3.11 Ob anská vybavenost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.11 Ob anská vybavenost"

Transkript

1 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové úrovn (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracovišt ). Sledujeme za ízení: školství zdravotnictví sociální pé e kultura sport a rekreace Školství Základní školství Rozmíst ní škol je v podstat dosta ující, problematická je kvalita ady objekt i areál, které neodpovídají soudobým podmínkám. Velmi nedostate ná je kapacita základních škol v p ím stském území hl. m. Prahy, kde se výrazn zvýšil po et obyvatel. V posledních dvou letech ( ) byly zlepšeny podmínky základního školství (nap. dokon ena výstavba nových budov) v í anech, Jesenici a Hostivici. St ední školství Gymnázia m sta ORP všechna mimo Lysou n.l. a Votice Odborné školy m sta ORP všechna mimo Votice, Mnichovo Hradišt Odborná u ilišt m sta ORP všechna mimo Votice Nová gymnázia se p ipravují v Jesenici a v Hostivici. Odborné školy (s maturitou) jsou ve v tším rozsahu zastoupeny ve m stech: Kladno, Mladá Boleslav, Kolín, P íbram, Benešov, Beroun, M lník, Rakovník, Vlašim, Kutná Hora, áslav a Pod brady, jsou však i v n kterých dalších m stech (Slaný, Nymburk, Brandýs n. L.- St. Boleslav, Neratovice aj.). Vyšší odborné školy (VOŠ) jsou ve m stech: Kladno, Beroun, P íbram, M lník, Mladá Boleslav, Brandýs n.l.-st. Boleslav, Pod brady, áslav, Kutná Hora, Benešov, Vlašim. Mezi lety 2009 až 2010 došlo ve St edo eském kraji k mírnému úbytku odborných škol (viz kartogramy). 135

2 Zdravotnictví Oblastní nemocnice: Ostatní nemocnice: LDN: Odborný lé ebný ústav: Rehabilita ní ústav: Lé ebny: Kliniky: Lázn : Kladno, Mladá Boleslav, Kolín, Benešov, P íbram Rakovník, Slaný, M lník, Neratovice, Brandýs n.l.-st. Boleslav, Nymburk, M stec Králové, Kutná Hora, áslav, í any, Sedl any, Ho ovice, Beroun Kladno, Dob íš, Kralupy n.vlt., Roztoky, Vojkov, M šice, T ebotov, Sedlec-Pr ice Nová Ves p. Pleší Kladruby, Slapy Kosmonosy, Pod brady, í any, Bukovany Mladá Boleslav, Kolín, Pr honice Pod brady V pr b hu let p ibylo v registru Ústavu zdravotnických informací a statistiky n kolik zdravotnických za ízení (viz kartogramy) Sociální pé e Tato za ízení bezprost edn nesouvisejí se strukturou osídlení, jsou asto lokalizována mimo v tší m sta. Strukturovan jší zastoupení je zejména v bývalých okresních m stech a dále v Mnichov Hradišti, áslavi, eském Brod, Kralupech n. Vlt., Mníšku p. B. a Unhošti. V pr b hu let p ibylo v evidenci krajského ú adu n kolik sociálních za ízení (viz kartogramy) Kultura Zahrnuje zejména knihovny, muzea, galerie a divadla. Stálé divadelní scény jsou jen v Kladn, Mladé Boleslavi a P íbrami. Tato m sta mají i souhrnn nejvyšší rozsah za ízení kultury. Ve ejné knihovny jsou mimo výše uvedená m sta též v Kutné Ho e. Ostatní centra ORP jsou kulturními za ízeními vybavena podstatn skromn ji. V tšinou se jedná o m stská muzea. Muzea jsou však i v ad menších m st i v n kterých obcích. Z center ORP postrádají odpovídající kulturní za ízení m sta Neratovice a Votice. Významná kulturní za ízení postrádají dále m sta (ORP) Sedl any, Dob íš, í any, Kralupy n. Vlt. a Mnichovo Hradišt. 136

