LEXIKOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEXIKOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA"

Transkript

1 LEXIKOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s1

2 Obsah Úvod ZMĚNY SLOVNÍHO VÝZNAMU; PŘENÁŠENÍ SLOVNÍHO VÝZNAMU Slovo a pojmenování Polysémie Sémantické tvoření Homonymie POSTAVENÍ SYNONYMIE A ANTONYMIE V KOMUNIKACI; HYPERONYMIE, HYPONYMIE, KOHYPONYMIE Synonymie Antonymie Hyperonymie, hyponymie, kohyponymie ROZŠIŘOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY PŘEJÍMÁNÍM Z CIZÍCH JAZYKŮ A TVOŘENÍM VÍCESLOVNÝCH POJMENOVÁNÍ Přejímání slov Víceslovná pojmenování SLOVOTVORNÁ A ONOMAZIOLOGICKÁ STAVBA SLOVA, SLOVOTVORNÁ ANALÝZA SLOVA Slovotvorná stavba slova Onomaziologická stavba slova Slovotvorný rozbor slova Morfematický rozbor slova TVOŘENÍ SLOV Základní slovotvorné vztahy Slovotvorné způsoby a postupy Derivace Kompozice Abreviace LITERATURA VÝSLEDKY CVIČENÍ Změny slovního významu; přenášení slovních významů Postavení synonymie a antonymie v komunikaci; hyperonymie, hyponymie, kohyponymie Rozšiřování slovní zásoby přejímáním z cizích jazyků a tvořením víceslovných pojmenování Slovotvorná a onomaziologická stavba slova, slovotvorná analýza slova Tvoření slov strana 2 z 24

3 Úvod Studijní opora nazvaná Lexikologie je určena studentům kombinovaného studia studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (včetně speciální pedagogiky) v rámci studijního programu Učitelství pro základní školy. Tato studijní opora je koncipována jako podpůrný studijní materiál k předmětu český jazyk II lexikologie, která je ve studijním plánu tohoto oboru dotována počtem 4 hodin za semestr. Ve vyučovacím bloku se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti lexikologie, českou slovní zásobou, jejím vývojem a složením, slovním významem a aktuálními vývojovými tendencemi v současné slovní zásobě. Studenti se dále naučí, jak pracovat s výkladovými slovníky jazyka. V první části studijní opory si studenti prohloubí znalosti o slovním významu, jeho změnách a přenášení. Druhá část opory je zcela věnována rozšiřování slovní zásoby, zejména pak způsobům tvoření slov v češtině. Po prostudování opory jsou studenti mj. schopni popsat způsoby obohacování české slovní zásoby, provést slovotvorný rozbor slova či pojmenovat a charakterizovat významové vztahy mezi slovy. Součástí opory jsou také úkoly, které ověřují pochopení a zvládnutí dané tematiky. Řešení úkolů naleznou studenti na konci opory, mohou si tak zkontrolovat svá řešení. strana 3 z 24

4 1 ZMĚNY SLOVNÍHO VÝZNAMU; PŘENÁŠENÍ SLOVNÍHO VÝZNAMU 1.1 Slovo a pojmenování Základní jednotkou systému jazyka je slovo. Slovo lze definovat jako ustálenou jednotku, která má fonetickou a fonologickou podobu, grafickou podobu, nese lexikální, gramatický a pragmatický význam. Slovo chápeme jako základní prostředek procesu pojmenovacího aktu. Pojmenování je tedy základní funkcí slova, případně ustáleného víceslovného spojení, jelikož pojmenování nemusí mít formu jednoho slova, může mít také formu víceslovnou, např. mikrovlnná trouba, naproti tomu volné spojení slov hezká škola jsou dvě pojmenování. Pojmenování vznikají i jako výsledek následujících dvou slovotvorných procesů: - univerbizace = nahrazení víceslovného pojmenování pojmenováním jednoslovným (pracovní úřad pracák, telecí maso telecí); - multiverbizace = nahrazení jednoslovného pojmenování pojmenováním víceslovným (navštívit vykonat návštěvu, uplatnit se najít uplatnění). Jednotlivá pojmenování nestojí ve slovní zásobě izolovaně. Jsou v různých vzájemných vztazích, které mohou být založeny např. na věcněvýznamové příbuznosti. 1.2 Polysémie - polysémní slova = slova mnohoznačná, tedy slova, která nesou více významů; k polysémii dochází na základě různých způsobů přenášení pojmenování (např. zub v ústech zub na vlasech) Sémantické tvoření sémantické tvoření = přenášení pojmenování z jedné skutečnosti na druhou - metafora = přenášení pojmenování na základě podobnosti (tvaru, barvy, funkce atd.), např. lidské oko oko na punčoše, lidská hlava hlava rodiny - metonymie = přenášení pojmenování na základě vnitřní (logické) souvislosti o druhy metonymie: strana 4 z 24

