O lidech z vídeòského Gruftu /14. l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O lidech z vídeòského Gruftu /14. l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku"

Transkript

1 CENA 10 K È l 1 / l Pohled k sousedùm: Charita v Rakousku O lidech z vídeòského Gruftu /14 l Téma: Být prospìšným z dobré vùle /3 l Tøi otázky pro Sestru roku 2000 /7 l Událost: Tøíkrálová sbírka skonèila /8

2 2 Velikonoce promìny srdce Mnozí lidé církvi vyèítají, že pøináší svìtu Kristovo poselství pod znepokojující podobou lidských slabostí a høíchù. Co máme na to øíci? Jen žasnout, že sám Otec svìøil do lidských rukou svého jednorozeného Syna, když se stal èlovìkem. Bùh nám høíšným lidem tím vyjádøil dùvìru. A církev pokraèuje v jeho díle záchrany lidí a pøes nedokonalosti nás køes anù zùstává pro nì matkou i utìšitelkou. Což tato odvaha Boží lásky neboøí pøedstavy lidí o dokonalé církvi, která je omezena jen na úzký kruh vyvolených, a tak vpodstatì vydaná napospas jen lidským schopnostem? Právì tím, že církev jde vstøíc všem slabým a høíšným, mohou tito lidé skrze ni doufat v Boží milosrdenství a najít cestu k nápravì. Jak se však dívat na svìt, který je plný nespravedlnosti a zloby, na dìjiny naplnìné ukrutnostmi a bolestí? Na tolika místech svìta je pošlapávána dùstojnost a základní práva èlovìka. Proti tomu stojí pokorné mlèení ukøižovaného Krista, který se za všechny lidi obìtoval z lásky. On není na stranì mocných, ale slabých a ponižovaných. Stal se jedním z nás, aby žil a vytrpìl vše, co patøí k našemu lidství. Je skuteèným Emanuelem, Bohem s námi, který nepøišel lidi soudit, ale milovat je a zachránit. Není tato Boží bezmocnost mocnìjší než všechna síla mocných a zloba tyranù? Je zde však jiná nesnáz. Mùže nám pøipadat nemožné pøijmout za svùj Kristùv neslýchaný požadavek ztratit vlastní život, abychom byli zachránìni. Prostì nemáme odvahu z lásky ke Kristu riskovat všechno. Pøi pohledu na nároèné požadavky evangelia nesmíme však zapomínat, že Pán žádá po nás jen to, k èemu nám napøed dá sílu a milost. Vždy je Bohem plným nìhy a milosrdenství, který nabízí høíšníkovi milost odpuštìní a slabému sílu zaèít znovu. Kdo pochopí ten paradox víry, má jen jednu možnost: v hloubi duše uznat tíhu vin minulosti, prosit Otce o odpuštìní a úplnì se odevzdat jeho lásce. Svatý otec Jan Pavel II. nás na zaèátku nového milénia vyzval, abychom se pozornì zadívali do tváøe trpícího Krista, který pøi umírání vyprošoval odpuštìní svým katùm a naprosto se vydal do Otcových rukou. Díky ukøižovanému Kristu víme, že v každém lidském utrpení je pøítomen Bùh, který trpí s èlovìkem a svìøuje mu do rukou nesmírnou hodnotu utrpení, pøijatého z lásky. Kristus si pøivlastnil smrt, aby se lidem dostalo života, a lidské bolesti dal smysl, protože ji pøijal a vykoupil: a tímto smyslem je láska. To je osvobozující poselství o možnosti spásy, nabídnuté všem bez výjimky. Pokud tedy bude v našem srdci mocná touha po vnitøní oèistì a po novém životì s Kristem, najdeme v sobì odvahu vyznat Bohu slabost a høíšnost a pøijmeme od nìho milost k nápravì. Budeme podobni apoštolu Petrovi, který proléval slzy nad zapøením Krista, ale vzchopil se a s bázní mu vyznal lásku slovy: Ano, Pane, ty víš, že tì miluji (Jan 21, 15). To je osvobozující moc Kristova utrpení a jeho smrti, která nás pøivádí k úžasnému setkání se Zmrtvýchvstalým! Pak zakusíme velikonoèní promìnu srdce a budeme mít v duši pravý pokoj, který tryská z Kristových oslavených ran. P.. Josef Šich (Aut utor je prezident ezidentem em Arcidiecézní charity Olomouc) Stalo se Kalendáø l Koncem loòského roku byla založena dobrovolná olná Farní charit harita v Rožmitále pod Tøemšínem. Vìnuje se pomoci lidem v nouzi, humanitární pomoci a provozu knihovny. l Herec ec Jan Potmìšil potìšil svou návštìvou dìti v Denním stacio- náøi i polièské Farní charity harity. Pøijel si s nimi popovídat pøed charitativním koncertem chrámové hudby spojené s poezií a prózou, který se konal v polovinì ledna v kostele sv. Jakuba v Polièce. l Koncert bluesového interpr erpreta Phillipa Karla Speata a jeho skupiny se uskuteènil 11. ledna v novì rekonstruované tìlocviènì vina- øic ické vìznice. Uspoøádala ho Arcidiecézní charit harita a Praha a byl urèen vìzòùm i personálu vìznice. l V mìsíci Tøíkrálové sbírky založili èlenového farního spoleèenství v Novýc vých Hradec adech Oblastní charitu. l Sto tisíc korun si 20. ledna odvezli øedit editelé elé plzeòské Diecézní a Mìstské charity z finále MISSIS 2001 v Brnì. Benefièní dar poslouží pro novì budovaný Domov pro matky s dìtmi v Klatovech. l Oblastní charit harita a Znojmo uspoøádala v únoru v rámci kampanì 30 dní pro neziskový sektor Koncert pøi i svíèkách vokálního kvinteta od sv. Køíže, besedu s MUDr.. Milenou Èernou a koncert Jarosla oslava a Hutky. l Charita a Zábøeh uspoøádala na zaèátku února svùj historic oricky první ples. Výtìžek 30 tisíc korun poslali Zábøežští na charitní konto pomoci Indii. l Na humanitární misi do Èeèenska odcestoval v únoru praco acovník poradny pro uprchlíky èeskobudìjo obudìjovic vické Diecézní charity Štìpán Kavan spolu s lékaøkou a charitní dobrovolnicí olnicí Kat ateø eøinou Langrovou. ou. l Centrum pro drogo ogové závislosti Charity Kyjo yjov s místním domem kultury pøipravilo na zaèátku února koncert Sváti Kar arásk áska s jeho kapelou Pozdr ozdravpámbu a výstavu obrazù Petra Èmelíka. l V rámci Svìtového dne nemocných zorganizovala 10. února Mìst- ská charit harita a Plzeò setkání tìžce nemocných spojené se mší svatou a udílením svátostí nemocných a smíøení. l Prvního bøezna pøedv edvedli edli žáci speciálních škol z Karlových Varù a Ústavu sociální péèe v Radošovì pro potìchu pøedevším sta- rých lidí z domova dùchodcù a karlo arlovar arské Charity divadelní pøed- stavení ení Popelk opelka. l V polovinì bøezna slavnostnì otevø vøela ela Charita a Frenštát Dùm sv. Alžbìty pro o matky s dìtmi. Dùm požehnal ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz. l V Arcidiecézní charitì Olomouc vrcholí pøípravy na vybudování hospice na Svatém Kopeèk opeèku. u. Oèekáváme l Ostravsk vsko-opa o-opavská Diecézní charit harita, a, spoleènost Èlovìk v tísni a Telepace poøádají dubna v ostravském kinu Vesmír filmový festival Jeden svìt. Kromì pøehlídky dokumentárních snímkù program zpestøí vystoupení dìtí z uprchlických táborù. l Slavnostní otevø vøení Domova pro seniory y a obèany s postižením v Boru u Tac acho hova se koná 10. kvìtna v 16 hodin za pøítomnosti plzeòského biskupa Františka Radkovského.

