99/21. říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "99/21. říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ 199 3 Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU."

Transkript

1 Částka 2 Vh tnik ~ ~j"yuího konlrolního ú řad Strana 87 99/21 Daň z příjmů právnických osob Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrol ní činnosli Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 1999 pod č í s lem 99/21. Kontrolní akci řídi l a kontrolní závěr vyp racoval č l e n NKÚ JUDr. František Bárta. Cílem kontroly bylo prověřit u poplatníků daně z pří jmů pr ávni ckých osob (dá le jen "da ň z příjmu") správ nost stanovení zá kladu této dan ě a její výpočet. Kontrola se sousttedila na zdaňova cí období roku 1998 a ve vybraných případech, souv isejících zejména se zji štěn ým nesprávným postupem v roce 1998, byly předmětem kontroly i skutečnosti předchá zejíc í ch zda ňovací c h období. Cílem kontroly u územních finančních orgánu bylo prověři t pln ěn í jejich povinností při správě daně z příjmů. Kontrolu pro ved ly pod le plánu kontrolní č i nno sti NKÚ skupiny kontrolujících NKÚ z odboru státních příjm ů a oblastních odboru v Beroun ě, M ostě, S okolově, Plzni, Č eskýc h Bud ějovicích, Pa rdubicích, B rně, Zlíně, O st ravě a Olomouci v době od zář í 1999 do února Kontrolované osob y: A. Poplatníci daně z příjmu pr ávnických osob '" (dále jen.poplatnící"): Báňská stavební spol eč nos t, spol. s r. o., Sokolov, Če s ké dráh y, státní organizace, Praha, D+G ELEKTRIK, spol. s. r. o., Kaplice, Elektrc porcel án Louny a. s.. Loun)', HAMÉ, a. s., Babice, HUTCHlNSON s. r. o., Rokycany, Masokombinát Loun)' a. s., Louny, Moravské ke ramícké závody a. s., R ájec-jes třebi, PROSPER TRADI NG a. s., Ostrava-Moravská Ostrava. REMOEX spol. s r. o., Chrudim, RENOPS CZ s. r. o.. Přerov, SAZKA, a. s., Praha, Sokolovské strojírny a. s., Sokolov, VARMUŽOVA PEKÁRNA. spol. s r. o., Boršice IIBuchlovíc. B. Územn í finanční orgány (dále j en..správci dan ě " ) : Finan čn í ředi telství pro hlavní město Prahu, Finan čn í úřad pro Prahu I, Finanční úřad pro Prahu 9, F inan ční úřad v Rakovníku, F inanční úřad v Lounech. Finanční úřad v Sokolově, Finanční úřad v Rokycanech, Finanční úřad v Kaplici, F i nanční úřad v Chrudimi. Finanční úřad v Blan sku, Finančn i úřad v Uherském Hradišti, * ) Označe ní kontrolo van ých osob registrovaných v obchodním rejs tř t k u ( po p ř. v jiné ev idenci) Je uváděno podle zaz nam e nan ého zně n í a zá mě rně (v zájmu př e sné ide ntifikace subjekt u) neni Sjed nocováno ani pra vop i sně upravováno Finanční úřad" P řerov ě. Finan čn í úřad Ostrava I. Kontrolní protokol nebyl poří zen u kontrolované osoby SAZKA, a. s., Praha - v této souvislostí probíhá říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které kontrolované osoby podaly v pěti případech, byly vypořádány vedoucími skupin kontrolují cích rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, která podaly dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU. K o le g i u m N K Ú na svém lx. zasedá ní, konaném dne 2. května 2000, s c h v á I i I o usnesením č. 7nX/2000 kon tro ln í zá v ěr v tomto zně n í : Úvod Základní právní úpravu v oblasti stanovení základu daně z p říjmu (dále je n,.základ daně " ) obsahuje zákon Č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve z ně n í pozděj ší ch předp i su (dálejen.záko n o daních z p říjmů"}, a v oblasti správy daní zákon Č. 33 7/1992 Sb., o sp ravě daní a poplatků, ve z ně n í pozd ěj ších předp i sů (dále j en " zákon o sp r ávě dani"). Vedle těchto základních předpi su by lo nutné pti kontrole vych ázet z celé řad}' dalších právních předpi sů zejména z oblasti ú čet nictví, tvorby rezerv apod. Dan z příjmu p ředstavuje význa m n ýpříjem státního rozpoč t u. Za rok 1998 č i n il celostátní p ředpis této daně vice než 56 mld. K č, inkasováno bylo pře s 52 mld. Kč. Podil kontrolovaných s právců daně na ce lkov ém objemu předepsané dan ě v roce 1998 činil 15,6 %. Správou daně se podle ustanovení zákona o spravě daní rozumí pr ávo spr ávc ů daně či ni t o patře ní potřebn á ke správnému a úplnému zj iště ní, stanovení a splnění daňových povinností, zej ména právo vyhledávat daň o vé subjekty, daň vyměřit, vybral, vyú čtovat, vym áhat nebo kontrolovat sp lnění da ňov ých povinností. Pozná mka : Jed notliv á ustan oveni pr ávních p ř edpis ů citovaná v tomto kontrolním závě ru JSou u v á děn a ve z něn í platn ém pro kont rolované obdo bí N ej záužnějš í kontrolní zjištěn í I. Správci daně nedostatečněl.,.-užínli je dn otlh'á ust a noveni zá kona o sp ráv ě da ní či ne postupovaf v souta-

