Český jazyk. Čerti na _eštědu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk. Čerti na _eštědu"

Transkript

1 Český jazyk 1. Diktát (doplň vhodná písmena podle diktátu) Čerti na _eštědu Pře_ dávným_ čas_ žil_ na _eštědu tři _erti. Prostor_á hluboká jesk_ně v křemencov_ch skalách b_la jejich domovem. Často za noci sestupoval_ do údol_ a navštěvoval_ jeho ob_vatele. Zejména _ obl_bou v_hledávali samoty mysl_ven na kraji les_, ml_ny při potocích, kde b_vali prav_delnými hosty. Nepřicházel_ mez_ l_d ve své pekelné podob_, s rů_ky na smolné kučeravé hlav_ a _ koňským kop_tem na levé noze, ale přestrojeni za potulné ml_nářské krajánky, za lesní facíry nebo i za čeledíny hledající slu_bu. Kdy_ m_síc nesv_til a noční tma _houstla temným_ mraky, strašíval_ údol_ zlom_slnými _třeštěnými kousky. Ďábl_m se radostí bl kal_ oči. _pouštěli hr_zu, a proto l_dé z_stávali v chalupách u kamen nebo zalezl_ pod peřinami a říkával_ si: Čerti se rojí! B_l pořádný přímrazek, kdy_ studeným po_večerem od Křižan jel na statném oři osam_lý jezdec. Práv_ tomuto ciz_nci se podařilo ještě ké _erty přech_tračit. Jen kame_á Čertova ze_ mez eštědem a _ezdězem je památkou na p_šné pekelníky. TEXT I 2. Rozbor textu 1. Z knihy Žlutý Robert 2. Ferda Štístko a Vendelín Kolísko byli staří kamarádi a chovali k sobě vzájemné sympatie, zvláště od té doby, co spolu jednou prchali z vězení. 3. To bylo asi tak před deseti lety, kdy Vendelín a Ferda společně obývali jednu neútulnou komůrku na Pankráci. 4. Komůrka měla dvojité zamřížované okno. 5. Moc radostí v ní neužili, nejspíš proto, že jim u soudu vystavili dekret na tři a pět let. 6. Vendelín byl ale podnikavý zloděj textilií, v jednom kuse hýřící zajímavými nápady. 7. Jeden z těch nápadů nadchl i Ferdu Štístka. 8. Proč, pravil jednoho pochmurného večera Vendelín, tu máme tvrdnout, když na svobodě je tak hezky? 1. Vyber tvrzení, které nevyplývá z textu: a) Vendelín dostal zajímavý nápad. b) Kamarádi V. a F. se znali z pankráckého vězení. c) Kolísko a Vendelín byli staří kamarádi a byli si vzájemně sympatičtí. d) Vendelín tvrdil, že na svobodě je hezky. 1

2 2. O textu můžeme říci, že: a) směřuje k detektivní zápletce b) je to ukázka z detektivky pro dospělé čtenáře c) jde o ukázku ze soudního spisu d) jde o pohádkový text 3. Odhadni podle poslední věty, jak asi bude ukázka z knihy Žlutý Robert pokračovat? a) Žlutý Robert si v hospodě objedná třikrát kofolu. b) Na letišti se inspektor Brouk vrhne do informační kanceláře. c) Vendelín sdělí Štístkovi plán útěku. d) Ferda potká v hospodě Žlutého Roberta. 4. Který z nabízených větných celků je větou jednoduchou? a) 2. větný celek b) 7. větný celek c) 5. větný celek d) 3. větný celek 5. Ve kterém z nabízených větných celků je přímá řeč? a) v 1. větném celku b) v 6. větném celku c) v 8. větném celku d) ve 2. větném celku 6. Jaký druh vět převažuje v celém textu? a) tázací b) ukazovací c) oznamovací d) rozkazovací 7. Z nabízených skladebních dvojic 4. větného celku vyber základní skladební dvojici: a) zamřížované okno b) měla okno c) dvojité zamřížované d) komůrka měla 2

