Vysoká škola hotelová v praze 8, spol. s.r.o. Kurbatova Alina. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola hotelová v praze 8, spol. s.r.o. Kurbatova Alina. Bakalářská práce"

Transkript

1 Vysoká škola hotelová v praze 8, spol. s.r.o. Kurbatova Alina Český a cizí jazyky v reklamě hotelnictví Bakalářská práce

2 Český a cizí jazyky v reklamě hotelnictví Bakalářská práce Kurbatova Alina VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. katedra hotelnictví Studijní obor: Vedoucí bakalářské práce: Hotelnictví prof.phdr.libor Pavera,CSc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: červen Praha

3 Bachelor Thesis Czech and other foreign languages in the hotel advertisment industry Kurbatova Alina The Institute of Hospitality Management In Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Thesis Advisor: Hotel Management prof.phdr.libor Pavera,CSc. Date of Submisson: Date of Thesis Defense: June Prague

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma «Český a cizí jazyky v reklamě hotelnictví» zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkracené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databazi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o. V Praze dne... 4 Kurbatova Alina

5 PODĚKOVÁNÍ Děkuji tímto vedoucímu mé bakalářské práce prof. PhDr. Liborovi Paverovi, CSc. za cenné rady a připomínky při zpracování práce. Současně děkuji všem účastníkům dotazníkového šetření za spolupráci. 5

6 Abstrakt Autor: Kurbatova Alina Název: Český a cizí jazyky v reklamě hotelnictví Typ práce: Bakalářská práce Vzdělávací instituce: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Vedoucí práce: prof.phdr.libor Pavera,CSc. Místo a datum vydání: Praha, 2015 Počet stran bakalářské práce: 71 Bakalářská práce se zabývá reklamou v hotelnictví a působením reklamy v cizích jazycich na společnost. Práce se skládá ze tři částí, teoretické, analytické a návrhové. První kapitola teoretické části je zaměřená na historie vzniku reklamy a její vývoj. Dále následuje kapitola, která obsahuje různé pohledy na definice reklamy. Také teoretická část obsahuje cíle reklamy, druhy reklamy, marketingový mix, vymezení cílové skupiny, typy médií. V závěru kapitol o reklamě v teoterické částí práce jsou zmíněné kritéria reklamy. Dále nechybí také kapitoly, které jsem věnovala historii a vývoji hotelnictví od prvopočátku až po současnost a informaci ohledně kategorizace a klasifikace hotelů. Na konci jsem uvedla tři hlavní úseky v hotelů, potřebné pro jeho plynuly chod. Analytická část je zaměřená na výzkum. Stanovila jsem hypotézy, které obsahují souvislost mezi počtem hvězdíček v hotelu a využitím hotely cizích jazyků včetně reklamy. Vyhotovila jsem dotazník a oslovila hotely 6

7 různých tříd. Dotazovaní hotely zde uvedli své odpovědi na otázky typu: Využiváte reklamu? Pokud ano, v českém nebo i cizích jazycích? Na území České republiky nebo i v zahraničí? Také chtěla jsem zjistit, jak lidé reagují na reklamu a jestli existuje pro ni rozdíl mezi reklamou v mateřském a cizím jazyce. Proto jsem provedla řízený rozhovor s lidmi různých národností a položila několik otázek, týkajících se působění reklamy na lidí. Veškerá získaná data jsou v analytické části podrobně popsaná a některá mají pro lepší znazornění grafy. Poslední návrhová část obsahuje návrhy řešení. Klíčová slova: Reklama, historie reklamy, typy reklamy, cíle reklamy, reklamní média, hotelnictví, historie hotelnictví, klasifikace hotelů, kategorizace hotelů, úseky v hotelu. 7

8 Abstract Name and Surname: Kurbatova Alina Title of Bachelor s Thesis: Czech and other foreign languages in the hotel advertisment industry School Name: Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Place and year of publishing: Prague 2015 Total number of pages: 71 Bachelor thesis deals with advertising in hotel business and influence of advertisment in foreign languages on society. The work consists of three parts: theoretical, analytical and proposal. The first chapter of the theoretical part is focused on the history of advertising and its evolution. The following chapter contains different views on the definition of advertisment. The theoretical part contains advertising objectives, types of advertisments, marketing mix, definition of target groups, types of media. In the conclusion of the theoretical chapter is mentioned information about the criterias in advertisment. Furthermore, there is also a chapter that I dedicated to the information about the history and development of the hotel industry from the beginning to the present, and information regarding the types and classification of hotels. At the end, I have mentioned the three main departments of hotel, necessary for its smooth running. The analytical part is focused on the research. I set the hypothesis that contains a link between the number of stars at the hotels and the use of foreign languages including advertising. I drew up a questionnaire and addressed hotels of different classes. Interviewed hotels have indicated 8

9 their answers to the questions such as: Do you use advertisment? If yes, in Czech or foreign languages as well? On the territory of Czech Republic or abroad as well? Also, I wanted to find out how people respond to advertising and if there is a difference between advertisement in mother tongue and foreign language. Therefore, I conducted an interview with people of different nationalities and asked several questions regarding the effect of advertisment on people. All acquired data is described in the analytical part and some of it for better representation is made in graphs. The last part contains suggestions. Key words: Advertisment, history of advertisment, types of advertisment, advertising objectives, advdertising media, hospitality, history of hospitality, classification of hotels, hotel categories, hotel departments. 9

10 Obsah Úvod Teoretická část Reklama Historie reklamy Reklama Cíle reklamy a vymezení cílové skupiny Distribuce reklamy, marketingový mix Reklamní Media Kritéria reklamy Hotelnictví Historie a vývoj hotelnictví Vznik hotelů Etymologie vybraných pojmů Hotel. Druhy, klasifikace Kategorizace ubytovacích zařízení Specifická hotelová zařízení Klasifikace ubytovacích zařízení Klasifikace ubytovacích zařízení v zahraničí Plynulý chod hotelu. Úseky v hotelu Jídelní a nápojový lístek. Sestavení nabídky Zásady a pravidla při sestavení nabídky Analytická část Stanovení hypotéz Analýza návratnosti dotazníků Dotazníkové šetření. Analýza otázek a odpovědí Výsledky dotazníkového výzkumu Metoda vlastního pozorování Stručná identifikace zkoumaných hotelů Chod a výsledky vlastního pozorování Řízený rozhovor Chod řízeného rozhovoru Výsledky řízeného rozhovoru Návrhová část Závěr

11 Úvod Téma «Český a cizí jazyky v reklamě hotelnictví» bylo mnou vybráno z mnoha důvodů. Za prvé studuju obor hotelnictví a moc mě zajímá všechno co má s hotelnictvím styk. Slovo hotelnictví se dá zde zdůraznit, protože má větší význam než slovo pohostinství a mám na mysli nejen ubytování přes noc ale celý hotelový průmysl a podníkání v oboru. Samozřejmě reklama je také součastí hotelnictví. V průběhu studia získala jsem poznátky o reklamě, marketingu a hotelnictví a chtěla jsem je upltnit ve své práci. A třetí důvod mé volby spočivá v tom že jsem člověkem který ovládá 3 cizí jazyky a jsem přesvědčená že je to obrovská výhoda v 21.století. Mám styk s lidmi různých národností a chtěla bych vědět jejich názor na reklamu v hotelnictví obecně a konkretně když má více jazykových mutací. A proto to téma pro mě je moc zajímavé a důležité. V současné době se setkáváme s reklamou každý den když jedeme do práci, do školy nebo i když pouze jdeme do obchodů pro potraviny. Billboardy, letáky, noviny, časopisy, reklama na internetu a další a další typy... Slyšíme na radiu reklamu nového obchodního centra, vídíme v televizi reklamu nového chytrého telefonu, ve vozu v metru čteme reklamu slev v obchodu s dárky. Nemá smysl dále vyjmenovat situace ze každodenného života kdy člověk má s reklamou styk. Reklama obklopuje prostor všude kolem nás. Je doslova všude, dokonce i doma se s ní setkáváme a to napřiklad jestli chceme si stáhnout soubor z internetu nebo jen najít film ke shlednutí. 11

12 Ovšem jak se vyvinula tato obchodní forma? Co to přesně je? Funfuje na touhu k nakupování státku neboli k použití služeb? Jaké cíle má reklama? Jaké druhy reklamy existují? Použivaji-li se cizí jazyky v reklamách a je-li vůbec nutné cizí jazyky úmět aby dobře chápat smysl reklamy? Jak silně spojena reklama a hotelnictví? Toto jsou otázky kterými se budu zabývat. Moje bakalářská práce je zaměřena na Českou republiku a rozdělila jsem ji na tři části: teoretickou, analytickou a návrhovou část. Cílem mé práce je zjistit, jestli hotely využivají reklamu a pokud ano, ve kterých jazykových mutacích. Hraje také roli úrověň ovladání zaměstnanci cizími jazyky. Ptala jsem se, jestli jsou v hotelové restauraci jídelní lístky, napsané v cizích jazycích. Je pro mě také zajímavé, jak jsou zaměstanci hotelů na znalostech cizích jazyků a jestli umějí plynule mluvit alespon jedním světovým jazykem. Také je pro mě důležitý názor lidí na reklamu v oboru hotelnictví. Měla jsem za cíl zjistit, jestli ovlivní jejich rozhodnutí při výběru hotelu reklama a pokud ano, zaujala by člověka reklama v cizím jazyce? Stanovila jsem 3 hypotézy, z nichž hlavní zní následně: Čtyř a pěti hvězdíčkové hotely mají 2 nebo 3 jazykové mutací v reklamě. Druhá hypotéza: Hotely dvou až tři hvězdičkové jsou horší než ostatní ve všech ohledech, které se tykají cizích jazyků. Mým předpokladem je, že hotely nižších tříd mají ubytované hosty především z tuzemska. Protože Češi často cestují po České republice a potřebují jen si odpočinout přes noc místo luxusních služb, které si vyžadují turisté z ostatních zemích a které přijíždí aspoň na týden. Mým názorem je, že proto zaměstnanci dvou a tři hvězdíčkových hotelů nemluví plynule cizí jazyky a nevyuživá se reklama. Třetí hypotéza: hotely by měli mít reklamu ve více jazykových mutacích, 12

