Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace"

Transkript

1 školní vzdělávací program Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace

2 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP pro ZV Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Dr.Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Motivační název : Škola jazykům otevřená 1.2 Předkladatel Předkladatel: Základní škola Dr.Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Adresa školy: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526, Česká Lípa Ředitel školy: Mgr.Antonín Lačný Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Slaboňová, Mgr. Monika Kalenská IČO školy: IZO školského zařízení : IZO ředitelství : Tel.: škola, ředitel Fax: E - mail : Webová stránka : 1.3 Zřizovatel Zřizovatel: Město Česká Lípa náměstí T.G.Masaryka 1 Česká Lípa IČO Kontakty: Starostka: Mgr.Hana Moudrá, tel , Místostarosta: Jiří Kočandrle, tel , Mgr.Tomáš Vlček, tel , SMILE verze

3 Identifikační údaje 2 Charakteristika školy Vedoucí oddělení školství a cestovního ruchu: Jana Veindlová, tel , Platnost dokumentu od Název školy Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Adresa Mánesova 1526, Česká Lípa IČ Kontakty Ředitel Telefon Lačný Antonín, Ort Jiří Antonín Lačný Tel.: účtárna, ředitel, zástupci ŘŠ Fax www Zřizovatel Město Česká Lípa Adresa náměstí T.G.Masaryka 1,Česká Lípa IČ Kontakt Starostka: Hana Moudrá Telefon www SMILE verze

4 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, příspěvková organizace je plně organizovaná škola s postupným ročníkem, která se nachází v blízkosti centra města Česká Lípa i v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 692 žáků IZO: Školní družina kapacita: 100 žáků IZO: Školní klub kapacita: 60 žáků IZO: Školní jídelna IZO: Areál školy tvoří tři vzájemně propojené budovy, čtvrtá školní družina a pátá školní jídelna jsou samostatné budovy: - Hlavní budova zde se nachází většina kmenových a odborných učeben, tělocvična, keramická dílna, školní klub - Pavilon zde jsou umístěny pouze třídy 1. stupně - Šatny školy jsou spojeny spojovacím krčkem s 1. a 2. budovou školy, - ŠD zde jsou umístěny pouze oddělení ŠD a malá tělocvična - ŠJ samostatně stojící budova v areálu školy s veškerým technickým zázemím. K areálu školy ještě patří venkovní školní hřiště a dětské průlezky. 2.2 Vybavení školy Materiálně technické vybavení je vyhovující. Třídy jsou vybaveny moderním a účelovým nábytkem, některé třídy 1. stupně jsou vybaveny kobercem, který slouží k odpočinkovým a relaxačním činnostem. Moderně jsou vybaveny učebny PC a interaktivní učebna. Dobré podmínky jsou také v odborných učebnách Aj, Nj, CH, Hv, Pč, Vv. Vybavení tělocvičen je na odpovídající úrovni.jednotlivé kabinety jsou průběžně doplňovány podle finančních podmínek školy a požadavků vyučujících.. Na tvorbě pomůcek se podílejí učitelé i samotní žáci. Všichni vyučující mají volný přístup k PC, které jsou zapojené do sítě a na internet, používají tiskárnu i kopírku a společně využívají sborovnu. Školní jídelna je vybavena dle současných norem, má odpovídající zázemí., zaveden SMILE verze

