Impressum: Vydáno v rámci projektu eského erveného k íže První pomoc není v da

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Impressum: Vydáno v rámci projektu eského erveného k íže První pomoc není v da"

Transkript

1 Neprodejné

2 Obsah Slovo úvodem 3 První pomoc 5 Volání Zdravotnické záchranné služby 7 Masivní krvácení 9 Šok 11 Bezvdomí 13 Zotavovací poloha 15 Kardiopulmonální resuscitace dosplého 17 Kardiopulmonální resuscitace u dtí 19 Dti od 1 roku do puberty 19 Resuscitace kojenc (dtí do 1 roku) 21 Odstranní pekážky z dýchacích cest 23 Zevní pneumotorax 25 Astmatický záchvat 27 Drobné rány 29 Rány s cizím tlesem 31 Amputace 33 Vnitní krvácení 35 Krvácení z tlních otvor 37 Poranní kloub 39 Zlomeniny 41 Zlomeniny na horní konetin 43 Zlomeniny na dolní konetin 45 Popáleniny 47 Pehátí 49 Omrzliny 51 Setkání se zvíaty 52 Uštknutí 52 Pokousání psem 52 Štípnutí hmyzem 52 Klíšt 52 Mdloba 53 Mozkolebení poranní 54 Poranní pátee a míchy 55 Tonutí 56 Otravy 57 Transport poranných 58 Transport v jednom zachránci 58 Transport ve dvou zachráncích 59 Transport na nosítkách 60 Test o lidském tle 61 stránka.: 1

3 Slovo úvodem Milí mladí tenái, otvíráte práv publikaci z ady tch, které eský ervený kíž vydává práv pro Vás, kteí víte, že znát první pomoc je dležité a rádi byste se dozvdli, jak na to. Díky znalostem první pomoci totiž mžete i zachránit život kamarádovi, rodim i úpln neznámým lidem. Dležité je vdt, jak si poínat díve, než pijede záchranná služba. Ani nkteí dosplí neví to, co budete po petení této knížky vdt vy. Autoi se snažili, aby se Vám dobe etla, aby nebyla jen šedou teorií, a já vím, že se jim to podailo. Vím, že si ji brzy dotete do konce, že si vyzkoušíte z první pomoci vše, co jste se dozvdli, tak, abyste v pípad poteby mohli být svým bližním prospšní. Víte totiž, že pomoci mže jen ten, kdo ví jak. Zdraví Vás. Impressum: Vydáno v rámci projektu eského erveného kíže První pomoc není vda Vydavatel: IV - Nakladatelství s.r.o., Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 Autorka: Mgr. Eva Bernatová Odborná recenze: MUDr. Karel Štpánek Ilustrace: Martin Zach Redakce: Mgr. Miroslava Jirtková Gracká úprava a tisk: Graphic Live spol. s r.o. Vydáno: 10/ NEPRODEJNÉ Dkujeme všem rmám a jednotlivcm, jejichž píspvky umožnily vydání této publikace. stránka.: 3

4 První pomoc je soubor jednoduchých a logických úkon, které vedou k záchran života zákon nám ukládá ji poskytnout by ml znát každý dít i dosplý Pi poskytování první pomoci vždy mysli na svoje bezpeí. Udlej vše pro to, abys neohrozil svj život Vždy se rozmysli, jestli v dané situaci zakroíš nebo jen zavoláš pomoc Chra se používej gumové rukavice, když ošetuješ krvácení, použij resuscitaní roušku pi umlém dýchání Obzvláš nebezpené je: - skoit do vody pro lovka, který se topí - vstoupit do hoící budovy - pomáhat pi autonehod, pokud do vás mohou narazit další auta Zajištní místa autonehody auto je poteba zaparkovat ped nehodou (projet kolem a potom zastavit) je nutné si obléknout výstražnou vestu je teba se nejprve vnovat místu nehody, potom zranným je teba zapnout výstražná svtla u vlastního i havarovaného auta výstražný trojúhelník je nutné umístit ve smru, odkud mohou pijet auta, nejmén 50 metr od nehody, na dálnici nejmén 100 metr, v obci i mén Pokud to nevyžaduje situace, je lepší zranné z auta nevytahovat. MRTVÝ ZACHRÁNCE = ŠPATNÝ ZACHRÁNCE stránka.: 5

5 Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní íslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uve: svoje jméno místo, kde je zranný NIKDY NEZAVŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda, náhlý kolaps ) zdravotní stav poranného Dispeer ti poradí, pokud si nebudeš vdt rady s ošetením. Pomoz záchrance, aby vás našli (pošli nkoho k domovnímu vchodu nebo na hlavní silnici ) Záchrannou službu volej vždy, pokud se jedná o stavy bezprostedn ohrožující život: masivní krvácení bezvdomí zástava dechu a srdení akce šok pneumotorax (otevené poranní hrudníku) Co mže pi poskytování první pomoci ohrozit tvj (zachráncv) život? vyber: 1) Umlé dýchání bez použití resuscitaní roušky nebo masky 2) Zavolání RZP 3) Nepoužití rukavic u krvácejících poranní 4) Neposkytnutí první pomoci 5) Uklidování poranného 6) Skok do vody pro tonoucího 7) Vstup do hoící budovy 8) Použití nesterilního zdravotnického materiálu 1), 3), 6), 7) Pi ošetování krvácejícího poranní nesmíme zapomenout použít gumové (zjistíš po vyluštní kížovky) ást tla, která pohání krevní obh ást tla, ve které je srdce Krev dopravuje do tkání dležitý plyn Krevní skupiny jsou 0, A, B a Krvinky penášející krevní plyny? Krevní buky zpsobující zástavu krvácení Nejjemnjší cévy ervené krevní barvivo RUKAVICE stránka.: 7

