99/21. říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "99/21. říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ 199 3 Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU."

Transkript

1 Částka 2 Vh tnik ~ ~j"yuího konlrolního ú řad Strana 87 99/21 Daň z příjmů právnických osob Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrol ní činnosli Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 1999 pod č í s lem 99/21. Kontrolní akci řídi l a kontrolní závěr vyp racoval č l e n NKÚ JUDr. František Bárta. Cílem kontroly bylo prověřit u poplatníků daně z pří jmů pr ávni ckých osob (dá le jen "da ň z příjmu") správ nost stanovení zá kladu této dan ě a její výpočet. Kontrola se sousttedila na zdaňova cí období roku 1998 a ve vybraných případech, souv isejících zejména se zji štěn ým nesprávným postupem v roce 1998, byly předmětem kontroly i skutečnosti předchá zejíc í ch zda ňovací c h období. Cílem kontroly u územních finančních orgánu bylo prověři t pln ěn í jejich povinností při správě daně z příjmů. Kontrolu pro ved ly pod le plánu kontrolní č i nno sti NKÚ skupiny kontrolujících NKÚ z odboru státních příjm ů a oblastních odboru v Beroun ě, M ostě, S okolově, Plzni, Č eskýc h Bud ějovicích, Pa rdubicích, B rně, Zlíně, O st ravě a Olomouci v době od zář í 1999 do února Kontrolované osob y: A. Poplatníci daně z příjmu pr ávnických osob '" (dále jen.poplatnící"): Báňská stavební spol eč nos t, spol. s r. o., Sokolov, Če s ké dráh y, státní organizace, Praha, D+G ELEKTRIK, spol. s. r. o., Kaplice, Elektrc porcel án Louny a. s.. Loun)', HAMÉ, a. s., Babice, HUTCHlNSON s. r. o., Rokycany, Masokombinát Loun)' a. s., Louny, Moravské ke ramícké závody a. s., R ájec-jes třebi, PROSPER TRADI NG a. s., Ostrava-Moravská Ostrava. REMOEX spol. s r. o., Chrudim, RENOPS CZ s. r. o.. Přerov, SAZKA, a. s., Praha, Sokolovské strojírny a. s., Sokolov, VARMUŽOVA PEKÁRNA. spol. s r. o., Boršice IIBuchlovíc. B. Územn í finanční orgány (dále j en..správci dan ě " ) : Finan čn í ředi telství pro hlavní město Prahu, Finan čn í úřad pro Prahu I, Finanční úřad pro Prahu 9, F inan ční úřad v Rakovníku, F inanční úřad v Lounech. Finanční úřad v Sokolově, Finanční úřad v Rokycanech, Finanční úřad v Kaplici, F i nanční úřad v Chrudimi. Finanční úřad v Blan sku, Finančn i úřad v Uherském Hradišti, * ) Označe ní kontrolo van ých osob registrovaných v obchodním rejs tř t k u ( po p ř. v jiné ev idenci) Je uváděno podle zaz nam e nan ého zně n í a zá mě rně (v zájmu př e sné ide ntifikace subjekt u) neni Sjed nocováno ani pra vop i sně upravováno Finanční úřad" P řerov ě. Finan čn í úřad Ostrava I. Kontrolní protokol nebyl poří zen u kontrolované osoby SAZKA, a. s., Praha - v této souvislostí probíhá říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které kontrolované osoby podaly v pěti případech, byly vypořádány vedoucími skupin kontrolují cích rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, která podaly dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU. K o le g i u m N K Ú na svém lx. zasedá ní, konaném dne 2. května 2000, s c h v á I i I o usnesením č. 7nX/2000 kon tro ln í zá v ěr v tomto zně n í : Úvod Základní právní úpravu v oblasti stanovení základu daně z p říjmu (dále je n,.základ daně " ) obsahuje zákon Č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve z ně n í pozděj ší ch předp i su (dálejen.záko n o daních z p říjmů"}, a v oblasti správy daní zákon Č. 33 7/1992 Sb., o sp ravě daní a poplatků, ve z ně n í pozd ěj ších předp i sů (dále j en " zákon o sp r ávě dani"). Vedle těchto základních předpi su by lo nutné pti kontrole vych ázet z celé řad}' dalších právních předpi sů zejména z oblasti ú čet nictví, tvorby rezerv apod. Dan z příjmu p ředstavuje význa m n ýpříjem státního rozpoč t u. Za rok 1998 č i n il celostátní p ředpis této daně vice než 56 mld. K č, inkasováno bylo pře s 52 mld. Kč. Podil kontrolovaných s právců daně na ce lkov ém objemu předepsané dan ě v roce 1998 činil 15,6 %. Správou daně se podle ustanovení zákona o spravě daní rozumí pr ávo spr ávc ů daně či ni t o patře ní potřebn á ke správnému a úplnému zj iště ní, stanovení a splnění daňových povinností, zej ména právo vyhledávat daň o vé subjekty, daň vyměřit, vybral, vyú čtovat, vym áhat nebo kontrolovat sp lnění da ňov ých povinností. Pozná mka : Jed notliv á ustan oveni pr ávních p ř edpis ů citovaná v tomto kontrolním závě ru JSou u v á děn a ve z něn í platn ém pro kont rolované obdo bí N ej záužnějš í kontrolní zjištěn í I. Správci daně nedostatečněl.,.-užínli je dn otlh'á ust a noveni zá kona o sp ráv ě da ní či ne postupovaf v souta-