13 protože lidé vnímají lépe reklamu ve svém mateřském jazyce, než v cizím, i když mu rozumějí. Pro výzkum jsem zvolila několik způsobů. První zvolenou metodou je dotazníkové šetření. Vytvořila jsem dotazníky, které následně rozeslala přes hotelům, jelikož neměla jsem možnost osobního setkání. Cílem bylo získat potřebnou informaci pro potvrzení příp. popření stanovených hypotéz. Dotazník obsahuje sedm otázek, z nichž polovina jsou zaškrtávací otázky a zbyvající jsou na rozepsání. Obdržené odpovědi jsem prozkoumala a vytvořila grafy pro lepší znazornění. Druhá metoda spočívá ve vlastním pozorování internetových stranek hotelů a prohlížení odborných časopisu s cílem získat potřebné informaci a reklamu hotelů, které mě zajímají. Použila jsem tuto metodu pro výtkum pěti hvězdíčkových hotelů. Při výzkumu klala jsem důraz na počet jazykových mutací internetových stranek, výskyt reklamy v časopisech aj. Třetí metoda, kterou jsem zvolila, je řízený rozhovor. Tato metoda mi pomůže pochopit, jaký názor mají lidé vůči reklamě, jestli ovlivní jejich nákupy, jstli zajímá potenciálního zákazníka reklama v cizím jazyce a jestli ji vůbec přečte. Řízený rozhovor jsem prováděla já v osobním kontaktu s lidmi. Vybrala jsem účastniky na základě různých národností a věků. Vytvořila jsem 4 krátkých otázek, na které mi dotazovaní postupně odpovidali. Teoretická část je rozdělena do dvou častí. V první se zabývám reklamou a ve druhé hotelnictvím. Teoretická část, která je věnovaná reklamě, popisuje historie reklamy, různé pohledy autorů na definice reklamy a také jak zákon popisuje v České republice reklamu. Dále tato 13

14 velká část obsahuje média, cíle reklamy a vymezení cílové skupiny a samozřejmé i marketingový mix. Kapitola, věnovaná hotelnictví, zahrňuje historie hotelnictví, jak se vyvijily hotely, druhy hotelů, jejich oficiální klasifikace a kategorizace. Analytická část obsahuje tři oblasti šetření. V první oblasti se změřuji na oslovení hotelů pomocí elektronických dotazníků. Druhá oblast je vlastní pozorování a třetí je řízený rozhovor. Tyto způsoby zkoumání již byly vysvětleny výše a proto nebudu se u toho zastavovat. Poslední třetí část bakalářské práce představuje návrhová část. Obsahuje mé vlastní myšlenky a nápady, jak by hotely mohly dosáhnout větší prodeje svých služb pomocí reklamy a vyskytujících se v ní jazyků. Jinými slovy, návrhuji svá řešení po získání potřebné informací a její vyhodnocení. Při zpracování bakalářské práce na téma «Český a cizí jazyky v reklamě hotelnictví» jsem čerpala ze zdrojů, kterými jsou odborná učebnice a časopisy a také získala užitečnou informace z webových stranek (zakonyprolidi.cz a další). 14

15 1.Teoretická část 1.1. Reklama Historie reklamy Reklama byla, jest a bude. Ona byla po všechny časy a bude, pokud lidstvo nezahyne. Zdenko Šindler: Moderní reklama Reklama a veškerá činnost s tím spojená je stejně stará, jako sama podnikatelská činnost. Vznik obchodu byl jeden z příznaků rozvoje civilizované společnosti. Současně s tím vznikli předchůdci moderní reklamy, proto zmínky o reklamě sahají daleko do historie. Ale nebyla to ta reklama a ten marketingový nástroj, jak známe jej dnes. Bylo to něco úplně jíného, šlo o počátek dnešních poznatků a umění reklamy. Původně byla reklama bezbochyby spojena s počátkem produkce výrobků, služeb nad rámec vlastní potřeby. Měla za cíl představit své zboží potenciálnímu zákaznikokvi a vzbudit v něm touhu k nákupu. Dnes známe mnoho médií, pomocí kterých se reklama šíří, ale ve svých prvopočatcích reklama existovala pouze v ustní podobě a vznikla na tržištích, prvním prostředkem reklamy byl totiž lidský hlas. V podmínkách velké konkurence bylo zapotřebí získat pozornost kupujících k svému stánku se sbožím a informovat veřejnost o své nabídce, stejným způsobem to funguje i dnes. Obchodnici křičeli, vychvalovali své zboží a tím k sobě přitahovali pozornost návštěvníků trhu zákazníky. Slovo «reklama» vzniklo 15

16 pravděpodobně z latinského reklamare znovu křičeti, což odpovídalo dobové «obchodní komunikaci» 1. Samozřejmě tehdy neexistoval internet, televize ani tisk, proto reklama v psané podobě přichází mnohem později. Objevují se obrazové symboly, totiž obrázky na skalách, které obsahovaly informace o místě lovu a jeho výsledky. Toto lze považovat za výchozí bod vzniku a rozvoje venkovní reklamy. Do prvotní formy reklamy patří také hodně rozšířená ústní forma, které říkáme «z úst do úst». Používala se především pro sdělění, kdo dobře zpracovává kůže nebo šije oděvy. Bezbochyby to jsou primitivní formy reklamy a rozvoj závisel na rozvoji výrobních faktorů, ekonomiky, úrovni života a rozvoji společnosti obecně. První přelom příchází v polovině 15.století. Toto období je důležité pro rozvoj reklamy tím, že Johannem Gutenbergem byl vynalezen knihtisk s použitím pohyblivých liter. Celým jménem byl tento velký německý vynálezce Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg. Tento člověk je zajímavý tím, že neměl potřebné znalosti v tiskových technologiích a přitom uskutečnil svůj vynález. Před Gutenbergem byl v Evropě rozšířen pouze blokový tisk, kdy se stránka včetně písma i obrazu kompletně odlila, či vyřezala ze dřeva a pak vytiskla. Pro každý tisk musela být tedy vytvořena zvláštní deska, což bylo značně zdlouhavé a nákladné. Gutenberg přišel s myšlenkou sestavit stranu z jednotlivých znaků (písmen), která se dala opětovně přeskupit a použít znovu na jinou stranu, což celý tisk podstatně zefektivnilo a urychlilo. Gutenbergův vynález umožnil tisknout množství celých knih ve značných sériích (dříve byly 1 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. (4. rozšířené vydání). Praha: Grada publishing, a.s, ISBN

17 tištěny pouze části knih). Důsledkem vynálezu a rozšíření jeho objevu byla masová produkce knih a zlom v možnostech šíření informací. 2 Začal tisk časopisů a novin s inzeráty uvnitř. Kromě toho se začala objevovat první tištěná reklama v podobě letáků a vývěsek. Je pochopitelné, že se otevřely pro reklamu nové velké možnosti a hranice se rozšířily. Další důležitou etapou reklamy v 19.století byly kulaté plakátovácí sloupy (Liftassovy sloupy), novinka v evropských městech. Hlavním úkolem těchto sloupů bylo vnést pořádek do míst určených k vylepování reklamních plakátů a jiných oznámení, měly zabránit vylepování na stěny domů a jíná místa. Poprvé se tyto sloupy objevily v německém hlavním městě Berlíně. Stalo se to roku Bylo instalováno přibližně 100 kusů sloupů v ulicích města. Jejich oblíbenost se rozšířila, můžeme je kolem sebe pozorovat dodnes v mnoha státech včetně České republiky. Nejčastěji se používají pro oznamení nového filmu či velkého koncertu. V Německu Liftassovy sloupy dodnes mají název po svém vynálezci, který se jmenoval Ernst Amandus Theodor Liftass. V České republice se s reklamou setkáváme až na počátku 20.století. Reklama se rozvíjela rukou umělců. Ti začali výtvárně zpracovávat reklamní vývěsky a plakáty. Přikladem může být velice známy český malíř a designér Alfons Maria Mucha. Proslavil ho reklamní plakát «Gismonda», který vytvořil pro divadlo. I dnes můžeme pozorovat jeho tehdější díla v galeriích, velké množství reprodukcí plakátů a jiných suvenýrů se prodává v turistických obchodech v Praze. 2 Johannes Gutenberg. Dostupné z: <http://retel.cz/blog/johannes-gutenberg> 17

18 Dvacáté století přineslo také několik technických novinek. Dá se říct, že tyto novinky určitě měly velký vliv na reklamu, protože se změnil její tvar. Jedná se o elektronické osvětlení. Tento způsob světelné reklamy se použival například v Praze na Václavském náměstí. V tu dobu svítilo téměř 1200 neonových reklam. Dalším důležitým skokem v oblasti vývoje technologií a následně i reklamy se stal rozhlas. První pravidelné rozhlasové vysílání bylo zahájeno 18. května 1923 ve v Praze-Kbelích. 3 Rozšířila se nabídka přijímačů, vysílačů, programů a zvyšoval se celkově zájem společnosti. A tak rozhlas se stal velice zajímavým médiem z hlediska reklamy. Největší převrat v reklamě a obecně v životě lidí způsobila televize. Byla pro reklamu ideálním prostředkem, protože lidé měli obrovský zájem o tuto novou mediální formu, postupně trávili pozorováním televizních programů víc a víc času. Tato novinka zůstala v lidském životě dodnes. Reklama v televizi měla jednu velkou výhodu před ostatními druhy: mohla působit nejen na zákaznikův sluch, jak je tomu s rozhlase, ale také na zrak. Přestože reklama v televizi je drahý způsob sdělění informací, stala se oblíbeným prostředkem pro reklamní tvůrce. Na konci dvacátého století vstoupil do reklamního internet. Byl to fenomén, světová pavučina a znamenal objevení nových dosud nedostupných možností. Ale také kromě užitku ten vývoj přinesl problémy. Žadné serfování na internetu a hledání potřebné informace ve vyhledaváči se neobejde bez desítek nebo i stovek nežadoucích reklamních sdělení. 3 Historie rozhlasu v kostce. KRUPIČKA Miroslav, KŘÍŽOVÁ Dita. Dostupné z: < 18

