IC - 30 v.č. IC/002/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IC - 30 v.č. IC/002/2013"

Transkript

1 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií IC - 30 v.č. IC/002/2013 Upozornění : Před a při použití stroje, při provádění údržby, kontroly a oprav je nutné postupovat dle pokynů uvedených v této příručce! Technické podmínky Bezpečnostní pokyny Konstrukce Návod k obsluze Údržba, opravy,kontroly Technické parametry Siltek s.r.o., Kohoutovická 610/116, Brno-Žebětín, tel.: , v.2

2 Obsah 1. Úvod 1.1 Základní informace 1.2 Stručná charakteristika stroje zařízení IC Základní požadavky a charakteristiky 2.1 Požadavky na provozovatele zařízení 2.2. Požadavky na obsluhu zařízení IC Osobní ochranné pomůcky 2.3 Požadavky na stanoviště zařízení IC Charakteristika LPG Opatření při úniku P-B s požárem nebo bez požáru První pomoc 2.5 Předpisy pro činnosti s čelem IC Identifikační údaje zařízení a technické parametry 3. Popis jednotlivých konstrukčních částí nahřívacího čela IC Pokyny pro práci s nahřívacím čelem IC Příprava nahřívacího čela k provozu Připojení P-B lahví k zařízení 4.2 Uvedení nahřívacího čela do provozu 4.3 Ukončení provozu nahřívacího čela 5. Technologie opravy asfaltových vozovek a chodníků 5.1 Pracovní činnost 6. Kontrola, údržba a opravy nahřívacího čela IC Kontrola 6.2 Údržba 6.3 Opravy 7. Zbytková rizika 8. Kontaktní adresy a telefony 9. Technické údaje stroje nahřívacího čela IC - 30 Bezpečnostní list propan-butan Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 2

3 1. Úvod 1.1. Základní informace 1.2. Stručná charakteristika zařízení IC-30 Tato dokumentace obsahuje základní pokyny pro použití, provoz a obsluhu nahřívacího čela pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií.. Před uvedením stroje do provozu je proto bezpodmínečně nutné, aby si pracovníci, kteří provádějí obsluhu, opravy, údržbu a kontroly, tuto dokumentaci pečlivě přečetli. Tato dokumentace musí být v místě, kde je toto zařízení provozováno, stále k dispozici. Kromě pokynů zde uvedených je dále nutné dodržovat platné předpisy, nařízení a normy vztahující se k provozu, obsluze, kontrolám a údržbě plynových zařízení a strojů pohybujících se na komunikacích. Při obsluze, údržbě a kontrole je dále nutné dodržovat pravidla bezpečnosti práce, včetně používání osobních ochranných pomůcek. Symboly používané v dokumentaci Tento symbol upozorňuje na důkladné dodržování pokynů textu Tento symbol zdůrazňuje povinnost používání bezpečnostních a osobních ochranných pomůcek při jakékoli manipulaci se zařízením IC-30 Tento symbol varuje na nebezpečí úrazu popálením, vzniku požáru a podobnými riziky Nahřívací čelo IC-30 slouží k opravě asfaltových vozovek či chodníků, přičemž využívá infrasálání produkovaného plynovými zářiči. Tento způsob dává opravené vozovce či chodníku nové užitné parametry a je velmi šetrný k životnímu prostředí. Významnou předností této technologie (ve srovnání s aktuálně využívanými metodami oprav silničního svršku) je její trvanlivost a možnost kvalitní aplikace také v zimních měsících - zhruba do -7 C. Technologické zařízení včetně všech rozvodů a plynových lahví je umístěno na rámu, který je opatřen tepelně odolnými pojezdovými koly, z nichž dvě jsou otočná. Zařízení pracuje bez jakéhokoliv zdroje elektrické energie. Při jakékoliv činnosti zařízení ( včetně podmínek pro skladování/parkování ) musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy k němu se vztahující ( pro průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva ) a dále požadavky uvedené v této dokumentaci. Obsluhu zařízení smí provádět pouze proškolené a provozovatelem zařízení prokazatelně určené osoby. 2. Základní požadavky a charakteristiky 2.1. Požadavky na provozovatele zařízení Provozovatel stroje je povinen prokazatelně ( písemně ) zmocnit pracovníky, kteří budou provádět obsluhu zařízení. Tito pracovníci musí být fyzicky i psychicky schopni vykonávat tuto práci, musí být starší Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 3