2 Č á stka 2 \'htnlk :"I ~j'-yššiho kontrolniho úřad Strana 88 du S ust anevenímí tohoto zákona např. v těchto případech: I. V ustanovení 16 odst. I z ákona o spr áv ě d.llni je uvedene:..daňovou kontrolou pracovnik správce danl7jiš"uj e nebo provlřuje daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodnépro spravn é stanoveni daniu da ňového subjektu nebo nll mistě, kdeje to vzhledem k ů čelu kontroly nejvhodnljši. Daňová kontrola se provadi v rozsahu nezbytně nutnémpro dosaženi účelu podle tohoto z ákona:" Da ňov á kon tro la není prováděna v dostate čn ém rozsah u a nezaručuje, že bude dosaženo jejího účelu. tj. zkontrolovat, zda poplatníci splni li své daňové povinnosti ve stanovené výší a době. U kontrolovaných správců daně byly zjišťov ány počty registrovaných popla tníků daně z příjmu, počty proveden ých kon tro l, počty pracov ník ů provádějících tyto kon troly. Za daného stanl j sou jednotliv í správc i d aně schopni uskutečnit kontrolu u každého poplatníka v rozmezí 9 až 80 let. Ptitom u sp r ávc ů daně s vyšším počtem registrovaných pop latníků (např a více) je toto období , resp. 80 let. U čá s ti poplatníku tak dochází k prom l čen í práva správce dan ě da ň vyměř it nebo domětit. Neuč i n i -l i správce daně úkon sm ěřující k vym ěřen í daně nebo j ejímu dodatečn ému stanovení, toto právo zaniká po uplynutí tří let od konce zda ň ovací ho období, v němž vznikla povinnost podat daňové p ři zna ní nebo hlášeni nebo v n ěm ž vznikla daňo vá pov innost, aniž by zde souča s ně byla pov innost daňové přiznání nebo hlášení podat. 2. V ustanovení 32 odst. 2 písm. c) Zlikona o spr áv ě danije uvedeno...z akladni n áležitosti rozhodnutí jsou. c) přesn é ozn ačenip ěíjemce rozhodnuti, " Dva správci daně uvedli v osmi případech na sv ých rozhodnutích označení příjemce rozhodnutí, kt eré nesouhlasilo s obchodnim jménem poplatníka uvedeným v obchodním rej stř í ku. 3. V ustanovení 43 odst. 1 zákona o spr áv ě daní je uvedene:.. Vzniknou-li pochybnosti o správnosti, pravdivosti. prúkaznosti nebo úplnosti podaného daňov ého přiznáninebo hlošení, nebo dodate čn ého daňov ého přizn áni nebo hlášeni II dokladů daňovým subjektem předloženýchnebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, sdllísprávce daně tytopochybnosti daňov ému subj ektu a vyz ve j ej, aby se k nim vyjadřil, zej ména, aby n eúplné udaje doplnil, nejasnosti vysvětlila nepravdivé údaj e opravil nebo pravdivost udaj" řadn l proka,al... Bylo zj ištěno, že z 20 kontrolo van ých případů nevyzval správce daně v sed mi pří pad ech k dopln ění da ňo vé ho přiz ná