19 S postupem času se reklama rozvijí a v současné době existuje hodně druhů reklamy. Reklama dnes neznamená jenom vytištěný inzerát v novinách, ale je to mnohem šírší pojem, zahrnuje hodně typů a způsobů vlivu na člověka a jeho volbu. V současné době je svět reklamou zahlcen a reklamní činnost často působí lidem velké starosti. Denně dostáváme do poštovních schránek hromadu letáků a katalogů, které vyhazujeme hned, často dokonce bez jejich přečtění Reklama. Občas si lidé pletou pojmy: reklama a marketing. Není to jedno a to samé, reklama je jedna ze součastí marketingového komunikačního mixu. Reklama zahrnuje všechny prostředky, které mohou působit na dálku na potenciální zákazníky a snaží se lidi přesvědčit o vyníkajících vlastnostech zboží či služeb. Jinými slovy, reklama použivá placených medií ke sdělení informací o produktu či službě s cílem informovat, přesvědčit nebo připomenout. Neexistuje jedna jediná definice, co je reklama, ale hodně různých. Všechny jsou velmi podobné a mají něco společného. Jde o to, že reklama je vždy komunikací mezi zadavatelem a zákazníkem, totiž mezi firmou a člověkem nebo společností. Komunikace se provádí prostřednictvím nějakého média a vždy má komerční cíl. Dá se také říct, že reklama je oznamení společnosti o produktu různými způsoby s cílem přitáhnout pozornost zákazníka a rozvinout jeho zájem o výrobek nebo službu. Jinými slovy, reklama je placená či neplacená propagace produktu, služby nebo myšlenky. Philip Kotler definuje reklamu 19

20 takto: «Reklama je jakákoli placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora». 4 De Pelsmacker o reklamě říká: Reklama je placená neosobní komunikaci firem, neziskových organizací, jednotlivců, kteří jsou určitým způsobem identifikovatelní v reklamním sdělení a kteří chtějí informovat nebo přesvědčovat osoby, patřící do specifické veřejnosti prostřednictvím různých médií». 5 Lze konstatovat, že definice používané Kotlerem a Patrickem De Pelsmackerem vykazují vysokou míru podobnosti s tím rozdílem, že definice užitá belgickým profesorem marketingu De Pelsmackerem je širší. V České republice existuje zákon č.40/1995 Sb. schvalený Parlamentem. Z hlediska tohoto zákonu reklama je definováná následně: «Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak». 6 Poslední uvedená definice je nejpodrobnější ze všech a snaží se nejlépe definovat, co vše lze považovat za reklamu. 4 KOTLER, Philip. Moderní marketing. (4. evropské vydání). Praha 7: Grada Publishing a.s., ISBN DE PELSMACKER, Patrick. Marketingová komunikace. Praha: Grada publishing, a.s, ISBN Předpis č. 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/ > 20

21 Reklama má hodně definic a existuje hodně forem reklamy, dá se však zdůraznit několik kladných vlastností: Reklama dokáže zasáhnout velký počet kupujících po celém světě s nízkými náklady na jednu osobu. Napřiklad televizní reklama je dráhá, ale v přepočtu na jednu osobu je to levné, protože zasahuje obrovské publikum. Reklama má veřejný charakter, a to ovlivnuje kupující tak, že vnímají inzerované produkty jako legitimní. Reklama umožnuje prodejci sdělení mnohokrát opakovat. Ačkoli reklama je neosobní komunikace se zákaznáky, nemůže být tak přesvědčivá, jako firemní prodejce Cíle reklamy a vymezení cílové skupiny 7 Hlavními otázkami v působení reklamy jsou: Kdo? Co? Komu? Kde? Kdy? Čím? Jak? Výhodou reklamy je, že působí i na dálku bez osobního kontaktu a zároveň je důležité, že se musí pečlivě plánovat. Proto potřebujeme stanovit reklamní cíl, což jinými slovy znamená, shrnutí podstatných prvků. Při stanovení cílů bereme ohled na představu hosta. AIDA formule. 8 AIDA formule ukazuje kupujícího, jak prochází stádiemi pozornosti, zájmu, přání a činu. A (attention, pozornost) reklama musí upoutat pozornost příjemce reklamy. Měla by být nepřehlednutá zajímavé provedení reklamy I (interest, zájem) reklama musí vzbudit zájem. Člověk musí chtít 7 Při psání následující kapitoly využívám zejména článků: KOTLER, Philip. Moderní marketing. (4.evropské vydání) Praha 7: Grada Publishing a.s., ISBN JAKUBÍKOVÁ, DAGMAR. Strategický marketing. Praha 7: Grada Publishing, a.s.. s

22 reklamu znovu vidět nebo slyšet D (desire, touha) reklama musí vzbudit zájem o reklamovaném produku, touhu tento produkt koupit A (action, akce, reakce) reklama musí u zákazníka vyvolat nějakou reakci ADAM formule: Tento model navazuje na formuli AIDA. Chápeme to jako model, který se vyznačuje důležitou rolí zapamatování a tím může příspět k opakovaným nákupům. Stanovení cílů, kterých chceme dosáhnout, je základní krok v přípravě reklamy. Určit cíle je moc důležité, musíme si uvědomit, co přesně potřebujeme a jaký vliv chceme, aby reklama měla. Víme, že hlavní myšlenkou je přilíkat pozornost zákazníků a zvýšit prodej zboží či služeb, pokud se jedná o hotelový průmysl. Podle učebnice Kotlera cíl reklamy můžeme definovat: «Cíl reklamy je specifická komunikační úloha, kterou je třeba splnit se specifickým cílovým publikem během specifického období». 9 Klasifikujeme cíle reklamy podle primárního účelu reklamy, zda má být informativní (zaváděcí), přesvědčovací, komparativní (srovnávací) nebo upomínací reklama. Informativní reklama je charakteristická pro první fázi životního cyklu produktu. Znamená to,že firma informuje lidi o novém produktu a možnostech využití produktu. Především se použivá u nových produktů, když se uvadějí na trh. Firmy mají za úkol seznámit spotřebitele s novým výrobkem, vyvolat zájem a primární poptávku. 9 KOTLER, Philip. Moderní marketing. (4.evropské vydání). Praha 7: Grada Publishing a.s., ISBN

23 Přesvědčovací reklama se použivá, když existuje velká konkurence a firma se snaží přesvědčit zákazníka v tom, že právě její produkt je nejlepší a nabizí nejvyšší kvalitu. Přesvědčovací druh reklamy je důležitý ve fázi růstu a na počátku zralosti životního cyklu výrobku, vytváří selektivní poptávku. Často se využivají srovnávací reklamy, existují však omezení. Komparativní reklama je ta, která přímo či nepřímo porovnává jednu značku s ostatními. Je to velmi rizikový typ reklamy, protože se stává, že si obě strany stěžují, že jsou tvrzení druhé strany zavádějící. A proto použití komparativní reklamy je ve mnoha zemích zakázano a v některých dokonce se považuje za nekalou konkurenci (v Belgii a Německu). Upomínací reklama je reklama, když firma pouze připominá existenci svého výrobku. Použivá se ve druhé časti fázi zralosti a ve fázi poklesu životního cyklu výrobku. Tyto tzv. připomínky předcházejí možnému poklesu prodeje. Cílemi připomínací reklamy jsou: připomenout spotřebiteli, že by mohl výrobek v brzké době potřebovat a také připomenout, kde je možné zboží zakoupit. Hromadný marketing v dnešní době použivá jen málo firem, častěji se můžeme setkat s cíleným marketingem. Cílený marketing je to snaha společnosti obsloužit jednu či více skupin zákazníků sdílejících stejné potřeby nebo charakteristiky. 10 Určení cílů není tak jednoduché, protože cíle jsou určovány na základě cílové skupiny. V dnešní době pro většinu firem není efektivní zaměřovat se na celý trh, firmy si určují cílovou skupinu, jak bylo zmíněno výše. Je to efektivnější, protože v současnou 10 KOTLER, Philip. Moderní marketing. (4.evropské vydání). Praha 7: Grada Publishing a.s., ISBN

24 dobu potřeby a preference potřebitelů hodně se odlišují. Pod pojmem «cílová skupina» se rozumí lidí nebo-li zákazníky které budou naší reklamou oslovovaní, totiž konkretní část veřejností, kterou chceme naší reklamou zasáhnout. To jsou lidé, kteří reklamu uvidí, a měli by být ochotni zakoupit reklamované zboží. Je to nezbytné, přece se nemůžeme orientovat na mládež ve věku od 15 do 25 let, pokud prodáváme sadu kuchynského nádobí. A tím pádem i reklamní kampaň děláme podle zájmů cílových lidí, napřiklad žen v domácnosti ve věku od 35 do 45 let. Dobré je při určení cílové skupiny také brát v úvahu zájmy, věk a pohlaví lidí. Je jasné že pokud se zamířime na lidi staršího věku kolem 60 let použivaní cizích slov v reklamě je zbytečné a dokonce i může mít opačný dopad: člověk nerozumí napsanému textu a to by mohlo vyvolat nedůvěru. A ten příklad c cizími jazyky platí nejen pro starší lidí. Vždy je nutné určit také dosažené vzdělání a znalolst jazyků u zakázníků. Firmy by si měly položit následující otázky: 1. Kdo je naší cílovou skupinou, neboli jaký druh zákazníků chceme reklamním sdělěním oslovit? 2. Jaké zájmy a preference mají naši zákazníky? 3. Jaká zvláštní znamení (nároky, kupní síla) charakterizují cílové skupiny? 4. Lidé v jakém věku a s kterým dosaženým vzděláním převládají v naší cílové skupině? 5. Do jakého geografického prostoru (místo, region, tuzemsko, zahraničí) je třeba reklamní sdělení směřovat, aby zasáhlo cílovou skupinu? 24