3 3 Dobrovolníci jsou odvážní lidé a jsou ochotní se za nìco postavit. Jsou ochotní zasvìtit své ruce, svou mysl a pøedevším svá srdce službì ostatním. Tím pøinášejí lidem nadìji a dodávají jim sílu k pøekonávání jejich slabostí. Odmìnou za to jim je vìdomí, že jejich èinnost má skuteèný význam. Jejich odvaha a odhodlání by mìly být pro nás pro všechny inspirací k èinùm. tolik generální tajemník OSN Kofi Annan v projevu pøi zahájení Mezinárodního roku dobrovolníkù 5. prosince Téma Dobrovolníci v roce 2001 Bøetislav Beneš a Ludmila Langerová, dobrovolníci z OCH Mšeno u Mìlníka v táborovém šatníku. Foto Vojtìch Vlk Táborový šatník Poèátkem bøezna se v lesích na Mladoboleslavsku ještì drží zmrzlý sníh. Nedaleko Bìlé pod Bezdìzem probleskuje mezi jehliènany areál bývalých kasáren, které tu zbyly po sovìtské armádì. Vojáci odmašírovali, ale lidský babylon zùstal. Z houfu lesních panelákù obehnaných plotem vzniklo pobytové støedisko pro uprchlíky. V pøízemním stavení pøilepeném k bránì je dnes živo. Charita vydává, tak jako každou støedu, táborovým bìžencùm ošacení. V prostorné místnosti mezi ramínky s peèlivì roztøídìnými mírnì opranými obleky postávají Být prospìšným z dobré vùle dva kluci z Pakistánu, o kus dál vybírá rusky hovoøící maminka šatièky. Do místnosti pøicházejí další, u stolku pøedloží prùkaz a pustí se do hledání. Pan Bøetislav Beneš v bílém pracovním plášti zaznamenává jména do velkého linkovaného sešitu. Každý uprchlík totiž smí pøijít jen jednou za mìsíc nejvýš pro pìt vìcí. Aby se dostalo také na ostatní a haldy nafasovaného prádla nekonèily záhy v popelnici. Když pøijedou noví uprchlíci, pouštíme je sem po deseti, aby si mohli vybrat, vysvìtluje pan Beneš. Bìženec Viktor v dlouhém kabátì ho právì bouølivì pøesvìdèuje, že ho poslednì do návštìvní knihy nìkdo poznamenal omylem. Nic prý si nebral, rozohòuje se rusky. Pan Beneš nakonec mávne rukou, Viktor se uklidní a vydává se mezi ramínka s ošacením. Za chvíli se loudá zpìt, nic zajímavého prý nenašel. Pánské boty a zimní bundy jsou totiž úzkoprofilové zboží. Bìženci jsou èasto nervózní a agresivní, ale mají na to právo, pobyt v cizím prostøedí je stresující, øíká smíølivì Benešova dlouholetá spolupracovnice Ludmila Langerová. Stejnì jako pan Beneš dojíždí týden co týden do tábora u Bìlé z bratru pìtadvacet kilometrù vzdáleného Mšena. To všechno za zapla pánbùh, z lásky k bližnímu. Zaèali jsme jezdit proto, že z okolí Bìlé se žádný dobrovolník nenašel. Zaèátky nebyly lehké, mnohokrát jsme padali na pusu, ale díky houževnatosti jsme šatník vybudovali, vzpomíná pan Beneš. Jsou to pionýøi, vždy vedou šatník od roku 1993, øíká uznale o tandemu Beneš-Langerová pracovník litomìøické Diecézní charity Roman Striženec. Slovy chvály na adresu týmu ze Mšena nešetøí ani vedoucí organizaèního oddìlení pobytového støediska v Bìlé Jaroslava Charvátová: Jsme nesmírnì spokojeni. Smekám pøed nimi, spousta lidí by to nedìlala. A proè to tedy dìlají? Èlovìk si øíkal, že musí pomoci tìm, co utíkají. Døíve lidé v zahranièí pomáhali zase nám, zamýšlí se Bøetislav Beneš. Mìla jsem onkologický nález a nevypadalo to vùbec dobøe, vysvìtluje paní Langerová. Tak jsem si øíkala, že chci být ještì užiteèná druhým... Po letech námahy oba dobrovolníci v dùchodovém vìku svùj šatník v Bìlé opouštìjí. Trápí mne artróza a práce tady jí neprospívá, svìøuje se pan Beneš. Do Vánoc pro nás z tábora jezdili domù, ale už pro nás nejezdí, doplòuje ho kolegynì. To prý ale neznamená, že oba složí ruce do klína! Sbírka obnošených šatù ve Mšenì a okolí pokraèuje. A šaty je tøeba vytøídit, složit, zabalit Šatníkovou štafetu v Bìlé pøebírá Farní charita Èeská Lípa. Pan faráø u nás poøád vyzývá lidi, že láska k bližnímu by mìla více vyniknout..., pøemítá èeskolipská charitní dobrovolnice Marta Klouèková v bílém pracovním plášti. Celý život jsem pracovala ve zdravotnictví mezi lidmi, a proto teï nechci jen sedìt, plést a háèkovat. Potøebuji být zamìstnaná a nìkomu pomáhat. Jenže uprchlíci bývají obèas náladoví, co s tím? Já je mám docela ráda, i když nadávají. Jan Oulík Omluva redakce V èísle 4/2000 jsme na stranì 5 uveøejnili reportáž o aktivitách Farní charity Roudnice nad Labem. Omlouváme se duchovnímu správci, pøípadnì dalším osobám, které se mohly závìreènou zmínkou: Pøesto, po pìti letech usilovné práce, visí nad Roudnicí otazník. Dagmar Hatinová pro neshody s novým duchovním správcem s øeditelováním konèí cítit dotèeny. Redakce i vedení Arcidiecézní charity Praha považují roudnickou Farní charitu i nadále za prosperující zaøízení, o jehož práci budeme rádi informovat.

