tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -"

Transkript

1 tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -

2 Dležité informace idi a pasažér Model XY500GK, prodávaný v eské Republice, je homologován pro 2 osoby a povoluje pepravu jednoho idie a jednoho spolujezdce. Nepekaujte maximální povolenou nosnost vozidla, vyznaenou velkými písmeny na specifikaním štítku. Stav povrchu vozovky V eské Republice je povoleno užívat vozidlo XY500GK na silnicích, pi dodržování povolené a bezpené rychlosti Prosím, tte tento uživatelský manuál peliv Vnujte pozornost všem ástem tohoto návodu, pedevším pak várováním. Varování Takto je oznaen dležitý obsah manuálu. Jeho nerespektování mže vést k nehod vozidla. Pozor Takto je oznaen rovnž dležitý obsah manuálu. Jeho nerespektování mže vést k nehod i poškození vozidla. Tento návod je nesdílnou souástí vozidla. Pedmuva zákazníkovi Dkujeme za koupi XY500GK. Pokud si chcete užívat bezpenou a bezproblémovou jízdu, mli byste se nejprve velmi dobe seznámit s obsahem tohoto uživatelského manuálu. Nejen Vaše bezpenost je závislá na Vaší pozornosti a technických i mechanických znalostech ATV (All Terrain Vehicle ). Ped každou jízdou vždy své ATV pliv zkontrolujte, stejn tak dbejte na pravidlenou údržbu, která je základem pro dobrý stav Vašeho vozidla. Pro provádní pravidelné údržby a oprav dodržujte pokyny v tomto návodu i kontaktujte odborný servis, i Vašeho prodejce Pejeme Vám šastnou cestu

3 Obsah bezpenostní informace... 3 Pravidla bezpené jízdy...3 Nosnost vozidla...3 ásti vozidla a kontrolní ukazatelé...4 Prvodce ovládáním...6 Spína zapalování 6 Teplomr 6 Ukazatel množství paliva Instrukce ke spínam...7 Zamykání volantu...8 Sedadlo...8 Kontrola ped jízdou...9 Kontrola stavu motorového oleje...10 Brzdový tmen Vle zábru brzdového pedálu Pneumatiky..14 Startování motoru..15 Pokyny pro idie...15 ízení a obsluha 16 Ovládání brzd...15 Vypínaní motoru...17 Zajištní proti krádeži...17 Tabulka údržby...18 Údržba vzduchového filtru...20 Údržba chladie...21 Motorový olej...21 Výmna motorového oleje, íštní olejového filtru.22 Výmna pevodového oleje 23 Zapalovací svíka 23 Výmna pojistky...24 Skíka s náadím...25 VIN 25 Prvodce parkováním vozidla..26 Technická specifikace 28 Schéma elektrického zapalování, elektrický obvod

4 Bezpenostní informace idi by se ml uit ovládat jízdu s ATV nejprve na klidných prostrantsvích bez silniního provozu. 1. idi ATV by ml mít vhodný ochranný odv a chránie. 2. Bu te zjména opatrní v oblasti vjezdu a výjezdu z prostranství urených k parkování. 3. Jednou z nejastjších píin nehody je pekraování nejvyšší stanovené rychlosti vozidla. V žádném pípad nepetkraujte maximální povolenou rychlost Mnoho dopravních nehod je zpsobeno nedostatenou zkušeností idi s jízdou v daném vozidle. idi by ml perfetn znát všechny funkce vozidla a umt s ATV bezepen manipulovat. Nepjujte ATV nikomu, kdo nemá s jízdou v tomto vozidle dostatené zkušenosti. 4. Vtšinu vážných zranní pedstavují poranní hlavy, proto by ml každý idi nosit helmu a dále také brýle, rukavice a speciální ochranné obleení. 5. Jízda na dálnicích není povolena.. 6. Pedcházejte jízd na nebezpených vozovkách, mohlo by dojít k disfunkci dítek a poškození vozidla. Pravidla bezpené jízdy 1. Kontrolujte vozidlo ped každou jízdou. 2. Bhem jízdy musíte nosit helmu, brýle a ochranné obleení. 3. V zadním boxu mžete pevážet pouze lehké vci a zajistit jejich stabilitu a upevnní, které zabrání jejich pohybu bhem jízdy (specifikace možného nákladu je upesnna v tabulce níže uvedené). 4. Bhem jízdy mjte ob ruce na ídítkách a ob nohy na pedálech. 5. Než se vydáte na vozovku, mli byste umt ATV dobe ovládat a znát ji. 6. Ped odboením nezapomínejte zapínat odboovací svtla. Varování : Nosnost vozidla Zadní nosi je uren pouze pro lehké pedmty, jejichž váha nesmí pekraovat: Nosná ást ATV Zadní nosi 25kg. maximální nosnost vozidla je 270kg(594LBS). petížení vozidla mže ovlivnit jeho stabilitu a výkon. pevážené pedmty by mly být pelv upevnny. pevážené pedmty nesmí pekraovat šíku ATV - 4 -

