Bakalářská diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Bakalářská diplomová práce 2012 Emil Budín

2 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Emil Budín Cloud computing se zaměřením na dostupnost a bezpečnost dat Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. 2012

3 Podpis vedoucího práce... PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci Cloud computing se zaměřením na dostupnost a bezpečnost dat vypracoval samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. V Brně dne 27. dubna Emil Budín

5 Poděkování Rád bych na tomto místě poděkoval PhDr. Petru Škyříkovi, Ph.D. za konzultace, připomínky a schválení tématu a projektu této bakalářské diplomové práce.

6 Bibliografický záznam BUDÍN, Emil. Cloud computing se zaměřením na dostupnost a bezpečnost dat. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

7 Anotace Bakalářská diplomová práce Cloud computing se zaměřením na dostupnost a bezpečnost dat představuje relativně nový fenomén v oboru informačních technologií cloud computing, který dále analyzuje v kontextu problematiky dostupnosti a bezpečnosti dat. Úvodní kapitola reflektuje obecně přijímanou definici pojmu, předkládá historické souvislosti a zavádí členění do modelů nasazení a distribučních modelů. Následující podkapitoly vysvětlují virtualizaci a grid computing, termíny s oborem cloud computingu úzce spjaté. Dvě hlavní kapitoly práce řeší otázky dostupnosti a bezpečnosti dat, které autor práce považuje za zásadní s ohledem na sílící rozvoj a využívání cloudových služeb především firemními zákazníky. Závěrečná část obou kapitol analyzuje vybrané cloudové služby, aplikuje získané poznatky a výsledek jejich komparace shrnuje do přehledové tabulky. Annotation Bachelor thesis Cloud computing focused on data availability and data security introduces relatively new phenomenon in the field of information technology called cloud computing. This is further analyzed in the context of data availability and data security problems. The introductory chapter reflects a generally accepted definition of the concept, presents a historical context and introduces a structure of deployment and service models. The following subsections explain virtualization and grid computing; the terms which are closely related with the field of cloud computing. Two main chapters of the thesis addresses the issues of data availability and data security, which the author considers as essential with regard to strengthening development and usage of cloud services especially within a segment of corporate customers. The final part of both chapters analyzes chosen cloud services, applies the lessons learned and summarizes the results of their comparison to the scoreboard. Klíčová slova cloud computing, dostupnost dat, bezpečnost dat, IaaS, PaaS, SaaS, virtualizace, grid computing Keywords cloud computing, data availability, data security, IaaS, PaaS, SaaS, virtualization, grid computing

8 Obsah 1. Úvod Cloud computing Definice Historie Modely nasazení Veřejný cloud Soukromý cloud Hybridní cloud Komunitní cloud Distribuční modely IaaS Infrastructure as a Service (infrastruktura jako služba) PaaS Platform as a Service (platforma jako služba) SaaS Software as a Service (software jako služba) Virtualizace Plná virtualizace Paravirtualizace Hypervizor Grid computing Dostupnost dat Poskytovatel připojení k internetu (ISP) Dodavatel cloudových služeb Geopolitická rizika Právní rizika Další rizika Srovnání vybraných služeb Force.com Google App Engine Shrnutí...22

9 4. Bezpečnost dat Dodavatel cloudových služeb Geopolitická rizika Právní rizika Vzdálený přístup k datům Šifrování VPN Autentizace Autorizace Tencí klienti Bezpečnostní audit a standardy Další rizika Srovnání vybraných služeb Amazon Simple Storage Service Nirvanix Cloud Storage Network Shrnutí Závěr...36 Použitá literatura...39

