Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122. Příručka k vypracování závěrečných prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122. Příručka k vypracování závěrečných prací"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Příručka k vypracování závěrečných prací Datum vypracování:

2 Předmluva Než přistoupíme k vlastnímu psaní práce, několik slov na úvod. Předkládám Vám zde jednu z odborných pracích, na které máte možnost sledovat základní strukturu a formu, které musíte dodržet. Přečtěte si jak text vlastní práce, tak i poznámky, kterými je doplněna. Na úvod vám doporučuji psát práci v textových editorech (nejlépe MS Word, T 602 apod. mohou působit problémy, pakliže si vaši práci přinesete někam vytisknout). Psací stroj je v dnešní době jen dobrý trenažér psaní všemi prsty, ale hlavně neumožňuje úpravy textu po předběžném vrácení práce pak musíte vše znovu přepisovat. Co je smyslem odborné práce? Odborná práce se snaží popsat a vyřešit nějaký problém, popřípadě se snaží již popsaný problém zobrazit v novém pohledu, nebo může i polemizovat (nesouhlasit) se závěry, které jiný autor ze své práce vyvodil. Konkrétním příkladem mohou být práce o škodlivosti kouření, kdy nejprve někdo upozornil na škodlivost (označil kouření jako jeden ze zdrojů rakoviny plic a zdůvodnil své tvrzení), dále pak další autoři na tuto práci navázali (rozvedli téma škodlivost kouření, ale přidali nové poznatky způsobuje nejen rakovinu plic, ale i jazyka atd.), ale někteří autoři mohou s těmito závěry polemizovat (kouření se bezpochyby na tvorbě rakoviny podílí, ale u kuřáků jsou vzácné jiné choroby). Nehodlám se zde zabývat riziky kouření, ale jak vidíte, pouze někdo byl první a ostatní se pouze zaměřili na stejný problém a dále ho rozvedli i oni tak vytvářejí plnohodnotnou odbornou práci. Zde je potřeba rozeznat, kdy se jedná o vlastní práci a kdy se jedná o práci nepůvodní, tzv. kompilaci (viz dále). Každá závěrečná práce musí mít určité náležitosti, dodržovat platné normy, směrnice a předpisy. Autor musí vycházet ze zhodnocení dosavadního stavu poznání a na něj navázat vlastní prací. Dá se tedy říci, že při tvorbě závěrečné práce se musíte řídit celou řadou pravidel. V následujících řádcích jsou uvedena nejdůležitější pravidla jazyková, formální, normativní. Závěrečná práce patří z hlediska stylistiky českého jazyka do odborného stylu. Přestože se vaše práce asi rozhodně nebude týkat českého jazyka, je potřeba si uvědomit, že se musíte řídit určitými slohovými postupy. 1/ jazyk odborné práce musí být spisovný, což se týká jak volby slovní zásoby, tak i pravopisu. Upozorňuji vás na to, že MS Word sice chyby opravuje, ale jedná se spíše o překlepy, popř. vyjmenovaná slova (a ani u nich se nemůžete spolehnout na vše existuje zde možnost dvojího psaní: být x bít, víra x výra, popř. výrazy mýma krásnýma očima x mýma krásnýma sestrama (první výraz je psán spisovně, druhý je nespisovný, ale opraveno je pouze slovo sestrama) a o shodě podmětu s přísudkem už hovořit ani nemůžeme. Z toho plyne, že práci byste si měli po sobě vždy přečíst. Dále si pamatujte: - odborný jazyk je poměrně strohý, ale jasný a výstižný (právě proto nepoužívá básnické přívlastky muž v podzimu života x starší muž) - používá odborné termíny a výrazy (i ve slovní zásobě se objevují cizí slova než je použijete, raději si zjistěte, co dané slovo skutečně znamená) - práce by měla být objektivní (při psaní jste jakoby nad věcí ) přestože práci píšete vy sami, a nepochybně zde vyjadřujete vlastní názor, používají se neosobní věty (bylo zjištěno x zjistil jsem, popř. a nyní se zaměříme na další problém x a nyní se zaměřím na další ). V cíly a závěru práce se ovšem ich-forma objevit může (je připustitelná i ve vlastní práci, ale v omezeném množství; raději ji ovšem nepoužívejte.) 2/ ve vašich pracích si dejte pozor na kompilaci = sestavení cizích poznatků bez vlastního tvůrčího přínosu; nepůvodní dílo. V praxi to znamená, že i když ve své práci použijete 100 knih od různých autorů, pakliže je bude pouze opisovat (vypisovat), netvoříte vlastní práci, ale pouze výpisky. Práce má za úkol přinést něco nového, může polemizovat (nesouhlasit) s jiným autorem, může popisovat problém z jiného pohledu. V této práci pouze předkládám ukázky toho, co jsem nalezl ve dvou ročnících novin vypisuji, ale v závěru se snažím podat nový pohled a snažím se polemizovat (byť stručně) s jiným autorem. Kompilace je velice častým jevem ve vašich pracích, kdy opíšete celé pasáže a pouze zkrátíte, popř. rozvedete jiné autory. Mám ale zkušenost, že máte schopnost napsat poměrně dobrou vlastní práci, když se vám chce a když poslechnete svého konzultanta (učitele, u kterého práci píšete). Konkrétním příkladem kompilace jsou různé historie měst a vesnic,

