Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122. Příručka k vypracování závěrečných prací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122. Příručka k vypracování závěrečných prací"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Příručka k vypracování závěrečných prací Datum vypracování:

2 Předmluva Než přistoupíme k vlastnímu psaní práce, několik slov na úvod. Předkládám Vám zde jednu z odborných pracích, na které máte možnost sledovat základní strukturu a formu, které musíte dodržet. Přečtěte si jak text vlastní práce, tak i poznámky, kterými je doplněna. Na úvod vám doporučuji psát práci v textových editorech (nejlépe MS Word, T 602 apod. mohou působit problémy, pakliže si vaši práci přinesete někam vytisknout). Psací stroj je v dnešní době jen dobrý trenažér psaní všemi prsty, ale hlavně neumožňuje úpravy textu po předběžném vrácení práce pak musíte vše znovu přepisovat. Co je smyslem odborné práce? Odborná práce se snaží popsat a vyřešit nějaký problém, popřípadě se snaží již popsaný problém zobrazit v novém pohledu, nebo může i polemizovat (nesouhlasit) se závěry, které jiný autor ze své práce vyvodil. Konkrétním příkladem mohou být práce o škodlivosti kouření, kdy nejprve někdo upozornil na škodlivost (označil kouření jako jeden ze zdrojů rakoviny plic a zdůvodnil své tvrzení), dále pak další autoři na tuto práci navázali (rozvedli téma škodlivost kouření, ale přidali nové poznatky způsobuje nejen rakovinu plic, ale i jazyka atd.), ale někteří autoři mohou s těmito závěry polemizovat (kouření se bezpochyby na tvorbě rakoviny podílí, ale u kuřáků jsou vzácné jiné choroby). Nehodlám se zde zabývat riziky kouření, ale jak vidíte, pouze někdo byl první a ostatní se pouze zaměřili na stejný problém a dále ho rozvedli i oni tak vytvářejí plnohodnotnou odbornou práci. Zde je potřeba rozeznat, kdy se jedná o vlastní práci a kdy se jedná o práci nepůvodní, tzv. kompilaci (viz dále). Každá závěrečná práce musí mít určité náležitosti, dodržovat platné normy, směrnice a předpisy. Autor musí vycházet ze zhodnocení dosavadního stavu poznání a na něj navázat vlastní prací. Dá se tedy říci, že při tvorbě závěrečné práce se musíte řídit celou řadou pravidel. V následujících řádcích jsou uvedena nejdůležitější pravidla jazyková, formální, normativní. Závěrečná práce patří z hlediska stylistiky českého jazyka do odborného stylu. Přestože se vaše práce asi rozhodně nebude týkat českého jazyka, je potřeba si uvědomit, že se musíte řídit určitými slohovými postupy. 1/ jazyk odborné práce musí být spisovný, což se týká jak volby slovní zásoby, tak i pravopisu. Upozorňuji vás na to, že MS Word sice chyby opravuje, ale jedná se spíše o překlepy, popř. vyjmenovaná slova (a ani u nich se nemůžete spolehnout na vše existuje zde možnost dvojího psaní: být x bít, víra x výra, popř. výrazy mýma krásnýma očima x mýma krásnýma sestrama (první výraz je psán spisovně, druhý je nespisovný, ale opraveno je pouze slovo sestrama) a o shodě podmětu s přísudkem už hovořit ani nemůžeme. Z toho plyne, že práci byste si měli po sobě vždy přečíst. Dále si pamatujte: - odborný jazyk je poměrně strohý, ale jasný a výstižný (právě proto nepoužívá básnické přívlastky muž v podzimu života x starší muž) - používá odborné termíny a výrazy (i ve slovní zásobě se objevují cizí slova než je použijete, raději si zjistěte, co dané slovo skutečně znamená) - práce by měla být objektivní (při psaní jste jakoby nad věcí ) přestože práci píšete vy sami, a nepochybně zde vyjadřujete vlastní názor, používají se neosobní věty (bylo zjištěno x zjistil jsem, popř. a nyní se zaměříme na další problém x a nyní se zaměřím na další ). V cíly a závěru práce se ovšem ich-forma objevit může (je připustitelná i ve vlastní práci, ale v omezeném množství; raději ji ovšem nepoužívejte.) 2/ ve vašich pracích si dejte pozor na kompilaci = sestavení cizích poznatků bez vlastního tvůrčího přínosu; nepůvodní dílo. V praxi to znamená, že i když ve své práci použijete 100 knih od různých autorů, pakliže je bude pouze opisovat (vypisovat), netvoříte vlastní práci, ale pouze výpisky. Práce má za úkol přinést něco nového, může polemizovat (nesouhlasit) s jiným autorem, může popisovat problém z jiného pohledu. V této práci pouze předkládám ukázky toho, co jsem nalezl ve dvou ročnících novin vypisuji, ale v závěru se snažím podat nový pohled a snažím se polemizovat (byť stručně) s jiným autorem. Kompilace je velice častým jevem ve vašich pracích, kdy opíšete celé pasáže a pouze zkrátíte, popř. rozvedete jiné autory. Mám ale zkušenost, že máte schopnost napsat poměrně dobrou vlastní práci, když se vám chce a když poslechnete svého konzultanta (učitele, u kterého práci píšete). Konkrétním příkladem kompilace jsou různé historie měst a vesnic,

