Impressum: Vydáno v rámci projektu eského erveného k íže První pomoc není v da

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Impressum: Vydáno v rámci projektu eského erveného k íže První pomoc není v da"

Transkript

1 Neprodejné

2 Obsah Slovo úvodem 3 První pomoc 5 Volání Zdravotnické záchranné služby 7 Masivní krvácení 9 Šok 11 Bezvdomí 13 Zotavovací poloha 15 Kardiopulmonální resuscitace dosplého 17 Kardiopulmonální resuscitace u dtí 19 Dti od 1 roku do puberty 19 Resuscitace kojenc (dtí do 1 roku) 21 Odstranní pekážky z dýchacích cest 23 Zevní pneumotorax 25 Astmatický záchvat 27 Drobné rány 29 Rány s cizím tlesem 31 Amputace 33 Vnitní krvácení 35 Krvácení z tlních otvor 37 Poranní kloub 39 Zlomeniny 41 Zlomeniny na horní konetin 43 Zlomeniny na dolní konetin 45 Popáleniny 47 Pehátí 49 Omrzliny 51 Setkání se zvíaty 52 Uštknutí 52 Pokousání psem 52 Štípnutí hmyzem 52 Klíšt 52 Mdloba 53 Mozkolebení poranní 54 Poranní pátee a míchy 55 Tonutí 56 Otravy 57 Transport poranných 58 Transport v jednom zachránci 58 Transport ve dvou zachráncích 59 Transport na nosítkách 60 Test o lidském tle 61 stránka.: 1

3 Slovo úvodem Milí mladí tenái, otvíráte práv publikaci z ady tch, které eský ervený kíž vydává práv pro Vás, kteí víte, že znát první pomoc je dležité a rádi byste se dozvdli, jak na to. Díky znalostem první pomoci totiž mžete i zachránit život kamarádovi, rodim i úpln neznámým lidem. Dležité je vdt, jak si poínat díve, než pijede záchranná služba. Ani nkteí dosplí neví to, co budete po petení této knížky vdt vy. Autoi se snažili, aby se Vám dobe etla, aby nebyla jen šedou teorií, a já vím, že se jim to podailo. Vím, že si ji brzy dotete do konce, že si vyzkoušíte z první pomoci vše, co jste se dozvdli, tak, abyste v pípad poteby mohli být svým bližním prospšní. Víte totiž, že pomoci mže jen ten, kdo ví jak. Zdraví Vás. Impressum: Vydáno v rámci projektu eského erveného kíže První pomoc není vda Vydavatel: IV - Nakladatelství s.r.o., Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 Autorka: Mgr. Eva Bernatová Odborná recenze: MUDr. Karel Štpánek Ilustrace: Martin Zach Redakce: Mgr. Miroslava Jirtková Gracká úprava a tisk: Graphic Live spol. s r.o. Vydáno: 10/ NEPRODEJNÉ Dkujeme všem rmám a jednotlivcm, jejichž píspvky umožnily vydání této publikace. stránka.: 3

4 První pomoc je soubor jednoduchých a logických úkon, které vedou k záchran života zákon nám ukládá ji poskytnout by ml znát každý dít i dosplý Pi poskytování první pomoci vždy mysli na svoje bezpeí. Udlej vše pro to, abys neohrozil svj život Vždy se rozmysli, jestli v dané situaci zakroíš nebo jen zavoláš pomoc Chra se používej gumové rukavice, když ošetuješ krvácení, použij resuscitaní roušku pi umlém dýchání Obzvláš nebezpené je: - skoit do vody pro lovka, který se topí - vstoupit do hoící budovy - pomáhat pi autonehod, pokud do vás mohou narazit další auta Zajištní místa autonehody auto je poteba zaparkovat ped nehodou (projet kolem a potom zastavit) je nutné si obléknout výstražnou vestu je teba se nejprve vnovat místu nehody, potom zranným je teba zapnout výstražná svtla u vlastního i havarovaného auta výstražný trojúhelník je nutné umístit ve smru, odkud mohou pijet auta, nejmén 50 metr od nehody, na dálnici nejmén 100 metr, v obci i mén Pokud to nevyžaduje situace, je lepší zranné z auta nevytahovat. MRTVÝ ZACHRÁNCE = ŠPATNÝ ZACHRÁNCE stránka.: 5

5 Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní íslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uve: svoje jméno místo, kde je zranný NIKDY NEZAVŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda, náhlý kolaps ) zdravotní stav poranného Dispeer ti poradí, pokud si nebudeš vdt rady s ošetením. Pomoz záchrance, aby vás našli (pošli nkoho k domovnímu vchodu nebo na hlavní silnici ) Záchrannou službu volej vždy, pokud se jedná o stavy bezprostedn ohrožující život: masivní krvácení bezvdomí zástava dechu a srdení akce šok pneumotorax (otevené poranní hrudníku) Co mže pi poskytování první pomoci ohrozit tvj (zachráncv) život? vyber: 1) Umlé dýchání bez použití resuscitaní roušky nebo masky 2) Zavolání RZP 3) Nepoužití rukavic u krvácejících poranní 4) Neposkytnutí první pomoci 5) Uklidování poranného 6) Skok do vody pro tonoucího 7) Vstup do hoící budovy 8) Použití nesterilního zdravotnického materiálu 1), 3), 6), 7) Pi ošetování krvácejícího poranní nesmíme zapomenout použít gumové (zjistíš po vyluštní kížovky) ást tla, která pohání krevní obh ást tla, ve které je srdce Krev dopravuje do tkání dležitý plyn Krevní skupiny jsou 0, A, B a Krvinky penášející krevní plyny? Krevní buky zpsobující zástavu krvácení Nejjemnjší cévy ervené krevní barvivo RUKAVICE stránka.: 7

