SHRNUTÍ ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHRNUTÍ ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU"

Transkript

1 SHRNUTÍ ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Shrnutí se skládají z požadovaných skupin informací, které se nazývají Prvky. Tyto prvky jsou obsaženy v oddílech A až E (A.1 E.7). Toto shrnutí obsahuje všechny Prvky vyžadované ve shrnutí pro Dluhopisy a Emitenta v souvislosti s Dluhopisy s denominací maximálně eur. Jelikož některé Prvky není nutné uvádět, nemusí posloupnost číslování Prvků navazovat. U některých Prvků se může stát, že přestože jsou vzhledem k charakteru Dluhopisů a Emitenta vyžadovány, nelze v souvislosti s nimi poskytnout žádné relevantní informace. V takovém případě obsahuje shrnutí krátký popis daného Prvku a text nepoužije se. Oddíl A Úvod a upozornění A.1 Toto shrnutí představuje úvod tohoto Základního prospektu. Při rozhodování o investování do Dluhopisů by měl investor zvážit Základní prospekt jako celek. V případě, že je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být podle národní legislativy členských států Evropského hospodářského prostoru žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu vynaložené před zahájením soudního řízení. Osoby, které vyhotovily shrnutí prospektu včetně jeho překladu, jsou odpovědné za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu, nebo že shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu neobsahuje klíčové informace, které pomohou investorům při rozhodování o případném investování do Dluhopisů. A.2 Shrnutí týkající se emise: [Nepoužije se] [Souhlas: V závislosti na dále uvedených podmínkách Emitent souhlasí s použitím tohoto Základního prospektu v souvislosti s Neosvobozenou nabídkou dluhopisů (jak je definována níže) Dealery, [ ] [a] [všemi finančními zprostředkovateli, jejichž název/jméno je zveřejněno na webových stránkách Emitenta (www.kbc.com) a kteří jsou označeni jako Autorizovaní předkladatelé nabídky v souvislosti s příslušnou Neosvobozenou nabídkou,] [a všemi finančními zprostředkovateli, kteří jsou oprávněni předkládat takové nabídky podle příslušné legislativy, kterou se implementuje směrnice 2004/39/ES ( MiFID ), a kteří mají na svých webových stránkách zveřejněné následující prohlášení (kde text v hranatých závorkách je nahrazen příslušnými informacemi): My, [uveďte oficiální název/jméno finančního zprostředkovatele], v souvislosti s [uveďte název příslušných Dluhopisů] ( Dluhopisy ) popsanými v Konečných podmínkách ze dne [uveďte datum] ( Konečné podmínky ) zveřejněných KBC Group NV ( Emitent ) tímto přijímáme nabídku Emitenta, že poskytne souhlas s používáním Základního prospektu (jak je definován v Konečných podmínkách) v souvislosti s nabídkou Dluhopisů v [uveďte příslušnou(é) Jurisdikci(e) neosvobozené nabídky] ( Neosvobozená nabídka ) v souladu s Podmínkami autorizovaného předkladatele nabídky a v závislosti na podmínkách takového souhlasu dle konkrétního znění Základního prospektu, a Základní prospekt v souvislosti s Neosvobozenou nabídkou používáme v souladu s tímto souhlasem. ] Neosvobozená nabídka Dluhopisů je nabídka Dluhopisů (jiná než podle čl. 3(2) směrnice o prospektu) v [Belgii] [a] [České republice] ( Jurisdikce neosvobozené 1

2 nabídky ) během Období nabídky uvedeného níže. Osoby, kterým Emitent poskytne svůj souhlas podle výše uvedených ustanovení, jsou Autorizovanými předkladateli nabídky pro takovou Neosvobozenou nabídku. Období trvání nabídky: Výše uvedený souhlas Emitenta se poskytuje pro Neosvobozené nabídky Dluhopisů na dobu od [ ] do [ ] ( Trvání nabídky ). Podmínky souhlasu: Podmínky souhlasu Emitenta jsou [(kromě podmínek uvedených výše)] tyto: (a) souhlas je platný pouze v souvislosti s příslušnými Tranšemi Dluhopisů, (b) souhlas je platný pouze během Období nabídky, [a] (c) souhlas se vztahuje pouze na použití tohoto Základního prospektu k podávání Neosvobozených nabídek příslušných Tranší Dluhopisů v [Belgii] [a] [České republice] [a (d)] [ ]]. Při nabývání Dluhopisů investorem od Autorizovaného předkladatele nabídky a při nabídkách a prodejích Dluhopisů investorovi Autorizovaným předkladatelem nabídky se postupuje v souladu s podmínkami a dalšími ujednáními sjednanými mezi takovým Autorizovaným předkladatelem nabídky a takovým investorem, včetně ujednání o objemu, ceně a vypořádání ( Podmínky neosvobozené nabídky ). Emitent nebude stranou tohoto vztahu s investory (kromě dealerů) v souvislosti s nabídkou nebo prodejem Dluhopisů, takže Základní prospekt a Konečné podmínky nebudou takové informace obsahovat. Podmínky neosvobozené nabídky musejí být poskytnuty investorovi daným Autorizovaným předkladatelem nabídky v okamžiku předložení Neosvobozené nabídky. Emitent ani Dealeři nebo jiní Autorizovaní předkladatelé nabídky nemají v souvislosti s danými informacemi žádnou odpovědnost nebo povinnost.] Oddíl B Emitent B.1 Obchodní firma a obchodní název Emitenta: B.2 Sídlo a právní forma Emitenta, země registrace a právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost: KBC Group NV KBC Group NV je společnost s ručením omezeným (naamloze vennootschap/société anonyme) zaregistrovaná podle právních předpisů Belgie, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie, zapsaná do rejstříku Crossroads Bank for Enterprises pod číslem B.4b Popis známých trendů, které ovlivňují Emitenta a odvětví, v nichž působí: Globální ekonomika má za sebou slabší zimní sezónu. Nejaktuálnější hospodářské ukazatele, např. německý ukazatel Ifo, ovšem naznačují pokračující zotavování. Ekonomické údaje z dalších ekonomik eurozóny také ukazují na zrychlující se růst, což vede k závěru, že zotavování eurozóny nabývá stále širšího rozsahu. Evropský hospodářský cyklus navíc bude velmi pravděpodobně podpořen aktuálně se prosazující fiskální politikou s neutrálním dopadem na růst. Z tohoto ekonomického zotavování, které velmi často táhne silnější exportní dynamika, těží rovněž domovské trhy KBC. Vzhledem k dalšímu (byť mírnému) zlepšení růstové dynamiky eurozóny se 2