3 které zpracováváte z jiných turistických průvodců. Více méně tak vytváříte dalšího turistického průvodce. Naprosto odlišná práce na stejné téma (historie obce) je zpracování nějaké kroniky, kdy sice také opisujete, ale současně ji zpracováváte (kroniky jsou psány v časových intervalech, události jsou zaznamenané po letech, kronikáři píší vše, co se stalo v jednotlivých rocích, ale v určitém časovém úseku kroniky působí mnohdy nepřehledně. Pakliže je ale začnete zpracovávat, začnete je systematizovat např. zvlášť popíšete historii Sokola, hasičů, obce atd., vlastně třídíte informace. To je ale právě nový pohled na skutečnost, byť opisujete někoho jiného. Na vaši práci pak může navázat někdo další, kdo bude nesouhlasit s některými údaji, protože někde jinde našel něco jiného, a i on vytvoří vlastní práci.). 3/ odborné práce používají různé logické postupy, které se skrývají za cizí slova: - Analýza obecně každá metoda, která se snaží nějaký předmět nebo jev vysvětlit myšlenkovým či faktickým rozborem jeho složek. - Syntéza - myšlenkový postup postupující od nejjednodušších pojmů nebo faktů ke složitějším, navazování a nacházení souvislostí. - Dedukce odvození tvrzení z jednoho nebo několika jiných tvrzení pomocí odvozovacích pravidel - Indukce - myšlenkový postup umožňující z pozorování jednotlivých faktů vyvodit existenci obecných zákonitostí - Generalizace zevšeobecnění, postup umožňující na základě omezeného souboru faktů utvořit obecnější soud, který se vztahuje i na další fakta - Abstrakce vyzvednutí podstatných stránek, přičemž jedinečnosti a jednotlivosti jsou do určité míry potlačeny Jak sami vidíte, jedná se o logické postupy, které se různě prolínají a mohou být pro vás poměrně složité. Prakticky uplatníte hlavně analýzu, syntézu, popř. generalizaci a abstrakci sami si toto můžete prohlédnout v ukázkové práci, kdy v kapitole 2 Vlastní práce je použita analýza jsou rozebrány problémy stanovené v cíli práce, v kapitole 3 Shrnutí je provedena syntéza je vytvořen nějaký širší závěr, který je generalizován (zevšeobecněn) v kapitole 4 Závěr (viz samotná práce). 4/ při psaní závěrečné práce musíte dodržovat základní normy, které máte do určité míry v této práci shromážděné a zpracované. Jmenovitě se jedná o následující normy: ČSN úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN mezinárodní desetinné třídění literatury ČSN číselné označování části textu /ISO 2145/ ČSN rejstříky publikací /ISO 999/ ČSN referát a anotace ČSN úprava katalogizačního seznamu (a méně častých dokumentů např. map) ČSN zkracování názvů časopisů a jiných periodik ČSN bibliografická citace /ISO 690/ ČSN rešerše Závěrem vás chci upozornit na to, že normy jsou poměrně drahé (několik stran stojí několik set korun), a proto se doporučuje raději si je někde půjčit. A na úplný závěr následující práce se týká psaní jakékoli práce, ale na různých školách a úřadech poznáte, že vzhled strany, který je vám v této práci doporučen, se může značně lišit. Pak vám nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit, konec konců, jedná se jen o drobnou úpravu dokumentu. Dobrou zprávou pro vás by mělo být to, že v ostatních požadavcích (nadpisy, řádky atd.) se školy a úřady shodují. A ještě jedna poznámka: někteří si pod pojmem závěrečná práce představují internetové strany, kde jsou některé referáty a práce již předepsané. Upozorňuji vás na to, že většina učitelů tyto stránky zná, popř. pozná, ale hlavně, na uvedených stránkách nemusí být práce v náležité úpravě a jazykové kvalitě. Hodně štěstí při psaní závěrečné práce

