99/21. říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "99/21. říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ 199 3 Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU."

Transkript

1 Částka 2 Vh tnik ~ ~j"yuího konlrolního ú řad Strana 87 99/21 Daň z příjmů právnických osob Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrol ní činnosli Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 1999 pod č í s lem 99/21. Kontrolní akci řídi l a kontrolní závěr vyp racoval č l e n NKÚ JUDr. František Bárta. Cílem kontroly bylo prověřit u poplatníků daně z pří jmů pr ávni ckých osob (dá le jen "da ň z příjmu") správ nost stanovení zá kladu této dan ě a její výpočet. Kontrola se sousttedila na zdaňova cí období roku 1998 a ve vybraných případech, souv isejících zejména se zji štěn ým nesprávným postupem v roce 1998, byly předmětem kontroly i skutečnosti předchá zejíc í ch zda ňovací c h období. Cílem kontroly u územních finančních orgánu bylo prověři t pln ěn í jejich povinností při správě daně z příjmů. Kontrolu pro ved ly pod le plánu kontrolní č i nno sti NKÚ skupiny kontrolujících NKÚ z odboru státních příjm ů a oblastních odboru v Beroun ě, M ostě, S okolově, Plzni, Č eskýc h Bud ějovicích, Pa rdubicích, B rně, Zlíně, O st ravě a Olomouci v době od zář í 1999 do února Kontrolované osob y: A. Poplatníci daně z příjmu pr ávnických osob '" (dále jen.poplatnící"): Báňská stavební spol eč nos t, spol. s r. o., Sokolov, Če s ké dráh y, státní organizace, Praha, D+G ELEKTRIK, spol. s. r. o., Kaplice, Elektrc porcel án Louny a. s.. Loun)', HAMÉ, a. s., Babice, HUTCHlNSON s. r. o., Rokycany, Masokombinát Loun)' a. s., Louny, Moravské ke ramícké závody a. s., R ájec-jes třebi, PROSPER TRADI NG a. s., Ostrava-Moravská Ostrava. REMOEX spol. s r. o., Chrudim, RENOPS CZ s. r. o.. Přerov, SAZKA, a. s., Praha, Sokolovské strojírny a. s., Sokolov, VARMUŽOVA PEKÁRNA. spol. s r. o., Boršice IIBuchlovíc. B. Územn í finanční orgány (dále j en..správci dan ě " ) : Finan čn í ředi telství pro hlavní město Prahu, Finan čn í úřad pro Prahu I, Finanční úřad pro Prahu 9, F inan ční úřad v Rakovníku, F inanční úřad v Lounech. Finanční úřad v Sokolově, Finanční úřad v Rokycanech, Finanční úřad v Kaplici, F i nanční úřad v Chrudimi. Finanční úřad v Blan sku, Finančn i úřad v Uherském Hradišti, * ) Označe ní kontrolo van ých osob registrovaných v obchodním rejs tř t k u ( po p ř. v jiné ev idenci) Je uváděno podle zaz nam e nan ého zně n í a zá mě rně (v zájmu př e sné ide ntifikace subjekt u) neni Sjed nocováno ani pra vop i sně upravováno Finanční úřad" P řerov ě. Finan čn í úřad Ostrava I. Kontrolní protokol nebyl poří zen u kontrolované osoby SAZKA, a. s., Praha - v této souvislostí probíhá říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které kontrolované osoby podaly v pěti případech, byly vypořádány vedoucími skupin kontrolují cích rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, která podaly dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU. K o le g i u m N K Ú na svém lx. zasedá ní, konaném dne 2. května 2000, s c h v á I i I o usnesením č. 7nX/2000 kon tro ln í zá v ěr v tomto zně n í : Úvod Základní právní úpravu v oblasti stanovení základu daně z p říjmu (dále je n,.základ daně " ) obsahuje zákon Č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve z ně n í pozděj ší ch předp i su (dálejen.záko n o daních z p říjmů"}, a v oblasti správy daní zákon Č. 33 7/1992 Sb., o sp ravě daní a poplatků, ve z ně n í pozd ěj ších předp i sů (dále j en " zákon o sp r ávě dani"). Vedle těchto základních předpi su by lo nutné pti kontrole vych ázet z celé řad}' dalších právních předpi sů zejména z oblasti ú čet nictví, tvorby rezerv apod. Dan z příjmu p ředstavuje význa m n ýpříjem státního rozpoč t u. Za rok 1998 č i n il celostátní p ředpis této daně vice než 56 mld. K č, inkasováno bylo pře s 52 mld. Kč. Podil kontrolovaných s právců daně na ce lkov ém objemu předepsané dan ě v roce 1998 činil 15,6 %. Správou daně se podle ustanovení zákona o spravě daní rozumí pr ávo spr ávc ů daně či ni t o patře ní potřebn á ke správnému a úplnému zj iště ní, stanovení a splnění daňových povinností, zej ména právo vyhledávat daň o vé subjekty, daň vyměřit, vybral, vyú čtovat, vym áhat nebo kontrolovat sp lnění da ňov ých povinností. Pozná mka : Jed notliv á ustan oveni pr ávních p ř edpis ů citovaná v tomto kontrolním závě ru JSou u v á děn a ve z něn í platn ém pro kont rolované obdo bí N ej záužnějš í kontrolní zjištěn í I. Správci daně nedostatečněl.,.-užínli je dn otlh'á ust a noveni zá kona o sp ráv ě da ní či ne postupovaf v souta-

