Krajský úřad Zlín kého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Zlín kého kraje"

Transkript

1 Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov Horní lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednaci spisová značka Milada Vlčková KUZL 54088/2010 KUSP 54088/2010 KŘ Zpráva č. 346/2010/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Študlov, IČ: za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci. Přezkoumání se uskutečnilo na adrese: Študlov 142, Horní Lideč Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání kontrolor Milada Vlčková Ing. Svatava Čurdová Obec Študlov zastupovali: František Tvarůžek - starosta Jaroslava Molková - účetní Krajský úřad Zlín kého kraje tf. Tomáše Bati 21. PO Box Zlín I : tel.: fax: po

2 A Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtová Rozpočtový Schválený opatření výhled rozpočet Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Závěrečný účet Bankovní výpis Dohoda o hmotné odpovědnosti Evidence majetku Evidence pohledávek Popis písemnosti Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce v období od do a v elektronické podobě od V době do schválení rozpočtu hospodařila obec podle pravidel rozpočtového provizoria, schválených zastupitelstvem obce na 32. zasedání dne V průběhu roku 2010 byla provedena čtyři rozpočtová opatření. Rozpočtová opatření byla projednána a schválena na zasedání zastupitelstva obce, a to dne , , a Rozpočtová změna Č. 4/2010 byla schválená na zasedání ZO dne a byly provedeny úpravy na straně příjmů a výdajů ve výši 425 tis. Kč - vzhledem k tomu, že rozpočtový rok je uzavřen vždy k , je nutno rozpočtovou změnu schválit před tímto datem. Obec měla zpracovaný rozpočtový výhled na r , při závěrečném přezkoumání byl předložen rozpočtový výhled na období Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením 35. zasedání ZO dne v členění na paragrafy jako přebytkový a to na straně příjmů ve výši Kč a výdajů ve výši Kč. Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola Študlov. ZŠ byl v rozpočtu obce schválen příspěvek na provoz ve výši 503 tis. Kč - do konce r jí bylo poskytnuto celkem 503 tis Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Závěrečný účet obce za r byl zveřejněn na úřední desce ode dne a v elektronické podobě ode dne Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2009 na 36. zasedání dne a usnesením v bodu 4. jej schválilo bez výhrad. Obec Študlov má uzavřenu s KB, a.s. Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu a dle dodatku k této smlouvě ze dne poskytne banka obci povolený debet na účtu do výše Kč. Zůstatek finančních prostředků na BÚ u KB, a.s. k ve výši ,64 Kč odpovídal stavu účtu 281 ve výkazu rozvaha za období 12/2010 (ověřeno na el. výpis KB, a.s Č. 183, konečný zůstatek mínus ,64 Kč). Sepsána s pokladní obce p. Molkovou dne Hmotný a nehmotný majetek je evidován s využitím IS KEO. K evidenci pozemků podle parcel je použit výpis z katastru nemovitostí. Pozemky jsou oceněny podle typu pozemku úřední cenou pro daň z pozemků obce Študlov, a to lesní pozemky cenou 3,80 KČ/m 2, ostatní pozemky cenou 2,42 Kč 1m2; pozemky nakoupené v roce 2010 jsou oceněny pořizovací cenou. Pozemky zatížené zástavním právem a věcným břemenem nejsou vedeny v samostatné analytické účetní evidenci. Obec vedla evidenci pohledávek v rámci dokladové inventury. Hodnota krátkodobých pohledávek (účty 311,314,315,346 a 377) činí dle rozvahy k částku Kč brutto. Z toho: - účet 311 v hodnotě Kč - pronájem pozemků, pronájem prodejny, prodej dřeva a odběr vody v roce účet 314 v hodnotě Kč - krátkodobé poskytnuté zálohy na vodu, plyn a el. energii a předplatné časopisů - účet 315 v hodnotě Kč - dlužné poplatky ze psů v hodnotě 2

