1 Identifikační údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Identifikační údaje"

Transkript

1 1 Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání podle RVP ZV: Školní vzdělávací program Sluníčko Platnost dokumentu od , podpis ředitele a razítko školy: 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu Škola: Základní a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., Lipník nad Bečvou Odloučené pracoviště: Bajákova 18., Přerov Zařazena v síti škol MŠMT ČR Zařazena v síti škol KÚ Olomouc Právní forma: Právnická osoba zapsaná do rejstříku Krajského obchodního soudu ( v r.1992 založena původně jako FO) Zřizovatel: Věra a Petr Pospíšilovi Ředitel ZŠ: Bc. Věra Pospíšilová Ředitelka MŠ: Bc. Věra Pospíšilová Lipník nad Bečvou Zástupkyně ředitelky MŠ Kupková Iva (Přerov) Identifikátor zařízení: IČO IZO ZŠ: DIČ CZ Telefon : Lipník nad Bečvou Přerov Fax: Lipník nad Bečvou Přerov Program vytvořil kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o., Loučská 237, Lipník nad Bečvou podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1

2 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Lipníku nad Bečvou je úplná základní škola s devíti ročníky. Maximální kapacita školy je stanovena na 150 žáků. Od je samostatnou školou se stabilizovaným počtem žáků. Právním subjektem je od Součástí školy je školní družina a školní jídelna. V roce 2000 byla ustanovena Školská rada, výraznou podporou je také Klub rodičů a přátel školy. Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou UP Olomouc a dalšími vysokými školami. 2.2 Vybavení školy Materiálně technické podmínky Škola je vybavena potřebnými učebnicemi a učebními pomůckami. Ve všech učebnách se nacházejí počítače s výukovými programy a s přístupem na internet. Celá škola je pokryta bezdrátovou sítí s přístupem na internet. Počítače pro pedagogy jsou ve sborovnách a v ředitelně. Učitelé i žáci mají k dispozici dostatečné množství notebooků. Ve třídách jsou 3 interaktivní tabule. Na chodbě, ve čtenářském koutku, mohou žáci využívat literaturu ze žákovské knihovny, která je všem volně přístupná. Prostorové podmínky Prostorové a hygienické podmínky pro výuku odpovídají počtu žáků a tříd. Ve škole je pět tříd (další třídy se nacházejí na odloučeném pracovišti), herna, sborovny, ředitelna a jídelna. Ve školní budově je dále šatna pro děti, sociální zařízení a místnost pro tělocvičné nářadí a kabinet anglického jazyka, kde se nachází kopírka. Školní zahrada poskytují dostatečné možnosti pro odpočinek dětí během přestávek. Školní zahrada je využívána v odpoledních hodinách školní družinou.. Psychosociální a hygienické podmínky Všichni pracovníci školy usilují o otevřenost a partnerství v komunikaci, úctu, toleranci, uznání, empatii, spolupráci a pomoc druhému, sounáležitost se třídou a školou. Škola vytváří prostředí pohody a otevřeného partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy. Stavíme na vzdělávání propojeném se skutečným životem osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti. Snažíme se o spoluúčast žáků i rodičů na vzdělávání a životě školy, o včasnou informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni, o respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům. 2

3 2.3 Charakteristka žáků a pedagogického sboru Charakteristika pedagogického sboru Ve škole působí 1 ředitel, 5 učitelek 1. stupně, 3 učitelé 2. stupně, 2 vychovatelky a 3 provozní pracovnice. Všichni pedagogové jsou kvalifikované a mají požadované vzdělání. Práce pedagogického sboru je založena na vstřícné komunikaci, spolupráci a týmové práci. Samozřejmostí je stála snaha o odborný a profesní růst. Charakteristika žáků Převážná většina dětí dochází do školy z Lipníku nad Bečvou a okolních obcí. Školu si vybírají zejména žáci, resp. rodiče, kteří mají zájem o rozšířenou výuku jazyků a o více individuální přístup k žákům. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Projekty Škola je zapojena již od roku 1998 do projektů Socrates-Comenius. Po zahájení programů EU na podporu vzdělávání jsme navázali spolupráci se školami z Velké Británie a Itálie. V rámci našeho prvního mezinárodního projektu pedagogové absolvovali několik vzájemných návštěv a děti se zapojily do studia kulturních tradic, hodnot, historie a geografie partnerských států. The Opus projekt ( ) - Účast v projektu Socrates / Comenius spolupráce s partnery z Velké Británie a Itálie. - Cílem projektu bylo zejména jazykové vzdělávání pedagogů a umožnění mezinárodních mobilit pedagogům a žákům a podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. - Vyvrcholením projektu byla zahraniční cesta dětí do anglického Tickenhamu a pobyt v rodinách Na základě doporučení a dalších referencí škola navázala kontakt s Fakultou slovanských studií university v anglickém Oxfordu. V rámci tohoto projektu se uskutečnily postupně dvě studijní návštěvy studentů z Oxfordské university na naší škole. V současné době připravujeme další aktivity tohoto druhu a těšíme se, že bude možné v Lipníku nad Bečvou přivítat odborné lektory pro výuku angličtiny. V době studijních pobytů jsme také uskutečnili sportovní den, na kterém jsme představili všem zájemcům jeden z netradičních anglických sportů. 3

