Prevence pojistného podvodu se zaměřením na autopojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevence pojistného podvodu se zaměřením na autopojištění"

Transkript

1 14. mezinárodní ročník PRAGOALARM/PRAGOSEC 25 Praha, dubna 25 KONFERENCE 3 SYREZ Systém registrovaného zabezpečení Prevence pojistného podvodu se zaměřením na autopojištění JUDr. Milan Lehuta, předseda sekce pro prevenci pojistného podvodu ČAP Osnova : Úvod 1. Postavení a úkoly sekce pro prevenci pojistného podvodu 2. Přehled některých statistických údajů významných z pohledu problematiky pojistného podvodu, zejména ve vztahu k pojištění motorových vozidel 3. Využití informačních technologií v oblasti prevence a represe pojistného podvodu 4. Význam zabezpečovacích zařízení vozidel v oblasti prevence a represe pojistného podvodu Závěry 1. Postavení a úkoly sekce pro prevenci pojistného podvodu Podle čl. V Stanov ČAP je sekce pro prevenci pojistného podvodu jedním z výkonných orgánů ČAP, řízeným jejím prezidiem, který předkládá doporučení pro jednání prezidia a plní jím uložené úkoly. Vzhledem k tomu, že sekce pro prevenci pojistného podvodu ČAP není pravidelným účastníkem konferencí Pragoalarmu, dovolte ve stručnosti seznámit Vás se základní odbornou působnosti, kterou zabezpečuje tato sekce v rámci čs. pojistného trhu: Sekce 1) se zaměřuje především na otázky prevence a represe pojistného podvodu ve všech odvětvích pojištění a vzhledem ke všem skupinám osob, které se mohou podílet na páchání této trestné činnosti (vnější i vnitřní subjekty); 2) doporučuje a v souladu s pokyny prezidia prosazuje společné zájmy pojišťoven a organizuje spolupráci ve vztahu k orgánům státní správy a dalším subjektům majícím vztah k dané oblasti, podílí se na zpracování připomínek k právním předpisům, které mohou ovlivnit podmínky pro páchání této trestné činnosti (předpisy z oblasti trestního práva, občanského práva, správního práva apod.); 3) připravuje metodická doporučení pro členy ČAP v oblasti odhalování a dokumentování této trestné činnosti včetně organizačně technických a preventivních opatření jak na úrovni trhu, tak samotných pojišťoven a zabezpečuje výměnu zkušeností získaných v rámci členských pojišťoven (analýza metod, forem a tendencí páchání trestné činnosti) ; 1

2 4) zajišťuje získávání a výměnu zkušeností se zahraničními pojistnými trhy v dané oblasti a organizuje spolupráci se specializovanými orgány těchto trhů; 5) ve spolupráci se sekcí public relations se podílí na preventivních akcích ve vztahu k veřejnosti. 2. Přehled některých statistických údajů významných z pohledu problematiky pojistného podvodu, zejména ve vztahu k pojištění motorových vozidel a) Statistické údaje ČAP o havarijním pojištění v letech 2 24 HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ČAP pozemních vozidel kromě kolejových (podnikatelů i občanů) Vysvětlivky: PP = předepsané pojistné, VPP = vyplacené pojistné plnění, PVPU = počet vyřízených pojistných událostí PP VPP Vztah VPP k PP (bez PVPU v mld. Kč v mld. Kč rezerv) 2 1,367 7, ,62% 21 1,38 7, ,62% 22 11,484 7, ,35% 23 13,349 8, ,87% CELKEM 52,819 35, ,65% 24 14,23 předběžný údaj Vývoj PP a VPP (HAP) mld. kč PP VPP 2

3 Vývoj ročně vyřízených PU (HAP) PVPU Vývoj poměru VPP k PP bez započtení rezerv (HAP) % poměr Výše uvedená celková čísla mají význam pro porovnání jak možného vývoje pojistného podvodu z hlediska absolutních čísel s ohledem na kritérium procentuálního podílu nákladů na pojistný podvod, tak je lze využít i z hlediska srovnání jednotlivých pojišťoven a možného vlivu pojistného podvodu, zejména pokud jde o vztah podílu vyplaceného pojistného plnění k předepsanému pojistnému (nicméně tady by bylo nutné ještě očištění od výše pojistného). b) Statistické údaje ČAP o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v letech 2 24 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA ČLENŮ ČAP Vysvětlivky: PP = předepsané pojistné, VPP = vyplacené pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, PVPU = počet vyřízených pojistných událostí PP VPP PVPU Vztah VPP k PP 3