10 1. Úvod Z názvu bakalářské diplomové práce (dále jen bakalářská práce ) je zřejmé její zaměření na současný fenomén 1 oboru informačních technologií cloud computing. Téma cloud computingu jsem si zvolil, abych osvětlil tuto novou a dosud nepříliš zpracovanou alespoň co se týče česky psané literatury oblast informatiky. Souborný katalog ČR spravovaný Národní knihovnou české republiky 2 obsahuje pouze jedinou česky psanou monografii zaměřenou na obor cloud computingu, seriálový dokument neobsahuje jediný. Při zpracování projektu této bakalářské práce 3 jsem zjistil, že v archivu diplomových prací Masarykovy univerzity 4 se nachází pouze několik prací týkajících se cloud computingu, přičemž na oblast bezpečnosti a dostupnosti dat se nezaměřuje jediná. Cloud computing jako stále relativně nové odvětví informačních technologií zažívá prudký rozvoj, tzn. předmět jeho zájmu není příliš stabilní a také terminologii oboru nelze považovat za zcela koherentní. 5 Z těchto důvodů v úvodní kapitole snažím vysvětlovat především ty aspekty cloud computingu, na kterých se shodne významná část odborné veřejnosti. 6 Obor cloud computingu může být podroben zkoumání z mnoha různých hledisek (nahlížených např. obory ekonomie, sociologie, informatiky atd.). S ohledem na výše zmíněné nejasnosti jsem se nechtěl věnovat pouze charakteristice a popisu cloud computingu a technologií s ním spjatých. Rozhodl jsem se s přihlédnutím k vlastní praxi v oblasti cloudových služeb 7 zúžit své zkoumání na problémy bezpečnosti a dostupnosti dat, s nimiž se potýkají především uživatelé z řad firemního, příp. státního sektoru. Značný zájem o rizika spojená s bezpečností a dostupností dat také dokládá řada průzkumů zkoumajících vztah firem k technologiím a službám na bázi 1 Fenoménu zde užívám ve smyslu obecném, tzn. jedná se o jev, tendenci, kterou lze v oboru IT pozorovat zhruba od roku 2007, kdy dochází k velké popularizaci a naplňování obsahu termínu cloud computing vedoucími firmami nově se rodícího odvětví IT Amazon a Salesforce.com. Viz též podkapitola 2.2 bakalářské práce. 2 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN) [online] [cit ]. Dostupné z: 3 Projekt bakalářské práce (který je přiložen k její tištěné verzi) jsem zpracovával během listopadu roku MASARYKOVA UNIVERZITA. Absolventi a závěrečné práce [online]. [2012] [cit ]. Dostupné z: 5 Příkladem může být nejasná terminologie v označování datových úložišť využívajících architekturu cloud computingu blíže viz podkapitola 4.7, v rámci které srovnávám služby tohoto typu. 6 Reprezentovaná literaturou použitou pro zpracování této bakalářské práce. 7 Uvedeným míním svou osobní zkušenost se službami pro firemní zákazníky nabízených a provozovaných především na bázi modelu nasazení soukromého cloudu (viz podkapitola 2.3 práce) čerpanou ze své současné pracovní pozice systémového administrátora ve firmě IBM, která je významným poskytovatelem cloudových služeb. 1

11 cloud computingu. 8 Orientace na firemní sféru je tedy dalším zúžením, které používám v celém rozsahu bakalářské práce. Problém dostupnosti dat uložených ve výpočetní infrastruktuře cloudové služby je pro firmu naprosto klíčový; pokud jsou data nedostupná, pak s nimi uživatelé nemohou nijak nakládat, přičemž vlastník dat firma samotná takový nežádoucí stav nemůže příliš ovlivnit. 9 Zájem firmy o sféru bezpečnosti dat je pak motivován snahou chránit vlastněná nebo svěřená data před jejich nežádoucím či neoprávněným užitím, které by v důsledku vedlo k poškození obchodních zájmů firmy a nedodržení platných legislativních předpisů. Cílem bakalářské práce je definovat téma cloud computingu obecně a následně v hlavních kapitolách práce je vymezit problematikou dostupnosti a bezpečnosti dat. Praktickou část práce představuje provedení komparace vybraných cloudových služeb určených firemním zákazníkům, které jsou v současné nabídce významných poskytovatelů působících v oboru cloud computingu. Nyní stručně nastíním základní strukturu své bakalářské práce. Úvodní část zavádí definici termínu cloud computing, charakterizuje jeho klíčové principy a popisuje stručnou historii oboru. Další prostor je věnován členění cloud computingu, vysvětleny jsou základní termíny a technologie s oborem spjaté. Následující kapitoly bakalářské práce se věnují dvěma významným aspektům oboru cloud computingu z pohledu firemního zákazníka dostupnosti a bezpečnosti dat. V rámci těchto ústředních kapitol práce jsou analyzovány zásadní problémy bezpečnosti a dostupnosti dat v prostředí cloudových služeb, navíc je závěrem každé kapitoly provedena komparace vždy dvou vybraných firemních produktů nabízených významnými poskytovateli služeb. Závěrečná část práce shrnuje předložené poznatky a předkládá zhodnocení řešených problémů. Bakalářská práce je zpracována jako teoretický odborný text zaměřený na řešení aktuální problematiky. Metodou je analyticko-kritický přístup k práci se zdroji, jejich komparace, evaluace a užití s ohledem na výše definované cíle bakalářské práce. 8 Konkrétní zjištění průzkumů institucí IDC a CIO Research uvádím v kapitole čtyři bakalářské práce. 9 Problematiku dostupnosti dat blíže vysvětluji v úvodní části třetí kapitoly bakalářské práce. 2

