K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek"

Transkript

1 270 K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek Diana SVOBODOVÁ Abstrakt Příspěvek se zabývá nástinem výzkumu jazykové, kulturně-historické a psychologické recepce a adaptace cizojazyčných lexikálních přejímek a různorodých faktorů ovlivňujících tyto procesy. Je zaměřen na dvojice a skupiny synonym, u nichž je jedním prvkem slovo synchronicky cizí a druhým jeho domácí ekvivalent nebo ekvivalenty. Vychází z hypotézy, že forma slova není pro jeho fungování v jazyce neutrální, neboť cizí forma vyvolává jiné asociace než domácí nebo dobře asimilovaná forma, přičemž rozdíly asociací mohou ovlivnit jiný sémantický vývoj cizojazyčných přejímek než jejich domácích ekvivalentů. Kľíčová slova Lexikum, přejímání, formální adaptace, synonyma, sémantický význam přejímek Kontakt Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Tento příspěvek byl vytvořen v rámci grantového projektu NCN Adaptace, percepce a recepce cizích slov v polském a českém jazyce. Jazykové, psychologické a historickokulturní podmínky (DEC-2011/03/B/HS2/02279) APPROVAL (Adaptation, Perception and Reception of Verbal Loans). 1 Aspekty hodnocení lexikálních přejímek Přejímání cizojazyčných prostředků (zejména lexikálních) do značné míry ovlivnilo vývoj všech moderních jazyků. Přestože historie těchto jazyků může být odlišná a míra internacionalizace jejich lexika různá, u všech lze z obecného hlediska stanovit faktory, jejichž vliv na přejímání představuje prostor pro výzkumy nejen lingvistické. Jedním z klíčových aspektů integrace přejímek je jejich kompatibilita s potřebou zachování struktury a identity cílového jazyka, a tedy i otázka optimální míry přejímání (srov. Dolník, 2010), kde se vedle názorů tolerantních mohou více či méně projevovat i ochranářské, příp. puristické postoje nejen lingvistů, ale i běžných uživatelů, u nichž souvisí se subjektivními pocity, označovanými také jako prožívání jazyka, případně nepřesně v určité významové výseči jako jazykový cit. Už mnohokrát bylo historií ověřeno, že jak přemíra cizích prostředků, tak jejich odmítání jsou neuvážené, neboť obojí odporuje zásadám rozvoje systému ja-