6 Masivní krvácení Píznaky Tepenné krvácení z rány vystikuje nebo pulzovit vytéká krev. Žilní krvácení krev z rány voln vytéká. První pomoc pi masivním krvácení Stla tepnu pímo v rán nejrychlejší zpsob zastavení krvácení stlauj radji pes látku drž až do píjezdu pomoci Zavaž tlakovým obvazem na ránu tlaí, to zastaví krvácení nejlépe jej udláš z hotového obvazu íslo 3 má na sob 2 polštáky pímo na ránu dej tlakovou vrstvu (polštáek hotového obvazu nebo smotané obinadlo nebo kus pevn stoené látky) a pevn pivaž Zastavení tepenného krvácení na konetin Stla tepnu pímo v rán Polož poranného Pilož tlakový obvaz Kontroluj životní funkce Volej ZZS Kontroluj obvaz NEBOJ SE UTAHOVAT - TLAKOVÝ OBVAZ MUSÍ TLAIT TEPNY & ŽÍLY Pia, které pojmy se týkají tepen a které žil velkého krevního obhu Tepny Žíly 1. Vedou krev od srdce 2. Vedou krev do srdce 3. Krev je odkysliená 4. Krev je okysliená 5. Krev je v nich pod tlakem 6. Jsou blíže povrchu 7. Jsou hloubji pod povrchem kže Tepny 1, 4, 5, 7 Žíly 2, 3, 6 stránka.: 9

7 Šok Pirozená reakce organizmu na velkou zátž (zranní). Tlo zranného se snaží pomoci si tak, že soustedí krev do nejdležitjších orgán mozek, srdce, plíce. Vzniká zejména z nedostatku tekutin pi velkém krvácení, u popálených a u velkých prjm nebo pi poruše fungování srdce nebo jako dsledek alergické reakce. Píznaky zrychlení srdení frekvence nad 100 tep / min. pulz je špatn hmatný, nitkovitý, slabý bledost, studený pot zmna chování postiženého, až apatie žíze, nevolnost postupn ztráta vdomí, selhání životních funkcí ŠOK JE Z KRVÁCENÍ, NE Z KRVÁK První pomoc pivolej ZZS zranný potebuje doplnit tekutiny, tedy dostat infuzi polož zranného na záda, pokud tuto polohu toleruje protišoková poloha vyvýšení dolní ásti tla jen v pípad, kdy došlo k šoku z velké ztráty krve a nejsou píznaky i podezení na poranní pátee a pánve klíové je zapezpeení tepelného komfortu a zabránní dalším ztrátám tepla další opatení správné ošetení pidružených poranní, tlumení pocitu žízn otíráním rt a oblieje vlhkým kapesníkem (nedáváme napít, protože není prokrvený trávicí trakt a poranný by zvracel), uklidnní postiženého Ozna správné píznaky šoku: a) pomalá tepová frekvence b) ervený obliej c) bledé konetiny a obliej d) pomalé dýchání e) studený pot f) zrychlené povrchní dýchání g) rychlé mluvení h) poruchy vdomí, až bezvdomí i) velká žíze, sucho v ústech j) k) l) m) n) o) p) q) r) pocit velkého tepla ospalost, apatie, dezorientovanost úzkost, neklid zrychlený, špatn hmatný tep agresivita chu k jídlu nevolnost až zvracení pocit zimy pocit slabosti, závrat HLAVOU Z KOPCE c), e), f), h), i), k), l), m), p), q), r) stránka.: 11

8 Bezvdomí Bezvdomí je závažná porucha centrální nervové soustavy. Samo o sob neohrožuje život poranného. Mže být ale spojeno s komplikacemi, které už ohrožení života pinášejí. Jsou to zapadnutí koene jazyka a vdechnutí zvratk. Píznaky nereaguje na vnjší podnty uvolnní svalového naptí První pomoc oslov postiženého pokus se postiženého probudit, zates s ním, použij mírný bolestivý podnt volej o pomoc zaklo postiženému hlavu tlakem na elo a zdvižením brady záklon hlavy uvolní dýchací cesty pohledem, poslechem a pohmatem zjisti, že postižený dýchá pokud nedýchá, budeš resuscitovat oto o 2 stránky dále volej ZZS oto bezvdomého do zotavovací polohy na boku (pokud není podezení na poranní pátee nebo velké zlomeniny) kontroluj dýchání 1. poranného nejprve oslovíme polijeme studenou vodou 2. poté s ním zateseme 3. pokud je na biše, petoíme na záda na bok 4. bolestivý podnt ( štípnutí do ucha nebo hbetu ruky) 5. záklon pedklonní hlavy 6. kontrola možných zlomenin dechu 7. kontrola pípadných dalších poranní a jejich ošetení 8. zotavovací protišoková poloha 9. zajištní tepelné pohody 10. kontrola barvy v oblieji a na rukou dechu 11. RZP ZAKLOTE MI HLAVU, JINAK NEDÝCHÁM Z vyznaených slov vyber to správné do postupu ošetení bezvdomého Oslovíme, na záda, záklon, dechu, zotavovací, dechu stránka.: 13