3 rovněž snížilo riziko nového kola krize eura. V posledních měsících výrazně poklesla zisková rozpětí státních dluhopisů v zemích EMU. Částečně je to stále příznivý důsledek programu OMT Evropské centrální banky realizovaného od poloviny roku 2012, v němž ECB přislíbila, že udělá vše, co bude třeba, aby zachránila eurozónu, a v případě nutnosti nakoupí neomezené množství státních dluhopisů. Velmi důležitou roli kromě toho hrál i současný pokrok na politické úrovni, kde prosazující se snaha o vytvoření skutečné bankovní unie přerušila potenciálně nebezpečné propojení mezi bankami a státními dluhopisy příslušné země. Zvláště probíhající kontrola kvality aktiv bank a zátěžový test prováděné Evropskou centrální bankou a Evropským orgánem pro bankovnictví pomáhají zvyšovat transparentnost a informovanost o finančním stavu evropského bankovního sektoru, přičemž ECB jako jediný dohledový orgán zajistí do listopadu letošního roku jednotnou implementaci pravidel. Nedávná dohoda o společném rozhodovacím mechanismu navíc zajišťuje, že bankovní rozhodnutí se řeší na evropské a nikoliv na národní finanční úrovni. Tento poměrně příznivý trend evropské ekonomiky je součástí celosvětové vlny hospodářské obnovy. Ve Spojených státech se opět zvýšila důvěra výrobců a tvorba pracovních míst, která je velmi důležitá pro podporu růstu spotřeby, se vrátila na úrovně srovnatelné s obdobím těsně před začátkem těžké zimy. Japonská ekonomika těží z prorůstové politiky zvané Abenomics a poměrně dobře snáší nedávné zvýšení sazby DPH. Nejnovější ekonomická data z Číny ovšem naznačují určité zpomalení růstu, jež odráží problémy, které vláda má s omezováním růstu investic a dostatečnou stimulací růstu soukromé spotřeby. Na další rozvíjející se trhy se vrátil relativní klid, když opadl strach z hrozícího spuštění cyklu růstu sazeb Federálním rezervním systémem USA. Jelikož některé základní problémy přetrvávají i nadále, řada rozvíjejících se trhů je stále zranitelná. Kromě toho stále nedošlo k urovnání politických konfliktů ve Venezuele, Thajsku a zejména na Ukrajině. B.5 Popis skupiny Emitenta a postavení Emitenta ve skupině Emitent je smíšená finanční holdingová společnost, jejímž účelem je přímé nebo nepřímé vlastnictví a správa držby akcií jiných společností, zejména úvěrových a dalších finančních institucí nebo pojišťoven. Emitent rovněž poskytuje podpůrné služby třetím osobám jako agent nebo jinak, zejména společnostem, v nichž má přímý nebo nepřímý podíl. Zde je zjednodušené schéma právní struktury KBC: KBC Group NV 100% KBC Bank NV 100% KBC Insurance NV různé dceřiné společnosti různé dceřiné společnosti B.9 Prognóza nebo Nepoužije se. Emitent nevyhotovuje žádné prognózy nebo odhady zisku. 3

4 odhad zisku: B.10 Výhrady ve zprávě auditora: B.12 Vybrané finanční údaje: Nepoužije se. Auditoři ve svých zprávách o historických finančních informacích zahrnutých do Základního prospektu neuvedli žádné výhrady. Dále uvedené tabulky obsahují přehled základních finančních údajů vybraných z auditovaných účetních výkazů Emitenta za účetní rok končící 31. prosince 2012, 31. prosince 2013 a 31. Prosince 2014: Konsolidovaná rozvaha (auditovaná) Výtah z konsolidované rozvahy* KBC Group (v mil. eur) 31/12/ /12/ /12/2014 Aktiva celkem Půjčky a zálohy poskytnuté klientům Cenné papíry (akcie a dluhopisy) Vklady klientů a dlužní úpisy Technické rezervy (před zajištěním) Závazky podle investičních smluv, pojištění Vlastní kapitál mateřské společnosti Majetek ve správě * Upozorňujeme, že u referenčních údajů z roku 2013 došlo po aplikaci nového standardu IFRS 11 k mírné úpravě. Tento standard vyžaduje, aby podniky se společnou majetkovou účastí účtovaly za použití účetní metody ekvivalence místo metody proporční konsolidace. U KBC se toto vztahuje na ČMSS, což je podnik se společnou majetkovou účastí s ČSOB v České republice. Tato změna nemá žádná dopad na vlastní kapitál, avšak ovlivňuje řadu položek v konsolidované rozvaze a výkazu zisků a ztrát. Navíc podle IFRS 5 byla aktiva a pasiva řady divestic přeřazena do položek Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a zcizení a Závazky související se zcizením majetku, což mírně zkresluje srovnání mezi oběma obdobími. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (auditovaný) Výtah z konsolidovaného výkazu zisku a ztráty* (v mil. eur) 31/12/ /12/ /12/2014 Výnosy celkem Provozní náklady Znehodnocení Hospodářský výsledek po zdanění, náležící držitelům akcií mateřské společnosti Výnosy na akcii, základní (v eur) Výnosy na akcii, základní (v eur) * Upozorňujeme, že u referenčních údajů z roku 2013 došlo po aplikaci nového standardu IFRS 11 k mírné úpravě. Tento standard vyžaduje, aby podniky se společnou majetkovou účastí účtovaly za použití účetní metody ekvivalence místo metody proporční konsolidace. U KBC se toto vztahuje na ČMSS, což je podnik se společnou majetkovou účastí s ČSOB v České republice. Tato změna nemá žádná dopad na vlastní kapitál, avšak ovlivňuje řadu položek v konsolidované rozvaze a výkazu zisků a ztrát. Navíc podle IFRS 5 byla aktiva a pasiva řady divestic přeřazena do položek Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a zcizení a Závazky související se zcizením majetku, což mírně zkresluje srovnání mezi oběma obdobími. Ve finanční nebo obchodní pozici Emitenta nedošlo od 31. prosince 2014 k žádné významnější změně a od stejného data nedošlo k žádné podstatně nepříznivé změně vyhlídek Emitenta. B.13 Nedávné podstatné události ovlivňující platební schopnost Emitenta: B.14 Rozsah závislosti Emitenta na ostatních V poslední době nedošlo k žádným událostem týkajícím se Emitenta, jež by měly podstatný vliv na hodnocení jeho platební schopnosti. Pozice Emitenta závisí na výsledcích a finanční pozici jeho dceřiných společností (KBC Bank NV a KBC Insurance NV) a jejich dceřiných společností a dceřiných společností těchto dceřiných společností. 4