2 Č á stka 2 \'htnlk :"I ~j'-yššiho kontrolniho úřad Strana 88 du S ust anevenímí tohoto zákona např. v těchto případech: I. V ustanovení 16 odst. I z ákona o spr áv ě d.llni je uvedene:..daňovou kontrolou pracovnik správce danl7jiš"uj e nebo provlřuje daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodnépro spravn é stanoveni daniu da ňového subjektu nebo nll mistě, kdeje to vzhledem k ů čelu kontroly nejvhodnljši. Daňová kontrola se provadi v rozsahu nezbytně nutnémpro dosaženi účelu podle tohoto z ákona:" Da ňov á kon tro la není prováděna v dostate čn ém rozsah u a nezaručuje, že bude dosaženo jejího účelu. tj. zkontrolovat, zda poplatníci splni li své daňové povinnosti ve stanovené výší a době. U kontrolovaných správců daně byly zjišťov ány počty registrovaných popla tníků daně z příjmu, počty proveden ých kon tro l, počty pracov ník ů provádějících tyto kon troly. Za daného stanl j sou jednotliv í správc i d aně schopni uskutečnit kontrolu u každého poplatníka v rozmezí 9 až 80 let. Ptitom u sp r ávc ů daně s vyšším počtem registrovaných pop latníků (např a více) je toto období , resp. 80 let. U čá s ti poplatníku tak dochází k prom l čen í práva správce dan ě da ň vyměř it nebo domětit. Neuč i n i -l i správce daně úkon sm ěřující k vym ěřen í daně nebo j ejímu dodatečn ému stanovení, toto právo zaniká po uplynutí tří let od konce zda ň ovací ho období, v němž vznikla povinnost podat daňové p ři zna ní nebo hlášeni nebo v n ěm ž vznikla daňo vá pov innost, aniž by zde souča s ně byla pov innost daňové přiznání nebo hlášení podat. 2. V ustanovení 32 odst. 2 písm. c) Zlikona o spr áv ě danije uvedeno...z akladni n áležitosti rozhodnutí jsou. c) přesn é ozn ačenip ěíjemce rozhodnuti, " Dva správci daně uvedli v osmi případech na sv ých rozhodnutích označení příjemce rozhodnutí, kt eré nesouhlasilo s obchodnim jménem poplatníka uvedeným v obchodním rej stř í ku. 3. V ustanovení 43 odst. 1 zákona o spr áv ě daní je uvedene:.. Vzniknou-li pochybnosti o správnosti, pravdivosti. prúkaznosti nebo úplnosti podaného daňov ého přiznáninebo hlošení, nebo dodate čn ého daňov ého přizn áni nebo hlášeni II dokladů daňovým subjektem předloženýchnebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, sdllísprávce daně tytopochybnosti daňov ému subj ektu a vyz ve j ej, aby se k nim vyjadřil, zej ména, aby n eúplné udaje doplnil, nejasnosti vysvětlila nepravdivé údaj e opravil nebo pravdivost udaj" řadn l proka,al... Bylo zj ištěno, že z 20 kontrolo van ých případů nevyzval správce daně v sed mi pří pad ech k dopln ění da ňo vé ho přiz ná