K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek"

Transkript

1 270 K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek Diana SVOBODOVÁ Abstrakt Příspěvek se zabývá nástinem výzkumu jazykové, kulturně-historické a psychologické recepce a adaptace cizojazyčných lexikálních přejímek a různorodých faktorů ovlivňujících tyto procesy. Je zaměřen na dvojice a skupiny synonym, u nichž je jedním prvkem slovo synchronicky cizí a druhým jeho domácí ekvivalent nebo ekvivalenty. Vychází z hypotézy, že forma slova není pro jeho fungování v jazyce neutrální, neboť cizí forma vyvolává jiné asociace než domácí nebo dobře asimilovaná forma, přičemž rozdíly asociací mohou ovlivnit jiný sémantický vývoj cizojazyčných přejímek než jejich domácích ekvivalentů. Kľíčová slova Lexikum, přejímání, formální adaptace, synonyma, sémantický význam přejímek Kontakt Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Tento příspěvek byl vytvořen v rámci grantového projektu NCN Adaptace, percepce a recepce cizích slov v polském a českém jazyce. Jazykové, psychologické a historickokulturní podmínky (DEC-2011/03/B/HS2/02279) APPROVAL (Adaptation, Perception and Reception of Verbal Loans). 1 Aspekty hodnocení lexikálních přejímek Přejímání cizojazyčných prostředků (zejména lexikálních) do značné míry ovlivnilo vývoj všech moderních jazyků. Přestože historie těchto jazyků může být odlišná a míra internacionalizace jejich lexika různá, u všech lze z obecného hlediska stanovit faktory, jejichž vliv na přejímání představuje prostor pro výzkumy nejen lingvistické. Jedním z klíčových aspektů integrace přejímek je jejich kompatibilita s potřebou zachování struktury a identity cílového jazyka, a tedy i otázka optimální míry přejímání (srov. Dolník, 2010), kde se vedle názorů tolerantních mohou více či méně projevovat i ochranářské, příp. puristické postoje nejen lingvistů, ale i běžných uživatelů, u nichž souvisí se subjektivními pocity, označovanými také jako prožívání jazyka, případně nepřesně v určité významové výseči jako jazykový cit. Už mnohokrát bylo historií ověřeno, že jak přemíra cizích prostředků, tak jejich odmítání jsou neuvážené, neboť obojí odporuje zásadám rozvoje systému ja-

2 Registre jazyka a jazykovedy 271 zyka. Tradičně se konstatuje, že tam, kde je užití cizojazyčných prostředků (včetně těch nejnovějších) funkční, jsou na místě a akceptovatelné a naopak v situacích, kde jsou nefunkční, event. kde je český ekvivalent nebo starší přejímka skutečně vhodnější, je na místě chápat je jako módní, exkluzivní, silně stylově příznakové apod., případně je odmítat. Interpretace funkčnosti konkrétních prostředků se však nemusejí překrývat ani z hlediska názorů jednotlivých uživatelů, ani z pohledu komunikačního, motivačního a dalších. Za základní aspekt posuzování funkčnosti považujeme možnost výrazových variací, resp. synonymického odstiňování a diferenciace jazykových prostředků (včetně specifických nuancí a stylistických variant). Vždy je však třeba si uvědomovat jejich kontextové vazby a také to, zda se jimi vyjadřování synonymizuje, nebo pouze dubluje. V reálných komunikačních situcích hraje roli také srozumitelnost přejímek jako podmínka efektivity komunikace a z hlediska psycholingvistického také expektace, kdy je v určitých situacích očekáván jistý druh a podoba jazykového kódu (Čechová, 2003). 2 Konkurence a koexistence prostředků přejatých a domácích Přejímání je vždy selektivní: podnětem, resp. motivujícím faktorem je obvykle mezera (hole, gap) v přijímajícím jazyce, jež vychází z komunikačních potřeb uživatelů a nutnosti pojmenovat daný denotát. Pokud systém cílového jazyka potřebným jazykovým prostředkem nedisponuje, lze buď využít prostředky domácí (slovotvorné, sémantické atd.), nebo je tento prostředek přejat z jazyka jiného. Zajímavým fenoménem je však přetrvávající koexistence synonymních dvojic či skupin slov přejatých a domácích, kdy byla přejímka adoptována nehledě na existenci vhodného domácího výrazu. Vysvětlením může být např. neochota či lenost uživatelů hledat či tvořit domácí ekvivalenty v okamžiku, kdy se nabízí převzetí slova cizího. Zřejmé ovšem je, že u některých slov se tato lenost projevuje, zatímco u jiných ne pak je třeba zkoumat její psychologické mechanismy. U lexémů zřetelně mezinárodního charakteru se jakékoli nacionalizačně-substituční snahy jeví jako zbytečné, příp. kontraproduktivní, jestliže by neodpovídaly přirozenému vývoji moderního jazyka. Je však také třeba uvažovat o tom, že i v samotné cizí formě může být něco, co usnadňuje převzetí a adaptaci jazykového prostředku a také jeho setrvání v lexiku cílového jazyka. Na průběhu a výsledku adaptačních procesů se nicméně podílí i řada dalších ovlivňujících faktorů, zejména stáří přejetí (čím delší doba uplyne, tím je větší pravděpodobnost plného zdomácnění, ale není to pravidlem), typová vzdálenost výchozího a přijímajícího jazyka (projevující se často v nekompatibilitě přejímky ve smyslu ortoepickém, ortografickém a gramatickém), slovotvorné vlastnosti (derivační, příp. kompoziční potencialita a operativnost), druh slova (např. rozdíl konkrét a abstrakt), frekvence užití (čím je vyšší, tím probíhá adaptace rychleji), sémantická závažnost a ustálenost významu, oblast užití a typ