2 Registre jazyka a jazykovedy 271 zyka. Tradičně se konstatuje, že tam, kde je užití cizojazyčných prostředků (včetně těch nejnovějších) funkční, jsou na místě a akceptovatelné a naopak v situacích, kde jsou nefunkční, event. kde je český ekvivalent nebo starší přejímka skutečně vhodnější, je na místě chápat je jako módní, exkluzivní, silně stylově příznakové apod., případně je odmítat. Interpretace funkčnosti konkrétních prostředků se však nemusejí překrývat ani z hlediska názorů jednotlivých uživatelů, ani z pohledu komunikačního, motivačního a dalších. Za základní aspekt posuzování funkčnosti považujeme možnost výrazových variací, resp. synonymického odstiňování a diferenciace jazykových prostředků (včetně specifických nuancí a stylistických variant). Vždy je však třeba si uvědomovat jejich kontextové vazby a také to, zda se jimi vyjadřování synonymizuje, nebo pouze dubluje. V reálných komunikačních situcích hraje roli také srozumitelnost přejímek jako podmínka efektivity komunikace a z hlediska psycholingvistického také expektace, kdy je v určitých situacích očekáván jistý druh a podoba jazykového kódu (Čechová, 2003). 2 Konkurence a koexistence prostředků přejatých a domácích Přejímání je vždy selektivní: podnětem, resp. motivujícím faktorem je obvykle mezera (hole, gap) v přijímajícím jazyce, jež vychází z komunikačních potřeb uživatelů a nutnosti pojmenovat daný denotát. Pokud systém cílového jazyka potřebným jazykovým prostředkem nedisponuje, lze buď využít prostředky domácí (slovotvorné, sémantické atd.), nebo je tento prostředek přejat z jazyka jiného. Zajímavým fenoménem je však přetrvávající koexistence synonymních dvojic či skupin slov přejatých a domácích, kdy byla přejímka adoptována nehledě na existenci vhodného domácího výrazu. Vysvětlením může být např. neochota či lenost uživatelů hledat či tvořit domácí ekvivalenty v okamžiku, kdy se nabízí převzetí slova cizího. Zřejmé ovšem je, že u některých slov se tato lenost projevuje, zatímco u jiných ne pak je třeba zkoumat její psychologické mechanismy. U lexémů zřetelně mezinárodního charakteru se jakékoli nacionalizačně-substituční snahy jeví jako zbytečné, příp. kontraproduktivní, jestliže by neodpovídaly přirozenému vývoji moderního jazyka. Je však také třeba uvažovat o tom, že i v samotné cizí formě může být něco, co usnadňuje převzetí a adaptaci jazykového prostředku a také jeho setrvání v lexiku cílového jazyka. Na průběhu a výsledku adaptačních procesů se nicméně podílí i řada dalších ovlivňujících faktorů, zejména stáří přejetí (čím delší doba uplyne, tím je větší pravděpodobnost plného zdomácnění, ale není to pravidlem), typová vzdálenost výchozího a přijímajícího jazyka (projevující se často v nekompatibilitě přejímky ve smyslu ortoepickém, ortografickém a gramatickém), slovotvorné vlastnosti (derivační, příp. kompoziční potencialita a operativnost), druh slova (např. rozdíl konkrét a abstrakt), frekvence užití (čím je vyšší, tím probíhá adaptace rychleji), sémantická závažnost a ustálenost významu, oblast užití a typ

3 272 K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek uživatelů (z faktorů sociolingvistických hraje největší roli vzdělání uživatelů, a to jazykové i všeobecné, dále věk, profese, zájmy apod.). 3 Vliv formy na hodnocení přejímek Skutečnost, že některé jazykové prostředky mohou lépe vyhovovat sémantickým funkcím z důvodu své formy, odporuje do jisté míry zavedeným teoriím o arbitrárním vztahu mezi formou a významem v jazyce (srov. např. Saussure, 1983, Hockett, 1960), které počítají s existencí konvencionalizace, tedy stabilizace jazykové struktury cestou užívání v lingvistických interakcích. Některé psychologické výzkumy však posilují dřívější domněnky, že výběr jazykového prostředku v procesu uzuální konvencionalizace může být do jisté míry ovlivněn vzájemným souladem formy a významu slova. V této souvislosti se uvádí termín phonoaesthesia ve smyslu přirozené asociace zkušeností evokovaných formou a významem jazykového prostředku (jako příklady bývají uváděny anglické výrazy slip, slippery, slide, slither, sleazy, navozující asociace vlhkosti, mazlavosti, tedy nepříjemné, negativní konotace). Tyto zkušenosti mohou být evokovány percepčními vlastnostmi hlásek ve slově nebo jinými vlastnostmi formy a mohou být i mezijazykové (např. zadní vokály ve spojení se znělými konsonanty k naznačení velké velikosti apod., srov. Sapir, 1929, Thorndike, 1945, Ultan, 1978). V minulosti podceňovaná ikonicita formy a jazykový symbolismus jsou v posledních 20 letech (po období převládajících názorů generativních) v lingvistice znovu zkoumány, některé studie např. spojují způsob výslovnosti (obtížnost, úsilí) s hodnocením slova ve smyslu jeho novosti a nezvyklosti. Podle Rebera a kol. (2004) je snadnost a plynulost artikulační realizace vnímána jako pozitivní, zatímco Song a Schwartz (2009) uvádějí, že objekty, jejichž pojmenování je obtížné vyslovit, mají tendenci být asociovány s vyšším rizikem (ať už chtěným, nebo nechtěným). Vzrůstá také shoda na tom, že formy slov usnadňují procesy učení (Nygaard, 2009), což platí i pro formy cizojazyčné, a to jak pro dospělé, tak pro děti. Vysoká míra arbitrárnosti v jazycích samozřejmě existuje, nicméně o zvukovém symbolismu je třeba uvažovat zejména ve smyslu omezování možných forem ve vztahu k jejich sémantickému obsahu, nikoli jejich determinaci. Jako exkluzívní, příznakové se z tohoto hlediska v důsledku své hláskové skladby nepochybně jeví v češtině například přejaté výrazy absurdní, agresor, charitativní, drastický, expert, exploze, fenomenální, gigantický, optimální, stimulovat, terapeuticný, toxický apod. ve srovnání se svými domácími protějšky nesmyslný, útočník, dobročinný, bezohledný, odborník, výbuch, neobyčejný, obrovský, nejlepší, povzbuzovat, léčebný a jedovatý. 4 Projekt APPROVAL Na výzkum faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizích slov v jazyce je zaměřen právě probíhající projekt NCN: 2011/03B/HS2/02279 APPROVAL (Adaptation,

