ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od hraní k vědění Moudrý není ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, co je třeba. F. L. Čelakovský Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace Hevlín 225 ředitelka školy: Mgr. Soňa Kaňová telefon: IČO: identifikátor právnické osoby: IZO ZŠ: koordinátor ŠVP: Mgr. Josefa Omelková Zřizovatel: Obec Hevlín IČO: Obecní úřad Hevlín 224 starosta Obce Hevlín: JUDr. Drahoslav Nosek telefon: IČO: Platnost dokumentu: od 1. září 2007 ŠVP byl schválen Radou školy dne: 6. června 2007 Mgr.Soňa Kaňová ředitelka školy razítko školy 1

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŽEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ OSNOVY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA NĚMECKÝ JAZYK VERBÁLNÍ KOMUNIKACE KONVERZACE V PRVNÍM CIZÍM JAZYCE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA PSANÍ NA POČÍTAČI ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA

3 VÝTVARNÁ VÝCHOVA ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DALŠÍ CIZÍ JAZYK DRAMATICKÁ VÝCHOVA HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUCE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY PŘÍLOHY ŠKOLNÍ DRUŽINA JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR DALŠÍ CIZÍ JAZYK DODATKY ZMĚNA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY ŠVP ZV DLE RVP ZV OD

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s postupným ročníkem, vzhledem k nízkému počtu žáků jsme nuceni ke spojování ročníků na prvním stupni. Z organizačních důvodů využíváme možnosti dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Naši venkovskou školu navštěvují pouze místní děti nikdo nedojíždí. Naplněnost tříd je nízká, Obec Hevlín uděluje výjimku z počtu žáků. Kapacita školy: 225 žáků Vybavení školy V budově školy je devět tříd /v současné době se v jedné třídě nachází oddělení školní družiny/, jedna odborná-počítačová učebna /multifunkční učebna s dataprojektorem/ a jedna knihovna. Součástí školy je také tělocvična. Máme v plánu dobudovat pravděpodobně v budově mateřské školy cvičnou kuchyňku a dílnu. Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci a učitelé. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy v souladu s normami). K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a přilehlé školní hřiště, které je třeba po stavebních úpravách školní budovy v minulosti zrekonstruovat. Vyučující mají k dispozici dvě sborovny jedna vybavení PC. Jinak mají volný přístup na internet, využívají tiskárnu i kopírku. Materiální vybavení je dostatečné, každým rokem se část obnovuje, rádi bychom postupně modernizovali počítačovou učebnu i kmenové třídy. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). Speciálního pedagoga sice škola nemá, ale pedagogové jsou průběžně vzděláváni pro tuto oblast. Žáci navštěvují dyslektický kroužek a hodinu individuální reedukace. V dalších předmětech pracují podle doporučení PPP podle individuálních plánů. Velmi dobrá je spolupráce s PPP a PC Znojmo. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 11 členů, většina starší 40 let, kteří mají velké pedagogické zkušenosti. V současné době 91% je plně kvalifikovaných (2 pedagogové si doplňují pedagogické vzdělání na PF VŠ v Brně). Ve škole pracuje výchovný poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik ICTK. Škola má jedno oddělení školní družiny s jednou vychovatelkou. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Pedagogové vzájemně spolupracují na projektovém vyučování. Každoročně pořádáme kurz výuky plavání a lyžařský výcvikový kurz, plníme každoročně plán environmentální výchovy (sběr plastových lahví, papíru apod.) spolupráce s Ekologickým centrem Pálava a dalšími středisky ekologické výchovy. Trvale se zaměřujeme na podporu čtenářské dovednosti celoroční nabídka z Klubu čtenářů Albatros. Podporujeme sportovní aktivity- zejména fotbal a florbal. Ke snížení rizik vlivů, které disharmonizují zdravý osobnostní a společenský vývoj dětí - slouží realizace Minimálního preventivního protidrogového programu.dále pořádáme řadu exkurzí a poznávacích výletů. Navštěvujeme divadelní představení a jezdíme do znojemského kina. Již několik let spolupracujeme s Volkschule Laa /Rakousko/. Každý rok je ve znamení jednoho většího projektu, jehož myšlenka prolíná několik předmětů a vede k prezentaci programů na školní besídce pro rodiče a veřejnost. 4

