ANGLICISMY V ČEŠTINĚ Kulturní a jazykové kontakty anglicismy amerikanismy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLICISMY V ČEŠTINĚ Kulturní a jazykové kontakty anglicismy amerikanismy"

Transkript

1 ANGLICISMY V ČEŠTINĚ Kulturní a jazykové kontakty Anglicismy v češtině jsou výsledkem jazykového kontaktu češtiny s angličtinou, resp. americkou variantou angličtiny. Ten se odehrává v konkrétním kulturním a společenském kontextu. Výsledky jazykového kontaktu lze však až na výjimky jen s obtížemi diferencovaně identifikovat jako anglicismy nebo amerikanismy, třebaže u výpůjček typu colorfilm, behaviorismus je zřetelná preference americké pravopisné varianty. Kontakty českých zemí s anglofonními zeměmi sahají až do středověku. POLIŠENSKÝ (1999: 517n.) upozorňuje např. na ROBERTA ANGLICUSE, notáře PŘEMYSLA I. OTAKARA. ROBERT ANGLIČAN se v r stal moravským biskupem, který založil klášter Velehrad. Pozoruhodná je i politická aktivita pozdních Přemyslovců, zvláště VÁCLAVA II., jehož poselstvo přineslo do Prahy nepatrnou část ostatků THOMASE Z CANTERBURY. Lucemburkové sice ve válce o Flandry stáli na straně Francie, snažili se nicméně zprostředkovávat mezi oběma stranami. V r se do Anglie za RICHARDA II. provdala dobrá královna ANNA (LUCEMBURSKÁ), sestra VÁCLAVA IV. Do Anglie ji následoval velký doprovod. Pro české země má v té době kulturní význam především Oxfordská univerzita, jmenovitě JOHN WYCLIFFE (VIKLEF), s jehož (latinskými) spisy se kol. r v Praze seznamuje JAN HUS prostřednictvím českých studentů, kteří se vrátili z Oxfordu. V r do Čech prchl Wycliffův žák PETR PAYNE, zvaný ENGLIŠ, který od r působil na Karlově univerzitě a zastupoval husitskou delegaci na basilejském koncilu v r Z pověření JIŘÍHO Z PODĚBRAD navštívil Anglii ZDENĚK LEV Z ROŽMITÁLU, jehož cesty byly zachyceny členy jeho doprovodu VÁCLAVEM ŠAŠKEM Z BÍŘKOVA a TATZELEM Z NORIMBERKA. POLIŠENSKÝ (1999: 520n.) upozorňuje na změnu ve vnímání českých zemí v Anglii s příchodem reformace. Také česká šlechta sledovala dění v Anglii. ZDENĚK BRTNICKÝ Z VALDŠTEJNA podle svého latinského cestopisu Cesta do Anglie shlédl v r v divadle Globe jednu ze SHAKESPEAROVÝCH komedií. Četné styky českých zemí s Anglií se datují do období vlády Habsburků. Nejde jen o paracelsisty JOHNA DEE a EDWARDA KELLEYHO a další konkrétní osobnosti. Habsburský pražský dvůr byl místem setkání anglických katolíků a protestantů. Ozvuky španělsko-anglických, anglicko-hansovních sporů i válka Nizozemí doléhaly až do Prahy. V r byl českým králem zvolen FRIEDRICH V. FALCKÝ, jehož manželkou byla dcera krále JAKUBA I. (resp. VI. SKOTSKÉHO). Pomoc tchána se nicméně omezila na přibližně tři tisíce mušketýrů. Anglická společnost vůči Čechům chovala sympatie. V Anglii tak našla útočiště část českých exulantů. Poč. 40. let 17. stol. hostila Anglie JANA AMOSE KOMENSKÉHO, který v r dostal nabídku také na místo rektora americké Harvardovy univerzity (KUČERA 1990b: 13). Jedním z důsledků francouzské revoluce v r bylo posílení vazeb vyšší šlechty s Anglií a její výraznější orientace na angličtinu, zatímco měšťanské vrstvy, znalé němčiny, se v 19. stol. orientovaly na francouzštinu. Přesto není anglická kultura v českých zemích neznámá. K běžné četbě té doby patří vedle poněkud exkluzivního MILTONOVA,Ztraceného ráje, o jehož převod do češtiny se pokusil JOSEF JUNGMANN, především WALTER SCOTT nebo CHARLES DICKENS. Na české preromantiky inspirativně zapůsobil tzv. OSSIAN, nepochybný je vliv LORDA BYRONA především v díle KARLA HYNKA MÁCHY. WILLIAM SHAKESPEARE byl běžnou součástí divadelního repertoáru. Anglická literatura je nicméně čtenáři té doby většinou zprostředkovávána němčinou. Převod SHAKESPEAROVA díla jako celku vyšel v letech a podle POLIŠENSKÉHO (1999: 526) tvořila oslava Shakespearova výročí v r protiváhu k oslavám GOETHA a SCHILLERA. Z Anglie a to i prostřednictvím expertů a podnikatelů vracejících se z Anglie nebo působících v českých zemích (dobový obr. pražské tramvaje) vzešla pro české země v 259

2 průběhu 19. stol. řada impulzů hospodářských (budování manufaktur), technologických (zvl. v oblasti těžby kovů, hutnictví, strojírenství, železnic a textilního průmyslu) i sociálních. Od 40. let 19. stol. hrají v kulturních, sociálních i hospodářských kontaktech stále významnější roli i Spojené státy americké, kam v souvislosti s ekonomickou a politickou situací v českých zemích (porážka revoluce r a nastolení BACHOVA neoabsolutismu) i vlivem zlatokopeckých horeček směřují vystěhovalci z Čech, Moravy i Slovenska. Cílem většiny přistěhovalců z českých zemí je zprvu americký středozápad s levnou zemědělskou půdou, později přistěhovalci směřují do průmyslových center, a to zvl. do Chicaga a Clevelandu. Pro českou migraci je typické, že se Češi usazovali v blízkosti německých přistěhovalců (ČAPEK 1920: 112), jejichž jazyk znali. Stát Češi v USA Celkový počet obyvatel v r Obyvatelstvo českého původu v r Pořadí států podle počtu obyvatel českého původu v r Obyvatelstvo Pořadí českého podle původu v r.1900 států počtu obyvatel českého původu v r Illinois Texas Kalifornie Wisconsin New York Ohio Minnesota Nebraska Pennsylvánie Michigan Iowa Missouri (Podle KUČERY 1990: ) Česká komunita v Americe vyvíjela nejen spolkovou činnost (obr.: titulní strany čechoam. časopisů, mapa osídlení), ale ve zmíněných centrech dočasně vyvíjela i významné kulturní aktivity (srov. PAPOUŠEK 2001). Americký pobyt absolvovali například VOJTĚCH NÁPRSTEK ( ), JOSEF VÁCLAV SLÁDEK ( ), ANTONÍN DVOŘÁK ( ), ale i syn prvního československého prezidenta JAN MASARYK ( ) a řada dalších. Česká a slovenská menšina a její spolky, jmenovitě střechové instituce,české národní sdružení a,slovenská liga, sehrály v letech významnou roli při formování představ o budoucím Československu. Tzv. Clevelandská dohoda (1915) a Pittsburská smlouva (1918) otevřely cestu k společnému, Čechy a Slováky ovšem různě interpretovanému státu. Českou komunitu v Americe neproměnila ani tak politická reemigrace po vzniku Československa v r. 1918, jako spíš přechod USA na politiku asimilace menšin mj. reformou školství. Asimilaci v r posílilo stanovení imigračních kvót. Nezanedbatelný význam měla i velká hospodářská krize na přelomu 20. a 30. let 20. stol., která jednak znamenala další 260

3 vlnu reemigrace do českých zemí, jednak rozbila venkovské i městské komunity Čechů v Americe. Přesto zažila statisícová česká komunita v Chicagu vrchol své slávy právě ve 20. a 30. letech 20. stol. V r vydává AUGUST GERINGER reprezentativní,zlatou knihu československého Chicaga (dobový obr. Chicaga), v letech byl ANTONÍN ČERMÁK ( ) starostou města (obr. Čermáka). Chicago se v té době stalo třetím největším českým městem. Podle K. KUČERY (1990b: 17) žilo v r v USA na obyvatel československého původu. Svůj kredit Evropa i stará vlast ztratily v době 2. svět. války a po ovládnutí Československa Sovětským svazem, což se projevilo ve snazší asimilaci nových imigračních vln i druhé a třetí generace dřívějších imigrantů. Navzdory tomu se podle KUČERY (1990a: 61) v r k českým kořenům znalo Američanů, z nichž však jen zlomek patřil k tzv. první přistěhovalecké generaci narozené ještě v Československu. Hnutí nové etničnosti, které živila v 60. letech znovuobjevená indiánská literatura a zvl. kniha afroamerického autora ALEXE HAILEYHO,Roots z r (čes. pod titulem,kořeny, 1981), vzbudilo i u potomků českých a moravských přistěhovalců zájem o vlastní kořeny a posílilo tzv. kulturní bilingvismus. Nekomunikační užívání některých prvků původního přistěhovaleckého jazyka však ještě zdaleka neznamená znalost češtiny a bilingvismus funkční. Po vzniku Československa v r. 1918, které se politicky opíralo o Francii a Velkou Británii, se posílily i kulturní i hospodářské vazby k těmto zemím. Významným způsobem se o rozvíjení česko-britských kulturních vztahů zasloužil i VILÉM MATHESIUS ( ), první profesor anglistiky na české univerzitě (1911) a zakladatel Pražského lingvistického kroužku; viz např. MATHESIUS (1982). Jazykově se prohloubení vzájemných kulturních vztahů odrazilo především ve slovní zásobě v oblasti sportu, filmu i ve vědě a technice. Zatímco v letech působil na londýnské univerzitě osamocený T. G. MASARYK, během 2. svět. války nalezly v Anglii útočiště československá vláda i ostatní československé orgány. Britská vláda se tak významně zasloužila o zachování kontinuity československé státnosti; srov. BRANDES (2003). Na území Velké Británie se navíc zformovaly také bojové jednotky Čechoslováků. Totalitární režimy let a násilně potlačovaly kulturní i jazykový kontakt s anglosaským světem. Výrazné uvolnění přinesla 60. léta, zásadní zlom však nastal až po r Angličtina se v českém prostředí stává jazykem vědy, publicistiky, managementu (DANEŠ a kol. 1997) i módním jazykem spojeným s hudbou, sportem, filmem a novými technologiemi, z nichž se odvíjí moderní životní styl zvláště mladší generace (k jazyku srov. též HLADKÁ Cizí jazyky 2003; na základním HOFFMANNOVÁ stupni (podle 2000). statistických údaju MŠMT) Postavení angličtiny po r kontinuálně sílí i ve školství, a to zvláště od veřejné debaty vedené v r a 2001 o roli angličtiny ve vzdělávacím systému (obr. grafy). Po r byl po negativních zkušenostech s všeobecně povinnou ruštinou zaveden princip svobodné volby cizích jazyků. Podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který by měl platit od r. 2004/2005, by se první cizí jazyk na ZŠ měl učit od 3., druhý cizí jazyk od 7. třídy, přičemž jedním z nich by měla být angličtina. Tím je angličtina de facto ustanovena jako hlavní cizí jazyk. anglictina nemcina (Obr.) / / / / / / / / / / / /03 261

