Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: Č. obj: Školní rok /2009 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje Komenského 1534, Lysá nad Labem tel: fax:

2 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Zřizovatel: Středočeský kraj IČ: IZO ředitelství školy: Číslo telefonu: Číslo faxu: ová adresa: Internetové stránky: Ředitelka školy: Statutární zástupce ředitelky školy: ICT koordinátor: Výchovný poradce: Prevence sociálně patologických jevů: Seznam členů školské rady: RNDr. Ivana Dvořáková Mgr. Vlasta Sloupová Ing. Jiří Elicer, CSc. Mgr. Bohuslava Svobodová Mgr. Alena Langová zástupce pedagogického sboru PHDr. Věra Štychová - předsedkyně zástupce nezletilého žáka Pavel Krpálek, Lenka Fišerová (od ) zástupce zřizovatele Martina Havelková, Zbyněk Rýpar (od ) Poslední změna zařazení do školského rejstříku: Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 je příspěvkovou organizací zřízenou dne 1. dubna 1995 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 18. září 2001, podle 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), podle 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. b) a 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se dnem stal zřizovatelem školy Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 25 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy. stránka 2 (celkem 37)

3 Doplňková činnost V rámci doplňkové činnosti škola uskutečnila čtyři kurzy: Počet Počet Název kurzu proškolených vyučujících Matematika příprava na studium na VŠ 5 1 Kurz písemné a elektronické komunikace 7 1 Matematika příprava na studium 1. ročníku SŠ 21 1 Kurz pro zaměstnance Městského úřadu Lysá nad Labem 40 5 Celkem 73 8 Materiálně technické podmínky pro výuku Škola je umístěna v budově města Lysá nad Labem, která se skládá z více pavilonů a užívají ji kromě nás dvě základní školy. Máme pronajaté prostory dvou pavilonů (z toho jeden částečně) a tělocvičnu za symbolickou cenu 24,- Kč ročně. Městský úřad Lysá n. L. škole poskytuje finanční prostředky na běžnou údržbu pronajatých prostor. Prostředí školy je velice pěkné, hlavní pavilon je zateplený a má nová okna. V letních měsících 2009 město realizovalo další etapu výměny oken a zateplení, tentokrát v pavilonu G, kde má naše škola tři učebny a pavilon tělocvičen. Touto opravou se významně zlepšila bezpečnost žáků a pracovníků školy a vzhled budovy. Počet kmenových a odborných učeben vyhovuje kapacitě školy. Nevýhodou je umístění tří učeben a jednoho kabinetu v odlehlé části budovy v pavilonu základní školy. Vedení OA zahájilo realizaci záměru vybudovat vestavbu v půdním prostoru pavilonu C tím, že nechalo vypracovat dokumentaci pro stavební povolení na půdní vestavbu. Cílem je mít všechny učebny v jednom pavilonu a uvolnit druhý pavilon pro ZŠ. Tento záměr podporuje náš zřizovatel Středočeský kraj, majitel budovy město Lysá nad Labem i vedení obou základních škol. Škola má tři učebny vybavené žákovskými PC (v každé stanic), dvě jazykové učebny a tělocvičnu v pronájmu. Vybavení školy výpočetní technikou je blíže popsáno v kapitole 12. Nové vybavení V tomto školním roce bylo pouze vyměněno poškozené nebo nefunkční vybavení. Inovace počítačového vybavení je popsáno v kapitole 12. Pokračovala příprava půdní vestavby školy a byla zahájena příprava k vybudování odborné učebny pro environmentální výuku. Zakoupili jsme materiální vybavení pro realizaci projektu "Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění". stránka 3 (celkem 37)

4 Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou, formou denního čtyřletého studia realizuje výuku dvou studijních oborů: M/004 Obchodní akademie podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, č. j / M/002 Ekonomické lyceum podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / Žáci obou oborů studují povinně dva cizí jazyky z nabídky: anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. Ve třetím ročníku si letos každý žák zvolil jeden tříhodinový seminář z nabídky: aplikovaná ekonomika, marketing, zeměpis cestovního ruchu. Ve čtvrtém ročníku jsme pro všechny žáky zařadili dvouhodinová ekonomická cvičení, hodinový předmět obchodní korespondence v cizím jazyce (každý žák hodinu v anglickém a hodinu ve druhém studovaném jazyce). Žáci tohoto ročníku volili také dvouhodinový seminář z nabídky: matematická cvičení, základy společenských věd a jeden hodinový z nabídky: bankovnictví, ekonomika cestovního ruchu, seminář ze zeměpisu, psychologie, rétorika. Žáci si zvolili pouze seminář ze zeměpisu, psychologii a rétoriku. stránka 4 (celkem 37)

