Základní škola a mateřská škola Huntířov NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Huntířov NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informatika a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žáků Autoevaluace školy

2 1. Identifikační údaje OFICIÁLNÍ NÁZEV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU: od MOTIVAČNÍ NÁZEV:, č.j.: 194/ PŘEDKLADATEL: Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Huntířov 63, Železný Brod ŘEDITELKA ŠKOLY Mgr. Miroslava Kopecká TELEFON: , IČO: IZO: RED-IZO: KOORDINÁTOR ŠVP ZV ZŘIZOVATEL: Mgr. Miroslava Kopecká Obec Skuhrov Huntířov nad Jizerou 63, Železný Brod starostka: Mgr. Jiřina Rybáková tel: fax: www: razítko školy podpis ředitele - 2 -

3 2. Charakteristika školy HISTORIE ŠKOLY Jsme jediná škola v obci, která již od roku 1870 zajišťuje bez přerušení činnosti plnění školní docházky a také dnes všechny děti z obce, pro které je škola zřízena, do ní chodí. Postupně, především z ekonomických důvodů, došlo v roce 1993 ke sloučení základní školy s mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou. VELIKOST ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Huntířov je typem málotřídní venkovské školy. Škola není plně organizovaná. Škola nemá všechny ročníky prvního stupně. Třída je utvořena spojením 1., 2. a 3. ročníku. Škola není typem spádové školy. Žáci, kteří školu navštěvují, jsou většinou místní. Škola je umístěna v centru obce. Dopravní spojení do obce je autobusové (zastávka u školy) a silniční. Základní škola a mateřská škola Huntířov sdružuje: základní školu s kapacitou 40 žáků uskutečňuje základní vzdělávání ročníku 1. stupně v jedné třídě mateřskou školu s kapacitou 25 dětí předškolní vzdělávání probíhá v jednom oddělení školní družinu s kapacitou 15 dětí zájmové vzdělávání probíhá v jednom oddělení školní jídelnu s kapacitou 70 jídel s uzavřeným typem stravování, zajišťuje stravování dětí, žáků, dospělých strávníků (zaměstnanců školy i v rámci doplňkové činnosti). Škola je umístěna v klidném přirozeném venkovském prostředí. V poslední době dochází k nárůstu dojíždějících dětí a žáků z okolních obcí, přestože dopravní obslužnost není ideální. VYBAVENOST ŠKOLY prostorové vybavení Budovu školy je možné rozdělit na 2 propojené části s oddělenými vchody. V jedné části budovy se nachází kanceláře obecního úřadu, pošty a místní knihovny. Ve druhé části třípodlažní budovy jsou umístěny školní provozy a 3 soukromé byty. Školní prostory pro výuku jsou dostatečné. Tvoří je tělocvična, šatna, kabinet a 2 třídy s hracími koutky pro základní školu a školní družinu, sborovna pro učitele a vedení školy, šatna, 2 třídy pro mateřskou školu a oddělené sociální zázemí pro obě školy. V nejvyšším podlaží je kuchyň, jídelna a sociální zázemí

4 Součástí areálu školy je dětská zahrada s pískovištěm, upravenými prolézačkami a vybaveným zahradním domkem s krytou terasou, kterou je možné využít při hezkém počasí nejen pro oddech, ale i pro výuku pro širým nebem. Škola nevlastní venkovní hřiště, ale má k dispozici sportovní areál Sokola Huntířov. Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít asistenta a schodolez. materiální vybavení Škola je v dostatečné míře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány. technické vybavení Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Prostorové řešení budovy nás limitovalo, nemáme samostatnou učebnu výpočetní techniky, ale vyčlenili jsme místo ve třídě pro instalaci 4 počítačových stanic, které jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem. Další počítač je ve sborovně. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Ve sborovně jsou umístěny 2 kopírky, které mohou využívat pedagogové i žáci. hygienické vybavení Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků je mimo nápojů ve školní jídelně celodenně v kmenových třídách k dispozici čaj, popř. ovocné šťávy nebo neslazené nápoje. Už několik let je škola zapojena do programu Podpora zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků školního mléka a podle aktuální poptávky zajišťuje distribuci mléčných produktů. V době volna a přestávek žáci využívají odpočinkové kouty, počítače, tělocvičnu, školní zahrádku. Pro odpočinek je k dispozici školní družina s celodenním provozem. Tělocvična je využívána dětmi i v době volna pro činnost zájmových kroužků a pronajímána organizované veřejnosti. Také školní zahrádka je mimo provozní dobu školy přístupná zdarma veřejnosti. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor tvoří ředitelka vyučující český jazyk, matematiku a informatiku v základní škole, učitelka vyučující anglický jazyk, prvouku a výchovy a vychovatelka školní družiny

