Nový Bydžov. Průmyslová zóna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový Bydžov. Průmyslová zóna"

Transkript

1 Nový Bydžov Průmyslová zóna

2

3 Město Nový Bydžov - poloha Česká republika Královehradecký kraj severozápadně od Hradce Králové Příznivá poloha v rámci České republiky a tím i napojení na důležité dopravní uzly Vzdálenost: Nový Bydžov - Praha: 90 km -Hradec Králové: 28 km -Pardubice: 39 km -Brno: 175 km -Olomouc: 167 km

4 Informace o průmyslov myslové zóně v Novém m Bydžov ově 1. Výběr r vhodných lokalit 2. Průmyslov myslová zóna Nový Bydžov Zábědov západ, východ 3. Technická infrastruktura 4. Dopravní infrastruktura 5. Výhody, pobídky, kritéria ria a regulativy 6. Kontakty

5 1. Výběr r vhodných lokalit Při i výběru vhodných lokalit pro umíst stění a rozvoj průmyslových zón z n město m Nový Bydžov zohledňovalo ovalo následujn sledující kritéria: ria: Atraktivní poloha z hlediska zájmu z podnikatelských aktivit (návaznost na komunikace) Dopravní dostupnost blízkost významné dopravní tepny a návaznost na komunikace (dopravní obsluha, dojíždění do zaměstn stnání spojení autobusem, vlakem, autem a cyklistickou stezkou) Dostatečná velikost ucelených ploch pro podnikatelské subjekty, které mají zájem jak o většív tak i o menší ucelené plochy Pozemky nabízen zené investorům m jsou v uvedených lokalitách volné

6 2. Průmyslov myslová zóna Nový Bydžov - Zábědov Průmyslov myslová zóna Nový Bydžov Zábědov se nachází jižně 2 km od centra města, m podél komunikace druhé třídy č.. II/327 Nový Bydžov Chlumec nad Cidlinou. Touto komunikací je průmyslov myslové zóna Nový Bydžov Zábědov rozdělena na PZ Západ Z PZ Východ.

7 Průmyslov myslová zóna Zábědov - západ Místo: Nový Bydžov Obec: Nový Bydžov Kraj: Králov lovéhradecký Katastráln lní území: Zábědov Region soudržnosti: NUTS II Stát: t: Česká republika Plocha: 14.4 ha K dispozici: 2,8 ha Vlastnictví: : Město M Nový Bydžov Omezení vlastnictví: žádné Elektřina: projednání s firmou ČEZ, a.s. Vodovod: na hranici pozemku ŽP: ekologicky nezatížen ená oblast, nad úrovní 100-let leté vody Inženýrsko enýrsko-geologický průzkum: ano Omezení využit ití území: žádné

8 Průmyslov myslová zóna Zábědov - východ Místo: Nový Bydžov Obec: Nový Bydžov Kraj: Králov lovéhradecký Katastráln lní území: Zábědov Region soudržnosti: NUTS II Stát: t: Česká republika Plocha: 5.9 ha K dispozici: 1.86 ha Vlastnictví: : Město M Nový Bydžov Omezení vlastnictví: žádné Elektřina: projednání s firmou ČEZ,a.s. Vodovod: Přes P komunikaci Kanalizace: bude na hranici pozemku Plyn: přes p komunikaci Komunikační kabely: na hranici pozemku ŽP: ekologicky nezatížen ená oblast, nad úrovní 100-let leté vody Inženýrsko enýrsko-geologický průzkum: ano Omezení využit ití území: žádné

9 Průmyslov myslová zóna Zábědov západ, východ

10 3. Technická infrastruktura Průmyslov myslová zóna Nový Bydžov Zábědov na hranici pozemku průmyslov myslové zóny jsou přivedeny inženýrsk enýrské sítě: : plyn, vodovod, kanalizace, elektrické vedení,, komunikační kabely. Na realizaci I. etapy získalo z město m Nový Bydžov dotaci z fondu EU z programu Phare Realizace II. etapy byla spolufinancována z programu OPPP Reality.

