Odložená daň při investičních pobídkách. Odpovědnost odhadců vůči třetím osobám v novém občanském zákoníku DAŇOVÉ ZMĚNY PRO ROK 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odložená daň při investičních pobídkách. Odpovědnost odhadců vůči třetím osobám v novém občanském zákoníku DAŇOVÉ ZMĚNY PRO ROK 2014."

Transkript

1 říjen 2013 Odpovědnost odhadců vůči třetím osobám v novém občanském zákoníku str. 2 DAŇOVÉ ZMĚNY PRO ROK 2014 str. 3 Odložená daň při investičních pobídkách str. 5 EDITORIAL Vážení čtenáři Schaffer News, Poslanecká sněmovna se sama rozpustila a bývalí poslanci nyní vyčkávají, zda budou náhodou opět zvo- leni v předčasných volbách. Poradci skupiny Schaffer & Partner však na nic nevyčkávají a sepisují novinky v oblasti daní, práva a účetnictví, které tímto zasíláme. Budeme rádi, pokud si dlouhou chvíli při čekání na nový parlament a vládu zkrátíte právě čtením Schaffer News. Ing. Martin Felenda, Managing partner OCENĚNÍ Mgr. ALEŠE EPPINGERA Dne 19. září 2013 v rámci Výroční konference International Referral v Londýně převzal Mgr. Aleš Eppinger cenu za nejaktivnějšího člena International Referral Ing. Martin Felenda M&A, mezinárodní zdanění, optimální daňové struktury Ing. Tomáš Plzák daň z příjmu fyzických a právnických osob, mezinárodní zdanění Mgr. Aleš Eppinger M&A, obchodní právo, pracovní právo, soudní a arbitrážní řízení Ing. Radomír Stružinský IFRS, due diligence