3 které zpracováváte z jiných turistických průvodců. Více méně tak vytváříte dalšího turistického průvodce. Naprosto odlišná práce na stejné téma (historie obce) je zpracování nějaké kroniky, kdy sice také opisujete, ale současně ji zpracováváte (kroniky jsou psány v časových intervalech, události jsou zaznamenané po letech, kronikáři píší vše, co se stalo v jednotlivých rocích, ale v určitém časovém úseku kroniky působí mnohdy nepřehledně. Pakliže je ale začnete zpracovávat, začnete je systematizovat např. zvlášť popíšete historii Sokola, hasičů, obce atd., vlastně třídíte informace. To je ale právě nový pohled na skutečnost, byť opisujete někoho jiného. Na vaši práci pak může navázat někdo další, kdo bude nesouhlasit s některými údaji, protože někde jinde našel něco jiného, a i on vytvoří vlastní práci.). 3/ odborné práce používají různé logické postupy, které se skrývají za cizí slova: - Analýza obecně každá metoda, která se snaží nějaký předmět nebo jev vysvětlit myšlenkovým či faktickým rozborem jeho složek. - Syntéza - myšlenkový postup postupující od nejjednodušších pojmů nebo faktů ke složitějším, navazování a nacházení souvislostí. - Dedukce odvození tvrzení z jednoho nebo několika jiných tvrzení pomocí odvozovacích pravidel - Indukce - myšlenkový postup umožňující z pozorování jednotlivých faktů vyvodit existenci obecných zákonitostí - Generalizace zevšeobecnění, postup umožňující na základě omezeného souboru faktů utvořit obecnější soud, který se vztahuje i na další fakta - Abstrakce vyzvednutí podstatných stránek, přičemž jedinečnosti a jednotlivosti jsou do určité míry potlačeny Jak sami vidíte, jedná se o logické postupy, které se různě prolínají a mohou být pro vás poměrně složité. Prakticky uplatníte hlavně analýzu, syntézu, popř. generalizaci a abstrakci sami si toto můžete prohlédnout v ukázkové práci, kdy v kapitole 2 Vlastní práce je použita analýza jsou rozebrány problémy stanovené v cíli práce, v kapitole 3 Shrnutí je provedena syntéza je vytvořen nějaký širší závěr, který je generalizován (zevšeobecněn) v kapitole 4 Závěr (viz samotná práce). 4/ při psaní závěrečné práce musíte dodržovat základní normy, které máte do určité míry v této práci shromážděné a zpracované. Jmenovitě se jedná o následující normy: ČSN úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN mezinárodní desetinné třídění literatury ČSN číselné označování části textu /ISO 2145/ ČSN rejstříky publikací /ISO 999/ ČSN referát a anotace ČSN úprava katalogizačního seznamu (a méně častých dokumentů např. map) ČSN zkracování názvů časopisů a jiných periodik ČSN bibliografická citace /ISO 690/ ČSN rešerše Závěrem vás chci upozornit na to, že normy jsou poměrně drahé (několik stran stojí několik set korun), a proto se doporučuje raději si je někde půjčit. A na úplný závěr následující práce se týká psaní jakékoli práce, ale na různých školách a úřadech poznáte, že vzhled strany, který je vám v této práci doporučen, se může značně lišit. Pak vám nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit, konec konců, jedná se jen o drobnou úpravu dokumentu. Dobrou zprávou pro vás by mělo být to, že v ostatních požadavcích (nadpisy, řádky atd.) se školy a úřady shodují. A ještě jedna poznámka: někteří si pod pojmem závěrečná práce představují internetové strany, kde jsou některé referáty a práce již předepsané. Upozorňuji vás na to, že většina učitelů tyto stránky zná, popř. pozná, ale hlavně, na uvedených stránkách nemusí být práce v náležité úpravě a jazykové kvalitě. Hodně štěstí při psaní závěrečné práce