4 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Takto by měla vypadat Vaše práce. Pečlivě si přečtěte jednotlivé kapitoly. V této práci dále najdete jednotlivé poznámky. Červeně jsou značeny poznámky k formální úpravě práce. Modře pak poznámky ke struktuře. Uvědomte si, že píšete odbornou práci. Odborný jazyk je jasný, výstižný, objevují se odborné termíny, a hlavně je spisovný. Zapomeňte na básnické přívlastky, přirovnání, pište věcně a objektivně. Dále Vás odkazuji na soubor Závěrečná práce, kde jsou všechny postupy popsány konkrétněji. Na závěr pouze tolik: nepovažuji tuto práci za nejlepší, ale o většinu jsem přišel díky vadné disketě. Poučte se z mých chyb a vše si alespoň dvakrát zálohujte. A úplně na závěr: kvůli průběžným poznámkám se občas text trochu rozbíhává. Přené rozměry jsou v ukázce závěrečné práce. Závěrečná práce na téma Charakteristika publicistického jazyka za 2.světové války a okupační čeština Úvodní stránka = musí být v každé práci. Podává informace o škole, druhu práce (závěrečná, seminární, bakalářská, diplomová atd.), názvu a o autorovi samotném. Každá škola má vlastní požadavky na úvodní stránku. Vypracoval: XXX XXXX Obor: Třída: Datum odevzdání:

5 Podle normy má mít každá stránka následující úpravu: 1) Většina vysokých škol požaduje, aby byla dodržována tzv. normostrana, která se skládá ze 60 úhozů na řádku (včetně mezer) a 30 řádek na stranu. Tento formát je v dnešní době již přežitkem, protože textové editory obsahují tzv. proporcionální písmo, na rozdíl od psacích strojů, které obsahují písmo neproporcionální (všechna písmena jsou stejně široká). Proto se někdy setkáte pouze s požadavkem 1800 úhozů na stranu, což je totéž, jen je to méně vysvětlující. Normostrana se v dnešní době má používat pouze orientačně pro stanovení rozsahu (požadavek může být úhozů). V praxi se pak stanoví počet normostran výpočtem úhozy celkem/1800, 2) Proto vám doporučuji následující formát strany, který se přibližuje požadavkům většiny škol: okraje strany by měly mít levý okraj 3,5 cm, horní okraj 3 cm, pravý okraj 2 cm a dolní okraj 2 cm, písmo Ariel, nebo Times New Romain, velikost 12, řádkování 1,7. Tento formát vám umožní poměrně snadno docílit přibližně 30 řádek a 1800 úhozů na stranu (+/-). Samozřejmě záleží na nadpisech atd. 3) práce by se měla psát pouze jednostranně a měla by být svázána (pro vaše práce postačí pouze nějaké měkčí desky, termovazba, kroužková vazba, ) Prohlášení = mělo by být nedílnou součástí každé rozsáhlejší práce. Touto formulkou se totiž zavazujete k tomu, že jste práci vypracovali samostatně (tj. že jste ji neopsali) a dále se chráníte i před porušením autorských zákonů. Pro vypracování odborné studijní práce máte právo používat různé zdroje. Podmínkou je pouze uvedení (citování) zdroje v práci, popřípadě v jejím závěru (viz dále). Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně za pomoci konzultanta a uvedených zdrojů. Dne dd.mm.rrrr v xxxxxxxxxx (vlastnoruční podpis)

