IC - 30 v.č. IC/002/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IC - 30 v.č. IC/002/2013"

Transkript

1 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií IC - 30 v.č. IC/002/2013 Upozornění : Před a při použití stroje, při provádění údržby, kontroly a oprav je nutné postupovat dle pokynů uvedených v této příručce! Technické podmínky Bezpečnostní pokyny Konstrukce Návod k obsluze Údržba, opravy,kontroly Technické parametry Siltek s.r.o., Kohoutovická 610/116, Brno-Žebětín, tel.: , v.2

2 Obsah 1. Úvod 1.1 Základní informace 1.2 Stručná charakteristika stroje zařízení IC Základní požadavky a charakteristiky 2.1 Požadavky na provozovatele zařízení 2.2. Požadavky na obsluhu zařízení IC Osobní ochranné pomůcky 2.3 Požadavky na stanoviště zařízení IC Charakteristika LPG Opatření při úniku P-B s požárem nebo bez požáru První pomoc 2.5 Předpisy pro činnosti s čelem IC Identifikační údaje zařízení a technické parametry 3. Popis jednotlivých konstrukčních částí nahřívacího čela IC Pokyny pro práci s nahřívacím čelem IC Příprava nahřívacího čela k provozu Připojení P-B lahví k zařízení 4.2 Uvedení nahřívacího čela do provozu 4.3 Ukončení provozu nahřívacího čela 5. Technologie opravy asfaltových vozovek a chodníků 5.1 Pracovní činnost 6. Kontrola, údržba a opravy nahřívacího čela IC Kontrola 6.2 Údržba 6.3 Opravy 7. Zbytková rizika 8. Kontaktní adresy a telefony 9. Technické údaje stroje nahřívacího čela IC - 30 Bezpečnostní list propan-butan Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 2

3 1. Úvod 1.1. Základní informace 1.2. Stručná charakteristika zařízení IC-30 Tato dokumentace obsahuje základní pokyny pro použití, provoz a obsluhu nahřívacího čela pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií.. Před uvedením stroje do provozu je proto bezpodmínečně nutné, aby si pracovníci, kteří provádějí obsluhu, opravy, údržbu a kontroly, tuto dokumentaci pečlivě přečetli. Tato dokumentace musí být v místě, kde je toto zařízení provozováno, stále k dispozici. Kromě pokynů zde uvedených je dále nutné dodržovat platné předpisy, nařízení a normy vztahující se k provozu, obsluze, kontrolám a údržbě plynových zařízení a strojů pohybujících se na komunikacích. Při obsluze, údržbě a kontrole je dále nutné dodržovat pravidla bezpečnosti práce, včetně používání osobních ochranných pomůcek. Symboly používané v dokumentaci Tento symbol upozorňuje na důkladné dodržování pokynů textu Tento symbol zdůrazňuje povinnost používání bezpečnostních a osobních ochranných pomůcek při jakékoli manipulaci se zařízením IC-30 Tento symbol varuje na nebezpečí úrazu popálením, vzniku požáru a podobnými riziky Nahřívací čelo IC-30 slouží k opravě asfaltových vozovek či chodníků, přičemž využívá infrasálání produkovaného plynovými zářiči. Tento způsob dává opravené vozovce či chodníku nové užitné parametry a je velmi šetrný k životnímu prostředí. Významnou předností této technologie (ve srovnání s aktuálně využívanými metodami oprav silničního svršku) je její trvanlivost a možnost kvalitní aplikace také v zimních měsících - zhruba do -7 C. Technologické zařízení včetně všech rozvodů a plynových lahví je umístěno na rámu, který je opatřen tepelně odolnými pojezdovými koly, z nichž dvě jsou otočná. Zařízení pracuje bez jakéhokoliv zdroje elektrické energie. Při jakékoliv činnosti zařízení ( včetně podmínek pro skladování/parkování ) musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy k němu se vztahující ( pro průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva ) a dále požadavky uvedené v této dokumentaci. Obsluhu zařízení smí provádět pouze proškolené a provozovatelem zařízení prokazatelně určené osoby. 2. Základní požadavky a charakteristiky 2.1. Požadavky na provozovatele zařízení Provozovatel stroje je povinen prokazatelně ( písemně ) zmocnit pracovníky, kteří budou provádět obsluhu zařízení. Tito pracovníci musí být fyzicky i psychicky schopni vykonávat tuto práci, musí být starší Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 3