5 Obě vyučující mají vysokoškolské vzdělání. Navíc kvalifikaci pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, rozšířené vzdělání zaměřené na výtvarnou výchovu. Vychovatelka školní družiny má středoškolské vzdělání. Díky různorodosti zaměření pedagogů (výtvarná výchova, hudební výchova, zájem o ekologii, keramika apod.) je možné uspokojit velké množství potřeb žáků, a to nejen v oblasti výuky, ale i v oblastech zájmových (velká nabídka zájmových kroužků ve škole). Učitelé jsou ochotní a mají zájem pracovat i nad rámec svých povinností, projevují se u nich i schopnosti organizační, a to zejména pořádáním akcí pro žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost. Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů, management, RVP, pedagogika, psychologie, cizí jazyk, kariérní systém, práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech vyučující v rámci projektu PI SIPVZ absolvovaly školením úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, tabulkové kalkulátory, ICT ve výuce na 1. stupni, specializované moduly: počítače ve výuce na 1. stupni ZŠ). DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Naše škola je zapojena do několika dlouhodobých výtvarných, ekologických, historickogeografických a humanitárních projektů. V rámci Veletrhu dětské knihy se pravidelně zapojujeme do výtvarných projektů veletrhu a v minulém roce získali žáci naší školy řadu ocenění. Ve výtvarném projektu Iberia získala škola diplomy za účast. Téměř každoročně se škola účastní projektu města Jablonec nad Nisou a své výtvarné práce předvádí u příležitosti výstavy spojené s projektem. Jsme zapojeni do výtvarného projektu Vánoční výzdoba z vlnité lepenky a v posledním ročníku jsme se stali výhercem krajského kola. Pravidelně přispíváme pracemi našich dětí do projektu Požární ochrana očima dětí. Spolupracujeme s DDM Vikýř Jablonec n.n. každoroční oslavy Dne Země. V souvislosti s projektem Severočeských sběrných surovin a.s. Zdravé životní prostředí třídíme odpad a škola pořádá dvakrát ročně sběr papíru pro širokou veřejnost

6 Druhým rokem jsme zapojeni do historicko-geografického a výtvarného projektu města Turnov Za pověstmi Českého ráje - škola získala pamětní listy za účast a jednotlivci ocenění v mezinárodní soutěži Maluj, kresli, stříhej, lep. Dlouhodobě spolupracujeme s občanským sdružením CPK CHRPA, jejich cílem je výběr a výchova koní pro hipoterapii, dále s humanitární organizací ADRA, s fondem Slůně fond pro pomoc nemocným dětem, s fondem Sidus fond pro dětské pacienty onkologických a transplantačních oddělení, se sdružením Artefaktum.cz a Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Již několik let probíhá školní projekt v rámci preventivního programu školy Mimořádné události, který poučnou, ale zábavnou formou slouží k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí. Žáci školy získávají další poznatky o bezpečnosti na silnicích v rámci spolupráce s Nadací Besip, Policií ČR a uskutečněním řady menších školních dopravních projektů. Každoročně se žáci účastní plaveckého výcviku a v rámci výuky Prvouky probíhá program Zdravé zuby. Škola nabízí řadu zájmových kroužků, jejichž činnost ovšem velmi závisí na existenci vhodných vedoucích z řad učitelů, rodičů i další veřejnosti a také nepříznivým demografickým vývojem v poslední době pracovaly např. tyto kroužky: anglický jazyk pro děti ZŠ i MŠ, cvičení malých dětí, počítačový kroužek, kroužek hry na kytaru, kroužek hry na zobcovou flétnu, kroužek ručních prací. Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky, zlepšování prostředí školy a plnohodnotnému vyplnění volného času. Škola není zapojena do žádné mezinárodní spolupráce

