Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Technické lyceum - specialista pozemních sil, od M/01Technické lyceum Verze z Platnost

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk cizí jazyk - NJ cizí jazyk - RJ cizí jazyk - FJ Společenskovědní vzdělávání Dějepis Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Matematické vzdělávání 138 3

4 Matematika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova - chlapci Tělesná výchova - dívky Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a výpočetní technika Ekonomické vzdělávání Základy ekonomie Odborné vzdělávání Aplikovaná matematika Technická fyzika Technické kreslení Deskriptivní geometrie Průmyslové výtvarnictví CAD Vojenská profesní příprava Vojenská výzbroj Volitelný odborný blok Všeobecně-technický Seminář z matematiky Konverzace z anglického jazyka Přírodovědný seminář Volitelný blok Vojensko-logistický Logistika Vojenská logistika Volitelný blok Vojensko-technický Strojírenská technologie Konstrukce, provoz a opravy voj.techniky Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 261 4

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Technické lyceum - specialista pozemních sil, od 2013 Motivační název: Předkladatel: Název školy Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové IZO IČ Adresa Jevíčská 7, Moravská Třebová Ředitel plk. Ing. Vojtěch NĚMEČEK Ph.D. Kontakty plk. gšt. Ing. Zdeněk Macháček Telefon www vsmt.cz Fax Zřizovatel: Název IČ Kontakt Adresa Telefon Fax www Ministerstvo obrany ČR Tychonova 1, PRAHA 6 5

6 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru Kód a název oboru M/01Technické lyceum Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 4 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu Studijní obor technické lyceum je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy, kteří po jeho absolvování budou převážně pokračovat ve vysokoškolském studiu technického a přírodovědného směru na Univerzitě obrany. Cílem studijního oboru je zvýšit zájem žáků o studium technických oborů a vybavit je takovými dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky studia na Univerzitě obrany.technické lyceum přispívá i ke zkvalitnění přípravy žáků ke studiu na civilních vysokých školách, případně vyšších odborných školách (VOŠ) příslušného zaměření. Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technicko-logického myšlení, vytváření dovednosti analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. 6

7 2.3. Charakteristika školy Materiální podmínky vzdělávání jsou v současné době zajištěny na relativně dobré úrovni školní budova z roku 1948 i přilehlé budovy internátů z sedmdesátých let jsou opraveny (střecha, okna, dveře, jádra), skoro všechny mateřské učebny jsou vybaveny novým nábytkem (je třeba vybavit ještě dvě mateřské učebny), odborné učebny a tělocvična jsou v dobrém stavu, kvalitně je zařízena školní knihovna, vytápění je zajištěno vlastní plynovou kotelnou, školní jídelna vyhovuje platným hygienickým normám, škola je napojena na kanalizaci. Areál školy o rozloze 13 ha + ovocný sad o rozloze 16 ha (1 travnaté hřiště, 2 asfaltová hřiště na kopanou, 2 asfaltové tenisové kurty, park a hospodářská budova) je průběžně udržován. V tělocvičně je nutno uvažovat o nových nátěrech stěn v šatně, o novém nátěru podlahy v nové tělocvičně o pokračování obměny zářivek, v domově mládeže o dokončení rekonstrukce internátu (DM), např. linoleum, v další učebně PC počítat s novým HW i pořízením nového SW. Vybaveni učebními pomůckami je na dobré úrovni, při lepší finanční situaci by obměna pomůcek byla pružnější. Pět počítačových učeben s 65 počítači v síti a nově vybudovaná další PC učebny pro VOŠ plně postačují pro studijní obory, nutno dovybavit programové vybavení pro výuku VOŠ. Pedagogické podmínky vycházely z dosavadní situace školy zřizovatelem školy jako rozpočtové organizace je Ministerstvo obrany, škola má několik součásti vlastní školu, školní jídelnu a domov mládeže, sportovní areál se dvěma tělocvičnami, učebny pro výuku jazykových kurzů, střelnice (střelnice malorážková 25 m, pušková střelnice malorážková 50 m, 10 m vzduchovková střelnice a posádková střelnice na velkorážní zbraně (pistole a samopal). V roce 2007/2008 měla celkem 14 tříd s 325 žáky a byly vyučovány 2 studijní obory (Technické lyceum a VOŠ). Z toho počtu bylo 51 žáků dálkového studia 7 žáků VOŠ. Pedagogický sbor (27 učitelů, 14 vychovatelů - vojáků z povolání) je plně kvalifikován z 90 %, věkový průměr (cca 40 roků). Škola navázala kontakt s francouzskou vojenskou školou v La Fleche 7

