O lidech z vídeòského Gruftu /14. l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O lidech z vídeòského Gruftu /14. l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku"

Transkript

1 CENA 10 K È l 1 / l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku O lidech z vídeòského Gruftu /14 l Téma: Být prospìšným z dobré vùle /3 l Tøi otázky pro Sestru roku 2000 /7 l Událost: Tøíkrálová sbírka skonèila /8

2 2 Velikonoce promìny srdce Mnozí lidé církvi vyèítají, že pøináší svìtu Kristovo poselství pod znepokojující podobou lidských slabostí a høíchù. Co máme na to øíci? Jen žasnout, že sám Otec svìøil do lidských rukou svého jednorozeného Syna, když se stal èlovìkem. Bùh nám høíšným lidem tím vyjádøil dùvìru. A církev pokraèuje v jeho díle záchrany lidí a pøes nedokonalosti nás køes anù zùstává pro nì matkou i utìšitelkou. Což tato odvaha Boží lásky neboøí pøedstavy lidí o dokonalé církvi, která je omezena jen na úzký kruh vyvolených, a tak vpodstatì vydaná napospas jen lidským schopnostem? Právì tím, že církev jde vstøíc všem slabým a høíšným, mohou tito lidé skrze ni doufat v Boží milosrdenství a najít cestu k nápravì. Jak se však dívat na svìt, který je plný nespravedlnosti a zloby, na dìjiny naplnìné ukrutnostmi a bolestí? Na tolika místech svìta je pošlapávána dùstojnost a základní práva èlovìka. Proti tomu stojí pokorné mlèení ukøižovaného Krista, který se za všechny lidi obìtoval z lásky. On není na stranì mocných, ale slabých a ponižovaných. Stal se jedním z nás, aby žil a vytrpìl vše, co patøí k našemu lidství. Je skuteèným Emanuelem, Bohem s námi, který nepøišel lidi soudit, ale milovat je a zachránit. Není tato Boží bezmocnost mocnìjší než všechna síla mocných a zloba tyranù? Je zde však jiná nesnáz. Mùže nám pøipadat nemožné pøijmout za svùj Kristùv neslýchaný požadavek ztratit vlastní život, abychom byli zachránìni. Prostì nemáme odvahu z lásky ke Kristu riskovat všechno. Pøi pohledu na nároèné požadavky evangelia nesmíme však zapomínat, že Pán žádá po nás jen to, k èemu nám napøed dá sílu a milost. Vždy je Bohem plným nìhy a milosrdenství, který nabízí høíšníkovi milost odpuštìní a slabému sílu zaèít znovu. Kdo pochopí ten paradox víry, má jen jednu možnost: v hloubi duše uznat tíhu vin minulosti, prosit Otce o odpuštìní a úplnì se odevzdat jeho lásce. Svatý otec Jan Pavel II. nás na zaèátku nového milénia vyzval, abychom se pozornì zadívali do tváøe trpícího Krista, který pøi umírání vyprošoval odpuštìní svým katùm a naprosto se vydal do Otcových rukou. Díky ukøižovanému Kristu víme, že v každém lidském utrpení je pøítomen Bùh, který trpí s èlovìkem a svìøuje mu do rukou nesmírnou hodnotu utrpení, pøijatého z lásky. Kristus si pøivlastnil smrt, aby se lidem dostalo života, a lidské bolesti dal smysl, protože ji pøijal a vykoupil: a tímto smyslem je láska. To je osvobozující poselství o možnosti spásy, nabídnuté všem bez výjimky. Pokud tedy bude v našem srdci mocná touha po vnitøní oèistì a po novém životì s Kristem, najdeme v sobì odvahu vyznat Bohu slabost a høíšnost a pøijmeme od nìho milost k nápravì. Budeme podobni apoštolu Petrovi, který proléval slzy nad zapøením Krista, ale vzchopil se a s bázní mu vyznal lásku slovy: Ano, Pane, ty víš, že tì miluji (Jan 21, 15). To je osvobozující moc Kristova utrpení a jeho smrti, která nás pøivádí k úžasnému setkání se Zmrtvýchvstalým! Pak zakusíme velikonoèní promìnu srdce a budeme mít v duši pravý pokoj, který tryská z Kristových oslavených ran. P.. Josef Šich (Aut utor je prezident ezidentem em Arcidiecézní charity Olomouc) Stalo se Kalendáø l Koncem loòského roku byla založena dobrovolná olná Farní charit harita v Rožmitále pod Tøemšínem. Vìnuje se pomoci lidem v nouzi, humanitární pomoci a provozu knihovny. l Herec ec Jan Potmìšil potìšil svou návštìvou dìti v Denním stacio- náøi i polièské Farní charity harity. Pøijel si s nimi popovídat pøed charitativním koncertem chrámové hudby spojené s poezií a prózou, který se konal v polovinì ledna v kostele sv. Jakuba v Polièce. l Koncert bluesového interpr erpreta Phillipa Karla Speata a jeho skupiny se uskuteènil 11. ledna v novì rekonstruované tìlocviènì vina- øic ické vìznice. Uspoøádala ho Arcidiecézní charit harita a Praha a byl urèen vìzòùm i personálu vìznice. l V mìsíci Tøíkrálové sbírky založili èlenového farního spoleèenství v Novýc vých Hradec adech Oblastní charitu. l Sto tisíc korun si 20. ledna odvezli øedit editelé elé plzeòské Diecézní a Mìstské charity z finále MISSIS 2001 v Brnì. Benefièní dar poslouží pro novì budovaný Domov pro matky s dìtmi v Klatovech. l Oblastní charit harita a Znojmo uspoøádala v únoru v rámci kampanì 30 dní pro neziskový sektor Koncert pøi i svíèkách vokálního kvinteta od sv. Køíže, besedu s MUDr.. Milenou Èernou a koncert Jarosla oslava a Hutky. l Charita a Zábøeh uspoøádala na zaèátku února svùj historic oricky první ples. Výtìžek 30 tisíc korun poslali Zábøežští na charitní konto pomoci Indii. l Na humanitární misi do Èeèenska odcestoval v únoru praco acovník poradny pro uprchlíky èeskobudìjo obudìjovic vické Diecézní charity Štìpán Kavan spolu s lékaøkou a charitní dobrovolnicí olnicí Kat ateø eøinou Langrovou. ou. l Centrum pro drogo ogové závislosti Charity Kyjo yjov s místním domem kultury pøipravilo na zaèátku února koncert Sváti Kar arásk áska s jeho kapelou Pozdr ozdravpámbu a výstavu obrazù Petra Èmelíka. l V rámci Svìtového dne nemocných zorganizovala 10. února Mìst- ská charit harita a Plzeò setkání tìžce nemocných spojené se mší svatou a udílením svátostí nemocných a smíøení. l Prvního bøezna pøedv edvedli edli žáci speciálních škol z Karlových Varù a Ústavu sociální péèe v Radošovì pro potìchu pøedevším sta- rých lidí z domova dùchodcù a karlo arlovar arské Charity divadelní pøed- stavení ení Popelk opelka. l V polovinì bøezna slavnostnì otevø vøela ela Charita a Frenštát Dùm sv. Alžbìty pro o matky s dìtmi. Dùm požehnal ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz. l V Arcidiecézní charitì Olomouc vrcholí pøípravy na vybudování hospice na Svatém Kopeèk opeèku. u. Oèekáváme l Ostravsk vsko-opa o-opavská Diecézní charit harita, a, spoleènost Èlovìk v tísni a Telepace poøádají dubna v ostravském kinu Vesmír filmový festival Jeden svìt. Kromì pøehlídky dokumentárních snímkù program zpestøí vystoupení dìtí z uprchlických táborù. l Slavnostní otevø vøení Domova pro seniory y a obèany s postižením v Boru u Tac acho hova se koná 10. kvìtna v 16 hodin za pøítomnosti plzeòského biskupa Františka Radkovského.

3 3 Dobrovolníci jsou odvážní lidé a jsou ochotní se za nìco postavit. Jsou ochotní zasvìtit své ruce, svou mysl a pøedevším svá srdce službì ostatním. Tím pøinášejí lidem nadìji a dodávají jim sílu k pøekonávání jejich slabostí. Odmìnou za to jim je vìdomí, že jejich èinnost má skuteèný význam. Jejich odvaha a odhodlání by mìly být pro nás pro všechny inspirací k èinùm. tolik generální tajemník OSN Kofi Annan v projevu pøi zahájení Mezinárodního roku dobrovolníkù 5. prosince Téma Dobrovolníci v roce 2001 Bøetislav Beneš a Ludmila Langerová, dobrovolníci z OCH Mšeno u Mìlníka v táborovém šatníku. Foto Vojtìch Vlk Táborový šatník Poèátkem bøezna se v lesích na Mladoboleslavsku ještì drží zmrzlý sníh. Nedaleko Bìlé pod Bezdìzem probleskuje mezi jehliènany areál bývalých kasáren, které tu zbyly po sovìtské armádì. Vojáci odmašírovali, ale lidský babylon zùstal. Z houfu lesních panelákù obehnaných plotem vzniklo pobytové støedisko pro uprchlíky. V pøízemním stavení pøilepeném k bránì je dnes živo. Charita vydává, tak jako každou støedu, táborovým bìžencùm ošacení. V prostorné místnosti mezi ramínky s peèlivì roztøídìnými mírnì opranými obleky postávají Být prospìšným z dobré vùle dva kluci z Pakistánu, o kus dál vybírá rusky hovoøící maminka šatièky. Do místnosti pøicházejí další, u stolku pøedloží prùkaz a pustí se do hledání. Pan Bøetislav Beneš v bílém pracovním plášti zaznamenává jména do velkého linkovaného sešitu. Každý uprchlík totiž smí pøijít jen jednou za mìsíc nejvýš pro pìt vìcí. Aby se dostalo také na ostatní a haldy nafasovaného prádla nekonèily záhy v popelnici. Když pøijedou noví uprchlíci, pouštíme je sem po deseti, aby si mohli vybrat, vysvìtluje pan Beneš. Bìženec Viktor v dlouhém kabátì ho právì bouølivì pøesvìdèuje, že ho poslednì do návštìvní knihy nìkdo poznamenal omylem. Nic prý si nebral, rozohòuje se rusky. Pan Beneš nakonec mávne rukou, Viktor se uklidní a vydává se mezi ramínka s ošacením. Za chvíli se loudá zpìt, nic zajímavého prý nenašel. Pánské boty a zimní bundy jsou totiž úzkoprofilové zboží. Bìženci jsou èasto nervózní a agresivní, ale mají na to právo, pobyt v cizím prostøedí je stresující, øíká smíølivì Benešova dlouholetá spolupracovnice Ludmila Langerová. Stejnì jako pan Beneš dojíždí týden co týden do tábora u Bìlé z bratru pìtadvacet kilometrù vzdáleného Mšena. To všechno za zapla pánbùh, z lásky k bližnímu. Zaèali jsme jezdit proto, že z okolí Bìlé se žádný dobrovolník nenašel. Zaèátky nebyly lehké, mnohokrát jsme padali na pusu, ale díky houževnatosti jsme šatník vybudovali, vzpomíná pan Beneš. Jsou to pionýøi, vždy vedou šatník od roku 1993, øíká uznale o tandemu Beneš-Langerová pracovník litomìøické Diecézní charity Roman Striženec. Slovy chvály na adresu týmu ze Mšena nešetøí ani vedoucí organizaèního oddìlení pobytového støediska v Bìlé Jaroslava Charvátová: Jsme nesmírnì spokojeni. Smekám pøed nimi, spousta lidí by to nedìlala. A proè to tedy dìlají? Èlovìk si øíkal, že musí pomoci tìm, co utíkají. Døíve lidé v zahranièí pomáhali zase nám, zamýšlí se Bøetislav Beneš. Mìla jsem onkologický nález a nevypadalo to vùbec dobøe, vysvìtluje paní Langerová. Tak jsem si øíkala, že chci být ještì užiteèná druhým... Po letech námahy oba dobrovolníci v dùchodovém vìku svùj šatník v Bìlé opouštìjí. Trápí mne artróza a práce tady jí neprospívá, svìøuje se pan Beneš. Do Vánoc pro nás z tábora jezdili domù, ale už pro nás nejezdí, doplòuje ho kolegynì. To prý ale neznamená, že oba složí ruce do klína! Sbírka obnošených šatù ve Mšenì a okolí pokraèuje. A šaty je tøeba vytøídit, složit, zabalit Šatníkovou štafetu v Bìlé pøebírá Farní charita Èeská Lípa. Pan faráø u nás poøád vyzývá lidi, že láska k bližnímu by mìla více vyniknout..., pøemítá èeskolipská charitní dobrovolnice Marta Klouèková v bílém pracovním plášti. Celý život jsem pracovala ve zdravotnictví mezi lidmi, a proto teï nechci jen sedìt, plést a háèkovat. Potøebuji být zamìstnaná a nìkomu pomáhat. Jenže uprchlíci bývají obèas náladoví, co s tím? Já je mám docela ráda, i když nadávají. Jan Oulík Omluva redakce V èísle 4/2000 jsme na stranì 5 uveøejnili reportáž o aktivitách Farní charity Roudnice nad Labem. Omlouváme se duchovnímu správci, pøípadnì dalším osobám, které se mohly závìreènou zmínkou: Pøesto, po pìti letech usilovné práce, visí nad Roudnicí otazník. Dagmar Hatinová pro neshody s novým duchovním správcem s øeditelováním konèí cítit dotèeny. Redakce i vedení Arcidiecézní charity Praha považují roudnickou Farní charitu i nadále za prosperující zaøízení, o jehož práci budeme rádi informovat.