3 272 K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek uživatelů (z faktorů sociolingvistických hraje největší roli vzdělání uživatelů, a to jazykové i všeobecné, dále věk, profese, zájmy apod.). 3 Vliv formy na hodnocení přejímek Skutečnost, že některé jazykové prostředky mohou lépe vyhovovat sémantickým funkcím z důvodu své formy, odporuje do jisté míry zavedeným teoriím o arbitrárním vztahu mezi formou a významem v jazyce (srov. např. Saussure, 1983, Hockett, 1960), které počítají s existencí konvencionalizace, tedy stabilizace jazykové struktury cestou užívání v lingvistických interakcích. Některé psychologické výzkumy však posilují dřívější domněnky, že výběr jazykového prostředku v procesu uzuální konvencionalizace může být do jisté míry ovlivněn vzájemným souladem formy a významu slova. V této souvislosti se uvádí termín phonoaesthesia ve smyslu přirozené asociace zkušeností evokovaných formou a významem jazykového prostředku (jako příklady bývají uváděny anglické výrazy slip, slippery, slide, slither, sleazy, navozující asociace vlhkosti, mazlavosti, tedy nepříjemné, negativní konotace). Tyto zkušenosti mohou být evokovány percepčními vlastnostmi hlásek ve slově nebo jinými vlastnostmi formy a mohou být i mezijazykové (např. zadní vokály ve spojení se znělými konsonanty k naznačení velké velikosti apod., srov. Sapir, 1929, Thorndike, 1945, Ultan, 1978). V minulosti podceňovaná ikonicita formy a jazykový symbolismus jsou v posledních 20 letech (po období převládajících názorů generativních) v lingvistice znovu zkoumány, některé studie např. spojují způsob výslovnosti (obtížnost, úsilí) s hodnocením slova ve smyslu jeho novosti a nezvyklosti. Podle Rebera a kol. (2004) je snadnost a plynulost artikulační realizace vnímána jako pozitivní, zatímco Song a Schwartz (2009) uvádějí, že objekty, jejichž pojmenování je obtížné vyslovit, mají tendenci být asociovány s vyšším rizikem (ať už chtěným, nebo nechtěným). Vzrůstá také shoda na tom, že formy slov usnadňují procesy učení (Nygaard, 2009), což platí i pro formy cizojazyčné, a to jak pro dospělé, tak pro děti. Vysoká míra arbitrárnosti v jazycích samozřejmě existuje, nicméně o zvukovém symbolismu je třeba uvažovat zejména ve smyslu omezování možných forem ve vztahu k jejich sémantickému obsahu, nikoli jejich determinaci. Jako exkluzívní, příznakové se z tohoto hlediska v důsledku své hláskové skladby nepochybně jeví v češtině například přejaté výrazy absurdní, agresor, charitativní, drastický, expert, exploze, fenomenální, gigantický, optimální, stimulovat, terapeuticný, toxický apod. ve srovnání se svými domácími protějšky nesmyslný, útočník, dobročinný, bezohledný, odborník, výbuch, neobyčejný, obrovský, nejlepší, povzbuzovat, léčebný a jedovatý. 4 Projekt APPROVAL Na výzkum faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizích slov v jazyce je zaměřen právě probíhající projekt NCN: 2011/03B/HS2/02279 APPROVAL (Adaptation,