n í o c hybějic t úd aje. V této souvislosti bylo dá le u j ednoho správce dan ě zj iš tě n o, že poplat ník s odkazem na rozhodnutí Ministersrva financí ČR z roku 1991 uplatnil na při znáních k dani v letech snížení daně z příjmu v celkové v ýši Kč. Uvedené rozhodnutí se tj-kalo úlev na důchodové da ni rozpou š t ěn ím zt ráty hospodařeni poplatníka z let 1991 a 1992 a s úč i n no s tí da ňov ých zákon ů nové da ň ové soustavy ztratilo platnost. Zákon o daníc h z p ř íj mů takovéto snížení daně neumožňuje. Poplatník měl v p růb ěhu uveden ého období mí stni p ř í s lušnost u tř í správců daně, u žádného z nich však nevznikl}' pochybnosti o sp rávnosti postupu pop latníka. 4. V ustanovení 65 odst. 1 zákona o sp rá v ě daní je uvedener "..\právce daně m ůže zcela nebo zčasti prominout daňový nedoplatek, byla-li by jeho vymáhanim važně ohrožena výživa daňovéhodlužníka nebo osob najeho výživu odkázaných, nebo pokud by vymahání nedoplatku vedlo k hospodálskemu zániku daňového dlu! nika, při nim!by výnos,jeho likvidace byl pravdlpodobn ě nitii netj im vytvořena dllň v p řiltim daňovém obdob/osp/nlní podminek prouplmnlnítohoto ustanoveni rjisti správce dani podle pomůcek. " Sprá vce dan ě vydal rozhodnutí s odvolání m na uvedené ustanovení. aniž by k tomu byly důvody a aniž by zj išťova l, zda jsou splněn)' podmínky pro jeho uplatněni. Poplatník žádal o prominu tí příslu šenství dan ě podle 55a záko na o správ ě daní. II. Poplatníci porušili us tanovení zákona o daních z příjmů tím, že neplnili řádně sv é d aňové povinnosti, nap ř. v následujících případech : l. ustanovení 18 odst. 1 zákona o daních z p říj mu. k de je uvedeno: "Předmětem danijsou přijmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládáni s veškerým majetkem {d ále j en 'přijmy '), neni-li dále stan oveno jinak.«poplat ník zahrnul do zdanitelný ch příjmů roku 1998 "i -nosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků pouze ve v ýši přijatého nájemného. Své příjmy a základ daně tak. neop r ávn ěn ě sníž il o K č ; 2. ustanoveni 23 odst. 1 z ákona o daních z příjmu. kde je uvedeno: s vyiim "Základem dan i j e rozdíl, o který p řijmy, kou přijmu, ktere nejsou předmětem daně a p lijmii osvobozených od danl,převyšujivýdaje (náklady), a to při respekto vaníjejich věcné a časové souvislosti v dan ém zdaňovaefm období, upravený podle násiedujíefch odstavců. " Porušen i bylo zj iště no u šesti poplatn íků, ktet í nerespekt ovali věcn ou a č a sovou souv islos t př íjmu a výdaj ů ( nákladů). Neopr ávně n é snížení základ u daně roku čin ilo K č. Jedna lo se např. o:

