Účetní zpravodaj. září Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. září 2014. Deloitte Česká republika"

Transkript

1 verzi standardu 9 Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika

2 Cash-pooling a jeho verzi standardu 9 Definice Cash-pooling je nástrojem k optimalizaci firemních účtů. Společnosti běžně používají několik běžných účtů a cash-pooling jim dává možnost tyto bankovní účty konsolidovat do tzv. master účtu a úročit je na denní bázi jako celek. Nespornou výhodou je, že se tak společnosti mohou vyhnout úrokům z kontokorentních účtů, pokud je záporný zůstatek kontokorentního účtu vyrovnán kladným zůstatkem na jiném bankovním účtu. Cash-pooling samozřejmě nemusí sloužit jen společnostem, které mají více bankovních účtů, ale rovněž společnostem ve skupině k řízení financí v rámci celé skupiny. Banky obvykle svým firemním klientům nabízejí cash-pooling reálný, kdy dochází k fyzickému převodu zůstatku všech účtů na jeden účet, který byl vybrán jako master účet, nebo cash-pooling fiktivní, který umožňuje dosahovat stejného efektu úrokové optimalizace jako v případě fyzického cash-poolingu bez nutnosti fyzicky převádět zůstatky účtů. Účetní aspekty Jaké jsou účetní dopady využití cash-poolingu? Při fiktivním cash-poolingu nedochází k fyzickým převodům hotovostních zůstatků, proto tato forma cash-poolingu nemá žádné účetní implikace. Naopak při reálném cashpoolingu je třeba si odpovědět na otázku, zda má nebo nemá společnost možnost si v jakémkoli momentě šáhnout na své peníze, které byly převedeny na master účet. V převážné většině případů budou podmínky ve skupině nastaveny tak, že se při reálném cash-poolingu bude jednat de facto o půjčku ve skupině a tudíž se zůstatek cash-poolingového účtu nebude vykazovat jako Bankovní účet nebo Krátkodobý bankovní úvěr, ale jako Pohledávka nebo závazek ve skupině, tj. řádek rozvahy C.III.2 - Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba, resp. B. III.2 - Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba. Obdobně pak v Přehledu o peněžních tocích, pokud společnost nemá možnost disponovat s finančními prostředky na cash-polingovém účtu, nebude cash-poolingový účet zahrnut do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, nýbrž bude vykázán v sekci Peněžní toky z finanční činnosti. 2

3 verzi standardu 9 Legislativní povinnost cash-poolingu Některé cash-poolingové operace mohou být předmětem pro Českou národní banku (dále jen ČNB ), a to na základě Vyhlášky 235/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí. Tato Vyhláška stanoví okruh vykazujících osob, které jsou povinny ČNB předkládat Výkazy definované v Přílohách Vyhlášky. Vykazující osobu definuje jako osobu: a. která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční společnosti nebo objem úvěrů poskytnutých nebo přijatých v rámci jeho přímé investice v zahraničí ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 2,5 mil. Kč, b. která je tuzemskou společností s přímou investicí zahraničního investora a výše podílu zahraničního investora na jejím podnikání nebo objem úvěrů poskytnutých nebo přijatých v rámci jeho přímé investice v tuzemsku ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 25 mil. Kč, c. u které celkový roční objem aktiv nebo pasiv ve vztahu k zahraničí ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 200 mil. Kč, nebo d. u které celkový roční objem finančních úvěrů poskytnutých nebo přijatých ve vztahu k zahraničí ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 100 mil. Kč. Pokud tedy společnost u své formy cash-poolingu vyhodnotí, že se jedná o půjčku ve skupině (reálný cash-pooling) a má cash-poolingové operace nastaveny se zahraničními společnostmi ve skupině, měla by při překročení limitu 100 mil. Kč sestavit k poslednímu dni každého kalendářního měsíce výkaz PB (ČNB) Finanční úvěry a účty v zahraničí a odeslat ČNB, a to vždy do 25 dnů následujícího měsíce. Tato Vyhláška z roku 2013 ruší předchozí Vyhlášku 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona. V předchozí Vyhlášce z roku 2003 byla v 5 udělena cash-poolingu výjimka z oznamovací povinnosti. Bohužel nová Vyhláška 235/2013 Sb. tuto výjimku již neobsahuje. 3

4 verzi standardu 9 Pozvánka na seminář Praha, Brno, Ostrava Rádi bychom Vás pozvali na seminář zaměřený na změny v českém účetnictví spojené s rekodifikací soukromého a obchodního práva a další aktuální otázky, na které často narážíme v praxi. Již tradičně nebudou chybět ani právní a daňové novinky s dopadem na účetní závěrku společností. Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní legislativy a souvisejících daňových a právních předpisů, či jsou jinak s její přípravou spojeni, ale také všem, kteří se chtějí o českém účetnictví a daňových a právních novinkách dozvědět víc. Půldenní přednášky proběhnou v listopadu a prosinci v Praze, Brně a Ostravě v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti. Program Změny v účetní legislativě pro rok 2014 a následující účetní období Dopady rekodifikace soukromého a obchodního práva na účetní jednotku Praktické potíže při sestavování účetní závěrky Daňový pohled na účetní závěrku (daň z příjmů, DPH) Termíny Praha: 11. listopadu 2014 a 10. prosince 2014 Brno: 19. listopadu 2014 Ostrava: 11. prosince 2014 Pro více informací a registraci prosím navštivte: 4

