Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Františka Formana 268/45, Ostrava -Dubina ,,HELLO SCHOOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Františka Formana 268/45, 700 30 Ostrava -Dubina ,,HELLO SCHOOL"

Transkript

1 Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Františka Formana 268/45, Ostrava -Dubina,,HELLO SCHOOL Platnost od

2 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Přehled plánovaných akcí pro I. a II. stupeň Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

3 5.1.2 Anglický jazyk Španělský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Práce s PC Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Volba povolání Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova Mediální výchova Mediální výchova

4 5.11 Volitelné předměty Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Nepovinné předměty Španělský jazyk Konverzace v anglickém jazyce ŠKOLNÍ PROJEKTY Den jazyků Den Země Den s dopravní výchovou Proti úrazům Hello Games Sportem proti nudě (ve spolupráci s MŠ Hello) Malé školní (třídní) projekty Školní projekty spojené s rodiči žáků HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení žáků Zásady hodnocení ( 14, 15 vyhl. 48 /2005 ) Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Stupně hodnocení prospěchu Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

5 7.4 Hodnocení chování ( 17 vyhl. 48/2005 ) Celkové hodnocení žáka na vysvědčení Získávání podkladů pro hodnocení Komisionální a opravné zkoušky... Chyba! Záložka není definována. 7.8 Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami... Chyba! Záložka není definována. 7.9 Hodnocení osvojování kompetencí žáků a průřezových témat... Chyba! Záložka není definována Hodnocení kompetencí žáků... Chyba! Záložka není definována Hodnocení průřezových témat... Chyba! Záložka není definována. 8 PŘÍLOHY Dopravní výchova ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE NA OBDOBÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 4

6 Identifikační údaje Název ŠVP: Motivační název ŠVP: Koordinátor ŠVP: Název školy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hello School Mgr. Alena Tůmová Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. IČO: Adresa školy: Ředitel: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Františka Formana 268/ Ostrava- Dubina Mgr. Alena Tůmová Telefon: www: Zřizovatel: Vzdělávací agentura Hello s.r.o. Bystřinova 90/ Ostrava- Hrabůvka Platnost dokumentu od:

7 1 Charakteristika školy 1.1 Úplnost školy Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello je moderní školou, která byla zapsána do školského rejstříku Její prostory tvoří pronajaté učebny v Základní škole Františka Formana kmenové třídy, počítačová učebna, interaktivní učebna, tělocvičny, školní hřiště. Stravování se uskutečňuje ve školní jídelně přímo v prostorách školy. Hygienické zázemí je schváleno KHS - je moderní, dostačující a odpovídající všem hygienickým zásadám. Materiální vybavení odpovídá zásadám pro kvalitní a moderní výuku odpovídající školní nábytek a i ostatní zařízení školy, školní pomůcky a učebnice, didaktická technika. Škola se bude dále zaměřovat na nákup kvalitního vybavení týkajícího se především pomůcek do výuky. Ve školním roce 2010/2011 byla otevřena 1 třída I. stupně základní školy, tj ročník, kde byli žáci vzděláváni formou malotřídní školy. Ve školním roce 2011/2012 byly otevřeny 2 třídy I. stupně základní školy, tj ročník, kde byli žáci vzděláváni formou malotřídní školy. Ve školním roce 2012/2013 byly otevřeny 3 třídy I. stupně základní školy, tj. 1. ročník samostatný, 2. a 3., 4. a 5. ročník, kde byli žáci vzděláváni formou malotřídní školy. Ve školním roce 2013/2014 byly otevřeny čtyři třídy I. stupně základní školy, tj. 1., 2. a 5. ročník samostatný, 3. a 4. ročník, kde jsou žáci vzděláváni formou malotřídní školy. Na II. stupni byla otevřena jedna třída 6. ročníku. Výuka probíhá ve dvou jazycích - anglickém a českém - na základě školního vzdělávacího programu, který je vytvořený v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání vycházející ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1. stupeň 6

8 Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j. 527/ ze dne byla na základní škole povolena výuka některých předmětů v cizím jazyce, a to s účinností od do stupeň Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne byla na základní škole povolena výuky některých předmětů v anglickém jazyce, a to s účinností od do Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. K obměnám pedagogického sboru dochází nejčastěji z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou. 1.3 Dlouhodobé projekty Základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. získala finanční podporu v rámci projektu EU peníze školám, na realizaci aktivit souvisejících s novými metodami a nástroji, které povedou ke zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Hlavními aktivitami projektu jsou: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. 7