4 18-ti let a musí být k této činnosti prokazatelně proškoleni. Provozovatel je dále povinen učinit taková organizační a technická opatření, aby nemohlo v souvislosti s nahřívacím čelem IC-30 dojít k ohrožení osob či majetku ( např. únik plynu, požár ). Jedná se zvláště o zajištění stroje při skladování/parkování, provádění kontrol a údržby. Je třeba mít stále na zřeteli, že se jedná o strojní zařízení pro pohyb na komunikacích, vybavené tlakovými lahvemi na P-B, pracující při vysokých teplotách! Provozovatel musí dále zajistit, aby případné opravy zařízení prováděl pracovník s požadovanou kvalifikací a který je prokazatelně seznámen s funkcí zařízení, příp. musí provozovatel zajistit bezpečné odstavení zařízení z provozu a jeho zajištění po dobu poruchy a uvědomit servis výrobce. Provozovatel stroje musí vypracovat směrnici pro způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy dopravními protředky ( NV č. 168/2002 Sb. ) Požadavky na obsluhu zařízení IC-30 Obsluha nahřívacího čela IC-30 musí být prokazatelně určena provozovatelem stroje. Pracovníci obsluhy musí být fyzicky i psychicky schopni tuto práci vykonávat a musí být starší 18-ti let. Pracovníci obsluhy musí být předem prokazatelně proškoleni, a to jak z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu zařízení, tak i z hlediska způsobu provádění oprav asfaltových vozovek či chodníků. Dále musí mít tito pracovníci platná školení bezpečnosti práce vyplývající ze Zákoníku práce a dalších platných předpisů (např. ČSN ) Pracovníci obsluhy musí používat při práci se strojem osobní ochranné pomůcky dále specifikované a dodržovat všechna bezpečnostní ustanovení uvedená při školení, dále v této dokumentaci a ve vztahujících se platných předpisech ( provoz na pozemních komunikacích, provoz plynových zařízení na P-B ) Pracovníci obsluhy jsou povinni počínat si tak, aby při jejich činnosti a následně i při odstavení zařízení nedošlo k ohrožení osob či majetku. Dále jsou povinni provádět všechny úkony popsané v této dokumentaci a příp. vyplývající z dalších předpisů. V případě nestandardních jevů na zařízení jsou pracovníci obsluhy povinni jej odstavit ihned z provozu, diagnostikovat závadu a provést či zajistit opravu zařízení kvalifikovaným pracovníkem Osobní ochranné pomůcky Kromě osobních ochranných pomůcek specifikovaných z výsledků analýzy rizik pro danou profesi zaměstnanců ( údržba komunikací či pod. ), kterou provedl zaměstnavatel, je nutné, aby obsluha stroje používala ještě tyto pomůcky : pracovní obuv a oděv s odolností pro vyšší teploty ochranné pracovní rukavice reflexní vestu osobní detektor plynu pro osádku stroje-součást dodávky zařízení Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 4

