GEODETICKÉ ZÁKLADY STÁTNÍCH MAPOVÝCH DL 1. POLOVINY 19. STOLETÍ A LOKALIZACE DO S-JTSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GEODETICKÉ ZÁKLADY STÁTNÍCH MAPOVÝCH DL 1. POLOVINY 19. STOLETÍ A LOKALIZACE DO S-JTSK"

Transkript

1 HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spolonos Slovenskej republiky) Václav ADA GEODETICKÉ ZÁKLADY STÁTNÍCH MAPOVÝCH DL 1. POLOVINY 19. STOLETÍ A LOKALIZACE DO S-JTSK Úvod Prvním projektem státního mapového díla na našem území s atributy, které v dnešním pojetí takovéto dílo charakterizují, bylo vojenské mapování (Josefské), které bylo v echách provádno v letech (273 mapové listy), na Morav v letech (126 mapových list) a ve Slezsku v letech (40 mapových list) v jednotné mítkové ad 1: Špatné zkušenosti s polohovými deformacemi a nesoulady zákres objekt na jednotlivých mapových listech tohoto I. vojenského mapování zpsobily, že byl pi vytvá- ení odvozených topografických map menších mítek vznesen požadavek na vybudování vojenské triangulace pro celé území habsburské monarchie jako referenního geodetického systému pipravovaného projektu II. vojenského mapování. Vojenská triangulace druhého vojenského mapování Projekt takovéto sít I. ádu v podob etzce Salcburg Sucava a tí poledníkových etzc, pražského (Wels Praha), vídeského (Varaždín Kralický Snžník) a tokajského, vypracoval generál A. Mayer z Heldensfeldu. Astronomicko-geodetické práce realizovala od roku 1806 triangulaní kancelá se sídlem ve Vídni a v letech byla dokonena souvislá trigonometrická sí na území monarchie až po budapešský poledník. Rozmr sít byl odvozen od Liesganigovy základny z roku 1762 u Vídeského Nového Msta nov pipojené na vídeskou hvzdárnu. Dále byla v roce 1806 nov urena základna u Welsu a v roce 1810 základna u Raabu s trigonometrickým pipojením na Liesganigovu základnu. Úhlová mení byla provádna teodolity repetiní metodou. Prmrné délky stran trigonometrické sít byly 20 km, nejdelší strana Boubín Kamýk mila 44km. Souadnice všech trigonometrických bod byly ureny v souadnicovém systému svatoštpánském a využity pravdpodobn pi revizním topografickém mapování v echách v letech Doc. Ing. Václav ADA, CSc., Západoeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, Plze, 1

2 Geodetické základy stabilního katastru Vazba provádných prací vojenské triangulace a triangulace pro stabilní katastr, o kterém bylo rozhodnuto patentem Františka II. z 23. prosince 1817, je zejmá nejen z hlediska personálního zajištní, ale pedevším z následných prací triangulace pro stabilní katastr (délkové základny) a dále tím, že byla pebírána stabilizace nkterých bod astronomické vojenské triangulace do íselné trigonometrické sít stabilního katastru. Shodné byly i kartografické základy dané kartografickým zobrazením, volbou souadnicových soustav a filozofií zpsobu urení sekcí mapových list a jejich oznaování. Vybudováním trigonometrické sít byla povena triangulaní a poetní kancelá c.k. generálního štábu. Práce spojené s jejím budováním se provádly po jednotlivých zemích a ízení tchto prací bylo sveno triangulaním podeditelm. Vlastní triangulaní práce provádli vtšinou vojenští dstojníci s titulem trigonometr, kteí o své pracovní innosti prbžn vedli deníky a po ukonení prací sepsali pro triangulaní editelství závrenou zprávu. Psobení nkterých trigonometr na území ech pi budování sít I. ádu je patrné na obr. 1. Obr. 1 íselná triangulace stabilního katastru I.ádu na území ech 2

3 íselná triangulace Triangulaní práce na vybudování sít I. ádu (Gross Netz) byly provádny na Morav v letech , v echách a Sít II. a III. ádu (Kleine Netze) se budovaly podle poteb a postupu mapovacích prací na Morav v letech , v echách Body I. ádu byly vždy voleny s možností centrického postavení stroje, body s trvalou signalizací (nap.vže kostel) byly použity v síti III. ádu. Úkolem íselné triangulace bylo vybudovat souvislou trigonometrickou sí tak, aby na území vymezeném jednou rakouskou tverení mílí (Quadrant-Meile) byly ureny ti body tak, aby alespo jeden z bod bylo možné použít jako stanovisko mického stolu a z tohoto bodu byla zaruena viditelnost alespo jedné orientace na zbývající dva body v tomto prostoru. Pouze v horských lokalitách bylo možné íseln urit v prostoru rakouské tverení míle (FL) dvojici bod se vzájemnou orientací. Triangulaní práce byly organizovány po pracovních úsecích a ízeny vždy jedním odpovdným triangulátorem, který odpovídal nejen za vlastní mické a výpoetní práce, ale i dílí kompletaci operátu a pedávaných výsledk. Na území ech, Moravy a Slezska byla vtšina prací provedena tmito triangulátory: nadporuík Brodský, nadporuík Catharin, nadporuík Elgger, poruík Henner, Kohout, nadporuík Schmitt, Ploebst, Waldhof a Werner. Definitivní kompletace triangulaní dokumentace byla uzavena a uspoádána podle tehdejších správních kraj v letech 1845 až K úhlovému mení bylo užito Reichenbachových repetiních teodolit. Vodorovné úhly v síti I. ádu byly meny až dvanáctinásobnou repeticí, zenitové úhly byly meny tikrát, pro vylouení indexové chyby vždy v základní a peložené poloze dalekohledu. Vrcholové vodorovné úhly v síti I. ádu se zamovaly na stanovisku všechny, v sítích nižších ád postupn úhly píslušející jednomu zhušovacímu trojúhelníku. Všechna délková mení byla provádna v sáhové míe, zavedené patentem Marie Terezie 30. ervence Rozmr sít byl odvozen ze ty pímo mených základen: a) u Vídeského Nového Msta v Dolním Rakousku (6410,903 o ) b) u Welsu v Horním Rakousku (7903,812 o ) c) u Radouce v Bukovin (5199,60 o ) d) u Hall v Tyrolsku (2990,384 o ). Vyrovnání sít I. ádu bylo provedeno pravdpodobn po menších celcích tvoených jednotlivými mnohoúhelníky, vtšinou se stedovým trigonometrickým bodem. Protože vzdálenost bod I. ádu byla prmrn 40 km (maximální délka Králický Snžník - Ruprechtický Špiák mila 65 km), byl uvažován sféroidický exces a opravovány výsledné namené vrcholové úhly urujících trojúhelník sít I.ádu. Jednotlivé ásti sít již nebyly korektn vyrovnány vzájemn mezi sebou, a tak mají jednotlivé oblasti (pibližn v hranicích tehdejších správních kraj) jisté nepravidelnosti, zejména jiné stoení. Trigonometrická sí II. ádu byla tvoena jednotlivými trojúhelníky, uloženými mezi trigonometrické body I. ádu s délkou stran 9-15 km, a vyrovnána jako sí rovinná. Trigonometrická sí bod III. ádu byla vložena opt jako sí samostatných trojúhelník o délce stran 4-9 km s další podmínkou, aby byly v prostoru triangulaního listu íseln ureny nejmén ti trigonometrické body. 3