4 v mld. Kč v mld. Kč (bez rezerv ) 2 13,93 3, ,7% 21 15,946 6, ,17% 22 17,56 7, ,35% 23 19,731 8, ,81% CELKEM 67,167 25, , ,49 předběžný údaj Vývoj PP a VPP (POV) 2 15 mld. kč 1 5 PP VPP Vývoj ročně vyřízených PU (POV) počet PVPU 4

5 Vývoj poměru VPP k PP bez započtení rezerv (POV) % poměr c) Krádeže motorových vozidel dvoustopých a jednostopých v letech 2-4 označení údaj v roce v roce v roce v roce v roce PRV počet registrovaných vozidel HAP počet havarijně pojištěných * 86498* * vozidel POV celkový počet odcizených vozidel POVC počet odcizených vozidel cizincům POVČ počet čs. odcizených vozidel POVH počet havarijně pojištěných odcizených vozidel HAP/PRV podíl havarijně pojištěných 12,6% 11,95% 12,94%** 14,82%** 15,32%** vozidel na celkovém počtu registrovaných vozidel HAP/POV podíl havarijně pojištěných odcizených vozidel na celkovém počtu odcizených vozidel 32,31% 33,67% Poznámky: * údaj je kvalifikovaným odhadem zjištěným z poměru přijatého pojistného v jednotlivých letech k u 21, násobený počtem vozidel v roce 21 (1% = 21 a počet vozidel havarijně pojištěných v roce 21); ** údaj je kvalifikovaným odhadem zjištěným z poměru registrovaných vozidel k odhadovanému počtu vozidel zjištěných sub *. Poměrné počty odcizených vozidel v letech označení údaj v roce v roce 5

6 POV/1 POVH/1 počet celkově odcizených vozidel na 1 registrovaných vozidel počet celkově odcizených vozidel havarijně pojištěných na 1 pojištěných vozidel ,35 4,4 9,47*** 8,87*** Poznámka: *** jde o výpočet vycházející z kvalifikovaného odhadu sub *. Vývoj počtu odcizených vozidel počet POV POVČ POVC Lze pozorovat určitou stabilizaci od u 22 ve vztahu k odcizeným tuzemským vozidlům a v roce 24 tendenci poklesu, nicméně pokles není tak významný, aby bylo možno konstatovat uspokojení se stavem a prevencí v této oblasti trestné činnosti. Ta je i nadále vysoce aktuální. Meziroční pokles odcizených tuzemských vozidel činil 4,35%. V zásadě se však neprojevil u havarijně pojištěných vozidel meziroční pokles činil,33%. Ve vztahu k pojistnému podvodu je zajímavý poměr mezi počtem odcizených vozidel na 1 registrovaných vozidel, resp. 1 havarijně pojištěných vozidel, kde je zhruba třikrát větší! Je nesporné, že se zde projevuje skutečnost, že se pojišťují většinou nová vozidla. Nemůžeme ale nebrat také v úvahu, že zejména v posledních letech se v rámci leasingu pojišťovala i starší vozidla. Lze tedy předpokládat, že tento údaj vypovídá i o tom, že pojistný podvod s odcizenými vozidly se zaměřuje na havarijně pojištěná vozidla. d) Vývoj trestné činnosti v oblasti pojistného podvodu (i) z pohledu statistiky Policie ČR: STATISTICKÉ PŘEHLEDY ČR V LETECH 2 24 ( 25a) 6