2 Č á stka 2 \'htnlk :"I ~j'-yššiho kontrolniho úřad Strana 88 du S ust anevenímí tohoto zákona např. v těchto případech: I. V ustanovení 16 odst. I z ákona o spr áv ě d.llni je uvedene:..daňovou kontrolou pracovnik správce danl7jiš"uj e nebo provlřuje daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodnépro spravn é stanoveni daniu da ňového subjektu nebo nll mistě, kdeje to vzhledem k ů čelu kontroly nejvhodnljši. Daňová kontrola se provadi v rozsahu nezbytně nutnémpro dosaženi účelu podle tohoto z ákona:" Da ňov á kon tro la není prováděna v dostate čn ém rozsah u a nezaručuje, že bude dosaženo jejího účelu. tj. zkontrolovat, zda poplatníci splni li své daňové povinnosti ve stanovené výší a době. U kontrolovaných správců daně byly zjišťov ány počty registrovaných popla tníků daně z příjmu, počty proveden ých kon tro l, počty pracov ník ů provádějících tyto kon troly. Za daného stanl j sou jednotliv í správc i d aně schopni uskutečnit kontrolu u každého poplatníka v rozmezí 9 až 80 let. Ptitom u sp r ávc ů daně s vyšším počtem registrovaných pop latníků (např a více) je toto období , resp. 80 let. U čá s ti poplatníku tak dochází k prom l čen í práva správce dan ě da ň vyměř it nebo domětit. Neuč i n i -l i správce daně úkon sm ěřující k vym ěřen í daně nebo j ejímu dodatečn ému stanovení, toto právo zaniká po uplynutí tří let od konce zda ň ovací ho období, v němž vznikla povinnost podat daňové p ři zna ní nebo hlášeni nebo v n ěm ž vznikla daňo vá pov innost, aniž by zde souča s ně byla pov innost daňové přiznání nebo hlášení podat. 2. V ustanovení 32 odst. 2 písm. c) Zlikona o spr áv ě danije uvedeno...z akladni n áležitosti rozhodnutí jsou. c) přesn é ozn ačenip ěíjemce rozhodnuti, " Dva správci daně uvedli v osmi případech na sv ých rozhodnutích označení příjemce rozhodnutí, kt eré nesouhlasilo s obchodnim jménem poplatníka uvedeným v obchodním rej stř í ku. 3. V ustanovení 43 odst. 1 zákona o spr áv ě daní je uvedene:.. Vzniknou-li pochybnosti o správnosti, pravdivosti. prúkaznosti nebo úplnosti podaného daňov ého přiznáninebo hlošení, nebo dodate čn ého daňov ého přizn áni nebo hlášeni II dokladů daňovým subjektem předloženýchnebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, sdllísprávce daně tytopochybnosti daňov ému subj ektu a vyz ve j ej, aby se k nim vyjadřil, zej ména, aby n eúplné udaje doplnil, nejasnosti vysvětlila nepravdivé údaj e opravil nebo pravdivost udaj" řadn l proka,al... Bylo zj ištěno, že z 20 kontrolo van ých případů nevyzval správce daně v sed mi pří pad ech k dopln ění da ňo vé ho přiz ná