4 Katastrální triangulace obsahovala na území ech ( km 2 ) 2623 bod I.-III. ádu. Trvalá stabilizace tchto trigonometrických bod byla však provedena až v letech , kdy bylo nalezeno a stabilizováno pouze bod. Na území Moravy o rozloze km 2 bylo íseln ureno 1069 bod a v letech stabilizováno 833 bod. Trigonometrické body I. a III. ádu byly stabilizovány mezníky s oznaením na boku písmeny "K.V." (Katastral - Vermessung). Nkteré body íselné triangulace je možné dosud v terénu nalézt. Ovení pesnosti íselné triangulace stabilního katastru íselná triangulace byla na našem území budována etapovit v letech 1824 až 1840, rznými triangulátory pi prbžné modernizaci pístrojové techniky i mických metod. Je zejmé, že i výsledky polních mických prací, zkompletované ve 33 knihách uložených v archivu Zemmického úadu (ZÚ) v Praze, se liší typem formuláe, zpsobem zápisu i výpotem výsledných hodnot. Zápisníky mení v síti I.ádu jsou upraveny tak, že ve tech následných formuláích jsou mené úhly na stanoviscích vrchol urujícího trojúhelníka. Každá strana zápisníku je tak vnována výsledkm mení a výpotu redukcí jednoho vrcholového úhlu. Výsledná hodnota úhlu meného repetiním teodolitem byla brána z nejvtšího potu opakování, a proto je úhel po n- násobné repetici dán vztahem = ( a o) / n, kde a prmr tení na tyech vernierech po n-násobné repetici, o prmr poáteních tení vodorovného kruhu na tyech vernierech, n poet repetic (pro mení v síti I.ádu bylo voleno n = 2, 4 a 6). Výsledná hodnota úhlu byla po šestinásobné repetici opravena o vliv excentrického stanoviska a o tetinu sférického excesu = P/R 2 kde P plošný obsah trojúhelníka, R polomr náhradní referenní kulové plochy. Zápisníky mení v síti II. a III. ádu jsou upraveny jako spolená dvojstrana pro urující trojúhelník, který je v levé horní ásti formuláe schematicky nartnut a popsán. Ve tech samostatných oddílech zbývající dvojstrany formuláe jsou uvedena mená data a pedtištný postup výpotu redukcí. Stejný typ formulá byl použit i pi domení úhl sít I.ádu v oblasti bývalého Loketského kraje trigonometrem Waldhofem v roce Rozbor pesnosti úhlového mení v síti I.ádu Z triangulaní dokumentace byl proveden rozbor pesnosti úhlového mení v síti I.ádu po jednotlivých asových etapách, resp. pro jednotlivé triangulátory. Pesnost mení byla hodnocena pomocí stední chyby úhlu podle Ferronova vzorce m =(UU/3n) -0.5 kde U...uzávr vodorovných úhl v trojúhelnících sít I. ádu, n...poet trojúhelník. 4

