ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání VŠESTRANNOSTÍ PRO ŽIVOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání VŠESTRANNOSTÍ PRO ŽIVOT"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání VŠESTRANNOSTÍ PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad Nisou, Velké Hamry Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně pozorovat, vyjadřovat a konat.

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Všestranností pro život Základní školy a Mateřské školy Velké Hamry II. 212 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků se specifickými poruchami učení a chování Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním

3 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Tabelace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk - charakteristika Český jazyk vzdělávací obsah Anglický jazyk - charakteristika Anglický jazyk vzdělávací obsah Matematika Matematika - charakteristika Matematika vzdělávací obsah Informační a komunikační technologie Informatika charakteristika Informatika vzdělávací obsah Člověk a jeho svět Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Prvouka - charakteristika Prvouka vzdělávací obsah Přírodověda a Vlastivěda charakteristika Přírodověda vzdělávací obsah Vlastivěda vzdělávací obsah Člověk a zdraví Tělesná výchova - charakteristika Tělesná výchova vzdělávací obsah Umění a kultura Hudební výchova a Výtvarná výchova - charakteristika Hudební výchova vzdělávací obsah

4 5.6.3 Výtvarná výchova vzdělávací obsah Člověk a svět práce Pracovní činnosti - charakteristika Pracovní činnosti vzdělávací obsah PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Kritéria hodnocení žáků Způsoby hodnocení AUTOEVALUACE ŠKOLY PŘÍLOHA Č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č

5 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program VŠESTRANNOSTÍ PRO ŽIVOT byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (č.j.: 27002/ se změnami provedenými k ). 1.2 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad Nisou, Velké Hamry Ředitelka : Mgr. Eliška Pavlatová IČO : IZO : RED-IZO : Kontakty: telefon, fax: , mobil: Zřizovatel Zřizovatel: Město Velké Hamry, Velké Hamry čp. 362 IČO: Kontakty: telefon: , mobil , fax:

6 1.4 Platnost dokumentu Školní vzdělávací program VŠESTRANNOSTÍ PRO ŽIVOT je platný od Velké Hamry Mgr. Eliška Pavlatová, ředitelka školy 6

7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Město Velké Hamry se rozkládá v Libereckém kraji v trojúhelníku měst Železný Brod Jablonec nad Nisou Tanvald, v půvabném okolí kolem řeky Kamenice a od jejího pravého břehu stoupá v Černostudničním hřebenu až pod kopec Muchov (786 m n. m.). Pod tímto hřebenem se rozkládá vesnička Velké Hamry II., místními nazývaná Hamrska, která je součástí města. Pojmenování obce pochází od železných hamrů, které zde stávaly pravděpodobně ve století. Školní budova je součástí podhorské vesničky od nepaměti, v různých časových obdobích byla dle počtu žáků stavebně upravována. V 70. letech 20. století po výstavbě pavilonové školy ve Velkých Hamrech bylo vyučování v hamrské školní budově ukončeno. Výuka v ní byla opět obnovena ve školním roce 1991/92. V současnosti má hamrská škola čtyři součásti základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. 2.1 Úplnost školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita 24 žáci ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ + MŠ IZO jídel ZŠ Velké Hamry II. je málotřídní škola s žáky ročníku, sloučených v jedné třídě. Od tvoří jeden právní subjekt - ZŠ+ MŠ + ŠJ. Od je součástí právního subjektu také školní družina (ŠD). Školní vyučování začíná v 7,30 hod. 7

