13 PRAVOPIS.rnkční n eb o li č le n íc í zn a m é n k a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13 PRAVOPIS.rnkční n eb o li č le n íc í zn a m é n k a"

Transkript

1 OBSAH PRAVOPIS.rnkční n eb o li č le n íc í zn a m é n k a 13 ' nte rp p ed a se přece čárka nedělá P e s, k te rý štěká, nekouše r 13 P e s, k te rý štěká, m ůže ko u sn o u t V 14 ja k in te rp u n k č n í zn am énko z n e k lid n ilo a rm á d n íh o generála 14 P a tá lie s u v o z o v k a m i 15 O z n a č o v á n í hlásek p ís m e n y 16 P o z o r na ně! 16 P se u d opře dpony 17 P ísm ena -i a -y v koncovkách p o d s ta tn ý c h jm e n 17 Skica 17 Střechýl 18 Písmena -i a -y v koncovkách p říd a v n ý c h jm e n a s lo ves 19 Myslivcovi psi ště kali na dědečkovy h o lu b y 19 Úřady byli schopni to z a říd it I 20 Úřady byli schopni to z a říd it II 20 V eršované m lu v n ic e 21 M luvnice ve verších I (P olehradského m lu vnice 1849) 21 M luvnice ve verších II 21 Skupiny souhlásek 22 Ráno, raníčko panna vstala 22 Rozinka aneb ani Pravidla českého pravopisu nejsou věčná 23 Předložky a p ře d p o n y s a z 23 Strašidýlko (s, z v m in u lo sti) 23 Sníh Vsetín sužuje i zu žuje 24 D élka s am o h lá sek v d o m ácíc h s lo vech 24 Výjim ečný - výjim ka 24 Chrast nebo Chrást? 25 Psaní slov p ře ja tý c h 26 Asyl, nebo azyl? 26 F ootball 26 Trápení s revm atizm em. N ebo ta k é s reum atism em? 27 inve ntura 27

2 Psaní v e lk ý c h p ís m e n N ení M is tr ja k o m istr Ještě je d n o u o m istrech Vaše bydliště? Silvestr SPISOVNÁ (ORTOEPICKÁ) VÝSLOVNOST S lo v a d o m á c í T ro jú h e ln ík S lo v a p ře ja tá O becná jm é n a D isident M oto cykl A e ro lin ie a a e ro b ik Kdo p ře d p o víd á počasí? V la s tn í jm é n a M ale d ivy C izo ja zyčné le x ik á ln í c itá ty M usica viva I M usica viva II Urbi e t o rbi C h yb y n e p ro je v u jíc í se v p s a n é m te x tu (rá z, in to n a c e ) SLOVNÍ ZÁSOBA V ý z n a m s lo va - lo g ic k ý i n e lo g ic k ý N aroze n in y P ra v id la č eského p ra v o p is u n estačí Potíže s češtinou N epříjem ná zám ěna N e v h o d n á s lo v a d o m á c í P o d s ta tn á jm é n a D ůsledek a následek U tká n í o m istra S kloňované zbraně Slovesa P odstoupil velké dílo Z p ů so b it d o p ra vní pře stupek Ř editelství vyd a lo jasný úkol O rchestr u trž il vítězství

