Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo"

Transkript

1 Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI

2 Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů pro strukturální a provozní oblasti a řízení a provoz systému jako celku = výjimky - členské státy mohou z opatření k provedení směrnice o bezpečnosti železnic vyloučit stanovené druhy kolejových systémů = odpovědnost za bezpečnost žel. systému uživatelé žel. systému - provozovatelé infrastruktury a - žel. podniky systém zajišťování bezpečnosti

3 Systém zajišťování bezpečnosti = systém a činnosti zavedené provozovatelem infrastruktury nebo žel. podnikem - zajištění bezpečnosti těchto činností = soulad žel. systému: - s vnitrostátními bezp. předpisy a - s bezp. požadavky v TSI a - s odpovídající částí společné bezp. metody (CSM) = doklad o zavedení Schválení z hlediska bezpečnosti - pro provozovatele infrastruktury Osvědčení o bezpečnosti - pro žel. podnik

4 Vnitrostátní bezpečnostní předpisy = předpisy s bezp. požadavky pro železnici - stanoveny na úrovni členského státu a - použitelné pro více než jeden žel. podnik bez ohledu na to, kdo je vydal = oznámené členským státem Komisi v ČR: zveřejněny na internetových stránkách DÚ Technické specifikace pro interoperabilitu (TSI) = pro každý subsystém nebo jeho část - splnění základních požadavků a - zajištění interoperability transevropského žel. systému

5 Společné bezpečnostní metody (CSM) = metody vypracované k popisu způsobu posuzování - úrovně bezpečnosti - stupně dosažení bezpečnostních cílů - dodržování jiných bezp. požadavků

6 Transevropský železniční systém = síť konvenční a vysokorychlostní - rozsah sítě - Rozhodnutí EPaR 1692/96/ES - nahrazeno Rozhodnutím EPaR 661/2010/EU Hlavní směry Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě - včetně železniční = vozidla - schopna provozu po této síti nebo jejích částech konvenční a vysokorychlostní = požadavky na bezpečnost subsystémů směrnice o interoperabilitě - nedefinují společné požadavky na úrovni žel. systému

7 Subsystém = strukturální nebo funkční část železničního systému stanoveny základní požadavky = subsystémy strukturální oblast: - infrastruktura - energetika - traťové řízení a zabezpečení - palubní řízení a zabezpečení - kolejová vozidla

8 Použití procesu řízení rizik = NK 352/2009 Přijetí společné bezp. metody pro hodnocení a posuzování rizik = proces řízení rizik uplatňuje navrhovatel od : u významné technické změny vozidla u významné změny strukturálních subsystémů stanovené - postupem pro jejich uvádění do provozu podle směrnice 2008/57/ES nebo - TSI stanovujícími proces řízení rizik = závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech = NK 352/2009 bude nahrazeno novým prováděcím nařízením Komise

9 Navrhovatel - - železniční podnik nebo - provozovatel infrastruktury v rámci opatření pro usměrňování rizik, která musí provést (odpovědnost za bezpečné provozování žel. systému) - subjekt odpovědný za údržbu, který zavádí opatření pro usměrňování rizik (odpovědnost za údržbu vozidel) v ČR: OOS Ostrava, RYKO plus, - smluvní subjekt zadavatel nebo - výrobce, když požádají oznámený subjekt, aby provedl postup ověřování "ES" nebo určený subjekt o postup ověřování podle vnitrostátních předpisů - žadatel o povolení k uvedení vozidla do provozu

10 Subjekt odpovědný za údržbu - - subjekt odpovědný za údržbu vozidla - registrovaný ve vnitrostátním registru vozidel - systém údržby - zajistí vozidlo v bezpečném provozuschopném stavu - provádí údržbu sám nebo využívá služby smluvních opraven - i žel. podnik, provozovatel infrastruktury nebo držitel vozidla Smluvní subjekt Zadavatel - veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt objednávající projekt, výstavbu, obnovu nebo modernizaci subsystému - žel. podnik, provozovatel infrastruktury nebo držitel nebo koncesionář pověřený provedením projektu

11 Autorizovaná osoba - právnická osoba pověřená k činnosti při posuzování shody výrobků vymezených v tech. předpisech - posouzení shody stanovených výrobků s tech. požadavky stanovenými nařízeními vlády - právní předpis s tech. požadavky na výrobky Notifikovaná osoba Oznámený subjekt (NoBo) = právnická osoba oznámená členským státem orgánům ES a všem členským státům EU = pověřená k činnostem při posuzování shody s tech. požadavky shoda s TSI a nařízeními odvozenými ze Smlouvy - RFU- PLG-013. iss vysvětlení, přehled zveřejněno na int. str. NB-RAIL v ČR: VUZ a TZUS

