PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY"

Transkript

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 13. března 1997 č.j /97-O11 Účinnost od

2 ČD D2 - Účinnost od

3 OBSAH ČD D2 - Změna č. 2 - Účinnost od ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 9 ROZSAH ZNALOSTÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení Kapitola II Základní pojmy Kapitola III Obecná ustanovení o dopravní službě A. PŘEDPOKLADY ZAMĚSTNANCŮ K VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY B. POKYNY A DOPRAVNÍ DOKUMENTACE C. ODEVZDÁVKA A PŘEVZETÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY D. OPUŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ E. VSTUP DO SLUŽEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A STYK S VEŘEJNOSTÍ Kapitola IV Staniční a traťová zařízení A. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ B. KOLEJE Staniční koleje Traťové koleje C. VÝHYBKY A KOLEJOVÉ KŘIŽOVATKY Všeobecná ustanovení Klíče od zámků výhybek Ošetřování výhybek D. VÝKOLEJKY Všeobecná ustanovení Klíče od zámků výkolejek Ošetřování výkolejek E. JINÁ ZAŘÍZENÍ F. STAVĚDLA, VÝHYBKÁŘSKÁ A JINÁ STANOVIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ G. ČAS, HODINY, ROZHLAS A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ H. TABULKY TRAŤOVÝCH POMĚRŮ ČÁST DRUHÁ ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Kapitola I Grafikon vlakové dopravy A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ B. JÍZDNÍ ŘÁDY C. RYCHLOSTI VLAKŮ D. DRUHY VLAKŮ A JEJICH DRUHOVÉ ZKRATKY E. NÁSKOK A ZPOŽDĚNÍ

4 ČD D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Kapitola II Řízení drážní dopravy A. JÍZDY VLAKŮ Všeobecná ustanovení Předvídaný odjezd a hlášení skutečného odjezdu Jízda bez zabezpečovacího zařízení Telefonické dorozumívání a) Nabídka a přijetí b) Odhláška c) Předhláška Poloautomatický blok a) Souhlas k odjezdu vlaku b) Odhláška c) Předhláška Automatické hradlo a) Postup za normální činnosti b) Postup při poruše automatického hradla Automatický blok Jízda podle rozhledových poměrů za nemožného dorozumění Zabezpečení jízd vlaků na kolejích dvou a vícekolejných tratí a) Všeobecná ustanovení b) Zabezpečení jízd vlaků na kolejích dvou a vícekolejných tratí vybavených zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz c) Zabezpečení jízd vlaků na kolejích dvou a vícekolejných tratí vybavených zabezpečovacím zařízením pro jednosměrný provoz Přechod na telefonické dorozumívání a) Všeobecná ustanovení b) Poloautomatický blok c) Automatické hradlo d) Automatický blok Dopravní deník Vlakové cesty Příprava vlakové cesty Výprava a odjezd vlaku Vjezdové koleje a místo, kde má vlak zastavit Vjezdy vlaků na kusou nebo obsazenou kolej Změna trasy vlaku Mimořádné projíždění a zastavení vlaku ve stanici Současné jízdní cesty Jízda vlaku na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel Výluka služby dopravních zaměstnanců Písemné rozkazy B. POSUN Všeobecná ustanovení - základní pojmy Základní povinnosti zaměstnanců při posunu a) všeobecné povinnosti b) povinnosti zaměstnance řídícího posun c) povinnosti strojvedoucího d) povinnosti výpravčího e) povinnosti výhybkáře f) povinnosti ostatních členů posunové čety

5 ČD D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Rychlost při posunu Posun současně na více místech Posun kolem neobsluhovaných nepřenosných návěstidel platných pro posun Posun sunutím Posun odrážením a spouštěním Posun trhnutím Zvláštní opatření při posunu Posun silničními vozidly, ruční, mechanizačními zařízeními a prostředky Posun na kolejích určených pro jízdu vlaků Posun na ostatních kolejích Posun vzhledem k jízdám vlaků Posun na kolejích s trakčním vedením Posun na kolejích ve spádu Posun přes přejezdy Posun za námezník Posun za označník Posun bez posunové čety Zajištění vozidel proti ujetí a povinnosti před uvedením těchto vozidel do pohybu Používání brzd a zarážek C. POSUN MEZI DOPRAVNAMI Všeobecná ustanovení Sjednávání posunu mezi dopravnami Dokumentace posunu mezi dopravnami Písemné pokyny k PMD Povinnosti zaměstnanců Posun na širé trati a obsluha PZZ Uvolnění traťové koleje Posun mezi dopravnami za vlakem D. PŘEJEZDY Všeobecná ustanovení Zabezpečení přejezdů Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem Přejezdová zabezpečovací zařízení (PZZ) Poruchy přejezdových zabezpečovacích zařízení Jízda přes přejezdy při výlukách kolejí Jízda přes přejezdy při vypnutí PZZ Jízda přes přejezdy za nemožného dorozumění Přejezdy otevírané podle potřeby E. VÝLUKY KOLEJÍ A TRAKČNÍHO VEDENÍ A JÍZDY VOZIDEL NA VYLOUČENÉ KOLEJI A ZA NAPĚŤOVÉ VÝLUKY TRAKČNÍHO VEDENÍ Všeobecná ustanovení Zahájení, ukončení a přerušení výluky Jízdy vozidel na vyloučené koleji Napěťové výluky trakčního vedení Kapitola III Sledování jízdy vozidla A. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