12 2. Cloud computing Termínu cloud computing se užívá v mnoha různých významech, často při popisu širokého spektra oblastí lidského konání v rámci celosvětové sítě internet. V obchodní a marketingové praxi se termín uplatňuje k označení software či služeb mnoha významných firem působících v IT, např. Amazon, Microsoft, IBM, Salesforce.com a dalších. 10 Někdy je tento pojem využíván jako označení pro veškeré webové služby dnes dostupné v prostředí internetu, jindy se zaměňuje se službami označovanými jako Web 2.0 nebo s obsahem definice distribučního modelu SaaS. 11 Cílem druhé kapitoly bakalářské práce, kterou jsem nazval Cloud computing je vysvětlení a zavedení pojmu cloud computing v míře dostatečné pro účely řešení problémů dostupnosti a bezpečnosti dat, které jsou zpracovány v navazujících hlavních kapitolách práce. První podkapitola zavádí definici cloud computingu a vysvětluje základní principy této technologie. Druhá kapitola popisuje momenty z historie cloud computingu a zařazuje jej do kontextu oboru informačních technologií. Následující dvě kapitoly se zabývají členěním cloud computingu do modelů nasazení a distribučních modelů. Tato diferenciace nejenom doplňuje a zpřehledňuje definici cloud computingu, ale v obchodní praxi navíc usnadňuje potenciálním zákazníkům orientaci v nabídkách jednotlivých poskytovatelů služeb, kteří většinou uvedené členění respektují. 12 Kapitolu uzavírají témata virtualizace a grid computingu. První z nich je analyzováno z důvodu úzkého propojení obou technologií; bez virtualizace by služby na bázi cloud computingu nebyly možné, neboť využití této technologie umožňuje naplnit dva z níže definovaných základních principů cloud computingu resource pooling (slučování prostředků) a rapid elasticity. 13 Grid computing, přestože je s cloud computingem často spojován, je technologií koncepčně poměrně odlišnou, což se snažím prokázat v poslední podkapitole Viz též webová sídla uvedených firem. 11 SaaS je akronymem pro angl. termín Software as a Service, viz oddíl bakalářské práce. 12 Příkladem poskytovatele služeb, který se od obecně přijímané diferenciace cloud computingu odklání, je firma Microsoft, která se snaží o propagaci vlastního distribučního modelu označovaného jako S+S, což je akronym pro Software plus Services (software plus služby) a při komparaci s modely NIST se ukazuje, že je spíše modifikací modelu SaaS než unikátním modelem. 13 Viz příslušné odstavce podkapitoly 2.1 bakalářské práce. 3