9 2 Charakteristika ŠVP 2.1 Zaměření školy 1. Škola s výukou v českém a anglickém jazyce. 2. Bezpečná, příjemná a otevřená škola. 3. Pozitivní vzájemné vztahy a komunikace. 4. Spojení teorie a praxe. 5. Kvalita života ekologické cítění, zdravý životní styl, odpovědnost za svůj život. 6. Zákonný zástupce žáka jako aktivní součást v životě školy. Škola s výukou v českém a anglickém jazyce Klademe důraz na výborné zvládnutí mateřského jazyka. Od 1. ročníku se žáci učí anglický jazyk tak, aby se absolvent školy měl kvalitní základ pro další studium cizích jazyků. Od 1. ročníku probíhá částečně výuka i ostatních předmětů v anglickém jazyce přiměřeně věku a znalostem žáků. Bezpečná, příjemná a otevřená škola Snažíme se o dobré mezilidské vztahy a pomáháme si při řešení problémů. Udržujeme a zkulturňujeme prostředí školy, estetický vzhled. Ve škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů. Informujeme žáky o možnosti využití krizových linek a linek bezpečí. Spolupracujeme s policií, s hasičským záchranným sborem, lékaři. Dbáme na bezpečné vybavení školy. Prezentujeme školu na veřejnosti. Provádíme prevenci negativních jevů a úrazů. Pozitivní vzájemné vztahy a komunikace 8

10 Respektujeme názory žáků. Upevňujeme třídní kolektivy prostřednictvím škol v přírodě a jiných relaxačně-výukových výjezdů. Využíváme třídnických hodin k vyjádření názoru. Podporujeme otevřenou komunikaci při dodržování pravidel slušného chování. Upevňujeme pracovní kolektiv na pracovišti i ve volném čase. Spojení teorie a praxe Zařazujeme projektové dny. Zajišťujeme exkurze na různá pracoviště a besedy. Využíváme poznatků z teoretických předmětů v praktických předmětech. Využíváme informace a technologické postupy ve vyučování (internet, knihovna, slovníky, časopisy atd.). Organizujeme školu v přírodě. Založili jsme Klub nadaných dětí. Nabízíme jazykové poznávací zájezdy. Nabízíme bohatou mimoškolní zájmovou činnost. Realizujeme výuku ve spolupráci s rodilými mluvčími. Spolupracujeme s Ostravskou univerzitou v Ostravě umožňujeme studentům pedagogické praxe. Kvalita života zdravý životní styl, ekologické cítění, odpovědnost za svůj život Pořádáme projektové dny, akce a kurzy Den jazyků, Halloween, Thanksgiving Day, Bramborový den, Den zdravé výživy, Celé Česko čte dětem, Hello Games, Den Země, Proti úrazům, Den s dopravní výchovou, Sportem proti nudě, Předškolák kurz pro budoucí žáky 1. třídy, kurz bruslení, lyžařský výcvikový kurz, Papírová škola - třídění odpadu ve škole ve spolupráci se ZŠ Fr. Formana, zdravotnické akce - zdravé zuby, dodržování pitného režimu, Ovoce do škol a další. Zařazujeme ekologické aktivity, vedeme žáky k ochraně životního prostředí, péči o své zdraví prostřednictvím pořádaných akcí. Vedeme žáky k zodpovědnému chování k sobě i ke svému okolí. Nabízíme bohatý výběr mimoškolních aktivit. Zařazujeme relaxační chvilky ve vyučování. Dodržujeme zásady psychohygieny. 9