4 Øíká, že je úøedník byrokrat. Že o dobrovolnicích a jejich èinnosti jen pøednáší. Pak na sebe prozradí, že je dobrovolným spolupracovníkem Amnesty International. Antoine Sondag ze Secours Catholique Caritas France, který pøijel v únoru do Èeské republiky, aby na semináøích seznámil charitní pracovníky s francouzským modelem dobrovolné práce. Jakou roli zastávají dobrovolníci v Caritas France? Nemáme vlastní zaøízení školy, penziony pro seniory nebo nemocnice. Neøídíme instituce. O sociální a zdravotní pomoc se stará stát. Proto Caritas France stojí pøedevším na dobrovolnících. Máme sedm set profesionálních pracovníkù a sedmdesát dva tisíc dobrovolníkù. O nì se staráme od náboru pøes vytváøení týmù až po pravidelná sdílení zkušeností a hodnocení èinnos- Téma Pøijímat, naslouchat a doprovázet S Antoinem Sondagem o francouzských dobrovolnících Antoine Sondag (vlevo) Foto Jiøí Kopáè ti. Napøíklad v Paøíži se koná jednou týdnì prezentace Charity a nábor dobrovolníkù. Jejich práce je podporována i finanènì. Proplácíme výdaje, cestovné, u dlouhodobì pùsobících dobrovolníkù se také podílíme na sociálním nebo dùchodovém pøipojištìní. Kdo jsou vaši charitní dobrovolníci? Kdybych mìl nakreslit karikaturu typického charitního dobrovolníka, byla by to žena ze støedních vrstev ve vìku od 60 do 66 let. Jsou to pøedevším starší lidé, vìtšinou ženy. Ale musím øíci, že jsou mezi nimi i studenti. Mladí se povolávají pro speciální aktivity. Napøíklad chodí do chudinských ètvrtí, pomáhají emigrantùm, dìlají tzv. školní podporu. V èem spoèívá náplò práce francouzského dobrovolníka? Dobrovolníci dìlají tzv. pøíjem, naslouchají a doprovázejí. Doprovázení je terminus tech- 4 nicus, zahrnuje v podstatì práci sociálních pracovníkù. Pomáhají lidem v krizi, kteøí už nemají energii a sílu, uplatnit svá práva. Dobrovolnická práce však má své hranice. Uvedu to na pøíkladu: dobrovolník navštìvuje odsouzeného ve vìznici, hovoøí s ním, naslouchá mu, je s ním. Odsouzení bývají èasto narkomané a potøebují pomoc psychologickou nebo terapeutickou. Tu už mu ale dobrovolník nemùže poskytnout. Pomùže však tím, že najde potøebného specialistu a zprostøedkuje kontakt s odsouzeným. Jak už jsem se zmínil, doprovázení potøebných to je hlavní èinnost dobrovolníka. Dá se pøedpokládat, že mezi vašimi dobrovolníky nejsou jen lidé vìøící... Jistì, všichni nejsou vìøící. Dobrovolník nemusí být ani katolíkem, ani vìøícím. Mìl by však dostat podrobné informace o tom, co Charita je, jaké je její poslání, na jakých myšlenkách a postojích staví. A také co se od nìj konkrétnì oèekává. Aby se mohl rozhodnout, zda to všechno chce respektovat, nebo radìji odejít jinam. Ptala se -mik- Zjistit pøesný poèet dobrovolníkù, pracujících ve Sdružení Èeská katolická charita, je prakticky nemožné. Pøestože øada farních Charit je postavena právì na lidech, kteøí obìtavì vìnují svùj èas a pohodlí pro pomoc druhým. Pøesná èísla vìtšinou nemají k dispozici ani diecézní Charity. Jitka Pišlová z Plznì odhaduje poèet alespoò obèasných dobrovolníkù ve své diecézi na tøi sta. Stejný poèet ochotných pomáhá, podle odhadu diecézního øeditele Jiøího Stejskala, na Královéhradecku. V celé diecézi máme asi 2000 dobrovolníkù, uvádí øeditel Arcidiecézní charity Olomouc Jindøich Suchánek s tím, že podrobnìjší údaje budou k dispozici po uzávìrkách výroèních zpráv letos v létì. Obyèejnì uvádíme èíslo 500, ale jde o ten nejhrubší odhad, pøiznává Jaroslav Èernocký z Diecézní charity Brno. K tomu je nutno pøipoèíst nárazové dobrovolníky pøi akcích, jako je Brnìnská cihla (asi 120), nebo Tøíkrálová sbírka (3300 koledníkù), pokraèuje Èernocký. Nicménì v létì by Bròáci mìli Dobrovolníci v Charitì mít v ruce výsledky prùzkumné akce, z níž se dozvìdí nejen pøesná numera, ale i to, èemu se dobrovolníci vlastnì vìnují. Napøíklad v èeskobudìjovické diecézi dlouhodobì zdarma pomáhají kromì peèovatelù v dobrovolných Charitách také odborníci právníci, lékaøi a uèitelé. Krátkodobì, tøeba pøi nakládání humanitární pomoci, vypomohou studenti vysokých a støedních škol. Podle zkušeností Oblastní charity Opava jim dobrovolníci pøibývají tempem asi deset lidí za rok. Celkem jich mají 220, z toho 80 aktivních, a nosných sloupù pøes 30, sdìluje Jarmila Sýkorová z Ostravy. Je ale nutné, aby byli dobøe motivováni a v jejich èele stál èlovìk, který se jim pravidelnì vìnuje. Ménì radostnou zkušenost má øeditelka Diecézní charity Èeské Budìjovice Michaela Èermáková: Dobrovolníkù nepøibývá, jsme rádi, že si udržíme stávající. Pøíliv nové krve si slibuje zejména od Tøíkrálové sbírky. Letos pro dobrovolníky pøipravujeme program, vedení, koncert a nabídku pøednášek, vypoèítává øeditelka. Také Jaroslav Èernocký z Brna tvrdí, že dobrovolníkù bude pøibývat pouze, budou-li podporováni z dobrovolnických center, vznikajících pøi jednotlivých diecézích. Vlna masového dobrovolnictví a zakládání farních Charit z poèátku 90. let dávno odeznìla, konstatuje Èernocký. Charita se více soustøedila na profesionální zaøízení, a tak se nám dnes dobrovolníci hlásí víceménì náhodnì. Také podle královéhradeckého diecézního øeditele Jiøího Stejskala dobrovolníkù nezadržitelnì ubývá a kohokoli získat je neskuteènì tìžké, ba nemožné. Situace v dobrovolnictví je podle jeho slov dána silou farností, v nichž se projekt nachází, a typem projektu. Napøíklad hospic v Èerveném Kostelci nemá s dobrovolníky problémy, má jich ke 150. Místní farnost je velmi silná a navíc popovídat si s tìžce nemocným lidi chytlo u srdce.