5 subjektech ve skupině: B.15 Hlavní činnost Emitenta: B.16 Rozsah, ve kterém je Emitent přímo nebo nepřímo vlastněn nebo kontrolován: Emitent a jeho dceřiné společnosti ( Skupina ) tvoří integrovanou bankovní a pojišťovací skupinu poskytující služby hlavně klientům retailového a privátního bankovnictví, malým a středním podnikům a mid-cap firmám. Geograficky se skupina zaměřuje na trhy v Belgii, České republice, Slovensku, Maďarsku a Bulharsku (hlavní trhy). Skupina dále působí v Irsku a v omezeném rozsahu v řadě dalších zemí, kde poskytuje služby firemním klientům ze svých hlavních trhů. Hlavní činností Skupiny je retailové a privátní bankovnictví a pojišťovnictví (včetně správy majetku), ovšem své služby poskytuje také společnostem a je aktivní na trhu. Na svých domovských trzích Skupina nabízí celou řadu produktů a aktivit v rozsahu od standardních vkladů (plain vanilla), úvěrů, správy majetku a životního a neživotního pojištění, až po specializované činnosti, jako jsou například platební služby, obchodování na burze (na peněžních a dluhopisových trzích), makléřství a korporátní finance, financování zahraničního obchodu, mezinárodní správa hotovosti, leasing atd. Vlastnická struktura uvedená v tabulce dále vychází z nejaktuálnějších oznámení podaných v souladu s pravidly transparentnosti. Vlastnická struktura společnosti KBC Group NV (na základě oznámení) Počet akcií v okamžiku oznámení % aktuálního počtu akcí KBC Ancora (19. listopadu 2013) 77,516, % Cera (19. listopadu 2013) 11,127, % MRBB (konec roku 2013) 47,889, % Ostatní hlavní akcionáři (polovina roku 2013) 32,020, % Hlavní akcionáři dílčí součet 168,553, % Tržní kapitalizace volně obchodovaných akcií* 249,226, % Celkem 417,780, % Hlavní akcionáři Emitenta (KBC Ancora, Cera a MRBB) spolu uzavřeli akcionářskou dohodu s cílem podporovat a koordinovat obecnou strategii skupiny a dohlížet na její realizaci (více informací naleznete v Chartě vedení společnosti na Dohodou se vytvořilo smluvní sdružení akcionářů. Akcionářská dohoda obsahuje ustanovení o převádění cenných papírů a uplatňování hlasovacích práv ve sdružení akcionářů. B.17 Úvěrová hodnocení udělená Emitentovi nebo jeho dluhopisům: Shrnutí programu: Dlouhodobé úvěrové hodnocení Emitenta (k 15. červenci 2014) je následující: Fitch: A- Moody s: A3) Standard and Poor s: A- Shrnutí týkající se Emise: [[Očekává se, že hodnocení Dluhopisů [je] [bude] [ ].] [Dluhopisy nejsou hodnoceny.] 5

6 [Následující hodnocení odrážejí obecně hodnocení udělená Dluhopisům tohoto typu vydaným v rámci Programu:] [Ratingová agentura]: [ ] Hodnocení cenných papírů nepředstavuje doporučení k nákupu, prodeji nebo držení cenných papírů a může být příslušnou ratingovou agenturou kdykoliv pozastaveno, omezeno nebo staženo. Oddíl C Cenné papíry C.1 Druh a třída Dluhopisů: Shrnutí programu: Typ Dluhopisů: Souhrnná jmenovitá hodnota Dluhopisů v oběhu až do výše eur podle Programu střednědobých eurodluhopisů ( Program ), jehož aranžérem je KBC Bank NV. Dealerem je KBC Bank NV. Emitent může kdykoliv odvolat dealera v Programu nebo jmenovat další dealery pro jednu nebo více Tranší nebo pro celý Program. Odkazy na Stálé dealery v tomto Základním prospektu jsou odkazy na osoby uvedené výše jako Dealeři a na další osoby, které jsou jmenovány dealery pro celý Program (a jejichž jmenování nebylo ukončeno), a odkazy na Dealery jsou odkazy na všechny Stálé dealery a všechny osoby jmenované jako dealery pro jednu nebo více Tranší. Dluhopisy budou vydány jako syndikované nebo nesyndikované. Dluhopisy budou vydávány v sériích (jednotlivě Série ), které budou nebo nebudou vydány v jeden okamžik, pro které budou platit stejné podmínky při emisi (kromě první výplaty úroku a emisní ceny) a které ponesou stejné číslo série. Tranše ve vztahu k Sériím znamená ty Dluhopisy dané Série, které jsou identické ve všech ohledech. Konečné podmínky pro Dluhopisy (nebo jejich konkrétní ustanovení) budou finalizovány v konečných podmínkách ( Konečné podmínky ). Dluhopisy budou vydávány v zaknihované podobě v souladu s 468 a násl. belgického zákona o společnostech (Wetboek van Vennootschappen/Code des Sociétés). Dluhopisy budou dokumentovány výhradně zápisem v záznamech vypořádacího systému provozovaného Národní bankou Belgie ( NBB ) nebo jejím nástupcem ( Systém pro vypořádání cenných papírů ). Dluhopisy mohou být dluhopisy s pevným úročením, dluhopisy s upravovaným pevným úročením nebo dluhopisy s proměnlivým úročením, případně kombinace dvou nebo více výše uvedených typů. Shrnutí týkající se emise: Číslo série: Číslo tranše: [ ] [ ] Souhrnná jmenovitá hodnota: 6

7 (i) Série: [ ] (ii) Tranše: [ ] Specifikovaná denominace: Podoba cenných papírů: Kód ISIN: Obecný kód: Příslušný(é) vypořádací systém(y): [ ] zaknihované [ ] [ ] [Dluhopisy budou vypořádávány prostřednictvím Systému pro vypořádání cenných papírů.][ ] C.2 Měna: Dluhopisy budou vydány v eurech. C.5 Překážky volné převoditelnosti Dluhopisů: Shrnutí Programu: Za účelem splnění požadavků příslušných právních předpisů, na primární nabídku Dluhopisů se budou vztahovat omezení nabídky ve Spojených státech, omezení podle směrnice o prospektu ve Spojeném království, Japonsku, České republice a příslušná omezení v ostatních jurisdikcích, v nichž budou Dluhopisy nabízeny. V USA je Emitent pro účely nařízení S podle zákona o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, emitentem kategorie 2. Nárok na Dluhopisy bude přecházet převodem účtu v souladu s postupy a předpisysystému vypořádání cenných papírů. V závislosti na těchto postupech a předpisech budou Dluhopisy volně převoditelné. Shrnutí týkající se emise: USA, omezení prodeje Neosvobozené nabídky podle směrnice o prospektu, Spojené království, Česká republika, Japonsko. Omezení prodeje v USA (kategorie potenciálních investorů, jimž jsou Dluhopisy nabízeny): Kategorie 2 podle nařízení S; TEFRA se neuplatní. C.8 Práva spojená s Dluhopisy: Emisní cena: Dluhopisy mohou být vydány za svou jmenovitou hodnotu nebo za vyšší nebo nižší cenu. [Emisní cena Dluhopisů je [ ].] Status: [Dluhopisy jsou [Seniorní dluhopisy] [Podřízené dluhopisy Tier 2]. [Seniorní dluhopisy představují přímé, nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné závazky Emitenta a mezi sebou jsou vždy pari passu bez jakýchkoliv preferencí. Platební závazky Emitenta na základě Dluhopisů jsou vždy nejméně rovnocenné všem jeho ostatním současným a budoucím nezajištěným a nepodřízeným závazkům s výjimkami podle příslušné legislativy.] [Podřízené dluhopisy Tier 2 představují přímé, nepodmíněné a nezajištěné závazky 7

