Obohacování slovní zásoby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obohacování slovní zásoby"

Transkript

1 Obohacování slovní zásoby

2 Slovo a pojmenování Každým smysluplným slovem pojmenováváme určitou skutečnost Smysluplné slovo tedy nazýváme také jméno Jméno může být vlastní (Kristýna, Josef), či obecné (člověk, radost) Někdy je třeba pojmenovat nové skutečnosti, nové pojmenování pak nazýváme neologismus To můžeme udělat několika způsoby: Vytvořit nové slovo založené na známých slovech (klávesy -> klávesnice) Vytvořit ze známých slov nové sousloví (kompaktní disk) Užít známé slovo v novém významu (myš ve smyslu počítačové myši) Přejmout pojmenování z jiného jazyka (server, brainstorming)

3 Motivovaná slova Motivované slovo je takové, které svou podobou i významem vychází z jiného slova Motivující slovo -> motivované slovo MOTIVUJÍCÍ MOTIVOVANÉ kniha -> knihovna ryba -> rybář mluvit -> mluvčí

4 Motivovaná slova Slovo může být motivováno i více slovy Např. čin + hra -> činohra I motivující slovo může být zároveň motivovaným slovem Např. var -> vařit -> vařič Motivovaná slova také nazýváme popisná Když je slovo nemotivované, nazývá se značkové MOTIVOVANÁ (POPISNÁ) kolotoč, motocykl, zkáza, hlavní NEMOTIVOVANÁ (ZNAČKOVÁ) strom, pes, lev, chodit

5 Příbuzná slova Příbuzná slova jsou taková, které mají stejný kořen PŘEDPONA KOŘEN PŘÍPONA + KONCOVKA let VÝZNAM = pohyb vzduchem ú let = únik vzduchem let adlo = zařízení schopné letu vý let = typ cesty, obvykle rekreační vý let ník = účastník výletu

6 Tvoření slov V češtině můžeme nová slova tvořit: Odvozováním (moře -> námořník) Skládáním (hvězda + kupa -> hvězdokupa) Zkracováním (ČR, EU, AHOL)

7 Opakování: části slova Kořen: základní část slova, nese většinou nejdůležitější význam Předpona: před kořenem Přípona: za kořenem Koncovka: až za příponami, mění se při skloňování nebo časování od-pal-ov-ac-í za-říz-en-í

8 Tvoření slov odvozováním V češtině nejčastější způsob tvoření slov Nové slovo je utvořeno z tzv. základového slova Obvykle vzniká přidáním či odebráním předpon nebo přípon Zůstává přitom stejný kořen slova Koncovku při odvozování také odtrhneme, odvozenému slovu přidáme novou Do nového slova přenášíme jen část, kterou nazýváme slovotvorný základ knih-a -> knih -> knih-ov -> knih-ov-n -> knih-ov-n-a slovotvorný základ: knih přidané přípony: -ov, -n stará koncovka: -a nová koncovka: -a

9 Odvozování: změna v kořeni Někdy se při odvozování může změnit i některé písmeno v kořeni dům -> domeček běh -> běžet

10 Odvozování příponou: morfematický uzel Morfematický uzel: když se za základové slovo končící na s přidá přípona -ský, ponecháváme jen jedno s základové slovo: Rusko Česko slovotvorný základ: rus- čespřípona: -ský základ a přípona: rus-ský čes-ský odvozené slovo: ruský český

11 Odvozování příponou: změna rodu z mužského na ženský Základní je obvykle tvar v mužském rodu Ten bývá někdy změněn další příponou na rod ženský Mluvíme o tzv. přechýlených názvech -ka učitel -> učitelka autor -> autorka -ice dělník -> dělnice slavík -> slavice -čka pravák -> pravačka voják -> vojačka -ová Novák -> Nováková

12 Odvozování příponou Základové slovo Slovotvorný základ Přípona Odvozené slovo Rusko rus- -ský ruský vůz vůz- -ík vozík lidé lid- -ský lidský ryba ryb- -ář rybář střílet stříl- -ec střelec

13 Odvozování příponou: názvy osob Jména činitelská: odvozená od sloves -tel učitel, spisovatel, vykonavatel -č topič, řidič, hasič, palič -ce správce, obhájce, žalobce -ec myslivec, letec, lovec -čí výpravčí, průvodčí -ař / -ář pekař, písař, kovář -íř malíř -ák zpěvák -or investor

