Úvodní slovo ředitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitele"

Transkript

1

2

3 Obsah: Úvodní slovo ředitele 3 Slovo předsedy Dozorčí rady 4 Základní informace o podniku 5 Historický a budoucí vývoj podnikatelské činnosti 6 Vývoj technologií a výrobků 8 Systém zabezpečení jakosti a certifikace 10 Rozvoj informačních technologií 11 Personální a sociální vývoj 12 Životní prostředí a ekologie 13 Zpráva auditora 14 Rozvaha v plném rozsahu 16 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 18 Příloha k účetní závěrce 19 Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce Výroční zpráva 2

4 Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti a hospodaření Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, státního podniku v roce Celý rok 2009 byl poznamenán celosvětovou hospodářskou krizí. Začátkem roku pokračoval propad civilní výroby, který se zastavil až v dubnu. Podnik musel přijímat celou řadu opatření v oblasti snížení nákladů. Tato opatření byla zaměřena do redukce počtu pracovníků, restrukturalizace podniku a snížení přímých režijních nákladů s cílem zabezpečit kladný hospodářský výsledek a udržet cash-flow. V závěru roku 2009 došlo v civilní výrobě k mírnému oživení. V oblasti speciální výroby nedošlo k výraznému poklesu, podnik měl dostatek zakázek, a to především v oblasti oprav automobilní techniky včetně nástaveb a výroby ACHR - 90 M. Velmi důležitou událostí pro podnik bylo podepsání smlouvy s General Dynamics na vývoj, výrobu, zabezpečení servisu a budoucích služeb pro obrněná kolová vozidla PANDUR v rámci projektu pro českou armádu. Jedná se o velmi významný mezinárodní projekt, který vytváří podmínky v oblasti dalšího rozvoje, a to jak ve vývojových projektech, tak ve výrobních činnostech. Podnik rovněž řeší další významné vývojové projekty pro Armádu České republiky. Rovněž byla věnována značná pozornost problematice kvality práce, podnik obhájil certifikát na ISO dle ČSN EN ISO 9001:2009. Podnik také získal nový certifikát opravňující k výrobě a opravám součástí podvozků a karosérií železničních kolejových vozidel dle ČSN EN Výsledky roku 2009 byly dosaženy za vysokého úsilí a nasazení pracovníků podniku. Za dosažené výsledky a pracovní nasazení jim děkuji. Za velmi dobrou spolupráci s pracovníky MO, členy dozorčí rady, obchodními partnery a financující bankou děkuji a velice si těchto vztahů vážím. V dalším období přeji všem zaměstnancům pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů. Ing. Adolf Veřmiřovský Ředitel podniku Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín státní podnik Úvodní slovo ředitele 3