13 2.1 Definice Definovat cloud computing se již pokusilo mnoho odborníků. Internetové zdroje v českém jazyce se velmi často odkazují na definici formulovanou Janem Koděrou, technickým ředitelem firmy Abakowiki: Cloud computing označuje souhrnně technologie a postupy používané v datových centrech a firmách pro zajištění snadné škálovatelnosti aplikací dodávaných přes Internet. 14 Analytická společnost IDC definuje cloud computing jako nový model vývoje, nasazení a distribuce umožňující okamžité dodání produktů, služeb a řešení, tzv. cloudových služeb. 15 Další významná analytická firma Gartner považuje cloud computing za způsob organizace výpočetní infrastruktury, ve které jsou masivně škálovatelné výpočetní prostředky s využitím internetových technologií poskytovány jako služba (z angl. orig. as a service) mnoha externím zákazníkům současně. 16 Výše uvedené (a také mnohé další) definice se snaží o stručnou obecnou definici cloud computingu, příp. služeb této technologie využívajících, nicméně pro účely vysvětlení obsahu termínu je zapotřebí definice mnohem obsáhlejší. Komplexní definici odborného pojmu cloud computing nabízí National Institute of Standards and Technology (NIST) 17 působící v USA při U.S. Department of Commerce (ministerstvo obchodu) v dokumentu s názvem The NIST Definition of Cloud computing. 18 O tento dokument se opírá či jej považuje za relevantní snad veškerá odborná literatura pojednávající o oboru cloud computingu, proto i druhá kapitola mé bakalářské práce z velké části využívá poznatky v něm obsažené. O významu dokumentu NIST svědčí i skutečnost, že další významná práce, tentokrát pocházející z akademické sféry, Above 14 Citováno dle: MALÝ, Martin. Amazon AWS. Lupa.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 15 GENS, Frank. Defining Cloud Services and Cloud Computing. IDC. IDC exchange [online] [cit ]. Dostupné z: 16 Gartner Highlights Five Attributes of Cloud Computing. GARTNER. Gartner Newsroom [online] [cit ]. Dostupné z: 17 Národní institut pro standardizaci a technologie, zkráceně označován jako NIST. 18 MELL, P., GRANCE, T. The NIST Definition of Cloud Computing [online]. Geithersburg : U.S. Department of Commerce, September 2011 [cit ]. Dostupné z: 4

14 the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, 19 terminologii NIST akceptuje a používá. NIST v prvé řadě poukazuje na skutečnost, že se oblast cloud computingu stále vyvíjí. Druhá kapitola dokumentu The NIST Definition of Cloud computing při zohlednění tohoto faktu pak nenabízí pouze samotnou definici termínu, ale snaží se především o jeho komplexní charakteristiku výčtem základních vlastností a zavedením členění cloud computingu do modelů služeb (z angl. termínu Service Models ) a nasazení (z angl. termínu Deployment Models ). Cloud computing je zde definován jako model služby, která umožňuje okamžitý, snadný a na požádání ( on-demand ) dostupný síťový přístup ke sdílené nabídce konfigurovatelných výpočetních zdrojů (např. sítě, servery, aplikace a služby), které mohou být v případě potřeby (zákazníka pozn. autora bakalářské práce) poskytnuty či uvolněny za minimálních administrativních nákladů a potřeby koordinace s poskytovatelem těchto zdrojů. 20 Podle odborníků z institutu NIST definovaný model zahrnuje pět níže uvedených základních principů, čtyři modely nasazení (angl. deployment models ) a tři distribuční modely (angl. service models ). Model cloud computingu, zavedený organizací NIST, využívá i autor knihy Cloud computing bible, ze které přebírám následující přehledné schéma modelu. 19 ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY. Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing. 2009, 23 s. Dostupné z: 20 MELL, P., GRANCE, T. Op. cit., s. 2. 5

15 Obr. č. 1 Model cloud computingu definovaný organizací NIST 21 Výčtem, definicí a charakteristikou modelů nasazení a distribučních modelů se zabývám v dalších oddílech své bakalářské práce. Nyní představím základní principy (vlastnosti), v pořadí a významu zavedeném autory dokumentu The NIST Definition of Cloud computing, které charakterizují podstatu technologie cloud computingu. On-demand self-service Pro první princip, jež lze přeložit jako samoobsluha na vyžádání, je klíčová skutečnost, že zákazník může samostatně získat výpočetní zdroje, typicky procesorový čas nebo úložný prostor pro data, dle vlastní potřeby bez nutnosti komunikace s poskytovatelem požadované služby. 22 Uvedený princip tak uživatelům nabízí ve srovnání s tradiční výpočetní architekturou vyšší úroveň flexibility poskytovaných služeb, tzn. schopnost rychlé reakce na změnu požadavků kladených na rozsah a úroveň požadovaných výpočetních prostředků. Broad network access (širokopásmový přístup po síti) Další základní vlastností je požadavek na využití širokopásmového přístupu po síti prostřednictvím standardních mechanismů, které umožňují připojení heterogenních tzv. tenkých 21 SOSINSKY, B. Cloud computing bible. Indianapolis, IN : Wiley, 2011, s MELL, P., GRANCE, T. Op. cit., s. 2. 6