6 Masivní krvácení Píznaky Tepenné krvácení z rány vystikuje nebo pulzovit vytéká krev. Žilní krvácení krev z rány voln vytéká. První pomoc pi masivním krvácení Stla tepnu pímo v rán nejrychlejší zpsob zastavení krvácení stlauj radji pes látku drž až do píjezdu pomoci Zavaž tlakovým obvazem na ránu tlaí, to zastaví krvácení nejlépe jej udláš z hotového obvazu íslo 3 má na sob 2 polštáky pímo na ránu dej tlakovou vrstvu (polštáek hotového obvazu nebo smotané obinadlo nebo kus pevn stoené látky) a pevn pivaž Zastavení tepenného krvácení na konetin Stla tepnu pímo v rán Polož poranného Pilož tlakový obvaz Kontroluj životní funkce Volej ZZS Kontroluj obvaz NEBOJ SE UTAHOVAT - TLAKOVÝ OBVAZ MUSÍ TLAIT TEPNY & ŽÍLY Pia, které pojmy se týkají tepen a které žil velkého krevního obhu Tepny Žíly 1. Vedou krev od srdce 2. Vedou krev do srdce 3. Krev je odkysliená 4. Krev je okysliená 5. Krev je v nich pod tlakem 6. Jsou blíže povrchu 7. Jsou hloubji pod povrchem kže Tepny 1, 4, 5, 7 Žíly 2, 3, 6 stránka.: 9

7 Šok Pirozená reakce organizmu na velkou zátž (zranní). Tlo zranného se snaží pomoci si tak, že soustedí krev do nejdležitjších orgán mozek, srdce, plíce. Vzniká zejména z nedostatku tekutin pi velkém krvácení, u popálených a u velkých prjm nebo pi poruše fungování srdce nebo jako dsledek alergické reakce. Píznaky zrychlení srdení frekvence nad 100 tep / min. pulz je špatn hmatný, nitkovitý, slabý bledost, studený pot zmna chování postiženého, až apatie žíze, nevolnost postupn ztráta vdomí, selhání životních funkcí ŠOK JE Z KRVÁCENÍ, NE Z KRVÁK První pomoc pivolej ZZS zranný potebuje doplnit tekutiny, tedy dostat infuzi polož zranného na záda, pokud tuto polohu toleruje protišoková poloha vyvýšení dolní ásti tla jen v pípad, kdy došlo k šoku z velké ztráty krve a nejsou píznaky i podezení na poranní pátee a pánve klíové je zapezpeení tepelného komfortu a zabránní dalším ztrátám tepla další opatení správné ošetení pidružených poranní, tlumení pocitu žízn otíráním rt a oblieje vlhkým kapesníkem (nedáváme napít, protože není prokrvený trávicí trakt a poranný by zvracel), uklidnní postiženého Ozna správné píznaky šoku: a) pomalá tepová frekvence b) ervený obliej c) bledé konetiny a obliej d) pomalé dýchání e) studený pot f) zrychlené povrchní dýchání g) rychlé mluvení h) poruchy vdomí, až bezvdomí i) velká žíze, sucho v ústech j) k) l) m) n) o) p) q) r) pocit velkého tepla ospalost, apatie, dezorientovanost úzkost, neklid zrychlený, špatn hmatný tep agresivita chu k jídlu nevolnost až zvracení pocit zimy pocit slabosti, závrat HLAVOU Z KOPCE c), e), f), h), i), k), l), m), p), q), r) stránka.: 11

8 Bezvdomí Bezvdomí je závažná porucha centrální nervové soustavy. Samo o sob neohrožuje život poranného. Mže být ale spojeno s komplikacemi, které už ohrožení života pinášejí. Jsou to zapadnutí koene jazyka a vdechnutí zvratk. Píznaky nereaguje na vnjší podnty uvolnní svalového naptí První pomoc oslov postiženého pokus se postiženého probudit, zates s ním, použij mírný bolestivý podnt volej o pomoc zaklo postiženému hlavu tlakem na elo a zdvižením brady záklon hlavy uvolní dýchací cesty pohledem, poslechem a pohmatem zjisti, že postižený dýchá pokud nedýchá, budeš resuscitovat oto o 2 stránky dále volej ZZS oto bezvdomého do zotavovací polohy na boku (pokud není podezení na poranní pátee nebo velké zlomeniny) kontroluj dýchání 1. poranného nejprve oslovíme polijeme studenou vodou 2. poté s ním zateseme 3. pokud je na biše, petoíme na záda na bok 4. bolestivý podnt ( štípnutí do ucha nebo hbetu ruky) 5. záklon pedklonní hlavy 6. kontrola možných zlomenin dechu 7. kontrola pípadných dalších poranní a jejich ošetení 8. zotavovací protišoková poloha 9. zajištní tepelné pohody 10. kontrola barvy v oblieji a na rukou dechu 11. RZP ZAKLOTE MI HLAVU, JINAK NEDÝCHÁM Z vyznaených slov vyber to správné do postupu ošetení bezvdomého Oslovíme, na záda, záklon, dechu, zotavovací, dechu stránka.: 13