6 ČD D2 - Změna č. 2 - Účinnost od B. OPATŘENÍ PŘI ZJIŠTĚNÝCH ZÁVADÁCH Postup při závadách v označení začátku a konce vlaku Kapitola IV Zvláštní ustanovení pro elektrizované tratě A. ŘÍZENÍ JÍZD VLAKŮ B. OBSLUHA ÚSEKOVÝCH ODPOJOVAČŮ C. HLÁŠENÍ ZÁVAD Kapitola V Dispoziční služba A. OHLÁŠENÍ A POUKAZ VOZIDEL B. HLÁŠENÍ O ODJEZDU VLAKU A ZPRÁVA O ODJEZDU VLAKU C. ROZBOR VLAKU D. ZAVÁDĚNÍ A ODŘÍKÁNÍ VLAKŮ, OHLAŠOVÁNÍ VLAKOVÉ DOPRAVY STANICÍM E. OHLAŠOVÁNÍ VLAKOVÉ DOPRAVY ZAMĚSTNANCŮM NA TRATI F. POŘADÍ VLAKŮ ČÁST TŘETÍ PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Kapitola I Použití vozidla A. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU HNACÍCH VOZIDEL B. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU SPECIÁLNÍCH VOZIDEL Všeobecné podmínky Dopravní poloha speciálních vozidel Lehké kolejové prostředky C. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU OSTATNÍCH VOZIDEL Všeobecné podmínky pro zařazování vozidel do vlaku Správkové vozy a náběžníky Koncové nakládání Kapitola II Zkušební jízdy vozidel Kapitola III Sestavení a brzdění vlaku A. SESTAVENÍ VLAKU Délka vlaku Hmotnost vlaku (PMD) a dopravní hmotnost vlaku (PMD) Prohlídky vozů a prohlídky vlaků Svěšování vozidel Zařazování vozů naložených zásilkami nebezpečného zboží Doprava mimořádných zásilek Řadění vlaku s postrkem, dvěma postrky nebo s vloženým hnacím vozidlem

7 ČD D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Kapitola IV Doprovod vlaku A. POKYNY PRO OBSAZOVÁNÍ VLAKŮ ČLENY DOPROVODU VLAKU Obsazování hnacích vozidel Obsazování vlaků členy obsluhy vlaku Povinnosti členů doprovodu vlaku před odjezdem vlaku z výchozí stanice Povinnosti členů doprovodu vlaku za odjezdu vlaku (všeobecně) Povinnosti členů doprovodu vlaku za jízdy vlaku B. POVINNOSTI ČLENŮ DOPROVODU VLAKU ZA POBYTU VLAKU NA ŠIRÉ TRATI Pravidelné zastavení vlaku na širé trati Mimořádné zastavení vlaku na širé trati C. POVINNOSTI ČLENŮ DOPROVODU VLAKU PŘED ZASTAVENÍM A ZA POBYTU VLAKU VE STANICI D. NEPŘEDVÍDANÝ NÁVRAT VLAKU ZE ŠIRÉ TRATI E. JÍZDA VLAKU PO ČÁSTECH F. SELHÁNÍ PRŮBĚŽNÉ BRZDY A ZAŘÍZENÍ KONTROLY BDĚLOSTI G. SUNUTÉ VLAKY H. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ STANICE I. VLAKOVÁ DOKUMENTACE Zpráva o vlaku a výkaz vozidel Vlakopis pro lokomotivní vlak J. SLUŽEBNÍ VLAKY A NUTNÉ POMOCNÉ VLAKY K. NESCHOPNOST ČLENA DOPROVODU VLAKU ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Mimořádné události Mimořádné povětrnostní podmínky Kapitola II Přechodná ustanovení pro organizování a provozování drážní dopravy A. POUŽITÍ VOZIDEL NEZARUČUJÍCÍCH SOUČINNOST S KOLEJOVÝMI OBVODY NEBO POČÍTAČI NÁPRAV B. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ PRO STANICE BEZ ODJEZDOVÝCH NÁVĚSTIDEL C. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PŘI VJEZDU VLAKU DO STANICE Kapitola III Povolování výjimek SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