8 2.4. Profil absolventa Absolvent technického lycea na základě studia všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů si osvojí: - poznatky a dovednosti umožňující mu snadněji rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky technicky orientovaného vysokoškolského studia, - klíčové dovednosti potřebné pro studium technických disciplín a řešení technických problémů,zvládnout dovednost technického myšlení, analyzovat problémy, hledat různé způsoby a cesty jejich řešení, pohotově se rozhodovat, pracovat samostatně i v týmu, - dovednost a návyky umožňující samostatné studium a práci s informačními zdroji. V oblasti všeobecně vzdělávací se vyznačuje zejména: - spolehlivou znalostí českého jazyka a schopností jeho kultivovaného užívání ve všech komunikativních situacích včetně vyjadřování o odborné problematice s využitím popisných, výkladových a úvahových postupů, - znalostí anglického jazyka na úrovni jazykové normy STANAG 6001 SLP 2 a druhého světového jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace a dovednosti číst s porozuměním a s pomocí slovníků jednoduché odborné nebo populárně odborné texty a firemní literaturu, - předpoklady pro estetické osvojování skutečnosti, chápáním přínosu literatury a dalších druhů umění včetně hmotného designu i přímého uměleckého zážitku pro život člověka, - pochopením principů fungování demokratické společnosti a ekonomických vztahů, základními návyky chování občana demokratické společnosti, schopností vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko-etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života. Je schopen k těmto jevům zaujímat stanovisko, diskutovat o něm, korigovat v diskusi své názory a postoje, - má základní představu o lidském organismu jako celku z hlediska stavby a funkce, znalost zásad správné životosprávy ve smyslu aktivního zdraví, potřebu soustavného zvyšování tělesné zdatnosti a upevňování zdraví. V oblasti matematicko - přírodovědného a obecně technického vzdělávání: - má matematické a přírodovědné znalosti a dovednosti na úrovni potřebné pro úspěšné studium technických oborů na vysoké škole. Zejména je schopen vyjádřit své matematické myšlenky slovně i písemně, matematizovat reálnou situaci, má dostatečně rozvinutou prostorovou představivost a dokáže aplikovat matematické poznatky při řešení praktických problémů. Rozumí přírodním zákonům a jevům, ovládá základní přírodovědné metody a postupy, umí pracovat s laboratorní technikou a dodržovat přitom zásady bezpečné práce a ochrany zdraví, - osvojil si vybrané stěžejní poznatky z oblasti technické mechaniky a elektrotechniky, i znalost jejich praktických aplikací včetně ekologických důsledků a znalost metod a prostředků projektování a konstruování včetně počítačové grafiky, - chápe vnitřní souvislosti mezi učivem fyziky a matematiky a technických předmětů,- je schopen řešit technické problémy a při získávání a zpracování naměřených hodnot umí využít počítačovou techniku. 8

