Prevence pojistného podvodu se zaměřením na autopojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevence pojistného podvodu se zaměřením na autopojištění"

Transkript

1 14. mezinárodní ročník PRAGOALARM/PRAGOSEC 25 Praha, dubna 25 KONFERENCE 3 SYREZ Systém registrovaného zabezpečení Prevence pojistného podvodu se zaměřením na autopojištění JUDr. Milan Lehuta, předseda sekce pro prevenci pojistného podvodu ČAP Osnova : Úvod 1. Postavení a úkoly sekce pro prevenci pojistného podvodu 2. Přehled některých statistických údajů významných z pohledu problematiky pojistného podvodu, zejména ve vztahu k pojištění motorových vozidel 3. Využití informačních technologií v oblasti prevence a represe pojistného podvodu 4. Význam zabezpečovacích zařízení vozidel v oblasti prevence a represe pojistného podvodu Závěry 1. Postavení a úkoly sekce pro prevenci pojistného podvodu Podle čl. V Stanov ČAP je sekce pro prevenci pojistného podvodu jedním z výkonných orgánů ČAP, řízeným jejím prezidiem, který předkládá doporučení pro jednání prezidia a plní jím uložené úkoly. Vzhledem k tomu, že sekce pro prevenci pojistného podvodu ČAP není pravidelným účastníkem konferencí Pragoalarmu, dovolte ve stručnosti seznámit Vás se základní odbornou působnosti, kterou zabezpečuje tato sekce v rámci čs. pojistného trhu: Sekce 1) se zaměřuje především na otázky prevence a represe pojistného podvodu ve všech odvětvích pojištění a vzhledem ke všem skupinám osob, které se mohou podílet na páchání této trestné činnosti (vnější i vnitřní subjekty); 2) doporučuje a v souladu s pokyny prezidia prosazuje společné zájmy pojišťoven a organizuje spolupráci ve vztahu k orgánům státní správy a dalším subjektům majícím vztah k dané oblasti, podílí se na zpracování připomínek k právním předpisům, které mohou ovlivnit podmínky pro páchání této trestné činnosti (předpisy z oblasti trestního práva, občanského práva, správního práva apod.); 3) připravuje metodická doporučení pro členy ČAP v oblasti odhalování a dokumentování této trestné činnosti včetně organizačně technických a preventivních opatření jak na úrovni trhu, tak samotných pojišťoven a zabezpečuje výměnu zkušeností získaných v rámci členských pojišťoven (analýza metod, forem a tendencí páchání trestné činnosti) ; 1

2 4) zajišťuje získávání a výměnu zkušeností se zahraničními pojistnými trhy v dané oblasti a organizuje spolupráci se specializovanými orgány těchto trhů; 5) ve spolupráci se sekcí public relations se podílí na preventivních akcích ve vztahu k veřejnosti. 2. Přehled některých statistických údajů významných z pohledu problematiky pojistného podvodu, zejména ve vztahu k pojištění motorových vozidel a) Statistické údaje ČAP o havarijním pojištění v letech 2 24 HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ČAP pozemních vozidel kromě kolejových (podnikatelů i občanů) Vysvětlivky: PP = předepsané pojistné, VPP = vyplacené pojistné plnění, PVPU = počet vyřízených pojistných událostí PP VPP Vztah VPP k PP (bez PVPU v mld. Kč v mld. Kč rezerv) 2 1,367 7, ,62% 21 1,38 7, ,62% 22 11,484 7, ,35% 23 13,349 8, ,87% CELKEM 52,819 35, ,65% 24 14,23 předběžný údaj Vývoj PP a VPP (HAP) mld. kč PP VPP 2

3 Vývoj ročně vyřízených PU (HAP) PVPU Vývoj poměru VPP k PP bez započtení rezerv (HAP) % poměr Výše uvedená celková čísla mají význam pro porovnání jak možného vývoje pojistného podvodu z hlediska absolutních čísel s ohledem na kritérium procentuálního podílu nákladů na pojistný podvod, tak je lze využít i z hlediska srovnání jednotlivých pojišťoven a možného vlivu pojistného podvodu, zejména pokud jde o vztah podílu vyplaceného pojistného plnění k předepsanému pojistnému (nicméně tady by bylo nutné ještě očištění od výše pojistného). b) Statistické údaje ČAP o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v letech 2 24 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA ČLENŮ ČAP Vysvětlivky: PP = předepsané pojistné, VPP = vyplacené pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, PVPU = počet vyřízených pojistných událostí PP VPP PVPU Vztah VPP k PP 3

