Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Péče o handicapovaného žáka v ZŠ a MŠ Nehvizdy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Péče o handicapovaného žáka v ZŠ a MŠ Nehvizdy"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Péče o handicapovaného žáka v ZŠ a MŠ Nehvizdy Sociální práce Vedoucí práce: PaedDr. Luboš Rýdlo Čelákovice, 2012 Vypracovala: Eva Šmejkalová

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Čelákovice, Eva Šmejkalová 2

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat všem pedagogům v Základní škole Nehvizdy a především PaedDr. Luboši Rýdlovi za jeho trpělivost a pomoc, kterou mi poskytl během zpracování mé absolventské práce. Velký dík patří také paní učitelce z nehvizdské školky Leoně Chábové a paní asistence Rút Kořínkové. 3

4 Obsah ÚVOD CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Hlavní cíl Dílčí cíle TEORETICKÁ ČÁST Specifické poruchy učení (SPU) Definice SPU Klasifikace a projevy SPU Příčiny SPU Diagnistika SPU Reedukace SPU Vzdělávávní žáků s SPU Hodnocení a klasifikace žáků s SPU Individuální vzdělávací plán Autismus Definice autismu Typy poruch autistického spektra (PAS) Projevy PAS (triáda postižení) Příčiny PAS Diagnostika Vzdělávání osob s autismem Legislativa Specifické poruchy učení Autismus PRAKTICKÁ ČÁST Základní charakteristika ZŠ a MŠ Nehvizdy Péče o žáky se speciláními vzdělávacími potřebami na ZŠ Nehvizdy Kazuistiky Kazuistika č Kazuistika č DISKUSE...66 ZÁVĚR...67 ZUSAMMENFASSUNG...68 BIBLIOGRAFIE...69 SEZNAM PŘÍLOH...70 PŘÍLOHY

5 ÚVOD Ve své práci bych se chtěla věnovat specifickým poruchám učení (dále SPU). Problematika SPU mne zajímá již delší dobu. Dříve jsem ve svém volném čase doučovala děti různého věku, které měly ve škole problém s nějakým předmětem. Mimo jiné se jednalo i o děti s SPU. Tyto děti jsou někdy brány za méně chytré. Pokud učitel zaznamená, že má jeden z jeho žáků problém s učením, domnívám se, že by tento problém měl řešit s rodiči dítěte a navrhnout vyšetření v Pedagogickopsychologické poradně a neudělat tu chybu, že si žáka automaticky zaškatulkuje mezi méně chytré. Děti s SPU mají ve škole jisté úlevy a já si kladu otázku, zda je to správné. Vždyť dítě s SPU, které označíme termínem dyslektik nebo dysgrafik, tím automaticky zařadíme mezi děti s handicapem. A podle toho se s nimi ve škole také jedná tedy jako s těmi, kteří nikdy nemohou dosáhnout lepších výsledků. Tyto děti ve škole nemohou propadnout, v lepším případě toho zneužívají, v horším případě jim chybí motivace. Nevěří, že by mohly dosáhnout lepších výsledků, když se budou učit. Jako místo své praxe jsem si vybrala Základní školu a Mateřskou školu Nehvizdy. Chtěla bych zjistit, jakým způsobem se běžná ZŠ staví k otázce SPU a jak se s dětmi pracuje. Část své práce bych chtěla věnovat také autismu. Nehvizdskou MŠ navštěvuje autistický chlapec. Myslím si, že vidět integrovaného autistu mezi zdravými dětmi, pro mne mlže být velmi zajímavou zkušeností. Teoretickou část bych chtěla rozdělit na 3 části. První dvě se budou týkat SPU a autismu, především jejich charakteristice, příčinám a projevům. Třetí část věnuji legislativě týkající se obou témat. V praktické části se budu věnovat kazuistikám vybraných případů a své vlastní individuální práci. Těžištěm praktické části se stanou zkušenosti a poznatky, které získám studiem materiálů, pozorováním a především rozhovory. 5

6 1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 1.1Hlavní cíl: Popsat péči o žáka s SPU 1.2Dílčí cíle: Zpracování kazuistik Individuální práce s handicapovaným žákem Výhody a nevýhody funkce asistenta pedagoga 6