5 Výsledky rozboru jsou zpracovány v tabulce 1, která dále obsahuje extrémní hodnoty trojúhelníkových uzávr a hodnoty staniních uzávr (souet vrcholových úhl dílích trojúhelník vyplujících celý horizont na stanovisku) Triangulátor meno v letech Tab. 1 Parametry pesnosti mených úhl v síti I. ádu Poet trojúhelník Prmrná hodnota excesu Stední chyba smru Hodnoty odchylek trojúhelníkových uzávr - max stední h. + max Poet vnitních bod sít Hodnoty odchylek staniních uzávr - max stední h. + max Schmitt ,33" 1,36" -8,1" -2,3" 2,4" 20-10,9" -2,5" 4,4" Henner ,12" 2,65" -10,7" -5,2" 1,4" 5-11,9" -5,8" -2.4" Brodský ,78" 0,99" -4.0" -0,5" 2,4" 4-1,4" -0,7" 0,0" Catharin ,25" 1.91" -9,2" -3,6" 0,3" Waldhof ,88" 2,32" -8,7" -4,9" -0,9" Waldhof ,09" 2,75" 10,9" 1,1" 12,9" " Prmrná odchylka úhlových uzávr opravených o sférický exces trojúhelník sít I.ádu na území ech byla zjištna -2,6", maximální odchylka 12,9". Z uvedených charakteristik je patrné, že takto zamená trigonometrická sí byla jednou z nejlepších plošných sítí v této dob. Rozbor pesnosti vyrovnaných hodnot Pro trigonometrické body je možné v dokumentaci archivu ZU (nap. Prager Meridian) dohledat souadnice tchto bod v souadnicových systémech stabilního katastru (S-SK). Na tyto souadnice bylo provedeno vyrovnání úhlov mené sít I. ádu metodou nejmenších tverc oprav (MN) v systému GNU Gama (www.gnu.org/software/gama/gama.html) jako vložené sít. Testováním odlehlých pozorování v opakovaných cyklech vyrovnání byly odhaleny chyby v souadnicích výchozích bod zpsobené runím pepisem z pvodních výpo- etních protokol (body DABLITZ a HASSBERG), nebo dané pímo chybným výpotem. Obdobným zpsobem byly odhaleny i hrubé chyby v zápisu výsledných úhl v zápisnících (stanovisko MELLECHAU a KALTE_BERG) nebo pímo chybn mené tyi smry v zápisnících. Jedná se nejspíše o smry v terénu mené, ale nepoužité v pvodním vyrovnání. Chyba pravdpodobn vznikla zámnou cílového signálu, nebo chybn provedené redukce z excentrického stanoviska nebo cíle. V celkovém množství vstupních dat se však jedná o nepatrné procento chyb. I z tohoto je patrné, jak peliv bylo provedeno zpracování výsledné dokumentace. Nekorektní vyrovnání sít I. ádu pouze po dílích etapách zpsobilo, že aposteriorní testy vyrovnání vykazovaly pro mené hodnoty vtší stední chyby smr, než jsou prokazatelné rozborem pvodního mení. Proto byla trojnásobn zvtšena hodnota stední chyby meného smru (m = 9 ) a maximální oprava vyrovnaného smru BMERWALD - CZEBON inila 22. 5

6 Vyrovnáním sít I. ádu byly dále prokázány systematicky vtší opravy pro m- ené oblasti triangulované trigonometrem Brodským v roce 1825 (jihozápadní echy) a trigonometrem Hennerem v roce 1824 (severovýchodní echy). Nejvtší hodnoty oprav však vykazovala oblast pvodního Loketského kraje, ve kterém byla triangulace provádna trigonometrem Waldhofem v roce 1839 s odstupem dvanácti let než v sousední oblasti. Z tohoto dvodu byla tato oblast triangulace I.ádu vyrovnána samostatn s pipojením na pedchozí etapy triangulace a ureny nové vyrovnané souadnice uvedené v tabulce 2. Tab. 2 Hodnoty diferencí souadnic bod I. ádu v Loketském kraji Název Pvodní souadnice. Vyrovnané souadnice Diference bodu Y [m] X [m] Y [m] X [m] dy [m] dx [m] ASCHBERG , ,04 4,62 0,52 GLATZEN , ,30 1,47-3,90 HAINBERG , ,93 7,05-4,29 HURETZ , ,19 0,67-1,46 LAUBERIN , ,80 3,77-2,59 OBER_KUNREIT , ,49 4,65-6,46 PEINDELBERG , ,01 2,21 0,55 ROSSBACH , ,59 7,64-3,21 SONNENWIRBEL , ,98 1,07 0,15 Z konfigurace sít je zejmé, že body I. ádu byly v této oblasti voleny pomrn hustji než v jiných oblastech ech, avšak pipojení na stávající sí pedevším v jižní ásti Loketského kraje je naprosto nedostatené. Pipojení této oblasti pouze na body HASSBERG a BURGSTADEL, vzdálené pouhých 30,4 km, zpsobilo hromadní chyb, které se projevilo znaným nárstem polohových chyb se vzrstající vzdáleností od této základny. Hodnoty parametr chybových elips jsou uvedeny v tabulce 3 a graficky znázornny na obrázku. 2. Tab. 3 Parametry pesnosti bod I. ádu v Loketském kraji 6 Název bodu Stední polohová chyba [m] Stední Parametry elips chyb souadnicová chyba [m] a [m] b [mm] alfa [g] ASCHBERG 2,7 1,9 2,3 1,5 128,0 GLATZEN 2,6 1,9 2,2 1,3 73,5 HAINBERG 3,9 2,8 3,3 2,1 107,0 HURETZ 1,5 1,1 1,3 0,7 70,4 LAUBERIN 2,7 1,9 2,3 1,5 97,4 OBER_KUNREIT 3,9 2,7 3,2 2,1 87,3 PEINDELBERG 1,7 1,2 1,4 1,0 121,2 ROSSBACH 4,1 2,9 3,4 2,3 115,4 SONNENWIRBEL 0,9 0,6 0,8 0,4 29,1

7 Obr. 2 Sí I.ádu v Loketském kraji s vyznaením chybových elips z vyrovnání Vazba eskoslovenské Jednotné trigonometrické sít katastrální a trigonometrické sít pro stabilní katastr eskoslovenská Jjednotná trigonometrická sí katastrální (JTSK), vybudovaná v letech jako jednotný geometrický základ geodetických prací, byla programov vázána na systém stabilního katastru pes existující nalezené body dívjších geodetických základ tak, že bylo povinností zamit dosud existující body a urit jejich souadnice v S-JTSK. Zamení tchto bod probíhalo sou- asn s postupem prací pi budování JTSK. Vtšinou byly tyto body zameny rajonem z nov stabilizovaného bodu JTSK (viz obr. 3). Smr na stabilizovaný bod SK je souástí osnovy a je uveden v zápisníku mených smr vetn vodorovné délky. Skutenost, že se jedná o bod katastrální triangulace, je uvedena v zápisníku poznámkou bod KV (Katastral Vermessung). Tak bylo možné identifikovat množinu bod, u kterých známe (mžeme dohledat) souadnice v obou souadnicových systémech (S-JTSK i S-SK), i když v souasné dob již v terénu nemusí existovat. Nezpochybnitelná je identita trvale signalizovaných bod (vže kostel, kaplí a další stavební objekty), u nkterých mže být pvodnost polohy bodu ovlivnna pozdjší pestabilizací ( ), ale takové pípady bod je možné analyzovat. 7