5 Charakteristika školy 2.3 Charakteristika pedagogického sboru stravovací systém objednávek jídel. Prostorové podmínky prostory pro výuku jsou vyhovující, škola má k dispozici pro výuku celkem 35 učeben, z nichž některé slouží jako odborné učebny, dvě tělocvičny,samostatné šatny. Všechny prostory školy jsou vkusně esteticky vyzdobeny. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také učitelé a žáci. Do areálu školy patří ještě venkovní sportovní hřiště a koutek s průlezkami. Oddělení ŠD a ŠK mají samostatné umístění ve svých třídách. Pro pedagogické pracovníky jsou v prostorách celkem tři sborovny a několik kabinetů. Škola disponuje dvěma tělocvičnami pro výuku i pronájem tělovýchovným složkám. Pro výuku se také využívá přilehlé asfaltové hřiště a nedaleký městský stadion. Všechna oddělení školní družiny i školního klubu mají samostatné prostory pro svoji činnost. Žákovské šatny, za přispění zřizovatele, byly nově dány do provozu v únoru 2010, kde každý žák využívá svoji skříňku na oblečení a obuv. K zabezpečení školy i všech jejich budov slouží zabezpečovací systém s napojením na bezpečnostní agenturu. Hygienické podmínky jsou vyhovující. Postupně jsme zrekonstruovali všechna sociální zařízení. Do užívání dostali žáci nové šatny. V době volna a přestávek mohou žáci využívat všechny prostory školy po dohodě s vyučujícím. Jsou jim k dispozici občerstvovací automaty. Všechny třídy a učebny jsou vybaveny nábytkem dle velikostních skupin. Pitný režim žáků i pracovníků školy je zabezpečen automaty na chodbách. V jednotlivých odděleních školní družiny a školního klubu zajišťují pitný režim vychovatelky. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Stabilizovaný pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 zástupci ředitele, učitelé 1. a 2. stupně, jejich počet je aktuálně doplňován podle počtu žáků a tříd, totéž platí pro počet vychovatelek a zaměstnanců školního klubu. Převážná část pedagogů je plně kvalifikovaných. Ve sboru jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, převládají ženy.všichni pedagogičtí pracovníci se účastní různých forem dalšího vzdělávání, prošli modulem Z v projektu P1 SIPVZ a velká část sboru kurzem první pomoci. Ve škole pracují výchovná poradkyně, koordinátorky ŠVP, metodik prevence sociálně patologických jevů a specialistka na ekologickou výchovu. SMILE verze

6 Charakteristika školy 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce a aktivity školy 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce a aktivity školy Škola realizuje nebo se podílí na několika dlouhodobých projektech: Tyršův odznak snažíme se navázat na tradici Dr. Miroslava Tyrše, podpora talentů Umíme pomáhat podpora pocitu solidarity s potřebnými Media a my práce v literární oblasti Kam dál testování Scio a Comdi správné profesní rozhodování o budoucnosti. Dlouhodobě spolupracujeme se školou Ostschule z Gery. V každém školním roce se uskuteční střídavý výměnný týdenní pobyt žáků v rodinách. Hlavním cílem projektu je zdokonalení se v německém jazyce a poznání jiné kultury. Pro žáky druhého stupně organizujeme studijní zájezd do Anglie. Během roku realizujeme několik ročníkových projektů, ve kterých jsou vždy tematicky propojeny různé vzdělávací oblasti. Pedagogové vzájemně spolupracují na přípravě a realizaci školních projektů. Pořádáme každoročně ozdravné a sportovní zaměřené pobyty, třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí. Ochrana člověka za mimořádných situací: problematika je zařazena do dvou 5 hodinových bloků - cvičení v přírodě. Na prvním stupni ZŠ je cílem výchovně vzdělávacího procesu v oblasti ochrany člověka za mimořádných situací vytvoření soustavy vědomostí, dovedností a návyků v oblasti sebeochrany, která je zapojena do struktury vědomostí žáka. Umožňuje dítěti při mimořádných událostech sebeochranu pod vedením dospělého člověka. Je odrazovým můstkem pro získávání vědomostí, dovedností a návyků na vyšším stupni základní školy. Na druhém stupni ZŠ je cílem výchovně vzdělávacího procesu v oblasti ochrany člověka za mimořádných situací vytvoření soustavy vědomostí, dovedností a návyků v oblasti sebeochrany, která je zapojena do struktury vědomostí žáka. Umožňuje dítěti při mimořádných událostech sebeochranu i bez vedení dospělého člověka. Je odrazovým můstkem pro získávání vědomostí, dovedností a návyků na vyšším stupni školské soustavy Obsah: T1 ochrana obyvatelstva tísňová volání, varovné signály, evakuace, ukrytí T2 živelné pohromy požár, povodeň, terorismus T3 havárie únik nebezpečných látek, radiační havárie T4 první pomoc Materiální zabezpečení: 1. příručka pro učitele ZŠ Ochrana člověka za MU SMILE verze