5 5 Téma Portrét: Muž s cejchem viny Zoran Iliè, který jako dobrovolník spolupracuje s èeskobudìjovickou Diecézní charitou, má malý krámek se šperky a indickým obleèením. Obèas v nìm prodává jeho žena, protože Zoran telefonuje a shání informace, které pomohou pracovníkùm Charity dopravit do Srbska humanitární pomoc. Zoran Dobrovolník Zoran Iliè (na snímku vpravo) pøi nakládce humanitární pomoci do Kosovské Mitrovice Foto autor Iliè vyslanou pomoc nìkdy doprovází na místo urèení jako znalec místních pomìrù a tlumoèník. Øíká, že kdyby nepomáhal lidem, kteøí šest let bydlí v nedùstojných podmínkách uprchlických táborù, musel by se stydìt. Šestatøicetiletý Zoran Iliè odešel ze Srbska poèátkem 90. let, protože se nemohl smíøit s tím, co se v jeho zemi dìje. Na rozpoutané obèanské válce nese vinu mùj srbský národ, nesou ji ale i jiné národy, øíká smutnì. Tyhle války zavinily pøedstavitelé jednotlivých zemí, ale také zájmy svìtových velmocí. Nejjednodušším zpùsobem je rozpoutat obèanskou válku. Bylo mi líto a mìl jsem zároveò vztek, že se vraždìní úèastní i srbský národ. Bylo mi líto obìtí na všech stranách. Cítil jsem vinu a stydìl se za svùj národ. Setkání s uprchlíky Možná je to moje ostuda, ale s uprchlíky jsem se setkal teprve podruhé, pøiznává Zoran, který v uprchlických táborech tlumoèí pracovníkùm èeskobudìjovické Diecézní charity. Pøed šesti lety, když tihle lidé utíkali ze Srbské Krajiny, procházeli naším mìstem. Když mi potom umøela babièka a zùstal po ní prázdný dùm, naši tam nìkteré z nich ubytovali. Sestra bydlí na vesnici, jenže teï má s mužem odejít do mìsta. Jakmile odejdou, nastìhují tam uprchlíky z Kosova a Metohije, z mìsta Peè. Nevìøím v kolektivní vinu, ale cítil jsem na sobì cejch, že jsem pøíslušníkem národa, který se této špinavé války úèastní. Se zástupci Charity projíždìl jednotlivé tábory na okraji srbského mìsta Èaèak a nemohl uvìøit tomu, v jakých podmínkách uprchlíci žijí. Myslel jsem, že tolik let po válce se Západ zasadil o to, aby se mohli vrátit domù a zaèali žít jako lidé. Pokud dovolil vyhnání Srbù ze Srbské Krajiny, mìl by se také postarat o jejich návrat. Z domovù muselo odejít na 250 tisíc lidí. Jakou má tedy tenhle mír hodnotu? Zoran tvrdí, že na jeho rozhodnutí pomáhat srbským obìtem obèanských válek mìlo vliv bombardování Srbska na jaøe Pøišlo mi to jako veliká nespravedlnost vùèi lidem, kteøí nic neprovedli. Nechápal jsem, proè za zloèiny srbských teroristù v Kosovu, které odsuzuji stejnì jako každý normální èlovìk, musejí pykat lidé ve mìstech jako Novi Sad, Subotica nebo Niš. Zoran Iliè cítil potøebu nìco rychle dìlat, a takových lidí bylo v Èeských Budìjovicích víc. Na pøelomu roku 1999 a 2000 byla vyhlášena sbírka na pomoc Srbsku. Jeho žena šla pøijímat, tøídit a balit vìci, on se nabídl jako tlumoèník a znalec místních pomìrù. Za mìsíc odjíždìla první zásilka pomoci do Srbska, èást potravin dorazila i do dìtské nemocnice v Kosovské Mitrovici. Èekání na vladyku Zoran se nespokojil jen s organizováním zásilek do Srbska. Loni v létì se podílel na prázdninovém pobytu v Èechách nìkolika desítek srbských dìtí, pøevážnì z uprchlických táborù kolem mìsta Èaèak. Na podzim pøijelo do Budìjovic srbské mládežnické divadlo. Letos na jaøe se zapojil do organizování návštìvy vladyky Artemije, raško-prizrenského biskupa, pravoslavného duchovního vùdce kosovsko-metohijských Srbù. Pøijede do Èeské republiky v polovinì bøezna, a pùjde o první historickou návštìvu, tìší se na setkání s duchovní autoritou. Na pár hodin se zastaví i v Èeských Budìjovicích, aby podìkoval pracovníkùm zdejší Charity. Za to, že pomáhají všem trpícím lidem bez rozdílu národnosti a víry. Radek Gális Být dobrovolníkem znamená vìnovat nezištnì a ve svém volném èase svùj um a energii ve prospìch ostatních lidí. Dobrovolník mùže být každý, at je jeho profese jakákoli, toto heslo si vytkla organizace Hestia-Národní dobrovolnické centrum. Jiøího Tošnera, zástupce øeditelky této organizace, jsme se zeptali, jak je možno dobrovolníka definovat? Tìžko se hledá hranice mezi pomocí pøíbuzným èi sousedùm nebo cizím kolemjdou- Každý z nás je nìkdy dobrovolníkem cím, kterým nabídneme pomoc, a dobrovolnou prací pro školu èi sportovní klub. Pro dobrovolnou èinnost zamìøenou pøevážnì na rodinu, pøíbuzenstvo a sousedy mùžeme použít termín obèanská výpomoc. Pro dobrovolnou èinnost realizovanou obvykle v rámci komunity vytvoøené v obci, okolo fary, sportovního klubu apod. používáme termín dobrovolnicolnic- tví vzájemnì prospìšné ospìšné. Hranice mezi vzájemným a veøejným dobrovolnictvím jsou èasto neostré. Obì formy dobrovolné pomoci se vyznaèují znaky jako je spontánnost a neèekání odmìny. Motivací bývá pøedpoklad: Dnes já tobì, zítra ty mnì. Dobrovolnictví, kterým se zabýváme v dobrovolnickém centru, oznaèujeme jako veø eøejnì ejnì prospìšné dobrovolnictví olnictví. Role dobrovolníka je vymezena tak, aby pøíjemce dobrovolné pomoci se na ní mohl v dohodnutém rámci spolehnout. Proto partnerem dobrovolníka je obvykle organizace, která mu nabídne pøíležitosti k dobrovolné èinnosti. Dobrovolnictví olnictví v tomto smyslu je vìdomá, svobodnì zvolená èinnost ve prospìch druhých, kterou poskytují obèa-

6 6 Hestia-Národní dobrovolnické centrum nabízí programy pro nezamìstnané absolventy škol, studenty i dospìlé. Mohou ve volném èase dìlat spoleènost nemocným dìtem nebo dlouhodobì nemocným ve ètyøech vybraných nemocnicích. Jiní najdou uplatnìní v Programu Pìt P vìnovanému dìtem, které nemají dostatek pøátelských vztahù s vrstevníky. HESTIA-NDC nabízí také kontakt na více než 80 organizací v Praze spolupracujících s dobrovolníky. Další kontakty nabízejí regionální dobrovolnická centra. Pro neziskové organizace organizuje výcvik koordinátorù dobrovolníkù. né bezplatnì. Dobrovolník dává èást svého èasu, energie a schopností ve prospìch èinnosti, která je èasovì i obsahovì vymezena. Dobrovolnictví je profesionálnì organizováno, aniž by ztratilo svoji spontaneitu. Je pravidelným a spolehlivým zdrojem pomoci pro organizaci, která s dobrovolníky spolupracuje a zároveò zdrojem nových zkušeností, zážitkù i pøíležitostí pro osobní rùst dobrovolníkù. Èeská republik epublika dosud nemá žádnou dobrovolnic olnickou ou legislativu. V jakém stádiu je pøípr íprava a zákona a na jakých principech bude stavìn? Pøedpokládáme, že letošní Mezinárodní rok dobrovolnictví, vyhlášený Valným shromáždìním OSN, využijeme k rozhovorùm s poslanci, senátory i zástupci médií a že se nám podaøí alespoò iniciovat poèátky legislativního procesu dobrovolnictví. Na druhé stranì je zde nebezpeèí, že pøílišné svázání právy a povinnostmi (které jinak samozøejmì dnes chybìjí a jsou Zatímco diecézní Charity poèty dobrovolníkù odhadují, v Mìstské charitì v Plzni mají jasno. Máme jich asi 82, øíká koordinátorka dobrovolné pomoci Anna Srbová. Padesát až šedesát jich pomáhá stále, asi ètvrtina se každý rok obmìòuje. Nìkteré z tìch lidí jsem sama oslovila, jiní oslovili mne, prozrazuje náborovou strategii. Lidem v kostele nabízí práci v šatníku, píše do farního vìstníku, a když je nejhùø, vždycky prý pomùže nìkdo z bývalých spolupracovníkù ze Škodovky. Loni dokonce prostøednictvím Plzeòského deníku nabídli absolventùm škol, že u nich mohou získat potvrzení o praxi. Pøišlo jich patnáct, z toho tøi zùstali. Jedna z nich pak získala místo au-pair u postižených v Anglii, øíká Anna Srbová. Paní Srbová má dvì kartotéky: lidí, kteøí pomoc nabízejí, a tìch, kdo ji potøebují. Zatím se jí prý nedaøí databáze skloubit tak, aby Téma Anièka se dvìma kartotékami do jisté míry potøebné) mùže ubrat dobrovolníkùm na jejich spontaneitì a chuti pomáhat. Je u nás dobrovolníkù olníkù dostat atek ek,, nebo jsou spíš vzácným koø oøením? Zajímavé je pozorovat v nìkterých menších a pøehledných regionech (napø. Kromìøíž, Ústí nad Labem), kde již naše dobrovolnické programy nìkolik let bìží, kde vznikla partnerská dobrovolnická centra, že se názor veøejnosti pomalu mìní. Stále ale i zde jsou nositeli dobrovolnictví pøevážnì studenti. Ti se rozcházejí ze škol a fakult mezi lidi a pøedávají zkušenosti dál. Jak vnímá dobrovolníky olníky èeská veø eøejnost? ejnost? Z našich zkušeností vyplývá jistý ostych pøed nezištnou pomocí jiným, snad je to ještì pozùstatek socialistického dobrovolnì povinného kolektivismu. Objevují se i názory, že dobrovolníci musí mít až fanatickou víru èi oddanost, jinak že dobrovolnictví není pro bìžné obèany. Na druhé stranì dobroèinnost, do které poèítáme dobrovolnictví i dárcovství, byla vždy i v èeské kotlinì obvyklá. Považujeme ji za jednu z dùležitých obèanských ctností, které v našem svìtì mají (bez ohledu na to, zda jsme vìøící èi ne) koøeny v køes anské morálce. v každou hodinu nastala ideální rovnováha mezi obìma tábory. K lístkovnicím pøišla takto: pøed lety Charita rozdala v kostele letáèky a vìøící si mohli vybrat, zda ji chtìjí podpoøit finanènì, vlastní pomocí nebo se za ni modlit. I to je tøeba, øíká ke tøetí možnosti Anna Srbová. Køestanství neznamená jen nehøešit. Víra bez skutkù je mrtvá. A musí jít v pøípadì dobrovolníkù vždy jen o vìøící? Ti lidé musí mít pøedevším dobré lidské vlastnosti, pak mohou pomáhat druhým. Nicménì nìco o atmosféøe napovídá fakt, že tøi z jejích dobrovolníkù se letos pøipravují ke køtu. Jednou do roka poøádají v Plzni pro dobrovolníky setkání. Letos se tam sešli osobní asistenti, dopisovatelé vìzòùm, návštìvní služba u nemocných, pomocníci ze šatníkù i tøíkráloví koledníci. Od devatenáctiletých studentek až po osmdesátiletou paní, která píše dopisy odsouzenému. Tøíkrálová sbírka a Pomoc Indii, co mají spoleèného? U obou akcí pøispívali štìdøí dárci na nové sbírkové konto svaté Anežky. Nové èíslo úètu je nyní snadno zapamatovatelné: /5500 a je založeno u Raiffeisenbank Praha 1. Na úètu, pojmenovaném po patronce Charity, svaté Anežce Èeské, jsou shromažïovány prostøedky od dárcù k financování zdravotnických a sociálních projektù na území ÈR a humanitárních zásilek do zahranièí. Každý typ služby má vlastní variabilní symbol (VS). Napøíklad ze sbírky Pomoc Indii (VS 107) již byla letos do této zemì postižené zemìtøesením poskytnuta pomoc ve výši pùl milionu korun a uhrazena pøeprava velké zásilky lékù, které Charita získala darem od výrobce. Z prostøedkù, vybraných pøi letošní Tøíkrálové sbírce, budou podpoøeny projekty pro seniory, matky s dìtmi v tísni, bezdomovce a další potøebné v místech, kde byly peníze vykoledovány. O využití prostøedkù z jednotlivých fondù na konkrétní projekty rozhoduje rada charitních øeditelù. Využití zveøejòuje Sdružení Èeská katolická charita prostøednictvím médií a ve své výroèní zprávì. Jak pomáhalo staré konto Z pùvodního, starého konta svaté Anežky u Komerèní banky bylo podpoøeno napøíklad zøízení nové charitní ošetøovatelské služby v Hradci Králové, domovy pokojného stáøí v Pravìtínì u Vimperka a v Boru u Tachova, azylový Dùm sv. Františka v Ostravì, chránìné dílny v Opavì, domov pro matky s dìtmi v tísni ve Valašském Meziøíèí, Otrokovicích, Uherském Brodì a v Liberci, stacionáø Domino pro psychicky postižené v Èeských Budìjovicích, dùm Fatima v Praze-Tøeboradicích èi denní stacionáø pro seniory ve Støíbøe. Svatá Anežka pomáhala ze svého sbírkového konta díky štìdrosti dárcù i v zahranièí. Pøipomeòme pomoc uprchlíkùm z Kosova, lidem postiženým zemìtøesením v Turecku èi hurikánem Mitch v Hondurasu a Nikaragui. Dary zaslané na staré konto svaté Anežky u Komerèní banky budou dále využívány k podpoøe charitního díla. Pøesto doporuèujeme dárcùm, aby své dary zasílali na konto nové, protože na nì se váže nové povolení ministerstva vnitra ke sbírkové èinnosti. Pøedtištìnou poštovní poukázku typu A rádi na požádání zašleme.