7 zjištěno skutků (ZS) stíháno osob (SO) z toho recidivistů (R) stíháno osob/rec. SO/R ,57% ,19% ,61% ,61% ,2% CELKEM ,67% Vývoj trestné činnosti podle 25a) počet ZS Na základě vývoje zjištěných skutků lze v posledních třech letech konstatovat určitou stabilizaci této trestné činnosti (pokud ovšem není důsledkem již dosažení hranice kapacitních možností specializovaných pracovišť pojistitelů, kterou je nezbytně nutné posílit novými účinnými informačně technickými prostředky, případně nových propracovanějších forem trestné činnosti, kterou se zatím nedaří odhalovat). Uvedenou tendenci lze podpořit i zkušenostmi některých pojistitelů, kdy v porovnání s předchozími y se zdá, že frekvence řešených sporných případů byla nižší, než v předchozích letech. Další období ukáže, zda se skutečně podařilo některými preventivními opatřeními částečně omezit tuto trestnou činnost, nebo jde jenom o přechodný jev, jehož příčiny mohou spočívat i v tom, že řada osob, která se dopouštěla vícenásobných podvodů, je již pojistitelům známa, některé formy podvodů lze dělat jenom se zvýšeným rizikem odhalení, značnou část případů pojistitelé řeší bez účasti policie, apod. 7

8 Vývoj počtu stíhaných osob a recidivistů počet SO R Rovněž z pohledu počtu stíhaných osob se zdá, že se situace stabilizuje. Nicméně varující je, že počet podílu recidivistů na této trestné činnosti stoupá. V tomto směru by jistě pro účely prevence byla vhodná kriminologická studie příčin a podmínek páchání této trestné činnosti u těchto osob. (ii) z pohledu statistiky státních zastupitelství: STATISTICKÉ PŘEHLEDY ČR V LETECH 2 24 ( 25a) obžalováno osob (OOS) počet trestných činů (PTČ) CELKEM

9 Vývoj počtu trestných činů ve stádiu obžaloby a obžalovaných osob počet OOS PTČ Z uvedené statistiky lze dovodit, že jedna osoba se podílí na více trestných činech, tj. že k odhalení dochází zpravidla až při její další trestné činnosti. (iii) z pohledu statistiky soudů: Vysvětlivky: jednotky = počty osob, T = trestné činy celkem, O = odsouzeno osob celkem, O/Ž = z toho žen, NT = nepodmíněné tresty celkem, N1 = z toho do 1 u, N1-15 = přes 1 a do 15 ů, N>15 = přes 15 ů. T O O/Ž NT NT1 NT1-15 NT> CELKEM

10 Vývoj počtu trestných činů a odsouzených osob 5 počet T O Ze soudní statistiky lze kromě jiného dovodit velice smířlivou trestní politiku. V zásadě jde o trestné činy, které se oproti jiným trestným činům v převážné části složitě odhalují a dokazují (zejména fingování odcizení vozidel se složitě pazuje). Přesto posuzování a hodnocení nebezpečnosti ze strany soudů je více než smířlivé, zejména u organizovaných pojistných podvodů při fingování odcizení vozidel. Tato skutečnost z pohledu prevence této trestné činnosti působí jistě protipreventivně. Řada osob je ochotna riskovat pokračování v této trestné činnosti, o čemž svědčí nárůst podílu recidivistů (viz výše uvedené statistiky policie). e) Odhady finančních ztrát ČAP organizovala průzkum kvalifikovaného odhadu podílů finančních nákladů na pojistný podvod v roce 2. Byla vypracována metodika ČAP, na základě které se shromažďovaly podklady od jednotlivých pojišťoven. Výsledky průzkumu z u 2: Obecně: Podíl nákladů na podvodné jednání z předepsaného pojistného (PP), resp. vyplaceného pojistného plnění (VPP) se pohyboval v rozmezí 3,16% až 8,37 %, resp. 8,79% až 14,41 %. Poznámka: Nutno vzít do úvahy, že jde o spodní hranice odhadů, protože s určitostí lze tvrdit, že se nepodařilo podchytit všechny údaje. U havarijního pojištění byla odpovídající rozmezí 8,42% až 14%, resp. 12,5% až 26%. Odhady ve vztahu k pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel nebyly prováděny vzhledem k tomu, že šlo o první provozování tohoto pojištění a praktické zkušenosti v tomto odvětví byly minimální. 1