4 Cizí jazyky na ceských gymnáziích (podle statistických údaju MŠMT) Marek Nekula, in: W. Viereck, K. Viereck, H. Ramisch: Atlas anglického jazyka [dtv-atlas Englische Sprache]. Přel M. Nekula, A. Malá. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2004, s , anglictina nemcina francouzština ruština 0 španelština 1991/ / / / / / / / / / / /03 latina Antiamerikanismus a antiglobalismus se zatím projevuje jen v odporu k mezinárodním institucím a produktům amerických a globálně operujících koncernů, nikoli v odporu k angličtině a anglickým pojmenováním. Angličtina jako prostředník jiných jazyků WARMBRUNN (1994) ve své práci zaznamenal pro češtinu lexikálních výpůjček z angličtiny (bez výpůjček sémantických), zatímco etymologický slovník HOLUBA a LYERA z r zaznamenal jen 448 anglicismů. WARMBRUNNOVA zjištění jsou srovnatelná s údaji o rozšíření anglicismů v jiných středoevropských jazycích jako např. v němčině, pro niž VIERECKOVÁ v r zaznamenává kolem subst., adj. a 298 sloves anglického původu. Proces obohacování češtiny angličtinou není ovšem zdaleka uzavřen: HLADKÁ (1995) upozorňuje na některé nové výpůjčky jako airbus, billboard, bomber, gay, kiwi, leginy, music shop, new age, notebook, peep show, pop-star, rowdies, secondhand, sprejer, teleshopping, timing, toeloop, trip, wrestling aj. Tam, kde je angličtina jazykem zprostředkujícím slova latinsko-řeckého původu jako sponzor, mluví se spíše o internacionalismech. Pod vlivem angličtiny se v současné době stále častěji užívá i dříve přejatých latinsko-francouzských výrazů jako dramatický, eminentní, exkluzivní, kompatibilní, kompetentní, komplexní, permanentní, profitabilní, rezistentní, retrospektivní, signifikantní, specifický, vehementní; alternativa, diverzita, exkluzivita, filozofie, frustrace, (časový) horizont, implementace, kauza, komodita, kompetence, vize; adaptovat, dramatizovat, frustrovat, kontaktovat, limitovat, lustrovat, monitorovat, participovat aj. (srov. DANEŠ 1997). Tyto výrazy pod vlivem angličtiny získávají nové významy nebo se dostávají do nových spojení: dramatické změny, časový horizont apod. Původní latinské základy, zprostředkované do angličtiny zpravidla přes románské jazyky, přicházejí z angličtiny do češtiny (nebo se v ní upevňují) i v méně intelektuálních kontextech: aligátor, boiler, box, džus, gauč, gril, humor, klaun, klozet, penalta, revolver, sex, stres, trik, (jít na zkoušku z) voleje, žolík aj. Angličtina přitom nezprostředkovává jen slova původem francouzská, ale také holandská, 262

5 latinskoamerická aj. jako image, Santa Claus, boss, ombudsman, džin, jachting, šerif, skeč, vagón, cafeterie, chilli, bungalow, juke-box apod. Často se jen původní výslovnost překrývá výslovností anglickou: voucher [vaučr], nebo naopak povědomí latinského základu vede k potlačení výslovnosti anglické: charta. Zprostředkování anglicismů přes jiný jazyk, doložitelné zvl. v 19. stol., ale i později, je spíše zřídkavé, což svědčí o tom, že kontakty byly až na výjimky přímé. U výrazů parlament (parliament), bunkr, kabel, kiks, pádlo, punč, flirt, šek (cheque), kraul, štrajkovat či spurtovat / špurtovat, puzzle je zprostředkovávajícím jazykem němčina; markantní je tato zprostředkovatelská role zvláště v německé výslovnosti štrajkovat, špurtovat, snad i puzzle [pucle]. Přes francouzštinu se do češtiny dostaly výrazy jako kroket, park, parkovat, salmonela aj. Jistou roli sehrála i ruština (viz dále). (obr. puzzle se slovy z tohoto odstavce) Rozšíření anglicismů, včetně názvů výrobků na bázi angličtiny (walkman, computer, alwaysky, pampersky aj.), je výsledkem šířící se globalizace. Anglická terminologie proniká i do označení domácích produktů a firem: Škoda pick-up, Smajlík (tvarohová pochoutka v čokoládě); Music shop, Fashion shop, Sport shop, City optik, Press-centrum, Bontonland, Stavening, Orling, Stavinvest, Unistav Team, Sazka on-line (jackpot), Pilsner Urquell Original Restaurant, Second hand zboží, City Info Praha, CARent, Mobil Point, Technik Centrum, Kadeřnický salón Hair Inge, Tenis Servis Brno, Bauhaus The Home Store, Studio koupelen, Gast Professional Catering Equipment Profesionální gastronomická zařízení, hotel Four Seasons (srov. též SOCHOVÁ/POŠTOLKOVÁ 1994; ČECHOVÁ 1994, 1997; BOZDĚCHOVÁ 1997; NEKULA 1997). Rozšíření anglických názvů firem a produktů v Čechách souvisí v řadě případů s jejich globální výrobní i marketingovou působností, řada firem se však užitím angličtiny do oné globální působnosti jen stylizuje. (obr. koláž fotek a novinových reklam s názvy firem) Anglicismy podle doby převzetí Čeština se přirozeně anglicismy neobohacuje až ve 20. stol. K. KUČERA (1995) např. připomíná výraz bil (< angl. bill,návrh zákonů ), kterého užíval již KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ ( ). Přesto se většina anglicismů dostala do češtiny až ve 20. stol. Anglicismy tak mají s ohledem na dobu převzetí rozdílný charakter. Podoba výpůjček z angličtiny z počátku 20. stol. jako např. fotbal (football), volejbal (voleyball), handbal (handball), gól (goal), gólman (goalkeeper), hokej (hockey), puk (puck), tramvaj (tramway), trolejbus (trolleybus), trampovat, svetr (sweater), klub (club) aj. naznačuje, že znalost anglické výslovnosti nebyla obecně rozšířena, resp. že výpůjčka se řídila českým čtením psané podoby slova ve výchozím jazyce, která následně dostala českou psanou podobu. (zlomek Kafkova textu se slovem footbal) Zvl. starší, výrazně adaptované výpůjčky z angličtiny jako svetr, šála aj. tak již nejsou mluvčími běžně pociťovány jako cizí slova. S uvedeným způsobem převzetí se do jisté míry lze setkat i ve výpůjčkách z doby po 2. svět. válce jako nylonky [nilonki] / najlonky nebo kečup. Výpůjčky podle psané, nikoli zvukové podoby je nicméně možno zaznamenat i v novější době např. hacker / haker, gamesa, adventura, kejb (keyboard) nebo by-pass a laptop, které se čtou ['bai pa:s] i ['bipas] a ['lkp'top] i ['laptop], popř. sexuální harašení (sexual harassment), kde jde ovšem o výslovnost i deformaci záměrnou. K prominentním příkladům patří také levisky, mobil nebo chartismus a jejich odvozeniny. Novější výpůjčky nicméně vcelku více respektují angl. výslovnost nejen při výslovnosti, ale i při zápisu (trénink z training, mítink, mečbol), pokud tomu ovšem nebrání příliš velký rozdíl mezi jejich zvukovou a psanou podobou (K. KUČERA 1995) jako v případě interview. Minimální rozdíl mezi zvukovou a psanou podobou výrazu preferovala,pravidla 263