8 Emitenta, které jsou mezi sebou pari passu bez jakýchkoliv preferencí. Práva a nároky vlastníků Dluhopisů související s Podřízenými dluhopisy Tier 2 jsou podřízeny způsobem popsaným níže. V případě přijetí nařízení nebo platného a účinného rozhodnutí o dobrovolné likvidaci, zrušení bez likvidace nebo zániku Emitenta v důsledku úpadku (faillissement/faillite) nebo jinak (kromě likvidace, zrušení nebo zániku bez úpadku čistě pro účely reorganizace, rekonstrukce, sloučení, nahrazení nebo určení nástupce Emitenta v podnikání) jsou práva a nároky vlastníků Podřízených dluhopisů Tier 2 vůči Emitentovi související s Podřízenými dluhopisy Tier 2 nebo z nich vyplývající (včetně náhrad přiznaných za porušení s nimi spojených povinností) řazeny po závazcích, které jsou povinně zvýhodněny ze zákona, v tomto pořadí priority: (a) jsou podřízené nárokům Seniorních věřitelů Emitenta, (b) jsou alespoň rovnocenné s nároky vlastníků dluhopisů Emitenta, které tvoří jeho Kapitál Tier 2 nebo by jej tvořily, pokud by nebyla omezena jeho výše, (c) jsou nadřízené (1) nárokům vlastníků akciového kapitálu Emitenta, (2) nárokům vlastníků dluhopisů Emitenta, které tvoří jeho Kapitál Tier 1, a (3) nárokům vlastníků dluhopisů Emitenta, které jsou podřízené Podřízeným dluhopisům Tier 2 (nebo je toto podřízení nepochybné). Seniorní věřitelé jsou věřitelé Emitenta, jejichž nároky souvisejí s dluhopisy, jež nejsou podřízeny (pro vyloučení pochybností včetně vlastníků Seniorních dluhopisů) nebo které jsou jinak nadřízeny (nebo je toto nadřízení nepochybné) dluhopisům, které tvoří kapitál Ttier 1 nebo Tier 2 Emitenta (včetně vlastníků Podřízených dluhopisů Tier 2). Kapitál Tier 1 a Kapitál Tier 2 mají příslušné významy uvedené v aktuálně Platných bankovních předpisech. Platné bankovní předpisy jsou zákony, předpisy, pravidla, pokyny a směrnice Příslušného regulátora nebo Evropského parlamentu a Rady v dané době účinné v Belgii, jež se týkají kapitálové přiměřenosti a jež v danou dobu platí pro Emitenta (a pro vyloučení případných pochybností včetně předpisů, které jsou k Datu emise obsažené v CRD IV nebo kterými se tato směrnice implementuje). CRD IV znamená směrnici 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a obchodníky s cennými papíry a nařízení (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční společnosti.] Daň z výnosu cenných papírů: Veškeré úhrady jistiny a úroku související s Dluhopisy budou provedeny bez započítání daní z výnosů v Belgii, ledaže takovou srážku požaduje zákon. V takovém případě Emitent v závislosti na běžných výjimkách vyplatí takovou částku navíc, aby vlastník Dluhopisu obdržel částku, kterou by obdržel, kdyby srážka nebyla požadována. Valná hromada vlastníků Dluhopisů: Podmínky Dluhopisů budou obsahovat ustanovení o svolání valné hromady vlastníků Dluhopisů, na níž se bude jednat o záležitostech spojených s Dluhopisy. Tato ustanovení umožní definovaným většinám zavázat všechny vlastníky, včetně 8

9 vlastníků, kteří se valné hromady nezúčastnili a nehlasovali, a vlastníků, kteří hlasovali odlišně než většina. [Seniorní dluhopisy Případ porušení Pokud nastane a přetrvává některá z dále uvedených situací (jednotlivě Neplnění závazku ): (i) Emitent nevyplatí jistinu nebo úrok splatný v souvislosti se Seniorními dluhopisy v okamžiku jejich splatnosti a toto neplnění přetrvává 30 Pracovních dnů; nebo (ii) Emitent nesplní jeden nebo více svých závazků podle Podmínek a Seniorních dluhopisů nebo Smlouvy o zastupování a toto neplnění není schopen napravit, případně je-li schopen je napravit, nenapraví je do 90 Pracovních dnů poté, co jakýkoliv vlastník Dluhopisu podal Emitentovi nebo Agentovi v určené kanceláři upozornění na Neplnění závazku; nebo (iii) (a) proti Emitentovi je zahájeno řízení nebo Emitent sám zahájí řízení kvůli úpadku nebo jiné insolvenční řízení vycházející z v dané době platné belgické nebo zahraniční legislativy upravující platební neschopnost, úpadek nebo konkurz či podobného tehdy platného zákona (včetně belgického zákona o úpadku (faillite/faillissement) z 8. srpna 1997 a belgického zákona o kontinuitě společností z 31. ledna 2009), ledaže se Emitent proti takovému řízení v dobré víře brání a tato obrana je úspěšná a rozsudek první instance (eerste aanleg/première instance) odmítne návrh v rámci řízení do tří měsíců po zahájení takového řízení, nebo (b) Emitent není schopen splácet své splatné dluhy (staking van betaling/cessation de paiements) podle příslušného zákona, nebo (c) na Emitenta je oprávněným soudem prohlášen konkurz; nebo (iv) je přijato nařízení nebo platné a účinné rozhodnutí o likvidaci, zrušení bez likvidace nebo nucené správě Emitenta kromě případů, kdy je účelem nebo následuje reorganizace, rekonstrukce, sloučení, fúze nebo konsolidace, po čemž nástupnický subjekt převezme veškerá práva a povinnosti Emitenta (včetně práv a povinností Emitenta vyplývajících ze Seniorních dluhopisů); nebo (v) proti veškerému majetku Emitenta nebo proti jeho významné části je uplatňováno vykonatelné soudní rozhodnutí (uitvoerend beslag/saisie exécutoire), obstavení nebo podobné řízení, a toto není zrušeno, zastaveno nebo zaplaceno do 60 pracovních dnů, ledaže se Emitent v dobré víře proti takovému řízení brání, pak Seniorní dluhopisy mohou být na základě písemného oznámení doručeného vlastníkem Emitentovi na jeho korespondenční adresu s kopií odeslanou Agentovi do jeho určené kanceláře prohlášeny za okamžitě splatné v částce jistiny spolu s narostlým úrokem (pokud je) bez dalších formalit, ledaže takové Neplnění závazku bude napraveno dříve, než bude Agentovi doručeno toto oznámení.] [Podřízené dluhopisy Tier 2 výkon Pokud dojde k prodlení s výplatou splatné jistiny nebo úroku u Podřízených dluhopisů Tier 2 a toto prodlení přetrvává po dobu 30 a více dnů po datu splatnosti, může jakýkoliv vlastník bez dalšího oznámení zahájit řízení směřující k likvidaci nebo zrušení Emitenta v Belgii. V případě zrušení nebo likvidace (kromě likvidace nebo zrušení bez úpadku) Emitenta (bez omezení obecné platnosti tohoto včetně úpadku 9

