Prevence pojistného podvodu se zaměřením na autopojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevence pojistného podvodu se zaměřením na autopojištění"

Transkript

1 14. mezinárodní ročník PRAGOALARM/PRAGOSEC 25 Praha, dubna 25 KONFERENCE 3 SYREZ Systém registrovaného zabezpečení Prevence pojistného podvodu se zaměřením na autopojištění JUDr. Milan Lehuta, předseda sekce pro prevenci pojistného podvodu ČAP Osnova : Úvod 1. Postavení a úkoly sekce pro prevenci pojistného podvodu 2. Přehled některých statistických údajů významných z pohledu problematiky pojistného podvodu, zejména ve vztahu k pojištění motorových vozidel 3. Využití informačních technologií v oblasti prevence a represe pojistného podvodu 4. Význam zabezpečovacích zařízení vozidel v oblasti prevence a represe pojistného podvodu Závěry 1. Postavení a úkoly sekce pro prevenci pojistného podvodu Podle čl. V Stanov ČAP je sekce pro prevenci pojistného podvodu jedním z výkonných orgánů ČAP, řízeným jejím prezidiem, který předkládá doporučení pro jednání prezidia a plní jím uložené úkoly. Vzhledem k tomu, že sekce pro prevenci pojistného podvodu ČAP není pravidelným účastníkem konferencí Pragoalarmu, dovolte ve stručnosti seznámit Vás se základní odbornou působnosti, kterou zabezpečuje tato sekce v rámci čs. pojistného trhu: Sekce 1) se zaměřuje především na otázky prevence a represe pojistného podvodu ve všech odvětvích pojištění a vzhledem ke všem skupinám osob, které se mohou podílet na páchání této trestné činnosti (vnější i vnitřní subjekty); 2) doporučuje a v souladu s pokyny prezidia prosazuje společné zájmy pojišťoven a organizuje spolupráci ve vztahu k orgánům státní správy a dalším subjektům majícím vztah k dané oblasti, podílí se na zpracování připomínek k právním předpisům, které mohou ovlivnit podmínky pro páchání této trestné činnosti (předpisy z oblasti trestního práva, občanského práva, správního práva apod.); 3) připravuje metodická doporučení pro členy ČAP v oblasti odhalování a dokumentování této trestné činnosti včetně organizačně technických a preventivních opatření jak na úrovni trhu, tak samotných pojišťoven a zabezpečuje výměnu zkušeností získaných v rámci členských pojišťoven (analýza metod, forem a tendencí páchání trestné činnosti) ; 1

2 4) zajišťuje získávání a výměnu zkušeností se zahraničními pojistnými trhy v dané oblasti a organizuje spolupráci se specializovanými orgány těchto trhů; 5) ve spolupráci se sekcí public relations se podílí na preventivních akcích ve vztahu k veřejnosti. 2. Přehled některých statistických údajů významných z pohledu problematiky pojistného podvodu, zejména ve vztahu k pojištění motorových vozidel a) Statistické údaje ČAP o havarijním pojištění v letech 2 24 HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ČAP pozemních vozidel kromě kolejových (podnikatelů i občanů) Vysvětlivky: PP = předepsané pojistné, VPP = vyplacené pojistné plnění, PVPU = počet vyřízených pojistných událostí PP VPP Vztah VPP k PP (bez PVPU v mld. Kč v mld. Kč rezerv) 2 1,367 7, ,62% 21 1,38 7, ,62% 22 11,484 7, ,35% 23 13,349 8, ,87% CELKEM 52,819 35, ,65% 24 14,23 předběžný údaj Vývoj PP a VPP (HAP) mld. kč PP VPP 2

