ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Vzdělávání žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Osmec (Odpovědnost, samostatnost, multikultura, elán, cílevědomost) Platnost od , čj.: ZSAMS 1392/2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne K končí platnost dokumentu Osmec (Odpovědnost, samostatnost, multikultura, elán, cílevědomost) platného od čj.: 1501/2006 ( ) V Brně, dne Mgr. Ludmila Altmanová.. ředitelka školy Mgr. Libor Tománek Koordinátor

2 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace I. Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace Kontaktní adresa: nám.28.října 22, Brno Tel.: Ředitelství (budova nám. 28.října 22) Hospodářka školy: (budova nám. 28.října 22) Výdejna stravy: (budova nám. 28. října 22) Mateřská škola Dituška (budova Stará 13/15) Mateřská škola nám. 28. října (budova nám. 28. října 22) 2. stupeň ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK (budova nám. 28. října 22) 1. stupeň ZŠ (budova Stará 13/15) Fax: www stránky: datová schránka: sjimbxw Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno střed, se sídlem v Brně, Dominikánská 2, PSČ 60169, okres Brno-město Zřizovací listina vydaná Statutárním městem Brnem Městskou částí Brno-střed, kterou se dnem zřizuje Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace IČO: Číslo účtu: / 0100 Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku vydané MŠMT pod čj: /05/21 s účinností od IZO: RED-IZO: Statutární zástupce Základní školy a mateřské školy Brno, nám.28. října 22: Mgr. Ludmila Altmanová Ředitelka Mgr.Ludmila Altmanová jmenována dekretem OŠ KÚ Jihomoravského kraje OŠ/3394/2001 ze dne s účinností od č.j. Poskytovaný obor vzdělání : C/01 Základní škola, délka studia: 9 roků Místa poskytovaného vzdělávání: nám. 28. října 22, nám. 28. října 21, Stará 13/15, Stará 11, Traubova 5 Spádová oblast - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 Bartošova, Barvířská, Bratislavská, (od začátku po č. 68 lichá i sudá), Cejl (od začátku po č. 68 lichá i sudá), Drobného (č. 1 až č. 7 lichá + č. 27), Francouzská (od začátku do č. 60 sudá), Hilleho, Hvězdova (pouze lichá č.), Jeřábkova, Koliště (od č. 1 do č. 49 lichá, sudá č. nejsou), Körnerova, Kudelova, Lidická (sudá č.), Lužánecká, Milady Horákové, nám. 28. října (mimo č ), Ponávka, Příční, Příkop, Soudní, Stará, Tkalcovská (do č. 95 lichá i sudá, mimo č. 1, 3, 5), Traubova (pouze lichá č.), tř. kpt. Jaroše, Vrchlického sad. 2

3 II. Charakteristika školy Velikost a úplnost školy Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Školu navštěvuje cca 400 dětí a žáků Pracujeme v paralelních třídách v ročníku. Škola sdružuje: 2 MŠ (kapacita 74 dětí), přípravný ročník, základní školu, kurz pro získání základního vzdělání (kapacita 450 dětí a žáků), školní družinu (kapacita 150 žáků), školní klub (kapacita 25 žáků), školní jídelnu/výdejnu stravy (kapacita 285 žáků) a školní knihovnu. Škola se nachází v centru Brna, v městské části Brno-střed. Jedná se první českou obecnou školu v Brně založenou Charakteristika pedagogického sboru Velikost pedagogického sboru, jeho odborná kvalifikovanost a profesní rozvoj odpovídají cílům ŠVP školy. Ve škole pracují výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů a tým školního poradenského pracoviště (školní psychologové, speciální pedagog, sociální pedagog, logoped, asistent ŠPP). V rámci dotačních programů zaměstnáváme další kvalifikované pedagogy, tzv. projektové nebo tandemové učitele, jedná se převáženě o absolventy učitelských oborů na VŠ. Ve škole dále pracují komunitní asistenti pedagoga a asistenti zajištující individuální integraci žáků. Pedagogičtí pracovníci školy se řídí ISSA standardy kvality pedagogické práce. Pedagogický pracovník na naší škole především: Individualizace Učební prostředí Smysluplné učení / hodnocení podporuje individuální růst každého dítěte s ohledem na jeho vývojovou úroveň. dává přiměřené podněty dětem s rozdílným nadáním, různou mírou sociálního znevýhodnění, dětem se SPU a mimořádně nadaným dětem vyhýbá se neefektivní komunikaci (obviňování, nálepkování, výčitky, moralizování, vyhrožování, srovnávání, dávání za vzor, urážky, ironie, křik, komunikace na dálku), používá popisného jazyka zapojuje děti do ustanovení jasných očekávání, které se týkají chování a účasti v třídních aktivitách prostřednictvím vytvoření třídních nebo předmětových pravidel a vyvození případných postihů. rozpoznává a vytváří pro děti příležitosti, aby si mohly volit (činnosti, věci, partnery, skupiny aktivit apod). jasně sděluje svá očekávání, myšlenky a cíle - ověří si, zda žáci rozumí. účelně upravuje učební prostor (dostupnost pomůcek, centra aktivit, ) a dbá na hygienické podmínky (osvětlení, úklid, výška lavic, ) vnímá chybu jako přirozenou součást učení a vede žáky k tomu, aby se snažili chybu najít a odstranit, neučí izolovaná data jednotlivých oborů, ale snaží se vytvořit ucelený obraz světa. dává dětem zodpovědnost pracovat a řešit problémy společně, aby dosáhly společného cíle. podporuje děti v myšlení, argumentování, kladení otázek, experimentování. dává žákům dostatečný prostor pro kladení otázek. 3