4 Registre jazyka a jazykovedy 273 Perception and Reception of Verbal Loans) s názvem Adaptace, percepce a recepce cizích slov v polském a českém jazyce. Jazykové, psychologické a historicko-kulturní podmínky (http://www.approval.uw.edu.pl), zaměřující se na srovnání percepce synonymických řad slov přejatých a domácích v polštině a v češtině. Vychází z předpokladu, že tyto faktory jsou různorodé: mohou souviset s lidskou percepcí, a být tedy mírně kulturně podmíněné, nebo mohou vyplývat ze struktury daného jazyka, z jazykové tradice národa, který ho užívá, nebo otevřenosti cizím vlivům. V první fázi řešení projektu byl proveden systematický výzkum lexikálních dvojic, resp. řetězců, u nichž je jedním prvkem slovo synchronicky cizí a druhým jeho domácí synonymum nebo synonyma, a také variant jednoho přejatého slova, lišících se stupněm adaptace. Vycházíme z hypotézy, že forma slova není pro jeho fungování v jazyce neutrální. Cizí forma zejména vyvolává jiné asociace než domácí nebo dobře asimilovaná forma (srov. např. devastovat ničit // dewastować niszczyć, konzultant poradce // konsultant doradca, korumpovat podplácet // korumpować przekupywać, / mail / mejl, jeansy džínsy / džíny // dżinsy), přičemž rozdíly asociací mohou ovlivnit jiný sémantický vývoj cizojazyčných přejímek než jejich domácích ekvivalentů, nebo mohou adaptaci přejímek brzdit. Psycholingvistickými metodami bude zkoumána recepce slov synchronicky cizích v porovnání se slovy domácími a výsledky budou posouzeny v kontextu dosavadních zjištění týkajících se recepce slov, která se pozorovaným osobám jeví jako povědomá nebo neznámá. V první fázi budou shromážděny volné asociace s jedním a druhým slovem z dvojice pro definování sémantických rozměrů, jimiž se tato slova mohou lišit. Poté bude velikost rozdílů u jednotlivých rozměrů vybraných v první fázi a rozměrů identifikovaných v jazykovědných studiích definována metodou Osgoodova sémantického diferenciálu. Na závěr bude existence těchto rozdílů ověřována v přirozených situacích, v nichž slova, na něž je výzkum zaměřen, budou použita ve svých obvyklých kontextech. Souběžně s výzkumem percepce jsou prováděny korpusové analýzy recepce a adaptace cizích slov v polském a českém jazyce. Tyto jazyky jsou si strukturně podobné, ale jejich historie je odlišná a rozdílné historické zkušenosti vedly k tomu, že jejich uživatelé mají k cizojazyčným přejímkám jiný vztah. Zvláštní pozornost si pak zasluhují přejímky, kterými jsou slova zdánlivě zbytečná, tzn. taková, která mají v cílových jazycích své ekvivalenty (např. kuriozita zvláštnost // kuriozum osobliwość) a prokazují, že cizí slova nejsou funkčně rovnocenná svým domácím protějškům. V řetězcích typu de facto ve skutečnosti // w rzeczywistości, infekce nákaza // infekcja zakażenie, stimulovat povzbuzovat // stymulować pobudzać, symptom příznak / projev // symptom objaw, terapeutický léčebný // terapeutyczny leczniczy nebo toxický jedovatý / otravný // toksyczny trujący se nabízí příznak terminologického, knižního, příp. citátového charakteru přejímek, ale i z forem těchto slov je zřejmé, že asociace