6 českého pravopisu z r. 1957, dnes se naopak při psaní v češtině často užívá původního anglického pravopisu při relativním zachování původní výslovnosti: briefing, lobbying aj. Proti výpůjčkám z angličtiny na rozdíl od výpůjček z němčiny neexistoval v 19. a na počátku 20. století obranný reflex. Ten se v politických kruzích dostavil v době komunismu, zvl. v 70. letech, kdy strana a vláda negativně reagovaly na pronikání anglicismů a cizí ideologie do vědomí mladých lidí. Názory lingvistické veřejnosti, která se proti takovému zjednodušení v osobě TEJNORA (1979: 208) stavěla, zůstaly bez odezvy. Ideologicky motivovaný purismus vedl v době komunismu ke vzniku domácích pojmenování, která měla nahradit již rozšířené anglicismy. Tak např. angl. hot dogs se v té době nahrazuje českým párkem v rohlíku, zatímco pro handbal se na stránkách denního tisku definitivně prosazuje (česká) házená a pro volejbal zase odbíjená. Pronikají-li tedy v období ovládnutí Československa Sovětským svazem anglicismy do češtiny, pak bezpečnou cestou přes ruštinu: kombajn (combine), chuligán (hooligan), dispečer, dispečink aj. Americká čeština Zvláštní postavení mají anglicismy (amerikanismy) v americké češtině. Americká čeština není jednotným útvarem, spíše se jedná o regionálně (nejde přitom o jazykové kontinuum) a dobově specifické variety, které mají především s ohledem na svou amerikanizaci některé společné rysy; ke kanadské češtině srov. RAKUSAN (1985). Společným dorozumívacím prostředkem čechoamerických mluvčích totiž není stabilizovaná americká čeština, ale (americká) angličtina. ECKERTOVÁ (1997) ve své práci o nápisech na českých náhrobních kamenech velmi názorně ukázala přechod od češtiny k angličtině mezi usedlíky v Texasu v letech , který se obvykle završuje nejpozději ve čtvrté generaci. V ghettoizovaných (v Evropě židé) a segregovaných komunitách (v Americe především Afroameričané a Hispánci aj.), resp. kulturně a institucionálně svébytných komunitách s vlastním školstvím a případně i s kontaktem k staré vlasti (vídeňští Češi, sedmihradští Němci) se proces asimilace zbržďuje, což se projevilo i u Čechů či Moravanů v Texasu (srov. ECKERTOVÁ 1998). Zpočátku jsou nápisy na hrobech diferencované a stylisticky rozrůzněné, do r beze stopy anglického vlivu. Nápisy bývají v dialektu, epitaf ve spisovné češtině. Postupně se však ve formulích čím dál víc prosazuje vliv angličtiny. Podle ECKERTOVÉ (1997: 263) je prvním ústupkem angličtině [...] úprava vlastních jmen a způsobu datování. Dále se přistupuje na anglickou interpunkci a lexikální výpůjčky. Postupně se přestávají skloňovat vlastní jména a názvy měsíců. Později se upouští od pravidelného užívání diakritických znamének a gramatické shody ve jmenných a slovesných vazbách. Nakonec pisatel není schopen užívat češtiny tvůrčím způsobem doslovně překládá z angličtiny, opisuje české nápisy, aniž by chápal jejich smysl, a píše česky podle paměti foneticky. I na náhrobcích psaných anglicky však objevujeme stopy češtiny. (obr.) (Obr.) 1. stadium jazykové změny: Marie Čáka Rozena v Netolicích, v Čechach, dne 14ho března roku 1832, Zemřela dne 9ho srpna roku Odpočivejte sladce v tmavem hrobě, Matko naše milená Pan Bůh povolal Vás od nás k sobě, by Vam velky bol byl zkraceny by nás spojil zas. (též: 24 dubna 1920 / Června 29, 1863 / srp. 29 / 5, srp....; Jan a Marie Mráz Mraz John Marie / Bohumír Tim / Joseph, Sophie, John, Frank, Mary, George...) 264

7 2. stadium jazykové změny: In Memory of Zde Odpočiva Rudolf Mojžišek narozen dne 24. listopadu r. 1877, zemřel dne 4, srpna, 1878 oplakan od svych rodiču (též: narodil se ve Frenštátě, Morava / v Hrabůvka na Moravě / Morava, Frenštát / ve tiché ve moravě ve Austria Europa...; Nar. 7, Srpen, 1853 Zem. 9, Červ ce, ; Manželka Jana Štefek / Pamatce Jarolima G. Adamčik věnují stařičci František a Anna Adamčíkovi / Karel Orsak ze svyma ditky Anna a Maryjana / Mari, žena ot Antonína Půlkrábka (,wife of )...) 3. stadium jazykové změny: Matka Otec Urbanovsky Frances 1907 Joe 1927 Milovay Otče a Matka naše klidně spite [imper.] v hrobach svych dřimejte večny sen my na vas nikdy ne zapomenem snad tam hore na Večnosti se zejdeme zase všeci světlo večne at Vam sviti Odpočivějte v pokoji (též: Marie, manželka Antonína Zabranský narozena v Praha, Texas...; Zem. Oct. 20, 1917 / 15. Led. / 8 May / 5, Máje... ; Jan Vańa Zemŕel dne 10 cervna roku 1918 Lehce spi milaćku naś odpocivej v pokoji...; Dej jim pan buch lechke odpocinuti / F panu / F pokoji...) 4. stadium jazykové změny: Joe F. Trojaček Nar. Oct. 20, 1872 Zem. Oct. 13, 1817 Zde poko jbude odměnou, Kdo zbožně v Boha věřil Grandmother Antonia Vlasak MOTAL zena ot Inoc Motal Zemrela 15 pros Otec Josef Fajkus Born in Kozlovic, Morava 25, Břez Květ (též: Odpočinuti večne at Vam sviti ve svatem Pokoji...) (podle ECKERTOVÉ 1997: ) KUČERA (1990: 72nn.) upozorňuje na to, že s prvními českými migranty přicházela spisovná čeština jen zřídka, její praktický význam vzrostl až po r V mluvené podobě se převážně uplatňovaly regionální útvary češtiny ostatně potomci dřívějších migrantů se nezřídka sami identifikují primárně jako Moravané, Hanáci apod. Tyto útvary se po přenesení do USA nivelizovaly, jejich norma se v důsledku ztráty kontaktů s domovem stále více uvolňovala a útvary se mezi sebou mísily. Postup samotné amerikanizace češtiny v USA (a Kanadě) se ukazuje zejména v analogických změnách jazykového systému (obr. A) a v jeho atrofování (obr. B) čili postupné likvidaci jevů stojících na okraji jazykového systému, resp. jevů, jejichž místo v systému je oslabeno faktem, že obdobný jev neexistuje v angličtině (KUČERA 1990: 98nn.). (Obr. A) Analogické změny systému: - vyrovnávání podoby infinitivního a prézentního kmene (česat česám, tancovat tancová, plakat plaká / pláčet - pláče, pracovat pracováme aj.); - vyrovnání tvarů pro jednotlivé rody u zájmen a číslovek (dvje roky, tvoje dědeček, moje učitel, naše siňi,naši synové ); 265

8 - vyrovnání genitivních a lokálových tvarů (s čechách,z Čech, s českejch roďinách,z českých rodin, do hospoďe,do hospody, z nebrasce,z Nebrasky aj.); - nahrazení předložky na předložkami v a do (do slovenska, do chotska aj.); - nahrazení tvarů kondicionálu bych, bys, by... jednotným by ve spojení s osobním zájmenem (ja bi to viložil, vi bi mi řekli aj.). (podle KUČERY 1990: 96nn.) (Obr. B) Atrofování systému: - oslabení ť, ď, ň (s tema novinama, delat, negdo), zřídka ch v h a ř v rš či rž, výjimečně v r (rekla); - oslabení slabikotvorných likvid r a l (japko,jablko, ved,vedl, popř. brat r, s lza); - zjednodušení skupiny kn- podle angličtiny (nedlik, kledlik, kedlik,knedlík ); - nárůst nesklonných substantiv, a to zvl. v případě zeměpisných jmen (ve Washington, v El Campo, do Dallas) i jmen osobních (presidenta Franklin Delano Roosevelt, s Alicí Procházka spojeno s absencí přechylování), popř. šíření předložkových spojení s nominativem (zavolal mu po telefon, vokolo česká síň); - ústup zvratného pasiva (bylo zpíváno česky) a jednoduchého futura (nebude jet na ároplejn, na sňídani mu budu řezat krajíc s toho bochňika) a rozkolísanost kategorie vidu (já si nemúžu spomínat, já sem pořád řekla, oňi tady začínali přijet); - zánik zdvořilostního vy a váš; - zánik zvratného zájmene svůj (v jeho dnech studování také se učil lítat v letadle) a mizení se u reflexiv tantum, resp. jeho záměna se si (bál jít domů, to mi líbí; taťínek a maminka si neznali); - oslabení shody v rodu a pádu a vůbec oslabení vyjadřování formální sounáležitosti (žili v malí mňesta, dvacet roky, haus našich sousedi); - ústup některých lexikálních jednotek jako vesnice, skříň v souvislosti s jiným životním prostředím a stylem. (podle KUČERY 1990: 98nn.) Vliv americké angličtiny na americkou češtinu se podle KUČERY (1990: 106nn.) projevil v hláskosloví, tvarosloví, syntaxi a především ve frazeologii a slovní zásobě. Vlivy v hláskosloví jsou spíše sporadické: nekmitavé r namísto kmitavého, ústup asimilace znělosti na konci slova, specifické hlásky v lexikálních výpůjčkách (θinovat, winknout), způsob artikulace samohlásek, a to zvl. v lexikálních výpůjčkách (sændovat,brousit skelným papírem ), posuny v přízvuku (československo, respektovat). To platí i o morfologii, kde se vliv omezuje na převzetí plurálové koncovky u přejatých substantiv (dolarz, bójs / bójz) a koncovky tzv. přivlastňovacího pádu (tvuje maminka s meno). Na úrovni syntaxe se vliv angličtiny projevuje ve shodě podle smyslu, nikoli podle formy (hledali ho polís, mnoho liďí spomínajú), rekci (čekat pro někoho,wait for, hledat pro něco,search for, navštívít s někým,visit with, zapomenout o něčem,forget about ), přívlastku (české morafské bratří kostel, na market ulici, v souseda zahradě), častějším užívání pronominálního podmětu (A tak já mislim...) aj. Nejvýraznější je tento vliv ve slovní zásobě a frazeologii, v níž dochází k lexikálním i sémantickým výpůjčkám: maji s toho velkej kick (to get a kick out of), visoká škola (high school) pro,střední škola, černej a bílej (black-and-white) pro,černobílý, bejt v díře (be in the hole) pro,mít dluhy, jíst jako kůň (eat like a horse) pro,mít hlad jako vlk, žádná bolest žádnej zisk (no pain, no gain) pro,bez práce nejsou koláče, mít dobrej čas (have a good time) pro,mít se dobře. Psané americké češtině na příkladu amerických periodik se věnovaly také JAKLOVÁ 266

