Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE

2 CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky výzkumu firem CITROËN a TOTAL Vám poskytuje nejlepší technologickou kombinaci motor - mazivo. Maziva TOTAL tvoøí referenèní olej, který zajiš uje nejlépe výkonnost a dlouhou životnost vozidla CITROËN. Proto motory CITROËN preferují TOTAL. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem.

3 Peèlivé prostudování tohoto návodu k použití je nezbytným pøedpokladem pro správné používání Vašeho automobilu CITROËN. Znaèková sí CITROËN je tvoøena výhradnì odbornì kvalifikovaným personálem, který je pøipraven zodpovìdìt Vaše otázky. Pøejem Vám š astnou cestu s vozidly CITROËN. Návod k použití je integrální souèástí vozidla. Ponechte návod na pùvodním místì, abyste ho snadno mìli k dispozici. V pøípadì prodeje vozidla jej nezapomeòte pøedat novému majiteli. Pro firmu CITROËN Èeská republika, s.r.o. vyrobila firma MARTEN, spol. s r.o. v roce 2003

4 N7 - CS /4/2

5 1 Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno peèlivì dodržovat. V tomto dokumentu najdete rovnìž vše, co potøebujete vìdìt o údržbì a ošetøování vozidla, abyste si osvojili všechny poznatky tak, aby byla zajištìna bezpeènost používání a spolehlivost Vašeho nového vozidla CITROËN. Dobrá znalost Vašeho nového vozidla Vám zpøíjemní cestování.

6 2 OBSAH Kapitola I SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM Strana 3 Kapitola V PRAKTICKÉ RADY Strana 127 Kapitola II Kapitola VI OVLÁDÁNÍ Strana 71 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY Strana 155 Kapitola III KOM ORT Strana 89 ABC ABECEDNÍ REJSTØÍK Strana 166 ABC Kapitola IV ÚDRŽBA PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ Strana 113 Viz. konec návodu

7 Kapitola I SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM 3 Strana Dálkové ovládání 4 6 Klíèe 7-8 Superzamykání 9 Alarm Vstupy do vozidla Palivová nádrž 15 Kvalita paliva 16 Pøední sedadla Seøízení polohy volantu 20 Vzduchové vaky 21 Zádržné prostøedky pro dìti Zadní sedadla Zadní odkládací plocha 27 Zavazadlový prostor Ochranná sí 31 Místo øidièe Pøístroje palubní desky Indikátor údržby Svìtelné kontrolky Multifunkèní displej Palubní poèítaè Význam zobrazovaných hlášení Signalizace Výhled z vozidla Ovládání oken Zpìtná zrcátka 98-69

8 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* B A Dálkové ovládání Dálkové ovládání využívá V vysílaè, který má následující výhody: - Pøijímaè vozidla nemusí být viditelný. - Je funkèní i z prostoru za vozidlem a pøes zavazadla. - Jeho dosah je nìkolik metrù. Poznámka: Souèasné používání jiných V (vysokofrekvenèních) pøístrojù (mobilní telefon, domácí alarmy ) mùže doèasnì omezit funkci dálkového ovládání. V pøípadì trvale nesprávné funkce dálkového ovládání je tøeba provést jeho reinicializaci. Viz Výmìna baterie dálkového ovládání. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) 14 Centrální zamykání Dálkové ovládání umožòuje uzamknutí nebo odemknutí vozidlových dveøí a víka zavazadlového prostoru. Dálkové ovládání umožòuje rovnìž sklápìní vnìjších zpìtných zrcátek. Tuto funkci lze vypnout ve znaèkovém servisu CITROËN. Stiskem ovládacího tlaèítka A lze vozidlo uzamknout a stiskem ovládacího tlaèítka B odemknout. Pokud zùstane stisknutí tlaèítka bez odezvy, je tøeba stisknutí opakovat. unkce centrálního zamykání je signalizována pomocí smìrových svìtel: - Odemknutí = Rychlé zablikání. - Uzamknutí = Rozsvícení na dobu asi dvou sekund. A blikáním kontrolky vnitøního ovladaèe zamykání. Pokud jsou nìkteré dveøe nebo víko zavazadlového prostoru špatnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocí centrálního zamykání. Centrální zamykání se superzamykáním Viz Kapitola I - Superzamykání.

9 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 5 A C Lokalizace vozidla Lokalizaci vozidla na parkovišti lze provést stisknutím tlaèítka A, vnitøní osvìtlení se rozsvítí a smìrová svìtla budou blikat nìkolik sekund (pøi uzamknutém vozidle). Poznámka: Dosah V signálu funkce lokalizace vozidla je vìtší než u funkce centrálního zamykání. Uzavøení a otevøení oken Ovládací tlaèítko C funguje v následujícím cyklu: - Prvním stiskem tlaèítka C lze uzavøít elektricky ovládaná vozidlová okna vèetnì otevírací støechy*. - Druhým stiskem lze dosáhnout malého pootevøení elektricky ovládaných vozidlových oken. - Tøetím stiskem lze dosáhnout vìtšího pootevøení elektricky ovládaných vozidlových oken. D Vysunutí klíèe Tlaèítko D umožòuje vysunutí klíèe z pouzdra dálkového ovládání. Pro uzavøení staèí sklopit klíè do dálkového ovládání. Pøi používání dálkového ovládání otevírání a zavírání oken, se musí uživatel ujistit, že nikdo žádným zpùsobem nebrání správnému uzavøení oken a støešního okna. S výjimkou reinicializace není dálkové ovládání funkèní, pokud je klíè zasunut ve spínací skøíòce, to platí, i když není zapnut. Pozor: Náhodná manipulace s ovladaèem uloženým v kapse mùže vyvolat nechtìné odemknutí vozidlových dveøí. Souèasnì platí, že pokud nedojde k otevøení žádných vozidlových dveøí do tøiceti sekund po odemknutí, dveøe se znovu automaticky uzamknou.