4 v mld. Kč v mld. Kč (bez rezerv ) 2 13,93 3, ,7% 21 15,946 6, ,17% 22 17,56 7, ,35% 23 19,731 8, ,81% CELKEM 67,167 25, , ,49 předběžný údaj Vývoj PP a VPP (POV) 2 15 mld. kč 1 5 PP VPP Vývoj ročně vyřízených PU (POV) počet PVPU 4

5 Vývoj poměru VPP k PP bez započtení rezerv (POV) % poměr c) Krádeže motorových vozidel dvoustopých a jednostopých v letech 2-4 označení údaj v roce v roce v roce v roce v roce PRV počet registrovaných vozidel HAP počet havarijně pojištěných * 86498* * vozidel POV celkový počet odcizených vozidel POVC počet odcizených vozidel cizincům POVČ počet čs. odcizených vozidel POVH počet havarijně pojištěných odcizených vozidel HAP/PRV podíl havarijně pojištěných 12,6% 11,95% 12,94%** 14,82%** 15,32%** vozidel na celkovém počtu registrovaných vozidel HAP/POV podíl havarijně pojištěných odcizených vozidel na celkovém počtu odcizených vozidel 32,31% 33,67% Poznámky: * údaj je kvalifikovaným odhadem zjištěným z poměru přijatého pojistného v jednotlivých letech k u 21, násobený počtem vozidel v roce 21 (1% = 21 a počet vozidel havarijně pojištěných v roce 21); ** údaj je kvalifikovaným odhadem zjištěným z poměru registrovaných vozidel k odhadovanému počtu vozidel zjištěných sub *. Poměrné počty odcizených vozidel v letech označení údaj v roce v roce 5

6 POV/1 POVH/1 počet celkově odcizených vozidel na 1 registrovaných vozidel počet celkově odcizených vozidel havarijně pojištěných na 1 pojištěných vozidel ,35 4,4 9,47*** 8,87*** Poznámka: *** jde o výpočet vycházející z kvalifikovaného odhadu sub *. Vývoj počtu odcizených vozidel počet POV POVČ POVC Lze pozorovat určitou stabilizaci od u 22 ve vztahu k odcizeným tuzemským vozidlům a v roce 24 tendenci poklesu, nicméně pokles není tak významný, aby bylo možno konstatovat uspokojení se stavem a prevencí v této oblasti trestné činnosti. Ta je i nadále vysoce aktuální. Meziroční pokles odcizených tuzemských vozidel činil 4,35%. V zásadě se však neprojevil u havarijně pojištěných vozidel meziroční pokles činil,33%. Ve vztahu k pojistnému podvodu je zajímavý poměr mezi počtem odcizených vozidel na 1 registrovaných vozidel, resp. 1 havarijně pojištěných vozidel, kde je zhruba třikrát větší! Je nesporné, že se zde projevuje skutečnost, že se pojišťují většinou nová vozidla. Nemůžeme ale nebrat také v úvahu, že zejména v posledních letech se v rámci leasingu pojišťovala i starší vozidla. Lze tedy předpokládat, že tento údaj vypovídá i o tom, že pojistný podvod s odcizenými vozidly se zaměřuje na havarijně pojištěná vozidla. d) Vývoj trestné činnosti v oblasti pojistného podvodu (i) z pohledu statistiky Policie ČR: STATISTICKÉ PŘEHLEDY ČR V LETECH 2 24 ( 25a) 6