n í o c hybějic t úd aje. V této souvislosti bylo dá le u j ednoho správce dan ě zj iš tě n o, že poplat ník s odkazem na rozhodnutí Ministersrva financí ČR z roku 1991 uplatnil na při znáních k dani v letech snížení daně z příjmu v celkové v ýši Kč. Uvedené rozhodnutí se tj-kalo úlev na důchodové da ni rozpou š t ěn ím zt ráty hospodařeni poplatníka z let 1991 a 1992 a s úč i n no s tí da ňov ých zákon ů nové da ň ové soustavy ztratilo platnost. Zákon o daníc h z p ř íj mů takovéto snížení daně neumožňuje. Poplatník měl v p růb ěhu uveden ého období mí stni p ř í s lušnost u tř í správců daně, u žádného z nich však nevznikl}' pochybnosti o sp rávnosti postupu pop latníka. 4. V ustanovení 65 odst. 1 zákona o sp rá v ě daní je uvedener "..\právce daně m ůže zcela nebo zčasti prominout daňový nedoplatek, byla-li by jeho vymáhanim važně ohrožena výživa daňovéhodlužníka nebo osob najeho výživu odkázaných, nebo pokud by vymahání nedoplatku vedlo k hospodálskemu zániku daňového dlu! nika, při nim!by výnos,jeho likvidace byl pravdlpodobn ě nitii netj im vytvořena dllň v p řiltim daňovém obdob/osp/nlní podminek prouplmnlnítohoto ustanoveni rjisti správce dani podle pomůcek. " Sprá vce dan ě vydal rozhodnutí s odvolání m na uvedené ustanovení. aniž by k tomu byly důvody a aniž by zj išťova l, zda jsou splněn)' podmínky pro jeho uplatněni. Poplatník žádal o prominu tí příslu šenství dan ě podle 55a záko na o správ ě daní. II. Poplatníci porušili us tanovení zákona o daních z příjmů tím, že neplnili řádně sv é d aňové povinnosti, nap ř. v následujících případech : l. ustanovení 18 odst. 1 zákona o daních z p říj mu. k de je uvedeno: "Předmětem danijsou přijmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládáni s veškerým majetkem {d ále j en 'přijmy '), neni-li dále stan oveno jinak.«poplat ník zahrnul do zdanitelný ch příjmů roku 1998 "i -nosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků pouze ve v ýši přijatého nájemného. Své příjmy a základ daně tak. neop r ávn ěn ě sníž il o K č ; 2. ustanoveni 23 odst. 1 z ákona o daních z příjmu. kde je uvedeno: s vyiim "Základem dan i j e rozdíl, o který p řijmy, kou přijmu, ktere nejsou předmětem daně a p lijmii osvobozených od danl,převyšujivýdaje (náklady), a to při respekto vaníjejich věcné a časové souvislosti v dan ém zdaňovaefm období, upravený podle násiedujíefch odstavců. " Porušen i bylo zj iště no u šesti poplatn íků, ktet í nerespekt ovali věcn ou a č a sovou souv islos t př íjmu a výdaj ů ( nákladů). Neopr ávně n é snížení základ u daně roku čin ilo K č. Jedna lo se např. o:

3 Částka 2 Vist n ík N~jyyšiíbo kontrolního úřadu 2000 Strana 89 - náklady z vyúčtován í p ohrani ční ch a jiných výkonu cizích železnic za j iná zdaňovací období ve výší Kč : - práce provedené v roce 1997 na odstranění následků dvou eko logických havárií a staré ekologické z á těže v celkové vý ši I Kč: - přepravn ě a práce mechanismůprovedené v roce 1997 ve v)'ši Kč : - školení a výcvik za mě st na n c ů pr ovede né v roce 1997 "C v)-ši Kč : - vyú čtov án í pr ávn ích služeb poskytnutých v roce 1997 ve výši 30 I 188 Kč : - opravy vo zidel provedené v roce 1997 ve v ýši K č; - provize a odměny za zp ro s t ř e dk ov á n í prodeje výrobků v roce 1997 ve výši Kč : - clo vzt ahuj ící se k materíálu spotřebova nému v roce 1997 ve v ý ší K č ; - část pojistného motorových vozidel vztahuj ící se k jinému zda ňovací m u období" celkové \) 'ši Kč : - úroky z prodlení ve v ýš i Kč uhrazené v roce 1997 započtením vz ájemn ých pohledávek a závazků: 3. ustanovení 23 odst. 3 zé kona o daních z příjm ů, kde je mj. uveden o:..hospodářský výsledek nebo rozdílmezi pfijmy a výdaji podle odstavce 2 se upravi o částky, kter é nelte podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů) nebojsou do nich zahrnuté v nesprávně vý Ji, o částky odečtené odzákladu daněpodle ].I odst. 2 pism. za) a 34 odst. 3 při nedodržen i stanovených podminek, a o veškeré částky neopr évn ěnětkracujícip ňjmy." Porušení bylo zj išt ě no u t ři pop latníků, kteří pti ' )" po čtu základu dan ě neupravili hospod á řský výsledek o čá s tky, které nclzc podle zákona o daních z příjmu zahrnout do výdajů (nákladů). a o částky neopravn ěn ě zkracující příjmy, Neo prá v n ě né sní žení základu daně roku 1998 čínil o Kč. K porušení došlo např. v případech. kdy: čá s t dota ce a finančních příspěvků ve výši K č neby la zahrnuta do př íjm ů : nebyla zrušena rezerva ve v ýši Kč na opravy budov, které byly prodány; nebyly za ú č t ová ny nároky na úhradu soudních poplatků ve výši Kč: - byly zahrn uty náklad)' na vybave ní a provoz nemovitosti, která nebyla využívána k dosahování příjmů. ve v ýš i Kč ; zaplacená kauce a záloha na po ří zení bytu byly zahrnuty do nákladu v celkové výši Kč, Obdobné porušeni bylo zj iš tě no u dvou popla tníků i ve zd a ňova cí m období roku 1997 v celkové v ýši Kč ; 4. ust anovení 23 odst. 4 písm. a) a e) bod 1 a 2 zákona o da ních z příjmů, kde je uvedeno:..do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnuji a) u poplatniku uvedených v 2 odst. 2, v 17odst. 3 s vyjímkou penzijnich fondů a u stálé provozovny ( 22 odst. 2) přijmy, z nichue daň vybirána zvlúštnisazbou podle 36 odst. 2 kromě úrokových pffjmů vymezených v 36 odst. 6 písm. a). U peniijnichfondůse do základu daněnezahrnuji ve šker é pfijmy, z nicbtje daň vybiránazvlájtní sazbou a36 odst. 2),... e) fástky uičtovanédo přijmu (výno.fů), pokud 1. souvisejí s rozpouštěnim rezerv a opravných položek, jejichž tvorba nebyla pro daňově účely výdajem (nákladem) na dosa1.ení, zaj i.ftěn ; a udrženi přijmů, 1. sou visejís vydaj i (náklad)') neuznanými v pfedchoveh zdaňovacich obdobich jako vý daj e (náklady) na dosaženi, zajištěni a udrženi přijmů, a to maximálně do vy je těchto neuznaných výdajů (nákladů) v p fedchovch zdaňovacich obdob ích,..... Poplatník uvedl na daňovém přiznání mezi příjmy, z nichž je daň vybír ána zvláštní sazbou. i příjmy. na které se zvláš tní sazba daně neuplatňuje (nap ř. příjmy za kolky jazykové kurzy, přepravn ě). Částky nez ahrnované do základu dan ě v souvisl osti s rozpouš těním nedaňových rezerva opravn ých položek a s náklady neuznan ými v před chozíc h obdobích uplatnil vy šší. než jaké byly vykázány v jeho úč e t nic t ví. Neoprávněné sníže ní zá kladu dan ě roku 1998 č i n i lo Kč : 5. ustanovení 2.1 odst. 1 zákona o daních z příjmu. kde je mj. undeno: " Yý daj e (náklady) vynaloženěna doseieni, zajištěn i a udržen i zdanitelných přijmu se pro rjištěni základu dan ě ode čtou ve výši prokázaně poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem..... Porušení bylo zj ištěno u šesti poplatníků. kteří v některých případech neprokázali souvislost mezi vynaloženými náklady a zdanitelnými příjmy, Celkové neoprávn ěné snížení základu daně roku 1998 činilo Kč. Poplatníci do statečn ě neprokázali napt.: - čás tk u Kč uhrazenou dodavateli jako podíl na bankovních úrocích: - částku Kč za dopravu svých pracovníků na práci pro jiné organizace: - částku Kč za služby poskytnuté Sva zem dopravy; - čá stk u Kč, která byla na faktu ře za reklamní služby uvedena jako.reklama - H orky"; - částku Kč za služby fakturova né cestovní kanceláři. Obdobné porušeni bylo zj i š t ěno i v roce 1997 a v roce Náklady roku 1997 tak byly neoprávn ěn ě zv ýšeny Kč. náklady roku 1996 o K č ; 6. ustanovení U odst. 2 písm. d) II j) bod 4 zákona o daních z příjmu, kd e j e mj. uvedeno.