4 Registre jazyka a jazykovedy 273 Perception and Reception of Verbal Loans) s názvem Adaptace, percepce a recepce cizích slov v polském a českém jazyce. Jazykové, psychologické a historicko-kulturní podmínky (http://www.approval.uw.edu.pl), zaměřující se na srovnání percepce synonymických řad slov přejatých a domácích v polštině a v češtině. Vychází z předpokladu, že tyto faktory jsou různorodé: mohou souviset s lidskou percepcí, a být tedy mírně kulturně podmíněné, nebo mohou vyplývat ze struktury daného jazyka, z jazykové tradice národa, který ho užívá, nebo otevřenosti cizím vlivům. V první fázi řešení projektu byl proveden systematický výzkum lexikálních dvojic, resp. řetězců, u nichž je jedním prvkem slovo synchronicky cizí a druhým jeho domácí synonymum nebo synonyma, a také variant jednoho přejatého slova, lišících se stupněm adaptace. Vycházíme z hypotézy, že forma slova není pro jeho fungování v jazyce neutrální. Cizí forma zejména vyvolává jiné asociace než domácí nebo dobře asimilovaná forma (srov. např. devastovat ničit // dewastować niszczyć, konzultant poradce // konsultant doradca, korumpovat podplácet // korumpować przekupywać, / mail / mejl, jeansy džínsy / džíny // dżinsy), přičemž rozdíly asociací mohou ovlivnit jiný sémantický vývoj cizojazyčných přejímek než jejich domácích ekvivalentů, nebo mohou adaptaci přejímek brzdit. Psycholingvistickými metodami bude zkoumána recepce slov synchronicky cizích v porovnání se slovy domácími a výsledky budou posouzeny v kontextu dosavadních zjištění týkajících se recepce slov, která se pozorovaným osobám jeví jako povědomá nebo neznámá. V první fázi budou shromážděny volné asociace s jedním a druhým slovem z dvojice pro definování sémantických rozměrů, jimiž se tato slova mohou lišit. Poté bude velikost rozdílů u jednotlivých rozměrů vybraných v první fázi a rozměrů identifikovaných v jazykovědných studiích definována metodou Osgoodova sémantického diferenciálu. Na závěr bude existence těchto rozdílů ověřována v přirozených situacích, v nichž slova, na něž je výzkum zaměřen, budou použita ve svých obvyklých kontextech. Souběžně s výzkumem percepce jsou prováděny korpusové analýzy recepce a adaptace cizích slov v polském a českém jazyce. Tyto jazyky jsou si strukturně podobné, ale jejich historie je odlišná a rozdílné historické zkušenosti vedly k tomu, že jejich uživatelé mají k cizojazyčným přejímkám jiný vztah. Zvláštní pozornost si pak zasluhují přejímky, kterými jsou slova zdánlivě zbytečná, tzn. taková, která mají v cílových jazycích své ekvivalenty (např. kuriozita zvláštnost // kuriozum osobliwość) a prokazují, že cizí slova nejsou funkčně rovnocenná svým domácím protějškům. V řetězcích typu de facto ve skutečnosti // w rzeczywistości, infekce nákaza // infekcja zakażenie, stimulovat povzbuzovat // stymulować pobudzać, symptom příznak / projev // symptom objaw, terapeutický léčebný // terapeutyczny leczniczy nebo toxický jedovatý / otravný // toksyczny trujący se nabízí příznak terminologického, knižního, příp. citátového charakteru přejímek, ale i z forem těchto slov je zřejmé, že asociace

