Pokyny pro tvorbu Botičské odborné práce (Botičská odborná činnost = BOČ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro tvorbu Botičské odborné práce (Botičská odborná činnost = BOČ)"

Transkript

1 Pokyny pro tvorbu Botičské odborné práce (Botičská odborná činnost = BOČ) Gymnázium Botičská

2 Obsah Cíl práce... 3 Forma odevzdání práce... 3 Termín odevzdání práce... 3 Hodnocení práce... 3 Formální úprava práce... 4 Formální podoba práce... 4 Titulní strana... 4 Prohlášení o samostatném vypracování... 5 Poděkování... 5 Anotace/Abstract... 5 Obsah... 5 Úvod... 5 Přehled literatury... 6 Metodika... 6 Výsledky... 6 Diskuse... 6 Závěr... 7 Seznam literatury... 7 Přílohová část... 7 Tabulky... 7 Obrázky... 8 Grafy... 8 Zásady pro zpracování práce BOČ... 9 Časté chyby... 9 Rady pro vlastní práci Citace a použitá literatura Doporučený postup Použitá literatura

3 Cíl práce vyhledávání zdrojů informací samostatná práce s literaturou vlastní bádání, schopnost navrhnout, uskutečnit, popsat a vyhodnotit vlastní experiment, zdokonalení praktických dovedností samostatné sestavení práce do podoby kultivovaného a přehledného textu tvorba poznámkového aparátu, citací, vkládání obrazových příloh, přijetí etiky odborné práce, gramatická a stylistická správnost prezentace a obhajoba práce To vše je nutné pro studium na VŠ i pro budoucí život! Forma odevzdání práce Práce bude ve třetím ročníku odevzdána ve dvou formách: Ve svázané podobě dle uvážení studenta (např.: kroužková vazba s čirými deskami, pevná vazba, pevná knižní vazba atd.) Škola má kroužkové hřbety a vazačku. Práce může mít přiložené CD s prací a může mít přiložen i případný posudek konzultanta. V elektronické formě zaslané em. Musí se jednat o jeden soubor o největší velikosti 1 MB. Typ souboru musí být doc, docx, odt nebo rtf. Formát pdf není povolen. Soubor musí mít následující název: zkratka školitele, příjmení žáka, třída žáka bez tečky a zkráceným názvem práce, např.: Ší Pelikán 2A Vliv stravy na viskozitu trusu plameňáků. Termín odevzdání práce Práci student zpracovává během druhého a třetího ročníku tak, aby ji odevzdal v požadovaném termínu ve druhém pololetí třetího ročníku. Během druhého a třetího ročníku bude několik termínů na odevzdání dílčích částí práce. Hodnocení práce Práci hodnotí školitel na konci druhého a na konci třetího ročníku. V prvním ročníku hodnotí především přehled a seznam literatury. Ve třetím ročníku se hodnotí především metodika, provedení a zpracování výsledků a diskuse k prováděným experimentům. Práce bude ve čtvrtém ročníku obhajována v profilové části maturitní zkoušky před komisí, kde bude hodnoceno nejen zpracování práce, ale i obhajoba. 3

4 Formální úprava práce Doporučený rozsah je stran (včetně příloh). Doporučený rozsah může být upraven školitelem. Práci musíte vytvořit podle šablony Šablona práce BOČ.dotx. Tiskněte oboustranně na papír formátu A4. Šířka okrajů nahoře a dole: 2 cm. Vnitřní: 3,5 cm (z důvodu svázání), vnější 2 cm. Typy písma pro běžný text: patkové písmo (např. Cambria nebo Times New Roman). Velikost písma 12 bodů. Pro nadpisy písmo bez patek (např. Calibri nebo Arial). Barva písma: automatická (černá). Odstavce: řádkování 1,2, mezery za odstavci 10 bodů. Neodsazujte první řádek odstavce. Zarovnání textu: vlevo. Zarovnání názvů kapitol: vlevo. Číslování stran práce začíná od titulní stránky, ale tiskne se až od stránky, na které je kapitola Obsah (tj. v zápatí stránek Titulní stránka až Anotace se číslování nezobrazuje). Číslo stránky umístěte do zápatí stránky a zarovnejte na střed. Nadpisy nečíslujte. Stejné prvky dokumentu (odstavce, obrázky, tabulky atd.) formátujte stejně. Formální podoba práce Práce musí obsahovat tyto části v následujícím pořadí: titulní strana (není součástí elektronické verze, tiskne se ze samostatné šablony) prohlášení (na samostatném listu) poděkování (nemusí být, na samostatném listu) anotace v českém a anglickém jazyce (na samostatném listu) obsah (na nové stránce) úvod (na nové stránce) přehled literatury (na nové stránce) metodika (na nové stránce) výsledky (na nové stránce) diskuse kapitoly Výsledky a Diskuse je možné spojit do jedné s názvem Výsledky a diskuse (na nové stránce) závěr (na nové stránce) seznam použité literatury (na nové stránce) přílohová část (na nové stránce) Titulní strana Titulní stranu musíte vytvořit podle šablony Šablona titulní strany.dotx. 4