5 strukturní z abstraktních skutečností na konkrétní (děj na osobu, vlastnost na nositele vlastnosti, nádoby na její obsah atd.), např. sladkost (chuť) sladkost (pamlsek), sklenice s vodou vypít celou sklenici kontextová přenášení osobních vlastních jmen či místních vlastních jmen na dílo či událost (autor na název díla, zeměpisné jméno na událost), např. číst Seiferta etymologická přenesení osobních a místních vlastních jmen na obecné označení osob a věcí (jména historických osobností, jména literárních postav atd.), např. Jidáš je to jidáš, Don Juan - donchuán - synekdocha = přenášení pojmenování na základě záměny části a celku o celek za část (např. bavlna) o část za celek (např. střecha domov) 1.3 Homonymie - homonymie = náhodná formální shoda slov, tj. případ, kdy jedno slovo (forma slova) představuje více významů - homonyma = slova souzvučná, která mají stejnou formu, ale různý význam, přičemž jejich formální shoda je čistě náhodná (např. vysokoškolská kolej železniční kolej), jednotlivé významy spolu nesouvisejí o homonyma úplná: shodují se ve všech svých tvarech (např. šlechtický zámek visací zámek) o homonyma částečná: shodují se pouze v některých tvarech (např. rys ostrovid rys v obličeji rozdíl v životnosti mužského rodu) - vedle homonym rozeznáváme také tzv. homofony slova, která mají odlišnou grafickou podobu, ale shodnou zvukovou podobu (např. mýval míval, plot plod), a tzv. homografy slova, která mají odlišnou zvukovou podobu, ale shodnou grafickou podobu (např. panický panický) Cíle Po prostudování této kapitoly a příslušné doporučené literatury budete schopni: strana 5 z 24

6 - charakterizovat slovo a pojmenování - uvést příklady univerbizovaných a multiverbizovaných pojmenování - rozlišit homonymii a polysémii - popsat sémantické tvoření - definovat metaforu a metonymii Otázky a úkoly - Uveďte původní víceslovná pojmenování, na jejichž základě byly utvořeny následující univerbizáty: o náklaďák, státnice, obvoďák, dálkař, základka - Vyhledejte přenesené pojmenování a určete, zda se jedná o metaforu, nebo metonymii: o Vypil tři sklenky. o Bolí mě hlava. o Promluví hlava státu. o Dám si jen kapku šampaňského. o Podařilo se jim sehnat 67 duší. o Ráda poslouchám Beethovena. o Můj bratr je ale donchuán. o Malá ručička je na dvanáctce. o Nepřekročil náš práh. - Určete, ve kterém případě se jedná o homonyma. o Udělalo se mi oko na punčoše. Bolí mě levé oko. o Myslivci vyrazili na hon na lišky. Sbírali jsme hřiby i lišky. o Bydlí na koleji. Vlak stojí na druhé koleji. o Získala hlavní roli. Podej mi novou roli utěrek. o Dnes mi vytrhli stoličku. Sedni si zatím na stoličku. o Soudce shledal travičku vinnou. Na hřišti posekali travičku. Doporučení: strana 6 z 24

7 2 POSTAVENÍ SYNONYMIE A ANTONYMIE V KOMUNIKACI; HYPERONYMIE, HYPONYMIE, KOHYPONYMIE 2.1 Synonymie - synonymie = souznačnost; vztah mezi slovy (jazykovými jednotkami), která mají různou formu, ale shodný nebo velmi podobný význam - synonyma = slova souznačná; různá pojmenování jedné skutečnosti o synonyma úplná: mají naprosto shodný význam, lze je vzájemně zaměňovat v libovolných kontextech (např. samohláska vokál) o částečná synonyma: mají téměř shodný či velmi podobný význam ideografická synonyma: označují tutéž skutečnost, nebo velmi blízké skutečnosti z různých hledisek (např. ohrada plot) specifikační synonyma: označují tutéž skutečnost, nebo velmi blízké skutečnosti, dochází zde však k významovému zpřesnění (např. modrá azurová) intenzifikační synonyma: označují různé stupně skutečnosti (např. teplý horký) pragmatická synonyma: označují tutéž skutečnost, nebo velmi blízké skutečnosti, liší se pragmatickými (zobecnělými) rysy emocionální synonyma: vyjadřují citové a hodnotící postoje mluvčího (např. kouřit hulit) stylistická synonyma: odlišují se možností užití v odlišných prostředích a funkčněstylových oblastech (např. měsíc luna) - synonymické řady: synonymní jazykové jednotky nevytvářejí pouze dvojice, vytvářejí tzv. synonymické řady, tedy skupiny (řady) synonym strana 7 z 24

8 2.2 Antonymie - antonymie = významová protikladnost jazykových jednotek - antonyma = slova, která jsou významově protikladná - z hlediska formy dělíme antonyma na: o lexikální: antonyma, která jsou tvořena nepříbuznými slovy, např. chytrý hloupý o slovotvorná: antonyma, která jsou tvořena slovy příbuznými, např. velký nevelký, charakterní bezcharakterní - z hlediska struktury významů mezi antonymy dělíme antonyma na: o kontrární (polární): antonymní výrazy svými významy nepokrývají celý rozsah nadřazeného pojmu, navzájem se nevylučují, z popření jednoho členu dvojice nevyplývá automaticky druhý (např. velký malý) o kontraindiktorická: antonymní výrazy svými významy pokrývají celý rozsah nadřazeného pojmu, vzájemně se vylučují, z popření jednoho členu dvojice vyplývá automaticky druhý (např. zdravý nemocný) - antonymie bývá často nazývána opozitností, opozitnost je však termín nadřazený, jelikož antonymie je obvykle považována za jeden z typů opozitnosti 2.3 Hyperonymie, hyponymie, kohyponymie Za hlavní organizující princip slovníku (slovní zásoby) lze považovat vztahy významové nadřazenosti (hyperonymie) a podřazenosti (hyponymie) mezi pojmenováními. - hyperonyma = slova významově nadřazená (např. zvíře pes) - hyponyma = slova významově podřazená (např. vidlička příbor) - kohyponyma = slova významově souřadná (např. košile kalhoty) vzhledem ke slovu významově nadřazenému (oděv) Cíle Po prostudování této kapitoly a příslušné doporučené literatury dokážete: - charakterizovat vztahy mezi pojmenováními - rozlišovat úplná a částečná synonyma strana 8 z 24