11 Pro úplnost nutno dodat, že do nákladů na pojistný podvod byly zahrnuty jak uchráněné hodnoty, tak hodnoty, které se nepodařilo uchránit. Střední hodnota podílů ( průměrný podíl pojistného podvodu ) u havarijního pojištění vzhledem k PP, resp. VPP pak činí 11,21%, resp. 19,25%. Násobíme-li tuto hodnotu PP, resp. VPP, dostaneme odhad celkové finanční ztráty způsobené pojišťovnám v daném období pojistnými podvody vzhledem k PP, resp. VPP (označíme O PP, resp. O VPP ). Přehled odhadu ztrát z pojistných podvodů pro havarijní pojištění v letech 2 24 ukazují následující tabulka a graf. Byly zkonstruovány na základě teoretického (a jistě podhodnoceného) předpokladu, že i pro další y platí stejné hodnoty pro průměrný podíl pojistného podvodu jako v roce 2, tj. 11,21%, resp. 19,25%. ODHADY ZTRÁT ZPŮSOBENÝCH POJISTNÝM PODVODEM V LETECH 2 24 Poznámka: Následující hodnoty jsou uváděny v mld. Kč Rok PP O PP VPP O VPP 2 1,367 1,162 7,944 1, ,38 1,156 7,177 1, ,484 1,287 7,85 1, ,349 1,496 8,927 1, ,23 1,592 31,898 6,14 CELKEM (předb.) CELKEM 59,711 6,693 Vidíme tedy, že tímto způsobem provedený celkový velmi střídmý odhad ztrát způsobených pojistných podvodem u havarijního pojištění motorových vozidel v letech 2 23 činil pojišťovnám 6 mld. 14 mil. Kč. Pro úplnost připomeňme, že odhadované náklady v rámci evropského pojistného trhu jsou 2% ve vztahu k předepsanému pojistnému. Obecně lze odhadovat, že v rámci čs. pojistného trhu může jít až o 4x vyšší podíl odhadovaných nákladů, než na vyspělých trzích. Nepřímo tento odhad podporují i údaje o počtu odcizených vozidel na území ČR a Rakouska, kde dlouhodobě počet odcizených vozidel se pohyboval kolem 3 a v roce 24 dosáhl 5 (4x méně než v ČR). 3. Využití informačních technologií v oblasti prevence a represe pojistného podvodu Využití informačních technologií v prevenci a represi pojistného podvodu v autopojištění lze rozčlenit dle hlediska jejich využitelnosti v prevenci pojistného podvodu na: 1. technologie využitelné při uzavírání havarijního pojištění z hlediska prevence, 11