8 2.2 Vybavení školy Dvoupodlažní školní budova stojí asi v polovině obce při silnici vedoucí z Tanvaldu do Zásady. Základní škola je školou jednotřídní se čtyřmi postupnými ročníky. Součástí školy je také mateřská škola, školní družina a školní jídelna. (A) materiální ZŠ je velmi dobře vybavena školními pomůckami (učebnicemi, didaktickými pomůckami, audiovizuální technikou, materiálem a dalšími potřebami), které jsou průběžně doplňovány dle finančních možností. Na jejich financování se částečně podílí taktéž zřizovatel školy. Jedna ze školních učeben je též učebnou počítačovou s velkým množstvím výukových programů pro jednotlivé ročníky i předměty a také pro zábavně tvůrčí programy ve školní družině. Žáci mají k dispozici počítače s rychlým připojením na internet. Žáci na nich samostatně pracují denně při vyučování i o přestávkách již od 1. třídy. Činnost školy podporují také rodiče sponzorskými dary (např. finance, materiál ) (B) prostorové Školní budova je dvoupodlažní. Prostory školy plně vyhovují provozu školního zařízení. V přízemí školy je šatna pro žáky ZŠ i MŠ, školní kuchyň a jídelna, sportovní herna, šatna a sociální zařízení pro zaměstnance a kotelna. První patro slouží potřebám MŠ. Najdeme zde dvě herny, ložnici, víceúčelovou kulturní místnost, oddělená sociální zařízení pro chlapce a dívky, sklad potravin pro ŠJ. Druhé poschodí a jeho prostory využívají žáci a zaměstnanci ZŠ. Slouží jim k tomu prostory dvou učeben (z nichž jedna je počítačová), ředitelna, (spojená se sborovnou), oddělená sociální zařízení pro chlapce a dívky, sklad učebnic a školních pomůcek. Počítačová učebna slouží zároveň také jako prostory pro ŠD a pomocné prostory pro učebnu I. Na školu navazuje školní zahrada, která je uzpůsobena sportovnímu vyžití dětí a používá se také jako venkovní učebna. Ve škole chybí tělocvična (je zde pouze sportovní herna). Proto využíváme tělocvičnu a plavecký bazén ve 3 km vzdálené ZŠ Velké Hamry, kam docházíme pěšky (není zde dopravní spojení.) 8

9 Škola je postupně dle finančních možností zřizovatele rekonstruována (vnitřní prostory). Venkovní prostory a školní zahrada teprve na rekonstrukci čekají. (C) technické Ředitelna, kterou využívají k práci pedagogové i nepedagogičtí pracovníci, je vybavena účelným zařízením i komunikační technikou. Jedna ze školních učeben je též učebnou počítačovou s velkým množstvím výukových programů pro jednotlivé ročníky i předměty a také pro zábavně tvůrčí programy ve školní družině. V současné době mají žáci k dispozici 4 počítače s rychlým připojením na internet. (Škola disponuje celkem 7 počítači.) Prostory 1. patra (MŠ) byly rekonstruovány a nově vybaveny. V nedávné době proběhla celková rekonstrukce školní kuchyně, která byla vybavená veškerým novým zařízením i elektrickými spotřebiči. V současné době probíhá rekonstrukce sportovní herny, která se nalézá v přízemí školy. Před ní byla a opět bude využívána k relaxaci žáků o přestávkách, k aktivitám ŠD, k besídkám atd. (D) hygienické Škola plně vyhovuje hygienickým normám pro školní zařízení. Prostory školních a provozních místností jsou vzhledem k počtu žáků nadstandardní. Ve škole je dodržována struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků i zaměstnanců. Pitný režim je zajišťován odběrem Školního mléka a z domácích zdrojů žáků. Dle kontroly Hygieny Jablonec nad Nisou disponuje škola zdravým prostředím učeben i ostatních prostor školy podle platných hygienických norem. Škola byla vybavena novým nábytkem. Všichni zaměstnanci školy jsou nekuřáci. Škola disponuje vlastní školní jídelnou a kuchyní, nacházející se v přízemí školy, kde se stravují všichni žáci i zaměstnanci školy. Obě jsou k tomuto účelu náležitě vybavené a respektují hygienické normy a věkové zvláštnosti žáků. Zaměstnanci školy se snaží předcházet úrazům žáků. Prostředky první pomoci, kontakty na lékaře a jiné speciální služby a jiná důležitá telefonní čísla jsou k dispozici na dostupném místě (chodba před ředitelnou.) Zaměstnanci školy preferují prostředí pohody, zdravého učení a otevřeného partnerství mezi sebou, mezi žáky a učiteli i mezi učiteli a rodiči. Jde jim o vzdělávání propojené se skutečným životem, o příznivé sociální klima, chtějí chránit žáky před šikanou násilím a jinými patologickými jevy. Rodiče jsou včas informováni o věcech uvnitř školy i mimo ni, je přihlíženo k osobním problémům žáků, k věkové přiměřenosti, je 9