8 ČD D2 - Změna č. 2 - Účinnost od PŘÍLOHY Příloha 1 Seznam předpisů a pomůcek, které musí mít vyjmenovaní zaměstnanci při výkonu dopravní služby u sebe (na pracovišti) Příloha 2 Seznam předpisů potřebných pro výkon dopravní služby, které musí být ve sbírce u přednosty ŽST, náměstka přednosty ŽST, dozorčího provozu a na pracovišti výpravčího (dirigujícího dispečera) Příloha 3 Pomůcky a vývěsky potřebné pro výkon dopravní služby Příloha 4 Vzor dálnopisné zprávy pro dopravu speciálního vozidla Příloha 5 Seznam vlaků pro staniční zaměstnance (normativní) Příloha 6 Seznam vlaků pro traťové zaměstnance (normativní) Příloha 7 Zápisník předvídaných odjezdů (normativní) Příloha 8 Zápisník odhlášek a předvídaných odjezdů (normativní) Příloha 9 Dopravní deník (normativní) Příloha 10 Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty (normativní) Příloha 11 Vlakopis pro lokomotivní vlak (normativní) Příloha 12 Vlaková hlášenka pro nákladní vlak (normativní) Příloha 13 Zpráva o vlaku (normativní) Příloha 14 Zmocnění, stanovující odbornou způsobilost zaměstnance (normativní) Příloha 15 Povolenka - barva bílá (normativní) Příloha 16 Povolenka - barva červená (normativní) Příloha 17 Povolenka - barva modrá (normativní) Příloha 18 Všeobecný rozkaz (normativní) Příloha 19 Rozkaz k opatrné jízdě (normativní) Příloha 20 Rozkaz Z (normativní) Příloha 21 Příkaz vlaku (normativní) Příloha 22 Výkaz vozidel pro vlaky osobní dopravy (normativní) Příloha 23 Přehled podmínek dovoleného řazení dopravovaných hnacích vozidel Příloha 24 Všeobecný rozkaz pro PMD (normativní) Příloha 25 Doprava dlouhodobě odstavených vozidel (normativní) Příloha 26 Evidence dočasných změn stavebně technických parametrů dráhy (pomalých jízd a nepředpokládaných napěťových výluk trakčního vedení) a pracovních míst (normativní) Příloha 27 Přechod na nový jízdní řád, přechod na letní nebo středoevropský čas, pomůcky jízdního řádu (normativní) Příloha 28 Povinnosti zaměstnanců vzhledem k přepravě cestujících, přeprava zaměstnanců ČD na širou trať (normativní) Příloha 29 Obsah Tabulek traťových poměrů, Smluv o styku vzájemně zaústěných drah, Smluv o provozování drážní dopravy a Přípojových provozních řádů (normativní)

9 ČD D2 - Účinnost od číslo č.j. za tisku /97-O /98-O /2001-O /2001-O /2004-O /2007-O /2008-O /08-OKS Výnos č. 1 k SŽDC (ČD) D /08-OŘ Výnos č. 2 k SŽDC (ČD) D2 824/09-OŘ Změna ZÁZNAM O ZMĚNÁCH x) Předpis účinnost od opravil dne podpis zapracována zapracována zapracována zapracována zapracována zapracována zapracována zapracována zapracována zapracována x) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 9

10 ČD D2 - Účinnost od

11 Pracovní zařazení: - zaměstnanci, kteří řídí nebo kontrolují výkon dopravní služby nebo provádí školení - zaměstnanci, kteří se podílejí na předpisové činnosti pro organizování a provozování drážní dopravy nebo stanovují odbornou způsobilost - zaměstnanci, kteří pro výkon své funkce musí mít zkoušku dopravního minima - zaměstnanci s odbornou zkouškou výpravčí - zaměstnanci s odbornou zkouškou D-09 - zaměstnanci se zkouškou odbavení vlaku Výňatek v Katalogu 1 (D) - zaměstnanci s odbornou zkouškou posunová četa Výňatek v Katalogu 1 (D) ROZSAH ZNALOSTÍ ČD D2 - Změna č. 3 - Účinnost od Znalost: podle rozsahu znalosti zaměstnanců, které řídí, kontrolují nebo školí úplná: celý předpis a přílohy 13, 14, 23, 25-29; informativní: přílohy 1-12, 15-22, 24. úplná: články 1-4, 7-14, 19, 20, 24, 27-35, 38, 41, 42, 51, 52, 58-60, 65-67, 70, 72, 73, 84, 110, 126, 142, 143, 149, 184, 185, 190, 192, 524, 584, 621, 624, 807, 849, 911, 928, 976, 1004, 1005, 1016, 1403, , , 1425, 1427, 1439; informativní: články 220, 236, 238, 252, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 401, 445, 513, 529, 530, 570, 585, 604, 622, 632, 633, 933, úplná: celý předpis a přílohy 13, 23, 25-28; informativní: přílohy 1-12, 14-22, 24, 29. úplná: celý předpis a přílohy 13, 14, 23, 25-29; informativní: přílohy 1-12, 15-22, 24. úplná: články 1-21, , , 160, 162, 164, 165, , 524, 584, 586, 591, 592, 604, 621, 622, 624, 685, , , , 807, 849, 911, 915, 928, 976, , 1016, 1063, 1064, 1070, , 1107, 1108, 1110, 1164, , , 1219, 1221, 1226, , 1241, 1242, , 1268, 1270, 1382, , 1403, , , 1425, , 1431, a přílohy 13, 23, 25; informativní: články 220, 236, 238, 252, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 401, 445, 513, 529, 530, 570, 632, 633, 933 a přílohy 1, 12, 22 úplná: články 1-143, , 160, 162, 164, 165, , 499, 524, , 577, , , 604, , , , , 753, 758, 766, 767, , , , , , , , , , 928, , 976, , 1063, 1064, 1070, 1092, 1093, , 1104, 1105, 1107, 1108, 1110, 1164, , , 1226, , 1241, 1242, , 1263, 1264, 1270, 1308, 1317, 1319, 1334, , , 1382, , 1398, 1403, 1406, 1409, , , 1425, , 1431, a přílohy 23, 25; informativní: články 220, 236, 238, 252, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 401, 445, 513, 529, 530 a přílohy 1, 3, 5, 18, 19, 22,