4 Čáslka 2 Vhlník :"'iejvyuiho kontrolního úfadu Stranil 'JO.. Vý daji (náklady) podle odstavce 1 jsou také... d) pfíspěvky prtivnickým osobám, po kud povinnost členstvívyplývá ze zvláštního zákona,... j) výdaje (náklady) na pracovni a sociálni podminkl', péči o zdraví a zvýšený rozsah dobyodpočinku zaměstnancůvynalo!ené na....j. provoz vlastnich zalizeni závodního stravování kromě hodnoty potravin..... Poru šen í bylo zji št ě no u tři poplatn íků, ktetí do svých výdajů ( nákladů) za hrnu li p ří spěvky právnid.. tým osobám, u nic hž povinnost členství nevypl ýva la ze zákona, a hodnotu potravin spotřebovaných pro p ř í pravu j ídel v závodnlch j ídelnác h, která nebyla doložena ptlj my. Neoprávn ě né sní ženi základu daně roku 1998 č i nilo I I Kč: 7. ustanovení 25 odst. I písm. a) zákona o daních z p ří jmů, kde je mj. uvedeno:..za výdaje (náklady) vynaložené k dosaženi, zajištění a udrženi plíjmu pro daňové účely netze uznat zejména a) výdaje (náklady) na pofízení hmotného majetku, nehmotného majetku ( 26) " Porušen í bylo zj iš těn o u dvou popl a tníků, k teř í zahrnuli do výdai ú(nákladů) výdaje spojené s pořízením hmotného a nehmotného maj etku. Neop r ávn ě n é sníženi základu da ně roku 1998 činilo I K č, Stej né porušení bylo zj iš t ě n o v roce 1997 a v roce 199 6, Naklady roku 1997 by ly neopráv n ěn ě zvý šeny Kč, nák lady rok u 1996 o Kč ; 8. ustanovení 25 odst. I písm. jl zákona o danícb z příjmů, kde je uvedeno: "Za vydaje (ná klady) vynaložené k dosa!ení, zajištěni a udr!eni příjmů pro daňové účely nelze uzn at zejména,.. j) výdaje nad limity stanovené timto zákonem nebo zvláštnimi předpisy... " Pop latník za hrnul do výdaj ů (nák la dů) úrazové pojištěni pracovn íků na d limit zákonného poji št ěn í odpovědno s t i zaměstnavatele za škodu pfí pracovním úrazu nebo nemoci z povoláni. Ne op rávněn é sníže ní základ u daně roku 1998 č ini lo K č ; 9. ustanovení 25 odst. 1 písm. p) z ákona o danícb z příjmů, kde je uvedeno:..za vj'daje (ná klady) vynaložené k dosaženi, zajištěni a udr!eni plíjmů pro daňové účely neize uznat zejména... p) technické zhodnoceni ( 33),..... Pop latník porušil uvede né ustanoven í tím, že do vý dajů (nákladu) za hrnul výdaje spojen é s technickým zhodnocením svého majetku, Základ daně roku 1998 lim byl neopr ávn ěně sn ížen o Kč. např, o: z měny a úpravy software ve výši Kč : rekonstruk ci budov a staveb ve \) 'ši Kč ; projekt}, zmčn a práce na změ n ác h sys témů vyt á p ěni budov ve v ýši Kč ; modernízaci kolejov ých vozidel ve v ýš í I Kč ; rekon stru kci nádrží na pohon né hmoty v celkové výši Kč. Porušení bylo zji š t ě no i " roce 1997 a v roce Náklady roku 1997 byly neop r á vn ěn ě zv ýšeny o I Kč, nák lady roku Kč.,",'hodnocení Při kontrole by lo zjištěno neoprávněné snížení základu daně z příjmu ve výši tis. K~ a ne sprá vn ě U poplatníků uplatněné snížení daně o lis. Kč. se opakují stejné nedostatky, zjtšrěnějižv minulých kont rolnícb akcícb NKÚ a zp úscbeně zejména nerespektov áním věcné a časov ě souvtslcstl \'ýdaju a příjmů v daném zdaňovacím období, zahrnováním lechnickéhozbod nocení majetku do v)'dajii., nedostatečným vedením analyt tck é účetní evidence p ro účely výpočtu základu daně či nesprávným postupem při \j'počtuzákladu daně. Dalším negathním jevem je zryšo\"ání da ňových \jdajů formou fakturace značných částekza růz né služby (za řízení společností, za zprostředkování,reklamu a peradensrvf) ča sto ze stran)' subjektů,které mají majetko\j podíl nebo vlastni rozhodující část akcíí společností. které úhrady pro\"ádějí. Kontrola prokázala také nesrovnalosti mezi " Tarifem jízdného a p řepravnéhc platným pro p racovníky Českýcb drah a pracovníky Ministerstva dopravy''(dále jen "tarif""), zákonem č. 9/1993 Sb o Českých dráhách. a zákonem o danícb z p říjm U. Tyto nesrovnalostí se tj'kaly omezenébo okruhu osob, které nejsou zaměstnanci organizací provozujleích veřejnou dopravu osob a přesto se na ně vztahuje uvedený tarif. stanm'ený Ministcrst\-'em dopravy, Použí'\'ání jízdních výhod těmito osobami není v zákoně o daních z příjmů řešeno. Součástí kontroly bylo i prevěřent postupu odvetaciho orgánu v přípa dě popsaném v kontrolním z ávěru NKÚ z konlrolníakce č. 98/01. kdy se edvolaci orgán ve věci doměření vysok é částky daně z příjmů nez to tožnil se stanevískem správce daně. ale vyhověl odvolání poplatníka. Své rozhodnutí pou ze postoupil na v ědomí spréveí daně, aniž b)' jej o d ůvedecb toboto rozbodnutí jinak Informoval, Tento postup je pro zajištění jednotnébo \j'konu správy daní zce la ncdostatečný. S kutečností zj ištěné při kontrole Yj'konu sprá\')' daní prameníze seuěasnýcb nedostatečnýchmožnostíobsazování IIstabilizace knlifikovanýcb p rac ovníků správců daně,z neúplného zajištěníoblasti daní obecně platnými právními předpisy a z nesouladu těchto předpisu s některým! dalšími právnlm í normami. Tím je negativněcvhvňovánanejenfonditlní stránkavýkonu sprá \'Y daně, ale předevššm jebo samotný rozsaha efektivnost.