n í o c hybějic t úd aje. V této souvislosti bylo dá le u j ednoho správce dan ě zj iš tě n o, že poplat ník s odkazem na rozhodnutí Ministersrva financí ČR z roku 1991 uplatnil na při znáních k dani v letech snížení daně z příjmu v celkové v ýši Kč. Uvedené rozhodnutí se tj-kalo úlev na důchodové da ni rozpou š t ěn ím zt ráty hospodařeni poplatníka z let 1991 a 1992 a s úč i n no s tí da ňov ých zákon ů nové da ň ové soustavy ztratilo platnost. Zákon o daníc h z p ř íj mů takovéto snížení daně neumožňuje. Poplatník měl v p růb ěhu uveden ého období mí stni p ř í s lušnost u tř í správců daně, u žádného z nich však nevznikl}' pochybnosti o sp rávnosti postupu pop latníka. 4. V ustanovení 65 odst. 1 zákona o sp rá v ě daní je uvedener "..\právce daně m ůže zcela nebo zčasti prominout daňový nedoplatek, byla-li by jeho vymáhanim važně ohrožena výživa daňovéhodlužníka nebo osob najeho výživu odkázaných, nebo pokud by vymahání nedoplatku vedlo k hospodálskemu zániku daňového dlu! nika, při nim!by výnos,jeho likvidace byl pravdlpodobn ě nitii netj im vytvořena dllň v p řiltim daňovém obdob/osp/nlní podminek prouplmnlnítohoto ustanoveni rjisti správce dani podle pomůcek. " Sprá vce dan ě vydal rozhodnutí s odvolání m na uvedené ustanovení. aniž by k tomu byly důvody a aniž by zj išťova l, zda jsou splněn)' podmínky pro jeho uplatněni. Poplatník žádal o prominu tí příslu šenství dan ě podle 55a záko na o správ ě daní. II. Poplatníci porušili us tanovení zákona o daních z příjmů tím, že neplnili řádně sv é d aňové povinnosti, nap ř. v následujících případech : l. ustanovení 18 odst. 1 zákona o daních z p říj mu. k de je uvedeno: "Předmětem danijsou přijmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládáni s veškerým majetkem {d ále j en 'přijmy '), neni-li dále stan oveno jinak.«poplat ník zahrnul do zdanitelný ch příjmů roku 1998 "i -nosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků pouze ve v ýši přijatého nájemného. Své příjmy a základ daně tak. neop r ávn ěn ě sníž il o K č ; 2. ustanoveni 23 odst. 1 z ákona o daních z příjmu. kde je uvedeno: s vyiim "Základem dan i j e rozdíl, o který p řijmy, kou přijmu, ktere nejsou předmětem daně a p lijmii osvobozených od danl,převyšujivýdaje (náklady), a to při respekto vaníjejich věcné a časové souvislosti v dan ém zdaňovaefm období, upravený podle násiedujíefch odstavců. " Porušen i bylo zj iště no u šesti poplatn íků, ktet í nerespekt ovali věcn ou a č a sovou souv islos t př íjmu a výdaj ů ( nákladů). Neopr ávně n é snížení základ u daně roku čin ilo K č. Jedna lo se např. o:

3 Částka 2 Vist n ík N~jyyšiíbo kontrolního úřadu 2000 Strana 89 - náklady z vyúčtován í p ohrani ční ch a jiných výkonu cizích železnic za j iná zdaňovací období ve výší Kč : - práce provedené v roce 1997 na odstranění následků dvou eko logických havárií a staré ekologické z á těže v celkové vý ši I Kč: - přepravn ě a práce mechanismůprovedené v roce 1997 ve v)'ši Kč : - školení a výcvik za mě st na n c ů pr ovede né v roce 1997 "C v)-ši Kč : - vyú čtov án í pr ávn ích služeb poskytnutých v roce 1997 ve výši 30 I 188 Kč : - opravy vo zidel provedené v roce 1997 ve v ýši K č; - provize a odměny za zp ro s t ř e dk ov á n í prodeje výrobků v roce 1997 ve výši Kč : - clo vzt ahuj ící se k materíálu spotřebova nému v roce 1997 ve v ý ší K č ; - část pojistného motorových vozidel vztahuj ící se k jinému zda ňovací m u období" celkové \) 'ši Kč : - úroky z prodlení ve v ýš i Kč uhrazené v roce 1997 započtením vz ájemn ých pohledávek a závazků: 3. ustanovení 23 odst. 3 zé kona o daních z příjm ů, kde je mj. uveden o:..hospodářský výsledek nebo rozdílmezi pfijmy a výdaji podle odstavce 2 se upravi o částky, kter é nelte podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů) nebojsou do nich zahrnuté v nesprávně vý Ji, o částky odečtené odzákladu daněpodle ].I odst. 2 pism. za) a 34 odst. 3 při nedodržen i stanovených podminek, a o veškeré částky neopr évn ěnětkracujícip ňjmy." Porušení bylo zj išt ě no u t ři pop latníků, kteří pti ' )" po čtu základu dan ě neupravili hospod á řský výsledek o čá s tky, které nclzc podle zákona o daních z příjmu zahrnout do výdajů (nákladů). a o částky neopravn ěn ě zkracující příjmy, Neo prá v n ě né sní žení základu daně roku 1998 čínil o Kč. K porušení došlo např. v případech. kdy: čá s t dota ce a finančních příspěvků ve výši K č neby la zahrnuta do př íjm ů : nebyla zrušena rezerva ve v ýši Kč na opravy budov, které byly prodány; nebyly za ú č t ová ny nároky na úhradu soudních poplatků ve výši Kč: - byly zahrn uty náklad)' na vybave ní a provoz nemovitosti, která nebyla využívána k dosahování příjmů. ve v ýš i Kč ; zaplacená kauce a záloha na po ří zení bytu byly zahrnuty do nákladu v celkové výši Kč, Obdobné porušeni bylo zj iš tě no u dvou popla tníků i ve zd a ňova cí m období roku 1997 v celkové v ýši Kč ; 4. ust anovení 23 odst. 4 písm. a) a e) bod 1 a 2 zákona o da ních z příjmů, kde je uvedeno:..do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnuji a) u poplatniku uvedených v 2 odst. 2, v 17odst. 3 s vyjímkou penzijnich fondů a u stálé provozovny ( 22 odst. 2) přijmy, z nichue daň vybirána zvlúštnisazbou podle 36 odst. 2 kromě úrokových pffjmů vymezených v 36 odst. 6 písm. a). U peniijnichfondůse do základu daněnezahrnuji ve šker é pfijmy, z nicbtje daň vybiránazvlájtní sazbou a36 odst. 2),... e) fástky uičtovanédo přijmu (výno.fů), pokud 1. souvisejí s rozpouštěnim rezerv a opravných položek, jejichž tvorba nebyla pro daňově účely výdajem (nákladem) na dosa1.ení, zaj i.ftěn ; a udrženi přijmů, 1. sou visejís vydaj i (náklad)') neuznanými v pfedchoveh zdaňovacich obdobich jako vý daj e (náklady) na dosaženi, zajištěni a udrženi přijmů, a to maximálně do vy je těchto neuznaných výdajů (nákladů) v p fedchovch zdaňovacich obdob ích,..... Poplatník uvedl na daňovém přiznání mezi příjmy, z nichž je daň vybír ána zvláštní sazbou. i příjmy. na které se zvláš tní sazba daně neuplatňuje (nap ř. příjmy za kolky jazykové kurzy, přepravn ě). Částky nez ahrnované do základu dan ě v souvisl osti s rozpouš těním nedaňových rezerva opravn ých položek a s náklady neuznan ými v před chozíc h obdobích uplatnil vy šší. než jaké byly vykázány v jeho úč e t nic t ví. Neoprávněné sníže ní zá kladu dan ě roku 1998 č i n i lo Kč : 5. ustanovení 2.1 odst. 1 zákona o daních z příjmu. kde je mj. undeno: " Yý daj e (náklady) vynaloženěna doseieni, zajištěn i a udržen i zdanitelných přijmu se pro rjištěni základu dan ě ode čtou ve výši prokázaně poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem..... Porušení bylo zj ištěno u šesti poplatníků. kteří v některých případech neprokázali souvislost mezi vynaloženými náklady a zdanitelnými příjmy, Celkové neoprávn ěné snížení základu daně roku 1998 činilo Kč. Poplatníci do statečn ě neprokázali napt.: - čás tk u Kč uhrazenou dodavateli jako podíl na bankovních úrocích: - částku Kč za dopravu svých pracovníků na práci pro jiné organizace: - částku Kč za služby poskytnuté Sva zem dopravy; - čá stk u Kč, která byla na faktu ře za reklamní služby uvedena jako.reklama - H orky"; - částku Kč za služby fakturova né cestovní kanceláři. Obdobné porušeni bylo zj i š t ěno i v roce 1997 a v roce Náklady roku 1997 tak byly neoprávn ěn ě zv ýšeny Kč. náklady roku 1996 o K č ; 6. ustanovení U odst. 2 písm. d) II j) bod 4 zákona o daních z příjmu, kd e j e mj. uvedeno.