3 Vývoj ročně vyřízených PU (HAP) PVPU Vývoj poměru VPP k PP bez započtení rezerv (HAP) % poměr Výše uvedená celková čísla mají význam pro porovnání jak možného vývoje pojistného podvodu z hlediska absolutních čísel s ohledem na kritérium procentuálního podílu nákladů na pojistný podvod, tak je lze využít i z hlediska srovnání jednotlivých pojišťoven a možného vlivu pojistného podvodu, zejména pokud jde o vztah podílu vyplaceného pojistného plnění k předepsanému pojistnému (nicméně tady by bylo nutné ještě očištění od výše pojistného). b) Statistické údaje ČAP o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v letech 2 24 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA ČLENŮ ČAP Vysvětlivky: PP = předepsané pojistné, VPP = vyplacené pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, PVPU = počet vyřízených pojistných událostí PP VPP PVPU Vztah VPP k PP 3

4 v mld. Kč v mld. Kč (bez rezerv ) 2 13,93 3, ,7% 21 15,946 6, ,17% 22 17,56 7, ,35% 23 19,731 8, ,81% CELKEM 67,167 25, , ,49 předběžný údaj Vývoj PP a VPP (POV) 2 15 mld. kč 1 5 PP VPP Vývoj ročně vyřízených PU (POV) počet PVPU 4

5 Vývoj poměru VPP k PP bez započtení rezerv (POV) % poměr c) Krádeže motorových vozidel dvoustopých a jednostopých v letech 2-4 označení údaj v roce v roce v roce v roce v roce PRV počet registrovaných vozidel HAP počet havarijně pojištěných * 86498* * vozidel POV celkový počet odcizených vozidel POVC počet odcizených vozidel cizincům POVČ počet čs. odcizených vozidel POVH počet havarijně pojištěných odcizených vozidel HAP/PRV podíl havarijně pojištěných 12,6% 11,95% 12,94%** 14,82%** 15,32%** vozidel na celkovém počtu registrovaných vozidel HAP/POV podíl havarijně pojištěných odcizených vozidel na celkovém počtu odcizených vozidel 32,31% 33,67% Poznámky: * údaj je kvalifikovaným odhadem zjištěným z poměru přijatého pojistného v jednotlivých letech k u 21, násobený počtem vozidel v roce 21 (1% = 21 a počet vozidel havarijně pojištěných v roce 21); ** údaj je kvalifikovaným odhadem zjištěným z poměru registrovaných vozidel k odhadovanému počtu vozidel zjištěných sub *. Poměrné počty odcizených vozidel v letech označení údaj v roce v roce 5

6 POV/1 POVH/1 počet celkově odcizených vozidel na 1 registrovaných vozidel počet celkově odcizených vozidel havarijně pojištěných na 1 pojištěných vozidel ,35 4,4 9,47*** 8,87*** Poznámka: *** jde o výpočet vycházející z kvalifikovaného odhadu sub *. Vývoj počtu odcizených vozidel počet POV POVČ POVC Lze pozorovat určitou stabilizaci od u 22 ve vztahu k odcizeným tuzemským vozidlům a v roce 24 tendenci poklesu, nicméně pokles není tak významný, aby bylo možno konstatovat uspokojení se stavem a prevencí v této oblasti trestné činnosti. Ta je i nadále vysoce aktuální. Meziroční pokles odcizených tuzemských vozidel činil 4,35%. V zásadě se však neprojevil u havarijně pojištěných vozidel meziroční pokles činil,33%. Ve vztahu k pojistnému podvodu je zajímavý poměr mezi počtem odcizených vozidel na 1 registrovaných vozidel, resp. 1 havarijně pojištěných vozidel, kde je zhruba třikrát větší! Je nesporné, že se zde projevuje skutečnost, že se pojišťují většinou nová vozidla. Nemůžeme ale nebrat také v úvahu, že zejména v posledních letech se v rámci leasingu pojišťovala i starší vozidla. Lze tedy předpokládat, že tento údaj vypovídá i o tom, že pojistný podvod s odcizenými vozidly se zaměřuje na havarijně pojištěná vozidla. d) Vývoj trestné činnosti v oblasti pojistného podvodu (i) z pohledu statistiky Policie ČR: STATISTICKÉ PŘEHLEDY ČR V LETECH 2 24 ( 25a) 6