14 Odvozování příponami: názvy osob Jména konatelská: odvozená od podstatných jmen -ař / -ář -íř -ník -ista nástrojář, bednář uhlíř zámečník, soustružník traktorista, houslista, pianista

15 Odvozování příponami: názvy nástrojů a zařízení -dlo vozidlo, rypadlo -tko tlačítko -č vařič, vypínač -čka vrtačka, sbíječka, míchačka -ák vrták, zvedák, francouzák -ník blatník, pilník, valník -ér startér, mixér

16 Odvozování příponami: názvy materiálů -ivo -dlo -ovina hnojivo, barvivo, řezivo ředidlo, rozpouštědlo, tužidlo pytlovina, medovina

17 Odvozování příponami: názvy míst -na -árna -írna -iště -ín -ník -nice pracovna, studovna, dílna, cihelna, papírna kovárna, továrna udírna, chladírna závodiště, pracoviště, bojiště včelín, kravín, teletín popelník, kurník lednice, strážnice

18 Odvozování příponami: názvy dějů a výsledků děje -ba -ot -ní -ek -ina stavba, dělba, údržba rachot orání, řezání, válcování výsledek, výrobek krytina

19 Odvozování příponami: názvy vlastností a nositelů vlastností -ost -ota -ství -oba -ec -ík -ák -ka sladkost, velkorysost dobrota bohatství, množství poroba, choroba, zloba lakomec, kojenec mladík, stařík chytrák, ubožák sněženka

20 Odvozování příponami: zdrobněliny -ek -ík -eček -íček -ka -ečka -ička -ko -ečko -íčko -átko stolek, domek psík, vozík, malík hrneček, zvoneček vozíček, žejdlíček, koníček chvilka knížečka nožička dřívko, očko kolečko, městečko slovíčko prasátko

21 Odvozování příponami: názvy obyvatel -an Brňan, Moravan, Uganďan, Ostravan -ák Hanák, Slovák nespisovně: Ostravák

22 Odvozování příponami: přídavná jména Odvozená od podstatných jmen Individuálně přivlastňující -ův -in bratrův, otcův, Petrův matčin, Janin Druhově přivlastňující -ský mateřský, bratrský, nebeský

23 Odvozování příponami: přídavná jména Odvozená od podstatných jmen Vztahová -ový -ní -ský Podle původu -ový -ný -ěný strojový, pokojový polní, hutní, výrobní ostravský, moravský, řecký dubový, kovový, plastový ovocný, zelný dřevěný

24 Odvozování příponami: přídavná jména Odvozená od sloves Dějová -ný -telný -ivý / -livý Účelová -cí plodný, tažný citelný, viditelný vznětlivý, pálivý mazací, stavěcí

25 Odvozování příponami: slovesa Od podstatných jmen -ovat pracovat, stanovat, budovat -it sloužit, hospodařit, hostit -ět / -et vonět, slzet, šumět Od přídavných jmen -nout hynout, stárnout -ět šedivět, červivět -at zelenat, modrat, teplat -it sladit, sušit

26 Odvozování předponami Rozlišujeme: Předpony předložkové: existují k nim podobné předložky, mají s těmito předložkami také podobné významy Předpony nepředložkové: neexistují v češtině podobné předložky Některé předpony jsou také cizího původu ( anti-, vice- )

27 Odvozování předponami předložkovými nadpodpředmezimístoproti- nadváha, nadplukovník, nadhodnotit podvod, podlézt, podprůměr předsíň, předmět, předskokan mezipatro, meziprostor místokrál, místokancléř protiútok, protiklad

28 Odvozování předponami nepředložkovými prapřepane- prastarý, praděda, pravěk přesila, přetlak, přemíra paklíč, paryba nepřítel, nepravda, nemožná

29 Tvoření slov skládáním V češtině méně časté, než odvozováním (příznačné ale např. pro němčinu) Může být ze stejných slovních druhů (zelenomodrý) či z jiných (maloobchod) Rozlišujeme na složeniny vlastní a složeniny nevlastní, kterým též říkáme spřežky Složeniny vlastní nelze jednoduše rozdělit, jednotlivé části bývají spojeny samohláskou o, e nebo i: vodovod, veletok, lodivod Složeniny nevlastní (spřežky) rozdělit jde: sebeobrana, mírumilovný

