tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -"

Transkript

1 tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -

2 Dležité informace idi a pasažér Model XY500GK, prodávaný v eské Republice, je homologován pro 2 osoby a povoluje pepravu jednoho idie a jednoho spolujezdce. Nepekaujte maximální povolenou nosnost vozidla, vyznaenou velkými písmeny na specifikaním štítku. Stav povrchu vozovky V eské Republice je povoleno užívat vozidlo XY500GK na silnicích, pi dodržování povolené a bezpené rychlosti Prosím, tte tento uživatelský manuál peliv Vnujte pozornost všem ástem tohoto návodu, pedevším pak várováním. Varování Takto je oznaen dležitý obsah manuálu. Jeho nerespektování mže vést k nehod vozidla. Pozor Takto je oznaen rovnž dležitý obsah manuálu. Jeho nerespektování mže vést k nehod i poškození vozidla. Tento návod je nesdílnou souástí vozidla. Pedmuva zákazníkovi Dkujeme za koupi XY500GK. Pokud si chcete užívat bezpenou a bezproblémovou jízdu, mli byste se nejprve velmi dobe seznámit s obsahem tohoto uživatelského manuálu. Nejen Vaše bezpenost je závislá na Vaší pozornosti a technických i mechanických znalostech ATV (All Terrain Vehicle ). Ped každou jízdou vždy své ATV pliv zkontrolujte, stejn tak dbejte na pravidlenou údržbu, která je základem pro dobrý stav Vašeho vozidla. Pro provádní pravidelné údržby a oprav dodržujte pokyny v tomto návodu i kontaktujte odborný servis, i Vašeho prodejce Pejeme Vám šastnou cestu

3 Obsah bezpenostní informace... 3 Pravidla bezpené jízdy...3 Nosnost vozidla...3 ásti vozidla a kontrolní ukazatelé...4 Prvodce ovládáním...6 Spína zapalování 6 Teplomr 6 Ukazatel množství paliva Instrukce ke spínam...7 Zamykání volantu...8 Sedadlo...8 Kontrola ped jízdou...9 Kontrola stavu motorového oleje...10 Brzdový tmen Vle zábru brzdového pedálu Pneumatiky..14 Startování motoru..15 Pokyny pro idie...15 ízení a obsluha 16 Ovládání brzd...15 Vypínaní motoru...17 Zajištní proti krádeži...17 Tabulka údržby...18 Údržba vzduchového filtru...20 Údržba chladie...21 Motorový olej...21 Výmna motorového oleje, íštní olejového filtru.22 Výmna pevodového oleje 23 Zapalovací svíka 23 Výmna pojistky...24 Skíka s náadím...25 VIN 25 Prvodce parkováním vozidla..26 Technická specifikace 28 Schéma elektrického zapalování, elektrický obvod

4 Bezpenostní informace idi by se ml uit ovládat jízdu s ATV nejprve na klidných prostrantsvích bez silniního provozu. 1. idi ATV by ml mít vhodný ochranný odv a chránie. 2. Bu te zjména opatrní v oblasti vjezdu a výjezdu z prostranství urených k parkování. 3. Jednou z nejastjších píin nehody je pekraování nejvyšší stanovené rychlosti vozidla. V žádném pípad nepetkraujte maximální povolenou rychlost Mnoho dopravních nehod je zpsobeno nedostatenou zkušeností idi s jízdou v daném vozidle. idi by ml perfetn znát všechny funkce vozidla a umt s ATV bezepen manipulovat. Nepjujte ATV nikomu, kdo nemá s jízdou v tomto vozidle dostatené zkušenosti. 4. Vtšinu vážných zranní pedstavují poranní hlavy, proto by ml každý idi nosit helmu a dále také brýle, rukavice a speciální ochranné obleení. 5. Jízda na dálnicích není povolena.. 6. Pedcházejte jízd na nebezpených vozovkách, mohlo by dojít k disfunkci dítek a poškození vozidla. Pravidla bezpené jízdy 1. Kontrolujte vozidlo ped každou jízdou. 2. Bhem jízdy musíte nosit helmu, brýle a ochranné obleení. 3. V zadním boxu mžete pevážet pouze lehké vci a zajistit jejich stabilitu a upevnní, které zabrání jejich pohybu bhem jízdy (specifikace možného nákladu je upesnna v tabulce níže uvedené). 4. Bhem jízdy mjte ob ruce na ídítkách a ob nohy na pedálech. 5. Než se vydáte na vozovku, mli byste umt ATV dobe ovládat a znát ji. 6. Ped odboením nezapomínejte zapínat odboovací svtla. Varování : Nosnost vozidla Zadní nosi je uren pouze pro lehké pedmty, jejichž váha nesmí pekraovat: Nosná ást ATV Zadní nosi 25kg. maximální nosnost vozidla je 270kg(594LBS). petížení vozidla mže ovlivnit jeho stabilitu a výkon. pevážené pedmty by mly být pelv upevnny. pevážené pedmty nesmí pekraovat šíku ATV - 4 -