7 zjištěno skutků (ZS) stíháno osob (SO) z toho recidivistů (R) stíháno osob/rec. SO/R ,57% ,19% ,61% ,61% ,2% CELKEM ,67% Vývoj trestné činnosti podle 25a) počet ZS Na základě vývoje zjištěných skutků lze v posledních třech letech konstatovat určitou stabilizaci této trestné činnosti (pokud ovšem není důsledkem již dosažení hranice kapacitních možností specializovaných pracovišť pojistitelů, kterou je nezbytně nutné posílit novými účinnými informačně technickými prostředky, případně nových propracovanějších forem trestné činnosti, kterou se zatím nedaří odhalovat). Uvedenou tendenci lze podpořit i zkušenostmi některých pojistitelů, kdy v porovnání s předchozími y se zdá, že frekvence řešených sporných případů byla nižší, než v předchozích letech. Další období ukáže, zda se skutečně podařilo některými preventivními opatřeními částečně omezit tuto trestnou činnost, nebo jde jenom o přechodný jev, jehož příčiny mohou spočívat i v tom, že řada osob, která se dopouštěla vícenásobných podvodů, je již pojistitelům známa, některé formy podvodů lze dělat jenom se zvýšeným rizikem odhalení, značnou část případů pojistitelé řeší bez účasti policie, apod. 7

8 Vývoj počtu stíhaných osob a recidivistů počet SO R Rovněž z pohledu počtu stíhaných osob se zdá, že se situace stabilizuje. Nicméně varující je, že počet podílu recidivistů na této trestné činnosti stoupá. V tomto směru by jistě pro účely prevence byla vhodná kriminologická studie příčin a podmínek páchání této trestné činnosti u těchto osob. (ii) z pohledu statistiky státních zastupitelství: STATISTICKÉ PŘEHLEDY ČR V LETECH 2 24 ( 25a) obžalováno osob (OOS) počet trestných činů (PTČ) CELKEM

9 Vývoj počtu trestných činů ve stádiu obžaloby a obžalovaných osob počet OOS PTČ Z uvedené statistiky lze dovodit, že jedna osoba se podílí na více trestných činech, tj. že k odhalení dochází zpravidla až při její další trestné činnosti. (iii) z pohledu statistiky soudů: Vysvětlivky: jednotky = počty osob, T = trestné činy celkem, O = odsouzeno osob celkem, O/Ž = z toho žen, NT = nepodmíněné tresty celkem, N1 = z toho do 1 u, N1-15 = přes 1 a do 15 ů, N>15 = přes 15 ů. T O O/Ž NT NT1 NT1-15 NT> CELKEM

10 Vývoj počtu trestných činů a odsouzených osob 5 počet T O Ze soudní statistiky lze kromě jiného dovodit velice smířlivou trestní politiku. V zásadě jde o trestné činy, které se oproti jiným trestným činům v převážné části složitě odhalují a dokazují (zejména fingování odcizení vozidel se složitě pazuje). Přesto posuzování a hodnocení nebezpečnosti ze strany soudů je více než smířlivé, zejména u organizovaných pojistných podvodů při fingování odcizení vozidel. Tato skutečnost z pohledu prevence této trestné činnosti působí jistě protipreventivně. Řada osob je ochotna riskovat pokračování v této trestné činnosti, o čemž svědčí nárůst podílu recidivistů (viz výše uvedené statistiky policie). e) Odhady finančních ztrát ČAP organizovala průzkum kvalifikovaného odhadu podílů finančních nákladů na pojistný podvod v roce 2. Byla vypracována metodika ČAP, na základě které se shromažďovaly podklady od jednotlivých pojišťoven. Výsledky průzkumu z u 2: Obecně: Podíl nákladů na podvodné jednání z předepsaného pojistného (PP), resp. vyplaceného pojistného plnění (VPP) se pohyboval v rozmezí 3,16% až 8,37 %, resp. 8,79% až 14,41 %. Poznámka: Nutno vzít do úvahy, že jde o spodní hranice odhadů, protože s určitostí lze tvrdit, že se nepodařilo podchytit všechny údaje. U havarijního pojištění byla odpovídající rozmezí 8,42% až 14%, resp. 12,5% až 26%. Odhady ve vztahu k pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel nebyly prováděny vzhledem k tomu, že šlo o první provozování tohoto pojištění a praktické zkušenosti v tomto odvětví byly minimální. 1