30 Vztah mezi členy složenin Vztah souřadný: jednotlivé členy jsou pouze sloučeny, jsou si rovnocenné, po rozdělení by mohly být spojeny např. spojkou a Např. železobeton, masokombinát, hluchoněmý Někdy, aby se zdůraznila samostatnost členů, se přidává spojovník Např. česko-finský slovník Pozor: neplést si spojovník - s pomlčkou Vztah podřadný: jeden člen je řídící (určující), druhý je řízený, nedají se jednoduše rozložit a spojit spojkou

31 Vztah mezi členy složenin Vztah souřadný: jednotlivé členy jsou pouze sloučeny, jsou si rovnocenné, po rozdělení by mohly být spojeny např. spojkou a Vztah podřadný: jeden člen je řídící (určující), druhý je řízený, takže jeden člen nějak určuje ten druhý; nedají se jednoduše rozložit a spojit spojkou Řídící člen může fungovat jako: Přívlastek: rudovous (= rudý vous), starověk (= starý věk) Předmět: pivovar (= vařit pivo), schodolez (= lézt po schodech) Příslovečné určení: světoběžník (= běhá světem) Doplněk: samostatný (= stát sám), samouk (= učit se sám)

32 Tvoření slov zkracováním Zkratka: vytvořená ze začátečních písmen, tzv. iniciál (EU, OSN, NATO) Zkratkové slovo: vytvořen z části slov (AHOL, FinArt, ČEDOK) Oba typy se někdy kombinují

33 Psaní zkratek jednoslovných výrazů Zkratky či zkratková slova, která nejsou odvozená od vlastních názvů, se obvykle píší malým písmenem a s tečkou (p. = pan, st. = starší) Někdy se píše první a poslední písmeno, nepíšeme tečku (pí = paní, ks = kus)

34 Psaní zkratek víceslovných výrazů U nevlastních jmen píšeme jednotlivá slova s tečkou př. n. l., a. s., s. r. o. Někdy, zejména u ustálených frází, píšeme iniciály obou slov bez mezery a za ně tečku apod., tzn. Pokud jde např. o názvy států, organizací či různých akcí, píší se iniciálové zkratky bez teček a velkými písmeny EU, OH, LN, MŠMT Jsou zkratky, u kterých je možné je psát s tečkou a mezerou i bez nich PF i P. F., PS i P. S.

35 Psaní akademických titulů Nižší tituly, které se udílejí za dvouleté bakalářské a navazující tříleté magisterské či inženýrské studium, píšeme před jménem a s tečkou Bc. Marek Dvořák BcA. Marek Dvořák Mgr. Marek Dvořák MgA. Marek Dvořák Ing. Marek Dvořák Po těchto je možnost získat doktorát, tzv. malý se píše před jménem a velký za jménem, od kterého je oddělen čárkou PhDr. Alice Dvořáková, PhD. ThDr. Alice Dvořáková, ThD. Některé studium je v jednom kuse, trvá šest let a získává se za něj přímo doktorát jde o medicinské, farmaceutické a právnické obory MUDr. Marek Dvořák MVDr. Marek Dvořák PharmDr. Marek Dvořák MDDr. Marek Dvořák JUDr. Marek Dvořák

36 Psaní akademických titulů Nejvyšší tituly jsou docentský a profesorský, píší se před jménem a vždy malým písmenem doc. Alice Dvořáková prof. Alice Dvořáková Po zisku více titulů se z každé strany obvykle píší jen ty nejvyšší, což jsou obvykle také ty, které byly získány naposled Ve skutečnosti: doc. Mgr. Bc. Alice Dvořáková, PhD. Píše se: doc. Alice Dvořáková, PhD. V neoficiálních textech je možné psát i bc. či mgr. s malým písmenem Některé tituly se už dnes (příliš) nedávají: CSc., RNDr.