7 2 Teoretická část 2.1 Specifické poruchy učení Definice specifických poruch učení Definice specifických poruch učení (dále jen SPU) a především dyslexie prošly od pokusu o první definování této poruchy až po současnost změnami, které odrážejí vývoj vědních oborů a přístupu k této problematice. [ZELINKOVÁ, 2009] Moderní definice SPU ve svém definování vymezují také oblast diagnostiky. Vývojem vědeckého bádání se vytvářela také terminologická východiska této problematiky. Terminologie je nejednotná a tato skutečnost se netýká pouze české literatury, nýbrž i zahraniční. Nesoulad v terminologii poukazuje na skutečnost, že problematika SPU zasahuje do více vědních oborů. V odborné literatuře se setkáváme s termíny Specifické vývojové poruchy učení a chování, Specifické poruchy učení a Vývojové poruchy učení. Tyto pojmy jsou nadřazené pojmům dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Dále sem patří také dyspinxie, dysmúzie a dyspraxie, ale s těmito pojmy se v zahraniční literatuře nesetkáme, jsou českým specifikem. Termín dyslexie označující poruchu čtení, bývá užíván pro označení poruchy čtení a psaní, někdy dokonce bývá označením pro SPU jako celek. Nejčastěji používaný termín SPU naznačuje, že dyslexie spadá do množiny těchto specifických poruch. Samotné slovo dyslexie se skládá z latinského lexis řeč, jazyk a z předpony dys-, která vyjadřuje nedostačivost této funkce. V současné době se můžeme setkat s tendencemi nevysvětlovat SPU jako takové, ale definovat daný problém na základě potřeb dítěte. V této souvislosti jsou žáci s SPU považováni za osoby se specifickými vzdělávacími potřebami. [VÍTKOVÁ, 2004] 7

8 Jedinci s SPU netvoří skupinu vyznačující se stejnými problémy. Můžeme se setkat se žáky, u nichž převládají obtíže ve čtení, psaní, případně i v matematice, ale je také možné, že se jednotlivé poruchy učení mohou u téhož žáka kombinovat. Obecně však platí, že SPU zasahují psychiku člověka a promítají se do sféry sociální a pedagogické. V roce 1976 vydal Úřad pro výchovu v USA definici v tomto znění: SPU jsou poruchami v jednom nebo více psychických procesech, které se účastní v porozumění řeči nebo v užívání řeči, a to mluvené i psané. Tyto poruchy se mohou projevovat v nedokonalé schopnosti naslouchat, myslet, číst, psát nebo počítat. Zahrnují stavy, jako je např. narušené vnímání, mozkové poškození, lehká mozková dysfunkce, dyslexie, vývojová dysfázie atd. Definice z roku 1980 pochází od skupiny expertů Národního ústavu zdraví ve Washingtonu, USA spolu s experty Ortonovy společnosti a zní takto: Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrální nervové soustavy, i když se porucha učení může vyskytovat souběžně s jinými formami postižení (např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitelé), není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů. Obě uvedené definice se týkají nejenom školního věku, ale také časného dětství a odrážejí se i do života v dospělosti. Poruchy učení jsou uváděny ve spojitosti s dysfunkcí centrální nervové soustavy, jelikož jsou podmíněny poruchami v procesech, kterými se získávají a zpracovávají informace. Přítomná porucha učení se zobrazuje do sféry psychické, resp. pedagogické a z toho vyplývá, že pro diagnózu poruch učení je rozhodující vyšetření psychologické a speciálně pedagogické. První definice ještě nerozlišuje, co je příčinou a co je projevem, ale druhá již jednoznačně připisuje původ poruch učení dysfunkci centrální nervové soustavy. Tedy všechny SPU jsou lehkou mozkovou dysfunkcí, ale ne všechny možné dysfunkce jsou poruchami učení. [POKORNÁ, 2001] 8

9 Pojem SPU můžeme tedy definovat jako skupinu poruch, které se projevují obtížemi při nabývání základních vzdělávacích dovedností, jakými jsou mluvení, čtení, psaní a počítání. Poruchy mají individuální charakter a mohou vznikat dysfunkcí centrální nervové soustavy. Velmi často jsou provázeny dalšími příznaky poruchy řeči, obtíže v soustředění, poruchy v oblasti percepce, poruchy motoriky, syndrom ADD, ADHD. Všechny příznaky SPU způsobují selhávání žáka ve školních výkonech a mohou se prolínat do celého edukačního procesu. Znemožňují mu plnit běžné úkoly, přiměřeně reagovat a porozumět pokynům učitele. Opakované neúspěchy pak v dítěti vyvolávají úzkostné stavy a pocity strachu a méněcennosti, dítě ztrácí důvěru ve vlastní schopnosti. SPU zasahují psychiku člověka a zasahují do sféry sociální a psychologické. [PIPEKOVÁ, 2006] Poruchy učení ovlivňují celou osobnost dítěte a často i situaci v rodině. Jsou závažnou překážkou v osvojování vědomostí, ale při jejich včasném zjištění a kvalitní reedukační péči a podpoře může dojít ke zmírnění či úplnému odstranění vzdělávacích obtíží. 9