11 Pro úplnost nutno dodat, že do nákladů na pojistný podvod byly zahrnuty jak uchráněné hodnoty, tak hodnoty, které se nepodařilo uchránit. Střední hodnota podílů ( průměrný podíl pojistného podvodu ) u havarijního pojištění vzhledem k PP, resp. VPP pak činí 11,21%, resp. 19,25%. Násobíme-li tuto hodnotu PP, resp. VPP, dostaneme odhad celkové finanční ztráty způsobené pojišťovnám v daném období pojistnými podvody vzhledem k PP, resp. VPP (označíme O PP, resp. O VPP ). Přehled odhadu ztrát z pojistných podvodů pro havarijní pojištění v letech 2 24 ukazují následující tabulka a graf. Byly zkonstruovány na základě teoretického (a jistě podhodnoceného) předpokladu, že i pro další y platí stejné hodnoty pro průměrný podíl pojistného podvodu jako v roce 2, tj. 11,21%, resp. 19,25%. ODHADY ZTRÁT ZPŮSOBENÝCH POJISTNÝM PODVODEM V LETECH 2 24 Poznámka: Následující hodnoty jsou uváděny v mld. Kč Rok PP O PP VPP O VPP 2 1,367 1,162 7,944 1, ,38 1,156 7,177 1, ,484 1,287 7,85 1, ,349 1,496 8,927 1, ,23 1,592 31,898 6,14 CELKEM (předb.) CELKEM 59,711 6,693 Vidíme tedy, že tímto způsobem provedený celkový velmi střídmý odhad ztrát způsobených pojistných podvodem u havarijního pojištění motorových vozidel v letech 2 23 činil pojišťovnám 6 mld. 14 mil. Kč. Pro úplnost připomeňme, že odhadované náklady v rámci evropského pojistného trhu jsou 2% ve vztahu k předepsanému pojistnému. Obecně lze odhadovat, že v rámci čs. pojistného trhu může jít až o 4x vyšší podíl odhadovaných nákladů, než na vyspělých trzích. Nepřímo tento odhad podporují i údaje o počtu odcizených vozidel na území ČR a Rakouska, kde dlouhodobě počet odcizených vozidel se pohyboval kolem 3 a v roce 24 dosáhl 5 (4x méně než v ČR). 3. Využití informačních technologií v oblasti prevence a represe pojistného podvodu Využití informačních technologií v prevenci a represi pojistného podvodu v autopojištění lze rozčlenit dle hlediska jejich využitelnosti v prevenci pojistného podvodu na: 1. technologie využitelné při uzavírání havarijního pojištění z hlediska prevence, 11

