VYBRANÉ LEXIKÁLNÍ PROSTŘEDKY FILMOVÝCH RECENZÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRANÉ LEXIKÁLNÍ PROSTŘEDKY FILMOVÝCH RECENZÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra mediálních studií a žurnalistiky VYBRANÉ LEXIKÁLNÍ PROSTŘEDKY FILMOVÝCH RECENZÍ (Bakalářská diplomová práce) Petr Vácha Brno 2008

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou diplomovou práci vypracoval samostatně s použitím pramenů a literatury uvedené v bibliografii. V Brně, 22. května 2008 Petr Vácha

3 ANOTACE Bakalářská práce Vybrané lexikální prostředky filmových recenzí se zabývá žánrem filmové recenze, jeho ukotvením v publicistice a specifiky jeho jazykových prostředků. V teoretické části normativně vymezuje zkoumané lexikální prostředky a jazykové kategorie, které jsou následně v části empirické identifikovány v textu. Výzkumným vzorkem této práce je 36 filmových recenzí ze dvou tištěných a jednoho on-line média. Cílem výzkumu je určit míru, způsob a styl užívání cizích slov, expresívních výrazů, slov s příznakem časovým, nespisovných lexémů, ale i výrazů s přeneseným významem a frazeologismů. Výzkum porovnává vybraná periodika a zaměřuje se i na případné rozdíly v užívání specifických jazykových prostředků v recenzích publikovaných v tištěných časopisech a recenzích publikovaných na internetu. ABSTRACT Diploma thesis Selected lexical means of movie reviews focuses on the genre of movie review, its insertion in journalistic genres and the specificity of its language means. The theoretical part prescriptively defines surveyed lexical means and language category, which are subsequently identified in the research part. 36 movie reviews from two printed and one on-line magazine are the research sample of this thesis. This research aims to recognize the rate, form and mode of using foreign and expressive words, words with temporal attributes, non-literary lexeme, also vocables with transferred meanings and phrases. The survey compares selected magazines and targets to find out possible differences in use of the specific language means in movie reviews published in printed journals and published on the internet. KLÍČOVÁ SLOVA filmové recenze, lexikální prostředky, jazykové prostředky, publicistika, lingvistika KEYWORDS movie reviews, lexical means, language means, journalism, linguistic

4 OBSAH 1. ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST PUBLICISTIKA Vymezení pojmu publicistika Jazyk publicistiky ON-LINE PERIODIKA Jazyk on-line žurnalistiky FILMOVÉ RECENZE JAZYK A NORMA Jazykový styl LEXIKÁLNÍ PROSTŘEDKY Lexikální prostředky nespisovné Obecná a hovorová čeština Slang a argot Nářečí Lexikální prostředky cizího původu Cizí slova Termíny Lexikální prostředky s dobovým příznakem Archaismy Neologismy Okasionalismy Lexikální prostředky slohově zabarvené Publicismy, klišé Floskule Knižní výrazy Lexikální prostředky expresívní Expresiva Deminutiva Augmentativa, slova zhrublá a hanlivá Lexikální prostředky s přeneseným významem... 27

5 Metafora Synestézie Personifikace Frazeologismy Přirovnání Metonymie Synekdocha EMPIRICKÁ ČÁST CÍL VÝZKUMU VÝZKUMNÉ HYPOTÉZY VÝZKUMNÝ POSTUP VÝZKUMNÝ VZOREK Časopis Cinema Časopis Premiere E-zine Tiscali Charakteristika výzkumného vzorku ZKOUMANÉ JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY Cizí slova a termíny Výrazy hovorové a obecně české Slang či argot Slova nářečná Archaismy Neologismy Okasionalismy Publicismy a klišé Floskule Výrazy knižní Expresiva Deminutiva Augmentativa, hanlivé a zhrublé výrazy Metafory a synestézie Personifikace, animizace Frazeologismy

6 Přirovnání Metonymie a Synekdochy Chyby v textech VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ Hypotéza Hypotéza Hypotéza Hypotéza Hypotéza Hypotéza Hypotéza ZÁVĚR JMENNÝ REJSTŘÍK BIBLIOGRAFIE SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH

7 1. ÚVOD Film je v moderním světě silným a účinným médiem. Každým rokem, téměř s pravidelností, se zvyšují náklady na produkci filmových děl, zároveň i rostou tržby kinosálů a filmových společností. Již od počátku tvorby pohyblivých obrázků se objevil požadavek na zařazení filmů do žánrů, a to nejen pro lepší orientaci v nabídce filmového trhu, ale i pro lepší možnost komparace, potažmo kritiky filmové tvorby. Většina lidí se setkává s kritickými filmovými texty v podobě filmových recenzí, uveřejněných v denním tisku, časopisech či specializovaných filmových magazínech. S rozvojem internetu přibyla i možnost publikovat recenze na specializovaných webových portálech. Publicistický žánr filmové recenze má jistá specifika. Především užívá informačních, agitačních a persvazivních jazykových prostředků, aby mohl recipienty oslovit, podat jim informace a přesvědčit je. Jeho hlavním posláním je však kritická analýza. Recenzent musí filmové dílo zhodnotit, přičemž by měl užívat logickou argumentaci a srozumitelný jazyk. Vzhledem k tomu, že recenze nebývají velkého rozsahu, je nejlépe akcentovat výrazně kladné a výrazně záporné aspekty filmu. Filmové recenze užívají i specifických lexikálních prostředků. Jako jiné publicistické útvary využívají pestrosti českého jazyka a aktualizují a obohacují text metaforami, frazeologismy, emocionálně zabarvenými a příznakovými výrazy. Vkládají do recenzních textů i mnohá slova cizí, nápadné okasionalismy či výrazy slangové. Ale ani filmové recenze nejsou imunní vůči klišé a floskulím. Tyto a jiné prostředky jazyka tvoří poté celkový text, jenž může daný film ocenit, ale i zatratit. Filmové recenze poskytují čtenářům servis, doporučují jim konkrétní filmová díla, upozorňují na případné nedostatky a jsou jakousi pozvánkou do biografu. Tato bakalářská práce se zaměří právě na užívání specifických jazykových a lexikálních kategorií v žánru filmové recenze. Bude v ní zkoumáno a porovnáno celkově 36 recenzí, hodnotících 12 rozdílných filmů. Zdrojem recenzí budou tři různá periodika, a to různá nejen titulem, ale i způsobem publikování. Dvě z nich, tj. nejprodávanější české filmové magazíny, jsou periodiky tištěnými, třetí je periodikem výhradně internetovým. Důvodem této kombinace je možnost zjistit jak rozdíly mezi tištěnými měsíčníky, tak i porovnat tištěné a na internetu publikované recenze. Lze totiž předpokládat, že specifický způsob tvorby webových magazínů jim umožňuje větší jazykovou variabilitu a volnost, 4