2 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PŘINÁŠÍ NOVINKY DO TAKŘKA VŠECH OBLASTÍ SOUKROMÉHO PRÁVA. MÁLOKTERÉ JSOU VŠAK ZMĚNAMI ZASAŽENY TOLIK JAKO PRÁVO NA NÁHRADU ŠKODY. V TOMTO PŘÍSPĚVKU SE ZAMĚŘÍME NA JEDNU Z PRO PRAXI NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PROBLEMATIK, KTERÉ S TÍMTO TÉMATEM SOUVISÍ ODPOVĚDNOST ODHADCŮ ZA NEPSRÁVNĚ VYHOTOVENÝ ODHAD CENY VĚCI. Odpovědnost odhadců vůči třetím osobám v novém občanském zákoníku Mgr. Aleš Eppinger ve spolupráci s Janem Flídrem VÍRA KUPUJÍCÍHO V ODHAD V advokátní praxi se bohužel velmi často setkáváme s následujícím případem. Vlastník nemovitosti, který svou nemovitost zamýšlí prodat, si objedná u odhadce ocenění své nemovitosti. Po vypracování odhadu jej vlastník nemovitosti jako prodávající předkládá kupujícímu. Kupující ve víře v odhad, který byl vypracován osobou s odbornými znalostmi, souhlasí se stanovením kupní ceny ve výši odpovídající tržní ceně deklarované v odhadu. Po několika měsících však kupující zjišťuje, že stav nemovitosti neodpovídá popisu v odhadu a hodnota nemovitosti je nižší než odhad uvádí. Otázkou je, jakým způsobem může kupující postupovat proti odhadci. BENEVOLENTNÍ PŘÍSTUP V ZÁKONÍKU SOUČASNÉM Současný občanský zákoník nerozlišuje mezi porušením smluvní a zákonné povinnosti. Nejvyšší soud proto v případech podobných výše nastíněnému dovodil, že je nerozhodné, zda vzniklá škoda je následkem porušení povinnosti vyplývající z právního předpisu či ze smlouvy a přiznal třetím osobám bez dalšího právo na náhradu škody vůči odhadci. 2 A PODMÍNĚNOST PRÁVA NA NÁHRADU ŠKODY V ZÁKONÍKU NOVÉM Nový občanský zákoník, jenž nabývá účinnosti , se však nechává inspirovat německým občanským zákoníkem a porušení smluvní a zákonné povinnosti rozlišuje. Až na výjimky bude proto platit, že porušení smluvní povinnosti zakládá povinnost k náhradě škody pouze vůči smluvnímu partneru, nikoli vůči osobám třetím. Pro výše nastíněný případ by to tedy znamenalo, že kupujícímu nesvědčí právo na náhradu škody vůči odhadci, neboť ten na straně jedné neporušil žádné zákonné ustanovení, na straně druhé není ve smluvním vztahu s kupujícím, a proto by náhrada škody pro porušení smlouvy nepřipadala v úvahu. Takový závěr by však v praxi vedl k přílišné přísnosti, a proto český zákonodárce zakotvil po vzoru německé judikatury výjimku z pravidla, podle níž je smluvní strana povinna nahradit škodu způsobenou porušením smlouvy třetí osobě za podmínky, že splnění ujednané povinnosti mělo zájmu třetí osoby zjevně sloužit. Již na první pohled je patrné, že termín zjevně sloužit je velmi abstraktní a příliš nenapovídá, zda naší osobě kupujícího bude svědčit právo na náhradu škody vůči odhadci či nikoli. Přesto není na místě uchylovat se k často zaznívající frázi až soudní praxe napoví, jak takovému ustanovení rozumět ; pro rozklíčovaní citovaného ustanovení postačí disponovat znalostmi německého práva. HLEDÁNÍ INSPIRACE V NĚMECKU Německý Spolkový soud připouští v nadepsaném případu povinnost odhadce k náhradě škody vůči kupujícímu tehdy, je-li si odhadce vědom, že jeho odhad, který si objednal prodávající, může být předložen osobě třetí. Skutečnost, že je odhadci zjevné užití jeho výsledku práce vůči dalším osobám, vyplývá zpravidla z textu odhadu, v němž se na jeho začátku začasto objevuje účel jeho vypracování. Není však třeba, aby byl odhadci znám počet či jména osob, kterým má svědčit právo na náhradu škody. Německému Spolkovému soudu tak například postačilo, aby v odhadu oceňujícím nemovitost bylo uvedeno, že ten je určen pro účely plánování a financování, aby připustil právo na náhradu škody širokému okruhu osob poskytující objednateli odhadu kapitál. Vrátíme-li se k našemu kupujícímu, svědčilo by mu právo na náhradu škody vůči odhadci například tehdy, pokud by kupujícímu předložený odhad obsahoval ustanovení, podle něhož se odhad vypracovává pro účely prodeje nemovitosti či jiné podobné ustanovení. Život samozřejmě přináší případy mnohem komplikovanější. V praxi se nejednou stává, že odhadce se nesprávně spoléhá na tvrzení objednatele odhadu, v důsledku čehož neodpovídá odhad skutečnosti. Jako příklad lze uvézt případy, kdy vlastník automobilu oklame odhadce, že vozidlo nebylo nikdy nabouráno a odhadce takovou informaci uvede v odhadu. Otázkou pak je, zda odhadce je přesto povinen nahradit škodu kupujícímu. Inspiraci pro řešení takového případu lze opět hledat v rozhodovací praxi německých soudů, které dovodily, že se v takových případech nemůže osoba odhadce odvolávat na svoji víru v tvrzení objednatele (vlastníka vozidla), neboť třetí osoby legitimně důvěřují jeho odhadu a je na odhadci, aby byl schopen posoudit informace, které mu objednatel či jiné osoby předali. Pouze pro úplnost dodáváme, že bylo-li by v odhadu uvedeno, že ten zčásti spočívá na odhadcem neověřených informacích, nenesl by podle našeho názoru

