Bakalářská diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Bakalářská diplomová práce 2012 Emil Budín

2 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Emil Budín Cloud computing se zaměřením na dostupnost a bezpečnost dat Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. 2012

3 Podpis vedoucího práce... PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci Cloud computing se zaměřením na dostupnost a bezpečnost dat vypracoval samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. V Brně dne 27. dubna Emil Budín

5 Poděkování Rád bych na tomto místě poděkoval PhDr. Petru Škyříkovi, Ph.D. za konzultace, připomínky a schválení tématu a projektu této bakalářské diplomové práce.

6 Bibliografický záznam BUDÍN, Emil. Cloud computing se zaměřením na dostupnost a bezpečnost dat. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

7 Anotace Bakalářská diplomová práce Cloud computing se zaměřením na dostupnost a bezpečnost dat představuje relativně nový fenomén v oboru informačních technologií cloud computing, který dále analyzuje v kontextu problematiky dostupnosti a bezpečnosti dat. Úvodní kapitola reflektuje obecně přijímanou definici pojmu, předkládá historické souvislosti a zavádí členění do modelů nasazení a distribučních modelů. Následující podkapitoly vysvětlují virtualizaci a grid computing, termíny s oborem cloud computingu úzce spjaté. Dvě hlavní kapitoly práce řeší otázky dostupnosti a bezpečnosti dat, které autor práce považuje za zásadní s ohledem na sílící rozvoj a využívání cloudových služeb především firemními zákazníky. Závěrečná část obou kapitol analyzuje vybrané cloudové služby, aplikuje získané poznatky a výsledek jejich komparace shrnuje do přehledové tabulky. Annotation Bachelor thesis Cloud computing focused on data availability and data security introduces relatively new phenomenon in the field of information technology called cloud computing. This is further analyzed in the context of data availability and data security problems. The introductory chapter reflects a generally accepted definition of the concept, presents a historical context and introduces a structure of deployment and service models. The following subsections explain virtualization and grid computing; the terms which are closely related with the field of cloud computing. Two main chapters of the thesis addresses the issues of data availability and data security, which the author considers as essential with regard to strengthening development and usage of cloud services especially within a segment of corporate customers. The final part of both chapters analyzes chosen cloud services, applies the lessons learned and summarizes the results of their comparison to the scoreboard. Klíčová slova cloud computing, dostupnost dat, bezpečnost dat, IaaS, PaaS, SaaS, virtualizace, grid computing Keywords cloud computing, data availability, data security, IaaS, PaaS, SaaS, virtualization, grid computing

8 Obsah 1. Úvod Cloud computing Definice Historie Modely nasazení Veřejný cloud Soukromý cloud Hybridní cloud Komunitní cloud Distribuční modely IaaS Infrastructure as a Service (infrastruktura jako služba) PaaS Platform as a Service (platforma jako služba) SaaS Software as a Service (software jako služba) Virtualizace Plná virtualizace Paravirtualizace Hypervizor Grid computing Dostupnost dat Poskytovatel připojení k internetu (ISP) Dodavatel cloudových služeb Geopolitická rizika Právní rizika Další rizika Srovnání vybraných služeb Force.com Google App Engine Shrnutí...22

9 4. Bezpečnost dat Dodavatel cloudových služeb Geopolitická rizika Právní rizika Vzdálený přístup k datům Šifrování VPN Autentizace Autorizace Tencí klienti Bezpečnostní audit a standardy Další rizika Srovnání vybraných služeb Amazon Simple Storage Service Nirvanix Cloud Storage Network Shrnutí Závěr...36 Použitá literatura...39

