Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Františka Formana 268/45, Ostrava -Dubina ,,HELLO SCHOOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Františka Formana 268/45, 700 30 Ostrava -Dubina ,,HELLO SCHOOL"

Transkript

1 Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Františka Formana 268/45, Ostrava -Dubina,,HELLO SCHOOL Platnost od

2 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Přehled plánovaných akcí pro I. a II. stupeň Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

3 5.1.2 Anglický jazyk Španělský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Práce s PC Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Volba povolání Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova Mediální výchova Mediální výchova

4 5.11 Volitelné předměty Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Nepovinné předměty Španělský jazyk Konverzace v anglickém jazyce ŠKOLNÍ PROJEKTY Den jazyků Den Země Den s dopravní výchovou Proti úrazům Hello Games Sportem proti nudě (ve spolupráci s MŠ Hello) Malé školní (třídní) projekty Školní projekty spojené s rodiči žáků HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení žáků Zásady hodnocení ( 14, 15 vyhl. 48 /2005 ) Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Stupně hodnocení prospěchu Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

5 7.4 Hodnocení chování ( 17 vyhl. 48/2005 ) Celkové hodnocení žáka na vysvědčení Získávání podkladů pro hodnocení Komisionální a opravné zkoušky... Chyba! Záložka není definována. 7.8 Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami... Chyba! Záložka není definována. 7.9 Hodnocení osvojování kompetencí žáků a průřezových témat... Chyba! Záložka není definována Hodnocení kompetencí žáků... Chyba! Záložka není definována Hodnocení průřezových témat... Chyba! Záložka není definována. 8 PŘÍLOHY Dopravní výchova ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE NA OBDOBÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 4

6 Identifikační údaje Název ŠVP: Motivační název ŠVP: Koordinátor ŠVP: Název školy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hello School Mgr. Alena Tůmová Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. IČO: Adresa školy: Ředitel: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Františka Formana 268/ Ostrava- Dubina Mgr. Alena Tůmová Telefon: www: Zřizovatel: Vzdělávací agentura Hello s.r.o. Bystřinova 90/ Ostrava- Hrabůvka Platnost dokumentu od:

7 1 Charakteristika školy 1.1 Úplnost školy Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello je moderní školou, která byla zapsána do školského rejstříku Její prostory tvoří pronajaté učebny v Základní škole Františka Formana kmenové třídy, počítačová učebna, interaktivní učebna, tělocvičny, školní hřiště. Stravování se uskutečňuje ve školní jídelně přímo v prostorách školy. Hygienické zázemí je schváleno KHS - je moderní, dostačující a odpovídající všem hygienickým zásadám. Materiální vybavení odpovídá zásadám pro kvalitní a moderní výuku odpovídající školní nábytek a i ostatní zařízení školy, školní pomůcky a učebnice, didaktická technika. Škola se bude dále zaměřovat na nákup kvalitního vybavení týkajícího se především pomůcek do výuky. Ve školním roce 2010/2011 byla otevřena 1 třída I. stupně základní školy, tj ročník, kde byli žáci vzděláváni formou malotřídní školy. Ve školním roce 2011/2012 byly otevřeny 2 třídy I. stupně základní školy, tj ročník, kde byli žáci vzděláváni formou malotřídní školy. Ve školním roce 2012/2013 byly otevřeny 3 třídy I. stupně základní školy, tj. 1. ročník samostatný, 2. a 3., 4. a 5. ročník, kde byli žáci vzděláváni formou malotřídní školy. Ve školním roce 2013/2014 byly otevřeny čtyři třídy I. stupně základní školy, tj. 1., 2. a 5. ročník samostatný, 3. a 4. ročník, kde jsou žáci vzděláváni formou malotřídní školy. Na II. stupni byla otevřena jedna třída 6. ročníku. Výuka probíhá ve dvou jazycích - anglickém a českém - na základě školního vzdělávacího programu, který je vytvořený v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání vycházející ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1. stupeň 6

