Základní škola a mateřská škola Huntířov NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Huntířov NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informatika a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žáků Autoevaluace školy

2 1. Identifikační údaje OFICIÁLNÍ NÁZEV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU: od MOTIVAČNÍ NÁZEV:, č.j.: 194/ PŘEDKLADATEL: Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Huntířov 63, Železný Brod ŘEDITELKA ŠKOLY Mgr. Miroslava Kopecká TELEFON: , IČO: IZO: RED-IZO: KOORDINÁTOR ŠVP ZV ZŘIZOVATEL: Mgr. Miroslava Kopecká Obec Skuhrov Huntířov nad Jizerou 63, Železný Brod starostka: Mgr. Jiřina Rybáková tel: fax: www: razítko školy podpis ředitele - 2 -

3 2. Charakteristika školy HISTORIE ŠKOLY Jsme jediná škola v obci, která již od roku 1870 zajišťuje bez přerušení činnosti plnění školní docházky a také dnes všechny děti z obce, pro které je škola zřízena, do ní chodí. Postupně, především z ekonomických důvodů, došlo v roce 1993 ke sloučení základní školy s mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou. VELIKOST ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Huntířov je typem málotřídní venkovské školy. Škola není plně organizovaná. Škola nemá všechny ročníky prvního stupně. Třída je utvořena spojením 1., 2. a 3. ročníku. Škola není typem spádové školy. Žáci, kteří školu navštěvují, jsou většinou místní. Škola je umístěna v centru obce. Dopravní spojení do obce je autobusové (zastávka u školy) a silniční. Základní škola a mateřská škola Huntířov sdružuje: základní školu s kapacitou 40 žáků uskutečňuje základní vzdělávání ročníku 1. stupně v jedné třídě mateřskou školu s kapacitou 25 dětí předškolní vzdělávání probíhá v jednom oddělení školní družinu s kapacitou 15 dětí zájmové vzdělávání probíhá v jednom oddělení školní jídelnu s kapacitou 70 jídel s uzavřeným typem stravování, zajišťuje stravování dětí, žáků, dospělých strávníků (zaměstnanců školy i v rámci doplňkové činnosti). Škola je umístěna v klidném přirozeném venkovském prostředí. V poslední době dochází k nárůstu dojíždějících dětí a žáků z okolních obcí, přestože dopravní obslužnost není ideální. VYBAVENOST ŠKOLY prostorové vybavení Budovu školy je možné rozdělit na 2 propojené části s oddělenými vchody. V jedné části budovy se nachází kanceláře obecního úřadu, pošty a místní knihovny. Ve druhé části třípodlažní budovy jsou umístěny školní provozy a 3 soukromé byty. Školní prostory pro výuku jsou dostatečné. Tvoří je tělocvična, šatna, kabinet a 2 třídy s hracími koutky pro základní školu a školní družinu, sborovna pro učitele a vedení školy, šatna, 2 třídy pro mateřskou školu a oddělené sociální zázemí pro obě školy. V nejvyšším podlaží je kuchyň, jídelna a sociální zázemí

4 Součástí areálu školy je dětská zahrada s pískovištěm, upravenými prolézačkami a vybaveným zahradním domkem s krytou terasou, kterou je možné využít při hezkém počasí nejen pro oddech, ale i pro výuku pro širým nebem. Škola nevlastní venkovní hřiště, ale má k dispozici sportovní areál Sokola Huntířov. Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít asistenta a schodolez. materiální vybavení Škola je v dostatečné míře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány. technické vybavení Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Prostorové řešení budovy nás limitovalo, nemáme samostatnou učebnu výpočetní techniky, ale vyčlenili jsme místo ve třídě pro instalaci 4 počítačových stanic, které jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem. Další počítač je ve sborovně. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Ve sborovně jsou umístěny 2 kopírky, které mohou využívat pedagogové i žáci. hygienické vybavení Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků je mimo nápojů ve školní jídelně celodenně v kmenových třídách k dispozici čaj, popř. ovocné šťávy nebo neslazené nápoje. Už několik let je škola zapojena do programu Podpora zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků školního mléka a podle aktuální poptávky zajišťuje distribuci mléčných produktů. V době volna a přestávek žáci využívají odpočinkové kouty, počítače, tělocvičnu, školní zahrádku. Pro odpočinek je k dispozici školní družina s celodenním provozem. Tělocvična je využívána dětmi i v době volna pro činnost zájmových kroužků a pronajímána organizované veřejnosti. Také školní zahrádka je mimo provozní dobu školy přístupná zdarma veřejnosti. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor tvoří ředitelka vyučující český jazyk, matematiku a informatiku v základní škole, učitelka vyučující anglický jazyk, prvouku a výchovy a vychovatelka školní družiny

