ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání VŠESTRANNOSTÍ PRO ŽIVOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání VŠESTRANNOSTÍ PRO ŽIVOT"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání VŠESTRANNOSTÍ PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad Nisou, Velké Hamry Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně pozorovat, vyjadřovat a konat.

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Všestranností pro život Základní školy a Mateřské školy Velké Hamry II. 212 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků se specifickými poruchami učení a chování Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním

3 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Tabelace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk - charakteristika Český jazyk vzdělávací obsah Anglický jazyk - charakteristika Anglický jazyk vzdělávací obsah Matematika Matematika - charakteristika Matematika vzdělávací obsah Informační a komunikační technologie Informatika charakteristika Informatika vzdělávací obsah Člověk a jeho svět Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Prvouka - charakteristika Prvouka vzdělávací obsah Přírodověda a Vlastivěda charakteristika Přírodověda vzdělávací obsah Vlastivěda vzdělávací obsah Člověk a zdraví Tělesná výchova - charakteristika Tělesná výchova vzdělávací obsah Umění a kultura Hudební výchova a Výtvarná výchova - charakteristika Hudební výchova vzdělávací obsah

4 5.6.3 Výtvarná výchova vzdělávací obsah Člověk a svět práce Pracovní činnosti - charakteristika Pracovní činnosti vzdělávací obsah PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Kritéria hodnocení žáků Způsoby hodnocení AUTOEVALUACE ŠKOLY PŘÍLOHA Č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č

5 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program VŠESTRANNOSTÍ PRO ŽIVOT byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (č.j.: 27002/ se změnami provedenými k ). 1.2 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad Nisou, Velké Hamry Ředitelka : Mgr. Eliška Pavlatová IČO : IZO : RED-IZO : Kontakty: telefon, fax: , mobil: Zřizovatel Zřizovatel: Město Velké Hamry, Velké Hamry čp. 362 IČO: Kontakty: telefon: , mobil , fax:

6 1.4 Platnost dokumentu Školní vzdělávací program VŠESTRANNOSTÍ PRO ŽIVOT je platný od Velké Hamry Mgr. Eliška Pavlatová, ředitelka školy 6

7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Město Velké Hamry se rozkládá v Libereckém kraji v trojúhelníku měst Železný Brod Jablonec nad Nisou Tanvald, v půvabném okolí kolem řeky Kamenice a od jejího pravého břehu stoupá v Černostudničním hřebenu až pod kopec Muchov (786 m n. m.). Pod tímto hřebenem se rozkládá vesnička Velké Hamry II., místními nazývaná Hamrska, která je součástí města. Pojmenování obce pochází od železných hamrů, které zde stávaly pravděpodobně ve století. Školní budova je součástí podhorské vesničky od nepaměti, v různých časových obdobích byla dle počtu žáků stavebně upravována. V 70. letech 20. století po výstavbě pavilonové školy ve Velkých Hamrech bylo vyučování v hamrské školní budově ukončeno. Výuka v ní byla opět obnovena ve školním roce 1991/92. V současnosti má hamrská škola čtyři součásti základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. 2.1 Úplnost školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita 24 žáci ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ + MŠ IZO jídel ZŠ Velké Hamry II. je málotřídní škola s žáky ročníku, sloučených v jedné třídě. Od tvoří jeden právní subjekt - ZŠ+ MŠ + ŠJ. Od je součástí právního subjektu také školní družina (ŠD). Školní vyučování začíná v 7,30 hod. 7

