Soustava zásad trestních postihů pro dopravce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soustava zásad trestních postihů pro dopravce"

Transkript

1 Ministerstvo vnitra Spojené království Imigrační úřad Soustava zásad trestních postihů pro dopravce Vozidla Návrh Soustavy zásad předložený Parlamentu podle ustanovení části 33(2) (b) Zákona o přistěhovalectví a poskytování azylu z roku 1999 ZÁKON O PŘISTĚHOVALECTVÍ A POSKYTOVÁNÍ AZYLU Z ROKU 1999 SOUSTAVA ZÁSAD TRESTNÍCH POSTIHŮ PRO PROVOZOVATELE VOZIDEL Tato Soustava zásad pro provoz vozidel, která je vytvořena na základě ustanovení části 33 Zákona o přistěhovalectví a poskytování azylu z roku 1999 (dále pouze Zákon z roku 1999) stanovuje opatření, která musí osoby zodpovědné za zajištění systému prevence nelegální přepravy osob na území Spojeného království podniknout a postupy, kterými se tyto osoby musí řídit, v souvislosti s provozem vozidel. Podle ustanovení části 34(3) Zákona z roku 1999, v případě, že je osoba nařčena z činu, který podléhá pokutě nebo trestu podle části 32 tohoto Zákona v souvislosti s tajným přepravováním osob na území Spojeného království, může se bránit tak, že prokáže:! že o ničem nevěděla a neměla žádné rozumné důvody k podezření, že příslušná tajně přepravovaná osoba byla nebo mohla být v příslušném dopravním prostředku,! že pro zajištění prevence tajné přepravy osob existoval účinný systém a při provozu příslušného dopravního prostředku byly jednotlivé kroky tohoto systému prováděny, a! v příslušném případě, že osoba nebo osoby zodpovědné za zajištění a provádění tohoto systému učinily náležitá opatření. Při stanovení, zda tento systém je skutečně účinný, se bude přihlížet k ustanovením uvedeným v této Soustavě zásad (část 34 (4) Zákona z roku 1999). Část 1 Silniční kamionová doprava a ostatní komerční vozidla V části 1 se pod pojmem komerční vozidlo rozumí jakékoliv vozidlo s výjimkou autobusů, autokarů, osobních aut, vozidel taxislužby, mobilních obydlí a karavanů. Pod pojmem vozidlo se rozumí celé vozidlo, včetně jakýchkoliv připojených přívěsů a převážených kontejnerů. Tento pojem se rovněž vztahuje na samostatná vlečná vozidla, v kterémžto případě se pod pojmem řidič rozumí i jeho provozovatel.

