ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Motto: Škola je místo, kde základ k svému štěstí položiti můžeš. (J. A. Komenský) Školní vzdělávací program Základní školy Prasek Prasek 157, Nový Bydžov - 1 -

2 Struktura školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 4. Učební plán 5. Učební osnovy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy - 2 -

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života (zpracovaný podle zásad a požadavků RVP ZV) Název školy: Právní forma: Základní škola a mateřská škola, Prasek příspěvková organizace Zařazení do sítě škol IZO: IČO: REDIZO: Adresa: Prasek 157, Nový Bydžov Ředitel: Mgr. Jaroslav Novák Kontakt: telefon fax Zřizovatel: Obec Prasek IČO: Adresa: Prasek 35, Nový Bydžov Kontakt: telefon Platnost dokumentu: od 1. září 2007 Dokument projednán: Pedagogickou radou školy Školskou radou při ZŠ Mgr. Jaroslav Novák, v.r. ředitel školy - 3 -

4 2. Charakteristika školy 2.1. Historie školy Počátky školy v Prasku spadají do roku Ve stávající současné budově škola vyučuje nepřetržitě a samostatně od roku Přestože do ní později začali docházet žáci ze sousedních obcí, kde byly tamější školy uzavřeny pro malý počet žáků (Kobylice - škola z roku 1891 a Zdechovice škola z roku 1903), byla po dobu své existence převážně školou dvojtřídní. Od 80. do 90. let 20. století byla však z důvodů silných populačních ročníků školou trojtřídní. Od školního roku 2005/2006 doposud je pak škola organizována opět jako škola dvojtřídní s pěti postupnými ročníky a jedním oddělením školní družiny, to od školního roku 1997/1998. Významnou událostí v historii a životě školy se stalo uskutečnění generální rekonstrukce její budovy provedené v roce 2000, v roce 150. výročí její novodobější historie. Danou rekonstrukcí, ve finančním rozsahu 4,4 mil. korun, vznikl v základu zcela nový interiér školy, který od 1. září 2000 poskytuje zcela nový pracovní prostor umožňující žákům a učitelům uskutečňovat výchovně vzdělávací práci v plně funkčním, prostorném a estetickém pracovním prostředí Úplnost a velikost školy Základní škola v Prasku je v současné době organizována jako málotřídní škola s pěti postupnými ročníky a jedním oddělením školní družiny. Škola vzdělává průměrně 30 žáků. Je spádovou školou pro obce Prasek, Kobylice a Zdechovice. Dostupnost školy je velmi dobrá. Pro dojíždějící žáky je zajištěno velmi dobré a bezpečné dopravní spojení, které navazuje na průběh vyučování a činnost školní družiny, a to se zastávkami před budovou školy a se zajištěným pedagogickým dozorem. Součástí školy (kapacita 60 žáků) jako právního subjektu jsou dále: mateřská škola (IZO: ) s kapacitou 40 dětí školní družina (IZO: ) s kapacitou 25 dětí školní jídelna MŠ (IZO: ) školní jídelna-výdejna ZŠ (IZO: ) - 4 -

5 2.3. Východisko a možnosti školy Do školního roku 2006/2007 byla škola školským zařízením se vzdělávacím programem Obecná škola ( ročník) což představovalo: -mírnější pracovní tempo v 1. a 2. ročníku podle projektu Škola hrou a tím zajištěný plynulý pracovní přechod dětí z mateřské školy do l. ročníku základní školy -menší počet žáků ve třídě s možností individuálního přístupu k žákům -volnější časovou dotaci pro jednotlivé předměty a ročníky -využívání netradičních a alternativních metod a forem práce -spolupráci v kolektivu žáků v prostředí rodinného typu -velmi dobré počítačové vybavení pro potřeby výuky a zájmové činnosti -estetické zaměření práce školy (včetně průběžné výzdoby interiéru školy) -výchovný program školní družiny realizovaný formou zájmových útvarů -otevření školy veřejnosti obce a vzájemná spolupráce (prezentace školy) -pobyt dětí ve velmi pěkném pracovním prostředí rekonstruované budovy -zajištění bezpečnosti žáků (v dopravě, ve známém kolektivu dětí, s individuálním dohledem nad dítětem, v průběžné spolupráci s rodiči a prarodiči dětí) -výchovu k opravdovému kamarádství jako základu budoucí občanské pospolitosti a spolupráce v místě školy a bydliště Je a bude nadále záměrem školy a jejích pedagogických pracovníků uvedené dílčí cíle zachovat a dále je rozvíjet, neboť odpovídají specifickým podmínkám, v nichž škola pracuje Vybavení školy a) Prostorové vybavení školy představuje tři učebny (I. třída, II. třída, třída školní družiny), školní jídelnu - výdejnu stravy, kabinet, šatnu, halu s chodbami, sociální zařízení, sklad a úklidovou místnost. Všechny uvedené místnosti jsou v přízemí, jsou prostorné, čisté a průběžně esteticky udržované. Osvětlení zabudované v kazetových stropech je kvalitní a plně odpovídá současným hygienickým požadavkům. Sociální zařízení je moderní, vodovodní baterie jsou bezdotykové. Podlahové krytiny tvoří linolea, parkety a dlažba. Vytápění školy je plynové. Interiér školy je vybaven klasickým, ale pěkným a funkčním nábytkem. Přesto by byla potřebná obnova školního nábytku s cílem zlepšení funkčnosti a modernizace interiéru (po splacení úvěru). Budova školy je zajištěna vlastním zabezpečovacím systémem. Ke školní budově náleží malá školní zahrada uzpůsobená pro tělovýchovné využití, odpočinkový kout s lavičkami a travnaté hřiště využitelné pro tělovýchovné a zájmové pohybové činnosti. Dané prostory se nacházejí v bezprostřední blízkosti školy