5 ásti vozidla a kontrolní ukazatele Níže uvedené ilustrace vyobrazují umístní následujících ástí ATV: 1. Tlumi 2. Vzduchový filtr 3. Chladi 4. Uzávr palivové nádrže 5. Benzinová nádrž 6. Expanzní nádrž 7. Baterie 8. Brzdový pedál 9. Plynový pedál 10. Pístrojová deska 11. Zapalova na cigarety 12. Spína zapalování 13. adící páka 14. Volant 15. Kombinovaný spína 16. Runí brzda 17. Sedadlo - 5 -

6 Na schématu zobrazeném níže jsou zakresleny všechny dležité kontrolky a varovná svtla umístná na palubce: 1. Tachometr 2. Ukazatel obsahu palivové nádrže 3. Levé odboovací svtlo 4. Pravé odboovací svtlo 5. Indikátor množství paliva 6. Ukazatel teploty chladící kapaliny 7. Kontrolka parkovacích svtel 8. Indikátor stavu batterie 9. Kontrolka pro dálková svtla 10. Zobrazení aktivního pevodového stupn 11. Poítadlo ujetých kilometr 12. Hodiny 13. Indikátor pehátí chladící kapaliny

7 Prvodce ovládáním Spína zapalování (1) On (zapnuto): spína je otoen do polohy zobrazené na obrázku níže, motor je nastartováný a není možné vyjmout klí ze zapalování (2) Off (vypnuto): spína je otoen do polohy zobrazené na obrázku níže, motor je vypnutý a je možné vyjmout klí ze zapalování Teplomr Teplomr ukazuje teplotu chladící kapaliny, tato hodnota by se mla pohybovat pod H, v opaném pípad zkontrolujte nádrž s chladící kapalinou a množství chladící kapaliny. Za extrémn horkých klimatických podmínek nenechávejte motor zbyten bžet naprázdno, mohlo by tak dojít k pehátí. Pro ochlazení motor vypínejte. Ukazatel množství paliva Ukazatel obsahu palivové nádrže zobrazuje množství paliva benzinu v nádrži. Je-li množství paliva na nejspodnjším políku, je teba doplnit benzin. Pi tomto stavu je v nádrži ješt cca 2,5 litr benzínu.

8 Instrukce ke spínam 1. Spína dálkových a potkávacích svtel 2. Spína osvtlení 3. Spína pohonu na všechny tyi kola 4. Spínae pravých a levých odboovacích svtel 5. Klakson 6. Syti 7. Zapalova na cigarety zdroj 12 V 8.Spína výstražného svtla

9 Zamykání volantu Tote volantem smrem doleva dokud je to možné, poté otote rovnž doleva spína zapalování, dojde tak k uzamení volantu; pokud chcete volant odemknout, prove te uvedený postup opan. Sedadlo Stlate nastavovací páku (1), kterou mžete uvolnit zajištní sedadla a potí seídit polohu sedadla.

