ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Motto: Škola je místo, kde základ k svému štěstí položiti můžeš. (J. A. Komenský) Školní vzdělávací program Základní školy Prasek Prasek 157, Nový Bydžov - 1 -

2 Struktura školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 4. Učební plán 5. Učební osnovy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy - 2 -

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života (zpracovaný podle zásad a požadavků RVP ZV) Název školy: Právní forma: Základní škola a mateřská škola, Prasek příspěvková organizace Zařazení do sítě škol IZO: IČO: REDIZO: Adresa: Prasek 157, Nový Bydžov Ředitel: Mgr. Jaroslav Novák Kontakt: telefon fax Zřizovatel: Obec Prasek IČO: Adresa: Prasek 35, Nový Bydžov Kontakt: telefon Platnost dokumentu: od 1. září 2007 Dokument projednán: Pedagogickou radou školy Školskou radou při ZŠ Mgr. Jaroslav Novák, v.r. ředitel školy - 3 -

4 2. Charakteristika školy 2.1. Historie školy Počátky školy v Prasku spadají do roku Ve stávající současné budově škola vyučuje nepřetržitě a samostatně od roku Přestože do ní později začali docházet žáci ze sousedních obcí, kde byly tamější školy uzavřeny pro malý počet žáků (Kobylice - škola z roku 1891 a Zdechovice škola z roku 1903), byla po dobu své existence převážně školou dvojtřídní. Od 80. do 90. let 20. století byla však z důvodů silných populačních ročníků školou trojtřídní. Od školního roku 2005/2006 doposud je pak škola organizována opět jako škola dvojtřídní s pěti postupnými ročníky a jedním oddělením školní družiny, to od školního roku 1997/1998. Významnou událostí v historii a životě školy se stalo uskutečnění generální rekonstrukce její budovy provedené v roce 2000, v roce 150. výročí její novodobější historie. Danou rekonstrukcí, ve finančním rozsahu 4,4 mil. korun, vznikl v základu zcela nový interiér školy, který od 1. září 2000 poskytuje zcela nový pracovní prostor umožňující žákům a učitelům uskutečňovat výchovně vzdělávací práci v plně funkčním, prostorném a estetickém pracovním prostředí Úplnost a velikost školy Základní škola v Prasku je v současné době organizována jako málotřídní škola s pěti postupnými ročníky a jedním oddělením školní družiny. Škola vzdělává průměrně 30 žáků. Je spádovou školou pro obce Prasek, Kobylice a Zdechovice. Dostupnost školy je velmi dobrá. Pro dojíždějící žáky je zajištěno velmi dobré a bezpečné dopravní spojení, které navazuje na průběh vyučování a činnost školní družiny, a to se zastávkami před budovou školy a se zajištěným pedagogickým dozorem. Součástí školy (kapacita 60 žáků) jako právního subjektu jsou dále: mateřská škola (IZO: ) s kapacitou 40 dětí školní družina (IZO: ) s kapacitou 25 dětí školní jídelna MŠ (IZO: ) školní jídelna-výdejna ZŠ (IZO: ) - 4 -

5 2.3. Východisko a možnosti školy Do školního roku 2006/2007 byla škola školským zařízením se vzdělávacím programem Obecná škola ( ročník) což představovalo: -mírnější pracovní tempo v 1. a 2. ročníku podle projektu Škola hrou a tím zajištěný plynulý pracovní přechod dětí z mateřské školy do l. ročníku základní školy -menší počet žáků ve třídě s možností individuálního přístupu k žákům -volnější časovou dotaci pro jednotlivé předměty a ročníky -využívání netradičních a alternativních metod a forem práce -spolupráci v kolektivu žáků v prostředí rodinného typu -velmi dobré počítačové vybavení pro potřeby výuky a zájmové činnosti -estetické zaměření práce školy (včetně průběžné výzdoby interiéru školy) -výchovný program školní družiny realizovaný formou zájmových útvarů -otevření školy veřejnosti obce a vzájemná spolupráce (prezentace školy) -pobyt dětí ve velmi pěkném pracovním prostředí rekonstruované budovy -zajištění bezpečnosti žáků (v dopravě, ve známém kolektivu dětí, s individuálním dohledem nad dítětem, v průběžné spolupráci s rodiči a prarodiči dětí) -výchovu k opravdovému kamarádství jako základu budoucí občanské pospolitosti a spolupráce v místě školy a bydliště Je a bude nadále záměrem školy a jejích pedagogických pracovníků uvedené dílčí cíle zachovat a dále je rozvíjet, neboť odpovídají specifickým podmínkám, v nichž škola pracuje Vybavení školy a) Prostorové vybavení školy představuje tři učebny (I. třída, II. třída, třída školní družiny), školní jídelnu - výdejnu stravy, kabinet, šatnu, halu s chodbami, sociální zařízení, sklad a úklidovou místnost. Všechny uvedené místnosti jsou v přízemí, jsou prostorné, čisté a průběžně esteticky udržované. Osvětlení zabudované v kazetových stropech je kvalitní a plně odpovídá současným hygienickým požadavkům. Sociální zařízení je moderní, vodovodní baterie jsou bezdotykové. Podlahové krytiny tvoří linolea, parkety a dlažba. Vytápění školy je plynové. Interiér školy je vybaven klasickým, ale pěkným a funkčním nábytkem. Přesto by byla potřebná obnova školního nábytku s cílem zlepšení funkčnosti a modernizace interiéru (po splacení úvěru). Budova školy je zajištěna vlastním zabezpečovacím systémem. Ke školní budově náleží malá školní zahrada uzpůsobená pro tělovýchovné využití, odpočinkový kout s lavičkami a travnaté hřiště využitelné pro tělovýchovné a zájmové pohybové činnosti. Dané prostory se nacházejí v bezprostřední blízkosti školy