7 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Škola se nachází ve středu obce a je velmi důležitým centrem nejen vzdělávacím, ale i společenským a kulturním. Její činnost, aktivita a život jsou velmi důležité pro místní komunitu. Zdravé a příjemné klima školy vytváří společně děti, žáci, učitelé i rodiče. Snažíme se vytvořit pro všechny skupiny prostředí otevřené, prostředí důvěry a spolupráce. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky podle dohody s vyučujícím. Projekty, které škola vymýšlí a realizuje, otevírají prostor pro vytváření dobrých vztahů na úrovni rodič škola, rodič učitel žák. Při realizaci těchto projektů má škola možnost přibližovat a vysvětlovat rodičům i širší veřejnosti vlastní záměry, strategie i plány. Má možnost přizvat rodiče na realizaci konkrétních úkolů a nápadů. Zapojování rodičů do činnosti školy a vnímání odpovědnosti povede k tomu, že na dobré činnosti školy bude záležet všem - žákům, rodičům i učitelům. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá: pracovní dílny (velikonoční, vánoční, Den matek...) spojené s výrobou dekorativních předmětů Den otevřených dveří besídky a setkání, maškarní ples vycházky a výlety Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů. Rada se schází přibližně 3x za školní rok, popř. dle potřeby i častěji. Vedením školy je informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se mohou vyjadřovat k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Na základě zákona č. 561/2004Sb. je zřízena na škole Školská rada. Školská rada má 3 členy. Škola spolupracuje: se zřizovatelem Obecním úřadem Skuhrov, pro který je zachování funkční a vybavené školy jednou z nejvýznamnějších priorit s Pedagogicko psychologickou poradnou Jablonec nad Nisou, která nejen zajišťuje potřebná vyšetření žáků, ale v případě potřeby zastupuje chybějícího speciálního pedagoga a školního psychologa - 7 -

8 s místními organizacemi Sokol Huntířov, SDH Maršovice, Sokol Skuhrov, SDH Huntířov, společně organizujeme různorodé aktivity v rámci mimoškolní činnosti pro obec i širokou veřejnost v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se Společností přátel přírody zapojili jsem se do akce Šance pro jilmy a využili nabídky ekologických programů, se Střediskem ekologické výchovy Český ráj uskutečňujeme příležitostné přírodovědné vycházky, pobyty, programy. Informace o svých aktivitách škola sděluje rodičům a další veřejnosti také prostřednictvím webových stránek (www.skuhrov-huntirov.cz), na veřejných vývěskách obecního úřadu a školy, příspěvkem do Zpravodaje obce, který vychází 3-4x ročně a příspěvky v Deníku Jablonecko, případně v jiných médiích

9 3. Charakteristika ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Naše škola je určena pro všechny žáky, jejichž rodiče se rozhodnou svěřit nám své dítě. Jsme schopni integrovat a věnovat se i dětem s menšími výukovými obtížemi. Naše škola je málotřídní. Málotřídní školy představují jedinečný prvek našeho vzdělávacího systému. Jejich velkou výhodou je rodinná atmosféra, ve které se nedaří nežádoucím sociálním jevům, jakými je například šikana. Práce dětí ve věkově smíšených kolektivech umožňuje, aby se děti od sebe učily vzájemně a vede děti k samostatnosti. Málotřídní škola podporuje tvořivou výuku, neboť vytváří větší potřebu děti zaměstnat smysluplnými činnostmi. Po provedené analýze vlastních možností a schopností pedagogického sboru, podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů se zaměříme na tyto priority: chceme, aby u nás ve škole bylo dobře žákům i učitelům důvěřujeme dětem a snažíme se, aby děti důvěřovaly nám klademe důraz na účelnost, porozumění, logické myšlení a pochopení problému učíme děti formulovat myšlenku, nápad, názor, nesouhlas a zároveň naslouchat svému okolí - učíme děti nebát se chybovat, otevřeně se vyjádřit, diskutovat, argumentovat a tolerovat své okolí respektujeme osobnost každého dítěte a rozvíjíme sebevědomí jedince upřednostňujeme volnost dětského projevu před drilem v úpravě a rychlostí chceme rozvíjet výtvarné a pracovní dovednosti žáků chceme prohlubovat poznání v environmentální výchově vycházíme z tradičního postavení školy v obci a propojujeme její působení se životem i potřebami obce Mladý učitel měl nastoupit svou první službu a šel se radit se starým zkušeným kolegou. Starý učitel mu řekl: Budeš mít čtyři druhy žáků. Jedni vědí málo a nechtějí se učit. Ti spí. Ty nejprve probuď a potom je uč. Druzí vědí málo a chtějí se učit. Ti se právě probouzejí. Přesvědč je, že také mohou zmoudřet, a potom je uč. Třetí vědí mnoho, ale nechtějí se učit. Ti právě usínají. Přesvědč je, že také mohou zhloupnout, a potom je uč. A ti čtvrtí vědí mnoho a přesto se stále chtějí učit. Ti bdí. Těm se pokloň po pás a potom je uč