10 uplatňováno motivující hodnocení s tolerantností k chybám a omylům. Protože jsou v jedné třídě vzděláváni žáci různého věku (6 10 let), je mezi nimi nutná spolupráce, pomoc jeden druhému, příslušnost ke komunitě třídy a vzájemná tolerance. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Na škole vyučují dvě kvalifikované učitelky (PF učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Jedna z nich je zároveň ředitelkou a třídní učitelkou (ČJ, MA), druhá učitelkou ZŠ (AJ, INF, PRV, VL, PŘ, TV, VV, HV, PČ), vychovatelkou ŠD a učitelkou v MŠ (sdružený trojúvazek). Ředitelka školy je absolventkou Funkčního studia I., je taktéž dyslektickou a logopedickou asistentkou, její kolegyně má specializaci SPUCH, zajišťuje oblast EVVO, připravuje MPP, podílí se na veškerých školních aktivitách mimo budovy školy (sportovní/výtvarné soutěže, kulturní představení, apod.), je předsedkyní Školské rady. Obě spolu denně úzce spolupracují, průběžně se vzdělávají, diagnostikují žáky, jsou schopny odborné pomoci žákům, na požádání i jejich rodičům. Pedagogický sbor pracuje dlouhodobě v týmu. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Během čtyř let školní docházky nabízíme tyto projekty: České pohádky Den pro mateřinku Den Země Lidové zvyky a tradice Místo, kde žijeme Nakupujeme Sportovní den Základy první pomoci Na mezinárodní spolupráci se škola nepodílí. Škola organizuje dle zájmu zákonných zástupců žáků ozdravné pobyty do zahraničí pro žáky a jejich rodiče (oblast Středomoří), pro poznávání prostředí, zvyklostí a kultury jiných států a tolerance k jiným rasám. Mezi další nepravidelně nabízené aktivity patří: sběr druhotných surovin, sportovní soutěže, výjezdy za kulturou, Ovoce do škol, Školní mléko, Zdravé zuby. 10

11 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči Školní rok začíná slavnostně za přítomnosti všech rodičů a starosty města. Školní vyučování je rodičům kdykoliv přístupné, rodiče se mohou kdykoliv dle svých zájmů a potřeb informovat na žáka, navštívit školu i učitele. Rodiče této možnosti využívají, spolupracují se školou, účastní se třídních schůzek, navštěvují ředitelku též z vlastní iniciativy, konzultují s ní a pomáhají řešit problémy svých dětí. Rodiče pomáhají zajišťovat dopravu žáků za kulturou a sportem vlastními osobními auty (špatná dopravní obslužnost). Někteří rodiče i jiní dárci podporují činnost školy sponzorskými dary (finance, věcné dary). Spolupráce s MŠ Spolupracujeme každodenně, protože je součástí základní školy. Žáci MŠ jsou připravováni na bezproblémový vstup do základní školy, znají prostředí, učitele i ostatní zaměstnance, své starší kamarády. Je zde rozvíjeno a upevňováno soužití všech věkových skupin dětí. Společně pořádáme návštěvy divadel, hry v přírodě, sportujeme, atd. Spolupráce se zřizovatelem Průběžně pokračujeme ve spolupráci se zřizovatelem (majitelem budovy) v nejnutnějších opravách udržovacích pracích na budově i v prostorách budovy. V přízemí školní budovy byly uvedeny do provozu nové prostory školní kuchyně, jídelny, šatny žáků a sociální zázemí pro zaměstnance šatna a WC. Tím se uvolnila část prostor 1. patra, které byly zcela zrekonstruovány a provozně propojeny. Nyní slouží potřebám MŠ. Starosta města opakovaně navštěvoval školu, zajímal se o její provoz, průběžně kontroloval hospodaření s finančními prostředky, operativně řeší vzniklé problémy. Protože školní budova vyžaduje i nadále značné finanční prostředky na udržovací a rekonstrukční práce, navrhuji zřizovateli požádat o státní dotaci na její opravu. Spolupráce s SDH Velké Hamry II. Dle potřeb školy zajišťovali bezplatně dopravu žáků na kratší vzdálenosti (do divadla v Desné a Tanvaldě, na exkurze, na plavecký výcvik, apod.). Spolupráce s TJ Sokol Velké Hamry II. Žáci školy chodí pravidelně cvičit do místní sokolovny, na tréninky fotbalu, účastní se přespolních běhů a sportovních soutěží, cyklistických závodů a jiných akcí pořádaných TJ Sokol. Tento spolek zapůjčuje též prostory sokolovny a sokolského hřiště TV a akcím školy (besídky, soutěže.). 11