6 b) Technické vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Patří k němu bohaté počítačové vybavení v počtu 16 PC, které jsou umístěny ve všech učebnách pro využití ve výuce i v zájmových a mimoškolních činnostech žáků. Součástí je početný výběr kvalitních a pro výuku vhodných počítačových programů. Do technického vybavení školy patří velmi dobré vybavení didaktickou a mediální technikou (televizory, videopřehrávače, CD přehrávače, magnetofony, gramofony, radia) pro každou učebnu. Pro zájmovou výtvarnou činnost v oboru keramiky je škola vybavena novou keramickou pecí, pro zájmovou činnost hudební pak bohatým notovým materiálem. Škole chybí vlastní tělocvična s vybavením. V zimním období je proto každoročně organizován plavecký výcvik, kterého se zúčastňuje většina žáků školy. K tělovýchovné činnosti je však bohatě využíváno přírodní prostředí. c) Materiální vybavení školy představuje velmi dobré vybavení pomůckami, učebnicemi, výukovými programy pro PC, pracovními a běžnými sešity, které je průběžně obnovováno a doplňováno. Žákům je poskytováno bezplatně. Výchovně vzdělávací práci učitelů a žáků slouží velmi dobré vybavení žákovské a učitelské knihovny, které je průběžně rozšiřováno novými tituly. Školní učitelská knihovna má k dispozici velkou část knižní nabídky nakladatelství Portál zaměřenou na další vzdělávání pedagogických pracovníků. d) Hygienické vybavení školy je zajištěno provedenou generální rekonstrukcí školy v roce 2000 a ve věci osvětlení, vytápění a sociálního zázemí splňuje současné požadované ukazatele. V době přestávek je žákům umožněn volný pohyb po budově školy a setkávání se spolužáky. Pitný režim a svačiny jsou zajišťovány rodiči žáků a možností nákupu ve výdejně školní jídelny. Pro žáky je organizováno pravidelné denní stravování ve školní jídelně, které je dováženo ze školní kuchyně místní mateřské školy. Pití pro žáky je zajištěno školou denně a bezplatně až do skončení činnosti školní družiny. V období jaro podzim v době pěkného počasí mohou žáci svačit venku v odpočinkovém prostoru za školní budovou Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří tři pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují výchovně vzdělávací práci v ročníku a ve školní družině. Dva pedagogičtí pracovníci (75%) jsou plně kvalifikovaní a aprobovaní s předepsaným vysokoškolským vzděláním, další si jej doplňuje studiem na pedagogické fakultě. Všichni pedagogičtí pracovníci mají plný pracovní úvazek a pracují ve funkcích ředitel-třídní učitel, třídní učitelka, učitelkavychovatelka. 75% učitelů ovládá alespoň jeden cizí jazyk