5 274 K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek nejsou stejné jako u domácích ekvivalentů a jejich sémantická pole se překrývají jen částečně. Zajímavé jsou i případy, kdy se cizí prvky vzpírají asimilačním procesům (jazz džez // jazz dżez, dealer dýler / díler // dealer diler) pokud cizojazyčné výrazy existují ve více formách, je velmi pravděpodobné, že budou z hlediska příznakovosti rozlišeny a některá z forem (ovšem často rozdílně v závislosti na konkrétním kontextu) bude hodnocena jako stylově příznaková. O nerovnoměrnosti jejich výskytu svědčí také zastoupení v korpusech v případě češtiny v ČNK (SYN: jazz : džez 746, dealer : díler 7 : dýler 14). Také se nabízí srovnání u tzv. smíšených synonymních řad, zahrnujících cizojazyčné přejímky na různých stupních adaptace a jejich domácí ekvivalent nebo ekvivalenty, např. businessman byznysman byznysmen obchodník // businessman biznesmen przedsiębiorca. 5 Závěr Lexikální synonyma a varianty se od sebe odlišují mnohem více, než se obvykle připouští. Dokonce i v případech, kdy mají tentýž designační význam, mohou se jiné rozdíly, kterými se liší, promítat do jejich různého použití v jazyce a do jejich odlišného vývoje. Rozdíly je třeba hledat nejen v sémantice slov, ale rovněž v jejich vlastnostech emotivních, asociačních, kolokačních, stylistických, strukturních, etymologických apod. Do studie byly zahrnuty synonymické dvojice tvořené přejatým výrazem a jeho domácím ekvivalentem a dvojice složené ze dvou variant přejatých slov: asimilované a neasimilované formy. Tradiční odpovědi byly hledány u společensko-kulturních jevů, jako například jazyková móda a snobismus, ale neméně důležité jsou psychologické faktory. Cílem psycholingvistické části projektu je zjistit, jaké faktory percepční a pojmové zásadním způsobem diferencují přejatá slova a jejich synonyma v rodném jazyce a stejná otázka se týká ortografických variant přejatých slov. Vždy je však nezbytné vycházet z existujícího úzu různých typů komunikačních prostředí a mít na zřeteli faktory lingvistické i extralingvistické, neboť se jedná o oblast, v níž dochází k mísení mnoha vlivů. Seznam bibliografických odkazů: ČECHOVÁ, M.: Vztah příznakovosti a bezpříznakovosti k centrálnosti a perifernosti v jazyce a stylu. [The relation of markedness and non-markedness to centrality and peripherity in language and style.] In: Okraj a střed v jazyce a literatuře. Eds. M. Čechová D. Moldanová Z. Millerová. Ústí nad Labem: UJEP 2003, s Český národní korpus SYN. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. [Cit ] Dostupné na internetu: <http://www.korpus.cz>. DOLNÍK, J.: Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu). [Theory of literary language (with a view to literary Slovak language).] Bratislava: Veda s. FIDLEROVÁ, M.: Zvukový symbolismus v češtině (na pozadí japonštiny a jiných jazyků). [Sound symbolism in Czech (in the background of Japanese and other languages).] In: Češ-