4 Oxford University projekt - Lipníku nad Bečvou působí studenti z Oxford University Torquil Carlisle a Lawrence Bushell. - sportovní odpoledne s Cricketem s australskými lektory Po skončení prvního projektu a po analýze možností další Evropské spolupráce škol, jsme se rozhodli připravit nový projekt, jehož cílem bylo zkvalitnit postupy výuky cizích jazyků na škole. S našimi partnery z Francie a Španělska jsme se zabývali otázkou metod při výuce cizího jazyka. Projekt ( ) - Jednalo se o druhý projektu v rámci grantového schématu Socrates-Comenius. - Spolupracovaly na něm školy ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii a Rumunsku - Hlavním cílem bylo poznávání kultur a tradic v jednotlivých zemích. - Součástí aktivit byly návštěvy partnerských škol, kdy žáci pobývali v rodinách. - Proběhla také výměna učitelů mezi Francií a Českou republikou (imigranti různost kultur, individuální rozdíly, výuka francouzštiny). - Jedním z důležitých výstupů bylo vyzkoušení nových technologií např. webové konference v praxi. Mezinárodní ocenění - Evropská jazyková cena LABEL Ocenění školy v Senátu Parlamentu České Republiky a předání ceny z rukou ministryně školství V roce 2005 získala škola za svou projektovou činnost a konkrétně za práci na projektu Evropskou jazykovou cenu LABEL, která byla předána pedagogům a žákům školy v Praze v Senátu Parlamentu České republiky. Dotace Kč pro žáky školy a cesta do Madridu Všechny náklady na cestu byly hrazeny z grantu a děti 5. ročníku se mohli zadarmo strávit několik dní v příjemném prostředí hotelu a objevovat krásy vánočního Madridu. Projekt Eurochools On Line ( ) - Třetí projekt v rámci grantového schématu Socrates-Comenius. - Spolupracovaly v něm školy z Francie, Španělska, Portugalska, Itálie a Rumunska 4

5 - Projekt byl zaměřen zejména na nové informační technologie využívání webových stránek, webových konferencí, sdílení souborů. - Projektové aktivity byly zaměřeny na žákovské dotazníky a na poznávání různých druhů inteligencí a na vytváření vhodných učebních materiálů podporující žáky s různými učebními styly. - Součástí projektu byly opět partnerské cesty učitelů a žáků do škol v zahraničí. Projekt Connecting Educational Communities through ICT ( ) - Čtvrtý projekt v rámci grantového schématu Comenius. - Partnery byly školy ze Španělska, Itálie, Rumunska, Turecka, Švédska, Velké Británie. - Projekt byl zaměřen na nižší školní věk MŠ a první ročníky ZŠ. - Smyslem projektu bylo poznávání moderních uměleckých stylů a jejich napodobování. Nedílnou součástí bylo při této práci používání počítačů, fotoaparátů a další techniky mladými žáky. - Během projektu probíhalo velmi intenzivní sdílení výsledků mezi školami. - Proběhla řada návštěv partnerských škol zaměřených na poznávání vzdělávacích systémů pro děti předškolního věku. 5