7 Ředitel školy dlouhodobě spolupracuje se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Hradec Králové (dříve Pedagogické centrum) a podílí se na organizování DVPP v oboru své aprobace (1.stupeň ZŠ a estetická ). Dalšího vzdělávání se pravidelně zúčastňují i další pracovníci školy. Pedagogičtí pracovníci mají bohaté zkušenosti s prací v odděleních a využívají této skutečnosti pro rozvoj samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce mezi žáky. Velkou pozornost věnují individuálnímu přístupu k žákům. Při své práci využívají netradiční a alternativní metody a formy práce k rozvíjení aktivity a tvořivosti žáků. Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojují do činnosti školní družiny (aktivní vedení zájmových útvarů), do logopedické péče a do školních i mimoškolních akcí školy určené pro žáky, rodiče i veřejnost obce Charakteristika žáků Většina žáků školy jsou děti z místní obce. V celkovém počtu žáků převažují v poslední době chlapci (70%). Všichni žáci jsou české národnosti. Škola dlouhodobě neměla a nemá žáky rómského původu ani jiné národnosti. Žáci plní velmi dobře své školní povinnosti, přistupují ke školní práci zodpovědně a jsou podporování svými rodiči i prarodiči. V rodičovské veřejnosti nachází škola pochopení a podporu pro své záměry a cíle. Zvýšená pozornost vyučujících je věnována jak žákům s problémy v učení a žákům s logopedickými vadami, tak i žákům s určitým druhem nadání. Na škole nepracují žáci tělesně postižení. Žáci školy se pravidelně podílejí na veřejně prospěšných pracích (sběr léčivých rostlin, sběr starého papíru, sběr podzimních plodů, úklid okolí). V dlouhodobém hodnocení je chování žáků kvalifikováno jako velmi dobré, bez vážnějších kázeňských přestupků, které by porušovaly zásady a požadavky školního řádu. Nebyly shledány projevy záškoláctví ani nevhodného chování spojeného se šikanováním Dlouhodobé projekty Od školního roku 1989/1990 významně obohacují výchovně vzdělávací práci školy dlouhodobé projekty, nejprve v úzké spolupráci s Klubem mladých čtenářů při nakladatelství Albatros Praha, jehož je škola dodnes členem, později projekty na vlastní téma. Dané projekty jsou celoroční a svým tématem vždy dávají motivaci a charakter celému školnímu roku. Na jejich tvorbě pracují žáci celé školy sdružení kolem literárního kroužku. Byly již vypracovány projekty na tato témata: 1. S knížkou za objevy, 2. Svět očima básníků, 3. Národ sobě aneb Divadlo našeho domova, 4. K přírodě srdcem, četbou i činem, 5. Za pohádkou a pověstí našeho domova, 6. Ten dělá to a ten zas tohle aneb Od knížek k zajímavé práci, 7. Z Čech až na konec světa aneb S knihami a lidmi do dalekých krajů, 8. Jen si děti všimněte, co je krásy na světě aneb S knihou za výtvarným uměním, 9. Kniha náš přítel a kamarád aneb Lidé kolem knih, - 7 -

8 10. V zdravém těle zdravý duch aneb Od knížek ke sportu, 11. Co Čech to muzikant aneb Od knih k notám, 12. A škola jako nová aneb Z historie naší školy. Uvedené projektové práce jsou uloženy v archivu školy. Do školní projektové činnosti je třeba zahrnout řadu dílčích projektů školních, třídních, např. každoroční školní projekt Krokem za krokem občanským rokem, který je zaměřen na aktualizaci lidových tradic, zvyků a svátků našeho domova v průběhu celého kalendářního roku s cílem otevření školy veřejnosti obce (např. tradiční kulturní vystoupení žáků). Do projektové činnosti školy je možné zařadit i pobyty žáků ve škole v přírodě, které mají vždy stanovené téma, podobně jako školní výlety, na jejichž tématu pracují žáci společně se svými učiteli před, v průběhu a po skončení jejich konání. Projektové vyučování bude tvořit i nadále významnou složku výchovně vzdělávacího procesu Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků je možné označit jako neustále se vyvíjející tak, jak přicházejí noví žáci do prvních ročníků a odcházejí žáci na 2. stupeň základní školy. Spolupráci s rodiči lze hodnotit jako velmi dobrou, založenou na vstřícnosti, chápání a podporování zájmů a potřeb školy. Vztah mezi učiteli a rodiči je postaven na vzájemné spolupráci a partnerství. Rodičům je umožněn průběžný kontakt se školou formou osobních návštěv a stanovených konzultačních hodin, spoluúčastí na školních i mimoškolních činnostech i aktivní prezentací na pravidelných schůzkách rodičů. Pro rodiče, prarodiče žáků i pro veřejnost obcí jsou dvakrát v průběhu školního roku (Vánoce a Velikonoce) pořádány Dny otevřených dveří spojené s návštěvou a prohlídkou školy, výstavami žákovských prací, vystoupením všech žáků a s tvořivými dílnami. Rodiče jsou pravidelně zváni na akce školy. Potřebné informace jsou rodičům předávány prostřednictvím žáků, žákovských knížek a záznamníků, nástěnky u vchodu školy a vitriny před školní budovou. Učitelé společně se správcem počítačové sítě mají v plánu vytvoření www stránek školy (s OÚ), které by umožnily ještě rychlejší a podrobnější informovanost rodičů i veřejnosti obce o záměrech a výsledcích práce školy. Školská rada byla zřízena na základě a usnesení Zastupitelstva obce ze dne a zahájila činnost ke dni Má 5 členů a ve své činnosti se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Školská rada je průběžně informována o činnosti školy, o výsledcích výchovy a vzdělávání, o dalších záměrech a rozvoji školy. Jejím hlavním cílem je pomáhat v realizaci všech úkolů směřujících k danému rozvoji. Obec jako zřizovatel má zájem o existenci a dobré výsledky školy. Je její snahou chápat a vyhovět požadavkům školy a pomoci v jejich uskutečnění. Podporuje ji především finančně, což významně potvrzuje investování a realizace generální rekonstrukce školy v roce