10 6 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Vybitá baterie dálkového ovládání Informace je zobrazena na multifunkèním displeji a je doprovázena zvukovým signálem. Výmìna baterie dálkového ovládání Pouzdro dálkového ovládání je tøeba pøi výmìnì baterie otevøít. Baterie: CR 1620 se jmenovitým napìtím 3V. Bezpeènostní pravidla Pøed opuštìním vozidla: - Dokonale uzavøete všechna okna, nenechávejte ve vozidle viditelnì žádné pøedmìty. - Vyjmìte klíè ze spínací skøíòky, uzamknìte øízení a dveøe od vozidla. Použité baterie nevyhazujte. Odevzdejte je nejbližšímu koncesionáøi CITROËN nebo na jiné sbìrné místo (fotosbìrna, apod.). Po výmìnì baterie musí být provedena reinicializace dálkového ovládání. Po zapnutí klíèe stisknìte nìkteré ze tøí tlaèítek dálkového ovládání. Z tohoto dùvodu zapnìte klíèek a stisknìte nìkteré tlaèítko na vašem dálkovém ovládaèi až dojde ke spuštìní požadované operace. Tato operace mùže trvat kolem deseti sekund. Poznámka: Zapište si peèlivì èísla klíèù a dálkového ovládání na speciální kartu, která slouží k tomuto úèelu. Tu uložte na bezpeèné místo. POZOR! Pokud není vymìòovaná baterie shodná s pùvodní, hrozí nebezpeèí její exploze. Používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ baterií pøedepsaný výrobcem vozidla.

11 KLÍÈE* 7 Centrální zamykání pomocí klíèe Klíè umožòuje odemknutí všech zámkù na vozidle a spouštìní motoru. Uzamknutí je signalizováno blikáním kontrolky na ovládání zamykání zevnitø. Pokud jsou nìkteré dveøe nebo víko zavazadlového prostoru špatnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocí centrálního zamykání. Centrální zamykání se superzamykáním Viz kapitola I - Superzamykání. Klíè s elektronickou blokací startování Klíè umožòuje odemknutí všech zámkù na vozidle a spouštìní motoru. Poznámka: Z bezpeènostních dùvodù se ozve zvukový signál, pokud pøi otevøení dveøí øidièe po vypnutí motoru zùstane klíè ve spínací skøíòce. Klíèem lze rovnìž neutralizovat funkci èelního vzduchového vaku spolujezdce (viz Vzduchové vaky ). Zaøízení pro ELEKTRONICKOU BLOKACI STARTOVÁNÍ umožòuje zablokování systému pøívodu paliva do motoru. Systém se aktivuje automaticky po vytažení klíèe ze spínací skøíòky. Všechny klíèe od vozidla jsou vybaveny systémem elektronické blokace spouštìní motoru. Vaše vozidlo lze nastartovat pouze pomocí Vašich klíèù od vozidla. Zasuòte klíè do spínací skøíòky. Po zapnutí klíèe probìhne dialog mezi klíèem a zaøízením pro elektronickou blokaci spouštìní. Pokud není klíè systémem správnì identifikován, nelze spustit motor vozidla. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) 14 Èíslo klíèe je uvedeno na štítku klíèe. V pøípadì ztráty Vám sí CITROËN dodá náhradní klíè nebo dálkové ovládání.

12 8 KLÍÈE V pøípadì zmìny majitele vozidla musí nový majitel obdržet rovnìž kódovou kartu vozidla. Ukládejte kartu na bezpeèném místì. Nikdy ji nenechávejte ve vozidle. Kódová karta Kódová karta je dodávána s vozidlem. Na kartì je uveden pøístupový kód, který umožòuje pracovníkùm znaèkové sítì CITROËN provádìt opravy systému elektronické blokace spouštìní. Utajenou zónu karty ponechte zakrytou, její neporušenost chrání Váš systém elektronické blokace spouštìní. Pokud dojde ke ztrátì karty, nelze dále zajistit úèinnost Vašeho systému blokace spouštìní. Doporuèení U klíèù s elektronickou blokací spouštìní uložte peèlivì na bezpeèném místì kódovou kartu obsahující identifikaèní kód vozidla (nikdy ji však nenechávejte ve vozidle). V pøípadì ztráty lze pouze ve znaèkové síti CITROËN získat náhradní klíèe nebo dálkové ovládání podle jejich èísel. Pøi každé zmìnì klíèù (pøidání, zrušení nebo výmìna klíèe) je nezbytné se obracet se všemi klíèi, které má majitel v užívání, a s kódovou kartou na sí CITROËN. POZOR! V žádném pøípadì nelze provádìt zmìny na elektrickém obvodu elektronického systému blokace spouštìní motoru, protože to mùže znemožnit používání vozidla. Pøi ztrátì kódové karty bude nutné provést v servisní síti CITROËN rozsáhlejší opravu.