3 Z a p říčinit se o něco 42 Z e p ta t se na d o ta z y 43 O dsouzeni je n na vla stn í síly 43 Ne v h o d n á s lo v a p ře ja tá 4 4 Slova cizí, n e b o p ře ja tá? 4 4 Z ám ěn a slo v p o d o b n ý c h (p a ro n y m ) 4 4 Ta cizí slova! 44 Zm ýlená n e p la tí? 45 N edovedl m lu v it e xte m p o re I '<; 46 N edovedl m lu v it e xte m p o re II 46 P o d s ta tn á jm é n a 47 Kopaná s p e rsonifikací a a k té ry 47 P říd avná jm é n a 47 In d ivid u á ln í důchodci 47 M uch o m ů rka k o rp u le n tn í 48 Slovesa 49 D ešifrova t 49 Realizovat m ezery 49 Z a m o n to va t závěry diskuse 50 P říslovce a částice 51 P rakticky. 51 Respektive, respektivě, p o ta žm o resp ektivn ě 51 TVOŘENÍ SLOV 52 P o d s ta tn á jm é n a 52 Rozvidon 52 Osožák 52 S ta tistika-čku 53 P říd avná jm é n a 53 Byla to k a ta s tro fa živelní, neb o živelná? 53 S tandartní, sta n d a rd n í? 54 TVAROSLOVÍ 54 Jm éna 54 P ády 54 Pátým pádem vo lá m e 54 P o d s ta tn á jm é n a 55 Idea ja k o koníček 55

4 D ante nebo D ante ho? 5 C hlapec - C hlapece - C hlapecová? 5 Sněhulák I S něhulák II 5 Z á jm e n a 58 Tentýž, týž 5 Jenž, kte rý, n ě k te rý 5: Se, svůj 5 I zájm ena m a jí své osudy & Č ís lo v k y 60 O d 15ti do 60ti T rá p ení s čísly a číslovkam i 5j S lovesa 62j Přechodníky I 62 P řechodníky II 63 V id 63 M iscelanea - p řih o d it se m ůže leccos 64 SKLADBA 65 N e s p rá v n é v a z b y 65 S u b s ta n tív n i 65 Reakce к tě m to u d á lo ste m 65 Na - té m ě ř u n iverzá ln í 65 Výzva na správné vyja d řo vá n í 66 Nesouhlas na te n to p o stu p 66 Závěr nad zká zou ch a ty 67 Krize o zn a lo sti I 68 K rize o zn alosti II 68 V liv p ro tu to z á le žito st 69 Sleva za užívání b y tu 69 S lo v e sn é 70 Vazba I 70 Vazba II 70 Na to b ylo o p o m ín á n o 71 N esouhlasím ve všem 72 N erezig noval ze svého m ísta 72 N e a d e k v á tn í s y n ta k tic k é v z ta h y 73 P orušení sho d y u a d je k tiv v e rb á ln íc h (p říd avných jm e n slovesných) 73 Z álu dná chyba I 73 Z álu dná chyba II - za dom ácí úkol 73

5 K o n k u re n c e p o d m ě tu a p ře d m ě tu 7 4 Kdo je kdo 74 Každé za pírání z tě žuje p řiznání a navopak 75 D vo jzn ačn o st v z ta h ů m e zi v ě tn ý m i č le n y a v ě ta m i 75 N e p ra v é s k la d e b n í d vo jice 75 K oupání ryb 75 Krájím e tř i d n y staré housky 76 Zvýšená restaurace 76 v. N e p ra v é v z ta z n e v e ty V 77 Co chtěl a u to r říci? 77 N e p ra v id e ln o s ti v e v ě tn é s ta vb ě 78 Co to m u říká p ro fe so r V ilém M athesius? 78 Elipsa 78 Zasloužilý pře dn osta 78 A n a k o lu t 79 Poruchy 79 Kdo p řijd e pozdě, nic m u nedají 79 N estrefil se 80 Za dom ácí úkol 81 Z eu g m a 81 Znal a živil se zem ědělstvím 81 Zabýval se a k ritiz o v a l te n to postup 82 U silovat a k o n tro lo v a t 82 V ycházet a re sp e kto va t fa k ta 82 S dělit diváka 83 Za dom ácí úkol 84 Če š t in a h o v o r o v á a ú ř e d n í 84 H o v o ro v á češtin a 84 F ilh arm onie v rozhalenkách 84 Tak nashle! 85 Ú ře d n í češtin a 86 Došlo к nadýchání se zp lo d in a m i 86 O d povědní dozorci 87 Jak m ělo h o ře t 88 STYLISTIKA 88 N ejasná a p ře tíž e n á s o u v ě tí 88 Taky ko n z u m u je te plíseň? 88

