ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Vzdělávání žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Osmec (Odpovědnost, samostatnost, multikultura, elán, cílevědomost) Platnost od , čj.: ZSAMS 1392/2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne K končí platnost dokumentu Osmec (Odpovědnost, samostatnost, multikultura, elán, cílevědomost) platného od čj.: 1501/2006 ( ) V Brně, dne Mgr. Ludmila Altmanová.. ředitelka školy Mgr. Libor Tománek Koordinátor

2 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace I. Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace Kontaktní adresa: nám.28.října 22, Brno Tel.: Ředitelství (budova nám. 28.října 22) Hospodářka školy: (budova nám. 28.října 22) Výdejna stravy: (budova nám. 28. října 22) Mateřská škola Dituška (budova Stará 13/15) Mateřská škola nám. 28. října (budova nám. 28. října 22) 2. stupeň ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK (budova nám. 28. října 22) 1. stupeň ZŠ (budova Stará 13/15) Fax: www stránky: datová schránka: sjimbxw Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno střed, se sídlem v Brně, Dominikánská 2, PSČ 60169, okres Brno-město Zřizovací listina vydaná Statutárním městem Brnem Městskou částí Brno-střed, kterou se dnem zřizuje Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace IČO: Číslo účtu: / 0100 Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku vydané MŠMT pod čj: /05/21 s účinností od IZO: RED-IZO: Statutární zástupce Základní školy a mateřské školy Brno, nám.28. října 22: Mgr. Ludmila Altmanová Ředitelka Mgr.Ludmila Altmanová jmenována dekretem OŠ KÚ Jihomoravského kraje OŠ/3394/2001 ze dne s účinností od č.j. Poskytovaný obor vzdělání : C/01 Základní škola, délka studia: 9 roků Místa poskytovaného vzdělávání: nám. 28. října 22, nám. 28. října 21, Stará 13/15, Stará 11, Traubova 5 Spádová oblast - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 Bartošova, Barvířská, Bratislavská, (od začátku po č. 68 lichá i sudá), Cejl (od začátku po č. 68 lichá i sudá), Drobného (č. 1 až č. 7 lichá + č. 27), Francouzská (od začátku do č. 60 sudá), Hilleho, Hvězdova (pouze lichá č.), Jeřábkova, Koliště (od č. 1 do č. 49 lichá, sudá č. nejsou), Körnerova, Kudelova, Lidická (sudá č.), Lužánecká, Milady Horákové, nám. 28. října (mimo č ), Ponávka, Příční, Příkop, Soudní, Stará, Tkalcovská (do č. 95 lichá i sudá, mimo č. 1, 3, 5), Traubova (pouze lichá č.), tř. kpt. Jaroše, Vrchlického sad. 2

3 II. Charakteristika školy Velikost a úplnost školy Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Školu navštěvuje cca 400 dětí a žáků Pracujeme v paralelních třídách v ročníku. Škola sdružuje: 2 MŠ (kapacita 74 dětí), přípravný ročník, základní školu, kurz pro získání základního vzdělání (kapacita 450 dětí a žáků), školní družinu (kapacita 150 žáků), školní klub (kapacita 25 žáků), školní jídelnu/výdejnu stravy (kapacita 285 žáků) a školní knihovnu. Škola se nachází v centru Brna, v městské části Brno-střed. Jedná se první českou obecnou školu v Brně založenou Charakteristika pedagogického sboru Velikost pedagogického sboru, jeho odborná kvalifikovanost a profesní rozvoj odpovídají cílům ŠVP školy. Ve škole pracují výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů a tým školního poradenského pracoviště (školní psychologové, speciální pedagog, sociální pedagog, logoped, asistent ŠPP). V rámci dotačních programů zaměstnáváme další kvalifikované pedagogy, tzv. projektové nebo tandemové učitele, jedná se převáženě o absolventy učitelských oborů na VŠ. Ve škole dále pracují komunitní asistenti pedagoga a asistenti zajištující individuální integraci žáků. Pedagogičtí pracovníci školy se řídí ISSA standardy kvality pedagogické práce. Pedagogický pracovník na naší škole především: Individualizace Učební prostředí Smysluplné učení / hodnocení podporuje individuální růst každého dítěte s ohledem na jeho vývojovou úroveň. dává přiměřené podněty dětem s rozdílným nadáním, různou mírou sociálního znevýhodnění, dětem se SPU a mimořádně nadaným dětem vyhýbá se neefektivní komunikaci (obviňování, nálepkování, výčitky, moralizování, vyhrožování, srovnávání, dávání za vzor, urážky, ironie, křik, komunikace na dálku), používá popisného jazyka zapojuje děti do ustanovení jasných očekávání, které se týkají chování a účasti v třídních aktivitách prostřednictvím vytvoření třídních nebo předmětových pravidel a vyvození případných postihů. rozpoznává a vytváří pro děti příležitosti, aby si mohly volit (činnosti, věci, partnery, skupiny aktivit apod). jasně sděluje svá očekávání, myšlenky a cíle - ověří si, zda žáci rozumí. účelně upravuje učební prostor (dostupnost pomůcek, centra aktivit, ) a dbá na hygienické podmínky (osvětlení, úklid, výška lavic, ) vnímá chybu jako přirozenou součást učení a vede žáky k tomu, aby se snažili chybu najít a odstranit, neučí izolovaná data jednotlivých oborů, ale snaží se vytvořit ucelený obraz světa. dává dětem zodpovědnost pracovat a řešit problémy společně, aby dosáhly společného cíle. podporuje děti v myšlení, argumentování, kladení otázek, experimentování. dává žákům dostatečný prostor pro kladení otázek. 3

