ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od hraní k vědění Moudrý není ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, co je třeba. F. L. Čelakovský Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace Hevlín 225 ředitelka školy: Mgr. Soňa Kaňová telefon: IČO: identifikátor právnické osoby: IZO ZŠ: koordinátor ŠVP: Mgr. Josefa Omelková Zřizovatel: Obec Hevlín IČO: Obecní úřad Hevlín 224 starosta Obce Hevlín: JUDr. Drahoslav Nosek telefon: IČO: Platnost dokumentu: od 1. září 2007 ŠVP byl schválen Radou školy dne: 6. června 2007 Mgr.Soňa Kaňová ředitelka školy razítko školy 1

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŽEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ OSNOVY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA NĚMECKÝ JAZYK VERBÁLNÍ KOMUNIKACE KONVERZACE V PRVNÍM CIZÍM JAZYCE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA PSANÍ NA POČÍTAČI ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA

3 VÝTVARNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DALŠÍ CIZÍ JAZYK DRAMATICKÁ VÝCHOVA HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUCE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY PŘÍLOHY ŠKOLNÍ DRUŽINA JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR DALŠÍ CIZÍ JAZYK DODATKY ZMĚNA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY ŠVP ZV DLE RVP ZV OD

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s postupným ročníkem, vzhledem k nízkému počtu žáků jsme nuceni ke spojování ročníků na prvním stupni. Z organizačních důvodů využíváme možnosti dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Naši venkovskou školu navštěvují pouze místní děti nikdo nedojíždí. Naplněnost tříd je nízká, Obec Hevlín uděluje výjimku z počtu žáků. Kapacita školy: 225 žáků Vybavení školy V budově školy je devět tříd /v současné době se v jedné třídě nachází oddělení školní družiny/, jedna odborná-počítačová učebna /multifunkční učebna s dataprojektorem/ a jedna knihovna. Součástí školy je také tělocvična. Máme v plánu dobudovat pravděpodobně v budově mateřské školy cvičnou kuchyňku a dílnu. Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci a učitelé. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy v souladu s normami). K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a přilehlé školní hřiště, které je třeba po stavebních úpravách školní budovy v minulosti zrekonstruovat. Vyučující mají k dispozici dvě sborovny jedna vybavení PC. Jinak mají volný přístup na internet, využívají tiskárnu i kopírku. Materiální vybavení je dostatečné, každým rokem se část obnovuje, rádi bychom postupně modernizovali počítačovou učebnu i kmenové třídy. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). Speciálního pedagoga sice škola nemá, ale pedagogové jsou průběžně vzděláváni pro tuto oblast. Žáci navštěvují dyslektický kroužek a hodinu individuální reedukace. V dalších předmětech pracují podle doporučení PPP podle individuálních plánů. Velmi dobrá je spolupráce s PPP a PC Znojmo. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 11 členů, většina starší 40 let, kteří mají velké pedagogické zkušenosti. V současné době 91% je plně kvalifikovaných (2 pedagogové si doplňují pedagogické vzdělání na PF VŠ v Brně). Ve škole pracuje výchovný poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik ICTK. Škola má jedno oddělení školní družiny s jednou vychovatelkou. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Pedagogové vzájemně spolupracují na projektovém vyučování. Každoročně pořádáme kurz výuky plavání a lyžařský výcvikový kurz, plníme každoročně plán environmentální výchovy (sběr plastových lahví, papíru apod.) spolupráce s Ekologickým centrem Pálava a dalšími středisky ekologické výchovy. Trvale se zaměřujeme na podporu čtenářské dovednosti celoroční nabídka z Klubu čtenářů Albatros. Podporujeme sportovní aktivity- zejména fotbal a florbal. Ke snížení rizik vlivů, které disharmonizují zdravý osobnostní a společenský vývoj dětí - slouží realizace Minimálního preventivního protidrogového programu.dále pořádáme řadu exkurzí a poznávacích výletů. Navštěvujeme divadelní představení a jezdíme do znojemského kina. Již několik let spolupracujeme s Volkschule Laa /Rakousko/. Každý rok je ve znamení jednoho většího projektu, jehož myšlenka prolíná několik předmětů a vede k prezentaci programů na školní besídce pro rodiče a veřejnost. 4