3 8. Ve kterém z nabízených větných celků není číslovka? a) v 1. větném celku b) ve 3. větném celku c) v 5. větném celku d) ve 2. větném celku 9. Které z nabízených slov není zájmeno? a) sobě b) těch c) když d) co 10. Které z nabízených slov je sloveso v infinitivu? a) dekret b) tvrdnout c) nadchl d) nejspíš 11. Z textu vypiš jedno libovolné vlastní jméno: 12. Podstatné jméno (na) svobodě je v pádě: a) 6. b) 3. c) 1. d) Mezi přídavná jména nepatří slovo: a) vzájemné b) neútulnou c) hýřící d) radostí 14. Najdi informaci, která neplatí o výrazu sympatie: a) je to cizí slovo b) je to podstatné jméno ve 2. pádě c) znamená náklonnost d) skloňuje se podle vzoru moře 3

4 15. Které z nabízených slov je v 7. pádě? a) z knihy b) k sobě c) před lety d) v ní 16. Najdi informaci, která platí o výrazu neútulnou: a) skládá se ze 3 slabik b) má 2 předpony c) kořen slova je tulnd) mezi slova příbuzná patří útočiště 17. Vysvětli, jak rozumíš spojení staří kamarádi: 18. Slovo dekret v pátém větném celku nejlépe vystihuje vyjádření: a) kus papíru s razítkem b) listina s výnosem soudu c) vysvědčení z páté třídy d) doklad o přechodném bydlišti TEXT II Osel poslouchal zpěv cikád; líbezný zvuk mu působil velké potěšení, obdivoval jeho sladkost a ptal se jich: Čím se živíte, že máte tak krásný hlas? Když mu pověděly, že rosou, osel nechtěl pozřít nic jiného než rosu a pošel hladem. Tak lidé toužící po něčem, co je proti jejich přirozenosti, nejenže nedosáhnou na to, za čím se ženou, ale jsou navíc velmi nešťastní. 19. Text bychom mohli označit jako: a) báseň b) baladu c) báchorku d) bajku 20. Napiš, čím se živil osel? 4

5 21. Vyber nejvýstižnější nadpis k uvedenému textu: a) Chamtivý osel b) Chytrý osel c) Osel a cikády d) Únavný zpěv 22. Která informace o druhém textu není pravdivá: a) text můžeme označit jako prozaický b) text se skládá ze dvou slok c) z textu plyne ponaučení d) text má jednoduchý děj 23. Cikády jsou: a) papoušci b) víly c) hmyz d) druh slavíků 5

6 Matematika 1. 1.Vlak ujede za 1 hodinu 42 km. Kolik metrů ujede za 1 minutu, jede-li stále stejnou rychlostí? 2. Harry, Ron a Hermiona si rozdělí 33 srpců tak, že Harry má o jeden srpec více než Hermiona a Ron o jeden srpec méně než Hermiona. Kolik srpců má Hermiona. 3. Sečti 5 čísel. První z nich je 11 a každé další je dvakrát větší. Urči výsledek sčítání. 4. Maminka nakoupila několik kilogramů pomerančů, platila 500,- Kč bankovkou a pokladní jí vrátila 320 Kč. Kolik kg pomerančů koupila, je-li cena za 1 kg 30 Kč? 5. Vypočítej : 3m 25cm 230cm = m cm 1h 45min + 35min = h min 2km 350m + 3km 850m = km m 6. Maminka upekla 20 buchet. Pětinu snědl Petr, polovinu ze zbytku Tomáš. Kolik buchet mamince zbylo? 7. Vypočtěte : : 6 20 = 35 : ( 2 + 5) + 3 = ( 29 2) : ( 12 9) = 8. Chodba je 12 metrů dlouhá a 3,6 m široká. Má se vydláždit obdélníkovými dlaždicemi o rozměrech 15 cm a 30 cm. Kolik je třeba dlaždic na vydláždění chodby? 6

7 Test studijních předpokladů V následujících úlohách vyber k danému slovu jedno další slovo s opačným významem. 1. TICHO a) hluk b) klid c) šepot d) hovor 2. BLÍZKÝ a) milý b) vzdálený c) sousední d) dlouhý V každé následujících úloh vyber dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání. (Záleží i na pořadí slov.) a) leden-únor 3. JARO-LÉTO b) měsíc-leden c) květina-narcis d) tužka-papír 4. SOCHAŘ-HLÍNA a) malíř-barva b) učitel-žák c) slunce-měsíc d) skladatel-píseň 7