5 Obě vyučující mají vysokoškolské vzdělání. Navíc kvalifikaci pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, rozšířené vzdělání zaměřené na výtvarnou výchovu. Vychovatelka školní družiny má středoškolské vzdělání. Díky různorodosti zaměření pedagogů (výtvarná výchova, hudební výchova, zájem o ekologii, keramika apod.) je možné uspokojit velké množství potřeb žáků, a to nejen v oblasti výuky, ale i v oblastech zájmových (velká nabídka zájmových kroužků ve škole). Učitelé jsou ochotní a mají zájem pracovat i nad rámec svých povinností, projevují se u nich i schopnosti organizační, a to zejména pořádáním akcí pro žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost. Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů, management, RVP, pedagogika, psychologie, cizí jazyk, kariérní systém, práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech vyučující v rámci projektu PI SIPVZ absolvovaly školením úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, tabulkové kalkulátory, ICT ve výuce na 1. stupni, specializované moduly: počítače ve výuce na 1. stupni ZŠ). DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Naše škola je zapojena do několika dlouhodobých výtvarných, ekologických, historickogeografických a humanitárních projektů. V rámci Veletrhu dětské knihy se pravidelně zapojujeme do výtvarných projektů veletrhu a v minulém roce získali žáci naší školy řadu ocenění. Ve výtvarném projektu Iberia získala škola diplomy za účast. Téměř každoročně se škola účastní projektu města Jablonec nad Nisou a své výtvarné práce předvádí u příležitosti výstavy spojené s projektem. Jsme zapojeni do výtvarného projektu Vánoční výzdoba z vlnité lepenky a v posledním ročníku jsme se stali výhercem krajského kola. Pravidelně přispíváme pracemi našich dětí do projektu Požární ochrana očima dětí. Spolupracujeme s DDM Vikýř Jablonec n.n. každoroční oslavy Dne Země. V souvislosti s projektem Severočeských sběrných surovin a.s. Zdravé životní prostředí třídíme odpad a škola pořádá dvakrát ročně sběr papíru pro širokou veřejnost

6 Druhým rokem jsme zapojeni do historicko-geografického a výtvarného projektu města Turnov Za pověstmi Českého ráje - škola získala pamětní listy za účast a jednotlivci ocenění v mezinárodní soutěži Maluj, kresli, stříhej, lep. Dlouhodobě spolupracujeme s občanským sdružením CPK CHRPA, jejich cílem je výběr a výchova koní pro hipoterapii, dále s humanitární organizací ADRA, s fondem Slůně fond pro pomoc nemocným dětem, s fondem Sidus fond pro dětské pacienty onkologických a transplantačních oddělení, se sdružením Artefaktum.cz a Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Již několik let probíhá školní projekt v rámci preventivního programu školy Mimořádné události, který poučnou, ale zábavnou formou slouží k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí. Žáci školy získávají další poznatky o bezpečnosti na silnicích v rámci spolupráce s Nadací Besip, Policií ČR a uskutečněním řady menších školních dopravních projektů. Každoročně se žáci účastní plaveckého výcviku a v rámci výuky Prvouky probíhá program Zdravé zuby. Škola nabízí řadu zájmových kroužků, jejichž činnost ovšem velmi závisí na existenci vhodných vedoucích z řad učitelů, rodičů i další veřejnosti a také nepříznivým demografickým vývojem v poslední době pracovaly např. tyto kroužky: anglický jazyk pro děti ZŠ i MŠ, cvičení malých dětí, počítačový kroužek, kroužek hry na kytaru, kroužek hry na zobcovou flétnu, kroužek ručních prací. Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky, zlepšování prostředí školy a plnohodnotnému vyplnění volného času. Škola není zapojena do žádné mezinárodní spolupráce