5 verzi standardu 9 Rada IASB vydala konečnou verzi standardu 9 Dne 24. července 2014 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) konečnou verzi standardu 9 Finanční nástroje. Tento nový standard nahrazuje všechny předchozí verze standardu 9. Situace Projekt Rady IASB, který má za cíl nahradit standard IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování, začal v roce 2008 a byl realizován v následujících fázích: 1. Rada IASB poprvé vydala standard 9 v roce 2009 s novým modelem klasifikace a oceňování pro finanční aktiva (viz Účetní zpravodaj z prosince 2009). 2. Požadavky na finanční závazky a odúčtování byly doplněny v roce 2010 (viz Účetní zpravodaj z listopadu 2010). 3. Následně byl standard 9 upraven v roce 2013, kdy byly přidány nové obecné požadavky na zajišťovací účetnictví (viz Účetní zpravodaj z ledna 2014). 4. Tato finální verze standardu 9 vydaná v červenci 2014 nahrazuje všechny předchozí verze standardu 9 a: a. doplňuje nový model znehodnocení založený na očekávaných ztrátách (expected loss impairment model) a b. pozměňuje model klasifikace a ocenění finančních aktiv: i. doplněním nové kategorie pro některé dluhové nástroje v reálné hodnotě vykazované do ostatního úplného výsledku (fair value through other comprehensive income - FVTOCI) a ii. dodatečnými instrukcemi k užívání testu obchodního modelu a charakteristik smluvních peněžních toků. Shrnutí klíčových požadavků Model znehodnocení založený na očekávaných ztrátách Standard 9 zavádí nový model znehodnocení založený na očekávaných ztrátách, nikoliv na již vzniklých ztrátách, jako je tomu podle standardu IAS 39. Základ pro ocenění a rozsah, na který se znehodnocení vztahuje, se liší od standardu IAS 39. Rozsah použití Nový model znehodnocení se použije na všechny následující případy: Finanční aktiva oceněná v zůstatkové hodnotě, Finanční aktiva povinně oceněná reálnou hodnotou vykazovanou do ostatního úplného výsledku (FVTOCI) viz níže, Úvěrové závazky, pokud existuje současný závazek na poskytnutí úvěru (kromě situací, kdy jsou oceněny reálnou hodnotou vykazovanou do zisku či ztráty), Smlouvy o finančních zárukách, na které se použije standard 9 (kromě situací, kdy jsou oceněny reálnou hodnotou vykazovanou do zisku či ztráty), Pohledávky z leasingu v rozsahu standardu IAS 17 Leasingy, Smluvní aktiva v rozsahu standardu 15 Výnosy ze smluv se zákazníky (tj. práva na protiplnění po převodu zboží a služeb). Poznámka: Standard 9 vyžaduje stejný základ ocenění pro znehodnocení všech položek v rozsahu požadavků týkajících se znehodnocení. To se liší od standardu IAS 39, kde bylo znehodnocení vypočítáno odlišně u aktiv oceněných v zůstatkové hodnotě a realizovatelných aktiv oceněných reálnou hodnotou vykazovanou do ostatního úplného výsledku. Dále standard 9 používá stejný přístup k ocenění některých úvěrových závazků a smluv o finančních zárukách, kde tyto byly dříve oceňovány odlišně v souladu se standardem IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky. 5

6 verzi standardu 9 Obecný přístup S výjimkou zakoupených nebo poskytnutých finančních aktiv znehodnocených v důsledku poklesu důvěryhodnosti dlužníka (credit impaired financial assets - viz níže) se požaduje, aby očekávané ztráty v souvislosti s poklesem důvěryhodnosti dlužníka (angl. credit loss, dále jen očekávané ztráty ) byly oceňovány prostřednictvím zaúčtování opravné položky (loss allowance) ve výši rovnající se: 12 měsíčním očekávaným ztrátám (očekávané ztráty, které vznikají v případech nedodržení závazku (defaultu) u finančního nástroje, které mohou nastat během 12 měsíců od data účetní závěrky), očekávaným ztrátám za celou dobu životnosti finančního nástroje (očekávané ztráty, které vznikají v případech nedodržení závazku (defaultu) u finančního nástroje, které mohou nastat během celé doby životnosti finančního nástroje). Opravná položka pro očekávané ztráty (credit loss) za celou dobu životnosti je vyžadována u finančního nástroje, pokud úvěrové riziko takového nástroje významně vzrostlo od prvotního zaúčtování, a u smluvních aktiv nebo pohledávek z obchodních vztahů, které nepředstavují finanční transakci podle standardu 15. Dále si účetní jednotky mohou zvolit účetní postup k účtování očekávaných ztrát za celou dobu životnosti u všech smluvních aktiv a/nebo pohledávek z obchodních vztahů, které představují finanční transakcí podle standardu 15. Stejná možnost je nezávisle možná i u pohledávek z leasingu. U všech ostatních finančních nástrojů jsou očekávané ztráty oceněny ve výši rovnající se 12 měsíčním očekávaným ztrátám. Významný nárůst úvěrového rizika S výjimkou zakoupených či poskytnutých znehodnocených (credit-impaired) finančních aktiv (viz níže) je opravná položka k finančním nástrojům stanovena ve výši rovnající se očekávaným ztrátám za celou dobu životnosti, pokud se úvěrové riziko od prvotního zaúčtování významně zvýšilo, ale jen pokud není úvěrové riziko finančního nástroje k datu účetní závěrky nízké (např. investiční stupeň). V takovém případě lze předpokládat, že se úvěrové riziko finančního nástroje od prvotního zaúčtování významně nezvýšilo. Posouzení, zda došlo k významnému zvýšení úvěrového rizika, je založeno na zvýšení pravděpodobnosti nedodržení závazku (defaultu) od prvotního zaúčtování. Požadavky také obsahují vyvratitelnou domněnku, že se úvěrové riziko výrazně zvýšilo, pokud jsou smluvní platby více než 30 dní po splatnosti. Standard 9 také vyžaduje, aby (u jiných než zakoupených a poskytnutých znehodnocených (credit-impaired) finančních nástrojů), pokud výrazný nárůst úvěrového rizika, ke kterému došlo od počátečního zaúčtování a v následujícím účetním období se opět snížilo (tj. celkově úvěrové riziko není výrazně vyšší než při původním zaúčtování), očekávané ztráty u finančních nástrojů byly opět oceněny na základě výše rovnající se 12 měsíčním očekávaným ztrátám. 6