4 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Takto by měla vypadat Vaše práce. Pečlivě si přečtěte jednotlivé kapitoly. V této práci dále najdete jednotlivé poznámky. Červeně jsou značeny poznámky k formální úpravě práce. Modře pak poznámky ke struktuře. Uvědomte si, že píšete odbornou práci. Odborný jazyk je jasný, výstižný, objevují se odborné termíny, a hlavně je spisovný. Zapomeňte na básnické přívlastky, přirovnání, pište věcně a objektivně. Dále Vás odkazuji na soubor Závěrečná práce, kde jsou všechny postupy popsány konkrétněji. Na závěr pouze tolik: nepovažuji tuto práci za nejlepší, ale o většinu jsem přišel díky vadné disketě. Poučte se z mých chyb a vše si alespoň dvakrát zálohujte. A úplně na závěr: kvůli průběžným poznámkám se občas text trochu rozbíhává. Přené rozměry jsou v ukázce závěrečné práce. Závěrečná práce na téma Charakteristika publicistického jazyka za 2.světové války a okupační čeština Úvodní stránka = musí být v každé práci. Podává informace o škole, druhu práce (závěrečná, seminární, bakalářská, diplomová atd.), názvu a o autorovi samotném. Každá škola má vlastní požadavky na úvodní stránku. Vypracoval: XXX XXXX Obor: Třída: Datum odevzdání:

5 Podle normy má mít každá stránka následující úpravu: 1) Většina vysokých škol požaduje, aby byla dodržována tzv. normostrana, která se skládá ze 60 úhozů na řádku (včetně mezer) a 30 řádek na stranu. Tento formát je v dnešní době již přežitkem, protože textové editory obsahují tzv. proporcionální písmo, na rozdíl od psacích strojů, které obsahují písmo neproporcionální (všechna písmena jsou stejně široká). Proto se někdy setkáte pouze s požadavkem 1800 úhozů na stranu, což je totéž, jen je to méně vysvětlující. Normostrana se v dnešní době má používat pouze orientačně pro stanovení rozsahu (požadavek může být úhozů). V praxi se pak stanoví počet normostran výpočtem úhozy celkem/1800, 2) Proto vám doporučuji následující formát strany, který se přibližuje požadavkům většiny škol: okraje strany by měly mít levý okraj 3,5 cm, horní okraj 3 cm, pravý okraj 2 cm a dolní okraj 2 cm, písmo Ariel, nebo Times New Romain, velikost 12, řádkování 1,7. Tento formát vám umožní poměrně snadno docílit přibližně 30 řádek a 1800 úhozů na stranu (+/-). Samozřejmě záleží na nadpisech atd. 3) práce by se měla psát pouze jednostranně a měla by být svázána (pro vaše práce postačí pouze nějaké měkčí desky, termovazba, kroužková vazba, ) Prohlášení = mělo by být nedílnou součástí každé rozsáhlejší práce. Touto formulkou se totiž zavazujete k tomu, že jste práci vypracovali samostatně (tj. že jste ji neopsali) a dále se chráníte i před porušením autorských zákonů. Pro vypracování odborné studijní práce máte právo používat různé zdroje. Podmínkou je pouze uvedení (citování) zdroje v práci, popřípadě v jejím závěru (viz dále). Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně za pomoci konzultanta a uvedených zdrojů. Dne dd.mm.rrrr v xxxxxxxxxx (vlastnoruční podpis)