4 Čáslka 2 Vhlník :"'iejvyuiho kontrolního úfadu Stranil 'JO.. Vý daji (náklady) podle odstavce 1 jsou také... d) pfíspěvky prtivnickým osobám, po kud povinnost členstvívyplývá ze zvláštního zákona,... j) výdaje (náklady) na pracovni a sociálni podminkl', péči o zdraví a zvýšený rozsah dobyodpočinku zaměstnancůvynalo!ené na....j. provoz vlastnich zalizeni závodního stravování kromě hodnoty potravin..... Poru šen í bylo zji št ě no u tři poplatn íků, ktetí do svých výdajů ( nákladů) za hrnu li p ří spěvky právnid.. tým osobám, u nic hž povinnost členství nevypl ýva la ze zákona, a hodnotu potravin spotřebovaných pro p ř í pravu j ídel v závodnlch j ídelnác h, která nebyla doložena ptlj my. Neoprávn ě né sní ženi základu daně roku 1998 č i nilo I I Kč: 7. ustanovení 25 odst. I písm. a) zákona o daních z p ří jmů, kde je mj. uvedeno:..za výdaje (náklady) vynaložené k dosaženi, zajištění a udrženi plíjmu pro daňové účely netze uznat zejména a) výdaje (náklady) na pofízení hmotného majetku, nehmotného majetku ( 26) " Porušen í bylo zj iš těn o u dvou popl a tníků, k teř í zahrnuli do výdai ú(nákladů) výdaje spojené s pořízením hmotného a nehmotného maj etku. Neop r ávn ě n é sníženi základu da ně roku 1998 činilo I K č, Stej né porušení bylo zj iš t ě n o v roce 1997 a v roce 199 6, Naklady roku 1997 by ly neopráv n ěn ě zvý šeny Kč, nák lady rok u 1996 o Kč ; 8. ustanovení 25 odst. I písm. jl zákona o danícb z příjmů, kde je uvedeno: "Za vydaje (ná klady) vynaložené k dosa!ení, zajištěni a udr!eni příjmů pro daňové účely nelze uzn at zejména,.. j) výdaje nad limity stanovené timto zákonem nebo zvláštnimi předpisy... " Pop latník za hrnul do výdaj ů (nák la dů) úrazové pojištěni pracovn íků na d limit zákonného poji št ěn í odpovědno s t i zaměstnavatele za škodu pfí pracovním úrazu nebo nemoci z povoláni. Ne op rávněn é sníže ní základ u daně roku 1998 č ini lo K č ; 9. ustanovení 25 odst. 1 písm. p) z ákona o danícb z příjmů, kde je uvedeno:..za vj'daje (ná klady) vynaložené k dosaženi, zajištěni a udr!eni plíjmů pro daňové účely neize uznat zejména... p) technické zhodnoceni ( 33),..... Pop latník porušil uvede né ustanoven í tím, že do vý dajů (nákladu) za hrnul výdaje spojen é s technickým zhodnocením svého majetku, Základ daně roku 1998 lim byl neopr ávn ěně sn ížen o Kč. např, o: z měny a úpravy software ve výši Kč : rekonstruk ci budov a staveb ve \) 'ši Kč ; projekt}, zmčn a práce na změ n ác h sys témů vyt á p ěni budov ve v ýši Kč ; modernízaci kolejov ých vozidel ve v ýš í I Kč ; rekon stru kci nádrží na pohon né hmoty v celkové výši Kč. Porušení bylo zji š t ě no i " roce 1997 a v roce Náklady roku 1997 byly neop r á vn ěn ě zv ýšeny o I Kč, nák lady roku Kč.,",'hodnocení Při kontrole by lo zjištěno neoprávněné snížení základu daně z příjmu ve výši tis. K~ a ne sprá vn ě U poplatníků uplatněné snížení daně o lis. Kč. se opakují stejné nedostatky, zjtšrěnějižv minulých kont rolnícb akcícb NKÚ a zp úscbeně zejména nerespektov áním věcné a časov ě souvtslcstl \'ýdaju a příjmů v daném zdaňovacím období, zahrnováním lechnickéhozbod nocení majetku do v)'dajii., nedostatečným vedením analyt tck é účetní evidence p ro účely výpočtu základu daně či nesprávným postupem při \j'počtuzákladu daně. Dalším negathním jevem je zryšo\"ání da ňových \jdajů formou fakturace značných částekza růz né služby (za řízení společností, za zprostředkování,reklamu a peradensrvf) ča sto ze stran)' subjektů,které mají majetko\j podíl nebo vlastni rozhodující část akcíí společností. které úhrady pro\"ádějí. Kontrola prokázala také nesrovnalosti mezi " Tarifem jízdného a p řepravnéhc platným pro p racovníky Českýcb drah a pracovníky Ministerstva dopravy''(dále jen "tarif""), zákonem č. 9/1993 Sb o Českých dráhách. a zákonem o danícb z p říjm U. Tyto nesrovnalostí se tj'kaly omezenébo okruhu osob, které nejsou zaměstnanci organizací provozujleích veřejnou dopravu osob a přesto se na ně vztahuje uvedený tarif. stanm'ený Ministcrst\-'em dopravy, Použí'\'ání jízdních výhod těmito osobami není v zákoně o daních z příjmů řešeno. Součástí kontroly bylo i prevěřent postupu odvetaciho orgánu v přípa dě popsaném v kontrolním z ávěru NKÚ z konlrolníakce č. 98/01. kdy se edvolaci orgán ve věci doměření vysok é částky daně z příjmů nez to tožnil se stanevískem správce daně. ale vyhověl odvolání poplatníka. Své rozhodnutí pou ze postoupil na v ědomí spréveí daně, aniž b)' jej o d ůvedecb toboto rozbodnutí jinak Informoval, Tento postup je pro zajištění jednotnébo \j'konu správy daní zce la ncdostatečný. S kutečností zj ištěné při kontrole Yj'konu sprá\')' daní prameníze seuěasnýcb nedostatečnýchmožnostíobsazování IIstabilizace knlifikovanýcb p rac ovníků správců daně,z neúplného zajištěníoblasti daní obecně platnými právními předpisy a z nesouladu těchto předpisu s některým! dalšími právnlm í normami. Tím je negativněcvhvňovánanejenfonditlní stránkavýkonu sprá \'Y daně, ale předevššm jebo samotný rozsaha efektivnost.