8 zároveň ani neklade veliký tlak na správnost textu, vzhledem k možnosti neomezeného a postpublikačního redigování a korektur. Empirická část této práce má tak za úkol zjistit, zdali je tato premisa pravdivá, a to vyhodnocením sedmi hypotéz, pokrývajících spektrum jednotlivých jazykových kategorií. Této části bude předcházet část teoretická, jež normativně vymezí základní užívané pojmy a zařadí recenzi do skupiny publicistických žánrů. Zaměří se především na definování jednotlivých prostředků, jejichž výskyt, četnost a podobu bude tato práce zkoumat. Závěry výzkumu budou relevantní pro výzkumný soubor 36 recenzí z roku 2007, avšak mohou do jisté míry reflektovat i obecný trend a obecné platnosti v širším měřítku. Přínosem této práce budou především výsledky a zhodnocení sedmi stanovených hypotéz, které odhalí rozdíly mezi jednotlivými periodiky, mezi tištěnými a on-line recenzemi. Ale především budou prezentovat zastoupení a frekvenci či podíl užívání jednotlivých typů slov a slovních spojení, příznačných pro publicistické útvary. 5

9 2. TEORETICKÁ ČÁST 2.1 PUBLICISTIKA VYMEZENÍ POJMU PUBLICISTIKA Filmová recenze patří mezi významné útvary publicistické. Publicistika (název je odvozen z latinského publicus = obecní, státní, veřejný, úřední) je označením žurnalistické tvorby i části žurnalistické produkce, také se tímto termínem označuje činnost zaměřená k veřejnosti, určená ke zveřejnění. V užším smyslu novinářská práce spojená se stanoviskem, objasňující události, situaci nebo myšlenky slovem, zvukem nebo obrazem v tisku, rozhlase, televizi i tzv. nových médiích (především na internetu). Na rozdíl od zpravodajství, ve kterém se uplatňují především fakta, publicistika kromě informací obsahuje názor, hodnocení a subjektivní přístup, zahrnuje pojmy, soudy, postoje, kombinuje analytický a syntetický postup. Jejím výsledkem je poznání a eventuálně přesvědčení a získání recipienta. Také směřuje k zobecnění a popisuje i cesty, jimiž k získaným poznatkům dospěla. Publicistika využívá kromě neutrálních sdělovacích i jazykové a kompoziční postupy literární (např. metafory) a jazykové vrstvy včetně nespisovných (v charakteristice postav apod.) (Osvaldová Halada 2002, s ) Publicistické texty vyjadřují především postoj autora sdělení a jsou emotivní (expresívní), tudíž směřují k dojmu jisté emoce (pravdivé či fingované) zaměřené na recipienta (Bartošek 1997, s. 56). Během vývoje novin a novinářské činnosti se postupně od sebe začaly odlišovat žánry zpravodajské a publicistické. Doménou publicistiky je hledání souvislostí, zveřejňování názorů, komentářů a stanovisek. V publicistice převládá abstraktně deduktivní přístup. (Osvaldová 2001, s ) Publicistika, na rozdíl od zpravodajství, není pod velikým časovým tlakem. Zatímco každodenní zprávy musejí informovat rychle o významné situaci, která se právě udála, publicistické žánry si pro svůj námět mohou zvolit z aktuálních i starších událostí. Ovšem v některých případech, například právě při publikaci recenzí, je třeba sjednotit dobu publikování s aktuálním děním. Mezi publicistické žánry náleží reportáž, glosa, poznámka, fejeton, interview, úvodník, sloupek, komentář, recenze a podobné. Pokud jsou např. v tištěném médiu použity jak zpravodajské 6