7 Charakteristika školy 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce a aktivity školy 2. příručka pro obyvatele Pro případ ohrožení 3. metodické materiály Za obsah jednotlivých cvičení zodpovídá TU nebo pracovník pověřený vedením třídy. Ochrana člověka za mimořádných situací - výchova a vzdělávání žáků v této oblasti je průběžně zařazována do vyučovacího procesu během celé školní docházky ve všech předmětech.je vypracován evakuační plán školy, probíhá nácvik evakuace školy minimálně 2 x ročně. 2 x ročně se koná cvičení v přírodě, kde se plní činnosti ve smyslu ochrany člověka za mimořádných situací. Škola má vypracovaný Traumatologický plán první pomoci, provádí se nácvik první pomoci u žáků i učitelů pod odborným vedením. Tyto prvky jsou zařazovány i do projektového vyučování. Tradiční akce, které jsou součástí ŠVP Součástí programu tříd nebo jednotlivých předmětů či skupin předmětů jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy nebo skupina, pro kterou je akce připravovávána. Ø Letní a zimní pobyty v přírodě ročník. Ø Výlety ročník. Ø Předmětové exkurze ročník. Ø Ochrana člověka za mimořádných situací ročník. Ø Lyžařský výcvikový kurz ročník. Ø Povinný plavecký výcvik 2. a 3. ročníky. Ø Volitelný plavecký výcvik 1. a ročníky. Ø Dopravní výchova 4. ročníky. Ø Ročníkové a předmětové projekty. Začlenění průřezových témat je realizováno prostřednictvím jejich integrace do jednotlivých vyučovacích předmětů. Dále k jejich realizaci dochází i ve všech zmiňovaných školních projektech. výchova k volbě povolání - za tímto účelem pracuje na škole výchovný poradce. Téma je zpracováno v učebních plánech ročníku. Spolupráce probíhá mezi třídním učitelem a rodiči. Aktualizují se informace a materiály k volbě povolání dle nabídek, probíhá spolupráce se zástupci středních škol, využívají se nabídky Dnů otevřených dveří v jednotlivých školách, každoročně probíhá Burza středních a odborných škol. V rámci projektů provádíme besedy s odborníky z různých profesí, exkurze na Úřad práce ( 8.,9. ročníky ), exkurze do firem, podniků a škol, kde získávají žáci příležitost k podrobnějšímu seznámení se s praxí konkrétního povolání. Dalším dlouhodobým projektem realizovaným na naší škole je Školní preventivní strategie, která je tvořena těmito dílčími kapitolami: SMILE verze

8 Charakteristika školy 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty popis současného stavu problematiky zdůvodnění potřebnosti projektu cíle projektu vymezení cílové popupace navržení způsobu realizace metody a formy měření efektivity programu statistická data rámcový časový harmonogram supervize programu kontakty s jinými organizacemi rozpočet programu Při naplňování tohoto programu dochází u žáků k rozvoji klíčových kompetencí prostřednictvím realizace odpovídajících průřezových témat. Kompletní materiál není součástí ŠVP, je koncipován jako materiál samostatný a tak je publikovám i na internetových stránkách školy. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola usiluje o spolupráci s rodiči na velmi dobré úrovni. Rodiče mohou školu i třídu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době informačních odpolední a třídních schůzek, ve dnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost. Rodiče jsou informováni o činnosti školy prostřednictvím školního časopisu, webových stránek a třídními důvěrníky. Při škole pracuje také Sdružení rodičů při ZŠ Dr.Miroslava Tyrše, jehož základním cílem je vytvářet na základní škole a v jeho okolí podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentů ve všech oblastech. Žáci se podílejí na spolupráci s vedením školy prostřednictvím školní samosprávy, která má pravidelné schůzky s vedením školy. Důležitým subjektem ke spolupráci i kontrole je Školská rada. Úzce spolupracujeme se zřizovatelem zúčastňujeme se řady kulturních a sportovních akcí. Mezi další subjekty, se kterými škola spolupracuje patří: DDM Libertin vědomostní, sportovní a kulturní akce SMILE verze