13 SUPERZAMYKÁNÍ* 9 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Centrální zamykání se superzamykáním Pro superuzamknutí vozidla stisknìte jednou ovládací tlaèítko A. Pak nelze vozidlo otevøít zvenku ani zevnitø. Pro odemknutí vozidla stisknìte jednou ovládací tlaèítko B. Tyto operace jsou signalizovány blikáním kontrolky ovládání uzamykání ve vozidle a rozsvícením smìrových svìtel: - Odemknutí = Rychlé zablikání. - Uzamknutí = Rozsvícení na dobu asi dvou sekund. A blikáním kontrolky vnitøního ovladaèe zamykání. B A KLÍÈE Centrální zamykání se superzamykáním Pøi uzamknutí vozidla jediným pohybem klíèe je zajištìno jeho superuzamknutí (vozidlo je uzamèeno zevnitø i zvenku). Pak nelze vozidlo otevøít zvenku ani zevnitø. Centrální zamykání bez superzamykání Dalším pohybem klíèe bezprostøednì po superuzamknutí je vozidlo uzamknuto, avšak funkce superuzamknutí je vypnuta (vozidlo je zajištìno pouze proti otevøení zvenku). Poznámka: Uzamknutí vozidla bez superuzamknutí nelze provést pomocí dálkového ovládání. Uzamknutí je signalizováno blikáním kontrolky na vnitøním ovládání zamykání. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) 14 POZOR! Je nebezpeèné aktivovat superzamykání vozidla, pokud je nìkdo ve vozidle, protože odemknutí zevnitø není v tomto pøípadì možné (bez dálkového ovládání).

14 10 ALARM* Vaše vozidlo mùže být vybaveno systémem alarmu. Ten zajiš uje: Vnìjší obvodovou ochranu vozidla pomocí detektorù na všech otevíratelných èástech (dveøe, zadní okno (break), víko zavazadlového prostoru, víko motoru, otevírací støecha*) a elektrické napájení vozidla. Prostorovou ochranu interiéru vozidla pomocí ultrazvukových snímaèù (prostorové zmìny v interiéru vozidla). Tento zpùsob ochrany mùže být v pøípadì potøeby zrušen pomocí spínaèe na palubní desce. B A Zaøízení je tvoøeno mimo jiné sirénou a èervenou kontrolkou viditelnou z venku a indikující tøi možné stavy alarmu: Alarm není aktivován (vozidlo není hlídáno), kontrolka nesvítí. Alarm je aktivní (vozidlo je hlídáno), kontrolka bliká pomalu. Alarm spustil poplach (signál vloupání), kontrolka bliká rychle. Vypnutí alarmu pomocí klíèe Odemknìte dveøe pomocí klíèe, (bìhem tøiceti sekund dojde k aktivaci sirény). Zasuòte klíè do spínací skøíòky, identifikace klíèe zpùsobí pøerušení poplachu. Vypnutí alarmu pomocí dálkového ovládání Vypnutí alarmu se provádí pøi odemykání vozidla (stiskem tlaèítka B na dálkovém ovládání). Ochranné pojistky (pod palubní deskou) 4-11

15 ALARM* 11 Aktivace alarmu Nejprve se pøesvìdète o správném uzavøení všech pøístupových otvorù do vozidla. Aktivace alarmu se provádí stisknutím tlaèítka A na dálkovém ovládání. Po aktivaci jsou systémy aktivní po 5 sekundách (obvodový), respektive po 45 sekundách (prostorový). Pokud je alarm aktivní, vyvolá každé narušení ochrany aktivaci sirény na 30 sekund, které je doprovázeno rozsvícením smìrových svìtel (nebo reflektorù). Po takovémto poplachu pøejde alarm znovu do aktivního stavu (hlídání) a narušení ochrany je uloženo do pamìti. Alarm se aktivuje rovnìž pøi pøerušení elektrického napájení vozidla, v tomto pøípadì alarm sám zajiš uje pøechod do aktivního stavu (hlídání). Poznámka: Pokud chcete uzamknout vozidlo bez aktivace alarmu, staèí jej uzamknout pomocí klíèe. Vypojení prostorové ochrany Alarm mùže zajiš ovat pouze obvodovou ochranu vozidla pøi zrušení ochrany prostorové (pokud chce napøíklad majitel nechat ve vozidle nìjaké zvíøe). Toho lze dosáhnout tak, že pøi vypnutém klíèi bude minimálnì na dobu 1 sekundy stisknuto vypínací tlaèítko prostorových snímaèù na palubní desce. To vyvolá trvalý svit kontrolky alarmu, který se zmìní na blikání po aktivaci alarmu. Vypojení bude aktivní pouze v pøípadì, že k aktivaci alarmu dojde bìhem 5 minut po požadavku na vypojení (doba, po jejímž uplynutí kontrolka zhasne). Vypojení prostorové ochrany probìhne automaticky vnásle- dujících pøípadech: - Po 10. poplachu v prùbìhu jediné periody aktivace alarmu. - Po požadavku na pootevøení oken (pomocí dálkového ovládání). Poznámka: Siréna je automaticky vypnuta (napø. pro odpojení akumulátoru) po odemknutí vozidla pomocí dálkového ovládání.