5 Titulní strana musí obsahovat: hlavičku školy, název práce, jméno autora, školitele, obor, třída rok odevzdání práce, případně jméno externího konzultanta. Titulní stranu vytisknete těsně před odevzdáním práce v papírové podobě. Nebude součástí elektronické verze práce. Prohlášení o samostatném vypracování Např: Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Jana Nováka. Dále prohlašuji, že jsem práci vypracovala pomocí legálního programového vybavení a že jsem uvedla veškeré použité zdroje informací. V Praze 13. března 2010 Poděkování... Šárka Novotná Nemusí být, ale je slušné poděkovat za pomoc odbornou, metodickou i materiální, za korekturu, za možnost provádět pokusy nebo sledování, za umožnění přístupu atd. Anotace/Abstract Anotace je velmi stručné shrnutí toho, o čem práce je, aby čtenář zjistil, zda ji číst dál. Anotace je tedy pro všechny další čtenáře, pro které je vaše práce dostupná, vůbec nejdůležitější částí, abyste je motivovali k četbě vaší práce. Měla by obsahovat motiv práce, použitou metodu, nejdůležitější výsledky a závěry. Každá z uvedených součástí by měla být vypsána v jedné, maximálně třech jasných větách. Překlad do angličtiny je Abstract. Překlad nemusí být doslovný. Anotace a Abstract jsou na jedné stránce Obsah Obsah slouží k zobrazení struktury práce (názvy kapitol, čísla stránek). První položkou obsahu je kapitola Úvod. Obsah vytvářejte nejvýše do úrovně Nadpis 3. Úvod V úvodu se vymezí téma práce, co je podstatou řešeného problému, čím je zajímavý a v čem je jeho aktuálnost. Dále se uvede důvod výběru tématu a uvedou se cíle práce. Po seznámení čtenáře s metodami užitými při tvorbě práce následuje stručně formulovaný cíl. 5

6 Přehled literatury Přehled literatury je přehled řešené problematiky. Je to důležitá kapitola, která může mít několik dílčích podkapitol. Píše se, kdo problematiku práce řešil, na koho se navazuje. V této části jsou tedy popsány poznatky jiných autorů, tj. jsou citováni. V BOČ se v přehledu literatury většinou začíná učebnicovými poznatky. Měli byste také uvést údaje, které potřebuje čtenář (student gymnázia) pro to, aby se orientoval v problematice práce. Rovněž výsledky, které při řešení obdobných problémů dosáhli předchůdci a kolegové, by měly být uvedeny. Vždy musí být uveden zdroj (viz níže citace) převzatých dat, údajů výsledků, nápadů atd. Metodika Metodika je konkrétně stanovený způsob řešení daného problému. Jedná se o metodu řešení práce, pokusu, výzkumu, pozorování, modelování, o postup práce, použité materiály a techniku a o způsob výpočet a vyhodnocení výsledků. I zde je možné citovat různé autory. V metodice musí být dostatek informací k tomu, aby váš postup mohl kdokoliv zopakovat a prověřit. Mělo by být uvedeno, proč autor vybral právě tu a tu metodu. Metoda musí být popsána ne zbytečně podrobně otevřu pravou rukou, dozickým klíčem, na dva západy zamčené dveře laboratoře, ani moc stručně Metodou xxx se naměří. Vždy je nutno přesně definovat podmínky (parametry, nezávisle proměnné pokusu), uvést počet pokusů. Pokusy je vhodné doplnit schématy. Pokud je zařízení nové, pak je popsat podrobně, doplnit obrázky a fotografiemi. Složitější a delší dokumentace experimentů se přesouvá do příloh. Výsledky Tato část je nejdůležitější kapitolou, která je klíčová pro určení kvality práce. Uvádí se zjištěná fakta, vypočtené výsledky, nejlépe ve formě grafů, tabulek, jen holé výsledky, bez interpretace názorů autora práce. Dále se definují všechny použité veličiny, symboly a jednotky. Výsledky se uvádí jasně a v takové formě, aby je mohl kdokoliv použít. Je potřeba věnovat pozornost grafické stránce tabulek, grafů, obrázků. Autor by měl zdůraznit ty nejdůležitější výsledky a vyhnout se květnatým a nabubřelým formulacím jako Jak je každému, tedy i méně chápajícímu, zřejmé z obrázku nebo Fantastický výsledek. Diskuse Diskuse je porovnání vlastních výsledků s dosud známými fakty, uváděných jinými autory, formou citací. Tedy interpretují se dosažené výsledky. V diskusi se uvádějí principy dějů, vztahy mezi proměnnými sledovaných procesů, zevšeobecnění naměřených, modelovaných, vypočítaných výsledků, souvislost těchto výsledků s hypotézou. Měly by se uvést příčiny 6