37 Psaní hodností Obvykle se píší s malým písmenem a s tečkou des. desátník čet. četař plk. plukovník

38 Značky Něco jiného, než zkratky, jsou značky Obvyklé jsou např. v matematice, fyzice či chemii v = s / t H 2 SO 4 Značka může vyjadřovat určitou veličinu, v takovém případě pozor na psaní mezery: s mezerou jde o číslovku a podstatné jméno, bez mezery jde o jedno slovo a to o přídavné jméno 3 km tři kilometry 3km tříkilometrový 55 % padesát pět procent 55% padesátipětiprocentní

39 Spojování slov v sousloví Poslední typ vytváření nových pojmenování Vznikají několikaslovná pojmenování Častá v odborném jazyce: síran železnatý Často existují i jednoslovné varianty francouzák francouzský klíč

40 Zvláštní typ tvoření slov: přechod do jiného slovního druhu Zpodstatňování přídavných jmen: U jmen obecných: vysoká (zvěř) -> vysoká (= označení vysoké zvěře) cestující (člověk) -> cestující (= ten, kdo cestuje) U jmen vlastních: nový -> Nový (jako příjmení) Změna na příslovce (dochází i ke ztrátě skloňování/časování): Z podstatných jmen: to je pěkné ráno -> udělal to ráno Z přídavných jmen: to je možná událost -> možná to udělal Ze zájmen: mezi tím stolem a zdí je špína -> mezitím usnul

41 Neologismy Nově vzniklé pojmenování je neologismem Neologismem přestane být, když už je dostatečně vžité Je možné rozlišit několik typů neologismů: Staré slovo s novým významem myš, ještěrka Nově vytvořené slovo počítač Doslovný překlad aneb tzv. kalk mrakodrap Počeštěné cizí slovo skener, ofsajd Přejaté slovo s původní podobou/výslovností brainstorming Slovo vzniklé ze zkratek ajťák, cédéčko

42 Neologismy Neologismy také dělíme na: Perspektivní: mohou se uchytit natrvalo ve slovní zásobě Neperspektivní: nejspíše se neuchytí Neologismy je možné nalézt ve slovnících neologismů

43 Slovní zásoba Soubor smysluplných slov a slovních spojení v daném jazyce Podle toho, kde se slovní zásoba nachází, dělíme: Individuální: zásoba slov, které zná konkrétní jedinec, dále dělíme: Aktivní: slova, která užívá v běžném životě (řádově tisíce slov) Pasivní: slova, která zná, ale užívá jen málokdy (řádově desetitisíce slov) Daného jazyka jako celku: všechna užívaná slova v určitém jazyku; nedá se přesně určit, stále se vyvíjí; řádově stotisíce či až miliony

44 Zaznamenávání slovní zásoby V češtině je nejrozsáhlejším běžným slovníkem Příruční slovník jazyka českého, který má okolo hesel a vychází již od roku 1911 S rozvojem moderních technologií se používají i tzv. korpusy, tedy elektronické databáze užívaného jazyka (článků, knih, ale i mluvené řeči); korpusová lingvistika dnes zažívá velký rozkvět

TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE

TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE PhDr. Diana Svobodová, Ph.D. OSTRAVA 2005 Obsah předmětu Úvod... 2 1. Tvoření slov a lexikologie úvod... 3 2. Slovotvorné postupy...4

Více

Lexikologie a sémantika

Lexikologie a sémantika Lexikologie a sémantika Pojem a pojmenování Člověk dokáže abstraktně myslet, může mít pojem o určité věci Věc: skutečná věc v daném světě Pojem: myšlenková konstrukce umožňující o něčem myslet Pojmenování:

Více

TVOŘENÍ SLOV V ČEŠTINĚ

TVOŘENÍ SLOV V ČEŠTINĚ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury TVOŘENÍ SLOV V ČEŠTINĚ Základní teze, terminologie a kategorie tématu 1. ZÁKLADNÍ POJMY SLOVOTVORBY Předmět

Více

Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová

Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA DOKUMENTŮ Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová 2006 ISBN 80-86769-42-9 Obsah OBSAH str. 0 Úvod 9 1 Definice vybraných pojmů 11 2 Normalizované formáty papíru 15 3 Psaní velkých

Více

Kapitoly z praktické češtiny pro studenty se speciálními potřebami

Kapitoly z praktické češtiny pro studenty se speciálními potřebami Kapitoly z praktické češtiny pro studenty se speciálními potřebami Radana Metelková Svobodová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ

Více

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury III. Vojtěch Balusek ročník prezenční studium Obor: český jazyk environmentální výchova Slang v mluvě žáků základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Současný český jazyk morfologie

Současný český jazyk morfologie Inovace předmětu Současný český jazyk morfologie Jaroslav Lipowski 2 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 3 Obsah Úvod 1. Obecně