9 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Škola základ života aneb Škola je místo, kde základ k svému štěstí položiti můžeš. (J.A.Komenský) Motivační název našeho školního vzdělávacího programu je možné odůvodnit souznačným výrokem: Učení v mládí je rytí do kamene, později už jen kresba do písku. Jsme přesvědčeni o tom, že právě na kvalitě základů položených v tomto období života záleží nejvíce a že na dobrých základech je pak možné úspěšně stavět další cestu k celoživotnímu vzdělávání a k vyšší kvalitě života. Pro dosažení tohoto cíle chceme: -rozvíjet u žáků pracovitost, aktivitu, tvořivost, spolupráci a slušnost jako zásadní podmínku a potřebný základ existence dobré lidské činnosti -učit žáky hlavně znalosti a dovednosti uplatnitelné v běžném životě -využívat ve výuce efektivní a netradiční metody práce s cílem dosahovat co nejlepších výchovně vzdělávacích výsledků -vést žáky ke vzájemné pomoci, spolupráci, respektování a uznání -využívat všech možností práce v prostředí rodinného typu s uplatňováním individuální péče o žáka, spolupráce žáků různého věku včetně úzké spolupráce s rodiči a prarodiči žáků -respektovat individuální potřeby a možnosti žáků, věnovat stejnou péči žákům nadaným i zaostávajícím -vést žáky k ovládání komunikačních a informačních technologií, podporovat kvalitní výuku na počítačích a její využívání ve vyučovacích předmětech i v zájmových činnostech -posílit výuku cizího jazyka formou zájmového útvaru od 1. ročníku -rozvíjet estetické zaměření školy formou zájmových útvarů organizovaných školní družinou -využívat prezentaci žáků na kulturních vystoupeních pro veřejnost obce jako propagaci výsledků výchovně vzdělávací práce -spolupracovat s místní mateřskou školou s cílem zajistit plynulý pracovní přechod dětí do 1.třídy základní školy -pečovat o estetiku pracovního prostředí společnou aktivitou žáků a učitelů -zajišťovat průběžnou bezpečnost žáků před škodlivými jevy společnosti -rozvíjet výchovu k opravdovému kamarádství jako základu budoucí občanské pospolitosti a spolupráce v místě školy a bydliště -navázat na dobré tradice a pracovní výsledky školy a dále je rozvíjet - 9 -

10 3.2. Výchovné a vzdělávací strategií Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Ty mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného a celoživotního vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není tedy konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v praktickém životě. Cíle a metody strategií a) Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání - rozvíjet průběžně pracovitost, pečlivost, aktivitu a tvořivost žáků jako základ úspěchu - omezovat mechanické učení bez hledání souvislostí, zadávat zajímavé domácí úlohy - klást důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání důležitých informací - využívat především pozitivní motivaci pro každou činnost a jednání žáka - zajišťovat žákům práci s přiměřeným učivem, v motivujícím prostředí - vést žáky k zodpovědnosti a k sebehodnocení vlastní výchovně vzdělávací práce - uplatňovat individuální přístup k žákům s cílem navodit a umožnit prožitek z úspěchu - umožňovat žákům účast v různých soutěžích k prezentaci vědomostí a dovedností - prezentovat vědomosti a dovednosti žáků při veřejných vystoupeních pro veřejnost obce b) Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k vlastnímu řešení problémů - preferovat aktivizační metody výuky, omezujeme frontální vyučování - vést k vlastnímu hledání vztahů a souvislostí, nepředkládat hotové informace - uplatňovat průběžně mezipředmětové vztahy k hledání souvislostí - motivovat žáky problémovými úlohami, zkvalitnit téma domácích úloh - zdokonalovat práci žáků s informacemi z různých zdrojů (internet, encyklopedie) - vést žáky k aktivní účasti na školních akcích a činnostech (projektové akce)

