovice, Eva Šmejkalová 2

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat všem pedagogům v Základní škole Nehvizdy a především PaedDr. Luboši Rýdlovi za jeho trpělivost a pomoc, kterou mi poskytl během zpracování mé absolventské práce. Velký dík patří také paní učitelce z nehvizdské školky Leoně Chábové a paní asistence Rút Kořínkové. 3

4 Obsah ÚVOD CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Hlavní cíl Dílčí cíle TEORETICKÁ ČÁST Specifické poruchy učení (SPU) Definice SPU Klasifikace a projevy SPU Příčiny SPU Diagnistika SPU Reedukace SPU Vzdělávávní žáků s SPU Hodnocení a klasifikace žáků s SPU Individuální vzdělávací plán Autismus Definice autismu Typy poruch autistického spektra (PAS) Projevy PAS (triáda postižení) Příčiny PAS Diagnostika Vzdělávání osob s autismem Legislativa Specifické poruchy učení Autismus PRAKTICKÁ ČÁST Základní charakteristika ZŠ a MŠ Nehvizdy Péče o žáky se speciláními vzdělávacími potřebami na ZŠ Nehvizdy Kazuistiky Kazuistika č Kazuistika č DISKUSE...66 ZÁVĚR...67 ZUSAMMENFASSUNG...68 BIBLIOGRAFIE...69 SEZNAM PŘÍLOH...70 PŘÍLOHY

5 ÚVOD Ve své práci bych se chtěla věnovat specifickým poruchám učení (dále SPU). Problematika SPU mne zajímá již delší dobu. Dříve jsem ve svém volném čase doučovala děti různého věku, které měly ve škole problém s nějakým předmětem. Mimo jiné se jednalo i o děti s SPU. Tyto děti jsou někdy brány za méně chytré. Pokud učitel zaznamená, že má jeden z jeho žáků problém s učením, domnívám se, že by tento problém měl řešit s rodiči dítěte a navrhnout vyšetření v Pedagogickopsychologické poradně a neudělat tu chybu, že si žáka automaticky zaškatulkuje mezi méně chytré. Děti s SPU mají ve škole jisté úlevy a já si kladu otázku, zda je to správné. Vždyť dítě s SPU, které označíme termínem dyslektik nebo dysgrafik, tím automaticky zařadíme mezi děti s handicapem. A podle toho se s nimi ve škole také jedná tedy jako s těmi, kteří nikdy nemohou dosáhnout lepších výsledků. Tyto děti ve škole nemohou propadnout, v lepším případě toho zneužívají, v horším případě jim chybí motivace. Nevěří, že by mohly dosáhnout lepších výsledků, když se budou učit. Jako místo své praxe jsem si vybrala Základní školu a Mateřskou školu Nehvizdy. Chtěla bych zjistit, jakým způsobem se běžná ZŠ staví k otázce SPU a jak se s dětmi pracuje. Část své práce bych chtěla věnovat také autismu. Nehvizdskou MŠ navštěvuje autistický chlapec. Myslím si, že vidět integrovaného autistu mezi zdravými dětmi, pro mne mlže být velmi zajímavou zkušeností. Teoretickou část bych chtěla rozdělit na 3 části. První dvě se budou týkat SPU a autismu, především jejich charakteristice, příčinám a projevům. Třetí část věnuji legislativě týkající se obou témat. V praktické části se budu věnovat kazuistikám vybraných případů a své vlastní individuální práci. Těžištěm praktické části se stanou zkušenosti a poznatky, které získám studiem materiálů, pozorováním a především rozhovory. 5

6 1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 1.1Hlavní cíl: Popsat péči o žáka s SPU 1.2Dílčí cíle: Zpracování kazuistik Individuální práce s handicapovaným žákem Výhody a nevýhody funkce asistenta pedagoga 6

7 2 Teoretická část 2.1 Specifické poruchy učení Definice specifických poruch učení Definice specifických poruch učení (dále jen SPU) a především dyslexie prošly od pokusu o první definování této poruchy až po současnost změnami, které odrážejí vývoj vědních oborů a přístupu k této problematice. [ZELINKOVÁ, 2009] Moderní definice SPU ve svém definování vymezují také oblast diagnostiky. Vývojem vědeckého bádání se vytvářela také terminologická východiska této problematiky. Terminologie je nejednotná a tato skutečnost se netýká pouze české literatury, nýbrž i zahraniční. Nesoulad v terminologii poukazuje na skutečnost, že problematika SPU zasahuje do více vědních oborů. V odborné literatuře se setkáváme s termíny Specifické vývojové poruchy učení a chování, Specifické poruchy učení a Vývojové poruchy učení. Tyto pojmy jsou nadřazené pojmům dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Dále sem patří také dyspinxie, dysmúzie a dyspraxie, ale s těmito pojmy se v zahraniční literatuře nesetkáme, jsou českým specifikem. Termín dyslexie označující poruchu čtení, bývá užíván pro označení poruchy čtení a psaní, někdy dokonce bývá označením pro SPU jako celek. Nejčastěji používaný termín SPU naznačuje, že dyslexie spadá do množiny těchto specifických poruch. Samotné slovo dyslexie se skládá z latinského lexis řeč, jazyk a z předpony dys-, která vyjadřuje nedostačivost této funkce. V současné době se můžeme setkat s tendencemi nevysvětlovat SPU jako takové, ale definovat daný problém na základě potřeb dítěte. V této souvislosti jsou žáci s SPU považováni za osoby se specifickými vzdělávacími potřebami. [VÍTKOVÁ, 2004] 7