7 verzi standardu 9 Zakoupená nebo poskytnutá znehodnocená (credit- impaired) finanční aktiva Zakoupená nebo poskytnutá finanční aktiva znehodnocená v důsledku poklesu důvěryhodnosti dlužníka (credit-impaired financial assets, dále jen znehodnocená finanční aktiva ) jsou účtována jiným způsobem, neboť je aktivum již znehodnoceno při prvotním zaúčtování. U těchto aktiv očekávané peněžní toky používané k výpočtu (upravené credit adjusted) efektivní úrokové sazby při prvotním zaúčtování zahrnují očekávané úvěrové ztráty za celou dobu existence. Následně jsou jakékoliv změny v očekávaných ztrátách zaúčtovány jako opravná položka se souvisejícím ziskem či ztrátou zaúčtovanou do hospodářského výsledku. Znehodnocená (credit-impaired) finanční aktiva Podle standardu 9 je finanční aktivum znehodnoceno (credit-impaired), když nastala jedna či více událostí, které mají nepříznivý vliv na odhadované budoucí peněžní toky tohoto finančního aktiva. Standard 9 zahrnuje příklady událostí, které mohou dokazovat, že je finanční aktivum znehodnocené. Základ pro odhadování očekávaných ztrát (credit loss) Jakékoliv ocenění očekávaných ztrát podle standardu 9 by mělo zohledňovat objektivní a pravděpodobnou výši, která je stanovena zhodnocením rozmezí možných výsledků a bere v úvahu časovou hodnotu peněz. Účetní jednotka by také měla při oceňování očekávaných ztrát zvážit přijatelné a odůvodnitelné informace o minulých událostech, současných podmínkách a přiměřených a odůvodnitelných předpovědích budoucích ekonomických podmínek. K zohlednění časové hodnoty by měly být očekávané ztráty diskontovány k datu účetní závěrky za použití efektivní úrokové sazby aktiva (nebo jejího přibližného odhadu), který byl stanoven při prvotním zaúčtování. Upravená (credit adjusted) efektivní úroková sazba by měla být použita u očekávaných ztrát zakoupených či poskytnutých znehodnocených finančních aktiv. Na rozdíl od efektivní úrokové sazby (vypočítané za použití očekávaných hotovostních toků, které nezohledňují očekávané úvěrové ztráty), upravená efektivní úroková sazba bere v úvahu očekávané ztráty (credit loss) finančního aktiva. Vykazování Úrokové výnosy musejí být vždy vykazovány na samostatném řádku, přestože jsou vypočítávány odlišně podle stavu aktiva z hlediska znehodnocení (credit impairment). V případě finančního aktiva, které není zakoupeným nebo poskytnutým znehodnoceným (credit-impaired) finančním aktivem a u kterého neexistuje objektivní důkaz znehodnocení k datu účetní závěrky, je úrokový výnos vypočítaný za použití metody efektivní úrokové sazby na brutto účetní hodnotu. V případě finančního aktiva, které nebylo zakoupené nebo poskytnuté jako znehodnocené (credit impaired) finanční aktivum, ale následně bylo znehodnoceno, je úrokový výnos vypočítán použitím efektivní úrokové sazby na zůstatkovou hodnotu, která zahrnuje brutto účetní hodnotu upravenou o jakoukoliv případnou opravnou položku. V případě zakoupených nebo poskytnutých znehodnocených finančních aktiv je úrokový výnos vždy zaúčtován použitím upravené (credit adjusted) efektivní úrokové sazby na zůstatkovou hodnotu. 7