5 Školní družina Činnost školní družiny je propojena z velké části s prací žáků při vyučování. Vychovatelka se seznámila se školním vzdělávacím programem a jeho cíli. K propojování dochází zejména při realizaci projektového vyučování. Program školní družiny je součástí tohoto ŠVP. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím; v době konzultačních hodin a třídních schůzek Každoročně pořádáme Den otevřených dveří v I.třídě /pro rodiče současných i budoucích prvňáčků/. Zakládají se webové stránky školy pro lepší informovanost rodičů. Úzce spolupracujeme s obcí, místním Sokolem /zejména fotbalové aktivity/ i hasiči, Policií ČR, Radou školy Charakteristika ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vytvářet příjemné školní prostředí péče o příznivé klima vzájemná vstřícnost, společné akce Porozumět potřebě vzdělávat se aktivně zapojovat žáky do procesu učení (vhodné metody, motivace) pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci provázat mezipředmětové vztahy zlepšovat podmínky pro zdravé a efektivní učení motivovat děti pro jejich celoživotní učení Vychovávat osobnost respektování jedinečnosti jednotlivce (učitele i žáka), harmonicky ji rozvíjet, lépe jí rozumět využívat také průřezových témat ve spolupráci s PPP a rodiči odstraňovat řečové vady, SPU/CH a jiné handicapy žáků vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Vést k porozumění práce s informacemi na prvním stupni klást důraz na čtení s porozuměním a na rozvoj komunikačních dovedností na druhém stupni využívat knihovnu i internet k získávání informací, ale především ke zpracování informací a využití v praxi zvládnout techniku psaní na počítači Učit cizí jazyky začíná se již ve 3.ročníku, v 7.ročníku se přidává 2.cizí jazyk zpestřit výuku vztahy se školami v Rakousku jazykové znalosti prohlubovat i u pedagogů-dvpp Rozvíjet sportovní aktivity kromě výuky TV doplňovat kurzem plavání, lyžařským kurzem a sportovními turnaji (fotbal, florbal, lehká atletika apod.) Realizovat preventivní program součástí školního plánování je Minimální preventivní program úzká spolupráce metodika prevence, výchovného poradce, třídních učitelů, rodičů vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času nabídkou zájmových útvarů a dalších aktivit pořádaných školou 5

6 Podporovat projevy pozitivních citů v chování, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, učit žáky být zodpovědný za duševní i sociální zdraví orientovat se na lidskou empatii s respektováním jiného názoru hodnotit každou činnost člověka z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí a jiných hodnot Komunikovat s veřejností, s dalšími partnery pravidelné schůzky i konzultace s rodiči i se školskou radou zapojovat se do programů pořádaných obcí Vytvářet podmínky pro další vzdělávání podporovat doplňkové nebo rozšiřující studium, naplňovat roční plán DVPP pravidelně každoročně vzdělávat pedagogy v oblasti dovednosti práce s IT (počítače, výukové programy, fotoaparát a další) podporovat zájem pedagogů o rozšíření vzdělání v oblasti cizích jazyků zejména jazyka anglického umožnit učitelům odborný růst také prostřednictvím vzdělávání v oblasti metodické (moderní přístupy, metody, formy, hodnocení) a v oblasti řešení konfliktních situací VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. vyhledává a třídí informace hledá vztahy a souvislosti mezi získanými informacemi využívá získané informace v procesu učení řídí vlastní učení, plánuje, organizuje učitel: - zajistí pro výuku odborný materiál, seznamuje žáky s různými zdroji informací a vede je k jejich posuzování učitel: - využívá mezipředmětových vztahů, projektového vyučování, podněcuje diskusi, předkládá různé způsoby vyhodnocování, návodnými otázkami vede žáky k pochopení učitel: - navozuje praktické situace učitel: - pomáhá žákům určovat priority, dává prostor pro samostatnou práci i práci ve skupinách - vede k zodpovědnosti, k sebehodnocení - pomáhá s vytvořením pravidel pro hodnocení 6