7 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Škola se nachází ve středu obce a je velmi důležitým centrem nejen vzdělávacím, ale i společenským a kulturním. Její činnost, aktivita a život jsou velmi důležité pro místní komunitu. Zdravé a příjemné klima školy vytváří společně děti, žáci, učitelé i rodiče. Snažíme se vytvořit pro všechny skupiny prostředí otevřené, prostředí důvěry a spolupráce. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky podle dohody s vyučujícím. Projekty, které škola vymýšlí a realizuje, otevírají prostor pro vytváření dobrých vztahů na úrovni rodič škola, rodič učitel žák. Při realizaci těchto projektů má škola možnost přibližovat a vysvětlovat rodičům i širší veřejnosti vlastní záměry, strategie i plány. Má možnost přizvat rodiče na realizaci konkrétních úkolů a nápadů. Zapojování rodičů do činnosti školy a vnímání odpovědnosti povede k tomu, že na dobré činnosti školy bude záležet všem - žákům, rodičům i učitelům. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá: pracovní dílny (velikonoční, vánoční, Den matek...) spojené s výrobou dekorativních předmětů Den otevřených dveří besídky a setkání, maškarní ples vycházky a výlety Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů. Rada se schází přibližně 3x za školní rok, popř. dle potřeby i častěji. Vedením školy je informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se mohou vyjadřovat k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Na základě zákona č. 561/2004Sb. je zřízena na škole Školská rada. Školská rada má 3 členy. Škola spolupracuje: se zřizovatelem Obecním úřadem Skuhrov, pro který je zachování funkční a vybavené školy jednou z nejvýznamnějších priorit s Pedagogicko psychologickou poradnou Jablonec nad Nisou, která nejen zajišťuje potřebná vyšetření žáků, ale v případě potřeby zastupuje chybějícího speciálního pedagoga a školního psychologa - 7 -

8 s místními organizacemi Sokol Huntířov, SDH Maršovice, Sokol Skuhrov, SDH Huntířov, společně organizujeme různorodé aktivity v rámci mimoškolní činnosti pro obec i širokou veřejnost v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se Společností přátel přírody zapojili jsem se do akce Šance pro jilmy a využili nabídky ekologických programů, se Střediskem ekologické výchovy Český ráj uskutečňujeme příležitostné přírodovědné vycházky, pobyty, programy. Informace o svých aktivitách škola sděluje rodičům a další veřejnosti také prostřednictvím webových stránek (www.skuhrov-huntirov.cz), na veřejných vývěskách obecního úřadu a školy, příspěvkem do Zpravodaje obce, který vychází 3-4x ročně a příspěvky v Deníku Jablonecko, případně v jiných médiích

9 3. Charakteristika ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Naše škola je určena pro všechny žáky, jejichž rodiče se rozhodnou svěřit nám své dítě. Jsme schopni integrovat a věnovat se i dětem s menšími výukovými obtížemi. Naše škola je málotřídní. Málotřídní školy představují jedinečný prvek našeho vzdělávacího systému. Jejich velkou výhodou je rodinná atmosféra, ve které se nedaří nežádoucím sociálním jevům, jakými je například šikana. Práce dětí ve věkově smíšených kolektivech umožňuje, aby se děti od sebe učily vzájemně a vede děti k samostatnosti. Málotřídní škola podporuje tvořivou výuku, neboť vytváří větší potřebu děti zaměstnat smysluplnými činnostmi. Po provedené analýze vlastních možností a schopností pedagogického sboru, podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů se zaměříme na tyto priority: chceme, aby u nás ve škole bylo dobře žákům i učitelům důvěřujeme dětem a snažíme se, aby děti důvěřovaly nám klademe důraz na účelnost, porozumění, logické myšlení a pochopení problému učíme děti formulovat myšlenku, nápad, názor, nesouhlas a zároveň naslouchat svému okolí - učíme děti nebát se chybovat, otevřeně se vyjádřit, diskutovat, argumentovat a tolerovat své okolí respektujeme osobnost každého dítěte a rozvíjíme sebevědomí jedince upřednostňujeme volnost dětského projevu před drilem v úpravě a rychlostí chceme rozvíjet výtvarné a pracovní dovednosti žáků chceme prohlubovat poznání v environmentální výchově vycházíme z tradičního postavení školy v obci a propojujeme její působení se životem i potřebami obce Mladý učitel měl nastoupit svou první službu a šel se radit se starým zkušeným kolegou. Starý učitel mu řekl: Budeš mít čtyři druhy žáků. Jedni vědí málo a nechtějí se učit. Ti spí. Ty nejprve probuď a potom je uč. Druzí vědí málo a chtějí se učit. Ti se právě probouzejí. Přesvědč je, že také mohou zmoudřet, a potom je uč. Třetí vědí mnoho, ale nechtějí se učit. Ti právě usínají. Přesvědč je, že také mohou zhloupnout, a potom je uč. A ti čtvrtí vědí mnoho a přesto se stále chtějí učit. Ti bdí. Těm se pokloň po pás a potom je uč