5 2.3. Požadavky na stanoviště zařízení IC - 30 Provozovatel nahřívacího čela je povinen zajistit skladování/parkování nahřívacího čela tak, aby : byl znemožněn přístup nepovolaným osobám a neoprávněná manipulace se zařízením se v okolí zařízení nevyskytovaly hořlavé a výbušné materiály se v okolí stroje nevyskytovaly prohlubně jako sklepy, jámy, šachty, kanály apod., ve kterých by v případě ú- niku P-B došlo k jeho nahromadění a v případě iniciace k výbuchu bylo chráněno před povětrnostními vlivy 2.4. Charakteristika P-B ( LPG ) Jako zkapalněné uhlovodíkové plyny ( LPG Liguefied Petroleum Gas ) jsou nazývány hořlavé, za tlaku zkapalnitelné plyny jako je propan, butan a jejich směsi. Odborné a bezpečné používání zkapalněných uhlovodíkových plynů jako nositele energie předpokládá znalost jejich nejdůležitějších vlastností. Vzhledem k bezpečnosti je nutné brát zřetel na tyto důležité vlastnosti zkapalněných uhlovodíkových plynů : zkapalněné uhlovodíkové plyny jsou v plynné fázi hořlavým plynem, který ve směsi se vzduchem nebo kyslíkem může tvořit výbušné směsi z údajů o relativní hustotě propanu, butanu a vzduchu vyplývá, že zkapalněné uhlovodíkové plyny v plynné fázi jsou přibližně dvakrát těžší než vzduch, klesají proto k podlaze a podobně jako kapalina se hromadí na nejhlubším místě, např. v níže umístěných prostorách. Z tohoto důvodu smějí být např. zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny zřizována pod úrovní terénu jen za určitých podmínek zkapalněné uhlovodíkové plyny jsou bezbarvé a tudíž neviditelné protože čisté zkapalněné uhlovodíkové plyny jsou bez zápachu, přidává se k nim malé množství odorantu, aby byl unikající plyn lehce zjistitelný zkapalněné uhlovodíkové plyny je možno poměrně nízkým tlakem převést z plynného do kapalného stavu zkapalněné uhlovodíkové plyny vykazují s ohledem na svůj objem zvláštní chování : tepelná roztažnost kapalné fáze ( ve srovnání s ostatními kapalinami např. s vodou ) je mimořádně veliká. Zvýšenou pozornost je nutno také věnovat zvětšení objemu plynu v plynném stavu při vypařování jeho kapalné fáze. 1 kg propanu zaujímá v kapalném skupenství objem cca 2 litry. 1 kg propanu v plynném stavu zaujímá objem cca 500 litrů ( 0 C, 1 bar). Rizika při skladování a používání LPG : Hlavním zdrojem nebezpečí při skladování a používání zkapalněných uhlovodíkových plynů jsou nekontrolovatelně unikající zkapalněné uhl. plyny v kapalném nebo plynném stavu a nedokonalé spalování. Možná nebezpečí : výbuch a požár otrava ( především oxidem uhelnatým ) Vedle toho je třeba dát pozor na tzv. studené popáleniny ( vznikají při velkém odběru tepla, který vede k popáleninám pokožky ) a na nebezpečí udušení. Nebezpečný oxid Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 5