8 2.2 Vybavení školy Dvoupodlažní školní budova stojí asi v polovině obce při silnici vedoucí z Tanvaldu do Zásady. Základní škola je školou jednotřídní se čtyřmi postupnými ročníky. Součástí školy je také mateřská škola, školní družina a školní jídelna. (A) materiální ZŠ je velmi dobře vybavena školními pomůckami (učebnicemi, didaktickými pomůckami, audiovizuální technikou, materiálem a dalšími potřebami), které jsou průběžně doplňovány dle finančních možností. Na jejich financování se částečně podílí taktéž zřizovatel školy. Jedna ze školních učeben je též učebnou počítačovou s velkým množstvím výukových programů pro jednotlivé ročníky i předměty a také pro zábavně tvůrčí programy ve školní družině. Žáci mají k dispozici počítače s rychlým připojením na internet. Žáci na nich samostatně pracují denně při vyučování i o přestávkách již od 1. třídy. Činnost školy podporují také rodiče sponzorskými dary (např. finance, materiál ) (B) prostorové Školní budova je dvoupodlažní. Prostory školy plně vyhovují provozu školního zařízení. V přízemí školy je šatna pro žáky ZŠ i MŠ, školní kuchyň a jídelna, sportovní herna, šatna a sociální zařízení pro zaměstnance a kotelna. První patro slouží potřebám MŠ. Najdeme zde dvě herny, ložnici, víceúčelovou kulturní místnost, oddělená sociální zařízení pro chlapce a dívky, sklad potravin pro ŠJ. Druhé poschodí a jeho prostory využívají žáci a zaměstnanci ZŠ. Slouží jim k tomu prostory dvou učeben (z nichž jedna je počítačová), ředitelna, (spojená se sborovnou), oddělená sociální zařízení pro chlapce a dívky, sklad učebnic a školních pomůcek. Počítačová učebna slouží zároveň také jako prostory pro ŠD a pomocné prostory pro učebnu I. Na školu navazuje školní zahrada, která je uzpůsobena sportovnímu vyžití dětí a používá se také jako venkovní učebna. Ve škole chybí tělocvična (je zde pouze sportovní herna). Proto využíváme tělocvičnu a plavecký bazén ve 3 km vzdálené ZŠ Velké Hamry, kam docházíme pěšky (není zde dopravní spojení.) 8

9 Škola je postupně dle finančních možností zřizovatele rekonstruována (vnitřní prostory). Venkovní prostory a školní zahrada teprve na rekonstrukci čekají. (C) technické Ředitelna, kterou využívají k práci pedagogové i nepedagogičtí pracovníci, je vybavena účelným zařízením i komunikační technikou. Jedna ze školních učeben je též učebnou počítačovou s velkým množstvím výukových programů pro jednotlivé ročníky i předměty a také pro zábavně tvůrčí programy ve školní družině. V současné době mají žáci k dispozici 4 počítače s rychlým připojením na internet. (Škola disponuje celkem 7 počítači.) Prostory 1. patra (MŠ) byly rekonstruovány a nově vybaveny. V nedávné době proběhla celková rekonstrukce školní kuchyně, která byla vybavená veškerým novým zařízením i elektrickými spotřebiči. V současné době probíhá rekonstrukce sportovní herny, která se nalézá v přízemí školy. Před ní byla a opět bude využívána k relaxaci žáků o přestávkách, k aktivitám ŠD, k besídkám atd. (D) hygienické Škola plně vyhovuje hygienickým normám pro školní zařízení. Prostory školních a provozních místností jsou vzhledem k počtu žáků nadstandardní. Ve škole je dodržována struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků i zaměstnanců. Pitný režim je zajišťován odběrem Školního mléka a z domácích zdrojů žáků. Dle kontroly Hygieny Jablonec nad Nisou disponuje škola zdravým prostředím učeben i ostatních prostor školy podle platných hygienických norem. Škola byla vybavena novým nábytkem. Všichni zaměstnanci školy jsou nekuřáci. Škola disponuje vlastní školní jídelnou a kuchyní, nacházející se v přízemí školy, kde se stravují všichni žáci i zaměstnanci školy. Obě jsou k tomuto účelu náležitě vybavené a respektují hygienické normy a věkové zvláštnosti žáků. Zaměstnanci školy se snaží předcházet úrazům žáků. Prostředky první pomoci, kontakty na lékaře a jiné speciální služby a jiná důležitá telefonní čísla jsou k dispozici na dostupném místě (chodba před ředitelnou.) Zaměstnanci školy preferují prostředí pohody, zdravého učení a otevřeného partnerství mezi sebou, mezi žáky a učiteli i mezi učiteli a rodiči. Jde jim o vzdělávání propojené se skutečným životem, o příznivé sociální klima, chtějí chránit žáky před šikanou násilím a jinými patologickými jevy. Rodiče jsou včas informováni o věcech uvnitř školy i mimo ni, je přihlíženo k osobním problémům žáků, k věkové přiměřenosti, je 9