8 Jedinci s SPU netvoří skupinu vyznačující se stejnými problémy. Můžeme se setkat se žáky, u nichž převládají obtíže ve čtení, psaní, případně i v matematice, ale je také možné, že se jednotlivé poruchy učení mohou u téhož žáka kombinovat. Obecně však platí, že SPU zasahují psychiku člověka a promítají se do sféry sociální a pedagogické. V roce 1976 vydal Úřad pro výchovu v USA definici v tomto znění: SPU jsou poruchami v jednom nebo více psychických procesech, které se účastní v porozumění řeči nebo v užívání řeči, a to mluvené i psané. Tyto poruchy se mohou projevovat v nedokonalé schopnosti naslouchat, myslet, číst, psát nebo počítat. Zahrnují stavy, jako je např. narušené vnímání, mozkové poškození, lehká mozková dysfunkce, dyslexie, vývojová dysfázie atd. Definice z roku 1980 pochází od skupiny expertů Národního ústavu zdraví ve Washingtonu, USA spolu s experty Ortonovy společnosti a zní takto: Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrální nervové soustavy, i když se porucha učení může vyskytovat souběžně s jinými formami postižení (např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitelé), není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů. Obě uvedené definice se týkají nejenom školního věku, ale také časného dětství a odrážejí se i do života v dospělosti. Poruchy učení jsou uváděny ve spojitosti s dysfunkcí centrální nervové soustavy, jelikož jsou podmíněny poruchami v procesech, kterými se získávají a zpracovávají informace. Přítomná porucha učení se zobrazuje do sféry psychické, resp. pedagogické a z toho vyplývá, že pro diagnózu poruch učení je rozhodující vyšetření psychologické a speciálně pedagogické. První definice ještě nerozlišuje, co je příčinou a co je projevem, ale druhá již jednoznačně připisuje původ poruch učení dysfunkci centrální nervové soustavy. Tedy všechny SPU jsou lehkou mozkovou dysfunkcí, ale ne všechny možné dysfunkce jsou poruchami učení. [POKORNÁ, 2001] 8

9 Pojem SPU můžeme tedy definovat jako skupinu poruch, které se projevují obtížemi při nabývání základních vzdělávacích dovedností, jakými jsou mluvení, čtení, psaní a počítání. Poruchy mají individuální charakter a mohou vznikat dysfunkcí centrální nervové soustavy. Velmi často jsou provázeny dalšími příznaky poruchy řeči, obtíže v soustředění, poruchy v oblasti percepce, poruchy motoriky, syndrom ADD, ADHD. Všechny příznaky SPU způsobují selhávání žáka ve školních výkonech a mohou se prolínat do celého edukačního procesu. Znemožňují mu plnit běžné úkoly, přiměřeně reagovat a porozumět pokynům učitele. Opakované neúspěchy pak v dítěti vyvolávají úzkostné stavy a pocity strachu a méněcennosti, dítě ztrácí důvěru ve vlastní schopnosti. SPU zasahují psychiku člověka a zasahují do sféry sociální a psychologické. [PIPEKOVÁ, 2006] Poruchy učení ovlivňují celou osobnost dítěte a často i situaci v rodině. Jsou závažnou překážkou v osvojování vědomostí, ale při jejich včasném zjištění a kvalitní reedukační péči a podpoře může dojít ke zmírnění či úplnému odstranění vzdělávacích obtíží. 9