6 uhelnatý ( CO ) se může tvořit v množství ohrožujícím zdraví, když : u spotřebních zařízení je nedostatečný přívod vzduchu a není zajištěn odvod spalin v místnosti instalace spotřebních zařízení není zajištěn dostatečný přívod a odvod vzduchu, případně produkty spalování nejsou bezpečně odváděny do volného prostoru používají se znečištěná, chybně seřízená nebo vadná spotřební zařízení ( spotřebiče ) Možnost nebezpečí výbuchu způsobeného nekontrolovaným únikem plynu a nebezpečí otravy způsobené nedokonalým spalováním vyžadují při manipulaci se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny odborné zacházení a dodržení bezpečnostních předpisů. Zákaz nahřívání lahví na P-B!!! Unikající zkapalněný uhlovodíkový plyn může být zapálen účinným zdrojem. Riziko je obzvlášť veliké, když se zkapalněný uhlovodíkový plyn nahromadí v prohlubních jako jsou sklepy, jámy, šachty nebo kanály. tlak v tlakových nádobách zkapalněných uhlovodíkových plynů je závislý na teplotě. Silné ohřátí tlakových nádob vede k výraznému zvýšení tlaku uvnitř a může podle okolností : vést k prasknutí tlakové nádoby, což může mít zvlášť ničivé účinky na okolí Opatření při úniku P-B s požárem nebo bez požáru Pro likvidaci požárů je třeba zajistit následující opatření. Zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny, u nichž je nutno počítat se vznikem požárů, je nutné vybavit vhodnými hasicími zařízeními. Hasicí přístroje a protipožární zařízení je nutné umístit na vhodném místě tak, aby v případě nebezpečí mohlo být bezpečně přístupné nebo obsluhovatelné. A. Jako okamžitá opatření při úniku zkapalněných uhlovodíkových plynů bez vzniku požáru je třeba provést : provést intenzivní větrání prostoru uzavření uzavíracích armatur, aby se zamezilo úniku plynu vyhnout se zdrojům možného zapálení všeho druhu. Nepoužívat žádné elektrické vypínače a jim podobné, v daném případě pokud se nacházejí mimo oblast nebezpečí uzavřít hlavní elektrické vypínače. Otevřený oheň uhasit. Nekouřit. Při úniku zkapalněných uhlovodíkových plynů ve volném prostředí se musí nebezpečné oblasti uzavřít a uvědomit hasiče a policii. B. Jako okamžité opatření na zařízení se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny při úniku plynu s výskytem požáru je třeba přerušit přívod plynu uzavíracími armaturami. Tlakové nádoby ohrožené působením ohně chladit vodou. Pokusit se ohrožené zařízení odstranit z ohrožené oblasti. Ihned volat hasiče. Odpouštění propanu do ovzduší je zakázáno. Osoby, které provádějí zásah, se musí pokud možno chránit vodní clonou. Mlhy, které se někdy tvoří v místě požáru nebo havárie, je nutné srážet tříštěným proudem vody nebo vodní mlhou. Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 6

7 K hašení je vhodné použít tříštěný vodní proud, vodní mlhu, střední pěnu, prášky A-B- C-D-E nebo B-C-E, halony ve formě aerosolu, dusík nebo oxid uhličitý. K hašení požáru plynu v kapalné fázi je nejvhodnější použít střední pěnu První pomoc Postiženého vynést ze zamořené oblasti. Popálenou pokožku nebo oči chladit velkým množstvím vody. Omrzlé části těla netřít, pouze zakrýt sterilním obvazem ( pokud je k dispozici vhodná mast, aplikovat ji na postižená místa), oči vyplachovat vodou. Pokud postižený nedýchá, zahájit umělé dýchání a masáž srdce. Vždy přivolat lékařskou pomoc! 2.5. Předpisy pro činnosti s čelem IC-30 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti č.21/1979 Sb. Zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb. ČSN průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva ČSN požární bezpečnost tepelných zařízení ČSN tlakové nádoby na plyny provozní pravidla ČSN plynová zařízení zásady provozu TPG regulátory na plynnou fázi LPG TPG základní požadavky na bezpečnost provozu zařízení na LPG 2.6. Identifikační údaje zařízení a technické parametry Název a adresa výrobce : Siltek s.r.o. Kohoutovická 610/ Brno-Žebětín tel.: web: Název a typ zařízení : Nahřívací čelo IC-30 Kategorie zařízení ( ČSN ): přenosné/pojízdné, provedení A, vysokotlaké, s hořákem atmosférickým, s řízením ručním, I. kategorie ( tj. pro paliva jedné třídy ) - I 3 otevřený spotřebič ( ČSN ) Typ prostředí, pro něž je zřízení určeno : venkovní prostory Technické údaje zařízení : výkon : kw ( 1-2 zářiče ) třída paliva ( ČSN ) : 3 ( zkapalněné uhlovodíkové plyny ) připojovací přetlak paliva : 10 bar tlak na trysku : 1,6-1,8 bar ( nastavitelný ) spotřeba paliva : 1,2-2,4 kg/h hmotnost zařízení ( bez P-B lahví ) : 60 kg hmotnost zařízení ( s P-B lahvemi ) : 100 kg počet P-B lahví typu 10 kg : 2 rozměry zařízení : L x š x v : 1510 x 700 x 990 mm ( s madlem ) L x š x v : 1470 x 700 x 590 mm ( složené madlo ) Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 7