4 Plánování a evaluace Sociální inkluze Zapojení rodiny Profesní rozvoj využívá metody aktivního učení (kooperativní výuka, metody RWCT, projektová výuka ) a vhodně je střídá. využívá dostupných pomůcek a technologií (knihovna,pc učebny, mediální učebny, internet, školní časopis, www stránky školy, třídní nástěnky ) respektuje stanovená pravidla hodnocení, převažuje hodnocení motivační, pozitivní, učitel vede žáky k vlastnímu hodnocení. pracuje kontinuálně se školním kurikulem - zná jej, pod vedením koordinátorů ŠVP (vedoucích PS) jej průběžně aktualizuje. vytváří evaluační rámce (téma-cíl-indikátor-nástroj), pracuje metodou SMART prostřednictvím her nabízí dětem příležitosti k rozvoji tvořivosti, úcty k jiným názorům, sdílení, přizpůsobování, řešení problémů a konfliktů i dalších dovedností, které děti potřebují k tomu, aby se mohly stát aktivními členy demokratické občanské společnosti. informuje rodiče dětí o dění ve třídě/škole prostřednictvím rozmanitých písemných materiálů (např. žákovská knížka, sdělení rodičům, osobní pozvánky, školní časopis, www stránky, nástěnky školy). přezkoumává silné i slabé stránky svých výukových metod a podle potřeby vytváří plán dalšího zlepšování. hodnotí průběžně výsledky své práce a systematicky se snaží o získávání informací z nejrůznějších zdrojů (evaluační údaje dětí, kolegové, supervizoři, vedení školy, rodiče i děti). vítá nové myšlenky a experimentálně je využívá při plánování výukových strategií. využívá odborné literatury, různých organizací, informačních zdrojů a dalších příležitostí pro získání nových poznatků. sleduje aktuální vývoj v pedagogické sféře a v oblasti vývoje osnov, který má vliv na podobu kurikula. je efektivním článkem týmu, který usiluje o dosažení společného cíle, např. při plánování tematických jednotek, projektů Škola nabízí 1. individualizace výchovně vzdělávací péče a. vyhledávání individuálních vzdělávacích potřeb žáka multidiagnostika - pedagogická, speciálně a sociálně pedagogická, psychologická diagnostika, zjišťování výskytu soc.patologických jevů (rizikového chování), pedagogický sbor ve spolupráci s poradenským pracovištěm školy, rodiči, popř. dalšími institucemi (OSPOD, PPP, SPC, psychiatrické léčebny, ) zjišťují vzdělávací potřeby žáků (přičemž testová diagnostika úrovně intelektové výkonnosti žáků je pouze jednou z mnoha cest zjišťování vzdělávacích potřeb žáků) b. skupinová diagnostika - screening třídního klimatu, screening inteligence, zájmové dotazníky a ankety - depistáž žáků s PCH a rizika vzniku PCH - ŠPP se zaměřuje na 3 skupiny dětí: 1. jedinci, kteří nemají problémy realizace preventivních aktivit a opatření. 2. jedinci, jejichž chování je rizikové preventivní aktivity, diagnostika, poradenská práce. 3. jedinci s PCH reedukace, diagnostika, poradenství - depistáž žáků se školním neúspěchem zjišťování důvodů (SVP) diagnostika, zajištění vyšetření na odborných pracovištích. Následná metodika, poradenství s ohledem na SVP a osobnost žáka. - depistáž zanedbaných žáků sledování stavu oblečení, hygieny, zavšivení, zda nosí svačiny, školní pomůcky 4

5 - depistáž žáků s SPU zajištění diagnostiky a následná metodika reedukace - depistáž žáků s narušenou komunikační schopností (poruchy řeči) - depistáž nadaných žáků c. individuální plány - IVP ( 18 školského zákona, 6 vyhl. 73/2005) zajišťováno většinou formou individuální integrace - VP (vzdělávací plán// 50 školského zákona) vzdělávací plán pro žáky, kteří se nemohou ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů účastnit vyučování (př: těhotenství, péče o vlastní dítě, psychiatrické dg., ) - POR (plán osobního rozvoje - nástroj individualizace vzdělávací péče/zjednodušený IVP žáka) d. individuální podpora - tabulky SVP (elektronické) přehled individualizace všech žáků - portfolia žáků na každý předmět - školní + projektové portfolio + reprezentační portfolio v 5. ročnících - pozorovací archy sledování posunů jednotlivých žáků v jejich kompetencích a znalostech (přísně individuální)(1.stupeň 1x týdně, 2.stupeň 1x za 14 dní) - report zapisování 1x ročně posuny v klíčových kompetencích, 2x evidována (vytištěna) tabulka SVP - systém podpory žáků s vysokou absencí sledování a řešení neomluvené a vysoké omluvené absence, asistent do rodiny, úkoly domů, portfolia doplňuje s pomocí tandemového učitele (asistenta) e. individuální a skupinová podpora žákům (školní poradenské pracoviště) - individuální terapie (klient a terapeut se při individuální terapii snaží vzájemnou komunikační výměnou a ovlivňováním dosáhnout společného cíle, jímž je účinná pomoc klientovi. Klient a terapeut se společně setkávají na terapeutických sezeních v dohodnutém intervalu a po dohodnutou dobu) - vytváření edukačních anamnéz u žáků, kteří mají výrazné školní neúspěchy (mapování celé předškolní přípravy a PŠD) - reedukace SPU (probíhá přímo ve výuce, speciální pedagog tvoří metodickou podporu) - individuální náprava poruch řeči (NKS) - skupinová logopedická cvičení (upevňování správné výslovnosti hlásek) - pomoc při řešení aktuálních problémů žáků např. podezření ze šikany, sexuální obtěžování - monitorování chování a seberegulace (zpětné zrcátko, deníčky, záznamové sešity). - akutní intervence např. dítě ohroženo na zdraví, nezvladatelné chování žáka, potřeba separace žáka mimo třídu - spolupráce na sestavení IVP a průběžné konzultace - spolupráce na úpravách učiva a přípravách na hodiny - sestavování a výběr speciálně pedagogických metod využívaných ve výuce - konzultace s asistenty pedagoga - přímá účast ve vyučování - spolupráce školy s dalšími subjekty (psychiatrie, PPP, psychologie, PČR, OSPOD ) - skupinová práce s problematickými žáky (tzv.skupinky) - podpora zdravého klimatu ve školních třídách za použití intervenčních postupů (práce se třídou.) - adaptační programy, miniadaptační programy (v případě nově příchozího žáka, změny třídního učitele ) f. výchovně vzdělávací asistence (snížení počtu žáků na 1 pedagogického pracovníka) - projektový (tandemový) učitel dělení tříd na skupiny, popř. asistence kmenovému pedagogovi ve třídě - asistent pedagoga (individuální integrace) asistence integrovaným žákům - asistent pedagoga (komunitní) především v rámci včasné péče, na začátku PŠD a v rámci komunikace se zákonnými zástupci g. výchovně vzdělávací strategie, hodnocení - důraz na individuální směřování žáků k závazným výstupům RVP PV/ZV - důraz na rozvoj klíčových kompetencí, čtenářské a finanční gramotnosti - zohlednění individuální povahy postižení nebo znevýhodnění s akcentem na hodnocení motivační (pozitivní), použití slovního hodnocení, kombinace klasifikace a slovního hodnocení 5