3 odhadce za takovou část odhadu odpovědnost. Tímto příspěvkem samozřejmě nejsou vyčerpány otázky, které s nastíněnou problematikou souvisí. Německé soudy například zásadně vylučují odpovědnost odhadců vůči třetím osobám, pokud takové osobě (např. kupujícímu) svědčí dostatečná vlastní práva vůči svému smluvnímu partneru (např. prodávajícímu). Ostatně i zahraniční doktrína neustále opakuje, že k případům odpovědnosti odborníků vůči třetím osobám je třeba přistupovat individuálně a varuje před generalizováním jednotlivých případů. A CO NA TO ČESKÉ SOUDY? Samozřejmě dnes nelze s jistotou předvídat, jakým směrem se rozhodovací praxe tuzemských soudů vydá. Považujeme však za nepravděpodobné, že by se výrazně odchýlila od doktrinálních závěrů našeho západního souseda, když právě u něj se náš zákonodárce zcela zjevně nechal inspirovat. Nepochybné je, že spíše než aplikace již zmíněné fráze, podle níž nám teprve soudní praxe napoví, jak zákonná ustanovení vykládat, a naříkání na abstraktnost nového zákona, bychom se měli snažit hledat řešení pro výklad ustanovení nového občanského zákoníku v zákonících okolních zemí. Jak ukazuje i tento příspěvek, desítky rozhodnutí Spolkového soudu a stovky stran literatury k nastíněné problematice nejednou nám zahraniční prameny přináší odpovědi na zlatém podnose. Ostatně pouze tento přístup umožňuje problémy spojené s novým kodexem nejen řešit, ale jim i předcházet. DAŇOVÉ ZM ĚNY PRO ROK 2014 V SOUVISLOSTI S BLÍŽÍCÍM SE PŘÍCHODEM NOVÉHO ROKU BYCHOM NEMĚLI ZAPOMÍNAT, ŽE NÁS JIŽ TRADIČNĚ ČEKÁ CELÁ ŘADA DAŇOVÝCH ZMĚN. DO- VOLUJEME SI VÁM TOUTO CESTOU PŘIPOMENOUT NĚKTERÉ JIŽ SCHVÁLENÉ NOVINKY A NASTÍNIT DALŠÍ NOVELIZACE, KTERÉ JEŠTĚ NEPROŠLY KOMPLET- NÍM LEGISLATIVNÍM PROCESEM, ALE SE KTERÝMI LZE S VELKOU PRAVDĚPO- DOBNOSTÍ PRO ROK 2014 POČÍTAT. Ing. Martina Radová Největší změny daňových předpisů, které byly předloženy ve formě tzv. zákonných opatření, souvisejí s rekodifikací soukromého práva. V tomto ohledu dochází k novelizaci zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o dani z nemovitostí; ruší se zákon o dani dědické a dani darovací, dědictví a dary se přesouvají do zákona o daních z příjmů; zavádí 3 se nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahrazuje současný zákon o dani z převodu nemovitostí. Návrhy novel výše uvedených zákonů byly v září Senátem zamítnuty, současně došlo k rozpuštění Sněmovny, která tak nemohla odpovídajícím způsobem na danou situaci reagovat. Vzhledem k tomu, že daňové zákony je nutné rekodifikaci soukromého práva přizpůsobit, přistoupila vláda k přípravě a předložení zákonných opatření Senátu. Kompletní přepracování návrhů nebylo z časových důvodů možné, zákonná opatření tak obsahově navazují na zamítnuté návrhy novel daňových zákonů. Ve vládním návrhu zákonných opatření došlo ke změnám pouze v těch oblastech, které byly Senátem rozporovány. Jednalo se o osvobození dividend, zdanění investičních fondů a status veřejné prospěšnosti. Zákonná opatření byla v minulém týdnu Senátem schválena. Oproti předloženému návrhu byly provedeny změny v oblasti zdanění investičních fondů a mimořádných odpisů majetku. OSVOBOZENÍ DIVIDEND Plné daňové osvobození dividend (podílů na zisku) pro právnické i fyzické osoby bylo schváleno již v rámci platného zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa. Navrhované předsunutí účinnosti výše uvedeného zákona již od bylo v rámci zákonných opatření vypuštěno, v oblasti zdanění dividend by tudíž od Nového roku nemělo dojít k žádné změně. ZDANĚNÍ INVESTIČNÍ FONDŮ Návrh zákonných opatření plánoval zavést nulovou sazbu daně z příjmů právnických