8 verzi standardu 9 Zveřejňování Nový model očekávané ztráty je doprovázen rozsáhlými požadavky na zveřejnění, které jsou doplněny do standardu 7 Finanční nástroje: zveřejňování. Jsou koncipovány tak, aby umožnily uživatelům účetní závěrky porozumět účinku úvěrového rizika na výši, načasování a nejistotu budoucích peněžních toků. Omezené úpravy klasifikace a oceňování finančních aktiv Kategorie reálné hodnoty vykazované do ostatního úplného výsledku (FVTOCI) Konečná verze standardu 9 zavádí novou kategorii pro klasifikaci a ocenění - v reálné hodnotě vykazované do ostatního úplného výsledku (fair value through other comprehensive income - FVTOCI) pro dluhové nástroje, které splňují následující dvě podmínky: Test obchodního modelu: Finanční aktivum je drženo v obchodním modelu, jehož cíl je dosažen výběrem smluvních hotovostních toků a prodejem finančních aktiv, Test charakteristik peněžních toků: Smluvní podmínky finančních aktiv dávají v konkrétních datech vzniknout peněžním tokům, které jsou výhradně platbami jistiny a úroku z nesplacené jistiny. Pokud aktivum splňuje obě tyto podmínky, musí být oceněno reálnou hodnotou vykazovanou do ostatního úplného výsledku, pokud není při prvotním zaúčtování z důvodu vyřešení účetního nesouladu označeno jako oceňované reálnou hodnotou vykazovanou do zisku či ztráty. U takových aktiv jsou úrokové výnosy, kurzové zisky a ztráty, zisky a ztráty ze znehodnocení zaúčtovány do hospodářského výsledku a ostatní zisky a ztráty (tj. rozdíl mezi těmito položkami a celkovou změnou v reálné hodnotě) zaúčtovány do ostatního úplného výsledku. Jakékoliv kumulativní zisky nebo ztráty zaúčtované do ostatního úplného výsledku by byly reklasifikovány do hospodářského výsledku při odúčtování nebo řešeny v souladu se specifickými pokyny v případě reklasifikací. Úrokový zisk a zisky a ztráty ze znehodnocení jsou zaúčtovány a oceněny stejným způsobem jako v případě aktiv oceněných v zůstatkové hodnotě tak, aby částky v ostatním úplném výsledku představovaly rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou a reálnou hodnotou. To má za následek stejnou informaci ve výkazu zisku a ztráty, jako kdyby bylo aktivum oceněno v zůstatkové hodnotě, přesto výkaz o finanční situaci vyjadřuje reálnou hodnotu nástroje. Poznámka: Kategorie v reálné hodnotě vykazované do ostatního úplného výsledku (FVTOCI) u dluhových nástrojů není stejná jako kategorie realizovatelných aktiv podle standardu IAS 39. Podle standardu IAS 39 jsou zisky a ztráty ze znehodnocení založeny na reálné hodnotě, zatímco podle standardu 9 tomu tak není. Namísto toho je znehodnocení založeno na očekávaných ztrátách a je oceňováno konzistentně s aktivy v zůstatkové hodnotě (viz výše). Také kritéria pro oceňování reálnou hodnotou vykazovanou do ostatního úplného výsledku (FVTOCI) jsou založena na obchodním modelu účetní jednotky, což neplatí v případě kategorie realizovatelných aktiv. 8

9 verzi standardu 9 Dodatečné instrukce Konečná verze standardu také doplňuje instrukce, jak stanovit, zda finanční aktiva jsou držena dle modelu drženo za účelem výběru nebo drženo za účelem výběru a prodeje s příklady a vysvětleními typů a úrovní prodejů, které jsou pro takové obchodní modely přijatelné. Kromě instrukcí týkajících se testu obchodního modelu doplňuje standard instrukce týkající se testu charakteristik smluvních peněžních toků k objasnění, že u základních ujednání o úvěru je nejdůležitějším prvkem úrokové sazby zohlednění časové hodnoty peněz a úrokového rizika. Pokud je časová hodnota peněz modifikována (např. úroková sazba se každý měsíc resetuje na roční sazbu), musí účetní jednotka posoudit modifikovaný element z hlediska nových kritérií zavedených úpravou. Instrukce pro použití také zavádějí dodatečné výjimky, které umožňují, aby určité dodatečné znaky záloh splňovaly charakteristiky smluvních peněžních toků a bylo tak možné jejich ocenění zůstatkovou hodnotou nebo reálnou hodnotou vykazovanou do ostatního úplného výsledku (FVTOCI). Poznámka: Účetní jednotky budou muset posoudit své obchodní modely k držení finančních aktiv. U některých účetních jednotek, jako např. u nefinančních obchodních společností, může být posouzení relativně jednoduché, protože jejich finanční aktiva mohou být omezena na pohledávky z obchodních vztahů a bankovní vklady, kde je pravděpodobné ocenění v zůstatkové hodnotě. Účetní jednotky, které mají širší záběr činností týkajících se finančních aktiv, tj. poskytovatelé půjček, investoři do dluhových cenných papírů držených pro účely finanční správy, pojišťovny, obchodníci, budou muset vynaložit větší úsilí k porozumění obchodnímu modelu a zvážit motivaci, která by vedla k prodeji finančních aktiv. Datum účinnosti Standard má povinné datum účinnosti pro roční období začínající 1. ledna 2018 nebo později s povoleným dřívějším použitím (dle místních požadavků na schválení). Standard je používán retrospektivně s určitými výjimkami (například většina požadavků na zajišťovací účetnictví je aplikována prospektivně), ale účetní jednotky nemusejí upravit předcházející období v souvislosti s reklasifikací a oceněním (včetně znehodnocení). Konečná verze standardu nahrazuje všechny předcházející verze standardu. Nicméně u ročních období začínajících 1. ledna 2018 se může účetní jednotka rozhodnout pro použití dřívějších verzí standardu 9, pokud je datum prvotního použití před 1. únorem Další informace Více informací o těchto nových požadavcích naleznete na 9