16 12 VSTUPY DO VOZIDLA* Uzamknutí vozidla zevnitø Stisknutím tlaèítka A lze dosáhnout uzamknutí nebo odemknutí vozidla zevnitø pomocí elektrického systému centrálního zamykání, pokud jsou dveøe vozidla øádnì uzavøeny. Otevøení dveøí zevnitø je vždy možné. A Svìtelná kontrolka A na vnitøním ovládání signalizuje tøi stavy: - bliká, pokud je vozidlo uzamknuto pomocí dálkového ovládání nebo pomocí klíèe, - zhasne, pokud je vozidlo odemknuto, - rozsvítí se, pokud je vozidlo uzamknuto pomocí tlaèítka A. Otevøení z vnìjšku vozidla Odemknìte pomocí dálkového ovládání nebo zasuòte úplnì klíèek do zámku a otoète jím. Pro otevøení vozidla je tøeba zvednout kliku dveøí smìrem k sobì. Otevøení zevnitø Pro otevøení dveøí zevnitø je tøeba zatáhnout za vnitøní kliku smìrem k sobì. Zabezpeèení proti krádeži Zadní víko se uzamkne automaticky, pokud vozidlo dosáhne rychlosti asi 10 km/h. Poznámka: Otevøení nìkterých dveøí vyvolá jejich odemknutí. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) 14

17 VSTUPY DO VOZIDLA* 13 A Dìtská pojistka Znemožòuje otevøení zadních dveøí zevnitø. Zaøízení je nezávislé na systému centrálního zamykání. Dìtskou pojistku lze aktivovat pootoèením klíèe zasunutého do èerveného otvoru na boèní stranì dveøí. Poznámka: Pokud je dìtská pojistka aktivní na obou zadních dveøích, rozsvítí se pøi zapnutí klíèe kontrolka na palubní desce nebo je zobrazeno pøíslušné hlášení na multifunkèním displeji. Pøi každém stisknutí ovládacího tlaèítka uzamykání dveøí uvnitø vozidla je aktivní stav dìtské pojistky signalizován na pøístrojové desce nebo na multifunkèním displeji. Zadní výklopné dveøe Odemknutí je možné, pokud je vozidlo v klidu, pomocí: - dálkového ovladaèe nebo klíèe, - vnitøního ovládacího tlaèítka zamykání dveøí nebo pøi otevøení nìkterých vozidlových dveøí. Poznámka: Pokud vozidlo dosáhne rychlosti 10 km/h, dojde ve všech pøípadech k automatickému uzamèení zadního víka a zadního okna (break). Nouzové odemknutí zavazadlového prostoru V pøípadì poruchy odemykání víka zavazadlového prostoru mùže být zámek odemknut zevnitø zavazadlového prostoru: - Do otvoru B zasuòte malý šroubovák nebo podobný nástroj a zatlaète až dojde k odjištìní zámku. Otevøení z vnìjšku vozidla Stisknutím tlaèítka A, umístìného mezi osvìtlením SPZ, smìrem nahoru. Uzavøení víka zavazadlového prostoru Sklopením víka pomocí rukojetí vytvoøených v jeho èalounìní. Pøitlaète v závìreèné èásti dráhy. B

18 14 VSTUPY DO VOZIDLA* A Zadní okno (break) Pøi otevírání použijte ovládání. Pøi zavírání jej tlaète smìrem dolù a pøitlaète v závìreèné fázi. Zkontrolujte uzamèení. Víko motorového prostoru Tuto operaci lze provádìt, pouze tehdy, je-li vozidlo v klidu. Víko motorového prostoru lze odjistit zatáhnutím za ovládací páèku umístìnou pod palubní deskou. Pojistný hák A umístìný uprostøed pøední èásti víka odjistìte a víko nadzdvihnìte. Zavírání Víko sklopte dolù a v poslední èásti dráhy jej nechte volnì dopadnout. Zkontrolujte správné uzavøení víka motorového prostoru.

