při jízdě stejným směrem v čase L/(v2 v1) = 1200/(12 10) s = 600 s = 10 min. jsou dvakrát, třikrát, n-krát delší.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "při jízdě stejným směrem v čase L/(v2 v1) = 1200/(12 10) s = 600 s = 10 min. jsou dvakrát, třikrát, n-krát delší."

Transkript

1 EF1: Dva cyklisté Lenka jede rychlostí v1 = 10 m/s, Petr rychlostí v2 = 12 m/s, tedy v2 > v1, délka uzavřené trasy L = 1200 m. Když vyrazí cyklisté opačnými směry, potom pro čas setkání t platí v1 t + v2 t = L, pokud jedou stejným směrem v2 t v1 t = L. a) Při jízdě opačným směrem se poprvé setkají v čase L/(v2 + v1) = 1200/( ) s = 54,5 s, při jízdě stejným směrem v čase L/(v2 v1) = 1200/(12 10) s = 600 s = 10 min. b) Pro druhé setkání je na pravé straně rovnic 2L, pro další 3L, pro n-té nl. Doby pro setkání jsou dvakrát, třikrát, n-krát delší. c) Pohyby obou cyklistů zaznamenáme do grafu s(t); mějme na paměti, že poté, co daný cyklista dospěje do cíle, tj. na konec jednoho kola, je současně na začátku dalšího kola. To se projeví tak, že v daném okamžiku je cyklista na obou místech na konci i na začátku, Jízda opačným směrem

2 Jízda stejným směrem EF2: Rychlík vyjíždí Maximální rychlost vlaku v = 72 km/h = 20 m/s. Úlohu budeme řešit postupně. a) Načrtneme graf v(t), kde je znázorněn úsek zrychlování rychlíku, rovnoměrný pohyb, zpomalování a zastavení vlaku, doba stání před semaforem, znovu rozjíždění a rovnoměrný pohyb včetně průjezdu následující stanicí. b) Doby pohybu v jednotlivých úsecích: t1 = 60 s, t2 = ( )/20 s = 80 s, t3 =90 s, t4 = 150 s (vlak stojí před semaforem), t5 = 60 s, t6 = 2000/20 s = 100 s, celkem t = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 = 540 s. c) Úseky jízdy: s1 = v t1/2 = 20 60/2 = 600 m, s2 = ( ) m = 1600 m, s3 = v t3/2 = 20 90/2 = 900 m, s4 = 0 m, s5 = v t5/2 = 20 60/2 = s1 = 600 m, s6 = 2000 m, celkem 5700 m. d) Přesnější graf pohybu. EF3: Na trase Berlín Vídeň a zpět a) Jízdní trasy se poněkud liší podle toho, kudy se pohybují zejména ve Vídni. b) K výpočtu průměrných rychlostí (včetně čekání ve stanicích) nutno znát vždy celkovou dráhu a celkovou dobu jízdy viz tabulka. c) Znázorníme v grafickém záznamu s(t) viz obrázek. d) Je vhodné se seznámit s uvedenou webovskou stránkou a využívat ji v praktickém životě.