10 uplatňováno motivující hodnocení s tolerantností k chybám a omylům. Protože jsou v jedné třídě vzděláváni žáci různého věku (6 10 let), je mezi nimi nutná spolupráce, pomoc jeden druhému, příslušnost ke komunitě třídy a vzájemná tolerance. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Na škole vyučují dvě kvalifikované učitelky (PF učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Jedna z nich je zároveň ředitelkou a třídní učitelkou (ČJ, MA), druhá učitelkou ZŠ (AJ, INF, PRV, VL, PŘ, TV, VV, HV, PČ), vychovatelkou ŠD a učitelkou v MŠ (sdružený trojúvazek). Ředitelka školy je absolventkou Funkčního studia I., je taktéž dyslektickou a logopedickou asistentkou, její kolegyně má specializaci SPUCH, zajišťuje oblast EVVO, připravuje MPP, podílí se na veškerých školních aktivitách mimo budovy školy (sportovní/výtvarné soutěže, kulturní představení, apod.), je předsedkyní Školské rady. Obě spolu denně úzce spolupracují, průběžně se vzdělávají, diagnostikují žáky, jsou schopny odborné pomoci žákům, na požádání i jejich rodičům. Pedagogický sbor pracuje dlouhodobě v týmu. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Během čtyř let školní docházky nabízíme tyto projekty: České pohádky Den pro mateřinku Den Země Lidové zvyky a tradice Místo, kde žijeme Nakupujeme Sportovní den Základy první pomoci Na mezinárodní spolupráci se škola nepodílí. Škola organizuje dle zájmu zákonných zástupců žáků ozdravné pobyty do zahraničí pro žáky a jejich rodiče (oblast Středomoří), pro poznávání prostředí, zvyklostí a kultury jiných států a tolerance k jiným rasám. Mezi další nepravidelně nabízené aktivity patří: sběr druhotných surovin, sportovní soutěže, výjezdy za kulturou, Ovoce do škol, Školní mléko, Zdravé zuby. 10

11 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči Školní rok začíná slavnostně za přítomnosti všech rodičů a starosty města. Školní vyučování je rodičům kdykoliv přístupné, rodiče se mohou kdykoliv dle svých zájmů a potřeb informovat na žáka, navštívit školu i učitele. Rodiče této možnosti využívají, spolupracují se školou, účastní se třídních schůzek, navštěvují ředitelku též z vlastní iniciativy, konzultují s ní a pomáhají řešit problémy svých dětí. Rodiče pomáhají zajišťovat dopravu žáků za kulturou a sportem vlastními osobními auty (špatná dopravní obslužnost). Někteří rodiče i jiní dárci podporují činnost školy sponzorskými dary (finance, věcné dary). Spolupráce s MŠ Spolupracujeme každodenně, protože je součástí základní školy. Žáci MŠ jsou připravováni na bezproblémový vstup do základní školy, znají prostředí, učitele i ostatní zaměstnance, své starší kamarády. Je zde rozvíjeno a upevňováno soužití všech věkových skupin dětí. Společně pořádáme návštěvy divadel, hry v přírodě, sportujeme, atd. Spolupráce se zřizovatelem Průběžně pokračujeme ve spolupráci se zřizovatelem (majitelem budovy) v nejnutnějších opravách udržovacích pracích na budově i v prostorách budovy. V přízemí školní budovy byly uvedeny do provozu nové prostory školní kuchyně, jídelny, šatny žáků a sociální zázemí pro zaměstnance šatna a WC. Tím se uvolnila část prostor 1. patra, které byly zcela zrekonstruovány a provozně propojeny. Nyní slouží potřebám MŠ. Starosta města opakovaně navštěvoval školu, zajímal se o její provoz, průběžně kontroloval hospodaření s finančními prostředky, operativně řeší vzniklé problémy. Protože školní budova vyžaduje i nadále značné finanční prostředky na udržovací a rekonstrukční práce, navrhuji zřizovateli požádat o státní dotaci na její opravu. Spolupráce s SDH Velké Hamry II. Dle potřeb školy zajišťovali bezplatně dopravu žáků na kratší vzdálenosti (do divadla v Desné a Tanvaldě, na exkurze, na plavecký výcvik, apod.). Spolupráce s TJ Sokol Velké Hamry II. Žáci školy chodí pravidelně cvičit do místní sokolovny, na tréninky fotbalu, účastní se přespolních běhů a sportovních soutěží, cyklistických závodů a jiných akcí pořádaných TJ Sokol. Tento spolek zapůjčuje též prostory sokolovny a sokolského hřiště TV a akcím školy (besídky, soutěže.). 11