6 b) Technické vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Patří k němu bohaté počítačové vybavení v počtu 16 PC, které jsou umístěny ve všech učebnách pro využití ve výuce i v zájmových a mimoškolních činnostech žáků. Součástí je početný výběr kvalitních a pro výuku vhodných počítačových programů. Do technického vybavení školy patří velmi dobré vybavení didaktickou a mediální technikou (televizory, videopřehrávače, CD přehrávače, magnetofony, gramofony, radia) pro každou učebnu. Pro zájmovou výtvarnou činnost v oboru keramiky je škola vybavena novou keramickou pecí, pro zájmovou činnost hudební pak bohatým notovým materiálem. Škole chybí vlastní tělocvična s vybavením. V zimním období je proto každoročně organizován plavecký výcvik, kterého se zúčastňuje většina žáků školy. K tělovýchovné činnosti je však bohatě využíváno přírodní prostředí. c) Materiální vybavení školy představuje velmi dobré vybavení pomůckami, učebnicemi, výukovými programy pro PC, pracovními a běžnými sešity, které je průběžně obnovováno a doplňováno. Žákům je poskytováno bezplatně. Výchovně vzdělávací práci učitelů a žáků slouží velmi dobré vybavení žákovské a učitelské knihovny, které je průběžně rozšiřováno novými tituly. Školní učitelská knihovna má k dispozici velkou část knižní nabídky nakladatelství Portál zaměřenou na další vzdělávání pedagogických pracovníků. d) Hygienické vybavení školy je zajištěno provedenou generální rekonstrukcí školy v roce 2000 a ve věci osvětlení, vytápění a sociálního zázemí splňuje současné požadované ukazatele. V době přestávek je žákům umožněn volný pohyb po budově školy a setkávání se spolužáky. Pitný režim a svačiny jsou zajišťovány rodiči žáků a možností nákupu ve výdejně školní jídelny. Pro žáky je organizováno pravidelné denní stravování ve školní jídelně, které je dováženo ze školní kuchyně místní mateřské školy. Pití pro žáky je zajištěno školou denně a bezplatně až do skončení činnosti školní družiny. V období jaro podzim v době pěkného počasí mohou žáci svačit venku v odpočinkovém prostoru za školní budovou Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří tři pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují výchovně vzdělávací práci v ročníku a ve školní družině. Dva pedagogičtí pracovníci (75%) jsou plně kvalifikovaní a aprobovaní s předepsaným vysokoškolským vzděláním, další si jej doplňuje studiem na pedagogické fakultě. Všichni pedagogičtí pracovníci mají plný pracovní úvazek a pracují ve funkcích ředitel-třídní učitel, třídní učitelka, učitelkavychovatelka. 75% učitelů ovládá alespoň jeden cizí jazyk