10 2.1.2 Klasifikace a projevy specifických poruch učení Dyslexie je specifická porucha čtení, která se projevuje neschopností naučit se číst běžnými výukovými metodami. Tato porucha postihuje základní znaky čtenářského výkonu (rychlost, správnost, techniku čtení, porozumění čtenému textu). Dítě má problémy při rozpoznávání a zapamatování si jednotlivých písmen, obzvlášť jedná-li se o písmena tvarově podobná. Problém může nastat i v rozlišování hlásek zvukově podobných. Dítěti působí problém spojování hlásek v slabiku a souvislé čtení slov, které souvisí s oslabením spolupráce mozkových hemisfér. Rychlost Dítě luští písmena a hláskuje, dlouho slabikuje nebo naopak čte zbrkle a domýšlí slova. V případě, že dítě čte poměrně rychle, ale pouze převádí tvar slova na zvukovou podobu a nechápe obsah slova, můžeme hovořit o dyslexii. Chybovost Mezi nejčastější chyby patří záměny tvarově podobných písmen (b-d-p), zvukově podobných písmen (t-d), nebo zcela nepodobných. Ne všechny záměny písmen jsou projevem dyslexie, např. b-d zaměňuje většina začínajících čtenářů. Technika čtení Pokud si dítě čte slovo potichu po hláskách a až poté je vysloví nahlas, hovoříme o tzv. dvojím čtení, které představuje problém při výuce správné techniky čtení. Dítě nedokáže spojit písmena do slov a tím pádem není schopné provést hláskovou syntézu. Porozumění je závislé na úrovni výše uvedených ukazatelů, tj. rychlé a hbité a dekódování, syntéza písmen ve slovo a odhalení obsahu slova. Dysgrafie je specifická porucha psaní postihující grafickou stránku písemného projevu, osvojování jednotlivých písmen, napodobení jejich tvaru, spojení hlásky s písmenem a řazení písmen. Dítě zaměňuje tvarově podobná písmena, písmo je neuspořádané, těžkopádné a neobratné. Žák není schopen soustředit se na obsahovou a gramatickou stránku projevu, píše pomalu a s námahou, často má problémy se špatným úchopem psacího náčiní. 10

11 Projevuje se v těchto oblastech: dítě si obtížně pamatuje tvary písmen a obtížně je napodobuje písmo je obtížně čitelné, je příliš velké nebo naopak příliš malé obtíže při vybavování si tvarů písmen a jejich napodobování přetrvávají do vyšších ročníků dítě často škrtá a přepisuje písmena jeho písemný projev je neupravený má neúměrně pomalé tempo psaní jeho písařský výkon vyžaduje mnoho energie, vytrvalosti a času Dysortografie je specifická porucha pravopisu, která se často vyskytuje ve spojení s dyslexií. Tato porucha se týká tzv. specifických dysortografických jevů, vynechávek, záměn písmen, inverze, zkomolenin, nesprávně umístěného nebo vynechaného vyznačení délek samohlásek a chyb v měkčení. Negativně se projevuje také při aplikaci gramatických jevů. Speciálně dysortografické chyby: rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni vynechání, přidání nebo přesmyknutí písmen nebo slabik hranice slov v písmu [ZELINKOVÁ, 2009] Dyskalkulie je specifická porucha matematických schopností. Dítě s touto poruchou má problémy s matematickými představami, s operacemi s čísly, s prostorovými představami geometrií. Podle charakteru obtíží lze tuto poruchu členit do několika typů : Praktognostická dyskalkulie Tato porucha se týká manipulace s předměty nebo symboly, tj. číslicemi, operačními znaménky atd. Dítě není schopné vytvořit skupinu předmětů o daném počtu prvků, tj. není schopné vlastními silami dojít k pojmu přirozeného čísla. Problémy se týkají zejména porovnání čísel, uspořádání množiny přirozených čísel, seřazení geometrických předmětů dle velikosti, rozlišování jednotlivých tvarů, pochopení jejich rozmístění v prostoru atd. 11