12 Spolupráce s jinými školami, návaznost a přechod do 5. tř. Žáci 4. ročníku odcházejí do 5. třídy plně organizovaných škol v okolí. Spolupráce s těmito školami je vždy navázána již během školního roku. Dle instrukcí ředitelů těchto škol pomáháme mimo jiné s nákupy školních pomůcek a potřeb pro 5. ročník. Průběžně pravidelně spolupracujeme s málotřídními školami ve Zlaté Olešnici a na Nové Vsi výměna zkušeností, spolupráce v oblasti organizace kultury, exkurzí, besed, zájezdů atd. Poradenské služby Pravidelná spolupráce s PPP Jablonec nad Nisou. Pravidelná logopedická péče v MŠ. Žákům ZŠ zajišťují logopedickou péči rodiče u odborných logopedů. Případy sociálněpatologických jevů (šikana, drogy, záškoláctví ) jsme zatím nemuseli řešit. Spolupráce se Školskou radou (dále jen ŠR) 1. ledna 2006 byla ve škole zřízena Školská rada. Rada školy má tři členy, kteří jsou jmenováni a voleni: zástupce OÚ, zástupce rodičů, zástupce pedagogických pracovníků. Občasným hostem na schůzích školské rady je učitelka z MŠ či ředitelka. Školská rada pomáhá zajišťovat některé akce, podílí se na získávání sponzorských darů a je připravena řešit případné problémy ve vztahu mezi rodiči a školou. 12

13 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 Zaměření školy Cílem ve výchově a vzdělávání dětí mladšího školního věku je jejich harmonický rozvoj tělesných i duševních schopností. Na základě přispění k tomuto rozvoji dětí a dle místních podmínek jsme se zaměřili na tyto hlavní priority: I. Zdravý životní styl II. Výchova kulturního a všestranně vzdělaného žáka, diváka a čtenáře III. Enviromentální výchova IV. Estetická výchova Tyto priority jsou realizovány ve výuce, školních i mimoškolních aktivitách, ve školní družině (dále jen ŠD). Jsou spjaty se školním programem EVVO a s Minimálním preventivním programem (MPP). I. Zdravý životní styl hygiena školního prostředí - návyky péče o pořádek a čistotu prostředí, vhodné oblékání, ukládání oděvů a obuvi v šatně, péče o výzdobu třídy a školy, péče o květiny... pitný režim pití školního mléka, pitný režim je zajišťován rodinou účast v projektech Mléko do škol, Ovoce do škol školní jídelna - dodržování hygieny, kultura stolování, zdravý jídelníček, pitný režim v ŠJ pohybově relaxační režim využití velké přestávky k pohybové činnosti v tělocvičně i na čerstvém vzduchu, relaxační chvilky v hodinách správné držení těla, zdraví jako celoživotní hodnota, zdůraznění významu pohybových aktivit, informace o bezpečnosti při sportovních aktivitách účast ve sportovních soutěžích školních i mimoškolních (orientace na tradiční i netradiční soutěže, výběr z různých sportovních odvětví) využití klimatických podmínek - hry ve sněhu, základy běžeckého lyžování 13

14 smysluplné využití volného času zásady správného životního režimu, rozvržení práce a odpočinku, nasměrování k vhodnému využití volného času plavecký kurz účastní se všechny čtyři ročníky každoročně dopravní výchova návštěva dopravního hřiště ve 4. ročníku, výuka dopravní výchovy v rámci prvouky a ŠD, bezpečnost v silničním provozu organizace poznávacích a pobytových zájezdů v rámci kraje i republiky, ozdravné pobyty v zahraničí ochrana člověka za mimořádných životních situací evakuace žáků školy, procvičování dovedností první pomoci, prevence nemocí a ochrana zdraví, protidrogová prevence, prevence sociálně patologických jevů počítače, automaty. V této prioritě jsou utvářené hlavně klíčové kompetence sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní a občanské: žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém čerpá z názorů a příkladů ostatních, rozvíjí volní vlastnosti, překonává překážky chrání své zdraví i zdraví ostatních tráví smysluplně svůj volný čas, vytváří si kladné životní hodnoty učí se sebekriticky myslet, tvořit uvážlivá rozhodnutí učí se obhajovat svůj názor chrání životní prostředí a pečuje o ně je připraven ke klidnému řešení mimořádných životních situací II. Výchova kulturního a všestranně vzdělaného žáka, diváka a čtenáře vybudování školské žákovské knihovny nákup dětských knih, práce s dětskými časopisy, společná četba, práce s dětskými encyklopediemi a atlasy, výstavky a informace o dětských autorech a ilustrátorech besedy k významným výročím a státním svátkům kulturní tradice a zvyky u nás a v anglicky hovořících zemích hlavní rysy a rozdíly, Vánoce, Velikonoce, masopust, Halloween, nabídka možnosti jazykové výuky v rámci ŠD zájezdy na divadelní a filmová představení, návštěvy výstav, muzeí, knihoven 14