9 Zotavovací poloha je urena pro bezvdomé, kteí dýchají udržuje prchodné dýchací cesty zabrauje vdechnutí žaludeního obsahu Zotavovací polohu neprovádíme pi podezení na poranní pátee, zlomeninách dlouhých kostí, poranní hrudníku i bicha. Provedení poklekni vedle postiženého natáhni bližší paži postiženého do nízkého upažení polož vzdálenjší ruku postiženého na jeho bližší tvá ohni vzdálenjší dolní konetinu v koleni do ostrého úhlu. tlakem za toto koleno smrem k sob peto postiženého na bok. zaklo hlavu postiženého slouží k uvolnní dýchacích cest nato hlavu postiženého tak, aby ústa smovala k zemi zabráníš tak vdechnutí zvratk kontroluj dýchání HLAVN DÝCHAT V následujících vtách se nám pomíchala slova. Sea je tak, aby vty dávaly smysl: LOVKU ZVRATK VDECHNUTÍ V BEZVDOMÍ HROZÍ ZÁKLON POLOHA UDRŽUJE HLAVY ZOTAVOVACÍ NA KRNÍ TEP ZJIŠUJEME TEPN PORANNÉ POLOHY UKLÁDÁME KTEÍ DÝCHAJÍ DO ZOTAVOVACÍ V BEZVDOMÍ LÉKASKOU ZAVOLAT ZAPOMENOUT POMOC NESMÍME SVALOVÉ BEZVDOMÍ UVOLNNÉ JE PÍZNAKEM NAPTÍ DÝCHACÍ HLAVY ZÁKLONEM CESTY UVOLNÍME LOVKU V BEZVDOMÍ HROZÍ VDECHNUTÍ ZVRATK ZOTAVOVACÍ POLOHA UDRŽUJE ZÁKLON HLAVY TEP ZJIŠUJEME NA KRNÍ TEPN PORANNÉ V BEZVDOMÍ, KTEÍ DÝCHAJÍ, UKLÁDÁME DO ZOTAVOVACÍ POLOHY NESMÍME ZAPOMENOUT ZAVOLAT LÉKASKOU POMOC UVOLNNÉ SVALOVÉ NAPTÍ JE PÍZNAKEM BEZVDOMÍ DÝCHACÍ CESTY UVOLNÍME ZÁKLONEM HLAVY stránka.: 15

10 Kardiopulmonální resuscitace dosplého Postižený dosplý nereaguje na oslovení a zatesení Žádej pípadné svdky o pomoc Uvolni dýchací cesty šetrným záklonem hlavy Postižený nedýchá nebo nedýchá normáln (má pouze lapavé vdechy) Pokud již nkdo nevolal, volej ZZS telefon 155 Stla 30x hrudník uprosted hrudní kosti do hloubky alespo 5 cm, rychlostí alespo 100 stlaení za minutu (tém 2 stlaení za sekundu) Vdechni 2x do postiženého, každý vdech bhem asi jedné sekundy Resuscitaci neperušuj, vytrvej až do píjezdu ZZS 30 STLAENÍ : 2 VDECHY Masáž srdce postižený leží na tvrdé podložce ruce zachránce jsou napnuté, tlak míí kolmo dol rychlost je 100 stlaení za minutu Umlé dýchání zaklo postiženému hlavu a zacpi nos obejmi svými ústy ústa postiženého a vdechni hrudník postiženého se zvedá používej pomcky, kterými se chráníš resuscitaní roušku nebo masku Kombinuj masáž srdce a umlé dýchání v pomru 30 stlaení : 2 vdechy a to až do píjezdu ZZS Pokud nejsi schopen do poranného vdechnout, pouze masíruj srdce rychlostí 100 stlaení za minutu. stránka.: 17

11 Kardiopulmonální resuscitace u dtí Dti od 1 roku do puberty Postižené dít nereaguje na oslovení a zatesení Žádej pípadné svdky o pomoc Uvolni dýchací cesty šetrným záklonem hlavy Postižený nedýchá nebo nedýchá normáln (má pouze lapavé vdechy) Prove 5 vdech do postiženého Stla 30x dolní tetinu hrudní kosti do 1/3 pedozadního prmru hrudníku Pokrauj 1 minutu v resuscitaci v pomru 30 stlaení : 2 vdechy Pokud již nkdo nevolal, volej ZZS telefon 155 Resuscitaci neperušuj, vytrvej až do píjezdu ZZS 5 x JSEM VDECHLA, TE 30 STLAENÍ, PAK 2 VDECHY, 30 STLAENÍ stránka.: 19

12 Resuscitace kojenc (dtí do 1 roku) stejné schéma jako u starších dtí vdechuj menší objem vzduchu (objem nafouknutých tváí) vdechy pes nos i ústa dítte masáž provádj dvma prsty v dolní ásti hrudní kosti frekvence je alespo 100 stlaení za minutu Rozdl následující úkony podle toho, zda se provádjí vždy nebo jen u dosplých nebo jen u dtí Vždy U dosplých U dtí 1. Resuscitaci zahajujeme, pokud poranný nedýchá, zjišováním tepu na krní tepn se nezdržujeme 2. Ped zahájením resuscitace voláme RZP 3. Nejprve 1 minutu resuscitujeme a poté voláme RZP 4. Resuscitaci zahajujeme 30 stlaeními hrudní kosti 5. Resuscitaci zahajujeme 5 vdechy 6. Vdechujeme do nosu i úst poranného 7. Stlaujeme dvma prsty v dolní tetin hrudní kosti 8. Stlaujeme hranou dlan uprosted hrudní kosti 9. V resuscitaci pokraujeme až do píjezdu RZP 10. Resuscitujeme pomrem 30 stlaení : 2 vdechy Vždy U dosplých U d Vždy U dosplých U d stránka.: 21

