Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: Č. obj: Školní rok /2009 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje Komenského 1534, Lysá nad Labem tel: fax:

2 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Zřizovatel: Středočeský kraj IČ: IZO ředitelství školy: Číslo telefonu: Číslo faxu: ová adresa: Internetové stránky: Ředitelka školy: Statutární zástupce ředitelky školy: ICT koordinátor: Výchovný poradce: Prevence sociálně patologických jevů: Seznam členů školské rady: RNDr. Ivana Dvořáková Mgr. Vlasta Sloupová Ing. Jiří Elicer, CSc. Mgr. Bohuslava Svobodová Mgr. Alena Langová zástupce pedagogického sboru PHDr. Věra Štychová - předsedkyně zástupce nezletilého žáka Pavel Krpálek, Lenka Fišerová (od ) zástupce zřizovatele Martina Havelková, Zbyněk Rýpar (od ) Poslední změna zařazení do školského rejstříku: Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 je příspěvkovou organizací zřízenou dne 1. dubna 1995 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 18. září 2001, podle 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), podle 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. b) a 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se dnem stal zřizovatelem školy Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 25 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy. stránka 2 (celkem 37)

3 Doplňková činnost V rámci doplňkové činnosti škola uskutečnila čtyři kurzy: Počet Počet Název kurzu proškolených vyučujících Matematika příprava na studium na VŠ 5 1 Kurz písemné a elektronické komunikace 7 1 Matematika příprava na studium 1. ročníku SŠ 21 1 Kurz pro zaměstnance Městského úřadu Lysá nad Labem 40 5 Celkem 73 8 Materiálně technické podmínky pro výuku Škola je umístěna v budově města Lysá nad Labem, která se skládá z více pavilonů a užívají ji kromě nás dvě základní školy. Máme pronajaté prostory dvou pavilonů (z toho jeden částečně) a tělocvičnu za symbolickou cenu 24,- Kč ročně. Městský úřad Lysá n. L. škole poskytuje finanční prostředky na běžnou údržbu pronajatých prostor. Prostředí školy je velice pěkné, hlavní pavilon je zateplený a má nová okna. V letních měsících 2009 město realizovalo další etapu výměny oken a zateplení, tentokrát v pavilonu G, kde má naše škola tři učebny a pavilon tělocvičen. Touto opravou se významně zlepšila bezpečnost žáků a pracovníků školy a vzhled budovy. Počet kmenových a odborných učeben vyhovuje kapacitě školy. Nevýhodou je umístění tří učeben a jednoho kabinetu v odlehlé části budovy v pavilonu základní školy. Vedení OA zahájilo realizaci záměru vybudovat vestavbu v půdním prostoru pavilonu C tím, že nechalo vypracovat dokumentaci pro stavební povolení na půdní vestavbu. Cílem je mít všechny učebny v jednom pavilonu a uvolnit druhý pavilon pro ZŠ. Tento záměr podporuje náš zřizovatel Středočeský kraj, majitel budovy město Lysá nad Labem i vedení obou základních škol. Škola má tři učebny vybavené žákovskými PC (v každé stanic), dvě jazykové učebny a tělocvičnu v pronájmu. Vybavení školy výpočetní technikou je blíže popsáno v kapitole 12. Nové vybavení V tomto školním roce bylo pouze vyměněno poškozené nebo nefunkční vybavení. Inovace počítačového vybavení je popsáno v kapitole 12. Pokračovala příprava půdní vestavby školy a byla zahájena příprava k vybudování odborné učebny pro environmentální výuku. Zakoupili jsme materiální vybavení pro realizaci projektu "Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění". stránka 3 (celkem 37)

4 Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou, formou denního čtyřletého studia realizuje výuku dvou studijních oborů: M/004 Obchodní akademie podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, č. j / M/002 Ekonomické lyceum podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / Žáci obou oborů studují povinně dva cizí jazyky z nabídky: anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. Ve třetím ročníku si letos každý žák zvolil jeden tříhodinový seminář z nabídky: aplikovaná ekonomika, marketing, zeměpis cestovního ruchu. Ve čtvrtém ročníku jsme pro všechny žáky zařadili dvouhodinová ekonomická cvičení, hodinový předmět obchodní korespondence v cizím jazyce (každý žák hodinu v anglickém a hodinu ve druhém studovaném jazyce). Žáci tohoto ročníku volili také dvouhodinový seminář z nabídky: matematická cvičení, základy společenských věd a jeden hodinový z nabídky: bankovnictví, ekonomika cestovního ruchu, seminář ze zeměpisu, psychologie, rétorika. Žáci si zvolili pouze seminář ze zeměpisu, psychologii a rétoriku. stránka 4 (celkem 37)