5 Částka 2 Vi.tnlk :"i~j"yššlho kontrolnlho úřad Strana 91 Dodrlodníformálních náležitostí při \)'konu sprá \'Y daní je nimi důležitézejména v souvislosti s přfpadným dauím Nzením o daňových záležnosrecb. Byl zjištěn např. případ, kd~' nepřesnéoznačenípoplatníka na soudním podání ze strany správce daně mělo za následek zrušení rozhodnutí okresního soudu soudem \'Jšší instance. Dále byly zjištěny případychyhného uvádění odkazu na ustanoveni zákona o daních z příjmu ve zprávách o daňové kontrole a chybnépoužití příslušných ustancveni zákona o správě dani pří vydávánf rozhodnutí ze strany správců daně. V jednom případěbylo zjištěno, že popllltník uplatňoval \' období 5 let na daňovém přiznání snížení daně, které zákon o daních z příjmu neume žňcvat, Přesto ze strany sprá\'cíi dan ě nevznikl~'pochybnosti o správnosti jehopostupu. Tímjiždošlo u správce daně ke ztrátě práva část této daně doměřit. ROZSllh výkonusprávy danějedán jednakustanoveními zákona o správě daní a jednak možnostmi správců daně s ohledem na jejich personální a materiální vybavení při stálese Z\'Yšujícímpočtu poplatníků (např. u kontrclcvaaýcb správců daně se během roku 1998 zvýšil počet reg ístrcvan ých poplatníku daně z pfíjmu o vice než 10 %). Správci daně se soustřeďují v prvé řadě na činnosti, které je třeba bezpodmínečnězajistit, jako je vyměřcvéní a \)'účto\'ání daně. Další činnostijako \'ymáhání a kontrola daní jsou dosud málo účinné. Kontrola postupu správců daně při vymáhání nedoplatků dllní ukázala,že \' kontrolovaném období bylo \'Ymáhánocca JO % Clidm'anj'cbnedoplatkU a přes provedené úkony se podařilo vymoct pouze necelých 13% z vymáhaných nedoplatků,což představovalo cca 4 % z celkovýcb evidovaných nedoplatků. Příčiny spočínlypředevším v tom, že dllňo\; dlužníci \' době, kdy správce daně zjišťonlpodklady pro provedení daňověexekuce, už neměli na svých účtech žádné peněžní prostředkyani nevlastnili žádný majetek. K malé úspěšnostivyméhání přispěl i znllčný časo\'j' odstup (až 20 měsícú) od vzniku daňovéhonedoplatku k vydání \'ýzvy kjeho zaplaceni \' náhradní lhůtě a minimální v)'užh'ání zákonné možnosti zahájit \"~'máháníi bez předchozí \)-r;vy k zaplaceni daňovéhonedoplatku. V kcntrořovaném období neb)'ly také dosud závazným právním předpisem upraveny podrobnosti postupu při \'j'konu daňovéexekuce, zejména způsoby řešení střetuexekuce soudní a daňové, ačkoliv tuto povinnost ukládal zákon o správě daní Mínísrerstvu financí a Ministerstvu spravedlnosti již od roku Kontrolovaní sprévct daně podrobili \' roce 1998 daňcvě kontrole necelá 4 % poplatník ů daně z příjmu. Tento stav nedává záruk)' k dostatečnému \')llžití opravnění správců daně zjišťovatnebo prověřovatdaňo'\jzáklad nebo jiné okolnosti rozhodné pro správn éstanovéní daně, Naopllkzdeu části poplatníků reálně hrozíztráta oprávněn!daň doměřit. Za stávajícího personálního stavu při Z\')'šujícím se počtu poplatník ů nelze předpokládat Z\)Jenípočtu kontrol. Tato situacejezvláště nepříznivá u těch správců daně, kde dochází ke koncentrací velkého počtu poplatníků, poplatníkůs \'elkj'm objemem činnosti,s komplikovanou činnostíz hlediska daňevéhoa účetního či se složitým personálním II ekonomickým propojením. Jedním z nedostatků, na který již NKÚ pří minulých kontrolách \'ýpočtu základu daně z příjmů poukazo\'al.je skutečnost,že Ministerstvo financí řeší zajištění jednotného uplatňovánímnoha ustanovenizákona o daních z příjmu \'ydáyáním pokynů, které publikuje pouze ve Finančním zpravodaji, Do obsáhlého pokynu č , který nahradil předchozí vydané pokyny pro oblast daní z příjmů, byly navíc zapracovány i takové postupy a vysvětlení, které svým obsahem nejsou stanovením podrobností k jednotlivým ustanovením zákona, ale jeho úpravou II doplněním.jedná se např. o pokyny k 23, kde se zavádí nad rámec zákona pojem "ne\'j'znamné II pravidelně se opakující daňové\'ýdaje". pok)'ny k 24, kde je uveden okruh dalších daňovýchvýdajů,pokyny k 26, které obsahuji také seznam zllmení a předmětu, které se proúčelyod pisovánipovažujíza samostatné movit évěcí, přestože jsou pevně spojen)' s budovou nebo stavbou, pokyny k 33, kde se stano\; omezující podmínka k pojmu "změniltechnických parametrů".apod. Tyto pok)'n)" nejsou obecně z ávaznýml právními předpis)', a proto jejich uplatňováním dochází k zá\'llžnjm potížím. Ke zlepšení a zk\'alitnění sprá,'y daní z příjmů je potřebnédoplnit zákon a \)'dllt obecnězáuzný prá\'ní předpisve smyslu ustanoveni 39 písm, d) zákona o daních z příjmu, kterým by Ministersh'o financí upravilo podrobnosti k jednotlivým ustanovením zákona.