9 Otázky a úkoly - Uveďte synonyma k následujícím slovům: o hoch, jít, milý, ráno, louže, novinář, příslovce 3 ROZŠIŘOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY PŘEJÍMÁNÍM Z CIZÍCH JAZYKŮ A TVOŘENÍM VÍCESLOVNÝCH POJMENOVÁNÍ Slovní zásoba jazyka není uzavřeným systémem, dochází v něm k různým změnám. Slova zanikají, vznikají nová slova, mění se význam již existujících slov (zužuje se, rozšiřuje se), vznikají ustálená slovní spojení, či jsou přejímána slova z cizích jazyků. Slovní zásoba češtiny prochází neustále velkými změnami. Zásadní společenské, ekonomické a kulturní proměny bývalého společného státu a od r České republiky zasáhly češtinu především v jejím lexikálním plánu. Vývoj lidského poznání v oblastech vědy a techniky vyvolává potřebu pojmenovat nové technologické procesy, postupy, výrobky. Z této skutečnosti je zřejmé, že proměnami prochází nejen apelativní, ale i propriální sféra jazyka. Otevření se společnosti vlivům cizích (zejména euroatlantických zemí) přineslo s sebou možnosti téměř neomezeného pronikání cizojazyčného lexika do naší slovní zásoby. Toto pronikání je ještě podporováno existencí vyspělých informačních technologií a snahou mnoha nadnárodních společností globalizovat svět v jeho jednotlivých oblastech (např. zaváděním jednotných norem v nějakém regionu, a to i v krajích, které se doposud řídily normami odlišnými). Názorným příkladem jazykové globalizace je např. přebírání cizojazyčných názvů hierarchie funkcí v některých firmách. Nové výrazy vznikají zejména v následujících komunikačních sférách: výpočetní technika a informační technologie, finančnictví, obchod, elektrotechnika, politika, ekonomika, životní styl, komerční zábava, sport. Proměny slovní zásoby jsou ovlivňovány faktory: - mimojazykovými (např. historickými) změnami v přírodě a společnosti, - psychickými (vývoj myšlení a poznání pozměňuje obsah některých pojmenování), variabilita života vede k vytváření nových výrazových prostředků), strana 9 z 24

10 - jazykovými (vývoj a užívání lexikálních jednotek je ovlivňován jejich postavením v proměňujícím se jazykovém systému). 3.1 Přejímání slov Slovní zásobu lze obohacovat také přejímáním slov. Ta lze přejímat nejen z cizích jazyků, ale také z jednotlivých vrstev národního jazyka. Přejaté slovo může být do slovní zásoby jazyka začleněno beze změny, před jeho začleněním do morfologického systému češtiny dochází také k jeho hláskovému a často i pravopisnému přizpůsobení. V současnosti je česká slovní zásoba obohacována zejména prostřednictvím angličtiny (např. výrazy jako chat, download, cartridge, lobbovat) - internacionalismy slova existující v různých jazycích, která mají shodný či velmi podobný význam, např. globální, dyslexie, sympatický 3.2 Víceslovná pojmenování Pojmenování nemusí mít vždy jednoslovnou podobu. Existují víceslovná pojmenování, která nejsou pouhými volnými spojeními slov a nelze je tedy rozdělit na jednotlivá slova, aniž by nebyl změněn původní význam, ani jednotlivá slova nahrazovat synonymy. - druhy víceslovných pojmenování: o sousloví: obvykle ustálené spojení dvou nebo více slov, z nichž jeden člen určuje či zpřesňuje člen druhý, význam sousloví lze obvykle odvodit z významů jednotlivých složek, nejčastěji mají charakter odborných termínů, např. smetanka lékařská, psací stroj, centrální dálkové zamykání o frazémy: ustálená víceslovná pojmenování zpravidla s přeneseným významem, jejichž význam nelze odvodit z významů jednotlivých složek; mohou mít formu větnou i nevětnou rčení: vzít vítr z plachet přísloví: Bez práce nejsou koláče. pořekadla: I mistr tesař se utne. pranostiky: Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. neslovesné frazémy: černý pasažér strana 10 z 24

11 Cíle Po prostudování této kapitoly a příslušné doporučené literatury dokážete: - charakterizovat obohacování slovní zásoby přejímáním z cizích jazyků - definovat frazém Otázky a úkoly - Uveďte tři příklady internacionalismů. - Určete, ve kterých z následujících případů se jedná o sousloví a ve kterých případech o volné spojení slov: o dálkový ovladač, veselé děvče, cvičební úbor, ošklivé slovo, mrazicí box, hrubá mouka, příslovečné určení, malé auto, oceněný film, slovo ohebné 4 SLOVOTVORNÁ A ONOMAZIOLOGICKÁ STAVBA SLOVA, SLOVOTVORNÁ ANALÝZA SLOVA 4.1 Slovotvorná stavba slova - každé slovotvorně motivované slovo má svou slovotvornou a onomaziologickou strukturu (stavbu) - slovotvorný základ (slovotvorná báze) = část slova, která je společná slovu základovému i slovu nově vzniklému - slovotvorný prostředek (slovotvorný formant) = část slova, kterou je tvořeno nové slovo (viz dále) 4.2 Onomaziologická stavba slova - u každého motivovaného slova lze rozlišit onomaziologickou bázi a onomaziologický příznak, např. bratrovrah je osoba (onomaziologická báze), která zavraždila svého bratra (onomaziologický příznak), čekárna je místo (onomaziologická báze), které je spojeno s čekáním (onomaziologický příznak) strana 11 z 24