3 Částka 2 Vist n ík N~jyyšiíbo kontrolního úřadu 2000 Strana 89 - náklady z vyúčtován í p ohrani ční ch a jiných výkonu cizích železnic za j iná zdaňovací období ve výší Kč : - práce provedené v roce 1997 na odstranění následků dvou eko logických havárií a staré ekologické z á těže v celkové vý ši I Kč: - přepravn ě a práce mechanismůprovedené v roce 1997 ve v)'ši Kč : - školení a výcvik za mě st na n c ů pr ovede né v roce 1997 "C v)-ši Kč : - vyú čtov án í pr ávn ích služeb poskytnutých v roce 1997 ve výši 30 I 188 Kč : - opravy vo zidel provedené v roce 1997 ve v ýši K č; - provize a odměny za zp ro s t ř e dk ov á n í prodeje výrobků v roce 1997 ve výši Kč : - clo vzt ahuj ící se k materíálu spotřebova nému v roce 1997 ve v ý ší K č ; - část pojistného motorových vozidel vztahuj ící se k jinému zda ňovací m u období" celkové \) 'ši Kč : - úroky z prodlení ve v ýš i Kč uhrazené v roce 1997 započtením vz ájemn ých pohledávek a závazků: 3. ustanovení 23 odst. 3 zé kona o daních z příjm ů, kde je mj. uveden o:..hospodářský výsledek nebo rozdílmezi pfijmy a výdaji podle odstavce 2 se upravi o částky, kter é nelte podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů) nebojsou do nich zahrnuté v nesprávně vý Ji, o částky odečtené odzákladu daněpodle ].I odst. 2 pism. za) a 34 odst. 3 při nedodržen i stanovených podminek, a o veškeré částky neopr évn ěnětkracujícip ňjmy." Porušení bylo zj išt ě no u t ři pop latníků, kteří pti ' )" po čtu základu dan ě neupravili hospod á řský výsledek o čá s tky, které nclzc podle zákona o daních z příjmu zahrnout do výdajů (nákladů). a o částky neopravn ěn ě zkracující příjmy, Neo prá v n ě né sní žení základu daně roku 1998 čínil o Kč. K porušení došlo např. v případech. kdy: čá s t dota ce a finančních příspěvků ve výši K č neby la zahrnuta do př íjm ů : nebyla zrušena rezerva ve v ýši Kč na opravy budov, které byly prodány; nebyly za ú č t ová ny nároky na úhradu soudních poplatků ve výši Kč: - byly zahrn uty náklad)' na vybave ní a provoz nemovitosti, která nebyla využívána k dosahování příjmů. ve v ýš i Kč ; zaplacená kauce a záloha na po ří zení bytu byly zahrnuty do nákladu v celkové výši Kč, Obdobné porušeni bylo zj iš tě no u dvou popla tníků i ve zd a ňova cí m období roku 1997 v celkové v ýši Kč ; 4. ust anovení 23 odst. 4 písm. a) a e) bod 1 a 2 zákona o da ních z příjmů, kde je uvedeno:..do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnuji a) u poplatniku uvedených v 2 odst. 2, v 17odst. 3 s vyjímkou penzijnich fondů a u stálé provozovny ( 22 odst. 2) přijmy, z nichue daň vybirána zvlúštnisazbou podle 36 odst. 2 kromě úrokových pffjmů vymezených v 36 odst. 6 písm. a). U peniijnichfondůse do základu daněnezahrnuji ve šker é pfijmy, z nicbtje daň vybiránazvlájtní sazbou a36 odst. 2),... e) fástky uičtovanédo přijmu (výno.fů), pokud 1. souvisejí s rozpouštěnim rezerv a opravných položek, jejichž tvorba nebyla pro daňově účely výdajem (nákladem) na dosa1.ení, zaj i.ftěn ; a udrženi přijmů, 1. sou visejís vydaj i (náklad)') neuznanými v pfedchoveh zdaňovacich obdobich jako vý daj e (náklady) na dosaženi, zajištěni a udrženi přijmů, a to maximálně do vy je těchto neuznaných výdajů (nákladů) v p fedchovch zdaňovacich obdob ích,..... Poplatník uvedl na daňovém přiznání mezi příjmy, z nichž je daň vybír ána zvláštní sazbou. i příjmy. na které se zvláš tní sazba daně neuplatňuje (nap ř. příjmy za kolky jazykové kurzy, přepravn ě). Částky nez ahrnované do základu dan ě v souvisl osti s rozpouš těním nedaňových rezerva opravn ých položek a s náklady neuznan ými v před chozíc h obdobích uplatnil vy šší. než jaké byly vykázány v jeho úč e t nic t ví. Neoprávněné sníže ní zá kladu dan ě roku 1998 č i n i lo Kč : 5. ustanovení 2.1 odst. 1 zákona o daních z příjmu. kde je mj. undeno: " Yý daj e (náklady) vynaloženěna doseieni, zajištěn i a udržen i zdanitelných přijmu se pro rjištěni základu dan ě ode čtou ve výši prokázaně poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem..... Porušení bylo zj ištěno u šesti poplatníků. kteří v některých případech neprokázali souvislost mezi vynaloženými náklady a zdanitelnými příjmy, Celkové neoprávn ěné snížení základu daně roku 1998 činilo Kč. Poplatníci do statečn ě neprokázali napt.: - čás tk u Kč uhrazenou dodavateli jako podíl na bankovních úrocích: - částku Kč za dopravu svých pracovníků na práci pro jiné organizace: - částku Kč za služby poskytnuté Sva zem dopravy; - čá stk u Kč, která byla na faktu ře za reklamní služby uvedena jako.reklama - H orky"; - částku Kč za služby fakturova né cestovní kanceláři. Obdobné porušeni bylo zj i š t ěno i v roce 1997 a v roce Náklady roku 1997 tak byly neoprávn ěn ě zv ýšeny Kč. náklady roku 1996 o K č ; 6. ustanovení U odst. 2 písm. d) II j) bod 4 zákona o daních z příjmu, kd e j e mj. uvedeno.

