IC - 30 v.č. IC/002/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IC - 30 v.č. IC/002/2013"

Transkript

1 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií IC - 30 v.č. IC/002/2013 Upozornění : Před a při použití stroje, při provádění údržby, kontroly a oprav je nutné postupovat dle pokynů uvedených v této příručce! Technické podmínky Bezpečnostní pokyny Konstrukce Návod k obsluze Údržba, opravy,kontroly Technické parametry Siltek s.r.o., Kohoutovická 610/116, Brno-Žebětín, tel.: , v.2

2 Obsah 1. Úvod 1.1 Základní informace 1.2 Stručná charakteristika stroje zařízení IC Základní požadavky a charakteristiky 2.1 Požadavky na provozovatele zařízení 2.2. Požadavky na obsluhu zařízení IC Osobní ochranné pomůcky 2.3 Požadavky na stanoviště zařízení IC Charakteristika LPG Opatření při úniku P-B s požárem nebo bez požáru První pomoc 2.5 Předpisy pro činnosti s čelem IC Identifikační údaje zařízení a technické parametry 3. Popis jednotlivých konstrukčních částí nahřívacího čela IC Pokyny pro práci s nahřívacím čelem IC Příprava nahřívacího čela k provozu Připojení P-B lahví k zařízení 4.2 Uvedení nahřívacího čela do provozu 4.3 Ukončení provozu nahřívacího čela 5. Technologie opravy asfaltových vozovek a chodníků 5.1 Pracovní činnost 6. Kontrola, údržba a opravy nahřívacího čela IC Kontrola 6.2 Údržba 6.3 Opravy 7. Zbytková rizika 8. Kontaktní adresy a telefony 9. Technické údaje stroje nahřívacího čela IC - 30 Bezpečnostní list propan-butan Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 2

3 1. Úvod 1.1. Základní informace 1.2. Stručná charakteristika zařízení IC-30 Tato dokumentace obsahuje základní pokyny pro použití, provoz a obsluhu nahřívacího čela pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií.. Před uvedením stroje do provozu je proto bezpodmínečně nutné, aby si pracovníci, kteří provádějí obsluhu, opravy, údržbu a kontroly, tuto dokumentaci pečlivě přečetli. Tato dokumentace musí být v místě, kde je toto zařízení provozováno, stále k dispozici. Kromě pokynů zde uvedených je dále nutné dodržovat platné předpisy, nařízení a normy vztahující se k provozu, obsluze, kontrolám a údržbě plynových zařízení a strojů pohybujících se na komunikacích. Při obsluze, údržbě a kontrole je dále nutné dodržovat pravidla bezpečnosti práce, včetně používání osobních ochranných pomůcek. Symboly používané v dokumentaci Tento symbol upozorňuje na důkladné dodržování pokynů textu Tento symbol zdůrazňuje povinnost používání bezpečnostních a osobních ochranných pomůcek při jakékoli manipulaci se zařízením IC-30 Tento symbol varuje na nebezpečí úrazu popálením, vzniku požáru a podobnými riziky Nahřívací čelo IC-30 slouží k opravě asfaltových vozovek či chodníků, přičemž využívá infrasálání produkovaného plynovými zářiči. Tento způsob dává opravené vozovce či chodníku nové užitné parametry a je velmi šetrný k životnímu prostředí. Významnou předností této technologie (ve srovnání s aktuálně využívanými metodami oprav silničního svršku) je její trvanlivost a možnost kvalitní aplikace také v zimních měsících - zhruba do -7 C. Technologické zařízení včetně všech rozvodů a plynových lahví je umístěno na rámu, který je opatřen tepelně odolnými pojezdovými koly, z nichž dvě jsou otočná. Zařízení pracuje bez jakéhokoliv zdroje elektrické energie. Při jakékoliv činnosti zařízení ( včetně podmínek pro skladování/parkování ) musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy k němu se vztahující ( pro průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva ) a dále požadavky uvedené v této dokumentaci. Obsluhu zařízení smí provádět pouze proškolené a provozovatelem zařízení prokazatelně určené osoby. 2. Základní požadavky a charakteristiky 2.1. Požadavky na provozovatele zařízení Provozovatel stroje je povinen prokazatelně ( písemně ) zmocnit pracovníky, kteří budou provádět obsluhu zařízení. Tito pracovníci musí být fyzicky i psychicky schopni vykonávat tuto práci, musí být starší Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 3