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS NALEZENÍ SLOVNÍCH

Více

Psaní písmena ě. Kdy se píše i, í a kdy y, ý, stanoví tato pravidla:

Psaní písmena ě. Kdy se píše i, í a kdy y, ý, stanoví tato pravidla: Psaní písmena ě 1. ve skupinách dě, tě, ně označuje výslovnost [ď, ť, ň] + [e]; např. dělat, mládě, na hradě, tvrdě; tělo, kotě, v plotě, krutě; něco, koně, ženě, věrně; 2. 1. po souhláskách b, p, v, f

Více

2. Slovotvorba krok za krokem

2. Slovotvorba krok za krokem NAUKA O TVOŘENÍ SLOV 2. Slovotvorba krok za krokem Tvoření nových slov je jedním ze základních způsobů obohacování slovní zásoby. Velmi těsně souvisí se stavbou slova. Tvoření slova a stavbu slova však

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

OBSAH OBSAH...5 PŘEDMLUVA...'...9 JAK STUDOVAT TUTO KNÍŽKU...10

OBSAH OBSAH...5 PŘEDMLUVA...'...9 JAK STUDOVAT TUTO KNÍŽKU...10 Olomouc, 1998 Sazba a typografie Hynek Olchava Obálku navrhlo grafické studio BastArt 1. vydání Vydalo nakladatelství Rubico Rooseveltova 51, 779 00 Olomouc tel.: 068/522 88 92, fax: 068/522 88 93 ISBN:

Více

NEOLOGISMS IN CONTEMPORARY MOTOR JOURNALS

NEOLOGISMS IN CONTEMPORARY MOTOR JOURNALS Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Katedra českého jazyka a literatury Studijní program: Učitelství 2. stupně ZŠ Studijní program: (kombinace) Český jazyk

Více

Čeština pro překladatele. Základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení

Čeština pro překladatele. Základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení První čtyři oddíly (autorka M. Houžvičková) vycházejí z klasického schématu základních rovin jazykového systému a zaměřují se na hláskosloví, tvoření slov, tvarosloví a skladbu. Každá kapitola v těchto

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE II. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE II. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE II. ROČNÍK Pracovní listy Opakování (V testu s uzavřenými odpověďmi je minimálně jedna odpověď vždy správná) 1. Jazyk je: a) schopnost člověka dorozumívat se b) konkrétní promluva

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura je

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk 1. stupeň Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka v rámci

Více

1. Řeč a jazyk. Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou písemnou

1. Řeč a jazyk. Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou písemnou 1. Řeč a jazyk Témata: charakteristika češtiny komunikace v životě člověka a společnosti druhy komunikace Trocha teorie Řeč prostředek k dorozumívání lidí mezi sebou. Řeč má dvě formy: mluvenou ústní psanou

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola, Trutnov, Komenského 399

Kompletní ŠVP. Základní škola, Trutnov, Komenského 399 školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních Škola na jevišti světa Kompletní ŠVP 1 ŠVP Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních

Více

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Rozvoj kariéry Ing. Růžena Vorlová Tento projekt je spolufinancován

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Integrovaná didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Václav Víška

Integrovaná didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Václav Víška Integrovaná didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ Václav Víška Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 2 Základní informace

Více

II. Základní podoby jazyka A. Vývoj jazykové mapy světa a místo češtiny ve světě

II. Základní podoby jazyka A. Vývoj jazykové mapy světa a místo češtiny ve světě II. Základní podoby jazyka A. Vývoj jazykové mapy světa a místo češtiny ve světě B. Mluvená podoba jazyka a zásady mluveného projevu Základní (nejmenší rozlišitelnou) jednotkou řeči je hláska. Hlásku

Více

Pravidla pro tvorbu textů

Pravidla pro tvorbu textů Pravidla pro tvorbu textů aneb Jaké podklady a překlady bychom rádi dostávali Úvodem Následující dokument dáváme k dispozici všem našim současným i budoucím zákazníkům, ale i autorům, externím překladatelům,

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka a literatury. Slang požárního sportu. Bakalářská práce

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka a literatury. Slang požárního sportu. Bakalářská práce UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Slang požárního sportu Bakalářská práce Autor: Petra Pavlusiková Studijní program: B7202 Mediální a komunikační studia

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce českého jazyka je věnována vzhledem ke komunikačnímu a sociálnímu

Více