9 (2002) a ŠIPKOVÁ (2001). V mluvené americké češtině jsou zmíněné jevy ještě výraznější, daleko výraznější je i charakteristické přepínání (střídání) a míšení kódů. O střídání kódů se zpravidla mluví tam, kde předěl mezi frázemi nebo mezi (rozvitými) bezprostředními složkami fráze je zároveň ostrým předělem mezi dvěma kódy. Tento předěl tak lze identifikovat jako motivovaný a záměrný, zatímco prolnutí rysů dvou nebo více jazyků v rámci slova či fráze se chápe jako míšení jazyků. To znamená, že ke střídání kódů dochází nejen při citátovém užití jinojazyčné věty nebo sekvence, ale i při citátovém užití izolovaného slova nebo obratu neadaptováného ani morfologicky, ani výslovnostně či pravopisně. Za projev míšení jazyků je možno chápat např. angl. výslovnost / pravopis morfologicky adaptovaných lexikálních anglicismů (makarónská čeština) nebo naopak obsazování anglických větných vzorců a syntaktických modelů českými lexikálními jednotkami. Americká komunita a čeština hraje tematicky nebo stylotvorně nemalou roli např. v NOVÁKOVÝCH povídkách,striptease Chicago (Toronto 1983, Praha 1991) i ve ŠKVORECKÉHO románu,scherzo capriccioso (Toronto 1984, Praha 1991) o pobytu Antonína Dvořáka v Americe a jeho,nevěstě z Texasu (Toronto 1992, Praha 1993) nebo v knize ZDENY SALIVAROVÉ,Hnůj země (Toronto 1994, Praha 1994). Českoamerickou a českokanadskou literaturu z pera emigrantů první generace (Jan Novák, Josef Škvorecký, Zdena Salivarová aj.) povzbudilo založení nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu, které významně zasáhlo i do vývoje české literatury. Tato literatura, ač námětově čerpá z amerického prostředí, neztratila kontakt s českým literárním kontextem v Evropě. Současná českoamerická a českokanadská literatura se zdaleka neomezuje jen na autory první generace poválečných emigračních vln. O tom svědčí například kniha,lost Lake (čes. Ztracené jezero, 2001) od MARKA SLOUKY. Anglické prvky v českých textech Výskyt anglických prvků v českých textech je motivován různě. Jde o odkazy k okolnímu světu prostřednictvím osobních a místních jmen, citace, užití výstižného pojmenování, které v češtině chybí, sociální identifikaci, ohled na nerodilého mluvčího češtiny apod. Při kombinaci více faktorů se to např. v soukromé korespondenci anglicismy jen hemží (obr.). (Obr.)... O své English jsem ti už napsala a o boys from Wisconsin myslím taky. Hamburgry, hranolky a taky sandwiche mě už dohnaly k nemilé činnosti jako vaření. Hrůza a děs! Colu nepiju, piju Sprite!... řekni, ať to s tím učením nepřehání, že se do té Austrálie stejně dostane a když jo tak ať kouká poslat pohled! Just kidding! Já bych mu taky napsala aji pohled, ale I don t have his adress. Jo a taky si nejsem certain jestli o to stojí. Excuse me, please, I ll try writing better. Rodina je fajn, vlastně to ani rodina nebyla, dokud jsem nedojela já. Jsou to manželé on (44) a ona (34) a pes (7). No a teď i já (již 18); a jsou takoví odvázaní a srandovní. Jelikož nemají příliš zkušeností s vychováváním dětí, dělá jim to trošku problems, ale I am helpful. At least I am trying to be... (podle HLADKÉ 2003: 244n.) Lidi jsou tam [= v Evropě] hrozně vážní, všechno je tak vážný. Jen práce a vydělávání peněz, starosti o social security. Když přijdete sem, dáte si čaj, můžete přijít na meeting pozdě. Tady [= v Indii] berou všechno víc v pohodě. Život je taková sranda. (V Indii pořízené interview s Yanou Guptou, roz. Janou Synkovou, provdanou za Satja Guptu, s nímž žije v Indii a se kterým komunikuje anglicky; PÁTEK LIDOVÝCH NOVIN, , 16) 267

10 Nejde ovšem o jev vázaný výhradně na dnešní dobu. Připomeňme třeba střídání kódů a extenzivní užití anglicismů ve,válce s Mloky KARLA ČAPKA ( ), jak se o něm zmiňuje MAREŠ (1999), nebo míšení kódů v,pomocné škole Bixley IVANA BLATNÉHO ( ). (ukázka Blatného textu) Při střídání kódů v textech a ve specifických situacích nepochybně dochází ke spontánním ad hoc výpůjčkám, které se v cílovém jazyce mohou uchytit a stabilizovat. Střídání kódů a bilingvní situace ovšem není nutným předpokladem výpůjček. Ty sice mohou zvýšit počet a frekvenci anglicismů, anglická citátová slova a obraty i ostatní výpůjčky nicméně užívají i mluvčí bez znalosti angličtiny. Hlavním důvodem pronikání anglicismů do češtiny je pojmenovávací potřeba ať už jde o pojmenování nové skutečnosti, prestiž módních výrazů, identifikaci s určitou skupinou nebo stylizaci do určitého způsobu života apod. Výpůjčky z angličtiny Anglická slova a morfémy se při převzetí začleňují do české věty, resp. českého textu a přizpůsobují se systému cílového jazyka na rovině zvukové, grafické, tvaroslovné i slovotvorné. Charakter pronikání anglicismů do češtiny a způsob jejich adaptace lze s ohledem na znalosti systému angličtiny a češtiny a jejich subsystémů do jisté míry předvídat. Srovnáním obou systémů se na typologickém pozadí zabývá česko-anglická kontrastivní lingvistika, která má v českých zemích dlouhou tradici (MATHESIUS 1928, TRNKA 1942, VACHEK/FIRBAS 1962, DUŠKOVÁ 1988 aj.). Na podobu adaptace anglicismů v češtině má vedle systému obou jazyků vliv i frekvence anglicismů v českých textech, konkurence s českými výrazovými prostředky apod. Dle míry adaptace na český systém i integrace do něho se výpůjčky pohybují na ose mezi citátovým slovem a slovem plně adaptovaným. K citátovým slovům se počítají jednak sousloví, která intelektualizují promluvu, typu fair play, happy end, sex appeal, science fiction, non fiction, know-how aj., jednak konverzační obraty jako no comment / bez komentáře, sorry, O.K. [ou kej], bye, hi, hallo (v korespondenci též Love, See you soon) a jiné módní výrazy a obraty typu show, job, trip, time / tajm, hobby / hoby, top, free, cool, non-stop, time is money, top secret, fair play, insider / outsider, guru (pův. ze sanskrtu), (on je) king, jsem totálně dead, jsem strašně busy / down, bylo to fakt great, resp. výrazy, pro něž v češtině neexistuje neutrální synonymní ekvivalent: teenager, jam session, beat generation, happening, rock n roll, big beat aj. Citátová slova se zpravidla vyznačují tím, že se graficky neadaptují, a tím, že si ponechávají původní přízvuk, a to i tam, kde není jako v češtině na první slabice. Při výslovnosti citátových slov se ovšem adaptace někdy dotýká např. aspirace u p, t, k, bilabiálního w nebo otevřeného K. Třebaže se uvádí, že tzv. citátová slova netvoří odvozeniny a že jsou nesklonná, nelze přehlédnout, že některé ze zmíněných výrazů mohou mít pádové koncovky, srov. film skončil happy endem, nebránil se happy endu, nebo tvořit odvozeniny, půjdu jobovat / džobovat do baru, jakkoli si některé z těchto dokladů zachovávají charakter okazionalismů jako interviewk z Cuku MILOSLAVA ŠIMKA a JIŘÍHO GROSSMANNA. Původní pravopis se u novějších anglických výpůjček v češtině zachovává zvl. u slov, jejichž výslovnost se výrazně liší od jejich psaného obrazu jako outsider, interview, joint venture, bodyguard, puzzle, business apod., zatímco starší výpůjčky jako svetr (sweater), víkend (weekend), byznys (business), ofsajd (offside), džus (juice) jsou již výslovnostně, pravopisně i morfologicky plně adaptovány. Míru cizosti výpůjčky může indikovat i kolísání rodu, např. u substantiv show (n./f.), fair play (n./f.), image (m./f.) apod., či odvozování prostřednictvím cizích, neobvyklých či modifikovaných afixů (srov. drama, dramatik, dramatizovat), zatímco 268

11 adaptovaná slova zpravidla využívají afixů českých, srov. džobovat, stopovat / stopnout, (za)sejvovat / sejvnout, mailovat / mailnout, flopáč, cédéromka, sofťárna, cédéčko, fotbálek aj. Vedle různě a různou měrou adaptovaných výpůjček jako make-up / mejkap, nylonky / najlonky, playback / plejbek, scanner / skener, team / tým, comics / komiks aj. existují i překladové, sémantické výpůjčky jako samoobsluha (self-service), počítač (computer), myš (mouse), strom (tree), kořen (root), časovač (timer), kořenový adresář (root-directory), okna (windows), tráva (grass,marihuana ), zpravodajsky krýt / pokrýt (vysílání) (to cover), horká linka (hot line), noční klub (night club), virtuální realita (virtual reality), balí(če)k (ekonomických opatření, zákonů...) (package), uživatelsky přívětivé prostředí (user-friendly environment), dramatické zvýšení cen, dramaticky jiná situace (dramatic,výrazný ), být v červených / černých číslech (to be in the red / black), jsme všichni v jedné lodi (we are all in the same boat), zavolám ti zpátky (I ll call you back), plovoucí kurs (floating course), dlouhé peníze (long money), prkno (board), máma / mátibórd (motherboard), horské kolo (mountain bike) aj. Výslovnostní / pravopisná adaptace Při výslovnostní adaptaci výpůjček z angličtiny do češtiny dochází vzhledem k rozdílnosti fonologického systému zčásti i v tzv. citátových slovech k těmto změnám: 1. ztrácí se vedlejší přízvuk a mění se postavení přízvuku hlavního: recyklace z angl. recycling; 2. dochází k asimilaci znělosti u znělých souhlásek na konci slova či morfému: job [džop], slajd [slajt] (< slide), ragtime [rektajm], podobně gag, gang, ring, sajdkár aj.; 3. nedochází k redukování koncových slabik: Regan, Wilson, Washington, transfer, tandem, traper, terminál; 4. plně se realizuje souhláska r: párty, park, parkovat, Carter, skateboard, servis; 5. ztrácí se aspirace hlásek p, t, k v počáteční pozici: párty, park; tenis, tým; koks, kompjuter aj.; 6. ztrácejí se, resp. jinak realizují specifické fonémy, zvl.: a) -th /θ/ na počátku slova jako t i s, srov. Thacherová [tečerová], thriller [triler], na konci lexikálního morfému jako s, srov. Smith [smis]; podobně i hláska [ð] jako [d] např. v madrbórd (motherboard). b) bilabiální /w/ jako labiodentální /v/, srov. tvíd (tweed), Wilson, whisky, víkend (weekend), vigvam (wigwam), windsurfing, winchestrovka, worcester, wranglerky, sendvič (sandwich), tramvaj; c) a v zavřené slabice, v angličtině realizované jako /æ/, se v češtině vyslovuje jako [e] nebo [a]; džentlmen (gentleman), handbal, ralley, kemp (camp), handicap, tramp / tremp, sendvič (sandwich); 7. v češtině okrajové fonémy a varianty /dž/, /ou/, /ó/ a velární [ ] se ve výpůjčkách z angličtiny pomíjejí ve prospěch fonémů z centra českého fonologického systému: dis(k)žokej (jockey), jacket, ale jazz, jeep, džem; gól (goal), rolovat (roll), kompost, rostbíf (roastbeef [rà st'bi:f], někdy dokonce s výslovností ['rozbi:f]); handbal. Velární foném / / v -ing se realizuje jako [- k], popř. nověji [-n]: controlling, body building, modeling / modelling, screening. Preference formy -incích (lok. pl. substantiv) reflektuje skutečnost, že přinejmenším frekventovaný nom. a ak. sg. substantiv se vyslovuje [-i k]. Naproti tomu u adjektiv a adverbií odvozených od výrazů s -ing se v pravopisu i výslovnosti preferuje podoba s [-g-]: marketingový, dopingový. Specifický je zvl. způsob reprodukce zvukové podoby jazykového výrazu v písmu. V případě anglicismů se do češtiny přejímá: 269