5 Učební plány pro školní rok M/002 Ekonomické lyceum dne , č. j / Název předmětu Zkratka Počet hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Povinné předměty Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk ANJ Cizí jazyk Obchodní anglický jazyk OKA Obchodní cizí jazyk OK Dějepis DEJ Občanská nauka OBV Psychologie PSY Společenská kultura SPK Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Zeměpis ZEM Tělesná výchova TEV Informační technologie ICT Pís. a el. komunikace PEK Ekonomika EKO Ekonomická cvičení EKC Účetnictví UCE Právo PRA Celkem Výběrové Aplikovaná ekonom. APE Marketing MAR Zem. cest. ruchu ZCR Volitelný ruský jazyk RUJ Matem. sem. MAC Základy spol. věd ZSV Sem. inform. technologie SIT Rétorika RET Ekonomika cest. ruchu ECR Psychologie PSY Bankovnictví BAN Celkem Úhrn stránka 5 (celkem 37)

6 63-41-M/004 Obchodní akademie podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, č. j / Název předmětu Zkratka Počet hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Povinné předměty Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk ANJ Cizí jazyk Obchodní anglický jazyk OKA Obchodní cizí jazyk OK Matematika MAT Dějepis DEJ Občanská nauka OBV Tělesná výchova TEV Hospodářský zeměpis HOZ Informační technologie ICT Pís. a el. komunikace PEK Ekonomika EKO Ekonomická cvičení EKC Právo PRA Účetnictví UCE Statistika STA Hospodářské výpočty HVY Zbožíznalství ZBO Celkem Výběrové Aplikovaná ekonom. APE Marketing MAR Zem. cest. ruchu ZCR Volitelný ruský jazyk RUJ Matem.sem. MAC Základy spol. věd ZSV Sem. inform. technologie SIT Rétorika RET Ekonomika cest. ruchu ECR Psychologie PSY Bankovnictví BAN Celkem Úhrn stránka 6 (celkem 37)

7 Příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce V tomto školním roce byla dokončena příprava školních vzdělávacích programů podle RVP obou oborů s těmito názvy: Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 obor Obchodní akademie M/02, zkráceně ŠVP OALy Obchodní akademie Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 obor Ekonomické lyceum M/02, zkráceně ŠVP OALy Ekonomické lyceum Výuka podle nich začne v září Společný projekt obchodních akademií Středočeského kraje Během podzimu škola dokončila přípravu projektu "Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění". Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dne proběhlo přípravné setkání projektového týmu v budově Krajského úřadu Středočeského kraje. Účastníci projednali časový harmonogram projektu, aktivity projektu, rozpočet projektu, zahraniční výjezdy a ukázky projektových dnů na školách, propagaci projektu, zásady pro vzájemnou korespondenci, dohody o pracovní činnosti, jejich podepsání a vykazování. Projekt byl zahájen Jednou měsíčně se schází realizační tým, který se skládá z ředitelů a učitelů zúčastněných obchodních akademií. V červenci proběhlo výběrové řízení a nákup materiálního vybavení projektu. Jedná se především o počítačové vybavení pro práci učitelů. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Úkolem školy je umožnit žákům získat všeobecné a odborné vzdělání nutné pro další studium nebo pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, tuzemském i mezinárodním obchodu, peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách ve státní a veřejné správě. Profilujícími předměty pro odbornou kvalifikaci absolventů jsou především ekonomika, účetnictví, cizí jazyky, informační technologie a písemná a elektronická komunikace. Na povinný vzdělávací základ navazuje ve 3. a 4. ročníku nabídka volitelných předmětů. K nejzajímavějším z nich jistě patří aplikovaná ekonomie vyučovaná podle materiálů nadace Junior Achievement. V rámci tohoto předmětu opět v letošním roce pracovala studentská firma. Zaměstnanci firmy (žáci) si za předmět podnikání tentokrát zvolili prodej drobných předmětů. K prioritám školy patří výuka cizích jazyků. Škola nabízí výběr ze čtyř jazyků angličtina, francouzština, němčina a ruština. Studenti si volí kombinaci dvou cizích jazyků. Povinnou součástí výuky je obchodní korespondence v cizích jazycích. stránka 7 (celkem 37)