9 Charakteristika školy 3 Charakteristika ŠVP AŠSK sportovní akce městská knihovna policie ČR a městskou policií dopravní hřiště. Poskytování poradenských služeb ve škole zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům ve spolupráci s třídním učitelem. Ve spolupráci s akreditovaným poradenským zařízením je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání. SMILE verze

10 Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Naším záměrem je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně odpovědného, hledajícího své místo v životě, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho ochranu, svobodně jednajícího, s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života. Člověka hledajícího své místo ve sjednocující se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy i problémy. Člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně reagujícího v konkrétních praktických životních situacích. Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků, proto usilujeme o vyváženost rozvoje těla a ducha. Velký důraz na naší škole je kladen také na plnění standardů pro základní vzdělávání, což se projevuje v plnění očekávaných výstupů, průřezových témat i realizaci učiva v jednotlivých ročnících a předmětech. Hodnocení žáků na konci I. a II. stupně se porovádí s ohledem na standardy základního vzdělávání. Náš název ŠVP pro ZV Škola jazykům otevřená je z toho důvodu, že jsme zaměřeni na výuku cizích jazyků. Škola má dlouhodobou tradicí v této výuce, nabízí svým žákům výuku několika cizích jazyků s využitím progresivních metod a s využíváním moderních informačních a komunikačních technologií při výuce i v mimoškolních aktivitách žáků a podporou kulturních a sportovních aktivit. K dispozici máme dostatečné množství výukového programu, kvalifikované pedagogy, vybavení učeben, informační a komunikační techniku. S výukou cizích jazyků se žáci seznamují od 1. ročníku. Na druhém stupni mohou podle svého zájmu začít žáci se studiem druhého cizího jazyka. Od třetí třídy mají žáci možnost být zařazeni do třídy s rozšířenou výukou jazyků. V této třídě na druhém stupni v 6. třídě žákům přibývá druhý cizí jazyk a v případě zájmů i třetí. Vzdělávání ve škole je zaměřeno na: Ø cizí jazyky. 1. Každý žák, který dokončí docházku by měl ovládat jeden cizí jazyk dle vlastního výběru. Dle zájmu je nabídnuta výuku dalšího cizího jazyka od 7. ročníku na 2. stupni základní školy. 2. Žák zařazený do třídy s RVJ by měl ovládat nejméně dva cizí jazyky. Ø výpočetní techniku. Každý žák, který dokončí školní docházku v základní škole, by měl ovládat uživatelsky výpočetní techniku a měl by umět pracovat s internetem. Mimo tyto klíčové aktivity, podporuje naše škola navíc ještě: SMILE verze

11 Charakteristika ŠVP 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Ø vzdělávání učitelů v rámci DVPP Ø volbu efektivních metod a forem výuky Ø zvýraznění nových důležitých součástí vzdělávání: tj. multikulturní výchovu, environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, práci s informacemi, výběr a zavádění nových preventivních metod z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, šikany apod. Ø diferenciaci žáků podle jejich potřeb a předpokladů Ø týmovou spolupráci pedagogického sboru i odbornou způsobilost jednotlivých učitelů Ø nákup učebnic, didaktické techniky, komunikačních a jiných pomůcek Ø vybavení prostorů pro zájmovou činnost po vyučování (ŠK,ŠD) pracovním a odpočinkovým nábytkem pro relaxaci i pro učení Ø pořízení pomůcek a her pro mimoškolní a zájmovou činnost ŠK a ŠD Ø mimoškolní aktivity (kulturní programy, sportovní soutěže ) Ø využití práce v motivujícím prostředí Ø spolupráci se Školskou radou a se Sdružením rodičů Ø práci v Žákovské samosprávě ( ročník ) učit se argumentovat, prosazovat zájmy jedince a kolektivu Ø vytvoření pravidel žákovského soužití, přátelství, práv a povinností žáků, zásad demokracie, řešení vzájemných citových vztahů Ø organizaci třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči během celého školního roku Ø činnost Výchovné komise při řešení sociálně patologických jevů a výchovných problémů Ø prohlubování multikulturní výchovy v praxi Ø propagování výsledků školy na veřejnosti. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Strategie, které naše škola uplatňuje jsou členěny podle toho, kterou z klíčových kompetencí rozvíjejí přednostně, je však zcela jasné, že jednotlivé výchovné a vzdělávací strategie směřují současně k více klíčovým kompetencím. Členění v textu je proto pouze orientační a záleží na dohodě učitelů v rámci pedagogického sboru, ke které klíčové kompetenci konkrétní strategii využijí. I. Strategie směřující ke kompetenci k učení o zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment, o na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení SMILE verze