12 2. technologie pomocné sloužící při šetření pojistitele k ověření skutečností ohledně vozidla, urychlující přehledné zpracování případů vyšetřovatelem pojišťovny apod., 3. technologie zajišťující výměnu informací mezi pojistiteli při provádění šetření, 4. technologie analyzující nahlášené škodné události a vyhodnocující události na sporné a nesporné, včetně míry spornosti. ČAP reprezentovaná sekcí pro prevenci pojistného podvodu s ohledem na svoji působnost věnovala hlavní pozornost zejména využití informačních technologií zajišťujících výměnu informací mezi pojistiteli při provádění šetření. Bez realizace této technologie není možnost efektivně zamezit páchání trestné činnosti spočívající ve vícenásobném souběžném pojištění (jedno vozidlo je ve shodném čase pojištěno u více pojistitelů), vícenásobném nahlášení škody a požadováním odškodného u stejného vozidla, zabránit fiktivním dopravním nehodám a odcizením vozidel u stále se opakujících osob apod. Hledání vhodného informačního systému v ČAP mělo několik etap : 1. Léta : první pokusy o vytvoření informačního systému ČAP, který se technicky podařilo připravit, nicméně prakticky se jeho činnost nepodařilo zahájit, zejména s ohledem na legislativní problémy; 2. Významný posun názorů na důležitost a aktuální potřebu informačního systému pojišťoven představují závěry prezídia ČAP z Za úkol prioritního významu prezidium stanovilo tvorbu databáze klientů a uložilo orgánům ČAP zpracovat komplexní návrh projektu uvedené databáze, včetně právních, technických a dalších aspektů 3. Prezidium ČAP dne konstatovalo, že je třeba přikročit k budování databáze za účelem prevence a účinného boje s pojistným podvodem a uložilo orgánům ČAP vytvořit pracovní tým za účelem přípravy tendru. Na jeho základě bylo provedeno výběrové řízení, avšak vzhledem k finanční náročnosti projektu a k nutnosti přehodnotit finanční priority asociace (povodně 22), řešení bylo odsunuto. 4. Vzhledem k výše uvedené situaci a rovněž skutečnosti, že roste frekvence pojistného podvodu (zejména u starších vozidel) u pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, byly využity technologické možnosti ČKP. Získané zkušenosti a vědomosti sekce pro prevenci pojistného podvodu jsou využívány pro přípravu technologie v rámci ČKP. Zde je reálný předpoklad využití informační technologie sloužící k výměně informací mezi pojišťovnami v časovém horizontu cca 1 u; 5. Současně s přípravou technologie ČKP sekce aktivně spolupracovala na přípravě technologie výměny informací v rámci projektu Komunikačního centra zpracovaného ve spolupráci se společností CEBIA s.r.o., který nevyžaduje centrální db, ale je založen na zprostředkování informací přímo mezi pojišťovnami prostřednictvím tzv. distribuované databáze. Projekt je z technického hlediska v zásadě vyřešený, v současné etapě se posuzují ještě některé jeho právní aspekty. Příslušné odborné orgány ČAP považuji projekt za perspektivní, jehož výhodou je zejména možnost rychlého nasazení. Lze rovněž dodat, že v rámci aktivit sekce ve vztahu k informačním technologiím, bylo připraveno a realizováno několik seminářů zaměřených k demonstraci informačních technologii umožňujících automatické třídění události na sporné a nesporné, včetně míry spornosti, od firem působících na trhu. Lze konstatovat, že sekce má dostatečný přehled o možnostech těchto technologií a v nejbližší době doporučí pojišťovnám, aby tyto technologie byly postupně zaváděný do praxe. Lze důvodně předpokládat, že jejich zavedením by došlo k odstranění subjektivních aspektů při vyhledávání sporných událostí a nesporně také k zefektivnění práce. Tím by se zvýšil i podíl uchráněných hodnot ve vztahu k pojistným podvodům. 12

13 5. Význam zabezpečovacích zařízení vozidel v oblasti prevence a represe pojistného podvodu Nutno přiznat, že předmětnému vztahu a vzájemným souvislostem nebyla doposud věnována ze strany sekce pro prevenci pojistného podvodu odpovídající pozornost. Stejně tak nám nejsou známy ani event. teoretické práce, které by tento vztah analyzovaly. Průzkum uskutečněný mezi členy sekce zástupci jednotlivých pojišťoven ukazuje na následující stav : a) z hlediska požadavků na zabezpečovací zařízení vozidel proti krádeži existují v praxi pojišťoven dva přístupy : 1. přístup, který nepředepisuje minimální zabezpečení vozidla, ale zvýhodňuje klienty formou slev na pojistném dle typu zabezpečovacího zařízení; 2. přístup, který předepisuje minimální zabezpečení vozidla, a to s ohledem na pojistnou částku, kdy druhy zabezpečovacích zařízení, případně jejich kombinace, jsou odvislé od této částky, a rovněž podle typu zařízení se poskytuji slevy, event. v případě nepázání těchto zařízení v době PU následují sankce v podobě zvýšené spoluúčasti, resp. snížení pojistného plnění (tento přístup převládá). Z pohledu prevence pojistného podvodu převládá názor, že 2. přístup je vhodnější nejen z pohledu samotné prevence odcizení vozidla, ale i z pohledu možností pro potvrzení nebo vyvrácení verze o fingované krádeži vozidla (pojistném podvodu). V praxi je v řadě případů zjištěna nepravdivá výpověď klienta ohledně zabezpečení, což bývá podnětem pro další šetření z pohledu pojistného podvodu, případně zkoumání, zda řidič vozidla zabezpečovací zařízení aktivoval. Některé pojišťovny mají dobré zkušenosti, že zkoumání otázek spojených se zabezpečením vedlo po dohledání vozidel v zahraničí, následně dopravených do ČR, rovněž k podpoře podezření o pojistném podvodu a následnému trestnímu stíhání osob. Nicméně i u 2. přístupu lze zvažovat správné nastavení minimálního zabezpečení, protože pokud nepřihlíží k poznatkům praxe o nejfrekventovanějších způsobech překonávání zabezpečení jednotlivých typů a kategorií vozidel, může být nastavení požadavků nedostatečné a formální. V tomto směru bychom uvítali aktivity na zmapování stavu prostřednictvím spolupráce policie a výrobců či prodejců zařízení a Certifikačního institutu ČAP, což by mohlo napomoci pojistitelům při správném nastavení požadavků. b) z hlediska spolupráce s firmami se zabezpečovací technikou : Převládá podpora společnému projektu výrobců a prodejců zabezpečovacích zařízení s Cebií a ČAP ( blíže viz projekt SYREZ Systém registrovaného zabezpečení). Preferujeme spolupráci s registrovanými firmami. Očekáváme i možnou spolupráci při odhalování pojistných podvodů zejména z pohledu posuzování technické přijatelnosti překonání zabezpečení, možnost konzultací technických problémů apod. c) z hlediska kvality dokumentace Policie ČR ve vztahu ke stavu zabezpečovacího zařízení při nálezu odcizeného vozidla : V zásadě panuje mezi členy sekce pro prevenci pojistného podvodu totožný názor, že aktivity policie v tomto směru jsou zcela nedostatečné. Probíhá (a to ne vždy) formální ohledání nalezeného odcizeného vozidla a maximálně se omezuje na popis stavu. Ne- 13