11 c) Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci - učit žáky vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a dalšími dospělými ve škole i mimo školu na základě společenských pravidel - vést žáky vhodnou formou vyslovit a obhajovat vlastní názory před kolektivem - učit žáky pracovat v týmu a umět obhajovat jeho výsledky - podporovat kamarádskou komunikaci mezi žáky ve třídě i mezi třídami - rozvíjet komunikaci a spolupráci žáků s dětmi mateřské školy společnými akcemi - podporovat komunikaci s partnerskou základní školou - organizovat Dny otevřených dveří s aktivní účastí žáků v tvořivých dílnách - připravovat netradiční zápisy do 1. třídy spojené s kulturním vystoupením žáků - spolupracovat s veřejností obce (kulturní vystoupení žáků pro obec) d) Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a práci druhých - vést žáky k vytváření atmosféry kamarádství, porozumění a spolupráce - využívat možnosti skupinové práce a vzájemné pomoci při učení - vyvozovat sociální kompetence průběžně při praktických cvičeních a dílčích úkolech - učit žáky pracovat ve skupině, přijímat a plnit role dané skupiny - motivovat žáky k plnění společně dohodnutých pravidel chování včetně důsledků jejich neplnění a porušení dohodnutých zásad - učit žáky odmítat takové způsoby chování, které narušují dobré vztahy kolektivu e) Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, které uplatňují svá práva a plní své povinnosti - učit žáky samostatně rozhodovat a nést důsledky svého rozhodnutí - vést žáky k dodržování mravních hodnot a zásad slušného chování - stanovovat si společná pravidla chování a vést žáky k jejich plnění - vést žáky k dodržování zásad a požadavků školního řádu - respektovat individuální rozdíly mezi žáky - učit žáky vhodně prezentovat své názory a zodpovídat za své jednání f) Učit žáky aktivně rozvíjet své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný - vést žáky k ochraně vlastního zdraví a zdraví ostatních lidí - učit žáky průběžně dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

12 - zařazovat do výuky kurz poskytnutí první pomoci ve spolupráci s OR ČČK - organizovat denní a týdenní pracovní režim žáků, respektovat psychohygienické zřetele a požadavky - uplatňovat zdravý stravovací a pitný režim - zařazovat relaxační chvilky do vyučovacích hodin i do přestávek - učit a vyžadovat respektování individuálních rozdílů mezi žáky - vést důslednou prevenci a opatření zaměřená proti nežádoucím jevům mezi žáky - pečovat o zdravé a estetické pracovní prostředí školy a průběžně ho udržovat ve spolupráci žáků s učiteli g) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám, učit se žít s ostatními lidmi - učit žáky otevřenosti a kamarádství ke spolužákům - vést žáky ke kritickým postojům k negativním projevům chování ve škole i mimo ni - rozvíjet u žáků schopnost empatie a pochopení druhých - vést žáky k toleranci a pomoci mladším a výukově slabším žákům - učit žáky k ohleduplnosti a pomoci starým a nemocným lidem - vést žáky k ochraně, šetření a údržbě společného majetku - účastnit se s žáky veřejně prospěšných činností (sběrové činnosti, péče a ochrana životního prostředí) 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Úkol: Zařadit žáka do přirozeného prostředí školy a do kolektivu dětí a citlivým individuálním přístupem rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. Podmínky: a) úzká a průběžná spolupráce s rodiči žáka b) konzultace s odborníky pedagogicko-psychologické poradny c) individuální příprava třídního učitele žáka Zabezpečení výuky žáků se specifickými poruchami učení Žáky se specifickými poruchami učení doporučovat se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a následného doporučení pak zařazovat tyto žáky do individuální péče ve školní i mimoškolní práci. Reedukaci specifických poruch učení provádět individuální prací s daným žákem průběžně, minimálně jednu vyučovací hodinu týdně před nebo po vyučování v den, kdy je méně náročný rozvrh hodin

13 Se zákonnými zástupci žáka uzavírat dohodu o vzájemné spolupráci při nápravě, která obsahuje doporučení z vyšetření v PPP, návrh reedukace, způsob hodnocení a jméno odpovědného pedagoga. Při klasifikace daných žáků přihlížet ke stupni a druhu specifické poruchy, jako formu motivace volit a uplatňovat vždy mírnější hodnocení a klasifikaci. Rodinný charakter pracovního prostředí školy vytvářet tak, aby pro tyto žáky dané prostředí vždy zajišťovalo příznivou atmosféru, která umožňuje, aby integrovaný žák projevil ve svých aktivitách a činnostech své individuální schopnosti a dovednosti a nacházel tak své místo v kolektivu ostatních žáků Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků Zařazení výuky nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje náročnější přípravu od vyučujících jednotlivých předmětů, neboť tito žáci a jejich rodiče mají specifické vzdělávací potřeby, nároky a požadavky. Pro tyto žáky je nutné hledat nové podmínky, individuální motivace k rozšiřování učiva, především v těch předmětech, ve kterých by mohli rozvíjet a uplatňovat své individuální schopnosti a dovednosti. Těmto žákům dávat vždy možnost výběru úkolů, umožňovat jim pracovat vlastním tempem s cílem vypracovat větší rozsah učiva ve školní i v mimoškolní práci. Po splnění stanovených úkolů umožňovat těmto žákům pracovat v daném předmětu a učivu výukové programy na počítači. Tyto žáky motivovat a vyzývat k vypracování referátů k probíranému učivu jako domácí přípravu. Žáky pověřovat pomocí slabším spolužákům přímo ve vyučovacích hodinách nebo po vyučování. Dávat jim prostor k průběžnému hledání informací pro další vyučovací hodiny. Jejich aktivitu a snahu pravidelně hodnotit a uznávat. Navíc pro tyto žáky, stejně tak i ostatním, nabízet bohatou nabídku zájmové činnosti organizované školní družinou, ve které jsou zastoupeny zájmové útvary různého zaměření a ve kterých mohou tito žáci dále rozvíjet své nadání. V těchto zájmových útvarech aktivizovat dané žáky k motivaci ostatních žáků, vést je k potřené pomoci ostatním a ke snaze být jim vzorem (např. hra na flétnu, výtvarná činnost s keramikou, sportovní činnosti). Nejlepší z nich navrhovat k přijetí a rozvíjení svých schopností v ZUŠ v Novém Bydžově. Nadané žáky vysílat do řady školních, okrskových či okresních soutěží, aby reprezentovali svoji školu a obec (soutěže přírodovědné, sportovní,výtvarné, hudební). Nadaní žáci jsou vždy protagonisty všech školních vystoupení pro rodiče a veřejnost obce. Těmto žákům je však třeba často věnovat zvýšenou pozornost v osobnostní výchově, vést je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, neprosazování se za každou cenu, k toleranci, ochotě pomáhat slabším a k poznání, že každý žák může něco dokázat a v něčem vyniknout a to podle motivujícího výroku: I malý k cíli dospěje, když vytrvá a pilný je