10 1. Úvod Z názvu bakalářské diplomové práce (dále jen bakalářská práce ) je zřejmé její zaměření na současný fenomén 1 oboru informačních technologií cloud computing. Téma cloud computingu jsem si zvolil, abych osvětlil tuto novou a dosud nepříliš zpracovanou alespoň co se týče česky psané literatury oblast informatiky. Souborný katalog ČR spravovaný Národní knihovnou české republiky 2 obsahuje pouze jedinou česky psanou monografii zaměřenou na obor cloud computingu, seriálový dokument neobsahuje jediný. Při zpracování projektu této bakalářské práce 3 jsem zjistil, že v archivu diplomových prací Masarykovy univerzity 4 se nachází pouze několik prací týkajících se cloud computingu, přičemž na oblast bezpečnosti a dostupnosti dat se nezaměřuje jediná. Cloud computing jako stále relativně nové odvětví informačních technologií zažívá prudký rozvoj, tzn. předmět jeho zájmu není příliš stabilní a také terminologii oboru nelze považovat za zcela koherentní. 5 Z těchto důvodů v úvodní kapitole snažím vysvětlovat především ty aspekty cloud computingu, na kterých se shodne významná část odborné veřejnosti. 6 Obor cloud computingu může být podroben zkoumání z mnoha různých hledisek (nahlížených např. obory ekonomie, sociologie, informatiky atd.). S ohledem na výše zmíněné nejasnosti jsem se nechtěl věnovat pouze charakteristice a popisu cloud computingu a technologií s ním spjatých. Rozhodl jsem se s přihlédnutím k vlastní praxi v oblasti cloudových služeb 7 zúžit své zkoumání na problémy bezpečnosti a dostupnosti dat, s nimiž se potýkají především uživatelé z řad firemního, příp. státního sektoru. Značný zájem o rizika spojená s bezpečností a dostupností dat také dokládá řada průzkumů zkoumajících vztah firem k technologiím a službám na bázi 1 Fenoménu zde užívám ve smyslu obecném, tzn. jedná se o jev, tendenci, kterou lze v oboru IT pozorovat zhruba od roku 2007, kdy dochází k velké popularizaci a naplňování obsahu termínu cloud computing vedoucími firmami nově se rodícího odvětví IT Amazon a Salesforce.com. Viz též podkapitola 2.2 bakalářské práce. 2 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN) [online] [cit ]. Dostupné z: 3 Projekt bakalářské práce (který je přiložen k její tištěné verzi) jsem zpracovával během listopadu roku MASARYKOVA UNIVERZITA. Absolventi a závěrečné práce [online]. [2012] [cit ]. Dostupné z: 5 Příkladem může být nejasná terminologie v označování datových úložišť využívajících architekturu cloud computingu blíže viz podkapitola 4.7, v rámci které srovnávám služby tohoto typu. 6 Reprezentovaná literaturou použitou pro zpracování této bakalářské práce. 7 Uvedeným míním svou osobní zkušenost se službami pro firemní zákazníky nabízených a provozovaných především na bázi modelu nasazení soukromého cloudu (viz podkapitola 2.3 práce) čerpanou ze své současné pracovní pozice systémového administrátora ve firmě IBM, která je významným poskytovatelem cloudových služeb. 1

11 cloud computingu. 8 Orientace na firemní sféru je tedy dalším zúžením, které používám v celém rozsahu bakalářské práce. Problém dostupnosti dat uložených ve výpočetní infrastruktuře cloudové služby je pro firmu naprosto klíčový; pokud jsou data nedostupná, pak s nimi uživatelé nemohou nijak nakládat, přičemž vlastník dat firma samotná takový nežádoucí stav nemůže příliš ovlivnit. 9 Zájem firmy o sféru bezpečnosti dat je pak motivován snahou chránit vlastněná nebo svěřená data před jejich nežádoucím či neoprávněným užitím, které by v důsledku vedlo k poškození obchodních zájmů firmy a nedodržení platných legislativních předpisů. Cílem bakalářské práce je definovat téma cloud computingu obecně a následně v hlavních kapitolách práce je vymezit problematikou dostupnosti a bezpečnosti dat. Praktickou část práce představuje provedení komparace vybraných cloudových služeb určených firemním zákazníkům, které jsou v současné nabídce významných poskytovatelů působících v oboru cloud computingu. Nyní stručně nastíním základní strukturu své bakalářské práce. Úvodní část zavádí definici termínu cloud computing, charakterizuje jeho klíčové principy a popisuje stručnou historii oboru. Další prostor je věnován členění cloud computingu, vysvětleny jsou základní termíny a technologie s oborem spjaté. Následující kapitoly bakalářské práce se věnují dvěma významným aspektům oboru cloud computingu z pohledu firemního zákazníka dostupnosti a bezpečnosti dat. V rámci těchto ústředních kapitol práce jsou analyzovány zásadní problémy bezpečnosti a dostupnosti dat v prostředí cloudových služeb, navíc je závěrem každé kapitoly provedena komparace vždy dvou vybraných firemních produktů nabízených významnými poskytovateli služeb. Závěrečná část práce shrnuje předložené poznatky a předkládá zhodnocení řešených problémů. Bakalářská práce je zpracována jako teoretický odborný text zaměřený na řešení aktuální problematiky. Metodou je analyticko-kritický přístup k práci se zdroji, jejich komparace, evaluace a užití s ohledem na výše definované cíle bakalářské práce. 8 Konkrétní zjištění průzkumů institucí IDC a CIO Research uvádím v kapitole čtyři bakalářské práce. 9 Problematiku dostupnosti dat blíže vysvětluji v úvodní části třetí kapitoly bakalářské práce. 2