10 verzi standardu 9 Rada IASB upravila standardy Dne 30. června 2014 Rada IASB zveřejnila úpravu nazvanou Zemědělství: Plodící rostliny (úpravy standardu IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení a standardu IAS 41 Zemědělství). Před provedením těchto úprav vyžadoval standard IAS 41, aby všechna biologická aktiva byla oceněna reálnou hodnotou po odečtení nákladů na prodej, a to na základě principu, že ocenění reálnou hodnotou nejlépe zobrazuje biologickou přeměnu takových aktiv. Hlavní změny zavedené úpravami Úpravy definují plodící rostlinu a požadují, aby biologická aktiva splňující definici plodící rostliny byla účtována jako pozemky, budovy a zařízení v souladu se standardem IAS 16. Účetní jednotka by si tak mohla zvolit, zda bude po prvotním zaúčtování oceňovat plodící rostliny pořizovacími náklady nebo v přeceněné částce. Plodící rostlina je definována jako živá rostlina, která: a. je používána při produkci nebo dodávkách zemědělských produktů, b. u které se očekává, že bude plodit po vice než jedno období a c. existuje u ní malá pravděpodobnost, že bude prodána jako zemědělský produkt, s výjimkou prodejů vedlejšího odpadu. Nicméně plody rostoucí na plodících rostlinách jsou biologická aktiva, která by měla být oceňována reálnou hodnotou po odečtení nákladů na prodej v souladu se standardem IAS 41. Mezi příklady rostlin, které obvykle splňují definici plodící rostliny a spadají do rozsahu standardu IAS 16, patří čajové keříky, vinná réva, olejové palmy a kaučukovník. Nicméně plody rostoucí na plodících rostlinách, například čajové lístky, hrozny, plody olejových palem a latex, spadají pod standard IAS 41. V důsledku úprav nyní státní podpora týkající se plodících rostlin již nespadá do působnosti standardu IAS 41. Tato podpora by nyní měla být zaúčtována v souladu se standardem IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory. Datum účinnosti Úpravy vstoupí v účinnost pro roční období začínající 1. ledna 2016 či později. Dřívější použití je povoleno. Úpravy mají být aplikovány retrospektivně. Při prvotním použití úprav mohou účetní jednotky použít reálnou hodnotu položek plodících rostlin jako jejich domnělou hodnotu na počátku prvního vykazovaného období. 10

11 verzi standardu 9 Rada IASB vydala úpravu Dne 12. srpna 2014 vydala Rada IASB úpravu nazvanou Metoda ekvivalence v individuální účetní závěrce. Úprava umožňuje, aby účetní jednotka ve své individuální účetní závěrce použila metodu ekvivalence při účtování o svých podílech v dceřiných podnicích, společných podnicích a přidružených podnicích. Situace Standard IAS 27 Individuální účetní závěrka požaduje, aby účetní jednotka účtovala o svých podílech v dceřiných podnicích, společných podnicích a přidružených podnicích buď v pořizovací ceně nebo podle standardu 9 Finanční nástroje (nebo podle standardu IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování u účetních jednotek, které zatím nepřijaly standard 9). Individuální účetní závěrky nejsou standardy vyžadovány. Obecně jsou individuální účetní závěrky vyžadovány místními nařízeními nebo ostatními uživateli účetních závěrek. V některých jurisdikcích (včetně české účetní legislativy) obchodní právo také vyžaduje použití metody ekvivalence v individuální účetní závěrce při oceňování podílů v dceřiných podnicích, společných podnicích a přidružených podnicích. Navíc v mnoha případech jediný rozdíl mezi individuální účetní závěrkou sestavenou v souladu s a závěrkou připravenou podle místních požadavků spočívá právě v použití metody ekvivalence. Rada IASB uznala tyto námitky a provedla úpravy, aby doplnila možnost použití metody ekvivalence v individuální účetní závěrce účetní jednotky pro podíly v dceřiných podnicích, společných podnicích a přidružených podnicích. Úpravy Úpravy umožňují účetní jednotce účtovat o podílech v dceřiných podnicích, společných podnicích a přidružených podnicích v individuální účetní závěrce: v pořizovací ceně, v souladu se standardem 9 Finanční nástroje (nebo IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování u účetních jednotek, které prozatím nepřijaly standard 9) s použitím metody ekvivalence, jak je popsáno ve standardu IAS 28 Investice do přidružených podniků. Zvolená metoda účtování musí být aplikována podle kategorií investic. Úpravy také objasňují situaci, kdy mateřský podnik přestane být investiční účetní jednotkou, nebo se naopak stane investiční účetní jednotkou - o změně by měl účtovat od data, kdy ke změně došlo. Kromě úprav byly provedeny následné úpravy standardu IAS 28, aby se předešlo případnému konfliktu se standardem 10 Konsolidovaná účetní závěrka a standardem 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Datum účinnosti Úpravy vstupují v účinnost pro roční období začínající 1. ledna 2016 nebo později. Dřívější přijetí je povoleno. Úpravy mají být použity retrospektivně v souladu se standardem IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby. 11

12 Stav schvalování Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 18. srpna Úpravy Úprava standardu 11 Účtování o nabytí účastí ve společné činnosti (vydáno v květnu 2014) verzi standardu 9 Na schválení Evropské komise k použití čekají k 23. srpnu 2014 následující dokumenty rady IASB: Standardy 9 Finanční nástroje (vydáno v červenci 2014) 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 2014) 15 Výnosy ze smluv se zákazníky (vydáno v květnu 2014) Úprava standardů IAS 16 a IAS 38 Objasnění přijatelných metod odepisování a amortizace (vydáno v květnu 2014) Úprava standardů Plodící rostliny (vydáno v červnu 2014) Úprava standardu IAS 19 Plány definovaných požitků: Zaměstnanecké příspěvky (vydáno v prosinci 2013) Úprava Metoda ekvivalence v individuální účetní závěrce (vydáno v srpnu 2014) Roční zdokonalení cyklus (vydáno v prosinci 2013) Roční zdokonalení cyklus (vydáno v prosinci 2013) Klikněte na Zprávu o schvalování v EU. 12

