ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Motto: Škola je místo, kde základ k svému štěstí položiti můžeš. (J. A. Komenský) Školní vzdělávací program Základní školy Prasek Prasek 157, Nový Bydžov - 1 -

2 Struktura školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 4. Učební plán 5. Učební osnovy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy - 2 -

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života (zpracovaný podle zásad a požadavků RVP ZV) Název školy: Právní forma: Základní škola a mateřská škola, Prasek příspěvková organizace Zařazení do sítě škol IZO: IČO: REDIZO: Adresa: Prasek 157, Nový Bydžov Ředitel: Mgr. Jaroslav Novák Kontakt: telefon fax Zřizovatel: Obec Prasek IČO: Adresa: Prasek 35, Nový Bydžov Kontakt: telefon Platnost dokumentu: od 1. září 2007 Dokument projednán: Pedagogickou radou školy Školskou radou při ZŠ Mgr. Jaroslav Novák, v.r. ředitel školy - 3 -

4 2. Charakteristika školy 2.1. Historie školy Počátky školy v Prasku spadají do roku Ve stávající současné budově škola vyučuje nepřetržitě a samostatně od roku Přestože do ní později začali docházet žáci ze sousedních obcí, kde byly tamější školy uzavřeny pro malý počet žáků (Kobylice - škola z roku 1891 a Zdechovice škola z roku 1903), byla po dobu své existence převážně školou dvojtřídní. Od 80. do 90. let 20. století byla však z důvodů silných populačních ročníků školou trojtřídní. Od školního roku 2005/2006 doposud je pak škola organizována opět jako škola dvojtřídní s pěti postupnými ročníky a jedním oddělením školní družiny, to od školního roku 1997/1998. Významnou událostí v historii a životě školy se stalo uskutečnění generální rekonstrukce její budovy provedené v roce 2000, v roce 150. výročí její novodobější historie. Danou rekonstrukcí, ve finančním rozsahu 4,4 mil. korun, vznikl v základu zcela nový interiér školy, který od 1. září 2000 poskytuje zcela nový pracovní prostor umožňující žákům a učitelům uskutečňovat výchovně vzdělávací práci v plně funkčním, prostorném a estetickém pracovním prostředí Úplnost a velikost školy Základní škola v Prasku je v současné době organizována jako málotřídní škola s pěti postupnými ročníky a jedním oddělením školní družiny. Škola vzdělává průměrně 30 žáků. Je spádovou školou pro obce Prasek, Kobylice a Zdechovice. Dostupnost školy je velmi dobrá. Pro dojíždějící žáky je zajištěno velmi dobré a bezpečné dopravní spojení, které navazuje na průběh vyučování a činnost školní družiny, a to se zastávkami před budovou školy a se zajištěným pedagogickým dozorem. Součástí školy (kapacita 60 žáků) jako právního subjektu jsou dále: mateřská škola (IZO: ) s kapacitou 40 dětí školní družina (IZO: ) s kapacitou 25 dětí školní jídelna MŠ (IZO: ) školní jídelna-výdejna ZŠ (IZO: ) - 4 -

5 2.3. Východisko a možnosti školy Do školního roku 2006/2007 byla škola školským zařízením se vzdělávacím programem Obecná škola ( ročník) což představovalo: -mírnější pracovní tempo v 1. a 2. ročníku podle projektu Škola hrou a tím zajištěný plynulý pracovní přechod dětí z mateřské školy do l. ročníku základní školy -menší počet žáků ve třídě s možností individuálního přístupu k žákům -volnější časovou dotaci pro jednotlivé předměty a ročníky -využívání netradičních a alternativních metod a forem práce -spolupráci v kolektivu žáků v prostředí rodinného typu -velmi dobré počítačové vybavení pro potřeby výuky a zájmové činnosti -estetické zaměření práce školy (včetně průběžné výzdoby interiéru školy) -výchovný program školní družiny realizovaný formou zájmových útvarů -otevření školy veřejnosti obce a vzájemná spolupráce (prezentace školy) -pobyt dětí ve velmi pěkném pracovním prostředí rekonstruované budovy -zajištění bezpečnosti žáků (v dopravě, ve známém kolektivu dětí, s individuálním dohledem nad dítětem, v průběžné spolupráci s rodiči a prarodiči dětí) -výchovu k opravdovému kamarádství jako základu budoucí občanské pospolitosti a spolupráce v místě školy a bydliště Je a bude nadále záměrem školy a jejích pedagogických pracovníků uvedené dílčí cíle zachovat a dále je rozvíjet, neboť odpovídají specifickým podmínkám, v nichž škola pracuje Vybavení školy a) Prostorové vybavení školy představuje tři učebny (I. třída, II. třída, třída školní družiny), školní jídelnu - výdejnu stravy, kabinet, šatnu, halu s chodbami, sociální zařízení, sklad a úklidovou místnost. Všechny uvedené místnosti jsou v přízemí, jsou prostorné, čisté a průběžně esteticky udržované. Osvětlení zabudované v kazetových stropech je kvalitní a plně odpovídá současným hygienickým požadavkům. Sociální zařízení je moderní, vodovodní baterie jsou bezdotykové. Podlahové krytiny tvoří linolea, parkety a dlažba. Vytápění školy je plynové. Interiér školy je vybaven klasickým, ale pěkným a funkčním nábytkem. Přesto by byla potřebná obnova školního nábytku s cílem zlepšení funkčnosti a modernizace interiéru (po splacení úvěru). Budova školy je zajištěna vlastním zabezpečovacím systémem. Ke školní budově náleží malá školní zahrada uzpůsobená pro tělovýchovné využití, odpočinkový kout s lavičkami a travnaté hřiště využitelné pro tělovýchovné a zájmové pohybové činnosti. Dané prostory se nacházejí v bezprostřední blízkosti školy