4 Øíká, že je úøedník byrokrat. Že o dobrovolnicích a jejich èinnosti jen pøednáší. Pak na sebe prozradí, že je dobrovolným spolupracovníkem Amnesty International. Antoine Sondag ze Secours Catholique Caritas France, který pøijel v únoru do Èeské republiky, aby na semináøích seznámil charitní pracovníky s francouzským modelem dobrovolné práce. Jakou roli zastávají dobrovolníci v Caritas France? Nemáme vlastní zaøízení školy, penziony pro seniory nebo nemocnice. Neøídíme instituce. O sociální a zdravotní pomoc se stará stát. Proto Caritas France stojí pøedevším na dobrovolnících. Máme sedm set profesionálních pracovníkù a sedmdesát dva tisíc dobrovolníkù. O nì se staráme od náboru pøes vytváøení týmù až po pravidelná sdílení zkušeností a hodnocení èinnos- Téma Pøijímat, naslouchat a doprovázet S Antoinem Sondagem o francouzských dobrovolnících Antoine Sondag (vlevo) Foto Jiøí Kopáè ti. Napøíklad v Paøíži se koná jednou týdnì prezentace Charity a nábor dobrovolníkù. Jejich práce je podporována i finanènì. Proplácíme výdaje, cestovné, u dlouhodobì pùsobících dobrovolníkù se také podílíme na sociálním nebo dùchodovém pøipojištìní. Kdo jsou vaši charitní dobrovolníci? Kdybych mìl nakreslit karikaturu typického charitního dobrovolníka, byla by to žena ze støedních vrstev ve vìku od 60 do 66 let. Jsou to pøedevším starší lidé, vìtšinou ženy. Ale musím øíci, že jsou mezi nimi i studenti. Mladí se povolávají pro speciální aktivity. Napøíklad chodí do chudinských ètvrtí, pomáhají emigrantùm, dìlají tzv. školní podporu. V èem spoèívá náplò práce francouzského dobrovolníka? Dobrovolníci dìlají tzv. pøíjem, naslouchají a doprovázejí. Doprovázení je terminus tech- 4 nicus, zahrnuje v podstatì práci sociálních pracovníkù. Pomáhají lidem v krizi, kteøí už nemají energii a sílu, uplatnit svá práva. Dobrovolnická práce však má své hranice. Uvedu to na pøíkladu: dobrovolník navštìvuje odsouzeného ve vìznici, hovoøí s ním, naslouchá mu, je s ním. Odsouzení bývají èasto narkomané a potøebují pomoc psychologickou nebo terapeutickou. Tu už mu ale dobrovolník nemùže poskytnout. Pomùže však tím, že najde potøebného specialistu a zprostøedkuje kontakt s odsouzeným. Jak už jsem se zmínil, doprovázení potøebných to je hlavní èinnost dobrovolníka. Dá se pøedpokládat, že mezi vašimi dobrovolníky nejsou jen lidé vìøící... Jistì, všichni nejsou vìøící. Dobrovolník nemusí být ani katolíkem, ani vìøícím. Mìl by však dostat podrobné informace o tom, co Charita je, jaké je její poslání, na jakých myšlenkách a postojích staví. A také co se od nìj konkrétnì oèekává. Aby se mohl rozhodnout, zda to všechno chce respektovat, nebo radìji odejít jinam. Ptala se -mik- Zjistit pøesný poèet dobrovolníkù, pracujících ve Sdružení Èeská katolická charita, je prakticky nemožné. Pøestože øada farních Charit je postavena právì na lidech, kteøí obìtavì vìnují svùj èas a pohodlí pro pomoc druhým. Pøesná èísla vìtšinou nemají k dispozici ani diecézní Charity. Jitka Pišlová z Plznì odhaduje poèet alespoò obèasných dobrovolníkù ve své diecézi na tøi sta. Stejný poèet ochotných pomáhá, podle odhadu diecézního øeditele Jiøího Stejskala, na Královéhradecku. V celé diecézi máme asi 2000 dobrovolníkù, uvádí øeditel Arcidiecézní charity Olomouc Jindøich Suchánek s tím, že podrobnìjší údaje budou k dispozici po uzávìrkách výroèních zpráv letos v létì. Obyèejnì uvádíme èíslo 500, ale jde o ten nejhrubší odhad, pøiznává Jaroslav Èernocký z Diecézní charity Brno. K tomu je nutno pøipoèíst nárazové dobrovolníky pøi akcích, jako je Brnìnská cihla (asi 120), nebo Tøíkrálová sbírka (3300 koledníkù), pokraèuje Èernocký. Nicménì v létì by Bròáci mìli Dobrovolníci v Charitì mít v ruce výsledky prùzkumné akce, z níž se dozvìdí nejen pøesná numera, ale i to, èemu se dobrovolníci vlastnì vìnují. Napøíklad v èeskobudìjovické diecézi dlouhodobì zdarma pomáhají kromì peèovatelù v dobrovolných Charitách také odborníci právníci, lékaøi a uèitelé. Krátkodobì, tøeba pøi nakládání humanitární pomoci, vypomohou studenti vysokých a støedních škol. Podle zkušeností Oblastní charity Opava jim dobrovolníci pøibývají tempem asi deset lidí za rok. Celkem jich mají 220, z toho 80 aktivních, a nosných sloupù pøes 30, sdìluje Jarmila Sýkorová z Ostravy. Je ale nutné, aby byli dobøe motivováni a v jejich èele stál èlovìk, který se jim pravidelnì vìnuje. Ménì radostnou zkušenost má øeditelka Diecézní charity Èeské Budìjovice Michaela Èermáková: Dobrovolníkù nepøibývá, jsme rádi, že si udržíme stávající. Pøíliv nové krve si slibuje zejména od Tøíkrálové sbírky. Letos pro dobrovolníky pøipravujeme program, vedení, koncert a nabídku pøednášek, vypoèítává øeditelka. Také Jaroslav Èernocký z Brna tvrdí, že dobrovolníkù bude pøibývat pouze, budou-li podporováni z dobrovolnických center, vznikajících pøi jednotlivých diecézích. Vlna masového dobrovolnictví a zakládání farních Charit z poèátku 90. let dávno odeznìla, konstatuje Èernocký. Charita se více soustøedila na profesionální zaøízení, a tak se nám dnes dobrovolníci hlásí víceménì náhodnì. Také podle královéhradeckého diecézního øeditele Jiøího Stejskala dobrovolníkù nezadržitelnì ubývá a kohokoli získat je neskuteènì tìžké, ba nemožné. Situace v dobrovolnictví je podle jeho slov dána silou farností, v nichž se projekt nachází, a typem projektu. Napøíklad hospic v Èerveném Kostelci nemá s dobrovolníky problémy, má jich ke 150. Místní farnost je velmi silná a navíc popovídat si s tìžce nemocným lidi chytlo u srdce.