7 7 Podìkujme všem Za každý dar zaslaný složenkou s èitelnou adresou Charita zasílá písemné podìkování dárci. U bankovních pøevodù je nutné o potvrzení daru telefonicky požádat, z èísla bankovního konta dárce totiž není možné zjistit, kdo dar poslal. Potvrzení o daru je možno užít k odeètení darované èástky z daòového základu. Bližší informace poskytne Sdružení Èeská katolická charita, Vladislavova 12, Praha 1, telefon 02/ , Aktuální informace o naší èinnosti najdete na adrese: Kont onto sv. Anežky: /5500 u Raiffeisenbank, Praha 1 Prostøednictvím variabilních symbolù (VS) je možno podpoøit druh pomoci: Pomoc poskytovaná na území ÈR VS 901 Pomoc seniorùm Domácí péèe charitní ošetøovatelská a peèovatelská služba, domovy pokojného stáøí. Charitní domovy øeholnic domovy dùchodcù pro øeholnice a duchovní. VS 902 Pomoc lidem bez domova Poskytování útoèištì v pøípadì akutní nouze po ztrátì støechy nad hlavou, zajištìní základní hygieny, nutné stravy, obleèení, vyprání prádla se snahou systematické pomoci k návratu do normálního života. VS 903 Pomoc uprchlíkùm a lidem posti- ženým váleèným konflikt onfliktem Poradenské služby a asistence uprchlíkùm a migrantùm, pøípadná materiální pomoc. VS 904 Pomoc vìzòùm a lidem propuštì- ným z výkonu trestu Pravidelné návštìvy, zasílání balíèkù, udržování kontaktu se svìtem venku, pomoc pøi zaèleòování do spoleènosti resocializaèní programy (ubytování, ošacení, kapesné, hledání zamìstnání, postpenitenciární péèe). VS S 905 Domovy vy pro o matky v tísni Pomoc ve formì doèasného útoèištì ženám s dìtmi v obtížných rodinných situacích a mladým dívkám, které si musejí poradit s nechtìným tìhotenstvím. VS 906 Pomoc lidem postiženým pøír írod- ními kat atastr astrof ofami Okamžitá primární pomoc: shromáždìní a distribuce základní potravinové, hygienické a materiální pomoci, odstraòování následkù katastrofy. Následná pomoc: obnova byd- Aktualita lení, pomoc domácnostem, pøímá finanèní pomoc na obnovu domácností, telefonní linky pomoci. VS 907 Pomoc pøi i výcho hovì dìtí pøedšk edškol- ního a školního vìku Pøíspìvky na pobyt v pøedškolních a školních Svatá Anežka má nové konto zaøízeních a na èinnost v zájmových organizacích u dìtí ze sociálnì slabších vrstev. Provozování zaøízení pro sociálnì handicapované dìti pøedškolního vìku (Romové, Vietnamci atd.). Provozování zaøízení pro mimoškolní aktivity dìtí a mládeže a nízkoprahové kluby pro ohrožené skupiny dìtí a mládeže v rámci prevence kriminality a drogové závislosti. Staré konto pomáhá také uprchlíkùm. Foto Jiøí Kopáè VS S 908 Pomoc zdravotnì tnì postiženým Ve støediscích pro zdravotnì postižené tvorba prostøedí pøizpùsobeného jejich možnostem. Provozování chránìných bydlení, dílen, stacionáøù, vytváøení pracovních pøíležitostí pro handicapované obèany, rehabilitaèní støediska s individuální a skupinovou sociální a zdravotní terapií. VS 909 Pomoc tìžce nemocným Hospicová péèe = pomoc pacientùm, které nemoc vážnì ohrožuje na životì. VS 910 Charitní poradny Poradenská služba v problematice drog, AIDS, sexuální a rodinné výchovy, sociální a obèanské poradenství. VS 911 Pomoc pøi i rozv ozvoji oji a zvyšování životní úrovnì obyv yvat atelstv elstva a podpoøe èeské rodiny Pomoc ve formì jednorázových èi pravidelných finanèních pøíspìvkù pro sociálnì slabší a potøebné vèetnì finanèní èi materiální podpory pøi výchovì a studiu mladých (ze sociálnì slabých rodin) na støedních a vysokých školách. VS 912 Pomoc zájmovým a ve- øejnì prospìšným organizacím Forma: jednorázové èi pravidelné pøíspìvky. VS 913 Pomoc pøi i rozv ozvoji oji kulturníc ulturních akti- vit obèanù s postižením Zøizování a provoz tvùrèích dílen. Arteterapie, muzikoterapie. Rozvoj umìleckých a výtvarných dovedností spoluobèanù s postižením. VS 914 Pomoc drogo ogovì závislým Poradenská èinnost a provoz kontaktních a nízkoprahových center a resocializaèních zaøízení. VS 900 Podpor odpora èinnosti Charity obecnì Podpora èinnosti Sdružení Èeská katolická charita bez specifického rozlišení, vèetnì všech výše uvedených aktivit. Humanitární pomoc lidem v nouzi v zahranièí VS 100 Bìlorusko VS 101 Rumunsko VS 102 Bosna a Hercegovina VS 103 Somálsko VS 104 Ukrajina pomoc po záplavác ách, potr travino vinová pomoc a ošacení VS 105 Rwanda VS 106 Súdán VS 107 Indická republika pomoc obìtem zemìtøesení VS 108 Albánie VS 109 SR Jugoslávie (Kosovo) rekonstrukce obydlí, podpora malého podnikání, potravinová pomoc VS 110 Uganda VS 111 Bulharsko VS 112 Severní Korea VS 113 Chorvatsko VS 115 Indonésie VS 116 Honduras VS 117 Nikaragua VS 120 Tchaj-wan VS 122 Kolumbie VS 125 Moldávie VS 126 Ruská feder ederace (Èeèensko) dìt- ský domov v pro sirotky v Grozném, potr travinová pomoc

8 8 Událost Tøíkráloví koledníci poprvé koledovali po celé republice Námìstí v Dobøíši, první sobota v novém roce. Dìkuji, já nic nechci. Co to je? Cukr? Tak to jo, hihihi nebo Co je to hezkého, cukr?, ptají se lidé pøekvapenì trojice dívek v bílých hábitech, postávajících pøed Penny Marketem, nejfrekventovanìjším místem tohoto podbrdského mìsta. Je krátce pøed polednem, dívky s papírovými korunami na hlavách nabízejí z ošatky kolemjdoucím cukøíky, vánoèní cukroví od místních babièek a kapesní kalendáøe. Kašpar, Melichar i od sazí umounìný Baltazar, jinak studentky místního gymnázia Katka, Tereza a Petra neúnavnì oslovují kolemjdoucí: Dobrý den, nechcete nám pøispìt na charitativní úèely? A nastavují pokladnièku. Lidé, nìkdy i s pøekvapenými dìtmi se zastavují, dìkují za dárky a hledají po kapsách mince èi bankovky. Podobných skupinek vyrukovalo poèátkem letošního ledna po Èechách, Moravì a Slezsku pøes pìt tisíc sedm set. Drobotina, dítka školou povinná, studenti, uèni, skauti, ministranti i dospìláci, babièky a dìdeèkové nacvièili koledy, oblékli královské pláštì, nasadili papírové koruny a vyrazili s drobnými dárky do terénu. Koledovat nešli pro sebe, ale pro potøeby bližních v nouzi. Z povìøení Èeské biskupské konference uspoøádala letos Charita poprvé na celém území Èeské republiky Tøíkrálovou sbírku. Koledníci, pøevleèení za tøi krále, v doprovodu dospìlého zvonili u domovních dveøí Sbírka skonèila, nebo postávali v ulicích èi na námìstích. Do plexisklových kasièek oznaèených èíslem a charitním logem sbírali peníze na podporu Tøem králùm v olomoucké arcidiecézi požehnal arcibiskup olomoucký Jan Graubner charitních projektù, urèené pøedevším na pomoc seniorùm, matkám s dìtmi v tísni èi bezdomovcùm. Menší èást penìz poputuje jako humanitární pomoc také do zahranièí, pøedevším do Kosova a do Èeèenska. Srdeènì a vøele Pùsobíme na všechny smysly, øíká s úsmìvem faráø Jiøí Pecka, provázející po pražském Staromìstském námìstí tøi svìøence v krajkovaných ministrantských rochetách, mávajících kouøícím kadidlem a bimbajících mosazným zvoncem. Faráø v èerném parkeru opírá o rameno štangli s cedulí SBÍR- KA PRO CHARITU. Turisté se nechávají s dìtskými králi fotografovat, pokladnièka se plní mincemi. Kdo by odolal té odzbrojující roztomilosti? Tvùrèím zpùsobem pøistoupili ke sbírce v Plzni. Po námìstí tu vodili své erbovní zvíøe, z pøekližky vyøezaného velblouda. V sobotu na Tøi krále pak s døevìným sudokopytníkem drandili mìstem na alegorickém voze. V Karlových Varech uspoøádali dokonce po mìstì jízdu v koèárech. Pøi trachtaci nechybìli ani krajský hejtman, primátor mìsta a plzeòský biskup. V Mariánských Lázních zase ušetøili na líèidle pro Baltazara, když do koledování zapojili africké studenty z jazykové pøípravky. V Ostravì koledoval v poèetné družinì vedené charitním diecézním øeditelem Jiøím Hoøínkem iniciátor Vesnièky soužití, indický uèitel Kumar Vishwanathan. Lidé nás pøijali radostnì a vøele, byli mile pøekvapeni, shrnuje své pocity kolednice Zdena, která pomáhala se sbírkou ve støedoèeském Mìlníku. Podobnì hodnotí prùbìh sbírky Foto Jiøí Kopáè všichni, kdo se pøes poèáteèní rozpaky osmìlili a s koledou na rtech vyšli do ulic. Ojedinìlé výkøiky nerudných spoluobèanù typu jsme národem žebrákù nebo a vám dají poslanci byly vzácnými výjimkami potvrzujícími pravidlo. Drtivé vìtšinì národa se charitní vzkøíšení starých tradic líbilo a spíš oslovené zajímalo, kam peníze pùjdou a zda jsou vùbec koledníci praví. Jestli patøí ke sbírce, o které èetli v novinách, nebo ji zahlédli v televizním reklamním spotu. Jste to vy z té televize?, poptávali se sem-tam opatrnì. K rozptýlení pochybností staèilo ukázat kolednický prùkaz a øádnì zapeèetìnou pokladnièku s razítkem místního úøadu.