12 Charakteristika ŠVP 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie o využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků o zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků o zadáváme žákům motivační domácí úkoly umožňujeme žákům vybrat si z nabídky domácích úkolů o požadujeme od žáků prezentaci výsledků domácích úkolů o vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce o umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty o umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. II. Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy při řešení problémů pomocí algoritmu zařazujeme do výuky modelové příklady nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení při školních i mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. III. Strategie směřující ke kompetenci komunikativní Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování Umožňujeme žákům denně prezentovat vlastní názory Využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků Vytváříme dostatečný prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, Žáci mají možnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, referáty, řízené diskuse,) Využíváme školní časopis ve výuce i jako prostředek komunikace mezi žáky a veřejností Umožňujeme žákům podílet se na přípravě rozhlasových relací Vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu výstupů (časopis, webová stránka, prezentace, ) Jako výstup z některých témat výuky vyžadujeme nejrůznějším způsobem zpracované závěrečné práce (power point, písemně, graficky, pomocí obrazového vyjádření apod. dle věku žáků a druhu tématu) SMILE verze

13 Charakteristika ŠVP 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Vyžadujeme uplatnění znalostí cizího jazyka (rozvoj komunikace v cizím jazyce), a to nejen při výuce, ale i při výměnných návštěvách, pobytových zájezdech, besedách. IV. Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální Na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí sami žáci Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli Žáci mají možnost ke školnímu řádu vznášet připomínky přes žákovskou samosprávu Ve škole funguje žákovská samospráva (pracovní schůzky s vedením školy,) Od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci Vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu (dvojice, skupiny, třída, škola) Žákům je poskytována možnost, dle svého uvážení projevit své pocity a nálady Do výuky pravidelně zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování. V. Strategie směřující ke kompetenci občanské Žáci se podílejí na vypracování pravidel chování ve škole Vyžadujeme od žáků již od prvního ročníku spolupodílení se na vytváření pravidel vlastní třídy Společně se žáky vytváříme školní řád - vyžadujeme, aby se k jeho obsahu dle věkových zvláštností vyjádřili prostřednictvím zástupců třídy všichni žáci Vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu - vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy i školního řádu Umožňujeme žákům vznášet připomínky ke školnímu řádu přes žákovský parlament Ve škole funguje žákovská samospráva Zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života Organizujeme společně se staršími žáky celoškolní projektové dny, zapojujeme se do mezinárodních projektů Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí Škola pořádá akce připomínající lidové tradice Škola v rámci možností se zúčastňuje sportovní soutěží a dalších akcí pro město vystoupení pro veřejnost, účast žáků na akcích města Využití školní jídelny pořádáme Týden jíme zdravě požadujeme zapojení žáků do SMILE verze

14 Charakteristika ŠVP 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tohoto projektu Umožňujeme žákům účast na jednání zastupitelstva, besedy, návštěvy MěÚ Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. VI. Strategie směřující ke kompetenci pracovní Pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájmovou činnost a smysluplné využití volného času, což sice neyužívají všichni žáci, ale tuto možnost rozhodně mají Možnost volby je u žáků rozvíjena již na 1. stupni a na 2. stupni volbou volitelných předmětů, kroužků Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia Umožňujeme žákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, přípravě akcí pro mladší spolužáky i pro rodiče Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat výsledky vlastní práce žákům mladších ročníků (spolupráce mladších žáků se staršími) Zapojujeme žáky do přípravy školních projektů Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme ve ŠVP z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Žáci jsou v naší škole vzděláváni formou integrace do běžné třídy. U těchto žáků je vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází z diagnostiky a doporučení akreditovaných poradenských zařízení. Evidence těchto žáků se obnovuje každoročně na začátku nového školního roku na základě vyjádření těchto zařízení. Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří: Ø žáci se zdravotním postižením Ø žáci se zdravotním znevýhodněním Ø žáci se sociálním znevýhodněním Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: Ø spolupráce s akreditovaným poradenským zařízením (pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem), popř. zdravotnickým zařízením (diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání) SMILE verze