5 ásti vozidla a kontrolní ukazatele Níže uvedené ilustrace vyobrazují umístní následujících ástí ATV: 1. Tlumi 2. Vzduchový filtr 3. Chladi 4. Uzávr palivové nádrže 5. Benzinová nádrž 6. Expanzní nádrž 7. Baterie 8. Brzdový pedál 9. Plynový pedál 10. Pístrojová deska 11. Zapalova na cigarety 12. Spína zapalování 13. adící páka 14. Volant 15. Kombinovaný spína 16. Runí brzda 17. Sedadlo - 5 -

6 Na schématu zobrazeném níže jsou zakresleny všechny dležité kontrolky a varovná svtla umístná na palubce: 1. Tachometr 2. Ukazatel obsahu palivové nádrže 3. Levé odboovací svtlo 4. Pravé odboovací svtlo 5. Indikátor množství paliva 6. Ukazatel teploty chladící kapaliny 7. Kontrolka parkovacích svtel 8. Indikátor stavu batterie 9. Kontrolka pro dálková svtla 10. Zobrazení aktivního pevodového stupn 11. Poítadlo ujetých kilometr 12. Hodiny 13. Indikátor pehátí chladící kapaliny

7 Prvodce ovládáním Spína zapalování (1) On (zapnuto): spína je otoen do polohy zobrazené na obrázku níže, motor je nastartováný a není možné vyjmout klí ze zapalování (2) Off (vypnuto): spína je otoen do polohy zobrazené na obrázku níže, motor je vypnutý a je možné vyjmout klí ze zapalování Teplomr Teplomr ukazuje teplotu chladící kapaliny, tato hodnota by se mla pohybovat pod H, v opaném pípad zkontrolujte nádrž s chladící kapalinou a množství chladící kapaliny. Za extrémn horkých klimatických podmínek nenechávejte motor zbyten bžet naprázdno, mohlo by tak dojít k pehátí. Pro ochlazení motor vypínejte. Ukazatel množství paliva Ukazatel obsahu palivové nádrže zobrazuje množství paliva benzinu v nádrži. Je-li množství paliva na nejspodnjším políku, je teba doplnit benzin. Pi tomto stavu je v nádrži ješt cca 2,5 litr benzínu.

8 Instrukce ke spínam 1. Spína dálkových a potkávacích svtel 2. Spína osvtlení 3. Spína pohonu na všechny tyi kola 4. Spínae pravých a levých odboovacích svtel 5. Klakson 6. Syti 7. Zapalova na cigarety zdroj 12 V 8.Spína výstražného svtla

9 Zamykání volantu Tote volantem smrem doleva dokud je to možné, poté otote rovnž doleva spína zapalování, dojde tak k uzamení volantu; pokud chcete volant odemknout, prove te uvedený postup opan. Sedadlo Stlate nastavovací páku (1), kterou mžete uvolnit zajištní sedadla a potí seídit polohu sedadla.

10 Kontrola ped jízdou Buggy by mla být kontrolována ped každou jízdou. Dosáhnete tak vyšší bezpenosti. Množství paliva V pípad nedostatku paliva, použijte pro otevení palivové nádrže klí od zapalování a zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva. Po pidání paliva vždy zavete peliv nádrž. Pozor: Pi doplování oleje nesmí dojít ke smíchání paliva a motorového oleje. Doplujte jako palivo benzin Natural 95. Mlo by být použit benzin Natural 95 i vyšší. Pi plnní bu te opatrní, zabrate vniku prachu, vody i jiného zneištní do palivové nádrže Varování Benzín je snadno vzntlivá kapalina, která mže za uritých podmínek dokonce expolodovat. Proto jej dopnujte jen v dobe vtraných prostorách a pi vypnutém motoru. Stejn tak se nesmí v blízkosti cisteren s benzínem kouit a

11 rozdlávat jiskry. Bhem erpání paliva nesmí být nádrž nijak naklonna a plnní musí být provádno zpsobem znázornným linií (4), zakreslenou na obrázku níže. Po natankování paliva zašroubujte uzávr nádrže. Benzín je toxický, pokud dojde nedopatením k jeho spolknutí, lovk mže upadnout do bezvdomí i dokonce umít. Proto byste se nemli benzínu dotýkat nebo ho inhalovat. Pedevším pak dti by nemli vbec do styku s benzínem pijít. Pokud spolknete benzín, okamžit vyhledejte pomoc lékae. Kontrola stavu motorového oleje Zkontrolujte množství motorového oleje 1. Pokud ukazuje mrka množství motorového oleje pod spodní hodnotu (3), doplte olej typu SAE15W-40/SF až do vrchní úrovn mrky (4),. Poté opt mrku zasute, upevnte uzávr a zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje.

12 Brzdový tmen Zkontrolujte množství brzdové kapaliny: její hladina by se mla pohybovat nad úrovní 1 (LOWER) Poznámka : Používejte pouze brzdové kapaliny DOT3 nebo DOT 4. Zkontrolujte brzdové tení (4) brzdových kotou (3) a jejich opotebení )2). Limity opotebení by mly být kontrolovány ve specializovaných servisech.