6 2.5 Akce školy Kromě běžné výuky, pořádá škola navíc řadu dalších akcí pro žáky a jejich rodiče. Smyslem těchto akcí je podporovat dobré vztahy, umožňovat seberealizaci a učit se v reálných situacích. Cílem aktivit je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, rozvoj sociálních kompetencí žáků, zapojování rodičů do života školy a vytváření atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole. Více akce, které mají preventivní vliv proti patologickým jevům, popisuje každoroční minimální preventivní plán školy. Škola pořádá každoročně tyto tradiční akce: Podzimní zahradní slavnost Škola v přírodě Zimní pobyt na horách s výukou lyžování Mikulášská nadílka Ozdravný pobyt u moře Sluníčkový country bál Den dětí ve Sluníčku Vánoční jarmark Společné zájezdy Škola se každoročně účastní těchto akcí: Slavnosti vodníka Kašňáka v Lipníku nad Bečvou Děti dětem (přehlídka zájmové činnosti) Pěvecké a výtvarné přehlídky Sportovní zápasy a soutěže 2.6 Spolupráce s rodiči a s různými subjekty Školská rada podle 167 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má 3 členy (1 jmenuje zřizovatel, 1 volí zákonní zástupci nezletilých žáků a 1 volí pedagogičtí pracovníci školy). Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Školská rada 6

7 a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocenív ýsledků vzdělávání žáků, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státnís právy. Při škole pracuje Klub rodičů a přátel Sluníčka (KRPS). Škola dále spolupracuje s ostatními základními školami, s Městským úřadem a s Městskou knihovnou v Lipníku nad Bečvou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Přerově, s místní policií, hasiči a vojenskými složkami, vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škola spolupracuje s pedagogickými centry, agenturou Schola servis, NIDV a využívá nabídky vzdělávání pro učitele (zejména v oblasti jazykového rozvoje a posilování práce s moderními technologiemi). Školní budova je pravidelně využívána k mimoškolním účelům. Kromě zájmových kroužků, které probíhají ve třídách, jsou prostory využívány dalšími zájmovými skupinami (např. jóga, večerní cvičení žen, saunování, výuka angličtiny dospělých). 7

8 3 Charakteristika ŠVP ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o. 3.1 Zaměření školy ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o. si klade za cíl poskytovat žákům kvalitní vzdělání tak, abychom z nich vychovali odpovědné, tvořivé a eticky vybavené občany. Máme na paměti, že v dnešním světě moderní technologie postupně nahrazují svaly. Flexibilní přístup a schopnost umět se přizpůsobit měnícím se požadavkům převládá nad orientací na jednu celoživotní kariéru a hranice zemí se postupně stírají. Školní vzdělávací program proto reaguje svým zaměřením na tento vývoj a naším stěžejním cílem je naučit žáky umět se v tomto světe orientovat a stát se prospěšným sobě a okolnímu světu. Ve stejné míře se obrací i směrem do minulosti a staví na klasickém přístupu ke vzdělání, který vychází z harmonického rozvoje ducha i těla. ŠVP je tedy zaměřen na ucelený sociální a emocionální rozvoj stejně jako na rozvoj akademických znalostí a dovedností. Přejeme si, aby se naše škola stala pro naše žáky místem, kde se budou cítit příjemně a bezpečně, což přispěje k tvůrčí atmosféře práce. Pozitivní prostředí umožňuje žákům rozvíjet své sebevědomí, nezávislost, ale i smysl pro odpovědnost, společenskou zúčastněnost a pocit sounáležitosti. Komentář [Lenovo Us1]: Na celkovém zaměření školy se podílejí jak pedagogičtí pracovníci tak i vedení školy. ŠVP vychází z obecných cílů RVP, je však také výsledkem naší mnohaleté pedagogické praxe a snahy o inovativní přístup ke vzdělávání a v neposlední řadě reaguje i na současný vývoj. Snahou nás všech je rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v uceleném systému vzdělávání od předškolního věku po ukončení povinné devítileté školní docházky. Naše škola se zaměřuje především na vysokou kvalitu a prestiž. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a pracovat na stránkách silných a využívat všech možných způsobů jak dosahovat co nejvyšší kvality poskytovaných služeb. Jsme si vědomi toho, že pro zdárný průběh vzdělávacího procesu hrají významnou roli dobré mezilidské vztahy, je nutné posilovat vazbu mezi školou a rodiči žáků. Také neopomíjíme upevňování vztahů s absolventy školy za účelem vytvoření vlastní jedinečné identity a ducha školy. Komentář [Lenovo Us2]: a jejich rozvíjení na úrovni školy jako celku jsou důležitým předpokladem k úspěšnému dosažení cílů základního vzdělávání a vzdělávání vůbec. Níže uvedené priority vzdělávacího programu jsou stanoveny jako závazné pro všechny současné i budoucí pracovníky. 8