4 18-ti let a musí být k této činnosti prokazatelně proškoleni. Provozovatel je dále povinen učinit taková organizační a technická opatření, aby nemohlo v souvislosti s nahřívacím čelem IC-30 dojít k ohrožení osob či majetku ( např. únik plynu, požár ). Jedná se zvláště o zajištění stroje při skladování/parkování, provádění kontrol a údržby. Je třeba mít stále na zřeteli, že se jedná o strojní zařízení pro pohyb na komunikacích, vybavené tlakovými lahvemi na P-B, pracující při vysokých teplotách! Provozovatel musí dále zajistit, aby případné opravy zařízení prováděl pracovník s požadovanou kvalifikací a který je prokazatelně seznámen s funkcí zařízení, příp. musí provozovatel zajistit bezpečné odstavení zařízení z provozu a jeho zajištění po dobu poruchy a uvědomit servis výrobce. Provozovatel stroje musí vypracovat směrnici pro způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy dopravními protředky ( NV č. 168/2002 Sb. ) Požadavky na obsluhu zařízení IC-30 Obsluha nahřívacího čela IC-30 musí být prokazatelně určena provozovatelem stroje. Pracovníci obsluhy musí být fyzicky i psychicky schopni tuto práci vykonávat a musí být starší 18-ti let. Pracovníci obsluhy musí být předem prokazatelně proškoleni, a to jak z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu zařízení, tak i z hlediska způsobu provádění oprav asfaltových vozovek či chodníků. Dále musí mít tito pracovníci platná školení bezpečnosti práce vyplývající ze Zákoníku práce a dalších platných předpisů (např. ČSN ) Pracovníci obsluhy musí používat při práci se strojem osobní ochranné pomůcky dále specifikované a dodržovat všechna bezpečnostní ustanovení uvedená při školení, dále v této dokumentaci a ve vztahujících se platných předpisech ( provoz na pozemních komunikacích, provoz plynových zařízení na P-B ) Pracovníci obsluhy jsou povinni počínat si tak, aby při jejich činnosti a následně i při odstavení zařízení nedošlo k ohrožení osob či majetku. Dále jsou povinni provádět všechny úkony popsané v této dokumentaci a příp. vyplývající z dalších předpisů. V případě nestandardních jevů na zařízení jsou pracovníci obsluhy povinni jej odstavit ihned z provozu, diagnostikovat závadu a provést či zajistit opravu zařízení kvalifikovaným pracovníkem Osobní ochranné pomůcky Kromě osobních ochranných pomůcek specifikovaných z výsledků analýzy rizik pro danou profesi zaměstnanců ( údržba komunikací či pod. ), kterou provedl zaměstnavatel, je nutné, aby obsluha stroje používala ještě tyto pomůcky : pracovní obuv a oděv s odolností pro vyšší teploty ochranné pracovní rukavice reflexní vestu osobní detektor plynu pro osádku stroje-součást dodávky zařízení Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 4

5 2.3. Požadavky na stanoviště zařízení IC - 30 Provozovatel nahřívacího čela je povinen zajistit skladování/parkování nahřívacího čela tak, aby : byl znemožněn přístup nepovolaným osobám a neoprávněná manipulace se zařízením se v okolí zařízení nevyskytovaly hořlavé a výbušné materiály se v okolí stroje nevyskytovaly prohlubně jako sklepy, jámy, šachty, kanály apod., ve kterých by v případě ú- niku P-B došlo k jeho nahromadění a v případě iniciace k výbuchu bylo chráněno před povětrnostními vlivy 2.4. Charakteristika P-B ( LPG ) Jako zkapalněné uhlovodíkové plyny ( LPG Liguefied Petroleum Gas ) jsou nazývány hořlavé, za tlaku zkapalnitelné plyny jako je propan, butan a jejich směsi. Odborné a bezpečné používání zkapalněných uhlovodíkových plynů jako nositele energie předpokládá znalost jejich nejdůležitějších vlastností. Vzhledem k bezpečnosti je nutné brát zřetel na tyto důležité vlastnosti zkapalněných uhlovodíkových plynů : zkapalněné uhlovodíkové plyny jsou v plynné fázi hořlavým plynem, který ve směsi se vzduchem nebo kyslíkem může tvořit výbušné směsi z údajů o relativní hustotě propanu, butanu a vzduchu vyplývá, že zkapalněné uhlovodíkové plyny v plynné fázi jsou přibližně dvakrát těžší než vzduch, klesají proto k podlaze a podobně jako kapalina se hromadí na nejhlubším místě, např. v níže umístěných prostorách. Z tohoto důvodu smějí být např. zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny zřizována pod úrovní terénu jen za určitých podmínek zkapalněné uhlovodíkové plyny jsou bezbarvé a tudíž neviditelné protože čisté zkapalněné uhlovodíkové plyny jsou bez zápachu, přidává se k nim malé množství odorantu, aby byl unikající plyn lehce zjistitelný zkapalněné uhlovodíkové plyny je možno poměrně nízkým tlakem převést z plynného do kapalného stavu zkapalněné uhlovodíkové plyny vykazují s ohledem na svůj objem zvláštní chování : tepelná roztažnost kapalné fáze ( ve srovnání s ostatními kapalinami např. s vodou ) je mimořádně veliká. Zvýšenou pozornost je nutno také věnovat zvětšení objemu plynu v plynném stavu při vypařování jeho kapalné fáze. 1 kg propanu zaujímá v kapalném skupenství objem cca 2 litry. 1 kg propanu v plynném stavu zaujímá objem cca 500 litrů ( 0 C, 1 bar). Rizika při skladování a používání LPG : Hlavním zdrojem nebezpečí při skladování a používání zkapalněných uhlovodíkových plynů jsou nekontrolovatelně unikající zkapalněné uhl. plyny v kapalném nebo plynném stavu a nedokonalé spalování. Možná nebezpečí : výbuch a požár otrava ( především oxidem uhelnatým ) Vedle toho je třeba dát pozor na tzv. studené popáleniny ( vznikají při velkém odběru tepla, který vede k popáleninám pokožky ) a na nebezpečí udušení. Nebezpečný oxid Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 5