3 Evidence závazků Faktura Hlavní kniha Inventurní soupis majetku a závazků Kniha došlých faktur Kniha odeslaných faktur Mzdová agenda Odměňování členů Kč a dlužné poplatky za domovní odpad v hodnotě 16,740 Kč - účet 346 v hodnotě Kč - pohledávka za SR, dotace z ÚP na VPP - účet 377 v hodnotě Kč - pohledávka za FÚ z ročního zúčtování daně v hodnotě Kč a pohledávka z krádeže hotovosti v hodnotě Kč z roku Pohledávka v hodnotě Kč přechází z roku 2009 a splňuje charakteristiky pohledávky, ke které je nutno tvořit opravnou položku (vnitřní směrnice ze dne opravné položky k pohledávkám). Opravná položka nebyla k datu vytvořena. Obec vede evidenci závazků s využitfm knihy přijatých faktur a v rámci dokladové inventury. Dlouhodobé závazky (účty 452 a 455) k datu mají hodnotu Kč, krátkodobé závazky (účty 281, 321, 331, 336, 342, 343, 374, 384, 389 a 378) mají hodnotu ,34 Kč. Z toho: - účet návratná finanční výpomoc v hodnotě Kčpůjčka poskytnutá ZK na projekt "Hřbitov Študlov", reg. č. PF02-09DT13/178 - účet dlouhodobá přijatá záloha v hodnotě Kč na nájem bytů - účet krátkodobý úvěr v hodnotě ,64 Kč je tvořen čerpáním kontokorentu k ZBÚ obce - účet závazky vůči dodavatelům služeb poskytovaných v roce účet závazky z mezd za 12/2010 v hodnotě Kč - účet závazky vůči institucím SZ a ZP z mezd za 12/2010 v hodnotě Kč - účet daň z příjmů ke mzdě za 12/2010 v hodnotě Kč - účet DPH za 4. čtvrtletf 2010 v hodnotě Kč - účet dotace na volby k zúčtování s KÚ Zlínského kraje v hodnotě Kč - účet výnosy příštích období v hodnotě 200 Kč zaplacený poplatek za dom. odpad na rok účet dohadné účty pasívní v hodnotě Kč zahrnují daň z příjmu PO za rok 2010 v hodnotě Kč a odhad nákladů na energie v hodnotě Kč vypočtený podle skutečné spotřeby v r účet ostatní krátkodobé závazky v hodnotě Kč je tvořen neuhrazeným příspěvkem na TJ Sokol Študlov hodnotě Kč a vratkou za vodu nájemníkům v hodnotě Kč Všechny došlé faktury jsou opatřeny doložkou o provedené kontrole ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Obec tiskne vždy na konci roku hlavní knihu v SW KEO. Inventarizace majetku a závazků obce byla provedena ke dni Inventarizační komise byla ustanovena Příkazem starosty obce k provedení inventarizace majetku a závazků ze dne Fyzická inventura majetku a zásob byla provedena dne Součástí inventurní dokumentace jsou řádně podepsané inventurní soupisy, návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku a zápis o výsledcfch inventarizace. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly proti účetnímu stavu k datu Je vedena ručně, k je v ní evidováno 214 faktur. Je vedena ručně, k je v ní evidováno 27 vydaných faktur. Mzdovou agendu provádí obci dodavatelsky p. Libuše Marková na základě Smlouvy o zpracování mzdové agendy a účetním poradenství ze dne (včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4). Na ustavujícím zasedání ZO konaném byl zvolen 3