8 Další skupinu tvoí body do íselné triangulace SK zahrnuté, u nichž zstala stabilizace bod dodnes zachována, ale nebyly zahrnuty do sít JTSK. U tchto bod je možné dodaten urit souadnice v S-JTSK. Obr 3. Ukázka bodu JTSK s novou stabilizací v blízkosti pvodního bodu triangulace stabilního katastru Model globálního transformaního klíe pevodu S-SK do S-JTSK a zpt Vzájemný vztah souadnicových S-SK a S-JTSK není ešitelný aplikací kartografických zobrazovacích rovnic, jedná se o problematiku transformace soustav nehomogenních souadnic (rozdílné parametry referenních ploch, zmna pomru mítek Kovákova a Cassini-Soldnerova zobrazení, rozdílné geodetické základy ovlivnné zpsobem mení i odlišným vyrovnáním). Podrobn je tato problematika popsána v práci (ada 2003). Pro pevod nov urených geodetických základ do S-SK byla v minulosti zvolena transformace pomocí identických bod urených v obou systémech (v dobové literatue je používán pojem petvoení nebo pemna). Jedná se o známou podmínku lineární konformní transformace s vyrovnáním koeficient zvanou Helmertova. Tento postup je naprosto korektní, ale pedpokládá možnost piazení transformovaných bod k píslušnému transformanímu klíi (rozhodnutí o píslušnosti polohy transformovaného bodu k práv danému transformanímu obrazci) tak, aby nedocházelo k extrapolaci mimo prostor klíe. Postup však neešil opanou úlohu, tzn. transformaci S-SK do S-JTSK (kam mžeme zaadit úlohy typu zákres kladu mapových list 1: do S-JTSK, pevod polohopisu pozemkových map 1: do mapových sekcí v S-JTSK apod.). Protože pro polohové bodové pole stabilního katastru neexistovaly vhodné komplexní a aktualizované pehledky bod v jednotném mítku, pistoupilo se v roce 1935 k sestavení transformaních klí, kde byly jako identické body zvoleny rohy fundamentálních list (FL) 4000 o x 4000 o sáh, které mají v S-SK jednoduše odvoditelné souadnice a v S-JTSK byly tyto souadnice získány transformací (v dobové literatue jsou tyto transformaní klíe nazývány obecné transformaní klíe) po ástech pro celé území ech a Moravy. V echách bylo zvoleno 140 transformaních klí pevážn trojúhelníkového tvaru, jejichž vrcholy jsou body trigonometrické sít o známých souadnicích v obou systémech. Body 8

9 transformaních klí byly vybrány z íselné triangulace I. až III. ádu - (velké sít). Mezi takto získanými souadnicemi roh FL byly lineárn interpolovány souadnice roh mapových list 1: Tyto souadnice byly sestaveny do formulá podle jednotlivých FL nesoucích jejich oznaení, a tím byl tak vytvoen elaborát oznaovaný názvem mílové tabulky. Rozborem pesnosti odchylek na bodech íselné triangulace nezahrnutých do obecných transformaních klí bylo zjištno, že lokalizace pomocí mílových tabulek nemžeme oekávat lepší než 5 m v závislosti na poloze podle daného transformaního klíe. Protože tato pesnost je pedevším pro úlohy velkomítkového mapování (tvorba digitální katastrální mapy a její vedení) nedostatená, byl navržen postup jednoznaného pevodu mezi S-SK a S-JTSK vetn opané transformace, definovaný množinou identických bod íselné triangulace, u kterých známe souadnice v obou systémech, a dále typem použité nereziduální transformace. Takto vytvoený globální transformaní klí (GTK) má dále jednoznan charakterizovanou pesnost lokalizace S-SK vi S-JTSK vztaženou k bodm základního polohového bodového pole JTSK. Tab. 3 Body trigonometrické sít rozlišené podle typu Druh bodu poty bod oznaení bodu echy Morava na pehledce v map SK Obvyklé signalizaní konstrukce, pyramidy Kostelní vže Zámky, zíceniny, kaple, stavby rozmanitých druh, zdné a devné kíže a- pod Stromy nebo tye signál Použitím globálního transformaního klíe - je dodržena zásada postupu z velkého do malého, - odpadají veškerá subjektivní rozhodování o identit podrobných bod, na které se má provést transformace po blocích (jakých, jak velkých, volba identických linií souasného zmnného prbhu cest, vodních tok apod.) 9