7 Ředitel školy dlouhodobě spolupracuje se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Hradec Králové (dříve Pedagogické centrum) a podílí se na organizování DVPP v oboru své aprobace (1.stupeň ZŠ a estetická ). Dalšího vzdělávání se pravidelně zúčastňují i další pracovníci školy. Pedagogičtí pracovníci mají bohaté zkušenosti s prací v odděleních a využívají této skutečnosti pro rozvoj samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce mezi žáky. Velkou pozornost věnují individuálnímu přístupu k žákům. Při své práci využívají netradiční a alternativní metody a formy práce k rozvíjení aktivity a tvořivosti žáků. Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojují do činnosti školní družiny (aktivní vedení zájmových útvarů), do logopedické péče a do školních i mimoškolních akcí školy určené pro žáky, rodiče i veřejnost obce Charakteristika žáků Většina žáků školy jsou děti z místní obce. V celkovém počtu žáků převažují v poslední době chlapci (70%). Všichni žáci jsou české národnosti. Škola dlouhodobě neměla a nemá žáky rómského původu ani jiné národnosti. Žáci plní velmi dobře své školní povinnosti, přistupují ke školní práci zodpovědně a jsou podporování svými rodiči i prarodiči. V rodičovské veřejnosti nachází škola pochopení a podporu pro své záměry a cíle. Zvýšená pozornost vyučujících je věnována jak žákům s problémy v učení a žákům s logopedickými vadami, tak i žákům s určitým druhem nadání. Na škole nepracují žáci tělesně postižení. Žáci školy se pravidelně podílejí na veřejně prospěšných pracích (sběr léčivých rostlin, sběr starého papíru, sběr podzimních plodů, úklid okolí). V dlouhodobém hodnocení je chování žáků kvalifikováno jako velmi dobré, bez vážnějších kázeňských přestupků, které by porušovaly zásady a požadavky školního řádu. Nebyly shledány projevy záškoláctví ani nevhodného chování spojeného se šikanováním Dlouhodobé projekty Od školního roku 1989/1990 významně obohacují výchovně vzdělávací práci školy dlouhodobé projekty, nejprve v úzké spolupráci s Klubem mladých čtenářů při nakladatelství Albatros Praha, jehož je škola dodnes členem, později projekty na vlastní téma. Dané projekty jsou celoroční a svým tématem vždy dávají motivaci a charakter celému školnímu roku. Na jejich tvorbě pracují žáci celé školy sdružení kolem literárního kroužku. Byly již vypracovány projekty na tato témata: 1. S knížkou za objevy, 2. Svět očima básníků, 3. Národ sobě aneb Divadlo našeho domova, 4. K přírodě srdcem, četbou i činem, 5. Za pohádkou a pověstí našeho domova, 6. Ten dělá to a ten zas tohle aneb Od knížek k zajímavé práci, 7. Z Čech až na konec světa aneb S knihami a lidmi do dalekých krajů, 8. Jen si děti všimněte, co je krásy na světě aneb S knihou za výtvarným uměním, 9. Kniha náš přítel a kamarád aneb Lidé kolem knih, - 7 -

8 10. V zdravém těle zdravý duch aneb Od knížek ke sportu, 11. Co Čech to muzikant aneb Od knih k notám, 12. A škola jako nová aneb Z historie naší školy. Uvedené projektové práce jsou uloženy v archivu školy. Do školní projektové činnosti je třeba zahrnout řadu dílčích projektů školních, třídních, např. každoroční školní projekt Krokem za krokem občanským rokem, který je zaměřen na aktualizaci lidových tradic, zvyků a svátků našeho domova v průběhu celého kalendářního roku s cílem otevření školy veřejnosti obce (např. tradiční kulturní vystoupení žáků). Do projektové činnosti školy je možné zařadit i pobyty žáků ve škole v přírodě, které mají vždy stanovené téma, podobně jako školní výlety, na jejichž tématu pracují žáci společně se svými učiteli před, v průběhu a po skončení jejich konání. Projektové vyučování bude tvořit i nadále významnou složku výchovně vzdělávacího procesu Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků je možné označit jako neustále se vyvíjející tak, jak přicházejí noví žáci do prvních ročníků a odcházejí žáci na 2. stupeň základní školy. Spolupráci s rodiči lze hodnotit jako velmi dobrou, založenou na vstřícnosti, chápání a podporování zájmů a potřeb školy. Vztah mezi učiteli a rodiči je postaven na vzájemné spolupráci a partnerství. Rodičům je umožněn průběžný kontakt se školou formou osobních návštěv a stanovených konzultačních hodin, spoluúčastí na školních i mimoškolních činnostech i aktivní prezentací na pravidelných schůzkách rodičů. Pro rodiče, prarodiče žáků i pro veřejnost obcí jsou dvakrát v průběhu školního roku (Vánoce a Velikonoce) pořádány Dny otevřených dveří spojené s návštěvou a prohlídkou školy, výstavami žákovských prací, vystoupením všech žáků a s tvořivými dílnami. Rodiče jsou pravidelně zváni na akce školy. Potřebné informace jsou rodičům předávány prostřednictvím žáků, žákovských knížek a záznamníků, nástěnky u vchodu školy a vitriny před školní budovou. Učitelé společně se správcem počítačové sítě mají v plánu vytvoření www stránek školy (s OÚ), které by umožnily ještě rychlejší a podrobnější informovanost rodičů i veřejnosti obce o záměrech a výsledcích práce školy. Školská rada byla zřízena na základě a usnesení Zastupitelstva obce ze dne a zahájila činnost ke dni Má 5 členů a ve své činnosti se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Školská rada je průběžně informována o činnosti školy, o výsledcích výchovy a vzdělávání, o dalších záměrech a rozvoji školy. Jejím hlavním cílem je pomáhat v realizaci všech úkolů směřujících k danému rozvoji. Obec jako zřizovatel má zájem o existenci a dobré výsledky školy. Je její snahou chápat a vyhovět požadavkům školy a pomoci v jejich uskutečnění. Podporuje ji především finančně, což významně potvrzuje investování a realizace generální rekonstrukce školy v roce