6 Obsah Obsah musí obsahovat každá práce. Klade se za prohlášení, to znamená před vlastní práci. Nenechte se mýlit vašimi učebnicemi, kde jsou obsahy vzadu. 1 ÚVOD CÍL PRÁCE METODIKA 1 2 VLASTNÍ PRÁCE 2 Na obsahu si můžeme ukázat další formální 2.1 TERMINOLOGICKÉ POJMY výstavbu práce členění. 2 Používá se tzv. desetinné členění: 2.2 MÍSTNÍ NÁZVY 3 1 Kapitola 2.3 POLITICKÝ SLOVNÍK 1.1 Podkapitola OBJEKTIVNOST Oddíl Pododdíl 3 SHRNUTÍ Poznámka 5 I v učebnicích se můžete setkat s dalšími čísly, ale sami nepoužívejte více jak 4 roviny, 4 ZÁVĚR ztrácí se přehlednost a sami si musíte více hlídat rozdělení textu. 7 5 PŘÍLOHY 8 6 BIBLIOGRAFIE (POUŽITÁ LITERATURA) 9 Povšimněte si, že vše je zarovnáno podle nejdelšího názvu. MS Word sice umožňuje automatické vytváření obsahu, ale zpravidla neumožňuje požadované zarovnání. Po vytvoření obsahu MS Wordem postačí vše upravit tabulátorem.

7 Mezi číslem a slovem se dělají 2 mezery 1 Úvod Úvod = proč jsem si zvolil téma, o kterém píši, dále je do této kapitoly zahrnut i cíl práce, může se zde objevit i metodika atd. Text může, ale nemusí, být zarovnán do bloku (zarovnání do bloku ale lépe vypadá). Vzhledem k tomu, že se zajímám o dějiny 2.světové války, pro svoji seminární práci jsem si vybral téma Charakteristika publicistického jazyka za 2.světové války. 1.1 Cíl práce Cíl práce = čemu se hodlám věnovat, v shrnutí (závěru) si musím na mnou stanovené otázky odpovědět. Od této práce si slibuji potvrzení či vyvrácení mých předpokladů. Vyjdu ze dvou směrů historického a jazykového. Pokusím se poukázat na souvislost mezi historickým pozadím a tím, jak ovlivňuje jazyk. Cíl bych pak shrnul do několika bodů: 1) zda byl jazyk ovlivněn historickými událostmi, hlavně technickými termíny typickými pro válku, 2) zda byl ovlivněn němčinou v syntaxi 1 a v lexikologii 2, 3) do jaké míry se změnil např. politický slovník, zda byl ovlivněn fašistickým dogmatem, 4) potvrdit, zda platila jazyková nařízení a zda byla dodržována, 5) alespoň částečně se zaměřit na pravdivost a objektivnost textu, posoudit rozdíly mezi novinami z roku 1938 a Metodika = jak jsem práci vypracovával, zhodnocení literatury apod. Může stát i jako samostatná kapitola. 1.2 Metodika Pro svoji práci na téma Charakteristika publicistického jazyka za 2.světové války a okupační čeština jsem vyšel ze srovnání tisku válečného s tiskem předválečným. Jako materiál jsem použil Lidové noviny ročník 1938 a 1944, Svobodné slovo ročník 1944 a Venkov ročník Ve vaší práci byste měli dodržovat následující řádkování: 1/ mezi nadpisem a předcházejícím textem 2 řádky, 2/ mezi nadpisem a následujícím textem 1 řádek, 3/ text řádkovat velikostí 1,5 řádku, popř. 1,7 řádku (lépe dosáhnete 30 řádků na stranu), 4/ odstavce by měly začínat 5 úhozů od levé svislice (mezi Poznámky pod čarou by měly být nedílnou součástí vaší práce. Můžete do nich umístit vysvětlení (jak vidíte zde), popřípadě zdroj citovaného textu (viz dále). 1 Syntax větná skladba 2 Lexikologie nauka o slovní zásobě 1