10 tak publicistické texty, je třeba je graficky či jinak oddělit. Rozlišuje se tak faktický text od názorového, čímž se přispívá k lepší orientaci čtenáře a nesměšování těchto dvou rozdílných útvarů JAZYK PUBLICISTIKY Zkoumání médií je často interdisciplinární záležitostí. V českém prostředí vyniká v tomto směru zvláště bohemistika a českými lingvisty rozvíjená funkční stylistika. (Burton Jirák 2001, s. 32) Publicistika je jedním ze základních funkčních stylů 1. Funkční styly jazyka jsou takové styly, které mají sdělný úkol ve společenském dění. Základní sdělná funkce spisovného jazyka se diferencuje dle vrcholných složek komunikační sociální činnosti, a to na funkci odborně sdělnou a estetickou. Podle nich rozlišujeme dva funkční styly: styl odborný a umělecký. Vedle nich existují i tzv. pragmatické funkční styly. Mezi nimi rozeznáváme styl publicistický, normativní, jednací a hospodářský. (Bečka 1992, s ) Chloupek rozlišuje čtyři druhy funkčních stylů: prostě sdělovací, odborný, publicistický a umělecký (Chloupek et al. 1990, s. 40). Tyto styly jsou primárně zaměřeny na organizaci a potřeby života ve společnosti. Jazyková komunikace těchto funkčních stylů do jisté míry určuje chování lidí v celospolečenské sféře. Činí tak po stránce informační, politické, právní i společensky organizační. Pragmatické styly sice navazují na základní funkční styly, jejich rostoucí význam ovšem působí, že se v nich tříbí i stylistické normy a postupy příznačné výlučně pro ně. Tím dochází k vzájemné diferenciaci a krystalizaci jednotlivých specifických pragmatických stylů. (Bečka 1992, s. 32) Publicistika je patrně nejdůležitějším z těchto stylů. V české kulturní tradici se v jazykovědě pojmem publicistika rozumí texty informující o aktuálních společenských a politických událostech a komentující je. V žurnalistické teorii se do publicistiky řadí texty, jejichž funkcí není informovat, nýbrž informace komentovat a hodnotit. Publicistika má adresáty mimo jiné získávat a přesvědčovat. (Bartošek 1997, s. 56) Není to ovšem jediným jejím cílem. Mediální produkty jsou vytvořené ze slov, obrazů a zvuků. Uživatelé těchto produktů, tedy čtenáři, diváci a posluchači, dokážou použitá slova ( ) skládat do celků, které jim dávají smysl. ( ) Aby něco takového byl možné, měli by mít tvůrci i uživatelé 1 více viz kap

11 mediálních produktů v podstatě shodnou představu o tom, co si lze při použití daných slov ( ) zpravidla představit - s jakým významem je možné si je spojit. (Jirák Köpplová 2003, s. 133) Styl publicistický je styl masmédií s funkcí dokumentárně informativní a občansky a politicky výchovnou. Ve zpravodajství by měl být styl objektivní a dokumentárně pravdivý, ve složce formativní se slučuje i působení na cit či vůli (apelové působení), hodnocení kritické a programové. Publicistický funkční styl je dnes hojně užívaný a má veliký ohlas ve veřejnosti. Což novináře zavazuje k tomu, aby usilovali o neustálé zdokonalování tohoto stylu. (Bečka 1992, s. 33) Jazyk médií totiž bývá, oprávněně i neoprávněně, terčem častých kritik a nejrůznějších hodnocení (Osvaldová Halada 2002, s. 85). Stěžejní úkoly publicistiky spjaté s jejími základními funkcemi získávacími a přesvědčovacími ovlivňují také výběr jazykových prostředků a způsob jejich užití. Je třeba si také uvědomit, že na publicistický text je v některých případech kladen nárok pohotovosti vzniku, tedy často bez zevrubné přípravy. Publicistovi proto usnadňuje práci jistá modelovost způsobu vyjádření, korespondující s opakujícími se situacemi. Tento modelový charakter si drží již kompozice periodika, v němž text vychází (rubriky, členění stránek). Tuto modelovost lze pozorovat ve způsobu výstavby textu i v jednotlivých publicistických žánrech. (Chloupek 1990, s. 205) Aby se novinář vyhnul této automatizované modelovosti, jež nedává velký prostor získávací funkci, záměrně tuto modelovost porušuje, mění tak stereotyp, aby zaujal čtenáře. Tento jev lze pozorovat i při volbě specifických jazykových prostředků. Užívají se tedy automatizované výrazy, floskule a novinářská klišé, vedle nich naopak i nové aktualizované, stylově aktivní výrazy jako metafory, metonymie a frazeologismy. Nepřímý kontakt mezi tvůrcem a příjemcem informace a opožděná zpětná vazba kladou na jazykově-slohovou výstavbu publicistického textu značně vyhraněné požadavky. Text proto musí být přístupný, tudíž musí užívat obecně přístupného (srozumitelného) kódu, obecně přístupných jazykových prostředků. Sociálně či územně omezený kód by zužoval okruh možných příjemců. Jediným opravdu srozumitelným a geograficky jednotným kódem je v našem případě spisovná čeština. Ovšem i ve spisovné češtině jsou kromě obecných jazykových prostředků i prostředky s omezeným užíváním, spojené s užším okruhem recipientů. (Osvaldová 2001, s ) Základem jazyka publicistiky je tedy neutrální spisovný jazyk. Porušení spisovné normy může přinejmenším u části 8