4 Plánování a evaluace Sociální inkluze Zapojení rodiny Profesní rozvoj využívá metody aktivního učení (kooperativní výuka, metody RWCT, projektová výuka ) a vhodně je střídá. využívá dostupných pomůcek a technologií (knihovna,pc učebny, mediální učebny, internet, školní časopis, www stránky školy, třídní nástěnky ) respektuje stanovená pravidla hodnocení, převažuje hodnocení motivační, pozitivní, učitel vede žáky k vlastnímu hodnocení. pracuje kontinuálně se školním kurikulem - zná jej, pod vedením koordinátorů ŠVP (vedoucích PS) jej průběžně aktualizuje. vytváří evaluační rámce (téma-cíl-indikátor-nástroj), pracuje metodou SMART prostřednictvím her nabízí dětem příležitosti k rozvoji tvořivosti, úcty k jiným názorům, sdílení, přizpůsobování, řešení problémů a konfliktů i dalších dovedností, které děti potřebují k tomu, aby se mohly stát aktivními členy demokratické občanské společnosti. informuje rodiče dětí o dění ve třídě/škole prostřednictvím rozmanitých písemných materiálů (např. žákovská knížka, sdělení rodičům, osobní pozvánky, školní časopis, www stránky, nástěnky školy). přezkoumává silné i slabé stránky svých výukových metod a podle potřeby vytváří plán dalšího zlepšování. hodnotí průběžně výsledky své práce a systematicky se snaží o získávání informací z nejrůznějších zdrojů (evaluační údaje dětí, kolegové, supervizoři, vedení školy, rodiče i děti). vítá nové myšlenky a experimentálně je využívá při plánování výukových strategií. využívá odborné literatury, různých organizací, informačních zdrojů a dalších příležitostí pro získání nových poznatků. sleduje aktuální vývoj v pedagogické sféře a v oblasti vývoje osnov, který má vliv na podobu kurikula. je efektivním článkem týmu, který usiluje o dosažení společného cíle, např. při plánování tematických jednotek, projektů Škola nabízí 1. individualizace výchovně vzdělávací péče a. vyhledávání individuálních vzdělávacích potřeb žáka multidiagnostika - pedagogická, speciálně a sociálně pedagogická, psychologická diagnostika, zjišťování výskytu soc.patologických jevů (rizikového chování), pedagogický sbor ve spolupráci s poradenským pracovištěm školy, rodiči, popř. dalšími institucemi (OSPOD, PPP, SPC, psychiatrické léčebny, ) zjišťují vzdělávací potřeby žáků (přičemž testová diagnostika úrovně intelektové výkonnosti žáků je pouze jednou z mnoha cest zjišťování vzdělávacích potřeb žáků) b. skupinová diagnostika - screening třídního klimatu, screening inteligence, zájmové dotazníky a ankety - depistáž žáků s PCH a rizika vzniku PCH - ŠPP se zaměřuje na 3 skupiny dětí: 1. jedinci, kteří nemají problémy realizace preventivních aktivit a opatření. 2. jedinci, jejichž chování je rizikové preventivní aktivity, diagnostika, poradenská práce. 3. jedinci s PCH reedukace, diagnostika, poradenství - depistáž žáků se školním neúspěchem zjišťování důvodů (SVP) diagnostika, zajištění vyšetření na odborných pracovištích. Následná metodika, poradenství s ohledem na SVP a osobnost žáka. - depistáž zanedbaných žáků sledování stavu oblečení, hygieny, zavšivení, zda nosí svačiny, školní pomůcky 4

5 - depistáž žáků s SPU zajištění diagnostiky a následná metodika reedukace - depistáž žáků s narušenou komunikační schopností (poruchy řeči) - depistáž nadaných žáků c. individuální plány - IVP ( 18 školského zákona, 6 vyhl. 73/2005) zajišťováno většinou formou individuální integrace - VP (vzdělávací plán// 50 školského zákona) vzdělávací plán pro žáky, kteří se nemohou ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů účastnit vyučování (př: těhotenství, péče o vlastní dítě, psychiatrické dg., ) - POR (plán osobního rozvoje - nástroj individualizace vzdělávací péče/zjednodušený IVP žáka) d. individuální podpora - tabulky SVP (elektronické) přehled individualizace všech žáků - portfolia žáků na každý předmět - školní + projektové portfolio + reprezentační portfolio v 5. ročnících - pozorovací archy sledování posunů jednotlivých žáků v jejich kompetencích a znalostech (přísně individuální)(1.stupeň 1x týdně, 2.stupeň 1x za 14 dní) - report zapisování 1x ročně posuny v klíčových kompetencích, 2x evidována (vytištěna) tabulka SVP - systém podpory žáků s vysokou absencí sledování a řešení neomluvené a vysoké omluvené absence, asistent do rodiny, úkoly domů, portfolia doplňuje s pomocí tandemového učitele (asistenta) e. individuální a skupinová podpora žákům (školní poradenské pracoviště) - individuální terapie (klient a terapeut se při individuální terapii snaží vzájemnou komunikační výměnou a ovlivňováním dosáhnout společného cíle, jímž je účinná pomoc klientovi. Klient a terapeut se společně setkávají na terapeutických sezeních v dohodnutém intervalu a po dohodnutou dobu) - vytváření edukačních anamnéz u žáků, kteří mají výrazné školní neúspěchy (mapování celé předškolní přípravy a PŠD) - reedukace SPU (probíhá přímo ve výuce, speciální pedagog tvoří metodickou podporu) - individuální náprava poruch řeči (NKS) - skupinová logopedická cvičení (upevňování správné výslovnosti hlásek) - pomoc při řešení aktuálních problémů žáků např. podezření ze šikany, sexuální obtěžování - monitorování chování a seberegulace (zpětné zrcátko, deníčky, záznamové sešity). - akutní intervence např. dítě ohroženo na zdraví, nezvladatelné chování žáka, potřeba separace žáka mimo třídu - spolupráce na sestavení IVP a průběžné konzultace - spolupráce na úpravách učiva a přípravách na hodiny - sestavování a výběr speciálně pedagogických metod využívaných ve výuce - konzultace s asistenty pedagoga - přímá účast ve vyučování - spolupráce školy s dalšími subjekty (psychiatrie, PPP, psychologie, PČR, OSPOD ) - skupinová práce s problematickými žáky (tzv.skupinky) - podpora zdravého klimatu ve školních třídách za použití intervenčních postupů (práce se třídou.) - adaptační programy, miniadaptační programy (v případě nově příchozího žáka, změny třídního učitele ) f. výchovně vzdělávací asistence (snížení počtu žáků na 1 pedagogického pracovníka) - projektový (tandemový) učitel dělení tříd na skupiny, popř. asistence kmenovému pedagogovi ve třídě - asistent pedagoga (individuální integrace) asistence integrovaným žákům - asistent pedagoga (komunitní) především v rámci včasné péče, na začátku PŠD a v rámci komunikace se zákonnými zástupci g. výchovně vzdělávací strategie, hodnocení - důraz na individuální směřování žáků k závazným výstupům RVP PV/ZV - důraz na rozvoj klíčových kompetencí, čtenářské a finanční gramotnosti - zohlednění individuální povahy postižení nebo znevýhodnění s akcentem na hodnocení motivační (pozitivní), použití slovního hodnocení, kombinace klasifikace a slovního hodnocení 5