2 . Opatření, která je nutno provést pro zabezpečení vozidel proti Před tím, než započne poslední nakládka, musí být opraveny a zapečetěny všechny mezery, řezy nebo trhliny na vnějším plášti nebo tkanině vozidla, jejichž délka přesahuje 25 cm, aby se tak zabránilo do vozidla Pokud je v době poslední nakládky majitel, najímatel nebo řidič přítomen, musí provádět kontrolu a tak zajistit, aby žádné osoby nevnikly do prostoru vozidla a nebyly v něm schovány. Vozidlo pak musí být zamčeno, zapečetěno nebo jiným způsobem zajištěno proti neoprávněnému vniknutí cizích osob. Pokud majitel, najímatel nebo řidič není přítomen u posledního nakládání, musí tam, kde je to možné, zajistit, aby tato kontrola byla provedena důvěryhodnými osobami a potom si musí od těchto osob vyžádat písemné potvrzení o tom, že příslušná kontrola byla provedena řádným způsobem a že ve vozidle v době poslední nakládky a při zabezpečování vozidla po poslední nakládce nebyly schovány žádné osoby Po dokončení poslední nakládky musí být ložný prostor okamžitě zabezpečen zámkem, pečetí nebo jiným zabezpečovacím prostředkem, který zabraňuje do vozidla V případě, že se pro plachtu vozidla používá zajišťovacích šňůr a řemenů, musí být tyto nepoškozeny, procházet všemi upevňovacími body a musí být řádně utaženy a zajištěny zámkem, pečetí nebo jiným zabezpečovacím prostředkem Do ložného prostoru nesmí existovat žádný jiný přístup, než jsou běžně používané vstupy, které byly zajištěny zámkem, šňůrami plachty / řemeny a pečetí nebo jiným zabezpečovacím prostředkem Zámky, šňůry zajišťující plachtu, řemeny a ostatní zařízení pro zabezpečení ložného prostoru musí být provedeny tak, aby byly pevné a účinné Pečeti, které nebyly provedeny celním úřadem, musí být rozlišeny podle čísla série, kterou používá pouze příslušný majitel, najímatel nebo řidič. Tato série musí být zaznamenána v průvodní dokumentaci vozidla V případě, že se na vozidlo nakládá zapečetěný kontejner (s výjimkou případu kontejneru zapečetěného celním úřadem), musí majitel, najímatel nebo řidič, je-li to možné, zkontrolovat, zda v něm nejsou neoprávněné osoby. Poté je třeba kontejner znovu zapečetit a zabezpečit v souladu s výše uvedenými požadavky. Tento úkon jakož i číslo nové pečeti musí být zaznamenány do průvodní dokumentace vozidla V případě, že ložný prostor byl otevřen majitelem, najímatelem nebo řidičem nebo jakoukoliv jinou osobou dříve, než došlo k poslední kontrole, jejíž postup je podrobně popsán v části 1.2 níže, musí po tomto otevření následovat stejný postup kontroly, zabezpečení a záznamu, který je popsán v odstavci V případě, že zodpovědnost za vozidlo přebírá na trase do Velké Británie nový řidič, musí tento zajistit, aby se ve vozidle nenacházely žádné neoprávněné osoby a aby byly splněny veškeré výše uvedené požadavky Výše uvedené odstavce až se nevztahují na žádná vozidla, u nichž není možné provést zajištění pomocí zámku, pečeti nebo jiného zabezpečovacího zařízení. Nicméně v takových případech je povinností příslušného majitele, najímatele nebo řidiče, aby učinil alternativní opatření pro zabránění neoprávněného vniknutí do vozidla a aby prokázal, že tato opatření byla provedena a že jsou dodržována Opatření, která je třeba provést bezprostředně před tím, než je vozidlo naloženo na loď, letadlo nebo vlak směřující do Spojeného