16 nebo tlustých klientů (mobilní telefony, tablety, notebooky, stolní počítače atd.). 23 Uvedené se úzce dotýká problému dostupnosti dat v cloudu; tomuto aspektu se podrobně věnuji ve třetí kapitole práce. Téma tenkých klientů je zevrubně popsáno v oddíle bakalářské práce. Resource pooling (slučování prostředků) Princip slučování prostředků je na rozdíl od výše uvedených nahlížen z perspektivy poskytovatele cloudových služeb. Výpočetní prostředky poskytovatele jsou slučovány takovým způsobem, aby mohly být ve sdíleném prostředí dynamicky poskytovány či odebírány různým zákazníkům na základě jejich požadavků. 24 S tím souvisí jeden z problémů dotýkající se oblastí dostupnosti a bezpečnosti dat zákazník cloudové služby nemá běžně možnost ovlivnit ani zjistit, kde se sdílené výpočetní prostředky nacházejí. Autoři dokumentu poukazují na důležitost nechat zákazníka ovlivnit umístění prostředků alespoň ve vyšší rovině abstrakce, např. na úrovni státu nebo lokace datového centra. 25 O tomto tématu podrobněji pojednávají podkapitoly týkající se geopolitických a právních rizik spojených s cloud computingem z pohledu dostupnosti a bezpečnosti dat. 26 Rapid elasticity Rapidní elasticitou je odborníky institutu NIST míněn požadavek kladený na služby v cloudu spočívající v možnosti pružně přidělovat a odebírat výpočetní zdroje v závislosti na jejich vnější i vnitřní poptávce. Poskytované zdroje se z hlediska spotřebitele zdají být neomezené mohou mu být přiděleny v jakémkoliv množství a to kdykoliv. 27 Podobně jako výše uvedená vlastnost on-demand self-service má i požadavek na rapid elasticity kladný dopad na celkovou flexibilitu cloudových služeb. Measured service (měřitelnost služby) Princip měřitelnosti služeb poskytovaných zákazníkům je zásadním předpokladem k vytvoření ekonomického modelu, ve kterém je uživatelům účtována částka na základě skutečné spotřeby poskytnutých zdrojů (platební model označovaný jako pay-per-use nebo charge-per-use ). 23 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Viz podkapitoly 3.3, 3.4, resp. 4.2, 4.3 bakalářské práce. 27 MELL, P., GRANCE, T. Op. cit., s. 2. 7

17 Monitoring, kontrola a reportování výpočetních zdrojů umožňuje poskytovateli a jeho zákazníkům transparentní přehled o jejich využití Historie Slovo cloud v termínu cloud computing lze z anglického jazyka přeložit jako oblak či mrak. V oboru informačních technologií se v diagramech vyobrazení mraku běžně používalo a dodnes používá pro symbolické označení výpočetních prostředků ležících mimo vnitřní síťovou a výpočetní strukturu organizace, např. firmy. Odmyslíme-li koncepci privátního či hybridního cloudu, pak cloud computing toto označení dobře reprezentuje. Samotná myšlenka distribuce výpočetních prostředků na vyžádání (z angl. on-demand ) vznikla už v počátcích oboru IT v 60. letech 20. století. John McCarthy v roce 1961 prohlásil, že jednoho dne budou výpočetní prostředky dostupné jako veřejná služba 29 (podobně jako je tomu např. u distribuce elektrické energie, zemního plynu nebo vody). Za první implementaci tohoto konceptu v praxi lze považovat pronájem strojového času nabízený vybraným zákazníkům firmou IBM prostřednictvím operačního systému TSS/360 určeného pro mainframe platformu IBM System/ Vývoj cloud computingu technologicky úzce souvisí s rozvojem technologie virtualizace. Technologii virtualizace blíže popisuji v oddíle 2.5 bakalářské práce. Samotný termín cloud computing je však mnohem mladší; poprvé byl použit až koncem 90. let 20. století. První užití tohoto spojení v univerzitním prostředí se připisuje Ramnathu Chellappovi, který jej v roce 2007 uvedl během své přednášky na konferenci INFORMS v Dallasu, USA. 31 Popularizaci termínu však zajistily až velké IT firmy, které lze označit za průkopníky moderního cloud computingu především Amazon a Salesforce.com, dále pak také Google, IBM a Microsoft. 28 Tamtéž, s ANTONOPOULOS, Nick a Lee GILLAM. Cloud Computing: Principles, Systems and Applications. London: Springer, 2010, s PUGH, Emerson W. a Lyle R. JOHNSON. IBM's 360 and Early 370 Systems. Massachusetts: MIT Press, 1991, s CHELLAPPA, R. GOIZUETA BUSINESS SCHOOL, Emory University. Emory University: Goizueta Business School [online] [cit ]. Dostupné z: 8