12 Spolupráce s jinými školami, návaznost a přechod do 5. tř. Žáci 4. ročníku odcházejí do 5. třídy plně organizovaných škol v okolí. Spolupráce s těmito školami je vždy navázána již během školního roku. Dle instrukcí ředitelů těchto škol pomáháme mimo jiné s nákupy školních pomůcek a potřeb pro 5. ročník. Průběžně pravidelně spolupracujeme s málotřídními školami ve Zlaté Olešnici a na Nové Vsi výměna zkušeností, spolupráce v oblasti organizace kultury, exkurzí, besed, zájezdů atd. Poradenské služby Pravidelná spolupráce s PPP Jablonec nad Nisou. Pravidelná logopedická péče v MŠ. Žákům ZŠ zajišťují logopedickou péči rodiče u odborných logopedů. Případy sociálněpatologických jevů (šikana, drogy, záškoláctví ) jsme zatím nemuseli řešit. Spolupráce se Školskou radou (dále jen ŠR) 1. ledna 2006 byla ve škole zřízena Školská rada. Rada školy má tři členy, kteří jsou jmenováni a voleni: zástupce OÚ, zástupce rodičů, zástupce pedagogických pracovníků. Občasným hostem na schůzích školské rady je učitelka z MŠ či ředitelka. Školská rada pomáhá zajišťovat některé akce, podílí se na získávání sponzorských darů a je připravena řešit případné problémy ve vztahu mezi rodiči a školou. 12

13 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 Zaměření školy Cílem ve výchově a vzdělávání dětí mladšího školního věku je jejich harmonický rozvoj tělesných i duševních schopností. Na základě přispění k tomuto rozvoji dětí a dle místních podmínek jsme se zaměřili na tyto hlavní priority: I. Zdravý životní styl II. Výchova kulturního a všestranně vzdělaného žáka, diváka a čtenáře III. Enviromentální výchova IV. Estetická výchova Tyto priority jsou realizovány ve výuce, školních i mimoškolních aktivitách, ve školní družině (dále jen ŠD). Jsou spjaty se školním programem EVVO a s Minimálním preventivním programem (MPP). I. Zdravý životní styl hygiena školního prostředí - návyky péče o pořádek a čistotu prostředí, vhodné oblékání, ukládání oděvů a obuvi v šatně, péče o výzdobu třídy a školy, péče o květiny... pitný režim pití školního mléka, pitný režim je zajišťován rodinou účast v projektech Mléko do škol, Ovoce do škol školní jídelna - dodržování hygieny, kultura stolování, zdravý jídelníček, pitný režim v ŠJ pohybově relaxační režim využití velké přestávky k pohybové činnosti v tělocvičně i na čerstvém vzduchu, relaxační chvilky v hodinách správné držení těla, zdraví jako celoživotní hodnota, zdůraznění významu pohybových aktivit, informace o bezpečnosti při sportovních aktivitách účast ve sportovních soutěžích školních i mimoškolních (orientace na tradiční i netradiční soutěže, výběr z různých sportovních odvětví) využití klimatických podmínek - hry ve sněhu, základy běžeckého lyžování 13