6 - skupinové učení, problémové vyučování, vrstevnické vyučování,, projektové vyučování, komunitní kruhy, ZaS, RWCT distanční studium (moodle) 2. vzdělávací programy a. ŠVP vycházející z RVP ZV (resp. RVP PV) - vzdělávací program Začít spolu, ITV, projektová výuka - důraz na metody aktivní výuky b. preventivní programy - široký školní systém prevence + zajišťování preventivních programů ve spolupráci s mimoškolními organizacemi (PČR, NNO a další) - např. sexuální výchova, adaptační programy, miniadaptační programy (v případě nově příchozího žáka, změny třídního učitele ) c. mentorské programy - kariérové poradenství (spolupráce s úspěšnými absolventy naší školy, pracujícími Romy) - edukačně stimulační skupiny, příprava na vyučování spolu s rodiči žáků - vrstevnické programy (čtenářská gramotnost žáci 2. stupně předávají dovednosti žákům 1. stupně) d. komunitní programy - kulturní programy (festivaly Amari Kereka, Den Romů, apod.) - vzdělávací programy (spolupráce s Knihovnou Jiřího Mahena ) - zájmové ( hry, výtvarné aktivity) 3. organizace vzdělávání prolínání formálního a neformálního vzdělávání v rámci celodenního programu a. včasná péče součástí školy jsou 2 MŠ, 3 přípravné třídy b. formální vzdělávání úplná základní škola hlavního vzdělávacího proudu - kurz pro získání základního vzdělání - pro žáky, kteří splnili PŠD, ale nezískali základní vzdělání (plnění PŠD mimo hlavní vzdělávací proud, opakování ročníku) c. neformální vzdělávání (celodenní program navazuje časově na výuku, zahrnuje aktivity pro žáky školy a komunitu) 1. Edukativně-stimulační skupiny 2. Příprava na výuku (1. a 2. stupeň) 3. Ranní klub, polední klub, odpolední klub, večerní klub, zájmové kluby (hudební, taneční, estetický) Školní družina 4. materiální zabezpečení vzdělávání a. odborné učebny každá vzdělávací oblast má své odborné učebny: - jazyk a jazyková komunikace: jazykové učebny, školní knihovny - matematika a její aplikace: učebna M, počítačové a mediální učebny - člověk a příroda: učebna F/Ch, učebna Př/Z - člověk a společnost: školní knihovny - umění a kultura, člověk a svět práce: učebna VV, učebna DV, školní dílny, kuchyňka - člověk a svět zdraví: tělocvičny, gymnastický sál, taneční sál b. učební pomůcky speciálně pedagogické pomůcky, díky kterým se žákům se SVP daří lépe překonávat potíže ve vzdělávání. Pomůcky, se kterými žáci využívají více smyslů, zrak, sluch, hmat (textilní písmena, bzučák, čtecí dyslektická okénka, boxovací trenažér, logico picolo, motanice atd.) c. metodické materiály - učebnice AJ pro romské žáky, sborník romských pohádek, romské zvyky, - metodické materiály vytvořené poradenskými pracovníky pro podporu práce učitelů s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Náš svět psíma očima (Brno 2013) vznik v rámci projektu R.I.C.E. 5. další služby a. komunikace se ZZ 6