12 recipientů vyvolat negativní reakce. Pokládá se v naší kultuře za projev nekultivovanosti a nekompetentnosti autora. (Osvaldová 2001, s. 111) Všechny jiné než neutrální výrazové prostředky (knižní, hovorové a zejména nespisovné) se stávají příznakovými a v publicistice vystupují jako prostředky stylově aktivní. Průvodním jevem jazyka publicistického vyjádření bývá jeho metajazykový charakter. V textech se často objevují jevy vymykající se současnému lexiku 2 spisovné češtiny a vůbec stylovým normám publicistiky. Autor sdělení si tuto skutečnost může uvědomit a spojení signalizovat uvozovkami, jimiž svou nespisovnost odlišuje a omlouvá. Jedná se o příznakovost jako zřetelnou stylovou aktualizaci jazykového prostředku. Uvozovky se vyskytují v souvislosti s metaforičností, frazeologií či užitím hovorových výrazů. Někdy mohou nést expresívní náboj, a tím na něco upozorňovat. (Chloupek 1990, s ) Přesvědčovací, získávací a vybízející funkci publicistiky dobře plní specifická slovní zásoba. Informační a agitační působení publicistických výrazů je často výrazně akcentováno záměrným uplatněním výrazů expresívních. Pramenem těchto výrazů není pouze jazyk spisovný, ale i ostatní útvary a polotvary národního jazyka (jazyk hovorový, slangový, obecně český) (Chloupek s. 215). Některá expresiva mohou být neobvyklá (aktuální), jiná zase ustálená (lexikalizovaná) 3. Publicistické vyjadřování není striktně jasné a přesné a leckdy užívá některá pojmenování neurčitě definovaná. Publicistika užívá argumenty a manipulace. Přesvědčivost těchto prvků zvyšují logické argumentace, statistiky a analogie. Vedle nich se však objevují i falešné argumenty, sofizmata a již zmíněné manipulace. Jazykové prostředky manipulace spočívají kupříkladu v záměně slovních tvarů či v užití polysémního 4 pojmenování s dvojí konotací. (Bartošek 1997, s ) Příznačné pro styl publicistický je těsné sepjetí stylové oblasti s dobou, přičemž toho sepjetí je mnohem silnější než u jiných funkčních stylů. Toto časové zakotvení se netýká pouze stylu, ale i užitých výrazů. Publicismy, jakožto užívaná stylová vrstva tohoto pragmatického funkčního stylu, představují vzhledem k různým aspektům (frekvence, 2 v tomto případě běžná slovní zásoba jazyka českého 3 srov. Karlík Nekula Pleskalová 2002, s Polysémie neboli mnohoznačnost: jev spočívající v tom, že jazykové jednotky mají dva nebo více etymologicky související významy. Polysémie vzniká tím, že se od původního výchozího významu časem oddělily významy průvodní nebo se posunem vytvořily významy zcela nové. Při jazykové mnohoznačnosti můžeme popsat několik zřetelně odlišných významů slova (nejprve základních, posléze i druhotných). Polysémie vzniká v aktuálním užití slova, kdy slovo přibírá nové znaky ke svému původnímu významu. 9

13 spisovnost nespisovnost, časový výskyt) vrstvu velmi heterogenní. Přestože je tedy publicistický styl vrstvou jazyka spisovného, aktuální specifický rys publicistiky je dotvářen i výrazy nespisovnými. Vedle automatického užívání stabilních výrazových prostředků lze vysledovat i jejich záměrné obměňování. Svou aktuálností a novostí pak působí na recipienta. (Chloupek 1990, s. 206) Pro publicisticko-zpravodajský styl je proto charakteristické střídání procesu aktualizace jazykových prostředků (tj. novátorství v jejich užití, nezvyklé obraznosti apod.) a jejich automatizace (přeměny v klišé v důsledku častého opakování). (Osvaldová Halada 2002, s. 85) Burnsová ve své publikaci radí v jazykové výstavbě textu především nepoužívat dvojí zápor, který může působit zmatečně a nejistě. Dále také nabádá k ostražitosti při používání sloves, jež se pojí s různými pády, a k omezenému používání žargonu a slangu. Nelze totiž předpokládat, že všichni čtenáři jsou obeznámeni se stejnou terminologií. (Burns 2004, s ) Používání cizích slov je v publicistice běžné. Obvykle je to způsobeno potřebou konkrétního pojmenování objektů, procesů a často také cizí slovo působí v textu neotřele, nápadně. Kromě obecně známých cizích slov se mohou v textu objevit i termíny, jejich zasazení do textu by měl ovšem autor zvážit, především by měl brát zřetel na cílovou skupinu recipientů. Pokud předpokládáme, že texty budou číst zasvěcení čtenáři, jež se o konkrétní problematiku zajímají, pak zpravidla není problematické terminologii užívat. Ovšem i v tomto případě bychom se měli vyvarovat jejímu nadužívání. Nejedná-li se o médium určené odborné veřejnosti, je opatrnost volby na místě. Obzvláště kumulace řídce používaných cizích slov v jednom textu může působit disharmonicky a čtenáře odrazovat. Mimo cizích slov se v publicistické tvorbě objevují taktéž neologismy. Tyto novotvary, ve zpravodajství obvykle vzácné, jsou ovšem vítaným zpestřením publicistických textů, poněvadž díky své nápaditosti mohou sloužit jako prostředek upoutání pozornosti a vyjádření postoje autora (Osvaldová Halada 2002, s ). Publicistika využívá hojně přenesených a nepřímých pojmenování. Obrazná vyjádření v publicistice jsou založena na metaforických konotacích. K těm patří metafora, metonymie, synekdocha, personifikace a jiné. V publicistickém stylu plní nejen funkci informační, ale především je jejich úkolem upoutat čtenářovu pozornost a oživit jazyk sdělení. Jimi obohacený projev se stává emociálnějším, použitý druh metaforického vyjádření často také odhaluje kladný či záporný postoj autora. Metaforika obrazných vyjádření publicistického stylu nebývá složitá a publicistický obraz na rozdíl od metafory umělecké lze vždy v podstatě jednoznačně dešifrovat. (Chloupek 1990, s. 208) 10