10 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Klíčové kompetence žák škola Kompetence k učení Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj pedagogický obzor. Kompetence k řešení problémů Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního učení v jednoduchém textu vyhledává informace a třídí informace na základě pochopení třídících kriterií žáci se postupně učí vyhledávat informace operuje se základními termíny probíranými v rámci nabízeného učiva zapisuje průběh a výsledky pozorování na základě vlastních schopností a dovedností má adekvátní vztah k učení, posuzuje vlastní pokrok a plánuje si zdokonalení svého učení za pomoci dospělého vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a seznámí se s problémem učivo je probíráno různými způsoby a metodami tak, aby si mohl žák postupně uvědomovat jaký styl mu vyhovuje individuální přístup ke všem žákům, výsledky posuzujeme vždy z pohledu přidané hodnoty učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti škola postupně sestavuje didaktické postupy založené na čtení s porozuměním škola propracovává didaktické postupy zaměřené na výuku práce s textem škola postupně vytváří systém výuky, ve kterém se snažíme smysluplně prolínat učivo jednotlivých předmětů tak, aby základní vědomosti získané v jedné oblasti pomohly k nabytí nové vědomosti v jiné oblasti žáci zapisují jednoduchá pozorování žáci jsou postupně vedeni k samostatnosti (zadávání samostatných úkolů, ) žáci jsou postupně vedeni k využívání vlastních vědomostí k pomoci spolužákům (skupinová práce, společné řešení úkolů, ) výuka je postupně doplňována motivačními úkoly motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace žáci jsou vedeni k otevřenému upozorňování na problémy (komun. kruhy, rozhovory, diskuze, apod.) vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na věk, řešit se žáky

11 s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. Kompetence komunikativní Jdeme příkladem profesionálním přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Sami otevřeně komunikujeme na kulturní úrovni, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a zákulisní jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. Kompetence sociální a personální Jdeme příkladem podporujeme spolupráci všech vyhledává informace vhodné k řešení problémů s ohledem na věk a schopnosti činí rozhodnutí, která je schopen obhájit a nést za ně zodpovědnost s ohledem na věk a schopnosti formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí a přemýšlí o nich seznamuje se s různými typy textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků s ohledem na věk a schopnosti využívá informační a komunikační prostředky a technologie spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají žáci řeší úkoly z praxe učíme práci s chybou žáci si volí pořadí vypracování zadaných úkolů učíme trpělivosti, povzbuzujeme žáci mohou prezentovat své názory v komun. kruhu žáci prezentují výsledky své práce před spolužáky klademe důraz na kulturní úroveň komunikace netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů žáci se účastní besed na různá témata podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií žáci se zapojují do brainstormingu ve výuce žák používá při výuce různé texty a záznamy, obrazové materiály, běžně užívaná gesta, zvuky a jiné informační a komunikační prostředky připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích své dovednosti a znalosti získané v hodinách informatiky využívají žáci při dotváření školních textů žáci spolupracují ve skupině rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role minimalizujeme používání frontální metody výuky

12 podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti. Kompetence občanské Jdeme příkladem respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Základní škola a mateřská škola Huntířov poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině se seznamuje s přesvědčením druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, upozorní na fyzické i psychické násilí s ohledem na věk se seznamuje se zákony, které se ho přímo dotýkají je schopen rozhodnout se podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují žáci mají možnost dle svého uvážení projevit své pocity a nálady žáci se zapojují do brainstormingu ve výuce učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli) žáci se podílejí na vytváření pravidel chování ve třídě žáci mají možnost dle svého uvážení upozornit na fyzické i psychické násilí, se kterým se setkávají netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. žáci jsou seznamováni se základními právy a povinnostmi dítěte (diskuse, kom. kruh, ) důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost dodržujeme zásadu, že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu) v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace v rámci výuky se žáci vžívají