8 3. Popis jednotlivých konstrukčních částí nahřívacího čela IC kg láhev na P-B Sklopné madlo Trubka rozvodu plynu Infrazářič 1 Infrazářič 2 Rám Ruční zapalovací hořák obr. 1 Regulační ventil s pojistkou Uzavírací ventil P-B lahve Plynový rozdělovač Termoelektrická pojistka plamene obr. 2 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 8

9 Manometr reg.ventilu Pojistka proti úniku plynu při přetržení hadice s manuálním otevíráním Nastavitelný regulační ventil obr. 3 Uzavírací kohout zářiče 1 Uzavírací kohout zářiče 2 Ovládací tlačítko termoelektrické pojistky plamene obr. 4 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 9

10 Čep madla Závlačka čepu obr. 5 Sklopené madlo Hák pro uchycení řetězu P-B lahví Otočné pojezdové kolo Nerezový krycí plech obr. 6 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 10

11 Páka stojánku - nulová poloha obr. 7 Pružná obousměrná západka Páka stojánku - pracovní poloha obr. 8 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 11

12 Infrazářič 1 - aktivní sálavá plocha Termočlánek v nerezovém úchytu obr. 9 Zapalovací most obr. 10 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 12

13 4. Pokyny pro práci s nahřívacím čelem IC-30 Obsluhu zařízení smějí provádět pouze prokazatelně zaškolení a provozovatelem pověření pracovníci; při obsluze je naprosto nutné dodržovat obecné zásady bezpečnosti práce a všechny pokyny uváděné v této dokumentaci ( viz kapitolu 2. ). Pracovníci obsluhy jsou povinni se nejméně 1x ročně zúčastnit školení bezpečnosti práce dle příslušného právního předpisu s rozšířením pro práci s plynovými zařízeními a pro práci na veřejných komunikacích. Při práci je nutné používat osobní ochranné pomůcky! Nekouřit! Před uvedením zařízení do provozu provést vizuální kontrolu stavu zařízení - v případě poškození nikdy nepoužívat! Odstavit a volat servis či opravit! 4.1. Příprava nahřívacího čela k provozu Obsluha usadit madlo z přepravní polohy do polohy pracovní - čep madla zajistit závlačkou ( obr. 5, 6, 1 ) dvě 10 kg P-B láhve umístit na nosný plech a zajistit každou řetězem - zachytit na úchytný hák ( obr. 6 ) Připojení P-B lahví k zařízení Obsluha pomocí šroubení umístěného na koncích plynových hadic připojit P-B láhve k plynovému systému nahřívacího čela. POZOR - předtím provést kontrolu, zda je v šroubení těsnění. LEVÝ ZÁVIT! po dotažení otevřít ventil P-B lahve a provést kontrolu těsnosti všech spojů plynového rozvodu až k termoelektrické pojistce plamene osobním detektorem ( součást dodávky ) pokud nebude následovat pracovní činnost s nahřívacím čelem, uzavřít ventily obou P-B lahví 4.2. Uvedení nahřívacího čela do provozu Obsluha otevřít ventily obou P-B lahví provést kontrolu těsnosti plynového rozvodu zkontrolovat, zda ukazatel manometru plynového regulačního ventilu je v rozmezí 1,6-1,8 bar ( obr. 3 ) pomocí piezozapalovače zapálit ruční zapalovací hořák ( obr. 1 ) Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 13