7 pozoruje, experimentuje a porovnává získané výsledky využívá pro efektivní učení vhodné metody a způsoby projevuje ochotu dál se vzdělávat hodnotí svoji práci a výsledky a vyvozuje z toho závěry učitel: - vytváří prostor pro experimentování - využívá získaných znalostí a vědomostí žáků, jejich zkušeností a výsledků vlastního pozorování - vede k porovnávání učitel: - střídá různé metody a formy práce učitel: - podporuje zvídavost, vhodně motivuje k dalšímu vzdělávání učitel: - vede žáky k sebehodnocení a hodnocení své práce na základě předem stanovených kritérií, diskutuje s nimi o tom KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan ap.). Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. rozlišuje podstatné od méně podstatného, dokáže pracovat s textem vyhledává informace k problému vyhledává různé druhy řešení aktivně obhajuje svoje řešení respektuje názory druhých navazuje na praktické zkušenosti chce problém řešit je vytrvalý spolupracuje ve skupině učitel: - zařazuje práci s encyklopediemi, časopisy, různými informačními zdroji, podněcuje a moderuje diskusi - procvičuje se žáky orientaci v textu, používá metody RTCW učitel: - povzbuzuje, oceňuje, poukazuje na možné komplikace učitel: - povzbuzuje, oceňuje, poukazuje na možné komplikace učitel: - umožňuje žákům prezentovat a obhajovat svoje názory, vystupovat před třídou učitel: - vede žáky k toleranci vůči druhým lidem učitel: - pořádá výlety, exkurze, výukové programy, aby si žáci teoretické poznatky ověřili v praxi učitel: - kriticky hodnotí, chválí, povzbuzuje a pomáhá učitel: - zařazuje skupinovou práci i při řešení problémových situací 7

8 dokáže řešit problémy samostatně vybírá postup k řešení problému uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí seznamuje ostatní s řešením problému učitel: - vytváří prostor pro samostatnou práci, zadává adekvátní úkoly, pozoruje činnost žáka a usměrňuje ji vzhledem k individuálním schopnostem každého jedince učitel: - vede žáka ke správnému způsobu řešení problému, poskytuje mu rady, materiály a pomůcky učitel: - seznámí žáka s právy a povinnostmi, vede k sebehodnocení učitel: - vede k prezentaci výsledků, k vlastní formulaci, k argumentování, usměrňuje diskusi KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných. Žáci se podílejí na zpracování prezentací a různé další dokumentace ze školního života. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. Žáci druhého stupně pomáhají s organizací miniprojektů prvního stupně Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci se školami v Rakousku dokáže srozumitelně komunikovat s ostatními, formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory vyjadřuje se výstižně a kultivovaně v písemném i ústním projevu využívá získané komunikativní dovednosti pro spolupráci s ostatními aktivně naslouchá, vhodně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro učitel: - umožní žákovi vyjádřit své myšlenky jak ústně, tak i písemně, využívá prvků dramatické výchovy v simulovaných situacích, vede s žákem řízený rozhovor učitel: - vede žáka k obohacování a rozšiřování slovní zásoby, dává žákovi příklad svým kultivovaným projevem učitel: - zprostředkuje zapojení do spolupráce s jinými školami, pomocí situačních rozhovorů vede žáka k vhodné komunikaci v různých situacích běžného života učitel: - řídí diskusi, seznámí žáky s etikou diskuse a společně s nimi stanoví její pravidla učitel: - vede žáky k sebekontrole a sebeovládání, zařazuje skupinovou práci a prezentaci výsledků, učí žáky respektovat ostatní i jejich odlišné názory učitel: - zařazuje práci na PC, využívá internetu, podněcuje spolupráci s místním Hevlínským zpravodajem 8