5 Školní družina Činnost školní družiny je propojena z velké části s prací žáků při vyučování. Vychovatelka se seznámila se školním vzdělávacím programem a jeho cíli. K propojování dochází zejména při realizaci projektového vyučování. Program školní družiny je součástí tohoto ŠVP. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím; v době konzultačních hodin a třídních schůzek Každoročně pořádáme Den otevřených dveří v I.třídě /pro rodiče současných i budoucích prvňáčků/. Zakládají se webové stránky školy pro lepší informovanost rodičů. Úzce spolupracujeme s obcí, místním Sokolem /zejména fotbalové aktivity/ i hasiči, Policií ČR, Radou školy Charakteristika ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vytvářet příjemné školní prostředí péče o příznivé klima vzájemná vstřícnost, společné akce Porozumět potřebě vzdělávat se aktivně zapojovat žáky do procesu učení (vhodné metody, motivace) pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci provázat mezipředmětové vztahy zlepšovat podmínky pro zdravé a efektivní učení motivovat děti pro jejich celoživotní učení Vychovávat osobnost respektování jedinečnosti jednotlivce (učitele i žáka), harmonicky ji rozvíjet, lépe jí rozumět využívat také průřezových témat ve spolupráci s PPP a rodiči odstraňovat řečové vady, SPU/CH a jiné handicapy žáků vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Vést k porozumění práce s informacemi na prvním stupni klást důraz na čtení s porozuměním a na rozvoj komunikačních dovedností na druhém stupni využívat knihovnu i internet k získávání informací, ale především ke zpracování informací a využití v praxi zvládnout techniku psaní na počítači Učit cizí jazyky začíná se již ve 3.ročníku, v 7.ročníku se přidává 2.cizí jazyk zpestřit výuku vztahy se školami v Rakousku jazykové znalosti prohlubovat i u pedagogů-dvpp Rozvíjet sportovní aktivity kromě výuky TV doplňovat kurzem plavání, lyžařským kurzem a sportovními turnaji (fotbal, florbal, lehká atletika apod.) Realizovat preventivní program součástí školního plánování je Minimální preventivní program úzká spolupráce metodika prevence, výchovného poradce, třídních učitelů, rodičů vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času nabídkou zájmových útvarů a dalších aktivit pořádaných školou 5

6 Podporovat projevy pozitivních citů v chování, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, učit žáky být zodpovědný za duševní i sociální zdraví orientovat se na lidskou empatii s respektováním jiného názoru hodnotit každou činnost člověka z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí a jiných hodnot Komunikovat s veřejností, s dalšími partnery pravidelné schůzky i konzultace s rodiči i se školskou radou zapojovat se do programů pořádaných obcí Vytvářet podmínky pro další vzdělávání podporovat doplňkové nebo rozšiřující studium, naplňovat roční plán DVPP pravidelně každoročně vzdělávat pedagogy v oblasti dovednosti práce s IT (počítače, výukové programy, fotoaparát a další) podporovat zájem pedagogů o rozšíření vzdělání v oblasti cizích jazyků zejména jazyka anglického umožnit učitelům odborný růst také prostřednictvím vzdělávání v oblasti metodické (moderní přístupy, metody, formy, hodnocení) a v oblasti řešení konfliktních situací VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. vyhledává a třídí informace hledá vztahy a souvislosti mezi získanými informacemi využívá získané informace v procesu učení řídí vlastní učení, plánuje, organizuje učitel: - zajistí pro výuku odborný materiál, seznamuje žáky s různými zdroji informací a vede je k jejich posuzování učitel: - využívá mezipředmětových vztahů, projektového vyučování, podněcuje diskusi, předkládá různé způsoby vyhodnocování, návodnými otázkami vede žáky k pochopení učitel: - navozuje praktické situace učitel: - pomáhá žákům určovat priority, dává prostor pro samostatnou práci i práci ve skupinách - vede k zodpovědnosti, k sebehodnocení - pomáhá s vytvořením pravidel pro hodnocení 6