9 9 S médii v zádech V kampani, která sbírku provázela, pomohli mediální partneøi. Televize Nova celkem dvaadvacetkrát odvysílala reklamní spot, Lidové noviny otiskly pìt pùlstránkových inzerátù a redakèní èlánky, vstøíc vyšly i Katolický týdeník, Magazín AD, týdeník Vlasta a Radio Proglas. Také ostatní noviny a èa- Událost Tam, kde došlo k souhøe církve, tj. místního faráøe a vedení místní Charity, byly výsledky vždy vynikající, zhodnotil sbírku generální sekretáø Sdružení Èeská katolická charita Jaroslav Kopøiva. Pøes poèáteèní tìžkosti akci podobného rozsahu dosud Charita nikdy nepoøádala považujeme Tøíkrálovou sbírkou za velmi úspìšnou, øekl. Také Ma- a žije sbírka! sopisy, rozhlasové i televizní stanice, zejména v regionech, si rozhodnì nenechaly ujít kluky a holky pøevleèené za tøi mudrce z východu. Kdo sledoval média, o sbírce se dozvìdìl. Do domácností, kam se koledníci nedostali, doruèila Èeská pošta pøedtištìné složenky. rek Navrátil, diecézní koordinátor v Arcidiecéní charitì Olomouc, kde sbírka probìhla poprvé již loni, považuje její letošní prùbìh za podaøený. Potìšilo nás, že veøejnost pøijala styl práce Charity a podpoøila její èinnost. Oproti loòsku se zdvojnásobil poèet koledníkù i penìz, øíká. Kolednice v Dobøíši Foto autor Všechny vykoledované peníze byly zaslány na centrální konto /5500 u Raiffeisenbank Praha 1, variabilní symbol 777. Odtud budou, po odeètení režijních nákladù, rozdìleny podle pøedem dohodnutého klíèe. Nejménì polovina financí se vrátí do míst, kde byly vykoledovány, na podporu místních projektù. Na Olomoucku pùjdou podle koordinátora Marka Navrátila zejména na podporu sociálnì slabých rodin, na rozvoj charitních provozù, ale i na rozjezd nových. Na Plzeòsku budou podle diecézní koordinátorky Marie Suché peníze rozdìleny pøedevším pro domovy pokojného stáøí a stacionáøe, zkrátka nepøijdou ani domovy pro matky s dìtmi v tísni. O využití penìz v diecézích rozhodují Tøíkrálové komise. V olomoucké arcidiecézi napøíklad probìhne uzávìrka projektù až v kvìtnu. Seznam schválených projektù umístí Olomouètí na Internet (www.acho.caritas.cz). Celkové vyúètování sbírky bude ukonèeno a zveøejnìno v tisku letos v èervnu. Z prostøedkù Tøíkrálové sbírky Charita již letos pomohla lidem v Salvadoru a v Indii, které postihlo zemìtøesení. Celkový výnos z pokladnièek èiní 23,5 milionu korun. Koncem února a zbytek penìz bìhem dubna byl podle schváleného klíèe rozeslán jednotlivým diecézím. Celkový výnos sbírky (pokladnièky a složenky) èiní 31, Kè. Celostátní výnos sbírky ve výši témìø dvaatøiceti milionù korun ostatnì hovoøí za vše. Neménì dùležité ovšem je, že se podaøilo získat a podchytit ve farnostech øadu vìøících a sympatizujících lidí a také dìtí. Mnoha lidem Tøíkrálové koledování jaksi mimodìk pøedstavilo práci Charity. Z tìchto dùvodù jsme pøipraveni sbírku v pøíštím roce zopakovat, uzavøel Jaroslav Kopøiva. Jan Oulík P. S.: A jaké ovoce pøineslo koledování v Dobøíši? V mìstì samém vykoledovalo šest skupinek témìø tøicet tisíc korun, v devíti pøifaøených obcích dalších padesát tisíc. Peníze vìnují na dostavbu dobøíšského Pastoraèního centra, kde bude sídlit také Farní charita. Diecéze Poèet obyvatel Poèet vìøících Poèet skupinek Celkový výnos [tis.] (v r. 1997) [tis.] (v r. 1997) koledníkù pokladnièek [v Kè] Brno ,00 Èeské Budìjovice ,40 Hradec Králové ,10 Litomìøice ,00 Olomouc ,00 Ostrava-Opava ,90 Plzeò ,90 Praha ,90 Celkem ,20

10 Tøi otázky pro Na zaèátku února byly v Praze pøedány ceny soutìže Sestra roku 2000, kterou pøipravily èasopis Sestra a jeho vydavatelé Strategie a MONA Praha. V kategorii sestra v sociální péèi zvítìzila pìtadvacetiletá Jitka Nedomlelová z Tøebovìtic, studentka 5. roèníku Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové, jinak také zdravotní sestra Charitní ošetøovatelské služby královéhradecké Mìstské charity. Není zase tak obvyklé, aby se medièka se vìnovala profesionálnì práci v Charitì. Co vás k ní pøivedlo? K práci v Charitì mì pøivedla paní Marie Retíková, bývalá vrchní sestra a zakladatelka Charitní ošetøovatelské a peèovatelské služby v Hradci. Hledala zdravotní sestru na výpomoc v dobì prázdnin. Byla jsem studentkou 1. roèníku lékaøské fakulty. Zaèalo se mi stýskat po pacientech, hledala jsem brigá- Jitku Nedomlelovou, vítìzku soutìže Sestra roku 2000 du a chtìla si také pøivydìlat. Díky paní Retíkové jsem poznávala práci zdravotní sestry v terénu, která byla jiná než práce na dìtském oddìlení v nemocnici. Lidé, za nimiž jsme docházeli, byli vìtšinou staøí, tìžce nemocní, osamìlí a my sestøièky jsme byly mnohdy jediné, kdo je pøišel umýt, pøevázat jim ránu, zkrátka kdo jim pøinesl trochu radosti, svìtla a lidského tepla. Práce mì zaèala naplòovat, nacházela jsem v ní smysl. Byl to druh odpoèinku, který mi pomáhal zvládat první roky studia. Pracuji jen na èásteèný úvazek a nyní Foto: o: archiv to beru jako velmi dobrý doplnìk studia, kdy mohu urèité teoretické poznatky uplatnit v praxi. Myslím, že každému studentovi naší fakulty by taková praxe prospìla. Ocenìní jste získala mimo jiné za obìtavou pomoc rodinì s postiženým dítìtem pøi denním studiu. Mùžete tuto službu pøiblížit? Mariánek byl krásný chlapeèek. Narodil se ale pøedèasnì. Byl tìžce psychomotoricky retardován, nemohl se hýbat, mìl èasté dý- Doporuèujeme 10 chací obtíže a køeèe. Péèe o nìj byla znaènì vyèerpávajícící, a tak jsem docházela za maminkou, abych jí pomohla pøi koupání, rehabilitaci, nebo jen tak pohlídat, povzbudit. Jsem dìtská sestra, a pøipadalo mi zvláštní nìkomu nepomoci, když mohu. Nejradìji jsem mìla chvíle, když jsem Mariánka mohla držet v náruèí, on byl právì bez potíží a díval se na mì krásnýma hnìdýma oèima. Když se nìkdy usmál, byl to pro mì dar. Dal mi poznat mnoho vìcí a jsem mu za to vdìèná. Také jeho mamince, která mi ukázala, co znamená mít opravdu nìkoho rád. Jaký pocit jste mìla, když jste se dozvìdìla, že jste vítìzkou zmiòované soutìže? V okamžiku, kdy zaznìlo mé jméno a já se mìla stát nositelkou titulu Sestra roku 2000 v sociální péèi, jsem to vùbec neèekala. Byl to pro mì docela velký šok. Pøedstavovala jsem si totiž, že takové ocenìní dostává sestra, která toho v životì hodnì dokázala velká osobnost. Já si pøipadala velmi mladá, že jsem toho za tìch šest let ve zdravotnictví zatím tolik nedokázala. -mik- l Iva Švarcová: Mentální retardace Dìti, mládež i dospìlí s mentálním postižením pøedstavují mezi postiženými jednu z nejpoèetnìjších skupin, a pøesto se toho o nich ví pomìrnì málo. Pøedstavy normálních lidí o mentálnì postižených bývají opøedeny nejasnostmi, záhadami, pøedsudky i obavami. Pomìrnì èasto se dosud mùžeme setkat dokonce i s radou, aby rodièe postižené dítì radìji dali do ústavu. Práce shrnuje základní informace o mentálním postižení a pøedstavuje nové trendy v oblasti péèe a vzdìlávání s pøihlédnutím ke specifikám ÈR s dùrazem na jejich integraci a humanizaci pøístupu k nim. brož., 184 s., 215 Kè l Roseline Davido: Kresba jako nástroj poznání dítìte Dìtská kresba je dùležitým prostøedkem vedoucím k poznání osobnosti dítìte. Je zábavou a hrou, ale i snem a realitou. Prozrazuje mentální úroveò, je prostøedkem komunikace a vyjádøením afektivity. Dítì se tøeba ještì Novinky z nakladatelství Portál neumí nebo z urèitých dùvodù nechce èi nemùže vyjádøit slovy, jeho kresby však mohou prozradit hodnì o nìm a jeho svìtì reálném i imaginárním. Napø. síla èar, tvary linií, postoje osob na obrázku, jejich umístìní na stránce, použití barev dávají cenné údaje o smyslu obrázku, osobnosti autora, sociálním a rodinném kontextu. Pomocí kresby lidí, rodiny, domu, rukou atd. lze nìkdy odhalit i psychické poruchy. Samotný obrázek však nemùže stanovit diagnózu. Je nutné znát ještì další kontext. Své poznatky o porozumìní dítìti na základì kresby pøedkládá autorka v krátkých, pøehledných kapitolách, které obsahují mnoho kazuistik a konkrétních ukázek kreseb. Zvláštní pozornost je vìnována dìtem s vývojovými poruchami a rùznými typy postižení. Kniha je psána srozumitelnì, mohou ji proto využít nejen psychologové a terapeuti, ale i rodièe zajímající se o tuto problematiku. Pøedmluvu pro èeské vydání napsal PhDr. Jaroslava Šturma. brož., 224 s., 299 Kè l Irena Sobotková: Psychologie rodiny Porozumìt situaci rodiny a dokázat diagnostikovat její problém je pøedpokladem veškeré pomoci rodinám v rámci sociální práce, psychoterapeutické intervence apod. Kniha pøedstavuje základní poznatky z relativnì nedávno vzniklého oboru, jakým psychologie rodiny je, s dùrazem na výzkumné a diagnostické pøístupy pøi zkoumání rodin, hlavní teoretické modely a specifika nìkterých typù rodin (napø. rodiny neúplné, nevlastní, bezdìtné, odkládající narození dítìte, homosexuální). brož., 176 s., 229 Kè