9 Pomocí těchto priorit se snažíme naplňovat jednotlivé cíle dle národního kurikula a zároveň jsou vymezeny tak, aby odpovídaly i celkovému zaměření naší školy. 3.2 Priority vzdělávacího programu: individuální přístup k žákům (nízký počet žáků ve třídách) důraz na jazykové vzdělávání (angličtina, francouzština) důraz na vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií multikulturní spolupráce vzájemný respekt pozitivní motivace k celoživotnímu vzdělávání 9

10 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie Škola bude připravovat žáky tak, aby dosáhli v co nejvyšší míře těchto následujících kompetencí. Podle úrovně svých schopností žák naší školy Kompetence k učení rozpozná, jaké metody a způsoby učení jsou pro něj nejefektivnější, a vědomě je používá vyhledává chybu a poučí se z ní pro vlastní učení zvolí takové prostředí, které mu pro zvládnutí úkolu nejlépe vyhovuje, a dále je přizpůsobuje svým potřebám na vyučování se připravuje průběžně a vhodně střídá přípravu s odpočinkem a relaxací aktivně vstupuje do výuky, je-li pro něho probírané učivo málo srozumitelné, obtížné, či naopak příliš triviální; nebojí se zeptat, požádat o vysvětlení; zajímá se o alternativní zdroje informací a sám je navrhuje, pokud je mu látka odjinud známá více než ostatním (např. ze zájmových kroužků, televize) přizpůsobí se různým výukovým aktivitám (individuální zkoumání, kooperativní činnosti apod.) dle zadání učitele samostatně zpracovává výpisky i práce rozsáhlejšího formátu a charakteru (referáty, projekty) vysvětlí smysl toho, proč si osvojuje a zpracovává různé druhy poznatků a dovedností a jak by se daly využít v jeho dalším studiu, práci nebo v osobním životě vytváří (či spoluvytváří) kritéria pro hodnocení své práce; ústně i písemně se ohodnotí (deníky, dotazníky sebehodnocení), průběžně tento stav aktualizuje; rozpozná vlastní pokrok jednoduše popíše, jak pracoval na určitém úkolu, co ho bavilo, co Strategie Jakými prostředky chceme u žáků docílit požadovaných kompetencí. Strategie a metody na úrovni školy budou rozvíjeny těmito následujícími činnostmi. Škola (popř. učitel) Nabízí různé druhy učení. Seznamuje žáky s druhy učení. Klade na žáky přiměřeně vysoké nároky a zároveň utváří motivující prostředí, ve kterém žáci cítí podporu. Vytváří přátelskou pracovní atmosféru, ve které se žáci nebojí aktivně vstupovat do vyučování, ptát se, vysvětlovat si navzájem. Individuálním přístupem k žákům maximalizuje jejich šanci prožít úspěch. Dává žákům příležitost realizovat své vlastní projekty. Využívá mezipředmětové projekty k pochopení širších souvislostí jevů. Propojuje znalosti z různých předmětů formou tematické výuky. Rozvíjí žákovu dovednost učení v souvislostech vyhledávání ve zdrojích informací, porovnávání a skládání informací, propojování poznatků z různých předmětů, porovnávání s reálnými situacemi, práce s chybou, projektové učení. Vede je k objasňování pojmů (při četbě, atd.) požíváním slovníku cizích slov a dalších zdrojů. Zdůrazňuje různé pohledy na dané skutečnosti. Využívá problémovou strategii, která vede žáky k hledání řešení bez toho, abychom jim nabízeli již hotová řešení. 1 0