12 2. Cloud computing Termínu cloud computing se užívá v mnoha různých významech, často při popisu širokého spektra oblastí lidského konání v rámci celosvětové sítě internet. V obchodní a marketingové praxi se termín uplatňuje k označení software či služeb mnoha významných firem působících v IT, např. Amazon, Microsoft, IBM, Salesforce.com a dalších. 10 Někdy je tento pojem využíván jako označení pro veškeré webové služby dnes dostupné v prostředí internetu, jindy se zaměňuje se službami označovanými jako Web 2.0 nebo s obsahem definice distribučního modelu SaaS. 11 Cílem druhé kapitoly bakalářské práce, kterou jsem nazval Cloud computing je vysvětlení a zavedení pojmu cloud computing v míře dostatečné pro účely řešení problémů dostupnosti a bezpečnosti dat, které jsou zpracovány v navazujících hlavních kapitolách práce. První podkapitola zavádí definici cloud computingu a vysvětluje základní principy této technologie. Druhá kapitola popisuje momenty z historie cloud computingu a zařazuje jej do kontextu oboru informačních technologií. Následující dvě kapitoly se zabývají členěním cloud computingu do modelů nasazení a distribučních modelů. Tato diferenciace nejenom doplňuje a zpřehledňuje definici cloud computingu, ale v obchodní praxi navíc usnadňuje potenciálním zákazníkům orientaci v nabídkách jednotlivých poskytovatelů služeb, kteří většinou uvedené členění respektují. 12 Kapitolu uzavírají témata virtualizace a grid computingu. První z nich je analyzováno z důvodu úzkého propojení obou technologií; bez virtualizace by služby na bázi cloud computingu nebyly možné, neboť využití této technologie umožňuje naplnit dva z níže definovaných základních principů cloud computingu resource pooling (slučování prostředků) a rapid elasticity. 13 Grid computing, přestože je s cloud computingem často spojován, je technologií koncepčně poměrně odlišnou, což se snažím prokázat v poslední podkapitole Viz též webová sídla uvedených firem. 11 SaaS je akronymem pro angl. termín Software as a Service, viz oddíl bakalářské práce. 12 Příkladem poskytovatele služeb, který se od obecně přijímané diferenciace cloud computingu odklání, je firma Microsoft, která se snaží o propagaci vlastního distribučního modelu označovaného jako S+S, což je akronym pro Software plus Services (software plus služby) a při komparaci s modely NIST se ukazuje, že je spíše modifikací modelu SaaS než unikátním modelem. 13 Viz příslušné odstavce podkapitoly 2.1 bakalářské práce. 3

13 2.1 Definice Definovat cloud computing se již pokusilo mnoho odborníků. Internetové zdroje v českém jazyce se velmi často odkazují na definici formulovanou Janem Koděrou, technickým ředitelem firmy Abakowiki: Cloud computing označuje souhrnně technologie a postupy používané v datových centrech a firmách pro zajištění snadné škálovatelnosti aplikací dodávaných přes Internet. 14 Analytická společnost IDC definuje cloud computing jako nový model vývoje, nasazení a distribuce umožňující okamžité dodání produktů, služeb a řešení, tzv. cloudových služeb. 15 Další významná analytická firma Gartner považuje cloud computing za způsob organizace výpočetní infrastruktury, ve které jsou masivně škálovatelné výpočetní prostředky s využitím internetových technologií poskytovány jako služba (z angl. orig. as a service) mnoha externím zákazníkům současně. 16 Výše uvedené (a také mnohé další) definice se snaží o stručnou obecnou definici cloud computingu, příp. služeb této technologie využívajících, nicméně pro účely vysvětlení obsahu termínu je zapotřebí definice mnohem obsáhlejší. Komplexní definici odborného pojmu cloud computing nabízí National Institute of Standards and Technology (NIST) 17 působící v USA při U.S. Department of Commerce (ministerstvo obchodu) v dokumentu s názvem The NIST Definition of Cloud computing. 18 O tento dokument se opírá či jej považuje za relevantní snad veškerá odborná literatura pojednávající o oboru cloud computingu, proto i druhá kapitola mé bakalářské práce z velké části využívá poznatky v něm obsažené. O významu dokumentu NIST svědčí i skutečnost, že další významná práce, tentokrát pocházející z akademické sféry, Above 14 Citováno dle: MALÝ, Martin. Amazon AWS. Lupa.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 15 GENS, Frank. Defining Cloud Services and Cloud Computing. IDC. IDC exchange [online] [cit ]. Dostupné z: 16 Gartner Highlights Five Attributes of Cloud Computing. GARTNER. Gartner Newsroom [online] [cit ]. Dostupné z: 17 Národní institut pro standardizaci a technologie, zkráceně označován jako NIST. 18 MELL, P., GRANCE, T. The NIST Definition of Cloud Computing [online]. Geithersburg : U.S. Department of Commerce, September 2011 [cit ]. Dostupné z: 4