11 11 Ostravští zaèínali na lavièce v parku Desáté výroèí založení slavila na zaèátku února Charita Ostrava. Se 120 zamìstnanci a 30 dobrovolníky je jedna z nejvìtších složek SÈKCH a nyní dennì poskytuje pomoc 600 lidí v nouzi v Ostravì a okolí. Zaèínali jsme na žádost pana dìkana Fišara z Mariánských Hor. Nevìdìli jsme jak, komu, kdy a kde pomáhat. Nemìli jsme kanceláø, peníze, legislativa nebyla témìø žádná. Scházeli jsme se na lavièce v parku nebo na schodech fary, vzpomíná na krušné zaèátky první øeditel ostravské Charity Josef Korbela. Ke dvìma zaèáteèníkùm se pøipojili další. Charita také získala v první vlnì restitucí vlastní prostory pro èinnost. Bìhem 10 let založili a provozují Ostravští 10 charitních zaøízení pro seniory, onkologicky nemocné, zdravotnì postižené, muže bez domova, pro matky s dìtmi v nouzi. Založili školu Pøemysla Pittra pro dìti ze sociálnì slabých rodin. Provozují støedisko pro sídlištní dìti a mládež. Pomáhají uprchlíkùm a migrantùm ve tøech záchytných støediscích ministerstva vnitra a provozují terénní domácí ošetøovatelskou a peèovatelskou službu. Charita byla jednou z prvních neziskových organizací, s níž jsme zaèali spolupracovat. Pro nás to bylo novum, vzpomíná na spolupráci veøejné správy s Charitou Jaroslava Rožòáková, vedoucí odboru sociálních vìcí Magistrátu mìsta Ostravy. Nauèili jsme se obracet se s nejožehavìjšími problémy právì na Charitu. Její pracovníci vždy nìjak vymysleli, jak pomoci. Za tìch deset let spolupráce si cením kvality a odbornosti jejich práce, systému vzdìlávání i øízení, dodává Rožòáková. Její slova potvrzuje rozhodnutí ostravského Magistrátu poskytovat Charitì na nìkteré služby víceleté úèelové dotace. Na tento rok plánuje ostravská Charita podle svého øeditele Martina Pražáka dokonèit Charitní centrum sv. Kláry v Hrabyni. Kromì toho se chceme zamìøit na rozvoj dobrovolnického hnutí, protože zatím nejsme schopni získat dostateèný poèet dobrovolníkù, dodává Pražák. Dalším cílem ostravské Charity je rozvoj domácího hospicového hnutí. -mik- Ostrovská charita tanèila Spoleèenským plesem v místním Domì kultury oslavila 20. ledna Oblastní charita Ostrov desetiletí své existence. Ke kulatému výroèí založení naší organizace jsme sezvali všechny sponzory, pøíznivce a dobrodince, Co se dìje v Charitì Charity slavily desáté narozeniny øíká Božena Poledníèková, spiritus agens ostrovské Charity. Sešlo se nás asi sto padesát a zábava byla vynikající. Zlatým høebem programu byla módní pøehlídka z pokladù charitního šatníku. Pøed rozesmátými diváky defilovaly modelky v kožiších i ve spodním prádle. Ples byl ovšem také dobroèinnou akcí. Výtìžek bude použit spoleènì se sbírkou dìtí ostrovských škol a Tøíkrálovou sbírkou na zakoupení invalidního vozíku a polohovací postele pro charitní Domov pokojného stáøí v nedalekém Hroznìtínì. Jubilejní ples v Ostrovì nad Ohøí byl v poøadí již pátý poøádaný místní Charitou. Desetiletí v Mariánských Lázních Desáté výroèí založení oslavila loni 9. prosince ve farním sále v Mariánských Lázních vìtšina spolupracovníkù tamní Farní charity setkáním a slavnostním obìdem. Mezi hosty zavítal P. Ludolf Kazda, prezident plzeòské Diecézní charity. Vše zaèalo pøed deseti lety schùzkou vìøících, kteøí mìli o Charitu zájem, se sociální pracovnicí Mìtského úøadu paní Vokounovou. Schùzku inicioval P. Ludolf Kazda, øíká Marie Kavková, øeditelka Farní charity v Mariánských Lázních. Zaèali jsme tím, že jsme se vrhli na kartotéku sociálnì slabších starých lidí. Bylo jich kolem sta. Postupnì jsme je navštívili a pravidelnì chodili za tìmi, kdo mìli zájem. Nyní navštìvujeme 64 lidí, dodává M. Kavková. Další aktivitou byly humanitární sbírky, na výzvu ústøedí Charity v Praze (napø. v dobì války v Jugoslávii). Z nápadu paní Fantyšové poøádat sbírky pøímo v budovì mìstského úøadu se stala tradice, vypráví M. Kavková. Nyní sbírky odesíláme prostøednictvím Diakonie v Úpici. Charitní šatník zaèínal z pozùstalosti rodièù majitelky jedné restaurace. Na faøe v malé místnosti jsme zájemcùm tyto vìci rozdávali. Lidé pak zaèali i vìci pøinášet. Nyní šatník sídlí v penzionu dùchodcù a je v provozu každou støedu odpoledne. Loni jím prošlo 854 lidí. Nelze opomenout také prodej knih a pohlednic v kostelích. Další aktivitou Farní charity je Klub seniorù. Navštìvuje ho jednou mìsíènì 20 až 30 lidí. Mariánskolázeòská Charita udržuje kontakt s organizací AWO v Nìmecku. Poøádáme spoleènì zde i Nìmecku semináøe pro seniory a dìtské tábory v SRN. Rodièe našich dìtí uhradí cestu, pobyt mají zdarma, uzavírá M. Kavková. -mk- V Plzni nadìlovala Kateøina Neumannová Maminkám s dìtmi, ubytovaným v azylovém domovì svaté Zdislavy v Èermákovì ulici v Plzni na Borech, darovala tìsnì pøed vánocemi bìžkynì na lyžích Kateøina Neumannová sportovní obleèení. Jde o sportovní zboží od renomovaných svìtových firem. Není sice nové, ale nìkteré je témìø nepoužité, popsala dar Neumannová. O své motivaci øekla: Myslím, že pøed vánocemi je vhodné podpoøit ty, kteøí toho štìstí mají možná ménì než já. Ráda bych tìm lidem alespoò morálnì, nìjakými drobnými dárky pomohla. Kateøina Neumannová pøi pøedávání daru Foto autor Máme velikou radost, na prvním místì z návštìvy Kateøiny Neumannové. Když jsme se dozvìdìli, že k nám pøijede, maminkám se rozzáøily oèi, uvedla Ivana Køížová, vedoucí domova. Radost zde mìli samozøejmì i z daru. Ještì nikdy jsme nedostali takové sportovní obleèení, dodala Køížová. Dìti za odmìnu Neumannové zazpívaly za doprovodu klavíru vánoèní koledy. Byli bychom rádi, kdyby tento pøíklad motivoval i další sportovce. Aby se ukázalo, že vrcholoví sportovci jsou pøedevším lidé, kterým není lhostejný osud našich spoluobèanù, komentoval èin Neumannové místopøedseda Èeského olympijského výboru Karel Bauer. Na otázku: Proè právì Plzeò? Kateøina Neumannová odpovìdìla, že v tomto mìstì do svých tøí let žila a pozdìji se sem vracela. Jeden svìt v Èeských Budìjovicích Druhým rokem pokraèuje spolupráce Diecézní charity Èeské Budìjovice se spoleèností Èlovìk v tísni pøi ÈT pøi poøádání festivalu dokumentárních filmù o porušování

12 12 lidských práv ve svìtì. Letošní roèník se uskuteèní v jihoèeské metropoli od 23. od 25. dubna. Souèástí promítacích veèerù budou pøednášky odborníkù z charitních a dalších neziskových organizací. Kromì filmù a fotografické výstavy v maringotce na námìstí Pøemysla Otakara II. je souèástí projektu také dìtská výtvarná soutìž na téma Prázdniny v pralese. Té se zúèastní jak dìti ze škol èeskobudìjovického okresu, tak i z uprchlických táborù na území Èeské republiky, a také malí uprchlíci z táborù v Ingušsku a Èeèensku. -rag- Pro zaplavenou Ukrajinu a Maïarsko Na zaèátku bøezna postihly západní Ukrajinu a Maïarsko pøedevším oblasti kolem øek Tisy a Bodrogu rozsáhlé povodnì. Na Zakarpatskou Ukrajinu se ihned vypravili charitní pracovníci, aby provìøili situaci. Pøi letošních záplavách je na Ukrajinì více vody než v roce 1998, ale tehdy zase byla dravìjší, srovnává povodnì humanitární pracovník ostravsko-opavské Diecézní charity Gejza Machala. Ten navštívil Ukrajinu v polovinì bøezna se spirituálem ostravsko-opavské Diecézní charity Petrem Eliášem. Charitní pracovníci nakoupili na místì asi 200 potravinových balíèkù v hodnotì 2000 dolarù pro obyvatele obce Zvonivka. Balíèek obsahuje jídlo pro rodinu na dva týdny. Kromì toho vypravila ihned Charita Otrokovice ze svého humanitárního skladu tøi kamiony s ošacením, které putovaly do Charit v Užhorodu a Chustu. Sdružení Èeská katolická charita shromažïuje finanèní prostøedky na pomoc Ukrajinì na úètu èíslo /5500 7/5500 u Raiffeisenbank eisenbank,, Praha aha 1,, Vodièk odièkova a 38, variabil- ní symbol Èeská charita se bude prostøednictvím rakouské Charity také podílet na programu Evropské Unie ECHO, zamìøeného pøedevším na pomoc pøi rekonstrukci obydlí s ohledem na sociální a zdravotní situaci v postižených domácnostech. Maïarské Charitì zapùjèila Èeská katolická charita pøibližnì 130 kondenzaèních vysoušeèù na pomoc pøi odstraòování následkù povodní. Padesát pùjèí Arcidiecézní charita Olomouc, 80 vysoušeèù je královéhradecké Diecézní charity, která zásilku do Maïarska dopravila nákladním autem. Co se dìje v Charitì Použité známky i pohledy pomáhají v misiích Pracovníci Charity sv. Anežky v Otrokovicích, která je sbìrným støediskem použitých postovních známek i telefonních karet, posílají pravidelnì balíky známek øádu misionáøských benediktínù do nìmeckého Münsterschwarzachu. Bìhem nìkolika mìsícù se Benediktíni rozdávají potøebným balíèky na misiích v Peru. Pomoc pøi odškodnìní nucenì nasazených Foto archiv nám podaøilo shromáždit sto kilo známek. Od dárcù, ale pøedevším od dìtí, které se zúèastnily sbìratelské soutìže, vysvìtluje øeditel otrokovické Charity Pavel Záleský. Protože poštovné u takového množství a ještì do ciziny je drahé, rozhodli jsme se benediktínùm zásilku dovézt osobnì. Také jsme chtìli zjistit, kam poštovní dárky putují a co se s nimi dál dìje, dodává øeditel Charity. Na zaèátku bøezna bylo tedy více než tøicet tisíc známek uloženo do krabic, zapeèetìno, naloženo do dvou osobních aut, která vyrazila z Otrokovic smìrem na Západ. V klášteøe v Münsterschwarzachu pøevzal známky bratr Joachim, který nám byl prùvodcem a milým spoleèníkem, popisuje Pavel Záleský. Poštovní známky tøídí dva staøí øádoví bratøi podle zemí pùvodu, stáøí a hodnoty. V pondìlí a úterý pøicházejí sbìratelé a nakupují. Za utržené penìz z malých filatelistických burz hradí benediktíni potøebné komodity pro misie v Tanzánii, Togu, Peru, Èínì, ale tøeba i v Severní Koreji. Podle bratra Joachima se v prùmìru za sto známek poøídí jedna injekèní stíkaèka nebo balení sušeného mléka. Stejný systém platí pro použité telefonní karty. Pohlednice èisté i použité zasílají benediktíni jednou roènì do Spojených státù. V New Yorku existuje jeden obchùdek, kde se prodávají jen evropské pohledy od 2 do 50 fenikù za kus. Výtìžek jde opìt na misie. Napøíklad za nìj koupíme øezbáøské náøadí pro øemeslníky v Tanzánii, vysvìtluje. Známky posílají do Münsterschwarzachu lidé z Nìmecka, Èeské republiky, Rakouska a Švýcarska. Bratr Joachim jen pro potenciální dárce dodává, že je dobré, když se známky odstøihují z obálek s dostateèným okrajem. -mik- Adresa: Charita sv. Anežky Otrokovice; nám. 3. kvìtna 166; Otrokovice Žadatelùm o odškodnìní, kteøí byli za války nasazeni v Nìmecku a pracovali v zaøízeních katolické církve, pomùže Sdružení Èeská katolická charita. Tìmto lidem Charita poradí pøi sepisování žádostí a zašle ji na služebnu Svazu nìmecké charity do Mnichova. Pro odškodnìní nucenì nasazených, kteøí za nacistické vlády pracovali v zaøízeních patøících øímskokatolické církvi, uvolnila loni Nìmecká biskupská konference pìt milionù marek. Souèasnì povìøila touto agendou Svaz nìmecké charity, který zøídil za tímto úèelem služebnu v Mnichovì. Ta shromažïuje žádosti o odškodnìní, zajiš uje výplatu a pátrá v nìmeckých archivech po seznamech nucenì nasazených. Odškodnìní spoèívá zpravidla