5 Slovo předsedy Dozorčí rady Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, státní podnik k výsledkům dosaženým v roce 2009 Vážení obchodní přátelé, uzavíráme rok, který ve všech svých měsících kladl na pracovníky státního podniku náročné a ve velké míře i nestandardní požadavky. Před podnikem stály závažné úkoly: překonat období recese, ale současně zachovat schopnosti podniku, které budou potřebné a určující pro získávání zakázek v budoucím období prosperity. Dále v této složité době dokončit přípravu a zahájit výrobu obrněných transportérů Pandur II, a zejména vytvářet a zajišťovat podmínky ke sloučení se státním podnikem VOP-026 Šternberk. Při zajišťování těchto priorit bylo také nutno plnit každodenní úkoly při průběžném plnění zakázek pro Armádu České republiky po stránce dodržování termínů, kvality i ekonomických parametrů, včetně zajišťování nových zakázek na zahraničních trzích s důrazem na zvyšování konkurenceschopnosti ve všech oblastech. Výsledky minulého roku nebyly za poslední období z pohledu reálných zisků zrovna ty nejlepší, ale skutečnost, že v obtížných ekonomických podmínkách celosvětové recese byl managementem podniku přeci jen docílen zisk, svědčí o jeho velmi dobré práci. Proti předchozím letům se zvýšila přidaná hodnota na zaměstnance, snížily se zásoby a zlepšil cash flow. To vše by nebylo možné bez aktivního přístupu každého jednotlivce, od vedení podniku počínaje, technickými a ostatními specialisty, obchodními pracovníky konče a bez pečlivé a kvalitní práce výrobních dělníků. Projevuje se zde tradice vyspělé strojírenské výroby, kterou považuji i do budoucna za hlavní potenciál, vedoucí k možnému rozvoji. Podnik prošel v uplynulém roce restrukturalizací, která si vyžádala velmi citelný zásah i do počtu pracovníků. Oproti roku 2008 došlo k poklesu o 234 pracovníků ve všech profesích. V minulém roce proběhla také změna na postu ředitele podniku, když Ing. Aleš Truxa odešel z funkce ředitele na vlastní žádost koncem měsíce dubna a do funkce ředitele státního podniku byl jmenován výrobně - technický ředitel, Ing. Adolf Veřmiřovský. Ani rok 2010 nebude pro podnik jednoduchý. Přesto věřím, že stávající vedení podniku je schopno veškeré úkoly splnit tak, aby byl opět vytvořen zisk a podnik prošel úspěšně do transformace se státním podnikem VOP-026 Šternberk. Dovolte mi v závěru poděkovat všem, kteří se podíleli v roce 2009 na dobré práci podniku a na vytváření kladných hospodářských výsledků. Vedení podniku i všem členům dozorčí rady tímto děkuji za spolupráci a těším se na další v roce JUDr. Václav ROUČEK předseda dozorčí rady Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín státní podnik Slovo předsedy Dozorčí rady 4

6 Základní informace o podniku Obchodní jméno a sídlo Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik Dukelská Šenov u Nového Jičína Telefon a fax a URL Telefon: Fax: URL: IČ a DIČ IČ: DIČ: CZ Založení Podnik byl zaloţen v roce 1946 jako opravna vojenské trofejní techniky z 2. světové války. Postupně byl přejmenován na Opravářský závod 025 Nový Jičín se specializací na opravy tankové techniky. Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik, byl zaloţen podle zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku bývalým Federálním ministerstvem národní obrany zakládací listinou č.j ze dne pod obchodním jménem Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik. Usnesením ze dne rozhodl Krajský obchodní soud v Ostravě, jako soud rejstříkový, o zápisu změn zakládací listiny v obchodním rejstříku, oddílu A XIV, vloţce číslo 148 podle rozhodnutí zakladatele o změně zakládací listiny č. j. 211/16-37/1 ze dne Zápis do obchodního rejstříku Dnem nabytí účinnosti zápisu změn v obchodním rejstříku, tj. dnem , se podnik povaţuje za podnik vzniklý podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, s obchodním jménem Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik. Základní poslání Uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů, reprezentovaných zejména zájmy a potřebami zakladatelského resortu. Podnik je povinen s péčí řádného hospodáře nakládat s majetkem státu, s nímţ má právo hospodařit. Základní informace o podniku 5

7 Historický a budoucí vývoj podnikatelské činnosti Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik je státní podnik založený Ministerstvem obrany, provádějící podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik patří mezi nejvýznamnější strojírenské podniky v České republice. Modernizace, výroba o opravy speciální vojenské techniky Hlavním zaměřením podniku je plnit potřeby státu v oblasti výroby a služeb pro zajištění obrany a bezpečnosti. K tomu trvale vytváří podmínky v oblasti výroby a služeb jako dodavatel moderních technologií, integrátor či subdodavatel moderních vojenských zařízení a systémů. V minulých létech podnik realizoval svůj největší modernizační projekt Modernizace T -72M4 CZ a VT-72M4 CZ. V roce 2009 byla dokončena výroba speciální techniky ACHR 90. Pokračovaly a byly nově zadány vývojové úkoly pro AČR. Velká pozornost byla rovněž věnována kvalitnímu provádění oprav automobilní techniky na podvozcích T- 815 a autobusů. Armáda České republiky byla v oblasti středních nákladních automobilů modernizována novými prostředky a to automobily T-810. Podnik uzavřel s výrobcem servisní smlouvu, dle které bude zajišťovat komplexní služby pro armádu České republiky po celou dobu životního cyklu těchto automobilů. V rámci modernizace AČR novými kolovými transportéry uzavřelo Ministerstvo obrany ČR v březnu 2009 nový kontrakt na dodávku 107 ks kolových obrněných transportérů. Podnik podepsal smlouvu s firmou General Dynamics- STEYR-DAIMLER-PUCH SPEZIALFAHRZEUG GmbH na výrobu a dodávky 90 ks vozidel, včetně zabezpečení vývoje a výroby 4 druhů variant. Součásti této smlouvy je rovněž dodávka komplexních služeb po celou dobu životního cyklu transportérů. Historický a budoucí vývoj podnikatelské činnosti 6