18 Počínaje rokem 2008 zažívá toto odvětví informačních technologií prudký růst, jemuž paradoxně napomohla i ekonomická krize. Adopce produktů cloudu totiž firmám umožňuje uspořit náklady související s jejich IT infrastrukturou. 32 Poslední data analytické společnosti Forrester předpovídají růst objemu celosvětového trhu ze současných 40,7 miliard USD (v roce 2011) na 241 miliard USD v roce Modely nasazení Následující členění cloud computingu do modelů nasazení je společné pro odbornou literaturu zabývající se tímto tématem 34 ; stejné rozdělení nalezneme také v již zmiňovaném dokumentu The NIST Definition of Cloud Computing. 35 Modely nasazení reprezentují způsob a míru sdílení výpočetní infrastruktury služby využívající technologie cloud computingu z pohledu zákazníka Veřejný cloud Veřejný cloud je klasickým modelem nasazení typickým pro začátky rozvoje moderního cloud computingu po roce Služby nabízené tímto typem cloudu jsou dostupné nejširšímu okruhu zákazníků (čili veřejnosti odtud označení veřejný cloud). Výpočetní infrastruktura veřejného cloudu je vlastněna jeho provozovatelem, zákazník k poskytovaným službám přistupuje vzdáleně po síti prostřednictvím klientského rozhraní. Nevýhodou je omezená možnost přizpůsobení služby specifickým potřebám zákazníků, což plyne už z návrhu a vývoje služeb veřejného cloudu, který je zaměřen na uspokojení společných požadavků co nejširší masy potenciálních zákazníků. Velkou výhodou je samozřejmě nízká cena pro uživatele služby. Příkladem veřejného cloudu je mnoho služeb velkých společností, např. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), 36 Google App Engine 37 nebo portfolio služeb Microsoft 32 Analýzu nákladů firem spjatých s konkrétními službami cloud computingu a jejich komparaci s jinými technologiemi oboru IT považuji z pohledu ekonomiky podniků za téma zajímavé a zásadní, nicméně se vymyká zaměření této bakalářské práce, proto se mu dále podrobněji nevěnuji. 33 RIED, Stefan a Holger KISKER. FORRESTER. Sizing The Cloud Dostupné z: s Jedná se o literaturu, kterou jsem použil pro zpracování své bakalářské práce její seznam tvoří závěrečný oddíl práce. 35 MELL, P., GRANCE, T. Op. cit., s Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) [online] [cit ]. Dostupné z: 37 What Is Google App Engine?. Google App Engine [online] [cit ]. Dostupné z: 9