6 b) Technické vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Patří k němu bohaté počítačové vybavení v počtu 16 PC, které jsou umístěny ve všech učebnách pro využití ve výuce i v zájmových a mimoškolních činnostech žáků. Součástí je početný výběr kvalitních a pro výuku vhodných počítačových programů. Do technického vybavení školy patří velmi dobré vybavení didaktickou a mediální technikou (televizory, videopřehrávače, CD přehrávače, magnetofony, gramofony, radia) pro každou učebnu. Pro zájmovou výtvarnou činnost v oboru keramiky je škola vybavena novou keramickou pecí, pro zájmovou činnost hudební pak bohatým notovým materiálem. Škole chybí vlastní tělocvična s vybavením. V zimním období je proto každoročně organizován plavecký výcvik, kterého se zúčastňuje většina žáků školy. K tělovýchovné činnosti je však bohatě využíváno přírodní prostředí. c) Materiální vybavení školy představuje velmi dobré vybavení pomůckami, učebnicemi, výukovými programy pro PC, pracovními a běžnými sešity, které je průběžně obnovováno a doplňováno. Žákům je poskytováno bezplatně. Výchovně vzdělávací práci učitelů a žáků slouží velmi dobré vybavení žákovské a učitelské knihovny, které je průběžně rozšiřováno novými tituly. Školní učitelská knihovna má k dispozici velkou část knižní nabídky nakladatelství Portál zaměřenou na další vzdělávání pedagogických pracovníků. d) Hygienické vybavení školy je zajištěno provedenou generální rekonstrukcí školy v roce 2000 a ve věci osvětlení, vytápění a sociálního zázemí splňuje současné požadované ukazatele. V době přestávek je žákům umožněn volný pohyb po budově školy a setkávání se spolužáky. Pitný režim a svačiny jsou zajišťovány rodiči žáků a možností nákupu ve výdejně školní jídelny. Pro žáky je organizováno pravidelné denní stravování ve školní jídelně, které je dováženo ze školní kuchyně místní mateřské školy. Pití pro žáky je zajištěno školou denně a bezplatně až do skončení činnosti školní družiny. V období jaro podzim v době pěkného počasí mohou žáci svačit venku v odpočinkovém prostoru za školní budovou Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří tři pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují výchovně vzdělávací práci v ročníku a ve školní družině. Dva pedagogičtí pracovníci (75%) jsou plně kvalifikovaní a aprobovaní s předepsaným vysokoškolským vzděláním, další si jej doplňuje studiem na pedagogické fakultě. Všichni pedagogičtí pracovníci mají plný pracovní úvazek a pracují ve funkcích ředitel-třídní učitel, třídní učitelka, učitelkavychovatelka. 75% učitelů ovládá alespoň jeden cizí jazyk