3 Vlak Berlín Praha a zpět Praha Vídeň a zpět Berlín Vídeň a zpět EN477 s = ( ) km s = 804 km Metropol t = (24 + 0,45 19,42) h s = 407 km t = (24 + 6,13 19,42) h t = 5,03 h t = (6,13 0,62) h t = 10,71 h v = 78,9 km/h t = 5,51 h v = 75,0 km/h v = 73,9 km/h EC173 s = ( ) km s = ( ) km s = ( ) km Vindobona s = 420 km s = 817 km t = (13,45 8,60) h t = (18,38 13,65) h t = (18,38 8,60) h t = 4,85 h t = 4,73 h t = 9,78 h v = 81,9 km/h v = 88,8 km/h v = 83,5 km/h EC177 s = (403 6) km s = ( ) km s = (801 6) km Johannes s = 398 km s = 795 km Brahms t = (17,45 12,60) h t = (22,07 17,65) h t = (22,07 12,60) h t = 4,85 h t = 4,42 h t = 9,47 h v = 81,9 km/h v = 90,0 km/h v = 83,9 km/h D406 s = ( ) km s = (418 11) km s = (815 11) km Chopin s = 407 km s = 804 km t = (8,90 3,55) h t = (24 + 3,37 22,38) h t = (24 + 8,90 22,38) h t = 5,35 h t = 4,99 h t = 10,62 h v = 74,2 km/h v = 81,56 km/h v = 75,7 km/h s = ( ) km s = 398 km s = 795 km Carl Maria von t = (10,35 5,83) h t = (15,33 5,83) h Weber t = (15,33 10,52) h t = 4,52 h t = 9,50 h t = 4,81 h v = 88,1 km/h v = 83,7 km/h EC378 v = 82,5 km/h EC172 s = ( ) km s = ( ) km s = ( ) km Vindobona s = 420 km s = 817 km t = (19,33 14,52) h t = (14,35 9,53) h t = (19,33 9,53) h t = 4,81 h t = 4,82 h t = 9,80 h v = 82,5 km/h v = 87,1 km/h v = 83,4 km/h

4 EF4: Cyklista jede z kopce (1) Jde o dvě na sebe navazující úlohy 4 a 5; v prvním případě neuvažujeme odporovou sílu, s níž působí na cyklistu vzduch, ve druhém případě ji nemůžeme zanedbat. První řešení (úloha 4) dospívá k nereálným výsledkům, druhá (úloha 5) odpovídá více skutečnosti. a) Obrázek je jednoduchý a vede ke znázornění sil, působících na cyklistu při jízdě. b) Síla, působící na cyklistu, je rovna F = m g p = ( ,12) N = 90 N. c) Změna polohové energie ΔEp = m g h. d) Změnou polohové energie se zvětší energie pohybová. Ze zákona zachování energie pro rychlost cyklisty platí v 2 g h 2 g p l Poté, co cyklista urazí vzdálenost l = 500 m, dosáhne okamžité rychlosti 34,6 m/s = 125 km/h, poté, co urazí 800 m, dosáhne rychlostí 44 m/s = 158 km/h; obě rychlosti jsou nepravděpodobné. EF5: Cyklista jede z kopce (2) Výsledná síla, která působí na cyklistu, je rovna F = m g p k v2, tedy její velikost závisí na okamžité rychlosti cyklisty. V krajním případě může tato síla dosáhnout nulové hodnoty, takže se dále pohybuje rovnoměrným pohybem. a) Pro okamžitou rychlost 5 m/s vychází výsledná síla F = ( ,12 0,30 52) N = = 82,5 N.

5 b) Pro okamžitou rychlost 15 m/s vychází výsledná síla F = ( ,12 0,30 152) N = = 22,5 N. c) Mezní rychlost, při které se výsledná síla rovná nule F = 0, tj. m g p = k v2, je 17,3 m/s= = 62,4 km/h. d) Pro jízdu po rovině s okamžitým výkonem P při okamžité rychlosti značené v platí P = F v = k v2 v = k v3, odkud hodnota mezní rychlosti je 17,1 m/s = 61,6 km/h. EF6: Spotřeba benzínu Vyjdeme ze vztahu pro odporovou sílu F = k v2. a) Mezní hodnoty odporové síly při rychlostech 15 m/s až 40 m/s: 124 N, 880 N, sestrojíme graf F(v). b) Práce, potřebná k překonání odporové síly na dráze s = 100 km = m je W = F s = = k v2 s. Objem spotřebovaného benzínu o výhřevnosti H = 32 MJ/l při účinnosti spalování η = 0,2 pak vychází V W 0, v 2 0,00859v 2 n H 0, Spotřeba benzínu při daných rychlostech je 5,37 litru, 9,53 litru a 13,75 litru na trase 100 km. c) Po zlepšení technických parametrů vozidla se spotřeba sníží na 3,9 litru, popř. 6,9 litru či 10,0 litru na trase 100 km.

