MÌSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA A JEJÍ NOVÁ KONCEPCE. Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Václava Klementa 1439/II, Mladá Boleslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÌSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA A JEJÍ NOVÁ KONCEPCE. Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Václava Klementa 1439/II, Mladá Boleslav"

Transkript

1 MÌSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA A JEJÍ NOVÁ KONCEPCE Dopravní podnk Mladá Boleslav, s.r.o. 1439/II, Mladá Boleslav

2 MAD Mladá Boleslav Základem nové koncepce Mìstské autobusové dopravy jsou tø páteøní lnky, které zajstí v pravdelných ntervalech spojení v okruhu Severní mìsto, Slavoj, Olympa, Komenského námìstí, Staré mìsto, Hlavní nádra í a z èást Kosmonosy. Na tyto tø lnky navazují lnky, které zajstí spojení s pøímìstským oblastm a okolním obcem. Souèástí nové koncepce Mìstské autobusové dopravy je zøízení dvou nových zastávek. Souèasnì dochází ke zmìnám názvù u nìkolka j exstujících zastávek. Dùvodem zmìny názvù je napøíklad j neexstující objekt nebo jeho název, podle kterého byla zastávka pùvodnì pojmenována, dále je to vznk nových objektù a zaøízení è jejch názvù. Nìkteré názvy zastávek s byly dost podobné a tím zavádìjící. V neposlední øadì jsou dùvodem zmìn návrhy a ádost ze strany cestujících. Nové zastávky Bradlec, K Láskovu Bradlec, Sportovní Pøejmenované zastávky pùvodní název Jráskova, zdravotní støedsko Havlíèkova (ve smìru od u do centra) Mototechna Internát SZTŠ Kosmonosy, kno Forum Radouè Nepøevázka, Würth nový název Èesana Kosmonosy, Forum Nad Debøí Nepøevázka, TI Auto

3 Hrdloøezy Josefùv Dùl Bradlec Debø 171 Havlíèkova otoèka Kosmonosy Plánek sítì Mìstské autobusové dopravy Mladá Boleslav Mchalovce Zalu any 190 Podlázky Dolní Stakory Dalovce 132 Plazy Sídlštì Na Slavoj Interspar Real, ŠPC 131 Vnec 150 Neuberk Èejetce Hlavní nádra í Staromìstské námìstí 133 Olympa Øepov 130 Trasy tøí základních lnek boleslavského systému MAD Sahara Bezdìèín Luštìnce 140 Industry Park Dubce Podchlumí Jemníky A B C

4 MAD - popsy tras tøí základních lnek Trasa A Kosmonosy, opravny Škoda Kosmonosy, Transcentrum Tro U høštì Havlíèkova Pod nemocncí Škoda, 3. vrátnce Škoda, 4. vrátnce Sídlštì Na Slavoj Námìstí republky Námìstí míru 9. kvìtna, u parkovštì Pra ská brána Akuma Èejetèky, most Hlavní nádra í Trasa B Havlíèkova Pod nemocncí Námìstí republky Interspar Olympa Mladoboleslavská autobusová doprava v novém... Trasa C Komenského námìstí Radouè Park, škola Komenského námìstí Lnky pro pøímìstské èást a okolní obce Debø, Josefùv Dùl Øepov Škoda PC, Real Plazy, Dolní Stakory Jemníky Dubce, Podchlumí Neuberk, Sahara, Chrást, Bezdìèín, Luštìnce Neuberk, Vnec Èejetce, Dalovce, Podlázky, Mchalovce Kosmonosy, Debø, Josefùv Dùl, Hrdloøezy Kosmonosy, Bradlec Zalu any

5 MAD - popsy tras lnek pro pøímìstské oblast a okolní obce Lnka è.120 Jaselská VZP V rokl Rozcestí Podlázky Debø, u závor Debø, u mostu Josefùv Dùl Lnka è.133 Sídlštì Na Slavoj Dukelská, škola Pírkovo sanatorum U nadjezdu Jemníky Lnka è.130 Øepov, hlavní slnce Øepov Øepov, prodejna Lnka è.131 Øepov, hlavní slnce Škoda PC Real Lnka è.132 Øepov, hlavní slnce Plazy Plazy, Valy, kø ovatka Dolní Stakory Lnka è.140 Podolec Mleny Há ové Dubce Regnerova Podchlumí Bezdìèín, Industry Park

6 MAD - popsy tras lnek pro pøímìstské oblast a okolní obce Lnka è.142 Zalu any, Škoda Kosmonosy, Prùmyslová Kosmonosy, Forum Havlíèkova Pod nemocncí Akuma Èejetèky, most Neuberk, rozcestí Sahara, námìstí Na Sahaøe Chrást Bezdìèín, rozcestí Nepøevázka, TI Auto Luštìnce, prodejna Luštìnce, Zelená Luštìnce, Sluneèní Lnka è. Èesana Èejetce, Konìvova Èejetce Èejetce, Jabloòová Èejetce, høštì Dalovce, škola Dalovce Podlázky Mchalovce Lnka è.190 Forum Prùmyslová Zalu any, Škoda Lnka è.150, škola Radouè Park Jaselská VZP Ptácká Na Rychtì Èesana Akuma Èejetèky, most Neuberk Vnec, dolní èást Vnec, Obecní úøad Vnec, po ární zbrojnce