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova

99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova 6ístka 2 Vhtnlk N~j ",..Ulho kontrolnlho úřad.. 2000 Slrana 101 99/25 Prostředky státního rozpočtua prostředky zahraniční pomoci určené na státní politiku zaměstnanosti Předm é tná ko ntrola byla zařazena

Více

00/13. daně z přidan é hodnot)' a spot řebn ích daní včet ně vymáhání

00/13. daně z přidan é hodnot)' a spot řebn ích daní včet ně vymáhání ( btkl! 4 \'istn lk :"ie jvyhlho kontroln lho úhdu 2000 Str ana 262 00/13 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně *) Kontro lní akce byla zarazena do plánu kontrolní činnosti Nej vy ššlho kontrolního ú

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček Částkll. J Vhtnik ;'I; ejl"'hího kontro lního úhdu 2 000 Stran.. 191 00/02 Neinvestičnídotace nestátním subjektůmposkytujícím sociální služby Kont rolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky

Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky Věstník NKÚ, kontrolní závěry 285 08/36 Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Změny daňových předpisů 2008/2009

Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daně silniční od 1.1.2009 (částečně 2008) Ohlédnu za již účinnými vybranými změnami daňových předpi sů pro rok 2008 se zaměřením na změny podstatné pro účetní závěrku

Více

I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky. za rok 2002

I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky. za rok 2002 I N F O R M A C E o činnosti daňové správy České republiky za rok 2002 6 I. ÚVOD V roce 2002 došlo v důsledku legislativních úprav daňových zákonů k nárůstu objemu některých činností vykonávaných na finančních

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: III. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl. I Zákon č. 586/1992

Více

I. Úvod. II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

I. Úvod. II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR Kontrolní akce byla zařazena

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 č.

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

5xx ÚČTOVÁ TŘÍDA 5. I. Charakteristika. II. Účtové skupiny. 50x Spotřebované nákupy. Účetní souvztažnosti v kostce 2011 OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTŮ

5xx ÚČTOVÁ TŘÍDA 5. I. Charakteristika. II. Účtové skupiny. 50x Spotřebované nákupy. Účetní souvztažnosti v kostce 2011 OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTŮ Ukázka z části ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 I. Charakteristika Náklad je v nejobecnějším vyjádření účelné a účelové vynaložení prostředků a práce ve vztahu k určitým výkonům. Náklad tedy znamená účelový úbytek prostředků

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 205 09/22 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 1. ledna 2009 nabude účinnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více