9 Zotavovací poloha je urena pro bezvdomé, kteí dýchají udržuje prchodné dýchací cesty zabrauje vdechnutí žaludeního obsahu Zotavovací polohu neprovádíme pi podezení na poranní pátee, zlomeninách dlouhých kostí, poranní hrudníku i bicha. Provedení poklekni vedle postiženého natáhni bližší paži postiženého do nízkého upažení polož vzdálenjší ruku postiženého na jeho bližší tvá ohni vzdálenjší dolní konetinu v koleni do ostrého úhlu. tlakem za toto koleno smrem k sob peto postiženého na bok. zaklo hlavu postiženého slouží k uvolnní dýchacích cest nato hlavu postiženého tak, aby ústa smovala k zemi zabráníš tak vdechnutí zvratk kontroluj dýchání HLAVN DÝCHAT V následujících vtách se nám pomíchala slova. Sea je tak, aby vty dávaly smysl: LOVKU ZVRATK VDECHNUTÍ V BEZVDOMÍ HROZÍ ZÁKLON POLOHA UDRŽUJE HLAVY ZOTAVOVACÍ NA KRNÍ TEP ZJIŠUJEME TEPN PORANNÉ POLOHY UKLÁDÁME KTEÍ DÝCHAJÍ DO ZOTAVOVACÍ V BEZVDOMÍ LÉKASKOU ZAVOLAT ZAPOMENOUT POMOC NESMÍME SVALOVÉ BEZVDOMÍ UVOLNNÉ JE PÍZNAKEM NAPTÍ DÝCHACÍ HLAVY ZÁKLONEM CESTY UVOLNÍME LOVKU V BEZVDOMÍ HROZÍ VDECHNUTÍ ZVRATK ZOTAVOVACÍ POLOHA UDRŽUJE ZÁKLON HLAVY TEP ZJIŠUJEME NA KRNÍ TEPN PORANNÉ V BEZVDOMÍ, KTEÍ DÝCHAJÍ, UKLÁDÁME DO ZOTAVOVACÍ POLOHY NESMÍME ZAPOMENOUT ZAVOLAT LÉKASKOU POMOC UVOLNNÉ SVALOVÉ NAPTÍ JE PÍZNAKEM BEZVDOMÍ DÝCHACÍ CESTY UVOLNÍME ZÁKLONEM HLAVY stránka.: 15

10 Kardiopulmonální resuscitace dosplého Postižený dosplý nereaguje na oslovení a zatesení Žádej pípadné svdky o pomoc Uvolni dýchací cesty šetrným záklonem hlavy Postižený nedýchá nebo nedýchá normáln (má pouze lapavé vdechy) Pokud již nkdo nevolal, volej ZZS telefon 155 Stla 30x hrudník uprosted hrudní kosti do hloubky alespo 5 cm, rychlostí alespo 100 stlaení za minutu (tém 2 stlaení za sekundu) Vdechni 2x do postiženého, každý vdech bhem asi jedné sekundy Resuscitaci neperušuj, vytrvej až do píjezdu ZZS 30 STLAENÍ : 2 VDECHY Masáž srdce postižený leží na tvrdé podložce ruce zachránce jsou napnuté, tlak míí kolmo dol rychlost je 100 stlaení za minutu Umlé dýchání zaklo postiženému hlavu a zacpi nos obejmi svými ústy ústa postiženého a vdechni hrudník postiženého se zvedá používej pomcky, kterými se chráníš resuscitaní roušku nebo masku Kombinuj masáž srdce a umlé dýchání v pomru 30 stlaení : 2 vdechy a to až do píjezdu ZZS Pokud nejsi schopen do poranného vdechnout, pouze masíruj srdce rychlostí 100 stlaení za minutu. stránka.: 17

11 Kardiopulmonální resuscitace u dtí Dti od 1 roku do puberty Postižené dít nereaguje na oslovení a zatesení Žádej pípadné svdky o pomoc Uvolni dýchací cesty šetrným záklonem hlavy Postižený nedýchá nebo nedýchá normáln (má pouze lapavé vdechy) Prove 5 vdech do postiženého Stla 30x dolní tetinu hrudní kosti do 1/3 pedozadního prmru hrudníku Pokrauj 1 minutu v resuscitaci v pomru 30 stlaení : 2 vdechy Pokud již nkdo nevolal, volej ZZS telefon 155 Resuscitaci neperušuj, vytrvej až do píjezdu ZZS 5 x JSEM VDECHLA, TE 30 STLAENÍ, PAK 2 VDECHY, 30 STLAENÍ stránka.: 19

12 Resuscitace kojenc (dtí do 1 roku) stejné schéma jako u starších dtí vdechuj menší objem vzduchu (objem nafouknutých tváí) vdechy pes nos i ústa dítte masáž provádj dvma prsty v dolní ásti hrudní kosti frekvence je alespo 100 stlaení za minutu Rozdl následující úkony podle toho, zda se provádjí vždy nebo jen u dosplých nebo jen u dtí Vždy U dosplých U dtí 1. Resuscitaci zahajujeme, pokud poranný nedýchá, zjišováním tepu na krní tepn se nezdržujeme 2. Ped zahájením resuscitace voláme RZP 3. Nejprve 1 minutu resuscitujeme a poté voláme RZP 4. Resuscitaci zahajujeme 30 stlaeními hrudní kosti 5. Resuscitaci zahajujeme 5 vdechy 6. Vdechujeme do nosu i úst poranného 7. Stlaujeme dvma prsty v dolní tetin hrudní kosti 8. Stlaujeme hranou dlan uprosted hrudní kosti 9. V resuscitaci pokraujeme až do píjezdu RZP 10. Resuscitujeme pomrem 30 stlaení : 2 vdechy Vždy U dosplých U d Vždy U dosplých U d stránka.: 21

13 Odstranní pekážky z dýchacích cest Píiny: vdechnutí cizího tlesa zaskoení sousta i vdechnutí pedmtu u dtí Píznaky kašlání, sípavé i chroptivé zvuky postižený zrudne, až zmodrá, drží se za ohryzek První pomoc Vykašlání - pokud postižený kašle, podporuj ho v dalším dýchání Údery mezi lopatky - postav se za postiženého - postižený se pedkloní - siln ude dlaní mezi lopatky postiženého - úder opakuj 5x - u malých dtí tak, že dít leží na pedloktí zachránce, hlavou dol a obliejem k zemi, prsty xuj hlavu dítte - u vtších dtí mže postižený ležet na kolenou zachránce, hlava opt smuje k zemi MÁLO JSI, KÁMO, KAŠLAL, TE SE NEDIV Heimlichv manévr - postav se za postiženého, obejmi pažemi jeho nadbišek - postižený stojí peklonn - zatni pst a polož ji pod nejspodnjší ást hrudní kosti postiženého - na pst pilož druhou ruku a siln a prudce stla nadbišek postiženého smrem k sob a nahoru - opakuj maximáln 5x - neprovádj u malých dtí a thotných stránka.: 23