11 se mu dařilo, co se mu nedařilo nebo v čem udělal chybu; nevyhýbá se otevřenému přiznání chyb, v případě nezvládnutí úkolu se vyrovná s negativní zpětnou vazbou realisticky odhadne, nakolik jeho vědomosti nebo dovednosti dostačují pro různé úkoly; sám rozpozná, co konkrétně se ještě potřebuje naučit aktivně využívá různé zdroje informací (knihy, encyklopedie, příručky, tabulky, grafy, tisk, lidé, internet ) Kompetence k řešení problému analýza problému sám nebo ve spolupráci s učitelem žák problém pojmenuje určí, koho a čeho se problém týká rozpozná příčinu a důsledek a vztah mezi nimi rozpozná, v čem je problém, který řeší, podobný či obdobný s dříve známými problémy, a určí, v čem se problémy liší a v čem se shodují problém analyzuje z různých hledisek, posoudí, jak by problém viděl někdo jiný plánování řešení při řešení problému předvídá, jaké situace by mohly nastat vytváří a využívá vizuální znázornění problému formuluje hypotézy na základě dostupných informací posoudí/zjistí, zda lze problém řešit s využitím zadaných informací; rozhodne, které informace nutné k řešení problému nejsou k dispozici navrhne postup, který by při řešení mohl použít vyhodnotí různé vlastní i předložené varianty řešení a rozhoduje se mezi nimi řešení problému samostatně nebo s pomocí učitele postupuje systematicky při řešení problému pokračuje v hledání řešení, i když byl napoprvé neúspěšný; Využívá heuristickou strategii, která simuluje vědecké zkoumání. Učitel využívá k vysvětlení schémata, tabulky, grafy, myšlenkové mapy. Vedle hodnocení aktivně a často využívá sebehodnocení žáků. Při výuce využívá různé zdroje informací. Vede žáky k využívání moderních komunikačních technologií při učení a řešení zadaných úkolů. Využívá problémové strategie učení. Kde je to vhodné, využívá experiment. Vede žáky k řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací. Seznamuje žáky s různými zdroji informací a jejich kritickým posouzením. Vede žáky k diskusi o možných řešeních. Podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Při práci záměrně vytváří situace, při kterých žáci uplatňují nezávislé myšlení a předkládají vlastní řešení problémů. Vede žáky k využívání moderních komunikačních technologií při řešení zadaných úkolů. Do výuky zařazuje v co největší míře problémové úlohy z praktického života. Propojuje v úlohách znalosti a dovednosti z různých oborů. Seznamuje žáky s analýzou a syntézou. Vede žáky k sebehodnocení. Učí žáky pracovat s chybou. 1 1

12 zjišťuje příčiny neúspěchu a cesty k jejich odstranění nečeká na hotová řešení a začíná řešit problém sám či s menší pomocí rozpozná a uvědomí si s menší pomocí spolužáka nebo učitele chybu v řešení a opraví ji vyvíjí nové hypotézy poté, co se předchozí ukázaly mylné navrhne experiment pro ověření hypotézy provádí experiment, zaznamenává postup a výsledky experimentu vyhodnocuje experiment z hlediska výsledku i postupu a vyvozuje závěry ze získaných poznatků posoudí, zda jeho výsledné řešení dává smysl využije výsledná řešení v konkrétních situacích srozumitelně zdůvodňuje a obhajuje svá řešení, neukvapuje se ve svých závěrech změní své závěry na základě nových informací či změněných podmínek vysvětlí konkrétní důsledky výsledných řešení přínosy a nežádoucí dopady, navrhuje opatření vedoucí ke zmírnění či vyloučení negativních důsledků navrhovaných řešení Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje práce s informacemi v textu, promluvě či jiném záznamu pojmenuje hlavní myšlenky a stručně je shrne; určí, kde jsou klíčová místa v různých zdrojích, které má k dispozici, najde informace, které souvisejí s tématem, o němž s učitelem a spolužáky diskutují pozná, když si informace protiřečí Nabízí různé zdroje informací text, mluvené slovo, film, ikonografický text, obrazy a vede žáky k jejich porozumění. Vede žáky k prezentaci výsledků jejich práce (výstupy z projektů, prezentace řešených úkolů, referátů, vlastní tvorby, články do školního časopisu apod.) Upřednostňuje komunikaci žáků v hodinách. Zařazuje diskuse na aktuální témata daného předmětu, kde žáci vyjadřují své názory. Učí žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu. 1 2