11 Zákonný zástupce žáka jako aktivní součást v životě školy Pořádáme společné akce ve spolupráci se zákonným zástupcem žáka. Aktivní spolupráce zákonného zástupce žáka se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů, třídním učitelem, vedením školy je součástí života školy. Zpětnou vazbu získáváme pomocí dotazníků pro zákonného zástupce žáka. Pravidelně informujeme zákonného zástupce žáka na třídních schůzkách a konzultacích. Pořádáme dny otevřených dveří. Využíváme sponzorské dary zákonného zástupce žáka a jejich organizační pomoc při akcích. Aktivní účast zákonného zástupce žáka na různých akcích školy Odpoledne chytrých hlav, kurz bruslení, lyžařský výcvikový kurz, vánoční a velikonoční dílny, školní kolo v recitační soutěži, Bramborový den, Sportem proti nudě aj. Součástí ŠVP jsou pravidelné školní akce, které přispívají ke splnění výchovně-vzdělávacích cílů. Účast na akcích je pro žáky povinná, jelikož jde o jinou formu povinné výuky. 3 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učíme žáky rozvíjet sebehodnocení organizovat čas při učení, práci vyhledávat a zpracovávat informace rozlišovat podstatné od nepodstatného a základní od rozšiřujícího pochopit souvislosti a propojit teorii s praxí zapojovat se do soutěží a projektů využívat informační zdroje (PC, video, knihovna) zapojovat se do projektů a prezentovat svou práci využívat a znát pyramidu paměti číst s porozuměním pracovat s textem rozvíjet organizační schopnosti při zapojování do školních akcí 10

12 Učitelé Využíváme motivační formy práce. Pracujeme s chybou. Zařazujeme do výuky exkurze, výlety, pozorování, experimenty. Motivujeme žáky k učení vzděláváním učitelů. Kompetence k řešení problémů Učíme žáky nebát se problémů, rozpoznat je a pojmenovat obhajovat svá rozhodnutí rozpoznat, k čemu řešení povede srovnávat, hledat různé způsoby řešení účelně využívat vhodné algoritmy, postupy předcházet, čelit a řešit problémy analyzovat možnosti následků empatii k problémům druhých lidí Učitelé Hledáme praktické problémy, modelové situace, řešíme je a vytváříme pro něj algoritmy. Podporujeme týmovou práci. Využíváme nové metody a formy. Podporujeme netradiční (přijatelné) řešení problémů. K řešení využíváme různé zdroje (PC, knihovna, video). Učitelé jsou příkladem při řešení problémů. Využíváme samostatnou činnost žáka. Rozvíjíme kritické myšlení. Kompetence komunikativní 11

13 Učíme žáky zásady ústní a písemné efektivní komunikace znát, používat řeč těla a sladit verbální projev s nonverbálním projevem stručně, jasně a srozumitelně formulovat své názory obhájit názor naslouchat a reagovat s empatií kultivovaně a slušně se projevovat prezentovat svou osobnost a práci aktivně se podílet na různých projektech vystupovat na besídkách vánoční a velikonoční koncert, ročníkové vystoupení v anglickém jazyce Učitelé Dáváme žákovi příležitost ke komunikaci. Rozvíjíme u žáků aktivity - moderování akcí, v anketách, na besedách, na internetových stránkách a další. Umožňujeme žákům spoluvytvářet pravidla komunikace. Rozvíjíme komunikaci mezi žáky různých ročníků. Rozvíjíme běžnou komunikaci s občany, osobnostmi. Jdeme v komunikaci příkladem. Využíváme různé formy práce podporující komunikaci (komunitní kruh, skupinové práce). Kompetence sociální a personální Učíme žáky vnímat vzájemné odlišnosti jako předpoklad efektivní skupinové práce hodnotit kriticky svou práci a práci v týmu vzájemně si pomáhat dodržovat společně dohodnutá pravidla chování chválit a objektivně kritizovat 12

14 pozitivně motivovat rozdělovat a respektovat role ve skupině, dbát na rovnoprávnost mezi pohlavími, rasami, menšinami, žáky se speciálními potřebami vážit si druhých a ocenit jejich práci poznávat sebe pomocí druhých lidí Učitelé Podporujeme skupinovou a kooperativní práci. Navozujeme situace, ve kterých se žáci navzájem potřebují. Monitorujeme sociální vztahy ve třídě. Jdeme příkladem. Umožňujeme vzájemné soužití i mimo školu (školy v přírodě, kurz bruslení, lyžařský výcvikový kurz). Kompetence občanské Učíme žáky společně vytvářet pravidla chování, kritéria hodnocení a spolupráce ekologickému cítění (třídění odpadu, udržování pořádku, návštěvy OZO, ZOO a Lesní školy, Den Země, škola v přírodě) kulturnímu cítění (divadlo, galerie, školní výlety, besídky, sportovní aktivity reprezentace školy) pomáhat lidem v nouzi znát zákony našeho státu, obecná pravidla, Řád školy, lidská práva a povinnosti a důsledky jejich nedodržení Učitelé Dbáme důsledně na dodržování pravidel. Podporujeme vzájemnou pomoc při zadávání úkolů, spolupráci (týmová práce, skupinová práce). Využíváme napodobení příkladu, seznamujeme žáky s významnými lidmi a lidmi, kteří se liší barvou pleti a smýšlením. 13