14 the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, 19 terminologii NIST akceptuje a používá. NIST v prvé řadě poukazuje na skutečnost, že se oblast cloud computingu stále vyvíjí. Druhá kapitola dokumentu The NIST Definition of Cloud computing při zohlednění tohoto faktu pak nenabízí pouze samotnou definici termínu, ale snaží se především o jeho komplexní charakteristiku výčtem základních vlastností a zavedením členění cloud computingu do modelů služeb (z angl. termínu Service Models ) a nasazení (z angl. termínu Deployment Models ). Cloud computing je zde definován jako model služby, která umožňuje okamžitý, snadný a na požádání ( on-demand ) dostupný síťový přístup ke sdílené nabídce konfigurovatelných výpočetních zdrojů (např. sítě, servery, aplikace a služby), které mohou být v případě potřeby (zákazníka pozn. autora bakalářské práce) poskytnuty či uvolněny za minimálních administrativních nákladů a potřeby koordinace s poskytovatelem těchto zdrojů. 20 Podle odborníků z institutu NIST definovaný model zahrnuje pět níže uvedených základních principů, čtyři modely nasazení (angl. deployment models ) a tři distribuční modely (angl. service models ). Model cloud computingu, zavedený organizací NIST, využívá i autor knihy Cloud computing bible, ze které přebírám následující přehledné schéma modelu. 19 ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY. Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing. 2009, 23 s. Dostupné z: 20 MELL, P., GRANCE, T. Op. cit., s. 2. 5

15 Obr. č. 1 Model cloud computingu definovaný organizací NIST 21 Výčtem, definicí a charakteristikou modelů nasazení a distribučních modelů se zabývám v dalších oddílech své bakalářské práce. Nyní představím základní principy (vlastnosti), v pořadí a významu zavedeném autory dokumentu The NIST Definition of Cloud computing, které charakterizují podstatu technologie cloud computingu. On-demand self-service Pro první princip, jež lze přeložit jako samoobsluha na vyžádání, je klíčová skutečnost, že zákazník může samostatně získat výpočetní zdroje, typicky procesorový čas nebo úložný prostor pro data, dle vlastní potřeby bez nutnosti komunikace s poskytovatelem požadované služby. 22 Uvedený princip tak uživatelům nabízí ve srovnání s tradiční výpočetní architekturou vyšší úroveň flexibility poskytovaných služeb, tzn. schopnost rychlé reakce na změnu požadavků kladených na rozsah a úroveň požadovaných výpočetních prostředků. Broad network access (širokopásmový přístup po síti) Další základní vlastností je požadavek na využití širokopásmového přístupu po síti prostřednictvím standardních mechanismů, které umožňují připojení heterogenních tzv. tenkých 21 SOSINSKY, B. Cloud computing bible. Indianapolis, IN : Wiley, 2011, s MELL, P., GRANCE, T. Op. cit., s. 2. 6

16 nebo tlustých klientů (mobilní telefony, tablety, notebooky, stolní počítače atd.). 23 Uvedené se úzce dotýká problému dostupnosti dat v cloudu; tomuto aspektu se podrobně věnuji ve třetí kapitole práce. Téma tenkých klientů je zevrubně popsáno v oddíle bakalářské práce. Resource pooling (slučování prostředků) Princip slučování prostředků je na rozdíl od výše uvedených nahlížen z perspektivy poskytovatele cloudových služeb. Výpočetní prostředky poskytovatele jsou slučovány takovým způsobem, aby mohly být ve sdíleném prostředí dynamicky poskytovány či odebírány různým zákazníkům na základě jejich požadavků. 24 S tím souvisí jeden z problémů dotýkající se oblastí dostupnosti a bezpečnosti dat zákazník cloudové služby nemá běžně možnost ovlivnit ani zjistit, kde se sdílené výpočetní prostředky nacházejí. Autoři dokumentu poukazují na důležitost nechat zákazníka ovlivnit umístění prostředků alespoň ve vyšší rovině abstrakce, např. na úrovni státu nebo lokace datového centra. 25 O tomto tématu podrobněji pojednávají podkapitoly týkající se geopolitických a právních rizik spojených s cloud computingem z pohledu dostupnosti a bezpečnosti dat. 26 Rapid elasticity Rapidní elasticitou je odborníky institutu NIST míněn požadavek kladený na služby v cloudu spočívající v možnosti pružně přidělovat a odebírat výpočetní zdroje v závislosti na jejich vnější i vnitřní poptávce. Poskytované zdroje se z hlediska spotřebitele zdají být neomezené mohou mu být přiděleny v jakémkoliv množství a to kdykoliv. 27 Podobně jako výše uvedená vlastnost on-demand self-service má i požadavek na rapid elasticity kladný dopad na celkovou flexibilitu cloudových služeb. Measured service (měřitelnost služby) Princip měřitelnosti služeb poskytovaných zákazníkům je zásadním předpokladem k vytvoření ekonomického modelu, ve kterém je uživatelům účtována částka na základě skutečné spotřeby poskytnutých zdrojů (platební model označovaný jako pay-per-use nebo charge-per-use ). 23 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Viz podkapitoly 3.3, 3.4, resp. 4.2, 4.3 bakalářské práce. 27 MELL, P., GRANCE, T. Op. cit., s. 2. 7