8 V druhém pololetí roku 2009 se tak obnovila výroba, která byla v roce 2007 rozhodnutím Vlády ČR zastavena. Podnik má zájem expandovat své výrobky a služby i do zahraničí. V roce 2009 bylo navázáno mnoho kontaktů a byly zpracovány nabídky na potřeby zákazníků. Speciální vojenská výroba se podílela cca 53 % na celkovém obratu podniku. Obnovení výroby nového obrněného transportéru, navazujících offsetových programů a plnění vývojových úkolů bude mít významný dopad na perspektivu segmentu vojenské speciální výroby v následujících létech. Pozitivní dopad v této oblasti bude mít Vládou ČR schválené sloučení podniku s VOP 026 Šternberk, s.p., kdy pro společný podnik bude využit synergický efekt zkušeností a výroby obou podniků. Rozložení tržeb ze speciální produkce Výroba, služby, prodej materiálu a zboží pro zahraničí Výroba, služby, prodej materiálu a zboží pro tuzemsko Výroba, služby, prodej materiálu a zboží pro AČR Výroba pro civilní sektor Druhou oblastí činnosti podniku je výroba a služby pro civilní oblast. Před rokem 2008 představovala tato oblast až 70 % obratu podniku. Podnik s výrobou pro civilní oblast začal až v 90. létech a byl nucen komplexně přebudovat technické a strojní vybavení. V současné době je těmito stroji velice dobře vybaven (svařovací roboty, obráběcí centra, laserové dělící stroje apod.) V roce 2008 se v podniku začala projevovat hospodářská krize, která v důsledku vedla v roce 2009 ke snížení produkce a tržeb v tomto segmentu o cca 51 % proti roku V roce 2009 byly tržby za civilní produkci ve výši 47 % celkových tržeb. Přes značný pokles produkce však podnik zůstává proexportní. Podíl exportu na celkových tržbách civilní produkce je ve výši 78 %. V posledním čtvrtletí 2009 se pokles začal zastavovat a v roce 2010 se očekává mírný nárůst v rozmezí do 8 %. Finanční situace Vzhledem k probíhající krizi, která podnik zasáhla v roce 2009, bylo nutné přijmout řadu opatření spočívajících v restrukturalizaci činností, úspor nákladů včetně snižování počtu pracovníků ve všech kategoriích. Těmito opatřeními byly eliminovány dopady krize a byl vytvořen kladný hospodářský výsledek. Podnik je financován vlastními zdroji a provozním úvěrem. Na začátku roku 2010 měl podnik vlastní zdroje a nebyl nucen čerpat úvěr. Z tohoto pohledu je možno rok 2009 hodnotit jako úspěšný. Pro rok 2010 lze očekávat mírné zvýšení poptávky po výrobcích a službách podniku. V roce 2010 se rovněž projeví vliv smlouvy na výrobu obrněných transportérů, což bude mít kladný dopad na finanční situaci podniku. Schválený finanční plán počítá s kladným výsledkem hospodaření. Historický a budoucí vývoj podnikatelské činnosti 7