7 pozoruje, experimentuje a porovnává získané výsledky využívá pro efektivní učení vhodné metody a způsoby projevuje ochotu dál se vzdělávat hodnotí svoji práci a výsledky a vyvozuje z toho závěry učitel: - vytváří prostor pro experimentování - využívá získaných znalostí a vědomostí žáků, jejich zkušeností a výsledků vlastního pozorování - vede k porovnávání učitel: - střídá různé metody a formy práce učitel: - podporuje zvídavost, vhodně motivuje k dalšímu vzdělávání učitel: - vede žáky k sebehodnocení a hodnocení své práce na základě předem stanovených kritérií, diskutuje s nimi o tom KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan ap.). Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. rozlišuje podstatné od méně podstatného, dokáže pracovat s textem vyhledává informace k problému vyhledává různé druhy řešení aktivně obhajuje svoje řešení respektuje názory druhých navazuje na praktické zkušenosti chce problém řešit je vytrvalý spolupracuje ve skupině učitel: - zařazuje práci s encyklopediemi, časopisy, různými informačními zdroji, podněcuje a moderuje diskusi - procvičuje se žáky orientaci v textu, používá metody RTCW učitel: - povzbuzuje, oceňuje, poukazuje na možné komplikace učitel: - povzbuzuje, oceňuje, poukazuje na možné komplikace učitel: - umožňuje žákům prezentovat a obhajovat svoje názory, vystupovat před třídou učitel: - vede žáky k toleranci vůči druhým lidem učitel: - pořádá výlety, exkurze, výukové programy, aby si žáci teoretické poznatky ověřili v praxi učitel: - kriticky hodnotí, chválí, povzbuzuje a pomáhá učitel: - zařazuje skupinovou práci i při řešení problémových situací 7

8 dokáže řešit problémy samostatně vybírá postup k řešení problému uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí seznamuje ostatní s řešením problému učitel: - vytváří prostor pro samostatnou práci, zadává adekvátní úkoly, pozoruje činnost žáka a usměrňuje ji vzhledem k individuálním schopnostem každého jedince učitel: - vede žáka ke správnému způsobu řešení problému, poskytuje mu rady, materiály a pomůcky učitel: - seznámí žáka s právy a povinnostmi, vede k sebehodnocení učitel: - vede k prezentaci výsledků, k vlastní formulaci, k argumentování, usměrňuje diskusi KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných. Žáci se podílejí na zpracování prezentací a různé další dokumentace ze školního života. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. Žáci druhého stupně pomáhají s organizací miniprojektů prvního stupně Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci se školami v Rakousku dokáže srozumitelně komunikovat s ostatními, formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory vyjadřuje se výstižně a kultivovaně v písemném i ústním projevu využívá získané komunikativní dovednosti pro spolupráci s ostatními aktivně naslouchá, vhodně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro učitel: - umožní žákovi vyjádřit své myšlenky jak ústně, tak i písemně, využívá prvků dramatické výchovy v simulovaných situacích, vede s žákem řízený rozhovor učitel: - vede žáka k obohacování a rozšiřování slovní zásoby, dává žákovi příklad svým kultivovaným projevem učitel: - zprostředkuje zapojení do spolupráce s jinými školami, pomocí situačních rozhovorů vede žáka k vhodné komunikaci v různých situacích běžného života učitel: - řídí diskusi, seznámí žáky s etikou diskuse a společně s nimi stanoví její pravidla učitel: - vede žáky k sebekontrole a sebeovládání, zařazuje skupinovou práci a prezentaci výsledků, učí žáky respektovat ostatní i jejich odlišné názory učitel: - zařazuje práci na PC, využívá internetu, podněcuje spolupráci s místním Hevlínským zpravodajem 8

9 účinnou komunikaci rozumí různým typům textů a záznamů a jiným komunikačním prostředkům, vytváří je a používá je učitel: - využívá a zařazuje různé druhy komunikačních prostředků a různé formy textů, vede žáky k porovnávání a formulaci vlastními slovy KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při Tv, kurzech) Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. pracuje s chutí ve učitel: skupině - zařazuje práci ve skupině, k zadávaným úkolům vhodně motivuje nevyvyšuje se nad učitel: ostatními členy skupiny, - dbá na dodržování školního řádu, seznámí žáky se zásadami neponižuje je; slušného chování a jejich dodržování neposmívá se slabším členům skupiny, soucítí s nimi je schopen ujmout se učitel: vůdčí role ve skupině - povzbuzuje k aktivitě ty, kteří to potřebují, cíleně střídá role ve skupině nebojí se požádat o radu učitel: a o pomoc, sám je - naslouchá skupině i jednotlivcům, vytváří bezpečné prostředí, schopen pomoci a svým jednáním vzbuzuje důvěru poradit i ostatním mimo skupinu společně s ostatními vytváří pravidla, která poté dodržují citlivě obhajuje svůj názor, dokáže ustoupit většině, přiznat svoji chybu umí naslouchat ostatním hraje fér, umí prohrávat oceňuje spolužáky za dobrou práci, nešetří pochvalou učitel: - podněcuje k vytvoření pravidel práce ve skupině, koriguje tvorbu pravidel a vede k jejich dodržování; stanoví pravidla hodnocení učitel: - dokáže sám přiznat chybu učitel: - dbá na dodržování zásad konstruktivního rozhovoru učitel: - dbá na dodržování pravidel hry, jasně stanoví sankce za nedodržování pravidel učitel: - chválí i slabé žáky za sebemenší pokrok, povzbuzuje, motivuje 9

