Sylabus Kleopatra strokrát jinak

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus Kleopatra strokrát jinak"

Transkript

1 Sylabus Kleopatra strokrát jinak

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Kleopatra stokrát jinak OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace Kleopatra stokrát jinak 1. Úvod Přestože dějiny starověkého Řecka a Říma lze označit jako dějiny utvářené muži, jsou i mezi širším spektrem dnešní populace známy některé ženy, ať již mýtického, polomýtického či historického původu, jež se svými činy proslavily či díky nim staly i jakýmisi symboly. Jako příklad představitelek té první skupiny lze uvést mstivou Médeu, lehkomyslně přelétavou spartskou Helenu, zradou Aeneovou zklamanou kartaginskou královnu Didó či až k smrti hájící svou čest římskou Lukrécii. Z historicky doložených žen, jež ovlivnily svět, či aspoň ty, kteří v jejich bezprostředním okolí světem hýbali, je třeba zmínit alespoň Periklovu moudrou Aspasii, ctnostnou matku bratří Gracchů Cornelii, Augustovu manželku Livii a našly by se další. Přední místo v této skupině pak zaujímá i poslední panovnice z rodu Ptolemaiovců, egyptská královna Kleopatra, jež nejen pro své současníky, ale i následná staletí, zejména od doby renesance, se stala symbolem smyslnosti, rozkošnictví, ženské svůdnosti, ale i statečnosti ve smrti. Její život, zejména některé epizody jejího života, se staly tématem nespočetných literárních i výtvarných děl, filmových zpracování i muzikálové a komiksové verze. 2. Život Jako sedmnáctiletá se stala nástupkyní svého otce Ptolemaia XII., aby vládla Egyptu společně se svými bratry Ptolemaiem XIII. (zemřel r. 47 př.n.l.) a Ptolemaiem XIV. (r. 44 př. n.l. byl zabit), jež byli i jejími manželi, aby se nakonec jejím spoluvladařem stal jako Ptolemaios XV. její syn Kaisarion, který byl pravděpodobným plodem jejího vztahu s římským vojevůdcem a politikem C. I. Caesarem. Ten, a následně i jeho oblíbený spolubojovník a velitel Marcus Antonius se stali osudovými muži jejího života, jako i ona jejich. Ve vztahu Kleopatry a Julia Caesara jistě bylo více než jen chvilkové, bezmyšlenkovité vzplanutí. Oba byli zkušenými politiky a žádný z nich nemohl být ani omylem považován za naivního. Jejich osobní spojení jen stvrdilo jejich politickou alianci a mělo velmocenský smysl. Egypt by zůstal nezávislý, ale pod ochranou Říma. Řím by využíval štědrosti Egypta jakožto nejúrodnější země světa. Jejich zájmy, ambice a ovšem společné dítě je spojovaly oba viděli jasné výhody nezávislosti Egypta, který měl být dědictvím jejich syna. Důvěřuje její loajalitě k jejímu vlastnímu synovi, pokud ne její loajalitě ke své vlastní osobě. (J. Tyldesley: Kronika egyptských královen, s. 202). Vztah s C. Iuliem Caesarem skončil jeho násilnou smrtí o březnových Idách roku 44 př. n.l., několikaletý milostný poměr s Markem Antoniem prohranou bitvou u Aktia roku 31 př.n.l., společným následným útěkem do Egypta i dobrovolným odchodem ze světa obou. Egypt, obilnice východního Středomoří, se tak stal součástí římské říše jako provincie podléhající přímé správě císaře. 3. Mýtus Čím tedy královna, o jejímž osobním kouzlu se dodnes vedou dlouhé rozpravy a jež svými současníky, nutno podotknout, že především Římany, byla považována za čarodějku, upoutala a dosud poutá pozornost? 1. Zaujala citově dva muže, kteří rozhodujícím způsobem zasáhli do politického dění sklonku římské republiky a po určitou dobu byli na politické scéně Říma těmi nejmocnějšími. Kdyby Kleopatra nepotkala Caesara a Antonia, bez jejich společných zájmů, byla by jednou z nevýznamných postav světové historie. Náhoda a historická konstelace ji katapultovaly do středobodu světového dění, do něhož zasáhla, aby vše vsadila na ptolemaiovskou kartu a vše ztratila. Její odvaha, její inteligence spojená s ženskou přitažlivostí i její hrdá smrt jí získaly v antickém světě věhlas. (G. Grimm : Kleopatra eine kőnigliche Hure? in Kleopatra und die Caesaren, Műnchen 2007, s. 182) 2. Záhada její přitažlivosti. Portréty, které jsou se jménem Kleopatry VII. spojovány, jsou většinou stylizované, představují královnu na stěnách chrámu v Dendeře (viz obr.), který 4 Kleopatra stokrát jinak