19 PALIVOVÁ NÁDRŽ* 15 Plnìní palivové nádrže provádìjte pøi zastaveném motoru a pøi vypnutém zapalování. K otevøení víka palivové nádrže, jej stisknìte v jeho horním rohu (viz. šipka). Zámek krytu hrdla nádrže je ovládán centrálním zamykáním. Pøi otevírání krytu hrdla palivové nádrže zatlaète na jeho pøední okraj. Na krytu je umístìn samolepicí štítek. (Viz. Kvalita paliva ). Po uzavøení krytu jej zajistìte pøitlaèením. Zátka palivové nádrže se zámkem Pøi odemykání nebo uzamykání je tøeba otoèit klíèem o 90. Zátka palivové nádrže bez zámku Zámek krytu hrdla nádrže je ovládán centrálním zamykáním. K otevøení nebo uzavøení zátky otoète zátkou o ètvrt otáèky. Pøi tankování zátku odložte do držáku na vnitøní stranì krytu hrdla palivové nádrže. U zážehových motorù s katalyzátorem je tøeba používat výhradnì bezolovnaté palivo Plnicí hrdlo má zúžený prùmìr, který neumožòuje doplòování jiného než bezolovnatého paliva. Pokud tankujete plnou nádrž, je tøeba ukonèit její plnìní po tøetím vypnutí plnicí pistole; v opaèném pøípadì mùže být ohrožena správná funkce Vašeho vozidla. Objem nádrže (litry): - Pøibližnì 66 (pro zážehové motory). - Pøibližnì 68 (pro vznìtové motory). POZOR: Pøi natankování paliva, které neodpovídá motoru Vašeho vozidla, je nutné vypustit palivo z nádrže døíve, než dojde ke spuštìní motoru.

20 16 KVALITA PALIVA* Samolepicí štítek na vnitøní stranì víka plnicího hrdla palivové nádrže indikuje povolený druh paliva. BEZOLOVNATÝ BENZÍN DIESEL NA TA Zážehové motory jsou konstruovány pro použití paliva RON 95, pro zlepšení jízdních vlastností vozidla (se zážehovým motorem) Vám doporuèujeme používat palivo RON 98.

21 PØEDNÍ SEDADLA* Elektrické seøízení: Œ Výška sedáku a podélné posouvání. Náklon opìradla. Ž Bederní opìrka. Œ Pozdvihnutím nebo sklopením pøední èásti ovládací páky lze zvyšovat nebo snižovat pøední èást sedáku. Œ Œ Œ Ž Pozdvihnutím nebo sklopením zadní èásti ovládací páky lze zvyšovat nebo snižovat zadní èást sedáku. Souèasným pozdvihnutím nebo sklopením pøední i zadní èásti ovládací páky lze zvyšovat nebo snižovat celý sedák. Posunutím ovládací páky dopøedu nebo dozadu lze posouvat celé sedadlo dopøedu nebo dozadu. Posunutím horní èásti ovládací páky dopøedu nebo dozadu lze mìnit náklon opìradla. Posunutím ovládací páky dopøedu nebo dozadu lze zvìtšovat nebo zmenšovat bederní opìrku.. Vyhøívaná sedadla Pøední sedadla mohou být samostatnì vyhøívána. Pomocí ovládacího koleèka na boèní èásti sedadel mùžete zvolit jednu ze tøí úrovní vyhøívání: 0 : Vyhøívání vypnuto. 1 : Slabé vyhøívání. 2 : Støední vyhøívání. 3 : Silné vyhøívání. Teplota sedadla je regulována automaticky. Poznámka: Vyhøívání sedadel funguje pouze za chodu motoru. Poznámka: Nastavení sedadel je možné rovnìž: - Pøi otevøení dveøí øidièe. - Po vypnutí klíèe. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) G37 - G38 - G39 - G40

22 18 PØEDNÍ SEDADLA

23 PØEDNÍ SEDADLA* 19 Mechanické seøízení 1 Opìrky hlavy Pøi zvedání táhnìte smìrem nahoru. Pøi snižování stisknìte ovládací tlaèítko a zatlaète opìrku. Pro vyjmutí stisknìte zajiš ovací tlaèítko a opìrku vytáhnìte. 2 Náklon opìradla Po nadzdvihnutí ovládací páky seøiïte náklon opìradla. Opìradlo lze naklonit až o 45 dopøedu. Naklonit až k dorazu a odjistit nadzdvihnutím páky. 3 Náklon a výška sedáku Pohybem ovládací páky smìrem nahoru i dolù lze nastavit požadovanou výšku. 5 Nastavení bederní opìrky Otáèením koleèka lze upravit její polohu. 6 Loketní opìrka: Pøesunutí do svislé polohy: z uživatelské polohy zvednìte opìrku až zaskoèí její pojistka. Pøesunutí do uživatelské polohy: ze svislé polohy sklopte opìrku až dolù a pak ji znovu zvednìte do pracovní polohy. Vyhøívaná sedadla Pøední sedadla mohou být samostatnì vyhøívána. Vyhøívání lze zapnout pomocí spínaèù na boèní èásti sedadel. Teplota sedadla je regulována automaticky. 4 Podélné posunutí: Po nadzdvihnutí ovládací páky lze nastavit žádanou polohu. Poznámka: Vyhøívání sedadel funguje pouze za chodu motoru. Povel pro vyhøívání jednoho nebo obou sedadel zùstává v pamìti dvì minuty po vypnutí klíèe. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) G39 - G40

24 20 SEØÍZENÍ POLOHY VOLANTU Uvolnìte volant stlaèením ovládací páky smìrem dopøedu. Nastavte volant do požadované polohy a zajistìte jej pøitáhnutím ovládací páky na doraz ke sloupku øízení. Dbejte pøitom na dobrou viditelnost všech pøístrojù palubní desky. Volant lze seøizovat ve dvou smìrech: výškovì a podélnì. U stojícího vozidla seøiïte nejprve polohu Vašeho sedadla a pak nastavte polohu volantu. Viz Poloha pøi øízení. DÙLEŽITÉ! Z bezpeènostních dùvodù neprovádìjte nikdy tyto úkony za jízdy.