4 18-ti let a musí být k této činnosti prokazatelně proškoleni. Provozovatel je dále povinen učinit taková organizační a technická opatření, aby nemohlo v souvislosti s nahřívacím čelem IC-30 dojít k ohrožení osob či majetku ( např. únik plynu, požár ). Jedná se zvláště o zajištění stroje při skladování/parkování, provádění kontrol a údržby. Je třeba mít stále na zřeteli, že se jedná o strojní zařízení pro pohyb na komunikacích, vybavené tlakovými lahvemi na P-B, pracující při vysokých teplotách! Provozovatel musí dále zajistit, aby případné opravy zařízení prováděl pracovník s požadovanou kvalifikací a který je prokazatelně seznámen s funkcí zařízení, příp. musí provozovatel zajistit bezpečné odstavení zařízení z provozu a jeho zajištění po dobu poruchy a uvědomit servis výrobce. Provozovatel stroje musí vypracovat směrnici pro způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy dopravními protředky ( NV č. 168/2002 Sb. ) Požadavky na obsluhu zařízení IC-30 Obsluha nahřívacího čela IC-30 musí být prokazatelně určena provozovatelem stroje. Pracovníci obsluhy musí být fyzicky i psychicky schopni tuto práci vykonávat a musí být starší 18-ti let. Pracovníci obsluhy musí být předem prokazatelně proškoleni, a to jak z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu zařízení, tak i z hlediska způsobu provádění oprav asfaltových vozovek či chodníků. Dále musí mít tito pracovníci platná školení bezpečnosti práce vyplývající ze Zákoníku práce a dalších platných předpisů (např. ČSN ) Pracovníci obsluhy musí používat při práci se strojem osobní ochranné pomůcky dále specifikované a dodržovat všechna bezpečnostní ustanovení uvedená při školení, dále v této dokumentaci a ve vztahujících se platných předpisech ( provoz na pozemních komunikacích, provoz plynových zařízení na P-B ) Pracovníci obsluhy jsou povinni počínat si tak, aby při jejich činnosti a následně i při odstavení zařízení nedošlo k ohrožení osob či majetku. Dále jsou povinni provádět všechny úkony popsané v této dokumentaci a příp. vyplývající z dalších předpisů. V případě nestandardních jevů na zařízení jsou pracovníci obsluhy povinni jej odstavit ihned z provozu, diagnostikovat závadu a provést či zajistit opravu zařízení kvalifikovaným pracovníkem Osobní ochranné pomůcky Kromě osobních ochranných pomůcek specifikovaných z výsledků analýzy rizik pro danou profesi zaměstnanců ( údržba komunikací či pod. ), kterou provedl zaměstnavatel, je nutné, aby obsluha stroje používala ještě tyto pomůcky : pracovní obuv a oděv s odolností pro vyšší teploty ochranné pracovní rukavice reflexní vestu osobní detektor plynu pro osádku stroje-součást dodávky zařízení Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 4