8 Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j. 527/ ze dne byla na základní škole povolena výuka některých předmětů v cizím jazyce, a to s účinností od do stupeň Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne byla na základní škole povolena výuky některých předmětů v anglickém jazyce, a to s účinností od do Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. K obměnám pedagogického sboru dochází nejčastěji z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou. 1.3 Dlouhodobé projekty Základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. získala finanční podporu v rámci projektu EU peníze školám, na realizaci aktivit souvisejících s novými metodami a nástroji, které povedou ke zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Hlavními aktivitami projektu jsou: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. 7

9 2 Charakteristika ŠVP 2.1 Zaměření školy 1. Škola s výukou v českém a anglickém jazyce. 2. Bezpečná, příjemná a otevřená škola. 3. Pozitivní vzájemné vztahy a komunikace. 4. Spojení teorie a praxe. 5. Kvalita života ekologické cítění, zdravý životní styl, odpovědnost za svůj život. 6. Zákonný zástupce žáka jako aktivní součást v životě školy. Škola s výukou v českém a anglickém jazyce Klademe důraz na výborné zvládnutí mateřského jazyka. Od 1. ročníku se žáci učí anglický jazyk tak, aby se absolvent školy měl kvalitní základ pro další studium cizích jazyků. Od 1. ročníku probíhá částečně výuka i ostatních předmětů v anglickém jazyce přiměřeně věku a znalostem žáků. Bezpečná, příjemná a otevřená škola Snažíme se o dobré mezilidské vztahy a pomáháme si při řešení problémů. Udržujeme a zkulturňujeme prostředí školy, estetický vzhled. Ve škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů. Informujeme žáky o možnosti využití krizových linek a linek bezpečí. Spolupracujeme s policií, s hasičským záchranným sborem, lékaři. Dbáme na bezpečné vybavení školy. Prezentujeme školu na veřejnosti. Provádíme prevenci negativních jevů a úrazů. Pozitivní vzájemné vztahy a komunikace 8

10 Respektujeme názory žáků. Upevňujeme třídní kolektivy prostřednictvím škol v přírodě a jiných relaxačně-výukových výjezdů. Využíváme třídnických hodin k vyjádření názoru. Podporujeme otevřenou komunikaci při dodržování pravidel slušného chování. Upevňujeme pracovní kolektiv na pracovišti i ve volném čase. Spojení teorie a praxe Zařazujeme projektové dny. Zajišťujeme exkurze na různá pracoviště a besedy. Využíváme poznatků z teoretických předmětů v praktických předmětech. Využíváme informace a technologické postupy ve vyučování (internet, knihovna, slovníky, časopisy atd.). Organizujeme školu v přírodě. Založili jsme Klub nadaných dětí. Nabízíme jazykové poznávací zájezdy. Nabízíme bohatou mimoškolní zájmovou činnost. Realizujeme výuku ve spolupráci s rodilými mluvčími. Spolupracujeme s Ostravskou univerzitou v Ostravě umožňujeme studentům pedagogické praxe. Kvalita života zdravý životní styl, ekologické cítění, odpovědnost za svůj život Pořádáme projektové dny, akce a kurzy Den jazyků, Halloween, Thanksgiving Day, Bramborový den, Den zdravé výživy, Celé Česko čte dětem, Hello Games, Den Země, Proti úrazům, Den s dopravní výchovou, Sportem proti nudě, Předškolák kurz pro budoucí žáky 1. třídy, kurz bruslení, lyžařský výcvikový kurz, Papírová škola - třídění odpadu ve škole ve spolupráci se ZŠ Fr. Formana, zdravotnické akce - zdravé zuby, dodržování pitného režimu, Ovoce do škol a další. Zařazujeme ekologické aktivity, vedeme žáky k ochraně životního prostředí, péči o své zdraví prostřednictvím pořádaných akcí. Vedeme žáky k zodpovědnému chování k sobě i ke svému okolí. Nabízíme bohatý výběr mimoškolních aktivit. Zařazujeme relaxační chvilky ve vyučování. Dodržujeme zásady psychohygieny. 9