5 Učební plány pro školní rok M/002 Ekonomické lyceum dne , č. j / Název předmětu Zkratka Počet hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Povinné předměty Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk ANJ Cizí jazyk Obchodní anglický jazyk OKA Obchodní cizí jazyk OK Dějepis DEJ Občanská nauka OBV Psychologie PSY Společenská kultura SPK Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Zeměpis ZEM Tělesná výchova TEV Informační technologie ICT Pís. a el. komunikace PEK Ekonomika EKO Ekonomická cvičení EKC Účetnictví UCE Právo PRA Celkem Výběrové Aplikovaná ekonom. APE Marketing MAR Zem. cest. ruchu ZCR Volitelný ruský jazyk RUJ Matem. sem. MAC Základy spol. věd ZSV Sem. inform. technologie SIT Rétorika RET Ekonomika cest. ruchu ECR Psychologie PSY Bankovnictví BAN Celkem Úhrn stránka 5 (celkem 37)

6 63-41-M/004 Obchodní akademie podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, č. j / Název předmětu Zkratka Počet hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Povinné předměty Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk ANJ Cizí jazyk Obchodní anglický jazyk OKA Obchodní cizí jazyk OK Matematika MAT Dějepis DEJ Občanská nauka OBV Tělesná výchova TEV Hospodářský zeměpis HOZ Informační technologie ICT Pís. a el. komunikace PEK Ekonomika EKO Ekonomická cvičení EKC Právo PRA Účetnictví UCE Statistika STA Hospodářské výpočty HVY Zbožíznalství ZBO Celkem Výběrové Aplikovaná ekonom. APE Marketing MAR Zem. cest. ruchu ZCR Volitelný ruský jazyk RUJ Matem.sem. MAC Základy spol. věd ZSV Sem. inform. technologie SIT Rétorika RET Ekonomika cest. ruchu ECR Psychologie PSY Bankovnictví BAN Celkem Úhrn stránka 6 (celkem 37)

7 Příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce V tomto školním roce byla dokončena příprava školních vzdělávacích programů podle RVP obou oborů s těmito názvy: Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 obor Obchodní akademie M/02, zkráceně ŠVP OALy Obchodní akademie Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 obor Ekonomické lyceum M/02, zkráceně ŠVP OALy Ekonomické lyceum Výuka podle nich začne v září Společný projekt obchodních akademií Středočeského kraje Během podzimu škola dokončila přípravu projektu "Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění". Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dne proběhlo přípravné setkání projektového týmu v budově Krajského úřadu Středočeského kraje. Účastníci projednali časový harmonogram projektu, aktivity projektu, rozpočet projektu, zahraniční výjezdy a ukázky projektových dnů na školách, propagaci projektu, zásady pro vzájemnou korespondenci, dohody o pracovní činnosti, jejich podepsání a vykazování. Projekt byl zahájen Jednou měsíčně se schází realizační tým, který se skládá z ředitelů a učitelů zúčastněných obchodních akademií. V červenci proběhlo výběrové řízení a nákup materiálního vybavení projektu. Jedná se především o počítačové vybavení pro práci učitelů. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Úkolem školy je umožnit žákům získat všeobecné a odborné vzdělání nutné pro další studium nebo pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, tuzemském i mezinárodním obchodu, peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách ve státní a veřejné správě. Profilujícími předměty pro odbornou kvalifikaci absolventů jsou především ekonomika, účetnictví, cizí jazyky, informační technologie a písemná a elektronická komunikace. Na povinný vzdělávací základ navazuje ve 3. a 4. ročníku nabídka volitelných předmětů. K nejzajímavějším z nich jistě patří aplikovaná ekonomie vyučovaná podle materiálů nadace Junior Achievement. V rámci tohoto předmětu opět v letošním roce pracovala studentská firma. Zaměstnanci firmy (žáci) si za předmět podnikání tentokrát zvolili prodej drobných předmětů. K prioritám školy patří výuka cizích jazyků. Škola nabízí výběr ze čtyř jazyků angličtina, francouzština, němčina a ruština. Studenti si volí kombinaci dvou cizích jazyků. Povinnou součástí výuky je obchodní korespondence v cizích jazycích. stránka 7 (celkem 37)