9 Absolvent technického lycea získá složením maturitní zkoušky úplné střední vzdělání a to mu umožní pokračovat ve studiu na Univerzitě obrany, případně civilní vysoké škole. Absolventi, kteří budou hledat uplatnění přímo v praxi, si mohou odbornou přípravu doplnit na vyšší odborné vojenské škole. Škola připravuje své absolventy tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně přizpůsobili podmínkám vysokých škol, případně praxi zaměstnance armády České republiky. Absolvent bude znát: - strukturu a obsahovou náplň jednotlivých společenských věd, základní pojmy, práva a povinnosti občana České republiky, podstatu a uspořádání státních orgánů České republiky, otázky evropské bezpečnosti, EU a NATO - podstatu a fungování sociální skupiny, základy sociální komunikace, mezilidské vztahy ve skupině, typy vedení, obsah pojmu osobnost, metody poznávání osobnosti, složky lidské psychiky, - systém spisovného jazyka, jeho strukturu a funkční využití, vývoj národního jazyka, slohové útvary, základy dějin a teorie literatury, nejvýznamnější díla české a světové literatury - zvládnout potřebné jazykové a řečové dovednosti v běžných životních situacích a vypěstovat u žáků návyky pro studium cizího jazyka - využití tělesné přípravy pro upevňování zdraví, otužování organismu a psychické odolnosti - základní pojmy, symboliku, veličiny a jednotky SI - základní matematické definice, věty, vzorce a postupy řešení technických úloh - základní fyzikální zákony a jejich využití ve vojensko-odborné praxi - charakteristiky fyzikálních jevů a jejich praktické důsledky - metody získávání a zpracování dat na úrovni certifikátu ECDL - základní chemické procesy, pojmy, jevy a chemické zákonitosti - základní výstroj a výzbroj AČR a zásady bezpečnosti při manipulaci s nimi - zásady platné pro výcvik v AČR a pro vedení a řízení malých jednotek Absolvent bude umět: - základní pojmy společenských věd, orientovat se v poznatcích, pochopit důležité problémy,samostatně hodnotit problémy společenského života - zpracovat psychologickou charakteristiku, používat metodu rozhovoru, orientovat se v systému pedagogických a psychologických služeb a poraden - výstižně a kultivovaně se vyjadřovat v běžné komunikaci - v mluvené i písemné formě,orientovat se v psaném textu, konspektovat odbornou literaturu - v rámci cizího jazyka se dorozumět v běžných situacích a porozumět základním informacím,analyzovat text v anglickém jazyce dosáhnout úrovně STANAG 6001 SLP2 - pracovat se základními pomůckami, zvládnout souvislosti vývoje světa a českých zemí - používat chemickou symboliku, základní vlastnosti prvků a sloučenin, řešit jednoduché výpočty - používat symboliku, základní pojmy, veličiny a jednotky SI - orientovat se v odborné literatuře, pracovat s grafy a tabulkami - využívat základní technické pomůcky a dokumentaci v odborné komunikaci 9

10 - aplikovat získané vědomosti k objasňování a popisu přírodních a technických jevů - samostatně prohlubovat získané poznatky a jejich praktické využití - využívat a vyhledávat odbornou technickou literaturu a normy - manipulovat se základní výstrojí a výzbrojí používanou v AČR včetně dodržování bezpečnostních zásad - řídit a vést malé jednotky AČR s důrazem na vedení výcviku - řídit motorová vozidla skupiny B, popřípadě skupiny C Absolvent bude seznámen: - se základními teoriemi a fakty společenských věd, dokumenty týkající se České republiky a lidských práv, Evropské unie a problémy současného světa - s podstatou lidské psychiky, požadavky kladenými na osobnost velitele, zátěžovými situacemi a jejich řešením, poznávání a formování mezilidských vztahů - s aktuálním děním v oblasti literatury a změnami současného spisovného jazyka - s reáliemi zemí anglicky mluvících, běžně používanými gramatickými jevy - se vztahem chemie k ostatním přírodním vědám - s technickými postupy v matematice - s vývojem fyziky a ekologie - s výběrem vhodných metod řešení praktických úloh - s problematikou současného vztahu člověka k jeho životnímu prostředí - s formami aktivního přístupu na ochranu životního prostředí - se základními rozkazy, předpisy a nařízeními platnými v armádě České republiky, s důrazem na bezpečnost práce při jejich realizaci - s organizací armády České republiky do stupně rota, orientačně prapor - s politickým systémem České republiky - s úkolem a posláním NATO Vzdělání na technickém lyceu je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. 10