13 porovná různá tvrzení k danému tématu, pozná, když se od sebe liší k získání a výměně informací účelně využije různé informační a komunikační prostředky a technologie (internet, , telefonický rozhovor apod.) způsob vyjadřování vyjadřuje se tak, aby mu ostatní rozuměli, používá pro to jednoznačná a výstižná pojmenování k vyjádření používá grafických znázornění a symbolických prostředků při popisu situací nebo vyprávění příběhu ze života postupuje chronologicky od začátku do konce, najde příčiny a následky dané situace a popíše je písemný projev svou myšlenku, svůj prožitek nebo příběh podává písemně s jasnou logikou od začátku do konce, neztrácí se v podrobnostech ústní projev před známým i neznámým publikem přednese své sdělení uceleně a srozumitelně, uvědomuje si přítomnost posluchačů rozlišuje, zda mluví se svým vrstevníkem (dítětem) nebo s dospělým, se známým nebo neznámým člověkem a přizpůsobí tomu svou mluvu mluví výrazně, aby sdělil smysl, tempo přizpůsobuje adresátovi i obsahu, ovládá mimiku i gesta naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci vyslechne druhého, aniž by ho zbytečně přerušoval; udržuje s mluvčím oční kontakt naváže sám nový kontakt i s osobou, kterou dosud neznal, osloví ji jako první a přizpůsobí se jejím možnostem komunikace odpoví na položenou otázku, řekne svůj názor na věc když s druhým nesouhlasí, řekne mu to tak, aby ho neurazil řídí se pravidly diskuse v diskusi mluví tak, aby mu ostatní rozuměli. Srozumitelně sděluje 1 3 Systematicky seznamuje žáky s využíváním všech forem komunikace verbální, neverbální a činy. V diskuzích podporuje u žáků schopnost naslouchat názorům jiných, učí je argumentovat a podporuje schopnost empatie. Vede žáky k respektování pravidel otevřené komunikace a diskuse. Všichni pedagogové školy se těmito pravidly sami řídí. Učí žáky využívat moderní technologie pro účinnou komunikaci s okolním světem. Klade žákům úkoly, ve kterých je nutné vyhledávat a třídit informace. Klade důraz na rozvíjení čtenářské gramotnosti, vyhledávání hlavních myšlenek i konkrétních informací v textech. Klade důraz na výuku anglického a francouzského jazyka a integraci anglického jazyka do dalších předmětů.

14 a vysvětluje své myšlenky, postoje, argumenty respektuje, že mohou mít názory odlišné od jeho; přijme, když druhý nesouhlasí s jeho názorem hájí svůj názor na věc, předkládá konkrétní argumenty spolupodílí se na utváření pravidel komunikace ve třídě pozná, když s ním chce někdo manipulovat, sám s druhými nemanipuluje Kompetence sociální a personální Přípravná fáze práce ve skupině rozpozná, kdy je třeba soutěžit a kdy spolupracovat než začne pracovat, probere vlastními slovy s ostatními ve skupině zadaný úkol rozdělí si ve skupině role, které jsou v zadání vymezeny, případně použije známé role vymezuje spolu s ostatními kritéria dobře odvedené práce zajistí podmínky (nástroje, materiál a prostor); dbá, aby komunikace mezi členy týmu byla pro všechny stejně dostupná spolupodílí se na vytvoření pravidel spolupráce, domluvená pravidla dodržuje, upozorní na jejich porušení Realizace práce ve skupině rozpozná, kdy je úkol (jeho etapa) hotov, a že je čas přejít k další etapě; dotahuje celý úkol do konce (včetně vyhodnocení nebo úklidu apod.) po dobu práce udržuje pracovní pořádek, po skončení práce se v čase vymezeném učitelem nebo pravidly postará o úklid Vyhodnocení práce ve skupině ze zadaných hledisek sleduje práci celé skupiny, jednotlivců i sebe a hodnotí ji podle modelu, s pomocí pracovního listu nebo podle kritérií připravených učitelem hledá spolu s druhými nejlepší návrhy na to, co by se příště mělo dělat stejně a co jinak Upevňování vztahů s druhými Přednostně využívá formy výuky, které umožňují žákům vnímat různé sociální vztahy. Rozvíjí u žáků organizační schopnosti organizace a rozdělení rolí ve skupině, střídání rolí, vedení diskuse, řešení problémových situací. Řeší kolektivně s žáky vzniklé sociální problémy tak, aby se z toho žáci poučili. Umožňuje žákům stanovovat pravidla (např. třídní). Nabízí různé možnosti sebepoznání (dotazníky, testy, diskuse, případové studie, sebepoznávací aktivity). Využívá práci ve skupinách. Při projektech a tematickém vyučování vytváří skupiny i mezi třídami a z různých věkových kategorií. Zapojuje žáky do školních a mimoškolních akcí. Zapojuje žáky do mezinárodních projektů. Seznamuje žáky s tradicemi (místními, náboženskými, jiných kultur) a umožňuje jim aktivně se jich účastnit. Umožňuje žákům poznávat vlastní styly učení a vytvářet si vlastní strategie, jak být úspěšným žákem. Základní škola spolupracuje s mateřskou školou. 1 4