7 Ředitel školy dlouhodobě spolupracuje se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Hradec Králové (dříve Pedagogické centrum) a podílí se na organizování DVPP v oboru své aprobace (1.stupeň ZŠ a estetická ). Dalšího vzdělávání se pravidelně zúčastňují i další pracovníci školy. Pedagogičtí pracovníci mají bohaté zkušenosti s prací v odděleních a využívají této skutečnosti pro rozvoj samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce mezi žáky. Velkou pozornost věnují individuálnímu přístupu k žákům. Při své práci využívají netradiční a alternativní metody a formy práce k rozvíjení aktivity a tvořivosti žáků. Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojují do činnosti školní družiny (aktivní vedení zájmových útvarů), do logopedické péče a do školních i mimoškolních akcí školy určené pro žáky, rodiče i veřejnost obce Charakteristika žáků Většina žáků školy jsou děti z místní obce. V celkovém počtu žáků převažují v poslední době chlapci (70%). Všichni žáci jsou české národnosti. Škola dlouhodobě neměla a nemá žáky rómského původu ani jiné národnosti. Žáci plní velmi dobře své školní povinnosti, přistupují ke školní práci zodpovědně a jsou podporování svými rodiči i prarodiči. V rodičovské veřejnosti nachází škola pochopení a podporu pro své záměry a cíle. Zvýšená pozornost vyučujících je věnována jak žákům s problémy v učení a žákům s logopedickými vadami, tak i žákům s určitým druhem nadání. Na škole nepracují žáci tělesně postižení. Žáci školy se pravidelně podílejí na veřejně prospěšných pracích (sběr léčivých rostlin, sběr starého papíru, sběr podzimních plodů, úklid okolí). V dlouhodobém hodnocení je chování žáků kvalifikováno jako velmi dobré, bez vážnějších kázeňských přestupků, které by porušovaly zásady a požadavky školního řádu. Nebyly shledány projevy záškoláctví ani nevhodného chování spojeného se šikanováním Dlouhodobé projekty Od školního roku 1989/1990 významně obohacují výchovně vzdělávací práci školy dlouhodobé projekty, nejprve v úzké spolupráci s Klubem mladých čtenářů při nakladatelství Albatros Praha, jehož je škola dodnes členem, později projekty na vlastní téma. Dané projekty jsou celoroční a svým tématem vždy dávají motivaci a charakter celému školnímu roku. Na jejich tvorbě pracují žáci celé školy sdružení kolem literárního kroužku. Byly již vypracovány projekty na tato témata: 1. S knížkou za objevy, 2. Svět očima básníků, 3. Národ sobě aneb Divadlo našeho domova, 4. K přírodě srdcem, četbou i činem, 5. Za pohádkou a pověstí našeho domova, 6. Ten dělá to a ten zas tohle aneb Od knížek k zajímavé práci, 7. Z Čech až na konec světa aneb S knihami a lidmi do dalekých krajů, 8. Jen si děti všimněte, co je krásy na světě aneb S knihou za výtvarným uměním, 9. Kniha náš přítel a kamarád aneb Lidé kolem knih, - 7 -

8 10. V zdravém těle zdravý duch aneb Od knížek ke sportu, 11. Co Čech to muzikant aneb Od knih k notám, 12. A škola jako nová aneb Z historie naší školy. Uvedené projektové práce jsou uloženy v archivu školy. Do školní projektové činnosti je třeba zahrnout řadu dílčích projektů školních, třídních, např. každoroční školní projekt Krokem za krokem občanským rokem, který je zaměřen na aktualizaci lidových tradic, zvyků a svátků našeho domova v průběhu celého kalendářního roku s cílem otevření školy veřejnosti obce (např. tradiční kulturní vystoupení žáků). Do projektové činnosti školy je možné zařadit i pobyty žáků ve škole v přírodě, které mají vždy stanovené téma, podobně jako školní výlety, na jejichž tématu pracují žáci společně se svými učiteli před, v průběhu a po skončení jejich konání. Projektové vyučování bude tvořit i nadále významnou složku výchovně vzdělávacího procesu Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků je možné označit jako neustále se vyvíjející tak, jak přicházejí noví žáci do prvních ročníků a odcházejí žáci na 2. stupeň základní školy. Spolupráci s rodiči lze hodnotit jako velmi dobrou, založenou na vstřícnosti, chápání a podporování zájmů a potřeb školy. Vztah mezi učiteli a rodiči je postaven na vzájemné spolupráci a partnerství. Rodičům je umožněn průběžný kontakt se školou formou osobních návštěv a stanovených konzultačních hodin, spoluúčastí na školních i mimoškolních činnostech i aktivní prezentací na pravidelných schůzkách rodičů. Pro rodiče, prarodiče žáků i pro veřejnost obcí jsou dvakrát v průběhu školního roku (Vánoce a Velikonoce) pořádány Dny otevřených dveří spojené s návštěvou a prohlídkou školy, výstavami žákovských prací, vystoupením všech žáků a s tvořivými dílnami. Rodiče jsou pravidelně zváni na akce školy. Potřebné informace jsou rodičům předávány prostřednictvím žáků, žákovských knížek a záznamníků, nástěnky u vchodu školy a vitriny před školní budovou. Učitelé společně se správcem počítačové sítě mají v plánu vytvoření www stránek školy (s OÚ), které by umožnily ještě rychlejší a podrobnější informovanost rodičů i veřejnosti obce o záměrech a výsledcích práce školy. Školská rada byla zřízena na základě a usnesení Zastupitelstva obce ze dne a zahájila činnost ke dni Má 5 členů a ve své činnosti se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Školská rada je průběžně informována o činnosti školy, o výsledcích výchovy a vzdělávání, o dalších záměrech a rozvoji školy. Jejím hlavním cílem je pomáhat v realizaci všech úkolů směřujících k danému rozvoji. Obec jako zřizovatel má zájem o existenci a dobré výsledky školy. Je její snahou chápat a vyhovět požadavkům školy a pomoci v jejich uskutečnění. Podporuje ji především finančně, což významně potvrzuje investování a realizace generální rekonstrukce školy v roce