25 Pro to, abychom přesně určily cílovou skupinu a oblast je nezbytně mít přesné znalosti tržních segmentů. Tržní segmentace je to rozdělení trhu na různé skupiny kupujících s rozdílnými potřebami, charakteristikami či chováním,které mohou vyžadovat odlíšné produkty a marketingové mixy Distribuce reklamy, marketingový mix 12 Distribuce reklamy je součastí marketingu a marketingového mixu. Podstatu marketingu nelze vyjádřit jednoduchou větou, ale existuje hodně variant definic tohoto pojmu. Philip Kotler chápe marketing jako společenský a manažerský proces,jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. 13 Obecně můžeme říci, že marketing je proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání, ovlivnování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajistujícím splnění cílů organizace. 14 Marketing služeb, tedy marketing v hotelnictví je specifický tím, že předmětem obchodu není výrobek, ale zpravidla služba a je charakteristický osobním kontaktem prodejce se spotřebitelem. 11 KOTLER, Philip. Moderní marketing. (4.evropské vydání). Praha 7: Grada Publishing a.s., ISBN Při psání následující kapitoly využívám zejména článků: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha 7: Grada Publishing KOTLER, Philip. Moderní marketing. (4.evropské vydání). Praha 7: Grada Publishing a.s., ISBN KOTLER, Philip. Moderní marketing. (4.evropské vydání). Praha 7: Grada Publishing a.s., ISBN KLÁNOVÁ, Eva. Přednáška z marketingu, VŠH 25

26 Obecně a zjednodušeně můžeme říci, že hlavním úkolem marketingu je prodat produkty nebo v připadě hotelnictví služby, a právě proto správný marketing je velmi důležitý pro rozvoj firmy. Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma použivá k dosažení předem stanovených cílů. Při uplatnování marketingového mixu se nesmí zapomenout na vzájemnou provázanost jednotlivých nástrojů a vždy dodržovat optimální proporce neboli kombinaci všech jeho složek. Původně se použival mix který obsahoval 4 nástroje, tzv. 4P: Product (produktová politika) Price (cenová politika) Place (distribuční politika) Promotion (komunikační politika) Ale ukázalo se, že v organizacích, poskytujících služby tato 4P nestačí pro účinné vytváření marketingových plánů. Důvodem jsou vlastnosti služeb. A proto v pohostinství a hotelnictví můžeme marketingový mix rozdělit do sedmi skupin, hovoříme o tzv. 7P. Product (produkt,výrobek, služba) Price (cena) Place (distribuce, místo) Promotion (komunikace) People (lidé) Packaging (sestavování balíků služeb) 26

27 Partnership (spolupráce, kooperace) 15 Smyslem nástroje s názvem «promotion» je především informovat zákazníky o produktu a jeho vlastnostech, dostupnosti atd. Právě do tohoto «P» spádá reklama Reklamní Media. Reklama se člení na vnitřní a vnější (venkovní neboli outdoorová reklama). Vnější je zajištována zpravidla pomocí médií. Inzerent si vybere médium, prostřednictvím kterého chce svou reklamu, sdělení o produktu či službě přenášet. Výběr média závisí na tom, které zákazniky firma potřebuje oslovit. V současnou dobu existuje obrovské množství typů médií, mezi které patří: noviny, televize, rádio, časopisy, internet aj. Noviny je bezpochybně nejstarší typ médií. Lze s pomocí novin oslovit širokou veřejnost a lidí mají vůči nim důveru. Mají však také nevyhody, napřiklad nízkou životnost. Poměrně novinkou je poskytování reklamních sdělení přes internet. Reklama na internetu je hrozně populární v 21.století. Není tak dráhá pro inzerenta na jednu stranu a na druhou stranu okamžitě poskytuje zákaznikovi podrobnou informace. Další výhodou je to, že po kliknutí na inzerát člověk přeskočí na internetovou stránku reklamovaného produktu a může to urychlit nákup v případě možnosti online zakoupení Kritéria reklamy Kvantitativní kritéria: náklad, dosah, reklamní kontakty. Náklad- jak vysoký musí být náklad reklamního prostředku a podle jakého klíče je tento náklad rozdělován. Dosah jaký je dosah reklamního prostředku, tzn. kolik lidí a ve které oblasti obdrží reklamní sdělení. Reklamní kontakty- jakou 15 KLÁNOVÁ, Eva. Přednášky z marketingu, VŠH 27

28 frekvenci kontaktů umožnuje jeden nositel reklamy, zda je možný pouze jeden kontakt s určitou osobou, nebo je možno počítat s více kontakty. Kvalitativní kritéria: funkce, cilové skupiny, situace při působení, intenzita působení, uspořádání. Funkce-jaké úkoly plnínositel reklamy (zábava, informace...). Cílové skupiny- jaká je struktura čtenářů, do jaké míry souhlasí struktura čtenářů se zvolenou cílovou skupinou. Situace při působení- v jaké situaci se nachází příjemce reklamního sdělení. Intenzita působení-jak silně působí reklama na cílovou skupinu. Uspořádání- jaké zobrazení má reklama (text, obraz) Hotelnictví Historie a vývoj hotelnictví Hotelnictví je nedílnou součastí služeb cestovního ruchu. Předmětem hotelnictví je výstavba, řízení a organizace hotelů i velkých hotelových řetězců, zabezpečení jejich provozu a poskytování hotelových služeb. Sektor hotelnictví uspokojuje primární (fyziologické) potřeby člověka. Je to definice dnešních dnů, kdy máme špičkové hotely teméř v každem velkém městě a jsme svykli použivat plyn, elektřinu a ostatní vynálezy minulostí v domácnostech. Ale co bylo před mnoha století a jak vypadaly hotely a existovaly-li vůbec? Od starověku se lidé vydávali na cesty z různých důvodů. Někteři byly obchodniky a vydělavali peníze tím že jeli kolem světa a prodavali své zboží, sháněli obchodní partnery a kontakty. Jiní měli diplomatické důvody 16 Při psání následující kapitoly využívám zejména článků: KŘÍŽEK, Josef: Moderní hotelový management. Praha: Grada Publishing a.s., ISBN BERÁNEK, Jaromír. Moderní řízení hotelového provozu. 5. vydání., Mag Consulting, ISBN

29 nebo studijní. Velmi rozšiřené byli naboženské pouti. V minulosti cestovat znamenalo vydat se na cestu trvajicí několik měsíců a občas dokonce i roky a mít s tím spojenou dlouhotrvajicí únavu, případně i nemoci. Člověka ohrožovaly zvířata a také počasí, jako například sucha, vedra, mrazy, dešti. To všechno mělo velký vliv na zdraví a psychický stav cestujícího jelikož byl daleko od domova a neměl perspektivu odpočinku a prostřeného stolu. Na každé cestě však pocestni řešili základní problém: nalézt ubytování se stravou alespon přes jednu noc. Dá se totiž říci že vznikla potřeba ubytování lidí během jejich dlouhých vyčerpavajících cest. Základní kámen pro dnešní průmysl hotelnictví byl položen ve středověku soukromými osobami, protože zatím neexistovali žadné penziony a hotely, ale již v tu dobu existovali lidé s dobrou duší a povinností každého občana dobrých mravů bylo poskytnou přístřeší a nakrmit znaveného pocestného. Počet poutníků, cestovatelů a jiných pocestných v antickím Řecku v 5.století přibýval. Vzhledem k tomu přestala stačit ubytovácí kapacita domků občanů podél hlavních cest a tak začaly vznikat první zájezdní hostnce. To myla místa, kde se cestující mohli zastavit a přenocovat spolu se svými povozy. Tyto hostince obvykle měli dva nebo tři patra a stavěli je především v blízkosti kostelů nebo na místech kde se konaly různé společenské akci, napřiklad sportovní. Ale vždy jsou vyjímky z pravidel, a tak stojí za zmínku antické divadlo v Epidauru. Rozmištoval se tam hostinec s kapacitou 200 lůžek. Cestující měli k dispozici místnost s postelí a lucernou. Kromě toho v Řecku fungovaly i velké společné ubytovny. Tyto ubytovny byly soukromé a rozděleny do různých kategorií v závislosti na tom, jaké služby poskytovali ubytovaným hostům. Některé nabízely pouze 29

30 ubytování, jiné nabízely ubytování v kombinaci se stravováním, a třetí nabízely k tomu ještě doplnkové služby. To samé platí dodnes v hotelech po celém světě. Ubytovny se budovaly především blízko důležitých poutních a obchodních cest. Obecné ceníky za přenocování neexistovali a cena závisela na vůli majitele a proto cena v různých hotelech mohla se lišit, ale obvykle byla přibližně na stejné úrovni. Jíž v této době ubytovny použivaly reklamní tabuli s celí přilíkat více zájemců o jejich služby. Psaly se tabule s reklamním sdělením, popřípadě použivaly se i znaky, symboly a někdy obrázky zviřat, olympijských bohů aj. Pád římského impéria a velké stěhování národa které v podstatě trvalo do 9.století byly příčinou politickou nestability a ochromení obchodu. Samozřejmě to mělo velký vliv na cestování a omezelo podnikání v této sféře. Jakékoliv cesty byly velmi nebezpečné a proto vydávali se na cesty pouze odvážní lidé nebo ti, které nutila povinnost někam jet. Jednimi z těch cestovetelů byly panovnické družiny, které měly politickonaboženské důvody, napřiklad putování 14 českých knížat v roce 845 do Řezna kvůli pokřtění. Je jasné že během přesunu kmenů a ostatních desítek národů se o udržování silnic nikdo nestaral a zanikl i obchod. Teprve od 10.století v souvislosti s rozvijem civilizace se objevují kupecké vozy a poutníky. A kvůli tomu již od 11.století pro obchodníky a poutníky bylo zajištovano ubytování pohostinnými kláštery. Kromě klášterů se začaly zřizovat a rozvíjet i hospita. Úkolem těchto zařízení kromě poskytování ubytování poutníkům bylo také starat se o nemocné lidi a sirotky. Problémem bylo spát s nemocnými lidmi v těchto ubytovnách, protože nehledě na to že mezi nemocnými a poutníky byla pouhá zeď, vždy existovalo nebezpečí nakažení. Dalším moc důležitým problémem 30