9 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Škola základ života aneb Škola je místo, kde základ k svému štěstí položiti můžeš. (J.A.Komenský) Motivační název našeho školního vzdělávacího programu je možné odůvodnit souznačným výrokem: Učení v mládí je rytí do kamene, později už jen kresba do písku. Jsme přesvědčeni o tom, že právě na kvalitě základů položených v tomto období života záleží nejvíce a že na dobrých základech je pak možné úspěšně stavět další cestu k celoživotnímu vzdělávání a k vyšší kvalitě života. Pro dosažení tohoto cíle chceme: -rozvíjet u žáků pracovitost, aktivitu, tvořivost, spolupráci a slušnost jako zásadní podmínku a potřebný základ existence dobré lidské činnosti -učit žáky hlavně znalosti a dovednosti uplatnitelné v běžném životě -využívat ve výuce efektivní a netradiční metody práce s cílem dosahovat co nejlepších výchovně vzdělávacích výsledků -vést žáky ke vzájemné pomoci, spolupráci, respektování a uznání -využívat všech možností práce v prostředí rodinného typu s uplatňováním individuální péče o žáka, spolupráce žáků různého věku včetně úzké spolupráce s rodiči a prarodiči žáků -respektovat individuální potřeby a možnosti žáků, věnovat stejnou péči žákům nadaným i zaostávajícím -vést žáky k ovládání komunikačních a informačních technologií, podporovat kvalitní výuku na počítačích a její využívání ve vyučovacích předmětech i v zájmových činnostech -posílit výuku cizího jazyka formou zájmového útvaru od 1. ročníku -rozvíjet estetické zaměření školy formou zájmových útvarů organizovaných školní družinou -využívat prezentaci žáků na kulturních vystoupeních pro veřejnost obce jako propagaci výsledků výchovně vzdělávací práce -spolupracovat s místní mateřskou školou s cílem zajistit plynulý pracovní přechod dětí do 1.třídy základní školy -pečovat o estetiku pracovního prostředí společnou aktivitou žáků a učitelů -zajišťovat průběžnou bezpečnost žáků před škodlivými jevy společnosti -rozvíjet výchovu k opravdovému kamarádství jako základu budoucí občanské pospolitosti a spolupráce v místě školy a bydliště -navázat na dobré tradice a pracovní výsledky školy a dále je rozvíjet - 9 -

10 3.2. Výchovné a vzdělávací strategií Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Ty mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného a celoživotního vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není tedy konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v praktickém životě. Cíle a metody strategií a) Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání - rozvíjet průběžně pracovitost, pečlivost, aktivitu a tvořivost žáků jako základ úspěchu - omezovat mechanické učení bez hledání souvislostí, zadávat zajímavé domácí úlohy - klást důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání důležitých informací - využívat především pozitivní motivaci pro každou činnost a jednání žáka - zajišťovat žákům práci s přiměřeným učivem, v motivujícím prostředí - vést žáky k zodpovědnosti a k sebehodnocení vlastní výchovně vzdělávací práce - uplatňovat individuální přístup k žákům s cílem navodit a umožnit prožitek z úspěchu - umožňovat žákům účast v různých soutěžích k prezentaci vědomostí a dovedností - prezentovat vědomosti a dovednosti žáků při veřejných vystoupeních pro veřejnost obce b) Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k vlastnímu řešení problémů - preferovat aktivizační metody výuky, omezujeme frontální vyučování - vést k vlastnímu hledání vztahů a souvislostí, nepředkládat hotové informace - uplatňovat průběžně mezipředmětové vztahy k hledání souvislostí - motivovat žáky problémovými úlohami, zkvalitnit téma domácích úloh - zdokonalovat práci žáků s informacemi z různých zdrojů (internet, encyklopedie) - vést žáky k aktivní účasti na školních akcích a činnostech (projektové akce)