14 provádí však hlubší zkoumání ani v případech, kdy je zjevné, že na první pohled nebyly překážky násilím překonány. Zcela se pomíjí možnost zkoumání verze o fingovaném odcizení vozidla. Závěry Současný stav v oblasti prevence pojistného podvodu v autopojištění lze shrnout do následujících závěrů : - předpokládané náklady spojené s pojistným podvodem v rámci čs. pojistného trhu nadále představují oproti evropskému průměru značnou finanční zátěž a přijímání preventivních opatření je proto nadále aktuální záležitostí; - rozhodujícím faktorem, který může ovlivnit jak prevenci, tak represi pojistného podvodu, a bez něhož nelze zvýšit efektivnost boje s pojistným podvodem, je zavedení využívání moderních informačních technologií do praxe a to zejména technologií souvisejících se vzájemnou výměnou informací mezi pojistiteli, tak i technologií schopné analyzovat jednotlivé pojistné události z pohledu spornosti ; - v oblasti autopojištění, zejména havarijního pojištění, zvolení vhodné strategie podmínek zabezpečení vozidla ve spojení s prosazením společného projektu SYREZ a zkvalitněním práce policie při dokumentaci nalezeného odcizeného vozidla může mít rovněž značný přínos pro větší účinnost prevence a represe pojistného podvodu. Nakonec bych rád poděkoval členům sekce pro prevenci pojistného podvodu za obstarání a poskytnutí potřebných údajů z pojišťoven a doc. RNDr. Milanu Šulistovi, poradci Kanceláře pro pojistný podvod, za pomoc při přípravě této přednášky. Děkuji Vám za pozornost. Prameny: 1. JUDr. Pršal Vlastimil, PhD.: Kriminologická a kriminalistická hlediska pojistných podvodů v souvislosti s fingovanými krádežemi motorových vozidel a fingovanými dopravními nehodami. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, disertační práce, Výroční zprávy České asociace pojišťoven (ČAP) 3. Přehled kriminality ve statistických číslech, MV ČR, Policie ČR 4. Trestní statistika Ministerstva spravedlnosti ČR 14

Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem. Hustopeče

Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem. Hustopeče Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem Hustopeče 10. 11. října 2006 Zpracovali: JUDr. Aleš Čermák JUDr. Milan Lehuta JUDr. Karel Kopecký JUDr. Vlastimil Pršal, Ph. D. PhDr. Jiří Růžek doc. RNDr.