5 274 K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek nejsou stejné jako u domácích ekvivalentů a jejich sémantická pole se překrývají jen částečně. Zajímavé jsou i případy, kdy se cizí prvky vzpírají asimilačním procesům (jazz džez // jazz dżez, dealer dýler / díler // dealer diler) pokud cizojazyčné výrazy existují ve více formách, je velmi pravděpodobné, že budou z hlediska příznakovosti rozlišeny a některá z forem (ovšem často rozdílně v závislosti na konkrétním kontextu) bude hodnocena jako stylově příznaková. O nerovnoměrnosti jejich výskytu svědčí také zastoupení v korpusech v případě češtiny v ČNK (SYN: jazz : džez 746, dealer : díler 7 : dýler 14). Také se nabízí srovnání u tzv. smíšených synonymních řad, zahrnujících cizojazyčné přejímky na různých stupních adaptace a jejich domácí ekvivalent nebo ekvivalenty, např. businessman byznysman byznysmen obchodník // businessman biznesmen przedsiębiorca. 5 Závěr Lexikální synonyma a varianty se od sebe odlišují mnohem více, než se obvykle připouští. Dokonce i v případech, kdy mají tentýž designační význam, mohou se jiné rozdíly, kterými se liší, promítat do jejich různého použití v jazyce a do jejich odlišného vývoje. Rozdíly je třeba hledat nejen v sémantice slov, ale rovněž v jejich vlastnostech emotivních, asociačních, kolokačních, stylistických, strukturních, etymologických apod. Do studie byly zahrnuty synonymické dvojice tvořené přejatým výrazem a jeho domácím ekvivalentem a dvojice složené ze dvou variant přejatých slov: asimilované a neasimilované formy. Tradiční odpovědi byly hledány u společensko-kulturních jevů, jako například jazyková móda a snobismus, ale neméně důležité jsou psychologické faktory. Cílem psycholingvistické části projektu je zjistit, jaké faktory percepční a pojmové zásadním způsobem diferencují přejatá slova a jejich synonyma v rodném jazyce a stejná otázka se týká ortografických variant přejatých slov. Vždy je však nezbytné vycházet z existujícího úzu různých typů komunikačních prostředí a mít na zřeteli faktory lingvistické i extralingvistické, neboť se jedná o oblast, v níž dochází k mísení mnoha vlivů. Seznam bibliografických odkazů: ČECHOVÁ, M.: Vztah příznakovosti a bezpříznakovosti k centrálnosti a perifernosti v jazyce a stylu. [The relation of markedness and non-markedness to centrality and peripherity in language and style.] In: Okraj a střed v jazyce a literatuře. Eds. M. Čechová D. Moldanová Z. Millerová. Ústí nad Labem: UJEP 2003, s Český národní korpus SYN. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. [Cit ] Dostupné na internetu: <http://www.korpus.cz>. DOLNÍK, J.: Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu). [Theory of literary language (with a view to literary Slovak language).] Bratislava: Veda s. FIDLEROVÁ, M.: Zvukový symbolismus v češtině (na pozadí japonštiny a jiných jazyků). [Sound symbolism in Czech (in the background of Japanese and other languages).] In: Češ-