7 - přímo na základě pozvánky třídního učitele, výchovného poradce, vedení školy, popř. kdykoli se ZZ dostaví do školy - nepřímo prostřednictvím asistentů pedagoga - dopisy rodičům (v 1. a 3. čtvrtletí) včetně pozvánek na třídní schůzky b. poradenství pro rodiče - psychologické konzultace rodičům ohledně osobních problémů dětí, rodinných problémů, doporučení k profesní orientaci žáků - speciálně pedagogické - konzultace při zpětné vazbě u žáků s poruchami chování, spolupráce při zpracování IVP, VP, POR, organizaci vyšetření u dalších odborníků, logopedická péče - sociálně právní doporučení při spolupráci s úřady, NNO a dalšími institucemi, motivace rodičů ke spolupráci se školou, podpora využívání neformálního vzdělávání organizovaného školou c. individuální a skupinová podpora učitelům - metodická podpora učitelům pro práci se žáky se všemi typy zdravotních postižení a znevýhodnění, a jejich různými stupni - aktuálně řešené kauzy jednotlivých žáků, poradenství - duševní hygiena učitelů supervizí sezení, individuální konzultace v případě osobních problémů, prevence syndromu vyhoření, relaxace - workshopy pro učitele např. agresivita žáků a práce s ní, registrace absence, tabulky SVP d. individuální a skupinová podpora asistentům pedagoga - podpora přímo při výuce, náslechy, zpětná vazba - podpora spolupráce asistenta s integrovaným žákem, se třídou a s hlavním pedagogem - skupinová supervizní sezení s asistenty pedagoga, zpětná vazba vedení školy e. zajišťování a koordinace služeb pro sociálně vyloučené žáky a rodiče - NNO, lékařské služby, vzdělávací služby f. reintegrace žáků vzdělávaných na základních školách praktických do hlavního vzdělávacího proudu v rámci naší školy g. inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou odesíláni mimo hlavní vzdělávací proud) 6. spolupráce s externími subjekty edukace a. partnerské a další základní a mateřské školy (projekty, např. OPVK, Brno, Praha, Ústí n/l., Most, Přerov, Ostrava, b. střední školy (např. soukromá SŠ managementu a práva) c. vysoké školy (fakultní škola PedF MU Brno, FF MU, FSS MU, JAMU) d. MŠMT (NAPIV, včasná péče) e. JMK (skupina škol zaměřením na inkluzívní vzdělávání) f. MMB, MČ Brno-střed (Brněnská síť otevřených škol, celoměstské projekty/partnerství Leeds, ), atd. g. OSPOD, Policie ČR, Městská policie, DDÚ, PPP, SPC, PMS, zdravotnická zařízení h. NNO (DROM, SRNM, MRK, IQ Roma servis, Ratolest, Armáda spásy, SbS ČR, CPIV, Podané ruce, Sananim, Akluby ) i. zahraničí spolupráce s partnerskými školami vzdělávajícími žáky se SVP (Slovensko, Rakousko, Velká Británie) Centrum Kociánka 7

8 III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy (Komunitni a inkluzivní rozměr vzdělávání) Inkluzivní škola Vytváříme inkluzivní vzdělávací prostředí pracujeme se všemi dětmi, neoddělujeme je s ohledem na jejich vzdělávací potřeby. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti apod. Heterogenní vzdělávací prostředí vnímáme jako normální, každé dítě má určité vzdělávací potřeby, které se snažíme naplňovat prostřednictvím individualizované vzdělávací péče. Zásadní je pro nás práce s třídním kolektivem a individualitou dítěte, nikoli individuální diagnostika, přesto je východiskem pro naši práci dlouhodobé sledování dítěte v jeho přirozeném prostředí a komplexní multidisciplinární (psychologická, pedagogická, speciálně pedagogická, sociální) zjišťování vzdělávacích potřeb dítěte. V centru edukace stojí učitel jako nositel vzdělávání a koordinátor realizace podpůrných a vyrovnávacích opatření. Specializované činnosti (školní psycholog, logoped, ) fungují přímo ve škole. Inkluzivní cíle školy naplňujeme v podmínkách, které jsme vytvořili díky pomoci zřizovatele a díky aktivitě školy v rámci čerpání prostředků ESF Komunitní škola Snažíme se plnit roli vzdělávacího, poradenského a kulturního centra v místě svého zřízení. Zapojujeme do svých aktivit místní komunitu, přičemž v nabídce reflektujeme specifika regionu (komunitou je myšlena společnost lidí, které spojuje region, ve kterém tito lidé bydlí a pracují). Komunitní cíle školy naplňujeme v rámci celodenního programu školy prostřednictvím komunitního centra Osmec o.s. Výchovně vzdělávací strategie v návaznosti na klíčové kompetence Skupinové učení, Problémové vyučování, Vrstevnické vyučování, Práce s textem, Komunitní kruhy, Projektové vyučování,.rwct, ZaS, Klíčové kompetence KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Podněcujeme tvořivost žáků Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly. Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci pracují s informacemi ze všech možných zdrojů - ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu. Žáci prezentují své názory, myšlenky a nápady ve školním časopise Amaro Jilo. 8

9 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých KOMPETENCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme školní časopis, školní rozhlas, školní TV vysílání. Žáci se podílejí na zpracování fotografií, videozáznamů a různé další dokumentace ze školního života. Podporujeme komunikaci s jinými školami. Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Na škole je vypracován celoškolní plán k volbě povolání. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Pestrou nabídkou zájmových útvarů ve školním klubu podněcujeme u žáků zájem o další orientaci. Rozvoj klíčových kompetencí žáků Rozvoj každé z klíčových kompetencí je sledován a vyhodnocován prostřednictvím reportů (report=sledovaná kriteria každé KK jsou vyhodnocována třídním učitelem a žákem v každém ročníku). Získání základního vzdělání Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání nebo vysvědčení vydané po úspěšném ukončení kurzu pro získání základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání. Vzdělávací program Začít spolu Na 1.stupni jsou žáci vzděláváni podle vzdělávacího programu Začít spolu, který zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Využívá integrovanou tematickou výuku, projektové učení a podnětné prostředí ve třídě. 9