12 Lexická dyskalkulie Jedná se o poruchu čtení matematických symbolů, tj. čísel, společných znaků atd. Má-li dítě lehčí formu, pak čte špatně vícemístná čísla s nulami uprostřed, zlomky, desetinná čísla, odmocniny, plete si čísla podobná vzhledem (3 a 8, 6 a 9, římské číslice IV a VI), zaměňuje čísla (21 a 12), nedovede přečíst víceciferná čísla (897 čte jako 8, 9, 7). Dítě nerozlišuje jednotky, desítky, stovky nechápe jejich význam. Tato porucha bývá označována jako Numerická dyslexie. Při těžší formě způsobují dítěti problémy izolované číslice a jednoduchá operační znaménka. Verbální dyskalkulie Tato porucha způsobuje obtíže ve slovním označování počtu a množství daných předmětů (např. určit množství hrušek na stole). Dítě má problémy s názvy jednotlivých číslic, s matematickými úkoly, nedokáže vyjmenovat po sobě jdoucí čísla ani vzestupně, ani sestupně (během výčtu čísla vynechává nebo zaměňuje pozice). Ideognostická dyskalkulie Tato porucha způsobuje, že dítě nechápe matematické pojmy a vztahy mezi nimi. Dítě sice chápe význam slova 4, ví, jak se čte a co toto číslo představuje, ale nechápe, že 5 bez jedné jsou čtyři, ani že 2x2 jsou čtyři apod. Grafická dyskalkulie Tato porucha způsobuje problémy v grafickém zpracování. Dítě není schopno zapsat si číslice, operační znaky, rýsovat geometrické tvary apod. Operační dyskalkulie Tato porucha patří mezi nejrozšířenější a projevuje se narušenou schopností provádět matematické operace. Velmi častým projevem je záměna operací sčítání za násobení, odčítání za dělení, záměny čitatele a jmenovatele, nahrazování operací za jednodušší. Dítě dělá větší chyby při sčítání a odčítání do 20, v násobení a dělení a nedokáže udržet v paměti (mezi výpočty) jednotlivé výsledky. [SYMONOVÁ, Z. Dyskalkulie aneb Když si čísla dělají, co chtějí... Máma a já. 2011, roč. 6, č. 12, s ISSN ] Dyspinxie je specifická porucha kreslení, která je charakteristická nízkou úrovní kresby. Dítě s tužkou zachází neobratně, tvrdě, nedokáže převést svou představu z trojrozměrného prostoru na dvojrozměrný papír. Dítě má problém s pochopením 12

13 perspektivy. Dysmúzie je specifická porucha, která postihuje schopnost vnímání a reprodukce hudby. Projevuje se obtížemi v rozlišování tónů, dítě si nepamatuje melodii, není schopno rozlišit a reprodukovat rytmus. Dyspraxie Je specifická porucha obratnosti a schopnosti vykonávat složité úkoly. Projevuje se jak při běžných činnostech, tak ve vyučování. Dítě s touto poruchou bývá pomalé, nešikovné a neupravené. 13

14 2.1.3 Příčiny specifických poruch učení Specifické poruchy učení jsou podmíněny mimointelektovými příčinami. Porovnávání intelektových a školních výkonů dítěte vychází z předpokladu, že intelekt jako všeobecné nadání může být pokládán za něco, co určuje schopnost učit se a řešit problémy. Výzkumy však ukázaly, že schopnost naučit se číst je nezávislá na inteligenci, protože číst se mohou naučit i děti s výrazně nižšími mentálními schopnostmi stejnými metodami dokonce rychleji a snáze než děti s dyslexií. Diskrepantní přístup, který vychází z porovnávání školních a intelektových výkonů má významný praktický vliv na diagnostiku a nápravnou péči dětí s SPU. Proto je nutné, zabývat se otázkou vztahu mezi inteligencí a specifickými poruchami učení dětí a přehodnotit diagnostické posuzování i v praxi. Průměrný intelekt může být vyvážen vysokou motivací a pozitivním přístupem k práci. Obráceně může dítě s vysokými následky v inteligenčních testech bez pozitivních osobních podpůrných funkcí ve škole selhávat. Určitá intelektová hranice, která leží pod IQ 90, pouze udává, zda se dítě bude učit snáze, nebo obtížněji. Čím vyšší je zjištěná inteligence, tím více se dá předpokládat, že pracovní nasazení dítěte nemusí být tak veliké. Čím nižší je naměřená inteligence, tím více záleží na motivaci, koncentraci pozornosti a houževnatosti dítěte. U dětí s dyslexií však tato pravidla neplatí. I když se u nich naměří průměrná, nebo i nadprůměrná inteligence, nejsou schopny dosáhnout lepších výkonů ve čtení a psaní, a to i přesto, že se snaží a jsou vytrvalé. Proto jsou často svým okolím označovány za méně nadané, nebo dokonce hloupé. Rodiče, učitelé, spolužáci často nemohou pochopit, že se výsledky nedostavují, přestože se s dítětem pracuje. Podmínkou úspěšného výkonu ve čtení, psaní, popřípadě počítání u dětí s SPU je odstranění příčin jejich selhávání. Takové děti proto vyžadují i specifické metody nácviku. Důvodem vyšetřování úrovně intelektových schopností u dětí s SPU je především porozumění možností dítěte, zjištění jeho současných intelektových výkonů a pokus stanovit jeho pohotovost a schopnost učit se, aby nebylo přepínáno v případě, že jsou jeho intelektové výkony výrazně limitovány. Pokud se však zjistí, že aktuální intelektové schopnosti dítěte s dyslexií jsou dobré, nebo dokonce nadprůměrné, musí se jeho schopnostem přizpůsobit i nápravná opatření. 14