13 v jednoduché životní situaci, do rolí v různých životních v případě ohrožení zná základní situacích a učí se je řešit postupy řešení této situace žáci znají důležitá telefonní čísla Kompetence pracovní Jdeme příkladem příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku ). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. seznamuje se s našimi lidovými tradicemi, kulturněhistorickým dědictvím, uměleckými díly dle svého zájmu se aktivně zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit seznamuje se se základními ekologickými a environmentálními problémy, je schopen je ve svém okolí objevovat ve vyučovacích hodinách používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a zadání hodnotí výsledky své práce z hlediska kvality a hospodárnosti podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. žáci se účastní školních akcí podporujících lidové tradice (vánoční projekt, velikonoční dílna, ) žáci se podílejí na přípravě besídky pro širokou veřejnost (Vánoční besídka, besídka ke Svátku matek, ) žáci se v rámci svých možností účastní sportovních soutěží žáci se účastní přír. vycházek, krmení zvěře, ptáků... v rámci Dne Země se žáci účastní ekolog. programů žáci třídí odpad a pomáhají se sběrem papíru žáci se podílejí na řešení problémů souvisejících s ochranou životního prostředí žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpečnosti při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí žáci jsou vedeni k sebehodnocení své práce žáci se podílejí na vytváření kritérií pro hodnocení kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme Metody a formy práce Základem je způsob učení, který staví na osobních předpokladech žáka. Ve výuce volí učitel zodpovědně takovou vyučovací metodu a formu práce, která vede žáky k dosažení cílů základního vzdělávání a k utváření klíčových kompetencí. Zároveň odpovídá vlastnímu stylu práce a stupni pedagogických zkušeností. Použité metody jsou pro žáky zajímavé a motivující s důrazem na propojování výuky s praktickými zkušenostmi

14 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Na naší škole se osvědčila metoda zařazování nápravných cvičení preventivně (každý žák je potencionální dyslektik ) a tímto postojem chceme včas diagnostikovat možné problémy. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení. V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících žáka, výchovného poradce a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení budou spolupracovat při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou žáka. Za nutné také považujeme stálé zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků. Zásady komunikace učitele s rodičem: vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus) dopřání dostatku času pro rozhovor s rodiči (vhodnost využití konzultačních hodin) popsání (nehodnocení) situací, chování a příhod se žákem (nedávat dítěti nálepky ) uvádění zdrojů svých informací (totéž umožnit rodičům) ujasnění si pojmů spolu s rodiči (nastolení pravidel hry ) uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat) snaha citlivě rodičům poradit a nabídnout jim pomoc Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vycházíme ze zákona č. 561/2004, vyhlášky č. 73/2005 a z RVP ZV, kapitoly č. 8, kde jsou popsány možnosti a podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zdravotní postižení: zrakové, sluchové, tělesné nebo mentální, vady řeči, více vad, autismus, specifické poruchy učení nebo chování závažnějšího charakteru. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zákonnými zástupci žáka na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, možnost asistenta pedagoga, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení materiálně technickým vybavením školy, spolupráce se školským poradenským zařízením, spolupráce s rodiči apod.) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště dítěte a tak dále)