7 a mechanismy, které vedly k shodě s teorií, s předpokládanými a uváděnými výsledky. Všechny výsledky by měly být kriticky zhodnoceny (ne odsuzovat, ale posoudit). Závěr Závěr je stručné shrnutí přínosu práce, zhodnocení a zdůvodnění jejích výsledků, naplnění cílů, posouzení náročnosti zpracování a přínosu pro autora. Vlastní názor na problematiku. V kapitole Závěr se uvádí něco jiného než v kapitolách Anotace a Diskuse. Anotace je přehled o celé práci, Diskuse je zobecnění výsledků. Seznam literatury Seznam použité literatury neboli bibliografie musí obsahovat všechny zdroje informací (uvádějí se autoři citovaní v předchozích kapitolách), které žák při tvorbě práce použil. Použité prameny musí být jednoznačně specifikovány a přehledně prezentovány. Proto je při tvorbě seznamu použité literatury nutné dodržovat příslušnou normu. Seznam literatury je nutné psát podle pokynů v souboru _Jak citovat na disku O ve složce _BOČ\Návody\. V práci využijte minimálně tři knižní (publikace, skripta, články ze sborníků a vědeckých časopisů) zdroje. Jednotlivé zdroje je nutné očíslovat podle pořadí citací v textu nebo seřadit podle příjmení prvního autora a roku publikování. Nerozdělujte jednotlivé zdroje na obrázky, knihy, z webu apod. Přílohová část V příloze mohou být grafy, fotografie, obrázky, tabulky atd., tedy ilustrační materiál, který je svým větším rozsahem nevhodné zařazovat do vlastní práce. Přílohy musí mít název a být číslovány, v případě jiného autora musí být uveden zdroj. Na tabulky, grafy, atd. je nutný odkaz v textu. Každá příloha tedy musí mít číslo, na které se autor v textu odvolává. Tabulky Název tabulky s očíslováním se uvádí nad tabulkou. Je-li k tabulce potřebná legenda, obsahující např. dlouhé jednotky, které by rušily v záhlaví sloupců, nebo vysvětlení zkratek, použitých v záhlaví sloupců, napište ji pod tabulku. Vyvarujte se dat uváděných na zbytečně mnoho desetinných míst, počet desetinných míst musí odpovídat přesnosti metody použité k jejich měření. Místo čísel s mnoha nulami nebo za desetinou čárkou, raději změňte jednotky. Nepoužívejte násobitele, lépe je 30 μm než m. 7

8 Nepoužívejte zlomků, ale desetinných čísel. Příklad: Tabulka 1: Pohyb obyvatelstva v zónách hlavního města Prahy v roce 1996 Zóna Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Celkový přírůstek I II III IV Celkem Legenda: zóna I = Praha 1 a2, II = Troja a Praha 3 až 10, III = Ďáblice, Dolní a Horní Měcholupy, Jihozápadní a Jižní Město, Kbely, Kunratice, Kyje, Letňany, Libuš, Modřany, Petrovice, Řepy, a Štěrboholy, IV = zbylé části prahy (Statistický bulletin, 1997) Obrázky Popis a číslo pište pod obrázek. Vývojové diagramy, schémata, grafy, tabulky a fotografie jsou důležité, protože každý, kdo prací alespoň jen listuje, si prohlédne podrobně obrázky. Citujte zdroje obrázků jako literaturu, u vlastních uvést foto autor/ka. Grafy Ukazují názorně naměřená data. Ve vztahu graf versus tabulka má tabulka výhodu přesnosti, graf je názornější, dává se mu přednost v případě, že je třeba znázornit tendenci vývoje a průběh. Graf musí být hlavně čitelný, srozumitelný, měl být jen tak veliký, jak je nezbytně nutné z hlediska přehlednosti a čitelnosti. V samotném grafu nemají být zbytečné prázdné plochy, osy nemají přesahovat (než max. k první jednotce stupnice) naměřené hodnoty. Osy nemusí začínat na nule, mohou být přerušovány. Popis grafu musí být zřetelně čitelný při konečné vytištěné velikosti obrázku. Popis os musí být kompletní. Musí obsahovat sledované veličiny i s použitými jednotkami. Popiska u vertikální (y) osy se, pokud je delší, píše vertikálně, pokud je krátká, může být horizontálně, protože svislá je méně čitelná. Vhodné je graf uzavřít do rámečku. Rámeček musí být vždy slabší čarou než graf. Volte velmi uvážlivě velikost měřítka (nevhodně volené měřítko může velmi ovlivnit čitelnost grafu, dokonce i jeho interpretaci). Musí být jasné, je-li stupnice lineární, či logaritmická. Umístěním mřížky zvýšíte přesnost odečítání hodnot, ale snížíte přehlednost. Vyzkoušejte, jak bude vypadat obojí možnost. Každopádně mřížky znázorněte velmi tenkými čarami. Číselné hodnoty (kóty, formát osy) na osách by neměly být příliš husté (nepřehledné) ani řídké (špatně se z nich odečítá). Každou čáru, křivku grafu rozlište zřetelně typem čáry plná čárkovaná, čerchovaná, tečkovaná a popisem, buď uvnitř, nebo v legendě. 8