11 c) Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci - učit žáky vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a dalšími dospělými ve škole i mimo školu na základě společenských pravidel - vést žáky vhodnou formou vyslovit a obhajovat vlastní názory před kolektivem - učit žáky pracovat v týmu a umět obhajovat jeho výsledky - podporovat kamarádskou komunikaci mezi žáky ve třídě i mezi třídami - rozvíjet komunikaci a spolupráci žáků s dětmi mateřské školy společnými akcemi - podporovat komunikaci s partnerskou základní školou - organizovat Dny otevřených dveří s aktivní účastí žáků v tvořivých dílnách - připravovat netradiční zápisy do 1. třídy spojené s kulturním vystoupením žáků - spolupracovat s veřejností obce (kulturní vystoupení žáků pro obec) d) Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a práci druhých - vést žáky k vytváření atmosféry kamarádství, porozumění a spolupráce - využívat možnosti skupinové práce a vzájemné pomoci při učení - vyvozovat sociální kompetence průběžně při praktických cvičeních a dílčích úkolech - učit žáky pracovat ve skupině, přijímat a plnit role dané skupiny - motivovat žáky k plnění společně dohodnutých pravidel chování včetně důsledků jejich neplnění a porušení dohodnutých zásad - učit žáky odmítat takové způsoby chování, které narušují dobré vztahy kolektivu e) Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, které uplatňují svá práva a plní své povinnosti - učit žáky samostatně rozhodovat a nést důsledky svého rozhodnutí - vést žáky k dodržování mravních hodnot a zásad slušného chování - stanovovat si společná pravidla chování a vést žáky k jejich plnění - vést žáky k dodržování zásad a požadavků školního řádu - respektovat individuální rozdíly mezi žáky - učit žáky vhodně prezentovat své názory a zodpovídat za své jednání f) Učit žáky aktivně rozvíjet své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný - vést žáky k ochraně vlastního zdraví a zdraví ostatních lidí - učit žáky průběžně dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

12 - zařazovat do výuky kurz poskytnutí první pomoci ve spolupráci s OR ČČK - organizovat denní a týdenní pracovní režim žáků, respektovat psychohygienické zřetele a požadavky - uplatňovat zdravý stravovací a pitný režim - zařazovat relaxační chvilky do vyučovacích hodin i do přestávek - učit a vyžadovat respektování individuálních rozdílů mezi žáky - vést důslednou prevenci a opatření zaměřená proti nežádoucím jevům mezi žáky - pečovat o zdravé a estetické pracovní prostředí školy a průběžně ho udržovat ve spolupráci žáků s učiteli g) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám, učit se žít s ostatními lidmi - učit žáky otevřenosti a kamarádství ke spolužákům - vést žáky ke kritickým postojům k negativním projevům chování ve škole i mimo ni - rozvíjet u žáků schopnost empatie a pochopení druhých - vést žáky k toleranci a pomoci mladším a výukově slabším žákům - učit žáky k ohleduplnosti a pomoci starým a nemocným lidem - vést žáky k ochraně, šetření a údržbě společného majetku - účastnit se s žáky veřejně prospěšných činností (sběrové činnosti, péče a ochrana životního prostředí) 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Úkol: Zařadit žáka do přirozeného prostředí školy a do kolektivu dětí a citlivým individuálním přístupem rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. Podmínky: a) úzká a průběžná spolupráce s rodiči žáka b) konzultace s odborníky pedagogicko-psychologické poradny c) individuální příprava třídního učitele žáka Zabezpečení výuky žáků se specifickými poruchami učení Žáky se specifickými poruchami učení doporučovat se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a následného doporučení pak zařazovat tyto žáky do individuální péče ve školní i mimoškolní práci. Reedukaci specifických poruch učení provádět individuální prací s daným žákem průběžně, minimálně jednu vyučovací hodinu týdně před nebo po vyučování v den, kdy je méně náročný rozvrh hodin

13 Se zákonnými zástupci žáka uzavírat dohodu o vzájemné spolupráci při nápravě, která obsahuje doporučení z vyšetření v PPP, návrh reedukace, způsob hodnocení a jméno odpovědného pedagoga. Při klasifikace daných žáků přihlížet ke stupni a druhu specifické poruchy, jako formu motivace volit a uplatňovat vždy mírnější hodnocení a klasifikaci. Rodinný charakter pracovního prostředí školy vytvářet tak, aby pro tyto žáky dané prostředí vždy zajišťovalo příznivou atmosféru, která umožňuje, aby integrovaný žák projevil ve svých aktivitách a činnostech své individuální schopnosti a dovednosti a nacházel tak své místo v kolektivu ostatních žáků Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků Zařazení výuky nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje náročnější přípravu od vyučujících jednotlivých předmětů, neboť tito žáci a jejich rodiče mají specifické vzdělávací potřeby, nároky a požadavky. Pro tyto žáky je nutné hledat nové podmínky, individuální motivace k rozšiřování učiva, především v těch předmětech, ve kterých by mohli rozvíjet a uplatňovat své individuální schopnosti a dovednosti. Těmto žákům dávat vždy možnost výběru úkolů, umožňovat jim pracovat vlastním tempem s cílem vypracovat větší rozsah učiva ve školní i v mimoškolní práci. Po splnění stanovených úkolů umožňovat těmto žákům pracovat v daném předmětu a učivu výukové programy na počítači. Tyto žáky motivovat a vyzývat k vypracování referátů k probíranému učivu jako domácí přípravu. Žáky pověřovat pomocí slabším spolužákům přímo ve vyučovacích hodinách nebo po vyučování. Dávat jim prostor k průběžnému hledání informací pro další vyučovací hodiny. Jejich aktivitu a snahu pravidelně hodnotit a uznávat. Navíc pro tyto žáky, stejně tak i ostatním, nabízet bohatou nabídku zájmové činnosti organizované školní družinou, ve které jsou zastoupeny zájmové útvary různého zaměření a ve kterých mohou tito žáci dále rozvíjet své nadání. V těchto zájmových útvarech aktivizovat dané žáky k motivaci ostatních žáků, vést je k potřené pomoci ostatním a ke snaze být jim vzorem (např. hra na flétnu, výtvarná činnost s keramikou, sportovní činnosti). Nejlepší z nich navrhovat k přijetí a rozvíjení svých schopností v ZUŠ v Novém Bydžově. Nadané žáky vysílat do řady školních, okrskových či okresních soutěží, aby reprezentovali svoji školu a obec (soutěže přírodovědné, sportovní,výtvarné, hudební). Nadaní žáci jsou vždy protagonisty všech školních vystoupení pro rodiče a veřejnost obce. Těmto žákům je však třeba často věnovat zvýšenou pozornost v osobnostní výchově, vést je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, neprosazování se za každou cenu, k toleranci, ochotě pomáhat slabším a k poznání, že každý žák může něco dokázat a v něčem vyniknout a to podle motivujícího výroku: I malý k cíli dospěje, když vytrvá a pilný je