14 K nejčastějším postupům vytváření metafor patří personifikace neživotných objektů, spojení výrazů sémanticky náležících do jiné vrstvy a prostým přirovnáním. Velmi frekventované užívání specifických výrazů vede k oslabování jejich významu a k jejich lexikalizaci. Zvláštní zmínky zasluhují slova, jejichž výskyt se náhle zmnohonásobí tím, že se jejich význam rozšíří, a tak se stanou pohotovým prostředkem vyjadřování pro stále širší možnosti užití, což právě vyhovuje novinářské praxi. Nejednou taková slova ztrácejí časem pevné obrysy, až nakonec degenerují v pouhou výplň věty. Bečka je nazývá módní slova. (Bečka 1985, s. 13) Často se však jedná o ustálená sousloví, či novinářská klišé. Tyto kdysi zajímavé výrazy a obraty se častým používáním staly fádními a je lépe se jim vyhnout. Podle toho, jak se žurnalistika obohacuje o nové prvky, mění se i její jazyk. V rámci všech médií se zvyšuje potřeba diverzifikovat jazyk sdělení zpravodajských, publicistických a zábavních. Obecně řečeno, zvyšují se nároky na jazykovou kompetenci autorů. (Bartošek 1997, s. 44) Jazyková kultura specifického mediálního sdělení často odráží lingvistický styl celé redakce daného média, výstavba textu a volba slov probíhá nejčastěji v souladu s interním zavedeným územ. 2.2 ON-LINE PERIODIKA Pojem internetová žurnalistika v sobě zahrnuje média, jež jsou čtenářům distribuována prostřednictvím internetu, využívající služby World Wide Web, jsou tedy dostupná v podobě tzv. webových stránek. Za žurnalistiku internetovou můžeme pokládat jen takový druh novinářské práce, která je výlučně nebo alespoň primárně určena pro internetová média. Internetovou žurnalistiku lze rozdělit na profesionální a amatérskou. Zatímco profesionální žurnalista je za svou práci placen a vykonává ji jako své zaměstnání, pro amatérského novináře je vydávání internetového periodika (tzv. e-zinu) především koníčkem, kterému se věnuje bez podpory jakékoli mediální organizace. Novináře pracujícího pro médium, jehož obsahy se na webu pouze zrcadlí 5 (tj. mají kromě tištěné i internetovou verzi), nemůžeme považovat za žurnalistu výlučně internetového. (Reifová 2004, s ) 5 Zkoumaná periodika Premiere a Cinema mají na svých internetových stránkách (Premiere. (http://www.premiere.cz), Cinema magazine (http://www.cinemamagazine.cz)) k dispozici téměř totožné texty, jaké jsou publikovány v tištěné verzi. Ovšem chybí u nich většina fotografií i s popisky, neobsahují mezititulky a jsou jednoduše graficky zpracované. 11

15 Jsme svědky toho, jak si tradiční média jako noviny a časopisy vytvářejí v prostředí internetu svou elektronickou podobu. Internetová periodika, tj. periodicky obnovované webové stránky informačního charakteru, ať už je připravují amatéři nebo profesionálové, se dají rozdělit do tří hlavních skupin: 1. kopie (zrcadla) existujících médií, kdy jejich verze je pouze převedena do digitální podoby a umístěna na internet; 2. internetové odnože již zavedených médií, které nejsou totožné s původní verzí, ve srovnání s ní přinášejí nové obsahy a plně využívají multimediálních možností internetové on-line žurnalistiky, včetně propojení s dalšími informacemi pomocí hypertextových odkazů, v praxi se jim někdy říká on-line suplementy; 3. periodika, která jsou vytvářena speciálně a výhradně pro umístění na internetu. (Osvaldová 2001, s. 99) Média nabízejí množství neustále se opakujících interpretací našeho života, informují nás o hodnotách, postojích a názorech, které jsou nebo se díky mediální komunikaci zdají být sdílené s ostatními (Jirák Köpplová 2003, s. 11). Koupí-li si čtenář časopis, nemůže nijak ovlivnit, jaké informace v aktuálním vydání nalezne (ponechejme nyní stranou možnost ovlivnění obsahu zpětnou vazbou od čtenářů). Ovšem internetové, neboli tzv. interaktivní publikum disponuje možností volby. Jednotlivec má dosti velkou možnost vybírat si, co bude číst, na co se dívat a co poslouchat a zároveň jakou konečnou podobu bude mít to, co si nakonec vybere. (Jirák Köpplová 2003, s. 95) Recipient tedy svým způsobem vládne nad mediálním obsahem, stává se de facto spolutvůrcem či editorem internetových článků. Novým médiím se připisují vlastnosti jako interaktivita, multimedialita, síťovost, globální dostupnost a demokratičnost. Jakkoli tyto vlastnosti mnohá z nich mají a právě ony přispívají ke změnám sociální a mediální reality, nelze je na jejich základě přímo definovat. Tvůrce každého nového média může libovolně profilovat jeho vlastnosti, některé z nich akcentovat, jiné potlačit. (Reifová 2004, s. 135) Váha internetové publicistiky ovšem stoupá. Je na každém, aby posoudil, nakolik mu takové skladiště informací vyhovuje a jak přehledně se v něm dovede orientovat. U internetu platí totéž, jako u médií tištěných, v případě jeho příloh. K dispozici je velký prostor, ale co s ním? (Roth 2005, s. 110) Na jedné straně není internetový novinář 12