8 V následujících úlohách vyberte slovo či dvojici slov, která se nejlépe hodí na vynechaná místa v textu. 5. Jakou rychlostí probíhá evoluce? Tak mohla otázka, která v hlavách australských vědců. a) znít-vrtala b) stát-působila c) číhat-kolovala d) znít-číhala 6. Mobilní telefon se stal součástí života prakticky každého z nás. Jsme s ním v jakoukoliv denní dobu a také na jakémkoliv místě. a) spojení b) odkázaní c) ovlivnění d) dostižitelní Text k úlohám Tádž Mahal nechal postavit indický císař Mogul Šáhdžahán své manželce Mumtáz, která zemřela 17. června 1631 při porodu čtrnáctého dítěte. Mauzoleum, jehož barva se mění podle postavení slunce, bylo v roce 1983 zařazeno na seznam kulturních památek UNESCO. V roce 2007 ho zvolili hlasující v internetové anketě za jeden z novodobých divů světa. Tádž Mahal - obraz ráje na zemi, je působivý nejen svou symetrií, ale i svou jednoduchostí a zářivou bílou barvou. Jednoduché a abstraktní ozdoby jsou v souladu s Koránem. Malá zdobnost snad umocňuje působnost paláce. Bílý mramor je intarzovaný 20 druhy vzácných drahokamů a polodrahokamů. Stavba trvala 20 let, podílelo se na ní lidí. (http://www.novinky.cz) 7. Kdo byla podle textu Mumtáz? a) čtrnácté dítě indického císaře b) jiný název stavby Tádž Mahal c) indická císařovna, pro niž byla stavba postavena d) manželka indického císaře, která žila v 15. století 8. Které z následujících tvrzení odporuje informacím z textu? a) Tádž Mahal nechal postavit indický císař pro svoji manželku. b) Tádž Mahal je zařazen na seznamu kulturních památek UNESCO. c) Velkolepá zdobnost umocňuje působivost paláce. d) Na stavbě Tádž Mahalu pracovalo dvacet tisíc lidí dvě desítky let. 8

9 9. Jakým způsobem se podle textu stal Tádž Mahal jedním z novodobých divů světa? a) Rozhodli o tom představitelé OSN. b) Rozhodli o tom odborníci z organizace UNESCO. c) Zvolili ho lidé v anketě v časopise UNESCO. d) Zvolili ho lidé v internetové anketě. Výchozí text k úlohám Jana má ve středečním rozvrhu 4 vyučovací hodiny: češtinu, matematiku, přírodopis a hudební výchovu. Každý předmět vyučuje jiný učitel: Poláček, Rybková, Samková, Tomek. Víme, že: Samková učí hned první hodinu, ale ne češtinu. Rybková učí svůj předmět až po Poláčkovi i po Tomkovi. Hudební výchova není ani první, ani poslední hodinu. Přírodopis je v rozvrhu později než čeština i než matematika. 10. Které z následujících tvrzení je v souladu s uvedenými podmínkami? a) Poláček vyučuje přírodopis. b) Druhou hodinu učí Rybková. c) První hodinu je matematika. d) Hudební výchova je po přírodopisu. 11. Kolikátou hodinu může být v rozvrhu přírodopis? a) jen druhou nebo čtvrtou b) jen druhou nebo třetí c) jen třetí d) jen čtvrtou 12. Které předměty může vyučovat Samková? a) jen hudební výchovu b) jen matematiku c) jen přírodopis nebo matematiku d) jen hudební výchovu nebo češtinu 9