10 (faillissement/faillite) a soudem nařízené nebo dobrovolné likvidace (liquidation volontaire ou forcée/vrijwillige of gedwongen vereffening) podle belgických zákonů) může jakýkoliv vlastník podat Emitentovi oznámení, že Podřízený dluhopis Tier 2 je a musí se bezodkladně stát okamžitě splatným v hodnotě své jistiny spolu s úrokem narostlým do data výplaty. Kromě opravného prostředku uvedeného výše nemají vlastníci Podřízených dluhopisů Tier 2 vůči Emitentovi žádný jiný opravný prostředek za účelem získání částek dlužných v souvislosti s Podřízenými dluhopisy Tier 2 nebo v souvislosti s jakýmkoliv porušením povinností ze strany Emitenta ve spojení nebo na základě Podřízených dluhopisů Tier 2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se vlastníci Podřízených dluhopisů Tier 2 v nejširším možném rozsahu povoleném zákonem a v příslušném rozsahu vzdávají všech svých práv jakkoliv souvisejících s Podřízenými dluhopisy Tier 2 podle 487 belgického zákona o společnostech.] Rozhodný právní řád: Podmínky Dluhopisů (kromě podmínky 1 (Podoba, denominace a název), 2 (Status dluhopisů) a 10 (Valná hromada vlastníků Dluhopisů a úpravy)) a veškeré mimosmluvní závazky z nich vyplývající nebo s nimi související a jejich výklad se řídí anglickým právním řádem. Podmínky 1 (Podoba, denominace a název), 2 (Status dluhopisů) a 10 (Valná hromada vlastníků Dluhopisů a úpravy) a veškeré mimosmluvní závazky z nich vyplývající nebo s nimi související a jejich výklad se řídí belgickým právním řádem. C.9 Úrok, splatnost, odkup, výnos a zástupce vlastníků Dluhopisů: Úrokové sazby a úrokové období Dluhopisy ponesou pevný nebo proměnlivý úrok případně úrok, který je kombinací obojího. Úrok je splatný k datu (datům) případně uvedenému níže. [Dluhopisy s pevným úročením: Dluhopisy jsou Dluhopisy s pevným úročením a budou splatné zpětně v Úrokové(vých) sazbě (sazbách) v Den (Dnech) výplaty úroku. Úroková(é) sazba(y): [ ] procent ročně splatných zpětně [vždy v Den výplaty úroku] Den (dny) výplaty úroku: [[ ] [a [ ]] v každém roce [od [ ] včetně] [do [ ] nikoliv včetně]] Počítání částí roku: [skutečná doba/365] [skutečná doba/skutečná doba] [skutečná doba/skutečná doba (ISDA)] [skutečná doba/365 (pevný úrok)] [skutečná doba/360] [30/360] [360/360] [Základ dluhopisu] [30E/360] [Základ eurobondu] [30E/360 (ISDA)] [skutečná doba/skutečná doba ICMA]] [Dluhopisy s upravovaným pevným úročením: Dluhopisy jsou Dluhopisy s upravovaným pevným úročením a jsou splatné zpětně: (i) od Data počátku úročení (včetně) do Data první úpravy (nikoliv včetně) v Úvodní úrokové sazbě; (ii) v Prvním období úpravy v První upravené úrokové sazbě; a (iii) v každém Následujícím období úpravy (je-li) v příslušné Následující upravené úrokové sazbě, 10

11 v Den (dny) výplaty úroku. Úvodní úroková sazba: [ ] procent ročně splatných zpětně [vždy v Den výplaty úroku] Den (dny) výplaty úroku: [ ] [a [ ]] v každém roce [od [ ] včetně]] [do [ ] nikoliv včetně]] Datum první úpravy: [ ] Datum druhé úpravy: [[ ]/nepoužije se] Datum (data) následující úpravy: [[ ] [a [ ]]/nepoužije se] Data stanovení úpravy: [ ] Sazba mid-swap: [pololetní] [roční] Období sazby swap: [[ ]] Marže: [+/ ][ ] procent p.a. Počítání částí roku: [skutečná doba/365] [skutečná doba/skutečná doba] [skutečná doba/skutečná doba (ISDA)] [skutečná doba/365 (pevný úrok)] [skutečná doba/360] [30/360] [360/360] [Základ dluhopisu] [30E/360] [Základ eurobondu] [30E/360 (ISDA)] [skutečná doba/skutečná doba ICMA]] [Dluhopisy s proměnlivým úročením: Dluhopisy jsou Dluhopisy s proměnlivým úročením, které nesou úrok stanovený samostatně pro každou Sérii [na stejném základě jako proměnlivá úroková sazba u pomyslné transakce úrokového swapu v eurech upravené smlouvou zahrnující Definice [2006] ISDA, jak je publikovala společnost International Swaps and Derivatives Association, Inc.][s použitím sazby [LIBOR/EURIBOR/CMS] upravené s ohledem na příslušnou marži]. Úrokové(á) období: [[ ][ podle úpravy v souladu s Úmluvou o pracovních dnech uvedenou níže/, bez jakékoliv úpravy[, jelikož Úmluva o pracovních dnech níže je označena jako nepoužije se ]]] Specifikované Dny výplaty úroku: [ ][od včetně[ ] až do a [včetně/nikoliv včetně] [ ]]][[, podle úpravy v souladu s Úmluvou o pracovních dnech uvedenou níže/, bez jakékoliv úpravy[, jelikož Úmluva o pracovních dnech níže je označena jako nepoužije se ]] První Den výplaty úroku: [ ] Úmluva o pracovních dnech: [ ] [neuplatní se] Úrokové(á) období a Specifikované Dny výplaty úroku: [Úmluva o následujícím pracovním dni /Úmluva o předcházejícím pracovním dni] [nepoužije se] Poslední den výplaty úroku: [Úmluva o proměnlivé sazbě/úmluva o následujícím pracovním dni/ Úmluva o modifikaci následujícího pracovního dne/úmluva o předcházejícím pracovním dni] [nepoužije se] Marže: [+/ ][ ] procent p.a. [ve vztahu k [ ]] Minimální úroková sazba: [ ] procent p.a. [ve vztahu k [ ]] Maximální úroková sazba: [ ] procent p.a. [ve vztahu k [ ]] Počítání částí roku: [skutečná doba/365] [skutečná doba/skutečná doba] [skutečná doba/skutečná doba (ISDA)] [skutečná doba/365 (pevný úrok)] [skutečná 11