10 aktivně se zapojuje do práce ve skupině umí zhodnotit práci skupiny a spravedlivě, objektivně ji porovnat s prací ostatních spoluvytváří příjemnou atmosféru v týmu učitel: - monitoruje práci ve skupině, koordinuje práci skupiny učitel: - vede k hodnocení a sebehodnocení žáků učitel: - vytváří zdravé klima v kolektivu žáků - diagnostikuje třídu, mapuje dosažené výsledky KOMPETENCE OBČANSKÉ- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. Jsou respektovány individuální rozdíly (integrovaní žáci, národnostní, kulturní). Je kladen důraz na environmentální a zdravotní výchovu jedinec myslí ekologicky s ohledem na zdraví svoje i ostatních občanů, své generace i generace příští. Žáky vedeme k třídění odpadů (viz environmentální plán školy). Při akcích organizovaných školou se žáci chovají jako zodpovědné osoby. chápe základní principy zákonů a společenských norem respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, zná uměleckou hodnotu, nedevastuje poznává zprostředkovaně i prakticky specifika jiných národů (mentalita, živ. podmínky, kuchyně, tradice, písmo, hudby, sporty, ) je schopen utvořit si vlastní názor, vysvětlit ho, zdůvodnit ho a zastávat ho váží si vnitřních hodnot druhých lidí na základě poznání je tolerantní k národnostním i jiným menšinám a zajímá se o učitel: - postupně žáky seznamuje s právním systémem - spoluvytváří řád školy, třídy - ukazuje na možné následky porušování práv - buduje zodpovědnost a vede k uvědomělému respektování práv učitel: - organizuje výlety, exkurze, besedy - umožňuje žákům vytvářet projekty na základě vlastního bádání učitel: - zařazuje projektové dny (př. Evropský den jazyků) - vede k toleranci, empatii pomocí situačních her - demonstruje ukázky z praxe učitel: - zařazuje skupinovou práci, dbá na prezentaci práce, prezentaci vlastního názoru učitel: - prakticky sestavuje se žáky žebříček jejich hodnot a porovnává je vzhledem k individualitě každého jedince, požaduje vyjasnění - vede k toleranci učitel: - vede k toleranci 10

11 druhé rozhoduje se zodpovědně učitel: - dbá na dodržování stanovených pravidel poskytuje podle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích zná své normy a hodnoty (žádoucí), je odolný vůči útlaku respektuje přesvědčení druhých lidí je schopen vcítit se do situací jiných lidí - dává prostor pro podloženou argumentaci, sám je příkladem učitel: - vytváří modelové situace - spolupracuje s jinými subjekty policie, hasiči, záchranáři, armáda učitel: - seznamuje žáky s právy jak dětskými, tak i základními lidskými - podněcuje aktivní sledování dění nejen v blízkém okolí, ale i ve světě - zařazuje prvky dramatické výchovy, organizuje besedy - vytváří bezpečné prostředí pro diskusi učitel: - vytváří prostor pro vyjádření vlastních názorů - předkládá různé učební materiály, organizuje besedy, návštěvy, exkurze učitel: - zařazuje prvky dramatické výchovy, využívá výukových programů a techniky - vede k toleranci a empatii pomocí situačních her, demonstruje ukázky z praxe KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Na škole je vypracován celoškolní plán k volbě povolání. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, orientuje se v návodech a plánech dodržuje vymezená pravidla reaguje a adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, přistupuje zodpovědně k ochraně svého zdraví i zdraví druhých, používá ochranné prostředky učitel: - seznámí žáky s bezpečnostními pravidly, dohlíží na jejich dodržování, vede žáky k podrobnému prostudování návodů a plánů učitel: - vypracuje návrh Řádu odborné učebny, seznámí s ním žáky a na základě jejich připomínek řád upraví, dbá na jeho dodržování učitel: - zařazuje do učebního procesu exkurze, návštěvy, vycházky, simulace různých situací prostřednictvím dramatické výchovy 11