11 Zákonný zástupce žáka jako aktivní součást v životě školy Pořádáme společné akce ve spolupráci se zákonným zástupcem žáka. Aktivní spolupráce zákonného zástupce žáka se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů, třídním učitelem, vedením školy je součástí života školy. Zpětnou vazbu získáváme pomocí dotazníků pro zákonného zástupce žáka. Pravidelně informujeme zákonného zástupce žáka na třídních schůzkách a konzultacích. Pořádáme dny otevřených dveří. Využíváme sponzorské dary zákonného zástupce žáka a jejich organizační pomoc při akcích. Aktivní účast zákonného zástupce žáka na různých akcích školy Odpoledne chytrých hlav, kurz bruslení, lyžařský výcvikový kurz, vánoční a velikonoční dílny, školní kolo v recitační soutěži, Bramborový den, Sportem proti nudě aj. Součástí ŠVP jsou pravidelné školní akce, které přispívají ke splnění výchovně-vzdělávacích cílů. Účast na akcích je pro žáky povinná, jelikož jde o jinou formu povinné výuky. 3 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učíme žáky rozvíjet sebehodnocení organizovat čas při učení, práci vyhledávat a zpracovávat informace rozlišovat podstatné od nepodstatného a základní od rozšiřujícího pochopit souvislosti a propojit teorii s praxí zapojovat se do soutěží a projektů využívat informační zdroje (PC, video, knihovna) zapojovat se do projektů a prezentovat svou práci využívat a znát pyramidu paměti číst s porozuměním pracovat s textem rozvíjet organizační schopnosti při zapojování do školních akcí 10

12 Učitelé Využíváme motivační formy práce. Pracujeme s chybou. Zařazujeme do výuky exkurze, výlety, pozorování, experimenty. Motivujeme žáky k učení vzděláváním učitelů. Kompetence k řešení problémů Učíme žáky nebát se problémů, rozpoznat je a pojmenovat obhajovat svá rozhodnutí rozpoznat, k čemu řešení povede srovnávat, hledat různé způsoby řešení účelně využívat vhodné algoritmy, postupy předcházet, čelit a řešit problémy analyzovat možnosti následků empatii k problémům druhých lidí Učitelé Hledáme praktické problémy, modelové situace, řešíme je a vytváříme pro něj algoritmy. Podporujeme týmovou práci. Využíváme nové metody a formy. Podporujeme netradiční (přijatelné) řešení problémů. K řešení využíváme různé zdroje (PC, knihovna, video). Učitelé jsou příkladem při řešení problémů. Využíváme samostatnou činnost žáka. Rozvíjíme kritické myšlení. Kompetence komunikativní 11

13 Učíme žáky zásady ústní a písemné efektivní komunikace znát, používat řeč těla a sladit verbální projev s nonverbálním projevem stručně, jasně a srozumitelně formulovat své názory obhájit názor naslouchat a reagovat s empatií kultivovaně a slušně se projevovat prezentovat svou osobnost a práci aktivně se podílet na různých projektech vystupovat na besídkách vánoční a velikonoční koncert, ročníkové vystoupení v anglickém jazyce Učitelé Dáváme žákovi příležitost ke komunikaci. Rozvíjíme u žáků aktivity - moderování akcí, v anketách, na besedách, na internetových stránkách a další. Umožňujeme žákům spoluvytvářet pravidla komunikace. Rozvíjíme komunikaci mezi žáky různých ročníků. Rozvíjíme běžnou komunikaci s občany, osobnostmi. Jdeme v komunikaci příkladem. Využíváme různé formy práce podporující komunikaci (komunitní kruh, skupinové práce). Kompetence sociální a personální Učíme žáky vnímat vzájemné odlišnosti jako předpoklad efektivní skupinové práce hodnotit kriticky svou práci a práci v týmu vzájemně si pomáhat dodržovat společně dohodnutá pravidla chování chválit a objektivně kritizovat 12