12 doba/360] [30/360] [360/360] [Základ dluhopisu] [30E/360] [Základ eurobondu] [30E/360 (ISDA)] [skutečná doba/skutečná doba ICMA]] Splatnosti: Jednotlivé Dluhopisy jsou v závislosti na splnění požadavků všech relevantních zákonů (včetně aplikovatelných předpisů bankovní regulace), předpisů, nařízení a směrnic a v případě, že nebyly dříve zpětně odkoupeny nebo zakoupeny a zrušeny, splatné za Cenu konečného zpětného odkupu dne [ ]. [Podřízené dluhopisy Tier 2 utvářející Kapitál Tier 2 budou mít minimální dobu splatnosti pět let, ledaže Platné bankovní předpisy umožňují jinak.] Odkup: Základ pro výpočet splatných částek za zpětný odkup bude upřesněn v příslušných Konečných podmínkách. Cena konečného odkupu: [[ ] dle Kalkulační částky/[ ]] Odkup při vzniku Daňové události: Dluhopisy mohou být v plném rozsahu (nikoliv částečně) odkoupeny na přání Emitenta, pokud (i) Emitent měl nebo bude mít povinnost uhradit další částky a (ii) úhrada Emitentem přestane být odpočitatelná nebo tato odpočitatelnost se sníží v důsledku jakékoliv (navrhované) změny nebo (navrhované) úpravy belgických zákonů nebo předpisů. Cena(y) předčasného odkupu: [[ ] dle Kalkulační částky/[ ]] [Odkup Podřízených dluhopisůttier 2 po vzniku Diskvalifikační události: Podřízené dluhopisy Tier 2 mohou být v plném rozsahu (nikoliv částečně) odkoupeny na přání Emitenta, pokud Podřízené dluhopisy Tier 2 přestanou být (přestaly by být) plně nebo částečně součástí Kapitálu Tier 2 Emitenta v důsledku (očekávané) změny regulatorní klasifikace příslušných Sérií Podřízených dluhopisů Tier 2. Cena(y) předčasného odkupu: [[ ] dle Kalkulační částky/[ ]] [Odkup na přání Emitenta: V Konečných podmínkách vydaných v souvislosti s jednotlivými emisemi Dluhopisů bude uvedeno, zda dané Dluhopisy mohou být odkoupeny před uvedenou splatností na přání Emitenta (v celém rozsahu nebo částečně), a pokud takový odkup bude možný, i jeho podmínky. Datum (data) dobrovolného odkupu: [ ] Cena(y) dobrovolného odkupu: [[ ] dle Kalkulační částky/ceny předčasného odkupu]] [Výnos: [(Pro Dluhopisy s pevným úročením) Výnos Dluhopisů bude [ ] procent p.a. (vypočteno k Datu emise na základě Emisní ceny, pevné úrokové sazby, Ceny konečného odkupu a původní doby splatnosti Dluhopisů). Nejsou-li Dluhopisy drženy až do splatnosti, neurčuje toto budoucí výnos. Výnos neurčuje budoucí cenu.] [(Pro Dluhopisy s proměnlivým úročením) Maximální výnos Dluhopisů bude [ ] procent p.a. (vypočteno k Datu emise) na základě Emisní ceny, maximální 12

13 proměnlivé úrokové sazby [sazeb], Ceny konečného odkupu a původní doby splatnosti Dluhopisů.] [(Pro Dluhopisy s proměnlivým úročením) Minimální výnos Dluhopisů bude [ ] procent p.a. (vypočteno k Datu emise) na základě Emisní ceny, minimální proměnlivé úrokové sazby [sazeb], Ceny konečného odkupu a původní doby splatnosti Dluhopisů.]] Zástupci vlastníků Nepoužije se. Vlastníci Dluhopisů nebudou mít svého zástupce. Vlastníci Dluhopisů mohou jednat o záležitostech, které ovlivňují jejich investici, na valné hromadě vlastníků Dluhopisů. C.10 Derivátová složka platby úroku: C.11 Kotace a přijetí k obchodování: Nepoužije se. Dluhopisy vydané v rámci Programu neobsahují žádnou derivátovou složku. Shrnutí Programu: V souvislosti s Dluhopisy vydanými v rámci Programu byla podána žádost o jejich kotaci a přijetí k obchodování na regulovaném trhu Euronext Brussels. Jak je uvedeno v příslušných Konečných podmínkách, některé Série Dluhopisů mohou být nekotované. Shrnutí týkající se emise: V souvislosti s Dluhopisy [byla podána žádost]/[se očekává podání žádosti] Emitentem (nebo jeho jménem) o jejich kotaci a o přijetí k obchodování na [ ] od [ ]]/[Dluhopisy nebudou přijaty ke kotaci nebo k obchodování.] Část D Rizikové faktory D.2 Informace k významným rizikům ve vztahu k Emitentovi: Emitent má za to, že faktory uvedené níže představují hlavní rizika, z nichž každé může ovlivnit podnikání Skupiny nebo finanční situaci, a v důsledku toho Emitentovu schopnost dostát svým závazkům vyplývajícím z Dluhopisů vydaných v rámci Programu. Neschopnost Emitenta vyplatit úrok, jistinu nebo jiné částky z nebo v souvislosti s Dluhopisy může být způsobena i jinými riziky, která nejsou Emitentem považovaná za klíčová podle současně dostupných informací nebo jím nemohou být předvídána. Faktory zahrnují, mimo jiné, následující rizika: (1) Skupina je pod vlivem ekonomických a tržních podmínek, které mohou představovat významné těžkosti a s tím spojené nepříznivé výsledky, díky rizikům, ve vztahu k mj. vysoce konkurenčnímu tržnímu prostředí, ve kterém Skupina působí, likviditě a rizikovosti financování, riziku spočívajícího u protistrany (včetně Belgie a evropských států), úrokové sazbě, zahraničnímu obchodování a obecným tržním rizikům. Obecné obchodní a ekonomické podmínky, jež mohou mít dopad na Skupinu, zahrnují úroveň a proměnlivost úroku a devizových kurzů, inflaci, úroveň zaměstnanosti, úpadky, příjmy domácností, výdaje spotřebitelů, fluktuace na kapitálových trzích (akciových i dluhopisových), likvidita globálních finančních trhů, dostupnost a náklady financování, důvěra investorů, rozložení úvěrů 13