6 Registre jazyka a jazykovedy 275 tina univerzália a specifika 5. Eds. Z. Hladká P. Karlík. Praha: Nakladatelství LN 2004, s HOCKETT, Ch. F.: The Origin of Speech. In: Scientific American, 1960, roč. 115, č. 203, s NYGAARD, L. C. HEROLD, D. S. NAMY, L. L.: The semantics of prosody: Acoustic and perceptual evidence of prosodic correlates to word meaning. In: Cognitive Science, 2009, roč. 33, č. 1, s RĄCZASZEK-LEONARDI, J.: Studying the semantics of loanwords which have near synonyms in the host language: Psycholinguistic and multidimensional corpus representation methods. [Cit ] Dostupné na internetu: <http://www.approval.uw.edu.pl/cs/ publikacje> REBER, R. SCHWARZ, N. WINKIELMAN, P.: Processing fluency and aesthetic pleasure: Is beauty in the perceiver s processing experience? In: Personality and Social Psychology Review, 2004, roč. 8, č. 4, s SAPIR, E.: A study in phonetic symbolism. In: Journal of Experimental Psychology, 1929, roč. 12, č. 3, s SAUSSURE, F.: A Course in General Linguistics. London: Duckworth s. SONG, H. SCHWARZ, N.: If it s difficult to pronounce, it must be risky: Fluency, familiarity, and risk perception. In: Psychological Science, 2009, roč. 20, č. 2, s SVOBODOVÁ, D.: Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem. [Aspects of evaluation of borrowings: between trendiness and standard.] Ostrava: Ostravská univerzita s. THORNDIKE, E. L.: On Orr s hypothesis concerning front and back vowels. In: British Journal of Psychiatry, 1945, roč. 91, č. 382, s ULTAN, R.: Size-sound symbolism. In: Universals of human language. Eds. J. H. Greenberg C. A. Ferguson E. A. Moravcsik. Stanford, CA: Stanford University Press 1978, s Resumé On the research of factors influencing the reception and adaptation of loanwords The text deals with research into the linguistic, cultural-historical and psychological reception and adaptation of lexical loanwords and the various factors influencing these processes. On the basis of introduction of the main aims of the APPROVAL project it concentrates on the synonymic pairs or groups of borrowings and their native equivalents and discusses the hypothesis that the form of a word is not neutral from the point of view of language functions: a foreign ( alien ) form is connected with different associations than a native or deeply assimilated form, and these differences influence the semantic development of lexical borrowings in the target languages.

Čeština cílový jazyk a korpusy

Čeština cílový jazyk a korpusy TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra českého jazyka a literatury Karel Šebesta Svatava Škodová a kolektiv Čeština cílový jazyk a korpusy Liberec 2012 Tato

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Disertační práce Brno 2012 Školitel: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. Vypracovala:

Více

NOVÉ TRENDY VE VYUČOVÁNÍ KULTUŘE

NOVÉ TRENDY VE VYUČOVÁNÍ KULTUŘE NOVÉ TRENDY VE VYUČOVÁNÍ KULTUŘE Krystyna Heinz, Irena Orszulik Klíčová slova: postmodernismus, jazyk hodnot, pragmatika, interkulturní kompetence, interakce, zdvořilost, kultura, kulturní hodnoty, etika,

Více

PROBLEMATIKA ADAPTACE CIZÍCH SLOV V ČEŠTINĚ

PROBLEMATIKA ADAPTACE CIZÍCH SLOV V ČEŠTINĚ PROBLEMATIKA ADAPTACE CIZÍCH SLOV V ČEŠTINĚ Hanne-Lore Bobáková Klíčová slova v češtině: Interference, adaptace, cizí slovo, fonologie, morfologie, sémantika, ortografie, stylistika Klíčová slova v angličtině:

Více

Interkulturní komunikační kompetence: klasifikace modelů

Interkulturní komunikační kompetence: klasifikace modelů ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 29 47 TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ STUDIE Interkulturní komunikační kompetence: klasifikace modelů 29 Klára Kostková Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Abstrakt: Předložená

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie CIZOJAZYČNÁ ZPŮSOBILOST ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ NA ZAČÁTKU PROCESU OSVOJOVÁNÍ CIZÍHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE FOREIGN LANGUAGE

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Časopis Jazykovědného sdružení České republiky roč. LI 2014 č. 1 a 2 http://jazykovednesdruzeni.cz/jaz_akt.htm ISSN 1212-5326 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY ročník LI (2014),

Více

Adaptace barmských imigrantů na českou kulturu

Adaptace barmských imigrantů na českou kulturu Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Adaptace barmských imigrantů na českou kulturu Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Zdeňka Vykoukalová, Ph.D. Bc. Magda Pěnková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. Mgr. Eva Stránská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. Mgr. Eva Stránská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Eva Stránská Olomouc 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Genderové diference v mluveném a

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Jakékoliv užití tohoto díla podléhá autorskému zákonu a povinnosti užití platných citačních norem Diskriminace z důvodu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Rozvoj slovní zásoby žáků-imigrantů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc. Vypracovala: Petra