16 omezován v délce svých příspěvků, jelikož paměťová kapacita serverů je veliká, na straně druhé návštěvník internetových stránek vyžaduje stručnost a výstižnost, podání hlavních informací v kondenzované podobě. Tato krátká sdělení pak ovšem může novinář rozvinout do delší podoby v dalších stránkách, na něž odkazuje hypertextovým odkazem. (Osvaldová 2001, s. 102) Neustálé odkazy tak čtenáře navádějí na další články a rubriky, výsledkem čehož je vyšší podíl času strávený u internetu, než třeba u novin. Navíc je třeba zmínit, že cesta internetem je protkána reklamními bannery, které mohou čtenáře obtěžovat. (Roth 2005, s. 110) Na rozdíl od tradičních médií mají periodika publikovaná na internetu globální dosah a nemusí mít také pevně danou periodicitu. Mohou vycházet týdně nebo denně, ale častěji je jejich obsah doplňován a aktualizován průběžně, tak jak přicházejí nové události, resp. články. Tudíž třeba i po hodinách nebo po minutách. Protože jsou například internetové noviny pod časovým tlakem, méně se v nich dbá na redakční úpravu, často pak vycházejí s pravopisnými či věcnými chybami, což nemá ovšem tak velké důsledky jako v tištěných médiích, protože publikovaný text je možné libovolně revidovat. Řada internetových periodik zvyšuje svou atraktivitu zaváděním interaktivních prvků, zejména pak anket a hodnocení či komentářů článku. (Reifová 2004, s. 325) Některé webové stránky obsahující filmové recenze dovolují čtenářům zhodnotit nejenom recenzi samotnou, ale také udělit recenzovanému filmovému dílu vlastní hodnocení. Čtenářovi je pak dostupné jak hodnocení recenzenta tak hodnocení ostatních čtenářů 6. To, že se některá webová stránka stane médiem masové komunikace a jiná zůstane osobním sdělením, rozhoduje širší komunikační kontext, např. téma sdělení, jeho veřejný charakter, aktualizace a konkrétní obsah. Tato kritéria jsou rozhodující i při posuzování, zdali jde o pravou internetovou žurnalistiku, nebo jen o informace pro užší skupinu příjemců. (Osvaldová 2001, s ) V této bakalářské práci budu využívat jakožto zástupce internetové podoby filmových recenzí stránku, která má charakter veřejný, je tedy určená širokému okruhu recipientů. 6 Jiný systém se využívá u tzv. internetových filmových databází. Jedná se o službu databáze filmů, filmových tvůrců, herců apod. Důležitou složku těchto databází tvoří hodnocení a díky němu sestavované žebříčky nejúspěšnějších filmů. Dějová linie filmů je často textem distributora, hodnotícím prvkem jsou komentáře uživatelů. Pro příklad Internet movie database (http://www.imdb.com), Česko-slovenská filmová databáze (http://www.csfd.cz), Filmová databáze (http://www.fdb.cz). 13

17 2.2.1 JAZYK ON-LINE ŽURNALISTIKY Nové technologie napomáhají vzniku nových komunikačních sfér, internet ruší rozdíl mezi masovou a individuální komunikací i mezí její tištěnou a elektronickou formou. (Bartošek 1997, s. 42) Na jedné straně platí pro internetovou žurnalistiku v zásadě stejná pravidla jako pro žurnalistiku v tisku, rozhlase a televizi. Dalo by se tedy říci, že internetová žurnalistika se od té tradiční liší pouze svoji formou. Na straně druhé není pochyb o tom, že specifická forma, do níž se žurnalistický produkt v digitálním multimediálním prostředí převádí, jakož i způsob jeho distribuce, nemůže zůstat bez vlivu nejen na metody práce, které internetový žurnalista používá, ale i na vnitřní obsah internetového zpravodajství. (Osvaldová 2001, s. 98) Je třeba ovšem říci, že proměny žurnalistického jazyka v internetovém prostředí nejsou dostatečně prozkoumány. Existují zahraniční výzkumy a také pár výzkumů českých, komplexní zmapování jazykových prostředků, stylistiky a specifik internetového užívání českého jazyka dosud chybí. 2.3 FILMOVÉ RECENZE Od roku 1895, kdy bratři Lumièrové začali promítat první pohyblivé obrázky, je filmový průmysl důležitou součástí kultury. A také významným producentem finančního zisku, což dokazuje i loňský rekord, kdy tržby jednoho filmu poprvé v české historii překročily hranici sta miliónu korun 7. První filmové produkce byly rozlišovány pouze podle děje a délky filmu. Teprve kolem roku 1910 byly vytvořeny tematické skupiny, které se vyznačovaly určitými společnými znaky, a to zejména v oblastech kompozice, námětu a formy žánry. Žánry usnadnily srovnávání filmů, protože okamžitě vyvolávaly vzpomínky na podobné snímky spadající do stejné kategorie. Měřítka žánrů se utvořila na základě několika málo filmů, považovaných za jakési prototypy. Žánrové zařazení nabízelo možnost seskupit filmy pod nadřazené pojmy, a tak získat orientaci ve stále nepřehlednější nabídce filmového trhu a ovlivňovat očekávání publika. (Röwekamp 2004, s. 94) To začalo vyhledávat informace o filmech, které se zrovna hrály v místním biografu. První filmové magazíny začaly vycházet v prvním čtvrtletí dvacátého století, osvojily si různou měrou žánr recenze. V podstatě lze rozlišit dva druhy publicistiky: racionálního a emocionálního typu. Recenze patří do typu emocionálního (analytického), podobně jako analýza, komentář, či 7 Film Vratné lahve režiséra Jana Svěráka za rok 2007 vydělal Kč (Unie filmových vydavatelů). 14