9 Vývoj technologií a výrobků Zlomovým bodem pro aktivity v oblasti vývoje nových technologií a výrobků byl březen 2009, kdy byl podepsán Dodatek č. 3 ke smlouvě s General Dynamics STEYR-DAIMLER-PUCH SPEZIALFAHRZEUG GmbH (SSF) na dodávku KOT a KBV pro AČR. Návazně na tuto skutečnost byly znovu oživeny veškeré aktivity týkající se tohoto projektu, jehož je podnik hlavním realizátorem jak z hlediska výroby základního provedení vozidel a zodpovědnosti za dodávku kompletní technické dokumentace, tak i vývoje nových variant vozidel. V roce 2009 byla dokončena a s prvními 17 vozidly ve III. čtvrtletí 2009 uživateli předána kompletní sada Provozní a Průvodní dokumentace, v září 2009 byla spuštěna výroba vozidel KBVP na výrobních linkách v závodě Šenov i Bludovice. Rozpracována byla první 3 vozidla a bylo započato s vývojovými pracemi na prvních variantách vozidel KBV-VR, KBV-Pz a KOT-ZDr. Současně s tímto projektem pokračovaly práce na všech ostatních projektech výzkumu a vývoje pro AČR z roku 2008: projekt vývoje mobilního kontrolního pracoviště vstupu - MKPV projekt vývoje lehkého zdravotnického terénního odsunového prostředku - LZTOP projekt na vyhodnocení a následné řízení vozidlových dat techniky používané u AČR -VOZDAT projekt na vývoj polní kontejnerové márnice na bázi KTN ISO 1C PKM Vývoj technologií a výrobků 8

10 Nově byly započaty práce na projektu S-LOV- CBRN - Souprava lehkého obrněného vozidla CBRN průzkumu a nad rámec plánovaných aktivit byl pro potřeby MO vyvinut a vyroben 1ks technické a vyhodnocovací provozovny (TVP) na vozidle M-B G Station Vagon. Pro potřeby podpory technologických procesů podniku byl dokončen vývoj a spuštěn reálný provoz elektronicky řízených polohovadel pro ruční svařování - PT 520, PO 3000 a PR 3000 a polohovadla pro robotické svařování - PP V roce 2010 budou činnosti v oblasti výzkum a vývoje zaměřeny především na realizaci smlouvy na dodávku KOT a KBV pro AČR - stavba a zkoušky varianty vozidel KBV-VR, KBV-Pz, KOT-ZDr a výše uvedených projektů vývoje a výzkumu. Novými aktivitami bude příprava a realizace smluv na úpravu 4 ks vozidel KBVP pro použití v misích, úprava vozidel IVECO LMV (ve 3 variantách) pro dodávku AČR, vývoj a realizace dílenského a vyprošťovacího vozidla na podvozku 8x8 pro AČR. Pokračovat budou zároveň aktivity v oblasti vývoje výrobků pro civilní sektor - polohovadla, komunální vozidlo. Výraznou část aktivit v oblasti vývoje technologií a výrobků ovlivní v roce 2010 a letech následujících sloučení podniku a tím nová struktura oddělení vývojových a technologických činností. Vývoj technologií a výrobků 9

11 Systém zabezpečení jakosti a certifikace Strategickým cílem Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, s. p., v roce 2009 bylo rozvíjení managementu kvality, který postupně přechází v integrovaný systém managementu podniku spočívající v integraci požadavků norem ČSN EN a OHSAS do podnikových procesů. Na základě kladných výsledků externích auditů akreditovaných organizací, podnik úspěšně obhájil udělené certifikáty a osvědčení. V roce 2009 podnik úspěšně naplnil požadavky ČSN EN pro výrobu a opravy součástí podvozků a karosérií železničních kolejových vozidel a získal certifikát. V současné době je podnik držitelem následných certifikátů a osvědčení: Certifikát systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 včetně zabezpečování jakosti při svařování podle ČSN EN ISO :2006 Inspekční certifikát k provádění ocelových konstrukcí podle ČSN změna 2 Certifikát k výrobě a opravám součástí podvozků a karosérií železničních kolejových vozidel Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a ČOS (AQAP 2110) Osvědčení na provádění opravárenské činnosti výrobků TATRA Osvědčení na provádění opravárenské činnosti výrobků TATRA pro vozidla T 810 Naplněním požadavků na řízení podnikových procesů a obhájenou certifikací systému managementu kvality podnik splňuje požadavky trhu EU a požadavky NATO k realizaci projektů komerčních a speciálních produktů. Systém zabezpečení jakosti a certifikace 10