4 zastupitelstva Pokladní doklad Pokladní kniha (deník) Příloha rozvahy Rozvaha Účetní doklad uvolněný starosta a neuvolněná místostarostka. za schválilo na svém 1. zasedání výši měsíční odměny neuvolněným členům za v souladu s ustanovením 72 a 84 odst. 2 písmo n) zákona č. 128/2003 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev takto: místostarosta ve výši Kč ode dne , pro předsedy výborů ve výši 980 Kč a ostatní členy za 420 Kč ode dne Kontrolou výplatních llstků za listopad a prosinec 2010 bylo ověřeno, že schválené částky byly vyplaceny: neuvolněné místostarostce za měsíc prosinec (19 dnů za měsíc listopad + prosinec) a předsedům výborů za měsíc prosinec (22 dnů) - nebyly zjištěny nedostatky. Ostatní členové zastupitelstva odměny nepobírali, neboť tři členové za podali dne rezignaci. Náhradníci, jmenovaní na zasedání za dne řádnými členy za, podali rovněž rezignaci. Z důvodu nejasnosti složení za nebyly odměny těmto neuvolněným členům za nebyly vypláceny, obec požádala o stanovisko MV ČR. Byla provedena kontrola pokladních dokladů rozpočtové činnosti za měsíce červenec-září (d.č ) a za měsíc prosinec (d.č ). Pokladna HČ za měsíce červenec-srpen (d.č ). Pokladní doklady jsou opatřeny doložkou o provedené kontrole ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Vedením pokladny pro rozpočtovou i hospodářskou činnost byla v kontrolovaném období pověřena paní Jaroslava Molková. Pokladní knihy jsou vedeny v PC. Pro pokladnu rozpočtové činnosti byl stanoven limit pokladní hotovosti ve výši Kč za dne , pro pokladnu hospodářské činnosti není limit stanoven. Zůstatek pokladní hotovosti rozpočtové činnosti k ve výši Kč a zůstatek pokladní hotovosti HČ ve výši Kč - tyto zůstatky souhlasily se stavem účtu 261 ve výši Kč ve výkazu rozvaha za období 9/2010. K datu je stav pokladn í hotovosti v obou pokladnách O Kč, údaj o zůstatku v pokladních knihách souhlasí s údajem v rozvaze - účet 261. Součástí nedílného celku účetní závěrky k byla i příloha, která zachycuje majetek obce, krátkodobé a dlouhodobé závazky a jiné finanční závazky a doplňující informace k ostatním účetním výkazům. V příloze není uvedena hodnota v oddíle A. 4. položka P. I. 1: účet ostatní majetek a dále nejsou uvedeny informace v oddíle celková výměra lesních pozemků s lesním porostem a v oddíle o výše ocenění lesních porostů. Jako nedílná součást účetní závěrky byl sestaven výkaz rozvaha za období 12/2010. Jeho kontrolou bylo zjištěno, že obsahoval všechny náležitosti a byl sestaven dle účetní nabídky SW KEO. Byla provedena kontrola účetních dokladů k BÚ za červenec-září (č ) a při závěrečném přezkoumání za měsíc prosinec (č ) a říjen (č ). Všechny účetní případy byly doloženy řádnými účetními doklady dle ustanovení 6 zákona o účetnictví a obsahovaly předepsané náležitosti dle 11 zákona o účetnictví, v platném znění. U předložených účetních dokladů nebyly zjištěny věcné nedostatky. Pokud se týká formálních náležitostí, bylo zjištěno, že některé faktury (např. d.č fa.č. 195, d.č fa.č. 168, d.č fa č d.č fa č. 185, d.č fa č ) byly adresovány na Obecní úřad. Kontrola upozorňuje, že právní subjektivitu má Obec ~tudlov nikoliv Obecní úřad. Zjištění: - d.č přijatá platba od ČSAO Vsetín ve výši 248 Kč - dle informace p. účetní se jedná o čtvrtletní úhradu za nájem nocležny 4

