tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -"

Transkript

1 tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -

2 Dležité informace idi a pasažér Model XY500GK, prodávaný v eské Republice, je homologován pro 2 osoby a povoluje pepravu jednoho idie a jednoho spolujezdce. Nepekaujte maximální povolenou nosnost vozidla, vyznaenou velkými písmeny na specifikaním štítku. Stav povrchu vozovky V eské Republice je povoleno užívat vozidlo XY500GK na silnicích, pi dodržování povolené a bezpené rychlosti Prosím, tte tento uživatelský manuál peliv Vnujte pozornost všem ástem tohoto návodu, pedevším pak várováním. Varování Takto je oznaen dležitý obsah manuálu. Jeho nerespektování mže vést k nehod vozidla. Pozor Takto je oznaen rovnž dležitý obsah manuálu. Jeho nerespektování mže vést k nehod i poškození vozidla. Tento návod je nesdílnou souástí vozidla. Pedmuva zákazníkovi Dkujeme za koupi XY500GK. Pokud si chcete užívat bezpenou a bezproblémovou jízdu, mli byste se nejprve velmi dobe seznámit s obsahem tohoto uživatelského manuálu. Nejen Vaše bezpenost je závislá na Vaší pozornosti a technických i mechanických znalostech ATV (All Terrain Vehicle ). Ped každou jízdou vždy své ATV pliv zkontrolujte, stejn tak dbejte na pravidlenou údržbu, která je základem pro dobrý stav Vašeho vozidla. Pro provádní pravidelné údržby a oprav dodržujte pokyny v tomto návodu i kontaktujte odborný servis, i Vašeho prodejce Pejeme Vám šastnou cestu

3 Obsah bezpenostní informace... 3 Pravidla bezpené jízdy...3 Nosnost vozidla...3 ásti vozidla a kontrolní ukazatelé...4 Prvodce ovládáním...6 Spína zapalování 6 Teplomr 6 Ukazatel množství paliva Instrukce ke spínam...7 Zamykání volantu...8 Sedadlo...8 Kontrola ped jízdou...9 Kontrola stavu motorového oleje...10 Brzdový tmen Vle zábru brzdového pedálu Pneumatiky..14 Startování motoru..15 Pokyny pro idie...15 ízení a obsluha 16 Ovládání brzd...15 Vypínaní motoru...17 Zajištní proti krádeži...17 Tabulka údržby...18 Údržba vzduchového filtru...20 Údržba chladie...21 Motorový olej...21 Výmna motorového oleje, íštní olejového filtru.22 Výmna pevodového oleje 23 Zapalovací svíka 23 Výmna pojistky...24 Skíka s náadím...25 VIN 25 Prvodce parkováním vozidla..26 Technická specifikace 28 Schéma elektrického zapalování, elektrický obvod

4 Bezpenostní informace idi by se ml uit ovládat jízdu s ATV nejprve na klidných prostrantsvích bez silniního provozu. 1. idi ATV by ml mít vhodný ochranný odv a chránie. 2. Bu te zjména opatrní v oblasti vjezdu a výjezdu z prostranství urených k parkování. 3. Jednou z nejastjších píin nehody je pekraování nejvyšší stanovené rychlosti vozidla. V žádném pípad nepetkraujte maximální povolenou rychlost Mnoho dopravních nehod je zpsobeno nedostatenou zkušeností idi s jízdou v daném vozidle. idi by ml perfetn znát všechny funkce vozidla a umt s ATV bezepen manipulovat. Nepjujte ATV nikomu, kdo nemá s jízdou v tomto vozidle dostatené zkušenosti. 4. Vtšinu vážných zranní pedstavují poranní hlavy, proto by ml každý idi nosit helmu a dále také brýle, rukavice a speciální ochranné obleení. 5. Jízda na dálnicích není povolena.. 6. Pedcházejte jízd na nebezpených vozovkách, mohlo by dojít k disfunkci dítek a poškození vozidla. Pravidla bezpené jízdy 1. Kontrolujte vozidlo ped každou jízdou. 2. Bhem jízdy musíte nosit helmu, brýle a ochranné obleení. 3. V zadním boxu mžete pevážet pouze lehké vci a zajistit jejich stabilitu a upevnní, které zabrání jejich pohybu bhem jízdy (specifikace možného nákladu je upesnna v tabulce níže uvedené). 4. Bhem jízdy mjte ob ruce na ídítkách a ob nohy na pedálech. 5. Než se vydáte na vozovku, mli byste umt ATV dobe ovládat a znát ji. 6. Ped odboením nezapomínejte zapínat odboovací svtla. Varování : Nosnost vozidla Zadní nosi je uren pouze pro lehké pedmty, jejichž váha nesmí pekraovat: Nosná ást ATV Zadní nosi 25kg. maximální nosnost vozidla je 270kg(594LBS). petížení vozidla mže ovlivnit jeho stabilitu a výkon. pevážené pedmty by mly být pelv upevnny. pevážené pedmty nesmí pekraovat šíku ATV - 4 -