15 Umožňujeme vyjádřit vlastní názor, dáváme možnost výběru (třídní samospráva, třídnické hodiny, schránka důvěry). Seznamujeme žáky s reálným životem (spolupráce s policií, hasiči, zdravotníky, návštěva soudu a úřadu práce, besedy s tělesně postiženými, drogově závislými, významnými osobnostmi). Podporujeme spolupráci mladších a starších žáků Kompetence pracovní Učíme žáky chránit životní prostředí, udržovat pořádek na svém pracovním místě hospodárně zacházet s energií, materiály seznamujeme žáky s různými profesemi (besedy, zaměstnání rodičů) podílet se na společné estetizaci naší školy podnikatelskému myšlení (třídní fond) využívat pracovní nástroje a pomůcky ve vyučování při různých činnostech dodržovat bezpečnost při práci, chovat se zodpovědně ke svému i cizímu majetku chránit si své zdraví i zdraví ostatních Učitelé Podporujeme spolupráci mladších a starších žáků. Motivujeme žáky k profesnímu zaměření. Podporujeme týmovou práci. Propojujeme teorii s praxí. Zařazujeme do výuky praktické činnosti a společně vyrábíme pomůcky do výuky. 3.1 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným a žákům s mimořádným nadáním. 14

16 Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců žáků na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra (SPC). Na základě vyšetření a doporučení pak tyto žáky zařazujeme do reedukační péče, kde s dětmi pracují vyškolení pedagogové. Případná reedukace specifických poruch bude probíhat probíhá v malých skupinkách, každý týden 1 vyučovací hodinu. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před nebo po vyučování v den, kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Vyučující reedukační péče vytváří pro každé dítě individuální reedukační program, podle kterého pracuje s dítětem během hodin reedukace. Žáci využívají vhodné pomůcky ke kompenzaci poruch učení. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Práce s těmito žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech Dyslexie Český jazyk - nevyvoláváme k hlasitému čtení před třídou - volíme text odpovídající vyspělosti čtenáře - upřednostňujeme ústní zkoušení před písemným - hodnotíme obsahovou stránku odpovědi - umožňujeme čtení s okénkem Cizí jazyk - upřednostňujeme ústní zkoušení - zadáváme ke čtení kratší text - volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka - upřednostňujeme konverzaci - ponecháváme delší časový interval na zadanou práci Matematika 15

17 - slovní úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele - omezujeme řešení geometrických úloh zadaných širšími slovními instrukcemi Dysortografie Český jazyk - tolerantně hodnotíme písmo v sešitě - při upevňování gramatických pravidel uplatňujeme názor, zjednodušené přehledy gramatických pravidel - diktáty píšeme po předchozí přípravě, užíváme zkrácené formy diktátu - neopravujeme chyby červenou barvou - neklasifikujeme nedostatečné práce - preferujeme ústní zkoušení - nehodnotíme to, co žák nestihl vypracovat - předkládáme žákům upravené a předtištěné kontrolní práce - slohové práce zadáváme po domácí přípravě, kratšího rozsahu Cizí jazyk - zadáváme krácené části cvičení - upřednostníme ústní zkoušení - zadáváme ke čtení kratší text - volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka - upřednostňujeme konverzaci - ponecháváme delší časový interval na zadanou práci Matematika - slovní úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele - nepožadujeme po žácích písemný zápis slovních úloh - předkládáme žákům předtištěné kontrolní práce - na časově limitovanou práci ponecháváme více času nebo zadáváme méně úloh - umožňujeme práci s názorem - využíváme práci u tabule pod individuálním dohledem Ostatní vyučovací předměty - zápisy v sešitech požadujeme ve zkrácené verzi - preferujeme ústní zkoušení - hodnotíme obsahovou stránku, nikoliv úpravu a písmo 16