8 3. Školy a školská zařízení členění Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV Střední odborná škola/obchodní ,9 11,25 akademie 1 všechny formy vzděláván; 2 denní forma vzdělávání (denní studium) Učitelé školy spolu s žáky 4. B 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Průměrný Počet Kód a název oboru Počet žáků počet tříd žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou , M/004 Obchodní akademie , M/002 Ekonomické lyceum ,50 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem ,00 Poznámka: Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. V průběhu školního roku 2008/2009 dva žáci prvního ročníku ukončili studium na vlastní žádost, dvě žákyně přestoupily na naši školu. Školu navštěvovalo celkem 7 žáků cizí státní příslušnosti. Žáci jsou ze Středočeského kraje, pouze dva žáci dojíždí do školy z kraje Praha. stránka 8 (celkem 37)

9 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Nadaným žákům se věnujeme individuálně dle jejich nadání či zájmů, podporujeme je v jejich rozvoji a přípravě např. na další studium. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na škole nestudují. Jedna žákyně oboru ekonomické lyceum je osvobozena z klasifikace předmětu písemná a elektronická komunikace z důvodu zdravotního postižení. Žáci se sníženou tělesnou zdatností jsou uvolněni z tělesné výchovy a ti, jejichž zdravotní stav to dovoluje, jsou zařazeni do zdravotní tělesné výchovy. Tento předmět má dotaci jedna vyučovací hodina týdně. Jeho cílem je naučit vhodné cviky a přesvědčit o nutnosti pravidelného cvičení podle aktuálního zdravotního stavu. Vyučující nově zařazuje cvičení s míči, které škola nakoupila. Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení Počet integrovaných SŠ Mentální postižení - Sluchové postižení - Zrakové postižení - Vady řeči - Tělesné postižení 1 Souběžné postižení více vadami - Vývojové poruchy učení a chování - Autismus Žádný žák neměl individuální studijní plán Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Obory a počty přijímaných žáků: M/02 Ekonomické lyceum v denní formě vzdělávání 30 žáků M/02 Obchodní akademie v denní formě vzdělávání 30 žáků Kritéria přijímacího řízení pro oba obory: Podle 60 odst. 3 a 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních stránka 9 (celkem 37)

10 školách v platném znění, stanovuji následující kritéria přijímacího řízení pro přijímání do prvního ročníku školního roku 2009/10: 1. Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek. 2. O přijetí/nepřijetí uchazeče bude rozhodovat umístění v tabulce, která bude sestavena vzestupně a samostatně pro každý obor. 3. Pořadí uchazečů v každém kole, které bude východiskem pro přijetí/nepřijetí, bude určeno podle bodového hodnocení každého uchazeče. 4. Bodové hodnocení bude provedeno takto: (a) výchozím počtem bodů bude součet známek na vysvědčení za I. a II. pololetí 8. ročníku a za I. pololetí 9. ročníku ze všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie; (b) od součtu se odečte 1-6 bodů za klasifikaci druhého cizího jazyka (2 body za každou známku výborný a 1 bod za každou známku chvalitebný z druhého cizího jazyka); 10 bodů u žáka, který přichází z kvarty osmiletého gymnázia. 5. Bude přijato 30 žáků s nejnižším bodovým hodnocením do každého oboru. 6. Pokud uchazeč na posledním přijímaném místě bude mít stejný bodový zisk jako uchazeč či uchazeči na dalších místech, rozhodne o přijetí/nepřijetí ředitelka školy na základě výstupního hodnocení uchazeče ze ZŠ. Dne bylo přijato 30 žáků s nejnižším počtem takto získaných bodů do oboru Ekonomické lyceum a 30 žáků do oboru Obchodní akademie. Více než polovina nepřijatých žáků podala proti nepřijetí odvolání. Následovalo odevzdávání zápisových lístků žáků, jejich vyzvedávání a kladné vyřizování odvolání. I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok 2009/2010 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet Počet poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Obchodní akademie Ekonomické lyceum Poznámka: Všichni přijatí žáci jsou ze Středočeského kraje. Vyhodnocení přijímacího řízení v roce 2009 Přijímací řízení proběhlo podle novelizovaného školského zákona a novelizované vyhlášky č.671/2004 Sb. Žáci podávali tři přihlášky a po přijetí odevzdávali zápisový lístek. Vzhledem k tomu bylo více odmítnutí, odvolání a opakovaně uvolněných volných míst, o čemž vypovídají následující čísla: Obor Obchodní akademie: kapacita 30 žáků, 103 přihlášek, k přijato 30 žáků, kteří následně podali zápisový lístek a nevzali ho zpět. Obor Ekonomické lyceum: kapacita 30 žáků, k přijato 29 žáků, kteří následně odevzdali a nevzali zpět zápisový lístek. Dne bylo vypsáno 2. kolo přijímacího řízení do oboru Ekonomické lyceum. Toto místo bylo obsazeno žákem, který se k nám hlásil už v 1. kole, ale nebyl přijat pro velký počet uchazečů. stránka 10 (celkem 37)