6 EF7: Atmosféra se ohřívá Nejprve provedeme odhad hmotnosti atmosféry. a) Pro poloměr Země RZ = m vychází povrch kulové plochy S = 4π RZ2 5, m2. Atmosférický tlak asi 100 kpa je způsoben gravitačními účinky Země na vzdušný obal; potom m = p S / g = 5, kg, což odpovídá údajům z tabulek. b) Teplo potřebné pro ohřátí atmosféry o 1 C je rovno Q1 = m c Δt = (5, ) J = = 5, J, o 2 C činí Q2 = 10, J. c) Sluneční záření při úplném pohlcení má na hranici atmosféry výkon 1370 W/m2. Uvažme plochu disku o poloměru rovném poloměru Země, potom celkový výkon dopadajícího záření na plochu S2 = π RZ2 = 1, m2 je P = 1, W. Kdyby bylo možno využít celého tepla k ohřátí zemské atmosféry, potom by to trvalo dobu Q1/P = s, tj. asi 8,3 h. Zahřívání atmosféry však není tak jednoduché, ohřívá se vždy jen na přivrácené části, část záření dopadne až na povrch Země aj. V celkové dlouhodobé bilanci se udržuje střední hodnota teploty přibližně stálá. Teplo způsobené pohlcením slunečního záření je zdrojem pro mnoho jevů, které probíhají na povrchu Země. EF8: Ledová kra a) Objem ledu je V = 6,5 ha 30 cm = m 2 0,3 m = 1, m3, hmotnost ledu m = (910 1,95 104) kg = 17, kg = tun. b) Na roztátí ledu je třeba teplo Q = (17, ) J = 5, J, ovšem v případě, že teplota tajícího ledu bude 0 C. Jinak je třeba přidat teplo k ohřátí ledu na teplotu tání. c) K roztátí by bylo třeba asi Q/( ) kg teplé vody o teplotě 70 C, tj m3. To by představovalo zvýšení hladiny vody v rybníce asi o 32 cm za předpokladu, že se nezvětší rozlitím vody jeho plocha. EF9: Pohyb těles kolem Země a) Kruhová dráha Měsíce má velikost s1 = 2π R1 = 2 3, km = 2, km, oběžná doba T1 = 27,32 dne = 2, s. Oběžná rychlost Měsíce na trajektorii kolem Země má střední hodnotu v1 = s1/t1 = 1,023 km/s; protože je však trajektorie eliptická, mění se mezi hodnotami 1,082 km/s v perigeu a 0,968 km/s v apogeu. b) Analogicky s2 = 2π R2 = 2 3, km = 2, km, T2 = 23 h 56 min 04 s = = s. Stacionární družice Země dosahuje rychlosti v1 = s2/t2 = 3,067 km/s, umisťuje

7 se nad rovníkem ve výšce ( ) km = km nad povrchem Země. c) Určíme poměr r3/t2 pro pohyb Měsíce 1, v jednotkách SI, pro pohyb družice stacionární 1, , což je vzhledem k přesnosti údajů prakticky stejné. EF10: Práce s fotomapou Dané místo se nalézá na Václavském náměstí v Praze, v blízkosti sochy sv. Václava na koni. a) Poledníky mají délku asi km, na 1 připadá 111,2 km, na 1 připadá asi 1853 m, na 1 asi 30,9 m, na 0,01 asi 0,31 m, tj. 1 foot. b,c) Vypočteme rozdíl zeměpisných šířek a s využitím faktu, na 1 připadá 111,2 km, určíme hledanou vzdálenost. Tu ověříme funkcí měření. Měření na 50 04,8, tj. 50,08 je délka rovnoběžky km, na 1 připadá 71,35 km, pak na 1 asi 1190 m, na 1 asi 19,8 m. d) Všechny poledníky mají tvar elipsy s delší poloosou rovnou rovníkovému poloměru a kratší poloosou rovnou polárnímu poloměru, což je pro všechny poledníky stejné. Rovnoběžky vzniknou jako řez Zemí rovinami rovnoběžnými s rovinou rovníku, a proto mají od rovníku k pólu zmenšující se poloměry. EF11: Kolumbova první výprava Příslušná místa najdeme v atlase nebo na GoogleEarth3D, kde použijeme funkci měření. Dobu plavby určíme z údajů, předpokládáme, že lodě se nikde nadlouho nezastavovaly (v opačném případě vyjde rychlost větší). a) Z přístavu Palos na Kanárské ostrovy je to asi 1370 km, z Kanárských ostrovů na Bahamské souostroví asi 5730 km, celkem lodě ujely 7100 km (což činí jen 3834 námořních mil, neboť 1 nmi = 1,852 km) za 69 dní, ujely tedy průměrně denně přes 100 km. b) Cesta trvala 28 dní v srpnu, 30 dni v září a 11 dní v říjnu, tj. celkem 69 dní, ujely tedy denně 55,6 námořních mil. c) Průměrná rychlost plujících lodí byla 2,32 uzlů, tj. 4,3 km/h. Rychlost závisela na rychlosti mořského proudění, na rychlosti a směru větru, neboť šlo o plachetnice. EF12: Výzkum pohybu kuličky po nakloněné rovině Sestavíme si experimentální soupravu podle návodu nebo soupravu podobnou, která nám