5 2.3. Požadavky na stanoviště zařízení IC - 30 Provozovatel nahřívacího čela je povinen zajistit skladování/parkování nahřívacího čela tak, aby : byl znemožněn přístup nepovolaným osobám a neoprávněná manipulace se zařízením se v okolí zařízení nevyskytovaly hořlavé a výbušné materiály se v okolí stroje nevyskytovaly prohlubně jako sklepy, jámy, šachty, kanály apod., ve kterých by v případě ú- niku P-B došlo k jeho nahromadění a v případě iniciace k výbuchu bylo chráněno před povětrnostními vlivy 2.4. Charakteristika P-B ( LPG ) Jako zkapalněné uhlovodíkové plyny ( LPG Liguefied Petroleum Gas ) jsou nazývány hořlavé, za tlaku zkapalnitelné plyny jako je propan, butan a jejich směsi. Odborné a bezpečné používání zkapalněných uhlovodíkových plynů jako nositele energie předpokládá znalost jejich nejdůležitějších vlastností. Vzhledem k bezpečnosti je nutné brát zřetel na tyto důležité vlastnosti zkapalněných uhlovodíkových plynů : zkapalněné uhlovodíkové plyny jsou v plynné fázi hořlavým plynem, který ve směsi se vzduchem nebo kyslíkem může tvořit výbušné směsi z údajů o relativní hustotě propanu, butanu a vzduchu vyplývá, že zkapalněné uhlovodíkové plyny v plynné fázi jsou přibližně dvakrát těžší než vzduch, klesají proto k podlaze a podobně jako kapalina se hromadí na nejhlubším místě, např. v níže umístěných prostorách. Z tohoto důvodu smějí být např. zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny zřizována pod úrovní terénu jen za určitých podmínek zkapalněné uhlovodíkové plyny jsou bezbarvé a tudíž neviditelné protože čisté zkapalněné uhlovodíkové plyny jsou bez zápachu, přidává se k nim malé množství odorantu, aby byl unikající plyn lehce zjistitelný zkapalněné uhlovodíkové plyny je možno poměrně nízkým tlakem převést z plynného do kapalného stavu zkapalněné uhlovodíkové plyny vykazují s ohledem na svůj objem zvláštní chování : tepelná roztažnost kapalné fáze ( ve srovnání s ostatními kapalinami např. s vodou ) je mimořádně veliká. Zvýšenou pozornost je nutno také věnovat zvětšení objemu plynu v plynném stavu při vypařování jeho kapalné fáze. 1 kg propanu zaujímá v kapalném skupenství objem cca 2 litry. 1 kg propanu v plynném stavu zaujímá objem cca 500 litrů ( 0 C, 1 bar). Rizika při skladování a používání LPG : Hlavním zdrojem nebezpečí při skladování a používání zkapalněných uhlovodíkových plynů jsou nekontrolovatelně unikající zkapalněné uhl. plyny v kapalném nebo plynném stavu a nedokonalé spalování. Možná nebezpečí : výbuch a požár otrava ( především oxidem uhelnatým ) Vedle toho je třeba dát pozor na tzv. studené popáleniny ( vznikají při velkém odběru tepla, který vede k popáleninám pokožky ) a na nebezpečí udušení. Nebezpečný oxid Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 5

6 uhelnatý ( CO ) se může tvořit v množství ohrožujícím zdraví, když : u spotřebních zařízení je nedostatečný přívod vzduchu a není zajištěn odvod spalin v místnosti instalace spotřebních zařízení není zajištěn dostatečný přívod a odvod vzduchu, případně produkty spalování nejsou bezpečně odváděny do volného prostoru používají se znečištěná, chybně seřízená nebo vadná spotřební zařízení ( spotřebiče ) Možnost nebezpečí výbuchu způsobeného nekontrolovaným únikem plynu a nebezpečí otravy způsobené nedokonalým spalováním vyžadují při manipulaci se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny odborné zacházení a dodržení bezpečnostních předpisů. Zákaz nahřívání lahví na P-B!!! Unikající zkapalněný uhlovodíkový plyn může být zapálen účinným zdrojem. Riziko je obzvlášť veliké, když se zkapalněný uhlovodíkový plyn nahromadí v prohlubních jako jsou sklepy, jámy, šachty nebo kanály. tlak v tlakových nádobách zkapalněných uhlovodíkových plynů je závislý na teplotě. Silné ohřátí tlakových nádob vede k výraznému zvýšení tlaku uvnitř a může podle okolností : vést k prasknutí tlakové nádoby, což může mít zvlášť ničivé účinky na okolí Opatření při úniku P-B s požárem nebo bez požáru Pro likvidaci požárů je třeba zajistit následující opatření. Zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny, u nichž je nutno počítat se vznikem požárů, je nutné vybavit vhodnými hasicími zařízeními. Hasicí přístroje a protipožární zařízení je nutné umístit na vhodném místě tak, aby v případě nebezpečí mohlo být bezpečně přístupné nebo obsluhovatelné. A. Jako okamžitá opatření při úniku zkapalněných uhlovodíkových plynů bez vzniku požáru je třeba provést : provést intenzivní větrání prostoru uzavření uzavíracích armatur, aby se zamezilo úniku plynu vyhnout se zdrojům možného zapálení všeho druhu. Nepoužívat žádné elektrické vypínače a jim podobné, v daném případě pokud se nacházejí mimo oblast nebezpečí uzavřít hlavní elektrické vypínače. Otevřený oheň uhasit. Nekouřit. Při úniku zkapalněných uhlovodíkových plynů ve volném prostředí se musí nebezpečné oblasti uzavřít a uvědomit hasiče a policii. B. Jako okamžité opatření na zařízení se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny při úniku plynu s výskytem požáru je třeba přerušit přívod plynu uzavíracími armaturami. Tlakové nádoby ohrožené působením ohně chladit vodou. Pokusit se ohrožené zařízení odstranit z ohrožené oblasti. Ihned volat hasiče. Odpouštění propanu do ovzduší je zakázáno. Osoby, které provádějí zásah, se musí pokud možno chránit vodní clonou. Mlhy, které se někdy tvoří v místě požáru nebo havárie, je nutné srážet tříštěným proudem vody nebo vodní mlhou. Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 6