8 V práci nepoužívejte více jak 3 druhy a typy písma. Zvýrazňovat ovšem můžete (potrhnout, tučné písmo, kurzíva atd.). 2 Vlastní práce 2.1 Terminologické pojmy Válečný tisk samozřejmě na rozdíl od Zde vidíte příklad: V cíli práce je stanoven problém (zda byl jazyk ovlivněn technickými termíny, typickými pro válku), zde je rozpracován a v shrnutí je přiměřeně zkrácen (viz Shrnutí). předválečného informuje o událostech na frontě. Objevují se zde technické termíny z vojenství, vojenské hodnosti. U hodností se dodržuje oproti roku 1938 přísně němčina u německých vojáků. Zajímavé je to, že se nepřekládají ani hodnosti u ostatních armád. Bylo by celkem pochopitelné, kdyby se nepřekládaly hodnosti, pro které nemá čeština adekvátní tvar. Proto je poněkud nejasný překlad hodnosti SS-Reichsfuhrer jako říšský vedoucí 3. Zde sice vyvstane otázka, zda se tato hodnost nepovažuje za název úřadu druhého nejmocnějšího muže v zemi, přesto je to však nejvyšší hodnost u SS. Takže pokud se běžně objevují hodnosti jako SS-Sturmbannfuhrer (což odpovídá hodnosti majora), je tento překlad netypický. Další příklady pro hodnostní označeni nalezené v textu: general, SS- Unterscharffuhrer, 1 st Lieutnant (toto je důkaz pro ponechání originálu i anglických hodností). U hodnosti general je zajímavé, že slovo se píše s malým písmenem na začátku, což by nasvědčovalo češtině, ale zase se píše krátce, což nasvědčuje němčině. Vlastní práce = úkolem je popsat vybraný problém ze všech pohledů. Pro vás to znamená provádět různé analýzy rozbory problémů. Vlastní práce by měla rozvíjet problémy, které jste si stanovili v cíli práce a vytvořit tak prostor pro vytvoření shrnutí základních myšlenek celé práce. Další poznámky k vojenské terminologii jsou názvy zbraní. Je to hlavně překlad pro označení tanku jako pancéř, kde je patrný překlad z německého Panzer, popř. pancéřový vůz, což je z německého Kampfpanzerwagen. Že se jedná o překlad se domnívám z předválečného označení českých tanků, např. LT 35 (lehký tank vzor 1935). Zajímavé jsou i překlady názvů jednotlivých složek německé armády, hlavně letectva. To je označováno jako vzdušná zbraň (pod obrázkem německého bombardéru je napsáno Návštěva u vzdušné zbraně, což je doslovný překlad něm. Luftwaffe). U tohoto slova jsou možné, dle mého soudu, dva názory:1) jedná se o ovlivnění české slovní zásoby německou, neboť něm. Luftwaffe znamená letectvo jako takové, 3 Lidové noviny, duben 1944, č. 50, s. 1 2 Zde vidíte, že je jmenován zdroj, ve kterém bylo zmiňované slovo nalezeno. Takto byste měli citovat vše, co je od někudy opsáno. Mělo by být správně i v této práci, ale kvůli stručností byly odkazy redukovány.

9 2) jedná o zbytečný překlad složky armády. Pak je to další nepochopitelný překlad, protože anglické letectvo je označováno jako RAF, což je zkratka pro Royal air force, není zde tedy český překlad. Další příklad překladu slova z němčiny je označení sněhové frézy (viz Přílohy obrázek 1) jako požírače sněhu (z něm. Schneefresser). Co je překvapivé, to je označení A.Hitlera jako Vůdce, nikoli jako Fuhrera. Dále oproti předválečnému tisku se setkáváme s jiným názvem generálního štábu, což je pochopitelné, protože naše armáda neexistovala. Setkáváme se zde tedy s Generálním štábem branné moci (Wehrmacht branná moc). Spíše pro zajímavost bych upozornil na slovo robot ve spojení puma robot, jehož původ je známý a zde můžeme vidět, že v této době má již své užití. Dále bych upozornil na název Koka-kola. Zde nevím, zda se jedná o nový nápoj, nebo o náhražku nápoje Coca cola, kdy byla dodržována ochranná známka, a proto se objevuje jinak psaný název. Může se snad jednat i o pokus o český fonetický přepis, o čemž pochybuji, protože by jistě zůstal originál jako u hodností. 2.2 Místní názvy Jak vidíte, v textu lze velice snadno odkazovat na různé obrázky, tabulky, grafy atd., které jsou umístěny v Příloze. Podle jazykového nařízení nesměly být názvy německých měst překládány, a to ani u českých měst, v té době v Sudetech. V textu nalézáme kolnské, berlinské, essenské, duseldorfské pluky, studoval na univerzitě ve Wienu, ale v jiném vydání je již české adjektivum vídeňský, stejně tak nalézáme rýnskovestfálská oblast. Německá jména jsou i u institucí: Společnost císaře Wilhelma pro pěstování v Munchenbergu. U zemí je toto dodrženo jen u Německa, tedy vedle sebe čteme Belgie, Holandsko, Deutsches Reich. Název pro Rakousko jsem nenašel, nemohu toto tedy u této země posoudit. 3