6 uhelnatý ( CO ) se může tvořit v množství ohrožujícím zdraví, když : u spotřebních zařízení je nedostatečný přívod vzduchu a není zajištěn odvod spalin v místnosti instalace spotřebních zařízení není zajištěn dostatečný přívod a odvod vzduchu, případně produkty spalování nejsou bezpečně odváděny do volného prostoru používají se znečištěná, chybně seřízená nebo vadná spotřební zařízení ( spotřebiče ) Možnost nebezpečí výbuchu způsobeného nekontrolovaným únikem plynu a nebezpečí otravy způsobené nedokonalým spalováním vyžadují při manipulaci se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny odborné zacházení a dodržení bezpečnostních předpisů. Zákaz nahřívání lahví na P-B!!! Unikající zkapalněný uhlovodíkový plyn může být zapálen účinným zdrojem. Riziko je obzvlášť veliké, když se zkapalněný uhlovodíkový plyn nahromadí v prohlubních jako jsou sklepy, jámy, šachty nebo kanály. tlak v tlakových nádobách zkapalněných uhlovodíkových plynů je závislý na teplotě. Silné ohřátí tlakových nádob vede k výraznému zvýšení tlaku uvnitř a může podle okolností : vést k prasknutí tlakové nádoby, což může mít zvlášť ničivé účinky na okolí Opatření při úniku P-B s požárem nebo bez požáru Pro likvidaci požárů je třeba zajistit následující opatření. Zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny, u nichž je nutno počítat se vznikem požárů, je nutné vybavit vhodnými hasicími zařízeními. Hasicí přístroje a protipožární zařízení je nutné umístit na vhodném místě tak, aby v případě nebezpečí mohlo být bezpečně přístupné nebo obsluhovatelné. A. Jako okamžitá opatření při úniku zkapalněných uhlovodíkových plynů bez vzniku požáru je třeba provést : provést intenzivní větrání prostoru uzavření uzavíracích armatur, aby se zamezilo úniku plynu vyhnout se zdrojům možného zapálení všeho druhu. Nepoužívat žádné elektrické vypínače a jim podobné, v daném případě pokud se nacházejí mimo oblast nebezpečí uzavřít hlavní elektrické vypínače. Otevřený oheň uhasit. Nekouřit. Při úniku zkapalněných uhlovodíkových plynů ve volném prostředí se musí nebezpečné oblasti uzavřít a uvědomit hasiče a policii. B. Jako okamžité opatření na zařízení se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny při úniku plynu s výskytem požáru je třeba přerušit přívod plynu uzavíracími armaturami. Tlakové nádoby ohrožené působením ohně chladit vodou. Pokusit se ohrožené zařízení odstranit z ohrožené oblasti. Ihned volat hasiče. Odpouštění propanu do ovzduší je zakázáno. Osoby, které provádějí zásah, se musí pokud možno chránit vodní clonou. Mlhy, které se někdy tvoří v místě požáru nebo havárie, je nutné srážet tříštěným proudem vody nebo vodní mlhou. Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 6

7 K hašení je vhodné použít tříštěný vodní proud, vodní mlhu, střední pěnu, prášky A-B- C-D-E nebo B-C-E, halony ve formě aerosolu, dusík nebo oxid uhličitý. K hašení požáru plynu v kapalné fázi je nejvhodnější použít střední pěnu První pomoc Postiženého vynést ze zamořené oblasti. Popálenou pokožku nebo oči chladit velkým množstvím vody. Omrzlé části těla netřít, pouze zakrýt sterilním obvazem ( pokud je k dispozici vhodná mast, aplikovat ji na postižená místa), oči vyplachovat vodou. Pokud postižený nedýchá, zahájit umělé dýchání a masáž srdce. Vždy přivolat lékařskou pomoc! 2.5. Předpisy pro činnosti s čelem IC-30 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti č.21/1979 Sb. Zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb. ČSN průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva ČSN požární bezpečnost tepelných zařízení ČSN tlakové nádoby na plyny provozní pravidla ČSN plynová zařízení zásady provozu TPG regulátory na plynnou fázi LPG TPG základní požadavky na bezpečnost provozu zařízení na LPG 2.6. Identifikační údaje zařízení a technické parametry Název a adresa výrobce : Siltek s.r.o. Kohoutovická 610/ Brno-Žebětín tel.: web: Název a typ zařízení : Nahřívací čelo IC-30 Kategorie zařízení ( ČSN ): přenosné/pojízdné, provedení A, vysokotlaké, s hořákem atmosférickým, s řízením ručním, I. kategorie ( tj. pro paliva jedné třídy ) - I 3 otevřený spotřebič ( ČSN ) Typ prostředí, pro něž je zřízení určeno : venkovní prostory Technické údaje zařízení : výkon : kw ( 1-2 zářiče ) třída paliva ( ČSN ) : 3 ( zkapalněné uhlovodíkové plyny ) připojovací přetlak paliva : 10 bar tlak na trysku : 1,6-1,8 bar ( nastavitelný ) spotřeba paliva : 1,2-2,4 kg/h hmotnost zařízení ( bez P-B lahví ) : 60 kg hmotnost zařízení ( s P-B lahvemi ) : 100 kg počet P-B lahví typu 10 kg : 2 rozměry zařízení : L x š x v : 1510 x 700 x 990 mm ( s madlem ) L x š x v : 1470 x 700 x 590 mm ( složené madlo ) Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 7