7 K hašení je vhodné použít tříštěný vodní proud, vodní mlhu, střední pěnu, prášky A-B- C-D-E nebo B-C-E, halony ve formě aerosolu, dusík nebo oxid uhličitý. K hašení požáru plynu v kapalné fázi je nejvhodnější použít střední pěnu První pomoc Postiženého vynést ze zamořené oblasti. Popálenou pokožku nebo oči chladit velkým množstvím vody. Omrzlé části těla netřít, pouze zakrýt sterilním obvazem ( pokud je k dispozici vhodná mast, aplikovat ji na postižená místa), oči vyplachovat vodou. Pokud postižený nedýchá, zahájit umělé dýchání a masáž srdce. Vždy přivolat lékařskou pomoc! 2.5. Předpisy pro činnosti s čelem IC-30 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti č.21/1979 Sb. Zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb. ČSN průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva ČSN požární bezpečnost tepelných zařízení ČSN tlakové nádoby na plyny provozní pravidla ČSN plynová zařízení zásady provozu TPG regulátory na plynnou fázi LPG TPG základní požadavky na bezpečnost provozu zařízení na LPG 2.6. Identifikační údaje zařízení a technické parametry Název a adresa výrobce : Siltek s.r.o. Kohoutovická 610/ Brno-Žebětín tel.: web: Název a typ zařízení : Nahřívací čelo IC-30 Kategorie zařízení ( ČSN ): přenosné/pojízdné, provedení A, vysokotlaké, s hořákem atmosférickým, s řízením ručním, I. kategorie ( tj. pro paliva jedné třídy ) - I 3 otevřený spotřebič ( ČSN ) Typ prostředí, pro něž je zřízení určeno : venkovní prostory Technické údaje zařízení : výkon : kw ( 1-2 zářiče ) třída paliva ( ČSN ) : 3 ( zkapalněné uhlovodíkové plyny ) připojovací přetlak paliva : 10 bar tlak na trysku : 1,6-1,8 bar ( nastavitelný ) spotřeba paliva : 1,2-2,4 kg/h hmotnost zařízení ( bez P-B lahví ) : 60 kg hmotnost zařízení ( s P-B lahvemi ) : 100 kg počet P-B lahví typu 10 kg : 2 rozměry zařízení : L x š x v : 1510 x 700 x 990 mm ( s madlem ) L x š x v : 1470 x 700 x 590 mm ( složené madlo ) Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 7

8 3. Popis jednotlivých konstrukčních částí nahřívacího čela IC kg láhev na P-B Sklopné madlo Trubka rozvodu plynu Infrazářič 1 Infrazářič 2 Rám Ruční zapalovací hořák obr. 1 Regulační ventil s pojistkou Uzavírací ventil P-B lahve Plynový rozdělovač Termoelektrická pojistka plamene obr. 2 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 8

9 Manometr reg.ventilu Pojistka proti úniku plynu při přetržení hadice s manuálním otevíráním Nastavitelný regulační ventil obr. 3 Uzavírací kohout zářiče 1 Uzavírací kohout zářiče 2 Ovládací tlačítko termoelektrické pojistky plamene obr. 4 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 9

10 Čep madla Závlačka čepu obr. 5 Sklopené madlo Hák pro uchycení řetězu P-B lahví Otočné pojezdové kolo Nerezový krycí plech obr. 6 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 10

11 Páka stojánku - nulová poloha obr. 7 Pružná obousměrná západka Páka stojánku - pracovní poloha obr. 8 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 11

12 Infrazářič 1 - aktivní sálavá plocha Termočlánek v nerezovém úchytu obr. 9 Zapalovací most obr. 10 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 12

