NETRADIČNÍ METODY VÝUKY GRAMATICKÉHO UČIVA NA 1. STUPNI ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NETRADIČNÍ METODY VÝUKY GRAMATICKÉHO UČIVA NA 1. STUPNI ZŠ"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Katedra primárního vzdělávání M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní školy NETRADIČNÍ METODY VÝUKY GRAMATICKÉHO UČIVA NA 1. STUPNI ZŠ Unconventional methods of teaching grammar curriculum for 1 primary scholl Diplomová práce: 11-FP-KPV-0012 Autor: Kamila Hejtmanová Podpis: Vedoucí práce: Konzultant: Mgr. Věra Vykoukalová Počet stran Grafů obrázků tabulek pramenů Příloh V Liberci dne:

2

3

4 Čestné prohlášení Název práce: Jméno a příjmení autora: Osobní číslo: Netradiční metody výuky gramatického učiva na 1. stupni Kamila Hejtmanová P Byl/a jsem seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 60 školní dílo. Prohlašuji, že má diplomová práce je ve smyslu autorského zákona výhradně mým autorským dílem. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom/a povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Diplomovou práci jsem vypracoval/a samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím diplomové práce a konzultantem. Prohlašuji, že jsem do informačního systému STAG vložil/a elektronickou verzi mé diplomové práce, která je identická s tištěnou verzí předkládanou k obhajobě a uvedla jsem všechny systémem požadované informace pravdivě. V Liberci dne: Kamila Hejtmanová

5 Poděkování: Tímto bych ráda poděkovala vedoucí mé diplomové práce Mgr. Věře Vykoukalové, za vedení a poskytnutí cenných informací a připomínek ke zpracování mé diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat rodině za podporu a pani učitelce Mgr. Jitce Hekerlové, učitelce 3. ročníku ZŠ v Kamenickém Šenově, kde jsem tvořila praktickou část diplomové práce.

6 ANOTACE: Cílem diplomové práce je vytvoření podpůrného didaktického materiálu pro výuku a upevňování gramatického učiva ve 3. ročníku základní školy. Za jeden z hlavních cílů však považuji rozvoj komunikačních dovedností - vytvoření didaktického materiálu, který rozvíjí osobnost dítěte, obohacuje slovní zásobu, přispívá k získávání zkušeností při práci s mluveným projevem a zejména podporuje touhu po tvořivém sebevyjadřování. Druhým hlavním cílem mé práce je nalezení a využití provázaností učiva mezi předměty. Dalším cílem je posouzení možností a úskalí při práci s interaktivní tabulí, pro níž byl didaktický materiál vytvořen. Pokusila jsem se vystihnout a popsat klady a zápory interaktivní tabule při ověřování vytvořených pracovních listů i v rámci dotazníkového šetření. Ze získaných výsledků pak vyvodit závěry a doporučení. Klíčová slova: komunikační výchova, mezipředmětové vztahy, interaktivní tabule, pracovní list, rámcový vzdělávací program, didaktické hry ABSTRACT: The aim of my diploma thesis is to create supporting teaching aids for teaching and consolidation of grammar for the third class at basic schools. The development of communicative skills - creating teaching aids that develope the personality of a child, enrich its vocabulary, contribute to gain experience when working with spoken language and mainly support the desire for creative self-expression - consider I one of the main aims. The second main aim of my thesis is to discover and use the interconnection of school subjects. Another aim is to consider the possibilities when working with interactive whiteboards for which the teaching aids were created. I tried to capture and describe pluses and minuses of the interactive whiteboard by verifying worksheets and questionnaires created in advance. From the gained results I can draw conclusions and suggestions. Keywords: communicative education, interconnection of school subjects, interactive whiteboard, worksheet, Framework Education Programme for Elementary Education, didactic games

7 OBSAH Úvod... 8 ČÁST TEORETICKÁ Nová didaktická koncepce vyučování Akcent na dítě a jeho rozvoj Změna v pohledu na učivo českého jazyka RVP jako základ tvorby ŠVP Český jazyk v RVP se zaměřením na jazykovou a komunikační výchovu Vymezení učiva složek vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura[13] Očekávané výstupy[13] Mezipředmětové vztahy Zaměření a stručná charakteristika ŠVP školy Kamenický Šenov Interaktivní vyučování Interaktivní tabule Práce s interaktivní tabulí Program SMART Notebook Klady a zápory interaktivního vyučování ČÁST PRAKTICKÁ Princip tvorby pracovních listů Struktura metodické části pracovních listů Pracovní listy Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Dotazníkové šetření Závěr Seznam použité literatury Přílohy