12 vědomě chrání životní prostředí, šetří energiemi a přírodními zdroji hodnotí své možnosti a uplatnění na trhu práce, rozhoduje o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru chápe podstatu a riziko podnikání rozvíjí podnikatelské myšlení učitel: - vhodné volí strategie a zaměření činností, na příkladech vysvětlí význam šetření energiemi a přírodními zdroji učitel: - seznamuje žáky s širokou nabídkou profesí, spolupracuje s výchovným poradcem a s úřadem práce učitel: - zprostředkuje žákům obecné informace o jednotlivých podnikatelských aktivitách, vede žáky k poznání podnikatelské zóny v nebližším okolí, organizuje návštěvy podnikatelských subjektů učitel: - na praktických příkladech demonstruje možná rizika podnikání, zařazuje různé simulační aktivity, vede žáky k vyvozování a porovnávání učitel: - zařazuje projekty a aktivity vedoucí k aplikaci získaných znalostí, zdůrazňuje finanční matematiku, podněcuje spolupráci s podnikatelskými subjekty ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace. Cesta k individuální integraci je následující: žáky, u kterých se projevují příznaky vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny, na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče, vytváříme individuální vzdělávací plány (podle doporučení PPP a na žádost rodičů), podle kterých s dítětem v průběhu školního roku pracujeme, soustavně vzděláváme pedagogy v této problematice, spolupracujeme s rodiči a provádíme osvětu veřejnosti v této oblasti, Následně navrhujeme konkrétní pedagogická opatření: u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace, nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy, vytváříme podmínky pro klidnou práci, pravidelný režim a možnost relaxace, na doporučení PPP redukujeme obsah a rozsah učiva, důraz klademe na vzájemnou spolupráci a jednotný přístup vyučujících, třídního učitele, rodičů a výchovného poradce. 12

13 Vzdělávání žáků s poruchami chování. Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulzivní a snadno unavitelní. V této oblasti jsou stěžejní pro školu tato opatření: tito žáci se vzdělávají ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny (podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu), v procesu vytváření klíčových kompetencí se klade zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení a výchově k práci a spolupráci, učitel stanoví se žákem přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování, zavede systém pochval a trestů, škola vytváří podmínky pro relaxaci, zapojení do sportovních aktivit a zájmových kroužků. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení). Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Na doporučení odborných lékařů, speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu (tělesná výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova, popřípadě v dalších předmětech). Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Do této skupiny řadíme děti pocházející z kulturně a jazykově odlišného prostředí (děti cizinců a azylantů), dále děti z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením a děti ohrožené sociálně-patologickými jevy. Ke specifickým potřebám při vzdělávání těchto žáků patří: vysoce individuální přístup, pomoc pedagoga ve výuce při osvojování si znalosti vzdělávacího jazyka, uvedení žáka do prostředí školy a seznámení s českým prostředím, odlišné metody a formy práce, úzká spolupráce s rodinou, psychologem, spec.pedagogem popřípadě s dalšími odborníky, individuální klasifikace a hodnocení, případné vypracování individuálního plánu. Základním nástrojem, který má škola k dispozici pro realizaci preventivní strategie, je minimální preventivní program, který vychází z potřeb a podmínek školy. Vzdělávání žáků s autismem. Jedná se o žáky s lehčími formami artismu. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1.a2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Na základě posouzení SPC bude požadována přítomnost osobního asistenta ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Jejich zařazení do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování. Při výuce pověřujeme žáky náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. V současné době sice nemáme potvrzeny PPP žádné žáky mimořádně nadané /ti by mohli být přeřazeni na základě komisionální zkoušky do vyššího ročníku/, ale talentovaným žákům: umožňujeme uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech, žáci své znalosti a dovednosti také prezentují na veřejnosti (každoroční programy pro rodiče i veřejnost, výstavy prací, školní časopis) zvláště žáci II.stupně se účastní oborových soutěží a olympiád, prohlubujeme a rozšiřujeme vzdělávací obsah předmětů, zadáváme specifické úkoly (referáty k probíranému učivu, práce s naučnou literaturou, řešení kvízů, hlavolamů, problémových úkolů) rozvíjíme schopnosti při skupinovém vyučování, v některých předmětech uskutečňujeme vnitřní diferenciaci podle úrovně dovedností žáka. Podstatná je i osobnostní stránka výchovy mimořádně nadaných žáků. Vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. 13