8 3. Popis jednotlivých konstrukčních částí nahřívacího čela IC kg láhev na P-B Sklopné madlo Trubka rozvodu plynu Infrazářič 1 Infrazářič 2 Rám Ruční zapalovací hořák obr. 1 Regulační ventil s pojistkou Uzavírací ventil P-B lahve Plynový rozdělovač Termoelektrická pojistka plamene obr. 2 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 8

9 Manometr reg.ventilu Pojistka proti úniku plynu při přetržení hadice s manuálním otevíráním Nastavitelný regulační ventil obr. 3 Uzavírací kohout zářiče 1 Uzavírací kohout zářiče 2 Ovládací tlačítko termoelektrické pojistky plamene obr. 4 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 9

10 Čep madla Závlačka čepu obr. 5 Sklopené madlo Hák pro uchycení řetězu P-B lahví Otočné pojezdové kolo Nerezový krycí plech obr. 6 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 10

11 Páka stojánku - nulová poloha obr. 7 Pružná obousměrná západka Páka stojánku - pracovní poloha obr. 8 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 11

12 Infrazářič 1 - aktivní sálavá plocha Termočlánek v nerezovém úchytu obr. 9 Zapalovací most obr. 10 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 12

13 4. Pokyny pro práci s nahřívacím čelem IC-30 Obsluhu zařízení smějí provádět pouze prokazatelně zaškolení a provozovatelem pověření pracovníci; při obsluze je naprosto nutné dodržovat obecné zásady bezpečnosti práce a všechny pokyny uváděné v této dokumentaci ( viz kapitolu 2. ). Pracovníci obsluhy jsou povinni se nejméně 1x ročně zúčastnit školení bezpečnosti práce dle příslušného právního předpisu s rozšířením pro práci s plynovými zařízeními a pro práci na veřejných komunikacích. Při práci je nutné používat osobní ochranné pomůcky! Nekouřit! Před uvedením zařízení do provozu provést vizuální kontrolu stavu zařízení - v případě poškození nikdy nepoužívat! Odstavit a volat servis či opravit! 4.1. Příprava nahřívacího čela k provozu Obsluha usadit madlo z přepravní polohy do polohy pracovní - čep madla zajistit závlačkou ( obr. 5, 6, 1 ) dvě 10 kg P-B láhve umístit na nosný plech a zajistit každou řetězem - zachytit na úchytný hák ( obr. 6 ) Připojení P-B lahví k zařízení Obsluha pomocí šroubení umístěného na koncích plynových hadic připojit P-B láhve k plynovému systému nahřívacího čela. POZOR - předtím provést kontrolu, zda je v šroubení těsnění. LEVÝ ZÁVIT! po dotažení otevřít ventil P-B lahve a provést kontrolu těsnosti všech spojů plynového rozvodu až k termoelektrické pojistce plamene osobním detektorem ( součást dodávky ) pokud nebude následovat pracovní činnost s nahřívacím čelem, uzavřít ventily obou P-B lahví 4.2. Uvedení nahřívacího čela do provozu Obsluha otevřít ventily obou P-B lahví provést kontrolu těsnosti plynového rozvodu zkontrolovat, zda ukazatel manometru plynového regulačního ventilu je v rozmezí 1,6-1,8 bar ( obr. 3 ) pomocí piezozapalovače zapálit ruční zapalovací hořák ( obr. 1 ) Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 13

14 otevřít uzavírací kohout infrazářiče 1 ( obr. 4 ) stisknout tlačítko termoelektrické pojistky plamene ( obr. 4 ) a ručním plynovým hořákem vloženým do středové mezery mezi zářiči čela zapálit infrazářič 1 ( posunem hořáku v celé délce středové mezery ); tlačítko termoelektrické pojistky držet cca s - po uvolnění musí zůstat infrazářič v chodu ( slyšitelný šum hoření ) Pozn.: pokud není po stisknutí tlačítka termoelektrické pojistky slyšet vytékající plyn z infrazářiče, je nutné stisknout červené tlačítko regulačního ventilu ( obr. 3 ) - odblokovat pojistku proti úniku plynu při přetržení hadice či poškození plynového rozvodu pomalu otevřít uzavírací kohout infrazářiče 2 ( v případě prudkého otevření by mohlo dojít k aktivaci pojistky proti přetržení hadice a uzavření přívodu plynu do infrazářičů - v tom případě stačí stisknout červené tlačítko regulačního ventilu - odblokovat pojistku - infrazářič 1 je již dostatečně ohřátý a naskočí bez zapalování ) a pomocí zapalovacího hořáku zapálit stejným způsobem jako infrazářič 1 i infrazářič 2 pomocí otočné hlavice regulačního ventilu ( obr. 3 ) doseřídit po naběhnutí infrazářičů tlak tak, aby ukazatel manometru byl v rozmezí 1,6-1,8 bar ( obr. 3 ) nahřívací čelo je uvedeno do chodu a probíhá náhřev asfaltového povrchu 4.3. Ukončení provozu nahřívacího čela Obsluha uzavřít kohouty zářičů 2 i 1 ( obr. 4 ) uzavřít ventily obou P-B lahví v případě transportu čela : po úplném vychladnutí provést sklopení madla do přepravní polohy POZOR! Oba zářiče i boční nerezové plechy mají ještě několik minut po vypnutí ( v závislosti na povětrnostních podmínkách ) horké povrchy - nebezpečí popálení či vzniku požáru!!! Dodržovat bezpečné vzdálenosti od předmětů z hořlavých hmot dle čl ČSN ! 5. Technologie opravy asfaltových vozovek a chodníků Technologie použitá u nahřívacího čela IC-30 zajišťuje zcela nový způsob opravy asfaltových vozovek a chodníků, který dává nové užitné parametry a je velmi šetrný k životnímu prostředí Pracovní činnost Technologie opravy vozovky s nahřívacím čelem IC-30 najet k vytipovanému výtluku či prasklinám zajistit a označit prostor opravy tak, aby nedošlo k ohrožení obsluhy stroje ani účastníků silničního provozu nebo chodců případné viditelné nečistoty z výtluku nebo prasklin vymést smetákem najet nad vyčištěný výtluk nebo praskliny a uvést nahřívací čelo do provozu Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 14