8 Úvod Mezilidská komunikace patří mezi naše základní potřeby. Představuje určitou specifickou schopnost člověka spojovat se s okolním světem. Termín komunikace pochází z latinského slova communicare, které znamená spojovat se, spoluúčastnit se. Naši komunikaci vnímáme jako cestu od sebe k druhým. Naše individuální zkušenosti nám umožňují v dané situaci určitým způsobem reagovat, uplatnit sám sebe. Současně si uvědomovat i toho druhého. Zvládnutí komunikace má zásadní vliv na úspěšnost člověka. Důležitost komunikace mě přivedla zaměřit se ve své diplomové práci na rozvoj schopností a dovedností žáků vyjádřit vlastní myšlenku, obhájit svůj názor, argumentovat, pracovat aktivně s informacemi. Osvojit si jazyk tak, aby jej bylo možné užívat adekvátně komunikační situaci. V dnešní době, též nazývané informační se člověk neobejde bez moderních technologií. Učitel si dnes plně uvědomuje pomoc počítače a obrovské možnosti při přípravě i při realizaci výuky. Jednou z moderních technologických pomůcek je interaktivní tabule. Pomáhá názornosti, umožňuje aktivní zapojení žáků do výuky, usnadňuje získání znalostí. V interaktivní tabuli vidím velkou pomoc učitele ve výuce, a proto jsem didaktický materiál pro výuku gramatického učiva tvořila s pomocí softwaru Smart Notebook, určeného pro interaktivní tabuli. Díky tomuto softwaru se výuka stala efektivnější a zábavnější. Teoretická část diplomové práce se v počátku zabývá novou didaktickou koncepcí vyučování, dále je rozpracováno vymezení učiva českého jazyka se zaměřením na komunikační a jazykovou výchovu v rámci rámcového vzdělávacího programu. V teoretické části je uvedena charakteristika školního vzdělávacího programu ZŠ v Kamenickém Šenově. Teoreticky jsem ještě rozpracovala otázku interaktivního vyučování. Praktickou část mé diplomové práce tvoří pracovní listy pro výuku gramatického učiva vyjmenovaných slov po p se zaměřením na rozvoj komunikační výchovy a mezipředmětových vztahů v hodinách českého jazyka. Tyto pracovní listy jsem ověřila v praxi se žáky 3. ročníku ZŠ v Kamenickém Šenově. Výsledky a poznatky uvádím v závěru práce. Součástí praktické části je také dotazníkové šetření žáků a učitelů na této škole týkající se využívání interaktivní výuky. 8

9 ČÁST TEORETICKÁ Tato část práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola se věnuje změně pohledu na učivo v rámci českého jazyka po roce Druhá kapitola se věnuje rámcovému vzdělávacímu programu z pohledu obsahu učiva českého jazyka se zaměřením na jazykovou a komunikační výchovu. Třetí kapitola pojednává o školním vzdělávacím programu školy Kamenický Šenov. V poslední kapitole teoretické části jsou popsány způsoby práce s interaktivní tabulí a principy přípravy materiálů pro výuku. 1 Nová didaktická koncepce vyučování Škola do roku 1989 vycházela z toho, že byl předem stanoven obsah učení (tj. učivo) na základě jednotlivých vyučovacích předmětů (Hájková 2007, s. 12). Takto vymezený a prověřený obsah vyučování byl obecně považován za správný a úkolem školy a učitelů bylo tento obsah předat, zprostředkovat žákům. Jádro tvořily především věcné informace a poznatky. Cílem bylo, aby toto předávání bylo co nejkvalitnější a efektní. To se ovšem dařilo někdy více, někdy ale i méně, i když třeba původní úsmysl byl dobrý. V souvislosti s tím mluví např. Spilková o transmisivním pojetí výuky.[15] V době jednotné školy byly tyto modely postulovány jako závazné v podobě jednotných učebnic a metodických příruček k nim, v nichž byl rozpracován závazný koordinovaný postup práce shody v metodách a časovém rozvržení práce měly zajistit srovnatelnou kvalitu vzdělávání a také možné kontroly.[6] 1.1 Akcent na dítě a jeho rozvoj V současné době se však zajímáme kromě vymezení vlastního učiva především o jeho účelnost a zajímavost pro žáka. Neptáme se jen, co se má žák naučit, tedy na učivo, ale hlavně na to, jak žákovi dané učivo prospěje, jak ho obohatí. Ptáme se tedy, jak určité poznatky žáku prospějí, jak ovlivní jeho rozvoj, co mu jejich zvládnutí umožní a co žák po jejich osvojení dokáže. Jde nám především o to, jak konkrétní učivo na žáka osobně rozvine a také o to, jaké emocionální postoje k učení jako takovému v něm vyučovací proces vyvolá. Ukazuje se, že pro rozvoj dítěte je daleko cennější, aby se naučilo s různými informacemi a poznatky účelně nakládat. Proto mluvíme o určitých kompetencích, k jejichž vytvoření u žáků bychom měli učením a vyučováním směřovat.[6] 1.2 Změna v pohledu na učivo českého jazyka Dříve byla základem obsahu vzdělávání věcná informace, tedy učivem byl poznatek, dnes je chápání učiva výrazně širší, neboť do něj zahrnujeme i práci s oním poznatkem, resp. také 9