17 Monitoring, kontrola a reportování výpočetních zdrojů umožňuje poskytovateli a jeho zákazníkům transparentní přehled o jejich využití Historie Slovo cloud v termínu cloud computing lze z anglického jazyka přeložit jako oblak či mrak. V oboru informačních technologií se v diagramech vyobrazení mraku běžně používalo a dodnes používá pro symbolické označení výpočetních prostředků ležících mimo vnitřní síťovou a výpočetní strukturu organizace, např. firmy. Odmyslíme-li koncepci privátního či hybridního cloudu, pak cloud computing toto označení dobře reprezentuje. Samotná myšlenka distribuce výpočetních prostředků na vyžádání (z angl. on-demand ) vznikla už v počátcích oboru IT v 60. letech 20. století. John McCarthy v roce 1961 prohlásil, že jednoho dne budou výpočetní prostředky dostupné jako veřejná služba 29 (podobně jako je tomu např. u distribuce elektrické energie, zemního plynu nebo vody). Za první implementaci tohoto konceptu v praxi lze považovat pronájem strojového času nabízený vybraným zákazníkům firmou IBM prostřednictvím operačního systému TSS/360 určeného pro mainframe platformu IBM System/ Vývoj cloud computingu technologicky úzce souvisí s rozvojem technologie virtualizace. Technologii virtualizace blíže popisuji v oddíle 2.5 bakalářské práce. Samotný termín cloud computing je však mnohem mladší; poprvé byl použit až koncem 90. let 20. století. První užití tohoto spojení v univerzitním prostředí se připisuje Ramnathu Chellappovi, který jej v roce 2007 uvedl během své přednášky na konferenci INFORMS v Dallasu, USA. 31 Popularizaci termínu však zajistily až velké IT firmy, které lze označit za průkopníky moderního cloud computingu především Amazon a Salesforce.com, dále pak také Google, IBM a Microsoft. 28 Tamtéž, s ANTONOPOULOS, Nick a Lee GILLAM. Cloud Computing: Principles, Systems and Applications. London: Springer, 2010, s PUGH, Emerson W. a Lyle R. JOHNSON. IBM's 360 and Early 370 Systems. Massachusetts: MIT Press, 1991, s CHELLAPPA, R. GOIZUETA BUSINESS SCHOOL, Emory University. Emory University: Goizueta Business School [online] [cit ]. Dostupné z: 8

18 Počínaje rokem 2008 zažívá toto odvětví informačních technologií prudký růst, jemuž paradoxně napomohla i ekonomická krize. Adopce produktů cloudu totiž firmám umožňuje uspořit náklady související s jejich IT infrastrukturou. 32 Poslední data analytické společnosti Forrester předpovídají růst objemu celosvětového trhu ze současných 40,7 miliard USD (v roce 2011) na 241 miliard USD v roce Modely nasazení Následující členění cloud computingu do modelů nasazení je společné pro odbornou literaturu zabývající se tímto tématem 34 ; stejné rozdělení nalezneme také v již zmiňovaném dokumentu The NIST Definition of Cloud Computing. 35 Modely nasazení reprezentují způsob a míru sdílení výpočetní infrastruktury služby využívající technologie cloud computingu z pohledu zákazníka Veřejný cloud Veřejný cloud je klasickým modelem nasazení typickým pro začátky rozvoje moderního cloud computingu po roce Služby nabízené tímto typem cloudu jsou dostupné nejširšímu okruhu zákazníků (čili veřejnosti odtud označení veřejný cloud). Výpočetní infrastruktura veřejného cloudu je vlastněna jeho provozovatelem, zákazník k poskytovaným službám přistupuje vzdáleně po síti prostřednictvím klientského rozhraní. Nevýhodou je omezená možnost přizpůsobení služby specifickým potřebám zákazníků, což plyne už z návrhu a vývoje služeb veřejného cloudu, který je zaměřen na uspokojení společných požadavků co nejširší masy potenciálních zákazníků. Velkou výhodou je samozřejmě nízká cena pro uživatele služby. Příkladem veřejného cloudu je mnoho služeb velkých společností, např. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), 36 Google App Engine 37 nebo portfolio služeb Microsoft 32 Analýzu nákladů firem spjatých s konkrétními službami cloud computingu a jejich komparaci s jinými technologiemi oboru IT považuji z pohledu ekonomiky podniků za téma zajímavé a zásadní, nicméně se vymyká zaměření této bakalářské práce, proto se mu dále podrobněji nevěnuji. 33 RIED, Stefan a Holger KISKER. FORRESTER. Sizing The Cloud Dostupné z: s Jedná se o literaturu, kterou jsem použil pro zpracování své bakalářské práce její seznam tvoří závěrečný oddíl práce. 35 MELL, P., GRANCE, T. Op. cit., s Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) [online] [cit ]. Dostupné z: 37 What Is Google App Engine?. Google App Engine [online] [cit ]. Dostupné z: 9