15 využití počítačů žáky k osvojení poznatků práce na PC výukové programy, encyklopedie, seznámení s textovým a grafickým editorem, přístup k internetu, denní možnost volného přístupu spolupráce s MŠ příprava na vstup do ZŠ, společná veřejná vystoupení dle potřeb a zájmu zřizovatele k různým příležitostem Tato priorita je zaměřena na rozvoj komunikativních a občanských kompetencí a kompetencí k učení: učí řešit konkrétní problémy, učí ovládat vlastní chování a jednání, spolupracovat ve skupině žák je veden ke čtení s porozuměním a zprostředkovaně k zájmu o čtení je veden v poznání práce s počítačem, rozvoj informací, schopnost vyhledávat, třídit a využívat je mu zprostředkován vnitřní prožitek kontaktem s uměleckým dílem, rozvoj jeho citového vnímání a fantazie uvědomuje si význam adekvátního chování při kulturních akcích, vhodnost oblečení získává úctu ke kulturním tradicím a hodnotám celkově se kultivuje jeho osobnost utváří si vztah k jiným národům učí se reprezentovat a kultivovaně vystupovat zapojuje se aktivně do kulturního dění III. Enviromentální výchova pochopit a respektovat zákonitosti přírody, vnímat její rozmanitost poznat základní ekologické souvislosti a problémy vést k šetření elektřinou, vodou, vlastních i školních pomůcek a potřeb sběrové akce a soutěže třídění papíru a plastů, apod. využití přírodního i odpadového materiálu v pracovní a výtvarné výchově exkurze přírodní chráněné oblasti, naučné stezky, místní podniky přírodovědné vycházky, péče o okolí školy a blízký les sběr plodů pro ptactvo a zvěř cvičení v přírodě spolupráce s organizacemi propagujícími enviromentální programy, využití jejich nabídek 15

16 Tato priorita je zároveň průřezovým tématem rozpracovaným do výuky. Prohlubuje rozvoj klíčových kompetencí sociálních a personálních, kompetencí k řešení problémů, občanských a pracovních kompetencí: utváření kladného vztahu k životnímu prostředí vědomí důležité a zodpovědné úlohy člověka v ochraně životního prostředí chápání základních ekologických souvislostí a problémů uvědomění si postavení člověka v přírodě, zodpovědnost rozhodnutí ochrana životního prostředí a péče o něho IV. Estetická výchova vytváření návyků správné držení těla při práci, udržování čistoty, péče o materiál a pomůcky, smysl pro pořádek a úpravnost při práci, smysl pro přesnost, pečlivost, svědomitost probuzení zájmu a citového vztahu žáků k výtvarnému dílu, správnému postoji k přírodě i věcem denní potřeby rozvoj dětského vkusu, čistota a upravenost prostředí, ve kterém se dítě pohybuje školní jídelna kultura stolování, správné stolování udržování tradic (Vánoce zpívání v kapli, besídka, masopust karneval s MŠ, Velikonoce oživení zvyků, Svátek matek besídka, ) výzdoba školy vybavení školy, výzdoba třídy, oken a chodeb vlastními pracemi žáků, péče o květiny, úprava okolí školy estetická úprava písemných projevů žáků, úprava zevnějšku, hygiena, čistota Tato priorita souvisí především s komunikativními, občanskými, sociálními a personálními a pracovními kompetencemi: úcta k tradicím, kultuře a kulturnímu prostředí zesílení možnosti estetického prožitku a tím utváření osobnosti žáka a jeho přístupu k aktivní tvorbě a ochraně životního prostředí, k úpravě zevnějšku, čistotě a hygieně žák odmítá projevy vandalismu orientuje se v kultuře (umění x kýč) rozhoduje se při volbě volitelných zájmových útvarů, uplatňuje a rozvíjí svůj talent 16