8 3. Školy a školská zařízení členění Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV Střední odborná škola/obchodní ,9 11,25 akademie 1 všechny formy vzděláván; 2 denní forma vzdělávání (denní studium) Učitelé školy spolu s žáky 4. B 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Průměrný Počet Kód a název oboru Počet žáků počet tříd žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou , M/004 Obchodní akademie , M/002 Ekonomické lyceum ,50 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem ,00 Poznámka: Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. V průběhu školního roku 2008/2009 dva žáci prvního ročníku ukončili studium na vlastní žádost, dvě žákyně přestoupily na naši školu. Školu navštěvovalo celkem 7 žáků cizí státní příslušnosti. Žáci jsou ze Středočeského kraje, pouze dva žáci dojíždí do školy z kraje Praha. stránka 8 (celkem 37)

9 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Nadaným žákům se věnujeme individuálně dle jejich nadání či zájmů, podporujeme je v jejich rozvoji a přípravě např. na další studium. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na škole nestudují. Jedna žákyně oboru ekonomické lyceum je osvobozena z klasifikace předmětu písemná a elektronická komunikace z důvodu zdravotního postižení. Žáci se sníženou tělesnou zdatností jsou uvolněni z tělesné výchovy a ti, jejichž zdravotní stav to dovoluje, jsou zařazeni do zdravotní tělesné výchovy. Tento předmět má dotaci jedna vyučovací hodina týdně. Jeho cílem je naučit vhodné cviky a přesvědčit o nutnosti pravidelného cvičení podle aktuálního zdravotního stavu. Vyučující nově zařazuje cvičení s míči, které škola nakoupila. Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení Počet integrovaných SŠ Mentální postižení - Sluchové postižení - Zrakové postižení - Vady řeči - Tělesné postižení 1 Souběžné postižení více vadami - Vývojové poruchy učení a chování - Autismus Žádný žák neměl individuální studijní plán Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Obory a počty přijímaných žáků: M/02 Ekonomické lyceum v denní formě vzdělávání 30 žáků M/02 Obchodní akademie v denní formě vzdělávání 30 žáků Kritéria přijímacího řízení pro oba obory: Podle 60 odst. 3 a 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních stránka 9 (celkem 37)

10 školách v platném znění, stanovuji následující kritéria přijímacího řízení pro přijímání do prvního ročníku školního roku 2009/10: 1. Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek. 2. O přijetí/nepřijetí uchazeče bude rozhodovat umístění v tabulce, která bude sestavena vzestupně a samostatně pro každý obor. 3. Pořadí uchazečů v každém kole, které bude východiskem pro přijetí/nepřijetí, bude určeno podle bodového hodnocení každého uchazeče. 4. Bodové hodnocení bude provedeno takto: (a) výchozím počtem bodů bude součet známek na vysvědčení za I. a II. pololetí 8. ročníku a za I. pololetí 9. ročníku ze všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie; (b) od součtu se odečte 1-6 bodů za klasifikaci druhého cizího jazyka (2 body za každou známku výborný a 1 bod za každou známku chvalitebný z druhého cizího jazyka); 10 bodů u žáka, který přichází z kvarty osmiletého gymnázia. 5. Bude přijato 30 žáků s nejnižším bodovým hodnocením do každého oboru. 6. Pokud uchazeč na posledním přijímaném místě bude mít stejný bodový zisk jako uchazeč či uchazeči na dalších místech, rozhodne o přijetí/nepřijetí ředitelka školy na základě výstupního hodnocení uchazeče ze ZŠ. Dne bylo přijato 30 žáků s nejnižším počtem takto získaných bodů do oboru Ekonomické lyceum a 30 žáků do oboru Obchodní akademie. Více než polovina nepřijatých žáků podala proti nepřijetí odvolání. Následovalo odevzdávání zápisových lístků žáků, jejich vyzvedávání a kladné vyřizování odvolání. I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok 2009/2010 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet Počet poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Obchodní akademie Ekonomické lyceum Poznámka: Všichni přijatí žáci jsou ze Středočeského kraje. Vyhodnocení přijímacího řízení v roce 2009 Přijímací řízení proběhlo podle novelizovaného školského zákona a novelizované vyhlášky č.671/2004 Sb. Žáci podávali tři přihlášky a po přijetí odevzdávali zápisový lístek. Vzhledem k tomu bylo více odmítnutí, odvolání a opakovaně uvolněných volných míst, o čemž vypovídají následující čísla: Obor Obchodní akademie: kapacita 30 žáků, 103 přihlášek, k přijato 30 žáků, kteří následně podali zápisový lístek a nevzali ho zpět. Obor Ekonomické lyceum: kapacita 30 žáků, k přijato 29 žáků, kteří následně odevzdali a nevzali zpět zápisový lístek. Dne bylo vypsáno 2. kolo přijímacího řízení do oboru Ekonomické lyceum. Toto místo bylo obsazeno žákem, který se k nám hlásil už v 1. kole, ale nebyl přijat pro velký počet uchazečů. stránka 10 (celkem 37)