6 - skupinové učení, problémové vyučování, vrstevnické vyučování,, projektové vyučování, komunitní kruhy, ZaS, RWCT distanční studium (moodle) 2. vzdělávací programy a. ŠVP vycházející z RVP ZV (resp. RVP PV) - vzdělávací program Začít spolu, ITV, projektová výuka - důraz na metody aktivní výuky b. preventivní programy - široký školní systém prevence + zajišťování preventivních programů ve spolupráci s mimoškolními organizacemi (PČR, NNO a další) - např. sexuální výchova, adaptační programy, miniadaptační programy (v případě nově příchozího žáka, změny třídního učitele ) c. mentorské programy - kariérové poradenství (spolupráce s úspěšnými absolventy naší školy, pracujícími Romy) - edukačně stimulační skupiny, příprava na vyučování spolu s rodiči žáků - vrstevnické programy (čtenářská gramotnost žáci 2. stupně předávají dovednosti žákům 1. stupně) d. komunitní programy - kulturní programy (festivaly Amari Kereka, Den Romů, apod.) - vzdělávací programy (spolupráce s Knihovnou Jiřího Mahena ) - zájmové ( hry, výtvarné aktivity) 3. organizace vzdělávání prolínání formálního a neformálního vzdělávání v rámci celodenního programu a. včasná péče součástí školy jsou 2 MŠ, 3 přípravné třídy b. formální vzdělávání úplná základní škola hlavního vzdělávacího proudu - kurz pro získání základního vzdělání - pro žáky, kteří splnili PŠD, ale nezískali základní vzdělání (plnění PŠD mimo hlavní vzdělávací proud, opakování ročníku) c. neformální vzdělávání (celodenní program navazuje časově na výuku, zahrnuje aktivity pro žáky školy a komunitu) 1. Edukativně-stimulační skupiny 2. Příprava na výuku (1. a 2. stupeň) 3. Ranní klub, polední klub, odpolední klub, večerní klub, zájmové kluby (hudební, taneční, estetický) Školní družina 4. materiální zabezpečení vzdělávání a. odborné učebny každá vzdělávací oblast má své odborné učebny: - jazyk a jazyková komunikace: jazykové učebny, školní knihovny - matematika a její aplikace: učebna M, počítačové a mediální učebny - člověk a příroda: učebna F/Ch, učebna Př/Z - člověk a společnost: školní knihovny - umění a kultura, člověk a svět práce: učebna VV, učebna DV, školní dílny, kuchyňka - člověk a svět zdraví: tělocvičny, gymnastický sál, taneční sál b. učební pomůcky speciálně pedagogické pomůcky, díky kterým se žákům se SVP daří lépe překonávat potíže ve vzdělávání. Pomůcky, se kterými žáci využívají více smyslů, zrak, sluch, hmat (textilní písmena, bzučák, čtecí dyslektická okénka, boxovací trenažér, logico picolo, motanice atd.) c. metodické materiály - učebnice AJ pro romské žáky, sborník romských pohádek, romské zvyky, - metodické materiály vytvořené poradenskými pracovníky pro podporu práce učitelů s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Náš svět psíma očima (Brno 2013) vznik v rámci projektu R.I.C.E. 5. další služby a. komunikace se ZZ 6