9 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Škola základ života aneb Škola je místo, kde základ k svému štěstí položiti můžeš. (J.A.Komenský) Motivační název našeho školního vzdělávacího programu je možné odůvodnit souznačným výrokem: Učení v mládí je rytí do kamene, později už jen kresba do písku. Jsme přesvědčeni o tom, že právě na kvalitě základů položených v tomto období života záleží nejvíce a že na dobrých základech je pak možné úspěšně stavět další cestu k celoživotnímu vzdělávání a k vyšší kvalitě života. Pro dosažení tohoto cíle chceme: -rozvíjet u žáků pracovitost, aktivitu, tvořivost, spolupráci a slušnost jako zásadní podmínku a potřebný základ existence dobré lidské činnosti -učit žáky hlavně znalosti a dovednosti uplatnitelné v běžném životě -využívat ve výuce efektivní a netradiční metody práce s cílem dosahovat co nejlepších výchovně vzdělávacích výsledků -vést žáky ke vzájemné pomoci, spolupráci, respektování a uznání -využívat všech možností práce v prostředí rodinného typu s uplatňováním individuální péče o žáka, spolupráce žáků různého věku včetně úzké spolupráce s rodiči a prarodiči žáků -respektovat individuální potřeby a možnosti žáků, věnovat stejnou péči žákům nadaným i zaostávajícím -vést žáky k ovládání komunikačních a informačních technologií, podporovat kvalitní výuku na počítačích a její využívání ve vyučovacích předmětech i v zájmových činnostech -posílit výuku cizího jazyka formou zájmového útvaru od 1. ročníku -rozvíjet estetické zaměření školy formou zájmových útvarů organizovaných školní družinou -využívat prezentaci žáků na kulturních vystoupeních pro veřejnost obce jako propagaci výsledků výchovně vzdělávací práce -spolupracovat s místní mateřskou školou s cílem zajistit plynulý pracovní přechod dětí do 1.třídy základní školy -pečovat o estetiku pracovního prostředí společnou aktivitou žáků a učitelů -zajišťovat průběžnou bezpečnost žáků před škodlivými jevy společnosti -rozvíjet výchovu k opravdovému kamarádství jako základu budoucí občanské pospolitosti a spolupráce v místě školy a bydliště -navázat na dobré tradice a pracovní výsledky školy a dále je rozvíjet - 9 -

10 3.2. Výchovné a vzdělávací strategií Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Ty mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného a celoživotního vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není tedy konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v praktickém životě. Cíle a metody strategií a) Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání - rozvíjet průběžně pracovitost, pečlivost, aktivitu a tvořivost žáků jako základ úspěchu - omezovat mechanické učení bez hledání souvislostí, zadávat zajímavé domácí úlohy - klást důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání důležitých informací - využívat především pozitivní motivaci pro každou činnost a jednání žáka - zajišťovat žákům práci s přiměřeným učivem, v motivujícím prostředí - vést žáky k zodpovědnosti a k sebehodnocení vlastní výchovně vzdělávací práce - uplatňovat individuální přístup k žákům s cílem navodit a umožnit prožitek z úspěchu - umožňovat žákům účast v různých soutěžích k prezentaci vědomostí a dovedností - prezentovat vědomosti a dovednosti žáků při veřejných vystoupeních pro veřejnost obce b) Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k vlastnímu řešení problémů - preferovat aktivizační metody výuky, omezujeme frontální vyučování - vést k vlastnímu hledání vztahů a souvislostí, nepředkládat hotové informace - uplatňovat průběžně mezipředmětové vztahy k hledání souvislostí - motivovat žáky problémovými úlohami, zkvalitnit téma domácích úloh - zdokonalovat práci žáků s informacemi z různých zdrojů (internet, encyklopedie) - vést žáky k aktivní účasti na školních akcích a činnostech (projektové akce)

11 c) Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci - učit žáky vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a dalšími dospělými ve škole i mimo školu na základě společenských pravidel - vést žáky vhodnou formou vyslovit a obhajovat vlastní názory před kolektivem - učit žáky pracovat v týmu a umět obhajovat jeho výsledky - podporovat kamarádskou komunikaci mezi žáky ve třídě i mezi třídami - rozvíjet komunikaci a spolupráci žáků s dětmi mateřské školy společnými akcemi - podporovat komunikaci s partnerskou základní školou - organizovat Dny otevřených dveří s aktivní účastí žáků v tvořivých dílnách - připravovat netradiční zápisy do 1. třídy spojené s kulturním vystoupením žáků - spolupracovat s veřejností obce (kulturní vystoupení žáků pro obec) d) Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a práci druhých - vést žáky k vytváření atmosféry kamarádství, porozumění a spolupráce - využívat možnosti skupinové práce a vzájemné pomoci při učení - vyvozovat sociální kompetence průběžně při praktických cvičeních a dílčích úkolech - učit žáky pracovat ve skupině, přijímat a plnit role dané skupiny - motivovat žáky k plnění společně dohodnutých pravidel chování včetně důsledků jejich neplnění a porušení dohodnutých zásad - učit žáky odmítat takové způsoby chování, které narušují dobré vztahy kolektivu e) Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, které uplatňují svá práva a plní své povinnosti - učit žáky samostatně rozhodovat a nést důsledky svého rozhodnutí - vést žáky k dodržování mravních hodnot a zásad slušného chování - stanovovat si společná pravidla chování a vést žáky k jejich plnění - vést žáky k dodržování zásad a požadavků školního řádu - respektovat individuální rozdíly mezi žáky - učit žáky vhodně prezentovat své názory a zodpovídat za své jednání f) Učit žáky aktivně rozvíjet své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný - vést žáky k ochraně vlastního zdraví a zdraví ostatních lidí - učit žáky průběžně dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