13 13 v pøedání jednorázové èástky ve výši 5 tisíc marek. Èástka je nezávislá na èase a trvání nasazení. Žádosti se podávají na adresu: Deutscher Caritasverband, Hauptvertreutung München, Geschäftsstelle des Entschädigungsfonds, Lessingstr. 1, München, BRD. Žádost musí být doložena kopiemi vìrohodných dokladù. Správa fondu slíbila, že bude žadateli pomáhat pøi opatøování potøebných informací a dokladù. Informováním èeské veøejnosti, shromáždìním žádostí a poradenskou èinností povìøila Stálá rada Èeské biskupské konference Denní stacionáø pro staré a zdravotnì postižené obèany, o které se jejich rodiny nemohou celý den starat, byl 26. ledna slavnostì otevøen ve Støíbøe na Tachovsku. Prostorám stacionáøe požehnal plzeòský biskup František Radkovský. Stacionáø je zatím prvním vìtším projektem Farní charity Støíbro. Zaøízení, které zahájilo provoz již 8. ledna, se nachází v prostorách Domu s peèovatelskou Biskup František Radkovský s klientem denního stacionáøe Co se dìje v Charitì Sdružení Èeská katolická charita. Ta umístila èeský pøeklad žádostí a smìrnic Fondu pro odškodnìní katolické církve v Nìmecku na své internetové stránce: v kolonce Sekretariát sdružení. Charita souèasnì informovala své diecézní poboèky. Agendy spojené s vyplòováním žádostí se ujal sekretariát SÈKCH (Vladislavova 12, Praha 1, tel.: 02/ ). Základní informace by mìla žadatelùm poskytnout každá charitní poboèka. Vyplnìný formuláø žadatele zašle Charita na výše uvedenou adresu do Nìmecka. Ve Støíbøe byl otevøen stacionáø pro seniory Informace pøedplatitelùm službou, patøícího mìstu. Tvoøí jej spoleèenská místnost, ložnice, kuchyòský kout a pracovna sester. Zaøízení má kapacitu 5 až 6 klientù. Jde o dosud jediné zaøízení tohoto druhu v tachovském okrese. Mìsto pøispìlo na jeho provoz èástkou 60 tisíc korun, Charita žádala o státní dotaci na dalších 160 tisíc korun. Nábytek vìnovala Diecézní charita z nìmeckého Øezna. Foto autor Èasopis Caritas zasíláme zdarma vybraným dárcùm, kteøí pøispìli na konta Sdružení Èeská katolická charita. Je ale možné si jej pøedplatit a zajistit si jeho zasílání. Pøedplatné na letošní ètyøi èísla èiní 40 korun orun. Dosavadním pøedplatitelùm pøikládáme složenku variabilní symbol je Pokud jste toto èíslo získali zdarma a chcete se pøedplatiteli stát, staèí poslat poštovní poukázkou 40 korun na adresu: èasopis Caritas, Arcidiecézní charita, Køížkovského 6, Olomouc. Pro všechny, kdo si letošní roèník pøedplatili a pøedplatí, pøipravujeme v pøíštím èísle soutìžní anketu se zajímavými cenami. Èíslo konta je /0100 u KB Olomouc, k. s. 179, v. s Redakce Charita zaslala do Indie zásilku lékù Do indického Bhuje dorazila 23. února letecky zásilka lékù, zprostøedkovaná Sdružením Èeská katolická charita. Jedná se o balení antibiotik Ampicilin o celkové hmotnosti 705 kg, které vìnovala firma Léèiva a. s. Cena lékù pøesahuje jeden milion korun. Zásilku pøevzal na bhujském letišti øeditel místní poboèky Indické Charity (Caritas India) pater C. C. Jose. Indická Charita provozuje tøi støediska pro ty, které lednové zemìtøesení pøipravilo o jejich blízké a o støechu nad hlavou ubytovací tábor v Bhachau, støedisko pomoci v Kutch Vikas Trust (Raidhanpar, Bhuj) a tábor u nemocnici sv. Josefa v Gandhidhamu. Osm set dobrovolníkù se zde stará témìø o dvacet tisíc rodin. Charita již rozdala pøes 1500 stanù, postavila na pìt tisíc provizorních pøístøeškù a rozdala potravinových a hygienických balíèkù. Pro operativnìjší možnost pomoci Indická Charita zakoupila také šest mobilních telefonù, tøi nákladní automobily a pìt poèítaèù. Na této pomoci se podílejí i dárci z Èeské republiky. Sdružení ÈKCH totiž zaslalo na konto Indické Charity ve dvou platbách celkem pùl milionu korun, pocházejících z darù obèanù a institucí Èeské republiky. Charita uhradí rovnìž dopravu zmínìných antibiotik, zaslaných letecky do Indie. Charita nyní jedná o dlouhodobé pomoci pøi výstavbì nových obydlí. Tragické zemìtøesení, které si vyžádalo životy nìkolik desítek tisíc obyvatel, postihlo západní Indii 26. ledna. O den pozdìji zveøejnila Charita sbírkové konto na pomoc obìtem, èíslo úètu /5500 u Raiffeisenbank Praha 1, variabilní symbol 107 Indická republika. Na konto zaslali dárci z Èeské republiky již pøes jeden milion korun. Pro Dùm na pùli na cesty Teplická Oblastní charita se ve spolupráci s Mìstským úøadem v Krupce podílí na projektu Dùm na pùli cesty. Nejvìtším problémem je nyní sehnat dostateèné finanèní krytí na jeho dokonèení. Pracovníci teplické Charity se tedy po domluvì s místním gymnáziem rozhodli prodávat výrobky klientù na maturitních plesech. První se konal 6. ledna, další následoval o dva týdny pozdìji. Každý, kdo si koupil malované hedvábné šály, kravaty, obrázky apod., pøispìl svým dílem na dostavbu objektu, který by mìl už letos na jaøe sloužit lidem v tísni. -bk-