5 5 Téma Portrét: Muž s cejchem viny Zoran Iliè, který jako dobrovolník spolupracuje s èeskobudìjovickou Diecézní charitou, má malý krámek se šperky a indickým obleèením. Obèas v nìm prodává jeho žena, protože Zoran telefonuje a shání informace, které pomohou pracovníkùm Charity dopravit do Srbska humanitární pomoc. Zoran Dobrovolník Zoran Iliè (na snímku vpravo) pøi nakládce humanitární pomoci do Kosovské Mitrovice Foto autor Iliè vyslanou pomoc nìkdy doprovází na místo urèení jako znalec místních pomìrù a tlumoèník. Øíká, že kdyby nepomáhal lidem, kteøí šest let bydlí v nedùstojných podmínkách uprchlických táborù, musel by se stydìt. Šestatøicetiletý Zoran Iliè odešel ze Srbska poèátkem 90. let, protože se nemohl smíøit s tím, co se v jeho zemi dìje. Na rozpoutané obèanské válce nese vinu mùj srbský národ, nesou ji ale i jiné národy, øíká smutnì. Tyhle války zavinily pøedstavitelé jednotlivých zemí, ale také zájmy svìtových velmocí. Nejjednodušším zpùsobem je rozpoutat obèanskou válku. Bylo mi líto a mìl jsem zároveò vztek, že se vraždìní úèastní i srbský národ. Bylo mi líto obìtí na všech stranách. Cítil jsem vinu a stydìl se za svùj národ. Setkání s uprchlíky Možná je to moje ostuda, ale s uprchlíky jsem se setkal teprve podruhé, pøiznává Zoran, který v uprchlických táborech tlumoèí pracovníkùm èeskobudìjovické Diecézní charity. Pøed šesti lety, když tihle lidé utíkali ze Srbské Krajiny, procházeli naším mìstem. Když mi potom umøela babièka a zùstal po ní prázdný dùm, naši tam nìkteré z nich ubytovali. Sestra bydlí na vesnici, jenže teï má s mužem odejít do mìsta. Jakmile odejdou, nastìhují tam uprchlíky z Kosova a Metohije, z mìsta Peè. Nevìøím v kolektivní vinu, ale cítil jsem na sobì cejch, že jsem pøíslušníkem národa, který se této špinavé války úèastní. Se zástupci Charity projíždìl jednotlivé tábory na okraji srbského mìsta Èaèak a nemohl uvìøit tomu, v jakých podmínkách uprchlíci žijí. Myslel jsem, že tolik let po válce se Západ zasadil o to, aby se mohli vrátit domù a zaèali žít jako lidé. Pokud dovolil vyhnání Srbù ze Srbské Krajiny, mìl by se také postarat o jejich návrat. Z domovù muselo odejít na 250 tisíc lidí. Jakou má tedy tenhle mír hodnotu? Zoran tvrdí, že na jeho rozhodnutí pomáhat srbským obìtem obèanských válek mìlo vliv bombardování Srbska na jaøe Pøišlo mi to jako veliká nespravedlnost vùèi lidem, kteøí nic neprovedli. Nechápal jsem, proè za zloèiny srbských teroristù v Kosovu, které odsuzuji stejnì jako každý normální èlovìk, musejí pykat lidé ve mìstech jako Novi Sad, Subotica nebo Niš. Zoran Iliè cítil potøebu nìco rychle dìlat, a takových lidí bylo v Èeských Budìjovicích víc. Na pøelomu roku 1999 a 2000 byla vyhlášena sbírka na pomoc Srbsku. Jeho žena šla pøijímat, tøídit a balit vìci, on se nabídl jako tlumoèník a znalec místních pomìrù. Za mìsíc odjíždìla první zásilka pomoci do Srbska, èást potravin dorazila i do dìtské nemocnice v Kosovské Mitrovici. Èekání na vladyku Zoran se nespokojil jen s organizováním zásilek do Srbska. Loni v létì se podílel na prázdninovém pobytu v Èechách nìkolika desítek srbských dìtí, pøevážnì z uprchlických táborù kolem mìsta Èaèak. Na podzim pøijelo do Budìjovic srbské mládežnické divadlo. Letos na jaøe se zapojil do organizování návštìvy vladyky Artemije, raško-prizrenského biskupa, pravoslavného duchovního vùdce kosovsko-metohijských Srbù. Pøijede do Èeské republiky v polovinì bøezna, a pùjde o první historickou návštìvu, tìší se na setkání s duchovní autoritou. Na pár hodin se zastaví i v Èeských Budìjovicích, aby podìkoval pracovníkùm zdejší Charity. Za to, že pomáhají všem trpícím lidem bez rozdílu národnosti a víry. Radek Gális Být dobrovolníkem znamená vìnovat nezištnì a ve svém volném èase svùj um a energii ve prospìch ostatních lidí. Dobrovolník mùže být každý, at je jeho profese jakákoli, toto heslo si vytkla organizace Hestia-Národní dobrovolnické centrum. Jiøího Tošnera, zástupce øeditelky této organizace, jsme se zeptali, jak je možno dobrovolníka definovat? Tìžko se hledá hranice mezi pomocí pøíbuzným èi sousedùm nebo cizím kolemjdou- Každý z nás je nìkdy dobrovolníkem cím, kterým nabídneme pomoc, a dobrovolnou prací pro školu èi sportovní klub. Pro dobrovolnou èinnost zamìøenou pøevážnì na rodinu, pøíbuzenstvo a sousedy mùžeme použít termín obèanská výpomoc. Pro dobrovolnou èinnost realizovanou obvykle v rámci komunity vytvoøené v obci, okolo fary, sportovního klubu apod. používáme termín dobrovolnicolnic- tví vzájemnì prospìšné ospìšné. Hranice mezi vzájemným a veøejným dobrovolnictvím jsou èasto neostré. Obì formy dobrovolné pomoci se vyznaèují znaky jako je spontánnost a neèekání odmìny. Motivací bývá pøedpoklad: Dnes já tobì, zítra ty mnì. Dobrovolnictví, kterým se zabýváme v dobrovolnickém centru, oznaèujeme jako veø eøejnì ejnì prospìšné dobrovolnictví olnictví. Role dobrovolníka je vymezena tak, aby pøíjemce dobrovolné pomoci se na ní mohl v dohodnutém rámci spolehnout. Proto partnerem dobrovolníka je obvykle organizace, která mu nabídne pøíležitosti k dobrovolné èinnosti. Dobrovolnictví olnictví v tomto smyslu je vìdomá, svobodnì zvolená èinnost ve prospìch druhých, kterou poskytují obèa-