19 Windows Azure Soukromý cloud Koncepce soukromého cloudu je odpovědí na mnohá rizika plynoucí z nasazení veřejného cloudu pro zákazníka. Mezi tato rizika patří snížená schopnost rozhodovat o umístění dat, nutnost sdílet cloudovou infrastrukturu s dalšími zákazníky poskytovatele a další rizika plynoucí z požadavků na dostupnost a bezpečnost dat. 39 Soukromý cloud, jak lze odvodit už z jeho označení, je vyhrazen pouze pro účely dané firmy. Výpočetní infrastrukturu pro tento typ cloudu lze umístit přímo v místě organizace, ale také mimo ni; může být tedy spravována jak IT oddělením firmy, tak i prostřednictvím outsourcingu, např. přímo poskytovatelem řešení na bázi soukromého cloudu. Z významných poskytovatelů cloud computingu se na oblast soukromého a také hybridního (viz níže) specializuje např. firma IBM nabídkou svých cloudových produktů nabízených zákazníkům pod souhrnným označením IBM SmartCloud Foundation Hybridní cloud Model nasazení označovaný jako hybridní cloud je spojením modelů veřejného a soukromého cloudu. Tento typ cloudu umožňuje především větším firmám rozdělit výpočetní prostředky a především data, se kterými pracují do dvou skupin: první skupina bude využívat služeb modelu veřejného cloudu, druhá skupina služeb soukromého cloudu. Kritéria takového třídění mohou vyplývat z různých omezení, která mohou být povahy právní (např. požadavky různých zákonů omezujících nakládání s určitými daty), technické (např. požadavek na latenci, šířku datového pásma atd.), interní (např. požadavek ponechat definované systémy či data v lokalitě firmy) a mnohá další. Hybridní cloud nabízí vyšší úroveň flexibility než samostatné modely veřejného nebo privátního cloudu, proto lze předpokládat, že se v segmentu velkých korporátních zákazníků stane nejužívanějším modelem nasazení cloudových služeb Komunitní cloud Čtvrtý, poslední model nasazení komunitní cloud je založen na myšlence sdílení výpočetních prostředků napříč organizacemi se stejnými požadavky na cloudové služby. Mezi ně patří např. 38 Windows Azure [online] [cit ]. Dostupné z: 39 Jednotlivým rizikům dostupnosti a bezpečnosti dat se věnují kapitoly 3 a 4 bakalářské práce. 40 IBM Cloud Computing: Private Cloud. IBM [online] [cit ]. Dostupné z: 10

20 požadavky na bezpečnost a dostupnost dat, na místo jejich uložení, sdílení konfigurace a úrovně služeb (definovaných kupř. ve smlouvě SLA 41 ), požadavky na soulad se zákony apod. Koncept komunitního cloudu může být úspěšně implementován pro sféru státní administrativy (např. program Federal Community Cloud For Government Organization nabízený zákazníkům z řad státních institucí firmou IBM 42 ). Nejedná se tedy o veřejný cloud, nýbrž o privátní cloud sdílený více subjekty. 2.4 Distribuční modely Distribuční modely (z angl. sousloví Service Models ) reprezentují pohled na cloud computing z hlediska typizace poskytovaných služeb. V současnosti lze v nabídkách jednotlivých poskytovatelů nalézt mnoho různých označení pro jejich služby, společným znakem těchto označení je dovětek as a Service zkracovaný jako aas. Uvedu příklad: HaaS je označením pro model Hardware as a Service, pod kterým si můžeme představit např. produkt Chromebooks for Business and Education firmy Google, jenž nabízí firmám a vzdělávacím institucím notebook za měsíční předplatné, které zahrnuje zákaznickou podporu, záruku na produkt a jeho výměnu, vč. nahrazení zastaralého přístroje novým typem. 43 Dokument The NIST Definition of Cloud Computing v rámci charakteristiky modelu cloud computingu zavádí následující tři distribuční modely, 44 na nichž se shoduje literatura i velcí poskytovatelé cloudových služeb, a to IaaS, PaaS a SaaS. Základní vzájemný vztah modelů ukazuje obrázek č. 2, ze kterého lze mj. odvodit míru kontroly uživatele (reprezentovanou spodní částí šipky označené jako Control ) nad daným typem služby a její efektivitu z pohledu celkových nákladů (horní část šipky označená angl. Cost-Efficiency ). 41 SLA je akronym z angl. Service Level Agreement, označení pro smlouvu o úrovni služeb uzavíranou mezi zákazníkem (uživatelem) a poskytovatelem služeb na bázi cloud computingu (nebo outsourcingu). 42 Federal Community Cloud For Government Organizations. IBM [online] [cit ]. Dostupné z: 43 UPSON, Linus. A new kind of computer: Chromebook. In: Official Google Blog [online] [cit ]. Dostupné z: 44 MELL, P., GRANCE, T. Op. cit., s