12 4.3 Slovotvorný rozbor slova - popisuje proces utváření slovotvorně motivovaného slova - rozbor dynamický - určujeme slovotvorný základ a slovotvorný prostředek (např. učitelka slovotvorný základ učitel-, slovotvorný prostředek -ka) - slovotvorné prostředky (formanty) o předpona (prefix): např. prales o přípona (sufix): např. učitelka o záměna tvaroslovné charakteristiky: např. zle o spojovací vokál (konekt, interfix): např. hluchoněmý o grafická celistvost slova: např. okamžik, nikoli oka mžik o slovesný formant reflexivní: např. zpívat si o hlásková alternace: např. kůstka - u některých slov je hranice mezi slovotvorným základem a slovotvorným prostředkem zastřená, to nazýváme morfémový uzel, např. rus- + -ský ruský (zde dochází ke splynutí dvou s v jedno) 4.4 Morfematický rozbor slova - každé slovotvorně motivované slovo má svou morfematickou strukturu (stavbu) - rozbor statický - určujeme jednotlivé morfémy (nejmenší části slova, které nesou význam) o předpona (prefix): např. pakůň o kořen (radix): např. vychovatel o přípona (sufix): např. košík o koncovka (koncový/gramatický sufix): např. žena! pozice koncovky nemusí být vždy explicitně obsazena, v takovém případě hovoříme o tzv. nulové koncovce (např. muž0) o postfix připojený až za koncovku: např. kdokoli, komukoli o infix morfém dodatečně vkládaný do slova: malilinký o interfix (spojovací vokál, konekt): např. mořeplavba strana 12 z 24

13 Doporučení: Cíle Po prostudování této kapitoly a příslušné doporučené literatury dokážete: - popsat vztah mezi slovem základovým a slovem nově utvořeným - popsat slovotvornou stavbu slova - popsat onomaziologickou stavbu slova - popsat jednotlivé části slov - provést slovotvorný rozbor slova - provést morfematický rozbor slova Kontrolní otázky a úkoly - Popište onomaziologickou stavbu následujících slov: o lékárna, velkoměsto, spisovatel - U následujících slov uveďte základové slovo, slovotvorný základ a slovotvorný prostředek: o profesorka, psík, zpěv, hluchota, koupit si, překrásný, novověk, čekárna - Proveďte morfematický rozbor následujících slov: o vychovatelka, koloběžka, okolí, les, zahrát si 5 TVOŘENÍ SLOV Tvoření slov (slovotvorba) je jazykovědná disciplína na pomezí gramatiky a lexikologie, která se zabývá jednak procesem tvoření slov na základě slov již existujících z hlediska způsobů a postupů (hledisko genetické), jednak formou, významem a fungováním lexikálních jednotek vzniklých těmito procesy (hledisko funkční). strana 13 z 24

14 5.1 Základní slovotvorné vztahy Mezi základovým slovem, tedy slovem původním, a slovem nově utvořeným jsou dva základní slovotvorné vztahy fundace a motivace. - fundace = vztah zakládání se; nově vzniklé slovo (fundované) se zakládá na slově již existujícím (fundujícím) - motivace = vztah odkazování; existujícím slovem (motivujícím) objasňujeme formální nebo sémantickou stránku slova nově utvořeného (motivované) nebo naopak 5.2 Slovotvorné způsoby a postupy - derivace (odvozování): tvoření slova obměnou morfologické struktury slova existujícího - kompozice (skládání): tvoření slov spojením dvou a více slovotvorných základů o ke kompozici řadíme také tzv. juxtapozici, tedy spojení slov v původním tvaru, např. zemětřesení - abreviace (zkracování): tvoření zkratek ze slov existujících či zkratkových slov 5.3 Derivace Derivace je pro češtinu jakožto flektivní jazyk nejběžnější způsob tvoření nových slov. Při derivaci se spojuje slovotvorný základ výchozího (fundujícího, motivujícího) slova se slovotvorným formantem. Rozlišuje se derivace: - prefixální (pra- + -starý prastarý), - sufixální (uči- + -tel učitel), - prefixálně-sufixální (na břehu nábřeží, pa- + -roh- paroží, h ž), - konverzní (lovit lov), - prefixálně-konverzní (na těle nátělník, pa- + -hor- + -ek pahorek), - desufixální (dareb-ný + -a dareba), resp. resufixální tvoření (bohatý boháč), - deprefixální (útes tes, v básnickém jazyce), - reflexivizační (otevřít otevřít se, zpívat zpívat si, drahý prodražit se, přivstat si). strana 14 z 24