10 Kontrola ped jízdou Buggy by mla být kontrolována ped každou jízdou. Dosáhnete tak vyšší bezpenosti. Množství paliva V pípad nedostatku paliva, použijte pro otevení palivové nádrže klí od zapalování a zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva. Po pidání paliva vždy zavete peliv nádrž. Pozor: Pi doplování oleje nesmí dojít ke smíchání paliva a motorového oleje. Doplujte jako palivo benzin Natural 95. Mlo by být použit benzin Natural 95 i vyšší. Pi plnní bu te opatrní, zabrate vniku prachu, vody i jiného zneištní do palivové nádrže Varování Benzín je snadno vzntlivá kapalina, která mže za uritých podmínek dokonce expolodovat. Proto jej dopnujte jen v dobe vtraných prostorách a pi vypnutém motoru. Stejn tak se nesmí v blízkosti cisteren s benzínem kouit a

11 rozdlávat jiskry. Bhem erpání paliva nesmí být nádrž nijak naklonna a plnní musí být provádno zpsobem znázornným linií (4), zakreslenou na obrázku níže. Po natankování paliva zašroubujte uzávr nádrže. Benzín je toxický, pokud dojde nedopatením k jeho spolknutí, lovk mže upadnout do bezvdomí i dokonce umít. Proto byste se nemli benzínu dotýkat nebo ho inhalovat. Pedevším pak dti by nemli vbec do styku s benzínem pijít. Pokud spolknete benzín, okamžit vyhledejte pomoc lékae. Kontrola stavu motorového oleje Zkontrolujte množství motorového oleje 1. Pokud ukazuje mrka množství motorového oleje pod spodní hodnotu (3), doplte olej typu SAE15W-40/SF až do vrchní úrovn mrky (4),. Poté opt mrku zasute, upevnte uzávr a zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje.

12 Brzdový tmen Zkontrolujte množství brzdové kapaliny: její hladina by se mla pohybovat nad úrovní 1 (LOWER) Poznámka : Používejte pouze brzdové kapaliny DOT3 nebo DOT 4. Zkontrolujte brzdové tení (4) brzdových kotou (3) a jejich opotebení )2). Limity opotebení by mly být kontrolovány ve specializovaných servisech.

13 Vle zábru brzdového pedálu Pro správné nastavení zábru brzd zmte vzdálenost pohybu zadního brzdového pedálu (1). Ta by se mla pohybovat v rozmezí 20 a 30 mm mezi brzdovým pedálem a povrchem podlahy. Poznámka: Vzdálenost mezi brzdovým pedálem a povrchem podlahy by se mla pohybovat v rozmezí 20 až 30mm Upevnte matku znázornnou íslem 2 na obrázku níže. 3. zvtšení vle zábru brzd 4. redukce vle zábru brzd Poznámka: Je teba provádt pravidelnou údržbu brzd, Proo je teba dodržovat pravidelné servisní a garanní prohlídky.

14 Pneumatiky Na Vámi zakoupené BUGGY jou bezdušové pneumatiky. Pokud je tlak v nich správný, zajišují skvlou stabilitu, rovnž tak bezpenou a pohodlnou jízdu. Jeli teba, zkontrolujte tlak v pneumatikách. Poznámka: Kontrolujte tlak v pneumatikách pouze když nejsou zaháté. U pneumatik bez duše, pokud je v pneumatice díra, je únik obecn velmi pomalý. Ovšem pneumatiky, které nejsou pln nahustné, by mly být okamžit zkontrolovány, protože je pravdpodobné, že došlo k jejich poškození. Obsazenost ATV Pední pneumatiky Zadní pneumatiky Velikost pneumatik 2 2 Tlak v nezahátých pneumatikách Pouze idi 36PSI 36PSI Kg/ idi a pasažér 36PSI 36PSI Provte, zda nejsou na pneumatikách ezná narušení, zda v nich nejsou vražené hebíky i jiné ostré pedmty. Zkontrolujte, zda na žádném z ráfk nejsou prohlubn, díry i jiné deformace. Pokud naleznete njaká porušení, obrate se na odborný servis, kde provedou opravu, výmnu i seízení všech ty kol. Varování: Pokud není tlak v pneumatikách správný, pneumatiky nesedí jak by mly a mže dojít k nehod. Píliš nízký tlak by mohl zpsobit samouvolnní pneumatiky z kola Je velmi nebezpené provozovat ATV s uvolnnou pneumatikou, docház k adhezi pneumatiky k povrchu vozovky a idi tak vyvolává následné potíže. Pokud je vzorek pneumatiky opotebovaný natolik, že dosahuje níže uvedených minimálních pípustných hodnot pro jeho výšku, je teba pneumatiky vymnit za nové. Minimální pípustná výška vzorku pneumatiky Pední pneumatika 1.5mm Zadní pneumatika 2.0mm