10 Organizace vyučování a struktura dne: Ranní kruh Společná práce Práce v centrech aktivit Hodnotící kruh Oblasti výchovně vzdělávacího procesu: Komunikace Rodina a komunita Inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty Plánování a hodnocení Výchovně vzdělávací strategie Učební prostředí Profesní rozvoj Výukové projekty Škola klade důraz na projektovou výuku, v rámci školy existují pravidla realizace projektů. PROJEKTY pravidla sestavování projektu Stanovení pravidel - vymezení času, prostoru, způsobu spolupráce, možností odchodů, odpočinku, jídla, pití, použití informačních zdrojů apod. Plánování s použitím modelu EUR (evokace uvědomění reflexe), který se může v rámci projektu i několikrát opakovat (např. tak, že se reflexe stane evokací k další činnosti). Hodnocení dle předem zadaných kritérií hodnocení. Zajištění dostatečného množství informačních zdrojů, pomůcek a materiálu. Počáteční naladění - evokaci (motivace, získání zájmu, vysvětlení smysluplnosti úkolu výstupu). Zařazení kooperativních aktivit a aktivizujících metod a forem vyučování. Součástí hodnocení je také sebehodnocení, sebereflexe žáka (např. prožitky, pocity, sebehodnocení dle předem daných kritérií, skupinové i individuální hodnocení apod.). Role učitele, který udává směr, spolupracuje/pomáhá, vhodným způsobem upozorňuje na porušování pravidel, povzbuzuje a motivuje (role režiséra). Poskytování zpětné vazby žákům v průběhu celého vyučovacího projektu. Rozdělování žáků do funkčních skupin. Rozvíjení tvořivosti žáků a možnosti výběru (např.: forma zpracování výstupů, volba dalšího postupu projektu, apod.). Zdůraznění významu výstupu - produktu (jeho použitelnost, smysluplnost, užitečnost). Zajímavý název a motto celého projektu. Při plánování projektu uvažujme o tom, aby vyhovoval i potřebám jednotlivců. Dokumentace průběhu celého projektu fotografie, video, dílčí výstupy, písemné evaluace. Rozšíření osobního portfolia žáka o výstupy z projektu. Způsob prezentace projektu rodičům před realizací, v průběhu realizace či v rámci vyhodnocení. Prezentaci výstupů projektu rodičům. Individuální připomínka projektu ( dárek, zápis v sešitě, fotografie apod.) LEGENDA N nezbytné D důležité V vítané Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vč. žáků mimořádně nadaných) V nabídce poskytovaných služeb (viz výše) reflektujeme vzdělávací potřeby dětí a žáků,kteří navštěvují naši školu, vč. dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V naší škole existuje vzájemně provázaný systém včasné péče (mateřské školy, přípravné třídy), formálního vzdělávání úplné základní školy hlavního vzdělávacího proudu (včetně kurzu pro získání základního vzdělání) a 10

11 neformálního vzdělávání. Zároveň existuje provázaný systém diagnostiky individuálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků a realizace podpůrných a vyrovnávacích opatření postavený na individualizaci vzdělávací péče. Ve škole pracuje silné poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální a sociální pedagog, asistent ŠPP), poradenské pracoviště je multidisciplinárním týmem odborníků, kteří ve vzájemné spolupráci identifikují speciální vzdělávací potřeby žáků v jejich přirozeném prostředí, tj. ve škole, popř. rodině a navrhují, připravují, realizují, popř. pomáhají realizovat podpůrná a vyrovnávací opatření. Diagnostika SVP se opírá o dobrou znalost kulturního a sociálního zázemí dítěte a vychází z dlouhodobého pozorování dítěte. Poradenské pracoviště spolupracuje s dalšími relevantními subjekty (PPP, SPC, DDÚ, OSPOD, ). Ve škole dále pracuje tým učitelů, projektových učitelů ( odborní asistenti ) a asistentů pedagoga (asistenti pro integrované žáky/ integrační asistenti a asistenti z romské komunity/ komunitní / romští asistenti ). Projektoví učitelé pracují v rámci předmětových skupin a jsou využívání v rámci výuky dle potřeb (podpůrná a vyrovnávací opatření s ohledem na individuální vzdělávací potřeby žáků), asistenti pro integrované žáky pracují s těmito žáky, asistenti z romské komunity pomáhají dětem a rodičům především na začátku PŠD a zprostředkovávají kontakt s rodiči, komunitou. Neformální vzdělávání je realizováno v rámci celodenního programu školy. K celodennímu programu patří edukativně stimulační skupiny, kroužky, doučování, příprava na přijímací zkoušky, kluby (centra aktivit celodenního programu), školní klub, ranní klub, školní družina. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se snažíme zabezpečit především následující podmínky: uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka; uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky; zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání; spolupracovat s rodiči nebo se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů); spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním; umožnit využití vyšší časové dotace (ve všech ročnících) k posílení předmětů, které vzhledem k postižení žáků vyšší časovou dotaci vyžadují; upravit a formulovat očekávané výstupy vzdělávacích oborů v jednotlivých obdobích 1 tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto výstupům přizpůsobit i výběr učiva; vzdělávací obsah nebo jeho část příbuzným, případně jiným vzdělávacím obsahem, který lépe vyhovuje jeho (jejich) vzdělávacím možnostem umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se snažíme zabezpečit především následující podmínky: individuální nebo skupinovou péči; přípravné třídy; pomoc asistenta pedagoga; menší počet žáků ve třídě; odpovídající metody a formy práce; pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu; spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. 11

12 Pro úspěšné vzdělávání mimořádně nadaných žáků se snažíme zabezpečit především následující podmínky: individuální vzdělávací plány, plány osobního rozvoje doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu; zadávání specifických úkolů; zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů; 12