13 4. Pokyny pro práci s nahřívacím čelem IC-30 Obsluhu zařízení smějí provádět pouze prokazatelně zaškolení a provozovatelem pověření pracovníci; při obsluze je naprosto nutné dodržovat obecné zásady bezpečnosti práce a všechny pokyny uváděné v této dokumentaci ( viz kapitolu 2. ). Pracovníci obsluhy jsou povinni se nejméně 1x ročně zúčastnit školení bezpečnosti práce dle příslušného právního předpisu s rozšířením pro práci s plynovými zařízeními a pro práci na veřejných komunikacích. Při práci je nutné používat osobní ochranné pomůcky! Nekouřit! Před uvedením zařízení do provozu provést vizuální kontrolu stavu zařízení - v případě poškození nikdy nepoužívat! Odstavit a volat servis či opravit! 4.1. Příprava nahřívacího čela k provozu Obsluha usadit madlo z přepravní polohy do polohy pracovní - čep madla zajistit závlačkou ( obr. 5, 6, 1 ) dvě 10 kg P-B láhve umístit na nosný plech a zajistit každou řetězem - zachytit na úchytný hák ( obr. 6 ) Připojení P-B lahví k zařízení Obsluha pomocí šroubení umístěného na koncích plynových hadic připojit P-B láhve k plynovému systému nahřívacího čela. POZOR - předtím provést kontrolu, zda je v šroubení těsnění. LEVÝ ZÁVIT! po dotažení otevřít ventil P-B lahve a provést kontrolu těsnosti všech spojů plynového rozvodu až k termoelektrické pojistce plamene osobním detektorem ( součást dodávky ) pokud nebude následovat pracovní činnost s nahřívacím čelem, uzavřít ventily obou P-B lahví 4.2. Uvedení nahřívacího čela do provozu Obsluha otevřít ventily obou P-B lahví provést kontrolu těsnosti plynového rozvodu zkontrolovat, zda ukazatel manometru plynového regulačního ventilu je v rozmezí 1,6-1,8 bar ( obr. 3 ) pomocí piezozapalovače zapálit ruční zapalovací hořák ( obr. 1 ) Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 13

14 otevřít uzavírací kohout infrazářiče 1 ( obr. 4 ) stisknout tlačítko termoelektrické pojistky plamene ( obr. 4 ) a ručním plynovým hořákem vloženým do středové mezery mezi zářiči čela zapálit infrazářič 1 ( posunem hořáku v celé délce středové mezery ); tlačítko termoelektrické pojistky držet cca s - po uvolnění musí zůstat infrazářič v chodu ( slyšitelný šum hoření ) Pozn.: pokud není po stisknutí tlačítka termoelektrické pojistky slyšet vytékající plyn z infrazářiče, je nutné stisknout červené tlačítko regulačního ventilu ( obr. 3 ) - odblokovat pojistku proti úniku plynu při přetržení hadice či poškození plynového rozvodu pomalu otevřít uzavírací kohout infrazářiče 2 ( v případě prudkého otevření by mohlo dojít k aktivaci pojistky proti přetržení hadice a uzavření přívodu plynu do infrazářičů - v tom případě stačí stisknout červené tlačítko regulačního ventilu - odblokovat pojistku - infrazářič 1 je již dostatečně ohřátý a naskočí bez zapalování ) a pomocí zapalovacího hořáku zapálit stejným způsobem jako infrazářič 1 i infrazářič 2 pomocí otočné hlavice regulačního ventilu ( obr. 3 ) doseřídit po naběhnutí infrazářičů tlak tak, aby ukazatel manometru byl v rozmezí 1,6-1,8 bar ( obr. 3 ) nahřívací čelo je uvedeno do chodu a probíhá náhřev asfaltového povrchu 4.3. Ukončení provozu nahřívacího čela Obsluha uzavřít kohouty zářičů 2 i 1 ( obr. 4 ) uzavřít ventily obou P-B lahví v případě transportu čela : po úplném vychladnutí provést sklopení madla do přepravní polohy POZOR! Oba zářiče i boční nerezové plechy mají ještě několik minut po vypnutí ( v závislosti na povětrnostních podmínkách ) horké povrchy - nebezpečí popálení či vzniku požáru!!! Dodržovat bezpečné vzdálenosti od předmětů z hořlavých hmot dle čl ČSN ! 5. Technologie opravy asfaltových vozovek a chodníků Technologie použitá u nahřívacího čela IC-30 zajišťuje zcela nový způsob opravy asfaltových vozovek a chodníků, který dává nové užitné parametry a je velmi šetrný k životnímu prostředí Pracovní činnost Technologie opravy vozovky s nahřívacím čelem IC-30 najet k vytipovanému výtluku či prasklinám zajistit a označit prostor opravy tak, aby nedošlo k ohrožení obsluhy stroje ani účastníků silničního provozu nebo chodců případné viditelné nečistoty z výtluku nebo prasklin vymést smetákem najet nad vyčištěný výtluk nebo praskliny a uvést nahřívací čelo do provozu Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 14