10 cestu k poznatkům. Zároveň jde o to, aby se žák naučil předkládané poznatky a věcné informace zpracovávat, aby s nimi uměl nakládat především ke svému prospěchu. Učí se je vyhledávat, analyzovat, interpretovat, porovnávat s jinými poznatky a informacemi, třídit je a uspořádávat atd., čili učí se i odpovídajícím činnostem, aby tyto operace zvládl. Neznamená to však, že by se dříve škola nezajímala o to, zda žák zvládá získané poznatky použít. Hovořilo se o tzv. vytváření pracovních návyků a v širším slova smyslu o cíli naučit žáka se učit. Poznatky a věcné informace byly ceněny více, což lze usoudit už z toho, že právě ony poznatky byly ceněné více, což lze usoudit už z toho, že právě ony poznatky se objevovaly v pedagogických dokumentech ve zcela konkretizované podobě jako položky učiva, zatímco požadavek na upotřebení takových poznatků byl vtělen obecně do cílů vyučování, popř. do nabízených pracovních metod. Základním dokumentem limitujícím výuku v jednotlivých ročnících základní škola co do obsahu, rozsahu i časového uspořádání byly osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura, v nichž bylo stanoveno učivo jazykové a slohové, psaní a učivo literární výchovy. Mezi jednotlivými položkami bychom ale komunikativní dovednosti popsané nenašli. Vlastní požadavek na zvládnutí mateřského jazyka v jeho spisovné podobě přiměřené situaci, ve které se žák ocitne (tedy požadavek komunikační), byl začleněn do cíle vyučování v předmětu český jazyk a literatura. Teprve po roce 1989 v souvislosti se změnami v našem školství a se vznikem nových vzdělávacích dokumentů se začaly prosazovat i nové požadavky na vymezení obsahu vzdělávání v českém jazyce, a tedy i na vymezení učiva tohoto předmětu. Asi nejvýznamnějším počinem byly Výstupy z učiva českého jazyka v roč. ZŠ, které zpracovali pracovníci katedry českého jazyka Pedagogické fakulty UK v Praze a zveřejnili v Učitelských novinách.[18] Návrh počítal již s pětiletým 1. stupněm a devíti ročníky základní školy. Ve srovnání s osnovami do té doby užívanými nepředepisoval učiteli závazně dobu, kterou je nutno konkrétnímu učivu věnovat, a stanovil vlastně jen to, k čemu by učitel na konci ročníku měl dojít a co by žák měl znát. Kvalitním posunem v tomto směru bylo až zpracování vzdělávacího programu Obecná škola[19], jehož patrně největším přínosem v předmětu český jazyk a literatura byl akcent právě na rozvoj komunikativních dovedností žáků. Tím, že tyto osnovy uvádějí vytváření komunikativních dovedností dětí přímo jako učivo a staví je na roveň učivu ostatních složek předmětu, činí je nepřehlédnutelným a hlavně neopominutelným při vyučovaní mateřskému jazyku. Toto vymezení obsahu předmětu český jazyk a takové označení jednotlivých položek jeho učiva tak otevřelo cestu k nové podobě pedagogických dokumentů, na jejímž konci dnes stojí Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání se svým požadavkem vytvoření klíčových kompetencí (k učení, k řešení problému, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní) u žáků. Základní změny ve školství se odvíjely od zásadního dokumentu Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Bílé knihy (Praha: MŠMT ČR, 2001) formulujícího zásady rozvoje našeho školství na začátku 21. století. [6] 10