15 Vyšetření intelektu dítěte umožňuje rodičům a pedagogickým pracovníkům dokázat, že neúspěchy dítěte nesouvisí s jeho nedostatečným nadáním. Takové zjištění bývá výrazným motivačním popudem k tomu, aby s ním rodiče prováděli navrhovaná nápravná cvičení. [POKORNÁ, 2001] Odborníci mnoha profesí a specializací na celém světě zjišťují, že děti s dyslexií vykazují (kromě obtíží ve čtení a psaní) ve svém chování mnoho abnormalit v těchto oblastech: úroveň motoriky, vizuální a auditivní procesy, rychlé zpracování podnětů, paměť, stavba funkce centrální nervové soustavy atd. Nejčastěji uváděnými příčinami jsou fonologický deficit a deficit v časovém uspořádání a rychlosti v provádění procesů. Tyto abnormality se mohou projevovat v mnoha kombinacích a v různé závažnosti. Toto je jeden z důvodů, proč nenalezneme dva stejné jedince s poruchou čtení a proč nelze vytvořit optimální metodu společnou pro všechny. Výzkumy, které se zaměřují na odhalení příčin a následnou reedukaci dyslexie lze sledovat v těchto 3 rovinách: 1.biologicko medicínská 2.kognitivní 3.behaviorální 1.Biologicko medicínská rovina Genetickou výbavu člověka tvoří tisíc genů a z toho asi 30% genů ovlivňuje vývoj mozku a mozkové aktivity. V současné době už existují nezvratné důkazy o tom, že různé vývojové poruchy, jako např. dyslexie, jsou ovlivněny geny. Mozek jedince s dyslexií se liší od mozku jedince bez této poruchy strukturou a funkcí. Studium mozku dyslektika začíná mikroskopickými údaji po smrti jedince a pokračuje do současnosti k moderním zobrazovacím metodám. Vědci objevili velké anatomické rozdíly a odlišnosti na úrovni buněk a spojů mezi nimi. Předpokládá se, že strukturální rozdíly v mozcích dyslektiků se utvářejí již před porodem ve vzájemné interakci mezi geny a prostředím. Zmíněné anatomické rozdíly se týkají planum temporale. Zatímco u pravoruké části populace je širší na levé straně, u dyslektiků dosahuje stejné velikosti na obou stranách mozku. Tato část mozku se podílí nejen na procesech vyšší úrovně, nýbrž také na senzorické a motorické analýze, 15

16 pracovní paměti, pozornosti, sluchových procesech a jazykových funkcích. Kromě mikroskopických údajů zjištěných posmrtně z mozků dyslektiků přinesly v posledních desetiletích významné objevy různé zobrazovací technologie. Ty umožňují zachytit změny v mozku sledovaných jedinců při určitých aktivitách. V 80.letech 20.století prokázali vědci s použitím metody pozitronové emisní tomografie odlišnosti v činnosti mozku při čtení dyslektiků a kontrolní skupiny. Takovýchto výzkumů, kterými lze zjistit, že mozek dyslektika pracuje jinak nejen při čtení, nýbrž také při jiných aktivitách, je mnoho. Tyto metody jsou a v budoucnu budou významným přínosem pro praxi. Bude tak možné sledovat rizikové dítě už v předškolním věku a případně upozornit na určité oblasti vývoje, které se odlišují. U jedinců, kteří mají obtíže ve čtení, ukážou možné příčiny a naznačí tak vhodný způsob reedukace. V neposlední řadě také umožní objektivní zhodnocení účinnosti metody reedukace. 2.Kognitivní rovina V této rovině byly prokázány deficity v těchto oblastech: a)fonologický deficit b)vizuální deficit c)deficity v oblasti řeči a jazyka d)deficity v procesu automatizace e)deficity v oblasti paměti f)deficity v časovém uspořádání ovlivňující rychlost poznávacích procesů g)kombinace deficitů a)fonologický deficit V posledních desetiletích se výzkumy zaměřují na identifikaci a analýzu fonologického deficitu. Odborníci se shodují, že většina dyslektiků vykazuje deficit ve fonologických procesech. Výzkumy ukázaly, že děti s dyslexií trpí časným poškozením fonemického uvědomění, které pak způsobuje obtíže v dekódování a osvojování dalších dovedností, které podmiňují nácvik čtení. b)vizuální deficit Vizuální deficit byl považován za příčinu již mezi průkopníky dyslexie. Mnoho čtenářů má problémy v identifikaci hlásek ve slově. Stěžují si, že se jim písmenka na stránce pohybují a nemohou zachytit a zpracovat jejich správný tvar a pořadí. Pravděpodobným vysvětlením jsou nekontrolovatelné pohyby očí po stránce při snaze fixovat na slovo. Když se dítě učí číst, dekóduje tvary písmen a písmena pak skládá ve slovo. U 16