15 Startování motoru otote klíem v zapalování (1) do pozice B. adící páku (2) uve te do polohy N sešlápnte plynový pedál (3) do 1/8 až 1/4 otote klíem v zapalování (1) do pozice C Poznámka: Po nastartování motoru okamžit uvolnte startovací tlaítko (1). Když je motor v chodu, nemakejte startovací tlaítko, jinak by došlo k poškození startéru. Pokud bylo vozidlo dlouho zaparkované, nebylo používáno, nebo nemlo palivo v palivové nádrži, je teba startovací tlaítko podržet déle než obvykle. Poznámka: Nepovolujte runí brzdu když vozidlo nestartuje.

16 Pokyny pro idie Varování: Bhem jízdy stoupá teplota výfukových trubek a tlumie výfuku, dbejte této skutenosti. Bu te velmi opatrní. Bhem jízdy nenoste volné obleení, nohavice by se Vám mohla zachytit o brzdový pedál i jinou souástku. Použitá výbava musí být v souladu s vyhláškami dopravních pedpis a pravidel a podle obecn stanovených požadavk na píslušenství pro toto vozidlo. Jako následek úprav originálních souástek nebo jejich výmn za neoriginální, mže být provoz vozidla nebezpený a nepedvídatelný. ízení a obsluha 1.Se te na sedadle a ob nohy mjte na pedálech. Poznámka: Takto ite ped nastartováním vozidla, ne po uvolnní brzdy. 2. Uvolnte runí brzdu. 3. Pro zrychlení sešlapávejte plynule plynový pedál, pro zpomalení, sešlapávejte plynule brzdový pedál. Varování: Dávejte pozor, abyste nepišli do kontaktu s rotujícími koly, to by mohlo mít vážné zdravotní následky. Nesešlapávejte plynový pedál prudce a rychle za sebou, vozidlo by rapidn zrychlilo jízdu a mohli byste nad ním ztratit kontrolu. Ovládání brzd Varování: Na vlhké i mokré vozovce je ovládání vozidla mnohem obtížnjší. Mli byste být opatrní pedevším pi používání brzdového, i plynového pedálu a pi zatáení. Poznámka: Pi jízde do strmých svah mjte plynový pedál pln sešlápnutý, ale zárove používejte i brzdový pedál a to pro snížení rychlosti. Nepoužívejte ovšem brzdový pedál píliš dlouho v kuse, brzdy by se mohly pehát a snížila by se následkem toho jejich brzdná úinnost.

17 1. Uvolnte plynový pedál 2. Klíem v zapalování otote do pozice A. Zaparkujte. Uzamknte volant, ímž snížíte nebezpeí krádeže. Vypínání motoru Varování: vozidlo by mlo být vždy zaparkováno na pevném a rovném povrchu, v opaném pípad by mohlo dojít ke zranní osob i poškození vozidla. Zajištní proti krádeži 1.Vždy zamykejte volant a nikdy nenechávejte klíe v zapalování. Jedná se o triviální záležitosti, které mohou být ovšem asto opomenuty. 2.Zkontrolujte, zda jsou registraní údaje o vozidle vpoádku. 3. Jeli to možné, zamykejte vozidlo v garáži. 4. Pro vtší zabezpeení vozidla mžete uinit I další opatení.