11 2 RVP jako základ tvorby ŠVP 2.1 Český jazyk v RVP se zaměřením na jazykovou a komunikační výchovu Národní program rozvoje vzdělávání ČR (tzv. Bílá kniha) předkládá nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Tyto nové principy jsou zakotveny v zákoně č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních státní a školní. Státní úroveň je zastoupena Národním programem vzdělávání a Rámcově vzdělávacím programem (RVP). Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP). Vedle pojetí a cílů základního vzdělávání vymezuje RVP ZV jako základ dokumentu klíčové kompetence, jichž by měl žák vzděláním dosáhnout. Jednotlivé vyučovací předměty jsou podle svého souvisejícího obsahu rozděleny do 9 vzdělávacích oblastí doplněných 6 průřezovými tématy vedoucími napříč těmito oblastmi a dále doplňujícími vzdělávacími obory. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na rozvoj komunikačních dovedností. Cílem diplomové práce byla tvorba didaktického materiálu v rámci českého jazyka, který rozvíjí osobnost dítěte, obohacuje jeho slovní zásobu, přispívá k získávání zkušeností při práci s mluveným projevem a zejména podporuje touhu po tvořivém sebevyjadřování. Působí také na rozvoj myšlení a fantazie. Vzdělávací obsah tohoto předmětu má komplexní charakter. Je rozdělen na 1. období zahrnující tři ročníky základní školy a na 2. období, tj. 4. a 5. ročník ZŠ. Tradiční složky pak reprezentuje 1. Komunikační a slohová výchova, 2. Jazyková výchova a 3. Literární výchova.[6] 2.2 Vymezení učiva složek vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura I. Komunikační a slohová výchova a) čtení- praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova); b) naslouchání- praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní- zaznamenat slyšené, reagovat otázkami); c) mluvený projev- základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry; pozdrav, oslovení omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení 11

12 dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta); d) písemný projev- základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování. II. Jazyková výchova a) zvuková stránka jazyka- sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk); b) slovní zásoba a tvoření slov- slova a pojmy, význam slova, slova jednoznačná a víceznačná, antonyma, synonyma, homonyma, stavba slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka); c) tvarosloví- slovní druhy, tvary slov; d) skladba- věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice; e) pravopis- lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s podmětem). III. Literární výchova a) poslech literárních textů; b) zážitkové čtení s nasloucháním; c) tvořivé činnosti s literárním textem; d) základní literární pojmy; [13] 2.3 Očekávané výstupy Vedle klíčových kompetencí, jež mají žáci nabýt, vymezuje RVP ZV jako výsledek vzdělávání také očekávané výstupy. I. Komunikační a slohová výchova 1. období- žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti, respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích, na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev, zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev, píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, 12

13 II. Jazyková výchova 1. období- žák III. Literární výchova 1. období- žák 2.4 Mezipředmětové vztahy seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřadná, vyhledá v textu slova příbuzná, porovnává a třídí slova podle zobecněného významu- děj, věc, okolnost, vlastnost, rozlišuje slovní druhy v základním tvaru, užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy, rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky, odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách a ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě- mimo morfologický šef; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen, osob, zvířat a místních pojmenování. čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku, vyjadřuje své pocity z přečteného textu, rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. [13] Pedagogický slovník vymezuje mezipředmětové vztahy jako vzájemné souvislosti mezi jednotlivými předměty, chápání příčin a vztahů přesahujících předmětový rámec, prostředek mezipředmětové integrace. V předmětovém kurikulu jsou vyjadřovány v učebních osnovách jednotlivých předmětů jako tzv. mezipředmětová témata. Progresivním trendem v zahraničí je řešení mezipředmětových vztahů na úrovni kurikula jako celku [12] Definice uvádí vedle tradičního výkladu mezipředmětových vztahů jako vzájemných souvislostí mezi jednotlivými předměty několik dalších termínů zpřesňujících výchozí pojem, a 13