14 3.4. Průřezová témata Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa, jsou proto důležitou součástí základního vzdělávání. Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Jejich témata procházejí všemi vzdělávacími oblastmi a umožňují propojování vzdělávacích oborů. Jsou realizována třemi základními formami: integrací do každodenní výchovně vzdělávací práce, projekty, samostatnými předměty, případně jejich kombinací. Okruhy průřezových témat 1. sociální () 2. Výchova demokratického občana (VDO) 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 4. Multikulturní (MkV) 5. Environmentální (EV) 6. Mediální (MV) Začlenění průřezových témat sociální () 1) Charakteristika průřezového tématu Výchova a vzdělávání jsou v rámci průřezového tématu zaměřeny na praktické využití v běžném životě. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet si praktické životní dovednosti s ohledem na jeho individuální potřeby a zvláštnosti, pomáhat mu hledat si vlastní životní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému a k ostatním lidem a světu

15 2) sociální Zasahuje do všech vzdělávacích oblastí, ale nejužší vztah má k předmětu Jazyk a jazyková komunikace, neboť se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci mezi lidmi. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ho lze využít v tématech směřujících k sebepoznání, psychohygieně, k rozvoji mezilidských vztahů. Vzdělávací oblast Umění a kultura se týká hlavně smyslového vnímání, utváření estetiky, etiky chování, mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku sebevyjádření a komunikace s okolím. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce přispívá ke zdokonalování dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu v různých pracovních situacích. 3) Klíčové kompetence (v rámci daného plánu) - v souvislosti s věkem, schopnostmi a dovednostmi žáků 1. Kompetence k učení (KU) a) žák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení je využívá v praktickém životě b) využívá základní obecně užívané termíny, uvádí věci do souvislostí c) samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, přiměřeně posuzuje a hodnotí, vyvozuje vlastní závěry 2. Kompetence k řešení problémů (KŘP) a) žák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách, hledat a navrhovat řešení b) vyhledává informace potřebné k řešení problémů, nedá se odradit případným nezdarem a prvotním nepochopením c) učí se kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, která si je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 3. Kompetence komunikativní (KK) a) žák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v základním logickém sledu, vyjadřuje se přiměřeně ústně i písemně b) naslouchá promluvám druhých lidí,snaží se jim porozumět, vhodně reaguje, učí se základům diskuse, přiměřeně argumentuje c) využívá informační komunikační prostředky a technologie pro potřebnou komunikaci s nejbližším okolním světem d) získané komunikativní dovednosti využívá ke spolupráci a k dobrému soužití s ostatními lidmi

16 4. Kompetence sociální a personální (KSP) a) žák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování dobrých vztahů, umí požádat o pomoc a učí se sám ji také poskytnout b) přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat, respektuje různá hlediska a názory jiných a čerpá z nich poučení c) učí se a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 5. Kompetence občanské (KO) a) žák se učí pozitivnímu postoji k sobě a k druhým lidem b) učí se odpovědně rozhodovat podle dané situace, zodpovědně se zazachovat v náročných životních situacích a zajistit či poskytnout potřebnou pomoc b) učí se základní prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování 6. Kompetence pracovní (KP) a) žák se učí přistupovat k pracovním výsledkům nejen z hlediska kvality a užitečnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních hodnot b) své znalosti a dovednosti využívá i v zájmu své vlastní přípravy na bubudoucnost 4) Možnosti pro osobnostní a sociální výchovu Žáci pracují na plnění uvedených cílových úkolů pod vedením učitelů jednotlivých ročníků a předmětů, v mezipředmětových skupinách, v integraci předmětů, v zájmových útvarech či v mimoškolních aktivitách a činnostech školní družiny. Úkoly je možné realizovat formou slohových a výtvarných prací, dokumentů, projektů, referátů, dramatizací, tvůrčích dílen, veřejným vystoupením, apod. 5) Celoškolní aktivity Motivační projekt: Krok za krokem občanským rokem (projekt prostupující do všech ročníků a předmětů) 6) Plán osobnostní a sociální výchovy viz tabulka