15 V případě práce na vozovce či chodníku, které mají sklon a hrozilo by odjetí nahřívacího čela z místa opravy, je obsluha povinna čelo umístit na stojánek, který tomuto zamezí. Jinak hrozí možnost úrazů a hmotných škod při odjetí čela z pracovního místa!!! v případě práce na svahu ( viz rámeček výše ) umístit čelo na stojánek : páku stojánku přesunout nohou z nulové do pracovní polohy ( obr. 7 a 8 ); pohybem nahřívacího čela k sobě dojde k vyzvednutí zadní části čela na stojánek a tím k aretaci čela ( obr. 11 ). obr.11 POZOR při pracovní činnosti s čelem! Hrozí nebezpečí popálení buď sálavým teplem nebo od horkých povrchů! Používat osobní ochranné pomůcky! Dodržovat pravidla bezpečnosti práce! náhřev vozovky či chodníku sálavým teplem infrazářičů nahřívacího čela provádět 6-10 minut, v zimě ( do -7 C ) pak minut. Doba náhřevu je závislá na materiálu a stavu vozovky, teplotě vzduchu a síle a směru větru. Správnost délky náhřevu lze zjistit tak, že po uplynutí přibližné doby určené na základě zkušeností obsluhy se popojede nahřívacím čelem z oblasti výtluku a ocelovými hráběmi zkusí obsluha rozhrábnout nahřátou plochu ( pozor na nebezpečí popálení dodržet odstup od čela!!! ). Pokud se plocha snadno rozhrábne, ukončit náhřev pokud je čelo umístěno na stojánku, provést pohyb čela vpřed - dojde k sjetí ze stoján- Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 15

16 Nahřívací čelo IC-30 ku; nohou pak umístit páku stojánku do nulové polohy ( zaklapne západka - obr. 7 ) nahřátou plochu rozhrabat ocelovými hráběmi ( obr. 12 ), vč. hran výtluku obr.12 obr. 13 doplnit chybějící materiál do výtluku ( obr. 13 ) - ideální je ohřátá obalovaná asfaltová směs či ohřátý asfaltový recyklát. Potřebné množství materiálu závisí na hloubce a plošné velikosti výtluku. Dodaný materiál do výtluku musí být o cca 2-3 cm vyšší než okolní vozovka. K dobrému a rovnoměrnému urovnání materiálu použít srovnávací lištu, k prohrabání a pospojení s okolní vozovkou či chodníkem pak ocelové hrábě ( obr. 14 ). Případné větší kameny odstranit. okolí opravovaného výtluku očistit koštětem ( obr. 15 ) obr. 14 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií obr. 15 Stránka 16

17 dobře upravený povrch začít hutnit vibračním válcem, a to následujícím způsobem : 2/3 šířky válce na stávající vozovce a 1/3 na ploše opravy ( obr. 16 ). Takto je potřeba objet celý obvod výtluku. dále přidávat válcovaný záběr na upravenou plochu tak, aby vždy část válce byla na již zhutnělém povrchu ( obr. 17 ). Po řádném zhutnění je oprava výtluku hotova. Za cca 10 minut je možné opravu pojíždět. obr. 16 obr Kontrola, údržba a opravy nahřívacího čela IC - 30 Nahřívací čelo musí být pravidelně kontrolováno a ošetřováno. Kontrolu a údržbu zajišťuje obsluha zařízení, případné větší opravy pak servisní oddělení výrobce nahřívacího čela. V případě zjištění jakýchkoliv závad je nutné zařízení odstavit a provést kontrolu stavu a opravu. Případné nejasnosti konzultovat ihned s výrobním závodem ( viz kap. 8. Kontakty ) Kontrola Kontrola zařízení před každým použitím provést celkovou prohlídku nahřívacího čela, zda nedošlo při přepravě k mechanickému poškození sálavé plochy infrazářičů či plynového rozvodu před každým použitím provést kontrolu obou infrazářičů, zda není zanesena aktivní sálavá plocha ( obr. 9 ) - příp. provést očištění před každým použitím provést kontrolu plynotěsnosti plynového rozvodu vč. připojení P-B lahví osobním detektorem, včetně kontroly stavu plynových hadic od P-B lahví Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 17