14 to mezipředmětová integrace, mezipředmětová témata a řešení mezipředmětových vztahů na úrovni kurikula naznačující způsob možného řešení mezipředmětových vztahů. O tento způsob možného řešení se pokusily i naše nové kurikulární dokumenty, tj. RVP. Vymezení devíti oblastí učiva v rámcovém vzdělávacím programu v žádném případě neznamená, že se jedná o izolované "předměty", které se mají v učebním plánu objevit. Vždyť například bez jazykové a literární komunikace si nelze představit získávání poznatků a kompetencí v ostatních oblastech. RVP umožňuje propojování jednotlivých oborů, uvádí mezipředmětová témata, nazývána průřezovými tématy, na jejichž základě může být obsah učiva začleněn do různých předmětů. Školní vzdělávací program je možné založit pro ročníky prvního stupně na integrované výuce. Ve své práci jsem hledala a nalezla určitá témata učiva, která je možné spojovat bez ohledu na jejich původní začlenění do tradičních předmětů. Vytvořený didaktický materiálpracovní listy jsem nejvíce propojovala s učivem prvouky. Integraci jsem nalezla i v propojení s výchovami, matematikou, cizím jazykem apod. 14

15 3 Zaměření a stručná charakteristika ŠVP školy Kamenický Šenov Praktickou část diplomové práce jsem tvořila na ZŠ v Kamenickém Šenově. Tuto školu jsem zvolila z důvodu místa mého bydliště, ale hlavně proto, že tato škola dává prostor metodám, které užívají moderní technologie- interaktivní tabule. Cílem diplomové práce bylo vytvořit didaktický materiál za použití netradičních metod vyučování. Interaktivní tabule mi pomohla tento cíl naplnit, vypracované didaktické materiály jsem mohla na této škole ověřit. Školní vzdělávací program (ŠVP) je učební dokument, který si každá základní a střední škola v České republice vytváří, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor vzdělávání. Legislativně je zakotven v zákoně číslo 561/2004 Sb. (školský zákon). [17] Ze ŠVP školy Kamenický Šenov cituji kapitoly, které se vztahují k cíli mé diplomové práce. Prostřednictvím mých vytvořených šablon jsou rozvíjeny klíčové kompetence, které dále uvádím. Očekávané výstupy podle RVP zaměřené na český jazyk ve 3. ročníku uvádím také v této kapitole. [16] ŠVP je postaven tak, aby se všestranně rozvíjela osobnost každého žáka. Motivační heslo Škola pro všechny vyjadřuje otevřenost školy vůči dětem, rodičům i veřejnosti. Vychází z principů demokracie a respektu vůči žákovi jako osobnosti. Škola nemá specifické zaměření. Co škola chce a kam směřuje? chceme učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení pro praxi pokračovat v používání efektivních metod výuky, jako je např. skupinové či projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a respektu pro život v EU posilovat výuku cizích jazyků, především angličtiny a němčiny vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích posilovat v žácích zdravé sebevědomí, aby uměli přiměřenou slušnou formou vyjádřit svůj názor na dění ve škole i mimo školu a svůj názor též obhájit vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k zájmu o věci veřejné, ke schopnosti kulturního a estetického prožitku Prostřednictvím mých vytvořených šablon jsou rozvíjeny následující kompetence: Kompetence k učení 15