10 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Klíčové kompetence žák škola Kompetence k učení Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj pedagogický obzor. Kompetence k řešení problémů Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního učení v jednoduchém textu vyhledává informace a třídí informace na základě pochopení třídících kriterií žáci se postupně učí vyhledávat informace operuje se základními termíny probíranými v rámci nabízeného učiva zapisuje průběh a výsledky pozorování na základě vlastních schopností a dovedností má adekvátní vztah k učení, posuzuje vlastní pokrok a plánuje si zdokonalení svého učení za pomoci dospělého vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a seznámí se s problémem učivo je probíráno různými způsoby a metodami tak, aby si mohl žák postupně uvědomovat jaký styl mu vyhovuje individuální přístup ke všem žákům, výsledky posuzujeme vždy z pohledu přidané hodnoty učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti škola postupně sestavuje didaktické postupy založené na čtení s porozuměním škola propracovává didaktické postupy zaměřené na výuku práce s textem škola postupně vytváří systém výuky, ve kterém se snažíme smysluplně prolínat učivo jednotlivých předmětů tak, aby základní vědomosti získané v jedné oblasti pomohly k nabytí nové vědomosti v jiné oblasti žáci zapisují jednoduchá pozorování žáci jsou postupně vedeni k samostatnosti (zadávání samostatných úkolů, ) žáci jsou postupně vedeni k využívání vlastních vědomostí k pomoci spolužákům (skupinová práce, společné řešení úkolů, ) výuka je postupně doplňována motivačními úkoly motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace žáci jsou vedeni k otevřenému upozorňování na problémy (komun. kruhy, rozhovory, diskuze, apod.) vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na věk, řešit se žáky

11 s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. Kompetence komunikativní Jdeme příkladem profesionálním přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Sami otevřeně komunikujeme na kulturní úrovni, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a zákulisní jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. Kompetence sociální a personální Jdeme příkladem podporujeme spolupráci všech vyhledává informace vhodné k řešení problémů s ohledem na věk a schopnosti činí rozhodnutí, která je schopen obhájit a nést za ně zodpovědnost s ohledem na věk a schopnosti formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí a přemýšlí o nich seznamuje se s různými typy textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků s ohledem na věk a schopnosti využívá informační a komunikační prostředky a technologie spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají žáci řeší úkoly z praxe učíme práci s chybou žáci si volí pořadí vypracování zadaných úkolů učíme trpělivosti, povzbuzujeme žáci mohou prezentovat své názory v komun. kruhu žáci prezentují výsledky své práce před spolužáky klademe důraz na kulturní úroveň komunikace netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů žáci se účastní besed na různá témata podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií žáci se zapojují do brainstormingu ve výuce žák používá při výuce různé texty a záznamy, obrazové materiály, běžně užívaná gesta, zvuky a jiné informační a komunikační prostředky připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích své dovednosti a znalosti získané v hodinách informatiky využívají žáci při dotváření školních textů žáci spolupracují ve skupině rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role minimalizujeme používání frontální metody výuky

12 podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti. Kompetence občanské Jdeme příkladem respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Základní škola a mateřská škola Huntířov poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině se seznamuje s přesvědčením druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, upozorní na fyzické i psychické násilí s ohledem na věk se seznamuje se zákony, které se ho přímo dotýkají je schopen rozhodnout se podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují žáci mají možnost dle svého uvážení projevit své pocity a nálady žáci se zapojují do brainstormingu ve výuce učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli) žáci se podílejí na vytváření pravidel chování ve třídě žáci mají možnost dle svého uvážení upozornit na fyzické i psychické násilí, se kterým se setkávají netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. žáci jsou seznamováni se základními právy a povinnostmi dítěte (diskuse, kom. kruh, ) důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost dodržujeme zásadu, že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu) v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace v rámci výuky se žáci vžívají