19 Windows Azure Soukromý cloud Koncepce soukromého cloudu je odpovědí na mnohá rizika plynoucí z nasazení veřejného cloudu pro zákazníka. Mezi tato rizika patří snížená schopnost rozhodovat o umístění dat, nutnost sdílet cloudovou infrastrukturu s dalšími zákazníky poskytovatele a další rizika plynoucí z požadavků na dostupnost a bezpečnost dat. 39 Soukromý cloud, jak lze odvodit už z jeho označení, je vyhrazen pouze pro účely dané firmy. Výpočetní infrastrukturu pro tento typ cloudu lze umístit přímo v místě organizace, ale také mimo ni; může být tedy spravována jak IT oddělením firmy, tak i prostřednictvím outsourcingu, např. přímo poskytovatelem řešení na bázi soukromého cloudu. Z významných poskytovatelů cloud computingu se na oblast soukromého a také hybridního (viz níže) specializuje např. firma IBM nabídkou svých cloudových produktů nabízených zákazníkům pod souhrnným označením IBM SmartCloud Foundation Hybridní cloud Model nasazení označovaný jako hybridní cloud je spojením modelů veřejného a soukromého cloudu. Tento typ cloudu umožňuje především větším firmám rozdělit výpočetní prostředky a především data, se kterými pracují do dvou skupin: první skupina bude využívat služeb modelu veřejného cloudu, druhá skupina služeb soukromého cloudu. Kritéria takového třídění mohou vyplývat z různých omezení, která mohou být povahy právní (např. požadavky různých zákonů omezujících nakládání s určitými daty), technické (např. požadavek na latenci, šířku datového pásma atd.), interní (např. požadavek ponechat definované systémy či data v lokalitě firmy) a mnohá další. Hybridní cloud nabízí vyšší úroveň flexibility než samostatné modely veřejného nebo privátního cloudu, proto lze předpokládat, že se v segmentu velkých korporátních zákazníků stane nejužívanějším modelem nasazení cloudových služeb Komunitní cloud Čtvrtý, poslední model nasazení komunitní cloud je založen na myšlence sdílení výpočetních prostředků napříč organizacemi se stejnými požadavky na cloudové služby. Mezi ně patří např. 38 Windows Azure [online] [cit ]. Dostupné z: 39 Jednotlivým rizikům dostupnosti a bezpečnosti dat se věnují kapitoly 3 a 4 bakalářské práce. 40 IBM Cloud Computing: Private Cloud. IBM [online] [cit ]. Dostupné z: 10

20 požadavky na bezpečnost a dostupnost dat, na místo jejich uložení, sdílení konfigurace a úrovně služeb (definovaných kupř. ve smlouvě SLA 41 ), požadavky na soulad se zákony apod. Koncept komunitního cloudu může být úspěšně implementován pro sféru státní administrativy (např. program Federal Community Cloud For Government Organization nabízený zákazníkům z řad státních institucí firmou IBM 42 ). Nejedná se tedy o veřejný cloud, nýbrž o privátní cloud sdílený více subjekty. 2.4 Distribuční modely Distribuční modely (z angl. sousloví Service Models ) reprezentují pohled na cloud computing z hlediska typizace poskytovaných služeb. V současnosti lze v nabídkách jednotlivých poskytovatelů nalézt mnoho různých označení pro jejich služby, společným znakem těchto označení je dovětek as a Service zkracovaný jako aas. Uvedu příklad: HaaS je označením pro model Hardware as a Service, pod kterým si můžeme představit např. produkt Chromebooks for Business and Education firmy Google, jenž nabízí firmám a vzdělávacím institucím notebook za měsíční předplatné, které zahrnuje zákaznickou podporu, záruku na produkt a jeho výměnu, vč. nahrazení zastaralého přístroje novým typem. 43 Dokument The NIST Definition of Cloud Computing v rámci charakteristiky modelu cloud computingu zavádí následující tři distribuční modely, 44 na nichž se shoduje literatura i velcí poskytovatelé cloudových služeb, a to IaaS, PaaS a SaaS. Základní vzájemný vztah modelů ukazuje obrázek č. 2, ze kterého lze mj. odvodit míru kontroly uživatele (reprezentovanou spodní částí šipky označené jako Control ) nad daným typem služby a její efektivitu z pohledu celkových nákladů (horní část šipky označená angl. Cost-Efficiency ). 41 SLA je akronym z angl. Service Level Agreement, označení pro smlouvu o úrovni služeb uzavíranou mezi zákazníkem (uživatelem) a poskytovatelem služeb na bázi cloud computingu (nebo outsourcingu). 42 Federal Community Cloud For Government Organizations. IBM [online] [cit ]. Dostupné z: 43 UPSON, Linus. A new kind of computer: Chromebook. In: Official Google Blog [online] [cit ]. Dostupné z: 44 MELL, P., GRANCE, T. Op. cit., s