10 2.1.2 Klasifikace a projevy specifických poruch učení Dyslexie je specifická porucha čtení, která se projevuje neschopností naučit se číst běžnými výukovými metodami. Tato porucha postihuje základní znaky čtenářského výkonu (rychlost, správnost, techniku čtení, porozumění čtenému textu). Dítě má problémy při rozpoznávání a zapamatování si jednotlivých písmen, obzvlášť jedná-li se o písmena tvarově podobná. Problém může nastat i v rozlišování hlásek zvukově podobných. Dítěti působí problém spojování hlásek v slabiku a souvislé čtení slov, které souvisí s oslabením spolupráce mozkových hemisfér. Rychlost Dítě luští písmena a hláskuje, dlouho slabikuje nebo naopak čte zbrkle a domýšlí slova. V případě, že dítě čte poměrně rychle, ale pouze převádí tvar slova na zvukovou podobu a nechápe obsah slova, můžeme hovořit o dyslexii. Chybovost Mezi nejčastější chyby patří záměny tvarově podobných písmen (b-d-p), zvukově podobných písmen (t-d), nebo zcela nepodobných. Ne všechny záměny písmen jsou projevem dyslexie, např. b-d zaměňuje většina začínajících čtenářů. Technika čtení Pokud si dítě čte slovo potichu po hláskách a až poté je vysloví nahlas, hovoříme o tzv. dvojím čtení, které představuje problém při výuce správné techniky čtení. Dítě nedokáže spojit písmena do slov a tím pádem není schopné provést hláskovou syntézu. Porozumění je závislé na úrovni výše uvedených ukazatelů, tj. rychlé a hbité a dekódování, syntéza písmen ve slovo a odhalení obsahu slova. Dysgrafie je specifická porucha psaní postihující grafickou stránku písemného projevu, osvojování jednotlivých písmen, napodobení jejich tvaru, spojení hlásky s písmenem a řazení písmen. Dítě zaměňuje tvarově podobná písmena, písmo je neuspořádané, těžkopádné a neobratné. Žák není schopen soustředit se na obsahovou a gramatickou stránku projevu, píše pomalu a s námahou, často má problémy se špatným úchopem psacího náčiní. 10

11 Projevuje se v těchto oblastech: dítě si obtížně pamatuje tvary písmen a obtížně je napodobuje písmo je obtížně čitelné, je příliš velké nebo naopak příliš malé obtíže při vybavování si tvarů písmen a jejich napodobování přetrvávají do vyšších ročníků dítě často škrtá a přepisuje písmena jeho písemný projev je neupravený má neúměrně pomalé tempo psaní jeho písařský výkon vyžaduje mnoho energie, vytrvalosti a času Dysortografie je specifická porucha pravopisu, která se často vyskytuje ve spojení s dyslexií. Tato porucha se týká tzv. specifických dysortografických jevů, vynechávek, záměn písmen, inverze, zkomolenin, nesprávně umístěného nebo vynechaného vyznačení délek samohlásek a chyb v měkčení. Negativně se projevuje také při aplikaci gramatických jevů. Speciálně dysortografické chyby: rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni vynechání, přidání nebo přesmyknutí písmen nebo slabik hranice slov v písmu [ZELINKOVÁ, 2009] Dyskalkulie je specifická porucha matematických schopností. Dítě s touto poruchou má problémy s matematickými představami, s operacemi s čísly, s prostorovými představami geometrií. Podle charakteru obtíží lze tuto poruchu členit do několika typů : Praktognostická dyskalkulie Tato porucha se týká manipulace s předměty nebo symboly, tj. číslicemi, operačními znaménky atd. Dítě není schopné vytvořit skupinu předmětů o daném počtu prvků, tj. není schopné vlastními silami dojít k pojmu přirozeného čísla. Problémy se týkají zejména porovnání čísel, uspořádání množiny přirozených čísel, seřazení geometrických předmětů dle velikosti, rozlišování jednotlivých tvarů, pochopení jejich rozmístění v prostoru atd. 11