11 4. DopravníD infrastruktura Průmyslov myslová zóna Nový Bydžov Zábědov Západ: středov edová komunikace průmyslov myslové zóny je vybudována jako dvoupruhová obousměrn rná,, podél l nížn je vybudována nemotoristická komunikace, která je složena z pásu p pro pěší a pásu p pro cyklisty. Tato komunikace je křižovatkou k napojena na komunikaci druhé třídy č.. II/327. Průmyslov myslová zóna Nový Bydžov Zábědov Východ: vjezey k areálům m budou přímo p z komunikace II/327. Napojení Nového Bydžova na důled ležité dopravní uzly je vzhledem k jeho poloze velmi dobré.

12 Dopravní napojení - silniční doprava Na dálnici d D11 Praha Hradec Králov lové s napojením m ve vzdálenosti 15 km od Nového Bydžova a rychlostní komunikace R 35 Liberec Hradec Králov lové Olomouc se zlepší jak dostupnost, tak i význam města m v napojení vnitrostátn tní, ale i na mezinárodn rodní komunikace. Dostupnost dálnice d D11 Praha Hradec Králov lové ve vzdálenosti cca 15 km od Nového Bydžova Mezinárodn rodní komunikace E67 Praha Hradec Králov lové Varšava ava ve vzdálenosti cca 12 km od Nového Bydžova Rychlostní komunikace R35 Liberec Hradec Králov lové Olomouc ve vzdálenosti cca 28 km od Nového Bydžova Hustá síť místních komunikací: - Silnice druhé třídy č.. II/324 Praha Nový Bydžov - Hradec Králov lové - Silnice druhé třídy č.. II/327 Chlumec nad Cidlinou Nový Bydžov - Silnice druhé třídy č.. II/326 Nový Bydžov - Hořice

13 Dopravní napojení železniční doprava Nový Bydžov leží na železniční trati Chlumec nad Cidlinou Trutnov, díky které se lze snadno napojit na hlavní železniční tah Praha Varšava a na mezinárodní vysokorychlostní železniční koridor Berlín - Praha Vídeň.

14 Dopravní napojení letecká a lodní doprava Letecká doprava: Mezinárodní letiště I. kategorie - osobní, nákladní doprava, charterové lety: Praha Ruzyně (cca 98 km od Nového Bydžova). Pro vnitrostátní dopravu je možné využít blízkého letiště v Hradci Králové (cca 28 km od Nového Bydžova) a v Pardubicích (cca 35 km od Nového Bydžova) Lodní doprava: Pro lodní dopravu (nákladní)lze využít přístav ve: Chvaleticích (cca 35 km od Nového Bydžova) V Pardubicích (cca 35 km od Nového Bydžova)

15 Nový Bydžov - služby spádov dové a správn vní město sídlo zde mají úřady a důled ležité instituce finanční úřad, úřad práce a další finanční služby, lékal kařské služby, ubytovací služby, realitní kanceláře kulturní a sportovní vyžit ití ve volném čase divadlo, kino, kulturní dům, historické dědictví, zimní stadion, tenisové kurty, golf, koupaliště, turistika a cykloturistika

16 Vzdělání Návaznost vzdělávání od předškolního věku až po střední odborné, vyšší odborné a vysokoškolské v HK, Pardubicích - 2 mateřšké školy, 2 základnz kladní školy - Středn ední odborná škola a Středn ední odborné učiliště obor: automechanik, elektrikář-silnoproud, cukrář,, krejčí,, kuchař číšník, silniční doprava - Vyšší odborná škola a Středn ední odborná škola obor: obchodní akademie, podnikání a služby, účetnictví a daně - Gymnázium - Středn ední zdravotnická škola - Univerzita v Pardubicích ch fakulta: dopravní, ústav informatiky, chemicko-technologick technologická, humanitních studií,, ekonomicko-spr správní,, zdravotnických studií - Univerzita v Hradci Králov lové fakulta: informatiky a managementu, pedagogická