13 IV. Průřezová témata IV.1 Environmentální výchova Cílem environmentální výchovy je vytváření vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči životnímu prostředí, ohleduplnost a spolupráce v mezilidských vztazích, vytváření hierarchie životních hodnot. Toto průřezové téma zahrnuje většinu vzdělávacích oblastí ( Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a svět práce). Environmentální výchova je členěna do tématických okruhů, které umožňují pochopit souhrnně problematiku základních podmínek života, vztahů člověka k životnímu prostředí a odpovědnosti dnešní generace za podmínky života pro budoucí generace. Environmentální výchova je na naší škole integrována do výukových předmětů. Na I. stupni je zařazena zejména v prvouce ( ročník), přírodovědě ( ročník). Na II. stupni ( ročník) jsou stěžejními předměty přírodopis a zeměpis. Další předměty poznatky doplňují a rozšiřují. V rámci environmentální výchovy probíhá v dubnu na škole Den Země, akce, která má za cíl žáky opět upozornit aktivní formou na problémy životního prostředí, seznámit je s faktem, že každý z nás má možnost podílet se na tvorbě a ochraně životního prostředí. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Ekosystémy Prv Př Př Základní podmínky života Pč Pč Prv,Pč Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí Pč Vv Př, Vv Čj-slohová, literární, Př, Vv Vztah člověka k prostředí Prv, Vv Prv, Vv Prv, Tv Pč Čj-slohová, Př Tematické okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Kurz Ekosystémy Př, Z, Nj Př, Z Z,Př Základní podmínky života Př, Z, Pč, Tv Př, Pč, Tv Fy, Ch, Aj, Tv, Rv Př, Z, Tv Rv Lidské aktivity a problémy Z, Pč Pč Z, Ch Př, Z, Ch, M, D, Fy Z životního prostředí Vztah člověka k prostředí Čj, Vv, Hv, Tv, Pč Vv, Hv, Tv, Pč Př, Z, Ch, Nj, Vv, Hv, Tv Z, Ch, Vv, Hv, Tv Rv 13

14 Projekty k tématu Environmentální výchova: Když se řekne konopí je zařazen v 9. ročníku v přírodopisu, časová dotace je dvě vyučovací hodiny. Cílem projektu je týmová spolupráce žáků, rozvržení práce, komunikace, orientování se ve vyhledávání informací ( literatura, internet), výběr nosných informací. Výstupem je informační plakát. ITV k tématu Environmentální výchova Ptáci Cíl : Žák rozpozná a přiřadí typické znaky jednotlivých druhů ptáků. Žák pracuje kriticky s textem, rozhoduje se, které informace použije při své prezentaci v rámci tvorby společného filmu. Vyzkouší si práci před kamerou. Cílové kompetence: žák samostatně pozoruje a výsledky porovnává, vyvozuje z nich závěry. Formuluje a vyjadřuje se v logickém sledu. Mezipředmětové vztahy: přírodopis dramatická výchova výtvarná výchova Výstup: - video o druzích ptáků s komentářem žáků (žák v roli moderátora) IV.2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma seznamuje žáky s možnostmi, které jim evropský a mezinárodní prostor otevírá. Evropská dimenze, globální myšlení a mezinárodní porozumění prolínají všechny vzdělávací okruhy. Podstatnou součástí tématu je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých. Důležitá je i podpora respektování takových hodnot, jako je humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, osobní zodpovědnost. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Tematické okruhy: 1.Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice národů Evropy, život dětí v jiných zemích, zážitky zkušenosti z Evropy a světa 2.Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly, Den Evropy, životní styl a vzdělávání mladých Evropanů 3.Jsme Evropané klíčové mezníky evropské historie, evropská integrace, Evropská unie její fungování a instituce, mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže PT je realizováno především ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Informatika, Člověk a zdraví. Do výuky je integrováno problémové vyučování, skupinová práce, výzkum, simulační hry, diskuse, individuální práce, analýza vlastních i cizích postojů. 14

15 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Evropa a svět nás zajímá Př Vl, Inf, AJ Objevujeme Evropu a svět Vl, Čj, AJ Vl, Čj, Pč,AJ Jsme Evropané Vl AJ Vl,AJ Tematické okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Evropa a svět nás zajímá OV,RV,D,AJ AJ,NJ,D,Z,Pč,RV,F M,D,Z,RV D,ČJ,Z,RV Objevujeme Evropu a svět RV,D,AJ AJ,NJ,D,Z,Př,RV AJ,NJ,OV,RV,D ČJ,AJ,RV,F,Z,Př,D Jsme Evropané D,AJ AJ,Z,D,RV AJ,RV,D,F,Z ČJ,AJ,NJ,OV,RV,D,Z ITV k tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa Cíle: Žáci v rámci hry vyhledávají a třídí informace o životě v evropských státech mimo svůj domov.při kooperativním učení žáci rozhodují, které informace použijí při tvorbě společné mapy. Integrace do předmětů: Rodinná výchova Občanská výchova Zeměpis Dějepis Dramatická výchova Výtvarná výchova Výstupem je informační mapa Evropy - učební pomůcka na školní chodbu. Vyhodnocení nejúspěšnějšího týmu odměněno speciálním diplomem. Projekty k tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Identita - Kdo jsem a kam kráčím (viz PT Multikulturní výchova) 15