13 verzi standardu 9 Pozvánka na podzimní Praha, Brno, Ostrava Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (). Budete mít příležitost se dozvědět, které nové standardy, novely a interpretace bude potřeba zohlednit v účetní závěrce sestavené v souladu s za účetní období roku 2014 a které v pozdějších obdobích. Seznámíme Vás s pravidly, jež vstoupila či vstoupí v platnost, a jejich aplikaci přiblížíme na řadě praktických příkladů. Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s, ale také všem, kteří se chtějí o dozvědět více. Přednášky proběhnou v Praze, Brně a Ostravě v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti. Termíny Praha: 21. října 2014 a 25. listopadu 2014 Brno: 12. listopadu 2014 Ostrava: 13. listopadu 2014 Pro více informací a registraci prosím navštivte: 13

14 verzi standardu 9 Současný stav projektů Rady účetnictví (FASB) a důležitá V tomto vydání účetního zpravodaje vám přinášíme shrnutí projektů FASB standardů a přehled dat a lhůt pro přijetí. Tento materiál může vaší společnosti pomoci k zajištění toho, aby dané relevantní změny byly přijaty včas. Současný stav projektů Rady FASB Tato tabulka přináší souhrn cílů, současný stav a následné kroky pro projekty Rady FASB při přípravě standardů. Projekt Popis Stav a následující kroky Projekty účtování a ocenění Účtování o finančních nástrojích Tento projekt (AFI) má tři fáze: (1) klasifikace a ocenění, (2) znehodnocení a (3) zajišťování. Celkový cíl projektu AFI je významně zlepšit využitelnost při rozhodování na základě finančních nástrojů pro uživatele účetní závěrky. Rada FASB se domnívá, že by z tohoto zlepšení mělo vyplynout zjednodušení požadavků na účtování finančních nástrojů. Pro další podrobnosti týkající se konkrétních iniciativ Rady FASB, navštivte webovou stránku kde naleznete další a detailnější publikace a zpravodaje společnosti Deloitte. Klasifikace a ocenění Na přelomu let 2013 a 2014 se rada FASB rozhodla zanechat práce na souběžném přístupu (v rámci projektu sbližování s ), který poskytla k připomínkování v únoru Rada v současnosti zvažuje cílená zlepšení existujících účetních principů GAAP a očekává se, že vydá konečný standard v druhé polovině roku V květnu 2014 diskutovala rada FASB řadu položek, včetně účtování o vlastnických podílech, závazcích z úvěrů, revolvingových úvěrech a komerčních akreditivech. Znehodnocení V roce 2012 se rada FASB rozhodla zanechat práce na souběžném přístupu. V současnosti rada zvažuje aspekty současného modelu založeného na očekávaných ztrátách (expected credit loss model), který byl vydán k připomínkování v roce 2012 a očekává se, že rada vydá konečný standard v druhé polovině roku Zajišťování Očekává se, že rada FASB zahájí diskuze, jakmile budou fáze klasifikace, ocenění a znehodnocení projektu AFI z velké části dokončeny. 14

15 Účtování o goodwillu u veřejných obchodních společností (dle definice FASB) a neziskových organizací Objasnění definice obchodní činnosti Cílem tohoto projektu je snížit náklady a zjednodušit následné účtování o goodwillu u veřejných obchodních společností a neziskových organizací. Rada FASB v současné chvíli čeká, až rada IASB dokončí svoji post-implementační revizi standardu 3, a poté bude pokračovat v diskuzích. U projektu nebylo stanoveno žádné datum dokončení. verzi standardu 9 Cílem tohoto projektu je objasnit definici obchodní činnosti a stanovit, zda transakce zahrnující skutečná (in-substance) nefinanční aktiva (držená přímo či v dceřiné společnosti) by měla být účtována jako akvizice (nebo prodeje) nefinančních aktiv nebo akvizice (nebo prodeje) podniku. Tento projekt bude zahrnovat objasnění pokynů pro částečné prodeje nebo převody a související akvizice částečných podílů v nefinančním aktivu či aktivech. Rada FASB zatím nezahájila diskuze týkající se tohoto projektu. 15