18 Tabulka údržby Níže uvedená tabulka vyobrazuje potebu úkon v rámci servisní údržby vozidla v závislosti na potu najetých kilometr. Pokud jezdíte vozidlem delší dobu velmi rychle nebo v nepíznivých podmínkách, je teba provádt údržbu astji. Užíváte-li vozidlo v nároných podmínkách, požadavky na správnou servisní údržbu jsou vyšší. Jak na to Vám poradí v odobrných servisech. V pípad, že vozidlo potebuje zásadn opravit, nebo došlo k nehod, nechte si v servisu prohlédnout všechny hlavní souástky. Pro zajištní bezepné jízdy je teba zkontrolovat, zda nedošlo k poškození konstrukce, podvozku a souástky k ovládání vozidla. Poznámka: Pokud chceme zachovat vozidlo bezpeným a spolehlivým, nesmí se na nm provádt žádné neodborné a nepovolené úpravy. Varování: Bez ohledu na rozsah údržby vždy pro zajištní bezpenosti a eliminace zranní vypnte motor, zastavte vozidlo na rovin, na pevném a stabilním povrchu. Poznámka: Není-li vozidlo již delší dobu používáno (bhem zimního období staí msíc), je poteba provést jeho údržbu, abychom zabránili nežádoucím zmnám jako trouchnivní, zpuchení, výskyt plísní apod. na pneumatikách, baterii, v palivu apod. V rámci údržby by se ped každou jízdou mly provádt kontrolní práce zobrazené symboly I, C, R, A a L uvedené zde: I: je teba zkontrolovat, vyistit, seídít, promazat i vymnit C: je teba vyistit R: je teba vymnit A: je teba seídit L: je teba promazat *Pokud nemá majitel, i idi, k dispozici plný set náadí, informace o údržb a opravách a kvalifikované mechaniky, ml by se obrátit na odborné servisy. *** Z bezpenostních dvod doporuujeme nechat provádt všechny opravy a údržbu odborníky ze specializovaných servis. Poznámky: 1. Pokud již máte najeto více kilometr než je uvedeno v tabulce, i te se pokyny výše uvedenými a dále provádjte pravidelnou údržbu. 2. Pokud používáte vozidlo asto ve vlhkých i prašných oblastech, je teba provádt údržbu níže uvedených souástek, v kratších intervalech. 3. Pokud asto jezdíte na nerovném povrchu (hrboly, díry apod.), mly by být tyto souástky, pro zajištní jeho bezpeného výkonu, kontrolovány astji.

19 4. Výmna vadných souástek musí být vždy uinna odborným mechanikem a to každé dva roky. interval Co bude dív údaj na ítai ujetých kilometr(note 1) souástka další X1.000km parametry msíc * pívody paliva I I I * akcelerograf I I I vzduchový filtr poznámka 2 C C R C zapalovací svíka I I R I * ventil I I I I motorový olej R R R R * olejový filtr R C C C * disfunkce karburátoru I I I I chladi poznámka 4 I R * Chladící system I emen pevodovky I vzduchový filtr C C R * funkce pevodovky poznámka 4 opotebení brzdového I I I obložení brzdový systém I I I I spína brzdových svtel I I I * runí brzda I I I I * svtlomety I I I * opotebení spojky I * systém pérování I I I * upevnní šroub a poznámka 3 I I matek * pneumatiky I I I * * * Ložiska thlic I I

20 Údržba vzduchového filtru 1. Odšroubujte svorku z krytu vzduchového filtru a kryt sejmte. 2. Vyjmte jádro filtru. 3. Vložte nové isté jádro a pišroubujte. 4. Upevnte svorkou zpt na kryt filtru. Varování : Je zakázáno istit jádro vzduchového filtru benzínem i vzntlivým impregnaním prostedkem. Poznámka: Neistte jádro vzduchového filtru žádným mazacím i jiným olejem, mohlo by tak dojít k poškození emenu variátoru.