11 Přehled o přijímání žáků v roce 2009 Obor Přihlášeno Přijato Z toho odevzdalo lístek Nepřijato Odvolání podalo Přijato z odvolaných Odstoupili od odvolání Z toho odevzdalo lístek Celkem nastoupí OA EL Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem, včetně závěrečných ročníků (k ) Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 222 Prospěli s vyznamenáním 5 Prospěli 210 Neprospěli 8 - z toho opakující ročník 1 Průměrný prospěch žáků 2,48 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 69,816 Počet žáků hodnocených slovně: a) ve všech předmětech 0 b) pouze ve vybraných předmětech 0 Opravné a doplňovací zkoušky se konaly v červnu (žákyně 4. ročníku) a v srpnu. Neprospěli celkem dva žáci. Ostatní žáci prospěli. II. Výsledky maturitních zkoušek (k ) Maturitní zkouška Kód a název oboru Žáci konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum Z celkového počtu 51 žáků čtvrtých ročníků maturovalo v květnu 44, z toho tři neprospěli z jednoho předmětu. V září konalo celou maturitní zkoušku sedm žáků, z toho šest prospělo a jedna žákyně neprospěla z jednoho předmětu. Tři žákyně v září úspěšně složily opravnou maturitní zkoušku z jednoho předmětu. stránka 11 (celkem 37)

12 8. Chování žáků Chování žáků (k ) Hodnocení chování Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední škola/obchodní akademie Snížená známka z chování byla udělena za hrubá porušení školního řádu. 9. Absolventi a jejich další uplatnění Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou k Druh/typ školy Střední škola Obchodní akademie Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Poznámka: Někteří absolventi podali více přihlášek. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2007/2008 Z nich počet nezaměstnaných duben M/004 Obchodní akademie 54 3 Celkem 54 3 Počet nezaměstnaných v dubnu 2008 není pouze z aktuálního školního roku. 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počty žáků ve skupině Počet skupin minimálně maximálně průměr Anglický Německý ,11 Ruský ,67 Francouzský ,75 stránka 12 (celkem 37)