12 Lexická dyskalkulie Jedná se o poruchu čtení matematických symbolů, tj. čísel, společných znaků atd. Má-li dítě lehčí formu, pak čte špatně vícemístná čísla s nulami uprostřed, zlomky, desetinná čísla, odmocniny, plete si čísla podobná vzhledem (3 a 8, 6 a 9, římské číslice IV a VI), zaměňuje čísla (21 a 12), nedovede přečíst víceciferná čísla (897 čte jako 8, 9, 7). Dítě nerozlišuje jednotky, desítky, stovky nechápe jejich význam. Tato porucha bývá označována jako Numerická dyslexie. Při těžší formě způsobují dítěti problémy izolované číslice a jednoduchá operační znaménka. Verbální dyskalkulie Tato porucha způsobuje obtíže ve slovním označování počtu a množství daných předmětů (např. určit množství hrušek na stole). Dítě má problémy s názvy jednotlivých číslic, s matematickými úkoly, nedokáže vyjmenovat po sobě jdoucí čísla ani vzestupně, ani sestupně (během výčtu čísla vynechává nebo zaměňuje pozice). Ideognostická dyskalkulie Tato porucha způsobuje, že dítě nechápe matematické pojmy a vztahy mezi nimi. Dítě sice chápe význam slova 4, ví, jak se čte a co toto číslo představuje, ale nechápe, že 5 bez jedné jsou čtyři, ani že 2x2 jsou čtyři apod. Grafická dyskalkulie Tato porucha způsobuje problémy v grafickém zpracování. Dítě není schopno zapsat si číslice, operační znaky, rýsovat geometrické tvary apod. Operační dyskalkulie Tato porucha patří mezi nejrozšířenější a projevuje se narušenou schopností provádět matematické operace. Velmi častým projevem je záměna operací sčítání za násobení, odčítání za dělení, záměny čitatele a jmenovatele, nahrazování operací za jednodušší. Dítě dělá větší chyby při sčítání a odčítání do 20, v násobení a dělení a nedokáže udržet v paměti (mezi výpočty) jednotlivé výsledky. [SYMONOVÁ, Z. Dyskalkulie aneb Když si čísla dělají, co chtějí... Máma a já. 2011, roč. 6, č. 12, s ISSN ] Dyspinxie je specifická porucha kreslení, která je charakteristická nízkou úrovní kresby. Dítě s tužkou zachází neobratně, tvrdě, nedokáže převést svou představu z trojrozměrného prostoru na dvojrozměrný papír. Dítě má problém s pochopením 12

13 perspektivy. Dysmúzie je specifická porucha, která postihuje schopnost vnímání a reprodukce hudby. Projevuje se obtížemi v rozlišování tónů, dítě si nepamatuje melodii, není schopno rozlišit a reprodukovat rytmus. Dyspraxie Je specifická porucha obratnosti a schopnosti vykonávat složité úkoly. Projevuje se jak při běžných činnostech, tak ve vyučování. Dítě s touto poruchou bývá pomalé, nešikovné a neupravené. 13

14 2.1.3 Příčiny specifických poruch učení Specifické poruchy učení jsou podmíněny mimointelektovými příčinami. Porovnávání intelektových a školních výkonů dítěte vychází z předpokladu, že intelekt jako všeobecné nadání může být pokládán za něco, co určuje schopnost učit se a řešit problémy. Výzkumy však ukázaly, že schopnost naučit se číst je nezávislá na inteligenci, protože číst se mohou naučit i děti s výrazně nižšími mentálními schopnostmi stejnými metodami dokonce rychleji a snáze než děti s dyslexií. Diskrepantní přístup, který vychází z porovnávání školních a intelektových výkonů má významný praktický vliv na diagnostiku a nápravnou péči dětí s SPU. Proto je nutné, zabývat se otázkou vztahu mezi inteligencí a specifickými poruchami učení dětí a přehodnotit diagnostické posuzování i v praxi. Průměrný intelekt může být vyvážen vysokou motivací a pozitivním přístupem k práci. Obráceně může dítě s vysokými následky v inteligenčních testech bez pozitivních osobních podpůrných funkcí ve škole selhávat. Určitá intelektová hranice, která leží pod IQ 90, pouze udává, zda se dítě bude učit snáze, nebo obtížněji. Čím vyšší je zjištěná inteligence, tím více se dá předpokládat, že pracovní nasazení dítěte nemusí být tak veliké. Čím nižší je naměřená inteligence, tím více záleží na motivaci, koncentraci pozornosti a houževnatosti dítěte. U dětí s dyslexií však tato pravidla neplatí. I když se u nich naměří průměrná, nebo i nadprůměrná inteligence, nejsou schopny dosáhnout lepších výkonů ve čtení a psaní, a to i přesto, že se snaží a jsou vytrvalé. Proto jsou často svým okolím označovány za méně nadané, nebo dokonce hloupé. Rodiče, učitelé, spolužáci často nemohou pochopit, že se výsledky nedostavují, přestože se s dítětem pracuje. Podmínkou úspěšného výkonu ve čtení, psaní, popřípadě počítání u dětí s SPU je odstranění příčin jejich selhávání. Takové děti proto vyžadují i specifické metody nácviku. Důvodem vyšetřování úrovně intelektových schopností u dětí s SPU je především porozumění možností dítěte, zjištění jeho současných intelektových výkonů a pokus stanovit jeho pohotovost a schopnost učit se, aby nebylo přepínáno v případě, že jsou jeho intelektové výkony výrazně limitovány. Pokud se však zjistí, že aktuální intelektové schopnosti dítěte s dyslexií jsou dobré, nebo dokonce nadprůměrné, musí se jeho schopnostem přizpůsobit i nápravná opatření. 14