25 VZDUCHOVÉ VAKY* 21 Vzduchový vak spolujezdce lze vyøadit z èinnosti. xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx A Odpojení èelního vzduchového vaku spolujezdce Pøi použití dìtské sedaèky na sedadle pøedního spolujezdce zády ke smìru jízdy, je dùležité odpojit funkci èelního vzduchového vaku spolujezdce. - Pøi vypnutém zapalování zasuòte klíè do spínaèe A. - Otoète klíè do polohy O avzduchový vak spolujezdce bude odpojen. Kontrolka odpojení vzduchového vaku na palubní desce se po zapnutí klíèe trvale rozsvítí. Obnovení funkce vzduchového vaku spolujezdce Nezapomeòte funkci vzduchového vaku opìt obnovit následujícím zpùsobem: - Pøi vypnutém zapalování zasuòte klíè do spínaèe A. - Otoète klíè do polohy ON avzduchový vak spolujezdce je opìt aktivován. Kontrolka odpojení vzduchového vaku na palubní desce se po zapnutí klíèe rozsvítí na nìkolik sekund. Na místì pøedního spolujezdce je nutno neutralizovat èelní vzduchový vak spolujezdce, je-li na tomto místì použita dìtská sedaèka zády po smìru jízdy. V opaèném pøípadì mùže být dítì usmrceno nebo vážnì zranìno pøi aktivaci vzduchového vaku.

26 22 ZÁDRŽNÉ PROSTØEDKY PRO DÌTI* MOŽNOSTI INSTALACE DÌTSKÉ SEDAÈKY POMOCÍ BEZPEÈNOSTNÍHO PÁSU V souladu se Smìrnicí 2000/3 indikují následující tabulky za jakých podmínek mùže být na jednotlivých místech umístìna dìtská sedaèka upevnìná pomocí bezpeènostního pásu a homologovaná jako univerzální pro jednu nebo nìkolik hmotnostních skupin. Prostudujte si peèlivì èást Pravidla pro používání, kapitola Zádržné prostøedky pro dìti na konci návodu, abyste mohli pøevážet dìti s nejvyšší možnou mírou bezpeènosti. Místo (a) Pøední spolujezdec (1) Zadní Boèní < 13 kg (skupiny 0 a 0+) Stanovené hmotnostní skupiny 9-18 kg (skupina 1) kg (skupina 2) kg (skupina 3) L1**(2) U U U U U U U Zadní Støední L1 (pás pod skeletem) L2 L3, L4, L5 L4, L5 (1) Pøed umístìním dítìte na místo pøedního spolujezdce si prostudujte kapitolu Zádržné prostøedky pro dìti, odstavec Pravidla pro pøepravu dìtí na místì pøedního spolujezdce na konci návodu. (2) Na místì pøedního spolujezdce je vždy dùležité neutralizovat èelní vzduchový vak spolujezdce, pokud je zde zády ke smìru jízdy umístìna dìtská sedaèka. V opaèném pøípadì mùže být dítì usmrceno nebo vážnì zranìno pøi aktivaci vzduchového vaku. ** Sedadlo v posunuté co nejvíce smìrem dozadu.

27 ZÁDRŽNÉ PROSTØEDKY PRO DÌTI* 23 U: Místo je adaptováno pro instalaci univerzální sedaèky zády po smìru jízdy i univerzální sedaèky èelem po smìru jízdy. Dìtské sedaèky doporuèené výrobcem: L1: BRITAX Babysure E Univerzální (od narození do 13 kg) L2: R MER Prince E Univerzální (9 až 18 kg) L3: R MER Vario E Univerzální (15 až 25 kg) L4: RECARO Start E Univerzální (15 až 36 kg) L5: KLIPPAN Optima E Univerzální (15 až 36 kg)