5 Účtový rozvrh Výkaz pro hodnocení rozpočtu Výkaz zisku a ztráty plnění Rozvaha zřízených příspěvkových organizací Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací Dohody o provedení práce pro řidiče na základě smlouvy, která není na obci k dispozici (účtováno 231 MD/603D) - smlouvu nutno dohledat a účtovat předpis Obec má sestaven účtový rozvrh. Jako součást účetní závěrky k byl sestaven také výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M. Kontrolou tohoto účetního výkazu bylo zjištěno, že skutečné celkové příjmy po konsolidaci činily ,82 Kč, což je 98,04 % rozpočtu po změnách. Příjmové položky byly proti upravenému rozpočtu plněny následovně: - třída 1 - daňové příjmy ve výši ,52 Kč byly splněny na 97,47 % UR - třída 2 - nedaňové příjmy ve výši ,30 Kč byly splněny na 97,51 % UR - třída 3 - kapitálové příjmy ve výši Kč byly splněny na 100,12 %UR - třída 4 - přijaté transfery ve výši Kč byly splněny na 100,08 % UR Skutečné celkové výdaje obce po konsolidaci k činily ,56 Kč, což je 99,73 % rozpočtu po změnách. Výdajové položky byly proti upravenému rozpočtu plněny následovně: - třída 5 - běžné výdaje ve výši ,56 Kč byly splněny na 99,49 % - třída 6 - kapitálové výdaje ve výši Kč byly splněny na 99,38 %. K skončilo hospodaření obce kladným saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši ,26 Kč. Dle výkazu zisku a ztráty sestaveného k činily výnosy obce ,44 Kč a náklady ,79 Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním čínil ,65 Kč, daň z příjmů Kč a výsledek hospodaření po zdanění ve výši ,65 Kč. Obec od provozuje hospodářskou činnost v oblasti pohostinství. Výnosy činily Kč, náklady ,73 Kč, daň z příjmů Kč a výsledek hospodaření po zdanění 6.735,27 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění v celkové výši ,92 Kč odpovídal výsledku hospodaření běžného účetního období (účet 493), uvedenému v rozvaze za období 12/2010. Kontrole byla předložena rozvaha zřízené příspěvkové organizace Základní škola Študlov za období 12/2010. Aktiva ve výši 261,27 tis. Kč se rovnala pasivům. Zůstatek BÚ k (účet 241) činil 171,93 tis. Kč. Kontrole byl rovněž předložen výkaz zisku a ztráty zřízené PO za období 12/2010. Výnosy z hlavní činnosti činily 2.228,72 tis. Kč, přičemž výnosy z prodeje služeb na účtu 602 činily 102,43 Kč a tvořily tak nejvyšší výnosovou položku vedle dotací. Náklady na hlavní činnost činily 2.170,61 tis. Kč. Vykázaný výsledek hospodaření před zdaněním z hlavní činnosti tak činil 58,11 tis. Kč. Kontrole byly předloženy dohody o provedení práce, uzavřené v roce Jednalo o dohody na sjednané pracovní úkoly např: tesařské a pomocné práce na stavbě b.j. č.p. 28, oprava stropů KD, stěhování knihovny, pálení klestí po těžbě, sadba lesních stromků, pomocné práce v obci, psaní kroniky obce, 2 dohody na distribuci volebních Ifstků voličům. Kontrole byla podrobena Dohoda o provedení práce uzavřená dne 1. prosince 2010 mezi obcf Študlov a Stanislavem Poláchem, uzavřená na dobu od do na druh práce: předseda kulturní komise. V či. IV. dohody je sjednána odměna ve výši 80 Kč/hod. - vykázáno 22,5 hod. a za prosinec bylo vyplaceno Kč - ověřeno 5