15 Slovotvorně formované výrazy se seskupují do slovotvorných kategorií. Je to kategorie podřízená kategorii onomaziologické (ta je abstraktnější). - onomaziologické kategorie: o substance podstatné jméno (substantivum) o příznaku statického přídavné jméno (adjektivum) o příznaku dynamického sloveso (verbum) o příznaku příznaku příslovce (adverbium) Slovotvorná kategorie je dána společným obecným významem všech lexikálních jednotek, které zahrnuje. Ty mohou představovat různé slovotvorné typy (resp. podtypy). Slovotvorný typ je utvářen třemi základními prvky: jednotou slovotvorného formantu, onomaziologické struktury a slovnědruhové povahy slovotvorného základu. Např. derivovaná podstatná jména obsahují následující slovotvorné kategorie: 1) názvy činitelské, 2) názvy konatelské, 3) názvy prostředků děje, 4) názvy výsledků děje, 5) názvy nositelů vlastností, 6) názvy obyvatelské, 7) názvy příslušenské, 8) názvy míst, 9) názvy dějů, 10) názvy vlastností, 11) názvy zdrobnělé, 12) názvy zveličelé, 13) názvy přechýlené, 14) názvy mláďat, 15) názvy hromadné. Slovotvorná kategorie názvy činitelské obsahuje následující slovotvorné typy: - -tel: učitel podtyp -itel: trpitel - -č: topič podtyp -ač: trubač - -ce: obránce - -ec: letec podtyp -lec: umělec - -čí: mluvčí - -ník: dělník - -ák: divák - -ář/-ař: kovář, tesař - -oun: pěstoun - -na: klepna - -dlo: fintidlo - -0: špeh - -l: kutil - -a: neposeda strana 15 z 24

16 Na základě významových změn při tvoření slov, tj. na základě srovnání významu motivujícího (fundujícího) slova (příp. slov, nebo slovního spojení při kompozici) a slova motivovaného (fundovaného), rozlišujeme následující relace (tj. vztahy) mezi onomaziologickými kategoriemi: - mutaci (význam motivátu je jiný ve srovnání s významem motivantu): učit učitel, - transpozici (význam motivantu a motivátu je totožný, při slovotvorném procesu se mění pouze slovnědruhová kategorie): rychlý rychlost, lovit lov, - modifikaci (význam motivátu je pouze modifikován ve srovnání s významem motivantu): lékař lékařka. U sloves se ještě rozlišuje relace reprodukční, do níž patří nečetná slovesa odvozená od zájmen či citoslovcí (např. tykat, vykat, mečet, mňoukat apod.). U složenin se kromě výše uvedených relací (mutace, transpozice, modifikace) rozlišuje ještě relace koordinační, do níž spadají koordinačně tvořené složeniny (viz dále). Mutaci v rámci derivovaných substantiv představují výše uvedené slovotvorné kategorie 1) 8), transpozici slovotvorné kategorie 9) 10), modifikaci slovotvorné kategorie 11) 15). Derivaci v některých případech provází také hláskové alternace (střídání hlásek), a to jak samohláskové (např. tráva travní, létat letadlo, ležet lože), tak také souhláskové (např. prach prášek, vlk vlčí, noha nožka). Můžeme je považovat za odvozovací spoluformanty. 5.4 Kompozice Při kompozici se skládají dva nebo více slovotvorných základů, výsledkem je kompozitum (složenina), srov. velk- + -o + -město velkoměsto (viz i výše), bíl- + -o- + -červen- + -o- + -modrý bíločervenomodrý. Znakem složenin je: - motivace výchozím volným nebo ustáleným slovním spojením, strana 16 z 24

17 - významová modifikace tohoto motivujícího slovního spojení do jednotného významu, - formální sjednocení všech prvků výchozího slovního spojení jedním hlavním slovním přízvukem, - grafická celistvost výsledné složeniny, - možnost tvoření dalších složenin podle formálních vzorů na základě analogie, - možnost tvoření odvozenin i sekundárních složenin (tzv. rekompozit). Rozlišuje se kompozice: - vlastní: (např. velkoměsto); výslednou složeninu nelze bez formální změny rozdělit na motivující samostatná slova, - nevlastní (např. okamžik, láskyplný); výslednou složeninu lze bez formální obměny rozdělit na výchozí slovní spojení juxtapozitum (spřežka) vzniká procesem juxtapozice (spřahování). Vlastní kompozice (skládání) se dále třídí na: - čistou kompozici (např. velkovýroba; jde o proces pouhého skládání), - komplexní postup kompozičně-derivační (např. dřevorubec; kompozice je doprovázena derivací, srov. dřev- + -rubat dřevorubec), - komplexní postup kompozičně-konverzní (např. cukrovar; kompozice je doprovázena konverzí, srov. cukr- + -o- + -vařit cukrovar). Kompozita čistá se označují jako vnitřní, kompozita vzniklá postupem kompozičněderivačním a kompozičně-konverzním se označují jako vnější. Z hlediska původu jednotlivých komponentů se rozlišují složeniny: - domácí sestávají jen z domácích slovotvorných základů (např. malovýroba, velkospalovna), - hybridní sestávají z domácích a cizích slovotvorných základů (např. velkoklub, ekozakázka), - cizí sestávají jen z cizích slovotvorných základů (např. bioprodukt, superstar). Z hlediska sémanticko-syntaktického se rozlišují složeniny koordinativní (souřadné) a determinativní (určovací). strana 17 z 24