7 - přímo na základě pozvánky třídního učitele, výchovného poradce, vedení školy, popř. kdykoli se ZZ dostaví do školy - nepřímo prostřednictvím asistentů pedagoga - dopisy rodičům (v 1. a 3. čtvrtletí) včetně pozvánek na třídní schůzky b. poradenství pro rodiče - psychologické konzultace rodičům ohledně osobních problémů dětí, rodinných problémů, doporučení k profesní orientaci žáků - speciálně pedagogické - konzultace při zpětné vazbě u žáků s poruchami chování, spolupráce při zpracování IVP, VP, POR, organizaci vyšetření u dalších odborníků, logopedická péče - sociálně právní doporučení při spolupráci s úřady, NNO a dalšími institucemi, motivace rodičů ke spolupráci se školou, podpora využívání neformálního vzdělávání organizovaného školou c. individuální a skupinová podpora učitelům - metodická podpora učitelům pro práci se žáky se všemi typy zdravotních postižení a znevýhodnění, a jejich různými stupni - aktuálně řešené kauzy jednotlivých žáků, poradenství - duševní hygiena učitelů supervizí sezení, individuální konzultace v případě osobních problémů, prevence syndromu vyhoření, relaxace - workshopy pro učitele např. agresivita žáků a práce s ní, registrace absence, tabulky SVP d. individuální a skupinová podpora asistentům pedagoga - podpora přímo při výuce, náslechy, zpětná vazba - podpora spolupráce asistenta s integrovaným žákem, se třídou a s hlavním pedagogem - skupinová supervizní sezení s asistenty pedagoga, zpětná vazba vedení školy e. zajišťování a koordinace služeb pro sociálně vyloučené žáky a rodiče - NNO, lékařské služby, vzdělávací služby f. reintegrace žáků vzdělávaných na základních školách praktických do hlavního vzdělávacího proudu v rámci naší školy g. inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou odesíláni mimo hlavní vzdělávací proud) 6. spolupráce s externími subjekty edukace a. partnerské a další základní a mateřské školy (projekty, např. OPVK, Brno, Praha, Ústí n/l., Most, Přerov, Ostrava, b. střední školy (např. soukromá SŠ managementu a práva) c. vysoké školy (fakultní škola PedF MU Brno, FF MU, FSS MU, JAMU) d. MŠMT (NAPIV, včasná péče) e. JMK (skupina škol zaměřením na inkluzívní vzdělávání) f. MMB, MČ Brno-střed (Brněnská síť otevřených škol, celoměstské projekty/partnerství Leeds, ), atd. g. OSPOD, Policie ČR, Městská policie, DDÚ, PPP, SPC, PMS, zdravotnická zařízení h. NNO (DROM, SRNM, MRK, IQ Roma servis, Ratolest, Armáda spásy, SbS ČR, CPIV, Podané ruce, Sananim, Akluby ) i. zahraničí spolupráce s partnerskými školami vzdělávajícími žáky se SVP (Slovensko, Rakousko, Velká Británie) Centrum Kociánka 7

8 III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy (Komunitni a inkluzivní rozměr vzdělávání) Inkluzivní škola Vytváříme inkluzivní vzdělávací prostředí pracujeme se všemi dětmi, neoddělujeme je s ohledem na jejich vzdělávací potřeby. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti apod. Heterogenní vzdělávací prostředí vnímáme jako normální, každé dítě má určité vzdělávací potřeby, které se snažíme naplňovat prostřednictvím individualizované vzdělávací péče. Zásadní je pro nás práce s třídním kolektivem a individualitou dítěte, nikoli individuální diagnostika, přesto je východiskem pro naši práci dlouhodobé sledování dítěte v jeho přirozeném prostředí a komplexní multidisciplinární (psychologická, pedagogická, speciálně pedagogická, sociální) zjišťování vzdělávacích potřeb dítěte. V centru edukace stojí učitel jako nositel vzdělávání a koordinátor realizace podpůrných a vyrovnávacích opatření. Specializované činnosti (školní psycholog, logoped, ) fungují přímo ve škole. Inkluzivní cíle školy naplňujeme v podmínkách, které jsme vytvořili díky pomoci zřizovatele a díky aktivitě školy v rámci čerpání prostředků ESF Komunitní škola Snažíme se plnit roli vzdělávacího, poradenského a kulturního centra v místě svého zřízení. Zapojujeme do svých aktivit místní komunitu, přičemž v nabídce reflektujeme specifika regionu (komunitou je myšlena společnost lidí, které spojuje region, ve kterém tito lidé bydlí a pracují). Komunitní cíle školy naplňujeme v rámci celodenního programu školy prostřednictvím komunitního centra Osmec o.s. Výchovně vzdělávací strategie v návaznosti na klíčové kompetence Skupinové učení, Problémové vyučování, Vrstevnické vyučování, Práce s textem, Komunitní kruhy, Projektové vyučování,.rwct, ZaS, Klíčové kompetence KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Podněcujeme tvořivost žáků Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly. Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci pracují s informacemi ze všech možných zdrojů - ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu. Žáci prezentují své názory, myšlenky a nápady ve školním časopise Amaro Jilo. 8

9 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých KOMPETENCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme školní časopis, školní rozhlas, školní TV vysílání. Žáci se podílejí na zpracování fotografií, videozáznamů a různé další dokumentace ze školního života. Podporujeme komunikaci s jinými školami. Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Na škole je vypracován celoškolní plán k volbě povolání. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Pestrou nabídkou zájmových útvarů ve školním klubu podněcujeme u žáků zájem o další orientaci. Rozvoj klíčových kompetencí žáků Rozvoj každé z klíčových kompetencí je sledován a vyhodnocován prostřednictvím reportů (report=sledovaná kriteria každé KK jsou vyhodnocována třídním učitelem a žákem v každém ročníku). Získání základního vzdělání Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání nebo vysvědčení vydané po úspěšném ukončení kurzu pro získání základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání. Vzdělávací program Začít spolu Na 1.stupni jsou žáci vzděláváni podle vzdělávacího programu Začít spolu, který zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Využívá integrovanou tematickou výuku, projektové učení a podnětné prostředí ve třídě. 9