12 2. technologie pomocné sloužící při šetření pojistitele k ověření skutečností ohledně vozidla, urychlující přehledné zpracování případů vyšetřovatelem pojišťovny apod., 3. technologie zajišťující výměnu informací mezi pojistiteli při provádění šetření, 4. technologie analyzující nahlášené škodné události a vyhodnocující události na sporné a nesporné, včetně míry spornosti. ČAP reprezentovaná sekcí pro prevenci pojistného podvodu s ohledem na svoji působnost věnovala hlavní pozornost zejména využití informačních technologií zajišťujících výměnu informací mezi pojistiteli při provádění šetření. Bez realizace této technologie není možnost efektivně zamezit páchání trestné činnosti spočívající ve vícenásobném souběžném pojištění (jedno vozidlo je ve shodném čase pojištěno u více pojistitelů), vícenásobném nahlášení škody a požadováním odškodného u stejného vozidla, zabránit fiktivním dopravním nehodám a odcizením vozidel u stále se opakujících osob apod. Hledání vhodného informačního systému v ČAP mělo několik etap : 1. Léta : první pokusy o vytvoření informačního systému ČAP, který se technicky podařilo připravit, nicméně prakticky se jeho činnost nepodařilo zahájit, zejména s ohledem na legislativní problémy; 2. Významný posun názorů na důležitost a aktuální potřebu informačního systému pojišťoven představují závěry prezídia ČAP z Za úkol prioritního významu prezidium stanovilo tvorbu databáze klientů a uložilo orgánům ČAP zpracovat komplexní návrh projektu uvedené databáze, včetně právních, technických a dalších aspektů 3. Prezidium ČAP dne konstatovalo, že je třeba přikročit k budování databáze za účelem prevence a účinného boje s pojistným podvodem a uložilo orgánům ČAP vytvořit pracovní tým za účelem přípravy tendru. Na jeho základě bylo provedeno výběrové řízení, avšak vzhledem k finanční náročnosti projektu a k nutnosti přehodnotit finanční priority asociace (povodně 22), řešení bylo odsunuto. 4. Vzhledem k výše uvedené situaci a rovněž skutečnosti, že roste frekvence pojistného podvodu (zejména u starších vozidel) u pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, byly využity technologické možnosti ČKP. Získané zkušenosti a vědomosti sekce pro prevenci pojistného podvodu jsou využívány pro přípravu technologie v rámci ČKP. Zde je reálný předpoklad využití informační technologie sloužící k výměně informací mezi pojišťovnami v časovém horizontu cca 1 u; 5. Současně s přípravou technologie ČKP sekce aktivně spolupracovala na přípravě technologie výměny informací v rámci projektu Komunikačního centra zpracovaného ve spolupráci se společností CEBIA s.r.o., který nevyžaduje centrální db, ale je založen na zprostředkování informací přímo mezi pojišťovnami prostřednictvím tzv. distribuované databáze. Projekt je z technického hlediska v zásadě vyřešený, v současné etapě se posuzují ještě některé jeho právní aspekty. Příslušné odborné orgány ČAP považuji projekt za perspektivní, jehož výhodou je zejména možnost rychlého nasazení. Lze rovněž dodat, že v rámci aktivit sekce ve vztahu k informačním technologiím, bylo připraveno a realizováno několik seminářů zaměřených k demonstraci informačních technologii umožňujících automatické třídění události na sporné a nesporné, včetně míry spornosti, od firem působících na trhu. Lze konstatovat, že sekce má dostatečný přehled o možnostech těchto technologií a v nejbližší době doporučí pojišťovnám, aby tyto technologie byly postupně zaváděný do praxe. Lze důvodně předpokládat, že jejich zavedením by došlo k odstranění subjektivních aspektů při vyhledávání sporných událostí a nesporně také k zefektivnění práce. Tím by se zvýšil i podíl uchráněných hodnot ve vztahu k pojistným podvodům. 12