31 bylo financování, přesně řečeno způsob financování a s tím spojená kvalita služeb. Chod instituce závisel na peněžních prostředcích z milodarů světské a církevní vrchnosti, které nebyly časté a velké. Jak už bylo řečeno výše, tomu odpovidala i kvalita poskytovaných služeb, totiž se jedná o stravení. Jídlo bylo poskytováno dvakrát denně a nevysoká kvalita a čerstvost stravy se odrážela na zdravotním stavu nemocných, který se v hospitiích pochopitelně přilíš nelepšil. V 12. a 13. století se v Evropě výrazně začal zvyšovat cestovní ruch. Střediskem dálkového obchodu i veškerého dění a ohniskem výroby se stala města. Obchodující měšťané začali cestovat kvůli potřebě převést své zboží z jednoho města do jiného. Vydat se na cesty ovšem mohli jenom obyvatelé svobodných měst, protože velká čast venkovského obyvatelstva byla připoutána feudálními svazky k půdě a jednomu místu. Středověké cesty opět ožily, rozvíjely se silnici a cesty, hospodářské podmínky a existující k dispozici ubytovací kapacity hospitií již cestujícím nedostačovaly, a proto před branami měst začaly vznikat zájezdní hostince a kupecké dvory. Tam cestujícím poskytovali nejen ubytování, ale i stravu. Tak se od sebe oddělily špitály a ostatní ubytovací zařízení a cestující už při svých cestách mohli pobývat zvlášt od nemocných a neobávat se nakažení. Stavba domů se rozvijela a lidé se setkaly s problémem špatné orientaci v uzkých uličkách měst. Proto od 14.století některé hostince začaly použivat viditelná individualní označení. Obvykle se na štítech psalo co všechno mohou hosté očekávat uvnitř. Kromě toho ale byla tam také základní informace o podniku jako napřiklad jeho název hostince a jmeno majitele. Štíty existovaly různých druhů, barev a tvarů, ale měly také něco společného. Jedná se o znaky, které měly stejný 31

32 význam dokonce ve více městech. Věnec napřiklad byl signálem, že hostinec má opravnění k čepování piva či vína. Většinou majitelé zájezdních hostinců měli i hospodářství, které umožnovalo poskytovat hostům jídlo. Standartně se podavaly vařené maso, kašovité pokrmy a chléb. Pravidlem a zvykem bylo to, že každý cestující měl svůj vlastní nůž a lžíci Vznik hotelů Kapacity pro přechodné ubytování neustále rostly ale teprve v polovině 19. století se začal vyvíjet typ hotelu, který známe dnes. Rozvíjelo se to především v metropolích, lazenských místách a u velkých železničních nádráží. Lidé začali více cestovat kvůli tomu, že se zvyšovala životní úroveň obyvatel a potřeba odpočinku od každodenní rutiny. Lidé si chtěli změnit prostředí a proto cestovali. Adresy hotelů s informací o cenách, charakteristikou hotelů a doplnkových službách cestovatelé mohli nalézt v tíštěných průvodcích měst. Hotely se rozvíjely a některé z nich se staly chloubou velkých měst, protože se odlíšely od hostinců a malých hotelech zejména svou architekturou a baličkem nabizených doplnkových služb a kvalitou stravování. Dalším důležitým rysem předních hotelů byly jídelny, protože až dosud hosté které byli ubytováni v zájezdních hostincích jedli v místnosti, sloužicí zároven několika účelem: byla to jídelna, kuchyně a výčep. Později do jídelen hotelů vstoupila gastronomie 19.století. A i technický pokrok má vliv na všechny oblasti lidského života včetně hotelnictví, a proto po vynálezu elektrického osvětlení stalo to dostupné také v lepších předních hotelech. V současnou dobu považujeme elektřinu 32

33 za základní komfort ale v té době to bylo novinkou a špíčkou. Pak se objevil telefon a ústřední topení. Hotelierství bylo koncesovano jako živnost, kterou mohli obdržet osoby «pouze mravně a odborně způsobilé». Byly velmi přísné podminky provozování hotelu a jídelny. Městské a živnostenské úřady měly na starosti kontrolovat, jestli jsou dodržováná všechna podminky a nařízení o hygieně a dokonce i uváděly požadavky na personál a jeho způsobilost. Cestovní ruch je však velice křehké odvětví a velmi citlivě reaguje na jakékoliv změny ve společnosti a ve světě vůbec. Průdký růst hotelového průmyslu v Evropě se zastavil s nástupem 1.světové války v roce Po jejím skončení ale rozvoj se neobnovil, protože vznikly nové bariery pro cestovní ruch. Územní celky se rozdělely a zavedly pasové, vízové a celní kontroly, což ztěžovalo cestování světem. I přesto zájem o cestovní ruch existoval a vznikly první odborné školy se záměřením na hotelnictví. Pak ale v roce 1941 nastala 2.světová válka a zapříčinila druhý útlum. Po ní v oboru hotelnictví však začal velký rozvoj Etymologie vybraných pojmů Slova hotelnictví a hotel mají francouzský a latinský původ. Slova odvozena od francouzského «hote», což v překladu znamená host. Francouzské označení vychazí z latinského «hospitium», totiž pohostinství či pohostinný dům. Ale jsou také další slova z nichž vychází dnešní pojmenování pro ubytovací zařízení. Jsou jimi latinská slova hostis a hospitalis, totiž přátelské přijetí, pohostinství. Označovalo se tak místo kde se dalo přenocovat s možností stravy. Ubytování v širším smyslu slova v angličtině zní jako accommodation a vychází z latinského commodum, což znamená pohodlí. V Německu se od středověku pro přechodná 33

34 ubytovací zařízení použivala slova Gasthaus, Gastnofi a Herberg. Ve Velké Británií se použivalo Inn, a v České republice se použivalo hovorové formanka a herberk, «velkohostinec» Hotel. Druhy, klasifikace. 17 Od má Česká republika celorepublikovou klasifikaci pro hotely. Sestavil ji profesní svaz Asociace hotelů a restaurací České republiky na základě Usnesení vlády ze dne č.717 a za podpory Ministerstva pro mistní rozvoj ČR a České centrály cestovního ruchu CzechTourism. Klasifikace zahrnuje definice pro hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. V současné době klasifikace je platná pro období let Klasifikace není závazná, není povinná a má jen doporučující charakter. Znamená to, že materiál slouží jako pomůcka při zařazení ubytovacích kapacit do příslušných tříd. Klasifikace také má za cíl zlepšení orientace spotřebitelů hostů, cestovních kanceláří a agentur. Požadavky jsou uváděny jako minimální, totiž nabizené služby v hotelu a vybavení pokoje musí být vyšší, nebo stejné úrovně vyhovující pro danou třídu. A jak už bylo řečeno, klasifikace není povinná a je jen na provozovateli, zda-li certifikace podstoupit či nikoli. Klasifikace zahrnuje kategorie a třídu hotelu. Kategorie vyjadruje druh ubytovacího zařízení-hotel, hotel garni, motel, botel, penzion, depandance, turistická ubytovna, chatová osada atd. Třída vyjadřuje rozsah a úroven poskytovaných služeb, kvalitu vybavení a také velikost plochy pokoje v ubytovacím zařízení. 17 Při psání následující kapitoly využívám zejména: Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR na léta

35 1.2.5 Kategorizace ubytovacích zařízení Jak již bylo zmíněno výše, kategorizace je to proces, který znamená dělení nebo-li zařazování ubytovacích zařízení do jednotlivých kategorií podle jejich druhů. Bere se při tom v úvahu typ poskytovaných služeb a způsob jejich poskytování v hotelu. Vymezujeme následující druhy: 1. Hotel. Pod pojmem hotel se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, které jsou vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených (zejmena služby stravování). Je to zařízení s recepcí a člení se do pěti tříd. 2. Hotel garni. Je to ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování hostům přechodné ubytování a služeb s tím spojených (především stravování). Má ovšem vybavení jen pro omezený rozsah stravování (často je to snídaně a různé druhy nápojů a občerstvení). Člení se do čtyř tříd. 3. Motel. Ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty. Motely poskytují přechodné ubytování a stravování především motoristům, protože zařízení se nachází v blizkosti pozemních komunikací a vždy existuje možnost parkování. Recepce a restaurace může být mimo ubytovací část. Člení se do čtyř tříd. 4. Penzion. Penzion je to ubytovací zařízení s nejméně 5 a maximálně 20 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a stravování. Stravování se poskytuje zejména pro ubytované hosty. Penzion má omezený rozsah doplnkových a společenských služeb, však musí disponovat místností, která slouží pro stravování a zároven může sloužit k dennímu odpočinku hostů. Člení se do čtyř tříd. 35