6 Obsah Obsah musí obsahovat každá práce. Klade se za prohlášení, to znamená před vlastní práci. Nenechte se mýlit vašimi učebnicemi, kde jsou obsahy vzadu. 1 ÚVOD CÍL PRÁCE METODIKA 1 2 VLASTNÍ PRÁCE 2 Na obsahu si můžeme ukázat další formální 2.1 TERMINOLOGICKÉ POJMY výstavbu práce členění. 2 Používá se tzv. desetinné členění: 2.2 MÍSTNÍ NÁZVY 3 1 Kapitola 2.3 POLITICKÝ SLOVNÍK 1.1 Podkapitola OBJEKTIVNOST Oddíl Pododdíl 3 SHRNUTÍ Poznámka 5 I v učebnicích se můžete setkat s dalšími čísly, ale sami nepoužívejte více jak 4 roviny, 4 ZÁVĚR ztrácí se přehlednost a sami si musíte více hlídat rozdělení textu. 7 5 PŘÍLOHY 8 6 BIBLIOGRAFIE (POUŽITÁ LITERATURA) 9 Povšimněte si, že vše je zarovnáno podle nejdelšího názvu. MS Word sice umožňuje automatické vytváření obsahu, ale zpravidla neumožňuje požadované zarovnání. Po vytvoření obsahu MS Wordem postačí vše upravit tabulátorem.

7 Mezi číslem a slovem se dělají 2 mezery 1 Úvod Úvod = proč jsem si zvolil téma, o kterém píši, dále je do této kapitoly zahrnut i cíl práce, může se zde objevit i metodika atd. Text může, ale nemusí, být zarovnán do bloku (zarovnání do bloku ale lépe vypadá). Vzhledem k tomu, že se zajímám o dějiny 2.světové války, pro svoji seminární práci jsem si vybral téma Charakteristika publicistického jazyka za 2.světové války. 1.1 Cíl práce Cíl práce = čemu se hodlám věnovat, v shrnutí (závěru) si musím na mnou stanovené otázky odpovědět. Od této práce si slibuji potvrzení či vyvrácení mých předpokladů. Vyjdu ze dvou směrů historického a jazykového. Pokusím se poukázat na souvislost mezi historickým pozadím a tím, jak ovlivňuje jazyk. Cíl bych pak shrnul do několika bodů: 1) zda byl jazyk ovlivněn historickými událostmi, hlavně technickými termíny typickými pro válku, 2) zda byl ovlivněn němčinou v syntaxi 1 a v lexikologii 2, 3) do jaké míry se změnil např. politický slovník, zda byl ovlivněn fašistickým dogmatem, 4) potvrdit, zda platila jazyková nařízení a zda byla dodržována, 5) alespoň částečně se zaměřit na pravdivost a objektivnost textu, posoudit rozdíly mezi novinami z roku 1938 a Metodika = jak jsem práci vypracovával, zhodnocení literatury apod. Může stát i jako samostatná kapitola. 1.2 Metodika Pro svoji práci na téma Charakteristika publicistického jazyka za 2.světové války a okupační čeština jsem vyšel ze srovnání tisku válečného s tiskem předválečným. Jako materiál jsem použil Lidové noviny ročník 1938 a 1944, Svobodné slovo ročník 1944 a Venkov ročník Ve vaší práci byste měli dodržovat následující řádkování: 1/ mezi nadpisem a předcházejícím textem 2 řádky, 2/ mezi nadpisem a následujícím textem 1 řádek, 3/ text řádkovat velikostí 1,5 řádku, popř. 1,7 řádku (lépe dosáhnete 30 řádků na stranu), 4/ odstavce by měly začínat 5 úhozů od levé svislice (mezi Poznámky pod čarou by měly být nedílnou součástí vaší práce. Můžete do nich umístit vysvětlení (jak vidíte zde), popřípadě zdroj citovaného textu (viz dále). 1 Syntax větná skladba 2 Lexikologie nauka o slovní zásobě 1