13 v jednoduché životní situaci, do rolí v různých životních v případě ohrožení zná základní situacích a učí se je řešit postupy řešení této situace žáci znají důležitá telefonní čísla Kompetence pracovní Jdeme příkladem příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku ). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. seznamuje se s našimi lidovými tradicemi, kulturněhistorickým dědictvím, uměleckými díly dle svého zájmu se aktivně zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit seznamuje se se základními ekologickými a environmentálními problémy, je schopen je ve svém okolí objevovat ve vyučovacích hodinách používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a zadání hodnotí výsledky své práce z hlediska kvality a hospodárnosti podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. žáci se účastní školních akcí podporujících lidové tradice (vánoční projekt, velikonoční dílna, ) žáci se podílejí na přípravě besídky pro širokou veřejnost (Vánoční besídka, besídka ke Svátku matek, ) žáci se v rámci svých možností účastní sportovních soutěží žáci se účastní přír. vycházek, krmení zvěře, ptáků... v rámci Dne Země se žáci účastní ekolog. programů žáci třídí odpad a pomáhají se sběrem papíru žáci se podílejí na řešení problémů souvisejících s ochranou životního prostředí žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpečnosti při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí žáci jsou vedeni k sebehodnocení své práce žáci se podílejí na vytváření kritérií pro hodnocení kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme Metody a formy práce Základem je způsob učení, který staví na osobních předpokladech žáka. Ve výuce volí učitel zodpovědně takovou vyučovací metodu a formu práce, která vede žáky k dosažení cílů základního vzdělávání a k utváření klíčových kompetencí. Zároveň odpovídá vlastnímu stylu práce a stupni pedagogických zkušeností. Použité metody jsou pro žáky zajímavé a motivující s důrazem na propojování výuky s praktickými zkušenostmi

14 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Na naší škole se osvědčila metoda zařazování nápravných cvičení preventivně (každý žák je potencionální dyslektik ) a tímto postojem chceme včas diagnostikovat možné problémy. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení. V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících žáka, výchovného poradce a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení budou spolupracovat při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou žáka. Za nutné také považujeme stálé zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků. Zásady komunikace učitele s rodičem: vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus) dopřání dostatku času pro rozhovor s rodiči (vhodnost využití konzultačních hodin) popsání (nehodnocení) situací, chování a příhod se žákem (nedávat dítěti nálepky ) uvádění zdrojů svých informací (totéž umožnit rodičům) ujasnění si pojmů spolu s rodiči (nastolení pravidel hry ) uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat) snaha citlivě rodičům poradit a nabídnout jim pomoc Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vycházíme ze zákona č. 561/2004, vyhlášky č. 73/2005 a z RVP ZV, kapitoly č. 8, kde jsou popsány možnosti a podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zdravotní postižení: zrakové, sluchové, tělesné nebo mentální, vady řeči, více vad, autismus, specifické poruchy učení nebo chování závažnějšího charakteru. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zákonnými zástupci žáka na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, možnost asistenta pedagoga, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení materiálně technickým vybavením školy, spolupráce se školským poradenským zařízením, spolupráce s rodiči apod.) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště dítěte a tak dále)

15 Za nezbytnou spolupráci s odborným pracovištěm považujeme: seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka (možnost besed a konzultací vztahujícím se k postižení žáka) dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu vysvětlení a ojasnění způsobu hodnocení žáka (slovní hodnocení, možnosti úlev) zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek zajištění odborné literatury Zásady práce pro žáky se zdravotním postižením: respektování zvláštností a možností žáka včasné poskytnutí speciální pomoci (čím dříve, tím lepší výsledek práce) dodržení jednotlivých vývojových etap (důležité je nepřeskakovat ) utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry zajištění kompenzačních a didaktických pomůcek užívání speciálních metody a forem při práci dodržení zásady všestrannosti (dbáme na to, aby dítě mohlo své znevýhodnění kompenzovat i jinými činnostmi, v nichž je úspěšné) dodržení zásady soustavnosti (snaha zapojit žáka do všech vzdělávacích aktivit) Vzdělávání žáků zdravotním znevýhodněním Vycházíme ze zákona č. 561/ 2004 a z vyhlášky č. 73/2005. Zdravotní znevýhodnění: zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Při diagnóze specifické poruchy učení postupujeme následovně: seznámíme všechny pedagogy s poruchou žáka a s jejími specifiky dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny pravidelných schůzek (zpravidla jednou měsíčně), v případě potřeby budou schůzky častější vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev vypracujeme individuální vzdělávací plán seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení zajistíme žákovi potřebné pomůcky