13 5. Význam zabezpečovacích zařízení vozidel v oblasti prevence a represe pojistného podvodu Nutno přiznat, že předmětnému vztahu a vzájemným souvislostem nebyla doposud věnována ze strany sekce pro prevenci pojistného podvodu odpovídající pozornost. Stejně tak nám nejsou známy ani event. teoretické práce, které by tento vztah analyzovaly. Průzkum uskutečněný mezi členy sekce zástupci jednotlivých pojišťoven ukazuje na následující stav : a) z hlediska požadavků na zabezpečovací zařízení vozidel proti krádeži existují v praxi pojišťoven dva přístupy : 1. přístup, který nepředepisuje minimální zabezpečení vozidla, ale zvýhodňuje klienty formou slev na pojistném dle typu zabezpečovacího zařízení; 2. přístup, který předepisuje minimální zabezpečení vozidla, a to s ohledem na pojistnou částku, kdy druhy zabezpečovacích zařízení, případně jejich kombinace, jsou odvislé od této částky, a rovněž podle typu zařízení se poskytuji slevy, event. v případě nepázání těchto zařízení v době PU následují sankce v podobě zvýšené spoluúčasti, resp. snížení pojistného plnění (tento přístup převládá). Z pohledu prevence pojistného podvodu převládá názor, že 2. přístup je vhodnější nejen z pohledu samotné prevence odcizení vozidla, ale i z pohledu možností pro potvrzení nebo vyvrácení verze o fingované krádeži vozidla (pojistném podvodu). V praxi je v řadě případů zjištěna nepravdivá výpověď klienta ohledně zabezpečení, což bývá podnětem pro další šetření z pohledu pojistného podvodu, případně zkoumání, zda řidič vozidla zabezpečovací zařízení aktivoval. Některé pojišťovny mají dobré zkušenosti, že zkoumání otázek spojených se zabezpečením vedlo po dohledání vozidel v zahraničí, následně dopravených do ČR, rovněž k podpoře podezření o pojistném podvodu a následnému trestnímu stíhání osob. Nicméně i u 2. přístupu lze zvažovat správné nastavení minimálního zabezpečení, protože pokud nepřihlíží k poznatkům praxe o nejfrekventovanějších způsobech překonávání zabezpečení jednotlivých typů a kategorií vozidel, může být nastavení požadavků nedostatečné a formální. V tomto směru bychom uvítali aktivity na zmapování stavu prostřednictvím spolupráce policie a výrobců či prodejců zařízení a Certifikačního institutu ČAP, což by mohlo napomoci pojistitelům při správném nastavení požadavků. b) z hlediska spolupráce s firmami se zabezpečovací technikou : Převládá podpora společnému projektu výrobců a prodejců zabezpečovacích zařízení s Cebií a ČAP ( blíže viz projekt SYREZ Systém registrovaného zabezpečení). Preferujeme spolupráci s registrovanými firmami. Očekáváme i možnou spolupráci při odhalování pojistných podvodů zejména z pohledu posuzování technické přijatelnosti překonání zabezpečení, možnost konzultací technických problémů apod. c) z hlediska kvality dokumentace Policie ČR ve vztahu ke stavu zabezpečovacího zařízení při nálezu odcizeného vozidla : V zásadě panuje mezi členy sekce pro prevenci pojistného podvodu totožný názor, že aktivity policie v tomto směru jsou zcela nedostatečné. Probíhá (a to ne vždy) formální ohledání nalezeného odcizeného vozidla a maximálně se omezuje na popis stavu. Ne- 13