12 Rozvoj informačních technologií Koncem první poloviny roku 2009 byla dokončena implementace informačního systému podniku a systém přešel do provozu podporovaného smluvně dohodnutými sluţbami ze strany dodavatele. Současný IS pouţívaný v podniku je IS typu ERP, který poskytuje podporu pro provádění všech podnikových procesů na všech organizačních a řídících úrovních. IS je sloţen z těchto částí: QAD Enterprise Applications 2007 tvoří jádro IS a podporuje podnikové procesy: Obchod, Marketing, Nákup, Sklady, Technická příprava výroby, Plánování a řízení výroby, Technický rozvoj, Technická obsluha výroby, Finance, Controlling, Účetnictví, SYSKLASS - podporuje tvorbu technické dokumentace (technologické postupy, montáţní kusovníky), PALSTAT - podporuje podnikové procesy: Řízení jakosti, Technická obsluha výroby, APSO - podporuje podnikové procesy: Ekonomika práce a Mzdy, Personalistika (řízení lidských zdrojů a vzdělávání), Majetek, Podpůrné činnosti (docházka, stravování, recepce). Bylo rozhodnuto, ţe nový sloučený podnik bude pouţívat výše uvedený IS. Rozvoj informačních technologií 11

13 Personální a sociální vývoj Řízení zaměstnanosti v podniku v roce 2009 reagovalo na zabezpečení strukturálních a kvalifikačních požadavků vyplývající z výrobních úkolů pro dané období. K podnik evidoval celkem 547 zaměstnanců, přičemž v průběhu roku zabezpečoval výrobní úkoly s průměrným stavem 605 zaměstnanců. Z důvodu hospodářské recese byla v podniku přijata opatření ke snížení zaměstnanosti v celkovém počtu 177 zaměstnanců. Pro snížení nepříznivých dopadů na zaměstnanost se podnik zapojil do sociálního projektu Vzdělávejte se! spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 710 Celkem podnik realizoval vzdělávacích aktivit (v oblasti IT, odborná školení, jazykové kurzy) pro zaměstnanců. V tomto projektu bude podnik pokračovat i v následujícím období. Počet zaměstnanců Vývoj zaměstnanosti V oblasti BOZP podnik pravidelně monitoruje a vyhodnocuje postupy při dosahování cílů a cílových hodnot v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti všech zaměstnanců. Zvýšená pozornost je věnována prevenci úrazů a nemocí z povolání. V zaměstnanecké politice preferuje podnik pro budoucí období vytvářet klima a vhodné nástroje k rozvoji lidských zdrojů, především zvyšováním znalostí a schopností, formováním pracovních postojů a zvyšováním motivace. V roce 2010 bude podnik realizovat personální změny, které jsou spojeny se sloučením. Personální a sociální vývoj 12

14 Životní prostředí a ekologie Podnik věnuje mimořádnou pozornost ochraně ţivotního prostředí a přijímanými opatřeními v oblasti ochrany vod a ovzduší dodrţuje novou legislativu. V oblasti ovzduší byla prováděna v průběhu roku jednorázová měření emisí u centrálních plynových kotelen a lakoven. Podle analyzovaných výsledků všechny velké podnikové zdroje emisí dodrţují poţadované emisní limity. V oblasti ochrany vod byly v průběhu roku 2009 průběţně odebírány vzorky z vrtů. Stanovené limity jsou podnikem dodrţovány. V roce 2009 probíhala implementace Systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO , která bude pokračovat i v roce Ţivotní prostředí a ekologie 13