8 V práci nepoužívejte více jak 3 druhy a typy písma. Zvýrazňovat ovšem můžete (potrhnout, tučné písmo, kurzíva atd.). 2 Vlastní práce 2.1 Terminologické pojmy Válečný tisk samozřejmě na rozdíl od Zde vidíte příklad: V cíli práce je stanoven problém (zda byl jazyk ovlivněn technickými termíny, typickými pro válku), zde je rozpracován a v shrnutí je přiměřeně zkrácen (viz Shrnutí). předválečného informuje o událostech na frontě. Objevují se zde technické termíny z vojenství, vojenské hodnosti. U hodností se dodržuje oproti roku 1938 přísně němčina u německých vojáků. Zajímavé je to, že se nepřekládají ani hodnosti u ostatních armád. Bylo by celkem pochopitelné, kdyby se nepřekládaly hodnosti, pro které nemá čeština adekvátní tvar. Proto je poněkud nejasný překlad hodnosti SS-Reichsfuhrer jako říšský vedoucí 3. Zde sice vyvstane otázka, zda se tato hodnost nepovažuje za název úřadu druhého nejmocnějšího muže v zemi, přesto je to však nejvyšší hodnost u SS. Takže pokud se běžně objevují hodnosti jako SS-Sturmbannfuhrer (což odpovídá hodnosti majora), je tento překlad netypický. Další příklady pro hodnostní označeni nalezené v textu: general, SS- Unterscharffuhrer, 1 st Lieutnant (toto je důkaz pro ponechání originálu i anglických hodností). U hodnosti general je zajímavé, že slovo se píše s malým písmenem na začátku, což by nasvědčovalo češtině, ale zase se píše krátce, což nasvědčuje němčině. Vlastní práce = úkolem je popsat vybraný problém ze všech pohledů. Pro vás to znamená provádět různé analýzy rozbory problémů. Vlastní práce by měla rozvíjet problémy, které jste si stanovili v cíli práce a vytvořit tak prostor pro vytvoření shrnutí základních myšlenek celé práce. Další poznámky k vojenské terminologii jsou názvy zbraní. Je to hlavně překlad pro označení tanku jako pancéř, kde je patrný překlad z německého Panzer, popř. pancéřový vůz, což je z německého Kampfpanzerwagen. Že se jedná o překlad se domnívám z předválečného označení českých tanků, např. LT 35 (lehký tank vzor 1935). Zajímavé jsou i překlady názvů jednotlivých složek německé armády, hlavně letectva. To je označováno jako vzdušná zbraň (pod obrázkem německého bombardéru je napsáno Návštěva u vzdušné zbraně, což je doslovný překlad něm. Luftwaffe). U tohoto slova jsou možné, dle mého soudu, dva názory:1) jedná se o ovlivnění české slovní zásoby německou, neboť něm. Luftwaffe znamená letectvo jako takové, 3 Lidové noviny, duben 1944, č. 50, s. 1 2 Zde vidíte, že je jmenován zdroj, ve kterém bylo zmiňované slovo nalezeno. Takto byste měli citovat vše, co je od někudy opsáno. Mělo by být správně i v této práci, ale kvůli stručností byly odkazy redukovány.