14 ZAČLENĚNÍ PRŮŽEZOVÝCH TÉMAT Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání 2. ročník ČJ 3. ročník ČJ, NJ, AJ 4. ročník HV, Př, ČJ, Vl. AJ 5. ročník HV, Př, M, ČJ, VL, M, AJ 6. ročník HV, Z, F, NJ, D, M, AJ 7. ročník HV, Z, F, NJ, AJ, PČ, DV, D, Př, M 8. ročník HV, Z, F, NJ, AJ, PČ, DV, D, Př, VK, KNJ, M, VV, ČJ 9. ročník HV, Z, F, NJ, AJ, PČ, DV, D, Př, VK, KNJ, M, VV, ČJ Sebepoznání, sebepojetí 4. ročník TV, VV 5. ročník TV, NJ, ČJ, VV 6. ročník HV, Z, TV, NJ, OV, ČJ, VV, AJ 7. ročník HV, Z, TV, NJ, OV, ČJ, VV, AJ 8. ročník HV, Z, NJ, AJ, VK, KNJ, DV, ČJ, VV 9. ročník HV, Z, NJ, AJ, VK, KNJ, DV, ČJ, VV Seberegulace, sebeorganizace 4. ročník TV, Př 5. ročník TV, Př, ČJ 6. ročník PČ, NJ, D, Př, OV, M, ČJ, AJ 7. ročník NJ, AJ, D, Př, M, ČJ 8. ročník NJ, AJ, KNJ, VK, DV, D, Př, PČ, M, ČJ 9. ročník NJ, AJ, KNJ, VK, DV, D, Př, PČ, M, ČJ, Ch Psychohygiena 4. ročník TV, Př 5. ročník M 6. ročník TV 7. ročník TV, OV 8. ročník DV, VK 9. ročník DV, VK 14

15 Kreativita 3. ročník ČJ, NJ, AJ 4. ročník HV, NJ, ČJ, VV, AJ 5. ročník HV, Inf, NJ, ČJ, VV, AJ 6. ročník HV, Z, PČ, Inf, NJ, M, VV, ČJ, AJ 7. ročník HV, Z, PČ, Inf, NJ, M, VV, ČJ, AJ 8. ročník HV, Z, Ch, AJ, NJ, DV, M, VV, ČJ 9. ročník HV, Z, Ch, AJ, NJ, DV, M, VV, ČJ, Inf Sociální rozvoj Poznání lidí 5. ročník NJ 6. ročník Z, NJ, ČJ, VV, AJ 7. ročník Z, NJ, ČJ, VV, AJ 8. ročník NJ, AJ, DV, ČJ, VV 9. ročník NJ, AJ, DV, ČJ, VV Mezilidské vztahy 4. ročník Vl, ČJ 5. ročník Vl, ČJ 6. ročník Z, NJ, D, Př, M, ČJ, AJ 7. ročník Z, NJ, D, Př, M, AJ, ČJ 8. ročník Z, NJ, AJ, VK, D, Př, PČ, OV, M, ČJ 9. ročník NJ, AJ, VK, D, Př, PČ, OV, M, ČJ Komunikace 2. ročník ČJ 3. ročník ČJ, NJ, AJ 4. ročník Vl, TV, NJ, ČJ, AJ 5. ročník Vl, TV, NJ, ČJ, AJ 6. ročník TV, NJ, D, Př, M, VV, ČJ, AJ 7. ročník TV, NJ, D, Př, M, VV, ČJ, AJ 8. ročník NJ, AJ, VK, D, Př, PČ, OV, M, VV, ČJ 9. ročník NJ, AJ, VK, D, Př, PČ, OV, M, VV, ČJ Kooperace a kompetice 2. ročník ČJ 3. ročník ČJ 4. ročník TV 5. ročník TV 7. ročník OV 8. ročník Ch, VK, DV, VV 9. ročník Ch, VK, DV, VV, OV Morální rozvoj 15

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ ZV Základní vzdělávání "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Kompletní ŠVP VRK - síťová ZV Základní vzdělávání

Více

Základní škola Štětí, Školní 559

Základní škola Štětí, Školní 559 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU OD 1. 9. 2013 Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Adresa a kontakty... 3 1.2 Vedení školy... 3 1.3 Předkladatel a zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu za poznáním Údaje o škole: Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 motto: Chceme dát dětem prostor Školní vzdělávací program Otevřená kniha pro 1. 9. ročník Vytvořeno podle Rámcového vzdělávacího programu Předkladatel 2. základní

Více

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ č.j. ZŠ MŠ Ll 254/13 Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (4.verze) ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ Základní škola a mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více