14 3.4. Průřezová témata Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa, jsou proto důležitou součástí základního vzdělávání. Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Jejich témata procházejí všemi vzdělávacími oblastmi a umožňují propojování vzdělávacích oborů. Jsou realizována třemi základními formami: integrací do každodenní výchovně vzdělávací práce, projekty, samostatnými předměty, případně jejich kombinací. Okruhy průřezových témat 1. sociální () 2. Výchova demokratického občana (VDO) 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 4. Multikulturní (MkV) 5. Environmentální (EV) 6. Mediální (MV) Začlenění průřezových témat sociální () 1) Charakteristika průřezového tématu Výchova a vzdělávání jsou v rámci průřezového tématu zaměřeny na praktické využití v běžném životě. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet si praktické životní dovednosti s ohledem na jeho individuální potřeby a zvláštnosti, pomáhat mu hledat si vlastní životní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému a k ostatním lidem a světu

15 2) sociální Zasahuje do všech vzdělávacích oblastí, ale nejužší vztah má k předmětu Jazyk a jazyková komunikace, neboť se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci mezi lidmi. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ho lze využít v tématech směřujících k sebepoznání, psychohygieně, k rozvoji mezilidských vztahů. Vzdělávací oblast Umění a kultura se týká hlavně smyslového vnímání, utváření estetiky, etiky chování, mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku sebevyjádření a komunikace s okolím. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce přispívá ke zdokonalování dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu v různých pracovních situacích. 3) Klíčové kompetence (v rámci daného plánu) - v souvislosti s věkem, schopnostmi a dovednostmi žáků 1. Kompetence k učení (KU) a) žák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení je využívá v praktickém životě b) využívá základní obecně užívané termíny, uvádí věci do souvislostí c) samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, přiměřeně posuzuje a hodnotí, vyvozuje vlastní závěry 2. Kompetence k řešení problémů (KŘP) a) žák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách, hledat a navrhovat řešení b) vyhledává informace potřebné k řešení problémů, nedá se odradit případným nezdarem a prvotním nepochopením c) učí se kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, která si je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 3. Kompetence komunikativní (KK) a) žák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v základním logickém sledu, vyjadřuje se přiměřeně ústně i písemně b) naslouchá promluvám druhých lidí,snaží se jim porozumět, vhodně reaguje, učí se základům diskuse, přiměřeně argumentuje c) využívá informační komunikační prostředky a technologie pro potřebnou komunikaci s nejbližším okolním světem d) získané komunikativní dovednosti využívá ke spolupráci a k dobrému soužití s ostatními lidmi

16 4. Kompetence sociální a personální (KSP) a) žák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování dobrých vztahů, umí požádat o pomoc a učí se sám ji také poskytnout b) přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat, respektuje různá hlediska a názory jiných a čerpá z nich poučení c) učí se a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 5. Kompetence občanské (KO) a) žák se učí pozitivnímu postoji k sobě a k druhým lidem b) učí se odpovědně rozhodovat podle dané situace, zodpovědně se zazachovat v náročných životních situacích a zajistit či poskytnout potřebnou pomoc b) učí se základní prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování 6. Kompetence pracovní (KP) a) žák se učí přistupovat k pracovním výsledkům nejen z hlediska kvality a užitečnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních hodnot b) své znalosti a dovednosti využívá i v zájmu své vlastní přípravy na bubudoucnost 4) Možnosti pro osobnostní a sociální výchovu Žáci pracují na plnění uvedených cílových úkolů pod vedením učitelů jednotlivých ročníků a předmětů, v mezipředmětových skupinách, v integraci předmětů, v zájmových útvarech či v mimoškolních aktivitách a činnostech školní družiny. Úkoly je možné realizovat formou slohových a výtvarných prací, dokumentů, projektů, referátů, dramatizací, tvůrčích dílen, veřejným vystoupením, apod. 5) Celoškolní aktivity Motivační projekt: Krok za krokem občanským rokem (projekt prostupující do všech ročníků a předmětů) 6) Plán osobnostní a sociální výchovy viz tabulka