15 Zpráva auditora Zpráva auditora 14

16 Zpráva auditora 15

17 Rozvaha v plném rozsahu Označ. A K T I V A Řádek Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř )= A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 005 až 012) B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehmotný maj B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 014 až 022) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 024 až 030) 023 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účet.jednot.pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 033 až 038) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 040 až 047) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky-ovládající a řídící osoba Pohledávky-podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 049 až 057) C. III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky-ovládající a řídící osoba Pohledávky-podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastn. sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 059 až 062) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 064 až 066) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo (ř.001 až 066) Účetní závěrka - Rozvaha v plném rozsahu 16

18 Označ. P A S I V A řád. Běžné účetní období Minulé účetní období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř )=ř A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 070 až 072) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 074 až 077) A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceň.rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 079 až 080) A. III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.082 až 084) A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 084 Výsledek hospod. běžného účet.období (+/-) A. V. [ř. 001-( )] =ř.060 VZaZ 085 B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 088 až 091) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezervy na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 093 až 102) B. II.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky-ovládající a řídící osoba Závazky-podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 102 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) B. III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky-ovládající a řídící osoba Závazky-podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bank. úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) B. IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 118 C. I. Časové rozlišení (ř. 120 až 121) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní číslo (ř. 067 až 121) Účetní závěrka - Rozvaha v plném rozsahu 17

19 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Označení T E X T Číslo Skutečnost v účetním období řádku běžném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř. 05 až 07) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B.1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C.1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů ( - ) 28 I. Převod provozních nákladů ( - ) 29 * Provozní výsledek hospodaření [ř (-28)-(-29)] VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 33 VII. 1. Výnosy z podílů v ovlád. a řízených osobách a v účetních jednot.pod podst. vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů ( - ) 46 P. Převod finančních nákladů ( - ) 47 * Finanční výsledek hospodaření [ř (-46)-(-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q.1. - splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (+/-) (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S.1. - splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Kontrolní číslo (ř. 01 až 61) Účetní závěrka Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 18

20 Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou číslo 500/2002 Sb., ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Obecné informace Popis účetní jednotky Rozvahový den, k němuž se sestavuje účetní závěrka: 31. prosinec 2009 Obchodní firma: Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik Sídlo: Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ: Právní forma: státní podnik Den zápisu: 30. června 1989 Den vzniku: 1. července 1989 Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 148 Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: CZ Telefon: Fax: URL: Předmět podnikání: podnik provádí opravy a výrobu speciální techniky přednostní dodávky pro obranu a bezpečnost státu na základě smluv provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady hostinská činnost poskytování software (smluvní prodej nebo na zakázku) zámečnictví služby speciálními stroji ubytovací služby výroba kovového zboží a ostatních výrobků ze dřeva koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej opravy karoserií výroba a montáž automobilových nástaveb, přívěsů, návěsů a kontejnerů konstrukční činnost ve strojírenském a automobilovém průmyslu opravy mechanických lékařských přístrojů a zdravotnických potřeb silniční motorová doprava nákladní výroba ekologických kotlů na spalování dřevní hmoty masérské rekondiční a regenerační služby opravy silničních vozidel Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce 19

Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé, Obsah Úvodní slovo ředitele podniku 2 Základní informace o podniku 3 Historický a budoucí vývoj podnikatelské činnosti 4 Vývoj technologií a výrobků 8 Systém zabezpečení jakosti a certifikace 9 Rozvoj

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV Nádrže oběhové aktivace Odvětrání kolektory Vyhnívací nádrž s plynojemem, kotelna, provozní budova PROJEKT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, PSČ 680 17 IČO: 00010944 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Společnost založena jednorázově podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2009

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2009 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 V Uherském Brodě červen 2009 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2007

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2007 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 V Uherském Brodě červen 2007 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006

Více

Obsah. Profil společnosti 3

Obsah. Profil společnosti 3 2014 Výroční zpáva Obsah 01. Profil společnosti 02. Ohlédnutí za rokem 2014 03. Zpráva představenstva 04. Zpráva dozorčí rady 05. Zpráva nezávislého auditora 06. Účetní závěrka rok 2014 07. Zpráva o vztazích

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní identifikační údaje.... 4 Filozofie a cíle společnosti.................................................................. 5 II. ZPRÁVA

Více