12 ČD D2 - Změna č. 3 - Účinnost od Pracovní zařazení: - zaměstnanci s odbornou zkouškou posunová četa, vykonávající činnosti pro provozovatele dráhy Znalost: stejná jako zaměstnanci s odbornou zkouškou posunová četa, doplněná o úplnou znalost článků 1161, 1163, , 1211, 1212, 1225, , , 1252, 1253, 1273, 1278, 1279, 1282, 1284, 1285, Výňatek v Katalogu 1 (D) - zaměstnanci s odbornou zkouškou vlaková četa Výňatek v Katalogu 1 (D) - zaměstnanci s odbornou zkouškou výhybkář Výňatek v Katalogu 2 (D) - zaměstnanci s odbornou zkouškou strážník oddílu Výňatek v Katalogu 3 (D) úplná: články 1-21, , , , , 318, 347, 353, 354, 356, 357, 359, 364, 392, 397, 445, , 502, 503, 505, 508, 509, 513, , 524, 541, 545, 546, 548, 551, 570, 572, 574, , 589, , 599, , 606, 607, 617, 618, , , , , , 802, , , , , , 907, 911, 928, 976, 1004, 1005, 1016, , , 1123, 1126, 1205, 1206, 1210, , , , 1241, 1242, 1258, 1295, , , , 1367, , , 1398, 1402, 1403, 1409, , , , 1431, , , 1451 a přílohy 13, 23, 27, 28. informativní: články 220, 236, 238, 252, 265, 271, 286, 304, 320, 401, 529, 530, 933 a přílohy 1, 12, 18, 22, 24. úplná: články 1-21, , , 159, 160, 162, 165, , , 226, 232, 236, 237, 255, 271, 279, 280, 281, 286, 304, 318, 333, 337, 344, 347, 352, 359, 361, 362, 392, 395, 396, 440, , 508, 509, 513, 516, 517, , , , 552, 561, , 575, , , 591, 592, 599, , 607, 610, , , , 645, 646, , 657, , 676, 678, , 693, , , 758, 759, , , , 797, 806, 807, 812, , 820, 826, 828, 832, 849, , , , 911, 915, 921, , 944, , 963, 969, , 984, 990, 1004, 1005, 1007, 1009, 1010, 1016, 1063, 1064, 1068, 1070, 1092, , 1101, 1140, , 1241, 1242, 1310, 1312, 1318, 1333, 1339, 1340, 1357, 1359, 1361, 1362, 1382, 1391, 1403, , , 1425, , 1434, 1435, 1439, 1446, 1448, 1462 a přílohy 25, 27; informativní: články 238, 252, 265, 320, 401, 933 a přílohy 1, 3, 5, 10, 11, 18, 19, 20, 24. úplná: články 1-14, 19, 20, 23-84, 110, 126, , , , 159, 161, 162, 164, 165, , , , 284, 286, , , 341, 344, 347, 353, 359, , , , 439, 524, 561, , , 591, 592, 599, , , 621, 624, , 815, 827, 828, , 843, 849, 850, 853, 875, 890, 891, , 920, 921, , , 946, 963, 976, , , 1004, 1005, 1016, 1063, 1064, , 1080, 1092, , 1101, 1103, 1194, 1195, , 1310, 1318, 1320, 1324, 1339, 1340, 1343, 1348, 1350, , 1375, 1398, 1402, 1403, , , 1430, 1432, 1434, 1435, 1439, a přílohy 25, 27, 28; informativní: články 304, 445, 513, 529, 530, 622, 632, 633 a přílohy 1, 3, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18,