14 otevřít uzavírací kohout infrazářiče 1 ( obr. 4 ) stisknout tlačítko termoelektrické pojistky plamene ( obr. 4 ) a ručním plynovým hořákem vloženým do středové mezery mezi zářiči čela zapálit infrazářič 1 ( posunem hořáku v celé délce středové mezery ); tlačítko termoelektrické pojistky držet cca s - po uvolnění musí zůstat infrazářič v chodu ( slyšitelný šum hoření ) Pozn.: pokud není po stisknutí tlačítka termoelektrické pojistky slyšet vytékající plyn z infrazářiče, je nutné stisknout červené tlačítko regulačního ventilu ( obr. 3 ) - odblokovat pojistku proti úniku plynu při přetržení hadice či poškození plynového rozvodu pomalu otevřít uzavírací kohout infrazářiče 2 ( v případě prudkého otevření by mohlo dojít k aktivaci pojistky proti přetržení hadice a uzavření přívodu plynu do infrazářičů - v tom případě stačí stisknout červené tlačítko regulačního ventilu - odblokovat pojistku - infrazářič 1 je již dostatečně ohřátý a naskočí bez zapalování ) a pomocí zapalovacího hořáku zapálit stejným způsobem jako infrazářič 1 i infrazářič 2 pomocí otočné hlavice regulačního ventilu ( obr. 3 ) doseřídit po naběhnutí infrazářičů tlak tak, aby ukazatel manometru byl v rozmezí 1,6-1,8 bar ( obr. 3 ) nahřívací čelo je uvedeno do chodu a probíhá náhřev asfaltového povrchu 4.3. Ukončení provozu nahřívacího čela Obsluha uzavřít kohouty zářičů 2 i 1 ( obr. 4 ) uzavřít ventily obou P-B lahví v případě transportu čela : po úplném vychladnutí provést sklopení madla do přepravní polohy POZOR! Oba zářiče i boční nerezové plechy mají ještě několik minut po vypnutí ( v závislosti na povětrnostních podmínkách ) horké povrchy - nebezpečí popálení či vzniku požáru!!! Dodržovat bezpečné vzdálenosti od předmětů z hořlavých hmot dle čl ČSN ! 5. Technologie opravy asfaltových vozovek a chodníků Technologie použitá u nahřívacího čela IC-30 zajišťuje zcela nový způsob opravy asfaltových vozovek a chodníků, který dává nové užitné parametry a je velmi šetrný k životnímu prostředí Pracovní činnost Technologie opravy vozovky s nahřívacím čelem IC-30 najet k vytipovanému výtluku či prasklinám zajistit a označit prostor opravy tak, aby nedošlo k ohrožení obsluhy stroje ani účastníků silničního provozu nebo chodců případné viditelné nečistoty z výtluku nebo prasklin vymést smetákem najet nad vyčištěný výtluk nebo praskliny a uvést nahřívací čelo do provozu Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 14

15 V případě práce na vozovce či chodníku, které mají sklon a hrozilo by odjetí nahřívacího čela z místa opravy, je obsluha povinna čelo umístit na stojánek, který tomuto zamezí. Jinak hrozí možnost úrazů a hmotných škod při odjetí čela z pracovního místa!!! v případě práce na svahu ( viz rámeček výše ) umístit čelo na stojánek : páku stojánku přesunout nohou z nulové do pracovní polohy ( obr. 7 a 8 ); pohybem nahřívacího čela k sobě dojde k vyzvednutí zadní části čela na stojánek a tím k aretaci čela ( obr. 11 ). obr.11 POZOR při pracovní činnosti s čelem! Hrozí nebezpečí popálení buď sálavým teplem nebo od horkých povrchů! Používat osobní ochranné pomůcky! Dodržovat pravidla bezpečnosti práce! náhřev vozovky či chodníku sálavým teplem infrazářičů nahřívacího čela provádět 6-10 minut, v zimě ( do -7 C ) pak minut. Doba náhřevu je závislá na materiálu a stavu vozovky, teplotě vzduchu a síle a směru větru. Správnost délky náhřevu lze zjistit tak, že po uplynutí přibližné doby určené na základě zkušeností obsluhy se popojede nahřívacím čelem z oblasti výtluku a ocelovými hráběmi zkusí obsluha rozhrábnout nahřátou plochu ( pozor na nebezpečí popálení dodržet odstup od čela!!! ). Pokud se plocha snadno rozhrábne, ukončit náhřev pokud je čelo umístěno na stojánku, provést pohyb čela vpřed - dojde k sjetí ze stoján- Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 15