13 Vle zábru brzdového pedálu Pro správné nastavení zábru brzd zmte vzdálenost pohybu zadního brzdového pedálu (1). Ta by se mla pohybovat v rozmezí 20 a 30 mm mezi brzdovým pedálem a povrchem podlahy. Poznámka: Vzdálenost mezi brzdovým pedálem a povrchem podlahy by se mla pohybovat v rozmezí 20 až 30mm Upevnte matku znázornnou íslem 2 na obrázku níže. 3. zvtšení vle zábru brzd 4. redukce vle zábru brzd Poznámka: Je teba provádt pravidelnou údržbu brzd, Proo je teba dodržovat pravidelné servisní a garanní prohlídky.

14 Pneumatiky Na Vámi zakoupené BUGGY jou bezdušové pneumatiky. Pokud je tlak v nich správný, zajišují skvlou stabilitu, rovnž tak bezpenou a pohodlnou jízdu. Jeli teba, zkontrolujte tlak v pneumatikách. Poznámka: Kontrolujte tlak v pneumatikách pouze když nejsou zaháté. U pneumatik bez duše, pokud je v pneumatice díra, je únik obecn velmi pomalý. Ovšem pneumatiky, které nejsou pln nahustné, by mly být okamžit zkontrolovány, protože je pravdpodobné, že došlo k jejich poškození. Obsazenost ATV Pední pneumatiky Zadní pneumatiky Velikost pneumatik 2 2 Tlak v nezahátých pneumatikách Pouze idi 36PSI 36PSI Kg/ idi a pasažér 36PSI 36PSI Provte, zda nejsou na pneumatikách ezná narušení, zda v nich nejsou vražené hebíky i jiné ostré pedmty. Zkontrolujte, zda na žádném z ráfk nejsou prohlubn, díry i jiné deformace. Pokud naleznete njaká porušení, obrate se na odborný servis, kde provedou opravu, výmnu i seízení všech ty kol. Varování: Pokud není tlak v pneumatikách správný, pneumatiky nesedí jak by mly a mže dojít k nehod. Píliš nízký tlak by mohl zpsobit samouvolnní pneumatiky z kola Je velmi nebezpené provozovat ATV s uvolnnou pneumatikou, docház k adhezi pneumatiky k povrchu vozovky a idi tak vyvolává následné potíže. Pokud je vzorek pneumatiky opotebovaný natolik, že dosahuje níže uvedených minimálních pípustných hodnot pro jeho výšku, je teba pneumatiky vymnit za nové. Minimální pípustná výška vzorku pneumatiky Pední pneumatika 1.5mm Zadní pneumatika 2.0mm

15 Startování motoru otote klíem v zapalování (1) do pozice B. adící páku (2) uve te do polohy N sešlápnte plynový pedál (3) do 1/8 až 1/4 otote klíem v zapalování (1) do pozice C Poznámka: Po nastartování motoru okamžit uvolnte startovací tlaítko (1). Když je motor v chodu, nemakejte startovací tlaítko, jinak by došlo k poškození startéru. Pokud bylo vozidlo dlouho zaparkované, nebylo používáno, nebo nemlo palivo v palivové nádrži, je teba startovací tlaítko podržet déle než obvykle. Poznámka: Nepovolujte runí brzdu když vozidlo nestartuje.

16 Pokyny pro idie Varování: Bhem jízdy stoupá teplota výfukových trubek a tlumie výfuku, dbejte této skutenosti. Bu te velmi opatrní. Bhem jízdy nenoste volné obleení, nohavice by se Vám mohla zachytit o brzdový pedál i jinou souástku. Použitá výbava musí být v souladu s vyhláškami dopravních pedpis a pravidel a podle obecn stanovených požadavk na píslušenství pro toto vozidlo. Jako následek úprav originálních souástek nebo jejich výmn za neoriginální, mže být provoz vozidla nebezpený a nepedvídatelný. ízení a obsluha 1.Se te na sedadle a ob nohy mjte na pedálech. Poznámka: Takto ite ped nastartováním vozidla, ne po uvolnní brzdy. 2. Uvolnte runí brzdu. 3. Pro zrychlení sešlapávejte plynule plynový pedál, pro zpomalení, sešlapávejte plynule brzdový pedál. Varování: Dávejte pozor, abyste nepišli do kontaktu s rotujícími koly, to by mohlo mít vážné zdravotní následky. Nesešlapávejte plynový pedál prudce a rychle za sebou, vozidlo by rapidn zrychlilo jízdu a mohli byste nad ním ztratit kontrolu. Ovládání brzd Varování: Na vlhké i mokré vozovce je ovládání vozidla mnohem obtížnjší. Mli byste být opatrní pedevším pi používání brzdového, i plynového pedálu a pi zatáení. Poznámka: Pi jízde do strmých svah mjte plynový pedál pln sešlápnutý, ale zárove používejte i brzdový pedál a to pro snížení rychlosti. Nepoužívejte ovšem brzdový pedál píliš dlouho v kuse, brzdy by se mohly pehát a snížila by se následkem toho jejich brzdná úinnost.