18 v případě podezření na únik plynu během pracovní činnosti zařízení odstavit a provést kontrolu plynotěsnosti a funkčnosti zařízení 6.2. Údržba Údržba zařízení Pracovník obsluhy provádí údržbu při dodržení všech bezpečnostních předpisů a při vypnutém a zchladlém zařízení : čištění aktivní sálavé plochy infrazářičů ( obr. 9 ) od zbytků asfaltu, kamenů apod. - POZOR! Při čištění nepoškodit plochu z tahokovu ( neprohnout, nezpůsobit prasknutí můstků tahokovu apod. ) čištění pojezdových kol od zbytků asfaltu 1x týdně provést kontrolu dotažení a příp. dotažení všech plynových spojů na zařízení v případě zanesení provést očištění aktivní části termočlánku od zbytků asfaltu ( obr. 9 ) - pozor na poškození! výměnu P-B lahví 6.3. Opravy Opravy zařízení Pracovník obsluhy může provádět opravy mechanických částí zařízení IC-30. Všechny opravy týkající se plynových rozvodů a plynových zařízení může provést pouze kvalifikovaný pracovník seznámený s funkcí plynového systému zařízení IC-30 či servis výrobce nahřívacího čela ( viz kapitolu 8. Kontakty ) 7. Zbytková rizika Ačkoliv je konstrukce a funkce zařízení IC-30 řešena s ohledem na maximální bezpečnost, existují zbytková rizika, která by mohla vést při nepozornosti či porušení zásad bezpečnosti práce a požadavků uvedených v této dokumentaci k ev. zranění obsluhy či osob pohybujících se v těsné blízkosti zařízení a ke škodám na majetku : Při pracovní činnosti i po vypnutí infrazářičů hrozí nebezpečí popálení buď sálavým teplem nebo od horkých povrchů! nebezpečí popálení nahřátým asfaltovým povrchem nebezpečí popálení od spalin infrazářičů vycházejících mezerou mezi nimi netěsnost či defekt v rozvodu P-B únik plynu, nebezpečí výbuchu a požáru možnost poranění o hrany a výstupky stroje možnost úrazu při nepozornosti při nakládání zařízení na přepravní prostředek možnost úrazu kolemjedoucími vozidly při práci na opravě vozovky Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 18

19 8. Kontaktní adresy a telefony Výrobce nahřívacího čela IC - 30 a servisní středisko : Siltek s.r.o. Kohoutovická 610/ Brno-Žebětín tel. : web: Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 19

20 9. Technické údaje nahřívacího čela IC - 30 Třídění průmyslového tepelného zařízení ( ČSN ) : podle způsobu umístění při provozu : podle určení do prostoru : podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin : podle připojovacího přetlaku paliva : podle konstrukce : podle způsobu řízení : přenosné / pojízdné pro venkovní prostory provedení A vysokotlaké s hořákem atmosférickým s řízením ručním podle použitelnosti pro různé třídy plynných paliv : I. kategorie ( I 3 ) ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení otevřený spotřebič Technické parametry : Typ : IC - 30 Třída paliva : 3 ( zkapalněné uhlovodíkové plyny ) Připojovací přetlak paliva : 10 bar Tlak na trysku : 1,6-1,8 bar ( nastavitelný ) Tepelný výkon ( při tlaku na trysku 1,5 baru ) : 15,2-30,4 kw Spotřeba paliva ( 1-2 infrazářiče ) : 1,2-2,4 kg/hod Hmotnost zařízení bez P-B lahví : 60 kg Hmotnost zařízení s P-B lahvemi : 100 kg Počet P-B lahví typu 10 kg : 2 Nahřívaná plocha : 900x600 mm ( 0,54 m 2 ) Doba náhřevu ( dle klimatických podmínek ) : 5-12 min Rozměry zařízení L x Š x V : s madlem v pracovní poloze : 1510 x 700 x 990 mm s madlem v přepravní poloze : 1470 x 700 x 590 mm Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 20