15 Charakteristika ŠVP 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ø připravenost učitelů na výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Ø úzká spolupráce vyučujících s výchovným poradcem a spolupráce pedagogů se zákonnými zástupci Ø vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování Ø vhodná organizace výuky Ø umožnit žákovi používat vhodné relaxační a kompenzační pomůcky Ø uplatňovat alternativní formy komunikace Ø respektovat zdravotní stav jedince Ø podporovat nadání a talent žáka Ø při hodnocení zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění a) Zdravotní postižení a zdravotní znevýhodnění: Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním zabezpečujeme tyto podmínky: Uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka. Umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků. Uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky. Zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání. Spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů). Spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky. b) Sociální znevýhodnění. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním zaměřujeme především na osvojení českého jazyka, národních tradic a národní kultury. Zároveň nezapomínáme posilovat vědomí a pocit patřičnosti k původnímu etniku a jeho kultur. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním škola zabezpečí tyto podmínky : individuální nebo skupinovou péči odpovídající metody a formy práce pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu SMILE verze

16 Charakteristika ŠVP 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky spolupráci s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby a je jim zajištěna specifická péče a pomoc ze strany školy, především při stimulaci a vytváření vhodných podmínek. Při identifikaci mimořádného nadání jsou uplatňovány nejrůznější metody. Jde především o pozorování žáků ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho rodiči Především u mladších žáků je náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, nebo o zrychlený vývoj, který se postupně může vyrovnat s věkovou normou. Při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka mohou učitelům se souhlasem rodičů pomoci psychologové v síti akreditovaných poradenských zařízení. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků se vychází důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace individuální vzdělávací plány rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úloh zapojování do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech možnost volby při výběru metod práce Naše škola nabízí těmto dětem: Ø zajímavé, problémové úkoly a seminární práce pro rozvoj svého nadání Ø práci ve skupinách (Nadaní žáci řeší náročnější úlohy nebo působí jako vedoucí a organizátoři skupinové práce.) Ø přeřazení do vyššího ročníku na základě žádosti rodičů, komisionální zkoušky a vyjádření PPP Ø náročnější domácí úkoly (Tito žáci zpracovávají zadání, která pro ně představují dostatečný stimul.) Ø projektové vyučování Ø metody výuky s podporou počítače Ø doplňkové učebnice, texty, pomůcky a didaktické hry pro individuální práci Ø možnost výběru volitelných předmětů SMILE verze

17 Charakteristika ŠVP 3.5 Začlenění průřezových témat Ø zařazení do třídy s rozšířenou výukou jazyků Ø zájmové kroužky Ø olympiády, soutěže, reprezentaci školy 3.5 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Německý jazyk 7. ročník škola zvířata volný čas náš byt 8. ročník jídlo a stravování pohádky můj přítel oblékání 9. ročník cestování naše životní prostředí reálie Český jazyk a literatura 1. ročník Čtení Naslouchání Mluvený projev Písemný projev Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Tvarosloví Pravopis 2. ročník Čtení Naslouchání Mluvený projev Písemný projev Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Tvarosloví Pravopis 3. ročník Čtení OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Naslouchání Mluvený projev Písemný projev Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Tvarosloví Skladba Pravopis 4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA 5. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA JAZYKOVÁ VÝCHOVA 6. ročník Čtení Slovní zásoba a tvoření slov Tvarosloví 7. ročník Čtení Tvarosloví Literární druhy a žánry 8. ročník Literární teorie a historie 9. ročník Základy literární teorie a historie Literární druhy a žánry Ruský jazyk 7. ročník výslovnostní kurz zvířata, hry, jídlo ruská jména škola, pomůcky 8. ročník poznejme Rusko narozeniny, fráze škola, předměty přídavná jmena, komiks člověk SMILE verze