15 V případě práce na vozovce či chodníku, které mají sklon a hrozilo by odjetí nahřívacího čela z místa opravy, je obsluha povinna čelo umístit na stojánek, který tomuto zamezí. Jinak hrozí možnost úrazů a hmotných škod při odjetí čela z pracovního místa!!! v případě práce na svahu ( viz rámeček výše ) umístit čelo na stojánek : páku stojánku přesunout nohou z nulové do pracovní polohy ( obr. 7 a 8 ); pohybem nahřívacího čela k sobě dojde k vyzvednutí zadní části čela na stojánek a tím k aretaci čela ( obr. 11 ). obr.11 POZOR při pracovní činnosti s čelem! Hrozí nebezpečí popálení buď sálavým teplem nebo od horkých povrchů! Používat osobní ochranné pomůcky! Dodržovat pravidla bezpečnosti práce! náhřev vozovky či chodníku sálavým teplem infrazářičů nahřívacího čela provádět 6-10 minut, v zimě ( do -7 C ) pak minut. Doba náhřevu je závislá na materiálu a stavu vozovky, teplotě vzduchu a síle a směru větru. Správnost délky náhřevu lze zjistit tak, že po uplynutí přibližné doby určené na základě zkušeností obsluhy se popojede nahřívacím čelem z oblasti výtluku a ocelovými hráběmi zkusí obsluha rozhrábnout nahřátou plochu ( pozor na nebezpečí popálení dodržet odstup od čela!!! ). Pokud se plocha snadno rozhrábne, ukončit náhřev pokud je čelo umístěno na stojánku, provést pohyb čela vpřed - dojde k sjetí ze stoján- Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 15

16 Nahřívací čelo IC-30 ku; nohou pak umístit páku stojánku do nulové polohy ( zaklapne západka - obr. 7 ) nahřátou plochu rozhrabat ocelovými hráběmi ( obr. 12 ), vč. hran výtluku obr.12 obr. 13 doplnit chybějící materiál do výtluku ( obr. 13 ) - ideální je ohřátá obalovaná asfaltová směs či ohřátý asfaltový recyklát. Potřebné množství materiálu závisí na hloubce a plošné velikosti výtluku. Dodaný materiál do výtluku musí být o cca 2-3 cm vyšší než okolní vozovka. K dobrému a rovnoměrnému urovnání materiálu použít srovnávací lištu, k prohrabání a pospojení s okolní vozovkou či chodníkem pak ocelové hrábě ( obr. 14 ). Případné větší kameny odstranit. okolí opravovaného výtluku očistit koštětem ( obr. 15 ) obr. 14 Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií obr. 15 Stránka 16

17 dobře upravený povrch začít hutnit vibračním válcem, a to následujícím způsobem : 2/3 šířky válce na stávající vozovce a 1/3 na ploše opravy ( obr. 16 ). Takto je potřeba objet celý obvod výtluku. dále přidávat válcovaný záběr na upravenou plochu tak, aby vždy část válce byla na již zhutnělém povrchu ( obr. 17 ). Po řádném zhutnění je oprava výtluku hotova. Za cca 10 minut je možné opravu pojíždět. obr. 16 obr Kontrola, údržba a opravy nahřívacího čela IC - 30 Nahřívací čelo musí být pravidelně kontrolováno a ošetřováno. Kontrolu a údržbu zajišťuje obsluha zařízení, případné větší opravy pak servisní oddělení výrobce nahřívacího čela. V případě zjištění jakýchkoliv závad je nutné zařízení odstavit a provést kontrolu stavu a opravu. Případné nejasnosti konzultovat ihned s výrobním závodem ( viz kap. 8. Kontakty ) Kontrola Kontrola zařízení před každým použitím provést celkovou prohlídku nahřívacího čela, zda nedošlo při přepravě k mechanickému poškození sálavé plochy infrazářičů či plynového rozvodu před každým použitím provést kontrolu obou infrazářičů, zda není zanesena aktivní sálavá plocha ( obr. 9 ) - příp. provést očištění před každým použitím provést kontrolu plynotěsnosti plynového rozvodu vč. připojení P-B lahví osobním detektorem, včetně kontroly stavu plynových hadic od P-B lahví Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 17