16 Konsolidace: analýza zmocnitel versus zmocněnec Cílem tohoto projektu je poskytnout kritéria pro účetní jednotky ke zhodnocení, zda rozhodující osoba využívá svoji pravomoc jako zmocnitel nebo zmocněnec, odstranit nesrovnalosti v hodnocení práv na vyloučení a na účast, a doplnit požadavky na hodnocení, zda hlavní společník ovládá společnost (limited partnership). Cílem tohoto projektu je zlepšit pokyny o tom, jak by měl zákazník účtovat o poplatcích plynoucích z ujednání o využívání cloudu. Dne 16. července 2014 diskutovala rada FASB zbývající položky týkající se projektu konsolidace. Rada se rozhodla nevydat revidovaný návrh k diskuzi, ale pověřila personál přípravou návrhu upraveného standardu ASU, který má být distribuován vybraným zainteresovaným stranám (včetně uživatelů účetní závěrky, zpracovatelům a auditorům), aby měli zpětnou vazbu k navrhovaným úpravám. Na základě obdržené zpětné vazby na příštím setkání rada FASB stanoví, jak postupovat. verzi standardu 9 Účtování zákazníků o poplatcích plynoucích z ujednání o využívání cloudu Účetní závěrka neziskových organizací Cílem tohoto projektu je opětovně posoudit stávající standardy pro účetní závěrku neziskových organizací, se zaměřením na zlepšení: 1. požadavků na klasifikaci čistých aktiv 2. informací uvedených v účetní závěrce a její příloze o likviditě, finančních výsledcích a hotovostních tocích. Cílem tohoto projektu je vypracovat cílená zlepšení v účtování o pojištění. Tato zlepšení by se měla týkat účtování, ocenění, a zveřejňování požadavků v dlouhodobých pojišťovacích smlouvách. V červnu 2014 rada FASB předběžně rozhodla, že pokyny ve standardech ASC až by měly být v rozsahu standardu ASC , a společnosti by používaly tyto pokyny u ujednání o využívání cloudu při stanovení, zda smlouva zahrnuje licenci na software nebo je smlouvou o poskytování služeb. Očekává se, že rada FASB vydá návrh k připomínkování v druhé polovině roku Rada FASB v současné chvíli zvažuje různé aspekty tohoto projektu a očekává se, že vydá návrh k připomínkování v druhé polovině roku Pojištění: cílená zlepšení v účtování o dlouhodobých smlouvách V březnu 2014 rada FASB rozhodla omezit rozsah projektu a zaměřit se na cílená zlepšení stávajících účetních principů GAAP. V dubnu a červenci 2014 rada FASB dále diskutovala zaměření tohoto projektu na dlouhodobé pojišťovací smlouvy. U projektu není stanoveno datum dokončení.

17 verzi standardu 9 Leasingy Zjednodušení následného oceňování zásob Technické opravy a zlepšení Cílem tohoto projektu je zvýšit transparentnost a srovnatelnost mezi organizacemi při účtování aktiv najímaných prostřednictvím leasingu a závazků v rozvaze a zveřejňování klíčových informací. Cílem tohoto projektu je prozkoumat možné zjednodušení následného oceňování zásob podle účetních principů. Cílem tohoto projektu je poskytnout pravidelné aktualizace a zlepšení v kodifikaci na základě zpětné vazby zainteresovaných stran. Na svém zasedání konaném v červenci 2014 rady FASB a IASB pokračovaly v diskuzi leasingových projektů, transakcí prodeje a zpětného leasingu a zveřejňování na straně pronajímatele. U projektu není stanoveno datum dokončení. Dne 15. července 2014 rada FASB vydala návrh k připomínkování. Jde o trvalý projekt. Očekává se, že rada FASB vydá návrh k připomínkování v druhé polovině roku

18 Projekty a zveřejňování verzi standardu 9 Objasnění některých stávajících pravidel v přehledu o peněžních tocích Zveřejňování státní podpory Schopnost účetní jednotky pokračovat ve své činnosti (going concern) Pojištění: zveřejnění o krátkodobých smlouvách Cílem tohoto projektu je omezit rozdíly v praxi finančního výkaznictví objasněním některých stávajících pravidel v tématu 230, přehled o peněžních tocích ve FASB kodifikaci, včetně poskytnutí dalších pokynů, jak a co by účetní jednotka měla brát v úvahu při stanovení klasifikace některých peněžních toků. Cílem tohoto projektu je vypracovat požadavky na zveřejnění státní podpory, které zlepší obsah, kvalitu a srovnatelnost finančních informací a finančních výkazů, a které řeší nově vznikající problémy v měnícím se finančním a ekonomickém prostředí, ve kterém účetní jednotky provozují svoji činnost. Cílem tohoto projektu je poskytnout připravovatelům pokyny v rámci o manažerských odpovědnostech při vyhodnocování a zveřejňování pochybností o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách a tak snížit existující rozdíly ve zveřejněních v příloze k účetní závěrce. Rada zároveň věří, že návrh také zlepší časový rozvrh a kvalitu zveřejnění v účetní závěrce týkající se pochybností o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Cílem tohoto projektu je vypracovat cílená zlepšení v účtování o pojištění U krátkodobých smluv by se měla zlepšení zaměřit na zkvalitnění zveřejnění. Rada FASB se tímto projektem zatím nezačala zabývat. Rada FASB se tímto projektem zatím nezačala zabývat. V květnu 2014 pokračovala rada FASB v diskuzích o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách a rozhodla se vydat konečnou aktualizaci standardu. V červenci 2014 rada FASB pokračovala v diskuzi zaměření tohoto projektu na požadavky na zveřejňování u krátkodobých pojišťovacích smluv. U projektu není stanoveno datum dokončení. 18