18 Koordinativa mohou být: - kopulativní (slučovací): např. chlorovodík, nosohltan, - relačně kopulativní (vztahově slučovací): např. cyrilometodějský, - reciproční (vzájemnostní): např. česko-německý. Determinativa se třídí na: - modifikační, - mutační. Modifikačními determinativy jsou zpravidla čistá kompozita a juxtapozita (spřežky). Rozlišují se přitom modifikační determinativa: - atributivní (přívlastková): např. velkoměsto, novověk, - objektová (předmětová): duchaplný, - adverbiální (příslovečná): tmavomodrý, znovunastudovat, - verbonominální (doplňková): samofinancovat. Mutačními determinativy jsou kompozita tvořená komplexními postupy, tj. kompozičně-derivačním (např. dřevorubec), kompozičně-konverzním (např. cukrovar). 5.5 Abreviace Způsob tvoření nových slovních forem (tj. nikoli nových významů), který se uplatňuje ve sféře obecných i vlastních jmen. V rámci sféry vlastních jmen je zkracování produktivní zvláště při tvoření firemních názvů (logonym). Zkracování je prostředkem ekonomie jazykového systému i jazykového vyjadřování. Rozlišují se zkratky: - grafické: zpravidla jen v písmu (např., apod.), v komunikaci se zpravidla vyslovují plným slovem; - graficko-fonické (iniciálové): výchozím slovním spojením je zpravidla vlastní jméno (ČR, UJEP, MÚ, NATO, USA, BBC); - fonické: jsou to již v plném smyslu slova, výchozím slovním spojením je zpravidla vlastní jméno (Sazka, Čedok, Spolchemie, Setuza). strana 18 z 24

19 Cíle Po prostudování této kapitoly a příslušné doporučené literatury dokážete: - popsat vztah mezi slovem základovým a slovem nově utvořeným - vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé slovotvorné způsoby a postupy - určit slovotvorný způsob utváření slova - popsat proces derivace u autosémantických slovních druhů - uvést příklady střídání hlásek při odvozování - popsat proces kompozice u autosémantických slovních druhů - rozlišit vlastní kompozita a juxtapozita - identifikovat slova vzniklá kompozičně-derivačním způsobem Kontrolní otázky a úkoly - Uveďte slova motivující k následujícím slovům: o židlička, běloba, rybář, lesostep, lvice - Určete slovotvorný způsob, jakým byla utvořena následující slova: o stolař, limo, hezky, prófa, lesostep, podpatek, slabost, SPZ, mořeplavec - Uveďte alespoň 3 slova, která vznikla: o prefixací o sufixací o juxtapozicí - Uveďte alespoň 5 slov, která vznikla: o derivací prefixálně-sufixální o konverzí - Vyberte z následujících slov juxtapozita: o černovláska, budižkničemu, vodovod, jazykozpytec, pravděpodobný, koloběžka, vysokoškolský, okamžik - Určete, o jaký druh zkratky se jedná: o apod., ČT, Setuza, tj., USA strana 19 z 24

20 6 LITERATURA FILIPEC, J. ČERMÁK, Fr. Česká lexikologie. Praha: Academia, ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština řeč a jazyk. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: ISV, HAUSER, P. Nauka o slovní zásobě. Praha: SPN, HUBÁČEK, J. JANDOVÁ, E. SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. 2. vyd. VADE MECUM, Kol. Mluvnice češtiny (1). Praha: Academia, Kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, Kol. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, ŠMILAUER, V. Novočeské tvoření slov. Praha: SPN, strana 20 z 24

21 7 VÝSLEDKY CVIČENÍ 7.1 Změny slovního významu; přenášení slovních významů - Uveďte původní víceslovná pojmenování, na jejichž základě byly utvořeny následující univerbizáty: o náklaďák: nákladní vlak, nákladní automobil o státnice: státní zkouška o obvoďák: obvodní lékař o dálkař: dálkový student, dálkový skokan, dálkový běžec o základka: základní škola - Vyhledejte přenesené pojmenování a určete, zda se jedná o metaforu, nebo metonymii: o Vypil tři sklenky. metonymie o Bolí mě hlava. o Promluví hlava státu. metafora o Dám si jen kapku šampaňského. metafora, metonymie o Podařilo se jim sehnat 67 duší. metonymie o Ráda poslouchám Beethovena. metonymie o Můj bratr je ale donchuán. metonymie o Malá ručička je na dvanáctce. metafora o Nepřekročil náš práh. metonymie - Určete, ve kterém případě se jedná o homonyma. o Udělalo se mi oko na punčoše. Bolí mě levé oko. o Myslivci vyrazili na hon na lišky. Sbírali jsme hřiby i lišky. o Bydlí na koleji. Vlak stojí na druhé koleji. o Získala hlavní roli. Podej mi novou roli utěrek. o Dnes mi vytrhli stoličku. Sedni si zatím na stoličku. o Soudce shledal travičku vinnou. Na hřišti posekali travičku. strana 21 z 24