14 pozitivně motivovat rozdělovat a respektovat role ve skupině, dbát na rovnoprávnost mezi pohlavími, rasami, menšinami, žáky se speciálními potřebami vážit si druhých a ocenit jejich práci poznávat sebe pomocí druhých lidí Učitelé Podporujeme skupinovou a kooperativní práci. Navozujeme situace, ve kterých se žáci navzájem potřebují. Monitorujeme sociální vztahy ve třídě. Jdeme příkladem. Umožňujeme vzájemné soužití i mimo školu (školy v přírodě, kurz bruslení, lyžařský výcvikový kurz). Kompetence občanské Učíme žáky společně vytvářet pravidla chování, kritéria hodnocení a spolupráce ekologickému cítění (třídění odpadu, udržování pořádku, návštěvy OZO, ZOO a Lesní školy, Den Země, škola v přírodě) kulturnímu cítění (divadlo, galerie, školní výlety, besídky, sportovní aktivity reprezentace školy) pomáhat lidem v nouzi znát zákony našeho státu, obecná pravidla, Řád školy, lidská práva a povinnosti a důsledky jejich nedodržení Učitelé Dbáme důsledně na dodržování pravidel. Podporujeme vzájemnou pomoc při zadávání úkolů, spolupráci (týmová práce, skupinová práce). Využíváme napodobení příkladu, seznamujeme žáky s významnými lidmi a lidmi, kteří se liší barvou pleti a smýšlením. 13

15 Umožňujeme vyjádřit vlastní názor, dáváme možnost výběru (třídní samospráva, třídnické hodiny, schránka důvěry). Seznamujeme žáky s reálným životem (spolupráce s policií, hasiči, zdravotníky, návštěva soudu a úřadu práce, besedy s tělesně postiženými, drogově závislými, významnými osobnostmi). Podporujeme spolupráci mladších a starších žáků Kompetence pracovní Učíme žáky chránit životní prostředí, udržovat pořádek na svém pracovním místě hospodárně zacházet s energií, materiály seznamujeme žáky s různými profesemi (besedy, zaměstnání rodičů) podílet se na společné estetizaci naší školy podnikatelskému myšlení (třídní fond) využívat pracovní nástroje a pomůcky ve vyučování při různých činnostech dodržovat bezpečnost při práci, chovat se zodpovědně ke svému i cizímu majetku chránit si své zdraví i zdraví ostatních Učitelé Podporujeme spolupráci mladších a starších žáků. Motivujeme žáky k profesnímu zaměření. Podporujeme týmovou práci. Propojujeme teorii s praxí. Zařazujeme do výuky praktické činnosti a společně vyrábíme pomůcky do výuky. 3.1 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným a žákům s mimořádným nadáním. 14

16 Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců žáků na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra (SPC). Na základě vyšetření a doporučení pak tyto žáky zařazujeme do reedukační péče, kde s dětmi pracují vyškolení pedagogové. Případná reedukace specifických poruch bude probíhat probíhá v malých skupinkách, každý týden 1 vyučovací hodinu. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před nebo po vyučování v den, kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Vyučující reedukační péče vytváří pro každé dítě individuální reedukační program, podle kterého pracuje s dítětem během hodin reedukace. Žáci využívají vhodné pomůcky ke kompenzaci poruch učení. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Práce s těmito žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech Dyslexie Český jazyk - nevyvoláváme k hlasitému čtení před třídou - volíme text odpovídající vyspělosti čtenáře - upřednostňujeme ústní zkoušení před písemným - hodnotíme obsahovou stránku odpovědi - umožňujeme čtení s okénkem Cizí jazyk - upřednostňujeme ústní zkoušení - zadáváme ke čtení kratší text - volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka - upřednostňujeme konverzaci - ponecháváme delší časový interval na zadanou práci Matematika 15