6 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím kontrolou výplatního lístku za 12/2010. Obec Študlov přijala prostředky účelově určené dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce, které jsou spolufinancované z prostředků Evropského sociálního fondu (ÚZ 13234) ve výši Kč a z národních zdrojů (ÚZ 13101) ve výši Kč. Dále přijala příspěvek ze SZIF na úhradu způsobilých investičních výdajů projektu "Kulturní dům Študlov" ve výši Kč z prostředků společenství EU (ÚZ 89518) a Kč z národních zdrojů (ÚZ 89517). Prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje ze státního rozpočtu účelovou neinv. dotaci ve výši Kč na volby do Parlamentu ČR (ÚZ 98071), na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) ve výši Kč a na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (ÚZ 98005) ve výši Kč. Z rozpočtu ZK obdržela obec neinvestiční finanční příspěvek na hospodaření v lesích (ÚZ 00070) v hodnotě Kč. V průběhu roku 2010 obdržela obec tři účelové dotace na položku 4111 : ÚZ Neinv. dotace ze státního rozpočtu kapitoly Veřejná pokladní správa ve výši Kč na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce Tato částka byla rozpočtovým opatřením Č. 4 zařazena do příjmů a výdajů obce, k datu bylo vykázáno čerpání v téže výši. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, čerpání bylo v účetnictví obce označeno příslušným účelovým znakem. Čerpání doloženo: - dohodou o provedení práce ze dne na sjednaný pracovní úkol: Provedení kontroly a aktualizace registrů v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši Kč (pol. 5021) - d.č. 541 ÚZ Byly přezkoumány výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ÚZ 98071) a nebylo zjištěno neoprávněné použiti. - d.č faktura Č. 94 na částku Kč, na 6114 ÚZ zaúčtována částka Kč (chybně pol. 5168, správně 5169) ÚZ Neinvestiční účelová dotace na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí ve výši Kč. K vykázáno čerpání ve výši Kč a částka Kč bude vrácena do SR v rámci finančního vypořádání. Na zajištění voleb se v obci Študlov podílela jedna volební komise, která měla 7 členů (6+1) Byla provedena kontrola vzniklých výdajů: -d.č pohoštění (pol. 5175) doloženo paragonem za nákup potravin na občerstvení v hodnotě 854 Kč - d.č odměny členům volební komise (pol. 5021) Kč, ZP (pol. 5032) 864 Kč a Dohoda o provedení práce (distribuce volebních lístků, příprava a úklid volební místnosti) ve výši Kč (pol. 5021) - d.č faktura Č. 156 v celkové výši Kč - volební zástěna v hodnotě Kč (pol. 5137) a státní znak ČR v hodnotě 47 Kč (pol. 5139) - d.č kancelářské potřeby (propisky) v hodnotě 70 Kč - d.č faktura Č. 175 na částku Kč, na 6115 ÚZ zaúčtována částka Kč (chybně pot. 5168, správně 5169) Celkem činí závazky obce k vypořádání se státním rozpočtem Kč a tato výše souhlasí se stavem účtu v hlavní 6