16 učit žáky vyhledávat třídit, zpracovávat informace z různých zdrojů, domýšlet jejich použití v praktickém životě vést žáky k sebehodnocení učit žáky ovládat informační technologie dbát na práci s textem, číst s porozuměním rozvíjet u žáků čtenářskou dovednost učit žáky vyhledávat třídit, zpracovávat informace z různých zdrojů, domýšlet jejich použití v praktickém životě vést žáky k sebehodnocení učit žáky ovládat informační technologie dbát na práci s textem, číst s porozuměním rozvíjet u žáků čtenářskou dovednost diskutovat se žáky o smyslu a cílech učení, učit je kritickému pohledu na své schopnosti zapojovat žáky do soutěží volit vhodné formy pro trénování paměti žáků dbát na osobní příklad učitele používat týmové projekty, problémové úlohy ve výuce používat efektivní metody, střídat metody práce, pracovní postupy ve výuce simulovat reálné situace ze života ve výuce navozovat situace k prožití úspěchu žáků, radosti z práce, vhodnými pečlivě a smysluplně vybírat učivo, které žák uplatní v životě ve výuce využívat výukové programy připravujeme žáky na praktické využití vědomostí Kompetence k řešení problému používat ve výuce samostatné pozorování (i dlouhodobé) oceňovat originalitu řešení při výuce propojovat výuku s praxí podporovat kreativitu u žáků zařazovat do výuky projektové vyučování, problémové úlohy, hry k rozvíjení úsudku používat skupinové vyučování s cílem učit žáky spolupracovat učit žáky vyhledávat, třídit, zpracovávat informace z různých zdrojů, domýšlet jejich použití v praktickém životě zařazovat do výuky všechny myšlenkové operace (analýza, syntéza ) volit vhodné formy pro cvičení paměti žáků vytvářet podmínky pro vlastní tempo žáků při práci učit žáky sebehodnocení, pracovat s chybou umožňovat žákům diskutovat o problémech Kompetence komunikativní rozvíjet u žáků mluvený i písemný projev využívat mluvnická cvičení, hlasovou výchovu 16

17 zařazovat do výuky besedy, využívat debatní kroužky vytvářet podmínky pro prezentace práce jednotlivců, skupin, tříd učit žáky naslouchat druhým a obhajovat svůj názor využívat ve výuce dramatickou výchovu využívat komunikativní kruh učit žáky všestranně využívat počítačovou techniku vedeme žáky k přesnému (výstižnému) pojmenování jevů a věcí vedeme žáky ke kultivovanému vyjadřování se v ústním i písemném projevu Kompetence sociální a personální ve výuce využívat zejména párové, skupinové, týmové vyučování, kooperativní výuku učit žáky sebehodnocení a hodnocení druhých do výuky zařazovat problémové úlohy ze života vytvářet příjemnou atmosféru v týmu zařazovat do výuky dramatizaci, didaktické hry, hraní rolí využívat projektovou práci, klást důraz na prezentaci výsledků společně se žáky vytvořit pravidla pro práci ve škole, dbát na jejich dodržování poskytovat žákům osobní příklad ve schopnosti spolupracovat a respektovat práci druhých učit sebe i žáky pracovat s chybou střídáme role ve skupině podporujeme dobré vztahy mezi žáky podporujeme empatii žáků Následující průřezová témata jsem využila v šablonách v praktické části: osobnostní a sociální výchova environmentální výchova mediální výchova Očekávané výstupy ŠVP se zaměřením na český jazyk ve 3. ročníku: Očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA žák TÉMA Učivo a přesahy plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Čtení Plynulé čtení s porozuměním, práce s textem 17

18 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Psaní Dechová a hlasová výchova Literární výchova Sloh Cvičení prvků písmen, nácvik psacích písmen malých i velkých, slabik, slova vět opisem, podle diktátu, doplňování neúplných slov, vypisováním slov či vět z přečteného článku, opisování veršů Hlasové rozcvičky, verše, říkadla, pohádky Pohádky, básničky k poslechu, četbě, memoraci i dramatizace Popis osob, vyprávění, psaní adresy, telefonický rozhovor JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, Věta jednoduchá a souvětí Abeceda Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice, souvětí, spojování vět 18

19 přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Druhy vět Slovní význam Slovo, slabika, hláska, písmeno Psaní y / i po tvrdých a měkkých souhláskách Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova Spojování a oddělování vět, pořádek vět, oznamovací, tázací, rozkazovací a přací věty Slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, souznačná, pořádek slov ve větě Význam slabiky pro dělení slova Rozdělení hlásek, krátké a dlouhé samohlásky ve slabikách, dvojhlásky ou, au, slabikotvorné souhlásky r, l Párové souhlásky Slova se skupinami Dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě LITERÁRNÍ VÝCHOVA žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje Slovní druhy Psaní velkých písmen Přehled, podstatná jména-číslo, rod, pádové otázky Slovesa-osoba, číslo, infinitiv, zvratná slovesa, časování sloves, předložky 19

20 pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Psaní i/y po obojetných souhláskách Řady vyjmenovaných slov, slova příbuzná, procvičování Dramatická výchova Práce s dechem, herní dovednosti Dramatická situace, příběh Typová postava Náměty a témata v dramatických situacích 20

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence občanské Kompetence pracovní 1. KOMUNIKAČNÍ 1. Žák plynule čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více