18 - při osvojování učiva vedeme žáky k práci s názorem - ověřujeme u žáků pochopení zadaného úkolu Dyskalkulie Matematika - používáme názor pomůcky, tabulky, přehledy - k výpočtům žáci používají kalkulátor, tabulku násobků - úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele - klademe důraz na pochopení zadaného úkolu - poskytujeme dostatek času na početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) Žáci s poruchami chování Pracujeme s dětmi, u nichž byla diagnostikována porucha chování. Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na 1. stupni školy formou individuální integrace. Vyučující vychází z doporučení a opatření PPP. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. 3.2 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Při zjišťování mimořádného nadání žáků škola spolupracuje s PPP a na základě závěrů odborného vyšetření pak sestavuje a realizuje IVP se strukturou danou školský zákonem. V rámci výuky je zařazována práce podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Péče o talentované žáky Talentované žáky zapojujeme do obvodních, krajských a celostátních soutěží. Pořádáme školní soutěže různého zaměření a nabízíme volitelné předměty, kde mohou uplatnit svůj zájem. V daných předmětech, dle nadání, jsou pověřováni náročnějšími úkoly a plněním nadstandardních úloh směřujících k rozšíření učiva. Zapojujeme je do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. Doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah. Nabízíme také široké spektrum zájmových kroužků. 17

19 3.3 Přehled plánovaných akcí pro I. a II. stupeň Akce pro všechny ročníky : Divadelní představení - dle nabídky ostravských divadel, max. 2x ročně Koncerty - hudební vzdělávací pořady dle aktuální nabídky, max. 2x ročně Návštěva obvodní knihovny ( 1x ročně, zdarma) ročník oblast název akce prevence sociálně patologických jevů beseda se zástupci Městské policie Ostrava 1. škola v přírodě tělesná výchova kurz bruslení lyžařský výcvikový kurz dopravní výchova návštěva dopravního hřiště 2. prvouka - environmentální výchova chování za mimořádných okolností tělesná výchova dopravní výchova chování za mimořádných okolností prvouka - environmentální výchova návštěva OZO (exkurze do provozu) beseda s hasiči plavecký výcvik pro žáky 1. pololetí kurz bruslení lyžařský výcvikový kurz škola v přírodě návštěva dopravního hřiště beseda s hasiči návštěva OZO (exkurze do provozu) 18

20 prevence sociálně patologických jevů tělesná výchova dopravní výchova prevence sociálně patologických jevů přírodověda - environmentální výchova dopravní výchova přírodověda - environmentální výchova prevence sociálně patologických jevů tělesná výchova dopravní výchova přírodověda - environmentální výchova prevence sociálně patologických jevů beseda se zástupci Městské policie Ostrava škola v přírodě plavecký výcvik pro žáky 1. pololetí kurz bruslení lyžařský výcvikový kurz návštěva dopravního hřiště vztahy v kolektivu - lektoři FAUST o.p.s. beseda se zástupci Městské policie Ostrava škola v přírodě návštěva ZOO návštěva OZO (exkurze do provozu) návštěva dopravního hřiště návštěva Lesní školy vztahy v kolektivu - lektoři FAUST o.p.s. beseda se zástupci Městské policie Ostrava škola v přírodě kurz bruslení lyžařský výcvikový kurz návštěva dopravního hřiště návštěva Planetária návštěva OZO (exkurze do provozu) vztahy v kolektivu - lektoři FAUST o.p.s. beseda se zástupci Městské policie Ostrava škola v přírodě 19