13 V letošním školním roce složil Jan Doležal, žák 3. ročníku, mezinárodní zkoušku z francouzského jazyka a popsal ji takto: Dne jsem úspěšně složil mezinárodní zkoušku z francouzského jazyka. Zkoušky se konaly v Pardubicích. První z nich byla složena ze tří částí. První část se týkala poslechu čtyř běžných situací, se kterými má člověk možnost setkat se kdykoliv a kdekoliv. Typickým příkladem je monolog v rádiu či rozhovor v obchodě. Mým úkolem bylo odpovědět na otázky k poslechu. V druhé části se jednalo o přečtení tří textových ukázek a vybrání správné odpovědi z nabízených možností. Ve třetí části bylo za úkol vytvořit dva dopisy. V prvním dopise jsem měl doporučit francouzské dívce Sophii vysokou školu, ve které fiktivně studuji, sdělit jí fakta o škole, popsat ubytování či svůj volný čas. Druhý dopis byl ve skutečnosti , ve kterém jsem jako přílohu posílal nabídku z jazykové školy v Paříži, kde jsem taktéž studoval. Opět jsem dotyčné osobě vyprávěl své dojmy ze školy apod. Druhá zkouška byla ústní. Nejdříve jsem představil sám sebe, svou rodinu a pověděl jsem o svých koníčcích. Poslední úkol, který mě čekal, bylo vylosovat si čtyři z dvaceti témat, z nichž jsem si vybral dvě, o kterých jsem poté hovořil. Kromě monologu na dané téma bylo především důležité umět argumentovat. Závěrem bych chtěl poděkovat paní profesorce Frymlové, neboť bez ní bych zkoušku neudělal a také ostatním vyučujícím za značnou podporu. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Rodilí Jazyk celkem pedagogická částečná žádná mluvčí i odborná Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Výuka jazyků je na vysoké úrovni, všichni učitelé jsou aprobovaní a mají praxi. Dále se zdokonalují v jazykových dovednostech při akcích, které pořádáme pravidelně spolu s německými a francouzskými školami. Vzdělávání se zaměřilo na přípravu na novou maturitu. V podzimních měsících vykonávali v Lysé nad Labem odbornou praxi v rámci projektu Leonardo da Vinci francouzští studenti z naší partnerské školy. Pravidelně se setkávali s našimi žáky a to jak při hodinách francouzštiny, tak ve svém volném čase. Naši žáci je provedli také Prahou. Tento kontakt s rodilými mluvčími má pozitivní vliv na výuku francouzštiny u nás. Při výuce v prvním ročníku přetrvává problém způsobený velmi rozdílnými znalostmi, se kterými žáci přicházejí. Žáků, kteří se neučili anglický jazyk, je velmi málo, nemohou vytvořit samostatnou skupinu. Žáků, kteří se již učili druhý jazyk - německý nebo ruský, je taktéž málo a musí se učit společně se začátečníky. stránka 13 (celkem 37)

14 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Ve škole jsou tři počítačové učebny. Dvě z nich slouží především pro výuku informačních technologií a písemné a elektronické komunikace. Třetí slouží převážně pro výuku odborných předmětů účetnictví, statistiky, aplikované ekonomie, ale i pro výuku ostatních předmětů včetně všeobecně vzdělávacích matematiky, českého jazyka, fyziky, chemie, biologie, práva. Ve škole jsou celkem čtyři dataprojektory a jedna interaktivní tabule. Tato prezentační technika je využívána především v počítačových učebnách. Kabinety, sborovna a kancelář školy jsou vybaveny počítači, které jsou propojeny do sítě. Většina z nich má přístup na internet. Výrazné zlepšení podmínek práce učitelů představuje vybavení každého kabinetu novým PC. Byly zakoupeny z OP VK "Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodickomateriální zajištění" z fondů ESF. Pracovním prostředím žáka a pedagoga je Windows Vista nebo XP, Office 2007, Starší počítače jsou využity jako terminály pro W2008 terminal server. Škola je připojena k internetu mikrovlnným spojem, rychlost připojení je 3Mbit/s. Poskytovatelem připojení je firma Licanet. Spoj funguje bez problémů několik let. Škola má tři serverové počítače. Pomocí nich je zajištěno předávání informací mezi vedením školy, učiteli a žáky. Učitelé mají zřízeny schránky pro ukládání informací a schránky pro odevzdávání žákovských prací, pro informace určené pouze učitelům a vedení školy je zřízena speciální schránka. Pro předávání informací slouží také ové schránky zřízené pod veřejně dostupnými poskytovateli. Škola má své www-stránky (www.oalysa.cz) a ovou adresu Spravuje je Ing. Jana Tomková, učitelka školy, aktualizaci provádí ve spolupráci s vedením školy a učiteli. 13. Údaje o pracovnících I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený Nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků Pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet žáků na přepočtený počet pedagogických pracovníků 30/23,9 6/4,0 24/19, ,25 Poznámka: Přepočtený znamená počet pracovníků přepočtený na úvazek 21 hodin za týden. stránka 14 (celkem 37)