12 Určený subjekt (DeBo) - pověřený prováděním postupu ověřování shody s vnitrostátními předpisy - subjekt oznámený členským státem Komisi - tech. pravidla používaná při uplatňování zákl. požadavků oznámená členským státem Komisi - tech. pravidla - v ČR zveřejněna na internetových stránkách MD v ČR: VUZ Žadatel o povolení k uvedení vozidla do provozu - zadavatel nebo - výrobce nebo - jejich zplnomocněný zástupce ve Společenství

13 Uvádění strukturálních subsystémů do provozu = strukturální subsystémy - povolování k uvádění do provozu = členský stát - umístěné nebo provozované subsystémy na jeho území = splnění základních požadavků - zejména: technická kompatibilita se subsystémem, do něhož budou začleněny bezpečné začlenění v souladu: - s odpovědností provozovatelů infrastruktury a železničních podniků za bezpečné provozování žel. systému a usměrňování rizik s tím spojených - se způsobem posuzování úrovně bezpečnosti podle společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik (CSM-RA)

14 Změna železničního systému = jakákoliv významná změna - provozních podmínek nebo - nové materiály představující nová rizika pro infrastrukturu nebo provoz = povaha změny technická, provozní nebo organizační Určení významné změny = oznámený vnitrostátní předpis členského státu = dopad změny na bezpečnost žel. systému - posouzení navrhovatelem = změna s dopadem na bezpečnost - rozhodnutí navrhovatele kritéria významnosti změny

15 Významné změny strukturálních subsystémů = použití společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik: - stanovují TSI - k zajištění bezpečného začlenění strukturálních subsystémů, na něž se vztahují TSI, do stávajícího systému

16 TSI CR INS - transevropský konv. žel. systém - infrastruktura = nedostatek převýšení koleje vlaky navržené k jízdě při větším nedostatku převýšení koleje (spojené jednotky s menšími hmotnostmi na nápravu, vlaky vybavené systémem vyrovnávání nedostatku převýšení koleje) - vyšší hodnoty nedostatku převýšení koleje - povolení při prokázání bezpečnosti - nepodléhá ověření oznámeným subjektem

17 TSI CR RST LOC&PAS - transevropský konv. žel. systém - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob = brzdový systém zvažovaná rizika a bezpečnostní požadavky stanoveny - tab. 6 - splnění bezpečnostních požadavků - způsob prokázání - metody prokázání - odkaz na NK 352/2009 zdokumentování - ES certifikát nebo Zpráva o posouzení bezpečnosti a - ES prohlášení o ověření uznání - všemi členskými státy

18 TSI CR RST WAG - transevropský konv. žel. systém - nákl. vozy = stupačka a madlo pro posunovače - prostor, zatížení, odpor proti uklouznutí - tech. požadavky nestanoveny = doporučení RFU-RST-070, iss použití přílohy EE (http://circa.europa.eu/irc/nbg/nbrail/info/data/en/information/nbrail/rfu.htm) - žadatel o posouzení interoperability může zvolit přiměřené řešení ve shodě se zákl. požadavky - např. pomocí metody posuzování rizik - závěry do omezení a podmínky pro používání v Souboru tech. dokumentace - odkaz na tech. dokument ERA/TD/ /INT

19 TSI CCS - transevropský žel. systém - řízení a zabezpečení = u každého projektu používajícího tuto TSI - opatření k zajištění úrovně rizika mimořádné události - úroveň rizika ne vyšší než cíl stanovený pro provoz - odkaz na NK 352/2009 = základní parametr bezpečnostní vlastnosti subsystému CCS: bezpečnost - odkaz na specifikace 27 a 78 (nestanoven) UNISIG SUBSET-091, Bezp. požadavky pro tech. interoperabilitu ETCS, úrovni 1 a 2 dostupnost a spolehlivost - odkaz na specifikaci 28 (nestanoven) = subsystém - palubní, traťový bezpečnost - odkaz na společnou bezp. metodu

20 "Účastník" = subjekt podílející se přímo nebo prostřednictvím smluvních ujednání na uplatňování nařízení CSM-RA = odpovědný za svoji část žel. systému a jeho bezpečný provoz - včetně dodávek materiálu a - subdodávek služeb = i výrobce, opravárenský podnik, uživatel kolejového vozidla, poskytovatel služby, zadavatel Bezpečnostní orgán - vnitrostátní subjekt pověřený úkoly podle Směrnice o bezpečnosti železnic nebo - dvoustranný subjekt zřízený společně dvěma členskými státy pro specializované přeshraniční infrastruktury v ČR: DÚ