8 umožní změřit dráhu kuličky při pohybu po nakloněné rovině a příslušnou dobu pohybu. FO52EF13: Automobil a životní prostředí a) Podle zadaných údajů je spotřeba l za jeden rok. b) Podle zadaných údajů se roční emise pohybují v rozmezí 2,6 3,68 tun. c) Odpovídající práce při účinnosti 0,22 bude W = ( ) ,22 J = = 6,4 14,0 GJ. d) Protože platí W = F s, pro střední hodnotu tahové síly máme F = W/s = N e) Člověk produkuje za rok 3720 kg oxidu uhličitého. FO52EF14: Průřez měděného drátu Smotek měděného drátu o délce 350 m má odpor 20 Ω, který jsme zjistili měřením ohmmetrem. Víme, že měděný drát o délce 1 m a průřezu 1 mm2 má odpor R1 = 0,017 Ω. Odpor drátu je přímo úměrný délce drátu a nepřímo jeho průřezu. a) Pokud by měl drát průřez 1 mm2, byl by při délce 350 m jeho odpor 350 0,017 Ω = = 5,95 Ω. Protože je jeho odpor větší, musí mít menší průřez v poměru 5,95/20 0,3 mm2. Ze vztahu pro obsah kruhu S = π d2/4 zjistíme odpovídající poloměr d 0,6 mm. b) Objem drátu V = S l = 0, m2 350 m m3. Pomocí hustoty pak dopočteme hledanou hmotnost m = V ρ = S l ρ = 0,935 kg. c) Pro odpor drátu o průřezu S a délce l platí R = R1 l/s, kde R1 = 0,017 Ω je odpor drátu o délce 1 m a průřezu 1 mm2; pro hmotnost podle předchozí části m = S l ρ. Vyloučení průřezu S z obou vztahů vychází l m R R1 FO52EF15: Experimentální výzkum natékání a vytékání kapaliny z nádoby Práci provedeme nejlépe v koupelně nebo na zahradě či na balkóně, přesně podle návodu. Zvolte vhodnou plastovou lahev. Navrhněte si soupravu, údaje zapisujte do vhodné tabulky.

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2000

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2000 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská Praha Jaroslav Reichl, 000 určená studentům 4. ročníku technického lycea jako příprava k maturitní zkoušce z fyziky a k přijímacím zkouškám na vysoké

Více

FYZIKA 7. ROČNÍK. Školní rok 2014/2015. Jméno a příjmení:

FYZIKA 7. ROČNÍK. Školní rok 2014/2015. Jméno a příjmení: FYZIKA 7. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 Jméno a příjmení: POHYB TĚLESA. 1. POHYB A SÍLA. Téma 1.: Klid a pohyb tělesa.! Těleso se pohybuje, mění-li svou polohu vzhledem k jinému tělesu. Rozhodnout, zda se

Více

Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM. (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou)

Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM. (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou) Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou) 1 OBSAH Měření poloměru Země... 4 Měření kvadrantu zemského... 7 Stanovení délky