14 Zevní pneumotorax Stav, kdy pi porušení hrudní stny dojde k vniknutí vzduchu mezi hrudní stnu a plíce (poplicnici a pohrudnici). Za normálního stavu je mezi nimi podtlak, který umožuje dýchání. Pokud je porušen, dochází ke kolapsu plíce a tím pádem k výraznému zhoršení až pípadn znemožnní dýchání. Píiny rány, bodné, stelné, které pronikají do hrudníku Píznaky dušnost, zrychlené, namáhavé dýchání rána v hrudníku, mže být vidt zpnná krev mže být slyšet únik vzduchu z hrudníku cyanóza promodrávání okrajových ástí tla v dsledku nedostateného zásobení kyslíkem První pomoc okamžit uzavi otvor v hrudníku v nouzi i holou dlaní ulož poranného do polosedu pilož poloprodyšný obvaz pímo na ránu pilož krycí vrstvu (sterilní krytí), na ni tverec igelitu, který pipevníš ze 3 stran náplastí (spodní strana zstává volná) stránka.: 25

15 Astmatický záchvat Astmatický záchvat je prudké zhoršení dlouhodobého onemocnní astmatu. Vzniká v reakci na alergeny, strach, stres Píznaky Zrychlené povrchní dýchání s prodlouženým výdechem Sípání Kašlání JÁ ÍKALA HOTEL Možná i cyanóza A TY POÁD O ROZKVETLÝCH První pomoc TEŠNÍCH! Poloha v polosed Uvolnit odv, vyvtrat, zvlhení vzduchu Možno podat léky, které má postižený pro tento úel pedepsané VYBARVI POLÍKA OZNAENÁ TEKOU. OBJEVÍ SE TI OBRÁZEK. stránka.: 27

16 Drobné rány vypláchni ránu istou vodou vyisti ránu odstra veškeré neistoty (proudem vody, pípadn kartákem), steriln pekryj a zajisti náplastí nebo obinadlem, pokud je teba PÍSEK MUSÍ PRY, NEBUDEŠ PECE NOSIT ŠKOLNÍ HIŠT NA KOLENOU JEŠT V DCHODU Osmismrka P O R D K Í B I L O K R A R O H A Š L K R L D H R D L I K A U K V P N E O O K U K A K A Z K A Á O A O D M O C O O K B T S E P K L E U N N A Í P N L S P E A E Í D Š A Í T N A A Í Ý Ý N A M V K O Ž V E Š K V N K A R I T A K R C I E U K A Í D O H A O C O L A A F P K B K U R L R I R E P P A K Š E N R E B A V E T E T C K S Ý O R L O S U P E L I K Á N S BAŽANT BERNEŠKA BUDNÍEK ÍŽEK DROP DUDEK HRDLIKA KOLIBÍK KONDOR KROCAN KUKAKA LEMÍK ORLOSUP PAPOUŠEK PELIKÁN PNICE PLAMEÁK POTÁPKA PUŠTÍK RAROH RORÝS SKIVAN SLAVÍK STRAKAPOUD ŠPAEK TETEV VLHA VOLAVKA LUNOZOBEC AFRICKÝ stránka.: 29

17 Rány s cizím tlesem Cizí tleso z rány nevyndávej Obzvláš to platí pi poranní hrudníku a bicha Ránu steriln oblož Cizí tleso zajisti proti posunutí JAUVAJS CIZÍ TLESO FUNGUJE JAKO ŠPUNT A VYTAHOVANÝ STEP I NŽ EŽE PODRUHÉ Cizí slova Doplte správn cizí slova, která se vztahují k první pomoci a lidskému tlu. E _ T A _ je poranní hrudníku, pi kterém je porušen podtlak v pohrudniní štrbin. Mže být otevený i uzavený. S _ I C _ se esky nazývá kíšení nebo oživování. Provádíme ji pi zástav dechu u poranného. _ N T _ K _ je otrava tla njakou chemickou i biologickou látkou. _ Y _L _ M je stav, kdy má postižený nízkou hladinu krevního cukru. Nejastji se vyskytuje u lidí, kteí trpí cukrovkou. P N _ A je v podstat otrava kyslíkem. Dojde k ní, když lovk delší dobu zrychlen a zhluboka dýchá. F R _ C _ je podání elektrického výboje. Používáme ji v pípad srdení zástavy. _ U C _ se esky nazývá vykloubení. Pi úrazu opustí kloubní hlavice kloubní jamku a už se do ní nevrátí. _ S Y _ O _ ili syndrom ze zavalení. Dochází k nmu, když byla nkterá ást tla poranného delší dobu zavalena velmi tžkým pedmtem, napíklad kamením. _ Y _ Z _ takto oznaujeme promodrávání okrajových ástí tla (rty, nos, tváe, konce prst) pi nedostateném zásobení kyslíkem. _ R _ O C _ je odborné pojmenování ervených krvinek. _ Y _ R _ takto nazýváme srdení svalovinu. PNEUMOTORAX, RESUSCITACE, INTOXIKACE, HYPOGLYKÉMIE, HYPERVENTILACE, DEFIBRILACE, LUXACE, CRUSH SYNDROM, CYANÓZA, ERYTROCYTY, MYOKARD stránka.: 31

18 Amputace Amputace je také nazývána ztrátové poranní nejprve zastav krvácení (tlakovým obvazem nebo stisknutím pímo v rán) v pípad amputace celé konetiny lze zastavit krvácení piložením zaškrcovadla Pée o amputát POSBÍREJ I snaž se amputát zachránit, nkdy není pozd na jeho vrácení VYRAŽENÉ ZUBY, BUDOU SE HODIT platí to i pro vyražené zuby amputát steriln oblož, dej do igelitového sáku i s igelitovým sákem pono do nádoby s vodou a ledem vezmi s sebou k lékai VYBARVI POLÍKA S ÍSLY URENOU BARVOU. stránka.: 33