Více

FONEMATICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ A JEHO ROLE VE VÝVOJI GRAMOTNOSTI 1,2

FONEMATICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ A JEHO ROLE VE VÝVOJI GRAMOTNOSTI 1,2 FONEMATICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ A JEHO ROLE VE VÝVOJI GRAMOTNOSTI 1,2 Eliška Kulhánková, Gabriela Málková Abstrakt Obecně se soudí, že dítě se začíná učit číst a psát tehdy, když nastoupí do první třídy. Nicméně

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

Autorovy role a funkce zájmen v první osobě v odborných článcích anglofonních a českých lingvistů

Autorovy role a funkce zájmen v první osobě v odborných článcích anglofonních a českých lingvistů ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII 96, 2014, Č. 1, S. 42 57 Autorovy role a funkce zájmen v první osobě v odborných článcích anglofonních a českých lingvistů Olga Dontcheva-Navratilova (Brno) AUTHORIAL ROLES

Více

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Práce srovnává QOL českých rodin žijících ve městě

Více

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky Diplomová práce Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Teacher

Více

PHENOMENON OF SYMPTOMATIC SPEECH DISORDERS OF PEOPLE WITH SENSORY DISABILITY FROM THE POINT OF VIEW OF SPEECH THERAPISTS

PHENOMENON OF SYMPTOMATIC SPEECH DISORDERS OF PEOPLE WITH SENSORY DISABILITY FROM THE POINT OF VIEW OF SPEECH THERAPISTS Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2015, roč. 5, č. 2, s. 79 97 Empirická studie H, A., S, K. 2015. Fenomén symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením z pohledu logopedů. Lifelong

Více

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Obor: Pastorační a sociální práce Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení Vypracovala: Vedoucí práce: Natálie

Více

Usta ad Albim BOHEMICA

Usta ad Albim BOHEMICA Usta ad Albim BOHEMICA rok 2012 ročník XII, číslo 2 ISSN 1802-825X Adresa redakce: Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra bohemistiky České mládeže 8 400 96 Ústí nad Labem

Více

Možnosti automatické detekce plagiátů

Možnosti automatické detekce plagiátů VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Možnosti automatické detekce

Více

Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny *

Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny * Radek Čech Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny * Several theoretical and methodological notes on the Grammar of Contemporary Czech ABSTRACT: The article is concerned

Více

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Olomouc 2012 Oponenti:

Více

Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv. a g i b DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY

Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv. a g i b DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY Didaktika èeského jazyka s komunikaèními prvky Jana Svobodová a kolektiv d didaktika d aa idaktika didaktika e a g i b d id akti ka a DIDAKTIKA ÈESKÉHO JAZYKA S KOMUNIKAÈNÍMI PRVKY DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Klady a zápory anglických mateřských škol v Praze Bakalářská práce. Lenka Zozuláková Učitelství pro mateřské školy

Západočeská univerzita v Plzni. Klady a zápory anglických mateřských škol v Praze Bakalářská práce. Lenka Zozuláková Učitelství pro mateřské školy Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Klady a zápory anglických mateřských škol v Praze Bakalářská práce Lenka Zozuláková Učitelství pro mateřské školy Vedoucí práce: Mgr.

Více

Význam preprimární výuky anglického jazyka. Veronika Krejčí

Význam preprimární výuky anglického jazyka. Veronika Krejčí Význam preprimární výuky anglického jazyka Veronika Krejčí Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá preprimární výukou anglického jazyka z hlediska jejího významu. Jelikož se toto

Více

Sociální práce s vybranými skupinami klientů

Sociální práce s vybranými skupinami klientů E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í M i r o

Více

O jazycích v roli lingua franca (se zvláštním zřetelem k angličtině)

O jazycích v roli lingua franca (se zvláštním zřetelem k angličtině) časopis pro moderní filologii 95, 2013, č. 2, s. 129 140 O jazycích v roli lingua franca (se zvláštním zřetelem k angličtině) Tamah Sherman (Praha) On Languages (Especially English) as Lingua Francas This

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Katedra biblických věd

Katedra biblických věd Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce 2009 Tereza Pospíšilová Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více