3 království nebo před příjezdem k britské imigrační kontrole v Coquelles Tam, kde jsou používány šňůry a řemeny, je třeba provést kontrolu, zda s nimi nebylo neoprávněně manipulováno, nebo nebyly poškozeny a následně opravovány Tam, kde jsou používány pečeti, zámky nebo jiná zabezpečovací zařízení, je třeba provést kontrolu, zda nebyly odstraněny, poškozeny nebo nahrazeny jinými. Za účelem zjištění skutečnosti, zda nebyla provedena nějaká náhrada těchto zařízení, je třeba zkontrolovat čísla na pečeti a porovnat je s čísly zaznamenanými v průvodní dokumentaci vozidla Zkontrolujte vnější plášť/ plachtu vozidla, zda nejeví známky poškození v důsledku neoprávněného vniknutí do vozidla, speciální pozornost je třeba věnovat zejména střeše, kterou lze kontrolovat jak z vnitřku, tak z vnějšku vozidla Zkontrolujte veškeré vnější ložné prostory, krabice na nářadí, deflektory větru a prostor pod vozidlem Zkontrolujte vnitřek vozidla. Pro tento účel lze použít účinná detekční zařízení podle uvážení příslušného majitele, najímatele nebo řidiče, ale jejich použití nezbavuje příslušnou osobu povinnosti provést podrobnou kontrolu podle výše popsaných pokynů. V případě, že není možné zabezpečit vozidlo pomocí zámku, pečeti nebo jiného zabezpečovacího zařízení, je třeba provést důkladnou ruční kontrolu nákladu a ložného prostoru Všeobecné zásady Kontrola vozidla musí být na trase do Spojeného království vykonávána pravidelně, aby bylo zajištěno, že do něj nebylo vniknuto, zejména po každé zastávce, je-li vozidlo po nějaký čas zanecháno bez dozoru Dokument podrobně popisující provozovaný systém zabraňující do vozidla musí být během cesty k dispozici ve vozidle tak, aby mohl být neprodleně předložen na požádání imigračnímu úředníkovi v případě, že dojde k možnosti uložení pokuty nebo trestu Zpráva podrobně popisující kontroly, které byly provedeny, musí být během cesty uložena ve vozidle. Pokud je to možné, měla by být zpráva potvrzena třetí stranou, která buď byla svědkem provedených kontrol nebo je sama provedla podle dohody s majitelem, najímatelem nebo řidičem, jelikož takováto zpráva pak bude mít větší hodnotu jako důkazní materiál I když majitelé, najímatelé nebo řidiči mohou pověřit jiné osoby, aby jejich jménem provedly požadované kontroly, podléhají povinnosti uhrazení uložené pokuty v případě, že se nemohou prokázat příslušným účinným systémem nebo nemohou prokázat, že jednotlivé kroky tohoto systému byly v příslušném případě řádně prováděny V případě, že výsledek provedených kontrol naznačuje, že mohlo dojít k narušení zabezpečovacího systému vozidla nebo majitel, najímatel nebo řidič má důvody k podezření, že do vozidla neoprávněně vnikly nějaké osoby, nesmí být vozidlo naloženo na loď, letadlo nebo vlak s cílem určení Spojené království nebo kontrolní imigrační úřad v Coquelles. Jakékoliv takovéto okolnosti musí být hlášeny policii v příslušném státě při nejbližší příležitosti nebo nejpozději úřadům pasové kontroly v místě, kde se má vozidlo nalodit. V případě, že dojde k jakýmkoliv potížím, je třeba, aby majitelé, najímatelé nebo řidiči kontaktovali imigrační službu Spojeného království v místě plánovaného příjezdu/přistání a požádali o pomoc. Část 2