16 Nahřívací čelo IC-30 ku; nohou pak umístit páku stojánku do nulové polohy ( zaklapne západka - obr. 7 ) nahřátou plochu rozhrabat ocelovými hráběmi ( obr. 12 ), vč. hran výtluku obr.12 obr. 13 doplnit chybějící materiál do výtluku ( obr. 13 ) - ideální je ohřátá obalovaná asfaltová směs či ohřátý asfaltový recyklát. Potřebné množství materiálu závisí na hloubce a plošné velikosti výtluku. Dodaný materiál do výtluku musí být o cca 2-3 cm vyšší než okolní vozovka. K dobrému a rovnoměrnému urovnání materiálu použít srovnávací lištu, k prohrabání a pospojení s okolní vozovkou či chodníkem pak ocelové hrábě ( obr. 14 ). Případné větší kameny odstranit. okolí opravovaného výtluku očistit koštětem ( obr. 15 ) obr. 14 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií obr. 15 Stránka 16

17 dobře upravený povrch začít hutnit vibračním válcem, a to následujícím způsobem : 2/3 šířky válce na stávající vozovce a 1/3 na ploše opravy ( obr. 16 ). Takto je potřeba objet celý obvod výtluku. dále přidávat válcovaný záběr na upravenou plochu tak, aby vždy část válce byla na již zhutnělém povrchu ( obr. 17 ). Po řádném zhutnění je oprava výtluku hotova. Za cca 10 minut je možné opravu pojíždět. obr. 16 obr Kontrola, údržba a opravy nahřívacího čela IC - 30 Nahřívací čelo musí být pravidelně kontrolováno a ošetřováno. Kontrolu a údržbu zajišťuje obsluha zařízení, případné větší opravy pak servisní oddělení výrobce nahřívacího čela. V případě zjištění jakýchkoliv závad je nutné zařízení odstavit a provést kontrolu stavu a opravu. Případné nejasnosti konzultovat ihned s výrobním závodem ( viz kap. 8. Kontakty ) Kontrola Kontrola zařízení před každým použitím provést celkovou prohlídku nahřívacího čela, zda nedošlo při přepravě k mechanickému poškození sálavé plochy infrazářičů či plynového rozvodu před každým použitím provést kontrolu obou infrazářičů, zda není zanesena aktivní sálavá plocha ( obr. 9 ) - příp. provést očištění před každým použitím provést kontrolu plynotěsnosti plynového rozvodu vč. připojení P-B lahví osobním detektorem, včetně kontroly stavu plynových hadic od P-B lahví Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 17

18 v případě podezření na únik plynu během pracovní činnosti zařízení odstavit a provést kontrolu plynotěsnosti a funkčnosti zařízení 6.2. Údržba Údržba zařízení Pracovník obsluhy provádí údržbu při dodržení všech bezpečnostních předpisů a při vypnutém a zchladlém zařízení : čištění aktivní sálavé plochy infrazářičů ( obr. 9 ) od zbytků asfaltu, kamenů apod. - POZOR! Při čištění nepoškodit plochu z tahokovu ( neprohnout, nezpůsobit prasknutí můstků tahokovu apod. ) čištění pojezdových kol od zbytků asfaltu 1x týdně provést kontrolu dotažení a příp. dotažení všech plynových spojů na zařízení v případě zanesení provést očištění aktivní části termočlánku od zbytků asfaltu ( obr. 9 ) - pozor na poškození! výměnu P-B lahví 6.3. Opravy Opravy zařízení Pracovník obsluhy může provádět opravy mechanických částí zařízení IC-30. Všechny opravy týkající se plynových rozvodů a plynových zařízení může provést pouze kvalifikovaný pracovník seznámený s funkcí plynového systému zařízení IC-30 či servis výrobce nahřívacího čela ( viz kapitolu 8. Kontakty ) 7. Zbytková rizika Ačkoliv je konstrukce a funkce zařízení IC-30 řešena s ohledem na maximální bezpečnost, existují zbytková rizika, která by mohla vést při nepozornosti či porušení zásad bezpečnosti práce a požadavků uvedených v této dokumentaci k ev. zranění obsluhy či osob pohybujících se v těsné blízkosti zařízení a ke škodám na majetku : Při pracovní činnosti i po vypnutí infrazářičů hrozí nebezpečí popálení buď sálavým teplem nebo od horkých povrchů! nebezpečí popálení nahřátým asfaltovým povrchem nebezpečí popálení od spalin infrazářičů vycházejících mezerou mezi nimi netěsnost či defekt v rozvodu P-B únik plynu, nebezpečí výbuchu a požáru možnost poranění o hrany a výstupky stroje možnost úrazu při nepozornosti při nakládání zařízení na přepravní prostředek možnost úrazu kolemjedoucími vozidly při práci na opravě vozovky Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 18