13 Pracovní zařazení: - zaměstnanci s odbornou zkouškou závorář Výňatek v Katalogu 3 (D) - zaměstnanci s odbornou zkouškou operátor železniční dopravy Výňatek v Katalogu 3 (D) - zaměstnanci s odbornou zkouškou V-01 ČD D2 - Změna č. 3 - Účinnost od Znalost: úplná: články 1-14, 19, 20, 23-38, 41-84, 110, 126, , , , 159, 161, 162, 164, 165, , 200, , , , 243, , , 318, 336, 350, 396, 439, 524, , , , 599, 609, 610, 621, 623, 806, 807, 827, 828, , , 911, 921, , 946, 976, 980, , 986, 990, 991, 1004, 1005, 1016, 1063, 1064, , 1080, 1092, , 1101, 1103, 1195, 1200, 1343, 1357, 1360, 1403, , , 1430, 1432, 1434, 1435, 1439, a příloha 25, 27, 28; informativní: články 238, 252, 271, 286, 304, 320, 347, 401, 445, 513, 529, 530, 604, 622, 632, 633, 933, 1278 a přílohy: 1, 3, 6, 7, 18, 19. úplná: články 1-4, 7-14, 17-20, 23-25, 27-35, 38, 41, 42, 51, 52, 58-60, 65-67, 70, 72, 73, 80, 84, 110, 122, 126, 142, 143, 149, , 164, 165, 184, 185, 190, 192, 197, 210, 213, , , 240, 243, 244, 248, 252, 253, , 271, 284, 286, 304, 318, 320, 322, 339, 344, 347, 359, 392, 401, 406, , 445, 496, 513, , 524, , 537, 541, 542, 563, , 574, , 582, 584, 585, 604, 607, , 707, , , 786, 787, , 824, 825, 827, 828, 843, 849, 853, 911, 921, 922, , 933, 939, 946, 963, 974, 976, 995, 1004, 1005, 1016, 1040, 1042, 1043, 1063, , 1075, , , 1205, 1206, 1210, , 1403, , , 1425, 1427, 1439, 1462 a přílohy 27, 28. informativní: článek 632, 633, 1278 a přílohy 1, 5, 9, 12, 29. úplná: články 1-4, 7-21, 24, 27-35, 38, 41, 42, 51, 52, 58-60, 65-67, 70-75, 80, 84-88, , 110, 126, 127, 142, 143, 149, 153, 184, 185, 190, 192, 524, 584, , , 636, , 656, , , 717, , 758, , 802, 807, 849, 911, 928, 976, 1004, 1005, 1016, 1092, , 1104, 1241, 1242, 1403, , , 1425, 1427, 1439 a příloha 25. informativní: články 220, 236, 238, 252, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 401, 445, 513, 529, 530, 570, 585, 604, 632, 633, 933, strojvedoucí úplná: články 1-43, 51, 52, 58-60, 65-67, 70-75, 80, 84, 86, 110, 111, 122, , , 153, 154, 156, 157, 164, 165, , , , 197, 198, 201, 212, 213, 255, 261, 271, 281, , 301, 302, 304, , 312, 318, 320, 322, 328, 330, , 338, 342, 343, 347, , , 365, 392, 395, 397, , , 502, 503, , , 520, 521, 524, 525, , , , 561, 562, , 570, 574, 575, 580, 581, , 599, 602, , , , , , , , 753, , , , 831, 832, 836, 838, 840, , 849, 850, 855, 856, 859, , , , 907, 911, 928, , 940, 941, 944, , , 970, 976, 980, , 1008, , 1065, 1088, 1089, , 1194, 1197, , 1210, , 1219, 1221, , 1241, 1242, 1265, 1266, 1270, 1295, , , , 1367, 1372, 1373, 1375, 1382, , , 1398, 1399, 1402, 1403, 1406, 1409, , , , 1439, , 1451, 1455, 1456 a přílohy 13, 23, 25, 27, 28. informativní: články 220, 236, 238, 252, 265, 401, 513 a přílohy 1, 11-12, 15-22, strojvedoucí speciálního hnacího vozidla stejná jako strojvedoucí, doplněná o úplnou znalost článků

14 ČD D2 - Změna č. 3 - Účinnost od Pracovní zařazení: Znalost: - vozmistr úplná: články 1-21, 23, 24, 27-38, 41, 42, 51, 52, 58-60, 65-67, 70-80, 84, 110, 126, 142, 143, 149, 153, 154, 159, 160, 162, 164, 165, 175, 176, , 524, 584, , 685, , 694, 704, 705, 807, 849, 911, 928, 976, , 1016, 1089, 1090, 1092, , 1099, 1103, , 1123, 1124, , , 1205, 1206, 1210, , 1219, 1221, 1226, , 1241, 1242, , , 1398, 1403, , , 1425, 1427, 1439 a příloha 25. informativní: články 220, 236, 238, 252, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 401, 445, 513, 529, 530, 570, 585, 604, 632, 633, zaměstnanec, úplná: články 1-4, 7-14, 16-24, 27-35, 38-44, 51, 52, 58-60, 65-67, udržující 70-75, 80, 84-88, 92-98, , , 114, 118, 122, , zabezpečovací , 149, 184, 185, 190, 192, 220, 221, , 252, 265, 267, zařízení 271, 273, 274, , 284, , 290, , 302, 304, 307, , , 326, 333, , , , , , , 440, , 455, , 472, 473, 497, 502, 508, 510, 514, 523, 524, 529, 530, 557, , , 575, 576, , 594, 605, , , 650, 714, 719, 726, , , 849, 853, , 868, 872, 873, 875, 882, 883, 885, , , , 925, 926, 928, , 976, 1004, 1005, 1016, 1100, 1137, 1310, , 1367, 1403, 1413, , , 1425, 1427, 1439, , 1456, 1462 a příloha zaměstnanci, kteří organizují údržbu zabezpečovacího zařízení a zajišťují a kontrolují jeho technické parametry informativní: články 513, 604, 622, 632, 633, 933, stejná jako zaměstnanci, udržující zabezpečovací zařízení, doplněná o úplnou znalost článků 254, 255, 261, 321, 322, 342, 449, 456, 458, 496, , 656, 661, , 720, 724, 725, , 742, 743, , 758, 761, 762, 764, 765, 768, 769, 772, 809, 810, 812, , 820, 831, 832, 844, 845, 855, , 1098, , , 1320, 1321, 1339, 1340, 1343, , 1434 a přílohy 29, a o informativní znalost příloh 15-21, 24. Znalost článků 501, 504, , , 1041, , , , 1211, 1212, , 1220, 1225, , , , 1252, 1253, 1273, 1274, , , 1296, 1301, 1307, 1315, 1366, 1368 je určena pouze pro dopravce, který pro příslušná pracovní zařazení určí rozsah jejich znalosti. Zaměstnancům s odbornou zkouškou výpravčí a s odbornou zkouškou D-09 je rozsah znalostí uvedených článků určen tímto předpisem. Ostatním zaměstnancům provozovatele dráhy může být rozsah znalostí těchto článků určen pouze v případě, že tito zaměstnanci vykonávají pro dopravce činnosti na základě smluvního vztahu; tento rozsah znalosti musí být uveden v ZDD. Pro zaměstnance v pracovních zařazeních zde neuvedených může rozsah znalosti stanovit předpis SŽDC Zam1. 14