9 Pokud je v práci více grafů popisujících stejné jevy nebo závislosti, zachovejte u všech stejný popis, charakter symbolů, bodů i čar. Zásady pro zpracování práce BOČ Pište jednoduše, jasně a logicky. Dbejte na úroveň jazyka, vyvarujte se hovorových výrazů, gramatických a typografických chyb apod. Dodržujte etiku vědecké práce (nevydávejte cizí myšlenky za vlastní), odlišujte vlastní názory a aktuální výsledky od dříve publikovaných a cizích. Požívejte odborný jazyk. Nejedná se o vypravování. Nepište zašel jsem na ústav za dr. Nesměrákem, který mi řekl, že to mám měřit u dr. Koláře. Ten neměl v říjnu čas, a tak jsem s ním měřil v říjnu. A trvalo nám to dlouho. Ale např. takto: Po rozhovoru s dr. Nesměrákem a Kolářem jsem měřil v laboratoři analytické chemie v říjnu Jazykovou a stylistickou správnost je možné ověřit pomocí internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (http://prirucka.ujc.cas.cz/). Definujte všechny symboly a zkratky. Nepřehánějte, zbytečné nezdůrazňujte, omluvy a výmluvy nejsou vhodné. Nikdy se neomlouvejte, nevymlouvejte, že jste to a to měření nemohli dokončit ve vymezeném čase, že byste naměřili veličiny přesněji, kdyby. To vše svědčí jen o tom, že jste pokusy špatně naplánovali a organizačně nezvládli. Vyhněte se žoviálnosti a výstřednosti, ale i používání příliš složitého jazyka s množstvím vložených vět a cizích slov. Např. místo prováděli jsme monitoring můžete napsat sledovali jsme. Užívejte standardní symboly a podmínky. Pokud označíte gravitační sílu jako G, zmatete každého čtenáře, i když budete označení takto definovat, protože G se standardně označuje jako tíha či tíhová síla. Každou větu si pečlivě přečtěte a vyškrtejte všechna slova, která jsou zbytečná (aniž ovšem porušíte srozumitelnost textu a poškodíte český jazyk). Časté chyby Prázdná, vycpávková slova. Neurčité veličiny, nepřesné údaje a neurčitá vyjádření. Zbytečná cizí slova (cizí slova jsou zbytečná, je-li znám výraz český) Časté opakování popisů termínů složených z několika slov. (Lze je většinou nahradit vhodnou zkratkou, kterou pak důsledně používáme v textu.) Pasivní vazby. Nepřehánějte používání pasivních vazeb, které lze nahradit aktivní formou jako: je prokázáno za platné = platí, bylo naměřeno = naměřil jsem. Pasivní vazby používejte, jen když není znám původce děje. Vyhněte se výrazům s vazbou o něčem a došlo k něčemu (výzkum je o penězích = výzkum je drahý, došlo ke ztrátě údajů = ztratil jsem údaje). 9