17 5. Výhody, pobídky, kritéria ria a regulativy Hlavní výhody plynoucí z umíst stění průmyslových zón z n v Novém m Bydžov ově Strategická poloha v rámci r České republiky a Královehradeck lovehradeckého ho kraje návaznost na hlavní mezinárodn rodní a vnitrostátn tní dálnice a silnice, zejména návaznost n na dálnici d D 11 Hustá síť místních komunikací Návaznost na hlavní železniční tah Praha Varšava ava a na mezinárodn rodní vysokorychlostní železniční koridor Berlín - Praha Vídeň Snadné napojení na inženýrsk enýrské sítě vodovod, kanalizace, plyn, elektrická energie, telekomunikační kabely Zázemí s dostatečným počtem kvalifikovaných pracovních ch sil Investičně připravené území Město Nový Bydžov je vlastníkem nemovitostí Dostatečná vzdálenost od ploch s koncentrovanou obytnou zástavbouz Poloha průmyslových zón z n nenaruší významnou krajinnou dominantu Poloha průmyslových zón z n nenaruší systém m ekologické stability a vyhne se záboru z lesního půdnp dního fondu Ekologicky nezatížen ená oblast Poloha pozemků se nachází nad úrovní stoleté vody Rovinatý charakter pozemků,, dosud zemědělsky obdělávaný Profesionáln lní přístup zástupcz stupců města Kvalitní sociáln lní,, kulturní a sportovní zázemí,, vytipované lokality pro bydlení,, možnost výuky v cizích ch jazycích ch

18 5. Výhody, pobídky, kritéria ria a regulativy Místní pobídky poskytnutí investičně připraveného území za velmi výhodnou cenu (lokalita průmyslových zón) výhodná poloha v rámci České republiky a dobrá dopravní dostupnost existující infrastruktura (komunikace, zejména napojení na D 11, železnice, letiště, přístav) granty na vytvoření nových pracovních míst granty na školení a rekvalifikace kvalifikovaná pracovní síla profesionální přístup zástupců města kvalitní sociální, kulturní a sportovní zázemí města

19 5. Výhody, pobídky, kritéria ria a regulativy Kritéria ria výběru investora: Počet nově vytvořených pracovních ch místm Charakter investora (reference, kredit, image) Využit ití potenciálu místnm stních výrobců Soulad činností s koncepcí průmyslových zónz Vlivy na životní prostřed edí Úroveň použit ité technologie V souladu s Rozhodnutím m o poskytnutí dotace lze do PZ umístit investory, kteří splňuj ují kritéria: ria: - podporovaným podnikem je podnikatelský subjekt, kterým se rozumí podnik působp sobící převážně v oboru zpracovatelského průmyslu nebo v oblasti strategických služeb a technologických center, dál d Vědeckotechnický park nebo Inovační firma. Podporovaným podnikem se dále rozumí subjekty, které se kvalifikují pro získz skání podpory v rámci r jiných programů OPPP (tzn. podají žádost a splní podmínky přijatelnosti p projektu podle příslup slušného programu).

20 5. Výhody, pobídky, kritéria ria a regulativy Nevhodné aktivity v průmyslových zónách z v Novém m Bydžov ově těžké strojírenstv renství stavební dvory, betonárky, obalovny štěrků sklady pro velkoobchod nakládání s toxickými látkamil Územně plánovac novací regulativy Území výrobních aktivit je určeno předevp edevším m k umísťov ování a uskutečň čňování výrobních činností průmyslových,zem myslových,zemědělských, lských, výrobních služeb a ostatních služeb s výrobní a průmyslovou činností souvisejících, ch, včetnv etně jejich administrativy a provozoven

21 Proč investovat Strategická poloha v rámci r ČR, Evropy Velmi dobré napojení na důled ležité dopravní uzly Dostupnost důled ležitých úřadů a služeb Návaznost na vzdělávac vací systém Připravenost a vybavenost průmyslov myslové zóny, vyřešeny eny vlastnické vztahy Příznivá poloha průmyslov myslové zóny v rámci r regionu, ČR, Evropy Dostupnost pracovních ch sil ve všech v oborech Ekologicky nezatížen ená oblast Následná péče