19 Vnitní krvácení Vnitní krvácení je velice nebezpené mže dojít k velké krevní ztrát a nemusíš si ho ani všimnout Píznaky - vnitní krvácení se tžko rozpoznává mžeme na nj usuzovat: z mechanismu úrazu jako dsledek vnitního onemocnní i chorobného procesu pokud postiženého uritá ást tla bolí První pomoc pivolej ZZS ulož postiženého do správné polohy pi krvácení do bicha leží poranný s podloženými pokrenými dolními konetinami, paty se nedotýkají podložky pi krvácení do hrudníku jej ukládáme do polosedu mže také docházet ke krvácení do svalu pedevším pi zlomeninách velkých kostí, jako je napíklad stehenní nebo holenní kost snaž se bránit rozvoji šoku (viz kapitola šok) PATY NECHÁM VE VZDUCHU, KDYŽ MÁM V BIŠE PORUCHU POLOSED, POLOSED, DÝCHÁ SE MI LÉPE HNED stránka.: 35

20 Krvácení z tlních otvor Krvácení z nosu Stiskni kídla nosu Pedklo porannému hlavu Dej studený obklad na elo a týl Krvácení vtšinou rychle pestává Pokud ne, vyhledej lékaskou pomoc TO POMÁHÁ Krvácení z ucha na ucho dej sterilní obvaz polohuj tak, aby krev mohla odtékat vždy vyhledej lékaské ošetení Krvácení z úst po vytržení i vyražení zubu stiskni mezi zuby sterilní tampon a pevn drž po 20 minutách nech odplavit slinami Krvácení z moových nebo pohlavních cest, i z koneníku pilož sterilní obvaz polohuj na záda s pokrenými podloženými dolními konetinami zajisti odborné vyšetení u lékae KUDY SE DOSTANE KOKA K MYŠI? stránka.: 37

21 Poranní kloub Podvrtnutí lehí poranní. Hlavice kloubu opustí kloubní jamku a pak se vrátí zpt na pvodní místo. Pitom se mohou poškodit vazy, nervy a cévy v okolí kloubu. Píznaky: bolestivost, omezená pohyblivost, otok, krevní výron Vykloubení tžší pípad. Hlavice kloubu opustí kloubní jamku a zstane mimo. Píznaky: nemožnost pohybu kloubem, velká bolestivost, otok První pomoc nikdy nenapravuj vykloubený kloub mžeš tím zrannému ješt více ublížit podvrtnuté kotníky vyžadují klid, rozchodit nepomže poranný kloub chla zmírní to bolest a zmenší otok znehybni v poloze, v jaké je pro znehybnní kotníku použij osmiku, porannou nohu mj ve zvýšené poloze vyhledej lékaské ošetení, bez rentgenu se tžko pozná, jak moc je kloub poškozený NENAHAZUJ VYKLOUBENÉ RAMENO, DRUHOU RUKU MÁ ZDRAVOU A TY PIJDEŠ O ZUBY poloha pro poranné v šoku kloub mezi stehnem a bércem umlé dýchání + masáž srdce lehké poranní povrchu kže po úrazu hlavy mže nastat obvaz na tepenné krvácení KOTNÍK stránka.: 39

22 Zlomeniny Zlomenina je porušení celistvosti kosti. Její rozpoznání bez rentgenu bývá nkdy obtížné. Píznaky zlomenin rozdlujeme na: Jisté známky zlomeniny úhlová deformace úlomek kosti u otevené zlomeniny nepirozená pohyblivost krepitace = kostní drásot úlomky kostí se pi pohybu tou o sebe Nejisté známky zlomeniny bolestivost otok, krevní výron ztráta funkce konetiny, výrazné snížení hybnosti DLAHY JEN TEHDY, POKUD ZÁCHRANKA NEPIJEDE První pomoc u zlomeniny: pokud si nejsi jist, jestli se jedná o zlomeninu, chovej se tak, jako by to zlomenina byla znehybni kloub nad a pod zlomeninou správné znehybnní zmenší bolest dlahování si rozmysli podle doby dojezdu ZZS vtšinou není nutné otevená zlomenina sterilní krytí a mkké obložení (mstek), dbej na sterilitu, infekce by velice komplikovala hojení u zlomenin velkých kostí mže dojít k vnitnímu krvácení do svalu a tím pádem k rozvoji šoku Zlomeniny lebeních kostí, baze lební, elistí, obliejových a nosních kostí Není nutné znehybovat Ošeti pidružená poranní Zlomenina baze lební poranný je vtšinou v bezvdomí, z nosu, ucha i úst vytéká krev s mozkomíšním mokem. Zajisti životní funkce (aby dýchal) a polohuj tak, aby krev mohla odtékat. Zlomenina elisti mkké obložení Zlomeniny žeber a hrudní kosti Nexuj Poranného ulož do polosedu Bolest zmírníš chlazením KUP stránka.: 41

23 Zlomeniny na horní konetin Pi rychlém dojezdu ZZS není nutné zlomeniny dlahovat, staí zlomeninu podepít zdravou rukou Klíní kost + lopatka znehybuj šátkovým závsem tak, aby šátek netlail na zlomenou kost horní konetina je v lokti ohnutá do ostrého úhlu Pažní kost znehybni velkým šátkovým závsem prvním šátkem xuješ loket, polož do nj pedloktí a zavaž jej porannému kolem krku druhý šátek xuje rameno pomocí nj pitáhneš celou horní konetinu k trupu poranného v rameni i lokti je konetina ohnutá do pravého úhlu kosti pedloktí šátkový závs z jednoho šátku, jako dlahu použij teba srolované noviny hodn asto si poranný drží zlomené pedloktí sám a není poteba ani šátek zápstí, záprstí, prsty vtšinou staí jen chladit prsty mžeš xovat elastickým obinadlem nebo pilepením ke zdravému prstu pomocí náplasti stránka.: 43