5 ásti vozidla a kontrolní ukazatele Níže uvedené ilustrace vyobrazují umístní následujících ástí ATV: 1. Tlumi 2. Vzduchový filtr 3. Chladi 4. Uzávr palivové nádrže 5. Benzinová nádrž 6. Expanzní nádrž 7. Baterie 8. Brzdový pedál 9. Plynový pedál 10. Pístrojová deska 11. Zapalova na cigarety 12. Spína zapalování 13. adící páka 14. Volant 15. Kombinovaný spína 16. Runí brzda 17. Sedadlo - 5 -

6 Na schématu zobrazeném níže jsou zakresleny všechny dležité kontrolky a varovná svtla umístná na palubce: 1. Tachometr 2. Ukazatel obsahu palivové nádrže 3. Levé odboovací svtlo 4. Pravé odboovací svtlo 5. Indikátor množství paliva 6. Ukazatel teploty chladící kapaliny 7. Kontrolka parkovacích svtel 8. Indikátor stavu batterie 9. Kontrolka pro dálková svtla 10. Zobrazení aktivního pevodového stupn 11. Poítadlo ujetých kilometr 12. Hodiny 13. Indikátor pehátí chladící kapaliny

7 Prvodce ovládáním Spína zapalování (1) On (zapnuto): spína je otoen do polohy zobrazené na obrázku níže, motor je nastartováný a není možné vyjmout klí ze zapalování (2) Off (vypnuto): spína je otoen do polohy zobrazené na obrázku níže, motor je vypnutý a je možné vyjmout klí ze zapalování Teplomr Teplomr ukazuje teplotu chladící kapaliny, tato hodnota by se mla pohybovat pod H, v opaném pípad zkontrolujte nádrž s chladící kapalinou a množství chladící kapaliny. Za extrémn horkých klimatických podmínek nenechávejte motor zbyten bžet naprázdno, mohlo by tak dojít k pehátí. Pro ochlazení motor vypínejte. Ukazatel množství paliva Ukazatel obsahu palivové nádrže zobrazuje množství paliva benzinu v nádrži. Je-li množství paliva na nejspodnjším políku, je teba doplnit benzin. Pi tomto stavu je v nádrži ješt cca 2,5 litr benzínu.

8 Instrukce ke spínam 1. Spína dálkových a potkávacích svtel 2. Spína osvtlení 3. Spína pohonu na všechny tyi kola 4. Spínae pravých a levých odboovacích svtel 5. Klakson 6. Syti 7. Zapalova na cigarety zdroj 12 V 8.Spína výstražného svtla

9 Zamykání volantu Tote volantem smrem doleva dokud je to možné, poté otote rovnž doleva spína zapalování, dojde tak k uzamení volantu; pokud chcete volant odemknout, prove te uvedený postup opan. Sedadlo Stlate nastavovací páku (1), kterou mžete uvolnit zajištní sedadla a potí seídit polohu sedadla.