13 Odstranní pekážky z dýchacích cest Píiny: vdechnutí cizího tlesa zaskoení sousta i vdechnutí pedmtu u dtí Píznaky kašlání, sípavé i chroptivé zvuky postižený zrudne, až zmodrá, drží se za ohryzek První pomoc Vykašlání - pokud postižený kašle, podporuj ho v dalším dýchání Údery mezi lopatky - postav se za postiženého - postižený se pedkloní - siln ude dlaní mezi lopatky postiženého - úder opakuj 5x - u malých dtí tak, že dít leží na pedloktí zachránce, hlavou dol a obliejem k zemi, prsty xuj hlavu dítte - u vtších dtí mže postižený ležet na kolenou zachránce, hlava opt smuje k zemi MÁLO JSI, KÁMO, KAŠLAL, TE SE NEDIV Heimlichv manévr - postav se za postiženého, obejmi pažemi jeho nadbišek - postižený stojí peklonn - zatni pst a polož ji pod nejspodnjší ást hrudní kosti postiženého - na pst pilož druhou ruku a siln a prudce stla nadbišek postiženého smrem k sob a nahoru - opakuj maximáln 5x - neprovádj u malých dtí a thotných stránka.: 23

14 Zevní pneumotorax Stav, kdy pi porušení hrudní stny dojde k vniknutí vzduchu mezi hrudní stnu a plíce (poplicnici a pohrudnici). Za normálního stavu je mezi nimi podtlak, který umožuje dýchání. Pokud je porušen, dochází ke kolapsu plíce a tím pádem k výraznému zhoršení až pípadn znemožnní dýchání. Píiny rány, bodné, stelné, které pronikají do hrudníku Píznaky dušnost, zrychlené, namáhavé dýchání rána v hrudníku, mže být vidt zpnná krev mže být slyšet únik vzduchu z hrudníku cyanóza promodrávání okrajových ástí tla v dsledku nedostateného zásobení kyslíkem První pomoc okamžit uzavi otvor v hrudníku v nouzi i holou dlaní ulož poranného do polosedu pilož poloprodyšný obvaz pímo na ránu pilož krycí vrstvu (sterilní krytí), na ni tverec igelitu, který pipevníš ze 3 stran náplastí (spodní strana zstává volná) stránka.: 25

15 Astmatický záchvat Astmatický záchvat je prudké zhoršení dlouhodobého onemocnní astmatu. Vzniká v reakci na alergeny, strach, stres Píznaky Zrychlené povrchní dýchání s prodlouženým výdechem Sípání Kašlání JÁ ÍKALA HOTEL Možná i cyanóza A TY POÁD O ROZKVETLÝCH První pomoc TEŠNÍCH! Poloha v polosed Uvolnit odv, vyvtrat, zvlhení vzduchu Možno podat léky, které má postižený pro tento úel pedepsané VYBARVI POLÍKA OZNAENÁ TEKOU. OBJEVÍ SE TI OBRÁZEK. stránka.: 27

16 Drobné rány vypláchni ránu istou vodou vyisti ránu odstra veškeré neistoty (proudem vody, pípadn kartákem), steriln pekryj a zajisti náplastí nebo obinadlem, pokud je teba PÍSEK MUSÍ PRY, NEBUDEŠ PECE NOSIT ŠKOLNÍ HIŠT NA KOLENOU JEŠT V DCHODU Osmismrka P O R D K Í B I L O K R A R O H A Š L K R L D H R D L I K A U K V P N E O O K U K A K A Z K A Á O A O D M O C O O K B T S E P K L E U N N A Í P N L S P E A E Í D Š A Í T N A A Í Ý Ý N A M V K O Ž V E Š K V N K A R I T A K R C I E U K A Í D O H A O C O L A A F P K B K U R L R I R E P P A K Š E N R E B A V E T E T C K S Ý O R L O S U P E L I K Á N S BAŽANT BERNEŠKA BUDNÍEK ÍŽEK DROP DUDEK HRDLIKA KOLIBÍK KONDOR KROCAN KUKAKA LEMÍK ORLOSUP PAPOUŠEK PELIKÁN PNICE PLAMEÁK POTÁPKA PUŠTÍK RAROH RORÝS SKIVAN SLAVÍK STRAKAPOUD ŠPAEK TETEV VLHA VOLAVKA LUNOZOBEC AFRICKÝ stránka.: 29