5 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace dala postavit, jako vládkyni Horního a Dolního Egypta, jako ženu ztvárněnou v podobě odkazující spíše na helenistické sochařské předlohy než poukazující na její osobní rysy (viz obr.). Snad nejpřesnější jsou její portréty na mincích, které dala během své vlády razit. Ukazují ženu, jež neoplývala klasickou krásou (viz obr.), ale byla zajímavá. O velkém osobním kouzlu královny se zmiňují i antičtí autoři: Byla totiž, jak se vypráví, její krása sama o sobě nikoli tak naprosto neporovnatelná nebo taková, aby uvedla v úžas ty, kteří ji spatřili, ale ve styku s ní tkvěla neodolatelná přitažlivost, a její sličnost spolu se svůdností projevující se při hovoru a s jemným chováním, jež ji při zábavě jaksi obklopovalo, to budilo v nitru vzrušující dojem. Dokonce i v jejím hlase bylo mnoho lahody, když mluvila, a poněvadž dovedla svým jazykem jakoby mnohostrunným nástrojem pohybovat lehce v kterékoli řeči, jen docela zřídka rozmlouvala s cizinci skrze tlumočníka (Plútarchos, Marcus Antonius 27) 3. Bohatství i určitá tajemnost Egypta, okázalost a bohatství královského dvora v Alexandrii. Několikatisícileté dějiny Egypta, zachycené v obrazové i písemné podobě na mnoha jeho monumentech a památnících, vzbuzovaly zvědavost již za starověku. Neznalost reálií vedla ke vzniku mnoha fantaskních, ve své době velmi oblíbených fresek, jež zalidňovaly egyptskou krajinu fantaskními zvířaty i malými Pygmeji jako obyvateli nilského údolí a svou neobvyklostí podněcovaly fantazii jejich objednavatelů. Ptolemaiovci se snažili programově navázat na několikatisícileté dědictví předcházejících, v Egyptě vládnoucích dynastií a prezentovali sebe v rámci výtvarného kódu závazného pro předcházející generace. Současně jejich makedonsko-řecké dědictví je, i v kontextu mocenského boje mezi dědici Alexandrových diadochů, zavazovalo k okázalé sebereprezentaci sebe a svého dvora, i k podpoře takových aktivit, jež by posílily jejich panovnický status a ukázaly jejich moc. V jejich šlépějích kráčela i Kleopatra VII., jež bohatství své země i své vlastní dávala do služeb svých politických ambicí, jak líčí Plútarchos a v převyprávěné podobě i Tom Holland: (Kleopatra) se od samého počátku snažila Antonia přilákat na impozantní podívanou. Dlouho ho znala a věděla, že si potrpí na okázalost, miluje rozkoš a rád se převléká za Dionýsa. Dokázala si proto spočítat, jak se nejlépe zmocnit jeho srdce.. Její loď měla vesla ze stříbra, záď byla potažena zlatem, pážata oblečená jako amorové, služebné jako mořské panny a ona sama jako Afrodita, bohyně lásky. Antonius ji k sobě předvolal, což představovalo nehorázné ponížení. Kleopatra, jež vplula do Antoniova hlavního stanu způsobem, z nějž jeho konsternovaným obyvatelům lezly oči z důlků, se však dokázala Antoniovi skvělým způsobem dostat na kobylku. Nebyla natolik pošetilá, aby toužila být středem pozornosti přespříliš dlouho. Místo toho nabídla Antoniovi roli ve své extravagantní podívané. A tu se všude po městě začala šířit zpráva, že prý přichází v slavnostním průvodu Afrodita k Dionýsovi. T. Holland: Rubikon. triumf a tragédie římské republiky. Praha 2005, s Její odvaha ukončit svůj život a důstojný způsob, kterým to provedla. Podrobný popis Kleopatřina konce je dochován zejména u Plútarcha v jeho životopise Marka Antonia. Akcentuje odhodlanost královny, její odvahu i snahu o to, aby její odchod byl hodný poslední panovnice v řadě egyptských faraonů i dynastie Ptolemaiovců. A tak i ti římští autoři, kteří ji považovali za neštěstí pro Řím, se o způsobu její smrti vyjadřovali s úctou. Smrt důstojnější volíc, se nebála ta žena meče, proto také na lodi neprchla do bezpečí. Svým jasným zrakem pohlédla na palác, jenž v rozvalinách ležel, a statečně hned chopila se krutých hadů, aby jí černý jed vstříkli do žil, a vůli zemřít hrdinná o to víc ta hrdá duše liburnským lodicím již nedopřála slávy vézt ji, zbavenou koruny, ke triumfu. (Quintus Horatius Flaccus: Ódy kn. I, XXVII, 22-32) 5. Druhý život egyptské královny K nesmrtelnosti jí však nepomohlo umění egyptských balzamovačů, ale slovo evropské litera- 5