10 Kontrola ped jízdou Buggy by mla být kontrolována ped každou jízdou. Dosáhnete tak vyšší bezpenosti. Množství paliva V pípad nedostatku paliva, použijte pro otevení palivové nádrže klí od zapalování a zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva. Po pidání paliva vždy zavete peliv nádrž. Pozor: Pi doplování oleje nesmí dojít ke smíchání paliva a motorového oleje. Doplujte jako palivo benzin Natural 95. Mlo by být použit benzin Natural 95 i vyšší. Pi plnní bu te opatrní, zabrate vniku prachu, vody i jiného zneištní do palivové nádrže Varování Benzín je snadno vzntlivá kapalina, která mže za uritých podmínek dokonce expolodovat. Proto jej dopnujte jen v dobe vtraných prostorách a pi vypnutém motoru. Stejn tak se nesmí v blízkosti cisteren s benzínem kouit a

11 rozdlávat jiskry. Bhem erpání paliva nesmí být nádrž nijak naklonna a plnní musí být provádno zpsobem znázornným linií (4), zakreslenou na obrázku níže. Po natankování paliva zašroubujte uzávr nádrže. Benzín je toxický, pokud dojde nedopatením k jeho spolknutí, lovk mže upadnout do bezvdomí i dokonce umít. Proto byste se nemli benzínu dotýkat nebo ho inhalovat. Pedevším pak dti by nemli vbec do styku s benzínem pijít. Pokud spolknete benzín, okamžit vyhledejte pomoc lékae. Kontrola stavu motorového oleje Zkontrolujte množství motorového oleje 1. Pokud ukazuje mrka množství motorového oleje pod spodní hodnotu (3), doplte olej typu SAE15W-40/SF až do vrchní úrovn mrky (4),. Poté opt mrku zasute, upevnte uzávr a zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje.

12 Brzdový tmen Zkontrolujte množství brzdové kapaliny: její hladina by se mla pohybovat nad úrovní 1 (LOWER) Poznámka : Používejte pouze brzdové kapaliny DOT3 nebo DOT 4. Zkontrolujte brzdové tení (4) brzdových kotou (3) a jejich opotebení )2). Limity opotebení by mly být kontrolovány ve specializovaných servisech.

13 Vle zábru brzdového pedálu Pro správné nastavení zábru brzd zmte vzdálenost pohybu zadního brzdového pedálu (1). Ta by se mla pohybovat v rozmezí 20 a 30 mm mezi brzdovým pedálem a povrchem podlahy. Poznámka: Vzdálenost mezi brzdovým pedálem a povrchem podlahy by se mla pohybovat v rozmezí 20 až 30mm Upevnte matku znázornnou íslem 2 na obrázku níže. 3. zvtšení vle zábru brzd 4. redukce vle zábru brzd Poznámka: Je teba provádt pravidelnou údržbu brzd, Proo je teba dodržovat pravidelné servisní a garanní prohlídky.

14 Pneumatiky Na Vámi zakoupené BUGGY jou bezdušové pneumatiky. Pokud je tlak v nich správný, zajišují skvlou stabilitu, rovnž tak bezpenou a pohodlnou jízdu. Jeli teba, zkontrolujte tlak v pneumatikách. Poznámka: Kontrolujte tlak v pneumatikách pouze když nejsou zaháté. U pneumatik bez duše, pokud je v pneumatice díra, je únik obecn velmi pomalý. Ovšem pneumatiky, které nejsou pln nahustné, by mly být okamžit zkontrolovány, protože je pravdpodobné, že došlo k jejich poškození. Obsazenost ATV Pední pneumatiky Zadní pneumatiky Velikost pneumatik 2 2 Tlak v nezahátých pneumatikách Pouze idi 36PSI 36PSI Kg/ idi a pasažér 36PSI 36PSI Provte, zda nejsou na pneumatikách ezná narušení, zda v nich nejsou vražené hebíky i jiné ostré pedmty. Zkontrolujte, zda na žádném z ráfk nejsou prohlubn, díry i jiné deformace. Pokud naleznete njaká porušení, obrate se na odborný servis, kde provedou opravu, výmnu i seízení všech ty kol. Varování: Pokud není tlak v pneumatikách správný, pneumatiky nesedí jak by mly a mže dojít k nehod. Píliš nízký tlak by mohl zpsobit samouvolnní pneumatiky z kola Je velmi nebezpené provozovat ATV s uvolnnou pneumatikou, docház k adhezi pneumatiky k povrchu vozovky a idi tak vyvolává následné potíže. Pokud je vzorek pneumatiky opotebovaný natolik, že dosahuje níže uvedených minimálních pípustných hodnot pro jeho výšku, je teba pneumatiky vymnit za nové. Minimální pípustná výška vzorku pneumatiky Pední pneumatika 1.5mm Zadní pneumatika 2.0mm