21 Obr. č. 2 Vrstvy distribučního modelu cloud computingu 45 Model, který je množinou uvedených distribučních modelů se souhrnně označuje jako SPI (zkratka je odvozena od prvních písmen názvů jednotlivých modelů SaaS, PaaS a IaaS) IaaS Infrastructure as a Service (infrastruktura jako služba) Z obr. č. 2 je patrné, že model IaaS představuje základnu (infrastrukturu) pro modely postavené ve znázorněné pyramidě výše. Vycházíme-li z definice NIST, pak v rámci modelu IaaS poskytovatel služeb nabízí svým zákazníkům procesorový čas, úložiště, síťové a další základní výpočetní zdroje, na nichž lze provozovat libovolný software, vč. operačního systému. 47 Poskytovatel tedy nabízí výpočetní infrastrukturu, jejíž správou nezatěžuje zákazníka, který se tak může soustředit na instalaci a požadovanou konfiguraci operačních systémů, na kterých pak provozuje své aplikace. Někdy se pro tento typ služeb používá označení Everything as a Service. Mezi nejznámější služby IaaS patří Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) a GoGrid Meetup Group Photo Album. The Hyderabad Cloud Computing Group [online] [cit ]. Dostupné z: 46 MATHER, T., KUMARASWAMY, S., LATIF, S. Cloud Security and Privacy : An Enterprise Perspective on Risks and Compliance. Sebastopol, CA : O'Reilly, 2009, s MELL, P., GRANCE, T. Op. cit., s VELTE, A. T., VELTE, T. J., ELSENPETER, R. C. Cloud Computing : A Practical Approach. [USA] : McGraw- Hill, 2010, s

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc.

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc. UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc. Tomáš Svoboda Diplomová práce 2015 Prohlášení autora Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomie, manažerství a humanitních věd

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomie, manažerství a humanitních věd ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomie, manažerství a humanitních věd Možnosti využití cloudu pro firemní účely Cloud in practice Bakalářská práce Studijní program:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA Vedoucí práce: doc.

Více

Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu

Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu

Více

Cloud Computing. 1. Úvod. Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz

Cloud Computing. 1. Úvod. Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz Abstrakt: Práce se zabývá relativně novým fenoménem v oblasti informačních technologiích, cloud computingem,

Více

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

Automatizace úloh v cloudovém prostředí. Bc. Jiří Pětník

Automatizace úloh v cloudovém prostředí. Bc. Jiří Pětník České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Automatizace úloh v cloudovém prostředí Bc. Jiří Pětník Vedoucí práce: Ing. Miroslav Čepek Studijní program:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Nikos Margaris

Více

Cloudové služby v chodu organizace

Cloudové služby v chodu organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Cloudové služby v chodu organizace Bakalářská práce Jan Fuxa Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České Budějovice 2013 Bibliografické

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Návrh privátní IaaS cloudové platformy

Návrh privátní IaaS cloudové platformy Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh privátní IaaS cloudové platformy Diplomová práce Autor: Bc. Aleš Komárek Studijní obor: Informační

Více

Cloud Computing Bakalářská práce

Cloud Computing Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola v Praze Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud Computing Bakalářská práce Autor: Vedoucí bakalářské práce: Studijní obor: Timur Orazmedov Ing. Vladimír

Více

Bakalářská práce Cloudová platforma Cordys, vývoj cloudové aplikace.

Bakalářská práce Cloudová platforma Cordys, vývoj cloudové aplikace. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Cloudová platforma Cordys, vývoj cloudové aplikace. Plzeň, 2013 Jan Bubela Prohlášení Prohlašuji,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ. Cloud Computing

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ. Cloud Computing ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ Cloud Computing Vedoucí diplomové práce: Ing. Otto Cerman Katedra řídicí techniky 1 Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zálohování a archivace dat v datových centrech v podnikovém prostředí Backup and archiving

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více