3 Knihovny, muzea a galerie (z izované St edo eským krajem) krajské knihovny: ostatní knihovny: muzea (m stská): krajské galerie: ostatní galerie: Kladno Mladá Boleslav, Kutná Hora, Benešov, P íbram Kladno, Rakovník, Nové Strašecí, P íbram, Benešov, Vlašim, Kutná Hora, Kolín, Pod brady, Nymburk, Kou im, Sadská, eský Brod, Lysá n. L., Benátky n. J., Brandýs n. L. St. Boleslav, Mladá Boleslav, B lá p. B., M lník, Ho ovice, Žebrák, Jílové u P., Roztoky Rakovník Slaný, Kladno, Beroun, P íbram, B eznice, Hutná Hora, áslav, Rož alovice Divadla (profesionální scéna) Kladno P íbram Mladá Boleslav Sportovišt regionálního významu Zahrnuje zejména aquaparky, kryté bazény a zimní stadiony. Z center ORP nejsou tato za ízení v bec zastoupena ve m stech Votice, eský Brod, Lysá n. L. a Mnichovo Hradišt. Nízká úrove vybavení je též v Sedl anech a Dob íši. Cestovní ruch sport lázn : aquapark: krytý bazén: zimní stadion: sportovní letišt : jezdectví: Pod brady, Touše Slaný, Kladno, Beroun, Ho ovice, P íbram, Kutná Hora, Kolín, M ín Kralupy n. Vlt., Kladno, Tuchlovice, Rakovník, Beroun, Vystrkov, Benešov, Vlašim, áslav, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, elákovice, Brandýs n. L. St. Boleslav, Neratovice, M lník Kralupy n. Vlt., Slaný, Kladno, Rakovník, Beroun, Ho ovice, P íbram, Sedl any, Vlašim, Benešov, Kutná Hora, Kolín, Pod brady, Nymburk, Mladá Boleslav, Neratovice, M lník Sazená, Slaný, Rakovník, Velká Dobrá, Bubovice, Ho ovice, Dlouhá Lhota, Benešov (Nesva ily), Vlašim, Zbraslavice, Kolín, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradišt Lysá n. L., Nymburk, Pod brady, Kolín, Kutná Hora, Lou ovice p. Blaníkem, Votice, Kosova Hora, B eznice, Neveklov, Netvo ice, Velké Popovice, itka, Velký Chlumec, Ho ovice, Pustov ty, Ruda, Královice, M lník, B lá p. B. aj. 137

4 Shrnutí Z hlediska sociální infrastruktury neposkytují pot ebné služby zejména centra ORP: Votice, Lysá n. L., Sedl any, Dob íš, eský Brod, Mnichovo Hradišt. Zcela nedostate ná je úrove sociální infrastruktury v okrese Praha-západ (SO ORP ernošice). Toto území postrádá významn jší centra m stského založení. Sídelní struktura i z tohoto d vodu není hierarchizovaná. Vybavenost ady m st v tomto území neodpovídá pom rn vysokému po tu jejich obyvatel, který v n kolika p ípadech již p ekro il hodnotu 5000 obyvatel. Rozložení hlavních za ízení (školství, zdravotnictví), které úzce souvisí s osídlením, je v podstat vyhovující. V p ípad škol jsou však výrazné deficity v n kterých ástech p ím stského území Prahy (okresy Praha-východ, Praha-západ), kde došlo k výraznému nár stu po tu obyvatel. Dojíž ka do hl. m. Prahy je sice v zásad možná, nebo zejména školská za ízení na okrajových sídlištích nejsou pln využita, nem že to však být cílové ešení, nebo vyvolává nadbyte nou dojíž ku a znamená výrazné ztráty asu. V p ípad zdravotnických za ízení lze v souvislosti s jejich komercionalizací obtížn odhadovat jejich vývoj. Koncentrace zdravotnických služeb (nemocnic) m že pro významnou ást obyvatel znamenat zhoršení dostupnosti t chto za ízení. ada služeb je poskytována p evážn na komer ním principu a jejich rozložení je výrazn ovliv ováno poptávkou. Týká se to nejen obchodu a služeb, ale i zdravotnictví, sportu a rekreace. 138

5

6

7

8

9

10

11

12

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 Textová ást 2006 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozd lovníku Váš dopis zna ky: Naše zna ka: Vy izuje: PRAHA: 88436/ENV/14 Ing. an/l.2486 29. 12. 2014 c: Posuzování vliv na

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 Praha 2 0 0 9 Rocenka_MPSV_2009.indd 1 5.11.2009 12:31:57 Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2009 ISBN 978-80-7421-004-4 Rocenka_MPSV_2009.indd

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: .

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Tento

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

S D AInfo. Obsah. Ro ník VII. Základní principy. víceúrov ových model 1. Základní principy. víceúrov ových model

S D AInfo. Obsah. Ro ník VII. Základní principy. víceúrov ových model 1. Základní principy. víceúrov ových model S D AInfo Informa ní bulletin Sociologického datového archivu 2 Listopad 2005 Ro ník VII. ZDARMA Základní principy víceúrov ových model 1 Dana Hamplová Sociologický ústav AV R lánek podává základní informaci

Více

A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. INTEGROVANÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE AKTUALIZACE 2012

A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. INTEGROVANÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE AKTUALIZACE 2012 A T E M Ateliér ekologických modelů, INTEGOVANÝ POGAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STŘEDOČESKÉHO KAJE AKTUALIZACE Červen Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje Aktualizace ZADAL:

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 8372-309/2011 o cen nemovitostí - domu Horní Litvínov.p. 745 s p íslušenstvím a pozemky parc.. 1244, 1247/2 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku:

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel

Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel Lektor: Ivo Procházka Bauerova vila, Libod ice 10.12. 2010 Družstva se v novala hlavn výkupu a prodeji krajká ských a vyšíva ských prací, keramiky,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Ing. Jana Ku erová, MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Krajská hygienická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497)

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497) Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy 050200/02 STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986 Díl í inventá (NAD : 5) ( pom cky: 497) Dominik Budský, Barbora Laš ovková Praha 2009 OBSAH Úvod I I Správní

Více