15 Startování motoru otote klíem v zapalování (1) do pozice B. adící páku (2) uve te do polohy N sešlápnte plynový pedál (3) do 1/8 až 1/4 otote klíem v zapalování (1) do pozice C Poznámka: Po nastartování motoru okamžit uvolnte startovací tlaítko (1). Když je motor v chodu, nemakejte startovací tlaítko, jinak by došlo k poškození startéru. Pokud bylo vozidlo dlouho zaparkované, nebylo používáno, nebo nemlo palivo v palivové nádrži, je teba startovací tlaítko podržet déle než obvykle. Poznámka: Nepovolujte runí brzdu když vozidlo nestartuje.

16 Pokyny pro idie Varování: Bhem jízdy stoupá teplota výfukových trubek a tlumie výfuku, dbejte této skutenosti. Bu te velmi opatrní. Bhem jízdy nenoste volné obleení, nohavice by se Vám mohla zachytit o brzdový pedál i jinou souástku. Použitá výbava musí být v souladu s vyhláškami dopravních pedpis a pravidel a podle obecn stanovených požadavk na píslušenství pro toto vozidlo. Jako následek úprav originálních souástek nebo jejich výmn za neoriginální, mže být provoz vozidla nebezpený a nepedvídatelný. ízení a obsluha 1.Se te na sedadle a ob nohy mjte na pedálech. Poznámka: Takto ite ped nastartováním vozidla, ne po uvolnní brzdy. 2. Uvolnte runí brzdu. 3. Pro zrychlení sešlapávejte plynule plynový pedál, pro zpomalení, sešlapávejte plynule brzdový pedál. Varování: Dávejte pozor, abyste nepišli do kontaktu s rotujícími koly, to by mohlo mít vážné zdravotní následky. Nesešlapávejte plynový pedál prudce a rychle za sebou, vozidlo by rapidn zrychlilo jízdu a mohli byste nad ním ztratit kontrolu. Ovládání brzd Varování: Na vlhké i mokré vozovce je ovládání vozidla mnohem obtížnjší. Mli byste být opatrní pedevším pi používání brzdového, i plynového pedálu a pi zatáení. Poznámka: Pi jízde do strmých svah mjte plynový pedál pln sešlápnutý, ale zárove používejte i brzdový pedál a to pro snížení rychlosti. Nepoužívejte ovšem brzdový pedál píliš dlouho v kuse, brzdy by se mohly pehát a snížila by se následkem toho jejich brzdná úinnost.

17 1. Uvolnte plynový pedál 2. Klíem v zapalování otote do pozice A. Zaparkujte. Uzamknte volant, ímž snížíte nebezpeí krádeže. Vypínání motoru Varování: vozidlo by mlo být vždy zaparkováno na pevném a rovném povrchu, v opaném pípad by mohlo dojít ke zranní osob i poškození vozidla. Zajištní proti krádeži 1.Vždy zamykejte volant a nikdy nenechávejte klíe v zapalování. Jedná se o triviální záležitosti, které mohou být ovšem asto opomenuty. 2.Zkontrolujte, zda jsou registraní údaje o vozidle vpoádku. 3. Jeli to možné, zamykejte vozidlo v garáži. 4. Pro vtší zabezpeení vozidla mžete uinit I další opatení.