10 Délka vět (text sestavený ze samých holých vět vypadá primitivně, ještě horší jsou však složité věty zabírající někdy celý odstavec). Dělte text do odstavců. Rady pro vlastní práci Vyhnout se kompilaci, tedy shromáždění faktů z různých zdrojů, bez vzájemných vazeb a vlastních postřehů pouhým přepsáním pasáží z přečtených knih. Porovnat historická fakta a beletrizovaný pohled nebo porovnat alespoň tři odborné publikace. Vyhledání informací na internetu (i z více serverů) nenahrazuje ucelený pohled na problematiku zpracovaný v kvalitní odborné publikaci. Je vhodné kombinovat nastudovaná fakta s vlastním úsudkem vycházejícím z orientace v dané problematice. Vybírat pouze podstatné problémy a informace (neutápět se v nedůležitých detailech). Dbát na systematičnost a přehlednost práce téma zpracovat chronologicky nebo tematicky Citace a použitá literatura V práci je nezbytné řádně citovat, pokud necitujete, jste opisovači. V případě, že opisujete části textu, celé věty či v nejhorším celé pasáže textu, musí být doslovná citace uvedena v uvozovkách a za ní zařazen odkaz na pramen (příjmení autora a rok publikace nebo číslo pramenu v seznamu literatury) včetně strany, odkud byla citace převzata, například: Hampl 1996, s. 13 tvrdí, že vědecké poznání směřuje k vytváření teoretických systémů ; nebo: Setkáváme se i s názorem (Hampl 1996, s. 13), že teorii můžeme chápat i jako protipól empirického. V případě odkazu na obecnou myšlenku převzatou z jiného díla se uvádí pramen. Například: Jedním z významných jevů současného regionálního rozvoje v ČR je narůstající koncentrace progresívních výrobních služeb do největších center osídlení (Blažek 1996). Možné je také uvádět do závorek jen čísla zdrojů (a stranu), tedy čísla daného zdroje v přehledu literatury. V případě, že opíšete části textů bez uvedení citace, bude práce hodnocena nedostatečně. Toto jednání bude považováno za porušení pravidel psaní této práce i porušení Školního řádu Gymnázia Botičská. Doporučený postup 1. Stanovit si hlavní cíl (k čemu chci dojít, k čemu práci využiji já nebo někdo jiný). Co všechno by mělo v práci být. 2. Zvolit hypotézy, předpoklady, otázky. 10

11 3. Zvolit strategii (jak svého cíle dosáhnu, co k tomu budu potřebovat, koho požádám o případnou pomoc). Co všechno budu potřebovat, abych práci napsal (jaké budu potřebovat podklady, jaká data, údaje a kde je získám. Co budu měřit, pozorovat. 4. Zopakovat si a případně doplnit dosavadní znalosti týkající se daného tématu. 5. Studium literatury. 6. Zpracovat přehled literatury, citovat. 7. Měřit, zpracovávat, vyhodnocovat, konzultovat. 8. Vytvořit koncept práce a průběžně konzultovat s vedoucím práce. 9. Zhotovit konečnou podobu práce a nechat ji schválit konzultantem. 10. Dopracovat formální a jazykovou stránku práce. Seznam literatury 1. Fakulta strojní. Jak psát bakalářskou práci. [Online] [Citace: ] 2. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací. [Online] [Citace: ] 11

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Bakalářská práce obecně Povaha bakalářské práce musí respektovat tři úrovně vysokoškolského vzdělávání studium bakalářské, magisterské a doktorské. Bakalářské studium

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UJEP

Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UJEP Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UJEP Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.) Rigorózní

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

Průvodce zpracováním ročníkové práce pro začátečníky

Průvodce zpracováním ročníkové práce pro začátečníky Průvodce zpracováním ročníkové práce pro začátečníky Nejdůležitějším počinem je volba tématu práce a s tím úzce související volba vedoucího práce. Téma vypisuje vedoucí práce nebo si volíte po dohodě s

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Pokyny pro zpracování bakalářské práce

Pokyny pro zpracování bakalářské práce VŠB Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Rozsah planosti dokumentu: Hornicko-geologická fakulta Název: http://www.hgf.vsb.cz Typ dokumentu: Číslo dokumentu: HGF_SME_08_001 Vlastník

Více

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Hekrova 805, Praha 4 - Háje, tel/fax: 267 913 634 www.pvsps.cz, e-mail: info@pvsps.cz BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE informativní text pro studující Bc.

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 1 URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 1 URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 1 URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole

Více

PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA ÚSTAVU CHEMIE A BIOCHEMIE, PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA ÚSTAVU CHEMIE A BIOCHEMIE, PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA ÚSTAVU CHEMIE A BIOCHEMIE, PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY Vážení studenti, pokud jste se dostali do bodu svého studia, kdy si čtete tyto pravidla,

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce ohodnocená vedoucím práce a oponentem. SZZ sestává z obhajoby

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více