FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU Katedra logistiky OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU Katedra logistiky OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ"

Transkript

1 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU Katedra logistiky OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (magisterské vojenské studium) Logistika 2012

2 KÓD UCHAZEČE: ODBORNÝ BLOK L a SL 1. Notifikace přesunu je prováděna za účelem: a) zabezpečení přepravy nadrozměrných a zvlášť těžkých nákladů na (přes) území jiného státu; b) zabezpečení přeletu ozbrojených sil přes území jiného státu; c) vyžádání průjezdního (vstupního) povolení ozbrojených sil na (přes) území jiného státu. 2. V podmínkách vojenské dopravy AČR není řešen a využíván k přepravě druh dopravy: a) námořní b) vnitrozemská vodní c) potrubní 3. Řídícími orgány vojenské dopravy, které zabezpečují (zajišťují) a koordinují vnitrostátní přesuny a vojenské přepravy jsou: a) Regionální úřady vojenské dopravy b) Správy vojenské dopravy c) Regionální úřady centra vojenské dopravy 4. Proudem vozidel jsou v podmínkách Armády České republiky rozuměny: a) více než 3 vozidla, která se přesouvají společně pod velením velitele proudu; b) více než 5 vozidel, která se přesouvají na základě nepřetržité dispečerské služby vojenské dopravy; c) více než 4 vozidla, která se přesouvají pod velením velitelů vozů. 5. Zásoby pro přímé zabezpečení bojové činnosti se z operačního hlediska dělí na: a) provozní zásoby a pohyblivé zásoby b) pohyblivé zásoby a centrální zásoby c) pohyblivé zásoby a operační zásoby 6. Logistická podpora I. úrovně zahrnuje: a) organické jednotky logistické podpory zasazených jednotek (útvarů), b) národní podpůrný prvek (NSE National Support Element), c) mnohonárodní integrované logistické jednotky (MILU) 7. Logistická podpora II. úrovně: a) je tvořena stacionárními základnami Velitelství sil podpory, b) je zajištěna sílami a prostředky brigády logistické podpory, které mimo území státu vytváří národní podpůrný prvek (NSE National Support Element) c) je zajištěna spojenci plnícími v logistice vedoucí úlohu státu - Lead Nation (LN) nebo specializační úlohu státu Role Specialisation (RS)

3 8. Pro organizaci zásobování jednotek AČR ve vojenských operacích platí, že: a) zásoby v prostoru operace se udržují u jednotek na výši 7 DOS (denní potřeba materiálu) a cestou NSE se zabezpečuje výše dalších 23 DOS b) zásoby v prostoru operace se udržují u jednotek na výši 3 DOS (denní potřeba materiálu) a v NSE ve výši 30 DOS c) zásoby v prostoru operace se udržují pouze v logistické základně ve výši 30 DOS tak, aby bylo zajištěno plynulé zásobování jednotek v operaci 9. Kdo má odpovědnost za velení národnímu podpůrnému prvku NSE a) Velitel NATO, který je pověřen velením operace b) NSE podléhá národní struktuře velení a je odborným orgánem velitele kontingentu c) Velitel logistické základny, kde je NSE rozmístěn 10. Stanovené PZPHM jsou v míru uložené: a) v palivových nádržích a přídavných kanystrech vozidel, b) v palivových nádržích, přídavných kanystrech vozidel a ve stacionárních nádržích skladu PHM v posádce, případně v rezervaci Správy státních hmotných rezerv, c) ve stacionárních nádržích skladu PHM v posádce, případně v rezervaci Správy státních hmotných rezerv. 11. Revize svodu elektrostatického náboje se u technických prostředků PHM provádí v následujících intervalech: a) jednou ročně, b) dvakrát za rok, c) jednou za dva roky. 12. Určete dokumenty, které u útvaru slouží k plánování a následně k vyžádání potřebné výše limitu PH na nový výcvikový rok. a) Provozní řád skladu PHM, Kniha objednávek PH, Záměr činnosti útvaru na plánovaný výcvikový rok (VR), b) Plán provozu techniky na VR, Kniha objednávek PH, Přehled spotřeby limitu PH z předcházejících let c) Záměr činnosti útvaru na plánovaný VR, Přehled spotřeby limitu PH z předcházejících let, Plán provozu techniky na VR. 13. Automobilní cisterna CAP-6 M má pro přímé doplňování techniky: a) jednu výdejní větev s průtokem 150 l/min, b) dvě výdejní větve s celkovým průtokem 300 l/min, c) čtyři výdejní větve s celkovým průtokem 600 l/min. 14. Nečistotou v PHM se rozumí a) každá příměs tuhého, kapalného i plynného skupenství, která objektivně mění jakostní parametry daného druhu PHM, b) každá příměs plynného skupenství a produkty degradačních procesů, které objektivně mění jakostní parametry daného druhu PHM, c) každá příměs tuhého, mechanického, kapalného, plynného skupenství a produkty degradačních procesů, které objektivně mění jakostní parametry daného druhu PHM.