10 - není nutné provádt v pepracovávaném prostoru jakékoli geodetické práce, šetení, vyhledávání a dodatené urování podrobných bod polohopisu, - odpadá diskuse a uvádí se na pravou míru tvrzení, že neexistuje jednoznaný exaktní vztah mezi S-SK a S-JTSK. Jako identické body byly voleny body íselné triangulace vtšinou na trvalých objektech, kterými jsou pevážn body III. ádu. Výhodou tohoto ešení je skutenost, že taková sí je pomrn hustá a nejvíce ovlivnila kvalitu vlastního podrobného mení polohopisu map stabilního katastru. Také prkaznost identity bod na trvalých objektech, které jsou souástí zobrazeného polohopisu, je pomrn spolehlivá (viz tab. 3). Pi terénním šetení se nap. podailo identifikovat i nkteré body dívjší astronomické triangulace z roku 1808 (CRUDUM) nebo body spolené pro trigonometrické sít sousedních stát (SPITZBERG bod saské triangulace). Dom- ení nkterých bod s ohledem na místo jejich umístní a jejich dlouhodobé nepoužívání nebylo asto vbec jednoduché. Naopak, u bod souasného polohového bodového pole (PBP), bylo-li nutné dodaten urit nap. pouze jinou vž, mohlo být využito nap. stávajících zajišovacích bod (ZB) nebo existující podrobné polohové bodové pole (PBPP) a úloh protínání. Významným zdrojem informací byla i archivní dokumentace ZÚ v Praze. Byly využity Knihy výsledk triangulaních prací (KVTP), ve kterých byly vyhledány údaje o zamených bodech íselné triangulace (Katastral Vermessung). Píklad takového bodu s pvodní zachovalou stabilizací je uveden na obr. 3. Dále byly využity manuály dívjších geodetických bod na objektech již zrušených (nap. UNTER WULDAU Dolní Vltavice, kostel v prostoru Lipenské vodní nádrže). Z tohoto zdroje byly získány též informace o trigonometrických bodech za hranicemi R, jako nap. STERNWALD, VIEHBERG, HOCHFICHTL (Rakousko), RACHEL, ENTENBILL (Nmecko), PATSCHKAU, DITTERSDORF, TESCHEN, ZESLAR (Polsko) a EMERKA, ZERWENÝ KAMEN nebo RAY- CZA na území Slovenska. Tvorba GTK a analýza pesnosti Pro GTK na území ech bylo šetením v dokumentaci nalezeno 493 bod. Místním šetením byl nalezeno a domeno dalších 101 bod. Z 594 bod byl sestaven transformaní klí Helmertovy transformace a pro identické body v S-SK proveden výpoet transformovaných souadnic y, x v S-JTSK. Byly ureny diference d y = y - y, d x = x - x, kde jsou y,x souadnice identických bod transformované do S-JTSK y,x souadnice identických bod urené v S-JTSK. Výsledkem je dvojrozmrné chybové pole d y, d x zbytkových chyb v S-JTSK s vymezením prostor shluk bod stejné charakteristiky smrovosti diferencí. Další body byly postupn pidávány do GTK tak, že byl testován gradient diferencí (pomr rozdíl diferencí a vzdáleností) k nejbližším již zaazeným identickým bodm. Touto analýzou bylo získáno v prostoru gusterbergského souadnicového systému dalších 396 bod. Celkový poet identických bod použitých pro GTK ech tak dosáhl

11 Obr 4. Vizualizace reziduí na identických bodech a prostor systematických chyb na území ech V grafickém znázornní výsledných diferencí je patrný nejen znaný vliv systematických chyb, daný jednak etapovitostí postupu triangulace, zpsobem pipojení a vyrovnáním trigonometrické sít v echách (nap. oblast Karlovarska), ale i zmnami mítka sít, vyplývajícími z hromadní systematických chyb (nap. oblast jižních nebo jihozápadních ech). Maximální hodnoty diferencí byly zjištny nap. u bodu VIEHBERG d y = 6.40 m, d x = m (kraj Budjovický ), nebo LANDWÜST d y = m, d x = 5.89 m (kraj Loketský). Zjištná prostorová závislost diferencí a jejich výrazný systematický charakter musí být globálním transformaním klíem eliminován. V prostoru souadnicového systému svatoštpánského se postupovalo obdobným, výše popsaným a oveným zpsobem. Z mapových a písemných zdroj, uložených v dokumentaci ZÚ, bylo vyhledáno 359 bod pro pibližný 11