17 1. Uvolnte plynový pedál 2. Klíem v zapalování otote do pozice A. Zaparkujte. Uzamknte volant, ímž snížíte nebezpeí krádeže. Vypínání motoru Varování: vozidlo by mlo být vždy zaparkováno na pevném a rovném povrchu, v opaném pípad by mohlo dojít ke zranní osob i poškození vozidla. Zajištní proti krádeži 1.Vždy zamykejte volant a nikdy nenechávejte klíe v zapalování. Jedná se o triviální záležitosti, které mohou být ovšem asto opomenuty. 2.Zkontrolujte, zda jsou registraní údaje o vozidle vpoádku. 3. Jeli to možné, zamykejte vozidlo v garáži. 4. Pro vtší zabezpeení vozidla mžete uinit I další opatení.

18 Tabulka údržby Níže uvedená tabulka vyobrazuje potebu úkon v rámci servisní údržby vozidla v závislosti na potu najetých kilometr. Pokud jezdíte vozidlem delší dobu velmi rychle nebo v nepíznivých podmínkách, je teba provádt údržbu astji. Užíváte-li vozidlo v nároných podmínkách, požadavky na správnou servisní údržbu jsou vyšší. Jak na to Vám poradí v odobrných servisech. V pípad, že vozidlo potebuje zásadn opravit, nebo došlo k nehod, nechte si v servisu prohlédnout všechny hlavní souástky. Pro zajištní bezepné jízdy je teba zkontrolovat, zda nedošlo k poškození konstrukce, podvozku a souástky k ovládání vozidla. Poznámka: Pokud chceme zachovat vozidlo bezpeným a spolehlivým, nesmí se na nm provádt žádné neodborné a nepovolené úpravy. Varování: Bez ohledu na rozsah údržby vždy pro zajištní bezpenosti a eliminace zranní vypnte motor, zastavte vozidlo na rovin, na pevném a stabilním povrchu. Poznámka: Není-li vozidlo již delší dobu používáno (bhem zimního období staí msíc), je poteba provést jeho údržbu, abychom zabránili nežádoucím zmnám jako trouchnivní, zpuchení, výskyt plísní apod. na pneumatikách, baterii, v palivu apod. V rámci údržby by se ped každou jízdou mly provádt kontrolní práce zobrazené symboly I, C, R, A a L uvedené zde: I: je teba zkontrolovat, vyistit, seídít, promazat i vymnit C: je teba vyistit R: je teba vymnit A: je teba seídit L: je teba promazat *Pokud nemá majitel, i idi, k dispozici plný set náadí, informace o údržb a opravách a kvalifikované mechaniky, ml by se obrátit na odborné servisy. *** Z bezpenostních dvod doporuujeme nechat provádt všechny opravy a údržbu odborníky ze specializovaných servis. Poznámky: 1. Pokud již máte najeto více kilometr než je uvedeno v tabulce, i te se pokyny výše uvedenými a dále provádjte pravidelnou údržbu. 2. Pokud používáte vozidlo asto ve vlhkých i prašných oblastech, je teba provádt údržbu níže uvedených souástek, v kratších intervalech. 3. Pokud asto jezdíte na nerovném povrchu (hrboly, díry apod.), mly by být tyto souástky, pro zajištní jeho bezpeného výkonu, kontrolovány astji.

19 4. Výmna vadných souástek musí být vždy uinna odborným mechanikem a to každé dva roky. interval Co bude dív údaj na ítai ujetých kilometr(note 1) souástka další X1.000km parametry msíc * pívody paliva I I I * akcelerograf I I I vzduchový filtr poznámka 2 C C R C zapalovací svíka I I R I * ventil I I I I motorový olej R R R R * olejový filtr R C C C * disfunkce karburátoru I I I I chladi poznámka 4 I R * Chladící system I emen pevodovky I vzduchový filtr C C R * funkce pevodovky poznámka 4 opotebení brzdového I I I obložení brzdový systém I I I I spína brzdových svtel I I I * runí brzda I I I I * svtlomety I I I * opotebení spojky I * systém pérování I I I * upevnní šroub a poznámka 3 I I matek * pneumatiky I I I * * * Ložiska thlic I I

20 Údržba vzduchového filtru 1. Odšroubujte svorku z krytu vzduchového filtru a kryt sejmte. 2. Vyjmte jádro filtru. 3. Vložte nové isté jádro a pišroubujte. 4. Upevnte svorkou zpt na kryt filtru. Varování : Je zakázáno istit jádro vzduchového filtru benzínem i vzntlivým impregnaním prostedkem. Poznámka: Neistte jádro vzduchového filtru žádným mazacím i jiným olejem, mohlo by tak dojít k poškození emenu variátoru.