24 Zlomeniny na dolní konetin Zlomenina pánve vtšinou ohrožuje zranného rozvojem šoku pi zlomenin pánve mže dojít ke ztrát až 3 litr krve pivolej ZZS a s poranným nehýbej Zlomenina stehenní kosti také ohrožení velkou krevní ztrátou a rozvojem šoku s poranným nehýbej a volej ZZS v extrémních podmínkách lze použít dlahu, která sahá od podpaží až na zem pomocí šátk pevn pivaž dlahu k tlu snaž se nevázat pes zlomené místo vypodlož mezi nohama v míst kloub mkkým materiálem Zlomenina bérce jde o kost holenní a lýtkovou dlahování použij jen v extrémních pípadech znehybni kotník pomocí osmiky a dlahu pipevni od plky stehna až na zem Zlomenina kotníku, nártu, zánártních a záprstních kstek vtšinou postaí chladit a konetinou nepohybovat kotník mžeš znehybnit elastickým obinadlem A ZLOMENÉ STEHNO V TROPICKÉM PRALESE M NEZASKOÍ stránka.: 45

25 Popáleniny Popáleniny zpsobuje suché horko s hoícím pedmtem, pi psobení vlhkého horka (pára, horká tekutina) vznikají opaeniny. Popálení mže vzniknout sáláním pi penosu tepelné energie vzduchem a zpsobuje ho i elektrický proud. Píznaky I. stupe zarudnutí kže, silná bolestivost, dobré hojení II. stupe tvorba puchý, vyplnných irou tekutinou, dle rozsahu poranní se rozvíjí šokový stav, silná bolestivost, delší hojení, nemusí zstat jizva III. stupe záleží, ím je poranný zasažen (elektrický proud, žhavý pedmt), kže je bledá, vosková až erná zuhelnatlá, malá, pípadn žádná bolestivost, dlouhodobé hojení, zstávají jizvy Pi rozsahu poškození u dosplých 10% až 15% povrchu tla a u dtí 5% až 10% povrchu tla je pravdpodobný rozvoj šoku a poranní vždy vyžaduje co nejrychlejší odborné ošetení a nemocniní lébu. Plochu lze orientan odhadnout podle velikosti dlan postiženého, která tvoí pibližn 1% povrchu jeho tla. První pomoc zabra dalšímu psobení tepla na postiženého - pry z dosahu horkého pedmtu, vynes jej z hoícího prostedí, svlékni horký a mokrý odv, sundej prstýnky, hodinky a šperky z popálených ploch a jejich okolí co nejrychleji zani popálená místa chladit, snižuješ tím celkový stupe poškození tkán, výrazn zmenšuješ bolest, psobí protišokov. Menší rozsah poškozených ploch ochlazuj tekoucí studenou vodou, na vtší rozsah poškození povrchu tla použij vlažnou vodu, nikdy postiženého neochlazuj celého studenou vodou, mžeš zpsobit druhotné podchlazení, zvlášt u malých dtí. II. a III. stupe popálení steriln pekryj puchýe nikdy nepropichuj piškvaený odv nikdy nestrhávej, pi popálení úst a hrdla podávej po locích studenou tekutinu, pípadn dej vycucat kostku ledu u rozsáhlých popálenin zani provádt protišoková opatení a vas volej ZZS TSSSS stránka.: 47

26 Pehátí Pehátí vzniká psobením vysoké okolní teploty na postiženého. Úžeh - psobením pímých sluneních paprsk na nechránnou pokožku tla, pedevším hlavy Úpal - pi vysoké teplot spojené s vysokou vzdušnou vlhkostí nemá tlo možnost bránit se zvyšování teploty odpaováním potu z pokožky Píznaky vysoká tlesná teplota kže je na pohmat horká, zervenalá dýchání rychlé a povrchní zrychlená tepová frekvence bolest hlavy nevolnost, zvracení pi vysokých horekách nastávají poruchy vdomí a blouznní První pomoc zamez dalšímu psobení vysoké teploty na organismus ochlazuj studené obklady (pedevším elo, konetiny) doplnní potebných tekutin postupn podávej vlažné i studené nápoje, minerálky (je teba doplnit nejen voda, ale i minerály/ soli) zarudlou kži od sluneních paprsk ošeti vhodným mlékem i krémem po opalování objeví-li se poruchy vdomí, nikdy nic nepodávej ústy, kontroluj životní funkce a volej ZZS UF Pia ošetení se týká poranného s pehám, který je pi vdomí Správn Špatn 1. rychle ochladit skok do studené vody 2. dát napít vlažné nápoje 3. dát napít vodu s ledem 4. zstat v horkém prostedí 5. pomalu ochlazovat, pedevším hlavu 6. svléknout pebytené vrstvy odvu 7. zmit tlesnou teplotu 8. doporuit porannému rychlou chzi nebo bh Správn 2, 5, 6, 7 Špatn 1, 3, 4, 8 stránka.: 49