6 6 Hestia-Národní dobrovolnické centrum nabízí programy pro nezamìstnané absolventy škol, studenty i dospìlé. Mohou ve volném èase dìlat spoleènost nemocným dìtem nebo dlouhodobì nemocným ve ètyøech vybraných nemocnicích. Jiní najdou uplatnìní v Programu Pìt P vìnovanému dìtem, které nemají dostatek pøátelských vztahù s vrstevníky. HESTIA-NDC nabízí také kontakt na více než 80 organizací v Praze spolupracujících s dobrovolníky. Další kontakty nabízejí regionální dobrovolnická centra. Pro neziskové organizace organizuje výcvik koordinátorù dobrovolníkù. né bezplatnì. Dobrovolník dává èást svého èasu, energie a schopností ve prospìch èinnosti, která je èasovì i obsahovì vymezena. Dobrovolnictví je profesionálnì organizováno, aniž by ztratilo svoji spontaneitu. Je pravidelným a spolehlivým zdrojem pomoci pro organizaci, která s dobrovolníky spolupracuje a zároveò zdrojem nových zkušeností, zážitkù i pøíležitostí pro osobní rùst dobrovolníkù. Èeská republik epublika dosud nemá žádnou dobrovolnic olnickou ou legislativu. V jakém stádiu je pøípr íprava a zákona a na jakých principech bude stavìn? Pøedpokládáme, že letošní Mezinárodní rok dobrovolnictví, vyhlášený Valným shromáždìním OSN, využijeme k rozhovorùm s poslanci, senátory i zástupci médií a že se nám podaøí alespoò iniciovat poèátky legislativního procesu dobrovolnictví. Na druhé stranì je zde nebezpeèí, že pøílišné svázání právy a povinnostmi (které jinak samozøejmì dnes chybìjí a jsou Zatímco diecézní Charity poèty dobrovolníkù odhadují, v Mìstské charitì v Plzni mají jasno. Máme jich asi 82, øíká koordinátorka dobrovolné pomoci Anna Srbová. Padesát až šedesát jich pomáhá stále, asi ètvrtina se každý rok obmìòuje. Nìkteré z tìch lidí jsem sama oslovila, jiní oslovili mne, prozrazuje náborovou strategii. Lidem v kostele nabízí práci v šatníku, píše do farního vìstníku, a když je nejhùø, vždycky prý pomùže nìkdo z bývalých spolupracovníkù ze Škodovky. Loni dokonce prostøednictvím Plzeòského deníku nabídli absolventùm škol, že u nich mohou získat potvrzení o praxi. Pøišlo jich patnáct, z toho tøi zùstali. Jedna z nich pak získala místo au-pair u postižených v Anglii, øíká Anna Srbová. Paní Srbová má dvì kartotéky: lidí, kteøí pomoc nabízejí, a tìch, kdo ji potøebují. Zatím se jí prý nedaøí databáze skloubit tak, aby Téma Anièka se dvìma kartotékami do jisté míry potøebné) mùže ubrat dobrovolníkùm na jejich spontaneitì a chuti pomáhat. Je u nás dobrovolníkù olníkù dostat atek ek,, nebo jsou spíš vzácným koø oøením? Zajímavé je pozorovat v nìkterých menších a pøehledných regionech (napø. Kromìøíž, Ústí nad Labem), kde již naše dobrovolnické programy nìkolik let bìží, kde vznikla partnerská dobrovolnická centra, že se názor veøejnosti pomalu mìní. Stále ale i zde jsou nositeli dobrovolnictví pøevážnì studenti. Ti se rozcházejí ze škol a fakult mezi lidi a pøedávají zkušenosti dál. Jak vnímá dobrovolníky olníky èeská veø eøejnost? ejnost? Z našich zkušeností vyplývá jistý ostych pøed nezištnou pomocí jiným, snad je to ještì pozùstatek socialistického dobrovolnì povinného kolektivismu. Objevují se i názory, že dobrovolníci musí mít až fanatickou víru èi oddanost, jinak že dobrovolnictví není pro bìžné obèany. Na druhé stranì