16 IV.3 Osobnostní a sociální výchova Cílem a smyslem osobnostní a sociální výchovy je připravit žáky na praktický život rozvíjením dovedností a návyků v oblasti osobnostního rozvoje, sociálního rozvoje a morálního rozvoje. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby, smyslem je pomáhat utvářet žákům praktické životní dovednosti a hledat vlastní cestu založenou na dobrých vztazích k dalším lidem i k sobě samému. Průřezové téma je realizováno ve výuce všech vzdělávacích oborů napříč ročníky prvního a druhého stupně, individuální posun žáků ve všech klíčových kompetencích (učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská, pracovní) je každoročně zaznamenáván do dokumentu report o žákovi. Žáci pracují se sebehodnocením v rámci programu Začít spolu a v rodinné výchově. V rámci OSV jsou realizovány každoročně adaptační programy tříd, v jejichž průběhu vznikají třídní pravidla celoročně umístěná ve třídách. Žáci vyšších ročníků připravují společně s vyučujícími pro mladší spolužáky aktivity ve školní knihovně (práce s knihou) a pořádají hudební a divadelní představení. Zařazováním metod aktivního učení do výuky rozvíjíme u žáků schopnosti poznávání, kreativitu, komunikaci, kooperaci, schopnost řešit problémy, žáci si vytváří hodnoty a postoje. OSV je realizována také v integrované tematické výuce (6. ročník Pravěk, 7. ročník - Ptáci, 8. ročník - Evropa, 9. ročník Občan) a v projektech (2. ročník Jak chutná ovoce, 7. ročník Indiáni, 7. ročník - Putování s Malým princem po planetách, 8. ročník - Proplouváme literárními žánry ) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Rozvoj schopností poznávání ČJ-jazyková, M ČJ-jazyková, M ČJ-sloh.-literární, M, Prv M, Př, Hv M, Inf Sebepoznání a sebepojetí Prv M-G, ČJ literární, Inf, Vv Seberegulace a sebeorganizace Tv Tv ČJ literární, Tv Tv Tv Psychohygiena Tv Tv Př ČJ Kreativita ČJ literární, Vv ČJ literární, Vv VV Hv, VV Inf, Vv, Pč Poznávání lidí PRV Pč Vl, ČJ Inf, OV, RV, ČJ Mezilidské vztahy PRV Pč, PRV Inf, Tv Komunikace ČJ komunikační, ČJ komunikační, ČJ komunikační, TV, AJ ČJ komunikační, Inf, Hv, Vv, TV, AJ TV TV, AJ Kooperace a kompetice M, Hv, Pč M, Hv, Pč ČJ jazyková, M Vv, Tv Řešení problémů a rozhodovací M-G Pč dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika ČJ - jazyková Tematické okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Kurz Rozvoj schopností poznávání M, F, Pč, HV, TV, M, F, Pč, HV, TV, AJ, D, OV, F, HV, TV, ČJ, AJ, D, F, HV, ČJ, AJ, D, F, HV, TV, 16

17 RV RV VV, Pč TV, VV, Pč VV, Pč Sebepoznání a sebepojetí TV, F, RV TV, NJ, F, RV TV, OV, F, VV TV, ČJ, F, VV, PČ TV, ČJ, F, VV, PČ Seberegulace a sebeorganizace TV, F, Pč, RV TV, F, Pč, RV TV, OV, Pč, F, TV, ČJ, Pč, ČJ, Pč, Psychohygiena TV, Pč TV,Pč, RV TV,Pč, RV, Ov TV, ČJ, Pč ČJ, Pč Kreativita TV,VV, Inf, Pč, HV, TV,VV, Pč, HV, RV TV,VV, Pč, HV, RV, OV TV,VV, ČJ, VV, HV VV, ČJ, VV, HV RV Poznávání lidí Z, Inf, ČJ, OV, RV Z, RV, ČJ, TV, Pč Z, NJ, D, PŘ, VV, Pč Z, VV, Pč Z, VV, Pč Mezilidské vztahy Inf, ČJ, OV, RV Z, TV, RV NJ, D, PŘ, Z Z, Pč Z, Pč Komunikace TV,VV,Inf, AJ, ČJ, PČ, OV, HV,RV TV,VV, RV, HV, Pč, AJ TV,VV, HV, D, Pč, AJ,RV TV,VV, AJ, Z, HV, Pč,RV Kooperace a kompetice TV,Z TV,Z TV,Z TV,Z Z Řešení problémů a rozhodovací TV TV TV TV dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Z,OV Z,OV TV,VV, AJ, Z, HV, Pč,RV Projekty k tématu osobnostní a sociální výchova: Jak chutná ovoce Projekt je zařazen do druhého ročníku, žáci pracují ve čtyřech centrech aktivit. Cíl: - žáci spolupracují ve dvojicích i ve skupině ( kompetence sociální a personální) - dodržují vymezená pravidla a pracují bezpečně při práci ve školní kuchyňce ( pracovní kompetence) - pojmenují známé a snadno dostupné druhy ovoce - rozliší malvice, peckovice, bobule - vyrobí plakát - zpracování ovoce Výstup: výroba ovocného salátu Indiáni Projekt je zařazen do 7. ročníku do zeměpisu, pracovních činností a výtvarné výchovy. Žáci pracují ve skupinách s rozdělenými rolemi, procvičují si respektování názoru druhého, tvořivě zpracovávají téma života Indiánů Severní Ameriky a porovnávají kulturu Evropy a Ameriky. Výstupem je výstava výrobků a učebních plakátků, projekt doplňuje návštěva výstavy o kultuře jiných zemí dle aktuální nabídky brněnských muzeí. Putování s Malým princem po planetách Mottem projektu pro 7.ročník v českém jazyce je SPRÁVNĚ VIDÍME JEN SRDCEM.CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ. 1.cíl - uvědomění si různosti lidských povah, různosti žebříčků hodnot, smysluplnosti lidského bytí 17