6 Registre jazyka a jazykovedy 275 tina univerzália a specifika 5. Eds. Z. Hladká P. Karlík. Praha: Nakladatelství LN 2004, s HOCKETT, Ch. F.: The Origin of Speech. In: Scientific American, 1960, roč. 115, č. 203, s NYGAARD, L. C. HEROLD, D. S. NAMY, L. L.: The semantics of prosody: Acoustic and perceptual evidence of prosodic correlates to word meaning. In: Cognitive Science, 2009, roč. 33, č. 1, s RĄCZASZEK-LEONARDI, J.: Studying the semantics of loanwords which have near synonyms in the host language: Psycholinguistic and multidimensional corpus representation methods. [Cit ] Dostupné na internetu: <http://www.approval.uw.edu.pl/cs/ publikacje> REBER, R. SCHWARZ, N. WINKIELMAN, P.: Processing fluency and aesthetic pleasure: Is beauty in the perceiver s processing experience? In: Personality and Social Psychology Review, 2004, roč. 8, č. 4, s SAPIR, E.: A study in phonetic symbolism. In: Journal of Experimental Psychology, 1929, roč. 12, č. 3, s SAUSSURE, F.: A Course in General Linguistics. London: Duckworth s. SONG, H. SCHWARZ, N.: If it s difficult to pronounce, it must be risky: Fluency, familiarity, and risk perception. In: Psychological Science, 2009, roč. 20, č. 2, s SVOBODOVÁ, D.: Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem. [Aspects of evaluation of borrowings: between trendiness and standard.] Ostrava: Ostravská univerzita s. THORNDIKE, E. L.: On Orr s hypothesis concerning front and back vowels. In: British Journal of Psychiatry, 1945, roč. 91, č. 382, s ULTAN, R.: Size-sound symbolism. In: Universals of human language. Eds. J. H. Greenberg C. A. Ferguson E. A. Moravcsik. Stanford, CA: Stanford University Press 1978, s Resumé On the research of factors influencing the reception and adaptation of loanwords The text deals with research into the linguistic, cultural-historical and psychological reception and adaptation of lexical loanwords and the various factors influencing these processes. On the basis of introduction of the main aims of the APPROVAL project it concentrates on the synonymic pairs or groups of borrowings and their native equivalents and discusses the hypothesis that the form of a word is not neutral from the point of view of language functions: a foreign ( alien ) form is connected with different associations than a native or deeply assimilated form, and these differences influence the semantic development of lexical borrowings in the target languages.

Protetické v- v pražské mluvě. seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu

Protetické v- v pražské mluvě. seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu Protetické v- v pražské mluvě seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu Osnova shrnutí dosavadní literatury metodologie našeho výzkumu dosavadní výsledky Dosavadní literatura shrnuje James

Více

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz)

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Logický důsledek Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Úvod P 1 Logický důsledek je hlavním předmětem zájmu logiky. Je to relace mezi premisami a závěry logicky platných úsudků: v logicky platném úsudku závěr

Více

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém 37. setkání AUČCJ Praha 19. 5. 2012 Jaroslav Šimek jarasimek@centrum.cz Hláska foném

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

Akustické aplikace pro IB

Akustické aplikace pro IB Akustické aplikace pro IB Ondřej Jiříček jiricek@fel.cvut.cz Marek Brothánek, Vojtěch Jandák Akustické aplikace pro IB p.1/12 Hodnocení kvality zvuku Akustické aplikace pro IB p.2/12 Kvalita zvuku Zvuk

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na žáky ve

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie CHRÁSKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci, Česka Republika Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Úvod Zkoumání postojů bylo a

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

Sémantický web a extrakce

Sémantický web a extrakce Sémantický web a extrakce informací Martin Kavalec kavalec@vse.cz Katedra informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE Seminář KEG, 11. 11. 2004 p.1 Přehled témat Vize sémantického webu Extrakce informací

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ STUDIE Tematické oddělení B Strukturální politika a politika soudržnosti ANALÝZA AKADEMICKÉ A ODBORNÉ KARIÉRY ABSOLVENTŮ EVROPSKÝCH ŠKOL SHRNUTÍ KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 2008 CS Generální ředitelství pro