11 Přehled o přijímání žáků v roce 2009 Obor Přihlášeno Přijato Z toho odevzdalo lístek Nepřijato Odvolání podalo Přijato z odvolaných Odstoupili od odvolání Z toho odevzdalo lístek Celkem nastoupí OA EL Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem, včetně závěrečných ročníků (k ) Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 222 Prospěli s vyznamenáním 5 Prospěli 210 Neprospěli 8 - z toho opakující ročník 1 Průměrný prospěch žáků 2,48 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 69,816 Počet žáků hodnocených slovně: a) ve všech předmětech 0 b) pouze ve vybraných předmětech 0 Opravné a doplňovací zkoušky se konaly v červnu (žákyně 4. ročníku) a v srpnu. Neprospěli celkem dva žáci. Ostatní žáci prospěli. II. Výsledky maturitních zkoušek (k ) Maturitní zkouška Kód a název oboru Žáci konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum Z celkového počtu 51 žáků čtvrtých ročníků maturovalo v květnu 44, z toho tři neprospěli z jednoho předmětu. V září konalo celou maturitní zkoušku sedm žáků, z toho šest prospělo a jedna žákyně neprospěla z jednoho předmětu. Tři žákyně v září úspěšně složily opravnou maturitní zkoušku z jednoho předmětu. stránka 11 (celkem 37)

12 8. Chování žáků Chování žáků (k ) Hodnocení chování Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední škola/obchodní akademie Snížená známka z chování byla udělena za hrubá porušení školního řádu. 9. Absolventi a jejich další uplatnění Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou k Druh/typ školy Střední škola Obchodní akademie Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Poznámka: Někteří absolventi podali více přihlášek. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2007/2008 Z nich počet nezaměstnaných duben M/004 Obchodní akademie 54 3 Celkem 54 3 Počet nezaměstnaných v dubnu 2008 není pouze z aktuálního školního roku. 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počty žáků ve skupině Počet skupin minimálně maximálně průměr Anglický Německý ,11 Ruský ,67 Francouzský ,75 stránka 12 (celkem 37)