6 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace tury, jejíž hrdinkou se stala v době renesance (viz zmínka v V. zpěvu Danteho Božské komedie, Boccacciovo dílo De feminis illustribus či Shakespearovo drama Antonius a Kleopatra. Hlavní hrdinkou dramatu se stala i v hře G. B. Shawa Caesar a Kleopatra, která se stala i předlohou pro zfilmovanou verzi režiséra Gabriela Pascala z roku Za námět nesčetných výtvarných děl od doby renesance sloužilo několik výjevů z jejího života: setkání s Caesarem (zejména slavná scéna jejich prvního setkání), střetnutí s Markem Antoniem (případně opulentní hostiny, jichž se oba účastnili), schůzka s vítězným Oktavianem. Nejčastěji je však ztvárněn okamžik její smrti moment, kdy se, buď sama nebo ve společnosti svých služebných, nechává uštknout malý hadem, nebo kdy je vše již dokonáno a scéna je nahlížena z pozice Oktaviana spěchajícího k tělu mrtvé královny. Od roku 1899 se Kleopatra VII. stala i hrdinkou bezmála 90 filmů typických zejména velkolepou podívanou. K těm nejznámějším zpracováním bezesporu náleží snímek amerického režiséra L. Mankiewicze z roku 1963, v němž roli Kleopatry ztvárnila Elisabeth Taylor, Marka Antonia Richard Burton. Prameny a literatura Plutarchos: Životopisy slavných Řeků a Římanů. II. Praha Quintus Horatius Flaccus: Vavřín a réva. Praha Caesar, Gaius Iulius: Válečné paměti. (Válka alexandrijská). Praha Velleius Paterculu Florus: Dvojí pohled na římské dějiny. (hic Římské dějiny). Praha Appiános: Krize římské republiky. Praha Lucanus: Farsalské pole. Praha Southern, Pat: Kleopatra. Ein Lebensbild. Erfurt Southern, Pat: Marcus Antonius. Ein Lebensbild. Erfurt Impelluso, Lucia: Gőtter und Helden der Antike. Berlin Tyldesley, Joyce: Kronika egyptských královen. Praha Kleopatra und die Cäsaren. Katalog. Műnchen Kornemann, Ernst: Grosse Frauen des Altertums. Leipzig. Bradforf, Ernle: Kleopatra. Warszawa Holland, Tom: Rubikon. Triumf a tragédie římské republiky. Praha Canforra, Luciano: Gaius Iulius Caesar, demokratický diktátor. Praha Kleopatra stokrát jinak