12 transformaní klí. Tímto klíem byly získány pibližné souadnice bod íselné triangulace SK, vyhotoveny místopisy bod íselné triangulace na trvalých objektech a pedány jednotlivým katastrálním úadm k terénnímu šetení a pípadnému domení. Identita 8 bod byla terénním šetením zpochybnna a tyto body byly vyloueny. Naopak, bylo pidáno šest nov urených bod. Celkový poet bod pro sestavení GTK Moravy a Slezska se tak ustálil na 357. Identita bod byla podrobena analýze smrových reziduí. Maximální hodnoty diferencí byly zjištny u bodu PATSCHKAU ( ) d y = 5.35 m, d x = 2.39 m (kraj Opavský, dnešní území Polska), RAYCZA ( ) d y = 3.13 m, d x = 8.03 m (dnešní území Slovenska) nebo GROSS LOPENIK ( ) d y = 2.87 m, d x = m, BA- NOW ( ) d y = 4.62 m, d x = m (kraj Hradišský). Z porovnání území zobrazeného v souadnicovém systému gusterbergském a svatoštpánském je na první pohled zejmá odlišnost obou prostor. Hustota bod íselné triangulace, volených na trvalých objektech, je na území Moravy podstatn idší, a to více než 2krát (2,3 krát - viz tab. 3). Dále celkový poet bod GTK pro systém svatoštpánský je 1.5 krát menší než pro echy (v echách 1 bod na 52 km 2, na Morav a ve Slezsku 1 bod na 77 km 2 ). Nepatrn ovlivuje tuto skutenost absence stabilní triangulace v prostoru Tšínska (387 km 2 ). Naopak, íselná triangulace na území Moravy a Slezska je výrazn kompaktnjší bez výrazných prostor se systematickými chybami (výjimkou je jižní ást Tšínského kraje). Také hodnoty absolutních odchylek po provedené Helmertov transformaci jsou výrazn nižší. Takto sestavené pole vektor odchylek na identických bodech bylo aproximováno kvazikvadratickým modelem nad sítí vygenerovanou Delaunyovou triangularizací. Tento model byl zvolen proto, že vyhovuje požadavku na odstranní zbytkových diferencí a spojité distribuci zbytkových chyb a s ohledem na maximální vliv nejbližších bod. Vrcholy okrajových trojúhelník prostoru za obálkou identických bod byly doplnny hodnotami vektor odchylek získanými váženým prmrem diferencí na bodech, které jsou vrcholy se známými hodnotami diferencí. Výhodou tohoto modelu je to, že dobe kopíruje trojúhelníkový model, nemá ostré nespojité pechody na hranách trojúhelník a omezuje vliv vzdálených bod. Dsledkem je nižší výpoetní náronost než pi použití složitjší plochy vyšších stup. Takto urené aproximace pro GTK_gusterbergský a GTK_svatoštpánský byly uloženy v dll knihovnách používaných v systému WKokeš 6.x. Pesnost globálních transformaních klí byla zkoumána na spolených bodech íselné triangulace SK. Podél hranice styku souadnicových systém SK byl men a separátn vyrovnán etzec spolených bod. Poloha tchto bod v obou souadnicových systémech, jejich oznaení a urující zámry podle ádu íselné triangulace zobrazuje obr. 5. Tyto body nejsou souástí stávajícího polohového bodového pole se souadnicemi urenými v S-JTSK, ale jsou známé jejich íselné souadnice v systémech SK. Souadnice byly globálními transformaními klíi pevedeny do S-JTSK a porovnány diference v jednotlivých sou- adnicích. Z tchto diferencí byly vypoítány stední chyby m y = 0,52 m, m x = 0,41 m a výsledná stední souadnicová chyba m xy = 0,47 m. Tyto parametry charakterizují pesnost sestavených globálních transformaních klí pro systém gusterbergský a svatoštpánský, která je pod úrovní dosažitelné grafické pesnosti map stabilního katastru v mítku 1: Pesnost výsledk je ovlivnna pedevším kvalitou geodetických základ SK (pesnost mení a zpsob vyrovnání trigonometrické sít, stabilizace bod s asovým odstupem od doby mení), ale i kvalitou JTSK a pesností urení souadnic v S-JTSK pvodních trigonometrických bod. 12

13 Takto vytvoené GTK byly použity také pro lokalizaci map II. vojenského mapování. Sekce mapových list mítka 1: v gusterbergském a svatoštpánském souadnicovém systému (2 x 2 rakouské míle) byly pevedeny do S-JTSK. Tímto zpsobem vzniklé seznamy souadnic roh mapových list byly použity v programovém produktu MATKART-HTM (Historická topografická mapování) prof. Veverky (VUT Praha). obr 5. Spolené body triangulace SK na styku souadnicových systém 13

14 Závr Studiem archivní dokumentace výsledk mení pi založení prvních plošných trigonometrických sítí na našem území se prokázala vysoká úrove tvrc koncepce této myšlenky jak z hlediska organizaního zajištní, technické realizace, dokumentace výsledk, tak pedevším mnohostranným využitím v realizaních výstupech. Byla potvrzena kontinuita a provázanost budovaných geodetických základ od zaátku 19. stol. až po souasnost. Pi znalosti tchto vazeb mže být studována nejen relativní, ale i absolutní pesnost mapových dl první poloviny 19. stol. na tyto geodetické základy pipojené. Využití geodetických základ umožnilo definovat jednoznaný vztah mezi souadnicovými systémy stabilního katastru a souasným geodetickým referenním systémem JTSK globální transformaní klíe. Na celostátních projektech, jako je tvorba digitálních katastrálních map, lokalizace map II. vojenského mapování, které v souasné dob probíhají na území R byla prokázána vhodnost takového postupu. Literatura ADA, V. (2004). Koncepce základních bází geodat a historická analogie využitelnosti map stabilního katastru pro druhé vojenské mapování. Sborník referát 15. kartografické konference. Koenigliche trigonometrische Katastral Vermessung unter der Leitung der Vermessungs Central Direction, Provinz Boehmen a Zweite Abteilung vom jahre 18.. enthaltend die triangulirungs Protocolle und topograpische Beschreibungen. Složka A2/G4. Archiv ZÚ, Praha. Boehmen Transformation der Coordinaten auf den Pragen Meridian. Složka A2/a/G8. Archiv ZÚ Praha. ADA, V. (2003). Robustní metody tvorby a vedení digitálních katastrálních map v lokalitách sáhových map. Habilitaní práce.zu v Plzni. Podpoeno grantem 205/04/0888 Georeferencování a kartografická analýza historických vojenských mapování ech, Moravy a Slezska. S u m m a r y Horizontal Ground Control of State Map Series from First Half of 19th Century and Its Georeferencing into S-JTSK Characterization and basic assets of second military survey on territory of the Czech Republic and its connections with the project of Stable cadastre. Method of establishing the horizontal ground control first area triangulation networks, quality parameters and survey documentation. Accuracy analysis of measured data and of computed coordinates in the Gustergerg coordinate system. Methods of reciprocal transformation of coordinate systems, idea and implementation of global transformation keys. Accuracy evaluation of transformations. Localization of map sheets of second military survey in the S-JTSK geodetic reference system. Fig. 1 First order numerical triangulation of stable cadastre on the territory of Bohemia. Fig. 2 First order network in the Loket region and representation of error ellipses after adjustment. Fig. 3 Sample of a JTSK point eqquiped by new monumentation in the vicinity of former point of stable cadastre. 14

15 Fig. 4 Visualization of gradients of differences at identical points in Bohemia. Fig. 5 Common triangulation points of stable cadastre in contact area of coordinate systems. 15

KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. Václav ada 1

KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. Václav ada 1 1 KONCEPCE VEDENÍ A ÚDRŽBY DIGITÁLNÍHO SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ CONCEPT OF MAINTENANCE AND UPDATING OF DIGITAL FILE OF GEODETIC INFORMATION Václav ada 1 Abstract It is necessary to finish up the

Více

LOKALIZACE SÁHOVÝCH MAP OBLASTI VITORAZSKA DO S-JTSK

LOKALIZACE SÁHOVÝCH MAP OBLASTI VITORAZSKA DO S-JTSK 1 LOKALIZACE SÁHOVÝCH MAP OBLASTI VITORAZSKA DO S-JTSK Ing. Václav ada, CSc. Západoeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných vd Katedra matematiky, oddlení geomatiky Univerzitní 18, 306 14 Plze E mail:

Více

ANALÝZA LOKALIZACE RASTROVÝCH EKVIVALENT III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ DO S-JTSK

ANALÝZA LOKALIZACE RASTROVÝCH EKVIVALENT III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ DO S-JTSK Geoinformatika ve veejné správ, Brno 2006 Václav ADA ANALÝZA LOKALIZACE RASTROVÝCH EKVIVALENT III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ DO S-JTSK Úvod Po válených událostech z roku 1866 bylo zejmé, že technické parametry

Více

1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%&

1# %*123%3 14, 1)1,()*'*+-05*0%& '*+,(-&# $ '*+-(-&*-( 1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%& '.$* *- */(.0.0 "#$ ""%&'%() 6 7 *1 $8%* 96*):+$8%* $8%*; *15. bezna 1673 Wöhrd (pedmstí Norinberka) humanitní studia + vyuen u astronoma a mdirytce

Více

METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH

METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH Václav Čada, cada@kma.zcu.cz Západo padočesk eská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky, oddělen lení Geomatiky Digitalizace

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 Jednotná trigonometrická

Více

Nkteré výjimené vlastnosti projektu II. vojenského mapování na území ech, Moravy a Slezska.

Nkteré výjimené vlastnosti projektu II. vojenského mapování na území ech, Moravy a Slezska. Nkteré výjimené vlastnosti projektu II. vojenského mapování na území ech, Moravy a Slezska. Úvod Cílem II. vojenského mapování bylo vytvoení mapového díla s jednotnými kartografickými (volba kartografického

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnní v geografii

Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnní v geografii Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 159-168 Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnní v geografii Bohuslav Veverka 1, Monika echurová 2 veverka@fsv.cvut.cz, mcechuro@kge.zcu.cz

Více

Nová realizace ETRS89 v ČR Digitalizace katastrálních map

Nová realizace ETRS89 v ČR Digitalizace katastrálních map Nová realizace ETRS89 v ČR Digitalizace katastrálních map Karel Štencel Konference Implementácia JTSK-03 do katastra nehnuteľností a digitalizácia máp KN v praxi 15. 2. 2013 Obsah Nová realizace ETRS 89

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

Podrobné polohové bodové pole (1)

Podrobné polohové bodové pole (1) Podrobné polohové bodové pole (1) BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti Prohloubení nabídky zeměměřictví dalšího vzdělávání

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS MODUL 04 ÚEDNÍ MAPY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ladislav Plánka, Brno 2006

Více

Ukázka hustoty bodového pole

Ukázka hustoty bodového pole Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz síť bodů pokrývající území ČR u bodů jsou známé souřadnice Y, X v S-JTSK, případně souřadnice B, L v ERTS pro každý bod jsou vyhotoveny geodetické údaje (GÚ) ukázka

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

INTERPRETACE OBSAHU MAP II. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ

INTERPRETACE OBSAHU MAP II. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ AKTIVITY V KARTOGRAFII 2006 Zborník referátov zo seminára, Bratislava 2006, Kartografická spolonos SR a Geografický ústav SAV Martina VICHROVÁ INTERPRETACE OBSAHU MAP II. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ Vichrová M.:

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

Geodetické základy ČR. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

Geodetické základy ČR. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Geodetické základy ČR Ing. Hana Staňková, Ph.D. 1 Geodetické základy ČR polohopisné výškopisné tíhové Geodetické základy Bodová pole Polohové Výškové Tíhové 2 Polohové bodové pole Množina pevných bodů

Více

soupisů půdy na území ČR

soupisů půdy na území ČR Historie mapování a soupisů půdy na území ČR Přednášející: M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Historický vývoj katastr. mapování na území ČR

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.17. Mapování - MAP Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 6 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Geodetické základy v ČR)

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Geodetické základy v ČR) SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Geodetické základy v ČR) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. březen 2015 1 Geodézie 2 přednáška č.6 GEODETICKÉ

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Píkazy pro kreslení.

Píkazy pro kreslení. Píkazy pro kreslení. Tento text je psán pro AUTOCAD 2006, eskou modifikaci. V jiných verzích se proto vyskytnou odchylky. Jsou to píkazy, které umožují nakreslit jednotlivé entity v AUTOCADu. Z menu je

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

VÝVOJ SOFTWARE PRO LOKALIZACI MAP II. A III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ

VÝVOJ SOFTWARE PRO LOKALIZACI MAP II. A III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Bohuslav Veverka VÝVOJ SOFTWARE PRO LOKALIZACI MAP II. A III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Název akce : Stanovení záplavového území řeky Kamenice Lokalita : Srbská Kamenice - Dolní Falknov Investor : Povodí Ohře s.p. Zadavatel : Hydrosoft Veleslavín s.r.o.,

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Geodetické základy Bodová pole a sítě Stabilizace a signalizace

Geodetické základy Bodová pole a sítě Stabilizace a signalizace Geodézie přednáška 3 Geodetické základy Bodová pole a sítě Stabilizace a signalizace Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Geodetické základy každé

Více

1. TVORBA FOTOPLÁNU 1.1. TEORETICKÉ ZÁKLADY - 1 -

1. TVORBA FOTOPLÁNU 1.1. TEORETICKÉ ZÁKLADY - 1 - 1. TVORBA FOTOPLÁNU Tvorba fotoplánu patí mezi základní úlohy jednosnímkové fotogrammetrie. Tato úloha nachází uplatnní jak v pozemní, tak v menší míe i v letecké fotogrammetrii, viz kapitola 1.4. Hlavním

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

1. Projekt Georeferencování 2. Molo Sartorio 3. Historické míry 4. Císa František 5. Karel Lucemburský 6. Dcera ímského císae Karla V.