18 Charakteristika ŠVP 3.5 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání dotazník 9. ročník cestujeme po Evropě potraviny a oblečení dopisujeme si denní režim náš časopis Anglický jazyk 3. ročník RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 5. ročník PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 6. ročník sociokulturní prostředí 7. ročník rozšíření slovní zásoby Komunikace v českém jazyce 1. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova 2. ročník Komunikační a slohová výchova Komunikace v anglickém jazyce 1. ročník PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 2. ročník PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Anglický jazyk - volitelný 8. ročník sociokulturní prostředí Matematika 1. ročník čísla geometrie 2. ročník čísla a početní operace geometrie 3. ročník čísla a početní operace geometrie 5. ročník Čísla a početní operace Geometrie Nestandartní aplikační úlohy a problémy 6. ročník Desetinná čísla Osová souměrnost Trojúhelník Dělitelnost Krychle a kvádr 7. ročník Rovnoběžníky Hranoly 8. ročník Mocniny a odmocniny OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Kružnice a kruh Výrazy a mnohočleny Lineární rovnice 9. ročník Podobnost Jehlan Kužel Koule Základy finanční matematiky Informatika 5. ročník Základní pojmy Informatika - volitelný předmět 7. ročník Internet a jeho služby Prvouka 2. ročník Člověk a jeho zdraví Přírodověda 4. ročník Místo, kde žijeme Rozmanitost přírody 5. ročník Místo, kde žijeme Vlastivěda 4. ročník Lidé a čas 5. ročník Lidé a čas Fyzika 6. ročník Stavba látek Chemie 8. ročník úvod do chemie látky a směsi kolem nás částicové složení látek chemické prvky-základ všech látek nejjednodušší sloučeniny opakování a prohlubování učiva 9. ročník nezapomněli jste v čem je základ chemie odkud bere člověk energii deriváty uhlovodíků Zeměpis 6. ročník Zeměpis světadílů a oceánů Antarktida 8. ročník Rusko Fyzikální praktika 7. ročník Základní fyzikální veličiny a jejich měření SMILE verze

19 Charakteristika ŠVP 3.5 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání 9. ročník Světelné jevy Střídavý proud Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti Rytmické činnosti Poslechové činnosti Hudebně teoretické znalosti 2. ročník Vokální činnosti Rytmické činnosti Poslechové činnosti Hudebně teoretické znalosti 3. ročník Vokální činnosti Rytmické činnosti Poslechové činnosti Hudebně teoretické znalosti 4. ročník Vokální činnosti Rytmické činnosti Poslechové činnosti Hudebně teoretické znalosti 5. ročník Vokální činnosti Rytmické činnosti Poslechové činnosti Hudebně teoretické znalosti Výtvarná výchova 1. ročník výtvarné činnosti 2. ročník výtvarné činnosti 3. ročník výtvarné činnosti 4. ročník výtvarné činnosti 5. ročník výtvarné činnosti 6. ročník Pozorování 7. ročník Pozorování 8. ročník Výpověď zadaného tématu 9. ročník Výpověď zadaného tématu Výchova ke zdraví 7. ročník Zdravý způsob života Vztahy mezi lidmi Tělesná výchova 1. ročník Tělovýchovné činnosti 2. ročník Tělovýchovné činnosti 3. ročník Tělovýchovné činnosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání 4. ročník Tělovýchovné činnosti 5. ročník Tělovýchovné činnosti Praktické činnosti 4. ročník Práce s papírem a kartonem Práce s kovem Práce se dřevem Práce s přírodninami Stolování 5. ročník Prace s papírem a kartonem Práce s kovem Práce se dřevem Práce s přírodninami Práce s textiliemi Konstrukční práce se stavebnicemi a technickými prostředky Stolování 6. ročník Okrasné rostliny Léčivé rostliny a koření 7. ročník Okrasné rostliny 8. ročník práce s technikou 9. ročník Svět práce Trh práce Svět práce Údržba domácnosti Pracovní výchova 1. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Práce s technickými materiály 2. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Práce s technickými materiály 3. ročník Konstrukční činnosti Práce s drobným materiálem Pěstitelské práce Práce s technickými materiály 4. ročník Práce s papírem a kartonem Práce s kovem Práce se dřevem SMILE verze