7 zjištěno skutků (ZS) stíháno osob (SO) z toho recidivistů (R) stíháno osob/rec. SO/R ,57% ,19% ,61% ,61% ,2% CELKEM ,67% Vývoj trestné činnosti podle 25a) počet ZS Na základě vývoje zjištěných skutků lze v posledních třech letech konstatovat určitou stabilizaci této trestné činnosti (pokud ovšem není důsledkem již dosažení hranice kapacitních možností specializovaných pracovišť pojistitelů, kterou je nezbytně nutné posílit novými účinnými informačně technickými prostředky, případně nových propracovanějších forem trestné činnosti, kterou se zatím nedaří odhalovat). Uvedenou tendenci lze podpořit i zkušenostmi některých pojistitelů, kdy v porovnání s předchozími y se zdá, že frekvence řešených sporných případů byla nižší, než v předchozích letech. Další období ukáže, zda se skutečně podařilo některými preventivními opatřeními částečně omezit tuto trestnou činnost, nebo jde jenom o přechodný jev, jehož příčiny mohou spočívat i v tom, že řada osob, která se dopouštěla vícenásobných podvodů, je již pojistitelům známa, některé formy podvodů lze dělat jenom se zvýšeným rizikem odhalení, značnou část případů pojistitelé řeší bez účasti policie, apod. 7

8 Vývoj počtu stíhaných osob a recidivistů počet SO R Rovněž z pohledu počtu stíhaných osob se zdá, že se situace stabilizuje. Nicméně varující je, že počet podílu recidivistů na této trestné činnosti stoupá. V tomto směru by jistě pro účely prevence byla vhodná kriminologická studie příčin a podmínek páchání této trestné činnosti u těchto osob. (ii) z pohledu statistiky státních zastupitelství: STATISTICKÉ PŘEHLEDY ČR V LETECH 2 24 ( 25a) obžalováno osob (OOS) počet trestných činů (PTČ) CELKEM

9 Vývoj počtu trestných činů ve stádiu obžaloby a obžalovaných osob počet OOS PTČ Z uvedené statistiky lze dovodit, že jedna osoba se podílí na více trestných činech, tj. že k odhalení dochází zpravidla až při její další trestné činnosti. (iii) z pohledu statistiky soudů: Vysvětlivky: jednotky = počty osob, T = trestné činy celkem, O = odsouzeno osob celkem, O/Ž = z toho žen, NT = nepodmíněné tresty celkem, N1 = z toho do 1 u, N1-15 = přes 1 a do 15 ů, N>15 = přes 15 ů. T O O/Ž NT NT1 NT1-15 NT> CELKEM

10 Vývoj počtu trestných činů a odsouzených osob 5 počet T O Ze soudní statistiky lze kromě jiného dovodit velice smířlivou trestní politiku. V zásadě jde o trestné činy, které se oproti jiným trestným činům v převážné části složitě odhalují a dokazují (zejména fingování odcizení vozidel se složitě pazuje). Přesto posuzování a hodnocení nebezpečnosti ze strany soudů je více než smířlivé, zejména u organizovaných pojistných podvodů při fingování odcizení vozidel. Tato skutečnost z pohledu prevence této trestné činnosti působí jistě protipreventivně. Řada osob je ochotna riskovat pokračování v této trestné činnosti, o čemž svědčí nárůst podílu recidivistů (viz výše uvedené statistiky policie). e) Odhady finančních ztrát ČAP organizovala průzkum kvalifikovaného odhadu podílů finančních nákladů na pojistný podvod v roce 2. Byla vypracována metodika ČAP, na základě které se shromažďovaly podklady od jednotlivých pojišťoven. Výsledky průzkumu z u 2: Obecně: Podíl nákladů na podvodné jednání z předepsaného pojistného (PP), resp. vyplaceného pojistného plnění (VPP) se pohyboval v rozmezí 3,16% až 8,37 %, resp. 8,79% až 14,41 %. Poznámka: Nutno vzít do úvahy, že jde o spodní hranice odhadů, protože s určitostí lze tvrdit, že se nepodařilo podchytit všechny údaje. U havarijního pojištění byla odpovídající rozmezí 8,42% až 14%, resp. 12,5% až 26%. Odhady ve vztahu k pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel nebyly prováděny vzhledem k tomu, že šlo o první provozování tohoto pojištění a praktické zkušenosti v tomto odvětví byly minimální. 1