14 smysluplné využití volného času zásady správného životního režimu, rozvržení práce a odpočinku, nasměrování k vhodnému využití volného času plavecký kurz účastní se všechny čtyři ročníky každoročně dopravní výchova návštěva dopravního hřiště ve 4. ročníku, výuka dopravní výchovy v rámci prvouky a ŠD, bezpečnost v silničním provozu organizace poznávacích a pobytových zájezdů v rámci kraje i republiky, ozdravné pobyty v zahraničí ochrana člověka za mimořádných životních situací evakuace žáků školy, procvičování dovedností první pomoci, prevence nemocí a ochrana zdraví, protidrogová prevence, prevence sociálně patologických jevů počítače, automaty. V této prioritě jsou utvářené hlavně klíčové kompetence sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní a občanské: žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém čerpá z názorů a příkladů ostatních, rozvíjí volní vlastnosti, překonává překážky chrání své zdraví i zdraví ostatních tráví smysluplně svůj volný čas, vytváří si kladné životní hodnoty učí se sebekriticky myslet, tvořit uvážlivá rozhodnutí učí se obhajovat svůj názor chrání životní prostředí a pečuje o ně je připraven ke klidnému řešení mimořádných životních situací II. Výchova kulturního a všestranně vzdělaného žáka, diváka a čtenáře vybudování školské žákovské knihovny nákup dětských knih, práce s dětskými časopisy, společná četba, práce s dětskými encyklopediemi a atlasy, výstavky a informace o dětských autorech a ilustrátorech besedy k významným výročím a státním svátkům kulturní tradice a zvyky u nás a v anglicky hovořících zemích hlavní rysy a rozdíly, Vánoce, Velikonoce, masopust, Halloween, nabídka možnosti jazykové výuky v rámci ŠD zájezdy na divadelní a filmová představení, návštěvy výstav, muzeí, knihoven 14

15 využití počítačů žáky k osvojení poznatků práce na PC výukové programy, encyklopedie, seznámení s textovým a grafickým editorem, přístup k internetu, denní možnost volného přístupu spolupráce s MŠ příprava na vstup do ZŠ, společná veřejná vystoupení dle potřeb a zájmu zřizovatele k různým příležitostem Tato priorita je zaměřena na rozvoj komunikativních a občanských kompetencí a kompetencí k učení: učí řešit konkrétní problémy, učí ovládat vlastní chování a jednání, spolupracovat ve skupině žák je veden ke čtení s porozuměním a zprostředkovaně k zájmu o čtení je veden v poznání práce s počítačem, rozvoj informací, schopnost vyhledávat, třídit a využívat je mu zprostředkován vnitřní prožitek kontaktem s uměleckým dílem, rozvoj jeho citového vnímání a fantazie uvědomuje si význam adekvátního chování při kulturních akcích, vhodnost oblečení získává úctu ke kulturním tradicím a hodnotám celkově se kultivuje jeho osobnost utváří si vztah k jiným národům učí se reprezentovat a kultivovaně vystupovat zapojuje se aktivně do kulturního dění III. Enviromentální výchova pochopit a respektovat zákonitosti přírody, vnímat její rozmanitost poznat základní ekologické souvislosti a problémy vést k šetření elektřinou, vodou, vlastních i školních pomůcek a potřeb sběrové akce a soutěže třídění papíru a plastů, apod. využití přírodního i odpadového materiálu v pracovní a výtvarné výchově exkurze přírodní chráněné oblasti, naučné stezky, místní podniky přírodovědné vycházky, péče o okolí školy a blízký les sběr plodů pro ptactvo a zvěř cvičení v přírodě spolupráce s organizacemi propagujícími enviromentální programy, využití jejich nabídek 15