15 Vyšetření intelektu dítěte umožňuje rodičům a pedagogickým pracovníkům dokázat, že neúspěchy dítěte nesouvisí s jeho nedostatečným nadáním. Takové zjištění bývá výrazným motivačním popudem k tomu, aby s ním rodiče prováděli navrhovaná nápravná cvičení. [POKORNÁ, 2001] Odborníci mnoha profesí a specializací na celém světě zjišťují, že děti s dyslexií vykazují (kromě obtíží ve čtení a psaní) ve svém chování mnoho abnormalit v těchto oblastech: úroveň motoriky, vizuální a auditivní procesy, rychlé zpracování podnětů, paměť, stavba funkce centrální nervové soustavy atd. Nejčastěji uváděnými příčinami jsou fonologický deficit a deficit v časovém uspořádání a rychlosti v provádění procesů. Tyto abnormality se mohou projevovat v mnoha kombinacích a v různé závažnosti. Toto je jeden z důvodů, proč nenalezneme dva stejné jedince s poruchou čtení a proč nelze vytvořit optimální metodu společnou pro všechny. Výzkumy, které se zaměřují na odhalení příčin a následnou reedukaci dyslexie lze sledovat v těchto 3 rovinách: 1.biologicko medicínská 2.kognitivní 3.behaviorální 1.Biologicko medicínská rovina Genetickou výbavu člověka tvoří tisíc genů a z toho asi 30% genů ovlivňuje vývoj mozku a mozkové aktivity. V současné době už existují nezvratné důkazy o tom, že různé vývojové poruchy, jako např. dyslexie, jsou ovlivněny geny. Mozek jedince s dyslexií se liší od mozku jedince bez této poruchy strukturou a funkcí. Studium mozku dyslektika začíná mikroskopickými údaji po smrti jedince a pokračuje do současnosti k moderním zobrazovacím metodám. Vědci objevili velké anatomické rozdíly a odlišnosti na úrovni buněk a spojů mezi nimi. Předpokládá se, že strukturální rozdíly v mozcích dyslektiků se utvářejí již před porodem ve vzájemné interakci mezi geny a prostředím. Zmíněné anatomické rozdíly se týkají planum temporale. Zatímco u pravoruké části populace je širší na levé straně, u dyslektiků dosahuje stejné velikosti na obou stranách mozku. Tato část mozku se podílí nejen na procesech vyšší úrovně, nýbrž také na senzorické a motorické analýze, 15

16 pracovní paměti, pozornosti, sluchových procesech a jazykových funkcích. Kromě mikroskopických údajů zjištěných posmrtně z mozků dyslektiků přinesly v posledních desetiletích významné objevy různé zobrazovací technologie. Ty umožňují zachytit změny v mozku sledovaných jedinců při určitých aktivitách. V 80.letech 20.století prokázali vědci s použitím metody pozitronové emisní tomografie odlišnosti v činnosti mozku při čtení dyslektiků a kontrolní skupiny. Takovýchto výzkumů, kterými lze zjistit, že mozek dyslektika pracuje jinak nejen při čtení, nýbrž také při jiných aktivitách, je mnoho. Tyto metody jsou a v budoucnu budou významným přínosem pro praxi. Bude tak možné sledovat rizikové dítě už v předškolním věku a případně upozornit na určité oblasti vývoje, které se odlišují. U jedinců, kteří mají obtíže ve čtení, ukážou možné příčiny a naznačí tak vhodný způsob reedukace. V neposlední řadě také umožní objektivní zhodnocení účinnosti metody reedukace. 2.Kognitivní rovina V této rovině byly prokázány deficity v těchto oblastech: a)fonologický deficit b)vizuální deficit c)deficity v oblasti řeči a jazyka d)deficity v procesu automatizace e)deficity v oblasti paměti f)deficity v časovém uspořádání ovlivňující rychlost poznávacích procesů g)kombinace deficitů a)fonologický deficit V posledních desetiletích se výzkumy zaměřují na identifikaci a analýzu fonologického deficitu. Odborníci se shodují, že většina dyslektiků vykazuje deficit ve fonologických procesech. Výzkumy ukázaly, že děti s dyslexií trpí časným poškozením fonemického uvědomění, které pak způsobuje obtíže v dekódování a osvojování dalších dovedností, které podmiňují nácvik čtení. b)vizuální deficit Vizuální deficit byl považován za příčinu již mezi průkopníky dyslexie. Mnoho čtenářů má problémy v identifikaci hlásek ve slově. Stěžují si, že se jim písmenka na stránce pohybují a nemohou zachytit a zpracovat jejich správný tvar a pořadí. Pravděpodobným vysvětlením jsou nekontrolovatelné pohyby očí po stránce při snaze fixovat na slovo. Když se dítě učí číst, dekóduje tvary písmen a písmena pak skládá ve slovo. U 16