1. Projekt Georeferencování 2. Molo Sartorio 3. Historické míry 4. Císa František 5. Karel Lucemburský 6. Dcera ímského císae Karla V. 1. Projekt Georeferencování 2. Molo Sartorio 3. Historické míry 4. Císa František 5. Karel Lucemburský 6. Dcera ímského císae Karla V. 1 !"# $% Trochu mne mrzí, že v práci disertantky není ani náznakem

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY Stránka. 27 z 50 3.2. ASOVÝ POSTUP PRACÍ - rok 2009 3.2.0. P EHLED DÍL ÍCH CÍL PLÁNOVANÉ 2009 íslo podrobn Datum pln ní matematicky formulovat postup výpo t V001 výpo etní postup ve form matematických

Více

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace.

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. NavAge Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. Doc. Ing. Jií Chod, CSc., Ing.Jií Svoboda, Pavel Mach, Miroslav Šafránek Systémy GNSS a lokalizace polohy nevidomého Globální družicové naviganí

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Projekt: POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Objednatel: Computer Agency o.p.s Zhotovitel: Jií Trnka Spoluešitel: Michal Klimeš - 1 - - 2 - OBSAH 1. ÚVOD..4

Více

TVORBA DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY V ÁSTI KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ VILANTICE

TVORBA DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY V ÁSTI KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ VILANTICE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEODESY TVORBA DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY V ÁSTI KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Začlenění historických mapových děl do systému DIKAT-P P pro upřesnění podrobné lokalizace nemovitých kulturních památek

Začlenění historických mapových děl do systému DIKAT-P P pro upřesnění podrobné lokalizace nemovitých kulturních památek Začlenění historických mapových děl do systému DIKAT-P P pro upřesnění podrobné lokalizace nemovitých kulturních památek Ing. Jana Zaoralová Únor 2004 0bsah O projektu Historická mapová díla Transformace

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Princip fotovoltaika

Princip fotovoltaika Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným r?stovým potenciálem a?asov? neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vysp?lé (hi-tech)

Více

Elcometer 6075/1 SP 60

Elcometer 6075/1 SP 60 Elcometer 6075/1 SP 60 Jednoúhlový, runí spektrální fotometr pro kontrolu kvality Tento spektrofotometr poskytuje rychlé a precizní barevné informace o celé ad materiál od papíru, práškových a nátrových

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Technologie tvorby fotoplán a možnosti využití free software SIMphoto

Technologie tvorby fotoplán a možnosti využití free software SIMphoto Technologie tvorby fotoplán a možnosti využití free software SIMphoto Jindich Hoda Software SIMphoto byl vyvinut Ing. Davidem ížkem v rámci jeho diplomové práce na Fakult stavební VUT v Praze. Tvorba tohoto

Více

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Tento postup byl vypracován v rámci projektu Výzkumu a vývoje MŽP R SP/II/2f1/2/07 "Identifikace prevenního potenciálu živnostenských odpad v R a jeho uplatnní

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn 1 Obsah: 1. ÚVOD...4 1.1 Obecné použití...4 1.2 Konkrétní použití...5 2. ZPRACOVÁNÍ OBRAZU...7 2.1 Snímání obrazu...8 2.2 Další zpracování...9 2.3 Omezující vlivy...11 2.3.1 Odlesk zdroje svtla na lesklých

Více

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod Český úřad zeměměřický a katastrální Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod Dodatek č. 3 Praha 2013 Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální Schválil: Ing. Karel Štencel, místopředseda

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci 10 2 088 ATELIER CHARVÁT, s.r.o. Dukelských Hrdin 20 170 00, Praha 7 Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindišská 17,

Více

Cena poizovací, neboli cena historická, je cena, za kterou byl majetek poízen, vetn náklad souvisejících s jeho poízením, bez odpotu opotebení.

Cena poizovací, neboli cena historická, je cena, za kterou byl majetek poízen, vetn náklad souvisejících s jeho poízením, bez odpotu opotebení. OBSAH: 1 Úvod...3 2 Teoretická ást...4 2.1 Vymezení základních pojm...4 2.1.1 Cena...4 2.1.2 Hodnota...4 2.2 Hodnototvorné faktory nemovitostí...5 2.3...6 2.3.1 Nemovitost...7 2.3.1.1 Pozemek...7 2.3.1.2

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ VIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 14 Jméno: Jan Datum mení: 14.

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

DIGITALIZACE SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. KMD - Katastrální mapa digitalizovaná

DIGITALIZACE SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ. KMD - Katastrální mapa digitalizovaná DIGITALIZACE SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ KMD - Katastrální mapa digitalizovaná Proces digitalizace SGI byl zahájen již v roce 1993 Usnesením vlády ČR č. 312, ve kterém bylo uloženo předsedovi ČÚZK zpracovat

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST 6.1. Analogovíslicový pevodník 6.2. Zobrazovací a záznamové zaízení 6.1. ANALOGOVÍSLICOVÝ PEVODNÍK Experimentální metody pednáška 6 Napájecí zdroj Sníma pevod

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více