10 Organizace vyučování a struktura dne: Ranní kruh Společná práce Práce v centrech aktivit Hodnotící kruh Oblasti výchovně vzdělávacího procesu: Komunikace Rodina a komunita Inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty Plánování a hodnocení Výchovně vzdělávací strategie Učební prostředí Profesní rozvoj Výukové projekty Škola klade důraz na projektovou výuku, v rámci školy existují pravidla realizace projektů. PROJEKTY pravidla sestavování projektu Stanovení pravidel - vymezení času, prostoru, způsobu spolupráce, možností odchodů, odpočinku, jídla, pití, použití informačních zdrojů apod. Plánování s použitím modelu EUR (evokace uvědomění reflexe), který se může v rámci projektu i několikrát opakovat (např. tak, že se reflexe stane evokací k další činnosti). Hodnocení dle předem zadaných kritérií hodnocení. Zajištění dostatečného množství informačních zdrojů, pomůcek a materiálu. Počáteční naladění - evokaci (motivace, získání zájmu, vysvětlení smysluplnosti úkolu výstupu). Zařazení kooperativních aktivit a aktivizujících metod a forem vyučování. Součástí hodnocení je také sebehodnocení, sebereflexe žáka (např. prožitky, pocity, sebehodnocení dle předem daných kritérií, skupinové i individuální hodnocení apod.). Role učitele, který udává směr, spolupracuje/pomáhá, vhodným způsobem upozorňuje na porušování pravidel, povzbuzuje a motivuje (role režiséra). Poskytování zpětné vazby žákům v průběhu celého vyučovacího projektu. Rozdělování žáků do funkčních skupin. Rozvíjení tvořivosti žáků a možnosti výběru (např.: forma zpracování výstupů, volba dalšího postupu projektu, apod.). Zdůraznění významu výstupu - produktu (jeho použitelnost, smysluplnost, užitečnost). Zajímavý název a motto celého projektu. Při plánování projektu uvažujme o tom, aby vyhovoval i potřebám jednotlivců. Dokumentace průběhu celého projektu fotografie, video, dílčí výstupy, písemné evaluace. Rozšíření osobního portfolia žáka o výstupy z projektu. Způsob prezentace projektu rodičům před realizací, v průběhu realizace či v rámci vyhodnocení. Prezentaci výstupů projektu rodičům. Individuální připomínka projektu ( dárek, zápis v sešitě, fotografie apod.) LEGENDA N nezbytné D důležité V vítané Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vč. žáků mimořádně nadaných) V nabídce poskytovaných služeb (viz výše) reflektujeme vzdělávací potřeby dětí a žáků,kteří navštěvují naši školu, vč. dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V naší škole existuje vzájemně provázaný systém včasné péče (mateřské školy, přípravné třídy), formálního vzdělávání úplné základní školy hlavního vzdělávacího proudu (včetně kurzu pro získání základního vzdělání) a 10

11 neformálního vzdělávání. Zároveň existuje provázaný systém diagnostiky individuálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků a realizace podpůrných a vyrovnávacích opatření postavený na individualizaci vzdělávací péče. Ve škole pracuje silné poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální a sociální pedagog, asistent ŠPP), poradenské pracoviště je multidisciplinárním týmem odborníků, kteří ve vzájemné spolupráci identifikují speciální vzdělávací potřeby žáků v jejich přirozeném prostředí, tj. ve škole, popř. rodině a navrhují, připravují, realizují, popř. pomáhají realizovat podpůrná a vyrovnávací opatření. Diagnostika SVP se opírá o dobrou znalost kulturního a sociálního zázemí dítěte a vychází z dlouhodobého pozorování dítěte. Poradenské pracoviště spolupracuje s dalšími relevantními subjekty (PPP, SPC, DDÚ, OSPOD, ). Ve škole dále pracuje tým učitelů, projektových učitelů ( odborní asistenti ) a asistentů pedagoga (asistenti pro integrované žáky/ integrační asistenti a asistenti z romské komunity/ komunitní / romští asistenti ). Projektoví učitelé pracují v rámci předmětových skupin a jsou využívání v rámci výuky dle potřeb (podpůrná a vyrovnávací opatření s ohledem na individuální vzdělávací potřeby žáků), asistenti pro integrované žáky pracují s těmito žáky, asistenti z romské komunity pomáhají dětem a rodičům především na začátku PŠD a zprostředkovávají kontakt s rodiči, komunitou. Neformální vzdělávání je realizováno v rámci celodenního programu školy. K celodennímu programu patří edukativně stimulační skupiny, kroužky, doučování, příprava na přijímací zkoušky, kluby (centra aktivit celodenního programu), školní klub, ranní klub, školní družina. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se snažíme zabezpečit především následující podmínky: uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka; uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky; zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání; spolupracovat s rodiči nebo se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů); spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním; umožnit využití vyšší časové dotace (ve všech ročnících) k posílení předmětů, které vzhledem k postižení žáků vyšší časovou dotaci vyžadují; upravit a formulovat očekávané výstupy vzdělávacích oborů v jednotlivých obdobích 1 tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto výstupům přizpůsobit i výběr učiva; vzdělávací obsah nebo jeho část příbuzným, případně jiným vzdělávacím obsahem, který lépe vyhovuje jeho (jejich) vzdělávacím možnostem umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se snažíme zabezpečit především následující podmínky: individuální nebo skupinovou péči; přípravné třídy; pomoc asistenta pedagoga; menší počet žáků ve třídě; odpovídající metody a formy práce; pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu; spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. 11

12 Pro úspěšné vzdělávání mimořádně nadaných žáků se snažíme zabezpečit především následující podmínky: individuální vzdělávací plány, plány osobního rozvoje doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu; zadávání specifických úkolů; zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů; 12