36 1.2.6 Specifická hotelová zařízení Tato zařízení jspu prot ospecifická, že se liší od ostatních svou polohou,umíštěním, množstvím poskytovaných služeb a jejich druhem, nabídkou aktivit pro stravení volného času. Patří sem především: 1. Lázenský/Spa Hotel. Ubytovací zařízení, které se nachází v místě se statutem lázenského místa dle zákona č. 164/2001 Sb. (lázenský zákon) v aktuálním znění, které splnuje veškeré požadavky pro kategorii Hotel a které zajistuje zároven lázenskou péči dle 33 zákona č.48/1997 Sb. Člení se do pěti tříd. 2. Lázenský hotel garni. Ubytovací zařízení, které se nachází v místě se statutem lázenského místa dle č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) v aktuálním znění, které splnuje veškeré požadavky pro kategorii Hotel garni, a které zajistuje zároven lázenskou péči dle 33 zákona č.48/1997 Sb. Člení se do čtyř tříd. 3. Welness Hotel. Je to ubytovací zařízení, které splňuje veškeré požadavky pro kategorii Hotel 3*-5*. Zároven poskytuje služby wellness. 4. Resort/Golf Resort. Je to ubytovací zařízení, které splnuje veškeré požadavky pro kategorii Hotel 3*-5*. Jedná se o uzavřený soubor objektů, kde může být restaurace a recepce mimo ubytovací část. Zařízení poskytuje společensko-kulturní a sportovní vyžití. Kromě výše uvedeného, Golf Resort musí být vybaven minimálně devítijamkovým normovaným hřištěm dle parametrů České golfové federace. 5. Depandance. Je to vedlejší budova ubytovacího zařízení bez vlastní recepce, organizačně související s hlavním ubytovacím zařízením, 36

37 které pro depandance zajistuje plný rozsah služeb odpovidající příslušné kategorii a třídě a není vzdáleno více než 500m 6. Botel. Je to druh ubytovacího zařízení, který je umístěn v trvale zakotvené osobní lodi. Člení se do čtyř tříd. Na botel se vztahují všechny požadavky a kritéria jako na hotely příslušné třídy * až **** kromě: a. U botelu není možné do obytné části kajuty umístit ještě jedno příležitostné lůžko b. Minimální rozměry lůžka včetně matrace v botelu činí 85 x 195 cm c. U botelu jsou stanoveny minimální obytné plochy odlišné než jw u kategorie Hotel. 7. Butik hotel. Většinou jsou to malé hotely, kde je důraz kladen na design interiéru a exteriéru, výzdobu a kvalifikovaný personal. 8. Ekohotel. Je to hotel, který splnuje přísné požadavky, které berou ohled na životní prostředí. Projevuje se to napřiklad tím, že hotel má omezenou spotřebu vody a elektřiny. Ekohotel je to hotel, kterému byl udělen certifikát Ekologicky šetrná služba. 9. Ostatní ubytovací zařízení. To jsou napřiklad: kemp, chatová osada, turistická ubytovna. Všechná zařízení také mají být vybavené pro poskytování přechodného ubytování Klasifikace ubytovacích zařízení Klasifikace znamená vymezení minimálních požadavků, které jednotlivé třídy ubytovacích zařízení musí splnovat. Použivá se to především s cílem rozdělit hotely do různých kvalitativních kategorií a tedy i do různých cevnových kategorií. Podle rozsahu poskytovaných služeb rozlišujeme hotely: 37

38 *Tourist **Economy ***Standart ****First Class *****Luxury Občas se stavá že hotel splňuje více než povinná kritéria a minimální počet nepovinných kriterií v rámci jednotlivých tříd. Však poskytuje zatím nedostatečné množství služeb, aby se dostal do další třidy. V tom případě tato ubytovací zařízení mohou získat kromě označení hvězdičkami navíc ještě označení Superior. Jedná se o ubytovací zařízení kategorie Hotel, Hotel garni, Penzion. Orgánem, který je oprávněn udělovat certifikát a klasifikační znak, je komise složená ze zástupců Asociací hotelů a restaurací ČR (AHR ČR), UNIHOSTu (Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR) a dalších subjektů. Komise hodnotí žádosti o zařazení do příslušné kategorie a třídy, pak organizuje kontrolu ubytovacího zařízení. V případě, jestli jsou všechny podmínky splněny hotel platí stanovený poplatek a dostává certifikát a klasifikační znak. Nedostává je navždy, ale pouze na 3 roky Klasifikace ubytovacích zařízení v zahraničí Díky klasifikace hotelů ví kterýkoliv účastník cestovního ruchu (cestující) předem, co všechno může očekávat v hotelu, protože už má nějakou představu o službách a úrovní jejich poskytování. Problém je ale v tom, že v současné době neexistuje jednotná klasifikace ubytovacích zařízení va 38

39 všech zemích světa. Velkou roli hraje kultura lidí, zvyky, výspělost národa, podnebí, politická situace apod. Přičin existuje velké množství a nemá cenu to všechno vyjmenovávat. Protože není jediná klasifikace, každá země tento problém řeší individuálně: někde tato problematika upravena legislativou, někde naopak je to dobrovolná záležitost, a občas se vůbec žadná klasifikace nepouživá. Samonzřejmě to vadí cestujícím, má špatný dopad na profesionální i laickou veřejnost a subjekty cestovního ruchu. Proto jsou snahy napřiklad v středoevropském regionu vymezit jediná kritéria. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky je součastí systému Hotelstars Union. Tento evropský systém sjednocuje klasifikace více státu, a jími jsou: ČR, Německo, Rakousko, Madarsko, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta. Znamená to, že v těch státech klasifikační parametry jsou stejné a Hotelstars Union zaručuje stejné parametry kvality v tomto regionu Plynulý chod hotelu. Úseky v hotelu Pro úspěšný a plynulý chod hotelu musí být v všechno dobře zpracováno a tři základní útvary v hotelu také mít plynulý chod. Jedná se o ubytovací úsek, technický a stravovací. Ubytovací úsek se dělí na dvě části: část příjmu (recepce, front office) a část lůžkovou (úsek hotelových pokojů, housekeeping). V přijmové části probíhá rezervace a prodej pokojů a také přijímání objednávek. Front office je prostředníkem mezi hostem a vnějším prostředím, recepční přijímá objednávky na doplnkové služby. Také se v této části hotelu prodávají drobné předměty a suvenýry, provádí se zúčtovánís hostem a občas je k dispozici klientů směnárna. Housekeeping má na starosti zajištění čistoty ve společných a veřejných prostorech hotelu. 39

40 Technický úsek je jinými slovy technické zázemi hotelu a poskytuje tehnický provoz hotelu. Je nejméně vidět ze všech úseků a není na rozdíl od ubytovacího a stravovacíhoh úseků v každodenním styku s hostmi. Do technického úseku v hotelu spádá: kotelna, klimatizační zařízení atd. Stravovací úsek také se nazývá Food and Beverage management (F&B). Úkolem úseku je poskytovat stravovací služby především ubytovaným hostům, ale čas se mění a v poslední době dveří hotelových restaurací jsou otevřeny také pro širokou veřejnost. Stravovací úsek můžeme dále rozděllit na část výrobní a část odbytovou. Restaurace, bary a ostatné odbytová střediska pochopitelně patří do odbytové části, a do výrobní části patří kuchyně, přípravny, příruční sklady Jídelní a nápojový lístek. Sestavení nabídky Jídelní a nápojový lístek představují významný faktor pro pověst celého hotelu a restaurací. Sestavení nabídky je těžký úkol a patří mezi nejvyznamnější úkoly managementu v gastronomii. Je nutno věnovat obrovskou pozornost této záležitosti, protože na ní závísí úspěch podnikání v gastronomií. Nabídka by měla reagovat na měnicí se preference zákazníků a sledovat gastronomické trendy, aby podporovat zájem o restauraci. Pro vytvaření dobré nabídky je potřeba získat užitečnou informace o klientele. Dá se to udělat napřiklad během běžné koverzace s hostem. Získáme informace o jeho značce auta, způsobu platby, oblečení a také z navštívenek (lze požádat hosty při vstupu do restaurace). Druhý způsob je výzkům formou dotazníků popřípadě jiných form hodnocení poskytovaných služeb. V oboru gastronomii dotazníky obsahují především otázky vztahující se k prostředí, rychlosti obsluhy, kvalitě jídla, oblíbenosti jídla, chování obsluhujícího personálu 40

41 atd.dotazník host může dostát během návštěvy od číšníka nebo v elektronické verzi přes . Vytvoření nabídky pro stravovací úsek bohužel netrvá jeden nebo několik dnů. Je to dlouhý proces a při jeho zpracování musí podník provést různé druhy analýzy. Při sestavení jídelních a nápojových lístku spolupracují šefkuchář s vedoucím stravovacího úseku. Samozřejmě také se tohoto procesu zučastní provozovatel a majitel, protože právě oni mají představu jak všechno má výpadat. Při sestavení lístků se nesmí zapomenout na to, že jídelní lístek nesmí být přílíš přetížený. To se dělá jak ve prospěch hosta, tak i ve prospěch podniku. Zákazník by neměl tratit hodně času na přečtění nabídky, stíží to rozhodování a orientaci při výběru pokrmu. Na druhou stránu pro restaurace je to také výhodou, protože není přilíš hodně rozpracovaného materiálu a není nutno dbát na jeho uchování. Jídelní a nápojový lístek je také prostředníkem mezi provozovatelem a hostem, a proto má být vždy v dobrém stavu a srozumitelně napsaný, ovlivnuje totiž celkový prodej pokrmů a nápojů. Jinými slovy, planování a sestavení nabídky zahrnuje řadu činností, sem patří: a) Stanovení cílů. (Znamená, že je nutno stanovit oblast působení lístku a brát v úvahu druh restaurace, může to být kavárna, bistro či bio restaurace. Všude lístek má vypadat jinak) b) Analýza konkurence a trhu (poptávky). Během analýzy trhu dostaneme přehled o skladbě klientely. c) Planování a sestavení nabídky. (Vlastně proces sestavení nabídky) d) Stanovení cenové politiky. e) Určení způsobu prodeje a systému obsluhy 41