18 Tabulka údržby Níže uvedená tabulka vyobrazuje potebu úkon v rámci servisní údržby vozidla v závislosti na potu najetých kilometr. Pokud jezdíte vozidlem delší dobu velmi rychle nebo v nepíznivých podmínkách, je teba provádt údržbu astji. Užíváte-li vozidlo v nároných podmínkách, požadavky na správnou servisní údržbu jsou vyšší. Jak na to Vám poradí v odobrných servisech. V pípad, že vozidlo potebuje zásadn opravit, nebo došlo k nehod, nechte si v servisu prohlédnout všechny hlavní souástky. Pro zajištní bezepné jízdy je teba zkontrolovat, zda nedošlo k poškození konstrukce, podvozku a souástky k ovládání vozidla. Poznámka: Pokud chceme zachovat vozidlo bezpeným a spolehlivým, nesmí se na nm provádt žádné neodborné a nepovolené úpravy. Varování: Bez ohledu na rozsah údržby vždy pro zajištní bezpenosti a eliminace zranní vypnte motor, zastavte vozidlo na rovin, na pevném a stabilním povrchu. Poznámka: Není-li vozidlo již delší dobu používáno (bhem zimního období staí msíc), je poteba provést jeho údržbu, abychom zabránili nežádoucím zmnám jako trouchnivní, zpuchení, výskyt plísní apod. na pneumatikách, baterii, v palivu apod. V rámci údržby by se ped každou jízdou mly provádt kontrolní práce zobrazené symboly I, C, R, A a L uvedené zde: I: je teba zkontrolovat, vyistit, seídít, promazat i vymnit C: je teba vyistit R: je teba vymnit A: je teba seídit L: je teba promazat *Pokud nemá majitel, i idi, k dispozici plný set náadí, informace o údržb a opravách a kvalifikované mechaniky, ml by se obrátit na odborné servisy. *** Z bezpenostních dvod doporuujeme nechat provádt všechny opravy a údržbu odborníky ze specializovaných servis. Poznámky: 1. Pokud již máte najeto více kilometr než je uvedeno v tabulce, i te se pokyny výše uvedenými a dále provádjte pravidelnou údržbu. 2. Pokud používáte vozidlo asto ve vlhkých i prašných oblastech, je teba provádt údržbu níže uvedených souástek, v kratších intervalech. 3. Pokud asto jezdíte na nerovném povrchu (hrboly, díry apod.), mly by být tyto souástky, pro zajištní jeho bezpeného výkonu, kontrolovány astji.

19 4. Výmna vadných souástek musí být vždy uinna odborným mechanikem a to každé dva roky. interval Co bude dív údaj na ítai ujetých kilometr(note 1) souástka další X1.000km parametry msíc * pívody paliva I I I * akcelerograf I I I vzduchový filtr poznámka 2 C C R C zapalovací svíka I I R I * ventil I I I I motorový olej R R R R * olejový filtr R C C C * disfunkce karburátoru I I I I chladi poznámka 4 I R * Chladící system I emen pevodovky I vzduchový filtr C C R * funkce pevodovky poznámka 4 opotebení brzdového I I I obložení brzdový systém I I I I spína brzdových svtel I I I * runí brzda I I I I * svtlomety I I I * opotebení spojky I * systém pérování I I I * upevnní šroub a poznámka 3 I I matek * pneumatiky I I I * * * Ložiska thlic I I

20 Údržba vzduchového filtru 1. Odšroubujte svorku z krytu vzduchového filtru a kryt sejmte. 2. Vyjmte jádro filtru. 3. Vložte nové isté jádro a pišroubujte. 4. Upevnte svorkou zpt na kryt filtru. Varování : Je zakázáno istit jádro vzduchového filtru benzínem i vzntlivým impregnaním prostedkem. Poznámka: Neistte jádro vzduchového filtru žádným mazacím i jiným olejem, mohlo by tak dojít k poškození emenu variátoru.