17 Plán - zaměření Realizace Ročník, předměty - MS Akce, projekty Kompetence(viz výše) Doporučené hry,metody Osobnostní rozvoj: a) rozvoj schopností poznávání (smyslové vnímání,pozornost,soustředění, paměť, řešení problémů) b) sebepoznání a sebepojetí (já a ti druzí jako zdroj informací o sobě, zdravé a vyrovnané sebepojetí) c) seberegulace a sebeorganizace (sebekontrola, sebeovládání, cvičení vůle, organizace vlastního času, osobní cíle a cesta k nim) d) psychohygiena e) kreativita Sociální rozvoj: a) poznávání lidí (poznávání ve skupině, pozornost k shodám a odlišnostem) b) mezilidské vztahy (empatie, vzájemné chování, péče o dobré vztahy) c) komunikace (v různých situacích, různými prostředky, řeč těla, zvuků, předmětů, prostředí, vzájemné naslouchání) d) kooperace a kompetence (dovednost ustoupit, navazovat na druhé, soutěže, zvládání společných situací) Integrací do předmětů 1 projekt ročně v rámci celoroční motivace školy 1.-3.roč. Čj, Prv, Vv, Pv, Hv 4.-5.roč. Čj-Sl, Př, Vl 1.-3.roč. Čj, Vv, Prv 4.-5.roč. Čj, Vv, Prv, Hv, Př, Vl 1.-5.roč. všechny předměty 1.-3.roč. Čj, M, Prv, Hv, Pv, 4.-5.roč. Čj, M, Vv, Pv, Hv Integrace do předmětů 1.-5.roč.všechny předměty 1.-5.roč. všechny předměty 1.-5.roč. všechny předměty 3.-5.roč. všechny předměty Školní projekt: Krok za krokem občanským rokem dílčí projekty školní soutěže: výtvarné, hudební, sportovní, akce ŠD Školní projekt: Krok za krokem občanským rokem veřejná vystoupení dílčí projekty dílčí projekty 1a, 1b, 1c 2c 3a 3b, 3d 4a, 4b, 4c 5a, 5b 6a 6b 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3a, 3b, 3d 4a, 4b, 4c 5a 6b Dramatizace, čtení knih diskuse, besedy pracovní listy motivační hry skupinové práce sebehodnocení žákovská portfólia celoroční hra aktivity (I.tř.): Cestujeme školním rokem dramatizace, besedy pracovní listy společenské hry vánoční a velikonoční tvoření, vystoupení Dny otevřených dveří výstavy žákovských prací komunitní kruhy společná týdenní setkání kruh důvěry, skup.setkání práce ve skupinách Morální rozvoj: a) řešení problémů a rozhodovací dovednosti (rozhodování v různých.typech problémů a sociálních rolí ) b) hodnoty, postoje, praktická etika (vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost,spolehlivost,spravedlnost, respektování, dovednost rozhodování) Integrace do předmětů 3.-5.roč. Čj, M, Prv, Př, Vl, Vv 1.-5.roč. všechny předměty Školní projekt: Krok za krokem občanským rokem dílčí projekty 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3a, 3b, 3c, 3d 4a, 4b, 4c 5a, 5b 6a, 6b dramatizace diskuse skupinové práce problémové vyučování celoční hra aktivity (II.tř.): Jeden za všechny, všichni za jednoho. Tabulka: Plán osobnostní a sociální výchovy

18 Výchova demokratického občana (VDO) 1) Charakteristika průřezového tématu Průřezové téma Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti (způsobilost orientovat se v problémech a konfliktech otevřené, demokratické společnosti s ohledem na věkové zvláštnosti a možnosti žáků). Má pomáhat žákovi konstruktivně řešit problémy při zachování si lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností s uplatňováním zásad slušné komunikace. 2) Průřezové téma se uplatní ve vytváření celkového klimatu školy a jednotlivých tříd a skupin 3) Klíčové kompetence (v rámci tohoto plánu) - v souvislosti s věkem, schopnostmi a dovednostmi žáků 1. Kompetence k učení a) žák se učí k aktivnímu postoji v dodržování a obhajování lidských práv a svobod b) učí se pochopení významu řádu, pravidel a zákonů potřebných pro dobré fungování společnosti, ve které žije a jejímž je členem c) učí se samostatně vnímat a pozorovat jevy kolem sebe, získané výsledky porovnávat, přiměřeně posuzovat a vyvozovat základní závěry 2. Kompetence k řešení problémů a) žák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o jeho příčinách, hledat a navrhovat optimální řešení b) prohlubuje svou empatii, vyhledává informace potřebné k řešení problémů, učí se spravedlivě posuzovat a hodnotit c) učí se kriticky myslet, činí základní rozhodnutí, která si je schopen obhájit, učí se uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí 3. Kompetence komunikativní a) žák se učí a rozvíjí svoje základní komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti b) naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně reaguje, diskutuje a argumentuje, rozvíjí schopnost vyjádření vlastního stanoviska c) učí se využívat informační komunikační prostředky a technologie pro základní potřebnou komunikaci s okolním světem d) získané komunikativní dovednosti využívá ke spolupráci a dobrému soužití s ostatními lidmi