21 Údržba chladie Doporuená chladící kapalina Používejte pouze nemrznoucí sms s obsahem vysoce kvalitního glykolu a inhibitoru kauterizace. To se využívá pouze u hliníkových motor, chladící systém tohoto vozidla byl ped jeho zaazením do prodeje opaten nemrznoucí smsí a vodou. Kontrola Otevete kryt (1) a zkontrolujte množství chladící kapaliny v nádrži. Pokud se hladina chladící kapaliny blíží k rysce s oznaením low (2), doplte její množství až do úrovn rysky full (3). Motorový olej Vysoce kvalitní motorový olej má mnoho pedností. Pro splnní požadavk motoru tohoto vozidla používejte pouze oleje úrovn kvality SE nebo SF a nepidávejte žádné písady. Doporuený motorový olej: SF Grade SAE15W-40 Viskozita oleje Viskozita motorového oleje by mla odpovídat teplotním podmínkám místa, kde je vozidlo používáno. Na obrázku níže je znázornno jaký typ oleje byste mli za daných teplot zvolit.

22 Výmna motorového oleje, ištní olejového filtru Obsah motorového oleje Obsah pi demontáži motoru: 2.0 l Obsah pi výmn oleje: 1.8 l Výmna motorového oleje Interval pro výmnu: poprvé po 1000 najetých km, dále po každých dalších 3000 km. Když je motor teplý a vozidlo nedrží rovnováhu, je teba vymnit motorový olej za nový a starý rychle vylít. 1.Když vyléváte olej, vyndejte mrku oleje (1), filtr (2) a upevovací šroub (3). 2.Oistte filtr impregnantem. 3.Upevnte šroub. 4.Do nálevkového kanálku (4) dolijte vhodný olej až do úrovn vrchní znaky maxima (5), pi mení množství oleje

23 s m rkou p íliš nehýbejte. 5.Upevn te olejovou m rku. 6.Nastartujte motor a nechte ho pár minut b žet naprázdno. Poté jej zastavte. 7.Množství oleje by m lo dosahovat maxima, pokud ne, dochází k jeho úniku. Vým na p evodového oleje Doporu ovaný typ oleje: SAE10W-30/SE Vým na p evodového oleje 1. Vozidlo musí být v rovnováze. 2.Uvoln te šrouby s matkou (1) a (2). B hem vyprazd ování oleje by m l být olej teplý a vozidlo v rovnováze. Odstra ování oleje i te rychle. 3.Šroub (2) vy ist te, upevn te, p išroubujte. 4.Otvorem (3) dolejte 150ml výše doporu eného oleje. 5. Po dopln ní oleje upevn te a zašroubujte (1). Zapalovací sví ka Typ zapalovací sví ky: K6RTC-NGK 1.Odd lte kryt zapalovací sví ky a vyjm te ji speciálním francouzským klí em ze sady ná adí. 2.Zkontrolujte, zda nejsou elektroda i st ed zapalovací sví ky zne išt ny, n jak narušeny i zanešeny uhlíkem. Pokud je zne išt ní silné, zapalovací sví ku vym te. Pokud je to možné, odtra te usazený uhlík kartá kem i istícím prost edkem. 3.Zm te rozp tí elektrod sví ky p íslušným m ícím p ístrojem, se i te mechanickou v li mezi mm.

24 Výmna pojistky Po odstranní dílu (3) se dostanete k pojistce elektrického obvodu, ta je umístna na levé stran vozidla 500GK. Viz obrázek. Pokud k vyhoení pojistky dochází asto, ukazuje to na zkrat i petížení elektrického systému, v tomto pípad byste mli o opravu požádat v odborném servise. Poznámka: Pi výmn a kontrole pojistky musí být spína zapalování vypnut, tím pedejdete náhlému zkratu. Pi výmne hlavní pojistky nejprve sejmte tu starou a poté nasa te a pipevnte novou. Varování: Nepoužívejte místo pojistek drat. Vždy používejte pedpesaný typ pojistek. Skíka s náadím Umístte skíku s náadím na zadní ást vozidla. Náadí mžete používat k oprav, údržb a seizování ástí

25 vozidla. VIN VIN je vyraženo na rámu I na homologaním štítku a mlo by souhlasit s íslem v istopisu technického prkazu, který jste obdrželi u Vašeho peodejce. Homologaní štítek (1) je umístn na pravé stran vozidla XY500GK, íslo motoru (3) na klikové skíni a VIN (2) na pravé ásti podvozku. VIN

26 íslo motoru Prvodce uskladnním vozidla Uskladnní Je teba osvojit si kroky, díky kterým pedejdete poruchám i poškozením ástí vozidla v ase, kdy ho delší dobu nepoužíváte, nap. tedy v zim. Krom toho je teba ped uskladnním vozidla provést nutné opravy. 1. Vymte motorový olej a filtr. 2. Vylejte olej z nádrže a karburátoru, vnitek nádrže na olej vystíkejte antikorozním sprejem a nakonec upevnte uzávr palivové nádrže. 3. Varování: Za uritých podmínek mže palivo hoet i explodovat, proto pi odstraování oleje nesmíte nikde poblíž kouit i rozdlávat jiskry. 4. Odejmte zapalovací svíku, doplte do válce 15-20ml motorového oleje, poté nkolikrát nastartujte motor, ímž rozptýlíte motorový olej a pak upevnte zapalovací svíku zpt. 5. Vstíknte olej do koncovky výfuku. 6. Odejmte baterii a uložte ji na míst s pímým slunením záením a kde nemrzne, nabíjejte akumulátor jednou msín. 7. Po umytí a vysušení vozidla navoskujte jeho povrch a ošetete jej vrstvou antikorozního oleje. 8. Tlak pneumatik by ml být seízen na standartní hodnoty, kola by mla být zajištna tak, aby se vozidlo nemohlo