22 7.2 Postavení synonymie a antonymie v komunikaci; hyperonymie, hyponymie, kohyponymie - Uveďte synonyma k následujícím slovům: o hoch chlapec o jít - kráčet o milý příjemný o ráno jitro o louže kaluž o novinář žurnalista o příslovce adverbium 7.3 Rozšiřování slovní zásoby přejímáním z cizích jazyků a tvořením víceslovných pojmenování - Uveďte tři příklady internacionalismů: o např. business, briefing, image - Určete, ve kterých z následujících případů se jedná o sousloví a ve kterých případech o volné spojení slov: o sousloví: dálkový ovladač, cvičební úbor, mrazicí box, hrubá mouka, příslovečné určení, slovo ohebné o volné spojení slov: veselé děvče, ošklivé slovo, malé auto, oceněný film 7.4 Slovotvorná a onomaziologická stavba slova, slovotvorná analýza slova - Popište onomaziologickou stavbu následujících slov: o lékárna místo (OB) spojené s léky (OP) o velkoměsto o spisovatel město (OB) velké (OP) člověk (OB), který píše (OP) - U následujících slov uveďte základové slovo, slovotvorný základ a slovotvorný prostředek: strana 22 z 24

23 o profesorka ZS: profesor, SZ: profesor-, SP: -ka o psík ZS: pes, SZ: pes-, SP: -ík, e > 0 o zpěv ZS: zpívat, SZ: zpív-, SP: -0, í > ě o hluchota ZS: hluchý, SZ: hluch-, SP: -ota o koupit si ZS: koupit, SZ: koupit, SP: si o překrásný ZS: krásný, SZ: -krásný, SP: přeo novověk ZS: nový věk, SZ: nov-, -věk, SP: -oo čekárna ZS: čekat, SZ: ček-, SP: -árna - Proveďte morfematický rozbor následujících slov: o vy-chov-a-tel-k(a) o pod-brad-ek(0) o kol-o-běž-k(a) o o-kol(í) o les(0) o za-hrát(0) si 7.5 Tvoření slov - Uveďte slova motivující k následujícím slovům: o židlička židle o běloba bílý o rybář ryba o lesostep les, step o lvice lev - Určete slovotvorný způsob, jakým byla utvořena následující slova: o stolař derivace strana 23 z 24

24 o limo abreviace o hezky derivace o prófa abreviace o lesostep kompozice o podpatek derivace o slabost derivace o SPZ abreviace o mořeplavec kompozice + derivace - Uveďte alespoň 3 slova, která vznikla: o prefixací: např. pakůň, zahrát, nesmělý o sufixací: např. rybář, bledost, nosič o juxtapozicí: např. zemětřesení, přetrhdílo, láskyplný - Uveďte alespoň 5 slov, která vznikla: o derivací prefixálně-sufixální: např. podpatek, náprstek, pahorek, přihlouplý, nátělník o konverzí: např. dobro, místy, psí, listí, koupě - Vyberte z následujících slov juxtapozita: o černovláska, budižkničemu, vodovod, jazykozpytec, pravděpodobný, koloběžka, vysokoškolský, okamžik - Určete, o jaký druh zkratky se jedná: o apod. grafická o ČT graficko-fonická (iniciálová) o Setuza fonická o tj. grafická o USA- graficko-fonická (iniciálová) strana 24 z 24

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 05.05.2013 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 01.11.2012 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Tvoření slov Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 TVOŘENÍ SLOV. V češtině se nová slova tvoří

Tvoření slov Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 TVOŘENÍ SLOV. V češtině se nová slova tvoří Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Téma: Způsoby tvoření slov v češtině odvozování, skládání, zkracování Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_16_BAL

Téma: Způsoby tvoření slov v češtině odvozování, skládání, zkracování Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_16_BAL Téma: Způsoby tvoření slov v češtině odvozování, skládání, zkracování Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_16_BAL Vypracoval: Mgr. Andrea Balaštíková Projekt: Projekt EU peníze středním školám Výuka v digitálním

Více

SSOS_CJL_1.20 Pojmy z lexikologie

SSOS_CJL_1.20 Pojmy z lexikologie Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_1.20

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

VY_32_INOVACE_11.3.17.CJL

VY_32_INOVACE_11.3.17.CJL Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Mgr. Lenka Dvořáková Český jazyk Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Slovní zásoba pracovní list Ročník: 1. 4. Datum

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

A JEHO VÝZNAM SLOVO A POJMENOVÁNÍ

A JEHO VÝZNAM SLOVO A POJMENOVÁNÍ Název: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_14_BAL Vypracovala: Andrea Balaštíková Vytvořeno v projektu EU peníze středním školám PRACOVNÍ LIST zápis Úkol: Na vynechaná místa v textu doplňte správné pojmy. SLOVO

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_55. Ověření ve výuce: Třída: 8. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_55. Ověření ve výuce: Třída: 8. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_55 Ověření ve výuce: Třída: 8. Datum: 29.3.2012 Předmět: Český jazyk Ročník: 8.

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

VY_32_INOVACE_6/19_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předmět: Český jazyk Ročník: 7. Poznámka: Procvičování - slovotvorba Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_6/19_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předmět: Český jazyk Ročník: 7. Poznámka: Procvičování - slovotvorba Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_6/19_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: Český jazyk Ročník: 7. Poznámka: Procvičování - slovotvorba Vypracoval: Mgr. Linda Rulfová Procvičování slovotvorba (7. ročník) 1. Čím se od sebe

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015 Robert Adam, 2015

Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015 Robert Adam, 2015 Morfologie Příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL Robert Adam Grafická úprava Jan Šerých Sazba DTP Nakladatelství Karolinum Vydání první Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen (UČEBNÍ MATERIÁLY Český jazyk a stylistika Sexta A, Sexta B Libuše Kratochvílová 2 hodiny týdně Český jazyk pro 2.roč. G SPN 2005 / nov. mat. / Český jazyk pro stř. šk. SPN 2003 a další Český jazyk v kostce