21 "Subjektem pro posuzování" - - nezávislá a způsobilá osoba, organizace nebo subjekt provádějící šetření s cílem dospět na základě důkazů k rozhodnutí, zda systém splňuje bezp. požadavky - provádí nezávislé posouzení správného uplatňování procesu řízení rizik a výsledků tohoto uplatňování - jmenován navrhovatelem - vnitřní oddělení navrhovatele nebo jiná organizace - nesmí se podílet přímo nebo jako zplnomocněný zástupce na návrhu, výrobě, výstavbě, uvádění na trh, provozu nebo údržbě posuzovaného systému v ČR: VUZ, VÚKV, SŽDC - TÚDC, interní subjekty

22 Akreditace/uznávání subjektu pro posuzování = subjekt pro posuzování musí být: - akreditován vnitrostátním akreditačním orgánem nebo - uznán uznávacím subjektem/orgánem nebo - vnitrostátním bezpečnostním orgánem uznaným členským státem = kritéria pro akreditaci/uznání: - požadavky ISO/IEC 17020:2012 a - zvláštní kritéria odbornosti = členské státy informují ERA o uznaných subjektech pro posuzování a jejich změnách, která tyto informace zveřejňuje

23 Vnitrostátní akreditační orgán - - jediný vnitrostátní orgán v členském státě, který na základě státem delegované pravomoci provádí akreditaci v ČR: ČIA Orgán udělující osvědčení - = týká se údržby nákl. vozů = orgán udělující osvědčení subjektům odpovědným za údržbu: - akreditovaný orgán nebo - uznaný orgán nebo - vnitrostátní bezpečnostní orgán = oznámený členským státem na ERA

24 Subjekt posuzování shody - - subjekt vykonávající činnosti posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a inspekce v ČR: VUZ, VÚKV, TZUS, SŽDC-TÚDC, Posuzování shody - postup prokazující splnění konkrétních požadavků týkající se výrobku, postupu, služby, systému, osoby nebo subjektu Technická specifikace - dokument předepisující tech. požadavky pro výrobek, postup nebo službu

25 Uznávací orgán = členské státy informují ERA - o uznávacích orgánech a - o jejich změnách = ERA tyto informace zveřejňuje Uznání = Osvědčení vydané vnitrostátním subjektem, jenž není vnitrostátním akreditačním orgánem, že subjekt pro posuzování splňuje kritéria = lze využít i jiná stanovená Uznání pro subjekt pro posuzování vydaná: - členským státem nebo - vnitrostátním bezpečnostním orgánem nebo - orgánem vydávajícím Uznání týkající se údržby

26 Přístup k posuzování bezpečnosti = posuzování shody s tech. požadavky a posuzování bezpečnosti - rozdíl = posuzování shody s tech. požadavky formální kontrola shody s požadavky = nezávislé posuzování bezpečnosti vytváření posudku se nepředpokládá kompletní přezkoumání a sledování všech činností, spíše postup založený na : - porozumění změně a jejím specifikacím, - posouzení bezpečnosti a procesů řízení jakosti pro návrh a zavedení změny a - posouzení použití procesů týkajících se bezpečnosti a jakosti pro návrh a zavedení této změny - technika auditů a vzorků do vydání Zprávy o posouzení bezpečnosti

27 Rozhraní s ostatními postupy = plánování zavedení významné změny všeobecné postupy - uvedeny v Osvědčení o bezpečnosti nebo ve Schválení z hlediska bezpečnosti subjekt pro posuzování - jen zavedení těchto postupů nebo doložení pro uvažovanou změnu významná změna strukturálního subsystému - povolení k uvedení do provozu u vnitrostátního bezpečnostního orgánu - shoda s TSI, - shoda s vnitrostátními předpisy a - shoda s CSM-RA ověřená subjektem pro posuzování = shoda s požadavky bezpečnosti využít: TSI - kodex správné praxe - již zkontrolováno oznámeným subjektem a vnitrostátní předpisy - kodex spr. praxe - již zkontrolováno určeným subjektem

28 CSM-RA při povolování k uvedení do provozu = závěr posuzování rizik: - subsystém/vozidlo splňuje základní požadavek bezpečnost včetně bezpečného začlenění = hlediska bezpečného začlenění: - zajištění integrity návrhu subsystému/vozidla a - bezpečné začlenění do žel. systému = CSM-RA - nástroj pro posuzování rizik evropského žel. systému - obsahuje zásady EN a srovnává je s úkoly a odpovědnostmi definovanými směrnicemi 2004/49/ES a 2008/57/ES - EN prochází novelizací za účelem odstranění nesouladu s CSM-RA = proces řízení rizik - posouzení ukončuje (po oznámeném subjektu a/nebo určeném subjektu) subjekt pro posuzování