18 v případě podezření na únik plynu během pracovní činnosti zařízení odstavit a provést kontrolu plynotěsnosti a funkčnosti zařízení 6.2. Údržba Údržba zařízení Pracovník obsluhy provádí údržbu při dodržení všech bezpečnostních předpisů a při vypnutém a zchladlém zařízení : čištění aktivní sálavé plochy infrazářičů ( obr. 9 ) od zbytků asfaltu, kamenů apod. - POZOR! Při čištění nepoškodit plochu z tahokovu ( neprohnout, nezpůsobit prasknutí můstků tahokovu apod. ) čištění pojezdových kol od zbytků asfaltu 1x týdně provést kontrolu dotažení a příp. dotažení všech plynových spojů na zařízení v případě zanesení provést očištění aktivní části termočlánku od zbytků asfaltu ( obr. 9 ) - pozor na poškození! výměnu P-B lahví 6.3. Opravy Opravy zařízení Pracovník obsluhy může provádět opravy mechanických částí zařízení IC-30. Všechny opravy týkající se plynových rozvodů a plynových zařízení může provést pouze kvalifikovaný pracovník seznámený s funkcí plynového systému zařízení IC-30 či servis výrobce nahřívacího čela ( viz kapitolu 8. Kontakty ) 7. Zbytková rizika Ačkoliv je konstrukce a funkce zařízení IC-30 řešena s ohledem na maximální bezpečnost, existují zbytková rizika, která by mohla vést při nepozornosti či porušení zásad bezpečnosti práce a požadavků uvedených v této dokumentaci k ev. zranění obsluhy či osob pohybujících se v těsné blízkosti zařízení a ke škodám na majetku : Při pracovní činnosti i po vypnutí infrazářičů hrozí nebezpečí popálení buď sálavým teplem nebo od horkých povrchů! nebezpečí popálení nahřátým asfaltovým povrchem nebezpečí popálení od spalin infrazářičů vycházejících mezerou mezi nimi netěsnost či defekt v rozvodu P-B únik plynu, nebezpečí výbuchu a požáru možnost poranění o hrany a výstupky stroje možnost úrazu při nepozornosti při nakládání zařízení na přepravní prostředek možnost úrazu kolemjedoucími vozidly při práci na opravě vozovky Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 18

19 8. Kontaktní adresy a telefony Výrobce nahřívacího čela IC - 30 a servisní středisko : Siltek s.r.o. Kohoutovická 610/ Brno-Žebětín tel. : web: Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 19

20 9. Technické údaje nahřívacího čela IC - 30 Třídění průmyslového tepelného zařízení ( ČSN ) : podle způsobu umístění při provozu : podle určení do prostoru : podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin : podle připojovacího přetlaku paliva : podle konstrukce : podle způsobu řízení : přenosné / pojízdné pro venkovní prostory provedení A vysokotlaké s hořákem atmosférickým s řízením ručním podle použitelnosti pro různé třídy plynných paliv : I. kategorie ( I 3 ) ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení otevřený spotřebič Technické parametry : Typ : IC - 30 Třída paliva : 3 ( zkapalněné uhlovodíkové plyny ) Připojovací přetlak paliva : 10 bar Tlak na trysku : 1,6-1,8 bar ( nastavitelný ) Tepelný výkon ( při tlaku na trysku 1,5 baru ) : 15,2-30,4 kw Spotřeba paliva ( 1-2 infrazářiče ) : 1,2-2,4 kg/hod Hmotnost zařízení bez P-B lahví : 60 kg Hmotnost zařízení s P-B lahvemi : 100 kg Počet P-B lahví typu 10 kg : 2 Nahřívaná plocha : 900x600 mm ( 0,54 m 2 ) Doba náhřevu ( dle klimatických podmínek ) : 5-12 min Rozměry zařízení L x Š x V : s madlem v pracovní poloze : 1510 x 700 x 990 mm s madlem v přepravní poloze : 1470 x 700 x 590 mm Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 20

21 Rozměry nahřívacího čela a popis konstrukčních částí : Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 21

22 Schéma plynového systému nahřívacího čela : Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 22

23 Z Á R U Č N Í L I S T nahřívacího čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Typové označení : IC - 30 Výrobní číslo : IC/002/2013 Výkon : 15,2-30,4 kw Výrobce poskytuje na svůj výrobek záruku po dobu dvou let od uvedení do provozu, nejdéle však dva a půl roku od prodeje, za předpokladu dodržení požadavků norem a předpisů pro provoz plynových zařízení na P-B ( LPG ) a technických podmínek pro provoz nahřívacího čela, které jsou součástí této dokumentace. Výrobek musí být provozován dle platných předpisů a vyhlášek, nejvyšší pracovní parametry uvedené na štítku nahřívacího čela a v této dokumentaci nesmějí být překročeny. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při dopravě, špatným používáním, špatným nastavením jmenovitých hodnot zařízení a na jakákoliv mechanická poškození způsobená neodborným či neopatrným zacházením se zařízením. V Brně dne :... razítko a podpis Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií Stránka 23

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

GAMAT Návod k obsluze

GAMAT Návod k obsluze GAMAT Návod k obsluze Konvekční kamna RGA 35/373 RGA 50/471 RGA 50/473 CZ NO 18/06 OBSLUHA Topidlo je vybaveno plynoventilovou kombinací italské firmy SIT s indikací nebo bez indikace.hoření 1. Zapnutí

Více

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynovy filtr Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Výměna filtrační vložky...