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení vyučování a hodnocení

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení vyučování a hodnocení Rejstřík A akčně zaměřený přístup 9 10 ALTE (Evropská asociace pro jazykové testování) XVIII, 244 257 audiovizuální recepce 71 autoři učebnic 143 B bibliografie všeobecná b. 199 204 b. vytváření stupnic

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

Zkoumání zvuků české španělštiny

Zkoumání zvuků české španělštiny Zkoumání zvuků české španělštiny Žďárek 22.11. 24.11. 2013 Štěpánka Čechová Ústav románských studií FF UK Osvojování španělských hlásek repertoár hlásek různé fonémy, různé fonetické realizace stejných

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY Datum konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Přednášející: Webové korpusy Aranea

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

zejména synonymie a antonymie, s odpovídajícím popisem gramatických vlastností

zejména synonymie a antonymie, s odpovídajícím popisem gramatických vlastností Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny: koncepční poznámky ke struktuře dat v novém DWS Pavla Kochová, Zdeňka Opavská 1. Úvod V oddělení současné lexikologie a lexikografie

Více

Architektura a pozemní stavitelství. Nízko energetické domy symbiosa s architekturou

Architektura a pozemní stavitelství. Nízko energetické domy symbiosa s architekturou Jiří Adámek Architecture And Structural Engineering Low - Energetic Houses - Connection With The Architecture 1. Introduction The article is absorbed in thought about the development of the low - energetic

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE Mgr. Barbora Štindlová, Ph. D., Mgr. Veronika Čurdová, Mgr. Petra Klimešová, Mgr. Eva Levorová ÚJOP UK, Praha Práce s chybou, Poděbrady

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Common Language Resources and Their Applications

Common Language Resources and Their Applications Common Language Resources and Their Applications http://clara.b.uib.no/ Markéta Lopatková Ústav formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze formální rámec

Více

POTŘEBA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO STUDENTY VŠ. Iva Kirovová VŠB-TUO Ekonomická fakulta Katedra managementu

POTŘEBA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO STUDENTY VŠ. Iva Kirovová VŠB-TUO Ekonomická fakulta Katedra managementu POTŘEBA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO STUDENTY VŠ Iva Kirovová VŠB-TUO Ekonomická fakulta Katedra managementu Nabídka předmětů Individuální rozvoj kariéry (IRK) Individuální hledisko Individual Career Development

Více

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5.

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. Primární a sekundární výskyt označující fráze Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. 2012 Russellovo rozlišení jména a popisu Označující fráze Primární a sekundární

Více

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA Barbora Štindlová Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy?! zvládání češtiny má pro integrační snahy zásadní význam největší rezervy nutné zvládnutí češtiny jako komunikačního

Více

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ THE ISSUE OF BROWNFIELDS IN TERMS OF THEIR SAFETY RISKS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Bc. Eliška Vítková vitkova.e@centrum.cz

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Komunitní školy v České republice

Komunitní školy v České republice Komunitní školy v České republice Příležitosti, výzvy a o tom, kde začít Marek Lauermann Pro potřeby projektu Cesty venkova CZ1.07/3.1.00/37.0094 Jak školy chápou pojem komunitní školy má společný základ

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

JAK VIDÍME SPISOVNOST V ČESKÉ REPUBLICE. Jana Svobodová

JAK VIDÍME SPISOVNOST V ČESKÉ REPUBLICE. Jana Svobodová JAK VIDÍME SPISOVNOST V ČESKÉ REPUBLICE Jana Svobodová Nejen v České republice, ale také v jiných evropských zemích se vedou diskuse o tom, zda spisovná (kulturní/standardní) podoba národního jazyka má

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Specializované korpusy mluveného jazyka - jejich tvorba a využití

Specializované korpusy mluveného jazyka - jejich tvorba a využití Specializované korpusy mluveného jazyka - jejich tvorba a využití Karolína Vyskočilová 34. Žďárek, Poděbrady, 2. 4. května 2014 vyskoczilova@seznam.cz Obsah příspěvku korpusy čeština v zahraničí BANÁT