17 dětí-dyslektiků zůstává dlouho obraz prvního písmene, který tak zaclání písmenu druhému. Dítě potřebuje více času, aby získalo čistý obraz druhého písmenka. Když druhé písmeno identifikuje, přesune se ke třetímu písmenu, které je maskováno písmenem druhým. Identifikace písmen je tak pomalá. c)deficity v oblasti řeči a jazyka Někteří odborníci považují dyslexii za poruchu, která postihuje mluvenou a psanou řeč, systém osvojování jazyka a jazykové kompetence. Mezi projevy patří snížená schopnost rychle jmenovat písmena, barvy, předměty na obrázku, hledat rýmující se slova. U nás jsou poruchy učení spojeny s menší slovní zásobou, obtížemi ve vyjadřování, nižším jazykovým citem a artikulační neobratností. d)deficity v procesu automatizace Touto teorií se předpokládá, že proces učení probíhá zpočátku bez problému, ale dovednosti nejsou automatizovány tak rychle, jako u běžné populace. Obtíže nastanou, když se v procesu učení objeví úkoly, které by měly proběhnout automaticky, poněvadž jsou předpokladem ke zvládnutí složitějších úkolů. Čím je úkol složitější, tím delší je jeho automatizace. Vhodné je zaměřit se na zautomatizování dílčích dovedností, které je nutné bezpečně zvládnout. e)deficity v oblasti paměti Paměť dělíme na krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. Poruchy paměti krátkodobé způsobují potíže při zapamatování pokynů, úkolů, ale také slovíček, které má dítě opakovat. f)deficity v časovém uspořádání ovlivňující rychlost poznávacích procesů Podle výzkumů trpí dyslektici obtížemi ve zrakovém vnímání, které nejsou měřitelné pomocí běžných psychotestů. Projevují se při řešení těch úkolů, ve kterých se rychle měří vizuální podněty. Deficit nepostihuje pouze rychlost vizuálních procesů, ale též procesů auditivních, motorických a řečových. g)kombinace deficitů Většina odborníků vidí příčinu dyslexie v kombinaci více deficitů. Jsou to fonologické uvědomění, řeč, paměť a deficit v procesu automatizace. 3.Behaviorální rovina Do této roviny patří: rozbor procesu čtení, rozbor procesu psaní, rozbor chování při čtení, psaní a při běžných denních činnostech. [ZELINKOVÁ, 2009] 17

18 2.1.4 Diagnostika specifických poruch učení Diagnostika představuje východisko výchovně vzdělávacího procesu a reedukace. Jejím cílem je stanovit úroveň vědomostí a dovedností poznávacích procesů, sociálních vztahů, osobnostních charakteristik a dalších faktorů, které se podílí na úspěchu nebo neúspěchu dítěte. Diagnostika, která je prováděná na specializovaném pracovišti se liší od diagnostiky prováděné v běžné či specializované třídě. V podmínkách třídy je sledování žáka dlouhodobé a je ovlivněno atmosférou třídy, školy a osobností učitele. Zahrnuje i srovnání s ostatními žáky dané třídy. Specializované pracoviště je prostředím, ve kterém se po navázání individuálního kontaktu vytvoří takové podmínky, v nichž může dítě podat optimální výkon. Speciální testy, které se zde používají, umožňují porovnání žáka s populací stejného věku. Závěry obou pracovišť jsou cenné, ale pouze za předpokladu vzájemného využití získaných poznatků ve prospěch dítěte. Diagnózu, která umožňuje integraci, může stanovit pouze Pedagogicko psychologická poradna (dále jen PPP) nebo Speciálně-pedagogické centrum (dále jen SPC). Závěry z vyšetření provedené jinými institucemi mohou být podkladem pro zařazení dítěte do systému speciální péče, ale pouze v případě schválení PPP nebo SPC. Po přidělení diagnózy se dítě zařadí mezi handicapované jedince a tím pádem též do speciálního vzdělávacího systému (speciální třída, škola), nebo je integrováno mezi běžnou populaci. Diagnostická kritéria SPU vycházejí z definic poruchy, z teoretických poznatků objasňujících jejich příčiny, projevy i průvodní znaky. Stanovení přesných kritérií není možné, poněvadž aktuální stav dítěte je výsledkem mnoha faktorů. Pokud je např. dítě v určitých oblastech nedostatečně zralé pro nácvik čtení, učitel to nerespektuje, obtíže dítěte se prohlubují a výsledek se může jevit jako porucha čtení. Odklad ve stanovení diagnózy po cíleně provedených cvičeních je projevem zodpovědnosti. [ZELINKOVÁ, 2009] Diagnostika na odborném pracovišti Diagnostiku SPU provádějí PPP nebo SPC. Ke kompletní diagnostice je nutná spolupráce psychologa, speciálního pedagoga, sociální pracovnice, popřípadě dalších 18