9 2) jedná o zbytečný překlad složky armády. Pak je to další nepochopitelný překlad, protože anglické letectvo je označováno jako RAF, což je zkratka pro Royal air force, není zde tedy český překlad. Další příklad překladu slova z němčiny je označení sněhové frézy (viz Přílohy obrázek 1) jako požírače sněhu (z něm. Schneefresser). Co je překvapivé, to je označení A.Hitlera jako Vůdce, nikoli jako Fuhrera. Dále oproti předválečnému tisku se setkáváme s jiným názvem generálního štábu, což je pochopitelné, protože naše armáda neexistovala. Setkáváme se zde tedy s Generálním štábem branné moci (Wehrmacht branná moc). Spíše pro zajímavost bych upozornil na slovo robot ve spojení puma robot, jehož původ je známý a zde můžeme vidět, že v této době má již své užití. Dále bych upozornil na název Koka-kola. Zde nevím, zda se jedná o nový nápoj, nebo o náhražku nápoje Coca cola, kdy byla dodržována ochranná známka, a proto se objevuje jinak psaný název. Může se snad jednat i o pokus o český fonetický přepis, o čemž pochybuji, protože by jistě zůstal originál jako u hodností. 2.2 Místní názvy Jak vidíte, v textu lze velice snadno odkazovat na různé obrázky, tabulky, grafy atd., které jsou umístěny v Příloze. Podle jazykového nařízení nesměly být názvy německých měst překládány, a to ani u českých měst, v té době v Sudetech. V textu nalézáme kolnské, berlinské, essenské, duseldorfské pluky, studoval na univerzitě ve Wienu, ale v jiném vydání je již české adjektivum vídeňský, stejně tak nalézáme rýnskovestfálská oblast. Německá jména jsou i u institucí: Společnost císaře Wilhelma pro pěstování v Munchenbergu. U zemí je toto dodrženo jen u Německa, tedy vedle sebe čteme Belgie, Holandsko, Deutsches Reich. Název pro Rakousko jsem nenašel, nemohu toto tedy u této země posoudit. 3

10 2.3 Politický slovník Co se týče politického slovníku, oproti roku 1938 se objevují termíny jako bolševizace, sovětizace Evropy, zbrojnoši světového židovstva a další termíny proti židům. Často se zde setkáváme s pojmem teroristický letec, což má označovat piloty bombardérů, neboť Hitler označil nálety na Říši jako teroristické akce. 2.4 Objektivnost Co se týče objektivnosti, nebyla velká. Popis vojenských operací se dá hodnotit nyní již klasickou větou: Naše zbraně postupují vítězně vpřed. Srovnáme-li však rozdíl mezi ostatními rubrikami, nenacházíme většího rozdílu. Občas se i ve sportovní rubrice setkáváme s politikou, hlavně u nových pohárů a soutěží, které vznikly za Protektorátu a nebyly příliš populární, ale jinak je styl stejný jako před válkou. V práci vám doporučuji používat Konec stránky (Vložit-Konec- Konec stránky). Pakliže vložíte Konec stránky, práce bude mít větší stabilitu a kdykoli něco připíšete, nebo smažete, kapitoly začnou na nové stránce tak, jak to požaduje norma. (Pouze nezapomeňte vkládat Konec stránky na konec kapitoly před novou kapitolu.) A úplně na závěr: zde je konec stránky pouze nakreslen, správně se vám zobrazí stisknutím tlačítka Zobrazit nebo skrýt (umístěno na liště vedle nastavení zobrazení stránky). Konec stránky 4