17 - slovní úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele - omezujeme řešení geometrických úloh zadaných širšími slovními instrukcemi Dysortografie Český jazyk - tolerantně hodnotíme písmo v sešitě - při upevňování gramatických pravidel uplatňujeme názor, zjednodušené přehledy gramatických pravidel - diktáty píšeme po předchozí přípravě, užíváme zkrácené formy diktátu - neopravujeme chyby červenou barvou - neklasifikujeme nedostatečné práce - preferujeme ústní zkoušení - nehodnotíme to, co žák nestihl vypracovat - předkládáme žákům upravené a předtištěné kontrolní práce - slohové práce zadáváme po domácí přípravě, kratšího rozsahu Cizí jazyk - zadáváme krácené části cvičení - upřednostníme ústní zkoušení - zadáváme ke čtení kratší text - volíme formy zkoušení odpovídající schopnostem žáka - upřednostňujeme konverzaci - ponecháváme delší časový interval na zadanou práci Matematika - slovní úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele - nepožadujeme po žácích písemný zápis slovních úloh - předkládáme žákům předtištěné kontrolní práce - na časově limitovanou práci ponecháváme více času nebo zadáváme méně úloh - umožňujeme práci s názorem - využíváme práci u tabule pod individuálním dohledem Ostatní vyučovací předměty - zápisy v sešitech požadujeme ve zkrácené verzi - preferujeme ústní zkoušení - hodnotíme obsahovou stránku, nikoliv úpravu a písmo 16

18 - při osvojování učiva vedeme žáky k práci s názorem - ověřujeme u žáků pochopení zadaného úkolu Dyskalkulie Matematika - používáme názor pomůcky, tabulky, přehledy - k výpočtům žáci používají kalkulátor, tabulku násobků - úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele - klademe důraz na pochopení zadaného úkolu - poskytujeme dostatek času na početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) Žáci s poruchami chování Pracujeme s dětmi, u nichž byla diagnostikována porucha chování. Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na 1. stupni školy formou individuální integrace. Vyučující vychází z doporučení a opatření PPP. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. 3.2 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Při zjišťování mimořádného nadání žáků škola spolupracuje s PPP a na základě závěrů odborného vyšetření pak sestavuje a realizuje IVP se strukturou danou školský zákonem. V rámci výuky je zařazována práce podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Péče o talentované žáky Talentované žáky zapojujeme do obvodních, krajských a celostátních soutěží. Pořádáme školní soutěže různého zaměření a nabízíme volitelné předměty, kde mohou uplatnit svůj zájem. V daných předmětech, dle nadání, jsou pověřováni náročnějšími úkoly a plněním nadstandardních úloh směřujících k rozšíření učiva. Zapojujeme je do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. Doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah. Nabízíme také široké spektrum zájmových kroužků. 17

19 3.3 Přehled plánovaných akcí pro I. a II. stupeň Akce pro všechny ročníky : Divadelní představení - dle nabídky ostravských divadel, max. 2x ročně Koncerty - hudební vzdělávací pořady dle aktuální nabídky, max. 2x ročně Návštěva obvodní knihovny ( 1x ročně, zdarma) ročník oblast název akce prevence sociálně patologických jevů beseda se zástupci Městské policie Ostrava 1. škola v přírodě tělesná výchova kurz bruslení lyžařský výcvikový kurz dopravní výchova návštěva dopravního hřiště 2. prvouka - environmentální výchova chování za mimořádných okolností tělesná výchova dopravní výchova chování za mimořádných okolností prvouka - environmentální výchova návštěva OZO (exkurze do provozu) beseda s hasiči plavecký výcvik pro žáky 1. pololetí kurz bruslení lyžařský výcvikový kurz škola v přírodě návštěva dopravního hřiště beseda s hasiči návštěva OZO (exkurze do provozu) 18