21 Obr. č. 2 Vrstvy distribučního modelu cloud computingu 45 Model, který je množinou uvedených distribučních modelů se souhrnně označuje jako SPI (zkratka je odvozena od prvních písmen názvů jednotlivých modelů SaaS, PaaS a IaaS) IaaS Infrastructure as a Service (infrastruktura jako služba) Z obr. č. 2 je patrné, že model IaaS představuje základnu (infrastrukturu) pro modely postavené ve znázorněné pyramidě výše. Vycházíme-li z definice NIST, pak v rámci modelu IaaS poskytovatel služeb nabízí svým zákazníkům procesorový čas, úložiště, síťové a další základní výpočetní zdroje, na nichž lze provozovat libovolný software, vč. operačního systému. 47 Poskytovatel tedy nabízí výpočetní infrastrukturu, jejíž správou nezatěžuje zákazníka, který se tak může soustředit na instalaci a požadovanou konfiguraci operačních systémů, na kterých pak provozuje své aplikace. Někdy se pro tento typ služeb používá označení Everything as a Service. Mezi nejznámější služby IaaS patří Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) a GoGrid Meetup Group Photo Album. The Hyderabad Cloud Computing Group [online] [cit ]. Dostupné z: 46 MATHER, T., KUMARASWAMY, S., LATIF, S. Cloud Security and Privacy : An Enterprise Perspective on Risks and Compliance. Sebastopol, CA : O'Reilly, 2009, s MELL, P., GRANCE, T. Op. cit., s VELTE, A. T., VELTE, T. J., ELSENPETER, R. C. Cloud Computing : A Practical Approach. [USA] : McGraw- Hill, 2010, s

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s.

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s. Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu Simac Technik ČR, a.s. Praha, 26.10. 2012 Jan Kolář Vedoucí Technického Oddělení Jan.kolar@simac.cz Úvod 9:00 Úvod, novinky

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu Milan Leszkow CTO INTERNET CZ, a. s. Květen 20, 2013 Cloud Computing Charakteristika Používání a správa výpočetních zdrojů (HW,SW) poskytovaných jako

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Linux on Azure Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Pozitivní informace na začátek Ano, opravdu je to možné!!! Agenda Co je Linux Pohled Microsoftu na Linuxu Technologie Microsoft Azure Podpora Linuxu

Více

ANALÝZA RIZIK CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ Z POHLEDU UŽIVATELE. Václav Žid

ANALÝZA RIZIK CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ Z POHLEDU UŽIVATELE. Václav Žid ANALÝZA RIZIK CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ Z POHLEDU UŽIVATELE Václav Žid Osnova příspěvku Proč cloud computing? Pro jaké služby jsme cloud zvažovali? Jaká je podpora cloudu v USA, EU a v ČR? Výzvy Možnosti hodnocení

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Virtualizace storage infrastruktury

Virtualizace storage infrastruktury Virtualizace storage infrastruktury Ctirad Navrátil C&SI Client Technical Professional ctirad_navratil@cz.ibm.com SVC co v současnosti nabízí (funkční pohled) Caching 100% Virtualizce diskových polí Real-time

Více

Desktop Cloud Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011

Desktop Cloud Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011 Desktop Cloud Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011 Agenda Úvod do Desktop Cloudu Přínosy a výhody IBM Smart Business Desktop on the IBM Cloud Demo -YouTube Shrnutí& závěr 2 2011 IBM Corporation Co je Desktop

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

SOA a Cloud Computing

SOA a Cloud Computing 9.11.2011 Marriott hotel Praha SOA a Cloud Computing Jaroslav Novotný IT Architekt 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights SOA a Cloud Computing 2 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates.

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Bezpečný cloud šifrování a silná autentizace. Ing. Petr Slaba ASKON International s.r.o.