Více

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Plynový litinový kotel Logano G134 multigas Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Kotel odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU 1.1. Malý výměník tepla VTM není, ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakové zařízení. 1.2. Výměník je teplosměnný trubkový

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě vyklápěče nádob Obsah: 1) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně 10) Likvidace

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv C 278/6 Úřední věstník Evropské unie 18.11.2009 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv (Text

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Indikátor nasycení... 3 Výměna filtrační

Více

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s. ul. Kozelkova, č.p.131/iv. Chlumec nad Cidlinou PSČ 503 51 tel.: 495 484 543 E - mail: kovoplast@kovoplast.cz

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Návod k používání a obsluze Samokrmítko pro výkrm prasat TR 2

Návod k používání a obsluze Samokrmítko pro výkrm prasat TR 2 Návod k používání a obsluze Samokrmítko pro výkrm prasat TR 2 Výrobek název: Samokrmítko typ: TR 2 Dodavatel název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 Obsah:

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.08. 2003 Název výrobku: Mopar Max Pro SAE 15W-40 K04798232AE 1. Identifikace přípravku, výrobce,

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový dvouhořákový vařič ORLÍK Propan-butanový dvouhořákový vařič RIGA 2 Propan-butanový trojhořákový vařič RIGA 3 Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

dp danex-plast spol. s r.o.

dp danex-plast spol. s r.o. dp danex-plast spol. s r.o. SVĚTLÉ KERAMICKÉ ZÁŘIČE SBM TECHNICKÁ DOKUMENTACE Údržba a servis VÝROBCE: SBM OBCHODNÍ ZASTOUPENI PRO ČR: DANEX PLAST s.r.o. 3. cottages de la Norges Novoveská 7 214 490 CLENAY

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

BAYARD Star 10-13 - 16 CF

BAYARD Star 10-13 - 16 CF NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE BAYARD Star 10-13 - 16 CF Plynový průtokový ohřívač vody s automatickou modulací výkonu kategorie II 2H3P BAYARD Star 10 CF 8.7 až 17.4 kw BAYARD Star 13 CF 11.3 až 21.0 kw

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

ZÁSADY BEZPEČNÉHO NAKLÁDÁNÍ A DISTRIBUCE VYSOCE TOXICKÝCH PLYNŮ A SMĚSÍ

ZÁSADY BEZPEČNÉHO NAKLÁDÁNÍ A DISTRIBUCE VYSOCE TOXICKÝCH PLYNŮ A SMĚSÍ ZÁSADY BEZPEČNÉHO NAKLÁDÁNÍ A DISTRIBUCE VYSOCE TOXICKÝCH PLYNŮ A SMĚSÍ Převzatý materiál EIGA IGC Doc 130/05/E Revize EIGA TN 509/90/E Český překlad proveden pracovní skupinou PS-4 ČATP. EUROPEAN INDUSTRIAL

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: spalování plynů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1244_spalování_plynů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Montážní stůl Návod k použití

Montážní stůl Návod k použití Montážní stůl užití o p k d o Náv CS Obsah 1. Uživatelská příručka 1.1. Účel a platnost dokumentu 1.2. Označení bezpečnostních předpisů 2. Obecné bezpečnostní předpisy 2.1. Použití 2.1.1. Technická specifikace

Více

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr. Návod k obsluze ZZT Verze 1 Výrobce: DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.com Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

Beta Comfort : Popis modelu Karma Beta Comfort 02

Beta Comfort : Popis modelu Karma Beta Comfort 02 Beta Comfort : Popis modelu Karma Beta Comfort 02 Plynové topidlo s temně proskleným čelním panelem. Zvláštní konstrukce hořáku umožňuje vidět po jeho zažehnutí planoucí oheň. Speciální keramická hmota

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Elektrické spotřebiče jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st Návod k použití pro stříkací zařízení MD- 10 skládající se ze stříkací pistole METACAP, typ D/A, 10litrové tlakové nádoby model King Lion, typ 17P0101-04, a dvojité hadice dle výběru (Stav / vydání září

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Neutralizační zařízení

Neutralizační zařízení Návod k instalaci pro odborníka Neutralizační zařízení NE0.1 V3 6 720 643 208 (2010/03) CZ Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné

Více

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou Návod k instalaci AZ 186 7 719 001 067 (barva kovu) AZ 210 7 719 001 217 (barva červené střešní krytiny) Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou obr.1 Legenda k obr

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/2010 dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/ PROPAN - BUTAN Strana 1 z 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku: Propan butan Název chemických látek:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Příkazové značky A4 Pěší musí použít tuto cestu. Všeobecné A4 Nosítka (symbol)