7 Smlouvy nájemní Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy o půjčce Smlouvy o ručení Smlouvy o sdružených prostředcích knize za období prosinec Kontrole byly předloženy tyto nájemní smlouvy: - nájemní smlouva na pronájem nemovitosti č.p. 1 ze dne včetně Dodatku č.1 ze dne s nájemcem GRINIS s.r.o. na provozování obchodní činnosti doba trvání nájmu: ode dne na dobu neurčitou s definováním podmínek výpovědi výše nájemného a splatnost: Kč /rok se splatností čtvrtletně v hodnotě Kč vždy do 15. dne následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí na základě faktury vystavené pronajímatelem úhrada v roce 2010: fa 1001 ze dne uhrazena dne , fa 1010 ze dne uhrazena dne , fa 1014 ze dne uhrazena dne , fa 1025 ze dne uhrazena dne nájemní smlouvy Č. 300 a Č. 321 ze dne na pronájem pozemků v celkové výměře 33,0372 ha s nájemcem AG-STEMA spol. s r.o. na provozování hospodářské činnosti - zemědělská výroba. doba trvání nájmu: s definicí podmínek ukončení smlouvy výše nájemného a splatnost: 200 Kč/m 2 /rok v celkové částce Kč se splatností v průběhu roku úhrada za rok 2010 předepsána dokladem č.7022, uhrazena Kontrola ověřila výběrově 2 kupní smlouvy na prodeje pozemků obce realizované v roce Záměr prodeje pozemků k oběma kupním smlouvám byl dle Zápisu ze 36. zasedání zastupitelstva zveřejněn v zákonné lhůtě. Kupní smlouva ze dne na prodej pozemků parc. Č. 2223/19, 2223/20 a 2223/36 (vznikla vyčleněním z parc.č. 248) v celkové výměře 446 m 2, kupující firma AG STEMA a.s. Prodejní cena byla stanovena na 35 Kč/m 2, celkem částka Kč. O záměru prodeje rozhodlo za na 35. zasedán í dne , prodej byl schválen za na 36. zasedání dne Zápis do katastru nemovitostl byl proveden dne s právními účinky vkladu ode dne Prodej byl zúčtován zápisem MD311/ 0647 dne a vyřazení pozemku bylo zúčtováno zápisem MD554/ 0031 dne Kupní smlouva ze dne na prodej pozemků parc. Č. 494 st. (vznikla vyčleněním z parc.č. 2200/2) v celkové výměře 2 m 2, kupující Jan Maček. Prodejní cena byla stanovena na 25 Kč/m2, celkem částka 50 Kč. O záměru prodeje rozhodlo za na 35. zasedání dne , prodej byl schválen za na 36. zasedání dne Zápis do katastru nemovitostí byl proveden dne s právn ími účinky vkladu ode dne Prodej byl zúčtován zápisem M0311/ 0647 dne a vyřazen í pozemku bylo zúčtováno zápisem MD554/ 0031 dne Obec přijala v r na základě Smlouvy o poskytnutí podpory od Zlínského návratnou finanční výpomoc ve výši Kč na realizaci projektu: Hřbitov Študlov, oplocení, terénní a sadové úpravy. Závazek je splatný ve dvou splátkách, přičemž první splátka ve výši rovnající se jedné polovině skutečně poskytnuté návratné fin. výpomoci bude dle bodu 8. smlouvy uhrazena nejpozději do a druhá v téže výši nejpozději do První splátka ve výši Kč byla uhrazena dne (ověřeno na el. výpis KS, a.s. Č. 44), takže výše závazku na účtu 452 činí Kč. Dle sdělení účetní obce neručila obec svým majetkem za závazky jiných právnických ani fyzických osob. Dle sdělení účetní obce obec k nesdružovala žádné finanční prostředky. 7

8 Smlouvy o uznání závazku Smlouvy o věcných Smlouvy zástavní břemenech Dokumentace k veřejným zakázkám Vnitřní předpis a směrnice Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití Dle sdělení účetní obce nemá obec uzavřenou žádnou smlouvu o uznání závazku. Kontrole byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene číslo SNM 02/616/07NB ze dne , jejíž právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dnem Oprávněným k věcnému břemeni je společnost SMP Net, s.r.o., IČ: , povinným je obec Študlov. Smlouva je uzavřena ve smyslu ustanovení 151 n a násl. občanského zákoníku. Věcné břemeno spočívá v oprávnění zřízení a provozování stavby PZ včetně jejího příslušenství na pozemcích uvedených v či. I. této smlouvy. Obec nemá uzavřenu žádnou zástavní smlouvu. Z evidence pozemků na výpise z katastru nemovitostí k datu však vyplývá, že pozemky parc. č. 238/3 jsou zatíženy soudcovským zástavním právem ve prospěch VZP, pozemky parc. č. 2000/7, 2000/9 jsou zatíženy soudcovským zástavním právem ve prospěch OSSZ Vsetín, povinným je vždy předcházející majitel pozemku. Pozemky byly nakoupeny pro potřeby rozvoje obce již s tímto zatížením. Obec ke dni kontroly neprováděla žádné výběrové řízení. Kontrole byly předloženy tyto vnitřní směrnice: Směrnice upravující oběh účetních dokladů, Směrnice pro zatřídění drobného dlouhodobého majetku, Směrnice k ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, Směrnice- opravné položky k pohledávkám,směrnice pro inventarizaci majetku, závazků, Směrnice k vedení pokladny, Směrnice k rozpočtovému hospodaření, Harmonogram účetních závěrek, Směrnice o dohodách o odpovědnosti, Směrnice - rezervy.a Kontrolní řád, kterým se zavádí vnitřní kontrolní systém podle Zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Směrnici upravující oběh účetních dokladů je nutno aktualizovat - odkazy na již neplatné předpisy. Kontrola upozorňuje, že zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška Č. 410/2009 Sb., se v několika bodech odkazují na nutnost úpravy určitých ustanovení vnitřním předpisem. V roce 2010 měla mít účetní jednotka zpracovány např.: - stanovení zásad pro časové rozlišení výdajů, nákladů, výnosů a příjmů u jednotlivých druhů časového rozlišení (zákon Č. 563/1991Sb., o účetnictví 3 odst. 1, 69 vyhlášky Č. 410/2009 Sb.) - způsob stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu - vnitřní normu (Směrnici) - Pod rozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky ( vyhlášky Č. 410/2009 Sb., ČÚS 701). Zápisy a usnesení z zasedání zastupitelstva obce, která se konala v období prosinec 2009-září Při závěrečném přezkoumání byl předložen ze 40. zasedání, zápis z ustavujícího zasedání a zápis Č. 1. Dle 15 odst. 2 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech provádí zřizovatel kontrolu hospodaření jím zřízené příspěvkové organizace. Poslední kontrola byla provedena členy finančního výboru dne Z předložených zápisů ZO vyplývá, že se zřizovatelhospodařením příspěvkové organizace nezabýval. Při závěrečném přezkoumání byla účetní obce podána informace, že o přezkoumání hospodaření PO byla požádána p. Sýkorová Zbyňka. Obec nemá zřízen žádný fond. 8