17 Rány s cizím tlesem Cizí tleso z rány nevyndávej Obzvláš to platí pi poranní hrudníku a bicha Ránu steriln oblož Cizí tleso zajisti proti posunutí JAUVAJS CIZÍ TLESO FUNGUJE JAKO ŠPUNT A VYTAHOVANÝ STEP I NŽ EŽE PODRUHÉ Cizí slova Doplte správn cizí slova, která se vztahují k první pomoci a lidskému tlu. E _ T A _ je poranní hrudníku, pi kterém je porušen podtlak v pohrudniní štrbin. Mže být otevený i uzavený. S _ I C _ se esky nazývá kíšení nebo oživování. Provádíme ji pi zástav dechu u poranného. _ N T _ K _ je otrava tla njakou chemickou i biologickou látkou. _ Y _L _ M je stav, kdy má postižený nízkou hladinu krevního cukru. Nejastji se vyskytuje u lidí, kteí trpí cukrovkou. P N _ A je v podstat otrava kyslíkem. Dojde k ní, když lovk delší dobu zrychlen a zhluboka dýchá. F R _ C _ je podání elektrického výboje. Používáme ji v pípad srdení zástavy. _ U C _ se esky nazývá vykloubení. Pi úrazu opustí kloubní hlavice kloubní jamku a už se do ní nevrátí. _ S Y _ O _ ili syndrom ze zavalení. Dochází k nmu, když byla nkterá ást tla poranného delší dobu zavalena velmi tžkým pedmtem, napíklad kamením. _ Y _ Z _ takto oznaujeme promodrávání okrajových ástí tla (rty, nos, tváe, konce prst) pi nedostateném zásobení kyslíkem. _ R _ O C _ je odborné pojmenování ervených krvinek. _ Y _ R _ takto nazýváme srdení svalovinu. PNEUMOTORAX, RESUSCITACE, INTOXIKACE, HYPOGLYKÉMIE, HYPERVENTILACE, DEFIBRILACE, LUXACE, CRUSH SYNDROM, CYANÓZA, ERYTROCYTY, MYOKARD stránka.: 31

18 Amputace Amputace je také nazývána ztrátové poranní nejprve zastav krvácení (tlakovým obvazem nebo stisknutím pímo v rán) v pípad amputace celé konetiny lze zastavit krvácení piložením zaškrcovadla Pée o amputát POSBÍREJ I snaž se amputát zachránit, nkdy není pozd na jeho vrácení VYRAŽENÉ ZUBY, BUDOU SE HODIT platí to i pro vyražené zuby amputát steriln oblož, dej do igelitového sáku i s igelitovým sákem pono do nádoby s vodou a ledem vezmi s sebou k lékai VYBARVI POLÍKA S ÍSLY URENOU BARVOU. stránka.: 33

19 Vnitní krvácení Vnitní krvácení je velice nebezpené mže dojít k velké krevní ztrát a nemusíš si ho ani všimnout Píznaky - vnitní krvácení se tžko rozpoznává mžeme na nj usuzovat: z mechanismu úrazu jako dsledek vnitního onemocnní i chorobného procesu pokud postiženého uritá ást tla bolí První pomoc pivolej ZZS ulož postiženého do správné polohy pi krvácení do bicha leží poranný s podloženými pokrenými dolními konetinami, paty se nedotýkají podložky pi krvácení do hrudníku jej ukládáme do polosedu mže také docházet ke krvácení do svalu pedevším pi zlomeninách velkých kostí, jako je napíklad stehenní nebo holenní kost snaž se bránit rozvoji šoku (viz kapitola šok) PATY NECHÁM VE VZDUCHU, KDYŽ MÁM V BIŠE PORUCHU POLOSED, POLOSED, DÝCHÁ SE MI LÉPE HNED stránka.: 35

20 Krvácení z tlních otvor Krvácení z nosu Stiskni kídla nosu Pedklo porannému hlavu Dej studený obklad na elo a týl Krvácení vtšinou rychle pestává Pokud ne, vyhledej lékaskou pomoc TO POMÁHÁ Krvácení z ucha na ucho dej sterilní obvaz polohuj tak, aby krev mohla odtékat vždy vyhledej lékaské ošetení Krvácení z úst po vytržení i vyražení zubu stiskni mezi zuby sterilní tampon a pevn drž po 20 minutách nech odplavit slinami Krvácení z moových nebo pohlavních cest, i z koneníku pilož sterilní obvaz polohuj na záda s pokrenými podloženými dolními konetinami zajisti odborné vyšetení u lékae KUDY SE DOSTANE KOKA K MYŠI? stránka.: 37

21 Poranní kloub Podvrtnutí lehí poranní. Hlavice kloubu opustí kloubní jamku a pak se vrátí zpt na pvodní místo. Pitom se mohou poškodit vazy, nervy a cévy v okolí kloubu. Píznaky: bolestivost, omezená pohyblivost, otok, krevní výron Vykloubení tžší pípad. Hlavice kloubu opustí kloubní jamku a zstane mimo. Píznaky: nemožnost pohybu kloubem, velká bolestivost, otok První pomoc nikdy nenapravuj vykloubený kloub mžeš tím zrannému ješt více ublížit podvrtnuté kotníky vyžadují klid, rozchodit nepomže poranný kloub chla zmírní to bolest a zmenší otok znehybni v poloze, v jaké je pro znehybnní kotníku použij osmiku, porannou nohu mj ve zvýšené poloze vyhledej lékaské ošetení, bez rentgenu se tžko pozná, jak moc je kloub poškozený NENAHAZUJ VYKLOUBENÉ RAMENO, DRUHOU RUKU MÁ ZDRAVOU A TY PIJDEŠ O ZUBY poloha pro poranné v šoku kloub mezi stehnem a bércem umlé dýchání + masáž srdce lehké poranní povrchu kže po úrazu hlavy mže nastat obvaz na tepenné krvácení KOTNÍK stránka.: 39