4 Čáslka 2 Vhlník :"'iejvyuiho kontrolního úfadu Stranil 'JO.. Vý daji (náklady) podle odstavce 1 jsou také... d) pfíspěvky prtivnickým osobám, po kud povinnost členstvívyplývá ze zvláštního zákona,... j) výdaje (náklady) na pracovni a sociálni podminkl', péči o zdraví a zvýšený rozsah dobyodpočinku zaměstnancůvynalo!ené na....j. provoz vlastnich zalizeni závodního stravování kromě hodnoty potravin..... Poru šen í bylo zji št ě no u tři poplatn íků, ktetí do svých výdajů ( nákladů) za hrnu li p ří spěvky právnid.. tým osobám, u nic hž povinnost členství nevypl ýva la ze zákona, a hodnotu potravin spotřebovaných pro p ř í pravu j ídel v závodnlch j ídelnác h, která nebyla doložena ptlj my. Neoprávn ě né sní ženi základu daně roku 1998 č i nilo I I Kč: 7. ustanovení 25 odst. I písm. a) zákona o daních z p ří jmů, kde je mj. uvedeno:..za výdaje (náklady) vynaložené k dosaženi, zajištění a udrženi plíjmu pro daňové účely netze uznat zejména a) výdaje (náklady) na pofízení hmotného majetku, nehmotného majetku ( 26) " Porušen í bylo zj iš těn o u dvou popl a tníků, k teř í zahrnuli do výdai ú(nákladů) výdaje spojené s pořízením hmotného a nehmotného maj etku. Neop r ávn ě n é sníženi základu da ně roku 1998 činilo I K č, Stej né porušení bylo zj iš t ě n o v roce 1997 a v roce 199 6, Naklady roku 1997 by ly neopráv n ěn ě zvý šeny Kč, nák lady rok u 1996 o Kč ; 8. ustanovení 25 odst. I písm. jl zákona o danícb z příjmů, kde je uvedeno: "Za vydaje (ná klady) vynaložené k dosa!ení, zajištěni a udr!eni příjmů pro daňové účely nelze uzn at zejména,.. j) výdaje nad limity stanovené timto zákonem nebo zvláštnimi předpisy... " Pop latník za hrnul do výdaj ů (nák la dů) úrazové pojištěni pracovn íků na d limit zákonného poji št ěn í odpovědno s t i zaměstnavatele za škodu pfí pracovním úrazu nebo nemoci z povoláni. Ne op rávněn é sníže ní základ u daně roku 1998 č ini lo K č ; 9. ustanovení 25 odst. 1 písm. p) z ákona o danícb z příjmů, kde je uvedeno:..za vj'daje (ná klady) vynaložené k dosaženi, zajištěni a udr!eni plíjmů pro daňové účely neize uznat zejména... p) technické zhodnoceni ( 33),..... Pop latník porušil uvede né ustanoven í tím, že do vý dajů (nákladu) za hrnul výdaje spojen é s technickým zhodnocením svého majetku, Základ daně roku 1998 lim byl neopr ávn ěně sn ížen o Kč. např, o: z měny a úpravy software ve výši Kč : rekonstruk ci budov a staveb ve \) 'ši Kč ; projekt}, zmčn a práce na změ n ác h sys témů vyt á p ěni budov ve v ýši Kč ; modernízaci kolejov ých vozidel ve v ýš í I Kč ; rekon stru kci nádrží na pohon né hmoty v celkové výši Kč. Porušení bylo zji š t ě no i " roce 1997 a v roce Náklady roku 1997 byly neop r á vn ěn ě zv ýšeny o I Kč, nák lady roku Kč.,",'hodnocení Při kontrole by lo zjištěno neoprávněné snížení základu daně z příjmu ve výši tis. K~ a ne sprá vn ě U poplatníků uplatněné snížení daně o lis. Kč. se opakují stejné nedostatky, zjtšrěnějižv minulých kont rolnícb akcícb NKÚ a zp úscbeně zejména nerespektov áním věcné a časov ě souvtslcstl \'ýdaju a příjmů v daném zdaňovacím období, zahrnováním lechnickéhozbod nocení majetku do v)'dajii., nedostatečným vedením analyt tck é účetní evidence p ro účely výpočtu základu daně či nesprávným postupem při \j'počtuzákladu daně. Dalším negathním jevem je zryšo\"ání da ňových \jdajů formou fakturace značných částekza růz né služby (za řízení společností, za zprostředkování,reklamu a peradensrvf) ča sto ze stran)' subjektů,které mají majetko\j podíl nebo vlastni rozhodující část akcíí společností. které úhrady pro\"ádějí. Kontrola prokázala také nesrovnalosti mezi " Tarifem jízdného a p řepravnéhc platným pro p racovníky Českýcb drah a pracovníky Ministerstva dopravy''(dále jen "tarif""), zákonem č. 9/1993 Sb o Českých dráhách. a zákonem o danícb z p říjm U. Tyto nesrovnalostí se tj'kaly omezenébo okruhu osob, které nejsou zaměstnanci organizací provozujleích veřejnou dopravu osob a přesto se na ně vztahuje uvedený tarif. stanm'ený Ministcrst\-'em dopravy, Použí'\'ání jízdních výhod těmito osobami není v zákoně o daních z příjmů řešeno. Součástí kontroly bylo i prevěřent postupu odvetaciho orgánu v přípa dě popsaném v kontrolním z ávěru NKÚ z konlrolníakce č. 98/01. kdy se edvolaci orgán ve věci doměření vysok é částky daně z příjmů nez to tožnil se stanevískem správce daně. ale vyhověl odvolání poplatníka. Své rozhodnutí pou ze postoupil na v ědomí spréveí daně, aniž b)' jej o d ůvedecb toboto rozbodnutí jinak Informoval, Tento postup je pro zajištění jednotnébo \j'konu správy daní zce la ncdostatečný. S kutečností zj ištěné při kontrole Yj'konu sprá\')' daní prameníze seuěasnýcb nedostatečnýchmožnostíobsazování IIstabilizace knlifikovanýcb p rac ovníků správců daně,z neúplného zajištěníoblasti daní obecně platnými právními předpisy a z nesouladu těchto předpisu s některým! dalšími právnlm í normami. Tím je negativněcvhvňovánanejenfonditlní stránkavýkonu sprá \'Y daně, ale předevššm jebo samotný rozsaha efektivnost.