19 4. Kompetence sociální a personální a) žák se učí aktivnímu a otevřenému postoji v životě b) rozvíjí svou disciplinovanost a sebekritiku, učí se úctě k zákonu c) učí se sebedůvěře, samostatnosti a aktivnímu postoji k životu, učí se ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším d) žák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v pracovním týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování dobrých vztahů 5. Kompetence občanské a) žák se učí odpovědně rozhodovat podle daných situací, umí se zodpovědně zachovat i v krizových situacích, umí poskytnout účinnou pomoc b) učí se základům asertivního jednání a ke schopnosti kompromisu c) učí se chápat základní občanské zákonitosti a případné s nimi související problémy, zaujímat k nim vlastní postoje, názory, hodnocení a přiměřené rozhodnutí 6. Kompetence pracovní a) žák se učí přistupovat k pracovním výsledkům nejen z hlediska kvality a užitečnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních hodnot b) své znalosti a dovednosti využívá i v zájmu své vlastní přípravy na budoucnost 4) Možnosti pro výchovu demokratického občana Žáci pracují při plnění uvedených cílových úkolů pod vedením učitelů jednotlivých ročníků a předmětů, v mezipředmětových skupinách, v zájmových útvarech či v mimoškolních aktivitách. Úkoly je možné realizovat formou slohových a výtvarných prací, dokumentů, projektů, referátů, dramatizací, tvůrčích dílen, veřejnými vystoupeními, společensky prospěšnou činností apod. 5) Celoškolní aktivity Motivační projekt: Krok za krokem občanským rokem 6) Plán: Výchova demokratického občana viz tabulka

20 Tabulka: Plán výchovy demokratického občana Učivo - zaměření Realizace Ročník, předměty - MS Akce, projekty Kompetence (viz výše) Doporučené hry,metody Občanská společnost a škola: a) škola jako model otevřeného partnerství a demokratická atmosféra (pravidla, hodnoty, způsob realizace), b) žákovská samospráva, c) spolupráce s OÚ Integrace do předmětů 1 projekt ročně v rámci celoroční motivace školy roč. Vv, Pv, Hv, Čj, roč. Prv, Př, Vl roč. Př, Vl, ŠD-Dč 5. roč. všechny předměty i mimoškolní činnost Krok za krokem občanským rokem dílčí projekty 1a, 1b, 1c 2c 3a, 3b, 3d 4a, 4b, 4c 5a, 5b 6a, 6b společná čtení knih dramatizace, diskuse besedy, pracovní listy motivační hry skupinové práce Občan, občanská společnost a stát: a) občan jako odpovědný člen společnosti (práva a povinnosti, odpovědnost za své činy) b) právo, spravedlnost, různorodost c) vztah k jiným, komunikace spolupráce, vzájemná pomoc nedorozumění zdroj konfliktu Formy participace občanů v politickém státě: a) demokratické volby b) obec jako základní jednotka samosprávy státu c) společenské organizace a hnutí (zájmové kroužky ŠD) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: a) demokracie - protiváha anarchie a diktatury b) principy fungování demokracie (řád, spravedlnost,zákon,morálka) Integrace do předmětů Integrace do předmětů roč. všechny předměty roč. Prv, Př, Vl roč. všechny předměty roč. Prv, Vl roč. Prv, Pv, Vv, ŠD-Dč roč. Prv, Př, Vl roč. Prv, Vl, ŠD-Dč roč. všechny předměty Místo, kde žijeme Pečujeme o prostředí Krok za krokem občanským rokem žákovská samospráva Naše obec Naše rodina 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3a, 3b, 3d 4a, 4b, 4c 5a 6b 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3a, 3b, 3c, 3d 4a, 4b, 4c 5a, 5b 6a, 6b 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3b, 3c, 3d 4a, 5c, 6b pracovní listy tématické hry dramatizace práce ve skupinách skupinové práce besedy, dramatizace diskuse, komunikace besedy, diskuse tématické vyučování

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň Příklady oborových témat obsahující průřezové téma Výchova demokratického občana (dále PT VDO) Anotace: Smyslem tohoto dokumentu je odpovědět na otázku: Kde je v jednotlivých vyučovacích oborech nalezneme

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více