17 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Snažíme se umožňovat každému žákovi, aby pocítil uspokojení nad svými dosaženými výsledky. Vědomí úspěchu je pak každému vzpruhou k překonávání překážek. Škola musí umožnit každému žákovi takový tělesný a duševní vývoj, jakého je schopen. Způsob a míra žákova rozvoje se neposuzuje jen podle míry vědomostí, ale zejména, podle toho, s jakou jasností a jistotou dovede žák myslet, své myšlenky vyjadřovat a řešit úkoly z praktického života, jak se vyvíjí jeho osobnost ve své mnohostrannosti. ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV: v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo); k učení je třeba žáky motivovat a činit je zajímavým a přiměřeným jejich věku; nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, k tomu lze dospět tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry objevovat; chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu; kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život; efektivitu vzdělávání je založena na ověřování schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka; pozitivně laděné hodnotící soudy, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva; připravit je pro vstup do 5. ročníku do plně organizované školy. Naší snahou není předkládat žákům hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale vést je k tomu, aby vše nové, pokud to lze, získávali na základě činností, pozorování, pokusů na základě objevování. Nezaměstnávat jednostranně rozum a paměť žáků, ale působí také na jejich city a vůli. Nehromadí jen množství vědomostí místo jejich kvality, ale snaží se rozvíjet schopnosti žáků a seznamovat je s pracovními metodami a postupy. Tyto metody a postupy si žáci osvojují tak, aby je uměli uplatnit v životě a mohli se sami dál vzdělávat. Vlastní činností si žáci poměrně rychle a především trvale osvojují praktické zkušenosti, poznávají k čemu nový poznatek a dovednost slouží. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život kolem nás, a tak má pro žáky osobní smysl, a zároveň se zaměřuje na zvládnutí podstatných jevů. Činnosti s konkrétními věcmi a pokusy učí žáky vnímat učení jako činnost důležitou pro vlastní život i existenci okolního světa. V průběhu vzdělávacího procesu je žák veden k samokontrole, sebehodnocení a samostatnému rozhodování. Učí se pracovat sám i spolupracovat v týmu. 17

18 Nedílnou součástí školní práce je individualizace, tzn. dát každému žákovi možnost, aby daný úkol nebo problém řešil vlastním způsobem, na základě svých zkušeností a dovedností. Tato metoda napomůže učiteli dobře poznat, do jaké míry žáci zvládli učivo, zvláště když učitel dovede využívat individualizaci pro zpětnou vazbu. Tato metoda vede také k tomu, že si žáci uvědomí, co se vlastně učí a co z toho už umí. Menší nadání nebo částečná neznalost v některé oblasti by neměly být překážkou rozvoje žáka v jiných oblastech. Aby toho mohlo být dosaženo, zaměřujeme se na využívání mezipředmětových vztahů. To znamená, že učí žáky užívat všech vědomostí a dovedností, kterým se naučili při každé vhodné příležitosti, ve všech učebních předmětech i v praktickém životě. Pracovní postup k dosažení určitého učebního cíle se řídí nejen povahou probíraného učiva, ale též charakterem vývojového období žáků. Každý žák má nárok na individuální tempo, možnost chybování a znovuobjevování, hodnocení podle individuálního pokroku v učení. Každý má mít prostor na individuální projev a názor, prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci. Naše škola se snaží zabezpečovat žákům prostředí jistoty, bezpečí, podporuje sebedůvěru, sounáležitost a seberealizaci. V průběhu vyučování dbáme na pozitivní ladění hodnotících soudů. Uvědomujeme si, že všechny neúspěchy žáků, obzvláště počáteční, nepříznivě dopadají na vztah žáků ke škole i k dalšímu učení. Shrnuto - posilujeme klady malé školy. A to zejména příjemné, klidné, rodinné prostředí, individuální přístup, samostatnost, ale zároveň podpora skupinového řešení úkolů, týmová spolupráce, ohleduplnosti ke slabším a mladším, výrazné omezení arogance a agresivity mezi dětmi, absence šikany, užší kontakt mezi rodiči a školou. 18