9 účinnou komunikaci rozumí různým typům textů a záznamů a jiným komunikačním prostředkům, vytváří je a používá je učitel: - využívá a zařazuje různé druhy komunikačních prostředků a různé formy textů, vede žáky k porovnávání a formulaci vlastními slovy KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při Tv, kurzech) Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. pracuje s chutí ve učitel: skupině - zařazuje práci ve skupině, k zadávaným úkolům vhodně motivuje nevyvyšuje se nad učitel: ostatními členy skupiny, - dbá na dodržování školního řádu, seznámí žáky se zásadami neponižuje je; slušného chování a jejich dodržování neposmívá se slabším členům skupiny, soucítí s nimi je schopen ujmout se učitel: vůdčí role ve skupině - povzbuzuje k aktivitě ty, kteří to potřebují, cíleně střídá role ve skupině nebojí se požádat o radu učitel: a o pomoc, sám je - naslouchá skupině i jednotlivcům, vytváří bezpečné prostředí, schopen pomoci a svým jednáním vzbuzuje důvěru poradit i ostatním mimo skupinu společně s ostatními vytváří pravidla, která poté dodržují citlivě obhajuje svůj názor, dokáže ustoupit většině, přiznat svoji chybu umí naslouchat ostatním hraje fér, umí prohrávat oceňuje spolužáky za dobrou práci, nešetří pochvalou učitel: - podněcuje k vytvoření pravidel práce ve skupině, koriguje tvorbu pravidel a vede k jejich dodržování; stanoví pravidla hodnocení učitel: - dokáže sám přiznat chybu učitel: - dbá na dodržování zásad konstruktivního rozhovoru učitel: - dbá na dodržování pravidel hry, jasně stanoví sankce za nedodržování pravidel učitel: - chválí i slabé žáky za sebemenší pokrok, povzbuzuje, motivuje 9

10 aktivně se zapojuje do práce ve skupině umí zhodnotit práci skupiny a spravedlivě, objektivně ji porovnat s prací ostatních spoluvytváří příjemnou atmosféru v týmu učitel: - monitoruje práci ve skupině, koordinuje práci skupiny učitel: - vede k hodnocení a sebehodnocení žáků učitel: - vytváří zdravé klima v kolektivu žáků - diagnostikuje třídu, mapuje dosažené výsledky KOMPETENCE OBČANSKÉ- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. Jsou respektovány individuální rozdíly (integrovaní žáci, národnostní, kulturní). Je kladen důraz na environmentální a zdravotní výchovu jedinec myslí ekologicky s ohledem na zdraví svoje i ostatních občanů, své generace i generace příští. Žáky vedeme k třídění odpadů (viz environmentální plán školy). Při akcích organizovaných školou se žáci chovají jako zodpovědné osoby. chápe základní principy zákonů a společenských norem respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, zná uměleckou hodnotu, nedevastuje poznává zprostředkovaně i prakticky specifika jiných národů (mentalita, živ. podmínky, kuchyně, tradice, písmo, hudby, sporty, ) je schopen utvořit si vlastní názor, vysvětlit ho, zdůvodnit ho a zastávat ho váží si vnitřních hodnot druhých lidí na základě poznání je tolerantní k národnostním i jiným menšinám a zajímá se o učitel: - postupně žáky seznamuje s právním systémem - spoluvytváří řád školy, třídy - ukazuje na možné následky porušování práv - buduje zodpovědnost a vede k uvědomělému respektování práv učitel: - organizuje výlety, exkurze, besedy - umožňuje žákům vytvářet projekty na základě vlastního bádání učitel: - zařazuje projektové dny (př. Evropský den jazyků) - vede k toleranci, empatii pomocí situačních her - demonstruje ukázky z praxe učitel: - zařazuje skupinovou práci, dbá na prezentaci práce, prezentaci vlastního názoru učitel: - prakticky sestavuje se žáky žebříček jejich hodnot a porovnává je vzhledem k individualitě každého jedince, požaduje vyjasnění - vede k toleranci učitel: - vede k toleranci 10

11 druhé rozhoduje se zodpovědně učitel: - dbá na dodržování stanovených pravidel poskytuje podle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích zná své normy a hodnoty (žádoucí), je odolný vůči útlaku respektuje přesvědčení druhých lidí je schopen vcítit se do situací jiných lidí - dává prostor pro podloženou argumentaci, sám je příkladem učitel: - vytváří modelové situace - spolupracuje s jinými subjekty policie, hasiči, záchranáři, armáda učitel: - seznamuje žáky s právy jak dětskými, tak i základními lidskými - podněcuje aktivní sledování dění nejen v blízkém okolí, ale i ve světě - zařazuje prvky dramatické výchovy, organizuje besedy - vytváří bezpečné prostředí pro diskusi učitel: - vytváří prostor pro vyjádření vlastních názorů - předkládá různé učební materiály, organizuje besedy, návštěvy, exkurze učitel: - zařazuje prvky dramatické výchovy, využívá výukových programů a techniky - vede k toleranci a empatii pomocí situačních her, demonstruje ukázky z praxe KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Na škole je vypracován celoškolní plán k volbě povolání. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, orientuje se v návodech a plánech dodržuje vymezená pravidla reaguje a adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, přistupuje zodpovědně k ochraně svého zdraví i zdraví druhých, používá ochranné prostředky učitel: - seznámí žáky s bezpečnostními pravidly, dohlíží na jejich dodržování, vede žáky k podrobnému prostudování návodů a plánů učitel: - vypracuje návrh Řádu odborné učebny, seznámí s ním žáky a na základě jejich připomínek řád upraví, dbá na jeho dodržování učitel: - zařazuje do učebního procesu exkurze, návštěvy, vycházky, simulace různých situací prostřednictvím dramatické výchovy 11