21 Údržba chladie Doporuená chladící kapalina Používejte pouze nemrznoucí sms s obsahem vysoce kvalitního glykolu a inhibitoru kauterizace. To se využívá pouze u hliníkových motor, chladící systém tohoto vozidla byl ped jeho zaazením do prodeje opaten nemrznoucí smsí a vodou. Kontrola Otevete kryt (1) a zkontrolujte množství chladící kapaliny v nádrži. Pokud se hladina chladící kapaliny blíží k rysce s oznaením low (2), doplte její množství až do úrovn rysky full (3). Motorový olej Vysoce kvalitní motorový olej má mnoho pedností. Pro splnní požadavk motoru tohoto vozidla používejte pouze oleje úrovn kvality SE nebo SF a nepidávejte žádné písady. Doporuený motorový olej: SF Grade SAE15W-40 Viskozita oleje Viskozita motorového oleje by mla odpovídat teplotním podmínkám místa, kde je vozidlo používáno. Na obrázku níže je znázornno jaký typ oleje byste mli za daných teplot zvolit.

22 Výmna motorového oleje, ištní olejového filtru Obsah motorového oleje Obsah pi demontáži motoru: 2.0 l Obsah pi výmn oleje: 1.8 l Výmna motorového oleje Interval pro výmnu: poprvé po 1000 najetých km, dále po každých dalších 3000 km. Když je motor teplý a vozidlo nedrží rovnováhu, je teba vymnit motorový olej za nový a starý rychle vylít. 1.Když vyléváte olej, vyndejte mrku oleje (1), filtr (2) a upevovací šroub (3). 2.Oistte filtr impregnantem. 3.Upevnte šroub. 4.Do nálevkového kanálku (4) dolijte vhodný olej až do úrovn vrchní znaky maxima (5), pi mení množství oleje

23 s m rkou p íliš nehýbejte. 5.Upevn te olejovou m rku. 6.Nastartujte motor a nechte ho pár minut b žet naprázdno. Poté jej zastavte. 7.Množství oleje by m lo dosahovat maxima, pokud ne, dochází k jeho úniku. Vým na p evodového oleje Doporu ovaný typ oleje: SAE10W-30/SE Vým na p evodového oleje 1. Vozidlo musí být v rovnováze. 2.Uvoln te šrouby s matkou (1) a (2). B hem vyprazd ování oleje by m l být olej teplý a vozidlo v rovnováze. Odstra ování oleje i te rychle. 3.Šroub (2) vy ist te, upevn te, p išroubujte. 4.Otvorem (3) dolejte 150ml výše doporu eného oleje. 5. Po dopln ní oleje upevn te a zašroubujte (1). Zapalovací sví ka Typ zapalovací sví ky: K6RTC-NGK 1.Odd lte kryt zapalovací sví ky a vyjm te ji speciálním francouzským klí em ze sady ná adí. 2.Zkontrolujte, zda nejsou elektroda i st ed zapalovací sví ky zne išt ny, n jak narušeny i zanešeny uhlíkem. Pokud je zne išt ní silné, zapalovací sví ku vym te. Pokud je to možné, odtra te usazený uhlík kartá kem i istícím prost edkem. 3.Zm te rozp tí elektrod sví ky p íslušným m ícím p ístrojem, se i te mechanickou v li mezi mm.

24 Výmna pojistky Po odstranní dílu (3) se dostanete k pojistce elektrického obvodu, ta je umístna na levé stran vozidla 500GK. Viz obrázek. Pokud k vyhoení pojistky dochází asto, ukazuje to na zkrat i petížení elektrického systému, v tomto pípad byste mli o opravu požádat v odborném servise. Poznámka: Pi výmn a kontrole pojistky musí být spína zapalování vypnut, tím pedejdete náhlému zkratu. Pi výmne hlavní pojistky nejprve sejmte tu starou a poté nasa te a pipevnte novou. Varování: Nepoužívejte místo pojistek drat. Vždy používejte pedpesaný typ pojistek. Skíka s náadím Umístte skíku s náadím na zadní ást vozidla. Náadí mžete používat k oprav, údržb a seizování ástí