4 osob pro investiční fondy, které splní vybraná kritéria. Senátem byl ovšem tento bod změněn s tím, že investiční fondy i nadále budou zdaňovány podle současně platné právní úpravy, tzn. sazba daně z příjmů právnických osob investičního fondu bude i nadále činit 5 %. Následná výplata podílů na zisku těchto fondů bude daněna srážkovou daní ve výši 15 %. Investoři, kteří jsou právnickými osobami, budou moci uplatňovat osvobození podílů na zisku podle Směrnice EU 2011/96/EU o společném zdanění mateřských a dceřiných společností. VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST V souvislosti s rekodifikací soukromého práva byl předložen návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který ovšem nebyl Senátem přijat. Především zákon o daních z příjmů s touto právní úpravou počítal a zdanění tzv. neziskových poplatníků odkazoval na úpravu zákona o statusu veřejné prospěšnosti. V zákonných opatřeních týkajících se zákona o daních z příjmů byl pojem veřejně prospěšný poplatník zachován, jeho definice se ovšem neodkazuje na zákon o statusu veřejné prospěšnosti, ale zůstává současná definice neziskovosti, která je obsažená v zákoně o daních z příjmů. MIMOŘÁDNÉ ODPISY NAVRHOVANÉ MIMOŘÁDNÉ ODPISY MAJETKU POŘÍZENÉHO V OBDOBÍ OD 1. ČERVENCE 2013 DO 30. ČERVNA 2014 NEBYLY SENÁTEM SCHVÁLENY. Jak již bylo předesláno, další novelizovaná ustanovení zůstala v zákonných opatřeních oproti původním návrhům nezměněna. O řadě z nich jsme Vás již informovali v minulých číslech SCHAFFER NEWS. Níže pro Vaši informaci vybíráme další z očekávaných změn: Zvyšuje se maximální limit pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob na 15 %, u právnických osob se sjednocuje limit na 10 % ze základu daně, Příjmy z příležitostných činností budou osvobozeny od hranice CZK (nyní CZK), Zaměstnanecký paušál zavedený zákonem č. 458/2011 Sb. bude zrušen. Dle uvedeného zákona měl poplatník daně z příjmů fyzických osob nárok na zaměstnanecké zvýhodnění ve výši CZK ročně, a to ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, za který mu plynou příjmy ze závislé činnosti, a funkční požitky nejméně ve výši odpovídající minimální mzdě. Toto zvýhodnění bylo zavedeno z důvodu plánovaného zrušení osvobození stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti, osvobození stravování nakonec zrušeno nebylo, zavedení zaměstnaneckého paušálu tak znamenalo duplicitu opatření. Dále bychom Vás rádi informovali, že ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z titulu úplaty za zdanitelné plnění na jiný než zveřejněný účet bylo odloženo s účinností od a bude omezeno hodnotou CZK (resp. dvojnásobkem částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti), tzn. odběratel se stane ručitelem pouze v případě, že celková úplata za plnění bude překračovat výše uvedený limit. Rozhodujícím okamžikem bude zadání bankovního příkazu. Zapomínat bychom neměli také na již schválenou novinku roku 2014, kterou je podávání přiznání k dani z přidané hodnoty výhradně elektronickou cestou. Výjimku tvoří fyzické osoby s obratem do 6 milionů CZK za předcházejících 12 kalendářních měsíců. Senát rovněž odsouhlasil zákonné opatření týkající se Zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Na základě tohoto zákonného opatření bylo schváleno, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou, pokud se ovšem převodce a nabyvatel v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí v ostatních případech je nabyvatel. V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace týkající se daňové legislativy nás prosím kontaktujte na ové adrese: 4