4 Autobusy a autokary V části 2 pojem vozidlo zahrnuje jakýkoli připojený přívěs/jakékoli připojené přívěsy. 2.1 Opatření, která je nutno provést pro zabezpečení vozidel proti Vozidlo a všechny jeho prostory přístupné zvenčí se musí dát zajistit zámkem, který zabraňuje Jestliže vozidlo zůstane bez dozoru, musí být uzamčeno a všechny prostory vozidla přístupné zvenčí (např. zavazadlový prostor) musí být uzamčeny, dokud nejsou zpřístupněny Majitel, najímatel nebo řidič musí mít dozor, kdykoli cestující nastupují do vozidla nebo z něho vystupují a když jsou nakládána nebo vykládána zavazadla nebo příslušenství, aby bylo zajištěno, že neoprávněná osoba nevyužije této příležitosti a nevnikne do vozidla Majitel, najímatel nebo řidič si musí vést podrobný seznam se jmény všech cestujících, které vědomě přepravuje ve vozidle k lodi, letadlu nebo vlaku, které přijímají cestující a náklad do Spojeného království, nebo k britské imigrační kontrole v Coquelles. 2.2 Opatření, která je třeba podniknout bezprostředně před tím, než je vozidlo naloženo na loď, letadlo nebo vlak směřující do Spojeného království nebo před příjezdem k britské imigrační kontrole v Coquelles Všechny prostory ve vozidle nebo na vozidle, kde by se mohly nalézat osoby, musí být před tím, než je vozidlo naloženo nebo před příjezdem k imigrační kontrole v Coquelles, zkontrolovány, aby bylo zaručeno, že do vozidla nevnikla žádná neoprávněná osoba Toalety, zavazadlový prostor a všechny prostory přístupné zvenčí, musí pak zůstat uzamčeny, dokud vozidlo neprojde britskou imigrační kontrolou Předtím, než vozidlo projde britskou imigrační kontrolou, musí být překontrolováno, zda počet osob uvedených na seznamu cestujících odpovídá skutečnosti. 2.3 Všeobecné zásady Dokument podrobně popisující systém provedených opatření zabraňujících neoprávněnému vniknutí do vozidla musí být k dispozici ve vozidle tak, aby mohl být předložen na požádání imigračnímu úředníkovi v případě, že by mohlo dojít k uložení trestního postihu Zpráva podrobně popisující kontroly, které byly provedeny, musí být během cesty uložena ve vozidle. Pokud je to možné, měla by být zpráva potvrzena podpisem třetí strany, která buď byla svědkem provedených kontrol, nebo sama kontroly provedla, protože taková zpráva pak bude mít větší hodnotu jako důkazní materiál I když majitelé, najímatelé nebo řidiči se mohou dohodnout s jinými osobami o provedení požadovaných kontrol, nadále podléhají povinnosti uhrazení uložené pokuty v případě, že se nemohou prokázat příslušným účinným systémem (prevence) nebo nemohou prokázat, že jednotlivé kroky tohoto systému byly v příslušném případě řádně provedeny V případě, že provedené kontroly naznačují, že bezpečnost vozidla mohla být narušena nebo že uvnitř je/jsou neoprávněná/é osoba/y, vozidlo nesmí být naloženo na loď, letadlo nebo vlak s cílem určení Spojené království nebo britský imigrační kontrolní úřad v Coquelles. Jakékoliv takovéto okolnosti musí být hlášeny policii v příslušné zemi nebo nejpozději úřadům pasové kontroly v místě, kde se má vozidlo nalodit. V případě, že dojde k jakýmkoli nesnázím,

5 majitelé, najímatelé nebo řidiči mohou kontaktovat imigrační službu Spojeného království v místě očekávaného přistání/příjezdu a požádat ji o radu. Část 3 Osobní automobily V části 3 se pod pojmem osobní motorové vozidlo nebo vozidlo rozumí jakýkoli automobil, vozidlo taxi, mobilní obydlí nebo karavan a pod pojmem osobní motorové vozidlo nebo vozidlo jsou zahrnuty rovněž jakékoli připojené přívěsy. 3.1 Opatření, která je nutno provést pro zabezpečení vozidel proti Pokud je to možné, každý přístup do vozidla nebo zavazadlového prostoru musí být chráněn zámkem nebo zámky, které zabraňují Všechny zámky, jimiž je vozidlo opatřeno, musí být uzamčeny, kdykoli je vozidlo ponecháno bez dozoru Zabudované alarmy, jimiž je vozidlo vybaveno, musí být aktivovány, kdykoli je vozidlo ponecháno bez dozoru. 3.2 Opatření, která je třeba provést bezprostředně před tím, než je vozidlo naloženo na loď, letadlo nebo vlak přijímající cestující a náklad do Spojeného království, nebo před příjezdem k britské imigrační kontrole v Coquelles Zkontroluj, že bezpečnostní opatření podrobně popsaná ve výše uvedených odstavcích až nebyla porušena, zvláště v té době, kdy vozidlo bylo po jakoukoli dobu na trase k místu nalodění ponecháno bez dozoru Zkontroluj všechna místa ve vozidle, která by mohla sloužit k úkrytu, jako např. zavazadlový prostor a připojené přívěsy, a kde jsou součástí vozidla též veškeré toalety a vestavěné skříňky. Toto je obzvlášť důležité tam, kde vozidlo nemůže být zajištěno zámkem nebo jinými blokovacími zařízeními. 3.3 Všeobecné zásady Klíče od vozidla musí být bezpečně uschovány a nesmí být postoupeny osobám majiteli, najímateli nebo řidiči neznámým Jestliže je důvod k podezření, že neoprávněná osoba nebo osoby mohly vniknout do vozidla, nesmí být toto vozidlo naloženo na loď, letadlo nebo vlak směřující do Spojeného království nebo k britské imigrační kontrole v Coquelles. Všechny takové okolnosti musí být neprodleně hlášeny policii v příslušné zemi při nejbližší příležitosti, nebo nejpozději úřadům pasové kontroly v místě nalodění. V případě, že dojde k nesnázím, majitelé, najímatelé nebo řidiči mohou kontaktovat imigrační službu Spojeného království v místě plánovaného příjezdu/přistání a požádat ji o radu.

Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA 2014 1 Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA (dále jen VPP ČESMAD BOHEMIA) jsou vydány

Více

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) CELNÍ ÚMLUVA o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) Smluvní strany, přejíce si usnadnit mezinárodní přepravu zboží silničními vozidly, berouce v úvahu, že zlepšení přepravních

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě (Výňatky) Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 577/2002

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. ( 4a) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 60/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY L 17 Uveřejněno pod číslem jednacím 465/2013-220-AVS/2. KONTROLNÍ

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (EU) č. 181/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (EU) č. 181/2011 Systém ASPI - stav k 28.4.2015 do částky 41/2015 Sb. a 17/2015 Sb.m.s. - RA704 32011R0181 - o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě - poslední stav textu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY OBSAH 1. Všeobecná ustanovení 1 1.1. VOP 1 1.2. Autonapůl a Vy 1 2. Sdílení vozidel 2 3. Jak s Vámi Autonapůl komunikuje 2

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu osob do letních středisek v Itálii a Chorvatsku. (dále jen VOP ) cestovní kanceláře Vega Tour, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu osob do letních středisek v Itálii a Chorvatsku. (dále jen VOP ) cestovní kanceláře Vega Tour, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu osob do letních středisek v Itálii a Chorvatsku (dále jen VOP ) cestovní kanceláře Vega Tour, spol. s r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

Pojistné rozpravy 6 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 6 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojistné rozpravy 6 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 1999 Na přípravě vydání překladu směrnic Evropské unie, uveřejněných v těchto Pojistných rozpravách, se podílela skupina odborníků ve složení: Ing. Josef

Více

69 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 65

69 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 69 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 EVROPSKO STŘEDOMOŘSKÁ LETECKÁ DOHODA O LETECKÉ DOPRAVĚ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO

Více

Nařízení 561, 3821 a AETR

Nařízení 561, 3821 a AETR Nařízení 561, 3821 a AETR výtah z dokumentů pro řidiče user 2012 Obsah 1. Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a (EHS) 3821/85 4 Kdy se použije nařízení 561 a kdy AETR? 4 2. Nařízení

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.2 PŘERUŠENÍ CESTY 2.3 JÍZDNÉ 2.4 ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA 2.5 POVINNOSTI

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky společnosti KVADOS, a.s.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky společnosti KVADOS, a.s. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky společnosti KVADOS, a.s. Verze 2015 Platnost od 1. 7. 2015 1 / 14 Obsah TITULNÍ STRANA 1 OBSAH 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 2. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 3 3. UZAVŘENÍ

Více

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě Původní dokument: Úřední věstník č. L 370 ze dne 31. 12. 1985 Tento text je překladem konsolidovaného textu

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Toto jsou Všeobecné smluvní podmínky vydané obchodní společností LeasePlan Česká republika, s.r.o. ve smyslu ustanovení 1751 NOZ pro podnikatele nebo právnické osoby, uzavírající

Více

123/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

123/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 123/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. května 1999 byla v Montrealu přijata a jménem České republiky podepsána Úmluva o sjednocení některých

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s cestovním pojištěním se řídí (1) pojistnou smlouvou; (2) smluvními ujednáními k pojistné

Více