27 Omrzliny Píinou vzniku omrzlin je vystavení nechránné ásti tla chladnému zevnímu prostedí. Omrzliny vznikají nejastji na okrajových ástech tla prsty na rukou i na nohou, nos, uši, brada. Píznaky I. stupe - bledá, naalovlá místa na kži pi oteplování zervenají a paliv bolí II. stupe - kže je bílá až žlutá, mohou se tvoit puchýe, omrzlá tká mén bolí III. stupe - tuhá, vosková a nebolestivá ložiska, dochází k hlubokému poškození tkán První pomoc pokus se zahát postižené místo (živoišné teplo - vložení prst do podpaží, tísel) nikdy omrzliny neohívej pímo (pímé rychlé teplo, tení) rychle doprav prochladlého postiženého do tepla a zahej ho i celkov podej teplé nápoje, vyhátá pikrývka, místn pikládej teplé obklady, pono postižená místa do teplé lázn (teplota vody musí být C) na minut, nesmí psobit bolest. omrzliny II. a III. stupn vyžadují sterilní krytí, znehybnní poškozené ásti tla a odborné ošetení. BRRRR Podchlazení O podchlazení mluvíme, klesne-li tlesná teplota pod 35 C, hraniní tlesná teplota pro pežití je 28 C. erven napsaná slova se pomíchala. Vra je na správné místo. Píinou podchlazení bývá déletrvající pobyt v mrazivém nebo chladném vlhkém a vyháté prostedí. Podchlazení podpoí: nedostatené koupel, tlesné vtrném, nedostatený kalorický píjem, nemoc, úraz, vliv alkoholu. Podchlazeného poznáme podle studené bledé kže, je unavený, vyerpání nebo apatický (netený). Postupn dochází ke zahátí životních funkcí (pomalý tep, povrchní pomalé dýchání) až poruchám energie. Správné poskytnutí první pomoci spoívá pedevším v zpomalování postiženého, oblékneme mu další vrstvu odvu, pomalu masírujeme konetiny, mžeme také podat rychlý zdroj závtí - cukr, okoládu, nikdy ale nepodáváme alkohol. Podchlazeného je poteba rychle odsunout do obleení a do vyháté místnosti. Tam potom mžeme šetrn zvyšovat tlesnou teplotu, zabalíme do ospalý pikrývky, dáme pít teplé oslazené nápoje, teplé obklady nebo celkovou vdomí. Vtrném, obleení, vyerpání, ospalý, zpomalování, vdomí, zahátí, energie, závtí, vyháté, koupel stránka.: 51

28 Setkání se zvíaty Uštknutí ránu desinkuj, nech voln krvácet konetinu je možné stáhnout elastickým obinadlem omez pohyb postiženého a doprav jej k odbornému ošetení zapome na: vypalování rány, odsátí jedu nebo na zaškrcení Pokousání psem steriln zakryj ránu, zastav krvácení zjisti majitele psa, okování nechytej agresivní zvíe VYNDEJ KLÍŠT CO NEJDÍVE, NEEKEJ, AŽ T NAKAZÍ Štípnutí hmyzem vtšinou staí postižené místo chladit použij mast po bodnutí hmyzem nebo Fenistil gel v pípad alergie podej píslušné léky, které má postižený pedepsané (Epipen) Klíšt zakápni klíšt dezinfekcí s jódem chy ho do pinzety a vytrhni místo ješt jednou dezinkuj sleduj místo po odstranní asi dva týdny Sestav správné dvojice (pojmy se týkají první pomoci nebo lidského tla) 1. HEIMLICH A APARÁT 2. LANGERHANS B BUKY 3. GOLGI C DLAHA 4. VAROLIUS D MANÉVR 5. PURKYN E OBINADLO 6. EUSTACH F NEMOC 7. FOWLER G TRUBICE 8. ALZHEIMER H OSTRVKY 9. PAVLOV I POLOHA 10. KRAMER J REFLEX 11. ACHILLES K MOST 12. ESMARCH L ŠLACHA d), 2. h), 3. a), 4. k), 5. b), 6. g), 7. i), 8. f), 9. j), 10. c), 11. l), 12. e) stránka.: 52

29 Mdloba Mdloba je krátkodobá ztráta vdomí zpsobená nedostateným okysliením mozku. Ke mdlobám jsou mnohem náchylnjší lidé, kteí trpí nízkým krevním tlakem. Mdloby mže také podpoit dlouhodobé stání ve špatn vtraném prostoru (pokud jsou lidé namakáni v autobuse apod.), reakce na bolest nebo na psychický podnt (špatná zpráva, strach, stres), snížený píjem tekutin i potravy, i rychlé vztyení se ze sedu nebo lehu. Mdlob mohou pedcházet píznaky jako je tma ped oima nebo huení v uších. Postižený je bledý, asto studen zpocený. Následuje typický pád, který je provázen ztrátou vdomí. Po krátké dob, kdy je postižený ve vodorovné poloze, se vtšinou stav sám upraví a vdomí se obnovuje. První pomoc už pi prvních píznacích doporu postiženému polohu v leže nebo alespo vsed s hlavou mezi koleny pi ztrát vdomí zdvihni dolní konetiny postiženého rychle se probouzí, pomalu pokládej nohy dej postiženému napít zjisti, zda se pi pádu nezranil vstávejte pomalu, pokud prudce vstane, nejspíš omdlí znovu pokud se vdomí neobnoví, zajisti životní funkce a volej ZZS PROBER SE, PROKRVUJU TI MOZEK!!! stránka.: 53

Volání Zdravotnické záchranné služby

Volání Zdravotnické záchranné služby Neprodejné Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní číslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uveď: svoje jméno místo, kde je zraněný NIKDY NEZAVĚŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda,

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc II Krvácení, účinky tepla a chladu,

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_17 Zdravověda První pomoc zástava srdeční činnosti Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63 250 70 Panenské Břežany tel.:283970624 email: zsbrezany@seznam.cz Traumatologický plán PLÁN PRVNÍ POMOCI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňová telefonní linka 112 hasičský

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM ZUŠ VOJTĚCH PLÁN PRVNÍ POMOCI TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN je soubor opatření, která při náhlém ohrožení života či zdraví účinně omezují rozsah a důsledky poškození. PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 1. ZAJISTI PODMÍNKY

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zásady první pomoci Anotace Pracovní list pro opakování a fixaci znalostí o lidském těle a o zásadách první

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

První pomoc šance pro život CZ.1.07/1.1.07/03.0017 CZ.1.07/1.1.07/03.0017. Rány, krvácení, šok. www.kapa-ops.cz

První pomoc šance pro život CZ.1.07/1.1.07/03.0017 CZ.1.07/1.1.07/03.0017. Rány, krvácení, šok. www.kapa-ops.cz Rány, krvácení, šok První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii!