16 Tato priorita je zároveň průřezovým tématem rozpracovaným do výuky. Prohlubuje rozvoj klíčových kompetencí sociálních a personálních, kompetencí k řešení problémů, občanských a pracovních kompetencí: utváření kladného vztahu k životnímu prostředí vědomí důležité a zodpovědné úlohy člověka v ochraně životního prostředí chápání základních ekologických souvislostí a problémů uvědomění si postavení člověka v přírodě, zodpovědnost rozhodnutí ochrana životního prostředí a péče o něho IV. Estetická výchova vytváření návyků správné držení těla při práci, udržování čistoty, péče o materiál a pomůcky, smysl pro pořádek a úpravnost při práci, smysl pro přesnost, pečlivost, svědomitost probuzení zájmu a citového vztahu žáků k výtvarnému dílu, správnému postoji k přírodě i věcem denní potřeby rozvoj dětského vkusu, čistota a upravenost prostředí, ve kterém se dítě pohybuje školní jídelna kultura stolování, správné stolování udržování tradic (Vánoce zpívání v kapli, besídka, masopust karneval s MŠ, Velikonoce oživení zvyků, Svátek matek besídka, ) výzdoba školy vybavení školy, výzdoba třídy, oken a chodeb vlastními pracemi žáků, péče o květiny, úprava okolí školy estetická úprava písemných projevů žáků, úprava zevnějšku, hygiena, čistota Tato priorita souvisí především s komunikativními, občanskými, sociálními a personálními a pracovními kompetencemi: úcta k tradicím, kultuře a kulturnímu prostředí zesílení možnosti estetického prožitku a tím utváření osobnosti žáka a jeho přístupu k aktivní tvorbě a ochraně životního prostředí, k úpravě zevnějšku, čistotě a hygieně žák odmítá projevy vandalismu orientuje se v kultuře (umění x kýč) rozhoduje se při volbě volitelných zájmových útvarů, uplatňuje a rozvíjí svůj talent 16

17 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Snažíme se umožňovat každému žákovi, aby pocítil uspokojení nad svými dosaženými výsledky. Vědomí úspěchu je pak každému vzpruhou k překonávání překážek. Škola musí umožnit každému žákovi takový tělesný a duševní vývoj, jakého je schopen. Způsob a míra žákova rozvoje se neposuzuje jen podle míry vědomostí, ale zejména, podle toho, s jakou jasností a jistotou dovede žák myslet, své myšlenky vyjadřovat a řešit úkoly z praktického života, jak se vyvíjí jeho osobnost ve své mnohostrannosti. ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV: v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo); k učení je třeba žáky motivovat a činit je zajímavým a přiměřeným jejich věku; nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, k tomu lze dospět tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry objevovat; chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu; kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život; efektivitu vzdělávání je založena na ověřování schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka; pozitivně laděné hodnotící soudy, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva; připravit je pro vstup do 5. ročníku do plně organizované školy. Naší snahou není předkládat žákům hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale vést je k tomu, aby vše nové, pokud to lze, získávali na základě činností, pozorování, pokusů na základě objevování. Nezaměstnávat jednostranně rozum a paměť žáků, ale působí také na jejich city a vůli. Nehromadí jen množství vědomostí místo jejich kvality, ale snaží se rozvíjet schopnosti žáků a seznamovat je s pracovními metodami a postupy. Tyto metody a postupy si žáci osvojují tak, aby je uměli uplatnit v životě a mohli se sami dál vzdělávat. Vlastní činností si žáci poměrně rychle a především trvale osvojují praktické zkušenosti, poznávají k čemu nový poznatek a dovednost slouží. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život kolem nás, a tak má pro žáky osobní smysl, a zároveň se zaměřuje na zvládnutí podstatných jevů. Činnosti s konkrétními věcmi a pokusy učí žáky vnímat učení jako činnost důležitou pro vlastní život i existenci okolního světa. V průběhu vzdělávacího procesu je žák veden k samokontrole, sebehodnocení a samostatnému rozhodování. Učí se pracovat sám i spolupracovat v týmu. 17