11 Pro úplnost nutno dodat, že do nákladů na pojistný podvod byly zahrnuty jak uchráněné hodnoty, tak hodnoty, které se nepodařilo uchránit. Střední hodnota podílů ( průměrný podíl pojistného podvodu ) u havarijního pojištění vzhledem k PP, resp. VPP pak činí 11,21%, resp. 19,25%. Násobíme-li tuto hodnotu PP, resp. VPP, dostaneme odhad celkové finanční ztráty způsobené pojišťovnám v daném období pojistnými podvody vzhledem k PP, resp. VPP (označíme O PP, resp. O VPP ). Přehled odhadu ztrát z pojistných podvodů pro havarijní pojištění v letech 2 24 ukazují následující tabulka a graf. Byly zkonstruovány na základě teoretického (a jistě podhodnoceného) předpokladu, že i pro další y platí stejné hodnoty pro průměrný podíl pojistného podvodu jako v roce 2, tj. 11,21%, resp. 19,25%. ODHADY ZTRÁT ZPŮSOBENÝCH POJISTNÝM PODVODEM V LETECH 2 24 Poznámka: Následující hodnoty jsou uváděny v mld. Kč Rok PP O PP VPP O VPP 2 1,367 1,162 7,944 1, ,38 1,156 7,177 1, ,484 1,287 7,85 1, ,349 1,496 8,927 1, ,23 1,592 31,898 6,14 CELKEM (předb.) CELKEM 59,711 6,693 Vidíme tedy, že tímto způsobem provedený celkový velmi střídmý odhad ztrát způsobených pojistných podvodem u havarijního pojištění motorových vozidel v letech 2 23 činil pojišťovnám 6 mld. 14 mil. Kč. Pro úplnost připomeňme, že odhadované náklady v rámci evropského pojistného trhu jsou 2% ve vztahu k předepsanému pojistnému. Obecně lze odhadovat, že v rámci čs. pojistného trhu může jít až o 4x vyšší podíl odhadovaných nákladů, než na vyspělých trzích. Nepřímo tento odhad podporují i údaje o počtu odcizených vozidel na území ČR a Rakouska, kde dlouhodobě počet odcizených vozidel se pohyboval kolem 3 a v roce 24 dosáhl 5 (4x méně než v ČR). 3. Využití informačních technologií v oblasti prevence a represe pojistného podvodu Využití informačních technologií v prevenci a represi pojistného podvodu v autopojištění lze rozčlenit dle hlediska jejich využitelnosti v prevenci pojistného podvodu na: 1. technologie využitelné při uzavírání havarijního pojištění z hlediska prevence, 11