15 ČD D2 - Změna č. 2 - Účinnost od SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD = České dráhy, státní organizace DAP = dokumenty a předpisy, tj. dokumenty vnitropodnikové legislativy SŽDC (řídící akty, strategické dokumenty, technickonormativní dokumenty a vnitřní předpisy) DDC = Divize dopravní cesty DKV = Depo kolejových vozidel DOP = Divize obchodně provozní DŘD = dopravní řád drah GVD = grafikon vlakové dopravy HZS = Hasičská záchranná služba ND = Plán řadění nákladních vlaků OJ = organizační jednotka OOR = opravárenská organizace OS = organizační složka OZOV = odpovědný zástupce objednavatele výluky PČR = Policie České republiky PMD = posun mezi dopravnami PN = Přivolávací návěst PZM = přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením mechanickým PZS = přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným PZZ = přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením RCP = Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy ROV = rozkaz o výluce ROVZZ = rozkaz o vypnutí a zapnutí zabezpečovacího zařízení RPN = Ruční přivolávací návěst SDC = Správa dopravní cesty, popř. SŽDC pověřená organizace, zabývající se údržbou zařízení železniční dopravní cesty SHV = speciální hnací vozidlo SJŘ = sešitový jízdní řád SROV = souhrnný rozkaz o výluce SŘ = staniční řád STP = stanice technických prohlídek SŽDC = Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TPÚ = technologické postupy úkonů TTP = Tabulky traťových poměrů URMIZA = Ústřední registr mimořádných zásilek VJ = výkonná jednotka VR = výlukový rozkaz (souhrnný název pro ROV, SROV, ROVZZ, Rozkaz přednosty VJ o výluce) ZDD = základní dopravní dokumentace ŽST = železniční stanice 15

16 ČD D2 - Změna č. 2 - Účinnost od

17 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení ČD D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Tento předpis obsahuje základní ustanovení pro výkon dopravní služby na dráhách, které jsou v provozu SŽDC. Jednotlivá ustanovení jsou odvozena od pravidel pro provozování dráhy podle Dopravního řádu drah 1) a doplněna o další vnitřní pokyny k zajištění činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy. Předpis SŽDC (ČD) D2 je základním vnitřním předpisem pro provozování dráhy a drážní dopravy na SŽDC, s nímž musí být všechny ostatní vnitřní předpisy a normy SŽDC, které se dotýkají organizování drážní dopravy, v souladu. 2. Pro tratě se zvláštními provozními poměry (např. s dálkově obsluhovaným zabezpečovacím zařízením) se podle potřeby mohou vydávat předpisy nebo prováděcí nařízení s upřesňujícími ustanoveními. Předpis SŽDC (ČD) D2 je závazný pro: všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na organizování, řízení nebo provozování drážní dopravy, všechny zaměstnance SŽDC a operátora obsluhy dráhy, kteří se podílejí na provozování dráhy a při jejich pracovní činnosti dochází k ovlivňování provozování drážní dopravy, ostatní cizí právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu se SŽDC využívají jimi provozovanou dopravní cestu a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány (dále jen externí dopravci), ostatní cizí právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu se SŽDC vykonávají pro SŽDC práce nebo jinou činnost, v důsledku které dochází k ovlivňování provozu dráhy nebo drážní dopravy, kterou zajišťuje SŽDC a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. Pokud ustanovení tohoto předpisu nařizují při organizování a provozování drážní dopravy dodržovat ustanovení jiných vnitřních předpisů SŽDC (provozovatele dráhy) [viz Související předpisy a normy], musí tato ustanovení plnit i externí dopravci. Pokud ustanovení tohoto předpisu nařizují při organizování a provozování drážní dopravy dodržovat ustanovení vnitřních předpisů SŽDC (dopravce) [viz Související předpisy a normy], musí externí dopravci dodržovat ustanovení svých obdobných vnitřních předpisů. 1) Vyhláška MD č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění. 17