14 např. korporátní, státní) a síla ekonomik, ve kterých Skupina působí. Dále jsou obchodní aktivity Skupiny závislé na úrovni bankovnictví, finančnictví, finančních a pojišťovacích služeb požadovaných ze strany klientů. Hlavní úvěrové riziko pro Skupinu spočívá ve vztahu k retailovým a korporátním klientům, včetně jejího úvěrového a nemovitostního portfolia, stejně jako ve vztahu k jiným finančním institucím a státům. (2) Skupina může být nepříznivým způsobem ovlivněna v důsledku zvýšení právní regulace odvětví finančních služeb a s tím spojených změn; hrozí zvýšené riziko porušení pravidel nebo jejich nesplnění, nejistota ve vztahu ke schopnosti Skupiny (včas) dostát novým regulatorním kapitálovým požadavkům. Ačkoli Skupina úzce spolupracuje s regulátory a nepřetržitě monitoruje vývoj regulace, neexistují záruky, že další regulatorní nebo kapitálové požadavky nebudou mít nepříznivý dopad na Skupinu, její podnikání, finanční situaci nebo výsledky obchodování. Navíc výsledek hodnocení, které provádí Evropská centrální banka ve vztahu k Emitentovi a jiným evropským bankovním skupinám, je nejistý. (3) Pokles v úvěrovém ratingu Skupiny nebo jejich dceřiných společností může omezit přístup k určitým trhům a protistranám a vyžádat další zajištění pro protistrany a trhy. (4) Postupy Skupiny při řízení rizik nemusí obsahovat všechna možná rizika, nebo taková rizika nemusí správně kvantifikovat. Navíc operační rizika zůstávají nedílně spjata s podnikáním, jako např. možnost nedostatečných nebo neúspěšných interních/externích procesů či systémů, selhání lidského faktoru, regulatorní porušení, ztráta klíčového personálu, pochybení zaměstnance nebo externí příčiny jako podvod nebo kyber zločin. (5) Soudní nebo jiná řízení mohou nepříznivě ovlivnit podnikání Skupiny nebo její finanční situaci, jelikož je obtížné předpovídat jejich výsledek nebo dobu, kdy se riziko vzniku odpovědnosti zhmotní. Důsledkem je neexistence záruky, že tato ustanovení budou dostatečná pro pokrytí výsledných ztrát. (6) Přijetí podpory ze strany vlády zahrnovalo přijetí s tím spojených rizik a závazků. Schopnost Skupiny úspěšně vykonat její strategický plán není zaručena. (7) Před nástupem finanční krize, Skupina byla aktivní v oblasti strukturovaných produktů, a to jako emitent i jako investor. Od poloviny roku 2007 Skupina již nepůsobí jako emitent v tomto obchodním segmentu. Přesto množství takových investic se stále objevuje ve účetní rozvaze Skupiny. Rizika spojená s těmito portfolii strukturovaných produktů může mít nepříznivý dopad na podnikání Skupiny nebo její finanční situaci. D.3 Významná rizika ve vztahu k Dluhopisům: Emitent má za to, že faktory popsané níže představují hlavní rizika ve vztahu k Dluhopisům a jsou podstatné pro účely hodnocení rizik spojených s Dluhopisy. Z pořadí, ve kterém jsou rizikové faktory uvedeny, nelze dovozovat jejich pravděpodobnost výskytu nebo rozsah jejich důsledků. Tyto faktory zahrnují, bez omezení, následující rizika: 14

15 (1) Dluhopisy nemusí být vhodnou investicí pro všechny investory a každý potenciální investor musí vyhodnotit vhodnost investice do Dluhopisů s ohledem na vlastní poměry. Zejména, každý potenciální investor by měl mít dostatečnou znalost, zkušenost a příslušné analytické nástroje k provedení dostatečného hodnocení Dluhopisů, mít dostatečné finanční prostředky a likviditu k pokrytí rizik investice do Dluhopisů a důkladně se seznámit s podmínkami Dluhopisů a chováním na finančních trzích; (2) Vlastníci Dluhopisů mohou být nuceni k přijetí ztrát v případě, kdy Emitent přestane být provozuschopný. Pravomoci udělené k rozhodování orgánů podle příslušné legislativy zahrnují zápis a přeměnu sil a kauci, která by poskytla takovým orgánům pravomoc zapsat a odepsat si nároky (potencionálně zahrnující Dluhopisy) určitých nezajištěných věřitelů insolventní instituce a/nebo přeměnit určité nároky (potencionálně zahrnující Podřízené dluhopisy Tier 2) v jiné zajištění, včetně kmenových akcií Emitenta nebo jiné přeživší společnosti Skupiny (pokud nějaká bude). Tyto tzv. bail-in pravomoci jsou součástí široké škály rozhodovacích nástrojů rozhodujících orgánů, v souvislosti s úvěrovými institucemi nebo obchodníky s cennými papíry ve finančních tísni. Tyto zahrnují oprávnění vynutit, za určitých okolnosti finanční tísně, prodej podniku úvěrové instituce nebo jejích kritických činností, rozdělení majetku, výměna nebo nahrazení banky jsou povinného ve vztahu k dluhovým instrumentům, úprava podmínek dluhových instrumentů (včetně nahrazení splatnosti a/nebo výše úroku a/nebo uložení dočasného odkladu plateb) a přerušení kotace a obchodování finančních instrumentů; (3) Pokud je Emitent ovládající společností, vlastníci Dluhopisů jsou strukturálně podřízeni ostatním věřitelům držícím dluhové instrumenty na úrovni jednoho nebo více fungujících dceřiných společnosti Emitenta. Pokud by majetek Emitentových dceřiných společností měl být předmětem prodeje, je možné aby poté zůstatek výtěžku z takového prodeje zůstal dostupný pro distribuci Emitentovi, aby dostál platebním závazkům vyplývajícím z Dluhopisů. (4) Dluhopisy nejsou zajištěné, nejsou kryty státními náhradami nebo pojištěním, a nejsou zaručeny žádnou státní zárukou. (5) Dluhopisy mohou za určitých podmínek být odkoupeny Emitentem před splatností včetně [na základě uvážení [zcela/zčásti] za Cenu dobrovolného odkupu v den Data dobrovolného odkupu [a] v případě Daňové události. (6) Dluhopisy nemusí mít při jejich vydání vytvořen obchodní trh a ten nemusí být nikdy vytvořen. Pokud se tento trh vytvoří, nemusí být likvidní. Pak investoři nemusí být schopni prodat své Dluhopisy snadno nebo za cenu, jež jim přinese výnos srovnatelný s podobnými investicemi, u nichž byl sekundární trh vybudován. (7) Kde je Emitent Kalkulačním Agentem nebo Kalkulačním agentem je přidružená osoba Emitenta, mezi jím a vlastníky Dluhopisů mohou existovat potenciální konflikty zájmu, včetně s ohledem na určení a rozhodnutí, že 15