5 Částka 2 Vi.tnlk :"i~j"yššlho kontrolnlho úřad Strana 91 Dodrlodníformálních náležitostí při \)'konu sprá \'Y daní je nimi důležitézejména v souvislosti s přfpadným dauím Nzením o daňových záležnosrecb. Byl zjištěn např. případ, kd~' nepřesnéoznačenípoplatníka na soudním podání ze strany správce daně mělo za následek zrušení rozhodnutí okresního soudu soudem \'Jšší instance. Dále byly zjištěny případychyhného uvádění odkazu na ustanoveni zákona o daních z příjmu ve zprávách o daňové kontrole a chybnépoužití příslušných ustancveni zákona o správě dani pří vydávánf rozhodnutí ze strany správců daně. V jednom případěbylo zjištěno, že popllltník uplatňoval \' období 5 let na daňovém přiznání snížení daně, které zákon o daních z příjmu neume žňcvat, Přesto ze strany sprá\'cíi dan ě nevznikl~'pochybnosti o správnosti jehopostupu. Tímjiždošlo u správce daně ke ztrátě práva část této daně doměřit. ROZSllh výkonusprávy danějedán jednakustanoveními zákona o správě daní a jednak možnostmi správců daně s ohledem na jejich personální a materiální vybavení při stálese Z\'Yšujícímpočtu poplatníků (např. u kontrclcvaaýcb správců daně se během roku 1998 zvýšil počet reg ístrcvan ých poplatníku daně z pfíjmu o vice než 10 %). Správci daně se soustřeďují v prvé řadě na činnosti, které je třeba bezpodmínečnězajistit, jako je vyměřcvéní a \)'účto\'ání daně. Další činnostijako \'ymáhání a kontrola daní jsou dosud málo účinné. Kontrola postupu správců daně při vymáhání nedoplatků dllní ukázala,že \' kontrolovaném období bylo \'Ymáhánocca JO % Clidm'anj'cbnedoplatkU a přes provedené úkony se podařilo vymoct pouze necelých 13% z vymáhaných nedoplatků,což představovalo cca 4 % z celkovýcb evidovaných nedoplatků. Příčiny spočínlypředevším v tom, že dllňo\; dlužníci \' době, kdy správce daně zjišťonlpodklady pro provedení daňověexekuce, už neměli na svých účtech žádné peněžní prostředkyani nevlastnili žádný majetek. K malé úspěšnostivyméhání přispěl i znllčný časo\'j' odstup (až 20 měsícú) od vzniku daňovéhonedoplatku k vydání \'ýzvy kjeho zaplaceni \' náhradní lhůtě a minimální v)'užh'ání zákonné možnosti zahájit \"~'máháníi bez předchozí \)-r;vy k zaplaceni daňovéhonedoplatku. V kcntrořovaném období neb)'ly také dosud závazným právním předpisem upraveny podrobnosti postupu při \'j'konu daňovéexekuce, zejména způsoby řešení střetuexekuce soudní a daňové, ačkoliv tuto povinnost ukládal zákon o správě daní Mínísrerstvu financí a Ministerstvu spravedlnosti již od roku Kontrolovaní sprévct daně podrobili \' roce 1998 daňcvě kontrole necelá 4 % poplatník ů daně z příjmu. Tento stav nedává záruk)' k dostatečnému \')llžití opravnění správců daně zjišťovatnebo prověřovatdaňo'\jzáklad nebo jiné okolnosti rozhodné pro správn éstanovéní daně, Naopllkzdeu části poplatníků reálně hrozíztráta oprávněn!daň doměřit. Za stávajícího personálního stavu při Z\')'šujícím se počtu poplatník ů nelze předpokládat Z\)Jenípočtu kontrol. Tato situacejezvláště nepříznivá u těch správců daně, kde dochází ke koncentrací velkého počtu poplatníků, poplatníkůs \'elkj'm objemem činnosti,s komplikovanou činnostíz hlediska daňevéhoa účetního či se složitým personálním II ekonomickým propojením. Jedním z nedostatků, na který již NKÚ pří minulých kontrolách \'ýpočtu základu daně z příjmů poukazo\'al.je skutečnost,že Ministerstvo financí řeší zajištění jednotného uplatňovánímnoha ustanovenizákona o daních z příjmu \'ydáyáním pokynů, které publikuje pouze ve Finančním zpravodaji, Do obsáhlého pokynu č , který nahradil předchozí vydané pokyny pro oblast daní z příjmů, byly navíc zapracovány i takové postupy a vysvětlení, které svým obsahem nejsou stanovením podrobností k jednotlivým ustanovením zákona, ale jeho úpravou II doplněním.jedná se např. o pokyny k 23, kde se zavádí nad rámec zákona pojem "ne\'j'znamné II pravidelně se opakující daňové\'ýdaje". pok)'ny k 24, kde je uveden okruh dalších daňovýchvýdajů,pokyny k 26, které obsahuji také seznam zllmení a předmětu, které se proúčelyod pisovánipovažujíza samostatné movit évěcí, přestože jsou pevně spojen)' s budovou nebo stavbou, pokyny k 33, kde se stano\; omezující podmínka k pojmu "změniltechnických parametrů".apod. Tyto pok)'n)" nejsou obecně z ávaznýml právními předpis)', a proto jejich uplatňováním dochází k zá\'llžnjm potížím. Ke zlepšení a zk\'alitnění sprá,'y daní z příjmů je potřebnédoplnit zákon a \)'dllt obecnězáuzný prá\'ní předpisve smyslu ustanoveni 39 písm, d) zákona o daních z příjmu, kterým by Ministersh'o financí upravilo podrobnosti k jednotlivým ustanovením zákona.