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

2.3 Automobil ujel vzdálenost 180 km za 2,5 hodiny. Jaká byla jeho průměrná rychlost?

2.3 Automobil ujel vzdálenost 180 km za 2,5 hodiny. Jaká byla jeho průměrná rychlost? 2.1 Kinematika 2.1 Vyjádřete rychlosti 10 m s 1, 20 m s 1, 30 m s 1 a 40 m s 1 v kilometrech za hodinu. 2.2 Vyjádřete rychlosti 18 km h 1, 54 km h 1 a 90 km h 1 v metrech za sekundu. 2.3 Automobil ujel

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA Mgr. Světlana MAJOVÁ 006 OBSAH 1. ÚVOD DO STUDIA FYZIKY... 5 1.1. Hmota... 5 1.. Struktura látek... 5 1.3. Fyzikální veličiny a jejich

Více

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Z následujících úloh vyřešte ty, které vám doporučí váš vyučující fyziky. To samozřejmě neznamená, že se nemůžete pustit do řešení všech úloh. V

Více

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z fyziky: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2004 5. M E C H A N I K A T E K U T I N

Více

KATEGORIE F. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:

KATEGORIE F. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: KATEGORIE F Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: Jméno a příjmení: Kategorie: F Třída: Školní rok: Škola: I. kolo: Vyučující fyziky: Posudek: Okres: Posuzovali: Úloha

Více

3.1 Základní poznatky

3.1 Základní poznatky 3.1 Základní poznatky 3.1 Určete klidovou hmotnost m a atomu uhlíku a atomu ţeleza. 3.2 Určete klidovou hmotnost m m molekuly vody H 2 O a molekuly oxidu uhličitého CO 2. 3.3 Určete molární hmotnost M

Více

Záludné otázky z meteorologie

Záludné otázky z meteorologie Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika Mgr. Jan Karlický Záludné otázky z meteorologie Konzultant závěrečné práce:

Více

Pracovní listy KVINTA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy KVINTA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy KVINTA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

A. KLEVETA J. HÁJEK. Seminář z fyziky. Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE

A. KLEVETA J. HÁJEK. Seminář z fyziky. Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE A. KLEVETA J. HÁJEK Seminář z fyziky Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE Téma 1. MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK A MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Specifickým

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovoúvodem... 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovoúvodem... 3 Obsah Fyzika je kolem nás(molekulová fyzika a termika) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Slovoúvodem 3 1 Jakvelkéjsou malé částice? 5 11 Hmotnostčástic

Více

Fyzika pro gymnázia Mechanika F G. Obsah 1

Fyzika pro gymnázia Mechanika F G. Obsah 1 Fyzika pro gymnázia Mechanika F G Obsah 1 Poděkování Děkuji školitelce prof RNDr Janě Musilové, CSc za skvělé vedení mé práce Děkuji konzultantům Mgr Lence Czudkové PhD, Doc RNDr Janu Obdržálkovi, CSc

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník XXVIII číslo 3/7

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník XXVIII číslo 3/7 Úvodem Milí řešitelé, zadání další série je tady, tak doufáme, že si mezi kaprem, babičkami, cukrovím a dárky najdete čas i na nějakou tu úlohu. Nezapomeňte také, že se blíží velký fyzikální svátek FYKOSí

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv?

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv? . Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.. Slovní úloha na lineární rovnici se dvěma neznámými Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po.- Kč a 5.- Kč celkem 4 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik

Více

8. Mechanika kapalin a plynů

8. Mechanika kapalin a plynů 8. Mechanika kapalin a plynů 8. Vlastnosti kapalin a plynů Základní vlastností je tekutost. Tekutost je, když částečky se po sobě velmi snadno a velmi dobře pohybují (platí to pro tekutiny i plyny). Díky

Více

Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář Jan Prachař a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XVIII. ročník 2004/05 Obsah Předmluva 4 Zadání teoretických úloh 6 Řešení teoretických úloh 14 Zadání experimentálních úloh 54 Řešení experimentálních

Více