12 vědomě chrání životní prostředí, šetří energiemi a přírodními zdroji hodnotí své možnosti a uplatnění na trhu práce, rozhoduje o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru chápe podstatu a riziko podnikání rozvíjí podnikatelské myšlení učitel: - vhodné volí strategie a zaměření činností, na příkladech vysvětlí význam šetření energiemi a přírodními zdroji učitel: - seznamuje žáky s širokou nabídkou profesí, spolupracuje s výchovným poradcem a s úřadem práce učitel: - zprostředkuje žákům obecné informace o jednotlivých podnikatelských aktivitách, vede žáky k poznání podnikatelské zóny v nebližším okolí, organizuje návštěvy podnikatelských subjektů učitel: - na praktických příkladech demonstruje možná rizika podnikání, zařazuje různé simulační aktivity, vede žáky k vyvozování a porovnávání učitel: - zařazuje projekty a aktivity vedoucí k aplikaci získaných znalostí, zdůrazňuje finanční matematiku, podněcuje spolupráci s podnikatelskými subjekty ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace. Cesta k individuální integraci je následující: žáky, u kterých se projevují příznaky vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny, na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče, vytváříme individuální vzdělávací plány (podle doporučení PPP a na žádost rodičů), podle kterých s dítětem v průběhu školního roku pracujeme, soustavně vzděláváme pedagogy v této problematice, spolupracujeme s rodiči a provádíme osvětu veřejnosti v této oblasti, Následně navrhujeme konkrétní pedagogická opatření: u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace, nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy, vytváříme podmínky pro klidnou práci, pravidelný režim a možnost relaxace, na doporučení PPP redukujeme obsah a rozsah učiva, důraz klademe na vzájemnou spolupráci a jednotný přístup vyučujících, třídního učitele, rodičů a výchovného poradce. 12

13 Vzdělávání žáků s poruchami chování. Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulzivní a snadno unavitelní. V této oblasti jsou stěžejní pro školu tato opatření: tito žáci se vzdělávají ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny (podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu), v procesu vytváření klíčových kompetencí se klade zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení a výchově k práci a spolupráci, učitel stanoví se žákem přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování, zavede systém pochval a trestů, škola vytváří podmínky pro relaxaci, zapojení do sportovních aktivit a zájmových kroužků. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení). Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Na doporučení odborných lékařů, speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu (tělesná výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova, popřípadě v dalších předmětech). Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Do této skupiny řadíme děti pocházející z kulturně a jazykově odlišného prostředí (děti cizinců a azylantů), dále děti z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením a děti ohrožené sociálně-patologickými jevy. Ke specifickým potřebám při vzdělávání těchto žáků patří: vysoce individuální přístup, pomoc pedagoga ve výuce při osvojování si znalosti vzdělávacího jazyka, uvedení žáka do prostředí školy a seznámení s českým prostředím, odlišné metody a formy práce, úzká spolupráce s rodinou, psychologem, spec.pedagogem popřípadě s dalšími odborníky, individuální klasifikace a hodnocení, případné vypracování individuálního plánu. Základním nástrojem, který má škola k dispozici pro realizaci preventivní strategie, je minimální preventivní program, který vychází z potřeb a podmínek školy. Vzdělávání žáků s autismem. Jedná se o žáky s lehčími formami artismu. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1.a2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Na základě posouzení SPC bude požadována přítomnost osobního asistenta ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Jejich zařazení do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování. Při výuce pověřujeme žáky náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. V současné době sice nemáme potvrzeny PPP žádné žáky mimořádně nadané /ti by mohli být přeřazeni na základě komisionální zkoušky do vyššího ročníku/, ale talentovaným žákům: umožňujeme uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech, žáci své znalosti a dovednosti také prezentují na veřejnosti (každoroční programy pro rodiče i veřejnost, výstavy prací, školní časopis) zvláště žáci II.stupně se účastní oborových soutěží a olympiád, prohlubujeme a rozšiřujeme vzdělávací obsah předmětů, zadáváme specifické úkoly (referáty k probíranému učivu, práce s naučnou literaturou, řešení kvízů, hlavolamů, problémových úkolů) rozvíjíme schopnosti při skupinovém vyučování, v některých předmětech uskutečňujeme vnitřní diferenciaci podle úrovně dovedností žáka. Podstatná je i osobnostní stránka výchovy mimořádně nadaných žáků. Vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. 13