9 B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání B. I. Při přezkoumání hospodaření obce Študlov za rok 2010 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c). Právní předpis: Vyhláška Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 45, písm.d) bod 6,7 - Příloha - schází údaje o výměře a ocenění lesních porostů: V příloze není uvedena hodnota v oddíle A. 4. položka P. I. 1: účet ostatní majetek a dále nejsou uvedeny informace v oddíle D.6. - celková výměra lesních pozemků s lesním porostem a v oddíle D výše ocenění lesních porostů. Právní předpis: Zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - Jiná chyba a nedostatek: 26, odst. 3 Nebyla vytvořena opravná položka k pohledávce na SÚ 377 Právní předpis: ČÚS ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) bod 6.1: Kontrole byly předloženy tyto vnitřní směrnice: Směrnice upravujícf oběh účetních dokladů, Směrnice pro zatřídění drobného dlouhodobého majetku, Směrnice k ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, Směrnice- opravné položky k pohledávkám, Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků, Směrnice k vedení pokladny, Směrnice k rozpočtovému hospodaření, Harmonogram účetních závěrek, Směrnice o dohodách o odpovědnosti, Směrnice - rezervy. Směrnici upravující oběh účetních dokladů je nutno aktualizovat - odkazy na již neplatné předpisy. Kontrola upozorňuje, že zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcf vyhláška Č. 410/2009 Sb., se v několika bodech odkazují na nutnost úpravy určitých ustanovení vnitřním předpisem. V roce 2010 měla mít účetní jednotka zpracovány např.: - stanovení zásad pro časové rozlišení výdajů, nákladů, výnosů a příjmů u jednotlivých druhů časového rozlišení (zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3 odst. 1, 69 vyhlášky Č. 410/2009 Sb.) - způsob stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu - vnitřní normu (Směrnici) - Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky ( vyhlášky Č. 410/2009 Sb., ČÚS 701). ČÚS 701 bod Územní celek nevytvořil analytícké účty: Pozemky zatížené zástavním právem a věcným břemenem nejsou vedeny v samostatné analytické účetní evidenci. Právní předpis: Vyhláška Č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 2 odst. 3 - Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby: - d.č faktura Č. 94 na částku Kč, na 6114 ÚZ zaúčtována částka Kč (chybně pol. 5168, správně 5169) - d.č faktura Č. 175 na částku Kč, na 6115 ÚZ zaúčtována částka Kč (chybně pol. 5168, správně 5169) B. II. Přezkoumané předměty, v nichž nebyly nalezeny chyby ani nedostatky Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano Předmět: Zákon č. 420/2004 použiti peněžních fondů - přezkoumán: Sb. 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a Ano Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ne - obec nevykazuje podnikatelskou činnost 9