5 Částka 2 Vi.tnlk :"i~j"yššlho kontrolnlho úřad Strana 91 Dodrlodníformálních náležitostí při \)'konu sprá \'Y daní je nimi důležitézejména v souvislosti s přfpadným dauím Nzením o daňových záležnosrecb. Byl zjištěn např. případ, kd~' nepřesnéoznačenípoplatníka na soudním podání ze strany správce daně mělo za následek zrušení rozhodnutí okresního soudu soudem \'Jšší instance. Dále byly zjištěny případychyhného uvádění odkazu na ustanoveni zákona o daních z příjmu ve zprávách o daňové kontrole a chybnépoužití příslušných ustancveni zákona o správě dani pří vydávánf rozhodnutí ze strany správců daně. V jednom případěbylo zjištěno, že popllltník uplatňoval \' období 5 let na daňovém přiznání snížení daně, které zákon o daních z příjmu neume žňcvat, Přesto ze strany sprá\'cíi dan ě nevznikl~'pochybnosti o správnosti jehopostupu. Tímjiždošlo u správce daně ke ztrátě práva část této daně doměřit. ROZSllh výkonusprávy danějedán jednakustanoveními zákona o správě daní a jednak možnostmi správců daně s ohledem na jejich personální a materiální vybavení při stálese Z\'Yšujícímpočtu poplatníků (např. u kontrclcvaaýcb správců daně se během roku 1998 zvýšil počet reg ístrcvan ých poplatníku daně z pfíjmu o vice než 10 %). Správci daně se soustřeďují v prvé řadě na činnosti, které je třeba bezpodmínečnězajistit, jako je vyměřcvéní a \)'účto\'ání daně. Další činnostijako \'ymáhání a kontrola daní jsou dosud málo účinné. Kontrola postupu správců daně při vymáhání nedoplatků dllní ukázala,že \' kontrolovaném období bylo \'Ymáhánocca JO % Clidm'anj'cbnedoplatkU a přes provedené úkony se podařilo vymoct pouze necelých 13% z vymáhaných nedoplatků,což představovalo cca 4 % z celkovýcb evidovaných nedoplatků. Příčiny spočínlypředevším v tom, že dllňo\; dlužníci \' době, kdy správce daně zjišťonlpodklady pro provedení daňověexekuce, už neměli na svých účtech žádné peněžní prostředkyani nevlastnili žádný majetek. K malé úspěšnostivyméhání přispěl i znllčný časo\'j' odstup (až 20 měsícú) od vzniku daňovéhonedoplatku k vydání \'ýzvy kjeho zaplaceni \' náhradní lhůtě a minimální v)'užh'ání zákonné možnosti zahájit \"~'máháníi bez předchozí \)-r;vy k zaplaceni daňovéhonedoplatku. V kcntrořovaném období neb)'ly také dosud závazným právním předpisem upraveny podrobnosti postupu při \'j'konu daňovéexekuce, zejména způsoby řešení střetuexekuce soudní a daňové, ačkoliv tuto povinnost ukládal zákon o správě daní Mínísrerstvu financí a Ministerstvu spravedlnosti již od roku Kontrolovaní sprévct daně podrobili \' roce 1998 daňcvě kontrole necelá 4 % poplatník ů daně z příjmu. Tento stav nedává záruk)' k dostatečnému \')llžití opravnění správců daně zjišťovatnebo prověřovatdaňo'\jzáklad nebo jiné okolnosti rozhodné pro správn éstanovéní daně, Naopllkzdeu části poplatníků reálně hrozíztráta oprávněn!daň doměřit. Za stávajícího personálního stavu při Z\')'šujícím se počtu poplatník ů nelze předpokládat Z\)Jenípočtu kontrol. Tato situacejezvláště nepříznivá u těch správců daně, kde dochází ke koncentrací velkého počtu poplatníků, poplatníkůs \'elkj'm objemem činnosti,s komplikovanou činnostíz hlediska daňevéhoa účetního či se složitým personálním II ekonomickým propojením. Jedním z nedostatků, na který již NKÚ pří minulých kontrolách \'ýpočtu základu daně z příjmů poukazo\'al.je skutečnost,že Ministerstvo financí řeší zajištění jednotného uplatňovánímnoha ustanovenizákona o daních z příjmu \'ydáyáním pokynů, které publikuje pouze ve Finančním zpravodaji, Do obsáhlého pokynu č , který nahradil předchozí vydané pokyny pro oblast daní z příjmů, byly navíc zapracovány i takové postupy a vysvětlení, které svým obsahem nejsou stanovením podrobností k jednotlivým ustanovením zákona, ale jeho úpravou II doplněním.jedná se např. o pokyny k 23, kde se zavádí nad rámec zákona pojem "ne\'j'znamné II pravidelně se opakující daňové\'ýdaje". pok)'ny k 24, kde je uveden okruh dalších daňovýchvýdajů,pokyny k 26, které obsahuji také seznam zllmení a předmětu, které se proúčelyod pisovánipovažujíza samostatné movit évěcí, přestože jsou pevně spojen)' s budovou nebo stavbou, pokyny k 33, kde se stano\; omezující podmínka k pojmu "změniltechnických parametrů".apod. Tyto pok)'n)" nejsou obecně z ávaznýml právními předpis)', a proto jejich uplatňováním dochází k zá\'llžnjm potížím. Ke zlepšení a zk\'alitnění sprá,'y daní z příjmů je potřebnédoplnit zákon a \)'dllt obecnězáuzný prá\'ní předpisve smyslu ustanoveni 39 písm, d) zákona o daních z příjmu, kterým by Ministersh'o financí upravilo podrobnosti k jednotlivým ustanovením zákona.