21 Údržba chladie Doporuená chladící kapalina Používejte pouze nemrznoucí sms s obsahem vysoce kvalitního glykolu a inhibitoru kauterizace. To se využívá pouze u hliníkových motor, chladící systém tohoto vozidla byl ped jeho zaazením do prodeje opaten nemrznoucí smsí a vodou. Kontrola Otevete kryt (1) a zkontrolujte množství chladící kapaliny v nádrži. Pokud se hladina chladící kapaliny blíží k rysce s oznaením low (2), doplte její množství až do úrovn rysky full (3). Motorový olej Vysoce kvalitní motorový olej má mnoho pedností. Pro splnní požadavk motoru tohoto vozidla používejte pouze oleje úrovn kvality SE nebo SF a nepidávejte žádné písady. Doporuený motorový olej: SF Grade SAE15W-40 Viskozita oleje Viskozita motorového oleje by mla odpovídat teplotním podmínkám místa, kde je vozidlo používáno. Na obrázku níže je znázornno jaký typ oleje byste mli za daných teplot zvolit.

22 Výmna motorového oleje, ištní olejového filtru Obsah motorového oleje Obsah pi demontáži motoru: 2.0 l Obsah pi výmn oleje: 1.8 l Výmna motorového oleje Interval pro výmnu: poprvé po 1000 najetých km, dále po každých dalších 3000 km. Když je motor teplý a vozidlo nedrží rovnováhu, je teba vymnit motorový olej za nový a starý rychle vylít. 1.Když vyléváte olej, vyndejte mrku oleje (1), filtr (2) a upevovací šroub (3). 2.Oistte filtr impregnantem. 3.Upevnte šroub. 4.Do nálevkového kanálku (4) dolijte vhodný olej až do úrovn vrchní znaky maxima (5), pi mení množství oleje

23 s m rkou p íliš nehýbejte. 5.Upevn te olejovou m rku. 6.Nastartujte motor a nechte ho pár minut b žet naprázdno. Poté jej zastavte. 7.Množství oleje by m lo dosahovat maxima, pokud ne, dochází k jeho úniku. Vým na p evodového oleje Doporu ovaný typ oleje: SAE10W-30/SE Vým na p evodového oleje 1. Vozidlo musí být v rovnováze. 2.Uvoln te šrouby s matkou (1) a (2). B hem vyprazd ování oleje by m l být olej teplý a vozidlo v rovnováze. Odstra ování oleje i te rychle. 3.Šroub (2) vy ist te, upevn te, p išroubujte. 4.Otvorem (3) dolejte 150ml výše doporu eného oleje. 5. Po dopln ní oleje upevn te a zašroubujte (1). Zapalovací sví ka Typ zapalovací sví ky: K6RTC-NGK 1.Odd lte kryt zapalovací sví ky a vyjm te ji speciálním francouzským klí em ze sady ná adí. 2.Zkontrolujte, zda nejsou elektroda i st ed zapalovací sví ky zne išt ny, n jak narušeny i zanešeny uhlíkem. Pokud je zne išt ní silné, zapalovací sví ku vym te. Pokud je to možné, odtra te usazený uhlík kartá kem i istícím prost edkem. 3.Zm te rozp tí elektrod sví ky p íslušným m ícím p ístrojem, se i te mechanickou v li mezi mm.

24 Výmna pojistky Po odstranní dílu (3) se dostanete k pojistce elektrického obvodu, ta je umístna na levé stran vozidla 500GK. Viz obrázek. Pokud k vyhoení pojistky dochází asto, ukazuje to na zkrat i petížení elektrického systému, v tomto pípad byste mli o opravu požádat v odborném servise. Poznámka: Pi výmn a kontrole pojistky musí být spína zapalování vypnut, tím pedejdete náhlému zkratu. Pi výmne hlavní pojistky nejprve sejmte tu starou a poté nasa te a pipevnte novou. Varování: Nepoužívejte místo pojistek drat. Vždy používejte pedpesaný typ pojistek. Skíka s náadím Umístte skíku s náadím na zadní ást vozidla. Náadí mžete používat k oprav, údržb a seizování ástí