17 Plán - zaměření Realizace Ročník, předměty - MS Akce, projekty Kompetence(viz výše) Doporučené hry,metody Osobnostní rozvoj: a) rozvoj schopností poznávání (smyslové vnímání,pozornost,soustředění, paměť, řešení problémů) b) sebepoznání a sebepojetí (já a ti druzí jako zdroj informací o sobě, zdravé a vyrovnané sebepojetí) c) seberegulace a sebeorganizace (sebekontrola, sebeovládání, cvičení vůle, organizace vlastního času, osobní cíle a cesta k nim) d) psychohygiena e) kreativita Sociální rozvoj: a) poznávání lidí (poznávání ve skupině, pozornost k shodám a odlišnostem) b) mezilidské vztahy (empatie, vzájemné chování, péče o dobré vztahy) c) komunikace (v různých situacích, různými prostředky, řeč těla, zvuků, předmětů, prostředí, vzájemné naslouchání) d) kooperace a kompetence (dovednost ustoupit, navazovat na druhé, soutěže, zvládání společných situací) Integrací do předmětů 1 projekt ročně v rámci celoroční motivace školy 1.-3.roč. Čj, Prv, Vv, Pv, Hv 4.-5.roč. Čj-Sl, Př, Vl 1.-3.roč. Čj, Vv, Prv 4.-5.roč. Čj, Vv, Prv, Hv, Př, Vl 1.-5.roč. všechny předměty 1.-3.roč. Čj, M, Prv, Hv, Pv, 4.-5.roč. Čj, M, Vv, Pv, Hv Integrace do předmětů 1.-5.roč.všechny předměty 1.-5.roč. všechny předměty 1.-5.roč. všechny předměty 3.-5.roč. všechny předměty Školní projekt: Krok za krokem občanským rokem dílčí projekty školní soutěže: výtvarné, hudební, sportovní, akce ŠD Školní projekt: Krok za krokem občanským rokem veřejná vystoupení dílčí projekty dílčí projekty 1a, 1b, 1c 2c 3a 3b, 3d 4a, 4b, 4c 5a, 5b 6a 6b 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3a, 3b, 3d 4a, 4b, 4c 5a 6b Dramatizace, čtení knih diskuse, besedy pracovní listy motivační hry skupinové práce sebehodnocení žákovská portfólia celoroční hra aktivity (I.tř.): Cestujeme školním rokem dramatizace, besedy pracovní listy společenské hry vánoční a velikonoční tvoření, vystoupení Dny otevřených dveří výstavy žákovských prací komunitní kruhy společná týdenní setkání kruh důvěry, skup.setkání práce ve skupinách Morální rozvoj: a) řešení problémů a rozhodovací dovednosti (rozhodování v různých.typech problémů a sociálních rolí ) b) hodnoty, postoje, praktická etika (vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost,spolehlivost,spravedlnost, respektování, dovednost rozhodování) Integrace do předmětů 3.-5.roč. Čj, M, Prv, Př, Vl, Vv 1.-5.roč. všechny předměty Školní projekt: Krok za krokem občanským rokem dílčí projekty 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3a, 3b, 3c, 3d 4a, 4b, 4c 5a, 5b 6a, 6b dramatizace diskuse skupinové práce problémové vyučování celoční hra aktivity (II.tř.): Jeden za všechny, všichni za jednoho. Tabulka: Plán osobnostní a sociální výchovy

18 Výchova demokratického občana (VDO) 1) Charakteristika průřezového tématu Průřezové téma Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti (způsobilost orientovat se v problémech a konfliktech otevřené, demokratické společnosti s ohledem na věkové zvláštnosti a možnosti žáků). Má pomáhat žákovi konstruktivně řešit problémy při zachování si lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností s uplatňováním zásad slušné komunikace. 2) Průřezové téma se uplatní ve vytváření celkového klimatu školy a jednotlivých tříd a skupin 3) Klíčové kompetence (v rámci tohoto plánu) - v souvislosti s věkem, schopnostmi a dovednostmi žáků 1. Kompetence k učení a) žák se učí k aktivnímu postoji v dodržování a obhajování lidských práv a svobod b) učí se pochopení významu řádu, pravidel a zákonů potřebných pro dobré fungování společnosti, ve které žije a jejímž je členem c) učí se samostatně vnímat a pozorovat jevy kolem sebe, získané výsledky porovnávat, přiměřeně posuzovat a vyvozovat základní závěry 2. Kompetence k řešení problémů a) žák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o jeho příčinách, hledat a navrhovat optimální řešení b) prohlubuje svou empatii, vyhledává informace potřebné k řešení problémů, učí se spravedlivě posuzovat a hodnotit c) učí se kriticky myslet, činí základní rozhodnutí, která si je schopen obhájit, učí se uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí 3. Kompetence komunikativní a) žák se učí a rozvíjí svoje základní komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti b) naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně reaguje, diskutuje a argumentuje, rozvíjí schopnost vyjádření vlastního stanoviska c) učí se využívat informační komunikační prostředky a technologie pro základní potřebnou komunikaci s okolním světem d) získané komunikativní dovednosti využívá ke spolupráci a dobrému soužití s ostatními lidmi