27 rozjet. 9. Pro zakrytí vozidla použijte plachtu z vhodného materiálu ( nepoužívejte plastové plachty z mkkého koloidního plastu). Vozidlo neuskladujte v prostorách nekrytých, vlhkých, s pímým slunením záením a teplota by se na tomto míst bhem dne nemla píliš mnit. Použití vozidla po delším uskladnní: 1. Sejmte plachtu a oistte vozidlo. Pokud bylo vozidlo odstaveno déle jak 4 msíce, mli byste vymnit motorový olej. 2. Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii, v pípad poteby akumulátor dobijte a poté zabudujte zpt do vozidla. 3. Odstrate všechen antikorozní olej z palivové nádrže, poté doplte nové palivo. 4. Ped jízdou zkontrolujte všechny souástky (viz. strana 1), z bezepnostních dvod také doporuujeme zpoátku jezdit na ne píliš rušných místech a nízkou rychlostí.

28 XY500GK Pevodové pomry Pomr 0.70 Deceleraní pomr 3.66 Electrický systém Baterie 12V20A Generátor Trvale magnetický Dynamo, vnjší rotor Svtla Pední svtla 12V35W/35W 2 Brzdová 12V21/5W 2 svtla/zadní svtla Pojistka Odboovací svtla (pední) Odboovací svtla (zadní) Parkovací svtla 10A 15A 20A 12V10W 2 12V10W 2 12/V5W 2 Technická specifikace XY500GK XY500GK Rozmry zdvih válce 87. Délka 2850mm Kompresní pomr 10.2:1 Šíka 1600mm Objem válce 493ml Výška 1500mm Zapalovací svíka Rozvor 2195mm Typ DPR7EA-9 podvozku Vzdálenost 350mm Mechanická vle mm od povrchu zapalovací svíky zem Váha Otáky volnobhu 1300 r/mi istá váha Pneumatiky Nosnost Pední pneumariky L Motorový 1.8L Zadní pneumatiky L olej Palivová 32L index nádrž Maximální 265kg 584LBS 265kg 584LBS Maximálnínvýkon 24kw/6500r/min možný náklad Motor Maximální rychlost 60 Typ Válcový, chlazený vodou, tytakt Spoteba paliva

29 Schéma elektrického zapalování Elektrický obvod

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

NÁVOD k OBSLUZE SHINERAY XY350 ST-2. tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace

NÁVOD k OBSLUZE SHINERAY XY350 ST-2. tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace NÁVOD k OBSLUZE SHINERAY XY350 ST-2 1 Úvod Dkujeme Vám za nákup tykolky Shineray XY350ST-2 Tento manuál obsahuje hlavní údaje, základní konstrukci

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD ZJIŠOVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADA PÍINA OPRAVA Vysava se nespouští Výpadek elektrického napájení Vadný kabel, spína nebo motor Zkontrolujte zásuvku Obrate se na centrum technické pomoci Z mížky výstupu

Více

Návod k obsluze ATV 110 ccm BULL, TIGER, SPYDER tte tento návod pozorn. Obsahuje dležité bezpenostní informace pro provoz tykolky

Návod k obsluze ATV 110 ccm BULL, TIGER, SPYDER tte tento návod pozorn. Obsahuje dležité bezpenostní informace pro provoz tykolky Návod k obsluze ATV 110 ccm BULL, TIGER, SPYDER tte tento návod pozorn. Obsahuje dležité bezpenostní informace pro provoz tykolky 1 BEZPENOSTNÍ INFORMACE Pozor!! Dležité uživatelské informace. Bezpodmínen

Více

ÚVOD. Dkujeme Vám za nákup tykolky série LYDA203E-6., X5, X3

ÚVOD. Dkujeme Vám za nákup tykolky série LYDA203E-6., X5, X3 [Zadejte text.] ÚVOD Dkujeme Vám za nákup tykolky série LYDA203E-6., X5, X3 Tento manuál Vám umožní poznat základní vlastnosti uvedené tykolky a osvojit si manipulaci s ní. Tento manuál obsahuje dležité

Více

Návod k obsluze tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz.