22 6. Kontakty Město Nový Bydžov Masarykovo náměstn stí Nový Bydžov Tel.: , Fax.: , Ing. Pavel Louda starosta Tel.: , Ing. Marcela Česáková tajemník Tel.: , : Ing. Bohuslav Zachař vedoucí odb.. investic a rozvoje Tel.: :

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER Obchodní a průmyslová zóna, září 2004 CELKOVÉ INFORMACE Obchodní a průmyslová zóna je umístěna v severozápadníčásti Liberce, v katastrálním území Růžodol I. a Stráž nad Nisou. Nachází se v nezastavěném

Více

VÝBĚR LOKALIZAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

VÝBĚR LOKALIZAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE VÝBĚR LOKALIZAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Obsah: 4. Výběr lokalizačních příležitostí Královéhradeckého kraje... 3 4.1 Profil Královéhradeckého kraje... 3 4.1.1 Věková struktura...3 4.1.2

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Souhrnný dokument Prosinec 2003 OBSAH PŘEDMLUVA... 4 1 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA CHRUDIMĚ... 8 1.1 VÝVOJ MĚSTA... 8 1.2 CHARAKTERISTIKA MĚSTA... 8 1.3 OBYVATELSTVO

Více

Lokality typu brownfields jako

Lokality typu brownfields jako Lokality typu brownfields jako investiční příležitost Projekt Ministerstva pro místnm stní rozvoj ČR, WB-13 13-04 http://ndz ndz.hf.vslib.cz 20. 10. 2005 I. Popis týmu Do projektu jsou zapojena 3 pracoviště:

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV DUBEN 2013 OBSAH Název kapitoly Strana 1. ÚVOD 1 2. PŘEHLED STRATEGICKÝCH

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7

I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7 Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 září 2007 Obsah I. Úvod 2 I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7 II. Analytická

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

MAS Karlštejnsko, o.s.

MAS Karlštejnsko, o.s. MAS Karlštejnsko, o.s, Všeradice 100, 267 26 Všeradice Doručovací adresa / kancelář: Mořina 124, 267 17 Mořina IČ: 226 89 001, DIČ: CZ 26689001, tel: +420739364039, +420724786840, e-mail: maskarlstejnsko@gmail.com

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS Duben 2002 1 STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS OBSAH: I. Stručné shrnutí profilu regionu II. SWOT analýza III. Strategická vize a globální cíle IV. Strategické

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 OBSAH 1 Žadatel / předkladatel strategie...3 2

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

Příloha č. 2 Regiony NUTS II

Příloha č. 2 Regiony NUTS II 1p/05-6 Integrované projekty Příloha č. 2 Regiony NUTS II Region NUTS2 Hl. m. Praha Region NUTS2 Jihovýchod Region NUTS2 Jihozápad Region NUTS2 Moravskoslezsko Region NUTS2 Severovýchod Region NUTS2 Severozápad

Více

Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu

Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu Praha Fakta & čísla Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Česká republika informační středisko: +420 236 002 428 e-mail: podatelna@cityofprague.cz http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

STRATEGIE CLLD MAS KRKONOŠE A. PROFIL ÚZEMÍ. SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Zpracovatel:

STRATEGIE CLLD MAS KRKONOŠE A. PROFIL ÚZEMÍ. SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Zpracovatel: STRATEGIE CLLD MAS KRKONOŠE A. PROFIL ÚZEMÍ Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: duben 2014 OBSAH Obsah Seznam tabulek, grafů a map... 4 Seznam zkratek...

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 Verze 2.3 Ostrava 21. 6. 2006 OBSAH OBSAH Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek Úvod 9 1 Sociálně-ekonomická analýza 10 1.1 Výchozí

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Tento dokument byl vytvořen za podpory EU

Tento dokument byl vytvořen za podpory EU ZDRAVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT OBČANSKÁ SPOLEČNOST ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ CESTOVNÍ RUCH VOLNÝ ČAS INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠKOLSTVÍ Vypracovali: Lenka Křížová, DiS., projektová manažerka

Více