13 IV. Průřezová témata IV.1 Environmentální výchova Cílem environmentální výchovy je vytváření vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči životnímu prostředí, ohleduplnost a spolupráce v mezilidských vztazích, vytváření hierarchie životních hodnot. Toto průřezové téma zahrnuje většinu vzdělávacích oblastí ( Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a svět práce). Environmentální výchova je členěna do tématických okruhů, které umožňují pochopit souhrnně problematiku základních podmínek života, vztahů člověka k životnímu prostředí a odpovědnosti dnešní generace za podmínky života pro budoucí generace. Environmentální výchova je na naší škole integrována do výukových předmětů. Na I. stupni je zařazena zejména v prvouce ( ročník), přírodovědě ( ročník). Na II. stupni ( ročník) jsou stěžejními předměty přírodopis a zeměpis. Další předměty poznatky doplňují a rozšiřují. V rámci environmentální výchovy probíhá v dubnu na škole Den Země, akce, která má za cíl žáky opět upozornit aktivní formou na problémy životního prostředí, seznámit je s faktem, že každý z nás má možnost podílet se na tvorbě a ochraně životního prostředí. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Ekosystémy Prv Př Př Základní podmínky života Pč Pč Prv,Pč Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí Pč Vv Př, Vv Čj-slohová, literární, Př, Vv Vztah člověka k prostředí Prv, Vv Prv, Vv Prv, Tv Pč Čj-slohová, Př Tematické okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Kurz Ekosystémy Př, Z, Nj Př, Z Z,Př Základní podmínky života Př, Z, Pč, Tv Př, Pč, Tv Fy, Ch, Aj, Tv, Rv Př, Z, Tv Rv Lidské aktivity a problémy Z, Pč Pč Z, Ch Př, Z, Ch, M, D, Fy Z životního prostředí Vztah člověka k prostředí Čj, Vv, Hv, Tv, Pč Vv, Hv, Tv, Pč Př, Z, Ch, Nj, Vv, Hv, Tv Z, Ch, Vv, Hv, Tv Rv 13

14 Projekty k tématu Environmentální výchova: Když se řekne konopí je zařazen v 9. ročníku v přírodopisu, časová dotace je dvě vyučovací hodiny. Cílem projektu je týmová spolupráce žáků, rozvržení práce, komunikace, orientování se ve vyhledávání informací ( literatura, internet), výběr nosných informací. Výstupem je informační plakát. ITV k tématu Environmentální výchova Ptáci Cíl : Žák rozpozná a přiřadí typické znaky jednotlivých druhů ptáků. Žák pracuje kriticky s textem, rozhoduje se, které informace použije při své prezentaci v rámci tvorby společného filmu. Vyzkouší si práci před kamerou. Cílové kompetence: žák samostatně pozoruje a výsledky porovnává, vyvozuje z nich závěry. Formuluje a vyjadřuje se v logickém sledu. Mezipředmětové vztahy: přírodopis dramatická výchova výtvarná výchova Výstup: - video o druzích ptáků s komentářem žáků (žák v roli moderátora) IV.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma seznamuje žáky s možnostmi, které jim evropský a mezinárodní prostor otevírá. Evropská dimenze, globální myšlení a mezinárodní porozumění prolínají všechny vzdělávací okruhy. Podstatnou součástí tématu je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých. Důležitá je i podpora respektování takových hodnot, jako je humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, osobní zodpovědnost. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Tematické okruhy: 1.Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice národů Evropy, život dětí v jiných zemích, zážitky zkušenosti z Evropy a světa 2.Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly, Den Evropy, životní styl a vzdělávání mladých Evropanů 3.Jsme Evropané klíčové mezníky evropské historie, evropská integrace, Evropská unie její fungování a instituce, mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže PT je realizováno především ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Informatika, Člověk a zdraví. Do výuky je integrováno problémové vyučování, skupinová práce, výzkum, simulační hry, diskuse, individuální práce, analýza vlastních i cizích postojů. 14

15 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Evropa a svět nás zajímá Př Vl, Inf, AJ Objevujeme Evropu a svět Vl, Čj, AJ Vl, Čj, Pč,AJ Jsme Evropané Vl AJ Vl,AJ Tematické okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Evropa a svět nás zajímá OV,RV,D,AJ AJ,NJ,D,Z,Pč,RV,F M,D,Z,RV D,ČJ,Z,RV Objevujeme Evropu a svět RV,D,AJ AJ,NJ,D,Z,Př,RV AJ,NJ,OV,RV,D ČJ,AJ,RV,F,Z,Př,D Jsme Evropané D,AJ AJ,Z,D,RV AJ,RV,D,F,Z ČJ,AJ,NJ,OV,RV,D,Z ITV k tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa Cíle: Žáci v rámci hry vyhledávají a třídí informace o životě v evropských státech mimo svůj domov.při kooperativním učení žáci rozhodují, které informace použijí při tvorbě společné mapy. Integrace do předmětů: Rodinná výchova Občanská výchova Zeměpis Dějepis Dramatická výchova Výtvarná výchova Výstupem je informační mapa Evropy - učební pomůcka na školní chodbu. Vyhodnocení nejúspěšnějšího týmu odměněno speciálním diplomem. Projekty k tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Identita - Kdo jsem a kam kráčím (viz PT Multikulturní výchova) 15