18 úvodník. Recenze (z latinského re-censeo = přehlížet, posuzovat, uvažovat) je zhodnocením a posudkem uměleckého díla, zároveň také druhem publicistického textu, jenž má za úkol především informovat a představit veřejnosti toto dílo (knihu, film, rozhlasovou či televizní inscenaci, výstavu, atd.) v hlavních rysech. Vzhledem k jejímu nevelkému rozsahu se soustřeďuje pouze na hodnocení výrazně kladných či výrazně záporných hodnot. Zároveň stručně představuje tvůrce, genezi díla a zařazuje ho do kontextu umělecké činnosti. (Osvaldová Halada 2002, s. 150) Od jiných úvahových útvarů se recenze liší především tím, že její autor by měl svá hodnocení zakládat na znalosti zásad umělecké tvorby, jimiž by měl také ve svém hodnocení argumentovat. (Bečka 1986, s. 199) Je otázkou, nakolik tato zásada platí, či spíše do jaké míry se dodržuje v posledních letech. Recenze často akcentují pouze partikulární aspekt či problém daného filmového díla a ten poté rozebírají, aniž by zmínily všechny hodnotitelné atributy. Recenze může být považována za součást stylu odborného, jakožto i stylu publicistického. Konstitujícím faktorem projevu je především jeho informativní a persvazivní funkce. Filmové recenze, jež jsou výzkumnými jednotkami této diplomové práce, můžeme blíže specifikovat jako útvary publicisticko-analytického stylu. Ten se od stylu odborných recenzí liší prvky popularizace a snahou o publicitu recenzovaného díla. Taktéž stylová norma je na rozdíl od odborného textu uvolněnější. (Čechová et al. 2003, s. 229) J. V. Bečka (Bečka 1992, s ) označuje recenzi za směs úvahového a informativního (příp. odborného) postupu. Recenze je aktuální, upozorňuje na umělecký výkon a hodnotí jeho kvality a společenský význam. Tyto útvary, rozebírající umělecká díla se neobejdou bez nezbytných informativních údajů, zároveň se však v nich musí zrcadlit odborné znalosti pisatele. Díla jsou tak hodnocena nikoli exaktními metodami, nýbrž méně či více subjektivním náhledem. Odděluje však od publicistické recenzi odbornou, uveřejněnou v odborném periodiku. Její úkol je jiný, než úkol recenze umělecké, navíc je určena odborné veřejnosti. Recenze lze rozdělit ještě detailněji. Například T. Corrigan rozlišuje recenzi, určenou nejširšímu laickému publiku, u něhož nepředpokládá hlubší znalost mechanismů filmové tvorby; teoretický esej, jenž je naproti tomu určen odborné veřejnosti a předpokládá znalost daného filmu a kontextu jeho vzniku a kritický esej, jenž sice 15

19 nepředpokládá znalost recenzovaného díla, ovšem jeho cílem je po nastínění dějové linie dobrat se k hlubšímu rozboru filmu 8. V recenzích denního tisku často převládá stránka informační, zatímco stránka hodnotící se omezuje na celkový dojem, v němž autor vystihuje osobní názor spíše než erudované hodnocení. Recenze se tak nepřibližují svému ideálnímu poslání, a sice pěstování vkusu nejširších mas. V publicistických periodických publikacích bývají recenze ještě principiálnější. (Bečka 1992, s ) Filmovou recenzi lze navíc chápat i jako tolerovanou reklamu. Může se stát, že redakce není schopna zajistit dostatek redaktorů, kteří by navštívili promítání filmu. Musí se tedy zčásti spolehnout na informace dodané třetí osobou, případně distributorem. Film je silným médiem, stabilně podporovaným silnými distribučními společnostmi, jež zvou novináře na projekce. I proto se píše prakticky o všech filmových novinkách uvedených do kin (Roth 2005, s. 98). A to především těch určených pro mainstream 9. S tím souvisí především agenda setting filmových časopisů a kulturních rubrik společenských časopisů a novin. Jiří Roth k tomuto poznamenal: Ono je celkem jedno, zda jsou recenze dobré nebo špatné, ale každopádně je to reklama, neboli způsob, jak se lidé o jakémkoli díle dozvědí. (Roth 2005, s. 97) Díky typům filmů, na které jsou v konkrétním periodiku obvykle recenze psány, se inzertní klient dozví, na jakou cílovou skupinu je periodikum orientováno. Může pak lépe zhodnotit, např. v jakém časopise uveřejní svou reklamu, respektive zhruba na jaké publikum může touto reklamou apelovat. Přesto však při pohledu na obsah nejprodávanějších filmových magazínů zjistíme, že jejich obsah je takřka totožný. Alespoň co se recenzovaných filmových titulů píše. Filmové produkty jsou od samého počátku koncipovány jako univerzálně použitelné prostředky zábavy, které jsou schopny zajistit zisk ve všech formách své prezentace: jako hračky, počítačové hry, videoklipy, hudební nosiče nebo romány. Zisky z prodeje těchto vedlejších produktů jsou dnes již nedílnou součástí kalkulace každé firmy. Film samotný se stal součástí celého souboru zboží, a tím i nosičem reklamy na jiné produkty. (Röwekamp 2004, s. 140) 8 Corrigan, T. (2001): A short guide to writing about film. New York, Longman, 9-13; dle Chmelíková 2007, s neboli hlavní proud (z anglického main stream), označující hlavní tendenci chování mas filmových diváků. Tato tendence je podporována především propagační strategií distributorů (reklama, doprovodné druhotné reklamní produkty), širokou dostupností mainstreamových filmových titulů (mnoho kopií, multikina) a nedostatkem kinosálů, promítajících alternativní filmová díla. 16