21 tělesná výchova kurz bruslení a lyžařský výcvikový kurz ročník oblast název akce prevence sociálně patologických jevů adaptační pobyt FAUST o.p.s. - program Šikana beseda se zástupci Městské policie Ostrava přírodopis - environmentální výchova chování za mimořádných okolností dějepis tělesná výchova zeměpis dějepis prevence sociálně patologických jevů přírodopis - environmentální výchova volba povolání prevence sociálně patologických jevů dějepis návštěva OZO návštěva Lesní školy beseda s hasiči exkurze - pravěk (Štramberk) lyžařský výcvikový kurz velkoplošná projekce s cestopisnou tématikou exkurze - Hukvaldy FAUST o.p.s. - program Drogy beseda se zástupci Městské policie Ostrava návštěva ZOO návštěva Centra přírodovědců návštěva Úřadu práce Ostrava FAUST o.p.s. - program Hrou proti AIDS, virtuální komunikace beseda se zástupci Městské policie Ostrava exkurze - po stopách Jana Amose Komenského (Fulnek) 20

22 9. přírodopis prevence sociálně patologických jevů prevence sociálně patologických jevů, výchova k občanství přírodopis fyzika, volba povolání dějepis návštěva Krevního centra Ostrava pořad k prevenci AIDS - občanské sdružení Pavučina beseda se zástupci Městské policie Ostrava návštěva Okresního soudu Ostrava návštěva geologického pavilonu VŠB TU exkurze do elektrárny exkurze - Darkovičky 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata a projekty Učební plán je postaven na rozvoji šesti klíčových kompetencí. Při rozvoji těchto kompetencí hraje podstatnou roli šestice průřezových témat. Cílem těchto témat stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Rámcovém vzdělávacím programu je sjednotit obsah výuky. Současně reprezentují okruhy aktuálních problémů, se kterými se žák setkává v každodenním životě. Některá z těchto témat se promítají do konkrétních projektů a tudíž je jejich zařazení vhodné v konkrétních ročnících. Jiná témata jsou včleněna do každodenního života školy a tím se stávají nedílnou součástí života každého žáka. Jednotlivá témata jsou stručně popsána v následujících odstavcích a dále následuje část týkající se projektů.. Osobnostní a sociální výchova Projekty zaměřené na osobnostní a sociální výchovu by měly poskytovat příležitost zažít různé druhy situací. Může se jednat např. o sportovní soutěže, při kterých žák zažije pocity výhry i prohry. Během těchto projektů by se také měli setkávat žáci různých věkových skupin. Environmentální výchova 21

23 Témata environmentální výchovy se v současnosti stávají problémem, který zasahuje do života každého z nás. Je proto nezbytné opakovaně zařazovat takové projekty, které se zaměřují na environmentální otázky, vycházejí přímo ze žákova života a vyústí v zásadním posunu v myšlení i jednání. Tyto projekty by měly žákům umožnit nahlížet na celý svět jako na prostředí k životu a současně si uvědomit nutnost toto prostředí chránit. Mediální výchova Projekty, jejichž cílem je rozvíjet mediální gramotnost žáků, by neměly pouze informovat o jednotlivých druzích médií a metodách, která média používají. Měly by především poskytnout příležitost k vytváření vlastních výstupů za použití daných metod. Je také podstatné naučit žáky rozpoznávat, jak je média ovlivňují, naučit je oddělit fakta od smyšlenek a názorů a varovat je i před možnou manipulací ze strany médii. Pro kvalitu výuky je samozřejmě nezbytné poskytnou žákům moderní a technicky dostatečně vybavené prostředí. Multikulturní výchova Přestože mezinárodní třídy Evropské základní školy jsou samy o sobě multikulturní, pravidelné zařazování projektů zaměřených na tuto problematiku má svůj nezastupitelný význam. Jejich prostřednictvím si žáci uvědomí, že všichni patří do jednoho velkého multikulturního společenství. Multikulturní výchova je nezbytná při formování soudržné a stabilní společnosti. Projekty zaměřené na toto téma by měly pomoci žákům uvědomit si důležitost otevřeného přístupu při setkávání s odlišnými kulturami, tradicemi a zkušenostmi. Navíc by tyto projekty měly poskytovat zázemí, ve kterém žáci přicházející z různých prostředí najdou nějaké styčné body (tradice, způsoby chování, každodenní život, jazyk, atd.) Stěžejním cíle multikulturních projektů je vybudovat v dětech povědomí o tom, co znamená být zodpovědný světoobčanem. Výchova demokratického občana Projekty, které rozvíjejí povědomí o politických, občanských a demokratických institucích musí být pro žáky především příležitostí k vytváření takových institucí v rámci třídy nebo školy. Když žák zakusí, jak může ovlivnit nebo změnit společnost, ve které žije, učí se současně respektovat pravidla této společnosti. Prostřednictvím aktivit, při nichž žáci diskutují a hledají shodu, se učí rozumět fungování demokratická společnost. Dalším z cílů je dovést žáky k uvědomění si důležitosti účasti na prezentaci třídy, školy nebo rodiny. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Projekty zaměřené na Evropu a její postavení ve světě by měly umožnit žákům poznávat Evropu i mimo školní třídu. Děti žijící v dnešní sjednocené a otevřené Evropě by měly poznat možnosti, které jim nabízí cestování, studium nebo v budoucnu i práce v zahraničí. Díky 22