15 II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagogogický pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek v hod/týden Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Délka ped. praxe v letech Doležal Z. učitel 21 Pedagogická fakulta Plzeň Mgr. 22 Dvořáková I. ředitelka 6 MFF UK Praha RNDr. 26 Elicer J. učitel, ICT koordinátor 18 VŠCHT Praha Ing.,Csc. 32 Frymlová M. učitelka 16 FF UK Praha PhDr. 25 Hrubčíková L. učitelka 3 SŠ 0 Kopecký V. učitel 23 ČVUT Praha Ing. 17 Kuncová M. učitelka 16 Univerzita J. A. Purkyně Brno PaedDr. 20 Langová A. učitelka, prevence sociálně patologických jevů 23 Pedagogická fakulta Ústí nad Labem Mgr. 23 Mlázovská R. učitelka 21 MFF UK Praha Mgr. 17 Michalová P. učitelka 2 Masarykova univerzita Brno Mgr. Podhajská D. učitelka 6 VŠE Praha Ing. 14 Pohanová M. učitelka 21 VŠE Praha Ing. 18 Rampová V. učitelka 22 ČVUT Praha Ing. 13 Salačová M. Sloupová V. Svobodová B. učitelka učitelka, zástupce ředitele učitelka, výchovný poradce 13 VŠE Praha Ing Pedagogická fakulta UK Praha Mgr Pedagogická fakulta UK Praha Mgr. 18 Šmídová A. učitelka 22 Univerzita J. A. Purkyně Brno Mgr. 21 Šmídová H. učitelka 18 Pedagogická fakulta UJEP - 2 Štychová V. učitelka 21 FF UK Praha PhDr. 25 Tomková J. učitelka 22 VŠE Praha Ing. 22 Tanglová D učitelka 4 PF UK Praha Mgr. 10 Zýková Z učitelka 21 FF Univerzita Pardubice Mgr. 6 Žantovská Z. učitelka 23 FF UK Praha PhDr. 21 Osobní asistenty, asistenty pedagoga pro žáky a studenty se zdravotním postižením škola nemá. stránka 15 (celkem 37)

16 III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný Do 30 let let let let Nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,33 z toho žen ,83 IV. Aprobovanost výuky (k ) Celkový počet hodin Z toho odučených Předmět odučených týdně aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský jazyk Informační technologie Dějepis 8 8 Hospodářský zeměpis 4 4 Zeměpis 4 4 Občanská nauka 6 6 Matematika Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Tělesná výchova Statistika 3 3 Fyzika 4 4 Chemie 4 4 Biologie 4 4 Zbožíznalství 4 4 Právo 6 6 Aplikovaná ekonomie 3 3 Marketing 3 3 Zeměpis cestovního ruchu 3 3 Matematická cvičení 2 2 Základy společenských věd 4 4 Psychologie 4 4 Společenská kultura 2 2 Ekonomická cvičení 8 8 Obchodní korespondence v anglickém jazyce 4 4 Obchodní korespondence v něm., fran., ruském jazyce 4 4 Rétorika 2 2 Zeměpisný seminář 1 1 Celkem stránka 16 (celkem 37)

17 V. Personální změny ve školním roce Během školního roku odešly dvě učitelky na mateřskou dovolenou a za ně nastoupily dvě nové. Do správy školy nastoupila jedna pracovnice na zástup za dlouhodobě nemocnou pracovnici. 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Učitel ekonomických předmětů doplňoval pedagogické vzdělání na VŠE v Praze. Pracovnice správy školy absolvovala dva moduly Ekonomika a finanční management a Teorie a praxe školského managementu v Centru školského managementu na Univerzitě Karlově v Praze. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Učitelka matematiky a fyziky zahájila specializační studium pro koordinátora environmentální výchovy. Učitel odborných předmětů dokončí pedagogické vzdělání v září Studium k prohlubování odborné kvalifikace a) Počet akcí Akce Počet účastníků Jednodenní 25 Dvoudenní 0 Vícedenní 8 Celkem 20 b) Vzdělávací instituce, zaměření akcí VZSK Nymburk - výchovné poradenství, vedení školy, instruktor lyžování EKO centrum Poděbrady - ekologie ve výuce Oxford University Press - výuka anglického jazyka, učebnice, státní maturita ROP Středočeský kraj - projekty ROP, výzvy, žádosti Odbor Evrop. integrace SK - monitorovací zpráva projektu Červený kříž MB - zdravotník školních akcí SZŠ Nymburk - první pomoc JČMF - výuka matematiky HYL s.r.o. - psaní na klávesnici Služba škole MB - právní předpisy ve školství Předkládání projektu - NAEP NIDV - Management školy a nová maturita Ústav pro ochranu os. údajů - ochrana os. údajů ve školství MŠMT - koordinátor ŠVP ČSSZ, Vema - nemocenské pojištění stránka 17 (celkem 37)