20 prevence sociálně patologických jevů tělesná výchova dopravní výchova prevence sociálně patologických jevů přírodověda - environmentální výchova dopravní výchova přírodověda - environmentální výchova prevence sociálně patologických jevů tělesná výchova dopravní výchova přírodověda - environmentální výchova prevence sociálně patologických jevů beseda se zástupci Městské policie Ostrava škola v přírodě plavecký výcvik pro žáky 1. pololetí kurz bruslení lyžařský výcvikový kurz návštěva dopravního hřiště vztahy v kolektivu - lektoři FAUST o.p.s. beseda se zástupci Městské policie Ostrava škola v přírodě návštěva ZOO návštěva OZO (exkurze do provozu) návštěva dopravního hřiště návštěva Lesní školy vztahy v kolektivu - lektoři FAUST o.p.s. beseda se zástupci Městské policie Ostrava škola v přírodě kurz bruslení lyžařský výcvikový kurz návštěva dopravního hřiště návštěva Planetária návštěva OZO (exkurze do provozu) vztahy v kolektivu - lektoři FAUST o.p.s. beseda se zástupci Městské policie Ostrava škola v přírodě 19

21 tělesná výchova kurz bruslení a lyžařský výcvikový kurz ročník oblast název akce prevence sociálně patologických jevů adaptační pobyt FAUST o.p.s. - program Šikana beseda se zástupci Městské policie Ostrava přírodopis - environmentální výchova chování za mimořádných okolností dějepis tělesná výchova zeměpis dějepis prevence sociálně patologických jevů přírodopis - environmentální výchova volba povolání prevence sociálně patologických jevů dějepis návštěva OZO návštěva Lesní školy beseda s hasiči exkurze - pravěk (Štramberk) lyžařský výcvikový kurz velkoplošná projekce s cestopisnou tématikou exkurze - Hukvaldy FAUST o.p.s. - program Drogy beseda se zástupci Městské policie Ostrava návštěva ZOO návštěva Centra přírodovědců návštěva Úřadu práce Ostrava FAUST o.p.s. - program Hrou proti AIDS, virtuální komunikace beseda se zástupci Městské policie Ostrava exkurze - po stopách Jana Amose Komenského (Fulnek) 20

22 9. přírodopis prevence sociálně patologických jevů prevence sociálně patologických jevů, výchova k občanství přírodopis fyzika, volba povolání dějepis návštěva Krevního centra Ostrava pořad k prevenci AIDS - občanské sdružení Pavučina beseda se zástupci Městské policie Ostrava návštěva Okresního soudu Ostrava návštěva geologického pavilonu VŠB TU exkurze do elektrárny exkurze - Darkovičky 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata a projekty Učební plán je postaven na rozvoji šesti klíčových kompetencí. Při rozvoji těchto kompetencí hraje podstatnou roli šestice průřezových témat. Cílem těchto témat stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Rámcovém vzdělávacím programu je sjednotit obsah výuky. Současně reprezentují okruhy aktuálních problémů, se kterými se žák setkává v každodenním životě. Některá z těchto témat se promítají do konkrétních projektů a tudíž je jejich zařazení vhodné v konkrétních ročnících. Jiná témata jsou včleněna do každodenního života školy a tím se stávají nedílnou součástí života každého žáka. Jednotlivá témata jsou stručně popsána v následujících odstavcích a dále následuje část týkající se projektů.. Osobnostní a sociální výchova Projekty zaměřené na osobnostní a sociální výchovu by měly poskytovat příležitost zažít různé druhy situací. Může se jednat např. o sportovní soutěže, při kterých žák zažije pocity výhry i prohry. Během těchto projektů by se také měli setkávat žáci různých věkových skupin. Environmentální výchova 21