10 13. Každý ze čtyř kamarádů je jinak starý. Petr je starší než Jana a Honza. Lukáš je mladší než Jana. Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? a) Honza je mladší než Petr. b) Jana je starší než Honza. c) Lukáš není nejmladší. d) Petr není nejstarší. Výchozí text k úlohám Následující graf ukazuje, jak žáci 5.A prospěli ve školním roce 2010/2011 v českém jazyce chlapci dívky Kolik žáků je v 5.A? a) 32 b) 30 c) 28 d) Z grafu nelze danou informaci zjistit. 15. Které z následujících tvrzení neodpovídá grafickému znázornění? a) Dvojku z češtiny mělo o 9 dětí víc, než mělo jedničku. b) Jedničku a trojku z češtiny měl stejný počet dětí. c) Prospěch dívek v češtině byl lepší než prospěch chlapců. d) 5 dívek prospělo ve druhém pololetí školního roku 2010/2011 s vyznamenáním. 10

11 16. O kolik je v 5.A víc dívek než chlapců? a) o 4 b) o 6 c) o 2 d) o Na matematickém letním táboře žáci nepočítali s konkrétními ciframi, ale čísla zašifrovali do písmen následovně: 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=F, 7=G, 8=H, 9=J, 0=N. To znamená, že místo výpočtu 10+12=22 počítali AN+AB=BB. Čemu se potom rovná výraz: AD (FE FN) a) JH b) GN c) E d) ADEN 18. Dalším číslem v řadě 0, 5, 10, _ je a) 11 b) 13 c) 15 d) Dvě ponožky visí vedle sebe na prádelní šňůře a schnou 30 min. Kolik minut by schly 4 vedle sebe visící ponožky? a) 15 b) 30 c) 60 d) 2 hodiny 11

12 20. Máme řadu symbolů. Který z těchto symbolů do této řady nepatří? BDEF a) B b) D c) E d) F 12

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Test studijních předpokladů osmileté studium. V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání.

Test studijních předpokladů osmileté studium. V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. Test studijních předpokladů osmileté studium V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. 1. TLUMENĚ (A) nahlášeně (C) otevřeně (E) slabě 2. ROZVÁŽNOST

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006. Vážení učitelé, milí žáci, Obsah: Pokyny pro školu. Pokyny pro žáky TEXTOVÁ ČÁST

ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006. Vážení učitelé, milí žáci, Obsah: Pokyny pro školu. Pokyny pro žáky TEXTOVÁ ČÁST ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006 Vážení učitelé, milí žáci, držíte v rukou soubor srovnávacích testů pro 9. ročník základních škol a a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tyto testy pro

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NÁCVIK JEVŮ PRAVOPISU SYNTAKTICKÉHO DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina Světlíková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinovaná forma

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 43 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 100 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Ve kterém souvětí je interpunkce

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 11. 11. 2008 * ročník VI * školní rok 2008/2009 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010 Školní krounský občasník 2 červen/2010 Zprávy z ředitelny Ve středu 1. září 2010 zahájilo školní rok celkem 176 žáků. Opožděně, ale přece bych je chtěl (stejně jako všechny zaměstnance) přivítat ve škole.

Více

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 ETICKA VYCHOVA Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 Etická výchova, Učebnice pro 4. 5. ročník základních škol Autorky: PaedDr. Bc. Květa Trčková, Mgr. Romana Zemanová Odborní editoři: PhDr. Pavel

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 5. ročníky (školní rok 2014/15, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 5. ročníky (školní rok 2014/15, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 5. ročníky (školní rok 2014/15, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Večerníčky. Rumcajs Vochomůrka. Manka Hurvínek Ája Křemílek

Večerníčky. Rumcajs Vochomůrka. Manka Hurvínek Ája Křemílek VY_12_INOVACE_ČJ.3.B.01 ČESKÝ JAZYK 3. ročník Večerníčky pohádkové postavy Mgr. Marie Mašínová Maxipes Fík Štaflík Jeníček Spejbl Rumcajs Vochomůrka http://www.predskolaci.cz/?p=11927 Manka Hurvínek Ája

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 7. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2010/11 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2011

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2013/14 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. RNDr. David Souček Kalibro Projekt, s.r.o. Praha, duben 2014 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1.

Více

Vzorové otázky k přijímací zkoušce

Vzorové otázky k přijímací zkoušce Vzorové otázky k přijímací zkoušce Přijímací zkouška je konána formou testu obecných studijních předpokladů k nástavbovému studiu, který testuje základní dovednosti a schopnosti. Nejedná se o test znalostí,

Více