13 V letošním školním roce složil Jan Doležal, žák 3. ročníku, mezinárodní zkoušku z francouzského jazyka a popsal ji takto: Dne jsem úspěšně složil mezinárodní zkoušku z francouzského jazyka. Zkoušky se konaly v Pardubicích. První z nich byla složena ze tří částí. První část se týkala poslechu čtyř běžných situací, se kterými má člověk možnost setkat se kdykoliv a kdekoliv. Typickým příkladem je monolog v rádiu či rozhovor v obchodě. Mým úkolem bylo odpovědět na otázky k poslechu. V druhé části se jednalo o přečtení tří textových ukázek a vybrání správné odpovědi z nabízených možností. Ve třetí části bylo za úkol vytvořit dva dopisy. V prvním dopise jsem měl doporučit francouzské dívce Sophii vysokou školu, ve které fiktivně studuji, sdělit jí fakta o škole, popsat ubytování či svůj volný čas. Druhý dopis byl ve skutečnosti , ve kterém jsem jako přílohu posílal nabídku z jazykové školy v Paříži, kde jsem taktéž studoval. Opět jsem dotyčné osobě vyprávěl své dojmy ze školy apod. Druhá zkouška byla ústní. Nejdříve jsem představil sám sebe, svou rodinu a pověděl jsem o svých koníčcích. Poslední úkol, který mě čekal, bylo vylosovat si čtyři z dvaceti témat, z nichž jsem si vybral dvě, o kterých jsem poté hovořil. Kromě monologu na dané téma bylo především důležité umět argumentovat. Závěrem bych chtěl poděkovat paní profesorce Frymlové, neboť bez ní bych zkoušku neudělal a také ostatním vyučujícím za značnou podporu. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Rodilí Jazyk celkem pedagogická částečná žádná mluvčí i odborná Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Výuka jazyků je na vysoké úrovni, všichni učitelé jsou aprobovaní a mají praxi. Dále se zdokonalují v jazykových dovednostech při akcích, které pořádáme pravidelně spolu s německými a francouzskými školami. Vzdělávání se zaměřilo na přípravu na novou maturitu. V podzimních měsících vykonávali v Lysé nad Labem odbornou praxi v rámci projektu Leonardo da Vinci francouzští studenti z naší partnerské školy. Pravidelně se setkávali s našimi žáky a to jak při hodinách francouzštiny, tak ve svém volném čase. Naši žáci je provedli také Prahou. Tento kontakt s rodilými mluvčími má pozitivní vliv na výuku francouzštiny u nás. Při výuce v prvním ročníku přetrvává problém způsobený velmi rozdílnými znalostmi, se kterými žáci přicházejí. Žáků, kteří se neučili anglický jazyk, je velmi málo, nemohou vytvořit samostatnou skupinu. Žáků, kteří se již učili druhý jazyk - německý nebo ruský, je taktéž málo a musí se učit společně se začátečníky. stránka 13 (celkem 37)

14 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Ve škole jsou tři počítačové učebny. Dvě z nich slouží především pro výuku informačních technologií a písemné a elektronické komunikace. Třetí slouží převážně pro výuku odborných předmětů účetnictví, statistiky, aplikované ekonomie, ale i pro výuku ostatních předmětů včetně všeobecně vzdělávacích matematiky, českého jazyka, fyziky, chemie, biologie, práva. Ve škole jsou celkem čtyři dataprojektory a jedna interaktivní tabule. Tato prezentační technika je využívána především v počítačových učebnách. Kabinety, sborovna a kancelář školy jsou vybaveny počítači, které jsou propojeny do sítě. Většina z nich má přístup na internet. Výrazné zlepšení podmínek práce učitelů představuje vybavení každého kabinetu novým PC. Byly zakoupeny z OP VK "Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodickomateriální zajištění" z fondů ESF. Pracovním prostředím žáka a pedagoga je Windows Vista nebo XP, Office 2007, Starší počítače jsou využity jako terminály pro W2008 terminal server. Škola je připojena k internetu mikrovlnným spojem, rychlost připojení je 3Mbit/s. Poskytovatelem připojení je firma Licanet. Spoj funguje bez problémů několik let. Škola má tři serverové počítače. Pomocí nich je zajištěno předávání informací mezi vedením školy, učiteli a žáky. Učitelé mají zřízeny schránky pro ukládání informací a schránky pro odevzdávání žákovských prací, pro informace určené pouze učitelům a vedení školy je zřízena speciální schránka. Pro předávání informací slouží také ové schránky zřízené pod veřejně dostupnými poskytovateli. Škola má své www-stránky (www.oalysa.cz) a ovou adresu Spravuje je Ing. Jana Tomková, učitelka školy, aktualizaci provádí ve spolupráci s vedením školy a učiteli. 13. Údaje o pracovnících I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený Nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků Pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet žáků na přepočtený počet pedagogických pracovníků 30/23,9 6/4,0 24/19, ,25 Poznámka: Přepočtený znamená počet pracovníků přepočtený na úvazek 21 hodin za týden. stránka 14 (celkem 37)