16 IV.3 Osobnostní a sociální výchova Cílem a smyslem osobnostní a sociální výchovy je připravit žáky na praktický život rozvíjením dovedností a návyků v oblasti osobnostního rozvoje, sociálního rozvoje a morálního rozvoje. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby, smyslem je pomáhat utvářet žákům praktické životní dovednosti a hledat vlastní cestu založenou na dobrých vztazích k dalším lidem i k sobě samému. Průřezové téma je realizováno ve výuce všech vzdělávacích oborů napříč ročníky prvního a druhého stupně, individuální posun žáků ve všech klíčových kompetencích (učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská, pracovní) je každoročně zaznamenáván do dokumentu report o žákovi. Žáci pracují se sebehodnocením v rámci programu Začít spolu a v rodinné výchově. V rámci OSV jsou realizovány každoročně adaptační programy tříd, v jejichž průběhu vznikají třídní pravidla celoročně umístěná ve třídách. Žáci vyšších ročníků připravují společně s vyučujícími pro mladší spolužáky aktivity ve školní knihovně (práce s knihou) a pořádají hudební a divadelní představení. Zařazováním metod aktivního učení do výuky rozvíjíme u žáků schopnosti poznávání, kreativitu, komunikaci, kooperaci, schopnost řešit problémy, žáci si vytváří hodnoty a postoje. OSV je realizována také v integrované tematické výuce (6. ročník Pravěk, 7. ročník - Ptáci, 8. ročník - Evropa, 9. ročník Občan) a v projektech (2. ročník Jak chutná ovoce, 7. ročník Indiáni, 7. ročník - Putování s Malým princem po planetách, 8. ročník - Proplouváme literárními žánry ) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Rozvoj schopností poznávání ČJ-jazyková, M ČJ-jazyková, M ČJ-sloh.-literární, M, Prv M, Př, Hv M, Inf Sebepoznání a sebepojetí Prv M-G, ČJ literární, Inf, Vv Seberegulace a sebeorganizace Tv Tv ČJ literární, Tv Tv Tv Psychohygiena Tv Tv Př ČJ Kreativita ČJ literární, Vv ČJ literární, Vv VV Hv, VV Inf, Vv, Pč Poznávání lidí PRV Pč Vl, ČJ Inf, OV, RV, ČJ Mezilidské vztahy PRV Pč, PRV Inf, Tv Komunikace ČJ komunikační, ČJ komunikační, ČJ komunikační, TV, AJ ČJ komunikační, Inf, Hv, Vv, TV, AJ TV TV, AJ Kooperace a kompetice M, Hv, Pč M, Hv, Pč ČJ jazyková, M Vv, Tv Řešení problémů a rozhodovací M-G Pč dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika ČJ - jazyková Tematické okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Kurz Rozvoj schopností poznávání M, F, Pč, HV, TV, M, F, Pč, HV, TV, AJ, D, OV, F, HV, TV, ČJ, AJ, D, F, HV, ČJ, AJ, D, F, HV, TV, 16

17 RV RV VV, Pč TV, VV, Pč VV, Pč Sebepoznání a sebepojetí TV, F, RV TV, NJ, F, RV TV, OV, F, VV TV, ČJ, F, VV, PČ TV, ČJ, F, VV, PČ Seberegulace a sebeorganizace TV, F, Pč, RV TV, F, Pč, RV TV, OV, Pč, F, TV, ČJ, Pč, ČJ, Pč, Psychohygiena TV, Pč TV,Pč, RV TV,Pč, RV, Ov TV, ČJ, Pč ČJ, Pč Kreativita TV,VV, Inf, Pč, HV, TV,VV, Pč, HV, RV TV,VV, Pč, HV, RV, OV TV,VV, ČJ, VV, HV VV, ČJ, VV, HV RV Poznávání lidí Z, Inf, ČJ, OV, RV Z, RV, ČJ, TV, Pč Z, NJ, D, PŘ, VV, Pč Z, VV, Pč Z, VV, Pč Mezilidské vztahy Inf, ČJ, OV, RV Z, TV, RV NJ, D, PŘ, Z Z, Pč Z, Pč Komunikace TV,VV,Inf, AJ, ČJ, PČ, OV, HV,RV TV,VV, RV, HV, Pč, AJ TV,VV, HV, D, Pč, AJ,RV TV,VV, AJ, Z, HV, Pč,RV Kooperace a kompetice TV,Z TV,Z TV,Z TV,Z Z Řešení problémů a rozhodovací TV TV TV TV dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Z,OV Z,OV TV,VV, AJ, Z, HV, Pč,RV Projekty k tématu osobnostní a sociální výchova: Jak chutná ovoce Projekt je zařazen do druhého ročníku, žáci pracují ve čtyřech centrech aktivit. Cíl: - žáci spolupracují ve dvojicích i ve skupině ( kompetence sociální a personální) - dodržují vymezená pravidla a pracují bezpečně při práci ve školní kuchyňce ( pracovní kompetence) - pojmenují známé a snadno dostupné druhy ovoce - rozliší malvice, peckovice, bobule - vyrobí plakát - zpracování ovoce Výstup: výroba ovocného salátu Indiáni Projekt je zařazen do 7. ročníku do zeměpisu, pracovních činností a výtvarné výchovy. Žáci pracují ve skupinách s rozdělenými rolemi, procvičují si respektování názoru druhého, tvořivě zpracovávají téma života Indiánů Severní Ameriky a porovnávají kulturu Evropy a Ameriky. Výstupem je výstava výrobků a učebních plakátků, projekt doplňuje návštěva výstavy o kultuře jiných zemí dle aktuální nabídky brněnských muzeí. Putování s Malým princem po planetách Mottem projektu pro 7.ročník v českém jazyce je SPRÁVNĚ VIDÍME JEN SRDCEM.CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ. 1.cíl - uvědomění si různosti lidských povah, různosti žebříčků hodnot, smysluplnosti lidského bytí 17