12 1. angl. pravopisná forma s angl. výslovností (laser, feature, business, hobby, hippie...), 2. angl. pravopisná forma s částečně adaptovanou výslovností (handicap, jazz, jam, scanner, image, cartridge...), 3. český zápis angl. výslovnosti (displej, sejf, sejvnout, kempovat, skener, byznys, hoby, džez, džem, imidž [imič], kartridž...), 4. český zápis české (chybné) výslovnosti angl. pravopisné formy (volejbal, žokej, grepfrujt...); srov. též OBDRŽÁLEK (1995). Přechod mezi 1. a 2. skupinou a 3. a 4. skupinou je neostrý, u 3. a 4. skupiny může navíc jedno slovo patřit do obou skupin: kód (code [k d], resp. [k h d]), kazeta (cassette [kk's t], resp. [k h K's t]), klub (club [klãb]) aj. Napětí mezi původním pravopisem a výslovností na jedné straně a českou výslovností a tendencí sblížit zvukovou a psanou podobu jazykového výrazu na straně druhé je příčinou dublet jako jazz / džez, tramp / tremp aj. Na rozkolísanost upozorňuje např. i BOZDĚCHOVÁ (1997: 244) (obr.: cash / keš, hot-line / hotlajn, jazzband / džezbend, gambler / gembler, byte / bajt...). Podobné kolísání je také u zakončení -ing. Ve starších nebo přes jiné jazyky zprostředkovaných anglicismech se reflektuje česká výslovnost: pudink, trénink, marketink, mítink, brífink, dresink, dispečink, šilink aj. U novějších výpůjček se dává přednost pravopisu s -ing (srov. BLATNÁ 2000; obr. s grafem frekvence variant -ing / - ink), a to i tam, kde první část výpůjčky byla do češtiny přejata a v češtině integrována již dříve: sponzoring, inženýring, dabing. Z různých důvodů dochází také k restituci původního pravopisu u meeting, briefing aj. Ne u všech výpůjček je ovšem pravopis vyložitelný ze struktury výchozího a cílového jazyka a konsekventního rozlišení jejich zvukové a psané podoby, srov. biftek (beefsteak), rozbíf (rostbeef), kečup, džungle. Na cestě z angličtiny do češtiny se v citátech mění i způsob interpunkce, zvl. kladení uvozovek, k posunům dochází i při značení předělu u vícečlenných slov. V češtině se podle SVOBODOVÉ (1999: 123) užívá zápis se spojovníkem (know-how, HIV-pozitivní), s pauzou (blue chips) nebo dohromady (cheerleader). BLATNÁ (2000: 92n.) upozorňuje, že čeština nezřídka obměňuje jedinou v angličtině přípustnou formu více způsoby, např. bungee-jumping jako bungee-jumping, bungee jumping, bungeejumping, home banking jako home-banking, home banking, homebanking, peacekeeping jako peace-keeping, peace keeping, peacekeeping. V reklamě i ve firemních označeních a označeních výrobků se podle angličtiny objevují velká písmena ve složeninách uvnitř slova: WordPerfect, CARent aj. Morfologická adaptace Morfologická adaptace se týká především substantiv, zatímco v případě adaptace adjektiv a sloves se uplatňují slovotvorné sufixy, které umožňují pravidelnou českou deklinaci a konjugaci. Anglická substantiva přijímají v češtině rod podle přirozeného rodu, včetně rozlišení na životné a neživotné u maskulin, a/nebo příslušného zakončení v základním tvaru: angl. businessman jako čes. byznysmen (m. živ.), čes. airbag (m. neživ.) aj. Důsledkem stanovení rodu podle (výslovnostního) zakončení v základním tvaru bývá kolísání rodu jako v image / imidž (m., f., popř. neskl. n.), puzzle (f./n.), displej (f./m.), džíny / džínsy (m./f.). Jistou roli zde hraje i analogie podle významově blízkých či nadřazených výrazů: story f./n. podle,povídka /,povídání, city f./n. podle,čtvrť /,město, puzzle f./n. podle,hádanka, skládačka, country (music) podle,hudba, power play podle 270

13 ,přesilová hra, whisky, brandy podle,kořalka, infoline podle,linka, lobby f./n. podle,skupina, neskl. know-how f./n. podle,vědění /,znalost, Greenpeace f./n. podle,organizace /,hnutí. Také způsob skloňování podle příslušného deklinačního vzoru se řídí podle zakončení: dealer, outsider, hitmaker jako,pán, diskžokej, dýdžej, gay jako,muž, bar, baseball, laptop jako,hrad, hokej, sprej, displej jako,stroj apod. Zakončením se rozumí zakončení podle výslovnosti, takže Shakespeare se skloňuje podle vzoru,pán, Altridge podle vzoru,muž. To se projevuje i v nepřímých pádech: gen. Shakespeara, gen. Wilda (od Wilde) apod. Důsledkem může být právě s ohledem na nepřímé tvary prosazení pravopisu podle výslovnosti: game, -u > gem, - u apod. Nesklonná slova jako blues aj. či slova se zakončením na -i/-y (v češtině nezvyklým), popř. - e jsou většinou rodu středního: kiwi, chilli, hi-fi, sci-fi; hobby, buly, rugby, summary; skóre, nescafé aj. Někdy však i tyto výrazy tvoří instrumentál singuláru jako ve tvarech s chillim, happy endem (též gen. happy endu), popř. kolísají jako aids (obr.) Zakončení -i/-y může být ovšem nahrazeno v češtině běžnou koncovkou jako v autenticit-a (autenticity). Koncovka se řídí zakončením kmene (tvrdý konsonant) a skrytým rodem: výrazy typu autenticita jsou jednak analogické jiným abstraktům jako autentičnost, jednak je zde zřetelný vliv francouzštiny (v případě češtiny zprostředkovaný nejspíš němčinou), neboť v obou jazycích jsou ekvivalenty výrazů se sufixem -ity, tedy -ité a -ität, rovněž ženského rodu. Tyto výrazy se pak skloňují podle příslušného vzoru. Nesklonné jsou i výrazy mužského a ženského rodu jako profi m., miss f., kde je rod dán přirozeným rodem, nebo citátově užité výrazy typu action (v tom filmu byla jenom jedna super action podle akce), connection (snad analogie podle action), publicity (podle publicita), jejichž rod se řídí podle adaptovaného slova příbuzného. V případě nejednoslabičných vlastních jmen zakončených na [-i] se preferuje pronominální/adjektivní sklonění: Shelley, Shelleyho, Shelleymu... (Obr.) Složitost formální adaptace anglicismů do češtiny se projevuje rozkolísaností v úzu i normě a ztěžuje kodifikaci, která je náročná i vzhledem k jejich počtu. Srov. kodifikaci týchž slov v různých slovnících: Co v slovnících nenajdete: aids [eijc, ajc], neskl. i -u, m, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2. vyd.: aids [ajts, ejts], -u, m, Akademický slovník cizích slov: aids [ejts, ajts], med. [...] atp. Doplnit další příklady a reprodukovat k tomu titulní strany příruček. (Podle BOZDĚCHOVÉ 1997: 275) Na způsob skloňování má kromě zakončení (kmene) vliv i významová analogie, srov. např. gamesa z pl. angl. game(s) podle,hra, vliv zprostředkujících jazyků (zpravidla němčiny, popř. francouzštiny), srov. např. databanka (Bank f. bank); farma (Farm f. farm) podle vzoru,žena, akce (Aktion f.), relace (Relation f.), diskuze (Diskussion f.) podle vzoru,růže či slovotvorná adaptace: Např. převzetí ženských označení typu hostess, stewardess aj. provází rozšíření o přechylovací sufix -ka, tedy hosteska, stewardka / stevardka, podobně i hov. misska. Morfologicky adaptovaná slova mají pravidelné pádové koncovky, resp. v češtině běžné dublety: V označeních jako ford, walkman nebo joint, pro mluvčího pozitivně konotovaných, jsou v genitivu a akuzativu singuláru doloženy personifikační dublety forda (vedle 271