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Vozidla bez povinného ručení =

Vozidla bez povinného ručení = Vozidla bez povinného ručení = dlouhodobý problém českých silnic setkání s novináři, 28. dubna 2009 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Petra Zlatohlávková

Více

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice 1 Cíl příspěvku

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů. doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze

Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů. doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze 1 Úvodem Obsah pojem a členění kybernetické kriminality statistiky kriminality Problematika

Více

CHARAKTERISTIKA POJISTNÝCH PODVODŮ

CHARAKTERISTIKA POJISTNÝCH PODVODŮ Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. CHARAKTERISTIKA POJISTNÝCH PODVODŮ Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. Podvod je jedním z druhů trestných činů patřících do kategorie majetkové

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Pojištění a pojistné podvody

Pojištění a pojistné podvody ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN (ČAP) SEKCE POJISTNÉHO PODVODU (SPP) 2007 Pojištění a pojistné podvody Česká asociace pojišťoven (ČAP) http://www.cap.cz je zájmovým sdružením 26 komerčních pojišťoven, které

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

[ ] Prevence, bezpečnost silničního provozu a podvod v pojištění motorových vozidel. Konference PRAGO ALARM. Dr Jean-Louis Marsaud

[ ] Prevence, bezpečnost silničního provozu a podvod v pojištění motorových vozidel. Konference PRAGO ALARM. Dr Jean-Louis Marsaud Prevence, bezpečnost silničního provozu a podvod v pojištění motorových vozidel Dr Jean-Louis Marsaud Ředitel Comité Européen des Assurances [ ] Konference PRAGO ALARM PRAHA, 13.-15.dubna 2005 AU_JLM_Prag_Pragoalarm_Conference_Motor_Fraud_14_04_05

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Charakteristika pojistných podvodů

Charakteristika pojistných podvodů Charakteristika pojistných podvodů doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. Podvod je jedním z druhů trestných činů patřících do kategorie majetkové kriminality. Podvody jsou považovány za velmi nebezpečnou formu

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu JUDr. Jitka Hejduková ředitelka Sekce zaměstnavatelské, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Aktivity jejich

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Nabídka podpory prevence kriminality- komplexní 01/2015

Nabídka podpory prevence kriminality- komplexní 01/2015 Nabídka podpory prevence kriminality- komplexní 01/2015 Zemědělské stroje Umělecké předměty Čtyřkolky Jízdní kola Karavany & mobilní domy Stará auta Komerční majetek Výrobní zařízení Školy Jezdecké vybavení

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI Ing. Alena Vyskočilová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 24.4.2014, Praha Dopravní nehodovost ve světě Celkový počet usmrcených osob v celém světě se pohybuje

Více

2. Informace o průběhu a výsledcích spolupráce v rámci ad hoc týmů

2. Informace o průběhu a výsledcích spolupráce v rámci ad hoc týmů Informace o průběhu a výsledcích spolupráce společných ad hoc týmů složených ze zástupců orgánů činných v trestním řízení a správců daně zaměřených na potírání závažné finanční kriminality II. 1. Úvod

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku,

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku, UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY doc.lng. Jiří Marek, CSc. výkonný ředitel V Praze dne 17. května 2009 e náměstku, z popudu jedné členské organizace si dovoluji požádat Vás o konzultaci a

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Zpráva o činnosti Asociace 2008 2010 Úkoly APIC na rok 2008 2010 dané valnou hromadou APIC konanou dne 22. 10. 2008 1. SW pro IC V průběhu

Více

RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu

RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu FAKTA O RENOMIA GROUP nejúspěšnější značky roku českých 100 nejlepších firem

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Analýza použití. odposlechu a záznamu telekomunikačního. provozu a sledování osob a věcí. podle trestního řádu

Analýza použití. odposlechu a záznamu telekomunikačního. provozu a sledování osob a věcí. podle trestního řádu Analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2013 Praha 2014 OBSAH Úvod... 2 1 Vymezení problematiky...

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Allianz Autoflotily Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Obsah 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl Allianz 2 1 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. března - 2. května 2011 V

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více