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/15129/2011/SÚ Lipník nad Bečvou, dne 13.10. 2011 Č.j.: MU/19587/2011/ Skartační znak:

Více

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o 1 I Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A podle vyhlášky 500/2002 Sb fma t;llí u.., pro.r.?.lu " ve zjednodušeném rozsahu ke ~n i 31. 12.2013 (v celých tisících Kč) I ~-= lm ~'~I P',:.-;~,"~

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Kasační stížnost není důvodná.

Kasační stížnost není důvodná. č. j. 7 Afs 32/2003 46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE:

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŢÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO ÚSTŘEDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE ODBOR REALIZACE MAJETKU 35146/A/2011-REMR VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: NAŠE

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok 5407_11.pdf 01 Finančnímu úřadu v, ve, pro Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. 02 ové identifi kační číslo C Z 03 Rodné číslo (identifi kační číslo) 04 ové přiznání*) řádné opravné

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 385 07/07 Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2007 pod č. 07/07.

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 109/2005-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona K 31.8.2011 změna postupu účtování ONM a OHM. V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. pořízení

Více

Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry

Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

SMLOUVA. na dodávku 50 ks p ř eno s ných tiskár en (dále jen "Sm lou va" ) 015/15/PP 89/160/2015. Česká republika - Nejvyšší kontrolní ú řad

SMLOUVA. na dodávku 50 ks p ř eno s ných tiskár en (dále jen Sm lou va ) 015/15/PP 89/160/2015. Česká republika - Nejvyšší kontrolní ú řad SMLOUVA na dodávku 50 ks p ř eno s ných tiskár en (dále jen "Sm lou va" ) Čís l o Smlouvy Prodávajícího Čís l o Sm louvy Kupujícího 015/15/PP 89/160/2015 -... - -- KAST, spol. S r.o. _. Česká republika

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více