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii! Duben 1., 2016 Propolis je všelék Co a k?emu je vlastn? propolis? P?i pokojové teplot? jde o hustou lepkavou hmotou žlutohn?dé barvy. V?ely ji získávají z prysky?ice, pupen? b?íz, borovic, smrk?, ale i

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje užití jednotlivých poloh u daných zranění. Autor Jazyk (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34 O b sa h Ú vodem...11 1 Je d n o tn ý p o stu p p ři poskytování p rv n í pom oci...13 1.1 Předlékařská první pom oc...13 1.2 Záchranné složky... 14 1.3 Povinnosti jednotlivých složek záchranného s y s

Více

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, z přednášek ze zdravovědy před rádcovským víkendem, na víkendu i na Prostředku jste si jistě odnesli užitečné informace, které vám, coby zkušeným zdravotníkům,

Více

Plán první pomoci (traumatologický plán)

Plán první pomoci (traumatologický plán) Plán první pomoci (traumatologický plán) Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak,

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005:

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Jméno a příjmení: Datum: počet bodů:. dosažené procento:... 1) Činnost zachránce po úrazu: 1) Vyproštění,ošetření zranění,resuscitace,důkladné vyšetření,zastavení

Více

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil:

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil: Závěrečný test Za každou správnou odpověď získáš jeden bod. V některých otázkách můžeš získat i více bodů podle rozsahu a správnosti odpovědi je vždy vyznačeno v zadání. Minimální počet bodů pro úspěšné

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení Krvácení Rozdlení Vlásenicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se vtšinou sama, Žilní - vzniká pi porušení vtších žil, krev tmavé barvy tee proudem, sama se nezastaví, Tepenné - pi porušení tepny,

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 12. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci).

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci). vedená v souladu Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015 urazy.bppo.cz www.bppo.cz POUČENÍ Všechny pracovní úrazy je vedoucí zaměstnanec povinen evidovat - vést zápis přesně podle

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 2. Doplň větu: Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Číslo na rychlou

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A SPOLENOSTI/PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A SPOLENOSTI/PODNIKU 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A SPOLENOSTI/PODNIKU Název výrobku Synonyma Dodavatel Tel. íslo pro pípad nutnosti VITHANE Roztok s obsahem stopových prvk BIOTHANE SYSTEMS INTERNATIONAL P.O. Box 5068 2600

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Zasažení elektrickým proudem, bleskem

Více

28.4.2015. Poskytování první pomoci dětem. Když přijedete na místo nehody, nejprve...

28.4.2015. Poskytování první pomoci dětem. Když přijedete na místo nehody, nejprve... Výukový kurz pro chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je finančně podpořen Evropským sociálním fondem v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/2.1.00/37094 s názvem Udržení a rozvoj inovativních

Více

Polohování, transport, obvazová technika HÝVNAROVÁ ZUZANA - MYŠÍK

Polohování, transport, obvazová technika HÝVNAROVÁ ZUZANA - MYŠÍK Polohování, transport, obvazová technika HÝVNAROVÁ ZUZANA - MYŠÍK Základní polohy při ošetřování zraněných Nutné brát ohled na: Zranění (poranění páteře) Úlevová poloha (volí si zraněný sám) Zranění u

Více

POLOHOVÁNÍ, TRANSPORT & OBVAZOVÁ TECHNIKA

POLOHOVÁNÍ, TRANSPORT & OBVAZOVÁ TECHNIKA POLOHOVÁNÍ, TRANSPORT & OBVAZOVÁ TECHNIKA Myšík ČK Mraveniště 2015 ZÁKLADNÍ POLOHY PŘI OŠETŘOVÁNÍ ZRANĚNÝCH Nutné brát ohled na: Zranění (poranění páteře) Úlevová poloha (volí si zraněný sám) Zranění u

Více

VY_32_INOVACE_0611 Kostra člověka lidské tělo.notebook. July 11, 2012. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

VY_32_INOVACE_0611 Kostra člověka lidské tělo.notebook. July 11, 2012. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady:6.sada Ověřeno ve výuce:28.3.2o12 Třída:5. Datum:3.1.2012 1 KOSTRA ČLOVĚKA-LIDSKÉ TĚLO

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Význam Indikace Provedení Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ Organizace: Identifikační číslo: Pracoviště: Vydána do užívání dne: Stránka 1 z 21 POKYNY K VEDENÍ KNIHY ÚRAZŮ: 1. Kniha úrazů musí být trvale k dispozici na všech pracovištích společnosti,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Arteriální (tepenné) světlá krev, tryskající z rány rychlostí srdeční frekvence Venózní (žilní) tmavá krev, volně vytéká z rány - vyvěrá Kapilární

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZDRAVOVĚDA. Myšík. ČK Mraveniště 2015

ZDRAVOVĚDA. Myšík. ČK Mraveniště 2015 ZDRAVOVĚDA Myšík ČK Mraveniště 2015 PRVNÍ POMOC Co je to? Zachránili život Zabránili zhoršení stavu postiženého Zajistili bezpečnost poraněnému, sobě i přihlížejícím POVINNOST Poskytnutí první pomoci je

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Účinky elektrického proudu na lidský organismus.

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Obvazová technika. Lékárnička Označení

Více

Návod na používání knihy úrazů

Návod na používání knihy úrazů Kniha úrazů od Návod na používání knihy úrazů 1. Do knihy úrazů se zapisují všechny pracovní úrazy včetně drobných poranění. 2. V případě, že dojde ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší

Více

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Coach team Přednášející Mgr.Magdalena Kramlová - fyzická aktivita je jedním ze 4 základních atributů života ZÁKLADNÍ TYPY FYZICKÉ AKTIVITY: 1. Sport masový,

Více