22 Zlomeniny Zlomenina je porušení celistvosti kosti. Její rozpoznání bez rentgenu bývá nkdy obtížné. Píznaky zlomenin rozdlujeme na: Jisté známky zlomeniny úhlová deformace úlomek kosti u otevené zlomeniny nepirozená pohyblivost krepitace = kostní drásot úlomky kostí se pi pohybu tou o sebe Nejisté známky zlomeniny bolestivost otok, krevní výron ztráta funkce konetiny, výrazné snížení hybnosti DLAHY JEN TEHDY, POKUD ZÁCHRANKA NEPIJEDE První pomoc u zlomeniny: pokud si nejsi jist, jestli se jedná o zlomeninu, chovej se tak, jako by to zlomenina byla znehybni kloub nad a pod zlomeninou správné znehybnní zmenší bolest dlahování si rozmysli podle doby dojezdu ZZS vtšinou není nutné otevená zlomenina sterilní krytí a mkké obložení (mstek), dbej na sterilitu, infekce by velice komplikovala hojení u zlomenin velkých kostí mže dojít k vnitnímu krvácení do svalu a tím pádem k rozvoji šoku Zlomeniny lebeních kostí, baze lební, elistí, obliejových a nosních kostí Není nutné znehybovat Ošeti pidružená poranní Zlomenina baze lební poranný je vtšinou v bezvdomí, z nosu, ucha i úst vytéká krev s mozkomíšním mokem. Zajisti životní funkce (aby dýchal) a polohuj tak, aby krev mohla odtékat. Zlomenina elisti mkké obložení Zlomeniny žeber a hrudní kosti Nexuj Poranného ulož do polosedu Bolest zmírníš chlazením KUP stránka.: 41

23 Zlomeniny na horní konetin Pi rychlém dojezdu ZZS není nutné zlomeniny dlahovat, staí zlomeninu podepít zdravou rukou Klíní kost + lopatka znehybuj šátkovým závsem tak, aby šátek netlail na zlomenou kost horní konetina je v lokti ohnutá do ostrého úhlu Pažní kost znehybni velkým šátkovým závsem prvním šátkem xuješ loket, polož do nj pedloktí a zavaž jej porannému kolem krku druhý šátek xuje rameno pomocí nj pitáhneš celou horní konetinu k trupu poranného v rameni i lokti je konetina ohnutá do pravého úhlu kosti pedloktí šátkový závs z jednoho šátku, jako dlahu použij teba srolované noviny hodn asto si poranný drží zlomené pedloktí sám a není poteba ani šátek zápstí, záprstí, prsty vtšinou staí jen chladit prsty mžeš xovat elastickým obinadlem nebo pilepením ke zdravému prstu pomocí náplasti stránka.: 43

24 Zlomeniny na dolní konetin Zlomenina pánve vtšinou ohrožuje zranného rozvojem šoku pi zlomenin pánve mže dojít ke ztrát až 3 litr krve pivolej ZZS a s poranným nehýbej Zlomenina stehenní kosti také ohrožení velkou krevní ztrátou a rozvojem šoku s poranným nehýbej a volej ZZS v extrémních podmínkách lze použít dlahu, která sahá od podpaží až na zem pomocí šátk pevn pivaž dlahu k tlu snaž se nevázat pes zlomené místo vypodlož mezi nohama v míst kloub mkkým materiálem Zlomenina bérce jde o kost holenní a lýtkovou dlahování použij jen v extrémních pípadech znehybni kotník pomocí osmiky a dlahu pipevni od plky stehna až na zem Zlomenina kotníku, nártu, zánártních a záprstních kstek vtšinou postaí chladit a konetinou nepohybovat kotník mžeš znehybnit elastickým obinadlem A ZLOMENÉ STEHNO V TROPICKÉM PRALESE M NEZASKOÍ stránka.: 45

25 Popáleniny Popáleniny zpsobuje suché horko s hoícím pedmtem, pi psobení vlhkého horka (pára, horká tekutina) vznikají opaeniny. Popálení mže vzniknout sáláním pi penosu tepelné energie vzduchem a zpsobuje ho i elektrický proud. Píznaky I. stupe zarudnutí kže, silná bolestivost, dobré hojení II. stupe tvorba puchý, vyplnných irou tekutinou, dle rozsahu poranní se rozvíjí šokový stav, silná bolestivost, delší hojení, nemusí zstat jizva III. stupe záleží, ím je poranný zasažen (elektrický proud, žhavý pedmt), kže je bledá, vosková až erná zuhelnatlá, malá, pípadn žádná bolestivost, dlouhodobé hojení, zstávají jizvy Pi rozsahu poškození u dosplých 10% až 15% povrchu tla a u dtí 5% až 10% povrchu tla je pravdpodobný rozvoj šoku a poranní vždy vyžaduje co nejrychlejší odborné ošetení a nemocniní lébu. Plochu lze orientan odhadnout podle velikosti dlan postiženého, která tvoí pibližn 1% povrchu jeho tla. První pomoc zabra dalšímu psobení tepla na postiženého - pry z dosahu horkého pedmtu, vynes jej z hoícího prostedí, svlékni horký a mokrý odv, sundej prstýnky, hodinky a šperky z popálených ploch a jejich okolí co nejrychleji zani popálená místa chladit, snižuješ tím celkový stupe poškození tkán, výrazn zmenšuješ bolest, psobí protišokov. Menší rozsah poškozených ploch ochlazuj tekoucí studenou vodou, na vtší rozsah poškození povrchu tla použij vlažnou vodu, nikdy postiženého neochlazuj celého studenou vodou, mžeš zpsobit druhotné podchlazení, zvlášt u malých dtí. II. a III. stupe popálení steriln pekryj puchýe nikdy nepropichuj piškvaený odv nikdy nestrhávej, pi popálení úst a hrdla podávej po locích studenou tekutinu, pípadn dej vycucat kostku ledu u rozsáhlých popálenin zani provádt protišoková opatení a vas volej ZZS TSSSS stránka.: 47