14 14 Èeskou katolickou charitu pomáhali po listopadu 1989 vzkøísit a obnovit její èinnost nadšení tuzemští laici a knìží i Charity západních zemí. Ty èeskou partnerku podporovaly materiálnì, finanènì, pøedávaly know-how a informace. Prostøednictvím organizaèních struktur i osobních kontaktù, které pøerostly v trvalé pøátelské vztahy. Bìhem posledních let se potøeba západní pomoci zmenšuje. Èeská Charita naopak pøebírá jejich roli vùèi Charitám v zemích na východ od našich hranic. V této nové rubrice se proto budeme snažit postupnì pøedstavovat jednotlivé národní Charity, pùsobící pøedevším v sousedních státech. Pohled k sousedùm Novodobá historie rakouské Charity (Caritas Österreich) zaèíná v roce 1921, kdy byly postupnì zakládány diecézní Charity v sídelních mìstech diecézí - ve Vídni, St. Pöltenu, Linzi, Salzburgu, Feldkirchu, Gurk-Klagenfurtu, Graz-Seckau a Eisenstadtu. Centrála rakouské Charity sídlí ve Vídni. Charita v Rakousku Základ charitní struktury tkví ve více než 3000 farnostech (resp. farních Charitách) Rakouska a jejich èetných dobrovolných pomocnících. Napøíklad jen ve vídeòské arcidiecézi zamìstnává Charita více než dva tisíce spolupracovníkù. Charita v Rakousku provozuje domovy pro seniory a peèovatelské do- Naším úkolem je vyprávìt o lidské nouzi S Michaelem Landauem, øeditelem Arcidiecézní charity Vídeò movy, mobilní a terénní služby, zaøízení pro tìlesnì postižené, pomáhá uprchlíkùm a zajiš uje tzv. otevøenou sociální práci (napø. projekty pro lidi bez pøístøeší, centra po rodinu, sklady pro materiální dary). Vedle toho existuje øada projektù zahranièní pomoci, napø. v Kosovu, na Ukrajinì, v Africe. Rakouská Charita je èlenem Caritas Internationalis (Mezinárodní Charita) a Caritas Europe (Evropská Charita). Èeské a moravské diecézní Charity (Brno, Èeské Budìjovice) spolupracují v rámci projektù pøíhranièní spolupráce se svými partnery na rakouské stranì (Linz, St. Pölten. V rakouských charitních zaøízeních rovnìž absolvují praxi studenti olomoucké Vyšší odborné školy sociální Caritas. Skuteènost, že státní zaøízení stavìjí na spolupráci s Charitou a chtìjí peèovat o potøebné (napø. staré lidi) výslovnì v charitních zaøízeních, je více než dokladem dobré organizace a hospodáøského umu. Je to spíše duch, z nìhož plyne nabízená pomoc, který urèuje status charitní práce, øíká Michael Landau. Které projekty jsou v souèasné dobì nejdùležitìjší? Dílèí projekt, který nás velmi zamìstnává, je oblast práce v hospicích, tedy doprovázení starých lidí na konci jejich života. Vždy dnes se ve Vídni o každého druhého starají mobilní charitní hospice. Ve východním Rakousku byl právì otevøen denní hospic. Také v klasických oblastech charitní práce existují nové projekty, na nichž se podílíme, napø. pomocí tìlesnì postiženým nebo lidem bez pøístøeší. Jak se daøí Charitì ve spoleènosti, ve které církev ztratila na prestiži? Charita plní èást klíèového poslání církve. Michael Landau, øeditel Arcidiecézní charity Vídeò Charita má šanci církev zviditelnit v místech, kam jinak vliv církve nedosahuje. Plní tak trvalou funkci jakéhosi velvyslance, je ale vždy souèasnì také místem, kde mùže církev naslouchat. Jaký je pomìr projektù tuzemských a zahranièních? Myslím, že dimenze tuzemské a zahranièní pomoci nemohou být ve vzájemném rozporu. Pro Charitu je samozøejmostí angažovat se v jiných zemích. Zde je tøeba velmi pozitivnì hodnotit také práci organizací, jako je èeská Charita. Je v dobách balíèkù úsporných opatøení solidarita na ústupu? Úkolem Charity je vyprávìt o lidské nouzi, a tam, kde o této nouzi informujeme, nalézáme vždy dostatek lidí, ochotných pomoci a angažovat se pro druhé. V aktuální politické diskusi je naším úkolem pøipomínat, že sanace rozpoètu musí jít ruku v ruce s bojem proti chudobì a s její prevencí. Charita má vždy funkci právního zástupce ve jménu chudých, plní funkci, kterou lze nazvat jako spoleèenský hlásiè požáru. Skrývá v sobì velikost organizace nebezpeèí byrokracie? Myslím, že velikost s sebou nese znaèné výhody, jak v pøípadì správy (napø. úèetnictví), tak napøíklad pøi nákupu prostøedkù materiální pomoci. Spoleèenské uznání z toho vyplývající vede mimo jiné k tomu, že ORF zaøazuje zdarma naše reklamní spoty a sponzoøi nám financují èetné kampanì. Formy podpory nám umožòují garantovat, že materiální pomoc smìøuje vždy cílenì k adresátovi. Probíhá to zatím tak, že nás veøejnost oslovuje a ptá se, zda bychom se nechtìli angažovat v urèitých projektech. -js- èasopis Èeské katolické charity, èíslo 1/2001 l cena 10 Kè Redakce: Marta Fišerová (vedoucí redaktorka) l Adresa: Arcidiecézní charita, èasopis Caritas, Køížkovského 6, Olomouc, tel. (068) , fax (068) , l Vydává: Sdružení Èeská katolická charita, Vladislavova 12, Praha 1 l Redakèní rada: Jan Oulík (pøedseda), Miloslav Fiala, Pavel Kabzan, Jitka Pišlová, Jarmila Sýkorová, Blanka Škvorová, Radek Gális l Sazba: Jan Svìtlík, tel. (068) l Osvit: Amos studio, s. r. o., Olomouc. Tisk: Moraviapress, a. s., Bøeclav l Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s. p. OZJM Øeditelství v Brnì, è.j. P/2-870/97 ze dne l Registrace MK ÈR è l Vychází ètyøikrát roènì l Uzávìrka tohoto èísla: l Vyšlo

15 15 Pohled k sousedùm V Gruftu našli azyl lidé bez domova V bývalé kryptì farního kostela Maria Hilf (Vídeò 6) je sídlo projektu pro lidi bez pøístøeší, nazvané Gruft. Prùvodce pøi jeho prohlídce nám dìlal vedoucí projektu P. Carl Gölles. Co bylo v zimì 1986 zahájeno jako žákovský projekt, se i za pøispìní lidí bez pøístøeší pozvolna stalo ve Vídni dominantním projektem péèe o lidi bez domova. V roce 1996 pøevzala zaøízení vídeòská Charita. Gruft poskytuje lidem bez pøístøeší možnost pobytu 24 hodin dennì. Úkolem je pokrýt v prvé øadì základní potøeby stravování, ošacení, možnost hygieny a úschovy (také poštovní adresy). V dalším sledu zde nabízí tým sociálních pracovníkù intenzivní poradenství a péèi. Lékaøskou péèi zajiš uje mobilní lékaøský autobus, což situaci usnadòuje. Klienti mají možnost využít také pravidelné psychologické péèe. Prostøednictvím služby Nacht-Streetwork se pokoušíme pravidelnì budovat bázi dùvìry vùèi klientùm. Spoleènì s dobrovolníky a rùznými firmami se snažíme prostøednictvím sociálních akti- Paní Felicitas Filip koordinuje ve vídeòské Arcidiecézní charitì zahranièní pomoc pro východní Evropu. Paní Filip pochází z Èeské republiky. V roce 1968 emigrovala do Nìmecka a o šest let pozdìji pøišla do Vídnì, kde se jí podaøilo dostat se ke své práci sociální pracovnice nejprve v rámci charitních projektù na farní úrovni a posléze v oddìlení pro uprchlíky. V této intenzivní základní práci spatøuje paní Filip dodnes nejdùležitìjší zdroj zkušeností a základ poradenství v rámci velkých zahranièních projektù. V roce 1991 po zmìnách ve východní Evropì ji Caritas Österreich povìøila pomocí pøi vybudování Charity v Èeskoslovensku. Èeskou katolickou charitu již delší dobu podporujeme více prostøednictvím know-how, øíká F. Pilip a hrdì hovoøí o kvalitní spolupráci mezi èeskou a rakouskou Charitou. Ta se nyní odehrává v nejdùležitìjších oblastech na Ukrajinì a v Èeèensku (program Food for Groznyj). Centrální projekty na Ukrajinì, druhém Obyvatelka charitního zaøízení Gruft ve vídeòském podzemí Náš èlovìk ve Vídni vit, jako jsou hodiny malování, výlety, fotbal apod., u lidí bez pøístøeší posílit pocit vlastní dùležitosti, øíká P. Gölles. Již nìkolik let žijí v Gruftu také domácí zvíøata. Pøímo pod televizorem stojí pøes den klec s morèetem a zajícem. První zajíc byl pùvodnì také bez pøístøeší, když jej bezdomovci vypátrali v parku. Kontakt s domácími zvíøaty je také souèástí sociální terapie, dodává P. Gölles. Povídáme si ještì s nìkolika lidmi ve spoleèenské místnosti. Dragan nám nadšenì vypráví o úspìších fotbalového mužstva. S páterem Gollesem se louèíme, když je výdej jídla v plném proudu. -js- Felicitas Filip, koordiníátorka zahranièní pomoci nejchudším evropském státì, se zabývají problémy dìtí ulice (v Charkovì a Izmairu) a starých lidí. Dvoustr oustranu pøipr ipravil Joe Streibl, nezávislý novináø vináø,, Vídeò Foto o Vojtìc ojtìch h Vlk Adresy Sdružení Èeská katolická charita generální sekretáø Ing. Jaroslav Kopøiva prezident P. ing. Miloslav Fiala, OPraem. Vladislavova 12, Praha 1 tel.: 02/ , fax: 02/ Diecézní charita Brno øeditel Ing. Bc. Oldøich Haièman prezident Mons. Ludvík Horký Kpt. Jaroše 9, P. O. Box 635, Brno tel.: 05/ , fax: 05/ è. konta /0100 KB Brno-mìsto Diecézní charita Èeské Budìjovice øeditelka Mgr. Michaela Èermáková prezident P. Hugo Pitel, OPraem. Kanovnická 16, Èeské Budìjovice tel.: 038/ , fax: 038/ è. konta /5500 Raiffeisenbank Èeské Budìjovice Diecézní charita Hradec Králové øeditel RNDr. Jiøí Stejskal prezident P. Josef Suchár Velké nám. 32, Hradec Králové tel./fax: 049/ , è. konta /5100 IPB Hradec Králové Diecézní charita Litomìøice øeditelka Rùžena Kavková prezident Mons. Milan Bezdìk Dómské nám. 10, Litomìøice tel./fax: 0416/ , tel.: 0416/ è. konta: /0100 KB Litomìøice Arcidiecézní charita Olomouc øeditel Jindøich Suchánek prezident Mons. Josef Šich Køížkovského 6 P. O. Box 27, Olomouc tel.: 068/ , fax: 068/ , è. konta /0100 KB Olomouc Diecézní charita ostravsko opavská øeditel Ing. Jiøí Hoøínek spirituál P. Petr Eliáš Kratochvílova 3, Ostrava tel./fax: 069/ è. konta /0100 KB Ostrava Diecézní charita Plzeò øeditel Ing. Jiøí Lodr prezident P. Ludolf Josef Kazda, OPraem. Sady 5. kvìtna 8, Plzeò tel.: 019/ , tel./fax: 019/ è. konta /5100 IPB Plzeò Arcidiecézní charita Praha øeditel Ing. Jaroslav Nìmec prezident P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem. Londýnská 44, Praha 2 tel.: 02/ , fax: 02/ , è. konta /0100 KB Praha 2

16 Na 1. stranì obálky: z vídeòského Gruftu. Foto Vojtìch Vlk 16

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Správní rada Motto Slovo pøedsedkynì správní rady Hany Harákové Poslání a cíle nadaèního fondu Historie a souèasnost Naše

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

O B È A S N Í K. Kvalitnì v terénní péèi. Výsledky Tøíkrálové sbírky. 10 let Støediska humanitární pomoci

O B È A S N Í K. Kvalitnì v terénní péèi. Výsledky Tøíkrálové sbírky. 10 let Støediska humanitární pomoci O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA

FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 I. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 MOTTO: POTØEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. OHSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní slovo III. Poslání, vznik, pùsobnost, struktura Farní

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

COJEHIPOREHABILITACE?

COJEHIPOREHABILITACE? VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2004 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

DOMUS D OUM o POKOJ.

DOMUS D OUM o POKOJ. VÝROCNÍ ZPRAVA 2 11 DOMUS O DUM o POKOJ. 1 2 3 4 5 6 Obsah: 7 8 9 10 Ú vodní slovo...1 Jazykový koutek...1 Historie......2 Pøedstavení...3 3. 1 Proè pomáháme dìtem a jejich rodièùm...3 Veøejný závazek

Více

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání 2014/ 14 / 1 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè

dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 O O becnì dobrovolnictví bsah Ú vod 2/ 3 1. Úvod.................................................... 3 2. Obecnì o dobrovolnictví......................................

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Výroèní zpráva. Oblastní Charita Jièín

Výroèní zpráva. Oblastní Charita Jièín Výroèní zpráva Oblastní Charita Jièín 2008 Vážený ètenáøi, rok 2008 byl pro Oblastní charitu Jièín z pohledu jejího rozvoje velmi významný. Od 1.1. 2008 jsme po vzájemné dohodì s mìsty Kopidlnem a Libání

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více