18 Nedílnou součástí školní práce je individualizace, tzn. dát každému žákovi možnost, aby daný úkol nebo problém řešil vlastním způsobem, na základě svých zkušeností a dovedností. Tato metoda napomůže učiteli dobře poznat, do jaké míry žáci zvládli učivo, zvláště když učitel dovede využívat individualizaci pro zpětnou vazbu. Tato metoda vede také k tomu, že si žáci uvědomí, co se vlastně učí a co z toho už umí. Menší nadání nebo částečná neznalost v některé oblasti by neměly být překážkou rozvoje žáka v jiných oblastech. Aby toho mohlo být dosaženo, zaměřujeme se na využívání mezipředmětových vztahů. To znamená, že učí žáky užívat všech vědomostí a dovedností, kterým se naučili při každé vhodné příležitosti, ve všech učebních předmětech i v praktickém životě. Pracovní postup k dosažení určitého učebního cíle se řídí nejen povahou probíraného učiva, ale též charakterem vývojového období žáků. Každý žák má nárok na individuální tempo, možnost chybování a znovuobjevování, hodnocení podle individuálního pokroku v učení. Každý má mít prostor na individuální projev a názor, prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci. Naše škola se snaží zabezpečovat žákům prostředí jistoty, bezpečí, podporuje sebedůvěru, sounáležitost a seberealizaci. V průběhu vyučování dbáme na pozitivní ladění hodnotících soudů. Uvědomujeme si, že všechny neúspěchy žáků, obzvláště počáteční, nepříznivě dopadají na vztah žáků ke škole i k dalšímu učení. Shrnuto - posilujeme klady malé školy. A to zejména příjemné, klidné, rodinné prostředí, individuální přístup, samostatnost, ale zároveň podpora skupinového řešení úkolů, týmová spolupráce, ohleduplnosti ke slabším a mladším, výrazné omezení arogance a agresivity mezi dětmi, absence šikany, užší kontakt mezi rodiči a školou. 18

19 Klíčové kompetence Co žák 4. ročníku zvládne a dovede Co to ve škole znamená seznamuje se s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního učení učivo je probíráno různými způsoby a metodami tak, aby si mohl žák uvědomovat jaký styl mu vyhovuje individuální přístup k žákovi v jednoduchém textu vyhledává informace a třídí informace na základě pochopení třídících kriterií žáci se postupně učí vyhledávat samostatně informace kompetence k učení operuje se základními termíny probíranými v rámci nabízeného učiva škola si postupně vytváří systém výuky, ve kterém se snaží, aby učivo smysluplně prolínalo jednotlivými předměty tak, aby základní vědomosti z jedné oblasti pomohly k nabytí nové vědomosti v jiné oblasti (transfer) zapisuje průběh a výsledky pozorování žáci zapisují jednoduchá pozorování na základě vlastních schopností a dovedností má adekvátní vztah k učení, posuzuje vlastní pokrok a plánuje si zdokonalení svého učení žáci jsou postupně vedeni k využívání vlastních vědomostí k pomoci spolužákům (skupinová práce, společné řešení úkolů, ) výuka je postupně doplňována motivačními úkoly žáci jsou postupně vedeni k samostatnosti (zadávání samostatných úkolů, ) žákům je umožňována realizace vlastních nápadů (burza nápadů, ) kompetence k řešení problémů za pomoci dospělého vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a seznámí se s problémem žáci jsou vedeni k otevřenému upozorňování na problémy (kdykoliv, ranní kruhy, apod.) vzniklé problémy se snažíme řešit s ohledem na věk a hned vyhledává informace vhodné k řešení problémů žáci řeší úkoly z praxe 19