19 specialistů (odborní lékaři). Při stanovení diagnózy je brána v úvahu zpráva školy, kterou dítě navštěvuje. Součástí diagnostiky je anamnéza, která je zaměřená na dítě, sourozence i rodiče. Obvykle ji vypracuje sociální pracovnice. Mezi nejdůležitější údaje patří zjištění o výskytu obdobných obtíží v rodině, údaje o průběhu těhotenství a porodu, onemocněních, které dítě prodělalo, údaje o vývoji řeči, motoriky a zájmech dítěte. Během vyšetření se sleduje chování dítěte, jakým způsobech řeší zadané úkoly. Vyšetření čtení Během vyšetření se sledují základní charakteristiky čtenářského výkonu, tj. rychlost, správnost, technika čtení a porozumění. Používají se standardizované texty, které mají různou obtížnost. Hodnotí se, zda je dítě schopno je samostatně vypracovat, zda odpovídá na otázky nebo čtenému textu téměř nerozumí. Vyšetření psaní Úroveň psaní se hodnotí z hlediska grafické, pravopisné a obsahové stránky. Diagnostickými nástroji jsou opis, přepis, diktát a volný písemný projev. Porovnávají se výsledky na odborném pracovišti s výsledky ve škole. Grafická stránka písemného projevu je hodnocena v těchto ukazatelích: způsob sezení při psaní držení psacího náčiní pracovní tempo tvary písmen (plynulost tahů, přítlak) velikost písmen rychlost vybavování písmen uspořádání na ploše Vyšetření matematických schopností Matematické schopnosti jsou tvořeny souhrnem a souhrou dílčích schopností. Diagnostika tedy musí postihovat úroveň psychických funkcí a dílčích dovedností, tj. rozumových schopností, řeči, percepce, pravolevé a prostorové orientace, motoriky. Pro stanovení diagnózy dyskalkulie nebo na její podezření jsou rozhodující tato zjištění: které úkoly dítě ještě zvládá (více sygnalizuje poruchu selhání ve snazších úkolech, než v těch, které se právě probírají) 19

20 jako příčina se vylučují nižší rozumové schopnosti, nižší nadání na matematiku a didaktogenní obtíže Zjišťování úrovně sluchového vnímání Pomocí Moseleyova testu dítě určuje, zda je určitá hláska obsažena v daném slově (ó ve slově gól). Dále se provádí sluchová diferenciace nesmyslných slov (dyntdint, pstref-stref), poznávání první nebo poslední hlásky ve slově, sluchová analýza a syntéza, zkouška sluchové diferenciace smysluplných slov (sůl-půl, mráz-hráz, Eva-Iva) a úrověň sluchové paměti prostřednictvím opakování slov a vět. Zjišťování úrovně zrakového vnímání Nejčastěji se používá Edfeldtův test, který je určený pro předškolní a mladší školní věk. Test obsahuje figury, které se liší dle osy v horizontální nebo vertikální rovině. Dítě určuje, zda jsou obrazce stejné či nikoliv. Zjišťování úrovně pravolevé a prostorové orientace Zkouška zjišťování pravolevé a prostorové orientace obsahuje orientaci ve čtverci (ukaž pravý horní roh papíru), orientaci na vlastním těle (zvedni levou rukou, ukaž pravé ucho) a orientaci na osobě sedící čelem (ukaž pravou rukou mou pravou ruku). Vyšetření řeči V průběhu rozhovoru s dítětem se hodnotí jeho výslovnost, vyjadřovací schopnosti, slovní zásoba, zadrhávání v řeči atd. Případný výskyt specifické poruchy řeči se zjistí opakováním slovních spojení či vět. Mezi další speciálně zaměřené zkoušky patří zkouška motoriky (jemné a hrubé) a rovnováhy a diagnostika ADHD. [ZELINKOVÁ, 2009] 20

21 2.1.5 Reedukace specifických poruch učení Reedukace ve své podstatě znamená převýchovu, znovu obnovenou výchovu. Tímto pojmem se označují soubory speciálně pedagogických postupů. Reedukační proces znamená postupné zlepšování úrovně porušených nebo nevyvinutých funkcí potřebných pro čtení, psaní a počítání. Výsledkem není pouze rozvoj těchto funkcí a vytvoření potřebné dovednosti, ale je zaměřen také na plnou nebo alespoň částečnou kompenzaci potíží, které plynou z SPU. Reedukace je individuální záležitostí, neboť vychází z individuality dítěte, z jeho aktuálního stavu a konkrétních projevů poruchy. To je důvod, proč neexistuje jednotný postup reedukace stejný pro všechny děti. Každé dítě má poruchu různě závažnou, se zcela individuálními projevy. Proto je podkladem a východiskem pro reedukaci nutná komplexní zpráva z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření. V ní by měl být diagnostikován typ poruchy, projevy poruchy, stupeň její závažnosti a stav percepčně-motorických funkcí (tvoří podklad poruchy). Další součástí zprávy z vyšetření je rovněž struktura a stav intelektových schopností, orientační doporučení pro reedukaci (na které oblasti se zaměřit, na kterém stupni při reedukaci začít, jaké metody a pomůcky využívat), vhodné metody práce a takový způsob hodnocení, kterým by bylo možné posuzovat skutečné vědomosti a dovednosti dítěte. Reedukace ovšem v žádném případě neznamená doučování. Jedná se o soubor metod, které směřují k odstranění specifických obtíží při čtení, psaní a počítání. Tyto metody jsou zaměřeny na rozvoj percepčně motorických funkcí. Ačkoliv svým způsobem výuku podporují, rozhodně ji nenahrazují. V rámci reedukace se u starších dětí buduje a podporuje schopnost učit se. Reedukace by měla začít na takové úrovni, jakou ještě dítě s jistotou zvládne. Obtížnost je postupně zvyšována. Důležitá je také pozitivní motivace, která dítě podněcuje k další práci, např. pochvala za dobře splněný úkol. Reekukace by vždy měla začít nácvikem percepčně motorických funkcí. Jelikož tyto funkce tvoří podklad poruchy, je třeba z nich vycházet a průběžně je rozvíjet. Při reedukaci percepčních funkcí se postupuje od manipulace s konkrétními předměty k manipulaci s jejich zobrazením, tzn. od obrázků konkrétních předmětů, k abstraktním obrazcům, např. geometrické tvary tvary připomínající písmena vlastní písmena. 21