11 2.5. Podmínky realizace ŠVP Materiální podmínky vzdělávání jsou v současné době zajištěny na relativně dobré úrovni školní budova z roku 1948 i přilehlé budovy internátů ze sedmdesátých let jsou opraveny (střecha, okna, dveře, jádra), skoro všechny mateřské učebny jsou vybaveny novým nábytkem, odborné učebny a tělocvična jsou v dobrém stavu, kvalitně je zařízena školní knihovna, vytápění je zajištěno vlastní plynovou kotelnou, školní jídelna vyhovuje platným hygienickým normám, škola je napojena na kanalizaci. Areál školy o rozloze 13 ha + ovocný sad o rozloze 16 ha (1 travnaté hřiště, 2 asfaltová hřiště na kopanou, 2 asfaltové tenisové kurty, park a hospodářská budova) je průběžně udržován. Vybavení učebními pomůckami je na dobré úrovni, při lepší finanční situaci by obměna pomůcek byla pružnější. Škola disponuje šesti počítačovými učebnami připojenými k internetu a šesti jazykovými laboratořemi. Pedagogické podmínky vycházely z dosavadní situace školy zřizovatelem školy jako rozpočtové organizace je Ministerstvo obrany, škola má několik součásti vlastní školu, školní jídelnu a domov mládeže, sportovní areál se dvěma tělocvičnami, učebny pro výuku jazykových kurzů, střelnice (Pi střelnice malorážková 25 m, pušková střelnice malorážková 50 m, 10 m vzduchovková střelnice a posádková střelnice na velkorážní zbraně (pistole a samopal). 11

12 2.6. Spolupráce se sociálními partnery Zájem o studium na naší škole je velký jak mezi chlapci, tak i dívkami. Každý rok se na školu hlásí třikrát až čtyřikrát více zájemců, než může škola přijmout. Poptávka po absolventech naší školy je značná. Největší zájem má Univerzita obrany v Brně, dále pak jednotlivá vojenská zařízení. Všichni absolventi, pokud projeví zájem stát se vojákem z povolání, najdou své uplatnění. 12

13 2.7. Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Pokrytí předmětem Dějepis Biologie Zeměpis Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Stylistika Anglický jazyk Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce; Poznatky o zemích 2. cizí jazyk - NJ Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Tematické okruhy a komunikační situace 2. cizí jazyk - RJ Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Dějepis Dějiny 19. století Fyzika Kinematika; Mechanika kapalin a plynů Zeměpis Celkový přehled světa; Kontinenty; Evropa; Česká republika; Opakování Český jazyk a literatura Úvod do literární teorie; Starověká literatura; Středověká literatura; Humanismus a renesance v evropských zemích; Baroko, klasicismus a osvícenství; Národní obrození v českých zemích; Práce s textem 13

14 Matematika Opakování ze ZŠ; Základní poznatky o výrocích a množinách; Mocniny a odmocniny; Výrazy; Nejčastější funkční závislosti; Rovnice, nerovnice, jejich soustavy; Užití rovnic a soustav rovnic při řešení slovních úloh Tělesná výchova - chlapci Sportovní gymnastika; Kondiční gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Výběrové činnosti; Plavání Tělesná výchova - dívky Sportovní gymnastika; Kondiční gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Výběrové činnosti; Plavání Informační a výpočetní technika Informace a informační zdroje Aplikovaná matematika Opakování ze ZŠ; Vyjadřovací prostředky v matematice. Množiny; Mocniny a odmocniny; Výrazy; Nejčastější funkční závislosti; Rovnice, nerovnice, jejich soustavy; Užití rovnic a soustav rovnic při řešení slovních úloh Technické kreslení Normalizace v technickém kreslení Vojenská profesní příprava Překonávání překážek 2. ročník Český jazyk a literatura Stylistika Anglický jazyk Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Poznatky o zemích 2. cizí jazyk - NJ Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Tematické okruhy a komunikační situace 2. cizí jazyk - RJ Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Dějepis Od počátku 20. stol. do 2. sv. války; 2. sv. válka; Vývoj po roce 1945 Fyzika Základní pojmy molekulové fyziky; Kmitání mechanického oscilátoru Biologie základy ekologie 14