20 2.4 JAZYK A NORMA V moderních společnostech se stala podstatným nástrojem šíření sociálních norem a hodnot média (Burton Jirák 2001, s. 15). Základním předpokladem užívání médií je schopnost rozumět jejich obsahům, tudíž mít nějaké minimální vzdělání a rozumět jejich jazyku. Jazyk je systém znaků sloužící k výměně a vyrovnávání obsahů lidského vědomí, tj. k dorozumívání a myšlení, jinak též množina promluv (komunikátů) uskutečněných, probíhajících, nebo potenciálních, řídících se stejnými strukturními zákonitostmi. Předpokladem vzájemného dorozumění je noremní ráz jazyka, neboli že se původce projevu a jeho adresát při užívání jazyka nebo při porozumění projevu jazykově mohou ztotožňovat. Komunikační situace je dána objektivními i subjektivními faktory, upravujícími podobu komunikátu. Její osou je vztah původce a recipienta komunikátu. Dorozumívají se o jedné ze tří skutečností (společenské, přírodní, jazykové) o tzv. denotátu. K dalším objektivním faktorům patří prostor (potažmo vzdálenost mezi komunikujícími), čas, kód (a jeho možnosti). Mezi subjektivní faktory patří sociální role, věk, pohlaví, jazyková kompetence, vzdělání, povolání a znalosti komunikujících. Souhra objektivních a subjektivních faktorů vytváří komunikační model. (Chloupek et al. 1990, s ) Jazyk se stále vyvíjí, v každém okamžiku své existence však tvoří ucelený, rovnovážný a fungující systém. Současný stav jazyka vzhledem k jeho pozorovateli, tedy jeho jazyková přítomnost, je nazývána jazykovou synchronií. Ta je na rozdíl od diachronie (kontinuální časový vývoj jazyka) plně poznatelná. Jen zde může mluvčí uplatnit své jazykové podvědomí a intuici, které jsou nejvyšším arbitrem synchronního, tj. toho, co skutečně v jazyce žije a jak to žije. (Čermák 2004, s. 80) Předmětem jazykové kodifikace je poznávání a utvrzování objektivně existujících zákonitostí, které představují normu spisovného jazyka a také shrnutí výsledků tohoto poznávání ve slovnících, mluvnicích či pravopisných pravidlech. Zatímco norma je vlastní spisovným i nespisovným jazykovým útvarům, kodifikace se vztahuje převážně k jazyku spisovnému. Norma je v kontinuálním vývoji, zatímco kodifikace může odrážet změny až s časovou prodlevou. Narůstá tak rozpor mezi normou a kodifikací. (Osvaldová Halada 2002, s. 114) Rozeznáváme tyto odlišnosti od spisovného jazyka: - nespisovné útvary o teritoriální dialekt; 17

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

SSOS_CJL_1.20 Pojmy z lexikologie

SSOS_CJL_1.20 Pojmy z lexikologie Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_1.20

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

FUNKČNÍ STYLY. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

FUNKČNÍ STYLY. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 FUNKČNÍ

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Redakce titulu Autor: Mgr. MgA.

Více

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Umělecké aspekty larpu

Umělecké aspekty larpu Umělecké aspekty larpu Pavel Gotthard Anotace Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp? Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné

Více

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah CVIČEBNICE Komunikace... 7 Komunikace a komunikační proces... 7 Historie

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový Recenze Teoretická část útvar publicistického stylu hodnotící a analyzující žánr, určený většinou poloodbornému či odbornému publiku posuzuje umělecké dílo knihy, filmy, divadelní hry, výstavy...atd. Autor

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková PUBLICISTICKÝ STYL ZNAKY, PUBLICISTICKÉ ÚTVARY VY_32_INOVACE_CJ_2_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PUBLICISTICKÝ

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Komunikační a slohová výchova

Komunikační a slohová výchova Komunikační a slohová výchova Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního

Více

Český jazyk a literatura Prostě-sdělovací funkční styl

Český jazyk a literatura Prostě-sdělovací funkční styl Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí.

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020 Listopad 1997 Terminologie - Slovník ČSN ISO 1087 01 0501 Terminology - Vocabulary Terminologie - Vocabulaire Terminologielehre - Begriffe Tato norma je identická s ISO

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Protetické v- v pražské mluvě. seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu

Protetické v- v pražské mluvě. seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu Protetické v- v pražské mluvě seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu Osnova shrnutí dosavadní literatury metodologie našeho výzkumu dosavadní výsledky Dosavadní literatura shrnuje James

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku II.

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku II. Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace základní pojmy z redakční přípravy

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 Analýza byla zpracována v prosinci 2005 pro Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu»testování

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická fonoskopie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry8 Datum

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Stimulancia a opioidy z pohledu médií

Stimulancia a opioidy z pohledu médií Stimulancia a opioidy z pohledu médií Kateřina Grohmannová AT konference, Měřín 24. května 2006 Obsah Představy a postoje o užívání a uživatelích drog Role médií Cíle výzkumu Výzkumné otázky Základní a

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT PRACOVNÍ LIST - REFERÁT Anotace Tématem pracovního listu je slohový útvar referát. Materiál slouží k výkladu, ale také je orientován na práci s konkrétním referátem. Cílem je seznámit žáka s daným útvarem

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více