25 vozidla. VIN VIN je vyraženo na rámu I na homologaním štítku a mlo by souhlasit s íslem v istopisu technického prkazu, který jste obdrželi u Vašeho peodejce. Homologaní štítek (1) je umístn na pravé stran vozidla XY500GK, íslo motoru (3) na klikové skíni a VIN (2) na pravé ásti podvozku. VIN

26 íslo motoru Prvodce uskladnním vozidla Uskladnní Je teba osvojit si kroky, díky kterým pedejdete poruchám i poškozením ástí vozidla v ase, kdy ho delší dobu nepoužíváte, nap. tedy v zim. Krom toho je teba ped uskladnním vozidla provést nutné opravy. 1. Vymte motorový olej a filtr. 2. Vylejte olej z nádrže a karburátoru, vnitek nádrže na olej vystíkejte antikorozním sprejem a nakonec upevnte uzávr palivové nádrže. 3. Varování: Za uritých podmínek mže palivo hoet i explodovat, proto pi odstraování oleje nesmíte nikde poblíž kouit i rozdlávat jiskry. 4. Odejmte zapalovací svíku, doplte do válce 15-20ml motorového oleje, poté nkolikrát nastartujte motor, ímž rozptýlíte motorový olej a pak upevnte zapalovací svíku zpt. 5. Vstíknte olej do koncovky výfuku. 6. Odejmte baterii a uložte ji na míst s pímým slunením záením a kde nemrzne, nabíjejte akumulátor jednou msín. 7. Po umytí a vysušení vozidla navoskujte jeho povrch a ošetete jej vrstvou antikorozního oleje. 8. Tlak pneumatik by ml být seízen na standartní hodnoty, kola by mla být zajištna tak, aby se vozidlo nemohlo

27 rozjet. 9. Pro zakrytí vozidla použijte plachtu z vhodného materiálu ( nepoužívejte plastové plachty z mkkého koloidního plastu). Vozidlo neuskladujte v prostorách nekrytých, vlhkých, s pímým slunením záením a teplota by se na tomto míst bhem dne nemla píliš mnit. Použití vozidla po delším uskladnní: 1. Sejmte plachtu a oistte vozidlo. Pokud bylo vozidlo odstaveno déle jak 4 msíce, mli byste vymnit motorový olej. 2. Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii, v pípad poteby akumulátor dobijte a poté zabudujte zpt do vozidla. 3. Odstrate všechen antikorozní olej z palivové nádrže, poté doplte nové palivo. 4. Ped jízdou zkontrolujte všechny souástky (viz. strana 1), z bezepnostních dvod také doporuujeme zpoátku jezdit na ne píliš rušných místech a nízkou rychlostí.

28 XY500GK Pevodové pomry Pomr 0.70 Deceleraní pomr 3.66 Electrický systém Baterie 12V20A Generátor Trvale magnetický Dynamo, vnjší rotor Svtla Pední svtla 12V35W/35W 2 Brzdová 12V21/5W 2 svtla/zadní svtla Pojistka Odboovací svtla (pední) Odboovací svtla (zadní) Parkovací svtla 10A 15A 20A 12V10W 2 12V10W 2 12/V5W 2 Technická specifikace XY500GK XY500GK Rozmry zdvih válce 87. Délka 2850mm Kompresní pomr 10.2:1 Šíka 1600mm Objem válce 493ml Výška 1500mm Zapalovací svíka Rozvor 2195mm Typ DPR7EA-9 podvozku Vzdálenost 350mm Mechanická vle mm od povrchu zapalovací svíky zem Váha Otáky volnobhu 1300 r/mi istá váha Pneumatiky Nosnost Pední pneumariky L Motorový 1.8L Zadní pneumatiky L olej Palivová 32L index nádrž Maximální 265kg 584LBS 265kg 584LBS Maximálnínvýkon 24kw/6500r/min možný náklad Motor Maximální rychlost 60 Typ Válcový, chlazený vodou, tytakt Spoteba paliva