16 Kalkulační agent může v souladu s Podmínkami ovlivnit množství pohledávek z Dluhopisů. Agent, někteří z Dealerů a jejich přidružené osoby se věnují nebo se v budoucnu mohou věnovat investičnímu bankovnictví a jiným obchodním činnostem v rámci svého obchodování s Emitentem nebo jeho přidruženými osobami. (8) V určitých případech mohou být vlastníci Dluhopisů vázáni změnami Dluhopisů, k nimž nedali souhlas. (9) [Podřízené dluhopisy Tier 2 podléhají zejména následujícím rizikům: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Podřízené dluhopisy Tier 2 jsou podřízenými závazky a neposkytují pro případy porušení možnost akcelerace platby jinak než cestou zrušení či likvidace. Podřízené dluhopisy Tier 2 budou odepsány nebo přeměněny v akcie v případě, že Emitent přestane být provozuschopný. V takovém případě vlastníci mohou přijit o celou investici. Podřízené dluhopisy Tier 2 mohou být obchodovány významně pod hranicí jejich hodnoty za situace finanční tísně nebo pokud existují indikace, že Emitentovy cenné papíry ponesou ztráty. Chování spojené s obchodováním s Dluhopisy se může za takových okolností více přiblížit chování při obchodování s akciemi nebo jiných tier 1 nebo tier 2 instrumentům vydaným Emitentem namísto jiných dluhopisů. Investoři nemusí být schopní prodat své Dluhopisy nebo prodat je za cenu srovnatelnou s cenami konzervativnějších investic. Dluhopisy mohou podléhat zvýšené nelikvidnosti, jež může mít nepříznivý výsledek na tržní hodnotu Podřízených dluhopisů Tier 2. Podřízené dluhopisy Tier 2 jsou vydány za účelem zvýšení kapitálu tier 2, který zlepšují absorpci ztrát Emitenta. Pokud by Emitent kdykoli čelil problémům s ohledem na povinnou výši kapitálu, Emitent a KBC Bank NV jako Dealer a Agent budou jednat ve svém nejlepším zájmu a nebudou vázáni povinností chránit zájmy vlastníků Dluhopisů. Podřízené dluhopisy Tier 2 mohou za určitých podmínek a bez souhlasu vlastníků Dluhopisů, být vykoupeny před splatností [nastaneli případ Diskvalifikační události] [a] po pěti letech. E.2b Důvody Shrnutí Programu: (10) Další rizika spojená s investováním do Dluhopisů zahrnují, bez omezení [(i)] [přeměnu z pevně úročených na proměnlivě úročené] [,] [(ii)] stanovení minimálních [a][/][nebo] maximálních limitů úrokových sazeb] [;] [(iii)] [následné změny v tržní úrokové sazbě, které mohou mít nepříznivý dopad na hodnotu Dluhopisů] [;] [(iv)] [uplatnění více než jednoho Úrokového základu] [;] [(v)] [vyšší proměnlivost ceny při vydání za významnou slevu nebo bonus] [;][(vi)] [znovunastavení úrokové sazby]. Oddíl E Nabídka: 16

17 nabídky a použití výnosů: Čisté výnosy z Dluhopisů vydaných v rámci Programu budou Skupinou využity k obecným podnikatelským účelům. Součástí cíle Emitenta je postupné nahrazování aktuálního krátkodobého financování stabilnějšími zdroji prostředků z dlouhodobého a střednědobého hlediska. Tyto finanční prostředky mimo jiné nahradí krátkodobé financování dříve vydanými cennými papíry. Čisté výnosy z Podřízených dluhopisů tier 2 posílí kapitálovou základnu Emitenta podle naplnění CRD IV přístupu a jedná se o dlouhodobé financování, které Emitent využije k podpoře a řízení svých aktivit. Emitent dále půjčí výnosy z Podřízených dluhopisů Tier 2 společnosti KBC Bank NV na základě rámcové úvěrové smlouvy; tyto výnosy budou pro regulatorní účely na úrovni KBC Bank NV rovněž kvalifikovány jako kapitál Tier 2. Pokud bude v souvislosti s konkrétní emisí existovat nějaký konkrétní účel využití výnosů, bude uveden v příslušných Konečných podmínkách. Shrnutí týkající se emise: Důvody nabídky a použití výnosů: [ ] E.3 Podmínky Nabídky: E.4 Zájmy fyzických nebo právnických osob zapojených do emise Dluhopisů: Shrnutí Programu: Podmínky jednotlivých nabídek Dluhopisů budou stanoveny dohodou mezi Emitentem a příslušnými Dealery v okamžiku emise a tyto podmínky budou popsány v platných Konečných podmínkách. Při nabývání Dluhopisů investorem od předkladatele nabídky, který není Emitentem, v rámci Neosvobozené nabídky a při nabídce a prodeji Dluhopisů investorovi takovým předkladatelem nabídky se postupuje v souladu s podmínkami a dalšími ujednáními sjednanými mezi takovým předkladatelem nabídky a takovým investorem, včetně ujednání o objemu, ceně a vypořádání. Investor musí zajistit, aby mu Autorizovaný předkladatel nabídky poskytl příslušné informace, a Autorizovaný předkladatel nabídky je odpovědný za příslušné informace. Emitent v souvislosti s takovými příslušnými informacemi nenese vůči investorovi žádnou odpovědnost nebo povinnost. Shrnutí týkající se emise: [V bodu 9 části B těchto Konečných podmínek jsou upřesněny podmínky nabídky platné pro Dluhopisy.] Shrnutí Programu: Příslušným Dealerům mohou být v souvislosti s emisemi Dluhopisů v rámci Programu vypláceny provize. Tito Dealeři a jejich přidružené osoby mohli být v rámci běžného podnikání také zapojeni (či se v budoucnu zapojí) do transakcí v oblasti investičního a/nebo komerčního bankovnictví s Emitentem a jeho příslušnými přidruženými osobami, případně jim mohli nebo mohou poskytovat jiné služby v rámci svého běžného podnikání. Emitent je mateřskou společností KBC Bank NV a v důsledku toho se mohou zájmy KBC Bank NV dostat do střetu se zájmy vlastníků Dluhopisů. Vlastníci Dluhopisů by si navíc měli být vědomi, že KBC Bank NV nebude mít v žádné své funkci řádné závazky vůči vlastníkům Dluhopisů a zejména nebude povinna chránit jejich zájmy. Shrnutí týkající se emise: 17

18 [Pokud si je Emitent vědom, pak kromě [ ] nemá žádná osoba zapojená do emise Dluhopisů žádný hmotný zájem v nabídce, včetně konfliktních zájmů.] E.7 Odhad nákladů, které emitent nebo předkladatel nabídky účtuje investorovi: Shrnutí týkající se emise: [Emitent neúčtuje investorovi žádné náklady.] [[Emitent] účtuje investorovi následující náklady: [ ].] [Autorizovaný předkladatel nabídky může investorům účtovat náklady v souladu se smluvními ujednáními sjednanými mezi investorem a Autorizovaným předkladatelem nabídky v okamžiku příslušné nabídky; tyto náklady jsou mimo vliv Emitenta a Emitent neurčuje jejich výši. Doporučujeme investorům, aby se informovali o nákladech a poplatcích, jež jim bude účtovat příslušný Autorizovaný předkladatel nabídky v souvislosti s úpisem Dluhopisů.] 18

SHRNUTÍ ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

SHRNUTÍ ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU SHRNUTÍ ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Shrnutí se skládají z požadovaných skupin informací, které se nazývají Prvky. Tyto prvky jsou obsaženy v oddílech A až E (A.1 E.7). Toto shrnutí obsahuje všechny Prvky vyžadované

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 125 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702953 Emisní kurz: 102,21

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako "Prvky". Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7).

Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako Prvky. Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7). SHRNUTÍ PROSPEKTU Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako "Prvky". Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7). Toto Shrnutí obsahuje všechny Prvky, jejichž

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 Úplné znění s vyznačením změn VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. Česká národní banka stanoví

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více