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

DEFINICE PODLE TZURIELA

DEFINICE PODLE TZURIELA DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ DEFINICE PODLE TZURIELA způsob diagnostiky, jež se uskutečňuje prostřednictvím aktivního učení, sleduje vnímání dítěte, jeho učení, přemýšlení a řešení problémů Celý proces se zaměřuje

Více

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 O B S A H Úvodem 1. část : VÝZKUMNÉ ÚKOLY, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11 Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 Pracovníci vysokých Skol. Pokus o

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně. Lukáš Vavrečka

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně. Lukáš Vavrečka Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně Lukáš Vavrečka Bakalářská práce 2009 University of Pardubice Faculty of Arts and Philosophy Franz Kafka: The Conception of

Více

současný neformální mluvený jazyk (komunikace v rodině nebo mezi přáteli), včetně propojení přepisu se zvukem;

současný neformální mluvený jazyk (komunikace v rodině nebo mezi přáteli), včetně propojení přepisu se zvukem; NABÍDKOVÝ LIST Ústav Českého národního korpusu Filozofická fakulta UK v Praze www.korpus.cz Odborné zaměření Český národní korpus je akademický projekt při FF UK, který se dlouhodobě soustředí na sběr,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Přehled modelů reputace a důvěry na webu

Přehled modelů reputace a důvěry na webu Přehled modelů reputace a důvěry na webu Jiří Vaňásek Ing. Ladislav Beránek Školní rok: 2008-09 Abstrakt V online systémech se musíme spoléhat na mechanismy implementované v rámci daného systému, na reputační

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák

ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák Anotace Pro objektivní pohled na atraktivitu lidského obličeje jsou využívány metody, které hodnotí

Více

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy Ekonometrická analýza proces, skládající se z následujících fází: a) specifikace b) kvantifikace c) verifikace d) aplikace Postupné zpřesňování jednotlivých

Více

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy 16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov 2. 4. září 2008 Zdeněk Vašíček Priorita výuky

Více

1. Přehled cizojazyčných a vícejazyčných korpusů

1. Přehled cizojazyčných a vícejazyčných korpusů 1. Přehled cizojazyčných a vícejazyčných korpusů typy korpusů a možnosti jejich využití 2. Nová verze korpusu InterCorp (prosinec 2014) nové jazyky a texty lemmatizace a značkování 3. Webové korpusy srovnatelné

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY NESLYŠÍCÍHO UČITELE 1.STUPNĚ NA KATEDŘE MATEMATIKY PDF UP V OLOMOUCI

ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY NESLYŠÍCÍHO UČITELE 1.STUPNĚ NA KATEDŘE MATEMATIKY PDF UP V OLOMOUCI ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY NESLYŠÍCÍHO UČITELE 1.STUPNĚ NA KATEDŘE MATEMATIKY PDF UP V OLOMOUCI ANNA ŠARÁTKOVÁ Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Žižkovo náměstí

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu Markéta Pytlíková Lingvistika Praha 2014 11. 4. 2014 ÚJČ AV ČR pytlikova@ujc.cas.cz Atribuce překladového textu Atribuce

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE Na str. 12 upravuji bibliografický údaj citace na Malach, 1993, cit. dle Kalhous - Obst, 2009: 338 339. Upravuji

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Pojetí rizika u mladých řidičů

Pojetí rizika u mladých řidičů Pojetí rizika u mladých řidičů PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Riziko nový koncept? Souvislosti Objektivně popsané Teorie hodnot a očekávání (Rotter 1982, 1954), pojetí anomické

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

Stínování a jeho vliv na sluchovou percepci

Stínování a jeho vliv na sluchovou percepci Stínování a jeho vliv na sluchovou percepci Miroslav Bielik, DiS., B.A. Filip Hanusek Kristýna Šiková Jana Škrobánková Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz Anotace: E. Colin Cherry provedl

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více