20 Charakteristika ŠVP 3.5 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Práce s přírodninami Stolování Pokryto předmětem Prvouka Německý jazyk Ruský jazyk Hudební výchova Matematika Dějepis Výtvarná výchova Chemie Praktické činnosti Výchova k občanství Český jazyk a literatura Přírodopis Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Německý jazyk 7. ročník škola 8. ročník jídlo a stravování můj přítel Ruský jazyk 7. ročník výslovnostní kurz zvířata, hry, jídlo 8. ročník koníčky a zájmy přídavná jmena, komiks člověk 9. ročník potraviny a oblečení dopisujeme si náš časopis Anglický jazyk 3. ročník RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 4. ročník RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 6. ročník sociokulturní prostředí Komunikace v anglickém jazyce 1. ročník RECEPTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Anglický jazyk - volitelný 8. ročník sociokulturní prostředí Matematika 2. ročník závislosti a práce s daty 6. ročník Dělitelnost Prvouka 1. ročník Člověk a jeho zdraví OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sebepoznání a sebepojetí 2. ročník Člověk a jeho zdraví 3. ročník Člověk a jeho zdraví Přírodověda 4. ročník Člověk a jeho zdraví 5. ročník Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Výchova k občanství 7. ročník Člověk jako jedinec Hudební výchova 1. ročník Hudebně pohybové činnosti 2. ročník Hudebně pohybové činnosti 3. ročník Hudebně pohybové činnosti 4. ročník Hudebně pohybové činnosti 5. ročník Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova 1. ročník výtvarné činnosti 2. ročník výtvarné činnosti 3. ročník výtvarné činnosti 4. ročník výtvarné činnosti 5. ročník výtvarné činnosti 6. ročník Práce s širokou tématikou 7. ročník Práce s širokou tématikou 8. ročník Výpověď zadaného tématu Projekt Umění 2.pol.20.stol. 9. ročník Výpověď zadaného tématu Projekt Umění 2.pol.20.stol. Výchova ke zdraví 6. ročník Rodina Zdravý způsob života 7. ročník Zdravý způsob života Tělesná výchova 1. ročník Tělovýchovné činnosti 2. ročník Tělovýchovné činnosti 3. ročník Tělovýchovné činnosti 4. ročník Tělovýchovné činnosti 5. ročník Tělovýchovné činnosti 6. ročník gymnastika 7. ročník míčové hry SMILE verze

Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace školní vzdělávací program Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP pro ZV Název vzdělávacího programu: Školní

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 Předkladatel: název školy Základní škola T.G. Masaryka Šardice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Učit se být sám sebou. Učit se žít s ostatními. Učit se komunikovat. Učit se učit. Copyright Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara. Jírovcova 9/a České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara. Jírovcova 9/a České Budějovice Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara Jírovcova 9/a České Budějovice Platnost od 1. 9. 2014 Č.j. : 423/2014 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Úplnost a velikost školy

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní rok 2010/2011 Motivační název Prima škola pro všechny Datum 1.9.2009 Název RVP Verze 01 / 2009-10 Platnost od 1.9.2010

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (v.01.04), 01.09.2013 Škola - cesta poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola

Více

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV, č.j.: 31 504/2004-22 ve znění č.j.: 27 002/2005-22 Platnost dokumentu od 1.9.2009 verze 3 Č.j. Ř/8/2009

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková Škola pro život, život do školy Verze 1. z 01. 02. 0007 Platnost 1.9.2007 Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Platnost od 1. 9. 2007 Číslo jednací: 1119/12 Úprava k 1. 9. 2013 Mgr. Zbyněk Trmal, ředitel školy HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Čj. 1093/2013/2. ZŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu Škola pro život 1. 2. Údaje o škole Název školy: Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Adresa: Svídnická 1a / 599, Praha 8 Troja,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍ KOPIE Základní škola Ústí nad Labem Rabasova 3282/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODANÁ RUKA PRO VAŠI BUDOUCNOST ver.8.0 platná od 1.9.2014 (Jednotlivé části dokumentu jsou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění Kompletní ŠVP ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více