15 Český jazyk a literatura Preromantismus a romantismus v evropských zemích; Realismus v evropské a české literatuře; Kritický realismus a naturalismus v evropské literatuře; Světová a česká literární moderna; Práce s textem Matematika Základy planimetrie; Další elementární funkce; Goniometrie a trigonometrie; Stereometrie; Komplexní čísla Tělesná výchova - chlapci Sportovní gymnastika; Kondiční gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Výběrové činnosti Tělesná výchova - dívky Sportovní gymnastika; Kondiční gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Výběrové činnosti Informační a výpočetní technika Tvorba www stránek Aplikovaná matematika Základy planimetrie; Další elementární funkce; Goniometrie a trigonometrie; Stereometrie; Komplexní čísla 3. ročník Český jazyk a literatura Stylistika Anglický jazyk Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce; Poznatky o zemích 2. cizí jazyk - NJ Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Tematické okruhy; Poznatky o zemích 2. cizí jazyk - RJ Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce; Poznatky o zemích Občanská nauka Osobnost člověka; Člověk v lidském společenství; Člověk v politickém a právním systému Český jazyk a literatura Česká literatura přelomu19. a20. století; Světová literatura 1. pol. 20.století; Česká literatura meziválečného období; Česká literatura za okupace; Práce s textem 15

16 Matematika Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika; Vektorová algebra, analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a v prostoru; Analytická geometrie kvadratických útvarů Tělesná výchova - chlapci Sportovní gymnastika; Kondiční gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Výběrové činnosti Tělesná výchova - dívky Sportovní gymnastika; Kondiční gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Výběrové činnosti Přírodovědný seminář Jaderná chemie a fyzika 4. ročník Český jazyk a literatura Stylistika Anglický jazyk Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Poznatky o zemích 2. cizí jazyk - NJ Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Tematické okruhy; Poznatky o zemích 2. cizí jazyk - RJ Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce; Poznatky o zemích Občanská nauka Člověk a svět; Ekonomie praktického života Chemie Heterocyklické sloučeniny a alkaloidy; Chemie a životní prostředí Český jazyk a literatura Světová literatura 2.pol.20.století; Česká literatura 2.pol.20.století; Práce s textem Matematika Posloupnosti a řady; Základy diferenciálního počtu; Základy integrálního počtu; Opakování k maturitě a k přípravě na VŠ (v průběhu roku) Tělesná výchova - chlapci Sportovní gymnastika; Kondiční gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Výběrové činnosti 16

17 Tělesná výchova - dívky Sportovní gymnastika; Kondiční gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Výběrové činnosti Konverzace z anglického jazyka Řečové dovednosti Člověk a životní prostředí Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji respektovali principy udržitelného rozvoje získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví 17

18 Pokrytí předmětem Dějepis Biologie Zeměpis Vojenská profesní příprava Vojenská logistika Strojírenská technologie Konstrukce, provoz a opravy voj.techniky Přírodovědný seminář Integrace ve výuce 1. ročník Anglický jazyk Poznatky o zemích Dějepis Dějiny pravěku a starověku; Středověk; Novověk; Dějiny 19. století Fyzika Kinematika; Dynamika; Mechanická práce a energie; Gravitační pole; Mechanika tuhého tělesa Chemie Látky a soustavy látek; Názvosloví anorganických sloučenin; Chemické prvky a PSP; Chemická vazba a nevazebné interakce; Chemické reakce; Důležité veličiny a výpočty v chemii Zeměpis Vojenská topografie; Celkový přehled světa; Kontinenty; Evropa; Česká republika; Opakování Matematika Opakování ze ZŠ; Základní poznatky o výrocích a množinách; Mocniny a odmocniny; Nejčastější funkční závislosti; Užití rovnic a soustav rovnic při řešení slovních úloh Tělesná výchova - chlapci Atletika; Sportovní hry; Teorie; Výběrové činnosti Tělesná výchova - dívky Atletika; Sportovní hry; Teorie; Výběrové činnosti Informační a výpočetní technika Historie výpočetní techniky 18