12 - zařazovat do výuky kurz poskytnutí první pomoci ve spolupráci s OR ČČK - organizovat denní a týdenní pracovní režim žáků, respektovat psychohygienické zřetele a požadavky - uplatňovat zdravý stravovací a pitný režim - zařazovat relaxační chvilky do vyučovacích hodin i do přestávek - učit a vyžadovat respektování individuálních rozdílů mezi žáky - vést důslednou prevenci a opatření zaměřená proti nežádoucím jevům mezi žáky - pečovat o zdravé a estetické pracovní prostředí školy a průběžně ho udržovat ve spolupráci žáků s učiteli g) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám, učit se žít s ostatními lidmi - učit žáky otevřenosti a kamarádství ke spolužákům - vést žáky ke kritickým postojům k negativním projevům chování ve škole i mimo ni - rozvíjet u žáků schopnost empatie a pochopení druhých - vést žáky k toleranci a pomoci mladším a výukově slabším žákům - učit žáky k ohleduplnosti a pomoci starým a nemocným lidem - vést žáky k ochraně, šetření a údržbě společného majetku - účastnit se s žáky veřejně prospěšných činností (sběrové činnosti, péče a ochrana životního prostředí) 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Úkol: Zařadit žáka do přirozeného prostředí školy a do kolektivu dětí a citlivým individuálním přístupem rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. Podmínky: a) úzká a průběžná spolupráce s rodiči žáka b) konzultace s odborníky pedagogicko-psychologické poradny c) individuální příprava třídního učitele žáka Zabezpečení výuky žáků se specifickými poruchami učení Žáky se specifickými poruchami učení doporučovat se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a následného doporučení pak zařazovat tyto žáky do individuální péče ve školní i mimoškolní práci. Reedukaci specifických poruch učení provádět individuální prací s daným žákem průběžně, minimálně jednu vyučovací hodinu týdně před nebo po vyučování v den, kdy je méně náročný rozvrh hodin

13 Se zákonnými zástupci žáka uzavírat dohodu o vzájemné spolupráci při nápravě, která obsahuje doporučení z vyšetření v PPP, návrh reedukace, způsob hodnocení a jméno odpovědného pedagoga. Při klasifikace daných žáků přihlížet ke stupni a druhu specifické poruchy, jako formu motivace volit a uplatňovat vždy mírnější hodnocení a klasifikaci. Rodinný charakter pracovního prostředí školy vytvářet tak, aby pro tyto žáky dané prostředí vždy zajišťovalo příznivou atmosféru, která umožňuje, aby integrovaný žák projevil ve svých aktivitách a činnostech své individuální schopnosti a dovednosti a nacházel tak své místo v kolektivu ostatních žáků Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků Zařazení výuky nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje náročnější přípravu od vyučujících jednotlivých předmětů, neboť tito žáci a jejich rodiče mají specifické vzdělávací potřeby, nároky a požadavky. Pro tyto žáky je nutné hledat nové podmínky, individuální motivace k rozšiřování učiva, především v těch předmětech, ve kterých by mohli rozvíjet a uplatňovat své individuální schopnosti a dovednosti. Těmto žákům dávat vždy možnost výběru úkolů, umožňovat jim pracovat vlastním tempem s cílem vypracovat větší rozsah učiva ve školní i v mimoškolní práci. Po splnění stanovených úkolů umožňovat těmto žákům pracovat v daném předmětu a učivu výukové programy na počítači. Tyto žáky motivovat a vyzývat k vypracování referátů k probíranému učivu jako domácí přípravu. Žáky pověřovat pomocí slabším spolužákům přímo ve vyučovacích hodinách nebo po vyučování. Dávat jim prostor k průběžnému hledání informací pro další vyučovací hodiny. Jejich aktivitu a snahu pravidelně hodnotit a uznávat. Navíc pro tyto žáky, stejně tak i ostatním, nabízet bohatou nabídku zájmové činnosti organizované školní družinou, ve které jsou zastoupeny zájmové útvary různého zaměření a ve kterých mohou tito žáci dále rozvíjet své nadání. V těchto zájmových útvarech aktivizovat dané žáky k motivaci ostatních žáků, vést je k potřené pomoci ostatním a ke snaze být jim vzorem (např. hra na flétnu, výtvarná činnost s keramikou, sportovní činnosti). Nejlepší z nich navrhovat k přijetí a rozvíjení svých schopností v ZUŠ v Novém Bydžově. Nadané žáky vysílat do řady školních, okrskových či okresních soutěží, aby reprezentovali svoji školu a obec (soutěže přírodovědné, sportovní,výtvarné, hudební). Nadaní žáci jsou vždy protagonisty všech školních vystoupení pro rodiče a veřejnost obce. Těmto žákům je však třeba často věnovat zvýšenou pozornost v osobnostní výchově, vést je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, neprosazování se za každou cenu, k toleranci, ochotě pomáhat slabším a k poznání, že každý žák může něco dokázat a v něčem vyniknout a to podle motivujícího výroku: I malý k cíli dospěje, když vytrvá a pilný je