18 c) Samostudium Učitelé se vzdělávali pro tvorbu ŠVP a státní maturitu. Náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2008/09 vynaloženo celkem ,- Kč, což je v průměru 578,70 Kč na jednoho pracovníka. 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou Při škole nepracují zájmové kroužky, většina žáků dojíždí. Škola každoročně připravuje pro žáky řadu akcí. Mimoškolní aktivity a) Exkurze 1. ročníky Městská knihovna Lysá nad Labem, Polabské ekocentrum Nymburk, divadlo Mladá Boleslav 2. ročníky Polabské ekocentrum Nymburk, Vodárna Káraný, divadlo Mladá Boleslav Senát ČR Praha, IQ PARK Liberec, Sociologický ústav Praha, Máchův kraj 3. ročníky divadlo Mladá Boleslav, Máchův kraj moderní architektura v Praze 4. ročníky Okresní soud Nymburk, Úřad práce Nymburk V rámci výuky zeměpisu se žáci školy vydali do Itálie. Jana Mádlová, žákyně 2. ročníku exkurzi popsala takto: Dvanáct studentů Obchodní akademie v Lysé nad Labem se zúčastnilo v rámci výuky zeměpisu zájezdu do Itálie. Odjížděli jsme 18. května ve dvě hodiny odpoledne z Lysé. Ještě jsme se zastavili v Brandýse nad Labem, kde do autobusu přistoupili žáci tamějšího gymnázia. A naše cesta mohla začít. Ale chyběla nám jedna velice důležitá osoba, a to paní průvodkyně. Jsme si sice jisti, že náš pan profesor Doležal by to zvládl také, ale odborník je odborník. Paní průvodkyně nastoupila cestou a kompletní jsme vyjeli vstříc Itálii. Do Itálie jsme dorazili v úterý ráno, a to přímo do Florencie. Autobus nás dovezl rovnou před sochu Davida od Michelangela, kde jsme se pokochali nádherným výhledem na celé město. Pokračovali jsme dál do centra přes most, na kterém mají krámky pouze zlatníci. Bohužel jsme z obchůdků nic neviděli, neboť Italové si rádi přispí a my jsme tam byli už kolem osmé hodiny. Procházeli jsme spletitými uličkami a zastavovali se u významných památek. Sáhli jsme si na čumák divokého prasete z bronzu, aby nám přineslo štěstí. Někteří z nás mu tam zanechali i nějaké to euro, aby se do Florencie vrátili. Prohlédli jsme si muzeum, kde stojí originál sochy Davida, a když byl čas na oběd, dostali jsme tři hodiny volno. V pět hodin jsme už jeli směrem na Řím. Naši řidiči byli čerstvě odpočatí, zato my usnuli hned, jak jsme zasedli na svá místa. stránka 18 (celkem 37)