16 Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení: kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat s ostatními dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa respektování jeho pracovního tempa, časté opakování probraného učiva odstranění rušivých vlivů při práci, navození přehledného a strukturovaného prostředí, navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný zařazování relaxačního cvičení Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důležité získat pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je při nápravě specifické poruchy učení jejich dítěte. Svým obsahem se vzdělávací proces u žáků se specifickými poruchami učení zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Při výuce je třeba podporovat schopnost koncentrace žáků, usměrňovat jejich hyperaktivitu a impulzivní jednání, které většinou poruchy učení provázejí. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Dále mezi žáky se sociálním znevýhodněním patří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením, kteří jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy, jako je např. zneužívání návykových látek apod. Hlavní problémem bývá zpravidla i nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním: v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů zajištění skupinové nebo individuální péče zajištění specifických učebnic a pomůcek volba odpovídajících metod a forem práce

17 případná pomoc asistenta pedagoga nastolení pravidelné spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky ve školním prostředí Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Aby tito žáci co nejúspěšněji naplnili školní vzdělávací program, je nutné diferencovat výchovně vzdělávací postupy, formy a metody výchovné a vzdělávací práce, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Zásady pro práci s dětmi s poruchami chování: možnost změn v uspořádání třídy pro skupinové vyučování a výchovné činnosti širší možnosti sportovního vyžití k uvolnění psychického a fyzického napětí stanovený režim dne zavést systém pochval a trestů ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se snažíme věnovat i žákům mimořádně nadaným. Tato skutečnost vyžaduje od učitelů podstatně náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech, zvláště v těch, které reprezentují nadání dítěte. Dále je samozřejmostí otevřenost pedagogického sboru k novým metodám a formám výuky, ale i k problémům se sociálním přizpůsobením těchto žáků. Nadané děti se liší od svých vrstevníků: v předčasnosti v lehkosti učení v kvalitě, s jakou zvládají činnost v oblasti svého nadání ve výsledcích této činnosti. Nadané děti se liší mezi sebou nejen druhem a mírou svého nadání, ale např. i vytrvalostí, zájmem a ochotou podřídit se autoritě

18 Lze je rozdělit do dvou kategorií: a) výrazně nadprůměrní obvykle se snadno a rychle učí, bývají konformnější a jsou-li motivováni, bývají úspěšní. Tato skupina nejvíce profituje z možnosti vzdělávat se ve výběrových školách, třídách a na víceletých gymnáziích. b) mimořádné nadání tvoří ji asi 2% dětí, které mívají větší problémy s přizpůsobivostí. Jejich ostré vnímání pravidel a rozporu jim často brání podřídit se tomu, s čím nesouhlasí, což jim činí problémy ve vztahu k autoritám. Těmto žákům nestačí pouhé přeskupování v rámci třídy. Potřebují pracovat se staršími či zcela individuálně. Pro tuto skupinu žáků je nezbytná horizontální i vertikální prostupnost vzdělávacího systému bez ohledu na jejich věk a stupeň školy. Při zjišťování mimořádného nadání žáků budeme spolupracovat s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavíme a zrealizujeme Individuální vzdělávací plán (IVP) se strukturou dle právní úpravy. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vyžaduje individuální přístup v tom smyslu, že učitelé respektují osobnostní i zdravotní zvláštnosti těchto žáků. Jako pro všechny žáky, tak zvláště pro tyto (ale i jejich rodiče) je důležité, aby pro ně bylo prostředí školy přátelské a neohrožující, otevřené pro oboustrannou komunikaci. Pro nadaného žáka učitel připraví a zadá školní práci, která bude odpovídat a rozvíjet úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožníme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších vyučovacích předmětech jim můžeme zadávat náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa...), pověřit vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním může klást učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojí do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům výtvarně nadaným mohou být zadávány náročnější práce zvolit různé techniky, budou podporováni v mimoškolních aktivitách, mohou navštěvovat výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, mohou být pověřeni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů. Budou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou

19 Pohybově nadaní žáci budou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci mohou být zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Budeme usměrňovat žáky v osobnostní výchově, povedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a k ochotě pomáhat slabším. Všechny žáky vedeme k tomu, aby byli tolerantní k odlišnostem a chovali se přátelsky nejen k handicapovaným spolužákům, ale i k těm, kteří v něčem vynikají. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Další variantou je přeskakování ročníků. Žák, který je vysoce nadprůměrný v hlavních předmětech, podstoupí vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, napíše závěrečné písemné práce přeskakovaného ročníku a je přezkoušen komisionálně z Českého jazyka, Matematiky a Prvouky. Po úspěšném absolvování výše uvedených aktivit žák postoupí o ročník výše. V případě, že by se žák v novém kolektivu necítil dobře, má možnost se vrátit do původního. Na naší škole je samozřejmostí, že se snažíme volit takový styl výuky, který umožňuje každému žákovi rozvíjet se podle svých schopností a možností. Přímo ve vyučování využíváme formy vnitřní diferenciace, kdy průměrní žáci plní úkoly v rámci základního učiva, nadprůměrní a případně mimořádně nadaní dle svých schopností v daném předmětu mají možnost řešit problémové úlohy překračující rozsah základního učiva. Zvlášť respektujeme jejich vlastní pracovní tempo a jejich individuální postupy řešení úloh a situací

20 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Přehled tematických okruhů průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník OSOBNOSTNÍ ROZVOJ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání ČJ, M, I, HV, TV, PČ, VV ČJ, M, I, PRV, HV, TV, PČ, VV ČJ, M, I, HV, TV, PČ, VV, AJ Sebepoznání ČJ, PRV, HV, VV ČJ, PRV, HV, VV ČJ, PRV, HV, VV, AJ Seberegulace ČJ, M, PRV, TV, ČJ, M, PRV, TV, ČJ, M, PRV, TV, AJ Psychohygiena ČJ, M, PRV, HV, TV, PČ, ČJ, M, PRV, HV, TV, PČ, ČJ, M, PRV, HV, TV, PČ, Kreativita ČJ, M, PRV, HV, PČ, VV ČJ, M, PRV, HV, PČ, VV ČJ, M, PRV, HV, PČ, VV SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí ČJ, M, PRV, HV, TV, PČ, ČJ, M, PRV, HV, TV, PČ, ČJ, M, PRV, HV, TV, PČ, Mezilidské vztahy ČJ, PRV, HV, TV, PČ, ČJ, PRV, HV, TV, PČ, ČJ, PRV, HV,TV, PČ, Komunikace ČJ, I, HV, TV,PČ, VV ČJ, I, PRV, HV, TV, PČ, VV ČJ, I, PRV, HV,TV, PČ, VV Kooperace a kompetice M, TV, PČ, VV M, PRV, TV, PČ, VV M, PRV, TV, PČ, VV MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů ČJ, M, TV, ČJ, M, PRV, TV, ČJ, M, PRV, TV, Hodnoty, postoje ČJ, PRV, TV, VV ČJ, PRV, TV, VV ČJ, PRV, TV, VV VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Občan, společnost, stát Formy participace v politickém životě Principy demokracie TV, TV, TV, PRV, TV, PČ, PRV, TV, PČ, PRV, TV, PČ, ČJ, VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá I, I, ČJ, I, Jsme Evropané VV VV VV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT Zpracovaný podle RVP ZV Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. PŘEDKLADATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j. ZŠ 137/07-1 V Platný od 1. 9. 2013 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim II. úprava k 1.9.2013 Nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami. 1 Obsah:

Více

Základní škola Štětí, Školní 559

Základní škola Štětí, Školní 559 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Základní škola Javorník, okres Jeseník ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU OBSAH 1. Identifikační údaje... 1

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více