18 ČD D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Výjimky z tohoto předpisu povoluje a jeho změny nebo doplňky schvaluje generální ředitel SŽDC, není-li u příslušných ustanovení uvedeno jinak, kromě ustanovení, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 4. Závazná slovní znění pokynů, která mají zásadní význam pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy, jsou v tomto předpisu vytištěna kurzívou a nesmějí být měněna. Výjimkou jsou názvy dopraven, příjmení osob, čísel vlaků, kolejí, kilometrických a časových údajů, pořadí vjezdů (na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy), a to i s příslušnými předložkovými vazbami. Pod pojmem pokyn se rozumí i rozkaz, příkaz, hlášení, informace, popř. sdělení. Kromě základních pojmů, uvedených v úvodní části tohoto předpisu, jsou další pojmy a jejich vysvětlení uvedeny v jednotlivých ustanoveních tohoto předpisu. 5. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší: a) předpis ČD D2 (platnost od ), b) předpis ČD D2a, ČD D2b, ČD D2c, ČD D2d, ČD D2e (platnost od ), c) předpis ČD D2/8 (platnost od ), d) předpis ČD D8 (platnost od ), e) předpis malého rozsahu PMR 3/94, f) všechny vztažné výnosy a nařízení vydané útvary generálního ředitelství ČD, ředitelstvími divizí, OPŘ a předchozích řídících útvarů včetně všech vydaných výjimek. 6. Neobsazeno. Kapitola II Základní pojmy 7. Základní pojmy jsou převzaté z Dopravního řádu drah a pro účely tohoto předpisu jsou použity další pojmy uvedené v následujících článcích. Ve vzájemném styku zaměstnanců a při uplatňování tohoto předpisu při výkonu dopravní služby je bezpodmínečně nutné zamezit omylům a nedorozuměním. Proto jsou v jednotlivých ustanoveních tohoto předpisu vymezeny a dále používány odborné pojmy, které se musí důsledně dodržovat. Záměna určeného významu těchto pojmů není v souvislosti s výkonem dopravní služby dovolena. 18

19 ČD D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Železniční kolejové vozidlo, dále jen vozidlo, je společný název pro drážní vozidla vedená a nesená železniční kolejí. Je to společný název pro hnací i tažená vozidla. Hnací vozidlo je vozidlo schopné vyvíjet tažnou, případně brzdící sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i jiných vozidel. Za hnací vozidla označujeme lokomotivy, elektrické a motorové vozy a elektrické a motorové jednotky. Tažené vozidlo (vůz) je vozidlo, které není hnací nebo speciální, bez ohledu na to, zda je uváděno do pohybu tažením nebo sunutím. Je to společný název pro vozy osobní dopravy, nákladní vozy a vozy speciálního určení. Vůz osobní dopravy je vůz, zařízený pro přepravu cestujících, zavazadel, pošty nebo pro poskytování služeb cestujícím (osobní, zavazadlové, poštovní, restaurační, lůžkové, lehátkové nebo salonní vozy, popř. kombinované vozy). Řídící vůz je vozidlo bez vlastního pohonu, které je vybaveno technickým zařízením k dálkovému ovládání určených typů hnacích vozidel. Je-li jízda vlaku ovládána z řídícího vozu, vztahují se na jeho strojvedoucího povinnosti, uložené strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla. Vlak s řídícím vozem v čele není pro účely předpisů pro organizování a provozování drážní dopravy považován za sunutý. Přípojný vůz je osobní vůz, určený zpravidla pro vozbu elektrickým nebo motorovým vozem. Speciální vozidlo je vozidlo konstruované pro stavbu, údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy, odstraňování následků mimořádných událostí. Speciální hnací vozidlo je speciální vozidlo vybavené vlastním pohonem o jmenovité hmotnosti vyšší než 20 t nebo s vlastním pohonem, umožňujícím vozidlu rychlost vyšší než 10 km/h bez ohledu na hmotnost vozidla. Pro účely tohoto předpisu pro ně platí stejná ustanovení jako pro hnací vozidlo, není-li v konkrétních ustanoveních stanoveno jinak. 9. Vlak je sestavená a kromě nezavěšeného postrku svěšená skupina vozidel (i speciálních), tvořená alespoň jedním hnacím a jedním taženým vozidlem, označená stanovenými návěstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního řádu nebo podle pokynů odborně způsobilé osoby řídící drážní dopravu. Vlakem se rozumí také samostatné hnací vozidlo (i speciální) nebo svěšená hnací vozidla (i speciální), označená stanovenými návěstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního řádu nebo podle pokynu odborně způsobilé osoby řídící drážní dopravu. 10. Železniční síť SŽDC je souhrn jednotlivých železničních tratí provozovaných SŽDC na územním celku ČR. 19