11 Shrnutí = vlastně jakési výpisky toho nejdůležitějšího z mé práce, odpovídám si na otázky z podkapitoly 1.1 Cíl práce 3 Shrnutí Ve srovnání s předválečným tiskem se setkáváme s vyšší frekvencí odborných termínů, hlavně z oblasti vojenské Zda byl jazyk ovlivněn historickými událostmi, hlavně technickými termíny typickými pro válku. Zda byl ovlivněn němčinou v syntaxi a v lexikologii. Potvrdit, zda platila jazyková nařízení a zda byla dodržována. Alespoň částečně se zaměřit na pravdivost a objektivnost textu. Shrnutí nesmí obsahovat nic, co nebylo uvedeno v práci samotné terminologie. To je celkem pochopitelné, protože v roce 1938 jsme se mohli setkat pouze s dozvuky války ve Španělsku, o které se ani noviny moc nezmiňovaly (alespoň Lidové noviny). Jazyk byl tedy bezesporu ovlivněn válečnými událostmi. Lexikální zásoba byla obohacena hlavně překlady z německého jazyka, ale i původními německými lexikálními jednotkami. U některých slov se mi zdají překlady dosti těžkopádné pro český jazyk. Překlady přesto nepřevažují nad českými slovy a vyskytují se především v popisech frontových událostí. Ostatní rubriky nejsou poznamenány událostmi. Nedocházelo ani k míšení německých slov s českými, jak to kritizovali obrozenečtí autoři. Noviny byly psány zřejmě stále Čechy, proto nedocházelo k většímu poškozování jazyka. Pouze podezírám překladatele z neznalosti technických pojmů, které způsobovaly nelogické překlady pro věci, které měly již v češtině pojmenování. Na druhé straně se dá namítnout, že řada předválečných pojmenování je rovněž převzata z cizích jazyků, takže by se mohlo jednat o očištění jazyka překladem, a to mnohem jasnějším a výstižnějším, než je přejaté slovo (tank znamená původně nádrž a je zde vidět, jak původní krycí jméno pro tuto zbraň bylo generalizováno, naproti tomu pancéř či pancéřový vůz jsou z němčiny a jsou mnohem výstižnější). Politický slovník byl ovlivněn fašistickým dogmatem. Jsou zde patrné myšlenky z Hitlerova Mein Kampfu, jako jsou narážky na židy, nepřátelství bolševismu apod. S jazykovými nařízeními to je trochu složitější. Můžeme říci, že byla dodržována, na druhé straně jsou zde výjimky rýnsko-falcká oblast, Wien x vídeňský. Co se týče objektivnosti textu, byla velmi malá, hlavně v zahraničních událostech.tisk procházel cenzurou, a proto je v novinách uvedeno jen to, co si 5

12 přálo ministerstvo propagandy. Cenzura se však objevila i v novinách z roku 1938, kdy chyběly celé odstavce článků. Na druhé straně je důležité dodat, že tato cenzura byla ovlivněna událostmi roku 1938 a snahou nevyprovokovat Německo a Západ. 6

13 4 Závěr Závěr = konec textu, vlastní názor, ale i sebehodnocení (proto se zde může objevit ich-forma). V celku se dá říci, že čeština doby okupace nebyla příliš ovlivněna němčinou. Hlavní ovlivnění bylo v událostech týkajících se války, kterým se musel přizpůsobit slovník. Ten se pak přizpůsoboval hlavně německou slovní zásobou, respektive pro lepší porozumění překlady z němčiny. Na druhé straně tyto překlady byly alespoň srozumitelné. Pokud bych se zde měl odvolat na Fr. Bartoše a jeho dílo Brus jazyka českého, kde poukazuje na zbytečné a chybné překlady ( Flugloch - létací díra česno ), nenašel jsem tohoto příkladu v textu. Zde vidíte uplatnění logických postupů v práci: 1/ Podkapitola 1.1 Cíl práce stanovení problému 2/ Kapitola 2 Vlastní práce analýza problémů, předkládání různých údajů, které se týkají cíli práce 3/ Kapitola 3 Shrnutí syntéza, snaha poskládat analyzované údaje z předchozí kapitoly 4/ Kapitola 4 Závěr generalizace vytvoření všeobecného závěru 7

14 5 Přílohy Přílohy = možnost, jak vyšperkovat vaši práci. Odborná práce má mít strohou úpravu a nedává místo pro nějakou okrasu. V přílohách ale máte možnost umístit vedle tabulek a grafů i fotografie, obrázky a mapy. Z hlediska formální výstavby práce je i vhodnější umisťovat obrázky, fotografie a mapky mimo text, tabulky a grafy jsou v textu pochopitelnější (přesto je některé školy požadují vkládat do příloh. Osobně vám doporučuji umisťovat do příloh vše, co nemusí být v textu. Zvýší se tak stabilita textu, která může být při otevírání v různých verzích textových editorů narušena. Obrázek 1 V přílohách musí být vše označeno. Na toto označení pak můžete v textu odkazovat např. (viz Přílohy, Obrázek 1). 8