24 partnerským školám, výměnným programům a dalším mezinárodním kontaktům mohou děti začít využívat těchto možností už během školní docházky. Konkrétní začlenění průřezových témat Průřezová témata prolínají téměř celou výukou. Stěžejní je jejich začlenění do projektových dnů. Blíže je integrace do projektů a do výuky vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých předmětů a v uvedených tabulkách. Osobnostní a sociální výchova I. stupeň II. stupeň Okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Rozvoj schopností poznávání Prv Proti úrazům Den s dopravní výchovou Prv Proti úrazům Den s dopravní výchovou Prv Proti úrazům Den s dopravní výchovou Př Proti úrazům Den s dopravní výchovou Př Proti úrazům Den s dopravní výchovou Čj, Pč Proti úrazům Den s dopravní výchovou Čj, Pč Den s dopravní výchovou Čj, Pč Den s dopravní výchovou Čj, Pč Den s dopravní výchovou Sebepoznání a sebepojetí Prv Př, Vl Př, Vl VkZ Čj VkO, Vp, VkZ Vp Seberegulace a sebeorganizace Tv Tv Tv Tv Psychohygiena Prv Proti úrazům Prv Proti úrazům Prv Proti úrazům Prv Proti úrazům Prv Proti úrazům Hv, Tv Proti úrazům VkO, Tv Proti úrazům VkO, Tv Proti úrazům VkO, Tv Proti úrazům 23

25 Kreativita Vv Den Země Vv Den Země Vv Den Země Vv Den Země Vv Den Země Čj, Vv, Pč Den Země Čj, Vv, Pč Den Země Čj, Vv, Pč Den Země Čj, Vv, Pč Den Země Poznávání lidí Prv, Tv Hello Games Sportem proti nudě Prv, Tv Hello Games Sportem proti nudě Prv, Tv Hello Games Sportem proti nudě Př, Tv Hello Games Sportem proti nudě Př, Tv Hello Games Sportem proti nudě Tv, VkO, Pří, Ze Hello Games Sportem proti nudě Den Země Tv, VkO, Pří, Ze Sportem proti nudě Den Země Tv, VkO, Pří, Ze Sportem proti nudě Den Země Tv, VkO, Pří, Ze Sportem proti nudě Den Země Mezilidské vztahy Prv Sportem proti nudě Den Země Prv Sportem proti nudě Den Země Prv Sportem proti nudě Den Země Př, Vl Sportem proti nudě Den Země Př, Vl Sportem proti nudě Den Země VkO Sportem proti nudě Den Země VkO Sportem proti nudě Den Země VkO Sportem proti nudě Den Země VkO Sportem proti nudě Den Země Komunikace Čj Sportem proti nudě Čj Sportem proti nudě Čj Sportem proti nudě Čj Sportem proti nudě Čj Sportem proti nudě Čj Sportem proti nudě Čj, VkO Sportem proti nudě Čj, VkO Sportem proti nudě Čj, VkO Sportem proti nudě Kooperace a kompetice Tv Sportem proti nudě Proti úrazům Tv Sportem proti nudě Proti úrazům Tv Sportem proti nudě Proti úrazům Tv Sportem proti nudě Proti úrazům Tv Sportem proti nudě Proti úrazům Tv Sportem proti nudě Proti úrazům Tv Sportem proti nudě Proti úrazům Osobnostní a sociální výchova I. stupeň II. stupeň Okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Tv Sportem proti nudě Proti úrazům 8. ročník Tv Sportem proti nudě Proti úrazům 9. ročník 24

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více