12 2. technologie pomocné sloužící při šetření pojistitele k ověření skutečností ohledně vozidla, urychlující přehledné zpracování případů vyšetřovatelem pojišťovny apod., 3. technologie zajišťující výměnu informací mezi pojistiteli při provádění šetření, 4. technologie analyzující nahlášené škodné události a vyhodnocující události na sporné a nesporné, včetně míry spornosti. ČAP reprezentovaná sekcí pro prevenci pojistného podvodu s ohledem na svoji působnost věnovala hlavní pozornost zejména využití informačních technologií zajišťujících výměnu informací mezi pojistiteli při provádění šetření. Bez realizace této technologie není možnost efektivně zamezit páchání trestné činnosti spočívající ve vícenásobném souběžném pojištění (jedno vozidlo je ve shodném čase pojištěno u více pojistitelů), vícenásobném nahlášení škody a požadováním odškodného u stejného vozidla, zabránit fiktivním dopravním nehodám a odcizením vozidel u stále se opakujících osob apod. Hledání vhodného informačního systému v ČAP mělo několik etap : 1. Léta : první pokusy o vytvoření informačního systému ČAP, který se technicky podařilo připravit, nicméně prakticky se jeho činnost nepodařilo zahájit, zejména s ohledem na legislativní problémy; 2. Významný posun názorů na důležitost a aktuální potřebu informačního systému pojišťoven představují závěry prezídia ČAP z Za úkol prioritního významu prezidium stanovilo tvorbu databáze klientů a uložilo orgánům ČAP zpracovat komplexní návrh projektu uvedené databáze, včetně právních, technických a dalších aspektů 3. Prezidium ČAP dne konstatovalo, že je třeba přikročit k budování databáze za účelem prevence a účinného boje s pojistným podvodem a uložilo orgánům ČAP vytvořit pracovní tým za účelem přípravy tendru. Na jeho základě bylo provedeno výběrové řízení, avšak vzhledem k finanční náročnosti projektu a k nutnosti přehodnotit finanční priority asociace (povodně 22), řešení bylo odsunuto. 4. Vzhledem k výše uvedené situaci a rovněž skutečnosti, že roste frekvence pojistného podvodu (zejména u starších vozidel) u pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, byly využity technologické možnosti ČKP. Získané zkušenosti a vědomosti sekce pro prevenci pojistného podvodu jsou využívány pro přípravu technologie v rámci ČKP. Zde je reálný předpoklad využití informační technologie sloužící k výměně informací mezi pojišťovnami v časovém horizontu cca 1 u; 5. Současně s přípravou technologie ČKP sekce aktivně spolupracovala na přípravě technologie výměny informací v rámci projektu Komunikačního centra zpracovaného ve spolupráci se společností CEBIA s.r.o., který nevyžaduje centrální db, ale je založen na zprostředkování informací přímo mezi pojišťovnami prostřednictvím tzv. distribuované databáze. Projekt je z technického hlediska v zásadě vyřešený, v současné etapě se posuzují ještě některé jeho právní aspekty. Příslušné odborné orgány ČAP považuji projekt za perspektivní, jehož výhodou je zejména možnost rychlého nasazení. Lze rovněž dodat, že v rámci aktivit sekce ve vztahu k informačním technologiím, bylo připraveno a realizováno několik seminářů zaměřených k demonstraci informačních technologii umožňujících automatické třídění události na sporné a nesporné, včetně míry spornosti, od firem působících na trhu. Lze konstatovat, že sekce má dostatečný přehled o možnostech těchto technologií a v nejbližší době doporučí pojišťovnám, aby tyto technologie byly postupně zaváděný do praxe. Lze důvodně předpokládat, že jejich zavedením by došlo k odstranění subjektivních aspektů při vyhledávání sporných událostí a nesporně také k zefektivnění práce. Tím by se zvýšil i podíl uchráněných hodnot ve vztahu k pojistným podvodům. 12