20 Klíčové kompetence Co žák 4. ročníku zvládne a dovede Co to ve škole znamená s ohledem na věk a schopnosti samostatně řeší problémy, ve kterých volí vhodné způsoby řešení samostatnost žáků přiměřená věku s ohledem na věk a schopnosti činí rozhodnutí, je schopen je obhájit a nést za ně zodpovědnost žáci si volí pořadí vypracování zadaných úkolů, či výběr úkolů s ohledem na věk a schopnosti formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v písemném i ústním projevu žáci mohou denně prezentovat své názory při ranním kruhu žáci prezentují výsledky své práce před spolužáky naslouchá promluvám druhých lidí a přemýšlí o nich žáci se účastní besed na různá témata žáci se zapojují do brainstormingu ve výuce kompetence komunikativní seznamuje se s různými typy textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků při ranním kruhu jsou vyslechnuti všichni žáci žák používá při výuce různé texty a záznamy, obrazové materiály, běžně užívaná gesta, zvuky a jiné informační a komunikační prostředky s ohledem na věk a schopnosti využívá informační a komunikační prostředky a technologie žáci pracují s výukovými programy, mají každodenní přístup k PC, seznamují se s textovým a grafickým editorem spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu žáci spolupracují ve skupině kompetence sociální a personální poskytne pomoc nebo o ni požádá žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci při ranním kruhu mají možnost dle svého uvážení projevit pocity a nálady přispívá k diskusi v malé skupině žáci se zapojují do brainstormingu ve výuce 20

21 Klíčové kompetence Co žák 4. ročníku zvládne a dovede Co to ve škole znamená seznamuje se s přesvědčením druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, upozorní na fyzické i psychické násilí žáci se podílejí na dotváření pravidel chování ve třídě žáci mají možnost dle svého uvážení upozornit na fyzické či psychické násilí, se kterým se setkávají s ohledem na věk se seznamuje se zákony, které se ho přímo dotýkají žáci jsou seznamováni se základními právy a povinnostmi dítěte (ranní kruh, prvouka, diskuse) kompetence občanské je schopen rozhodnout se v jednoduché životní situaci, v případě ohrožení zná základní postupy řešení této situace v rámci výuky se žáci vžívají do rolí v různých životních situacích a učí se je řešit žáci znají důležitá telefonní čísla seznamuje se s našimi lidovými tradicemi, kulturně-historickým dědictvím, uměleckými díly dle svého zájmu se aktivně zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. žáci se účastní školních akcí podporujících lidové tradice (Vánoce, Velikonoce, ) žáci se podílejí na přípravě besídky pro širokou veřejnost (Vánoční besídka, besídka ke Svátku matek, ) žáci se v rámci svých možností účastní sportovních soutěží (školní i mimoškolní soutěže) seznamuje se se základními ekologickými a environmentálními problémy, je schopen je ve svém okolí objevovat žáci se podílejí na řešení problémů související s ochranou ŽP čistí studánky, potůčky, les třídí odpad kompetence pracovní ve vyučovacích hodinách používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky hodnotí výsledky své práce z hlediska kvality a hospodárnosti žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpečnosti žáci jsou vedeni k sebehodnocení své práce 21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Č.J.: 52/06 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Školní vzdělávací program předškolního a základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Sluhy

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU OD 1. 9. 2013 Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Upravená verze Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177/07 13 OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze č. 3 z 31. 8. 2010 Platnost od 1. 9. 2010 0 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Adresa a kontakty... 3 1.2 Vedení školy... 3 1.3 Předkladatel a zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy,

Více

Základní škola Štětí, Školní 559

Základní škola Štětí, Školní 559 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA STÁDLEC 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah: Identifikační údaje..str. 3 Charakteristika školy.str. 4 Charakteristika ŠVP.str. 8 Učební plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více