19 4. Kompetence sociální a personální a) žák se učí aktivnímu a otevřenému postoji v životě b) rozvíjí svou disciplinovanost a sebekritiku, učí se úctě k zákonu c) učí se sebedůvěře, samostatnosti a aktivnímu postoji k životu, učí se ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším d) žák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v pracovním týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování dobrých vztahů 5. Kompetence občanské a) žák se učí odpovědně rozhodovat podle daných situací, umí se zodpovědně zachovat i v krizových situacích, umí poskytnout účinnou pomoc b) učí se základům asertivního jednání a ke schopnosti kompromisu c) učí se chápat základní občanské zákonitosti a případné s nimi související problémy, zaujímat k nim vlastní postoje, názory, hodnocení a přiměřené rozhodnutí 6. Kompetence pracovní a) žák se učí přistupovat k pracovním výsledkům nejen z hlediska kvality a užitečnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních hodnot b) své znalosti a dovednosti využívá i v zájmu své vlastní přípravy na budoucnost 4) Možnosti pro výchovu demokratického občana Žáci pracují při plnění uvedených cílových úkolů pod vedením učitelů jednotlivých ročníků a předmětů, v mezipředmětových skupinách, v zájmových útvarech či v mimoškolních aktivitách. Úkoly je možné realizovat formou slohových a výtvarných prací, dokumentů, projektů, referátů, dramatizací, tvůrčích dílen, veřejnými vystoupeními, společensky prospěšnou činností apod. 5) Celoškolní aktivity Motivační projekt: Krok za krokem občanským rokem 6) Plán: Výchova demokratického občana viz tabulka

20 Tabulka: Plán výchovy demokratického občana Učivo - zaměření Realizace Ročník, předměty - MS Akce, projekty Kompetence (viz výše) Doporučené hry,metody Občanská společnost a škola: a) škola jako model otevřeného partnerství a demokratická atmosféra (pravidla, hodnoty, způsob realizace), b) žákovská samospráva, c) spolupráce s OÚ Integrace do předmětů 1 projekt ročně v rámci celoroční motivace školy roč. Vv, Pv, Hv, Čj, roč. Prv, Př, Vl roč. Př, Vl, ŠD-Dč 5. roč. všechny předměty i mimoškolní činnost Krok za krokem občanským rokem dílčí projekty 1a, 1b, 1c 2c 3a, 3b, 3d 4a, 4b, 4c 5a, 5b 6a, 6b společná čtení knih dramatizace, diskuse besedy, pracovní listy motivační hry skupinové práce Občan, občanská společnost a stát: a) občan jako odpovědný člen společnosti (práva a povinnosti, odpovědnost za své činy) b) právo, spravedlnost, různorodost c) vztah k jiným, komunikace spolupráce, vzájemná pomoc nedorozumění zdroj konfliktu Formy participace občanů v politickém státě: a) demokratické volby b) obec jako základní jednotka samosprávy státu c) společenské organizace a hnutí (zájmové kroužky ŠD) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: a) demokracie - protiváha anarchie a diktatury b) principy fungování demokracie (řád, spravedlnost,zákon,morálka) Integrace do předmětů Integrace do předmětů roč. všechny předměty roč. Prv, Př, Vl roč. všechny předměty roč. Prv, Vl roč. Prv, Pv, Vv, ŠD-Dč roč. Prv, Př, Vl roč. Prv, Vl, ŠD-Dč roč. všechny předměty Místo, kde žijeme Pečujeme o prostředí Krok za krokem občanským rokem žákovská samospráva Naše obec Naše rodina 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3a, 3b, 3d 4a, 4b, 4c 5a 6b 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3a, 3b, 3c, 3d 4a, 4b, 4c 5a, 5b 6a, 6b 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3b, 3c, 3d 4a, 5c, 6b pracovní listy tématické hry dramatizace práce ve skupinách skupinové práce besedy, dramatizace diskuse, komunikace besedy, diskuse tématické vyučování

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 4. Učební osnovy 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více