14 ZAČLENĚNÍ PRŮŽEZOVÝCH TÉMAT Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání 2. ročník ČJ 3. ročník ČJ, NJ, AJ 4. ročník HV, Př, ČJ, Vl. AJ 5. ročník HV, Př, M, ČJ, VL, M, AJ 6. ročník HV, Z, F, NJ, D, M, AJ 7. ročník HV, Z, F, NJ, AJ, PČ, DV, D, Př, M 8. ročník HV, Z, F, NJ, AJ, PČ, DV, D, Př, VK, KNJ, M, VV, ČJ 9. ročník HV, Z, F, NJ, AJ, PČ, DV, D, Př, VK, KNJ, M, VV, ČJ Sebepoznání, sebepojetí 4. ročník TV, VV 5. ročník TV, NJ, ČJ, VV 6. ročník HV, Z, TV, NJ, OV, ČJ, VV, AJ 7. ročník HV, Z, TV, NJ, OV, ČJ, VV, AJ 8. ročník HV, Z, NJ, AJ, VK, KNJ, DV, ČJ, VV 9. ročník HV, Z, NJ, AJ, VK, KNJ, DV, ČJ, VV Seberegulace, sebeorganizace 4. ročník TV, Př 5. ročník TV, Př, ČJ 6. ročník PČ, NJ, D, Př, OV, M, ČJ, AJ 7. ročník NJ, AJ, D, Př, M, ČJ 8. ročník NJ, AJ, KNJ, VK, DV, D, Př, PČ, M, ČJ 9. ročník NJ, AJ, KNJ, VK, DV, D, Př, PČ, M, ČJ, Ch Psychohygiena 4. ročník TV, Př 5. ročník M 6. ročník TV 7. ročník TV, OV 8. ročník DV, VK 9. ročník DV, VK 14

15 Kreativita 3. ročník ČJ, NJ, AJ 4. ročník HV, NJ, ČJ, VV, AJ 5. ročník HV, Inf, NJ, ČJ, VV, AJ 6. ročník HV, Z, PČ, Inf, NJ, M, VV, ČJ, AJ 7. ročník HV, Z, PČ, Inf, NJ, M, VV, ČJ, AJ 8. ročník HV, Z, Ch, AJ, NJ, DV, M, VV, ČJ 9. ročník HV, Z, Ch, AJ, NJ, DV, M, VV, ČJ, Inf Sociální rozvoj Poznání lidí 5. ročník NJ 6. ročník Z, NJ, ČJ, VV, AJ 7. ročník Z, NJ, ČJ, VV, AJ 8. ročník NJ, AJ, DV, ČJ, VV 9. ročník NJ, AJ, DV, ČJ, VV Mezilidské vztahy 4. ročník Vl, ČJ 5. ročník Vl, ČJ 6. ročník Z, NJ, D, Př, M, ČJ, AJ 7. ročník Z, NJ, D, Př, M, AJ, ČJ 8. ročník Z, NJ, AJ, VK, D, Př, PČ, OV, M, ČJ 9. ročník NJ, AJ, VK, D, Př, PČ, OV, M, ČJ Komunikace 2. ročník ČJ 3. ročník ČJ, NJ, AJ 4. ročník Vl, TV, NJ, ČJ, AJ 5. ročník Vl, TV, NJ, ČJ, AJ 6. ročník TV, NJ, D, Př, M, VV, ČJ, AJ 7. ročník TV, NJ, D, Př, M, VV, ČJ, AJ 8. ročník NJ, AJ, VK, D, Př, PČ, OV, M, VV, ČJ 9. ročník NJ, AJ, VK, D, Př, PČ, OV, M, VV, ČJ Kooperace a kompetice 2. ročník ČJ 3. ročník ČJ 4. ročník TV 5. ročník TV 7. ročník OV 8. ročník Ch, VK, DV, VV 9. ročník Ch, VK, DV, VV, OV Morální rozvoj 15