Více

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) S jistotou určí slovní druh a pojmenuje jej cizím termínem

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Slova jednoznačná a mnohoznačná

Slova jednoznačná a mnohoznačná Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Slova

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem)

Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem) Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem) Robert Adam Martin Beneš Ivana Bozděchová Pavlína Jínová František Martínek Hana Prokšová Lucie Saicová Římalová Grafická úprava

Více

Český jazyk 9. ročník, Mgr. Iveta Burianová

Český jazyk 9. ročník, Mgr. Iveta Burianová Český jazyk 9. ročník, Mgr. Iveta Burianová Autor: Mgr. Iveta Burianová Období: březen 2012 Šablona: I/2 12_INOVACE_92 Druh učebního materiálu: prezentace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura Přídavná jména Název školy: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Adresa: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Balaštíková Andrea Přídavná

Více

SSOS_CJL_1.05 Obohacování slovní zásoby

SSOS_CJL_1.05 Obohacování slovní zásoby Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_1.05

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

OBSAH 1 TVOŘENÍ SLOV SKLÁDÁNÍM Obecný výklad Rozsah čisté kompozice a komplexních postupů u složených

OBSAH 1 TVOŘENÍ SLOV SKLÁDÁNÍM Obecný výklad Rozsah čisté kompozice a komplexních postupů u složených OBSAH Obsah 2 Předmluva 9 1 TVOŘENÍ SLOV SKLÁDÁNÍM 12 1.0 Obecný úvod 12 1.1 Přehled nejdůležitější odborné literatury o tvoření slov skládáním v češtiné 16 2 SLOŽENÁ SUBSTANTIVA 20 2.0 Obecný výklad 20

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Katedra bohemistiky SLOVOTVORBA V UČEBNICÍCH ČESKÉHO JAZYKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Katedra bohemistiky SLOVOTVORBA V UČEBNICÍCH ČESKÉHO JAZYKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra bohemistiky SLOVOTVORBA V UČEBNICÍCH ČESKÉHO JAZYKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY WORD-FORMATION IN SCHOOLBOOKS OF CZECH LANGUAGE DETERMINED FOR SECONDARY

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Lexikologie a sémantika

Lexikologie a sémantika Lexikologie a sémantika Pojem a pojmenování Člověk dokáže abstraktně myslet, může mít pojem o určité věci Věc: skutečná věc v daném světě Pojem: myšlenková konstrukce umožňující o něčem myslet Pojmenování:

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

DUM: VY_32_INOVACE_112

DUM: VY_32_INOVACE_112 Datum: 31. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_112 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický OBSAH Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický Úvod Rozdělení jazykového rozboru Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání Fonémy a varianty Monofonémové hodnocení hláskových komplexů Dvoufonémové

Více

10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013

10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název

Více

TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE

TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE PhDr. Diana Svobodová, Ph.D. OSTRAVA 2005 Obsah předmětu Úvod... 2 1. Tvoření slov a lexikologie úvod... 3 2. Slovotvorné postupy...4

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Český jazyk a literatura Pavla Jamborová

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

SSOS_CJL_1.01 Úvod do lexikologie

SSOS_CJL_1.01 Úvod do lexikologie Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_1.01

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z českého jazyka je

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

13. Slovo a pojmenování Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

13. Slovo a pojmenování Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 13. Slovo a pojmenování Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4.

Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4. Morfologie Seznam studijní literatury: Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4. Hubáček, J., Jandová, E., Svobodová, J. Čeština pro učitele. 3. vyd., Opava:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

(Podle O. Bystřiny: Úsměvná Morava) I. Text, styl textu. 1. Z kterého stylu pochází text? Svoje tvrzení zdůvodněte.

(Podle O. Bystřiny: Úsměvná Morava) I. Text, styl textu. 1. Z kterého stylu pochází text? Svoje tvrzení zdůvodněte. Pátráme znaleckým okem po návsi a zaměříme zpříma k stavení opatřenému tabulkou Bit představeného obce. Několikeré zaklepání na dveře zůstává bezvýsledné. Konečně slyšíme dupot prudkých ženských kroků.

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/15

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/15 Číslo materiálu: Název materiálu: Písemná práce - větné členy, obohacování slovní zásoby Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Jana Jourová Písemná práce z Čj Jméno: Datum: 1.Vyhledej

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých

TEMATICKÝ PLÁN. Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých Mluvnické kategorie tiskopisů Podstatná jména konkrétní a abstraktní, Vzkaz hromadná, pomnožná, látková, obecná a vlastní

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

1 a b c d Správné je vždy jen jedno řešení.

1 a b c d Správné je vždy jen jedno řešení. 2013 Učitelství pro mateřské školy VARIANTA -C- Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Jméno:... Přidělené číslo:...... Škola, na níž byla složena maturitní zkouška:...... Řešení vyjádřete přeškrtnutím písmene u

Více

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí.

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020 Listopad 1997 Terminologie - Slovník ČSN ISO 1087 01 0501 Terminology - Vocabulary Terminologie - Vocabulaire Terminologielehre - Begriffe Tato norma je identická s ISO

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Cvičení z českého jazyka je vyučováno v 7. - 9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Předmět směřuje k tomu, aby se žáci naučili souvisle vyjadřovat

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více