19 verzi standardu 9 Rámec zveřejňování Investiční společnosti: zveřejnění investic v jiných investičních společnostech Zjednodušení prezentace výkazu zisků a ztrát omezením mimořádných položek. Projekt rámce zveřejňování má dvě fáze (1) rozhodovací proces rady FASB (2) rozhodovací proces účetní jednotky. Celkovým cílem projektu je zlepšit efektivitu zveřejňování v příloze k účetní závěrce jasnou komunikací informací, které jsou nejdůležitější pro uživatele účetní závěrky každé účetní jednotky. (Ačkoliv snížení rozsahu přílohy k účetní závěrce není hlavním cílem, rada doufá, že zaměření na důležité informace přinese ve většině případů snížení rozsahu.) Cílem tohoto projektu je požadovat zveřejnění v účetní závěrce investiční společnosti, která poskytnou přehled o rizicích, výnosech a nákladech investora, který je zároveň sám investiční společností. Cílem tohoto projektu je prozkoumání možného odstranění pokynů týkajících se mimořádné položky ve standardu ASC z účetních principů. Rozhodovací proces Rady FASB Dne 4. března 2014 rada FASB vydala návrh k diskuzi navrhovaného Prohlášení o koncepci, který by doplnil novou kapitolu do koncepčního rámce Rady pro finanční výkaznictví. Komentáře k návrhu k připomínkování měly být zaslány do 14. července Rozhodovací proces účetní jednotky Personál rady FASB v současnosti analyzuje způsoby, jak dále podporovat správné vlastní uvážení účetních jednotek. Tento proces bude brát v úvahu specifické úpravy v sekcích ve standardech ASC 820, ASC 330, ASC 715 a ASC 740. V dubnu 2014 se rada FASB rozhodla výrazně omezit své předběžné požadavky na zveřejnění. Očekává se, že rada FASB vydá návrh k připomínkování v druhé polovině roku Dne 15. července 2014 rada FASB vydala návrh k připomínkování. 19

20 verzi standardu 9 Významná Následující tabulka uvádí významná. Nejnovější doplnění či revidovaný obsah je označen modře. Standard FASB/EITF Vliv na Stav Významná data pro přijetí Upravený standard ASU , Účtování o úhradách vázaných na akci, pokud podmínky pro přiznání úhrad stanovují, že výkonnostní cíl by byl dosažen po období nutných služeb (Accounting for Share-Based Payments When the Terms of an Award Provide That a Performance Target Could Be Achieved After the Requisite Service Period) konsensus jednotky rady FASB pro řešení vznikajících problémů (vydáno dne 19. června 2014) Upravený standard ASU , Převody a služby: Transakce před splatností, financování odkupů a zveřejnění (Transfers and Servicing: Repurchase- to-maturity Transactions, Repurchase Financings, and Disclosures (vydáno dne 12. června 2014) Účetní jednotky, které zaručují svým zaměstnancům úhrady vázané na akcie, kdy podmínky k přiznání úhrady stanovují, že výkonnostní cíl, který ovlivňuje udělení, může být dosažen po období nutných služeb. Účetní jednotky, které vstupují do transakcí odkupu před splatností nebo financování odkupu. Účinný pro roční období a mezitímní období začínající po 15. prosinci Dřívější přijetí je povoleno. Datum účinnosti pro veřejné obchodní společnosti je stejné jako pro ostatní účetní jednotky. U veřejných účetních jednotek vstoupí účetní změny ve standardu ASU v účinnost pro první mezitímní a roční období začínající po 15. prosinci U všech ostatních účetních jednotek vstoupí účetní změny v účinnost pro roční období začínající po 15. prosinci 2014 a mezitímní období začínající po 15. prosinci Dřívější použití u veřejných obchodních společností není povoleno, nicméně ostatní účetní jednotky si mohou zvolit použití požadavků pro mezitímní období začínající po 15. prosinci

září 2014 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

září 2014 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní zpravodaj České účetnictví, a Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Pronajímání prostorů sloužících k podnikání Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

Obecné pokyny. ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech. 27. června 2014 EBA/GL/2014/03

Obecné pokyny. ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech. 27. června 2014 EBA/GL/2014/03 OBECNÉ POKYNY KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ O ZATÍŽENÝCH A NEZATÍŽENÝCH AKTIVECH 27. června 2014 EBA/GL/2014/03 Obecné pokyny ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech Obecné pokyny orgánu EBA

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti

IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti IFRS 5 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a hospodářské situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. 1. OBECNÉ

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2015

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2015 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2015 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Leden 2011 Účetní závěrka za rok 31. prosince 2010 Vzorová účetní závěrka společnosti za rok 31. prosince 2010 je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) 8024/16 DRS 8 ECOFIN 299 EF 88 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 13. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044460/01 Předmět:

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Účetní novinky Deloitte Česká republika. září 2016

Účetní novinky Deloitte Česká republika. září 2016 Účetní novinky Deloitte Česká republika září 2016 Kategorizace účetních jednotek 2 principů () nabydou brzy Vzhledem k tomu, že se stále množí dotazy klientů týkající se správné kategorizace účetních jednotek

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Základní principy Cizí měny v účetnictví:

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU ANB0001 Aktiva celkem Celková výše aktiv neupravená o opravné položky a oprávky (brutto). ANB0001 01DZa, 02DZa, 03DZa, 04DZa, 05DZ, 06DZ, 11DZ, 12DZ, 13DZ, 15DZ, 21DZ, 22DZ, 25DZa,

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004)

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004) Oceňování v IAS/IFRS Koncepční rámec - majetková podstata - oceňovací základny IAS 15 - dopad změn cen (od 2005 zrušen) IAS 29 - dopad změn cen v hyperinflaci IAS 21 - dopad změn směnných kurzů (novela

Více

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %.

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %. IAS 29 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách [Novelizace standardu - v odstavci 27 se "položek výsledovky" upravují na "položek výkazu o úplném výsledku", v odstavci 28

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2013

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2013 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2013 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené 4 pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS přijatých pro použití v EU 2016

Vzorová účetní závěrka podle IFRS přijatých pro použití v EU 2016 Vzorová účetní závěrka podle IFRS přijatých pro použití v EU 2016 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) přijaté pro použití v Evropské unii pro účetní závěrku

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více