17 dětí-dyslektiků zůstává dlouho obraz prvního písmene, který tak zaclání písmenu druhému. Dítě potřebuje více času, aby získalo čistý obraz druhého písmenka. Když druhé písmeno identifikuje, přesune se ke třetímu písmenu, které je maskováno písmenem druhým. Identifikace písmen je tak pomalá. c)deficity v oblasti řeči a jazyka Někteří odborníci považují dyslexii za poruchu, která postihuje mluvenou a psanou řeč, systém osvojování jazyka a jazykové kompetence. Mezi projevy patří snížená schopnost rychle jmenovat písmena, barvy, předměty na obrázku, hledat rýmující se slova. U nás jsou poruchy učení spojeny s menší slovní zásobou, obtížemi ve vyjadřování, nižším jazykovým citem a artikulační neobratností. d)deficity v procesu automatizace Touto teorií se předpokládá, že proces učení probíhá zpočátku bez problému, ale dovednosti nejsou automatizovány tak rychle, jako u běžné populace. Obtíže nastanou, když se v procesu učení objeví úkoly, které by měly proběhnout automaticky, poněvadž jsou předpokladem ke zvládnutí složitějších úkolů. Čím je úkol složitější, tím delší je jeho automatizace. Vhodné je zaměřit se na zautomatizování dílčích dovedností, které je nutné bezpečně zvládnout. e)deficity v oblasti paměti Paměť dělíme na krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. Poruchy paměti krátkodobé způsobují potíže při zapamatování pokynů, úkolů, ale také slovíček, které má dítě opakovat. f)deficity v časovém uspořádání ovlivňující rychlost poznávacích procesů Podle výzkumů trpí dyslektici obtížemi ve zrakovém vnímání, které nejsou měřitelné pomocí běžných psychotestů. Projevují se při řešení těch úkolů, ve kterých se rychle měří vizuální podněty. Deficit nepostihuje pouze rychlost vizuálních procesů, ale též procesů auditivních, motorických a řečových. g)kombinace deficitů Většina odborníků vidí příčinu dyslexie v kombinaci více deficitů. Jsou to fonologické uvědomění, řeč, paměť a deficit v procesu automatizace. 3.Behaviorální rovina Do této roviny patří: rozbor procesu čtení, rozbor procesu psaní, rozbor chování při čtení, psaní a při běžných denních činnostech. [ZELINKOVÁ, 2009] 17

18 2.1.4 Diagnostika specifických poruch učení Diagnostika představuje východisko výchovně vzdělávacího procesu a reedukace. Jejím cílem je stanovit úroveň vědomostí a dovedností poznávacích procesů, sociálních vztahů, osobnostních charakteristik a dalších faktorů, které se podílí na úspěchu nebo neúspěchu dítěte. Diagnostika, která je prováděná na specializovaném pracovišti se liší od diagnostiky prováděné v běžné či specializované třídě. V podmínkách třídy je sledování žáka dlouhodobé a je ovlivněno atmosférou třídy, školy a osobností učitele. Zahrnuje i srovnání s ostatními žáky dané třídy. Specializované pracoviště je prostředím, ve kterém se po navázání individuálního kontaktu vytvoří takové podmínky, v nichž může dítě podat optimální výkon. Speciální testy, které se zde používají, umožňují porovnání žáka s populací stejného věku. Závěry obou pracovišť jsou cenné, ale pouze za předpokladu vzájemného využití získaných poznatků ve prospěch dítěte. Diagnózu, která umožňuje integraci, může stanovit pouze Pedagogicko psychologická poradna (dále jen PPP) nebo Speciálně-pedagogické centrum (dále jen SPC). Závěry z vyšetření provedené jinými institucemi mohou být podkladem pro zařazení dítěte do systému speciální péče, ale pouze v případě schválení PPP nebo SPC. Po přidělení diagnózy se dítě zařadí mezi handicapované jedince a tím pádem též do speciálního vzdělávacího systému (speciální třída, škola), nebo je integrováno mezi běžnou populaci. Diagnostická kritéria SPU vycházejí z definic poruchy, z teoretických poznatků objasňujících jejich příčiny, projevy i průvodní znaky. Stanovení přesných kritérií není možné, poněvadž aktuální stav dítěte je výsledkem mnoha faktorů. Pokud je např. dítě v určitých oblastech nedostatečně zralé pro nácvik čtení, učitel to nerespektuje, obtíže dítěte se prohlubují a výsledek se může jevit jako porucha čtení. Odklad ve stanovení diagnózy po cíleně provedených cvičeních je projevem zodpovědnosti. [ZELINKOVÁ, 2009] Diagnostika na odborném pracovišti Diagnostiku SPU provádějí PPP nebo SPC. Ke kompletní diagnostice je nutná spolupráce psychologa, speciálního pedagoga, sociální pracovnice, popřípadě dalších 18