15 vyslovuje své ocenění nápadů a práce druhých dříve než kritiku; děkuje druhým za uznání, raduje se z úspěchu celé skupiny při potížích nebo nezdaru neshazuje vinu na druhé Podložená volba osobních cílů z nabídky úkolů si vybere takové, které dokáže splnit sám nebo s pomocí skupiny v sebehodnotících pracovních listech si s pomocí učitele nebo rodiče volí cíl pro sebezlepšení a určuje, co pro to může udělat vyslechne, co mu druzí nebo učitel o jeho práci říkají, radí se s učitelem, jak zlepšit své další jednání na základě toho, co se dozvěděl ze zpětné vazby Emoce pokud jedná impulsivně a nezvládne své jednání, omluví se za to, že nezvládl své emoce Kompetence občanská Respekt k druhým názory nebo přesvědčení druhých přijímá jako možné, svůj názor předkládá také jako jeden z možných a opírá ho o argumenty vyjadřuje své vlastní pocity, nedotýká se citů druhých v různých situacích posuzuje a hodnotí jevy, procesy, události a problémy ve svém okolí z různých úhlů pohledu nevyjadřuje se pohrdlivě nebo s předsudky o skupinách lidí nebo jejich příslušnících Pravidla se skupinou vrstevníků vytváří a formuluje pravidla potřebná pro danou situaci, v případě potřeby tvorbu pravidel sám navrhuje chová se tak, aby důsledky jeho chování neomezovaly druhé lidi a nepoškozovaly prostředí Odmítání násilí nepoužívá násilné řešení sporů, vyjedná smír, neponižuje druhé fyzickému i psychickému násilí ve škole nepřihlíží, ale podle Společně se žáky stanovuje pravidla chování, která se následně snaží všichni dodržovat. Spolupracuje s rodiči. Spolupracuje se školskou radou, klubem rodičů a dalšími partnery. Snaží se o aktivní zapojování rodičů do společenských akcí školy. Vede žáky k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních lidí. Učí žáky, jak postupovat za mimořádných okolností. Škola spolupracuje s Policií ČR, s hasiči, se zdravotníky, psychology a dalšími institucemi. Aktivně zapojuje žáky do tradičních akcích školy (zahradní slavnost, country bál, dětský den). Aktivně zapojuje žáky do kulturního dění ve škole, v obci a regionu. Při práci na mezinárodních projektech (např. Comenius) vede žáky k tomu, aby si všímali kulturních, národnostních, zvykových a jazykových odlišností a uměli je přijímat jako něco pozitivního a obohacujícího. 1 5

16 svých možností se mu postaví Aktivní pomoc aktivně pomáhá slovem i činem spolužákům i spoluobčanům, podle svých možností se zapojuje do obecně prospěšných akcí (adopce na dálku, pomoc nadacím) sám upozorňuje na společné problémy, hledá řešení a navrhuje postupy Respekt k právům jednotlivce při rozhodování o společných záležitostech hledá a prosazuje řešení přijatelné pro všechny posuzuje, jak v reálné životní situaci, kterou prožil, byla respektována nebo porušována jeho práva respektuje, že v některých výjimečných situacích mohou dospělí omezit jeho práva Krizové situace zná a popíše i předvede některé záchranné i strategické postupy a zásady při krizových situacích (úraz, tonutí, požár, napadení útočníkem, okradení, svědectví při zločinu); ví, kdo v nouzové situaci pomůže, a přivolá pomoc, případně ji poskytne poslouchá v kritických situacích bez zmatku pokyny kompetentních osob; pomůže těm, kteří sami nemohou pokyny splnit předvídá možná rizika i v nových situacích a prostorech a dodržuje známé zásady bezpečnosti při zábavě i práci Vztah ke kulturnímu dědictví osobní vztah k prostoru, kde žije, projevuje znalostí místa, neničením památek, výzdoby, přírody, užitných objektů navštěvuje kulturní události v obci Kompetence pracovní Plánování naplánuje práci do jednotlivých kroků na základě kontextu odhaduje realisticky čas nutný ke splnění 1 6 Zapojením do místních kulturních aktivit a do mezinárodních projektů učí žáky vážit si vlastních tradic a tolerovat tradice ostatních kultur a náboženství. Učí žáky znát svá práva a povinnosti. Vytváří demokratické a přátelské prostředí. Systematickou prevencí předchází sociálně-patologickým jevům. Propojováním environmentální výchovy do vyučovacích předmětů rozvíjí ekologické postoje žáků. Seznamuje žáky s možným využitím daných dovedností a vědomostí v jednotlivých profesích. Rozvíjí pracovní dovednosti žáka nácvikem různých technik činností,