13 5. Význam zabezpečovacích zařízení vozidel v oblasti prevence a represe pojistného podvodu Nutno přiznat, že předmětnému vztahu a vzájemným souvislostem nebyla doposud věnována ze strany sekce pro prevenci pojistného podvodu odpovídající pozornost. Stejně tak nám nejsou známy ani event. teoretické práce, které by tento vztah analyzovaly. Průzkum uskutečněný mezi členy sekce zástupci jednotlivých pojišťoven ukazuje na následující stav : a) z hlediska požadavků na zabezpečovací zařízení vozidel proti krádeži existují v praxi pojišťoven dva přístupy : 1. přístup, který nepředepisuje minimální zabezpečení vozidla, ale zvýhodňuje klienty formou slev na pojistném dle typu zabezpečovacího zařízení; 2. přístup, který předepisuje minimální zabezpečení vozidla, a to s ohledem na pojistnou částku, kdy druhy zabezpečovacích zařízení, případně jejich kombinace, jsou odvislé od této částky, a rovněž podle typu zařízení se poskytuji slevy, event. v případě nepázání těchto zařízení v době PU následují sankce v podobě zvýšené spoluúčasti, resp. snížení pojistného plnění (tento přístup převládá). Z pohledu prevence pojistného podvodu převládá názor, že 2. přístup je vhodnější nejen z pohledu samotné prevence odcizení vozidla, ale i z pohledu možností pro potvrzení nebo vyvrácení verze o fingované krádeži vozidla (pojistném podvodu). V praxi je v řadě případů zjištěna nepravdivá výpověď klienta ohledně zabezpečení, což bývá podnětem pro další šetření z pohledu pojistného podvodu, případně zkoumání, zda řidič vozidla zabezpečovací zařízení aktivoval. Některé pojišťovny mají dobré zkušenosti, že zkoumání otázek spojených se zabezpečením vedlo po dohledání vozidel v zahraničí, následně dopravených do ČR, rovněž k podpoře podezření o pojistném podvodu a následnému trestnímu stíhání osob. Nicméně i u 2. přístupu lze zvažovat správné nastavení minimálního zabezpečení, protože pokud nepřihlíží k poznatkům praxe o nejfrekventovanějších způsobech překonávání zabezpečení jednotlivých typů a kategorií vozidel, může být nastavení požadavků nedostatečné a formální. V tomto směru bychom uvítali aktivity na zmapování stavu prostřednictvím spolupráce policie a výrobců či prodejců zařízení a Certifikačního institutu ČAP, což by mohlo napomoci pojistitelům při správném nastavení požadavků. b) z hlediska spolupráce s firmami se zabezpečovací technikou : Převládá podpora společnému projektu výrobců a prodejců zabezpečovacích zařízení s Cebií a ČAP ( blíže viz projekt SYREZ Systém registrovaného zabezpečení). Preferujeme spolupráci s registrovanými firmami. Očekáváme i možnou spolupráci při odhalování pojistných podvodů zejména z pohledu posuzování technické přijatelnosti překonání zabezpečení, možnost konzultací technických problémů apod. c) z hlediska kvality dokumentace Policie ČR ve vztahu ke stavu zabezpečovacího zařízení při nálezu odcizeného vozidla : V zásadě panuje mezi členy sekce pro prevenci pojistného podvodu totožný názor, že aktivity policie v tomto směru jsou zcela nedostatečné. Probíhá (a to ne vždy) formální ohledání nalezeného odcizeného vozidla a maximálně se omezuje na popis stavu. Ne- 13

14 provádí však hlubší zkoumání ani v případech, kdy je zjevné, že na první pohled nebyly překážky násilím překonány. Zcela se pomíjí možnost zkoumání verze o fingovaném odcizení vozidla. Závěry Současný stav v oblasti prevence pojistného podvodu v autopojištění lze shrnout do následujících závěrů : - předpokládané náklady spojené s pojistným podvodem v rámci čs. pojistného trhu nadále představují oproti evropskému průměru značnou finanční zátěž a přijímání preventivních opatření je proto nadále aktuální záležitostí; - rozhodujícím faktorem, který může ovlivnit jak prevenci, tak represi pojistného podvodu, a bez něhož nelze zvýšit efektivnost boje s pojistným podvodem, je zavedení využívání moderních informačních technologií do praxe a to zejména technologií souvisejících se vzájemnou výměnou informací mezi pojistiteli, tak i technologií schopné analyzovat jednotlivé pojistné události z pohledu spornosti ; - v oblasti autopojištění, zejména havarijního pojištění, zvolení vhodné strategie podmínek zabezpečení vozidla ve spojení s prosazením společného projektu SYREZ a zkvalitněním práce policie při dokumentaci nalezeného odcizeného vozidla může mít rovněž značný přínos pro větší účinnost prevence a represe pojistného podvodu. Nakonec bych rád poděkoval členům sekce pro prevenci pojistného podvodu za obstarání a poskytnutí potřebných údajů z pojišťoven a doc. RNDr. Milanu Šulistovi, poradci Kanceláře pro pojistný podvod, za pomoc při přípravě této přednášky. Děkuji Vám za pozornost. Prameny: 1. JUDr. Pršal Vlastimil, PhD.: Kriminologická a kriminalistická hlediska pojistných podvodů v souvislosti s fingovanými krádežemi motorových vozidel a fingovanými dopravními nehodami. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, disertační práce, Výroční zprávy České asociace pojišťoven (ČAP) 3. Přehled kriminality ve statistických číslech, MV ČR, Policie ČR 4. Trestní statistika Ministerstva spravedlnosti ČR 14

Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem. Hustopeče

Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem. Hustopeče Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem Hustopeče 10. 11. října 2006 Zpracovali: JUDr. Aleš Čermák JUDr. Milan Lehuta JUDr. Karel Kopecký JUDr. Vlastimil Pršal, Ph. D. PhDr. Jiří Růžek doc. RNDr.