19 specialistů (odborní lékaři). Při stanovení diagnózy je brána v úvahu zpráva školy, kterou dítě navštěvuje. Součástí diagnostiky je anamnéza, která je zaměřená na dítě, sourozence i rodiče. Obvykle ji vypracuje sociální pracovnice. Mezi nejdůležitější údaje patří zjištění o výskytu obdobných obtíží v rodině, údaje o průběhu těhotenství a porodu, onemocněních, které dítě prodělalo, údaje o vývoji řeči, motoriky a zájmech dítěte. Během vyšetření se sleduje chování dítěte, jakým způsobech řeší zadané úkoly. Vyšetření čtení Během vyšetření se sledují základní charakteristiky čtenářského výkonu, tj. rychlost, správnost, technika čtení a porozumění. Používají se standardizované texty, které mají různou obtížnost. Hodnotí se, zda je dítě schopno je samostatně vypracovat, zda odpovídá na otázky nebo čtenému textu téměř nerozumí. Vyšetření psaní Úroveň psaní se hodnotí z hlediska grafické, pravopisné a obsahové stránky. Diagnostickými nástroji jsou opis, přepis, diktát a volný písemný projev. Porovnávají se výsledky na odborném pracovišti s výsledky ve škole. Grafická stránka písemného projevu je hodnocena v těchto ukazatelích: způsob sezení při psaní držení psacího náčiní pracovní tempo tvary písmen (plynulost tahů, přítlak) velikost písmen rychlost vybavování písmen uspořádání na ploše Vyšetření matematických schopností Matematické schopnosti jsou tvořeny souhrnem a souhrou dílčích schopností. Diagnostika tedy musí postihovat úroveň psychických funkcí a dílčích dovedností, tj. rozumových schopností, řeči, percepce, pravolevé a prostorové orientace, motoriky. Pro stanovení diagnózy dyskalkulie nebo na její podezření jsou rozhodující tato zjištění: které úkoly dítě ještě zvládá (více sygnalizuje poruchu selhání ve snazších úkolech, než v těch, které se právě probírají) 19

20 jako příčina se vylučují nižší rozumové schopnosti, nižší nadání na matematiku a didaktogenní obtíže Zjišťování úrovně sluchového vnímání Pomocí Moseleyova testu dítě určuje, zda je určitá hláska obsažena v daném slově (ó ve slově gól). Dále se provádí sluchová diferenciace nesmyslných slov (dyntdint, pstref-stref), poznávání první nebo poslední hlásky ve slově, sluchová analýza a syntéza, zkouška sluchové diferenciace smysluplných slov (sůl-půl, mráz-hráz, Eva-Iva) a úrověň sluchové paměti prostřednictvím opakování slov a vět. Zjišťování úrovně zrakového vnímání Nejčastěji se používá Edfeldtův test, který je určený pro předškolní a mladší školní věk. Test obsahuje figury, které se liší dle osy v horizontální nebo vertikální rovině. Dítě určuje, zda jsou obrazce stejné či nikoliv. Zjišťování úrovně pravolevé a prostorové orientace Zkouška zjišťování pravolevé a prostorové orientace obsahuje orientaci ve čtverci (ukaž pravý horní roh papíru), orientaci na vlastním těle (zvedni levou rukou, ukaž pravé ucho) a orientaci na osobě sedící čelem (ukaž pravou rukou mou pravou ruku). Vyšetření řeči V průběhu rozhovoru s dítětem se hodnotí jeho výslovnost, vyjadřovací schopnosti, slovní zásoba, zadrhávání v řeči atd. Případný výskyt specifické poruchy řeči se zjistí opakováním slovních spojení či vět. Mezi další speciálně zaměřené zkoušky patří zkouška motoriky (jemné a hrubé) a rovnováhy a diagnostika ADHD. [ZELINKOVÁ, 2009] 20