18 2.cíl - osvojit si dovednost zamýšlet se nad slovy druhých, přemýšlet o tom, co slyším a čtu Proplouváme literárními žánry Projekt je realizován v 8. ročníku v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy. Cíl: Žáci se seznámí se základními literárními žánry. Porozumí rozdílům mezi nimi a poznají charakteristické znaky jednotlivých žánrů. Dlouhodobý cíl: Žáci vědí, kde jsou dané žánry umístěny v knihovně a aktivně se zapojují do jejího uspořádání. Žáci se orientují v literárních žánrech. Individuální cíle: - žáci se přihlásí do databáze knihovny jako stálí čtenáři - žáci vyjmenují alespoň 3 literární žánry a popíší je Výstup: - plastický plakát mapa ostrovů s hrací plochou - informační tabule - závěrečná slohová práce vlastní příběh - písemné shrnutí žánru dané skupiny ITV k tématu Osobnostní a sociální výchova Pravěk Cíl:Žák pomocí osobního prožitku srovnává život v pravěku a v současnosti. Dokáže vlastními slovy popsat, jak pravěký člověk žil a vysvětlit některé pojmy týkající se pravěku. Žáci spolupracují ve skupině s rozdělenými rolemi. Výstup: šamanské masky, pravěké malby, ilustrovaná časová přímka vývoje člověka Při návštěvě muzea Anthropos si žáci aktivně ověří, co si sami během ITV prožili. Integrace do předmětů: Výtvarná výchova kresba, tvorba objektu Dramatická výchova role, scénky, hry Dějepis pravěk, historie vývoje člověka a jeho kulturního prostředí Přírodopis: - jak rostl člověk, co jedl, co lovil Zeměpis: Stopy starých civilizací Český jazyk a literatura: Josef Augusta - Za mamutem (Čítanka pro 6.roč.) Občan (viz PT mediální výchova) 18

19 IV.4 Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. Cílem je vybavit žáky základní úrovní občanské gramotnosti. To znamená, že se žáci orientují ve složitostech demokratické společnosti, konstruktivně řeší problémy, respektují druhé, uplatňují zásady slušné komunikace, jsou si vědomi svých práv a povinností, chápou význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Tematické okruhy průřezového tématu jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení demokratických dovedností a postojů, které jsou potřebné pro aktivní účast žáků budoucích občanů v životě demokratické společnosti. Učitelé při jejich realizaci vycházejí z reálných životních situací, co nejvíce je přibližují životní zkušenosti žáků. Tematické okruhy průřezového tématu jsou integrovány do jednotlivých předmětů (na 1. stupni do prvouky a vlastivědy, na 2. stupni zejména do občanských, rodinných výchov, dějepisu). Právní vědomí posiluje školní parlament, jehož členové jsou voleni vždy na začátku školního roku. Pravidelně se scházejí minimálně jednou za měsíc a podílí se na přípravě a realizace akcí pořádaných školou.do školního parlamentu přináší návrhy od spolužáků ze svých tříd. Žáci se každoročně účastní festivalu Jeden svět, besed s Policií ČR, výukových programů Knihovny J. Mahena. V devátých ročnících je realizována ITV Já, občan, jejíž cílem je to, aby si žáci uvědomili svoje práva a povinnosti, vcítili se do role občana, který volí a může být volen. Rovněž žáci pracují se zvětšenou šablonou občanského průkazu, do které vyplňují odpovídající údaje. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tematické okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Občanská společnost a škola PRV PR.Č. AJ Občan, občanská společnost a stát PRV VL PR. Č. Formy participace občanů VL v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VL Tematické okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Občanská společnost a škola D D RV RV Občan, občanská společnost a stát D Z D M D M RV OV Z D M RV OV Z D M LV D RV D 19

20 Formy participace občanů v politickém životě RV D RV D OV RV AJ D RV D Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování AJ D D RV OV D RV AJ D RV ITV k tématu výchova demokratického občana Občan (viz PT Mediální výchova) IV.5 Mediální výchova Průřezové téma Mediální výchova nabízí žákům základní poznatky a rozvíjí dovednosti, které se týkají mediální komunikace a práce s médii. Cílem je vybavit žáky základní úrovní mediální gramotnosti, získání dovedností podporujících aktivní zapojení jednotlivců do mediální komunikace a schopnost orientace v nabízených mediálních sděleních. Žáci vybírají odpovídající média jako prostředky pro naplnění různých potřeb od vzdělávání až po využití volného času, využívají možnosti mediální učebny s interaktivní tabulí, dramatické učebny pro tvorbu a nahrávání videí, školní knihovnu pro práci v oblasti receptivních činností (kritické čtení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení aj.) Průřezové téma je realizováno také v jednotlivých oborech vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura. Každoročně zařazujeme mediální výchovu do integrované tématické výuky (9. ročník Občan, 6. ročník Vesmír, 7. ročník - Ptáci). Žáci 2. stupně společně v redakčním týmu tvoří školní časopis Amaro jilo, v rámci žákovského parlamentu se podílejí na propagaci Dne otevřených dveří a hudebního festivalu Amari kereka. S jednotlivými třídami navštěvujeme nahrávací studio Lávka v CVČ Lužánky, kde si žákovské týmy vyzkouší tvorbu a sestavení mediálního sdělení v praxi. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Kritické čtení a vnímání mediálních ČJ-literární ČJ-literární ČJ-slohová, literární, Inf sdělení TV Interpretace vztahu mediálních ČJ-literární 20

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2013 2015 ÚPRAVA 06/2013 Dlouhodobý cíl školy: naplňovat inkluzivní

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09.

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. 2013) ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ, KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 25 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT Zpracovaný podle RVP ZV Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. PŘEDKLADATEL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK- MÍSTEK 739 94 VENDRYNĚ IČO: 61955639, č.ú. 101055449/0300 telefon ŘŠ : 558 554 313 Telefon: 558 554 311, ŠJ: 558 554 314 telefon ZŘ: 558 554 316 E-mail: zsvendryne@volny.cz;

Více

Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání EVEREST 2013-2018

Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání EVEREST 2013-2018 Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání EVEREST 2013-2018 Obsah 1. Identifikační údaje... 6 1.1 Název ŠVP ZV:...

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více