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI Nahlížení 2009 Jak využít divadlo v práci s žáky a studenty s poruchami učení Edukace loutkou - vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek Josef Krofta, Jakub Krofta, Jiří Vyšohlíd

Více

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času 68 Angelologie dějin Duch času a duch místa Alfons Mucha: Denní doby. Probuzení jitra. Člověk, který mnoho cestoval, může říci, že každé místo, každý kout země má

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ NA ÚZEMÍ ČECH V KONTEXTU CENTRÁLNÍHO STŘEDOVÝCHODU EVROPY V HISTORICKÉM OBDOBÍ & SLOVANSKÝ LITURGICKÝ JAZYK CYRILOMETODĚJSKÁ STAROSLOVĚNŠTINA JAKO LITURGICKÝ

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

V. I.l!:enin LSTÁT A REVOLUCE. a úkoly proletariátu v revoluci. Translation 2000 by Milena Kovárová

V. I.l!:enin LSTÁT A REVOLUCE. a úkoly proletariátu v revoluci. Translation 2000 by Milena Kovárová V. I.l!:enin LSTÁT A REVOLUCE marxistické ucení o státu a úkoly proletariátu v revoluci Translation 2000 by Milena Kovárová Publishing 2000 by Otakar II. Cover layout 2000 by Q Point SI..W: 01 Clrl'lOLIC

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Co možná nevíte o Ikarově pádu, Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných

Co možná nevíte o Ikarově pádu, Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných Co možná nevíte o Ikarově pádu, 124 Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných kouzlech Přestože slavné období starověkého Řecka a Říma už minulo před mnoha sty lety, s antikou se i v dnešním životě setkáváme

Více

WALTER BENJAMIN. nllo AJEHO ZDROJ ODEON

WALTER BENJAMIN. nllo AJEHO ZDROJ ODEON WALTER BENJAMIN nllo AJEHO ZDROJ ODEON (I) Paříž, hlavní město devatenáctého století Emblemata selectiora mají například tabulku, na níž je růže současně zpoloviny kvetoucí, zpoloooy uvadlá, slunce v téže

Více

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré.

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. www.milujte.se 21/ 2012 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. blahoslavený

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU EDITOR

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Cahiers du CEFRES. N 10, Antologie francouzských společenských věd : Město Françoise Mayer, Alban Bensa, Václav Hubinger (Ed.)

Cahiers du CEFRES. N 10, Antologie francouzských společenských věd : Město Françoise Mayer, Alban Bensa, Václav Hubinger (Ed.) Cahiers du CEFRES N 10, Antologie francouzských společenských věd : Město Françoise Mayer, Alban Bensa, Václav Hubinger (Ed.) Pierre NORA Mezi pamětí a historií : problematika míst Référence électronique

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

Karel starší ze Žerotína

Karel starší ze Žerotína Karel starší ze Žerotína Úvod Poslední monografie vydaná o této významné osobnosti moravských i evropských dějin nese podtitul Don Quijote v labyrintu světa 1. Stěží bychom mohli najít výstižnější metaforu

Více

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s opravdovou radostí a vděčností jak autorovi Thomasi E. Woodsovi, Jr., tak překladatelům Michaele a Václavovi Freiovým, se chápu pera, abych doprovodil tuto velmi důležitou

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Svatba jako přechodový rituál na stránkách časopisu Český lid (1892-1932) Veronika Janečková Bakalářská práce 2009 University of Pardubice Faculty of Philosophy

Více

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla duben 2013 Příběh Lidových novin V letošním roce si připomeneme 120. výročí založení deníku,

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století František Kubů České Budějovice 2006 CHEBSKÝ MĚSTSKÝ STÁT počátky a vrcholné období do počátku 16. století františek kubů Tuto knihu

Více

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha 1943 San Francisco, USA) Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha

Více

Co se vlastně děje v Běsech?

Co se vlastně děje v Běsech? Co se vlastně děje v Běsech? Milan Exner Dostojevskij jako jeden z prvních spisovatelů ve světové literatuře měl odvahu proniknout do stavů podvědomí a nerealizovaných psychických podnětů. Dostojevskij

Více