28 24 ZÁDRŽNÉ PROSTØEDKY PRO DÌTI* DÌTSKÁ SEDAÈKA ISO IX Upevòovací oka ISO IX a upevòovací systém ISO IX Zadní boèní místa vašeho vozidla jsou vybavena úchyty ISO IX. Jedná se o dvì oka umístìná mezi opìradlem a sedákem vozidlového sedadla ve vzdálenosti asi 28 cm. Dìtské sedaèky ISO IX jsou vybaveny 2 zámky, které se jednoduše zaháknou na pøipravená oka. Tento upevòovací systém je urèen pro dìti až do hmotnosti 22 kg. Nesprávná instalace dìtské sedaèky do vozidla snižuje ochranu dítìte v pøípadì nehody. Systém ISO IX minimalizuje riziko nesprávné instalace. Systém upevnìní ISO IX zajiš uje spolehlivou, pevnou a rychlou montáž dìtské sedaèky do vozidla. Dìtská sedaèka ISO IX homologovaná pro vozidla znaèky CITROËN a nabízená v její síti je dìtská sedaèka KIDDY Isofix (1). Mùže být instalována v poloze zády po smìru jízdy pro dìti od narození až do 13 kg a v poloze èelem po smìru jízdy pro dìti od 9 do 18 kg. Peèlivì dodržujte montážní doporuèení pro dìtskou sedaèku, která jsou uvedena v návodu pro montáž od výrobce sedaèky. Doporuèení pro instalaci dìtské sedaèky ISO IX - Pøed instalací dìtské sedaèky KIDDY Isofix na závìsy ISO IX Vašeho vozidla, zkontrolujte zda nìjaký pøedmìt neznemožòuje pøístup k jednotlivým okùm. - Pro usnadnìní pøístupu nasaïte na oka ISO IX speciální vodítka ISO IX. - Seøiïte pøíslušné sedadlo vozidla do støední podélné polohy a opìradlo do zvednuté polohy. Dìtská sedaèka KIDDY ISO IX mùže být použita rovnìž ve vozidlech, která nejsou vybavena závìsy ISO IX. V takovém pøípadì, musí být sedaèka upevnìna k sedadlu vozidla pomocí tøíbodového bezpeènostního pásu v poloze zády po smìru jízdy i v poloze èelem po smìru jízdy. (1) Na vozidlové závìsy ISO IX, mùžete umístit nejen dìtskou sedaèku ISO IX homologovanou pro vaše vozidlo a prodávanou v obchodní síti výrobce.

29 ZADNÍ SEDADLA 25 Sklopné opìradlo zadního sedadla Opìradlo zadního sedadla je sklopné vcelku nebo po èástech. Sedák Nejprve nadzdvihnìte pøední èást sedáku a pak jej sklopte smìrem k opìradlùm pøedních sedadel. Pøi jejich zpìtném sklápìní se pøesvìdète o správném umístìní bezpeènostních pásù. Zadní sedadla lze demontovat a zvìtšit tak objem zavazadlového prostoru. Demontáž Vyháknìte nejprve jeden, pak uvolnìte druhý upevòovací èep a vyjmìte celé sedadlo.

30 26 ZADNÍ SEDADLA* Opìrky hlavy na zadních sedadlech Zadní opìrky hlavy mají dvì základní polohy: - Základní poloha pro pøípad, že není sedadlo obsazeno. - Uživatelská poloha sloužící pro zvýšení bezpeènosti cestujících spoèívá ve vysunutí opìrky až do aretované polohy. Pro zasunutí opìrky zpìt do základní polohy je tøeba ji odblokovat stisknutím zajiš ovacího tlaèítka. Opìrku je tøeba vytáhnout smìrem vzhùru až na doraz a pak ji odjistit. - Poloha používaná pro zajištìní bezpeènosti cestujících, je po jejím namontování až do bodu zablokování, vèetnì použití dìtské sedaèky èelem po smìru jízdy. Opìradlo Sklápìcí sedák Uložte opìrky hlavy. Stisknìte ovládací tlaèítko umístìné na okraji opìradla a sklopte jej celé dopøedu. Sklopné opìradlo je dìlené na dvì èásti. Po vrácení opìradla do polohy na sezení je tøeba se pøesvìdèit, zda je správnì zajištìno. Víko pro pøepravu dlouhých zavazadel (napø. lyží) Víko umístìné v opìradle za loketní opìrkou umožòuje pøepravu delších pøedmìtù. Dbejte aby byly správnì upevnìny a nebránily funkci øadicí páky. Pøepravované pøedmìty musí být vždy øádnì upevnìny. A Pøed každou manipulací Poškození bezpeènostních pásù je tøeba zabránit jejich posunutím na okraj sedadel pøi jakékoli manipulaci s opìradly. K tomuto úèelu je urèena pøíchytka A, která je souèástí vnitøního obložení vozidla.

31 ZADNÍ ODKLÁDACÍ PLOCHA (Berline) 27 B Demontáž: Odpojte šòùry, zadní èást panelu pozdvihnìte a vyjmìte panel zatažením smìrem k sobì. Odkládací pøihrádka Odblokujte opìradlo zadního sedadla a vyjmìte panel z vozidla. Nasaïte panel shora proti opìradlu sedadel (posunutím v boèním vedení) horní zaoblenou èástí, otoète smìrem dolù a zatlaète na panel tak, aby se vodicí kladky dostaly do správné polohy. Zajistìte opìradla zadních sedadel. Montáž: Nasaïte vodicí kladky panelu do jejich uložení a zatlaète jej až na doraz. Pro spojení panelu a zadního víka použijte spojovací šòùry a upevnìte je do místa B. Neumis ujte na panel tìžké ani tvrdé pøedmìty. Mohlo by dojít k porušení topných vodièù na zadním oknì, a navíc by mohlo dojít ke zranìní osob, napø. pøi prudkém brzdìní nebo pøi nárazu.