Bezpečný cloud šifrování a silná autentizace. Ing. Petr Slaba ASKON International s.r.o. Bezpečný cloud šifrování a silná autentizace Ing. Petr Slaba ASKON International s.r.o. Agenda 1. Možné pohledy na bezpečnost virtualizované infrastruktury a prostředí cloudu 2. Kryptografická ochrana

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud Jan Tkáč 27.5. 2014 AutoCont Privátní cloud Co je to AC Privátní cloud? AC Privátní cloud = vlastní produkt AutoContu AC Privátní cloud = Privátní datacentrum, které se nespravuje AC Privátní cloud = UNIKÁTNÍ

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Byznys versus IT perspektiva

Byznys versus IT perspektiva Byznys versus IT perspektiva 7.10.2010 Holiday Inn, Brno Ing. Zdeněk Kvapil Senior ITIL Consultant Od roku 1994 práce v mezinárodním IT ITSM od roku 2005 Téma prezentace 1. Perspektiva Byznysu - User Perspective

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 Softwarová řešení pro SMB zákazníky Tomáš Netřeba 2 Přehled SWG Software Group Business Analytics IBM Collaboration Solutions Cloud & Smarter Infrastructure Information Management

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 2 VSPEX MANŽELSTVÍ BEZ ZÁVAZKŮ Copyright 2012 EMC Corporation. All

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloud Autor Martin Šimůnek Datum 13. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

CESNET, GRIDy a přenosy dat

CESNET, GRIDy a přenosy dat CESNET, GRIDy a přenosy dat Lukáš Hejtmánek, Luděk Matyska CESNET, z. s. p. o Praha Ústav výpočetní techniky MU Brno Seminář STK, Praha 26. 2. 2008 CESNET Czech Educational and Scientific Network Primárně

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Hlavní rozdíly lokálního informačního systému pro knihovny a webového řešení Software jako služba. Osnova prezentace Vysvětlení základních pojmů

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Ondřej Blaha CEE+R CoP / Tivoli Storage Team Leader Co představuje síť Storage Area Network Storage area network (zkratka SAN) je dedikovaná

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Vysoké učení technické v Brně Masarykova univerzita v Brně

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Vysoké učení technické v Brně Masarykova univerzita v Brně Právní aspekty a rizika Cloud Computingu Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Vysoké učení technické v Brně Masarykova univerzita v Brně O čem budeme hovořit?

Více

Digital Dao, Jeffrey Carr

Digital Dao, Jeffrey Carr Digital Dao, Jeffrey Carr Zabezpečená sjednocená komunikace (přes různá zařízení a formáty) Information Assurance (C-I-A) Security By Design (základ SDL) Federace systémů (např. TSCP) Federated Intelligence

Více

ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček

ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček O čem budeme hovořit. Cloud a sdílené služby pro malé úřady Cloud a sdílené služby pro střední a velké úřady ISVS v cloudu Příklady ISVS v cloudu

Více

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation Případová studie...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách Petr Leština Client IT Architekt Agenda Reference na Cloud Computing Implementaci privátního cloudu u nadnárodního zákazníka v ČR Závěr

Více

Vítejte v ICT oblacích

Vítejte v ICT oblacích Vítejte v ICT oblacích současnost a vize ICT služeb od Telefónica Czech Republic Martin Souček Senior product manager for housing and cloud services Praha, 3. 11. 2011 Co možná nevíte o společnosti Telefónica

Více

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše.

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. Antivirová bouře Doprovodné technologie, mezi které patří i zabezpečovací subsystémy, hlavně EPP (Endpoint Protection Platforms), se snaží

Více

Moderní infrastruktura základ egovernmentu

Moderní infrastruktura základ egovernmentu Moderní infrastruktura základ egovernmentu www.huawei.com Tomáš Zloch tomas.zloch@huawei.com Úspory vs vyšší požadavky Snaha šetřit vs Požadavky na moderní služby Page 2 Vize... Digitalizace Centralizace

Více

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Škálovatelná, bezpečná a integrovaná správa zařízení Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Mobilní zařízení pronikají nebývalou

Více

Cloud Computing. 2014 IBM Corporation

Cloud Computing. 2014 IBM Corporation Cloud Computing 2014 IBM Corporation Agenda Základní komponenty cloudového řešení SoftLayer jako poskytoval cloudových služeb Krátká ukázka Co je Cloud Computing? základní anatomie Implementace: Public

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING Konsolidace v datacentru Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING 1 Konsolidace v datacentru Konsolidace v datacentru znamená seskupení služeb či zařízení informačních technologií do nové struktury a

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012 Mobilní komunikace a bezpečnost Edward Plch, System4u 16.3.2012 Citát z Hospodářských novin ze dne 5.3.2012, příloha Byznys, článek Počet útoků na mobily prudce vzrostl: Trend Micro zadal studii mezi analytiky

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

IBM Storwize Rapid Application Storage. Ondřej Bláha. CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011

IBM Storwize Rapid Application Storage. Ondřej Bláha. CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011 IBM Storwize Rapid Application Storage Ondřej Bláha CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011 Firemní data, databáze, poštovní aplikace nebo ERP jsou Life Blood of a Business Finanční ztráta nebo poškození

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více