25 vozidla. VIN VIN je vyraženo na rámu I na homologaním štítku a mlo by souhlasit s íslem v istopisu technického prkazu, který jste obdrželi u Vašeho peodejce. Homologaní štítek (1) je umístn na pravé stran vozidla XY500GK, íslo motoru (3) na klikové skíni a VIN (2) na pravé ásti podvozku. VIN

26 íslo motoru Prvodce uskladnním vozidla Uskladnní Je teba osvojit si kroky, díky kterým pedejdete poruchám i poškozením ástí vozidla v ase, kdy ho delší dobu nepoužíváte, nap. tedy v zim. Krom toho je teba ped uskladnním vozidla provést nutné opravy. 1. Vymte motorový olej a filtr. 2. Vylejte olej z nádrže a karburátoru, vnitek nádrže na olej vystíkejte antikorozním sprejem a nakonec upevnte uzávr palivové nádrže. 3. Varování: Za uritých podmínek mže palivo hoet i explodovat, proto pi odstraování oleje nesmíte nikde poblíž kouit i rozdlávat jiskry. 4. Odejmte zapalovací svíku, doplte do válce 15-20ml motorového oleje, poté nkolikrát nastartujte motor, ímž rozptýlíte motorový olej a pak upevnte zapalovací svíku zpt. 5. Vstíknte olej do koncovky výfuku. 6. Odejmte baterii a uložte ji na míst s pímým slunením záením a kde nemrzne, nabíjejte akumulátor jednou msín. 7. Po umytí a vysušení vozidla navoskujte jeho povrch a ošetete jej vrstvou antikorozního oleje. 8. Tlak pneumatik by ml být seízen na standartní hodnoty, kola by mla být zajištna tak, aby se vozidlo nemohlo

27 rozjet. 9. Pro zakrytí vozidla použijte plachtu z vhodného materiálu ( nepoužívejte plastové plachty z mkkého koloidního plastu). Vozidlo neuskladujte v prostorách nekrytých, vlhkých, s pímým slunením záením a teplota by se na tomto míst bhem dne nemla píliš mnit. Použití vozidla po delším uskladnní: 1. Sejmte plachtu a oistte vozidlo. Pokud bylo vozidlo odstaveno déle jak 4 msíce, mli byste vymnit motorový olej. 2. Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii, v pípad poteby akumulátor dobijte a poté zabudujte zpt do vozidla. 3. Odstrate všechen antikorozní olej z palivové nádrže, poté doplte nové palivo. 4. Ped jízdou zkontrolujte všechny souástky (viz. strana 1), z bezepnostních dvod také doporuujeme zpoátku jezdit na ne píliš rušných místech a nízkou rychlostí.

28 XY500GK Pevodové pomry Pomr 0.70 Deceleraní pomr 3.66 Electrický systém Baterie 12V20A Generátor Trvale magnetický Dynamo, vnjší rotor Svtla Pední svtla 12V35W/35W 2 Brzdová 12V21/5W 2 svtla/zadní svtla Pojistka Odboovací svtla (pední) Odboovací svtla (zadní) Parkovací svtla 10A 15A 20A 12V10W 2 12V10W 2 12/V5W 2 Technická specifikace XY500GK XY500GK Rozmry zdvih válce 87. Délka 2850mm Kompresní pomr 10.2:1 Šíka 1600mm Objem válce 493ml Výška 1500mm Zapalovací svíka Rozvor 2195mm Typ DPR7EA-9 podvozku Vzdálenost 350mm Mechanická vle mm od povrchu zapalovací svíky zem Váha Otáky volnobhu 1300 r/mi istá váha Pneumatiky Nosnost Pední pneumariky L Motorový 1.8L Zadní pneumatiky L olej Palivová 32L index nádrž Maximální 265kg 584LBS 265kg 584LBS Maximálnínvýkon 24kw/6500r/min možný náklad Motor Maximální rychlost 60 Typ Válcový, chlazený vodou, tytakt Spoteba paliva