18 2.cíl - osvojit si dovednost zamýšlet se nad slovy druhých, přemýšlet o tom, co slyším a čtu Proplouváme literárními žánry Projekt je realizován v 8. ročníku v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy. Cíl: Žáci se seznámí se základními literárními žánry. Porozumí rozdílům mezi nimi a poznají charakteristické znaky jednotlivých žánrů. Dlouhodobý cíl: Žáci vědí, kde jsou dané žánry umístěny v knihovně a aktivně se zapojují do jejího uspořádání. Žáci se orientují v literárních žánrech. Individuální cíle: - žáci se přihlásí do databáze knihovny jako stálí čtenáři - žáci vyjmenují alespoň 3 literární žánry a popíší je Výstup: - plastický plakát mapa ostrovů s hrací plochou - informační tabule - závěrečná slohová práce vlastní příběh - písemné shrnutí žánru dané skupiny ITV k tématu Osobnostní a sociální výchova Pravěk Cíl:Žák pomocí osobního prožitku srovnává život v pravěku a v současnosti. Dokáže vlastními slovy popsat, jak pravěký člověk žil a vysvětlit některé pojmy týkající se pravěku. Žáci spolupracují ve skupině s rozdělenými rolemi. Výstup: šamanské masky, pravěké malby, ilustrovaná časová přímka vývoje člověka Při návštěvě muzea Anthropos si žáci aktivně ověří, co si sami během ITV prožili. Integrace do předmětů: Výtvarná výchova kresba, tvorba objektu Dramatická výchova role, scénky, hry Dějepis pravěk, historie vývoje člověka a jeho kulturního prostředí Přírodopis: - jak rostl člověk, co jedl, co lovil Zeměpis: Stopy starých civilizací Český jazyk a literatura: Josef Augusta - Za mamutem (Čítanka pro 6.roč.) Občan (viz PT mediální výchova) 18

19 IV.4 Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. Cílem je vybavit žáky základní úrovní občanské gramotnosti. To znamená, že se žáci orientují ve složitostech demokratické společnosti, konstruktivně řeší problémy, respektují druhé, uplatňují zásady slušné komunikace, jsou si vědomi svých práv a povinností, chápou význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Tematické okruhy průřezového tématu jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení demokratických dovedností a postojů, které jsou potřebné pro aktivní účast žáků budoucích občanů v životě demokratické společnosti. Učitelé při jejich realizaci vycházejí z reálných životních situací, co nejvíce je přibližují životní zkušenosti žáků. Tematické okruhy průřezového tématu jsou integrovány do jednotlivých předmětů (na 1. stupni do prvouky a vlastivědy, na 2. stupni zejména do občanských, rodinných výchov, dějepisu). Právní vědomí posiluje školní parlament, jehož členové jsou voleni vždy na začátku školního roku. Pravidelně se scházejí minimálně jednou za měsíc a podílí se na přípravě a realizace akcí pořádaných školou.do školního parlamentu přináší návrhy od spolužáků ze svých tříd. Žáci se každoročně účastní festivalu Jeden svět, besed s Policií ČR, výukových programů Knihovny J. Mahena. V devátých ročnících je realizována ITV Já, občan, jejíž cílem je to, aby si žáci uvědomili svoje práva a povinnosti, vcítili se do role občana, který volí a může být volen. Rovněž žáci pracují se zvětšenou šablonou občanského průkazu, do které vyplňují odpovídající údaje. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tematické okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Občanská společnost a škola PRV PR.Č. AJ Občan, občanská společnost a stát PRV VL PR. Č. Formy participace občanů VL v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VL Tematické okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Občanská společnost a škola D D RV RV Občan, občanská společnost a stát D Z D M D M RV OV Z D M RV OV Z D M LV D RV D 19

20 Formy participace občanů v politickém životě RV D RV D OV RV AJ D RV D Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování AJ D D RV OV D RV AJ D RV ITV k tématu výchova demokratického občana Občan (viz PT Mediální výchova) IV.5 Mediální výchova Průřezové téma Mediální výchova nabízí žákům základní poznatky a rozvíjí dovednosti, které se týkají mediální komunikace a práce s médii. Cílem je vybavit žáky základní úrovní mediální gramotnosti, získání dovedností podporujících aktivní zapojení jednotlivců do mediální komunikace a schopnost orientace v nabízených mediálních sděleních. Žáci vybírají odpovídající média jako prostředky pro naplnění různých potřeb od vzdělávání až po využití volného času, využívají možnosti mediální učebny s interaktivní tabulí, dramatické učebny pro tvorbu a nahrávání videí, školní knihovnu pro práci v oblasti receptivních činností (kritické čtení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení aj.) Průřezové téma je realizováno také v jednotlivých oborech vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura. Každoročně zařazujeme mediální výchovu do integrované tématické výuky (9. ročník Občan, 6. ročník Vesmír, 7. ročník - Ptáci). Žáci 2. stupně společně v redakčním týmu tvoří školní časopis Amaro jilo, v rámci žákovského parlamentu se podílejí na propagaci Dne otevřených dveří a hudebního festivalu Amari kereka. S jednotlivými třídami navštěvujeme nahrávací studio Lávka v CVČ Lužánky, kde si žákovské týmy vyzkouší tvorbu a sestavení mediálního sdělení v praxi. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Kritické čtení a vnímání mediálních ČJ-literární ČJ-literární ČJ-slohová, literární, Inf sdělení TV Interpretace vztahu mediálních ČJ-literární 20

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2013 2015 ÚPRAVA 06/2013 Dlouhodobý cíl školy: naplňovat inkluzivní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více