15 6 Bibliografie (Použitá literatura) Bibliografie (Použitá literatura) = uvedení všech knih, novin, časopisů, internetových adres, které byly v textu použity. V této kapitole jsou uvedeny možné varianty. Citace knihy údaje se uvádí v následujícím pořadí a s použitou interpunkcí Příjmení, jméno (celé, nebo iniciála), titul. Název. Překladatel. Vydání a místo vydání: vydavatel a rok. počet stran Maneken, P, von. Pokrok v lékařství.přel. M. Hamouz. 1. vyd. Praha: Odeon s. Noviny a časopisy uvádí se následující údaje: název, měsíc a rok vydání, číslo, strana Při citování konkrétního článku od konkrétního autora je postup následující Příjmení, jméno. Název článku. Zdroj, či autor fotografie. Název časopisu (novin), měsíc a rok, číslo, stránka ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Fotografie Vladimír Motyčka, Vladimír Kamínek a Zbyněk Šíša. Zvířata a my, duben 1995, č. 4, s Citace internetu základní je uvedení klasické adresy (tak, jak je psáno): URL: http//www.xxx.cz Příjmení, jméno. Název článku. Zdroj, či autor fotografie. URL: ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Fotografie Vladimír Motyčka, Vladimír Kamínek a Zbyněk Šíša.URL: Vedle těchto úplných odkazů máte možnost používat i tzv. průběžné poznámky. Při první citaci je vhodné uvést plný bibliografický údaj. Při druhé a další citaci postačují základní údaje (autor a název). Příklad: Text převzatý z jakéhokoliv zdroje se musí vyznačit a být citován 4. Bibliografie by měla obsahovat všechny primárně citované materiály 5 (Kompletní norma, 1998, s. 12.) Poznámka 4 je poprvé citován uvedený zdroj, proto musí být uveden celý (tak, jak je uvedeno výše). Poznámka 5 je uvedena jako průběžný odkaz, proto je uveden jen název, měl by být i rok vydání a strana. Zde máte dvě možnosti, jak je zde uvedeno. (jako Poznámka pod čarou, nebo přímo v textu. 4 Kompletní norma ČSN Úprava písemností psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory. 1. vyd. Praha: ČNI s Kompletní norma, 1998, s

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích 1. Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn.

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Maturitní práce (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH 1. Obecná ustanovení... 2 2. Organizace a realizace... 3 3. Termíny... 3 4. Hodnocení zpracování a obhajoby

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Sem napíšeš název práce

Sem napíšeš název práce Na následujících stránkách máš vzor grafického uspořádání absolventské práce. Stačí, aby sis doplnil podle svého odpovídající názvy, jména Kurzívou psaný text je vysvětlující. Na 2. stránku napíšeš RESUMÉ,

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

MANUÁL K VYTVOŘENÍ. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak. neshořet, a přesto úspěšně. vzlétnout

MANUÁL K VYTVOŘENÍ. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak. neshořet, a přesto úspěšně. vzlétnout MANUÁL K VYTVOŘENÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak neshořet, a přesto úspěšně vzlétnout Proč a nač? Každý žák 9. ročníku zpracuje závěrečnou práci na konkrétní téma. Téma si žáci vybírají samostatně, podle svého

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací

Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací Pro zpracování habilitačních, disertačních, diplomových a bakalářských prací (dále jenom práce) platí

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Seminární práce obecné a technické pokyny

Seminární práce obecné a technické pokyny Seminární práce obecné a technické pokyny Rozsah běžné seminární práce Orientačně 10 normovaných stran skutečného textu (Úvod, Hlavní část, Závěr). Obvyklá struktura seminární práce Vlastní struktura,

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Seminární práce z fyziky stručné pokyny

Seminární práce z fyziky stručné pokyny Seminární práce z fyziky stručné pokyny Rozsah a obvyklá struktura seminární práce Orientační rozsah seminární práce je 10 normovaných stran vlastního textu (tím se rozumějí kapitoly Úvod, Hlavní část,

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

Požadavky na zpracování maturitní práce

Požadavky na zpracování maturitní práce Požadavky na zpracování maturitní práce Formální úprava maturitní práce 1. Struktura maturitní práce Maturitní práce má následující členění: 1. Titulní list (viz Příloha) 2. Prohlášení (viz Příloha), poté

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více