Více

STATISTIKY. Data za první pololetí 2013 a 2014 a leden - srpen 2014:

STATISTIKY. Data za první pololetí 2013 a 2014 a leden - srpen 2014: STATISTIKY Od roku 2003 do roku 2012 došlo k výraznému poklesu počtu odcizených dvoustopých motorových (o 57 %), jednostopých motorových (o 37 %) i krádeží věcí z automobilů (o 56 %). Roste však počet

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Pojistné podvody. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v těchto publikacích: [D1]

Pojistné podvody. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v těchto publikacích: [D1] VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné podvody Název tématického celku: Podvod, pojistný podvod - jeho aspekty, fáze a realizace.

Více

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Inspekce ministra vnitra plnila v roce 2008 své úkoly vyplývající z působnosti a pravomoci svěřených ji platnými právními předpisy: - zákon č. 283/1991

Více

Povinné ručení Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP. RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP. Tisková konference ČAP a ČKP

Povinné ručení Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP. RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP. Tisková konference ČAP a ČKP Povinné ručení 2016 Tisková konference ČAP a ČKP Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP 2. listopadu 2016 Obsah Poškození při dopravních nehodách

Více

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Generální inspekce bezpečnostních sborů Generální inspekce bezpečnostních sborů 22-23 zrakem ostřížím HLAVNÍ ÚKOLY GIBS TRESTNÍ ŘÍZENÍ Vyhledává, odhaluje, prověřuje a vyšetřuje trestnou činnost příslušníků a zaměstnanců PČR, VS ČR a CS ČR prověřuje

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

Inspekce ministra vnitra

Inspekce ministra vnitra Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra a trestné činnosti policistů Policie České republiky za rok 2006 Ministerstvo vnitra je resort, do jehož působnosti patří i boj s trestnou činností policistů,

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k MINISTERSTVO VNITRA ČR Inspekce ministra vnitra Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail: imv@mvcr.cz tel: 974 840 601 fax: 974 840 015 Z p r á v a o činnosti I n s p e k c e m i n i

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů

Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů pplk. MVDr. Ilona ROCHOVÁ Policejní prezidium ČR, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Úvěrový podvod v trestním

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E

Pojistná matematika 2 KMA/POM2E Pojistná matematika 2 KMA/POM2E RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Solventnost II v České republice

Solventnost II v České republice Solventnost II v České republice Vladimír Tomšík Viceguvernér, Česká národní banka Výroční shromáždění členů České asociace pojišťoven Praha, 7. dubna 2016 Obsah Vývoj pojistného trhu v roce 2015 Aktuální

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ RIZIKA VOZOVÝCH PARKŮ

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ RIZIKA VOZOVÝCH PARKŮ EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ RIZIKA VOZOVÝCH PARKŮ Lucie Penková, Aon Plzeň, 23.4.2015 PROČ JSME TADY? Celkové náklady na krytí rizik Vaší flotily Znáte jejich skutečnou výši? Výše škodního průběhu a její dopad na

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA $ g**xn ř gt x řaerx*x :i *. :::=,*==š *! ::: ::. i* ** * ::,: ;': ::'': ;.:],.aj 3' * ::a ::ai x *x řr * *li&xi ř x W**ryXr* * xr* xxx! * w ť; éal: =< :';::*á;:š, * ;3*==* cěé š=:sš iš: 31.s PRVN! KONFERENČNI

Více

ÚKOL 3.7 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 AŽ 2012

ÚKOL 3.7 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 AŽ 2012 ÚKOL 3.7 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 AŽ 2012 Na základě úkolu 3.7 Strategie, kterým je Zjištění efektivity při vyšetřování korupce v činnosti Policie ČR, jejímž výstupem má

Více

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2014, č. j. IKSP 202/2014, kterou se vydává STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Zveřejněno ve Sbírce Instrukcí a sdělení

Více

Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení pol. 2012

Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení pol. 2012 Příloha č. 5 Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení 2008 1. pol. 2012 1. Pro účely revizní novely byla zpracována statistická analýza počtu událostí v insolvenčním řízení. Data, která jsou využita