14 provádí však hlubší zkoumání ani v případech, kdy je zjevné, že na první pohled nebyly překážky násilím překonány. Zcela se pomíjí možnost zkoumání verze o fingovaném odcizení vozidla. Závěry Současný stav v oblasti prevence pojistného podvodu v autopojištění lze shrnout do následujících závěrů : - předpokládané náklady spojené s pojistným podvodem v rámci čs. pojistného trhu nadále představují oproti evropskému průměru značnou finanční zátěž a přijímání preventivních opatření je proto nadále aktuální záležitostí; - rozhodujícím faktorem, který může ovlivnit jak prevenci, tak represi pojistného podvodu, a bez něhož nelze zvýšit efektivnost boje s pojistným podvodem, je zavedení využívání moderních informačních technologií do praxe a to zejména technologií souvisejících se vzájemnou výměnou informací mezi pojistiteli, tak i technologií schopné analyzovat jednotlivé pojistné události z pohledu spornosti ; - v oblasti autopojištění, zejména havarijního pojištění, zvolení vhodné strategie podmínek zabezpečení vozidla ve spojení s prosazením společného projektu SYREZ a zkvalitněním práce policie při dokumentaci nalezeného odcizeného vozidla může mít rovněž značný přínos pro větší účinnost prevence a represe pojistného podvodu. Nakonec bych rád poděkoval členům sekce pro prevenci pojistného podvodu za obstarání a poskytnutí potřebných údajů z pojišťoven a doc. RNDr. Milanu Šulistovi, poradci Kanceláře pro pojistný podvod, za pomoc při přípravě této přednášky. Děkuji Vám za pozornost. Prameny: 1. JUDr. Pršal Vlastimil, PhD.: Kriminologická a kriminalistická hlediska pojistných podvodů v souvislosti s fingovanými krádežemi motorových vozidel a fingovanými dopravními nehodami. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, disertační práce, Výroční zprávy České asociace pojišťoven (ČAP) 3. Přehled kriminality ve statistických číslech, MV ČR, Policie ČR 4. Trestní statistika Ministerstva spravedlnosti ČR 14

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 542 k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice Vláda I. bere na vědomí zprávu o problematice

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb Bakalářské kombinované studium. Roman Hojný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb Bakalářské kombinované studium. Roman Hojný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb Bakalářské kombinované studium Roman Hojný Pojistné podvody a jejich prevence Insurance frauds and their prevention BAKALÁŘSKÁ

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003)

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003) Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003) Praha 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2003 Úvodní slovo Česká asociace pojišťoven K činnosti ČAP v roce 2003 19 Organizační schéma 23 Představitelé 24 Sekretariát a sekce 25 Nabídka pojistných produktů

Více

VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ Zpráva z výzkumu Odpovědný řešitel: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. Řešitelé: Mgr.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bc. TOMÁŠ ROZLIVKA Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru Diplomová práce 2012 Zadání Zadání Poděkování Na tomto místě

Více

A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE

A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE OBSAH P ř e d m l u v a 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2 1. ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH OVLIVŇUJÍCÍCH BANKOVNÍ PODNIKÁNÍ 2 2. SOUČASNÝ STAV REGULACE BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ 5 3. HODNOCENÍ SOULADU BANKOVNÍ REGULACE

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING POJISTNÉ PODVODY INSURANCE FRAUDS DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Peněžní prostředky státu určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postižením

Peněžní prostředky státu určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postižením Věstník NKÚ, kontrolní závěry 323 10/03 Peněžní prostředky státu určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postižením Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky

Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky Martin Cejp Praha 2010 Autor: PhDr. Martin Cejp, CSc. Recenzenti: Prof. JUDr. Miroslav Protivinský, Dr.Sc.

Více

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí III. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky červen 2008 OBSAH ÚVOD I. Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) II. Hodnocení

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání

Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání Část I. Úvod Zabezpečení zaměstnance, popř. osob pozůstalých (dále pro stručnost také pouze zaměstnanec ) při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Více

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013. (dále jen Zpráva o hodnocení )

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013. (dále jen Zpráva o hodnocení ) Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013 (dále jen Zpráva o hodnocení ) Zpracovatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze 1. Vliv zvyšování informační gramotnosti uživatelů vědeckých informací na zkvalitnění činnosti policejních manažerů

Více

Informace o naplňování závěrů analýzy efektivity Policie ČR při provádění úkonů trestního řízení v oblasti trestných činů korupce

Informace o naplňování závěrů analýzy efektivity Policie ČR při provádění úkonů trestního řízení v oblasti trestných činů korupce Informace o naplňování závěrů analýzy efektivity Policie ČR při provádění úkonů trestního řízení v oblasti trestných činů korupce III. V roce 2011 provedla Policie ČR na základě usnesení vlády ČR ze dne

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více