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo50_.pdf - Adobe Acrobat Professional Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identi

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 m VESELÍ l i l i NAD MORAVOU KONTROLNÍ ŘÁD Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 1. Kontrolní řád Města Veselí nad Moravou upravuje zásady a postupy kontrolní činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

k dani z příjmů právnických osob

k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu Prahu - Jizní ˇ Mesto ˇ Daňové identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné ===== opravné dodatečné ===== Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání

Více

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce.

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Okresnímu (Obvodnímu, M stskému)1/ soudu v Oprávn ný: 2/ se sídlem (bytem) I O (r..): Jednající (statutární

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

Kasační stížnost není důvodná.

Kasační stížnost není důvodná. č. j. 7 Afs 32/2003 46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ)

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) Povinnost splnit FZ Finanční zdraví (FZ) se vyhodnocuje, pokud je ve Specifické části Pravidel pro žadatele k jednotlivým operacím stanovena podmínka jeho splnění.

Více

2. Jak se s tá t d ra ž e b n ík e m Ú častníci d ra žb y... 19

2. Jak se s tá t d ra ž e b n ík e m Ú častníci d ra žb y... 19 5 O b sa h I. V e ře jn é d ra ž b y 1. D ra ž b a... 17 2. Jak se s tá t d ra ž e b n ík e m... 18 3. Ú častníci d ra žb y... 19 4. S polečná pravidla p ro d ražby (dobrovolné i n ed o b ro v o ln é )...20

Více

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o 1 I Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A podle vyhlášky 500/2002 Sb fma t;llí u.., pro.r.?.lu " ve zjednodušeném rozsahu ke ~n i 31. 12.2013 (v celých tisících Kč) I ~-= lm ~'~I P',:.-;~,"~

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob 0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Identi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE:

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŢÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO ÚSTŘEDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE ODBOR REALIZACE MAJETKU 35146/A/2011-REMR VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: NAŠE

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 17

MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 17 MÚZO PRAHA - 2010/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 17 MÚZO PRAHA - 2010/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 8/ 17 ORGANIZACE: 48112089 Příloha č.3 - Přehled o peněžních tocích

Více

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena, a skutečně zaplacenou částkou. Daní, která měla být zaplacena, může

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je V době konání semináře nebyly publikovány žádné oficiální výklady k novele zákona o daních z příjmů umožňující použití paušální výdaje na dopravu. Situaci v aplikaci tohoto nového ustanovení zákona navíc

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 164077/16/7100-10111-401062 Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] Zákon č.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona K 31.8.2011 změna postupu účtování ONM a OHM. V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. pořízení

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/15129/2011/SÚ Lipník nad Bečvou, dne 13.10. 2011 Č.j.: MU/19587/2011/ Skartační znak:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok 5407_11.pdf 01 Finančnímu úřadu v, ve, pro Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. 02 ové identifi kační číslo C Z 03 Rodné číslo (identifi kační číslo) 04 ové přiznání*) řádné opravné

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek

Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek ROZVAHA Rozvaha Úč POD 1-01 účetní jednotka doručí v plném rozsahu účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k 31.12. 2008 Název a sídlo účetní jednotky za daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ. . y g Výtisk Č, 1 ~~ ~~ Čj: EK/3049/1 1

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ. . y g Výtisk Č, 1 ~~ ~~ Čj: EK/3049/1 1 ~up KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMCKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ r; OBCÍ A KO TROL Y rva 18. 306 13 P7cn

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Rozvaha analyticky TEDOS Mikulov s.r.o. IČ: Rok: 2015 Dne:

Rozvaha analyticky TEDOS Mikulov s.r.o. IČ: Rok: 2015 Dne: Rozvaha analyticky Strana 1 Aktiva 022 Samostatné hmotné movité věci a s 11327188,00 72500,00 0,00 72500,00 11399688,00 022000 Samostatné hmotné movité věci a 8674136,00 72500,00 0,00 72500,00 8746636,00

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více