14 3.4. Průřezová témata Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa, jsou proto důležitou součástí základního vzdělávání. Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Jejich témata procházejí všemi vzdělávacími oblastmi a umožňují propojování vzdělávacích oborů. Jsou realizována třemi základními formami: integrací do každodenní výchovně vzdělávací práce, projekty, samostatnými předměty, případně jejich kombinací. Okruhy průřezových témat 1. sociální () 2. Výchova demokratického občana (VDO) 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 4. Multikulturní (MkV) 5. Environmentální (EV) 6. Mediální (MV) Začlenění průřezových témat sociální () 1) Charakteristika průřezového tématu Výchova a vzdělávání jsou v rámci průřezového tématu zaměřeny na praktické využití v běžném životě. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet si praktické životní dovednosti s ohledem na jeho individuální potřeby a zvláštnosti, pomáhat mu hledat si vlastní životní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému a k ostatním lidem a světu

15 2) sociální Zasahuje do všech vzdělávacích oblastí, ale nejužší vztah má k předmětu Jazyk a jazyková komunikace, neboť se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci mezi lidmi. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ho lze využít v tématech směřujících k sebepoznání, psychohygieně, k rozvoji mezilidských vztahů. Vzdělávací oblast Umění a kultura se týká hlavně smyslového vnímání, utváření estetiky, etiky chování, mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku sebevyjádření a komunikace s okolím. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce přispívá ke zdokonalování dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu v různých pracovních situacích. 3) Klíčové kompetence (v rámci daného plánu) - v souvislosti s věkem, schopnostmi a dovednostmi žáků 1. Kompetence k učení (KU) a) žák se učí vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení je využívá v praktickém životě b) využívá základní obecně užívané termíny, uvádí věci do souvislostí c) samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, přiměřeně posuzuje a hodnotí, vyvozuje vlastní závěry 2. Kompetence k řešení problémů (KŘP) a) žák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách, hledat a navrhovat řešení b) vyhledává informace potřebné k řešení problémů, nedá se odradit případným nezdarem a prvotním nepochopením c) učí se kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, která si je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 3. Kompetence komunikativní (KK) a) žák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v základním logickém sledu, vyjadřuje se přiměřeně ústně i písemně b) naslouchá promluvám druhých lidí,snaží se jim porozumět, vhodně reaguje, učí se základům diskuse, přiměřeně argumentuje c) využívá informační komunikační prostředky a technologie pro potřebnou komunikaci s nejbližším okolním světem d) získané komunikativní dovednosti využívá ke spolupráci a k dobrému soužití s ostatními lidmi

16 4. Kompetence sociální a personální (KSP) a) žák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování dobrých vztahů, umí požádat o pomoc a učí se sám ji také poskytnout b) přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat, respektuje různá hlediska a názory jiných a čerpá z nich poučení c) učí se a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 5. Kompetence občanské (KO) a) žák se učí pozitivnímu postoji k sobě a k druhým lidem b) učí se odpovědně rozhodovat podle dané situace, zodpovědně se zazachovat v náročných životních situacích a zajistit či poskytnout potřebnou pomoc b) učí se základní prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování 6. Kompetence pracovní (KP) a) žák se učí přistupovat k pracovním výsledkům nejen z hlediska kvality a užitečnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních hodnot b) své znalosti a dovednosti využívá i v zájmu své vlastní přípravy na bubudoucnost 4) Možnosti pro osobnostní a sociální výchovu Žáci pracují na plnění uvedených cílových úkolů pod vedením učitelů jednotlivých ročníků a předmětů, v mezipředmětových skupinách, v integraci předmětů, v zájmových útvarech či v mimoškolních aktivitách a činnostech školní družiny. Úkoly je možné realizovat formou slohových a výtvarných prací, dokumentů, projektů, referátů, dramatizací, tvůrčích dílen, veřejným vystoupením, apod. 5) Celoškolní aktivity Motivační projekt: Krok za krokem občanským rokem (projekt prostupující do všech ročníků a předmětů) 6) Plán osobnostní a sociální výchovy viz tabulka