16 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 2. ročník ČJ 3. ročník ČJ 4. ročník TV, VV, Př, M 5. ročník TV, VV, Př, M 6. ročník Z 7. ročník Z, OV 8. ročník Z, DV, VK, OV, ČJ 9. ročník DV, VK, OV, ČJ Hodnoty, postoje, praktická etika 2. ročník ČJ 4. ročník VV 5. ročník VV 6. ročník D, Př 7. ročník D, Př, PČ, OV 8. ročník DV, VK, D, Př, PČ, VV 9. ročník DV, VK, D, Př, PČ, VV, OV Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola 1. ročník PČ, VV, TV, M, Prv 2. ročník PČ, VV, TV, M, Prv 3. ročník M, Prv, VV 4. ročník VV 5. ročník VV 6. ročník D, Př, OV 7. ročník D, Př 8. ročník D, Př, TV 9. ročník D, Př Občan, občanská společnost a stát 2. ročník M, Prv 3. ročník M, Prv, TV 4. ročník Vl 5. ročník Vl 6. ročník D, Př 7. ročník D, Př, OV 8. ročník D, Př, OV, TV, PČ, Z 9. ročník D, Př, PČ, Z Formy participace občanů v politickém životě 6. ročník D 7. ročník D 8. ročník D 9. ročník Z, D, OV 16

17 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 8. ročník Př, PČ, OV 9. ročník Př, PČ, OV, D Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá 1. ročník VV, ČJ, HV 2. ročník ČJ, VV 3. ročník ČJ, PČ, VV, HV 4. ročník NJ, PČ, AJ 5. ročník NJ, PČ, Vl, AJ 6. ročník HV, Z, D, Př, NJ, VV, ČJ, AJ 7. ročník HV, Z, D, Př, NJ, VV, ČJ, AJ 8. ročník HV, Z, Př, NJ, VV, ČJ, AJ, TV, Ch, PČ, 9. ročník HV, Z, D, Př, NJ, VV, ČJ, AJ, TV, Ch, PČ, OV Evropa a svět nás zajímá 3. ročník M, Prv 5. ročník Př, Vl 6. ročník Z, F, NJ 7. ročník Z, NJ, AJ 8. ročník Z, F, PČ, NJ, AJ, ČJ 9. ročník Z, PČ, NJ, AJ, ČJ Jsme Evropané 5. ročník Vl 6. ročník PČ, Př, NJ, ČJ 7. ročník Z, Inf, Př, NJ, VV 8. ročník Ch, D, Př, NJ, VV, TV 9. ročník Z, Ch, Inf, D, Př, NJ, VV, TV, OV Multikulturní výchova Kulturní diference 1. ročník HV 2. ročník Prv 4. ročník VV, TV 5. ročník VV, TV, Př, Inf 6. ročník TV, D, Inf, NJ, OV, ČJ, AJ 7. ročník TV, D, Inf, NJ, ČJ, AJ 8. ročník TV, PČ, NJ, KNJ, DV, VK, OV, ČJ, AJ 9. ročník PČ, NJ, KNJ, DV, VK, ČJ, Inf Lidské vztahy 1. ročník TV, ČJ 2. ročník ČJ, Prv, TV, HV 17