Příkazové značky A4 Pěší musí použít tuto cestu. Všeobecné A4 Nosítka (symbol) OZNAČENÍ FORMÁT DRUH Značky zákazu A4 Vstup zakázán A4 Nepovolaným vstup zakázán A4 Zákaz kouření A4 Zákaz kouření a vstupu s plamenem A4 Zálaz výskytu otevřeného ohně A4 Zákaz používání mobilních telefonů

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Nebezpečné látky doplňující materiály Hodina: 20. Značení tlakových

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

PATIO HEATER TERASOVÝ OHŘÍVAČ NÁVOD K POUŽITÍ

PATIO HEATER TERASOVÝ OHŘÍVAČ NÁVOD K POUŽITÍ PATIO HEATER TERASOVÝ OHŘÍVAČ NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: před použitím si pročtěte tento manuál pro instalaci, provoz a údržbu terasového topení. Pokud máte dotazy k tématu, obraťte se na svého prodejce

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída NOVINKA Peletové kotle BIOPEL LINE 10-40 kw 5. emisní t ída Výrobce: OPOP spol. s r. o., Zaovská 750, 757 01 Valaské Meziøíèí, tel.: +40 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz Přednosti sortimentu Biopel line

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

Solární expanzní nádoby

Solární expanzní nádoby Návod na instalaci a údržbu Solární expanzní nádoby V 2.0-1 - 1. Obecné informace Tlakové expanzní nádoby s pevnou nebo vyměnitelnou membránou výrobce VAREM S.p.a. splňují požadavky Směrnice Evropského

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Popis modelu Karma Beta Electronic 02

Popis modelu Karma Beta Electronic 02 Beta Elektronic : Popis modelu Karma Beta Electronic 02 Plynové topidlo o výkonu 2 kw s odtahem spalin přes zeď a velmi jednoduchou obsluhou. Nastavená teplota je udržována automaticky. Topidlo je vybaveno

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001. Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny

SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001. Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001 Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, TPO, ředitel KMZ Zpracovala: Libuše Křesálková Anotace: Pokyny k obsluze jsou zpracovány

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 Díly kruhového ocelového potrubí jsou trouby, oblouky, přechody a rozbočky. Užívají se jako samostatné

Více

Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb.

Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Silnoproudá zařízení a elektroenergetika Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Odbornost v elektrotechnice Potřebné vzdělání a rozsah zkoušek pro různé druhy činností na elektrickém zařízení

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Návěsný překopávač kompostu hydraulicky sklápěný - TPK Pro ENERGREEN Projekt, s. r. o. zhotovil:

Více

Jaký hasicí přístroj na co použít

Jaký hasicí přístroj na co použít Jaký hasicí přístroj na co použít Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Skříně pro skladování tlakových láhví

NÁVOD K POUŽITÍ Skříně pro skladování tlakových láhví NÁVOD K POUŽITÍ Skříně pro skladování tlakových láhví 1. Úvod: Bezpečnostní skříně pro skladování tlakových láhví se stlačenými plyny: Protipožární bezpečnostní skříně pro bezpečné skladování 50litrových

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě Návod k montáži, obsluze a údržbě Klimatizační zařízení KG/KGW v provedení ATEX pro potenciálně výbušné prostředí Doplňující informace pro uživatele (Překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice

Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice ENERGETIKA KUŘIM, a. s. Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice Část II. Rozvod zemního plynu Vypracoval : Miroslav Herrman hlavní energetik Schválil : Ing. Petr Tuček místopředseda představenstva

Více

5.6.17.13.4. Svařování plamenem

5.6.17.13.4. Svařování plamenem 5.6.17.13.4. Svařování plamenem http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektorybozp/svarovani/svarovani-plamenem Přídavným materiálem u svařování plamenem je poměděný drát. Teplo potřebné k natavení

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody 6 720 606 892 CZ (03.11) AL Návod k instalaci a obsluze Plynový závěsný průtokový ohřívač vody WR11..P... WR14..P... s piezoelektrickým zapalováním a dvojitým zabezpečením: kontrolou spalin* a omezením

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19

Více

ZIPPO plyn 100 ml Náplň do zapalovačů

ZIPPO plyn 100 ml Náplň do zapalovačů Datum revize : 12. prosince 2010 str. 1/8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky/směsi : Obchodní označení : Název látky/směsi : Identifikace látky/směsi : ZIPPO plyn

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Armovací lepidlo FERMACELL HD

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Armovací lepidlo FERMACELL HD Datum vydání: 27. 07. 2005 Datum revize: 05. 08. 2012 Strana: 1/6 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Armovací lepidlo

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Sakařova 113 530 03

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: Oxid uhličitý tuhý / Suchý led 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: Oxid uhličitý tuhý / Suchý led 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku BEZPEČNOSTNÍ LIST Zpracovaný dle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)) Datum vydání: Datum revize: 22.3.2008 Název výrobku: Oxid uhličitý tuhý / Suchý led 1. Identifikace

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Aktivní uhlí, granulované Obchodní název Granucol GE Číslo výrobku 1201.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh

Více

Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5.

Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5. Lhůty revizí Lhůty pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru,

Více