14 fordu), walkmana (vedle walkmanu) nebo dát si jointa, což je ovšem běžné také u výpůjček z jiných jazyků (volkswagen-a, renault-a) i u domácích slov (najít hřib-a, tancovat šlapák-a). Zvl., ale nikoli jen v soukromé korespondenci se objevují angl. plurálová zakončení: CDs, newsy, windousy... Citátově se podobné formy objevují i v mluveném jazyce: tyhle stories na mě nezkoušej (běžně ovšem neskl. tyhle story). Přejímání pomnožných, resp. plurálových tvarů jako v džínsy (< jeans), chipsy (< chips), windowsy, resp. neskl. public relations, playgirls, Euro-news aj., není důsledné, srov. džíny / džínsy, kornflejky / kornflejksy, leginy (X leggings). Forma comics / komiks má v češtině singulární, forma comicsy / komiksy plurální význam, což ukazuje, že přejímání anglické plurálové koncovky je mechanické, formální. Pod vlivem angličtiny se vedle (slovotvorně) adaptovaných adjektiv typu férový / fairový (< fair) stále více šíří nesklonné neadaptované výpůjčky typu byla tam super nálada, byla jsem na live koncertu, to je ale cool oblečení, koupil jsem si novou hi-fi věž, do Berlína je přitáhla love paráda aj. Nezřídka jde o adjektiva na -y jako easy, happy, heavy, sexy, trendy, která tvoří specifická kolokační spojení. Koncovky i stupňování adaptovaných adjektiv s českou koncovkou je pravidelné: férový férovější nejférovější, suprový... Podobně jako u výpůjček sloves z jiných jazyků, uplatňuje se při výpůjčkách nejvýrazněji sufix -ova-, např. returnovat, mailovat / majlovat / mejlovat, fixovat..., takže časování je pravidelné v analogii k ostatním slovesům na -ova-. Takto přejatá slovesa bývají nedokonavá (popř. vidově neutrální), dokonavé protějšky se tvoří prefixy: na-/od-/zamailovat, zafixovat, odentrovat aj. Dokonavé protějšky se ovšem tvoří i sufixy: nedok. klikat X dok. kliknout, nedok. stopovat X dok. stopnout, nedok. tipovat X dok. tipnout aj. V takovém případě jde většinou o slovesa v češtině plně adaptovaná. Slovotvorná adaptace Spojování cizích slovotvorných afixů s domácími základy a naopak je podle DOKULILA a KUCHAŘE (1977: 170) jen omezené, což je z dnešního pohledu možno upřesnit. V poslední době expanduje užívání prefixoidů (viz dále) a šíří se také užívání sufixu -ing, např. ve firemních názvech jako Stavening, Orling aj. Uplatnění domácích slovotvorných afixů u přejímaných cizích základů je velmi rozšířené. Slovesa a z velké části i adjektiva se z angličtiny nepřejímají bez připojení českého sufixu (viz výše), využití slovotvorných prefixů u sloves (zasejvovat, odmailovat, nabootovat, vytrejdovat, přivulkanizovat...) je omezeno jen sémantikou slovotvorného základu. Také substantiva bohatě využívají prostředků ze svého slovotvorného inventáře. To platí pro nomina actoris i instrumentis (kros-ař, snowbo(a)rd-ista, disid-ent, brok-er, pank-áč, prof-ík, sendvičova-č...), přechýlená jména (manažer-ka, model-ka), deminutiva (test-ík, buldoč-ek), abstrakta (sponzor-ství, sponzorován-í) aj. Bohatě se slovotvorných možností češtiny využívá ve slangu, a to zvl. při univerbizaci: týpko (tepee), grínpísák, sekáč (second hand), androš (příslušník undergroundu), sofťák, sofťárna (softrocková skladba), flopáč (flopy disc), flopina, texťák (textový editor)... V případě substantivně chápaných deverbativ na -ing si v češtině konkurují slovotvorně adaptovaná a neadaptovaná forma: lobování lobbying. U přejatých morfémů je zřetelně silnější tendence k složeninám, které jsou buď přejímány jako celek (callboy, peep show, airbag...), popř. jde o zdánlivé výpůjčky (gólman místo goalkeeper, happy end místo happy ending, smoking místo smoking jacket, džin tonik místo gin and tonic), nebo u nichž se (nově) přejímá jen jeden element složeniny (technobomba, Standard směs, diskohudba, Novashopping, krimithriller, nealko, VW-manažer, rychlodabing, faxtelefon, autokemp, fitcentrum, minivysavač...). 272

15 V současné době se v reklamě a ve slangu mladé generace šíří morfémy mega-, supernebo ultra- (megakoncert / megahvězda / megahit / megastar / megaromán, superceny / superforma / superhřiště / superliga, ultrazvuk...) i ve spojení s českými základy: ultralehký, superpevný / superhvězdný, megalevný... Ty se mohou osamostatnit a fungovat mj. jako adjektiva. Vzhledem ke své nesklonnosti se někdy v českém pravopisu reflektují oběma způsoby: super ceny / superceny... Roste také počet kvantitativních prefixoidů typu makro-, mikro-, mini-, super-, hyper-, ultra-, které se významně rozšířily díky angličtině, a prefixoidů jako agro-, bio-, dia- aj. (obr.). Některé prefixoidy se osamostatňují: auto, disko, elektro, info, krimi, makro, mikro, moto, porno, stereo, retro, video. (Obr.) agro- (-banka, -turistika), bio- (-brambory, -humus, -masa, -nafta, -park, -plyn, -výzkum, - technologie...), dia- (-centrum, -potraviny, -projektor), disk/o- (-hrátky, -hit, -hudba, -móda, - příběh, -žokej), eko- (-farma, -film, -fórum, -katastrofa, -potraviny, -rozvoj, -systém, -sféra, - továrna, -zemědělec), fit- (-centrum, -cvik, -klub, -kuchařka), multi- (-instrumentalista, -kino, -procesor, -síť, -uživatelský, -vitamin), porno- (-film, -hvězda, -příběh, -průmysl), profi- (- studio, -tým, -vrtačka, -vybavení, -závod), repro- (-bedna, -technika), retro- (-hudba, -móda, - snímek, -trestněprávní), stereo- (-nahrávka, -vysílání), servo- (-řízení), video- (-kazeta, -klip, - reklama, -rekordér, -signál). Charakteristické je přejímání iniciálových zkratek, někdy včetně anglické výslovnosti (O.K., DJ, PC, TV, BBC, IBM, FBI, SMS, ale USA, VHS, CD, CT, HIV, DVD), z nichž v mluveném jazyce vznikají derivací a skládáním slangová slova (PR akce, CD menu, písíčko / pécéčko, ajbíemka, ikstéčko, cédéromka, cédéčko, elpíčko, esemeska, cétéčko, dévédéčko...). Zkratky typu AIDS [ejts, ajts], BIOS, VIP, NATO, AutoCAD, PIN, UFO nebo části zkratek jako MS- DOS, CD-ROM aj. se vyslovují v celku a přijímají koncovky podle zakončení podobně jako některá zkratková slova vzniklá zkracováním sousloví a slov, resp. jejich prolnutím: jeans z blue jeans, pool ze swimming pool, fitklub z fitness-club, bit z binary a digit, motel z motor a hotel. Zkratková slova se adaptují také slovotvorně, jako neskl. profi v profík, jiná zůstávají nesklonná deo, disko, strip. Oblíbené jsou složeniny se ztratkami: AIDS-pacient, C vitamin, HIV virus, RH-faktor / RH faktor, PR manažer, CD komplet, hi-fi nahrávka, HIV-pozitivní... Významy výpůjček Pro výpůjčky z angličtiny je příznačné, že jen zřídka jde o převzetí výrazu jako formálního i významového komplexu se všemi významy: internet, homebanking, walkman. Spíše dochází k převzetí jen jednoho nebo jen některých významů: (hudební, filmová...) star, body (typ oblečení, typ cvičení), (hudební, nákupní...) hit, top (typ oblečení), coca-cola light (lehká, méně slazená)... Při přejímání může docházet k rozšíření, zúžení nebo pozměnění významu. Např. drink se v češtině zužuje na,nápoj s obsahem alkoholu. Slipy zase označují mužské spodní prádlo, zatímco angl. slip označuje dámské spodní prádlo. České keksy z angl. cakes,koláč znamenají,(slané) sušenky, zatímco biscuit znamenají,sladké sušenky. Flirt v angličtině znamená nejen flirtovat, ale i osobu, s níž se flirtuje, zatímco v češtině jde o označení aktu flirtování apod. Výpůjčky z angličtiny jsou nezřídka synonymy českých výrazů, někdy vzniklých překladem: computer počítač, klient zákazník, power síla, bodyguard osobní strážce, homepage domovská stránka aj. Důvody pro vytvoření takovýchto synonym jsou např. terminologické (gól branka, bek obránce), nebo módní povahy (mountain bike horské kolo, story 273