18 3. ročník NJ, ČJ, PČ, TV, AJ 4. ročník HV, NJ, Př, ČJ, PČM, AJ 5. ročník HV, NJ, Př, PČ 6. ročník HV, Z, D, Př, TV, NJ, M, VV, AJ 7. ročník HV, Z, D, Př, TV, NJ, M, VV, AJ, PČ, OV 8. ročník HV, Z, D, Př, TV, NJ, M, VV, AJ, OV, DV, VK 9. ročník HV, D, Př, TV, NJ, M, VV, AJ, OV, DV, VK Etnický původ 1. ročník Prv 3. ročník PČ, HV 4. ročník PČ 5. ročník PČ 6. ročník D, Př, NJ, PČ 7. ročník D, Př, NJ 8. ročník D, Př, NJ 9. ročník D, Př, NJ, OV Multikulturalita 2. ročník ČJ 3. ročník ČJ 6. ročník D, Př, NJ, OV, ČJ 7. ročník Př, NJ 8. ročník NJ, ČJ 9. ročník D, Př, NJ, ČJ Princip sociálního smíru a solidarity 2. ročník ČJ, Prv 3. ročník ČJ, Prv 5. ročník Př 6. ročník OV 8. ročník PČ, TV 9. ročník PČ, OV Environmentální výchova Ekosystém 1. ročník VV 2. ročník Prv, VV 3. ročník Prv, VV 5. ročník Př 6. ročník Z, Př, PČ, VV 7. ročník Z, Př, VV 8. ročník Z, Př, Ch, VV 9. ročník Z, Př, Ch, VV 18

19 Základní podmínky života 1. ročník PČ, HV 2. ročník Prv, PČ 3. ročník Prv 4. ročník Př 5. ročník Př 6. ročník Z, Př, PČ 7. ročník Př, PČ 8. ročník Př 9. ročník Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí 1. ročník Prv 2. ročník ČJ 3. ročník ČJ, Prv 4. ročník VV, Př 5. ročník VV, Př, M 6. ročník Z, F, D, Př, PČ 7. ročník Z, F, D, Př, PČ, OV 8. ročník Z, F, D, Př, PČ, TV, Ch, VV 9. ročník Z, F, D, Př, Ch, VV Vztahy člověka a prostředí 1. ročník VV, TV, ČJ, M 2. ročník M, Prv, VV, TV 3. ročník M, Prv, PČ, VV, TV 4. ročník VV, Př, M, TV, PČ 5. ročník TV, VV, Př, M, PČ 6. ročník Z, TV, Př, NJ, OV, VV, ČJ, AJ 7. ročník Z, TV, Př, Inf, OV, VV, ČJ, AJ, NJ, PČ 8. ročník Z, TV, Př, Ch, NJ, AJ, KNJ, DV, VK, VV, ČJ, AJ 9. ročník Z, TV, Př, Ch, NJ, AJ, KNJ, DV, VK, VV, ČJ. Inf Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1. ročník VV 2. ročník ČJ, VV 3. ročník ČJ, VV 4. ročník ČJ 5. ročník ČJ 6. ročník ČJ, Inf 7. ročník ČJ, Inf 8. ročník ČJ 9. ročník ČJ, Inf, NJ, VK, AJ 19

20 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 6. ročník ČJ, OV, F 7. ročník F 8. ročník ČJ, TV, F, Ch, DV, VK 9. ročník ČJ, TV, F, Ch, DV, VK Stavba mediálních sdělení 6. ročník HV 7. ročník ČJ, HV, Inf 8. ročník ČJ, VV, HV, DV, VK 9. ročník ČJ, VV, HV, DV, VK, Inf, NJ,AJ Vnímání autora mediálních sdělení 1. ročník VV, HV 2. ročník ČJ, VV, HV 3. ročník ČJ, VV, HV 4. ročník HV 5. ročník HV, ČJ 6. ročník HV, ČJ 7. ročník HV, Inf 8. ročník ČJ, HV, DV, VK 9. ročník ČJ, HV, DV, VK, Inf Fungování a vliv médií ve společnosti 4. ročník TV 5. ročník TV 6. ročník TV, Př 7. ročník TV, Př 8. ročník VV, Př, D, PČ 9. ročník VV, Př, D, PČ Tvorba mediálního sdělení 2. ročník ČJ 3. ročník ČJ 6. ročník ČJ, HV 7. ročník ČJ, OV, HV, Inf 8. ročník ČJ, HV, Ch, DV, VK 9. ročník ČJ, HV, Ch, DV, VK, Inf Práce v realizačním týmu 6. ročník ČJ, Inf 7. ročník ČJ, Inf 8. ročník ČJ, VV, OV, TV, DV, VK 9. ročník ČJ, VV, TV, Inf 20

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více