Návod k obsluze tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz. Xplorer LYDA 203E Hardworker LYDA 203E-1 Návod k obsluze tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz. 1 Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení XQUAD LYDA ATV. Tento návod obsahuje

Více

! "! # $ " % &' ( ) *" &! #" #" + $

! ! # $  % &' ( ) * &! # # + $ ! "!#$"%&' ( ) *"&!#"#"+$ Strana 1 Obsah OBSAH.....2 DLEŽITÍ INFORMACE....3-4 RYCHLÝ PEHLED DLEŽITÝCH INFORMACÍ.5 SEZNÁMENÍ SE MOTOKOLBŽKOU.....6 OBSAH BALENÍ...7 MANIPULACE SE MOTOKOLBŽKOU.....7 MONTÁŽ...7-8

Více

! "#$%&& Centrum tykolek, Terezín, SUPER-TYKOLKY s.r.o. info@super-ctyrkolky.cz tel. 411 131 040 WWW.SUPER-CTYRKOLKY.CZ

! #$%&& Centrum tykolek, Terezín, SUPER-TYKOLKY s.r.o. info@super-ctyrkolky.cz tel. 411 131 040 WWW.SUPER-CTYRKOLKY.CZ ! "#$%&& '()* tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz. 1 Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení MOTO CARGO RIKSHA 200. Tento návod obsahuje dležité bezpenostní informace. Je

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

PF 400 Návod k použití

PF 400 Návod k použití - 1 - PF 400 Návod k použití - 2 - obsah strana 1. Montáž, instalace 3 2. Pokyny ped použitím 3 3. Použití 6 4. Údržba a seízení pák a motoru 8 5. Uložení stroj 10 6. Jak ešit problémy 10 7. Bezpenostní

Více

SMC Snake 100 URO. Návod k použití

SMC Snake 100 URO. Návod k použití SMC Snake 100 URO Návod k použití Poznámka: některé údaje uvedené v tomto manuálu se mohou lišit v závislosti na konkrétním provedení stroje. Fotografie a obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

- 1 - PF 360. Návod k použití

- 1 - PF 360. Návod k použití - 1 - PF 360 Návod k použití - 2 - obsah strana 1. Montáž, instalace 3 2. Pokyny ped použitím 3 3. Použití 6 4. Údržba a seízení pák a motoru 8 5. Uložení stroj 10 6. Jak ešit problémy 10 7. Bezpenostní

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Technický list Vydání02/06 Identifikaní.: Verze. 01 Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Construction Popis výrobku S m je možné pokládat lepidlo SikaBond - T52 FC souasn ze tí

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELITE, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím mjte

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

Návod k obsluze a údržb

Návod k obsluze a údržb Návod k obsluze a údržb VAROVÁNÍ Tyto jednotky jsou ureny POUZE pro použití v prmyslových systémech vedení stlaeného vzduchu. NEJSOU URENY pro jiné pracovní látky, než je okolní vzduch. Pívodní vzduch

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 DLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PELIV PETTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPENÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAÍZENÍ. UPOZORNNÍ!!! 1. Toto

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Nosi na jízdní kola na tažné zaízení - Uebler F32-XL, na 3 jízdní kola, obj.è. 5750 - Uebler F42, na 4 jízdní kola, obj.è. 5740 Návod k montáži a použití M+P-25A-0073 k Nosi na jízdní kola na tažné zaízení

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

APACHE ELEKTRONICA NEXUS,

APACHE ELEKTRONICA NEXUS, Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELEKTRONICA NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy.

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

Verze 3-2012 ÚVOD APACHE ENERGY, APACHE ENERGY.

Verze 3-2012 ÚVOD APACHE ENERGY, APACHE ENERGY. Verze 3-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ENERGY, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/2445850

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/2445850 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA SUPERB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SKODA SUPERB v uživatelské příručce

Více

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

SOLÁRNE OSVETLENIE ÍSLA DOMU Obj..: 571 650

SOLÁRNE OSVETLENIE ÍSLA DOMU Obj..: 571 650 S K - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U: obj..: 57 16 50 www.conrad.sk SOLÁRNE OSVETLENIE ÍSLA DOMU Obj..: 571 650 Úelové použitie Toto solární osvtlení domovního ísla v atraktivním provedení upoutá

Více

EN GUIDE TO INSTALLATION FR GUIDE D'UTILISATION PT

EN GUIDE TO INSTALLATION FR GUIDE D'UTILISATION PT EN GUIDE TO INSTALLATION DK FR GUIDE D'UTILISATION FI PT CZ Ž OBSAH CZ VATELE 1 / PRO UŽIVATELE Bezpenostní Bezpenostní údaje 84 4 edí Ochrana životního prostedí 85 4 ístroje Popis pístroje 86 TALACE 2

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla.

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Obsah 1 Úvod... 2 2 Popis experimentálního vozidla... 2 3 Palivový systém... 4 4 Motorový olej... 5 5 Převodový olej... 6 6 Chladicí systém... 7 7

Více

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 1 Manuál pro uživatele/manuál pre užívtea Dležitá bezpenostní doporuení / Dôležité bezpenostné doporuenia VAROVÁNÍ: Vnujte pozornost následujícím varováním díve, než zanete s montáží

Více

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku SKUPINA A Témata k výkladu předpisů o provozu na pozemních komunikacích Vymezení základních pojmů ( 2), základní podmínky účasti provozu na pozemních komunikacích, povinnosti účastníka provozu na pozemních