15 Za nezbytnou spolupráci s odborným pracovištěm považujeme: seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka (možnost besed a konzultací vztahujícím se k postižení žáka) dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu vysvětlení a ojasnění způsobu hodnocení žáka (slovní hodnocení, možnosti úlev) zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek zajištění odborné literatury Zásady práce pro žáky se zdravotním postižením: respektování zvláštností a možností žáka včasné poskytnutí speciální pomoci (čím dříve, tím lepší výsledek práce) dodržení jednotlivých vývojových etap (důležité je nepřeskakovat ) utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry zajištění kompenzačních a didaktických pomůcek užívání speciálních metody a forem při práci dodržení zásady všestrannosti (dbáme na to, aby dítě mohlo své znevýhodnění kompenzovat i jinými činnostmi, v nichž je úspěšné) dodržení zásady soustavnosti (snaha zapojit žáka do všech vzdělávacích aktivit) Vzdělávání žáků zdravotním znevýhodněním Vycházíme ze zákona č. 561/ 2004 a z vyhlášky č. 73/2005. Zdravotní znevýhodnění: zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Při diagnóze specifické poruchy učení postupujeme následovně: seznámíme všechny pedagogy s poruchou žáka a s jejími specifiky dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny pravidelných schůzek (zpravidla jednou měsíčně), v případě potřeby budou schůzky častější vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev vypracujeme individuální vzdělávací plán seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení zajistíme žákovi potřebné pomůcky

16 Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení: kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat s ostatními dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa respektování jeho pracovního tempa, časté opakování probraného učiva odstranění rušivých vlivů při práci, navození přehledného a strukturovaného prostředí, navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný zařazování relaxačního cvičení Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důležité získat pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je při nápravě specifické poruchy učení jejich dítěte. Svým obsahem se vzdělávací proces u žáků se specifickými poruchami učení zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Při výuce je třeba podporovat schopnost koncentrace žáků, usměrňovat jejich hyperaktivitu a impulzivní jednání, které většinou poruchy učení provázejí. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Dále mezi žáky se sociálním znevýhodněním patří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením, kteří jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy, jako je např. zneužívání návykových látek apod. Hlavní problémem bývá zpravidla i nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním: v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů zajištění skupinové nebo individuální péče zajištění specifických učebnic a pomůcek volba odpovídajících metod a forem práce

17 případná pomoc asistenta pedagoga nastolení pravidelné spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky ve školním prostředí Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Aby tito žáci co nejúspěšněji naplnili školní vzdělávací program, je nutné diferencovat výchovně vzdělávací postupy, formy a metody výchovné a vzdělávací práce, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Zásady pro práci s dětmi s poruchami chování: možnost změn v uspořádání třídy pro skupinové vyučování a výchovné činnosti širší možnosti sportovního vyžití k uvolnění psychického a fyzického napětí stanovený režim dne zavést systém pochval a trestů ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se snažíme věnovat i žákům mimořádně nadaným. Tato skutečnost vyžaduje od učitelů podstatně náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech, zvláště v těch, které reprezentují nadání dítěte. Dále je samozřejmostí otevřenost pedagogického sboru k novým metodám a formám výuky, ale i k problémům se sociálním přizpůsobením těchto žáků. Nadané děti se liší od svých vrstevníků: v předčasnosti v lehkosti učení v kvalitě, s jakou zvládají činnost v oblasti svého nadání ve výsledcích této činnosti. Nadané děti se liší mezi sebou nejen druhem a mírou svého nadání, ale např. i vytrvalostí, zájmem a ochotou podřídit se autoritě

18 Lze je rozdělit do dvou kategorií: a) výrazně nadprůměrní obvykle se snadno a rychle učí, bývají konformnější a jsou-li motivováni, bývají úspěšní. Tato skupina nejvíce profituje z možnosti vzdělávat se ve výběrových školách, třídách a na víceletých gymnáziích. b) mimořádné nadání tvoří ji asi 2% dětí, které mívají větší problémy s přizpůsobivostí. Jejich ostré vnímání pravidel a rozporu jim často brání podřídit se tomu, s čím nesouhlasí, což jim činí problémy ve vztahu k autoritám. Těmto žákům nestačí pouhé přeskupování v rámci třídy. Potřebují pracovat se staršími či zcela individuálně. Pro tuto skupinu žáků je nezbytná horizontální i vertikální prostupnost vzdělávacího systému bez ohledu na jejich věk a stupeň školy. Při zjišťování mimořádného nadání žáků budeme spolupracovat s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavíme a zrealizujeme Individuální vzdělávací plán (IVP) se strukturou dle právní úpravy. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vyžaduje individuální přístup v tom smyslu, že učitelé respektují osobnostní i zdravotní zvláštnosti těchto žáků. Jako pro všechny žáky, tak zvláště pro tyto (ale i jejich rodiče) je důležité, aby pro ně bylo prostředí školy přátelské a neohrožující, otevřené pro oboustrannou komunikaci. Pro nadaného žáka učitel připraví a zadá školní práci, která bude odpovídat a rozvíjet úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožníme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších vyučovacích předmětech jim můžeme zadávat náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa...), pověřit vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním může klást učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojí do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům výtvarně nadaným mohou být zadávány náročnější práce zvolit různé techniky, budou podporováni v mimoškolních aktivitách, mohou navštěvovat výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, mohou být pověřeni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů. Budou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou

19 Pohybově nadaní žáci budou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci mohou být zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Budeme usměrňovat žáky v osobnostní výchově, povedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a k ochotě pomáhat slabším. Všechny žáky vedeme k tomu, aby byli tolerantní k odlišnostem a chovali se přátelsky nejen k handicapovaným spolužákům, ale i k těm, kteří v něčem vynikají. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Další variantou je přeskakování ročníků. Žák, který je vysoce nadprůměrný v hlavních předmětech, podstoupí vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, napíše závěrečné písemné práce přeskakovaného ročníku a je přezkoušen komisionálně z Českého jazyka, Matematiky a Prvouky. Po úspěšném absolvování výše uvedených aktivit žák postoupí o ročník výše. V případě, že by se žák v novém kolektivu necítil dobře, má možnost se vrátit do původního. Na naší škole je samozřejmostí, že se snažíme volit takový styl výuky, který umožňuje každému žákovi rozvíjet se podle svých schopností a možností. Přímo ve vyučování využíváme formy vnitřní diferenciace, kdy průměrní žáci plní úkoly v rámci základního učiva, nadprůměrní a případně mimořádně nadaní dle svých schopností v daném předmětu mají možnost řešit problémové úlohy překračující rozsah základního učiva. Zvlášť respektujeme jejich vlastní pracovní tempo a jejich individuální postupy řešení úloh a situací

20 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Přehled tematických okruhů průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník OSOBNOSTNÍ ROZVOJ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání ČJ, M, I, HV, TV, PČ, VV ČJ, M, I, PRV, HV, TV, PČ, VV ČJ, M, I, HV, TV, PČ, VV, AJ Sebepoznání ČJ, PRV, HV, VV ČJ, PRV, HV, VV ČJ, PRV, HV, VV, AJ Seberegulace ČJ, M, PRV, TV, ČJ, M, PRV, TV, ČJ, M, PRV, TV, AJ Psychohygiena ČJ, M, PRV, HV, TV, PČ, ČJ, M, PRV, HV, TV, PČ, ČJ, M, PRV, HV, TV, PČ, Kreativita ČJ, M, PRV, HV, PČ, VV ČJ, M, PRV, HV, PČ, VV ČJ, M, PRV, HV, PČ, VV SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí ČJ, M, PRV, HV, TV, PČ, ČJ, M, PRV, HV, TV, PČ, ČJ, M, PRV, HV, TV, PČ, Mezilidské vztahy ČJ, PRV, HV, TV, PČ, ČJ, PRV, HV, TV, PČ, ČJ, PRV, HV,TV, PČ, Komunikace ČJ, I, HV, TV,PČ, VV ČJ, I, PRV, HV, TV, PČ, VV ČJ, I, PRV, HV,TV, PČ, VV Kooperace a kompetice M, TV, PČ, VV M, PRV, TV, PČ, VV M, PRV, TV, PČ, VV MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů ČJ, M, TV, ČJ, M, PRV, TV, ČJ, M, PRV, TV, Hodnoty, postoje ČJ, PRV, TV, VV ČJ, PRV, TV, VV ČJ, PRV, TV, VV VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Občan, společnost, stát Formy participace v politickém životě Principy demokracie TV, TV, TV, PRV, TV, PČ, PRV, TV, PČ, PRV, TV, PČ, ČJ, VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá I, I, ČJ, I, Jsme Evropané VV VV VV

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola je samostatně zřízená pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z Rožmitálu p.tř. a širokého okolí. Jejími klienty jsou děti s

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Náš ŠVP vznikl na základě rozboru hodnocení školy v souladu s obecnými zásadami vymezenými rámcovým vzdělávacím programem pro základní

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 4. Učební osnovy 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více