29 Soubor technické dokumentace = účel - doklady o provedení postupu ověřování - ověření shody s TSI - ověření shody s oznámenými vnitrostátními tech. předpisy - posouzení rizik - poskytnutí podmínek a omezení používání a návody k obsluze a údržbě = obsah - stanoven směrnicí 2008/57/ES - RFU-STR-011, iss upřesňuje uspořádání - obnova/modernizace - omezení jen na ověřované části a hlediska

30 Příklad uvádění nové vysokorychlostní jednotky do provozu Žadatel Oznámený subjekt (NoBo pro RST) Oznámený subjekt (NoBo pro CCS) Určený subjekt (DeBo) Drážní úřad (NSA) ES prohlášení o ověření Prohlášení o ověření TSI HS RST TSI CR LOC&PAS TSI CR RST NOI TSI SRT TSI PRM ES certifikát o ověření + STD (ES) Oznámené vnitrostátní předpisy pro: - otevřené body, - zvláštní případy a - výjimky Certifikát o ověření + STD (ČR) ES prohlášení o ověření Prohlášení o ověření TSI CCS (palubní - CCO) ES certifikát o ověření + STD (ES) Oznámené vnitrostátní předpisy pro: - otevřené body, - zvláštní případy a - výjimky Certifikát o ověření + STD (ČR) (obě) ES prohlášení o ověření (obě) Prohlášení o ověření Zpráva o posouzení bezpečnosti + STD (CSM-RA) Kontrola ověření shody se zákl. požadavky: - tech. slučitelnost a - bezp. začlenění Systém zajišťování bezpečnosti drážního podniku Uvedení do provozu Povolení k uvedení do provozu

31 Děkuji za pozornost Ladislav Dušek

32

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

Předpis pro provozování drážních vozidel

Předpis pro provozování drážních vozidel Strana: 1 z 19 Předpis pro provozování drážních vozidel Platí od 1.1.2008 Strana: 2 z 19 Zpracovatel Jméno e-mail Podpis Datum Zpracoval Ing. Patrovský Jan patrovsky.jan@azd.cz Ing. Svoboda Jiří lg-svoboda@seznam.cz

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ. Technika cisternových vozů, zkoušky provozovaných cisteren a zkušenosti znalců při provádění zkoušek

Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ. Technika cisternových vozů, zkoušky provozovaných cisteren a zkušenosti znalců při provádění zkoušek Technika cisternových vozů, zkoušky provozovaných cisteren a zkušenosti znalců při provádění zkoušek 1. 2. 3. 4. Úvod - legislativa zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách a vyhláška č. 100/1995 Sb., Řád UTZ

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 60/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení

Více

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č. j. 20840/01-120 z 10. 4. 2001 (Věstník dopravy 9 z 2. 5. 2001) ve

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 23. ledna 2009, (oznámeno pod číslem K(2009) 38) (Text s významem pro EHP) (2009/107/ES)

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 23. ledna 2009, (oznámeno pod číslem K(2009) 38) (Text s významem pro EHP) (2009/107/ES) 14.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 45/1 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. ledna 2009,

Více

DODATEK U PŘEDPIS L 13

DODATEK U PŘEDPIS L 13 DODATEK U PŘEDPIS L 13 ČR: DODATEK U STÁTNÍ PROGRAM PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY (1. Vydání) Schváleno ředitelem odboru civilního letectví pod č.j. 265/2011-220-SP/1 dne 19. dubna 2011 DU - 1 Změna

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Č.j. S 49018/2013-O12 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, vydává Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 ve znění rozhodnutí

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o., IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104704 (dále

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách č. 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. července 2006 o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách Změna: 248/2010 Sb. Ministerstvo dopravy

Více

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o.

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o. C z e c h R e p u b l i c s. r. o. POSTUP PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ (Rule-03) Evidovaný výtisk č. 1 z celkového počtu 1 tištěných verzí, revize 10 z 10.11.2010 Majitel a vydavatel: Vedoucí CO I. Úvodní

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY Informace určená subjektům oznámeným dle čl. 48 nařízení 305/2011, které od 1. 7. 2012 nahradí činnost stávajících notifikovaných osob působících ve smyslu směrnice 89/106/EHS Zpracovala: Ing. Alena Šimková

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 6.8.2010 Úřední věstník Evropské unie L 207/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů

Více

INIS-mf 13736. p jaderných zařízeni

INIS-mf 13736. p jaderných zařízeni INIS-mf 13736 p jaderných zařízeni Bezpečnost jaderných zařízení 3/1993 PRÍRUČKA PRO REVIZE PROGRAMU ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ústav jaderných informací Bezpečnost jaderných

Více

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU postup certifikačního orgánu ČLPR - CO č. S 3016 akreditovaného Českým institutem

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více