42 f) Marketingová činnost v gastronomii g) Kontrolní činnost. (Dozor nad standardy a kvalitou) Zásady a pravidla při sestavení nabídky Stanovení cenové hladiny, o které již bylo řečeno výše je velmi důležitý bod, protože se stává že ceny v jídelních lístkách stejného podniku jsou odlišné. Není to jen tak ale kvůli tomu že jeden lístek je napsaný v českém jazyce ale druhý je řekneme ve francouštině. Nazývá se to cenová diskriminace a nemá existovat. Proto při sestavení nabídky měli bychom dodržovat a respektovat některé zásady: Obsah nabídky musí být v souladu s typem a druhem stravovacího zařízení Při sestavení nabádky je nezbytné brát v úvahu možnosti a schopnosti výroby a obsluhy. (Velikost kuchyně, vybavenost inventářem, schopnosti a dovednosti pracovníků) Je potřeba vždy sledovat nové trendy v gastronomii a uplatnovat je. Jedná se o různých druzích obsluhy, o módě na vegetariánské a nízkokalorické pokrmy atd. Různé pozice v jídelním lístku měli by být napsaný nejen v českém jazyce, ale i v cizím. Zvlašt jestli restaurace se nachází v přízemí hotelu či v turistickém místě. Ceny v závislosti na jazyku musí být stejné. Všichni pracovníci musí byt seznámeni s pokrmy, jejich výrobou a servisem. 42

43 2. Analytická část Tato kapitala, která se nazývá analytická část a představuje hlavní část mé bakalářské práce. Při jejím zpracování jsem využila několik způsobů zkoumání a proto se skládá ze 3 částí, které jsem pojmenovala následně: dotazníkové šetření, vlastní pozorování a řízený rozhovor. Níže jsou tyto pojmy vysvětleny. Dotazníkové šetření. Za prvé jsem vytvořila dotázník, za jeho pomoci jsen zkoumala současnou situaci v oblasti reklamy v hotelnictví. Zajímalo mě, jestli hotely používají ve své reklamě cizí jazyky a pokud ano, které to jsou jazyky. Také jsem zkoumala obecně vztah hotelů k cizím jazykům, totiž jestli jsou v podniku zaměstnanci, kteří plynule ovládají angličtinu nebo popřípadě jiné jazyky. Dále mě zajímalo, kolik jazykových mutací mají jídelní lístky v restauracích, pokud tu restauraci vůbec mají. Pak jsem zkoumala, kolik jazykových mutací mají hotely v reklamě. Svým dotazníkem jsem oslovila hotely, které se nacházejí na území České republiky, jelikož je moje práce zaměřená právě na České hotely. Poslala jsem dotazníky v elektronické podobě, jelikož nemám možnost osobního setkání s vedením hotelů. Při dotazování hotelů jsem využila možnost e- mailu, poslala jsem uvítací dopis a dotazník v podobě přilohy. Zaměřila 43

44 jsem se na 10 Pražských a 10 Středočeských hotelů. Mým cílem bylo oslovit a prozkoumat celkem 20 hotelů různých tříd, ale to se mi nepatrně nepodařilo kvůli nižší návratnosti dotazníků, než jsem čekala, jinými slovy byla neuspokojívá. Ani jeden z pětihvězdičkových hotelů a polovina z ostatních mi neodepsaly a tak jsem musela využit jiný způsob zkoumání. Druhý způsob průzkumu spočivá v pozorném hledání internetových a printových reklam hotelů a jejich zkoumání. Také jsem musela navštěvovat internetové rezervační portály jako jsou: Booking, Trivago a Tripadvisor a přes internet jsem navštěvovala cestovní kanceláře a zjištovala, jestli spolupracují s hotely, které mě zajímají. Ke shánění tištěné reklamy mi posloužily odborné časopisy, jako jsou: Hotel a restaurant, Všudy byl, TOP hotelnictví a další. Také jsem musela navštivit oficiální internetové stránky hotelů a velmi pečlivě je prohledla a přečetla potřebné informace a tak jsen dospěla k závěrům. Tento způsob mého zkoumání byl velmi náročný a potřebovala jsem pro to více času než v případě přečtění vyplněných dotazníků. Proto nazývám tuto část zkoumání vlastní pozorování. V poslední části mé analýzy je řízený rozhovor. Provedla jsem ho s lidmi různých národností. Oslovila jsem celkem šest lidí, z nichž jsou dva Češi, dva Němci a dva Rusové. Mým cílem bylo zjistit jestli lidé pozitivně reagují na reklamu, která je napsána v jazyce odlíšném od jejich matéřského jazyka a také mě zajímalo jestli hotel, který má reklamu ve více jazykových mutacích má v očích potenciálního zákazníka lepší postavení, než hotely zaměřené pouze na jeden jazyk a národnost. Podrobné výsledky mám zaznamenané v příslušné kapitole analytické části. 44

45 2.1 Stanovení hypotéz Stanovila jsem několik hypotéz, které souvisí se závislostí mezi úrovní poskytovaných služeb v hotelů neboli s počtem hvězdiček a jazykovými znalostmi zaměstanců a využitím cizích jazyků v reklamě a obecně během plynulého chodu hotelu. Předpokladám, že sto procent zaměstnanců dvou až třihvězdičkových hotelů nemluví plynule anglicky nebo neumí jiný cizí jazyk a ani nepouživají reklamu ve více jazykových mutacích. Ale moje hlavní hypotéza je spojená s výzkumem a souvislostí hotelů vyšších tříd a využití cizích jazyků. Následně to potvrdím nebo vyvrátím pomocí mého průzkumu v této kapitole. Ve své práci mám tři hypotézy, kterými se budu zabývat dále: Hotely dvou až tři hvězdičkové jsou horší než ostatní ve všech ohledech, které se tykají cizích jazyků Čtyř a pěti hvězdíčkové hotely mají 2 nebo 3 jazykové mutace v reklamě Hotely které mají reklamu s větším počtem jazykových mutací mají lepší pověst mezi lidmi, protože člověk si může ji přečíst v mateřském jazyce. Pro hotel je výhodou mít reklamu v mnoha jazykových mutacích. 2.2 Analýza návratnosti dotazníků Jak už bylo řečeno výše, použivám ke své analýze dotazník, který jsem vytvořila zcela sama a rozeslala přes hotelům. Pro analýzu z dotazníku jsem musela vypracovat informace z osmi jednotlivých otázek. Každou otázku proberu a dokonce zobrazím je pro lepší pochopení a 45

46 znázornění v podobě grafů. Každá otázka má také svůj popis a já to podrobně vysvětlím. Každý graf bude obsahovat název otázky a odpovědi. Místo první otázky bych chtěla nejdřív vyjadřit počet hotelů, které mi odepsali v poměru k těm, co ignorovaly mou žádost o uvedení seznamu oslovených hotelů. Tabulka č.1-seznam oslovených hotelů na území celé České republiky Název hotelu a počet hvězdíček Pension & Hostel ArtHarmony ** Pension Tara ** Akat Pension s.r.o ** Pension u Sv. Prokopa** Hotel Sport Mlada Boleslav ** Best Western Hotel Pav *** Residence Leon Doro *** Atlantic Hotel *** Hotel Kreta *** Pension Centrum *** Salvator *** EA Embassy Prague **** Grand Majestic Prague **** UNIC **** Best Western Hotel Grand **** Hotel Karlštejn **** Radisson Blu ***** Alchymist Grand Hotel and Spa ***** Reakce na dotazník a jeho návratnost Pozitivní Negativní Pozitivní Negativní Negativní Pozitivní Pozitivní Negativní Negativní Negativní Pozitivní Pozitivní Negativní Negativní Negativní Negativní Negativní Negativní 46

47 Chateau Třebešice ***** Hotel King Court ***** Negativní Negativní Je zřejmé, že návratnost dotázníku nebyla velká. Z dvaceti rozeslaných dotazníků jsem získala zpět pouze šest vyplněných. To činí jenom 30% a mohu říct, že návratnost nebyla uspokojivá. Podle mého názoru je to kvůli tomu, že hotely se obávají poskytovat jakékoliv informace o svém podniku, i když nejsou příliš soukromé. Malé hotely a pensiony nechtějí poskytovat informace z důvodu obavy kvůli konkurenčních zařízení. Ani jeden z pětihvězdičkových hotelů mi neodepsal a myslím si, že je nezajímá účast ve výzkumu studenta kvůli absence volného času. V následujícím grafu je uveden procentní poměr pozitivní a negativní reakce hotelů na moji žádost o zúčastnění ve výzkumu. Graf č.1-návratnost dotazníků 47

48 Návratnost dotazníků 30% 0% 70% negativní reakce hotelů pozitivní reakce hotelů Zdroj: vlastní výzkum 2.3 Dotazníkové šetření. Analýza otázek a odpovědí Celkém dotazník obsahoval 7 otázek. Každá z otázek se týká - Jak dlouho působí hotel na českém trhu? - Je-li ve názvu hotelu cizí slovo? Pokud ano, jak ho můžeme převést? - Je-li v hotelu restaurace? Pokud ano, jsou v restaurací jídelní lístky v cizích jazycích? - Ze kterých zemích jsou hosté ubytovaní v hotelu? - Použiváte reklamu? Pokud ano, v českém nebo i cizím jazyce? - Jsou v hotelu pracovnici, které plynule ovládají aspon 1 cizím jazykem? - Spolupracujete s cestovními kancelářemi v zahraničí? Z dvaceti oslovených hotelů se zúčastnili pouze některé, mezi které patří: Akat s.r.o. ** 48