16 povídka). GERSTEROVÁ (2001: ) si ve svém empirickém průzkumu všímala, jak vybrané anglicismy charakterizují čeští studenti v Praze a Olomouci. Jakkoli se výsledky pro již zavedené anglicismy typu férový (čestný) a nové anglicismy typu airport (letiště) liší, převažují pro daný korpus charakteristiky,běžný,,moderní,,internacionáln(ějš)í,,hovorový /,odborný. Nejnovější vlivy angličtiny na češtinu V případě dříve adaptovaných anglických slov lze vzhledem k prohlubujícím se znalostem angličtiny pozorovat výslovnostní, popř. i pravopisnou reanglizaci výpůjček. Tak zvl. vzdělané vrstvy se nejen přiklání k angličtější variantě výslovnosti u puzzle [pazl] místo hov. [pucle], surfovat [serfovat] namísto hov. [surfovat], keyboard jako [kejbort] i [ki:bort] i [ki:bo:d], grapefruit jako ['grepfrujt] i ['greâp fru:t], ale také citátové výslovnosti citátových slov typu happy birthday ['hæpi 'b :θ deâ] místo ['hepi 'be:rsdej]. Podle KUČERY (1995) není vyloučeno, že spolu se šířící se znalostí angličtiny se může podstatně rozšířit užívání velárního [ ], což naznačuje i podporuje rozšíření výslovnosti [-n] ve výrazech typu leasing, marketing aj. V oblasti morfologie se vliv angličtiny projevuje v ponechávání koncovek plurálu u přejímaných substantiv (CDs, bójs...; pokud se naši DJs prosazují v Evropě), která tak nabývají citátový charakter. KUČERA (1995) upozorňuje i na masivní rozšíření nesklonných adjektiv (instant kakao / kaše / polévka vedle sklonného instantní, non-profit organizace / akce, top modelka / manažer / příležitost, hot jazz, light mléčné výrobky / cigarety / pivo, live pořad / nahrávka, hokejová Telecom extraliga) a užívaní substantiv v adjektivní pozici jako nesklonných adjektiv (fax papír, bonsai klub, disko večer, gay festival, money market účet, kolekce jeans oděvů...). Zmíněná spojení lze ovšem chápat i jako složeniny (disko večer i diskovečer, demo verze i demoverze), popř. jako anteponovaný nominativ jmenovací (bonsai klub místo klub bonsai). Zřetelné je i posílení užití nezvratných posesivních zájmen navzdory shodě subjektu věty a subjektu přivlastňování (dal jsem mu moje číslo, dala mu její číslo...), které se ovšem v češtině objevovalo i dříve, rozšíření akuzativních vazeb jako diskutovat něco místo diskutovat o něčem (BOZDĚCHOVÁ 1997: 276), antepozice rozvitých adjektiv deverbativních aj. Zmíněné tendence jsou ovšem složitější. V případě posesivních zájmen svou roli sehrál vliv němčiny a jistý význam mají i pragmatické faktory. Nejvýraznější je ovšem vliv angličtiny v oblasti slovní zásoby a frazeologie. Slovní zásoba totiž nejrychleji reaguje na proměny mimojazykové, sociální reality, v níž angličtina ve 20. stol., v českých zemích zvl. po r. 1989, hraje tak významnou roli. Nejde jen o technologické inovace spojované s anglosaským světem, ale i o proměnu životního stylu v nejrůznějších oblastech sociální reality. I proto jsou anglicismy rozšířeny nejen ve specifických profesních doménách (být v červených / černých číslech), ale jsou rozšířeny obecně (imidž, být in / out, dramatické sucho, on-line / online). Příznačná je v této souvislosti zvláště exploze konverzačních obratů typu hi, bye, sorry, no comment, thanks, please, v korespondenci See you soon, Love. Anglicismy se uplatňují např. v oblasti - ekonomické: broker, byznys / byznysmen, dealer, dumping, job / džob, holding, joint venture, konkurz, know-how, monitorovat, tendr, boom, slump, medvědí trh (bear market), marketing, teamwork, workshop, (top) management, manažer, trust, logo, lobby, concern / koncern, lobby / lobbying, odrazit se ode dna, rating, goodwill (viz též obr.); 274

17 (Obr.) - bankovnictví: cheque / check / šek, credit card, cash, homebanking, telebanking, prime rate, revolvingový vklad, spořící účet (saving account), money market účet, PIN / pinkarta, hotovostní výběr cash advance, hot money; - obchod a služby: music / sport / copy... shop, secondhand / second hand / second-hand, supermarket, hypermarket, shopping centre, made in, leasing / leasingový / lízovat, dumping, dealer, sales manager; Trading K, s.r.o., Sport trading; - automobilismus a doprava: airbag, ABS, spoiler, air-conditioning, vstřikování Common- Rail; Jeep / džíp, off-road, on-road, pickup / pick-up, truck, crash test, tankovat, airbus, tanker; - móda a kosmetika: džíny, manšestráky, slipy, svetr, šortky, body, top, leginy, blazer, bomber, strečové rifle, patchworkové doplňky, crazy móda, S M L XXL (small middle large extralarge); outfit, piercing, tatoo; aftershave, conditioner, herbalife, styling, hairpainting, make-up / mejkap, peeling, roll-on deodorant, shampoo, spray; - stravování: Bic Mac, cheeseburger, coca cola light, cornflakes / kornflejky, popcorn / popkorn, whisky, steak, ketchup, ice-tea, hot dog / hotdog, hamburger, fast food, drink, dressing / dresink, fresh shakes, toastovač; pub, bar, snack bar, short bar, caffé bar, klub / club, McDonald s aj. - telekomunikací, internetu a komputerových technologií a her: SMS / esemeska, mobil, displej, tarif Data Nonstop, ISDN produkty, SIM karta, paging; server, provider, computer / komputer, no-name / noname, internet, / mail / mailovat, mailbox, hacker, kurzor, fonty, reset, klávesa Help, joystick, trackball, tower, monitor, nabootovat, links / linky, doména, windowsy / okna, drive / drajv, hard disk, klikat / kliknout, homepage, laptop, notebook, on-line, server, scanner / skener, software, hardware, freeware, hypertext, modem, faxmodem, display, ikon-menu, memopole / memo pole (memo field), laserjet, toner, chip, chat / chatovat, CD-ROM, RAM, DOS / dosový, bit, byte / bajt, fulltextové vyhledávání, speller, setup, ThinkPad, tlačítko RapidRestore, surfovat, (od)entrovat, digitalizovat, samplovat, deletovat, escapovat / eskejpovat / iskejpovat, implementovat, konvertovat, lokalizovat,počešťovat, resetovat, patching, firewall, file, plotter, driver, koš (trash), myš (mouse), strom (tree), kořenový adresář (root-directory), cesta (path); srov. též HOFMAN 1998); - publicistiky a politiky: balík zákonů, patová situace, katastrofické scénáře, jednobarevná vláda, neprůchodný návrh, prohlasovat návrh, signály, ošetřit věc zákonem, kongres či konference místo sjezd, leader / lídr, summit, praní špinavých peněz (money laudring), špička ledovce (tip of iceberg), výprodej rodinného stříbra (sell of the family silver), jít vládě po krku, brífing, press-foyer, round table, monitoring zpráv, peacekeeping, top ten (týdne), editorial, news room / newsroom, boom, timing, talkmaster, (talk) show, feature / fíčr, copywriter, (Water-, Írán-, ropa-, Wallis-, záliv-) gate, startovat proces (srov. též SVOBODOVÁ 1996, HLAVSOVÁ 1997); - reklamy: poster, teleshopping, billboard, storyboard, ideamaker, imagemaker, signmaking, public relations, PR akce, promotion, spot, poster; spoty Go na Juice! / Go svou cestou! / Vo co Go? / Go za svobodou!, BESTarostně spolu, Nech se West, Boty pro bosé Boty pro bosse, Jedinečná zkušenost s mléčným koktejlem MilkShake, Ať žije první páj!, Nové L&M Superlights. The right taste, Nakupujte v IKEA (srov. ČMEJRKOVÁ 2000, 79-88; BENEŠ 2003); - filmu, televize a médií: action, casting, clip / klip, happy end, sitcom, peoplemet(e)r, western / eastern, remake, talk show, teleshopping, jackpot, spíkr, mítink, soap opera; budějovické rádio Faktor Gold, ostravské Rádio Hey aj.; - hudby: blues, country, cover version, DJ / dýdžej, elpíčko, cédečko, kompakt, evergreen(s), fan club, front man / frontman, hitmaker, bigband, folk, gospel, soul, sound, hard rock, 275

18 hitparáda, mainstream, pop-music, pop-song, pop-star, protestsong, showbyznys, showman, showmaster, playback, jam session, muzikál, punk / punker / pankáč, heavy metal / heavymetalový / hevík, hip hop / hiphopový, jazz, jazzrock, rock and roll, song, sound, feeling, remix, singl, klip, soundtrack, sampl / sampler oldies, playback, promoter, reggae, rap / rapování, raver, break dance / breakování, keyboard, steelka, comeback; skupiny Kurtizány z 25. avenue, Majklův strýček, Tata Bojs, Ectasy of St. Theresa, Support Lesbiens, The Hottentots Orchestra aj.; titulky jako Jesus Christ hip hop Star; hudební soutěže a festivaly Coca-Cola Popstar, Marlboro Rock, Colours of Ostrava, Trutnov Open Air Music Festival, Summer of Love v Pardubicích, Country Lodenica; - literatury a umění: bestseller, ghost-writer, copyright, paperback, story, horror, science fiction / sci fi, thriller, fantasy; pop art, body-designer, painting, airbrush, performance / performer, happening, event, pop-art, op-art, one-man show / one-woman show, festival, hight-light výstavy; - označení sociálních jevů a skupin: establishment, greenpeace / grínpísák, hippies, teenager, yuppie, squatter, sprejer, graffiti / grafiťák, tagger / teger, gambler, skinheadi, rowdies, hooligans, homeless / houmlesák, babysitting, workholik / workoholik, freak, new age, beatlemanie, singl; - konzumace drog: clean, trip, dealer, extáze, joint, speed, crack; - sportu: sponzor, manažer, couch, trenér; fotbal, gól, gólman, bek, hattrick, offside / ofsajd; aerobic, supremový povrch, shorttenis, baseball, breakball, bowling, bungee jumping / bungee-jumping, parasailing, jogging, in-line skater, skateboard / skate, joyrobik, aerobik, strečink, jump, beachvolejbal, nohejbal, paintball, streetball, kick-box, squash, paragliding, rafting, skating, squash, wrestling, windsurfing, jet-skiing, curling, rugby, dream team, snowboard(ing) / prkno, body building / bodybuilding místo kulturistika; hockey / hokej, puk, buli, NHL, scout / skaut, draft / draftovat, play-off, power-play; singl, skif, mountain bike / horské kolo, superbike, trekking, skrečovat, timing, Grand Slam, Škoda Czech Open (srov. též REJZEK 1987). Zvláště ve slanzích dochází k intenzivnějšímu využívání výpůjček i k jejich dalšímu kreativnímu rozvíjení jazykovou hrou. Zřetelné je to především u počítačového slangu (srov. např. HOFMAN 1998), jehož obec se zvl. v poslední době výrazně rozrostla (obr.). (obr.). ataráč / atariko / atárko, flopáč (floppy disc), flopina (floppy disc drive), komp (komputer), gameska, wokna / woknousy / windowsy / pinďousy / debillovy wokna (windows), džoj / styk / myšítko (joystick), bord, soft (software), f ( od ženy), hard / hadr (hardware), júzr (user), kejbl (cable), keška (cache), kejb / kíbórd (keyboard), romka (ROM), ramka (RAM), amíčko / amina (Ami Pro), písíčko, ikstéčko, kopr (koprocesor), packal (Pascal), pecka (PC), pichitach, gofrovat, gamesík, interneťák, noutbukař, cédéčko / cídidlo (CD), kvádro (Quatro Pro), exprdel (explorer), fernet (internet), sketa (disketa), kripl (clipper), Microshit / Mikro$oft / Mrkvo$oft, Mikeš (zaměstnanec Microsoftu), pakování (pack), disketovka, hajkolorový, mabáč (main board), mego / megoušek (megabyte); altnout, apdejtovat (update), apgrejdovat (upgrade), bootovat, brousit (od browser), clearnout / klírnout, dílítnout, džamprovat, erejznout, flašnout (flush), forwardovat, kánslovat, kilnout (kill), kopat / kopnout (copy), konektit, kreknout (crack), linkovat, logovat, luxovat, mailovat, můvnout, myšnout / myšovat, (na/od)logovat se (login in / out), pakovat (pack), popnout (pop), pušnout (push), resetnout, workovat, zararovat (od RAR), zazipovat (od ZIP). Stále větší význam nabývá angličtina v českých zemích také v oblasti vědy a vzdělávání, v níž se prosazuje jako hlavní komunikační jazyk. To se odpovídajícím způsobem reflektuje ve 276