10 2.3 Politický slovník Co se týče politického slovníku, oproti roku 1938 se objevují termíny jako bolševizace, sovětizace Evropy, zbrojnoši světového židovstva a další termíny proti židům. Často se zde setkáváme s pojmem teroristický letec, což má označovat piloty bombardérů, neboť Hitler označil nálety na Říši jako teroristické akce. 2.4 Objektivnost Co se týče objektivnosti, nebyla velká. Popis vojenských operací se dá hodnotit nyní již klasickou větou: Naše zbraně postupují vítězně vpřed. Srovnáme-li však rozdíl mezi ostatními rubrikami, nenacházíme většího rozdílu. Občas se i ve sportovní rubrice setkáváme s politikou, hlavně u nových pohárů a soutěží, které vznikly za Protektorátu a nebyly příliš populární, ale jinak je styl stejný jako před válkou. V práci vám doporučuji používat Konec stránky (Vložit-Konec- Konec stránky). Pakliže vložíte Konec stránky, práce bude mít větší stabilitu a kdykoli něco připíšete, nebo smažete, kapitoly začnou na nové stránce tak, jak to požaduje norma. (Pouze nezapomeňte vkládat Konec stránky na konec kapitoly před novou kapitolu.) A úplně na závěr: zde je konec stránky pouze nakreslen, správně se vám zobrazí stisknutím tlačítka Zobrazit nebo skrýt (umístěno na liště vedle nastavení zobrazení stránky). Konec stránky 4

11 Shrnutí = vlastně jakési výpisky toho nejdůležitějšího z mé práce, odpovídám si na otázky z podkapitoly 1.1 Cíl práce 3 Shrnutí Ve srovnání s předválečným tiskem se setkáváme s vyšší frekvencí odborných termínů, hlavně z oblasti vojenské Zda byl jazyk ovlivněn historickými událostmi, hlavně technickými termíny typickými pro válku. Zda byl ovlivněn němčinou v syntaxi a v lexikologii. Potvrdit, zda platila jazyková nařízení a zda byla dodržována. Alespoň částečně se zaměřit na pravdivost a objektivnost textu. Shrnutí nesmí obsahovat nic, co nebylo uvedeno v práci samotné terminologie. To je celkem pochopitelné, protože v roce 1938 jsme se mohli setkat pouze s dozvuky války ve Španělsku, o které se ani noviny moc nezmiňovaly (alespoň Lidové noviny). Jazyk byl tedy bezesporu ovlivněn válečnými událostmi. Lexikální zásoba byla obohacena hlavně překlady z německého jazyka, ale i původními německými lexikálními jednotkami. U některých slov se mi zdají překlady dosti těžkopádné pro český jazyk. Překlady přesto nepřevažují nad českými slovy a vyskytují se především v popisech frontových událostí. Ostatní rubriky nejsou poznamenány událostmi. Nedocházelo ani k míšení německých slov s českými, jak to kritizovali obrozenečtí autoři. Noviny byly psány zřejmě stále Čechy, proto nedocházelo k většímu poškozování jazyka. Pouze podezírám překladatele z neznalosti technických pojmů, které způsobovaly nelogické překlady pro věci, které měly již v češtině pojmenování. Na druhé straně se dá namítnout, že řada předválečných pojmenování je rovněž převzata z cizích jazyků, takže by se mohlo jednat o očištění jazyka překladem, a to mnohem jasnějším a výstižnějším, než je přejaté slovo (tank znamená původně nádrž a je zde vidět, jak původní krycí jméno pro tuto zbraň bylo generalizováno, naproti tomu pancéř či pancéřový vůz jsou z němčiny a jsou mnohem výstižnější). Politický slovník byl ovlivněn fašistickým dogmatem. Jsou zde patrné myšlenky z Hitlerova Mein Kampfu, jako jsou narážky na židy, nepřátelství bolševismu apod. S jazykovými nařízeními to je trochu složitější. Můžeme říci, že byla dodržována, na druhé straně jsou zde výjimky rýnsko-falcká oblast, Wien x vídeňský. Co se týče objektivnosti textu, byla velmi malá, hlavně v zahraničních událostech.tisk procházel cenzurou, a proto je v novinách uvedeno jen to, co si 5