15 II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagogogický pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek v hod/týden Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Délka ped. praxe v letech Doležal Z. učitel 21 Pedagogická fakulta Plzeň Mgr. 22 Dvořáková I. ředitelka 6 MFF UK Praha RNDr. 26 Elicer J. učitel, ICT koordinátor 18 VŠCHT Praha Ing.,Csc. 32 Frymlová M. učitelka 16 FF UK Praha PhDr. 25 Hrubčíková L. učitelka 3 SŠ 0 Kopecký V. učitel 23 ČVUT Praha Ing. 17 Kuncová M. učitelka 16 Univerzita J. A. Purkyně Brno PaedDr. 20 Langová A. učitelka, prevence sociálně patologických jevů 23 Pedagogická fakulta Ústí nad Labem Mgr. 23 Mlázovská R. učitelka 21 MFF UK Praha Mgr. 17 Michalová P. učitelka 2 Masarykova univerzita Brno Mgr. Podhajská D. učitelka 6 VŠE Praha Ing. 14 Pohanová M. učitelka 21 VŠE Praha Ing. 18 Rampová V. učitelka 22 ČVUT Praha Ing. 13 Salačová M. Sloupová V. Svobodová B. učitelka učitelka, zástupce ředitele učitelka, výchovný poradce 13 VŠE Praha Ing Pedagogická fakulta UK Praha Mgr Pedagogická fakulta UK Praha Mgr. 18 Šmídová A. učitelka 22 Univerzita J. A. Purkyně Brno Mgr. 21 Šmídová H. učitelka 18 Pedagogická fakulta UJEP - 2 Štychová V. učitelka 21 FF UK Praha PhDr. 25 Tomková J. učitelka 22 VŠE Praha Ing. 22 Tanglová D učitelka 4 PF UK Praha Mgr. 10 Zýková Z učitelka 21 FF Univerzita Pardubice Mgr. 6 Žantovská Z. učitelka 23 FF UK Praha PhDr. 21 Osobní asistenty, asistenty pedagoga pro žáky a studenty se zdravotním postižením škola nemá. stránka 15 (celkem 37)

16 III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný Do 30 let let let let Nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,33 z toho žen ,83 IV. Aprobovanost výuky (k ) Celkový počet hodin Z toho odučených Předmět odučených týdně aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský jazyk Informační technologie Dějepis 8 8 Hospodářský zeměpis 4 4 Zeměpis 4 4 Občanská nauka 6 6 Matematika Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Tělesná výchova Statistika 3 3 Fyzika 4 4 Chemie 4 4 Biologie 4 4 Zbožíznalství 4 4 Právo 6 6 Aplikovaná ekonomie 3 3 Marketing 3 3 Zeměpis cestovního ruchu 3 3 Matematická cvičení 2 2 Základy společenských věd 4 4 Psychologie 4 4 Společenská kultura 2 2 Ekonomická cvičení 8 8 Obchodní korespondence v anglickém jazyce 4 4 Obchodní korespondence v něm., fran., ruském jazyce 4 4 Rétorika 2 2 Zeměpisný seminář 1 1 Celkem stránka 16 (celkem 37)

17 V. Personální změny ve školním roce Během školního roku odešly dvě učitelky na mateřskou dovolenou a za ně nastoupily dvě nové. Do správy školy nastoupila jedna pracovnice na zástup za dlouhodobě nemocnou pracovnici. 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Učitel ekonomických předmětů doplňoval pedagogické vzdělání na VŠE v Praze. Pracovnice správy školy absolvovala dva moduly Ekonomika a finanční management a Teorie a praxe školského managementu v Centru školského managementu na Univerzitě Karlově v Praze. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Učitelka matematiky a fyziky zahájila specializační studium pro koordinátora environmentální výchovy. Učitel odborných předmětů dokončí pedagogické vzdělání v září Studium k prohlubování odborné kvalifikace a) Počet akcí Akce Počet účastníků Jednodenní 25 Dvoudenní 0 Vícedenní 8 Celkem 20 b) Vzdělávací instituce, zaměření akcí VZSK Nymburk - výchovné poradenství, vedení školy, instruktor lyžování EKO centrum Poděbrady - ekologie ve výuce Oxford University Press - výuka anglického jazyka, učebnice, státní maturita ROP Středočeský kraj - projekty ROP, výzvy, žádosti Odbor Evrop. integrace SK - monitorovací zpráva projektu Červený kříž MB - zdravotník školních akcí SZŠ Nymburk - první pomoc JČMF - výuka matematiky HYL s.r.o. - psaní na klávesnici Služba škole MB - právní předpisy ve školství Předkládání projektu - NAEP NIDV - Management školy a nová maturita Ústav pro ochranu os. údajů - ochrana os. údajů ve školství MŠMT - koordinátor ŠVP ČSSZ, Vema - nemocenské pojištění stránka 17 (celkem 37)