32 28 ZAVAZADLOVÝ PROSTOR* Oka pro upevnìní nákladu Pro upevnìní nákladu vždy používejte všechna ètyøi oka, která jsou k tomuto úèelu umístìna na podlaze zavazadlového prostoru. Z bezpeènostních dùvodù (napø. prudké brzdìní) je doporuèeno umis ovat nejtìžší pøedmìty na podlahu zavazadlového prostoru co nejvíce dopøedu. Odkládací pøihrádka Popruhy umístìné po pravé i levé stranì zavazadlového prostoru umožòují uložení nejrùznìjších vìcí (lékárnièky, výstražného trojúhelníku, nádoby s olejem, atd.). Upevòovací sí Umožòuje upevnìní pøedmìtù pøepravovaných ve vozidle.

33 ZAVAZADLOVÝ PROSTOR* (Break) Elektrická zásuvka pøíslušenství 12V 2. Pomocný systém nakládání Pøidržením tlaèítka umístìného v zavazadlovém prostoru mùžete upravovat výšku prahu zavazadlového prostoru k usnadnìní nakládání. Tato funkce je doèasná, vozidlo se vrátí do pùvodní výšky po: - uzavøení zadního víka, zadního okna nebo dveøí, - pøi spuštìní motoru. Zvedání èi klesání vozu pøi ovládání ze zavazadlového prostoru doprovází zvukový signál. Poznámka: Systém je funkèní pøi vypnutém motoru a otevøeném zadním víku nebo zadním oknì. 3.Oboustranný koberec zavazadlového prostoru Omyvatelná gumová strana umožòuje pøevážet pøedmìty, které by mohly zneèistit zavazadlový prostor.

34 30 ZAVAZADLOVÝ PROSTOR* (Break) Pøihrádky V boèních èástech zavazadlového prostoru se nacházejí dvì pøihrádky, které se otevírají tahem èi posunutím. Otevøení a zavøení: zatáhnìte nebo zatlaète. Jsou vybaveny pásky, které umožòují uchycení rùzných pøedmìtù. 2. Pøihrádka pod podlahou Pøihrádka pod podlahou umožòuje pøevážet rùzné pøedmìty, jako napøíklad lékárnièku, výstražný trojúhelník, sadu náhradních žárovek. Otevøení pøihrádky pod podlahou viz. kapitola - Praktické rady. Pevná odkládací plocha a zasunovací kryt zavazadel Tato sestava mùže být použita ve více kombinacích podle Vašich požadavkù: - Pevná odkládací plocha a vysunutý kryt zavazadel. - Pevná odkládací plocha a zasunutý kryt zavazadel. - Demontovaná pevná odkládací plocha a kryt zavazadel. Zasunovací kryt zavazadel Nadzvednìte okraj zasunovacího krytu za jeho rukoje a pøi navinování jej stále pøidržujte. Postup demontáže sestavy zadní odkládací plochy/krytu: pøi svinutém krytu uchopte jeden okraj zadní odkládací plochy a nadzvednutím ji odepnìte, poté pøitáhnìte odepnutý okraj smìrem k sobì. Montáž: Postupujte opaèným zpùsobem, zadní odkládací plochu zaklapnete zatlaèením v jejích rozích.

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

CITROËN C4 Návod k použití

CITROËN C4 Návod k použití CITROËN C4 Návod k použití Tento návod byl vypracován na základě seznamu výbavy (sériové nebo doplňkové) a technických charakteristik známých v době tvorby návodu. Úroveň vybavení Vašeho vozidla závisí

Více

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11.

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11. Servis (!) ' Dílenská pøíruèka FELICIA I Servisní prohlídky a údržba I ~ ~, Servisní služby Technické informace 50052010015 Vydání 1194 I! ~I -I!! Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

VÁŠ NÁVOD K POUŽITÍ NA INTERNETU!

VÁŠ NÁVOD K POUŽITÍ NA INTERNETU! VÁŠ NÁVOD K POUŽITÍ NA INTERNETU! CITROËN vám nabízí bezplatné a jednoduché prohlížení palubní dokumentace na Internetu, prohlížení historie a přístup k posledním informacím. Připojte se na adresu http://service.citroen.com:

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA

Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA Vítejte na palubě vašeho nového vozu DACIA Tento návod k použití a údržbě sdružuje informace, které vám umožní: lépe poznat svůj vůz značky DACIA, a tak za optimálních provozních podmínek plně využít všech

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 1. BMW doporučuje. 316i 318i. 320i 325i 325xi 330i 330xi. 318d 320d 330d 330xd

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 1. BMW doporučuje. 316i 318i. 320i 325i 325xi 330i 330xi. 318d 320d 330d 330xd BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 1 BMW doporučuje 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 2 BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 3 Blahopřejeme Vám

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Obsah POUZE MOTOROVÁ NAFTA EURO DIESEL EN 590!*

Obsah POUZE MOTOROVÁ NAFTA EURO DIESEL EN 590!* Obsah Úvod... 0-1 V krátkosti... 1-1 Klíče, dveře a okna... 2-1 Sedadla, zádržné prvky... 3-1 Úložná schránka... 4-1 Přístroje a ovládací prvky... 5-1 Osvětlení... 6-1 Informační systém... 7-1 Klimatizace...

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Zafira 08/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 26 Sedadla, zádržné prvky... 43 Úložná schránka... 67 Přístroje a ovládací prvky... 78 Osvětlení... 111 Klimatizace... 119 Řízení

Více