19 Klíčové kompetence Co žák 4. ročníku zvládne a dovede Co to ve škole znamená seznamuje se s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního učení učivo je probíráno různými způsoby a metodami tak, aby si mohl žák uvědomovat jaký styl mu vyhovuje individuální přístup k žákovi v jednoduchém textu vyhledává informace a třídí informace na základě pochopení třídících kriterií žáci se postupně učí vyhledávat samostatně informace kompetence k učení operuje se základními termíny probíranými v rámci nabízeného učiva škola si postupně vytváří systém výuky, ve kterém se snaží, aby učivo smysluplně prolínalo jednotlivými předměty tak, aby základní vědomosti z jedné oblasti pomohly k nabytí nové vědomosti v jiné oblasti (transfer) zapisuje průběh a výsledky pozorování žáci zapisují jednoduchá pozorování na základě vlastních schopností a dovedností má adekvátní vztah k učení, posuzuje vlastní pokrok a plánuje si zdokonalení svého učení žáci jsou postupně vedeni k využívání vlastních vědomostí k pomoci spolužákům (skupinová práce, společné řešení úkolů, ) výuka je postupně doplňována motivačními úkoly žáci jsou postupně vedeni k samostatnosti (zadávání samostatných úkolů, ) žákům je umožňována realizace vlastních nápadů (burza nápadů, ) kompetence k řešení problémů za pomoci dospělého vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a seznámí se s problémem žáci jsou vedeni k otevřenému upozorňování na problémy (kdykoliv, ranní kruhy, apod.) vzniklé problémy se snažíme řešit s ohledem na věk a hned vyhledává informace vhodné k řešení problémů žáci řeší úkoly z praxe 19

20 Klíčové kompetence Co žák 4. ročníku zvládne a dovede Co to ve škole znamená s ohledem na věk a schopnosti samostatně řeší problémy, ve kterých volí vhodné způsoby řešení samostatnost žáků přiměřená věku s ohledem na věk a schopnosti činí rozhodnutí, je schopen je obhájit a nést za ně zodpovědnost žáci si volí pořadí vypracování zadaných úkolů, či výběr úkolů s ohledem na věk a schopnosti formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v písemném i ústním projevu žáci mohou denně prezentovat své názory při ranním kruhu žáci prezentují výsledky své práce před spolužáky naslouchá promluvám druhých lidí a přemýšlí o nich žáci se účastní besed na různá témata žáci se zapojují do brainstormingu ve výuce kompetence komunikativní seznamuje se s různými typy textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků při ranním kruhu jsou vyslechnuti všichni žáci žák používá při výuce různé texty a záznamy, obrazové materiály, běžně užívaná gesta, zvuky a jiné informační a komunikační prostředky s ohledem na věk a schopnosti využívá informační a komunikační prostředky a technologie žáci pracují s výukovými programy, mají každodenní přístup k PC, seznamují se s textovým a grafickým editorem spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu žáci spolupracují ve skupině kompetence sociální a personální poskytne pomoc nebo o ni požádá žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci při ranním kruhu mají možnost dle svého uvážení projevit pocity a nálady přispívá k diskusi v malé skupině žáci se zapojují do brainstormingu ve výuce 20

21 Klíčové kompetence Co žák 4. ročníku zvládne a dovede Co to ve škole znamená seznamuje se s přesvědčením druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, upozorní na fyzické i psychické násilí žáci se podílejí na dotváření pravidel chování ve třídě žáci mají možnost dle svého uvážení upozornit na fyzické či psychické násilí, se kterým se setkávají s ohledem na věk se seznamuje se zákony, které se ho přímo dotýkají žáci jsou seznamováni se základními právy a povinnostmi dítěte (ranní kruh, prvouka, diskuse) kompetence občanské je schopen rozhodnout se v jednoduché životní situaci, v případě ohrožení zná základní postupy řešení této situace v rámci výuky se žáci vžívají do rolí v různých životních situacích a učí se je řešit žáci znají důležitá telefonní čísla seznamuje se s našimi lidovými tradicemi, kulturně-historickým dědictvím, uměleckými díly dle svého zájmu se aktivně zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. žáci se účastní školních akcí podporujících lidové tradice (Vánoce, Velikonoce, ) žáci se podílejí na přípravě besídky pro širokou veřejnost (Vánoční besídka, besídka ke Svátku matek, ) žáci se v rámci svých možností účastní sportovních soutěží (školní i mimoškolní soutěže) seznamuje se se základními ekologickými a environmentálními problémy, je schopen je ve svém okolí objevovat žáci se podílejí na řešení problémů související s ochranou ŽP čistí studánky, potůčky, les třídí odpad kompetence pracovní ve vyučovacích hodinách používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky hodnotí výsledky své práce z hlediska kvality a hospodárnosti žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpečnosti žáci jsou vedeni k sebehodnocení své práce 21

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 4. Učební osnovy 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více