18 c) Samostudium Učitelé se vzdělávali pro tvorbu ŠVP a státní maturitu. Náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2008/09 vynaloženo celkem ,- Kč, což je v průměru 578,70 Kč na jednoho pracovníka. 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou Při škole nepracují zájmové kroužky, většina žáků dojíždí. Škola každoročně připravuje pro žáky řadu akcí. Mimoškolní aktivity a) Exkurze 1. ročníky Městská knihovna Lysá nad Labem, Polabské ekocentrum Nymburk, divadlo Mladá Boleslav 2. ročníky Polabské ekocentrum Nymburk, Vodárna Káraný, divadlo Mladá Boleslav Senát ČR Praha, IQ PARK Liberec, Sociologický ústav Praha, Máchův kraj 3. ročníky divadlo Mladá Boleslav, Máchův kraj moderní architektura v Praze 4. ročníky Okresní soud Nymburk, Úřad práce Nymburk V rámci výuky zeměpisu se žáci školy vydali do Itálie. Jana Mádlová, žákyně 2. ročníku exkurzi popsala takto: Dvanáct studentů Obchodní akademie v Lysé nad Labem se zúčastnilo v rámci výuky zeměpisu zájezdu do Itálie. Odjížděli jsme 18. května ve dvě hodiny odpoledne z Lysé. Ještě jsme se zastavili v Brandýse nad Labem, kde do autobusu přistoupili žáci tamějšího gymnázia. A naše cesta mohla začít. Ale chyběla nám jedna velice důležitá osoba, a to paní průvodkyně. Jsme si sice jisti, že náš pan profesor Doležal by to zvládl také, ale odborník je odborník. Paní průvodkyně nastoupila cestou a kompletní jsme vyjeli vstříc Itálii. Do Itálie jsme dorazili v úterý ráno, a to přímo do Florencie. Autobus nás dovezl rovnou před sochu Davida od Michelangela, kde jsme se pokochali nádherným výhledem na celé město. Pokračovali jsme dál do centra přes most, na kterém mají krámky pouze zlatníci. Bohužel jsme z obchůdků nic neviděli, neboť Italové si rádi přispí a my jsme tam byli už kolem osmé hodiny. Procházeli jsme spletitými uličkami a zastavovali se u významných památek. Sáhli jsme si na čumák divokého prasete z bronzu, aby nám přineslo štěstí. Někteří z nás mu tam zanechali i nějaké to euro, aby se do Florencie vrátili. Prohlédli jsme si muzeum, kde stojí originál sochy Davida, a když byl čas na oběd, dostali jsme tři hodiny volno. V pět hodin jsme už jeli směrem na Řím. Naši řidiči byli čerstvě odpočatí, zato my usnuli hned, jak jsme zasedli na svá místa. stránka 18 (celkem 37)