23 Témata environmentální výchovy se v současnosti stávají problémem, který zasahuje do života každého z nás. Je proto nezbytné opakovaně zařazovat takové projekty, které se zaměřují na environmentální otázky, vycházejí přímo ze žákova života a vyústí v zásadním posunu v myšlení i jednání. Tyto projekty by měly žákům umožnit nahlížet na celý svět jako na prostředí k životu a současně si uvědomit nutnost toto prostředí chránit. Mediální výchova Projekty, jejichž cílem je rozvíjet mediální gramotnost žáků, by neměly pouze informovat o jednotlivých druzích médií a metodách, která média používají. Měly by především poskytnout příležitost k vytváření vlastních výstupů za použití daných metod. Je také podstatné naučit žáky rozpoznávat, jak je média ovlivňují, naučit je oddělit fakta od smyšlenek a názorů a varovat je i před možnou manipulací ze strany médii. Pro kvalitu výuky je samozřejmě nezbytné poskytnou žákům moderní a technicky dostatečně vybavené prostředí. Multikulturní výchova Přestože mezinárodní třídy Evropské základní školy jsou samy o sobě multikulturní, pravidelné zařazování projektů zaměřených na tuto problematiku má svůj nezastupitelný význam. Jejich prostřednictvím si žáci uvědomí, že všichni patří do jednoho velkého multikulturního společenství. Multikulturní výchova je nezbytná při formování soudržné a stabilní společnosti. Projekty zaměřené na toto téma by měly pomoci žákům uvědomit si důležitost otevřeného přístupu při setkávání s odlišnými kulturami, tradicemi a zkušenostmi. Navíc by tyto projekty měly poskytovat zázemí, ve kterém žáci přicházející z různých prostředí najdou nějaké styčné body (tradice, způsoby chování, každodenní život, jazyk, atd.) Stěžejním cíle multikulturních projektů je vybudovat v dětech povědomí o tom, co znamená být zodpovědný světoobčanem. Výchova demokratického občana Projekty, které rozvíjejí povědomí o politických, občanských a demokratických institucích musí být pro žáky především příležitostí k vytváření takových institucí v rámci třídy nebo školy. Když žák zakusí, jak může ovlivnit nebo změnit společnost, ve které žije, učí se současně respektovat pravidla této společnosti. Prostřednictvím aktivit, při nichž žáci diskutují a hledají shodu, se učí rozumět fungování demokratická společnost. Dalším z cílů je dovést žáky k uvědomění si důležitosti účasti na prezentaci třídy, školy nebo rodiny. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Projekty zaměřené na Evropu a její postavení ve světě by měly umožnit žákům poznávat Evropu i mimo školní třídu. Děti žijící v dnešní sjednocené a otevřené Evropě by měly poznat možnosti, které jim nabízí cestování, studium nebo v budoucnu i práce v zahraničí. Díky 22

24 partnerským školám, výměnným programům a dalším mezinárodním kontaktům mohou děti začít využívat těchto možností už během školní docházky. Konkrétní začlenění průřezových témat Průřezová témata prolínají téměř celou výukou. Stěžejní je jejich začlenění do projektových dnů. Blíže je integrace do projektů a do výuky vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých předmětů a v uvedených tabulkách. Osobnostní a sociální výchova I. stupeň II. stupeň Okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Rozvoj schopností poznávání Prv Proti úrazům Den s dopravní výchovou Prv Proti úrazům Den s dopravní výchovou Prv Proti úrazům Den s dopravní výchovou Př Proti úrazům Den s dopravní výchovou Př Proti úrazům Den s dopravní výchovou Čj, Pč Proti úrazům Den s dopravní výchovou Čj, Pč Den s dopravní výchovou Čj, Pč Den s dopravní výchovou Čj, Pč Den s dopravní výchovou Sebepoznání a sebepojetí Prv Př, Vl Př, Vl VkZ Čj VkO, Vp, VkZ Vp Seberegulace a sebeorganizace Tv Tv Tv Tv Psychohygiena Prv Proti úrazům Prv Proti úrazům Prv Proti úrazům Prv Proti úrazům Prv Proti úrazům Hv, Tv Proti úrazům VkO, Tv Proti úrazům VkO, Tv Proti úrazům VkO, Tv Proti úrazům 23