10 Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami - přezkoumán: Ano Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv - přezkoumán: Ne - obec nenakládá s uvedenými prostředky Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ne - obec nenakládá s uvedeným majetkem Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano C. Závěr I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky bvly zji~těny následuifcí méně závažné chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly zii~těny následující méně závažné chyby a nedostatky: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 odst. 1, 27 odst. 5 10

11 Nebyla prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola zřízených a založených právnických osob. Dle 15 odst. 2 zákona Č Sb., o rozpočtových pravidlech provádí zřizovatel kontrolu hospodaření jím zřízené ptrspěvkové organizace. Poslední kontrola byla provedena členy finančnfho výboru dne Z předložených zápisů za vyplývá, že se zřizovatel hospodařenfm příspěvkové organizace nezabýval. NAPRAVENO (bude napraveno v příštím období) Cús , České účetní standardy ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví), CÚS 501 bod 5.2 a 5.4 Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí. - obec účtuje chybně při prodeji pozemků. a změně vlastnictvf účtuje až v okamžiku nabytí právních účinku vkladu do katastru nemovitostí. V souladu s ustanovenfm odst CÚS č.701 se za okamžik uskutečnění účetního přfpadu při změně vlastnictví považuje den doručenf návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. NAPRAVENO II. Při přezkoumání hospodaření obce Študlov za rok 2010 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemaji závažnost nedostatků uvedených pod pism. c) [ 10 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.]. 1/1. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 pism. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Študlov za rok 2010 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,25 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 7,91 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0% Študlov, dne 17. března 2011 Milada Vlčková kontrolor povmený flzenlm pfezkoumánl podpis Ing. Svatava Čurdová kontrolor podpis Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání. 11

12 František Tvarůžek, starosta obce Študlov prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní smlouvu o koupi, směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb.). František Tvarůžek, starosta obce Študlov, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání návrhu zprávy a požádalo předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za účelem jejího projednání při schvalování závěrečného účtu. Návrh zprávy převzal a s obsahem byl seznámen dne František Tvarůžek starosta Výtisk Č. 1 obdrží: Obec Študlov Výtisk Č. 2 obdrží: Krajský úřad Zlín, oddělení kontrolní odbor kancelář ředitele Poznámka: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 12

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 090270/2013/KUSK 003395120 14/KUSK Stejnopis č. / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE Ič: 00242268 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v Krajsk; úřad Středočeského t :,.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 Číslo jednací: 138961/2009/KUSK Spisová značka: SZ_102944/2009/KUSK Stejnopis Č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v obce UZICE

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_069439/2012/KUSK 00175612013/KUSK Stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V VINARE IČ: 00236578 za rok 2012 Přezkoumání 28.2.2013 se uskutečnilo

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDE:LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 25187/2011 OEKO-PŘ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Hajany, IČ 60829257

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Svatava IČ: 00573141

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK - 0137/10/Vob Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2.3.2011 na základě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 018177/2009fKUSK 001564/2010fKUSK Stejnopis Č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města." KOURIM IČ: 00235482 za rok 2009

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012 Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 058954/2012/KUSK 001543/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE IČ: 00473481 za

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Závěrečný účet obce za rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011 Závěrečný účet obce za rok 2011 Závěrečný účet obce podle 17 zákona č 250/2000 Sb., zahrnuje údaje o hospodaření obce za období od 01.01.2011 do 31.12.2011 podkladem k jeho zpracování byly následující

Více

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ Krajsk'" úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_077713/2012/KUSK Stejnopis č. Q_ Čj.: 006038/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více