dobroèinnost, do které poèítáme dobrovolnictví i dárcovství, byla vždy i v èeské kotlinì obvyklá. Považujeme ji za jednu z dùležitých obèanských ctností, které v našem svìtì mají (bez ohledu na to, zda jsme vìøící èi ne) koøeny v køes anské morálce. v každou hodinu nastala ideální rovnováha mezi obìma tábory. K lístkovnicím pøišla takto: pøed lety Charita rozdala v kostele letáèky a vìøící si mohli vybrat, zda ji chtìjí podpoøit finanènì, vlastní pomocí nebo se za ni modlit. I to je tøeba, øíká ke tøetí možnosti Anna Srbová. Køestanství neznamená jen nehøešit. Víra bez skutkù je mrtvá. A musí jít v pøípadì dobrovolníkù vždy jen o vìøící? Ti lidé musí mít pøedevším dobré lidské vlastnosti, pak mohou pomáhat druhým. Nicménì nìco o atmosféøe napovídá fakt, že tøi z jejích dobrovolníkù se letos pøipravují ke køtu. Jednou do roka poøádají v Plzni pro dobrovolníky setkání. Letos se tam sešli osobní asistenti, dopisovatelé vìzòùm, návštìvní služba u nemocných, pomocníci ze šatníkù i tøíkráloví koledníci. Od devatenáctiletých studentek až po osmdesátiletou paní, která píše dopisy odsouzenému. Tøíkrálová sbírka a Pomoc Indii, co mají spoleèného? U obou akcí pøispívali štìdøí dárci na nové sbírkové konto svaté Anežky. Nové èíslo úètu je nyní snadno zapamatovatelné: /5500 a je založeno u Raiffeisenbank Praha 1. Na úètu, pojmenovaném po patronce Charity, svaté Anežce Èeské, jsou shromažïovány prostøedky od dárcù k financování zdravotnických a sociálních projektù na území ÈR a humanitárních zásilek do zahranièí. Každý typ služby má vlastní variabilní symbol (VS). Napøíklad ze sbírky Pomoc Indii (VS 107) již byla letos do této zemì postižené zemìtøesením poskytnuta pomoc ve výši pùl milionu korun a uhrazena pøeprava velké zásilky lékù, které Charita získala darem od výrobce. Z prostøedkù, vybraných pøi letošní Tøíkrálové sbírce, budou podpoøeny projekty pro seniory, matky s dìtmi v tísni, bezdomovce a další potøebné v místech, kde byly peníze vykoledovány. O využití prostøedkù z jednotlivých fondù na konkrétní projekty rozhoduje rada charitních øeditelù. Využití zveøejòuje Sdružení Èeská katolická charita prostøednictvím médií a ve své výroèní zprávì. Jak pomáhalo staré konto Z pùvodního, starého konta svaté Anežky u Komerèní banky bylo podpoøeno napøíklad zøízení nové charitní ošetøovatelské služby v Hradci Králové, domovy pokojného stáøí v Pravìtínì u Vimperka a v Boru u Tachova, azylový Dùm sv. Františka v Ostravì, chránìné dílny v Opavì, domov pro matky s dìtmi v tísni ve Valašském Meziøíèí, Otrokovicích, Uherském Brodì a v Liberci, stacionáø Domino pro psychicky postižené v Èeských Budìjovicích, dùm Fatima v Praze-Tøeboradicích èi denní stacionáø pro seniory ve Støíbøe. Svatá Anežka pomáhala ze svého sbírkového konta díky štìdrosti dárcù i v zahranièí. Pøipomeòme pomoc uprchlíkùm z Kosova, lidem postiženým zemìtøesením v Turecku èi hurikánem Mitch v Hondurasu a Nikaragui. Dary zaslané na staré konto svaté Anežky u Komerèní banky budou dále využívány k podpoøe charitního díla. Pøesto doporuèujeme dárcùm, aby své dary zasílali na konto nové, protože na nì se váže nové povolení ministerstva vnitra ke sbírkové èinnosti. Pøedtištìnou poštovní poukázku typu A rádi na požádání zašleme.