26 Pehátí Pehátí vzniká psobením vysoké okolní teploty na postiženého. Úžeh - psobením pímých sluneních paprsk na nechránnou pokožku tla, pedevším hlavy Úpal - pi vysoké teplot spojené s vysokou vzdušnou vlhkostí nemá tlo možnost bránit se zvyšování teploty odpaováním potu z pokožky Píznaky vysoká tlesná teplota kže je na pohmat horká, zervenalá dýchání rychlé a povrchní zrychlená tepová frekvence bolest hlavy nevolnost, zvracení pi vysokých horekách nastávají poruchy vdomí a blouznní První pomoc zamez dalšímu psobení vysoké teploty na organismus ochlazuj studené obklady (pedevším elo, konetiny) doplnní potebných tekutin postupn podávej vlažné i studené nápoje, minerálky (je teba doplnit nejen voda, ale i minerály/ soli) zarudlou kži od sluneních paprsk ošeti vhodným mlékem i krémem po opalování objeví-li se poruchy vdomí, nikdy nic nepodávej ústy, kontroluj životní funkce a volej ZZS UF Pia ošetení se týká poranného s pehám, který je pi vdomí Správn Špatn 1. rychle ochladit skok do studené vody 2. dát napít vlažné nápoje 3. dát napít vodu s ledem 4. zstat v horkém prostedí 5. pomalu ochlazovat, pedevším hlavu 6. svléknout pebytené vrstvy odvu 7. zmit tlesnou teplotu 8. doporuit porannému rychlou chzi nebo bh Správn 2, 5, 6, 7 Špatn 1, 3, 4, 8 stránka.: 49

27 Omrzliny Píinou vzniku omrzlin je vystavení nechránné ásti tla chladnému zevnímu prostedí. Omrzliny vznikají nejastji na okrajových ástech tla prsty na rukou i na nohou, nos, uši, brada. Píznaky I. stupe - bledá, naalovlá místa na kži pi oteplování zervenají a paliv bolí II. stupe - kže je bílá až žlutá, mohou se tvoit puchýe, omrzlá tká mén bolí III. stupe - tuhá, vosková a nebolestivá ložiska, dochází k hlubokému poškození tkán První pomoc pokus se zahát postižené místo (živoišné teplo - vložení prst do podpaží, tísel) nikdy omrzliny neohívej pímo (pímé rychlé teplo, tení) rychle doprav prochladlého postiženého do tepla a zahej ho i celkov podej teplé nápoje, vyhátá pikrývka, místn pikládej teplé obklady, pono postižená místa do teplé lázn (teplota vody musí být C) na minut, nesmí psobit bolest. omrzliny II. a III. stupn vyžadují sterilní krytí, znehybnní poškozené ásti tla a odborné ošetení. BRRRR Podchlazení O podchlazení mluvíme, klesne-li tlesná teplota pod 35 C, hraniní tlesná teplota pro pežití je 28 C. erven napsaná slova se pomíchala. Vra je na správné místo. Píinou podchlazení bývá déletrvající pobyt v mrazivém nebo chladném vlhkém a vyháté prostedí. Podchlazení podpoí: nedostatené koupel, tlesné vtrném, nedostatený kalorický píjem, nemoc, úraz, vliv alkoholu. Podchlazeného poznáme podle studené bledé kže, je unavený, vyerpání nebo apatický (netený). Postupn dochází ke zahátí životních funkcí (pomalý tep, povrchní pomalé dýchání) až poruchám energie. Správné poskytnutí první pomoci spoívá pedevším v zpomalování postiženého, oblékneme mu další vrstvu odvu, pomalu masírujeme konetiny, mžeme také podat rychlý zdroj závtí - cukr, okoládu, nikdy ale nepodáváme alkohol. Podchlazeného je poteba rychle odsunout do obleení a do vyháté místnosti. Tam potom mžeme šetrn zvyšovat tlesnou teplotu, zabalíme do ospalý pikrývky, dáme pít teplé oslazené nápoje, teplé obklady nebo celkovou vdomí. Vtrném, obleení, vyerpání, ospalý, zpomalování, vdomí, zahátí, energie, závtí, vyháté, koupel stránka.: 51

28 Setkání se zvíaty Uštknutí ránu desinkuj, nech voln krvácet konetinu je možné stáhnout elastickým obinadlem omez pohyb postiženého a doprav jej k odbornému ošetení zapome na: vypalování rány, odsátí jedu nebo na zaškrcení Pokousání psem steriln zakryj ránu, zastav krvácení zjisti majitele psa, okování nechytej agresivní zvíe VYNDEJ KLÍŠT CO NEJDÍVE, NEEKEJ, AŽ T NAKAZÍ Štípnutí hmyzem vtšinou staí postižené místo chladit použij mast po bodnutí hmyzem nebo Fenistil gel v pípad alergie podej píslušné léky, které má postižený pedepsané (Epipen) Klíšt zakápni klíšt dezinfekcí s jódem chy ho do pinzety a vytrhni místo ješt jednou dezinkuj sleduj místo po odstranní asi dva týdny Sestav správné dvojice (pojmy se týkají první pomoci nebo lidského tla) 1. HEIMLICH A APARÁT 2. LANGERHANS B BUKY 3. GOLGI C DLAHA 4. VAROLIUS D MANÉVR 5. PURKYN E OBINADLO 6. EUSTACH F NEMOC 7. FOWLER G TRUBICE 8. ALZHEIMER H OSTRVKY 9. PAVLOV I POLOHA 10. KRAMER J REFLEX 11. ACHILLES K MOST 12. ESMARCH L ŠLACHA d), 2. h), 3. a), 4. k), 5. b), 6. g), 7. i), 8. f), 9. j), 10. c), 11. l), 12. e) stránka.: 52