5 Odložená daň při investičních pobídkách Ing. Radomír Stružinský V SOUVISLOSTI S ÚČTOVÁNÍM ODLOŽENÉ DAŇOVÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKU SE VYSKYTUJE VÍCE OTÁZEK, KTERÉ BYLY JIŽ V MINU- LOSTI PŘEDMĚTEM ODBORNÝCH DISKUSÍ. Jednou z méně diskutovaných otázek, na kterou zatím není jednoznačná odpověď, je otázka účtování odložené daňové po- hledávky z titulu poskytnutých investičních pobídek. Společnosti jsou poskytnuty daňové úlevy z titulu zákona o investičních pobídkách. Za této situace neplatí daň z příjmů a předpokládá, že také v budoucnu z titulu poskytnutých investičních pobídek nebude daň z příjmů platit. Vzniká otázka, zda takto poskytnuté daňové úlevy zakládají možnost účtovat odloženou daňovou pohledávku nebo zda případné odložené daňové závazky je možno kompenzovat odloženou daňovou pohledávkou z titulu poskytnutých investičních pobídek. Zatím obecným názorem je, že při účtování odložené daně je třeba postupovat s plným využitím principu opatrnosti, který je přímo obsažen v odstavci 5, 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: Účetní jednotka účtuje o odloženém závazku vždy a o odložené daňové pohledávce s ohledem na zásadu opatrnosti. Poskytnuté daňové úlevy dle zákona o investičních pobídkách totiž podléhají případné pozdější kontrole ze strany finančních úřadů. Za těchto okolností nemůže být jistota, jak poskytnuté úlevy dopadnou (viz například odstavec 7, 6a zákona o investičních pobídkách). Druhým a pádnějším argumentem je, že je těžké dopředu s přiměřenou jistotou odhadnout, jaká je částka ušetřené daňové povinnosti do budoucna a takto odhadnutou částku následně použít jako základnu pro výpočet odložené daňové pohledávky. Z těchto důvodů nelze proto doporučit, aby při výpočtu odložené daně byly poskytnuté investiční pobídky uvažovány. Legislativní změny od V souvislosti s Novým občanským zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích účinných od 1. ledna 2014 pořádáme, nejen pro naše klienty, blok specificky provázaných workshopů s cílem v první řadě informovat o nejzásadnějších změnách, které se po Novém roce dotknou všech, a také tyto změny více přiblížit a vysvětlit laickou formou a přesto více, než se lze dozvědět z médií. Seznam připravovaných workshopů, termíny a další informace naleznete na Workshopy jsou vedené v českém jazyce, v případě zájmu pořádáme workshopy také v anglickém nebo německém jazyce. Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případe doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu. V souladu s ustanovením 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení spolecnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na a do předmětu napište NEZASÍLAT. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů: Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, Praha 1, tel.: , fax: , 5

Kouzla nového občanského zákoníku

Kouzla nového občanského zákoníku prosinec 2013 Kouzla nového občanského zákoníku str. 2 Zaměstnanci cizinci a pracovní cesty str. 3 Solidární zvýšení daně str. 4 Auditor nebo daňový poradce str. 5 Nový občanský zákoník vstupuje v platnost!

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 3/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. Daňové doklady, institut ručení a další připravované změny

Vážení čtenáři SCHAFFER 3/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. Daňové doklady, institut ručení a další připravované změny 1/7 SCHAFFER 3/2013 www.schaffer-partner.cz květen / červen 2013 V aktuálním čísle našich Schaffer News jsme se zaměřili na daňové doklady a jejich uchovávání z hlediska pravidel stanovených zákonem o

Více

k problematice nové legislativy v návaznosti na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, účinné od 1. ledna 2014.

k problematice nové legislativy v návaznosti na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, účinné od 1. ledna 2014. NEWS červen 2014 Korporátní změny po 1. 1. 2014 Autorské příjmy v roce 2014 Zálohová výplata na zisku z pohledu na auditora Ve spolupráci s hlavním partnerem, ČSOB, a.s., připravujeme na 16. června 2014

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 5/2012. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013 připravované změny

Vážení čtenáři SCHAFFER 5/2012. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013 připravované změny 1/5 SCHAFFER 5/2012 www.schaffer-partner.cz l i s t o p a d 2 0 1 2 Každý rok na podzim naši politici schvalují komplexní novely daňových zákonů, které mají platit od 1. ledna následujícího roku. Letos

Více

bočky společnosti Schaffer & Partner. Věříme, že tento krok bude znamenat další významný posun v rozvoji naší

bočky společnosti Schaffer & Partner. Věříme, že tento krok bude znamenat další významný posun v rozvoji naší S potěšením Vám oznamujeme, že naše kolegyně Šárka Gregorová byla jmenována partnerkou pražské po- NEWS březen 2015 Rovnost po německu noční můra českých dopravců Nový pokyn Generálního finančního ředitelství

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013, o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH Obsah 8 Kalendář povinností v březnu 2013 9-11 Daňová (ne)uznatelnost odpisu

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300 prosinec 2011 V prosincovém vydání Finančních aktualit patří k nejdůležitějším informacím aktuální stav daňové reformy a novel zákonů souvisejících se zavedením Jednotného inkasního místa a dále změny,

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce)

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní chyby

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 PŘÍSPĚVEK JE UZAVŘEN S ROZPOREM DPH 450/18.03.15 Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích.. 13 Předkládají:

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 22.1.2003

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 22.1.2003 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 22.1.2003 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisu z jednání

Více