17 daného úkolu pro vlastní činnost vybere z nabídky takové materiály a nástroje, které nejlépe odpovídají pracovnímu úkolu, a připraví je Vlastní práce pracuje podle osvědčeného postupu či jednoduchého návodu, pokud si neví rady, požádá o pomoc spolužáka či učitele přehledně a podrobně zaznamená svůj pracovní postup úkoly plní ve stanoveném termínu pracuje úsporně dodržuje bezpečnostní pravidla, pracuje tak, aby chránil zdraví své i ostatních Hodnocení rozpozná kvalitní práci a dobře splněný úkol (podle zadání a předem stanovených kritérií) na základě hodnocení celé práce pojmenuje příčiny úspěchu i neúspěchu a navrhne úpravy s pomocí učitele zjišťuje, jaký vliv mají výrobní postupy, které používá, na kvalitu životního prostředí Profese uvědomuje si, jaké pracovní činnosti ho těší, jaké mu jdou dobře, lépe než jiné, vyhodnocuje, v jakých oborech lidského konání by mohl svůj zájem a své vlohy rozvíjet vyhledá poptávku po své práci a příležitost k zaměstnání v různých médiích (např. pracuje s inzerátem rozpozná, jakou práci nabízí) Podnikatelské myšlení použije různé způsoby, jak se prezentovat na trhu práce vyžaduje adekvátní ocenění vlastního nápadu, námětu; věcně ocení nové návrhy druhých stanovením a dodržováním pravidel bezpečnosti laboratorní práce, pracovní činnosti, výtvarná výchova, čtení, psaní, tělesná výchova, dopravní výchova, branná výchova, zdravotní kurz. Rozvíjí aktivní přístup žáka k profesní orientaci besedy, exkurze, návštěvy ÚP, profesní a studijní směrování, konzultace s výchovným poradcem. Soustavně dbá na sebehodnocení při všech pracovních činnostech. Aplikuje práci ve skupině stanovení pravidel, rozdělení práce, projektová činnost Nabízí žákům široké spektrum volitelných předmětů a zájmových útvarů. Spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem při žákově rozhodování o volbě budoucího směřování ve vzdělávání i pracovním životě. Zapojuje žáky do mezinárodních projektů a výměnných pobytů. Ukazuje žákům možnosti studia a práce v rámci celé EU. 1 7

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy: ZŠ Proseč IZO: 102 142

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Název: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE Tvořivá škola Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Chválenice Adresa

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu za poznáním Údaje o škole: Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2014 V Semilech 15.8.2014 razítko: Mgr. Karel

Více

I. Identifikační údaje

I. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULČICE Obsah I. Identifikační údaje. 1 II. Charakteristika školy... 3 III. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy... 7 B. Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

KUK komunikace - učení - kooperace

KUK komunikace - učení - kooperace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KUK komunikace - učení - kooperace ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE Předškolní 420/5, Praha Kunratice, 148 00 Tel.: 261097211, e-mail: skola@zskunratice.cz, web:

Více

Základní škola Štětí, Školní 559

Základní škola Štětí, Školní 559 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

SPEKTRUM. Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk. školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

SPEKTRUM. Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk. školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk SPEKTRUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vydání druhé, od 1. září 2009-1 - Obsah I. Identifikační údaje 4 II. Charakteristika

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Čj. 1093/2013/2. ZŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více