21 Rozměry nahřívacího čela a popis konstrukčních částí : Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 21

22 Schéma plynového systému nahřívacího čela : Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 22

23 Z Á R U Č N Í L I S T nahřívacího čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Typové označení : IC - 30 Výrobní číslo : IC/002/2013 Výkon : 15,2-30,4 kw Výrobce poskytuje na svůj výrobek záruku po dobu dvou let od uvedení do provozu, nejdéle však dva a půl roku od prodeje, za předpokladu dodržení požadavků norem a předpisů pro provoz plynových zařízení na P-B ( LPG ) a technických podmínek pro provoz nahřívacího čela, které jsou součástí této dokumentace. Výrobek musí být provozován dle platných předpisů a vyhlášek, nejvyšší pracovní parametry uvedené na štítku nahřívacího čela a v této dokumentaci nesmějí být překročeny. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při dopravě, špatným používáním, špatným nastavením jmenovitých hodnot zařízení a na jakákoliv mechanická poškození způsobená neodborným či neopatrným zacházením se zařízením. V Brně dne :... razítko a podpis Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 23

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody 6 720 606 892 CZ (03.11) AL Návod k instalaci a obsluze Plynový závěsný průtokový ohřívač vody WR11..P... WR14..P... s piezoelektrickým zapalováním a dvojitým zabezpečením: kontrolou spalin* a omezením

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC Úvod: Zajištění bezpečného provozu na čerpacích stanicích patří mezi základní priority provozovatelů čerpacích stanic sdružených v ČAPPO. V následujícím příspěvku

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Věra Žídková, Ing. Radim Bezděk, Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Pliska, Ing. Romana

Více

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á.

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á. Testové otázky 2014 Správná odpověď je Á. Požární taktika oblast a 1. Lokalizace požáru znamená, že: A) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci B) požár je uhašen

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

Jaký hasicí přístroj na co použít

Jaký hasicí přístroj na co použít Jaký hasicí přístroj na co použít Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Požární ochrana. Povinnosti právnických osob v oblasti PO. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat:

Požární ochrana. Povinnosti právnických osob v oblasti PO. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat: 8 Požární ochrana Povinnosti právnických osob v oblasti PO Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat: Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4 celoročně volné příjezdové

Více

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 Listy pro záchranáře Název modelu Cyklus modelu C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 F Felicia 1994-2001 Felicia Combi 1995-2001 Fabia I 1999-2007 Fabia Sedan I 2001-2008

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-07-PLYNOVE_SPOTREBICE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr Tematická

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Práce na vozidlech s plynovým motorem. Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem. Automobilový plyn

Práce na vozidlech s plynovým motorem. Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem. Automobilový plyn Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem Vozidla s plynovým motorem je souhrnný název pro vozidla poháněná automobilovým plynem. Automobilový plyn

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Stránka 1/ 11 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Rozdělovník : kopie je uložena u představitele IMS Řízená dokumentace je vedena na www.kubik.cz/plyn Zpracoval

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE TYP 8111 01/2009 TYP 8111 01/2009 1 NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, zakoupil jste si vestavné topeniště a vestavnou troubu. Je naším přáním,

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. PROPAN - BUTAN Datum vydání: 3.5.2004 Revize: 01

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. PROPAN - BUTAN Datum vydání: 3.5.2004 Revize: 01 podle vyhlášky č. 231/200 Sb. Datum vydání: 3.5.200 Revize: 01 Datum revize: 13.9.200 Strana 1 ze 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace látky nebo přípravku: Chemický

Více

Protokol č. 010300115

Protokol č. 010300115 ČR-Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj Legerova 49, 120 00 Praha 2 Čj.: 010300115 Protokol č. 010300115 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Hlásiče požáru a detekce nebezpečných plynů

Hlásiče požáru a detekce nebezpečných plynů Česká asociace hasičských důstojníků Hasičský záchranný sbor České republiky Hlásiče požáru a detekce nebezpečných plynů Jak se účinně chránit proti přítomnosti nebezpečných plynů a požárům v domácnostech.

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Plynové kotle nástěnné a stacionární včetně kondenzačních, kotle pro přetlakové hořáky, kotle na pyrolytické spalování dřeva, elektrokotle,

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 TECH ICKÁ SPECIFIKACE leden 10 Základní popis zařízení UMUV 01 je univerzální mobilní úpravna vody, která umožňuje úpravu z různých zdrojů podzemní i povrchové vody.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanová jednohořákový vařič VÍKEND mini Propan-butanový dvouhořákový vařič SPORT Propan-butanový dvouhořákový vařič LIPNO Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME PLYNOVOD CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME Co je zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţujícím podílem metanu CH 4 a proměnlivým mnoţstvím neuhlovodíkových plynů (zejména

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 30844 / 30845 Identifikace výrobce, dovozce,

Více