12 přálo ministerstvo propagandy. Cenzura se však objevila i v novinách z roku 1938, kdy chyběly celé odstavce článků. Na druhé straně je důležité dodat, že tato cenzura byla ovlivněna událostmi roku 1938 a snahou nevyprovokovat Německo a Západ. 6

13 4 Závěr Závěr = konec textu, vlastní názor, ale i sebehodnocení (proto se zde může objevit ich-forma). V celku se dá říci, že čeština doby okupace nebyla příliš ovlivněna němčinou. Hlavní ovlivnění bylo v událostech týkajících se války, kterým se musel přizpůsobit slovník. Ten se pak přizpůsoboval hlavně německou slovní zásobou, respektive pro lepší porozumění překlady z němčiny. Na druhé straně tyto překlady byly alespoň srozumitelné. Pokud bych se zde měl odvolat na Fr. Bartoše a jeho dílo Brus jazyka českého, kde poukazuje na zbytečné a chybné překlady ( Flugloch - létací díra česno ), nenašel jsem tohoto příkladu v textu. Zde vidíte uplatnění logických postupů v práci: 1/ Podkapitola 1.1 Cíl práce stanovení problému 2/ Kapitola 2 Vlastní práce analýza problémů, předkládání různých údajů, které se týkají cíli práce 3/ Kapitola 3 Shrnutí syntéza, snaha poskládat analyzované údaje z předchozí kapitoly 4/ Kapitola 4 Závěr generalizace vytvoření všeobecného závěru 7

14 5 Přílohy Přílohy = možnost, jak vyšperkovat vaši práci. Odborná práce má mít strohou úpravu a nedává místo pro nějakou okrasu. V přílohách ale máte možnost umístit vedle tabulek a grafů i fotografie, obrázky a mapy. Z hlediska formální výstavby práce je i vhodnější umisťovat obrázky, fotografie a mapky mimo text, tabulky a grafy jsou v textu pochopitelnější (přesto je některé školy požadují vkládat do příloh. Osobně vám doporučuji umisťovat do příloh vše, co nemusí být v textu. Zvýší se tak stabilita textu, která může být při otevírání v různých verzích textových editorů narušena. Obrázek 1 V přílohách musí být vše označeno. Na toto označení pak můžete v textu odkazovat např. (viz Přílohy, Obrázek 1). 8

15 6 Bibliografie (Použitá literatura) Bibliografie (Použitá literatura) = uvedení všech knih, novin, časopisů, internetových adres, které byly v textu použity. V této kapitole jsou uvedeny možné varianty. Citace knihy údaje se uvádí v následujícím pořadí a s použitou interpunkcí Příjmení, jméno (celé, nebo iniciála), titul. Název. Překladatel. Vydání a místo vydání: vydavatel a rok. počet stran Maneken, P, von. Pokrok v lékařství.přel. M. Hamouz. 1. vyd. Praha: Odeon s. Noviny a časopisy uvádí se následující údaje: název, měsíc a rok vydání, číslo, strana Při citování konkrétního článku od konkrétního autora je postup následující Příjmení, jméno. Název článku. Zdroj, či autor fotografie. Název časopisu (novin), měsíc a rok, číslo, stránka ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Fotografie Vladimír Motyčka, Vladimír Kamínek a Zbyněk Šíša. Zvířata a my, duben 1995, č. 4, s Citace internetu základní je uvedení klasické adresy (tak, jak je psáno): URL: http//www.xxx.cz Příjmení, jméno. Název článku. Zdroj, či autor fotografie. URL: ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Fotografie Vladimír Motyčka, Vladimír Kamínek a Zbyněk Šíša.URL: Vedle těchto úplných odkazů máte možnost používat i tzv. průběžné poznámky. Při první citaci je vhodné uvést plný bibliografický údaj. Při druhé a další citaci postačují základní údaje (autor a název). Příklad: Text převzatý z jakéhokoliv zdroje se musí vyznačit a být citován 4. Bibliografie by měla obsahovat všechny primárně citované materiály 5 (Kompletní norma, 1998, s. 12.) Poznámka 4 je poprvé citován uvedený zdroj, proto musí být uveden celý (tak, jak je uvedeno výše). Poznámka 5 je uvedena jako průběžný odkaz, proto je uveden jen název, měl by být i rok vydání a strana. Zde máte dvě možnosti, jak je zde uvedeno. (jako Poznámka pod čarou, nebo přímo v textu. 4 Kompletní norma ČSN Úprava písemností psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory. 1. vyd. Praha: ČNI s Kompletní norma, 1998, s