19 Po třech hodinách jsme přijeli do severní části Říma, kde se nacházel náš kemp Tiber. Kolem bylo hodně zeleně, proto nám ani nepřišlo, že jsme ubytovaní v hlavním městě Itálie. Rozebrali jsme si klíčky a šli se ubytovat. Většina z nás ten večer usnula rychle, a tak nás profesoři nemuseli tolik hlídat. Třetí den jsme měli v plánu návštěvu antických památek Říma. Místní autobus nás zavezl na nádraží. Trochu jsme se zděsili při pohledu na vlak, který nás měl odvést do centra. Ale v pořádku nás dopravil na místo, takže jsme si nemohli stěžovat. Jako správní cestující jsme si ihned po nástupu chtěli označit jízdenky. Přistoupili jsme tedy k automatu a vsunuli do něj lístek. Zajel dovnitř úplně celý a my se lekli, že ho už nikdy neuvidíme. Po chvíli ale vyjel zpět označený a my jsme si oddychli. Také jsme zkusili italské metro, které má jen dvě trasy, ale celkem moderní vlaky. Celý den jsme chodili po památkách. Viděli jsme mimo jiné Koloseum, Forum Romanum, Fontanu di Trevi. Do kempu jsme se vrátili dříve než předchozí den, protože jsme se všichni těšili do bazénu. Na večeři si někteří zašli do místní restaurace na italské speciality. Poslední den byl věnován návštěvě Vatikánu. Procházeli jsme kontrolou, zda máme vhodné oblečení, které neodkrývá kolena nebo ramena. Po kontrole jsme si prohlédli vnitřek chrámu svatého Petra a poté vyšlapali přes 300 schodů na jeho kupoli. Stihli jsme to přesně na dvanáctou hodinu, takže nám k prohlídce Říma z výšky zvonily zvony. Po několika minutách jsme sestoupili dolů na další prohlídku. Tentokrát do hrobky papežů. Po krátké pauze jsme se vydali k Andělskému hradu, přešli Andělský most přes řeku Tiberu a dostali se k Panteonu. Od něj jsme pokračovali ke Španělským schodům, od nichž následovala cesta do kempu, kde jsme se mohli naposledy vykoupat v bazénu. Celé tři dny strávené v Itálii jsme měli slunečné počasí, ve stínu bylo cca 35 C. Osvěžení jsme nastoupili do autobusu, rozloučili se s Římem a plni nových zážitků a poznatků odjeli zpět do deštivé České republiky. Mgr. Zdeněk Doležal s žáky 2. ročníku během zeměpisné exkurze stránka 19 (celkem 37)

20 b) Kurzy 1. ročníky seznamovací kurz v Jinolicích, 3 dny v září 2008 Seznamovací kurz 1. a 2. ročníky (zúčastnili se žáci, kteří projevili zájem) lyžařský kurz v Krkonoších, 6 dní v lednu ročníky sportovní kurz žáků v Nové Louce u Albrechtic n.v., 5 dní v červnu 2009 c) Odborná praxe Odborná praxe žáků 2. ročníku oboru Obchodní akademie probíhala ve VZP Nymburk nebo na Výstavišti v Lysé nad Labem během školního roku tak, že každý žák absolvoval 1 týden. Na těchto pracovištích probíhá praxe pod odborným vedením pracovnic těchto společností již po řadu let a má velmi dobrou úroveň. Zaměstnanci hodnotí kladně znalosti a dovednosti našich žáků, a to i přes skutečnost, že jejich odborné znalosti nejsou ještě vysoké. Pro mnohé žáky je odborná praxe prvním seznámením se světem práce. Výstaviště si pak najímá žáky také na víkendové a prázdninové brigády. Odborná praxe žáků 3. ročníků proběhla v době maturitních zkoušek a byla čtrnáctidenní. Žáci byli umístěni v různých firmách v Lysé n. L. a v okolí (Městský úřad Nymburk, ČS, a. s., MěÚ Brandýs n/l-stará Boleslav, MONTANO Valtr, s. r. o., KOVONA, a. s., kanceláře škol a mnohé další instituce a podniky). Někteří žáci se však vydali daleko za hranice regionu (D+D stavební, s. r. o., Vrchlabí). Zástupci poskytovatelů odborných praxí se při kontrolách velmi pochvalně vyjadřovali jak ke znalostem a dovednostem žáků, tak i k jejich chování Zároveň byla velmi kladně vnímána skutečnost, že učitelé své žáky na praxi kontrolují, že se zajímají o jejich činnost a chování. Škola se snaží pomocí dotazníků získat zpětnou vazbu a promítnout potřeby budoucích zaměstnavatelů do výuky. Vybraní žáci absolvovali praxi v zahraničí. Tři žáci pracovali v podniku Bosch v Bambergu v Německu a pět žáků v kanceláři partnerské školy ve Strasbourgu ve Francii. Praxi ve Francii popsaly žákyně Zuzana Buldrová a Adéla Hradecká takto: Na praxi do Francie jsme se dostali díky úsilí a organizačním schopnostem naší profesorky francouzského jazyka PhDr. Miroslavy Frymlové, díky intenzivní přípravě praxe vedením a správou školy a díky pomoci europoslance Mgr. Hynka Fajmona. stránka 20 (celkem 37)

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2009/2010 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 19/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2008/2009 sestavená

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 19/2012 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2011/2012 sestavená

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více