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností DYSKALKULIE - porucha matematických schopností Při řešení různých matematických úloh se uplatňují speciální matematické faktory: verbální (zadávání úloh, jejich řešení, odpovědi na otázky ve formě řeči

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole a Praktické škole Benešov Konopišťská 386, 256 01 Benešov E-mail: spcbenesov@seznam.cz mobil: 734357465 ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC Vážená paní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka Ing. Libuše Novotná 1 Ing. Libuše Novotná PROGRAM: 1. SPU mateřský a cizí jazyk 2. Barva jako podklad čteného

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ DYSKALKULIE Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Mgr.Noemi

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Specifické vývojové poruchy učení a chování

Specifické vývojové poruchy učení a chování Specifické vývojové poruchy učení a chování Doc.PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Jackie Stuart Automobilový závodník F 1 Nikdo si neumí představit, kolik ponížení zažívá ve škole dítě s dyslexií 1 SPU jsou

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ!

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Sluchová analýza a syntéza řeči Rozlišování slov ve větě pozor, i předložka je samostatné slovo Rozkládání slov na slabiky zkoušet i slova,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

Zařazování žáků se specifickými poruchami učení

Zařazování žáků se specifickými poruchami učení Zařazování žáků se specifickými poruchami učení V běžné základní škole jsou dvě možnosti práce s dětmi s určitým handicapem. Může se jednat o zařazení skupiny dětí se stejným druhem postižení do specializované

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy.

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis)!!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. Specifické dysortografické jevy: - rozlišování krátkých a dlouhých

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Vypracovala: Mgr. Jana Nováková SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy se u takto postižených jedinců

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Sluchové vnímání a paměť

Sluchové vnímání a paměť Sluchové vnímání a paměť Sluch je jedním z prostředků komunikace, významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči a tím i myšlení. Dříve než se budeme zabývat sluchovým vnímáním, je zapotřebí ověřit si slyšení samotné;

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko Vypracovali:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

16) PROBLÉMOVÝ ŽÁK VE ŠKOLY

16) PROBLÉMOVÝ ŽÁK VE ŠKOLY 16) PROBLÉMOVÝ ŽÁK VE ŠKOLY SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ A ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOST (ETIOLOGIE, SYMPTOMY, DIAGNOSTIKA), SYNDROM ADMD (ETIOLOGIE, SYMPTOMY) SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ - SPU jsou vývojové poruchy.

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 8 až 5 hodin týdně. Český jazyk

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Úvodem Ve 3. ročníku se snažíme, aby hodnocení žáků bylo sice motivační, zároveň se však nevyhneme větším rozdílům mezi žáky. Je to

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Školní zralost a příprava na školu

Školní zralost a příprava na školu Školní zralost a příprava na školu Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky Jak poznáme, že dítě začíná být zralé

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Hlavička školy. SPC Dalimilova 2,Litoměřice INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (pracovní verze 02)

Hlavička školy. SPC Dalimilova 2,Litoměřice INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (pracovní verze 02) Hlavička školy SPC Dalimilova 2,Litoměřice INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (pracovní verze 02) (vyhláška č. 73/2005 ze dne 9. 2. 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Kristina Konečná, školní speciální pedagog Dne: 28.8. 2014 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní informace k přednášce

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI

PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Milan Reška a Magda Synková

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Vývojové zvláštnosti

Vývojové zvláštnosti Vývojové zvláštnosti Nové diagnostické metody odhalení drobných nedostatků, které se projevují hlavně u dětí a vhodným způsobem mohou být odstraňovány a kompenzovány. = jsou to potíže, které se objevují

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A) ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více