4 15. Udržení nežádoucích plynných látek v kapalině podporuje také vyšší: a) počet pracovních stupňů magnetického čerpadla, b) měrná energie čerpadla, c) viskozita kapaliny. 16. Pojem výstrojní náležitosti lze charakterizovat jako: a) vojenskou výstroj a služby, které se bezplatně poskytují k zabezpečení povinnosti nosit vojenský stejnokroj b) výstrojní normy stanovené NVMO č. 40 výstrojní předpis c) vojenský stejnokroj, který je bezplatně zabezpečován vojákům 17. Skutečnost, že voják z povolání má nárok na výstrojní náležitosti je zakotvena v a) čl. 3 NV MO č. 40 b) 133 odst. 1 vyhlášky č. 266/1999 Sb., c) 91 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., 18. Pro nárok vojákyni z povolání na mateřské dovolené platí, že nárok na výstrojní náležitosti: a) se v souladu s 10 vyhlášky č. 224/199 Sb., zachovává až do doby ukončení mateřské dovolené b) se v souladu s 91 zákona č. 221/199 Sb., v návaznosti na 10 pozastavuje c) se v souladu s NVMO č. 39 zachovává. 19. Finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin se: a) stanoví tak, že průměrná skladba spotřeby jednotlivých potravin v kilogramech na osobu a den se násobí jejich průměrnými obchodními cenami za kilogram, b) každý rok zvýší o 3% oproti předchozí úpravě s účinností vždy od 1. Ledna, c) neupravuje, je konstantní, finanční hodnota se upravuje jen u přídavků potravin. 20. Stravní dávky při bezplatném stravování se podle náročnosti vykonávané služby dělí na: a) všeobecnou, pro letce, pro výsadkáře, b) základní, pro letce, pro výsadkáře, c) záchovnou, pro letce, pro výsadkáře. 21. Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti do oběhu a) nelze uvádět, b) lze uvádět, ale maximálně jen do 30 dnů po prošlém datu minimální trvanlivosti, c) lze uvádět, pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou jako prošlé označeny. 22. Zkratka BDP v oblasti stravování ozbrojených sil České republiky označuje a) běžnou dávku potravin, b) bojovou dávku potravin, c) bojový doplněk potravin.

5 23. Veterinární služba je součástí: a) Zdravotnického zabezpečení b) Ubytovací služby c) Proviantního zabezpečení 24. U útvaru se provádí příprava jednotek logistických odborností : a) ve čtvrtletním cyklu b) ve tříletém cyklu c) v ročním cyklu 25. Hasící přístroje obhospodařuje: a) Provozní středisko b) Útvar, který má hasící přístroje v účetní evidenci c) Místní hasičský záchranný sbor 26. Programy přípravy jednotek logistických odborností u útvaru v předmětu odborné přípravy neřeší : a) řidičskou přípravu b) logistickou přípravu c) bojové drily 27. Která z níže uvedených možností NEPATŘÍ mezi cíle logistiky? (2 body) a) uspokojení potřeb zákazníků, a tím podpora tvorby zisku, b) optimalizace nákladů spojených s realizací toků materiálu a informací z místa vzniku do místa spotřeby, c) maximalizace nákladů spojených s realizací toků materiálu a informací z místa vzniku do místa spotřeby, d) žádná z odpovědí není správná. 28. Outsourcing znamená: (2 body) a) Přenos hlavní činnosti na poskytovatele služeb? b) Přenos vedlejší činnosti na poskytovatele služeb? c) Platí a i b současně. d) Neplatí ani jedna z možností. 29. Výše pojistné zásoby vychází především z: (2 body) a) velikosti poptávky a délky dodacího cyklu dodavatele; b) z variability dodacího cyklu dodavatele a proměnlivosti poptávky; c) z predikce poptávky, délky a variability dodacího cyklu dodavatele. 30. Mezi základní výhody blokového způsobu skladování patří: (2 body) a) lepší využití plochy skladu; b) lepší přehled o majetku; c) možnost uplatnění metody FIFO.