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Psaní práce SOČ a její prezentace

Psaní práce SOČ a její prezentace Psaní práce SOČ a její prezentace Seminář pro začínající autory Mgr. Martina Pašková 4. 11. 2013 Obsah prezentace Proč se zúčastnit SOČ Struktura soutěžní práce Formální stránka práce Obhajoba Slovo na

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

MANUÁL K VYTVOŘENÍ. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak. neshořet, a přesto úspěšně. vzlétnout

MANUÁL K VYTVOŘENÍ. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak. neshořet, a přesto úspěšně. vzlétnout MANUÁL K VYTVOŘENÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak neshořet, a přesto úspěšně vzlétnout Proč a nač? Každý žák 9. ročníku zpracuje závěrečnou práci na konkrétní téma. Téma si žáci vybírají samostatně, podle svého

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20)

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) VNĚJŠÍ DESKY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) Jméno a příjmení autora (16) Místo vytvoření práce a rok dokončení práce (16) VNITŘNÍ STRANA (z estetických důvodů se začíná číslovat až

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah.

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. 1. OBECNÉ POKYNY Referáty Každý referát bude mít tyto části: titulní strana (viz dále) vlastní text

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBY školní rok 2014/15 obor Cestovní ruch

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBY školní rok 2014/15 obor Cestovní ruch POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBY školní rok 2014/15 obor Cestovní ruch Cíle práce: prokázat schopnost samostatného zpracování odborného tématu na určité obsahové a metodologické úrovni

Více

Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia

Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia Pokyny k obsahovému zaměření Závěrečné práce: Vytvoření autorsky původní práce je jedním ze způsobů, jak podnítit u studentů Doplňujícího

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Výnos rektora č. 4/2006

Výnos rektora č. 4/2006 V Praze dne 9.května 2006 Čj. 900/06/01715 Výnos rektora č. 4/2006 jímž se vydává Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU Rozdělovník: rektor, prorektoři, kvestorka,

Více

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Charakter absolventské práce: Souhrnná orientace ve studovaném oboru Hlubší zájem o dílčí odborné téma Náležitý stupeň osvojení odborné terminologie a odborného

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Bakalářské a diplomové práce tipy pro autory Kolektiv autorů KIT PEF ČZU v Praze

Bakalářské a diplomové práce tipy pro autory Kolektiv autorů KIT PEF ČZU v Praze Bakalářské a diplomové práce tipy pro autory Kolektiv autorů KIT PEF ČZU v Praze Æ Zadání BP/DP - dopředu zaslán informační materiál upřesnění a dotazy ü základní (důležité dokumenty;) ü aktuální úkoly:

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. OBSAH SEMINÁRNÍ PRÁCE Úvod (a cíl) práce význam řešené problematiky, v závěru této části je definován cíl práce. Doporučuje se psát v 1. os. mnoţ. č. ( pozorujeme, vytváříme

Více

Bakalářskou práci správně a bez chyb

Bakalářskou práci správně a bez chyb Bakalářskou práci správně a bez chyb Datum konání: 25. 3. 2013 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Bakalářskou práci správně a bez chyb Přednášející: Mgr.

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více