7 MAD - popsy tras lnek pro pøímìstské oblast a okolní obce Lnka è.170 Komenského námìstí U høštì Forum Kosmonosy, Transcentrum Kosmonosy, opravny Škoda Kosmonosy, u zámku Kosmonosy, Pod Oborou Nad Debøí Debø, u høbtova Debø, u závor Debø, u mostu Josefùv Dùl Hrdloøezy Hrdloøezy, u kaplèky Lnka è.171 Sídlštì Na Slavoj Dukelská, škola Kosmonosy, Transcentrum Kosmonosy, opravny Škoda Kosmonosy, nemocnce Kosmonosy, Bradlecká Bradlec, úpravna vody Bradlec Bradlec, Obecní úøad Bradlec, Okru ní Bradlec, K Láskovu Bradlec, Sportovní Lnka è školní U høštì Laurnova Škoda, 4.vrátnce Dukelská, škola Zvláštní lnky Lnka H - hokej Pod nemocncí Zmní stadon

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní identifikaèní údaje...4 Zveøejòované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát...6 Pøíloha k úèetní závìrce...8

Více

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA DUBEN 2006 www.strakonice.net ROČNÍK 8 Jistì jste si všimli, e ve Strakonicích pøibývá letní kvìtinové výzdoby na okenních parapetech a balkonech panelákových bytù i rodinných domkù. Lidé si nejen zkrášlují

Více

Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na celou sezónu Setkání s

Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na celou sezónu Setkání s ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS L I B U Š a P Í S N I C E Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

PLZEÒSKÝ KRAJ. mìsta a obce Plzeòského kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz

PLZEÒSKÝ KRAJ. mìsta a obce Plzeòského kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz PLZEÒSKÝ KRAJ mìsta a obce Plzeòského kraje PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz S P R Á V N Í O B V O D O B C E S R O Z Š Í Ø E N O U P Ù S O B N O S T Í PLZEÒ Mìsto Plzeò, významné hospodáøské, dislav Sutnar

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 24. 2. 2006 Stanovisko k

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

vítejte obsah Vklad LET Historie automobilky v letech 1895 2015 Cesta 120 lety historie ŠKODA AUTO a představení provozů přístupných během

vítejte obsah Vklad LET Historie automobilky v letech 1895 2015 Cesta 120 lety historie ŠKODA AUTO a představení provozů přístupných během vítejte LET obsah Milé kolegyně, milí kolegové, v letošním roce si připomínáme 120. výročí založení naší firmy, která je tak jednou z nejstarších dosud vyrábějících automobilek světa. Jsme velice hrdí

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Z a M Èeské Velenice, tøída Èsl.legií 325, 378 10, Èeské Velenice. tel.: 384 794 202 email: info@zsvelenice.cz web: www.zsvelenice.

Z a M Èeské Velenice, tøída Èsl.legií 325, 378 10, Èeské Velenice. tel.: 384 794 202 email: info@zsvelenice.cz web: www.zsvelenice. Z a M Èeské Velenice, tøída Èsl.legií 325, 378 10, Èeské Velenice tel.: 384 794 202 email: info@zsvelenice.cz web: www.zsvelenice.cz registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Jsme áci osmé tøídy

Více

KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9

KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9 2007 KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9 1 Znak Mìstské èásti Praha 9 Znak tvoøi kolmo rozpoltìný a v levé pùli napøíè rozdìlený štít (heraldici popisují znaky z pohledu štítu). V pravé èestné polovici štítu

Více

ROZVOJ VYBRANÝCH STATUTÁRNÍCH MĚST JIHLAVA, KARLOVY VARY A MLADÁ BOLESLAV

ROZVOJ VYBRANÝCH STATUTÁRNÍCH MĚST JIHLAVA, KARLOVY VARY A MLADÁ BOLESLAV ROZVOJ VYBRANÝCH STATUTÁRNÍCH MĚST JIHLAVA, KARLOVY VARY A MLADÁ BOLESLAV Pavel Koubek, Jaroslav Jelínek Zkušenosti a postřehy z oboru územního plánování za uplynulých 20 let by stály za daleko obsáhlejší

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi BENEŠOV Mìsto Benešov leží necelých 40 km na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi zvon od mistra Rudgera z roku 1322, øekou Sázavou a bájnou horou Blaník, jeden z nejstarších

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

5. Za památnými stromy pøírodního parku Modøanská rokle-cholupice

5. Za památnými stromy pøírodního parku Modøanská rokle-cholupice 5. Za památnými stromy pøírodního parku Modøanská rokle-cholupice Celková délka trasy: 8,2 Poèet stromù: 8 Cholupice Vycházku zaèínáme v Cholupicích na jižním okraji Prahy. Na zastávku MHD Cholupice nás

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str.

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. O b s a h region A - Praha a okolí... str. 2 1. RZ Skochovice... str. 3 region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. 4 2. RZ Koøenov... str. 5 3. Lesní chata Koøenov... str. 6 4. RZ ZO OSŽ EÚ Praha... str.

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Agentura Koniklec. výroèní zpráva 2004. Úvodem

Agentura Koniklec. výroèní zpráva 2004. Úvodem Agentura Koniklec výroèní zpráva 2004 Úvodem Rok 2004 byl u nás v Agentuøe Koniklec velmi bohatý na události. Jak kampaò ivly, tak projekt místní Agendy 21 v Èeském krasu procházely "rokem vody". ivlová

Více