29 Schéma elektrického zapalování Elektrický obvod

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ ČERVENEC 2012 Česky lum_renault_mod 01.indd 1 16/07/2012 10:24:10 NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG Vozidla tohoto typu mohou nezávisle na druhu svého využití jezdit na benzin

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T

B E Z P E N O S T N Í L I S T Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579814

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579814 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. AUTO ADÁMEK, spol. s r.o. Nabídka platí do 31. 12. 2014

S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. AUTO ADÁMEK, spol. s r.o. Nabídka platí do 31. 12. 2014 S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Nabídka platí do 31. 12. 2014 AUTO ADÁMEK, spol. s r.o. Startovací baterie Startovací baterie je jediným zdrojem energie pro nastartování

Více

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 28.10.2010 VOLVO XC70 Ceník modelového roku 2011, dovoz EU, mezinárodn platná záruka 2 roky, veškeré ceny jsou uvedeny v bez DPH + poplatek 790 obsahující dovoz

Více

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A SPOLENOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo pípravku Chemický název: Silikonový elastomer Obchodní název: Dow Corning 732 Multi-Purpose Sealant, Clear 1.2 Použití

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203 1/15 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín)

Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín) Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: TOYOTA TSUSHO PRAHA Model: Avensis ZZT251 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 1,8L 95kW) 1ZZ-FE Výroba: 01/2003-10/2008 15 000 km / 1 rok * Filtr olejový 1

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652

1/12 Číslo protokolu: csob cr 652 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316 1/13 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Autosalon Klokočka Centrum a.s. Nabídka platí do 31. 12.

S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Autosalon Klokočka Centrum a.s. Nabídka platí do 31. 12. S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Nabídka platí do 31. 12. 2014 Autosalon Klokočka Centrum a.s. Startovací baterie Startovací baterie je jediným zdrojem energie

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893 1/8 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE Vozidlo při

Více

Vše, co musíte vědět o ZIMNÍCH PNEUMATIKÁCH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o ZIMNÍCH PNEUMATIKÁCH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o ZIMNÍCH PNEUMATIKÁCH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O ZIMNÍCH PNEUMATIKÁCH Poznámka k bezpečnosti zimních pneumatik. Je nevyhnutelné, abyste přizpůsobili Vaši jízdu a byli obezřetní

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín)

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: T-MOTOR ZLÍN Model: Corolla Verso ZNR10 Platnost od: 5.4.2013 Motor: 1,6L (81kW) 3ZZ-FE Výroba: 02/2004-12/2008 15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2 roky

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Technický list Vydání 30/05/2007 Identifikaní.: 02 08 01 02 007 0 000004 Verze. 01 2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Construction Popis výrobku je ekonomická,

Více

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri Datum vydání: 28.11.2002 version 3 #1777 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: MC 28.1 Základní složka epoxidové pryskyice 1.2 Identifikace

Více

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín)

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: LOUWMAN PRAHA Model: RAV4 ACA30 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 2,0L (112kW) 1AZ-FE Výroba: 11/2005-11/2008 15 000 km / 1 rok * Filtr olejový 1 Ks 277 Kč 4

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Tady začíná off-roadové dobrodružství.

Tady začíná off-roadové dobrodružství. Tady začíná off-roadové dobrodružství. Pokud jde o minikrosy, je Yamaha jasnou jedničkou. Díky uživatelsky přátelskému designu je snadné poznat, proč je tento dvoutakt o objemu 49 ccm tak oblíbený u dětí

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Verso 1,6 Valvematic (benzín)

Verso 1,6 Valvematic (benzín) Verso 1,6 Valvematic (benzín) Autorizovaný servis: TOYOTA TSUSHO PRAHA Model: Verso ZGR20 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 1,6L (97kW) 1ZR-FAE Výroba: 02/2009-15 000 km / 1 rok * Práce Práce - údržba Verso

Více

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva. 2734307723 pro K Rámcová pojistná smlouva. 2733307724 pro EUR Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) 1. Pojištná pojistná nebezpeí 1.1. Pojištní

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více