25 Kreativita Vv Den Země Vv Den Země Vv Den Země Vv Den Země Vv Den Země Čj, Vv, Pč Den Země Čj, Vv, Pč Den Země Čj, Vv, Pč Den Země Čj, Vv, Pč Den Země Poznávání lidí Prv, Tv Hello Games Sportem proti nudě Prv, Tv Hello Games Sportem proti nudě Prv, Tv Hello Games Sportem proti nudě Př, Tv Hello Games Sportem proti nudě Př, Tv Hello Games Sportem proti nudě Tv, VkO, Pří, Ze Hello Games Sportem proti nudě Den Země Tv, VkO, Pří, Ze Sportem proti nudě Den Země Tv, VkO, Pří, Ze Sportem proti nudě Den Země Tv, VkO, Pří, Ze Sportem proti nudě Den Země Mezilidské vztahy Prv Sportem proti nudě Den Země Prv Sportem proti nudě Den Země Prv Sportem proti nudě Den Země Př, Vl Sportem proti nudě Den Země Př, Vl Sportem proti nudě Den Země VkO Sportem proti nudě Den Země VkO Sportem proti nudě Den Země VkO Sportem proti nudě Den Země VkO Sportem proti nudě Den Země Komunikace Čj Sportem proti nudě Čj Sportem proti nudě Čj Sportem proti nudě Čj Sportem proti nudě Čj Sportem proti nudě Čj Sportem proti nudě Čj, VkO Sportem proti nudě Čj, VkO Sportem proti nudě Čj, VkO Sportem proti nudě Kooperace a kompetice Tv Sportem proti nudě Proti úrazům Tv Sportem proti nudě Proti úrazům Tv Sportem proti nudě Proti úrazům Tv Sportem proti nudě Proti úrazům Tv Sportem proti nudě Proti úrazům Tv Sportem proti nudě Proti úrazům Tv Sportem proti nudě Proti úrazům Osobnostní a sociální výchova I. stupeň II. stupeň Okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Tv Sportem proti nudě Proti úrazům 8. ročník Tv Sportem proti nudě Proti úrazům 9. ročník 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze č. 3 z 31. 8. 2010 Platnost od 1. 9. 2010 0 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Edisonova 40, Praha 10-Petrovice. Dopplerova 351, Dopplerova 351-nový pavilon,

Edisonova 40, Praha 10-Petrovice. Dopplerova 351, Dopplerova 351-nový pavilon, Z Á K L A D N Í Š K O L A P R A H A - P E T R O V I C E Edisonova 40, Praha 10-Petrovice Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice Dopplerova 351-nový pavilon, Praha 10-Petrovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK- MÍSTEK 739 94 VENDRYNĚ IČO: 61955639, č.ú. 101055449/0300 telefon ŘŠ : 558 554 313 Telefon: 558 554 311, ŠJ: 558 554 314 telefon ZŘ: 558 554 316 E-mail: zsvendryne@volny.cz;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRANICKÁ ŠKOLA ŠANCE PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, ŠKOLNÍ 700

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRANICKÁ ŠKOLA ŠANCE PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, ŠKOLNÍ 700 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRANICKÁ ŠKOLA ŠANCE PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, ŠKOLNÍ 700 OBSAH A B C D E IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁBĚLSKÁ 25, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: 14. ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy...

Více

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Tučapy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Základní škola a Mateřská škola Tučapy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY OOBBEECC TTUUČČAAPPYY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu ŠKOLA PRO VŠECHNY Název školy Základní škola a Mateřská škola Tučapy Adresa školy Tučapy 200, 392 26 Ředitel Mgr.

Více

Základní škola Štětí, Školní 559

Základní škola Štětí, Školní 559 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ ZV Základní vzdělávání "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Kompletní ŠVP VRK - síťová ZV Základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU OD 1. 9. 2013 Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program Společná cesta (program pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) 1 1.

Více