7 7 Podìkujme všem Za každý dar zaslaný složenkou s èitelnou adresou Charita zasílá písemné podìkování dárci. U bankovních pøevodù je nutné o potvrzení daru telefonicky požádat, z èísla bankovního konta dárce totiž není možné zjistit, kdo dar poslal. Potvrzení o daru je možno užít k odeètení darované èástky z daòového základu. Bližší informace poskytne Sdružení Èeská katolická charita, Vladislavova 12, Praha 1, telefon 02/ , Aktuální informace o naší èinnosti najdete na adrese: Kont onto sv. Anežky: /5500 u Raiffeisenbank, Praha 1 Prostøednictvím variabilních symbolù (VS) je možno podpoøit druh pomoci: Pomoc poskytovaná na území ÈR VS 901 Pomoc seniorùm Domácí péèe charitní ošetøovatelská a peèovatelská služba, domovy pokojného stáøí. Charitní domovy øeholnic domovy dùchodcù pro øeholnice a duchovní. VS 902 Pomoc lidem bez domova Poskytování útoèištì v pøípadì akutní nouze po ztrátì støechy nad hlavou, zajištìní základní hygieny, nutné stravy, obleèení, vyprání prádla se snahou systematické pomoci k návratu do normálního života. VS 903 Pomoc uprchlíkùm a lidem posti- ženým váleèným konflikt onfliktem Poradenské služby a asistence uprchlíkùm a migrantùm, pøípadná materiální pomoc. VS 904 Pomoc vìzòùm a lidem propuštì- ným z výkonu trestu Pravidelné návštìvy, zasílání balíèkù, udržování kontaktu se svìtem venku, pomoc pøi zaèleòování do spoleènosti resocializaèní programy (ubytování, ošacení, kapesné, hledání zamìstnání, postpenitenciární péèe). VS S 905 Domovy vy pro o matky v tísni Pomoc ve formì doèasného útoèištì ženám s dìtmi v obtížných rodinných situacích a mladým dívkám, které si musejí poradit s nechtìným tìhotenstvím. VS 906 Pomoc lidem postiženým pøír írod- ními kat atastr astrof ofami Okamžitá primární pomoc: shromáždìní a distribuce základní potravinové, hygienické a materiální pomoci, odstraòování následkù katastrofy. Následná pomoc: obnova byd- Aktualita lení, pomoc domácnostem, pøímá finanèní pomoc na obnovu domácností, telefonní linky pomoci. VS 907 Pomoc pøi i výcho hovì dìtí pøedšk edškol- ního a školního vìku Pøíspìvky na pobyt v pøedškolních a školních Svatá Anežka má nové konto zaøízeních a na èinnost v zájmových organizacích u dìtí ze sociálnì slabších vrstev. Provozování zaøízení pro sociálnì handicapované dìti pøedškolního vìku (Romové, Vietnamci atd.). Provozování zaøízení pro mimoškolní aktivity dìtí a mládeže a nízkoprahové kluby pro ohrožené skupiny dìtí a mládeže v rámci prevence kriminality a drogové závislosti. Staré konto pomáhá také uprchlíkùm. Foto Jiøí Kopáè VS S 908 Pomoc zdravotnì tnì postiženým Ve støediscích pro zdravotnì postižené tvorba prostøedí pøizpùsobeného jejich možnostem. Provozování chránìných bydlení, dílen, stacionáøù, vytváøení pracovních pøíležitostí pro handicapované obèany, rehabilitaèní støediska s individuální a skupinovou sociální a zdravotní terapií. VS 909 Pomoc tìžce nemocným Hospicová péèe = pomoc pacientùm, které nemoc vážnì ohrožuje na životì. VS 910 Charitní poradny Poradenská služba v problematice drog, AIDS, sexuální a rodinné výchovy, sociální a obèanské poradenství. VS 911 Pomoc pøi i rozv ozvoji oji a zvyšování životní úrovnì obyv yvat atelstv elstva a podpoøe èeské rodiny Pomoc ve formì jednorázových èi pravidelných finanèních pøíspìvkù pro sociálnì slabší a potøebné vèetnì finanèní èi materiální podpory pøi výchovì a studiu mladých (ze sociálnì slabých rodin) na støedních a vysokých školách. VS 912 Pomoc zájmovým a ve- øejnì prospìšným organizacím Forma: jednorázové èi pravidelné pøíspìvky. VS 913 Pomoc pøi i rozv ozvoji oji kulturníc ulturních akti- vit obèanù s postižením Zøizování a provoz tvùrèích dílen. Arteterapie, muzikoterapie. Rozvoj umìleckých a výtvarných dovedností spoluobèanù s postižením. VS 914 Pomoc drogo ogovì závislým Poradenská èinnost a provoz kontaktních a nízkoprahových center a resocializaèních zaøízení. VS 900 Podpor odpora èinnosti Charity obecnì Podpora èinnosti Sdružení Èeská katolická charita bez specifického rozlišení, vèetnì všech výše uvedených aktivit. Humanitární pomoc lidem v nouzi v zahranièí VS 100 Bìlorusko VS 101 Rumunsko VS 102 Bosna a Hercegovina VS 103 Somálsko VS 104 Ukrajina pomoc po záplavác ách, potr travino vinová pomoc a ošacení VS 105 Rwanda VS 106 Súdán VS 107 Indická republika pomoc obìtem zemìtøesení VS 108 Albánie VS 109 SR Jugoslávie (Kosovo) rekonstrukce obydlí, podpora malého podnikání, potravinová pomoc VS 110 Uganda VS 111 Bulharsko VS 112 Severní Korea VS 113 Chorvatsko VS 115 Indonésie VS 116 Honduras VS 117 Nikaragua VS 120 Tchaj-wan VS 122 Kolumbie VS 125 Moldávie VS 126 Ruská feder ederace (Èeèensko) dìt- ský domov v pro sirotky v Grozném, potr travinová pomoc