Více

Keeway KW50QT-2 HURRICANE

Keeway KW50QT-2 HURRICANE Keeway KW50QT-2 HURRICANE ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si koupili skútr KEEWAY KW50QT-2. Společnost KEEWAY využívá při vývoji a výrobě nejnovější techniku a nejkvalitnější výrobní technologii. Uděláme vše

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, peliv zkonstruovaný výrobek, vyrobený z materiál

Více

LT Servis s.r.o., Jáchymovská 27, 36004 Karlovy Vary

LT Servis s.r.o., Jáchymovská 27, 36004 Karlovy Vary LT Servis s.r.o., Jáchymovská 27, 36004 Karlovy Vary verze 2. Bezpenostní symboly Na stroji jsou umístny následující symboly. Informují vás, kdy je pi jeho používání brát zvýšené opatrnosti. Symboly mají

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za nákup našeho elektrického skútru. Před použitím pečlivě čtěte tuto uživatelskou příručku. OBSAH I. PRO UŽIVATELE II. POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ III.

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Návod k instalaci a obsluze CZ. Chladnika s mraznikou

Návod k instalaci a obsluze CZ. Chladnika s mraznikou Návod k instalaci a obsluze CZ Chladnika s mraznikou Jsme potšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Dkujeme za provedený nákup. Pi píprav chladniky k provozu i pi jejím vlastním provozu dbejte

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd

CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis pístroje 4.1 Pezkoušení bezpenostních brzd 5.1 Bezpenostní pokyny 5.2 Odstavení s nákladem nebo bez nákladu 5.3 Jízda na rovné ploše 5.4 Nakládání

Více

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco NÁVOD PRO OBSLUHU C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Bezpenostní sv$telný záv$s CZ Návod pro obsluhu Tato p1íru3ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika AIRBLAST 1070 PN Charakteristika Tlaková nádoba Dvoukomorová tryskací nádoba pro nepetržité tryskání (až 20-25 hodin pi použití ocelové drti. Tlakovou nádobu schválila spolenost Lloyds a je vyrobena dle

Více

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad.

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Všeobecné schéma složení plynového topidla sestava 1 Tleso výmníku - * * * - Skupina 1 2 Hoák

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace. 50 70 90 110 ÚVOD Tento manuál poskytuje jasné detaily k užívání tohoto vozidla. Tento manuál zároveň obsahuje

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Rychletuhnoucí lepidlo na vlepování kotev

Rychletuhnoucí lepidlo na vlepování kotev Technický list Vydání: 31/05/2007 Verze: 01 Identifikaní íslo: 02 04 02 06 001 0 000021 Rychletuhnoucí lepidlo na vlepování kotev Construction Popis výrobku Použití Vlastnosti Rychle tuhnoucí 2-komponentní

Více

Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR)

Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR) MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze a údržb Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR) Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR) Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR)

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20 Blická 2829/20, 141 00 Praha 4 Zábhlice Pronájem byt a nebytových prostor vetn poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. IO: 62580078 DI: 004-62580078 Kontaktní tel.: 272 765 263 El.pošta:

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

Games Palace II 750 FV-761

Games Palace II 750 FV-761 Games Palace II 750 FV-761 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Všechny technické údaje v této píruce uvedené byly firmou Austrian Gaming Industrie vypracovány pop. sestaveny s nejvtší pelivostí a s využitím úinných kontrolních

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 Obsah: 1. ÚVOD.. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. 3 2.1. Před jízdou 2.2. Při jízdě 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 4. Ovládání.. 6 4.1. Ovládací panel 4.2. Ovládání stroje 4.3.

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS. Produktové podmínky

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS. Produktové podmínky ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Produktové podmínky Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km Plus 5 let, max. 100.000 km 5 let, max. 150.000 km Model vozidla: VIN: Datum

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 50C.C.: UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 125C.C.:

DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 50C.C.: UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 125C.C.: DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : Rádi bychom Vás informovali, že za přísných jakostních podmínek poskytujeme záruku, jak je popsaná v záruční příručce dodávané prodejcem produktů TGB. Naše skútry musí být pravidelně

Více

ú inn jší rozklad. Výkonné zachycování pyl, spór plísní a rozto. MC707VM-S, MC707VM-W 1ø220-240/220-230V 50/60Hz Kontrola p ibaleného p íslušenství.

ú inn jší rozklad. Výkonné zachycování pyl, spór plísní a rozto. MC707VM-S, MC707VM-W 1ø220-240/220-230V 50/60Hz Kontrola p ibaleného p íslušenství. MODEL Výkonné odstranní pach jejich rychlým rozkladem Rychlý rozklad formaldehydu a dalších molekul, které stále znovu vznikají, jejich úinným rozkladem na výstupu z trsových výboj. (Trsový výboj šumí,

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

Vše, co musíte vědět o PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE Údržba a pravidelné prohlídky jsou základním předpokladem pro správné fungování Vašeho vozidla. Pro zachování

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Prmyslový vai MEGA ZEUS (Vulcano 301)

Prmyslový vai MEGA ZEUS (Vulcano 301) MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Prmyslový vai MEGA ZEUS (Vulcano 301) Prmyslový vai TRINO Typ VP02001 Typ VP02006 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více