49 Pension & Hostel ArtHarmony ** Residence Leon Doro *** Best Western Hotel Pav *** Salvator **** EA Hotel Embassy Prague **** Celá část 2.3 Dotazníkové šetření se opírá o výsledky dotazníků, které jsem dostala od výše uvedených hotelů. Otázka číslo 1 zní: Jak dlouho působí hotel na českém trhu? Dostala jsem úplně odlišné odpovědi. Nejstarší hotel je Salvator. Je to Pražský hotel, který se nachází v centru města a působí na trhu již 20 let. Je to třihvězdíčkový hotel, má výborné umíštění a budova hotelu patří mezi památkově chráněné objekty Prahy. Dále následuje hotel a pension ArtHarmony, který existuje již 15 let. Residence Leon Doro je na třetím místě v mém výzkumu a doba jeho existence je 10 let. Čtvrtou pozici v žebříčku mají současně dva hotely, Best Western Hotel Pav a EA Embassy Prague. Oba hotely jsou stejně staré a mají za sebou 8 let činnosti. Pro lepší znázornění a pochopení uvadím údaje v grafu. Čísla v grafu označují počet let. Graf č. 2: Jak dlouho působí Váš hotel na českém trhu? 49

50 Jak dlouho působí hotel? 8 [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] Pension & Hostel ArtHarmony Akat s.r.o Residence Leon Doro Best Western Hotel Pav Salvator EA Embassy Prague Zdroj: Vlastní výzkum Otázka číslo 2: Je-li ve názvu hotelu cizí slovo? Pokud ano, co znamená? Na otázku číslo 2 bylo možné odpovědět jednoznáčně «ano» nebo «ne». Když hotel používá cízí slovo, tak mě také zajimalo, jak ho můžeme převést. Graf č.3: Použiváte-li ve názvu hotelu cizí slovo? Je-li ve názvu hotelu cizí slovo? 0 0 ne, 33% ano, 67% ano ne Zdroj: Vlastní výzkum 50

51 Z grafu vidíme, že většina hotelů má cizí slovo ve svém názvu. A teď následuje další otázka? Co je to za slovo a jak ho přeložíme? EA Hotel Embassy Prague používá zároveň dvě slova: Embassy a Prague. To jsou anglická slova a znamenají Velvyslavenství a název města Praha. Best Western Hotel Pav také má ve svém názvu jmeno řetězce v anglickém jazyce: Best Western. Odpověď, co to přesně znamená, jsem nedostala. Mohla bych říct, že by to mělo znamenat «Nejlepší zapadní». Residence Leon Doro mi odepsali, že «ano, máme cizí slovo», ale neupřesnili, jaké. Předpokládám, že měli na mysli slovo: Residence, což v překladu znamená Rezidence. Pension Akat má ve názvu anglické slovo, které znamená v češtině penzion. Otázka číslo 3: Je-li v hotelu restaurace? Pokud ano, jsou v restauraci jídelní lístky v cizích jazycích? Na otázku číslo 3 jsem dostala šest odpovědí. Tři hotely ze šesti svou vlastní restauraci nemají, ani neposkytují svým hostům stravovací služby. Jeden ze dvou dvouhvězdíčkových hotelů nemá vlastní restauraci, a ani jeden ze dvou tříhvězdičkových hotelů také nemá restauraci, což je pro mě překvapivé. Výsledkem je, že obě čtyřhvězdičkové hotely (EA Hotel Embassy Prague, Salvator) mají restauraci a poskytují ubytovaným lidem stravu. Přesto restaurace v hotelu EA Hotel Embassy není ala cart, stejně jsou zaměstnanci schopni vysvětlit v angličtině název chodu a z čeho se skládá pokud by to hosta zajímalo. Tyto údaje pro lepší znázornění jsem uvedla v následující tabulce. 51

52 Graf č. 4: Je-li v hotelu restaurace? Je-li v hotelu restaurace? 0, 0% [ПРОЦЕНТ] [ПРОЦЕНТ] Ano Ne Zdroj: Vlastní výzkum Ted je zřejmé, že počet hotelů bez vlastní restaurace je stejně velký, jako počet hotelů, které ji mají, činí přesně 50%. Na otázku číslo 3 kládně odpověděly hotely Akat s.r.o **, EA Hotel Embassy Prague ****, Salvator ****. Na druhou část otázky «Jsou v restauraci jídelní lístky v cizích jazycích?» jsem dostala pozitivní odpovědi. Otázka číslo 4: Ze kterých zemích jsou hosté ubytovaní v hotelu? Mým cílem bylo pomocí této otázky zjistit, jestli mám správný předpoklad ohledně menší potřeby využivání a umu mluvit cizími jazyky hotely nižší třídy, než hotely čtyř a pětihvězdičkové. Tento předpoklad obsahuje jedna z mých hypotéz. Dostala jsem uspokojívé výsledky: hotely nižší třídy mají mezi svými hosty především Čechy a Slováky. Mým názorem je, že je to kvůli tomu, že Češi přijíždí na víkend do jíného města pouze na jeden nebo maximálně několik dní a nepotřebují luxusní služby přes noc. To samé se tyká i Slováků. Opak platí pro turisty «z dálky», kteři přijíždějí utrácet peníze a odpočinout si od každodenního života. Dostala jsem následující odpovědi: 52

53 Akat s.r.o ** nejvíc zaměřen na české, slovenské a ruské hosty. Pension & Hostel ArtHarmony**, Best Western Hotel Pav *** mají mezi svými ubytovanými hosty především Čechy a Slováky. Hotely Leon Doro ***, Salvator ****, EA Hotel Embassy Prague **** mají především hosty z Ruska, Německa, Francie a Itálie. Otázka číslo 5: Použiváte reklamu? Pokud ano, v českém nebo i cizím jazyce? Na otázku o využivání reklamy pozitivně odpovědely 3 ze 6 hotelů. Dvouhvězdičkový hotel Pension & Hostel ArtHarmony nevyuživá reklamu vůbec nikde a nikdy. To samé se týká hotelu Leon Doro ***, dostala jsem odpověd «Nevyuživáme reklamu». Další hotel, který se nezabyvá reklamou, je Salvator. Zbyvající hotely využivají reklamu, ale dvouhvězdíčkový Akat s.r.o použivá ji pouze na území České republiky a pouze v českém jazyce. Čtyřhvězdíčkový Ea Hotel Embassy Prague využívá reklamu a to nejen v českém ale i v cizím jazyce. Best Western Hotel Pav využivá pouze jeden druh reklamy, a to reklamu na internetu (PPC- Pay Per Click). Nedostala jsem odpověd, ve kterých jazykových mutacích je. Otázka číslo 6: Jsou v hotelu pracovnici, které plynule ovládají aspon 1 cizím jazykem? Na otázku o znalostech alespoň jednoho cizího jazyka jsem dostala stoprocentní kladnou odpověd. Každý recepční pochopitelně plynule mluví anglicky a mnozí hovoří taky rusky a německy. Otázka číslo 7: Spolupracujete s cestovními kancelářemi v zahraničí? 53

54 Skoro všechny hotely spolupracují s cestovními kanceláři v zahraničí. Otázkou je, s kanceláři v jakem státu. Spolupráce přece je spojená s tím, na který stát neboli na hosty a potenciální hosty které národnosti a ze kterého státu je hotel zaměřen. V předchozí otázce číslo 4 «Touristé především ze kterých zemích jsou ubytovani v hotelu?» hotel Akat odpovědel, že mají především češi a rusové. Proto nejvíce spolupracuje s cestovními kanceláři právě v Rusku, ale také v Madarsku. V grafu uvedem níže vidíme procentní poměr hotelů, zaměřujících se na kanceláři a naopak ne. Graf č. 5: Spolupracujete s cestovími kanceláři v zahraníčí? Spolupracujete s cestovními kanceláři v zahraníčí? 17% 0% Ano 83% Ne Zdroj: Vlastní výzkum 2.4 Výsledky dotazníkového výzkumu Oslovila jsem 25 hotelů, ale návratnost dotazníku byla minimální. Mého dotazníkového šetření se zúčastnílo pouze 30% oslovených hotelů. Vyhodnocení není zcela objektivní i přesto že jsem se snažila oslovit více hotelů a provést objektivní analýzu. Zvolila jsem hotely různých tříd a také různého postavení na trhu. Některé existují již více než 10 let a některé 54

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven Směrnice KČT HOSP. 6/2000 Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven listopad 2000 (aktualizace 2012) Certifikace turistických ubytoven Úvod Dne 14.7.1999 vzala vláda ČR na vědomí usnesením č.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

17.3.2011. Venkovský cestovní ruch příležitost pro nové podnikání

17.3.2011. Venkovský cestovní ruch příležitost pro nové podnikání TVORBA A VYUŽITÍ VENKOVSKÝCH UBYTOVACÍCH KAPACIT Bc. Markéta Janotová, Ing. Ivo Šašek, CSc. Ubytování ve venkovském cestovním ruchu Ubytovací služby jsou významnou součástí služeb cestovního ruchu Nezbytný

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama

Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama Toto číslo časopisu je věnováno reklamám, protože reklamy nás doprovázejí téměř všude a to například v televizi, v časopisech, nebo na internetu. Reklamy jsou velice

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY 1 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Zahraniční respondenti PŘÍLOHY Duben 2010 1. VYUŽITÍ SLUŽEB HOTELŮ / PENZIONŮ 1.1 Obecná frekvence využití Jak často využíváte možnost ubytování v hotelu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Reklama

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ROZDĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB DO TYPOLOGICKÝCH SKUPIN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH. ČESKÉ REPUBLIKY 2015 2020 Metodika

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH. ČESKÉ REPUBLIKY 2015 2020 Metodika OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 015 00 Metodika Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod. Vymezení základních pojmů. Zákonná

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Marketing 1 Autor: Markéta

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.19 Historie pohostinství Autor: Eva Němcová Období tvorby:

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

Úloha a význam profesních sdružení pro rozvoj oboru hotelnictví a gastronomie

Úloha a význam profesních sdružení pro rozvoj oboru hotelnictví a gastronomie Úloha a význam profesních sdružení pro rozvoj oboru hotelnictví a gastronomie Diplomová práce Bc. Lukáš Peřinka Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Hotelnictví Studijní obor: Management

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A,B Období: jaro 2015 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška 2.

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více