17 Plán - zaměření Realizace Ročník, předměty - MS Akce, projekty Kompetence(viz výše) Doporučené hry,metody Osobnostní rozvoj: a) rozvoj schopností poznávání (smyslové vnímání,pozornost,soustředění, paměť, řešení problémů) b) sebepoznání a sebepojetí (já a ti druzí jako zdroj informací o sobě, zdravé a vyrovnané sebepojetí) c) seberegulace a sebeorganizace (sebekontrola, sebeovládání, cvičení vůle, organizace vlastního času, osobní cíle a cesta k nim) d) psychohygiena e) kreativita Sociální rozvoj: a) poznávání lidí (poznávání ve skupině, pozornost k shodám a odlišnostem) b) mezilidské vztahy (empatie, vzájemné chování, péče o dobré vztahy) c) komunikace (v různých situacích, různými prostředky, řeč těla, zvuků, předmětů, prostředí, vzájemné naslouchání) d) kooperace a kompetence (dovednost ustoupit, navazovat na druhé, soutěže, zvládání společných situací) Integrací do předmětů 1 projekt ročně v rámci celoroční motivace školy 1.-3.roč. Čj, Prv, Vv, Pv, Hv 4.-5.roč. Čj-Sl, Př, Vl 1.-3.roč. Čj, Vv, Prv 4.-5.roč. Čj, Vv, Prv, Hv, Př, Vl 1.-5.roč. všechny předměty 1.-3.roč. Čj, M, Prv, Hv, Pv, 4.-5.roč. Čj, M, Vv, Pv, Hv Integrace do předmětů 1.-5.roč.všechny předměty 1.-5.roč. všechny předměty 1.-5.roč. všechny předměty 3.-5.roč. všechny předměty Školní projekt: Krok za krokem občanským rokem dílčí projekty školní soutěže: výtvarné, hudební, sportovní, akce ŠD Školní projekt: Krok za krokem občanským rokem veřejná vystoupení dílčí projekty dílčí projekty 1a, 1b, 1c 2c 3a 3b, 3d 4a, 4b, 4c 5a, 5b 6a 6b 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3a, 3b, 3d 4a, 4b, 4c 5a 6b Dramatizace, čtení knih diskuse, besedy pracovní listy motivační hry skupinové práce sebehodnocení žákovská portfólia celoroční hra aktivity (I.tř.): Cestujeme školním rokem dramatizace, besedy pracovní listy společenské hry vánoční a velikonoční tvoření, vystoupení Dny otevřených dveří výstavy žákovských prací komunitní kruhy společná týdenní setkání kruh důvěry, skup.setkání práce ve skupinách Morální rozvoj: a) řešení problémů a rozhodovací dovednosti (rozhodování v různých.typech problémů a sociálních rolí ) b) hodnoty, postoje, praktická etika (vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost,spolehlivost,spravedlnost, respektování, dovednost rozhodování) Integrace do předmětů 3.-5.roč. Čj, M, Prv, Př, Vl, Vv 1.-5.roč. všechny předměty Školní projekt: Krok za krokem občanským rokem dílčí projekty 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3a, 3b, 3c, 3d 4a, 4b, 4c 5a, 5b 6a, 6b dramatizace diskuse skupinové práce problémové vyučování celoční hra aktivity (II.tř.): Jeden za všechny, všichni za jednoho. Tabulka: Plán osobnostní a sociální výchovy

18 Výchova demokratického občana (VDO) 1) Charakteristika průřezového tématu Průřezové téma Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti (způsobilost orientovat se v problémech a konfliktech otevřené, demokratické společnosti s ohledem na věkové zvláštnosti a možnosti žáků). Má pomáhat žákovi konstruktivně řešit problémy při zachování si lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností s uplatňováním zásad slušné komunikace. 2) Průřezové téma se uplatní ve vytváření celkového klimatu školy a jednotlivých tříd a skupin 3) Klíčové kompetence (v rámci tohoto plánu) - v souvislosti s věkem, schopnostmi a dovednostmi žáků 1. Kompetence k učení a) žák se učí k aktivnímu postoji v dodržování a obhajování lidských práv a svobod b) učí se pochopení významu řádu, pravidel a zákonů potřebných pro dobré fungování společnosti, ve které žije a jejímž je členem c) učí se samostatně vnímat a pozorovat jevy kolem sebe, získané výsledky porovnávat, přiměřeně posuzovat a vyvozovat základní závěry 2. Kompetence k řešení problémů a) žák se učí vnímat, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o jeho příčinách, hledat a navrhovat optimální řešení b) prohlubuje svou empatii, vyhledává informace potřebné k řešení problémů, učí se spravedlivě posuzovat a hodnotit c) učí se kriticky myslet, činí základní rozhodnutí, která si je schopen obhájit, učí se uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí 3. Kompetence komunikativní a) žák se učí a rozvíjí svoje základní komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti b) naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně reaguje, diskutuje a argumentuje, rozvíjí schopnost vyjádření vlastního stanoviska c) učí se využívat informační komunikační prostředky a technologie pro základní potřebnou komunikaci s okolním světem d) získané komunikativní dovednosti využívá ke spolupráci a dobrému soužití s ostatními lidmi