19 8. Kontaktní adresy a telefony Výrobce nahřívacího čela IC - 30 a servisní středisko : Siltek s.r.o. Kohoutovická 610/ Brno-Žebětín tel. : web: Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 19

20 9. Technické údaje nahřívacího čela IC - 30 Třídění průmyslového tepelného zařízení ( ČSN ) : podle způsobu umístění při provozu : podle určení do prostoru : podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin : podle připojovacího přetlaku paliva : podle konstrukce : podle způsobu řízení : přenosné / pojízdné pro venkovní prostory provedení A vysokotlaké s hořákem atmosférickým s řízením ručním podle použitelnosti pro různé třídy plynných paliv : I. kategorie ( I 3 ) ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení otevřený spotřebič Technické parametry : Typ : IC - 30 Třída paliva : 3 ( zkapalněné uhlovodíkové plyny ) Připojovací přetlak paliva : 10 bar Tlak na trysku : 1,6-1,8 bar ( nastavitelný ) Tepelný výkon ( při tlaku na trysku 1,5 baru ) : 15,2-30,4 kw Spotřeba paliva ( 1-2 infrazářiče ) : 1,2-2,4 kg/hod Hmotnost zařízení bez P-B lahví : 60 kg Hmotnost zařízení s P-B lahvemi : 100 kg Počet P-B lahví typu 10 kg : 2 Nahřívaná plocha : 900x600 mm ( 0,54 m 2 ) Doba náhřevu ( dle klimatických podmínek ) : 5-12 min Rozměry zařízení L x Š x V : s madlem v pracovní poloze : 1510 x 700 x 990 mm s madlem v přepravní poloze : 1470 x 700 x 590 mm Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 20

21 Rozměry nahřívacího čela a popis konstrukčních částí : Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 21

22 Schéma plynového systému nahřívacího čela : Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 22

23 Z Á R U Č N Í L I S T nahřívacího čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Typové označení : IC - 30 Výrobní číslo : IC/002/2013 Výkon : 15,2-30,4 kw Výrobce poskytuje na svůj výrobek záruku po dobu dvou let od uvedení do provozu, nejdéle však dva a půl roku od prodeje, za předpokladu dodržení požadavků norem a předpisů pro provoz plynových zařízení na P-B ( LPG ) a technických podmínek pro provoz nahřívacího čela, které jsou součástí této dokumentace. Výrobek musí být provozován dle platných předpisů a vyhlášek, nejvyšší pracovní parametry uvedené na štítku nahřívacího čela a v této dokumentaci nesmějí být překročeny. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při dopravě, špatným používáním, špatným nastavením jmenovitých hodnot zařízení a na jakákoliv mechanická poškození způsobená neodborným či neopatrným zacházením se zařízením. V Brně dne :... razítko a podpis Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 23

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů DAN M-R06 DAN V-R06 DAN V-M KP R06 LKM R06 LKM DIN OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více