19 Aplikovaná matematika Opakování ze ZŠ; Vyjadřovací prostředky v matematice. Množiny; Mocniny a odmocniny; Nejčastější funkční závislosti; Užití rovnic a soustav rovnic při řešení slovních úloh Technické kreslení Normalizace v technickém kreslení; Strojnické kreslení; Výkresy ve stavebnictví Vojenská profesní příprava Střelecká příprava; Topografická příprava; Přežití v tísni; Speciální tělesná příprava, Taktická příprava, Komunikační a informační podpora 2. ročník Český jazyk a literatura Stylistika Anglický jazyk Jazykové prostředky Dějepis Od počátku 20. stol. do 2. sv. války; 2. sv. válka; Vývoj po roce 1945 Fyzika Základní pojmy molekulové fyziky; Vnitřní energie, práce a teplo; Struktura a vlastnosti plynů; Struktura a vlastnosti pevných látek; Struktura a vlastnosti kapalin; Změny skupenství látek; Kmitání mechanického oscilátoru; Mechanické vlnění Chemie Termochemie; Chemická kinetika; Chemická rovnováha; Chemie nekovů; Chemie kovů a polokovů; Základy chemické analýzy Biologie základy biologie; základy ekologie; biologie člověka; genetika Matematika Základy planimetrie; Další elementární funkce; Goniometrie trigonometrie; Stereometrie a Tělesná výchova - chlapci Atletika; Sportovní hry; Teorie; Výběrové činnosti Tělesná výchova - dívky Atletika; Sportovní hry; Teorie; Výběrové činnosti Aplikovaná matematika Základy planimetrie; Další elementární funkce; Goniometrie trigonometrie; Stereometrie a Průmyslové výtvarnictví Úvod do předmětu; Vývoj 19

20 Vojenská profesní příprava Střelecká příprava; Topografická příprava; Ženijní příprava; Taktická příprava, Speciální tělesná příprava, Vojenské lezení, Přežití v tísni 3. ročník Český jazyk a literatura Stylistika 2. cizí jazyk - NJ Řečové dovednosti; Tematické okruhy; Poznatky o zemích Anglický jazyk Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce 2. cizí jazyk - RJ Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce; Poznatky o zemích Občanská nauka Osobnost člověka; Člověk v lidském společenství; Člověk v politickém a právním systému Fyzika Elektrický náboj a elektrické pole; Elektrický proud v látkách; Magnetické pole; Střídavý proud; Elektromagnetické kmitání a vlnění Chemie Základy organické chemie; Uhlovodíky; Deriváty uhlovodíků; Makromolekulární látky Matematika Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika; Vektorová algebra, analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a v prostoru; Analytická geometrie kvadratických útvarů Tělesná výchova - chlapci Atletika; Sportovní hry; Teorie; Výběrové činnosti Tělesná výchova - dívky Atletika; Sportovní hry; Teorie; Výběrové čiinosti Vojenská profesní příprava Topografická příprava; Ženijní příprava, Speciální tělesná příprava, Sebeobrana, Přesuny na plavidlech; Vojenské plavání; Komplexní polní výcvik, Organizace a vedení elektronického boje Přírodovědný seminář Úvod do PSe; Jaderná chemie a fyzika; Řešení problémových úloh; Základy fyzikálních měření; Laboratorní cvičení z chemie 20

21 4. ročník Český jazyk a literatura Stylistika Anglický jazyk Řečové dovednosti; Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce 2. cizí jazyk - NJ Řečové dovednosti; Tematické okruhy; Poznatky o zemích 2. cizí jazyk - RJ Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce; Poznatky o zemích Občanská nauka Člověk a svět; Ekonomie praktického života Fyzika Vlnová optika; Geometrická optika; Speciální teorie relativity; Kvantová fyzika; Atomová fyzika; Jaderná fyzika Chemie Heterocyklické sloučeniny a alkaloidy; Přírodní látky; Biochemické děje; Chemie a životní prostředí Matematika Posloupnosti a řady; Základy diferenciálního počtu; Základy integrálního počtu; Opakování k maturitě a k přípravě na VŠ (v průběhu roku) Tělesná výchova - chlapci Atletika; Sportovní hry; Teorie; Výběrové činnosti Tělesná výchova - dívky Atletika; Sportovní hry; Teorie; Výběrové činnosti Vojenská profesní příprava Konverzace z anglického jazyka Řečové dovednosti Člověk a svět práce Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. 21