19 4. Kompetence sociální a personální a) žák se učí aktivnímu a otevřenému postoji v životě b) rozvíjí svou disciplinovanost a sebekritiku, učí se úctě k zákonu c) učí se sebedůvěře, samostatnosti a aktivnímu postoji k životu, učí se ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším d) žák se učí spoluvytvářet příjemnou atmosféru v pracovním týmu, přispívá svou ohleduplností k upevňování dobrých vztahů 5. Kompetence občanské a) žák se učí odpovědně rozhodovat podle daných situací, umí se zodpovědně zachovat i v krizových situacích, umí poskytnout účinnou pomoc b) učí se základům asertivního jednání a ke schopnosti kompromisu c) učí se chápat základní občanské zákonitosti a případné s nimi související problémy, zaujímat k nim vlastní postoje, názory, hodnocení a přiměřené rozhodnutí 6. Kompetence pracovní a) žák se učí přistupovat k pracovním výsledkům nejen z hlediska kvality a užitečnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních hodnot b) své znalosti a dovednosti využívá i v zájmu své vlastní přípravy na budoucnost 4) Možnosti pro výchovu demokratického občana Žáci pracují při plnění uvedených cílových úkolů pod vedením učitelů jednotlivých ročníků a předmětů, v mezipředmětových skupinách, v zájmových útvarech či v mimoškolních aktivitách. Úkoly je možné realizovat formou slohových a výtvarných prací, dokumentů, projektů, referátů, dramatizací, tvůrčích dílen, veřejnými vystoupeními, společensky prospěšnou činností apod. 5) Celoškolní aktivity Motivační projekt: Krok za krokem občanským rokem 6) Plán: Výchova demokratického občana viz tabulka

20 Tabulka: Plán výchovy demokratického občana Učivo - zaměření Realizace Ročník, předměty - MS Akce, projekty Kompetence (viz výše) Doporučené hry,metody Občanská společnost a škola: a) škola jako model otevřeného partnerství a demokratická atmosféra (pravidla, hodnoty, způsob realizace), b) žákovská samospráva, c) spolupráce s OÚ Integrace do předmětů 1 projekt ročně v rámci celoroční motivace školy roč. Vv, Pv, Hv, Čj, roč. Prv, Př, Vl roč. Př, Vl, ŠD-Dč 5. roč. všechny předměty i mimoškolní činnost Krok za krokem občanským rokem dílčí projekty 1a, 1b, 1c 2c 3a, 3b, 3d 4a, 4b, 4c 5a, 5b 6a, 6b společná čtení knih dramatizace, diskuse besedy, pracovní listy motivační hry skupinové práce Občan, občanská společnost a stát: a) občan jako odpovědný člen společnosti (práva a povinnosti, odpovědnost za své činy) b) právo, spravedlnost, různorodost c) vztah k jiným, komunikace spolupráce, vzájemná pomoc nedorozumění zdroj konfliktu Formy participace občanů v politickém státě: a) demokratické volby b) obec jako základní jednotka samosprávy státu c) společenské organizace a hnutí (zájmové kroužky ŠD) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: a) demokracie - protiváha anarchie a diktatury b) principy fungování demokracie (řád, spravedlnost,zákon,morálka) Integrace do předmětů Integrace do předmětů roč. všechny předměty roč. Prv, Př, Vl roč. všechny předměty roč. Prv, Vl roč. Prv, Pv, Vv, ŠD-Dč roč. Prv, Př, Vl roč. Prv, Vl, ŠD-Dč roč. všechny předměty Místo, kde žijeme Pečujeme o prostředí Krok za krokem občanským rokem žákovská samospráva Naše obec Naše rodina 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3a, 3b, 3d 4a, 4b, 4c 5a 6b 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3a, 3b, 3c, 3d 4a, 4b, 4c 5a, 5b 6a, 6b 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c 3b, 3c, 3d 4a, 5c, 6b pracovní listy tématické hry dramatizace práce ve skupinách skupinové práce besedy, dramatizace diskuse, komunikace besedy, diskuse tématické vyučování

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Pojďme, budeme na sebe hodní! motivační název ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Pojďme, budeme na sebe hodní! motivační název ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Pojďme, budeme na sebe hodní! předkladatel: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov adresa školy: ZŠ a MŠ Dolní Lánov Dolní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( se změnami provedenými k 1. 9. 2013)

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( se změnami provedenými k 1. 9. 2013) motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci předkladatel: Základní škola, Dětenice, okres Jičín adresa školy: ZŠ

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČECHTICE. Čechtice. č. j: Platné pro IZO: 102 002 258

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČECHTICE. Čechtice. č. j: Platné pro IZO: 102 002 258 Na Lázni 335, 257 65 Čechtice IČO: 70996890 REDIZO: 600041981 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČECHTICE Název programu: Školní vzdělávací program Čechtice Platné pro IZO: 102 002 258 113 000 081

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více