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Nabídka podpory prevence kriminality- komplexní 01/2015

Nabídka podpory prevence kriminality- komplexní 01/2015 Nabídka podpory prevence kriminality- komplexní 01/2015 Zemědělské stroje Umělecké předměty Čtyřkolky Jízdní kola Karavany & mobilní domy Stará auta Komerční majetek Výrobní zařízení Školy Jezdecké vybavení

Více

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice 1 Cíl příspěvku

Více

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Praha 23. prosince 2011 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 29.11.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

Senátní návrh ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Tato výroční zpráva o bezpečnosti předkládá statistické údaje o bezpečnosti letectví v Evropě a ve světě.

Tato výroční zpráva o bezpečnosti předkládá statistické údaje o bezpečnosti letectví v Evropě a ve světě. VÝROČNÍ ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI ZA ROK 13 Shrnutí Tato výroční zpráva o bezpečnosti předkládá statistické údaje o bezpečnosti letectví v Evropě a ve světě. Údaje v této zprávě pocházejí z mnoha různých zdrojů

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI Ing. Alena Vyskočilová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 24.4.2014, Praha Dopravní nehodovost ve světě Celkový počet usmrcených osob v celém světě se pohybuje

Více

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody Seminář pro Justiční akademii SR Omšenie dne 19. 5. 2015 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky 1 Pojistný podvod Osnova Některé jiné

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Analýza trestné činnosti na území města Vsetín v letech 2005 až 2007 Ve Vsetíně dne 15. června 2009 Zpracoval : Bc.Nikolaj Martinák 4ESVS_K 1. ÚVOD 1.1. Charakteristika

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Datum: září 2015. Statutární město Ústí nad Labem

Datum: září 2015. Statutární město Ústí nad Labem Datum: září 2015 Statutární město Ústí nad Labem Vážený pane Hlávko, v uplynulém období jsme se velmi intenzivně zabývali rizikovým profilem Statutárního města Ústí nad Labem. Předmětem našeho šetření

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik

Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. 3. ergonomická konference Brno 15. 5. 2008 2 Metodologický a terminologický systémový základ ergonomie (ČSN EN 614-1),

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 Spr.116 /2010-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 S cílem zajištění základních statistických údajů o počtech případů Probační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu

RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu FAKTA O RENOMIA GROUP nejúspěšnější značky roku českých 100 nejlepších firem

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION sekretariát Opletalova 55 110 00 Praha 1 Tel.: +420 221 602 982 až 986 Fax: + 420 224 239 690 E-mail: sapsip@autosap.cz http://www.autosap.cz SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

[ ] Prevence, bezpečnost silničního provozu a podvod v pojištění motorových vozidel. Konference PRAGO ALARM. Dr Jean-Louis Marsaud

[ ] Prevence, bezpečnost silničního provozu a podvod v pojištění motorových vozidel. Konference PRAGO ALARM. Dr Jean-Louis Marsaud Prevence, bezpečnost silničního provozu a podvod v pojištění motorových vozidel Dr Jean-Louis Marsaud Ředitel Comité Européen des Assurances [ ] Konference PRAGO ALARM PRAHA, 13.-15.dubna 2005 AU_JLM_Prag_Pragoalarm_Conference_Motor_Fraud_14_04_05

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 5. října 2016 v 09:00 h V Praze 29. září 2016 Čj. 2268/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

Tažení proti neplatičům POV. Rok čtvrtý. Tisková konference, 23. dubna 2013

Tažení proti neplatičům POV. Rok čtvrtý. Tisková konference, 23. dubna 2013 Tažení proti neplatičům POV Rok čtvrtý Tisková konference, 23. dubna 2013 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Ing. Petra Zlatohlávková zástupkyně výkonného

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Veřejného investování Staroměstské náměstí 6 110

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Věstník ČNB částka 4/2007 ze dne 22. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007

Věstník ČNB částka 4/2007 ze dne 22. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007 Třídící znak 2 0 4 0 7 5 5 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007 o předkládání jiných dokladů o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států a dokladů o činnosti

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více