19 vědecké terminologii (induktor, transpozon, terminace, inzert, exprese, regulon; DANEŠ 1997), tzv. anglosaském stylu vědeckého pojednání (DANEŠ/ČMEJRKOVÁ 1997), ve výpůjčkách v běžné profesní komunikaci (akreditace, grant; elongace, kampus, handout / hand-out, gender studia aj.) i na internetových stránkách českých univerzit (srov. např. NEWERKLA 1999). 277

20 Seznam literatury Následující výběr si nečiní nárok na úplnost. Bibliografické údaje se omezují na důležitá díla. S jejich pomocí lze snadno vyhledat další literaturu. U sborníků nebylo vždy možno zachovat členění literatury podle tématu. Bibliografie 1. Glauser, B. aj.: A New Bibliography of Writings on Varieties of English, /93. Amsterdam Viereck, W. aj.: A Bibliography of Writings on Varieties of English, Amsterdam 1984 Souhrnné přehledy a sborníky: 3. Aitken, A. J./McArthur, T. (ed.): Languages of Scotland. Edinburgh Bailey, G. aj. (ed.): The Emergence of Black English: Text and Commentary. Amsterdam Bamgbose, A. aj. (ed.): New Englishes: A West African Perspective. Ibadan Bell, A. (ed.): New Zealand English. Amsterdam Bell, A./Holmes. J. (ed.): New Zealand Ways of Speaking English. Clevedon Blake, N. (ed.): The Cambridge History of the English Language Sv. 2. Cambridge Burchfield, R. (ed.): The Cambridge History of the English Language. Sv. 5: English in Britain and Overseas: Origins and Development. Cambridge Cheshire, J. (ed.): English around the World: Sociolinguistic Perspectives. Cambridge Collins, P./Blair, D. (ed.): Australian English: The Language of a New Society. St. Lucia Coupland, N. (ed.): English in Wales: Diversity, Conflict and Change. Clevedon Crystal, D.: The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge Crystal, D.: English as a Global Language. Cambridge Edwards, J. (ed.): Language in Canada. Cambridge Foulkes, P./Docherty, G. (ed.): Urban Voices: Accent Studies in the British Isles (s kazetou). London Freeborn, D. aj. (ed.): Varieties of English. London Görlach, M. (ed.): Focus on: Scotland. Amsterdam Görlach, M./Holm, J. A. (ed.): Focus on the Caribbean. Amsterdam Harris, J. aj. (ed.): Perspectives on the English Language in Ireland. Dublin Hogg, R. M. (ed.): The Cambridge History of the English Language. Sv. 1: The Beginnings to Cambridge Kallen, J. L. (ed.): Focus on Ireland. Amsterdam Köppl, S. aj. (ed.): Englisch: Formen und Funktionen einer Weltsprache. Bamberg

POROZUMĚNÍ SLOVŮM CIZÍHO PŮVODU (NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU REALIZOVANÉM NA ZŠ) Bakalářská práce

POROZUMĚNÍ SLOVŮM CIZÍHO PŮVODU (NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU REALIZOVANÉM NA ZŠ) Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury BRONISLAVA ESTERKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Český jazyk Přírodopis POROZUMĚNÍ SLOVŮM CIZÍHO PŮVODU (NA

Více

3 Jazykové prostředí a jeho vliv na vyjadřování

3 Jazykové prostředí a jeho vliv na vyjadřování 3 Jazykové prostředí a jeho vliv na vyjadřování 3.1 Charakteristika současné jazykové situace na našem území Chceme-li pojednat o situaci nějakého jazyka, musíme mít na mysli obecný společenský stav, v

Více

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU White Paper Series Série Bílé knihy THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU Ondřej Bojar Silvie Cinková Jan Hajič Barbora Hladká Vladislav Kuboň Jiří Mírovský Jarmila Panevová Nino

Více

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury III. Vojtěch Balusek ročník prezenční studium Obor: český jazyk environmentální výchova Slang v mluvě žáků základní

Více

Porovnání jazyka a stylu v časopisech pro ženy a časopisech pro muže

Porovnání jazyka a stylu v časopisech pro ženy a časopisech pro muže Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň ZŠ Kombinace: český jazyk anglický jazyk Porovnání jazyka a stylu v časopisech

Více

Současný český jazyk morfologie

Současný český jazyk morfologie Inovace předmětu Současný český jazyk morfologie Jaroslav Lipowski 2 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 3 Obsah Úvod 1. Obecně

Více

Výraz euro v českém jazyce: počátky užívání a výhledy

Výraz euro v českém jazyce: počátky užívání a výhledy Výraz euro v českém jazyce: počátky užívání a výhledy Studie zpracovaná pro Ministerstvo financí ČR PhDr. Josef Šimandl, Ph.D., vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Abstrakt Prvek euro(-)

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Informativní zpravodaj českých jazykovědců roč. XLV - 2008 č. 3 a 4 ISSN 1212-5326 70 71 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY - ročník XLV (2008), číslo 3 a 4 Vydává Jazykovědné

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS NALEZENÍ SLOVNÍCH

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely)

NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely) NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely) Hana Šebková Copyright 2000 Hana Šebková This research report was downloaded from the Research Support Scheme Electronic Library at http://e-lib.rss.cz.

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Informativní zpravodaj českých jazykovědců roč. XLIII - 2006 č. 3 a 4 ISSN 1212-5326 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY - ročník XLII (2006), číslo 3 a 4 Vydává Jazykovědné sdružení

Více

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Informativní zpravodaj českých jazykovědců roč. XLIII - 2006 č. 1 a 2 ISSN 1212-5326 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY - ročník XLIII (2006), číslo 1 a 2 Vydává Jazykovědné

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA SENTLOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol EFEKTIVITA VÝUKY ANGLICKÉHO

Více

K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím 1

K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím 1 K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím 1 Milan Hrdlička ABSTRACT: On the Presentation of Czech Declension for Foreigners. The presentation of the Czech declension system in books for foreign

Více

Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR

Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR pracovní migrace, životní podmínky, kulturní specifika informační příručka Policie ČR Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR pracovní migrace, životní podmínky, kulturní

Více

Usta ad Albim BOHEMICA

Usta ad Albim BOHEMICA Usta ad Albim BOHEMICA rok 2012 ročník XII, číslo 2 ISSN 1802-825X Adresa redakce: Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra bohemistiky České mládeže 8 400 96 Ústí nad Labem

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK Úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme Univerzita Palackého v Olomouci Katedra bohemistiky

Více

USTA ad Albim BOHEMICA

USTA ad Albim BOHEMICA USTA ad Albim BOHEMICA Katedra bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem rok 2002 ročník I číslo 3 1 OBSAH ČLÁ KY Alena Debická Z historie ústecké lingvistiky 1 Ludvík Kuba Historie severočeské onomastiky a

Více

* BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness. jako příloha

* BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness. jako příloha * BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness jako příloha ročník II., 1-2/2012 Složitá situace představuje výzvu str. 18 Retail Vision 2015: Co čeká český obchod? str. 22 Chytrý čtvereček jako šikovný

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY. Polský jazyk a literatura. Romana Ţydelová

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY. Polský jazyk a literatura. Romana Ţydelová MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY Polský jazyk a literatura Romana Ţydelová ANGLICISMY V SOUČASNÉ POLŠTINĚ (na základě textů z oblasti IT) (Magisterská diplomová práce)

Více

Kapitoly z praktické češtiny pro studenty se speciálními potřebami

Kapitoly z praktické češtiny pro studenty se speciálními potřebami Kapitoly z praktické češtiny pro studenty se speciálními potřebami Radana Metelková Svobodová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ

Více

OBSAH OBSAH...5 PŘEDMLUVA...'...9 JAK STUDOVAT TUTO KNÍŽKU...10

OBSAH OBSAH...5 PŘEDMLUVA...'...9 JAK STUDOVAT TUTO KNÍŽKU...10 Olomouc, 1998 Sazba a typografie Hynek Olchava Obálku navrhlo grafické studio BastArt 1. vydání Vydalo nakladatelství Rubico Rooseveltova 51, 779 00 Olomouc tel.: 068/522 88 92, fax: 068/522 88 93 ISBN:

Více

Fenomén golfu v marketingové komunikaci a jeho aplikace v praxi. David Macháček

Fenomén golfu v marketingové komunikaci a jeho aplikace v praxi. David Macháček Fenomén golfu v marketingové komunikaci a jeho aplikace v praxi David Macháček Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské/diplomové práce

Více

Fakulta informatiky Masarykovy university. (pracovní verze) Karel Pala

Fakulta informatiky Masarykovy university. (pracovní verze) Karel Pala Fakulta informatiky Masarykovy university Počítačové zpracování přirozeného jazyka (pracovní verze) Karel Pala Brno, září 2000 Obsah 1 Předmluva 4 2 Úvod 7 2.1 Roviny analýzy jazyka......................

Více