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

O B È A S N Í K. Kvalitnì v terénní péèi. Výsledky Tøíkrálové sbírky. 10 let Støediska humanitární pomoci

O B È A S N Í K. Kvalitnì v terénní péèi. Výsledky Tøíkrálové sbírky. 10 let Støediska humanitární pomoci O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit!

Zpravodaj BENEDIKT XVI. V CESKU 2/2009. Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! Zpravodaj Ad sum - zde jsem - pøipraven sloužit! 2/2009 Vydává Centrální svaz Kolpingova díla Èeské republiky, nám. Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sáz., telefon: ++420-566 620 207, 566 585 010, fax: ++420-566

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 1 2003 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Primátor Ing. Oldøich Vlasák pøedal prof. Jaroslavu Procházkovi jmenovací listinu èestného obèanství mìsta

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového

Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového 3 IX. roèník Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového Již tøináctá Oblastní pøehlídka netradièního a studentského divadla, která má v Ostrovì své trvalé pøíznivce, vypukne letos ve dnech

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Ochotnické nadšení v Ostrovì

Ochotnické nadšení v Ostrovì Ochotnické nadšení v Ostrovì Divadlo je druh aktivního umìní a vzniká tak, že kolektiv tvùrcù, technických spolupracovníkù a hercù vytvoøí spoleènì divadelní inscenaci, kterou v koneèné verzi pøedvedou

Více

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10.

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10. 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne

Více

900 tisíc korun pro hokej a fotbal

900 tisíc korun pro hokej a fotbal Obelisk è.2vúnor 2013vroè. 21/12vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Nový mezinárodní multimediální taneèní projekt ZUŠ (gz,sš) Mezinárodní multimediální taneèní

Více

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká 4 IX. roèník Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká Vážení spoluobèané, rád bych vás informoval o jednom zámìru, který zøejmì nebude pøíliš populárním, ale pøedpokládám, že jsme od

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Roèník 17 Èíslo 2 25. 12. 2011 Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více