20 ČD D2 - Změna č. 2 - Účinnost od Trať je vymezená část dráhy, určená pro jízdu vlaku, zpravidla rozdělená na traťové úseky mezi dopravnami s kolejovým rozvětvením a na koleje v dopravnách. 11. Dopravna je místo na dráze, které slouží k řízení jízdy vlaků a posunu mezi dopravnami. Dopravny s kolejovým rozvětvením jsou železniční stanice, výhybny a odbočky. Dopravny bez kolejového rozvětvení jsou hradla, hlásky, oddílová návěstidla automatického bloku a automatického hradla nebo neproměnná návěstidla, označující hranice prostorového oddílu. 12. Železniční stanice (dále jen stanice) je dopravna s kolejovým rozvětvením a se stanoveným rozsahem poskytovaných přepravních služeb. Výhybna je dopravna s kolejovým rozvětvením umožňujícím křižování a předjíždění vlaků. Ustanovení platná pro stanice se vztahují vždy i na výhybny, pokud není v jednotlivých případech stanoveno jinak. Odbočka je dopravna s kolejovým rozvětvením na širé trati umožňující přechod vlaků z jedné trati na druhou. Je obsluhována buď výpravčím, nebo staničním dozorcem s odbornou způsobilostí a povinnostmi výhybkáře a strážníka oddílu. Odbočkou mohou být i kolejové spojky umožňující přechod vlaků z jedné traťové koleje na druhou na dvou a vícekolejné trati. Dle VR může být zřízena i dočasná odbočka. Hláska je dopravna na širé trati bez kolejového rozvětvení a bez závislostí traťového zabezpečovacího zařízení. Je obsazena hláskařem. Hradlo je dopravna na širé trati bez kolejového rozvětvení s poloautomatickým zabezpečovacím zařízením, které obsluhuje hradlář. Oddílové návěstidlo automatického bloku a automatického hradla je neobsazená dopravna na širé trati bez kolejového rozvětvení zapojená do traťového zabezpečovacího zařízení se samočinnou obsluhou závislou na obsazení a uvolnění traťového oddílu. Traťové stanoviště je společný název pro stanoviště závorářů, strážníků oddílů a strážníků trati. 13. Širá trať je traťový úsek mezi dvěma sousedními stanicemi nebo mezi stanicí a zakončením tratě na zastávce nebo nákladišti. Hranicí mezi širou tratí a stanicí je vjezdové návěstidlo; u traťové koleje bez vjezdového návěstidla je to úroveň vjezdového návěstidla u správné koleje. Prostorový oddíl je část trati mezi dvěma sousedními dopravnami nebo mezi dopravnou a zakončením tratě na zastávce nebo nákladišti. Mezistaniční oddíl je prostorový oddíl ohraničený z obou stran stanicemi. 20

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012 Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PTs10-B-2011 ČD V 2 - Části : První, Druhá, Třetí C-K, Čtvrtá, Pátá, Šestá, Sedmá. Č.j. 2213/2009 O12/1- Ří z 28.6.2010 Č.j. 2592/2010 O12/1- Ří z 26.10.2010

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ 1/36 Datum vytištění: 4. 1. 2012 POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Bakov nad Jizerou Účinnost od 1.7.2002 Ing.Pecháček J. v.r. Merta J. v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Typ interní normy Směrnice Označení KVs3-B-2010 Nahrazuje Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Více

ŽD M2. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy. Účinnost od 1.7.

ŽD M2. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy. Účinnost od 1.7. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil

Více

Předpis. pro jednotné označování tratí. a kolejišť. v informačním systému ČD

Předpis. pro jednotné označování tratí. a kolejišť. v informačním systému ČD České dráhy ČD M12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v informačním systému ČD M12 Účinnost od 1. 7.1997 České dráhy ČD M12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v informačním

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/2967 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka taženého posunového dílu s nákladním vlakem

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí vlaku Os 3610 s osobním automobilem s

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střet vlaku EC 175 se dvěma zaměstnanci firmy Viamont

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Vlečení zaměstnance dopravce, nedovoleně se nacházejícího mezi

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA Schváleno generálním ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost dne

Více

PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK

PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Č e s k é d r á h y D i v i z e o b c h o d n ě p r o v o z n í ČD KN 1 PŘEDPIS PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele DOP dne 10. 5. 2001 čj.: 56 670/2001-O21 Účinnost od

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Vykolejení drážních vozidel při jízdě vlaku Pn

Více

Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy

Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 20. srpna 2012 č.j.: 24498/2012-OZŘP

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro řízení provozu ČD D7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro řízení provozu ČD D7 České dráhy a.s.- Generální ředitelství Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Brno Kounicova 26 611 35 Brno č.j.: 4807/2006 O11/BNO Zpracovatel: Ing. E. Gryc PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ

Více

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách č. 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. července 2006 o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách Změna: 248/2010 Sb. Ministerstvo dopravy

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Nedovolená jízda vlaku Os 8663 kolem hlavního (odjezdového)

Více