29 Mdloba Mdloba je krátkodobá ztráta vdomí zpsobená nedostateným okysliením mozku. Ke mdlobám jsou mnohem náchylnjší lidé, kteí trpí nízkým krevním tlakem. Mdloby mže také podpoit dlouhodobé stání ve špatn vtraném prostoru (pokud jsou lidé namakáni v autobuse apod.), reakce na bolest nebo na psychický podnt (špatná zpráva, strach, stres), snížený píjem tekutin i potravy, i rychlé vztyení se ze sedu nebo lehu. Mdlob mohou pedcházet píznaky jako je tma ped oima nebo huení v uších. Postižený je bledý, asto studen zpocený. Následuje typický pád, který je provázen ztrátou vdomí. Po krátké dob, kdy je postižený ve vodorovné poloze, se vtšinou stav sám upraví a vdomí se obnovuje. První pomoc už pi prvních píznacích doporu postiženému polohu v leže nebo alespo vsed s hlavou mezi koleny pi ztrát vdomí zdvihni dolní konetiny postiženého rychle se probouzí, pomalu pokládej nohy dej postiženému napít zjisti, zda se pi pádu nezranil vstávejte pomalu, pokud prudce vstane, nejspíš omdlí znovu pokud se vdomí neobnoví, zajisti životní funkce a volej ZZS PROBER SE, PROKRVUJU TI MOZEK!!! stránka.: 53

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci První pomoc krok za krokem Základní pravidla poskytování první pomoci OBSAH Úvod 3 1. Základní pravidla Jak poskytnout první pomoc? 4 Co nesmí v lékárničce chybět? 4 Jak přivolat záchranku? 5 2. Úrazy

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce PRVNÍ POMOC Náhlé poškození zdraví je neočekávaný stav, který může vzniknout kdykoli a kdekoli. Méně závažnější příhody (oděrky, malé řezné rány, nevolnost apod.) nevyžadují ve většině případů pomoc druhých

Více

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Legislativa Zásady poskytování první pomoci Krvácení a druhy ran Poranění hlavy Poranění krku a zad (poranění páteře) Poranění končetin a pánve

Více

Základy první pomoci. Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková

Základy první pomoci. Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková Základy první pomoci Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková Michaela Miklíková, 2012 Mládež Českého červeného kříže, 2012 Obsah 1. Úvod do první pomoci 1.1. Důležitá pravidla...

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

PRVNÍ POMOC. pro piloty padákových kluzáků a motorových padákových kluzáků. MUDr. Ondřej Franěk

PRVNÍ POMOC. pro piloty padákových kluzáků a motorových padákových kluzáků. MUDr. Ondřej Franěk PRVNÍ POMOC pro piloty padákových kluzáků a motorových padákových kluzáků MUDr. Ondřej Franěk Základní část (povinná) Význam první pomoci, prevence Jedno záchranářské rčení s trochou nadsázky říká, že

Více

První pomoc vždy po ruce

První pomoc vždy po ruce vždy po ruce Praktický rádce pro případ drobných úrazů Obsah vždy po ruce 1) Zdravotnická záchranná služba 2) sledování životních funkcí a úkony zachraňující život v praktickém obalu 3) Rány a krvácení

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Znalosti členů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v oblasti zdravotnické první pomoci, vyprošťování a manipulace se

Více

Zajímavosti Pomůcky zdravotnické záchranné služby... 13 Z kohoutku nebo balená?... 34

Zajímavosti Pomůcky zdravotnické záchranné služby... 13 Z kohoutku nebo balená?... 34 MAGAZÍN mladého zdravotníka první pomoc zábava kvízy fotoseriály zajímavosti angličtina rozhovor OBSAH První pomoc Poranění pohybového aparátu... 4 Tábor plný úrazů................. 7 Transport poraněných

Více

Neodkladná resuscitace... Zástava dýchání... Zástava krevního oběhu... Krvácení... Šok... Poruchy vědomí... Kolaps...

Neodkladná resuscitace... Zástava dýchání... Zástava krevního oběhu... Krvácení... Šok... Poruchy vědomí... Kolaps... OBSAH: Neodkladná resuscitace................................................. 2 Zástava dýchání................................................... 2 Zástava krevního oběhu............................................

Více

První pomoc obecné informace

První pomoc obecné informace První pomoc obecné informace 1. Nejú inn jší prevence poran ní hlavy p i cyklistice je a. pomalá jízda b. cyklistická p ilba c. jízda pouze v terénu 2. Povinnost poskytnout první pomoc je dána v eské republice

Více

zásady předlékařské první pomoci

zásady předlékařské první pomoci zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Vypracoval: Petr Bartoň Obsah 1 Obecná část...2 1.1 Obecné zásady první pomoci...2 1.2 Základní životní funkce...3 1.3 Složky integrovaného záchranného systému,

Více

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158.

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158. PRVNÍ POMOC PRO TÁBORNÍKY První pomoc musí být vždy rychlá a účinná. Je vždy potřeba vědět co a proč děláme!! Právo na první pomoc má každý a každý má také povinnost ji znát a poskytnout- její odepření

Více

Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav. Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice

Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav. Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice PODĚKOVÁNÍ Děkuji paní Marii Stejskalové za odborné vedení mé absolventské

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015 Fakultní nemocnice

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více