6 31. Nejvyšší míry zisku se zpravidla dosahuje v: (2 body) a) růstové fázi životního cyklu výrobku; b) ve fázi zralosti životního cyklu výrobku; c) ve fázi nasycení životního cyklu výrobku. 32. Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá (P) či nepravdivá (N). Zakroužkujte správné řešení (za každou správnou odpověď 2 body): a) Monopolistická konkurence je jednou z reálně existujících forem dokonalé konkurence. P N b) Poptávková funkce udává vztah mezi cenou statku (nezávisle proměnná) a kupovaným množstvím statku (závisle proměnná). P N c) Indiferenční křivky jednoho racionálně se chovajícího spotřebitele se mohou protínat. P N d) Monopson označuje výsadní postavení na straně poptávky (trh s jediným kupujícím). P N e) Výnosem z kapitálu je úrok nebo zisk. P N 33. Náklady mrtvé váhy (vyjadřující ztráty alokační efektivnosti) existují: (4 body) a) pouze v případě úplného oligopolu b) pouze v případě oligopolu c) pouze v případě monopolistické konkurence d) mohou existovat ve všech reálně se vyskytujících nedokonale konkurenčních tržních strukturách Otázky 1-26 jsou hodnoceny 1 bodem Otázky jsou hodnoceny 2 body Otázka 33 je hodnocena 4 body Celkový počet bodů: 50 ZÍSKANÝ POČET BODŮ:

7

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky Praha 2012 2 OBSAH Označení Název Strana 1. ÚVOD 6 1.1 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ 6 1.2 POLITICKO-VOJENSKÉ AMBICE České republiky

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky TRANSFORMACE resortu Ministerstva obrany České republiky PRAHA 2007 I. Úvod Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky (MO) je zpracována na základě rozhodnutí vlády vyjádřeného v jejím usnesení

Více

Analýza majetku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Vendula Machalíčková

Analýza majetku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Vendula Machalíčková Analýza majetku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vendula Machalíčková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Analýza majetku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro zájemce o studium na Univerzitě obrany Brno 2009 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako státní škola zajišťuje přípravu

Více

7. LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY VOZIDEL

7. LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY VOZIDEL 7. LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY VOZIDEL Logistické zajištění údržby vozidel Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: popsat strukturu logistického řetězce a jednotlivé toky, orientovat

Více

Ekonomika pro 2. ročník středních odborných škol

Ekonomika pro 2. ročník středních odborných škol Ekonomika pro 2. ročník středních odborných škol Učební texty pro studijní odbor Technik energetických zařízení budov O projektu REFUGE Projekt REFUGE Renewable Energy for Future Generations Obnovitelná

Více

Zdeněk Březovský 1, Petr Hrůza 2

Zdeněk Březovský 1, Petr Hrůza 2 VYUŽITÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU LOGISTIKY MINISTERSTVA OBRANY PŘI OPTIMALIZACI ŘÍZENÍ JEDNOTEK ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY NASAZENÝCH V RÁMCI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU UTILIZE OF THE INFORMATION SYSTEM

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE UNIVERZITA OBRANY Katedra logistiky Dne: 1. června 2012 Schvaluji:. vedoucí katedry plk. gšt. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D. OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Učební skupina: 13-3ED (prezenční studium bakalářský

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Řízení zásob ve společnosti Seco GROUP, a. s. Michaela Kosová Diplomová práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

SPSKS. Řízení výroby Stránka 1

SPSKS. Řízení výroby Stránka 1 Řízení výroby Stránka 1 Řízení výroby - základy ekonomie 1. Potřeby a zdroje. Vzácnost zdrojů. Hranice výrobních možností ekonomiky a její souvislosti. Základní pojmy Co je předmětem ekonomie? Ekonomie

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA. (Druhé rozšíření vydání)

Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA. (Druhé rozšíření vydání) Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA (Druhé rozšíření vydání) Vydavatelství ČVUT 2003 Vladimír Svoboda, Patrik Latýn, 2003 ISNB XXXXXXXXXXXXX 2 Předmluva První vydání skript

Více

Fleet Management. Radovan Kalous

Fleet Management. Radovan Kalous Fleet Management Radovan Kalous Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je se zabývá problematiku fleet managementu a specifiky této oblasti v České republice. V teoretické části jsou charakterizovány

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Organizace správy daní v ČR a Evropě Lukáš Rak 2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce

ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. Autor: Gabriela

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení zásob ve zvoleném podniku Inventory control in a selected company Jiří Hrdlička Plzeň 2012 Oficiální zadání diplomové práce Prohlašuji,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace SRPEN 2011 Schválil: Ing. František Hricz, ředitel Obsah 1. Všeobecná část... 3 1.1. Úvodní ustanovení...

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Studijní opora Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Skladové hospodářství konkrétního podniku Stock holding in concrete company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více