22 Pokrytí předmětem Dějepis Biologie Zeměpis Základy ekonomie Logistika Vojenská logistika Strojírenská technologie Konstrukce, provoz a opravy voj.techniky Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Stylistika Anglický jazyk Jazykové prostředky 2. cizí jazyk - RJ Řečové dovednosti; Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Dějepis Dějiny pravěku a starověku; Středověk; Novověk; Dějiny 19. století Fyzika Kinematika; Mechanická práce a energie; Gravitační pole; Mechanika tuhého tělesa; Mechanika kapalin a plynů Zeměpis Evropa; Česká republika; Opakování Matematika Opakování ze ZŠ; Základní poznatky o výrocích a množinách; Mocniny a odmocniny; Užití rovnic a soustav rovnic při řešení slovních úloh Tělesná výchova - chlapci Sportovní gymnastika; Kondiční gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Výběrové činnosti; Plavání Tělesná výchova - dívky Sportovní gymnastika; Kondiční gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Výběrové činnosti; Plavání Informační a výpočetní technika Historie výpočetní techniky; Informace a informační zdroje; Bezpečnostní pravidla při používání PC; Textový editor 22

23 Základy ekonomie Úvod do ekonomie Aplikovaná matematika Opakování ze ZŠ; Vyjadřovací prostředky v matematice. Množiny; Mocniny a odmocniny; Užití rovnic a soustav rovnic při řešení slovních úloh Technické kreslení Pomůcky pro TK a jejich použití; Normalizace v technickém kreslení; Kótování; Základy zobrazování na techn.výkresech; Výkresy ve stavebnictví; Elektrotechnické kreslení; Moderní směry tvorby a zpracování technické dokumentace 2. ročník Český jazyk a literatura Stylistika 2. cizí jazyk - NJ Řečové dovednosti; Tematické okruhy a komunikační situace 2. cizí jazyk - RJ Řečové dovednosti; Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Dějepis Od počátku 20. stol. do 2. sv. války; 2. sv. válka; Vývoj po roce 1945 Fyzika Základní pojmy molekulové fyziky; Vnitřní energie, práce a teplo; Struktura a vlastnosti plynů; Práce plynu; Struktura a vlastnosti pevných látek; Struktura a vlastnosti kapalin; Změny skupenství látek; Kmitání mechanického oscilátoru Biologie biologie člověka; genetika Matematika Goniometrie a trigonometrie; Stereometrie Tělesná výchova - chlapci Sportovní gymnastika; Kondiční gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Výběrové činnosti Tělesná výchova - dívky Sportovní gymnastika; Kondiční gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Výběrové činnosti Aplikovaná matematika Goniometrie a trigonometrie; Stereometrie Průmyslové výtvarnictví Úvod do předmětu; Výrazové prostředky designu; Praktická činnost 23

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Vojenské lyceum 78-42-M/07 Vojenské lyceum 1. Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 26-51-H/01 Elektrikář 26-51-H/01Elektrikář Verze z 01. 09. 2009 Platnost Číslo jednací: SŠE/615/09

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Elektrotechnik 26-41-L/01Mechanik elektrotechnik Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 131) Strana 2 (celkem 131) Školní vzdělávací program Strana 3 (celkem 131) OBSAH: 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Univerzální obráběč 23-56-H/01Obráběč kovů Verze z 22. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické, Šternberk, Opavská 4

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické, Šternberk, Opavská 4 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické, Šternberk, Opavská 4 41-52-H/01 Zahradník Krajinář, krajinářka 41-52-H/01Zahradník Verze 2 z 29. 10. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-64-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou.. dne.... Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. 66-51-H/01Prodavač Verze z 07. 02. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-41-H/01 a lakýrník Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou.. dne.. Kateřina

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ č.j.: SSTZ/383/2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel:... 4 1.2 Zřizovatel... 4 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-L/01 MECHANIK

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Strojírenství Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 07. 02. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. Školní vzdělávací program. Podnikání. Rámcový vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. Školní vzdělávací program. Podnikání. Rámcový vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 64-41-L/51 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.... Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 141) Strana 2 (celkem 141) Školní vzdělávací program Podkovář a zemědělský kovář Strana 3 (celkem 141) Obsah: 1. Identifikační

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program:

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PEDAGOGICKÉ LYCEUM Obor vzdělání: 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více