19 Po třech hodinách jsme přijeli do severní části Říma, kde se nacházel náš kemp Tiber. Kolem bylo hodně zeleně, proto nám ani nepřišlo, že jsme ubytovaní v hlavním městě Itálie. Rozebrali jsme si klíčky a šli se ubytovat. Většina z nás ten večer usnula rychle, a tak nás profesoři nemuseli tolik hlídat. Třetí den jsme měli v plánu návštěvu antických památek Říma. Místní autobus nás zavezl na nádraží. Trochu jsme se zděsili při pohledu na vlak, který nás měl odvést do centra. Ale v pořádku nás dopravil na místo, takže jsme si nemohli stěžovat. Jako správní cestující jsme si ihned po nástupu chtěli označit jízdenky. Přistoupili jsme tedy k automatu a vsunuli do něj lístek. Zajel dovnitř úplně celý a my se lekli, že ho už nikdy neuvidíme. Po chvíli ale vyjel zpět označený a my jsme si oddychli. Také jsme zkusili italské metro, které má jen dvě trasy, ale celkem moderní vlaky. Celý den jsme chodili po památkách. Viděli jsme mimo jiné Koloseum, Forum Romanum, Fontanu di Trevi. Do kempu jsme se vrátili dříve než předchozí den, protože jsme se všichni těšili do bazénu. Na večeři si někteří zašli do místní restaurace na italské speciality. Poslední den byl věnován návštěvě Vatikánu. Procházeli jsme kontrolou, zda máme vhodné oblečení, které neodkrývá kolena nebo ramena. Po kontrole jsme si prohlédli vnitřek chrámu svatého Petra a poté vyšlapali přes 300 schodů na jeho kupoli. Stihli jsme to přesně na dvanáctou hodinu, takže nám k prohlídce Říma z výšky zvonily zvony. Po několika minutách jsme sestoupili dolů na další prohlídku. Tentokrát do hrobky papežů. Po krátké pauze jsme se vydali k Andělskému hradu, přešli Andělský most přes řeku Tiberu a dostali se k Panteonu. Od něj jsme pokračovali ke Španělským schodům, od nichž následovala cesta do kempu, kde jsme se mohli naposledy vykoupat v bazénu. Celé tři dny strávené v Itálii jsme měli slunečné počasí, ve stínu bylo cca 35 C. Osvěžení jsme nastoupili do autobusu, rozloučili se s Římem a plni nových zážitků a poznatků odjeli zpět do deštivé České republiky. Mgr. Zdeněk Doležal s žáky 2. ročníku během zeměpisné exkurze stránka 19 (celkem 37)

20 b) Kurzy 1. ročníky seznamovací kurz v Jinolicích, 3 dny v září 2008 Seznamovací kurz 1. a 2. ročníky (zúčastnili se žáci, kteří projevili zájem) lyžařský kurz v Krkonoších, 6 dní v lednu ročníky sportovní kurz žáků v Nové Louce u Albrechtic n.v., 5 dní v červnu 2009 c) Odborná praxe Odborná praxe žáků 2. ročníku oboru Obchodní akademie probíhala ve VZP Nymburk nebo na Výstavišti v Lysé nad Labem během školního roku tak, že každý žák absolvoval 1 týden. Na těchto pracovištích probíhá praxe pod odborným vedením pracovnic těchto společností již po řadu let a má velmi dobrou úroveň. Zaměstnanci hodnotí kladně znalosti a dovednosti našich žáků, a to i přes skutečnost, že jejich odborné znalosti nejsou ještě vysoké. Pro mnohé žáky je odborná praxe prvním seznámením se světem práce. Výstaviště si pak najímá žáky také na víkendové a prázdninové brigády. Odborná praxe žáků 3. ročníků proběhla v době maturitních zkoušek a byla čtrnáctidenní. Žáci byli umístěni v různých firmách v Lysé n. L. a v okolí (Městský úřad Nymburk, ČS, a. s., MěÚ Brandýs n/l-stará Boleslav, MONTANO Valtr, s. r. o., KOVONA, a. s., kanceláře škol a mnohé další instituce a podniky). Někteří žáci se však vydali daleko za hranice regionu (D+D stavební, s. r. o., Vrchlabí). Zástupci poskytovatelů odborných praxí se při kontrolách velmi pochvalně vyjadřovali jak ke znalostem a dovednostem žáků, tak i k jejich chování Zároveň byla velmi kladně vnímána skutečnost, že učitelé své žáky na praxi kontrolují, že se zajímají o jejich činnost a chování. Škola se snaží pomocí dotazníků získat zpětnou vazbu a promítnout potřeby budoucích zaměstnavatelů do výuky. Vybraní žáci absolvovali praxi v zahraničí. Tři žáci pracovali v podniku Bosch v Bambergu v Německu a pět žáků v kanceláři partnerské školy ve Strasbourgu ve Francii. Praxi ve Francii popsaly žákyně Zuzana Buldrová a Adéla Hradecká takto: Na praxi do Francie jsme se dostali díky úsilí a organizačním schopnostem naší profesorky francouzského jazyka PhDr. Miroslavy Frymlové, díky intenzivní přípravě praxe vedením a správou školy a díky pomoci europoslance Mgr. Hynka Fajmona. stránka 20 (celkem 37)

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2009/2010 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více