29 Schéma elektrického zapalování Elektrický obvod

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579814

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579814 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili čtyřkolku YUKI ATV. Čtyřkolky YUKI ATV patří mezi velmi spolehlivé výrobky vysoké kvality. U konstrukce

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Pro všechny majitele tohoto motocyklu SUZUKI VL800 VOLUSIA. VL800 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Tento Návod k obsluze a údržbě" pokládejte za nedílnou součást

Více

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA:

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA: ÚVOD Blahopřejeme, že jste si zakoupili Gamax AX 600 4x4. Do příslušných míst pod tímto odstavcem si poznačte identifikační čísla Vašeho klíče a rámu vozidla. Tyto čísla budete potřebovat při komunikaci

Více

Centrum čtyřkolek, Terezín, SUPER-ČTYŘKOLKY s.r.o. info@super-ctyrkolky.cz WWW.SUPER-CTYRKOLKY.CZ

Centrum čtyřkolek, Terezín, SUPER-ČTYŘKOLKY s.r.o. info@super-ctyrkolky.cz WWW.SUPER-CTYRKOLKY.CZ SUPER ČTYŘKOLKY ZA SUPER CENY SHINERAY XY250STXE Čtěte tento návod k obsluze pozorně. Obsahuje informace pro bezpečný provoz. Předmluva Děkujeme Vám za zakoupení SHINERAY XY250 STXE. Tento návod obsahuje

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operaního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost Registraní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnní výuky prostednictvím ICT Sada: 8 B

Více

GCV 135E * GCV 160E. Návod k obsluze a Zárucní knížka. HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., 2002 Vydání 10/01/2005 Copyright BG Technik cs, a.s.

GCV 135E * GCV 160E. Návod k obsluze a Zárucní knížka. HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., 2002 Vydání 10/01/2005 Copyright BG Technik cs, a.s. GCV 135E * GCV 160E Návod k obsluze a Zárucní knížka HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., 2002 Vydání 10/01/2005 Copyright BG Technik cs, a.s. 3 Návod k obsluze pro motor HONDA GCV135E, GCV160E Dekujeme Vám

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

ARCTIC CAT Prowler HDX

ARCTIC CAT Prowler HDX Uživatelská příručka ARCTIC CAT Prowler HDX Toto vozidlo NENÍ určeno osobám MLADŠÍM 16 LET! Autorizovaný dovozce ASP Group s.r.o. www.ac-usa.cz Náměstí 13, 267 53 Žebrák ASP Group s.r.o. 2014 Tel.: +420

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš Nakládání s autovraky Pavel Bureš Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Cílem mé bakaláské práce bylo zmapování problematiky nakládání s autovraky. Automobily, ojeté automobily, vozidla s ukonenou životností,

Více

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka OPEL MERIVA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 35 Úložné prostory... 59 Přístroje a ovládací prvky... 81 Osvětlení... 114 Klimatizace...

Více

GX630 GX660 GX690 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝSTRAHA: VÝSTRAHA POZOR ÚVOD ČESKY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OBSAH

GX630 GX660 GX690 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝSTRAHA: VÝSTRAHA POZOR ÚVOD ČESKY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OBSAH ÚVOD Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro motor značky Honda. Tato příručka vám pomůže s novým motorem dosáhnout nejlepších výsledků a bezpečného provozu. Obsahuje informace o tom, jak toho dosáhnout,

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

BŽECKÝ PÁS MASTER FC100

BŽECKÝ PÁS MASTER FC100 BŽECKÝ PÁS MASTER FC100 CZ Z100 / Z300 Z500 Z700 Treadmill PETTE SI DKLADN TENTO NÁVOD PED POUŽITÍM TOHOTO STROJE! PREÍTAJTE SI DÔKLADNE TENTO NÁVOD PRED POUŽITÍM TOHTO STROJA! PROSZ UWANIE PRZECZYTA INSTRUKCJ

Více