6 Řetězec - ne však o b ch o d n í A p o řá d ládoval... P říliš n á s e v ře n o s t Není nad stručnost N e v h o d n á s lo v n í s p o je n í Loupaný tu rista V p řípadě dalšího d ítě te Získat obráze k na celou věc Bezzubé m užstvo Z aděla t na le ta d lo a p olicisté ko ň m o Paronom ázie S ty lis tic k é léčky S o dstu pem času N ebezpečný horolezec A te ď něco kla d n é h o - z d v o řilo s t je krásná ctnost... N a h ra n ic i s ty lis tik y... Čímž pádem d o jd e ke zdražení T rá p ení s o d p a d ky M ikulášská Xenie P řih o d it se m ůže leccos M iscelanea JAZYKOVĚDA NENÍ NUDNÁ - NUDNÍ BÝVAJÍ JAZYKOVĚDCI (VLADIM ÍR ŠMILAUER) Proč ře d ite l neředí? Proč je g e n e rá lp o ru čík víc než g e n e rá lm a jo r I? Proč je g e n e rá lp o ru čík víc než g e n e rá lm a jo r II? V iceadm irál Kaprál Prskoun Povídání o ta n k u M a ršbata lio n je m aršbaťák M ag la jz Předstávka a pro há zka Ju ngm a nnovy p oklady Deštník V andalové Číňan Jak se kdysi cestovalo Kdo je a u to re m slova dálnice?

7 Kukna Dražín Přednosta stanice, te n n e ko uká je n na šíny... Č epobití Hřevule Slunečník Dívčí p olibe k VĚROZVĚSTI A REFORMÁTOR CÍRKVE Svatý C yril a M e to d ě j M istr Jan Hus - nabodeníčko V Z K R A T K Y LITERATURA REJSTŘÍK JMENNÝ REJSTŘÍK VĚCNÝ

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Pastýři pospíchali a nalezli Marii a Josefa a děťátko položené v j eslích. E vang elij ní Časopis př e r ov sk éh o děk an á t u B etlém ob sahu j e vš echno, co j e potřeb a, j e opravdový, prostě fu

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Obsah. P ředm luva... V. O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V

Obsah. P ředm luva... V. O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V P ředm luva... V A u to ři je d n o tliv ý c h k a p ito l... V II O a u to re c h... IX O b s a h... X V Seznam použitých z k r a te k... X X V K a p ito la 1. Pojem, předm ět a systém obchodního p rá

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

. P. S., O ĚŤ M PA Á IV Ž AV 2011 K ZPRÁ O NÍ R Č A O Z VÝR

. P. S., O ĚŤ M PA Á IV Ž AV 2011 K ZPRÁ O NÍ R Č A O Z VÝR VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih

Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih H Protože Velikonoce jsou už za dveřmi, připravili jsme si pro vás pár velikonoč ní ch koled, se který mi si jistě vy koledujete ně jaké to vají č ko. Hody, hody doprovody H ody, h ody, doprovody, dejte

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

spoleèensko kulturní mìsíèník

spoleèensko kulturní mìsíèník MASAKR spoleèensko kulturní mìsíèník Restart- novinka v Jihlavì Rozhovor o nové službì Oblastní Charity Jihlava s Markem Holemáøem P+G: Pro koho je Restart urèený? MH: Restart se snaží pomáhat mladým lidem,

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S.

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Tf BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Úvodní slovo předsedy burzovní kom ory 4 Zpráva generálního tajemníka Burza v podmínkách českého kapitálového trhu 7 Struktura trhu s cennými papíry 9 Základní údaje

Více

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček Částkll. J Vhtnik ;'I; ejl"'hího kontro lního úhdu 2 000 Stran.. 191 00/02 Neinvestičnídotace nestátním subjektůmposkytujícím sociální služby Kont rolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více