21 2.1.5 Reedukace specifických poruch učení Reedukace ve své podstatě znamená převýchovu, znovu obnovenou výchovu. Tímto pojmem se označují soubory speciálně pedagogických postupů. Reedukační proces znamená postupné zlepšování úrovně porušených nebo nevyvinutých funkcí potřebných pro čtení, psaní a počítání. Výsledkem není pouze rozvoj těchto funkcí a vytvoření potřebné dovednosti, ale je zaměřen také na plnou nebo alespoň částečnou kompenzaci potíží, které plynou z SPU. Reedukace je individuální záležitostí, neboť vychází z individuality dítěte, z jeho aktuálního stavu a konkrétních projevů poruchy. To je důvod, proč neexistuje jednotný postup reedukace stejný pro všechny děti. Každé dítě má poruchu různě závažnou, se zcela individuálními projevy. Proto je podkladem a východiskem pro reedukaci nutná komplexní zpráva z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření. V ní by měl být diagnostikován typ poruchy, projevy poruchy, stupeň její závažnosti a stav percepčně-motorických funkcí (tvoří podklad poruchy). Další součástí zprávy z vyšetření je rovněž struktura a stav intelektových schopností, orientační doporučení pro reedukaci (na které oblasti se zaměřit, na kterém stupni při reedukaci začít, jaké metody a pomůcky využívat), vhodné metody práce a takový způsob hodnocení, kterým by bylo možné posuzovat skutečné vědomosti a dovednosti dítěte. Reedukace ovšem v žádném případě neznamená doučování. Jedná se o soubor metod, které směřují k odstranění specifických obtíží při čtení, psaní a počítání. Tyto metody jsou zaměřeny na rozvoj percepčně motorických funkcí. Ačkoliv svým způsobem výuku podporují, rozhodně ji nenahrazují. V rámci reedukace se u starších dětí buduje a podporuje schopnost učit se. Reedukace by měla začít na takové úrovni, jakou ještě dítě s jistotou zvládne. Obtížnost je postupně zvyšována. Důležitá je také pozitivní motivace, která dítě podněcuje k další práci, např. pochvala za dobře splněný úkol. Reekukace by vždy měla začít nácvikem percepčně motorických funkcí. Jelikož tyto funkce tvoří podklad poruchy, je třeba z nich vycházet a průběžně je rozvíjet. Při reedukaci percepčních funkcí se postupuje od manipulace s konkrétními předměty k manipulaci s jejich zobrazením, tzn. od obrázků konkrétních předmětů, k abstraktním obrazcům, např. geometrické tvary tvary připomínající písmena vlastní písmena. 21

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností DYSKALKULIE - porucha matematických schopností Při řešení různých matematických úloh se uplatňují speciální matematické faktory: verbální (zadávání úloh, jejich řešení, odpovědi na otázky ve formě řeči

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu Specifické poruchy učení Neschopnost žáků naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod a žáci vyžadují použití jiných výukových a pracovních metod. Dyslexie Specifická porucha čtení 1.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole a Praktické škole Benešov Konopišťská 386, 256 01 Benešov E-mail: spcbenesov@seznam.cz mobil: 734357465 ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC Vážená paní

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka Ing. Libuše Novotná 1 Ing. Libuše Novotná PROGRAM: 1. SPU mateřský a cizí jazyk 2. Barva jako podklad čteného

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. 6. Rada šestá: Rozvíjejte fonematický sluch Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova: KOZA

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen)

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) DYSGRAFIE - porucha psaní (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) Dysgrafie úzce souvisí s dysortografií, velmi často se vyskytují společně. Reedukace je

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ DYSKALKULIE Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Mgr.Noemi

Více

Speciální pedagogika. Specifické poruchy učení

Speciální pedagogika. Specifické poruchy učení Speciální pedagogika Specifické poruchy učení Definice Různorodá skupina poruch projevující se potížemi při nabývání základních vzdělávacích dovedností jako je mluvení, čtení, psaní, počítání. Způsobují

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Specifické vývojové poruchy učení a chování

Specifické vývojové poruchy učení a chování Specifické vývojové poruchy učení a chování Doc.PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Jackie Stuart Automobilový závodník F 1 Nikdo si neumí představit, kolik ponížení zažívá ve škole dítě s dyslexií 1 SPU jsou

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Péče o děti se specifickými poruchami učení v České republice Možnosti podpory na škole postupy při specifických poruchách učení.

Péče o děti se specifickými poruchami učení v České republice Možnosti podpory na škole postupy při specifických poruchách učení. Péče o děti se specifickými poruchami učení v České republice Možnosti podpory na škole postupy při specifických poruchách učení EdQ CECO BRNO 10.5.2005 PhDr. Jarmila Burešová Péče o děti se specifickými

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Matematika. poznává jednotlivá čísla do 20 na základě názoru. Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20. využívá matematické pomůcky

Matematika. poznává jednotlivá čísla do 20 na základě názoru. Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20. využívá matematické pomůcky 1 Matematika Matematika Učivo ŠVP výstupy Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20 Určování čísel v řadě do 10, do 20 Pojmy před, za, hned před, hned

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ!

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Sluchová analýza a syntéza řeči Rozlišování slov ve větě pozor, i předložka je samostatné slovo Rozkládání slov na slabiky zkoušet i slova,

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Individuální vzdělávací plán pro praxi

Individuální vzdělávací plán pro praxi Individuální vzdělávací plán pro praxi Individuální vzděláváací plán (IVP) je závazný pracovní materiál sloužící všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. Vzniká na základě spolupráce

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy.

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis)!!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. Specifické dysortografické jevy: - rozlišování krátkých a dlouhých

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více