Stará pošta v Pozořicích ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stará pošta v Pozořicích (1785-1911)"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Historie Stará pošta v Pozořicích ( ) (bakalářská diplomová práce) Vojtěch Klíma Vedoucí práce: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. Brno

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracoval samostatně a uvedl všechnu použitou literaturu a prameny. datum: Vojtěch Klíma 2

3 Na tomto místě bych rád poděkoval PhDr. Zdeňce Stokláskové, Ph.D. za přínosné rady a vstřícný přístup při vedení diplomové práce. Také bych rád poděkoval panu Františkovi Kopeckému za poskytnutí cenných materiálů a zaměstnancům Poštovního muzea v Praze, zvláště panu Vladimíru Halabrínovi, za vstřícnost a cenné rady při studiu archivních pramenů. 3

4 1. Úvod Poštovní historie v odborných publikacích a pramenech Monografie a syntézy Studie ve sbornících a časopisech Možnosti pramenného studia Stručné dějiny poštovnictví v Českých zemích Základy poštovní sítě v předhabsburském období Situace za vlády prvních Habsburků Pošta v rukou Paarů Paarský reces a reformy Marie Terezie Reformy Sixta z Ottenfeldu Nástup železnice Poštovní správa Dědičné pošty Filip Wiesner a projekt dědičných pošt Rušení dědičných privilegií Hlavní poštovní trasy na Moravě Spojení Vídeň - Praha Spojení Vídeň Vratislav a Vídeň Krakov Nové trasy po postátnění poštovnictví Historie Pozořické pošty Proces zřizování stanice Dění na stanici do konce 20. let 19. století Pozořická pošta a rod Schneidtingerů Majetkové převody na poštovní stanici Prodej Reichenfeld Schütz Prodej Suchý Rein Prodej Rein de Beurs Přestupky, tresty a mimořádné situace Tresty za zpoždění Nedovolená manipulace se zásilkami Pošta jako oběť Dědičná privilegia Závěr Seznam použité literatury a pramenů Prameny Literatura Internetové zdroje...51 Příloha 1: Poštovní trasy při pozořické stanici

5 1. Úvod Začlenění Českých zemí do Habsburské monarchie znamenalo pro náš stát, jen pomalu se pod vládou Jagellonců vzpamatovávající z bouřlivých událostí 15. století, nový stimul k ekonomickému a hospodářskému vývoji. Raně novověká společnost právě vstupovala do nové epochy předávání informací, přičemž Čechy, Morava a Slezsko, jako jedny z prvních zemí střední Evropy, mohly využít služeb tohoto nového civilizačního výdobytku. Řeč je o státem zřizovaném poštovním spojení, které již od počátku 15. století budoval ve Svaté říši římské rod Thurn-Taxisů. Zavedení pravidelného poštovního spojení umožňovalo Habsburkům lépe ovládat i vzdálená území, ze kterých by jinak informace k císařskému dvoru putovaly mnohem pomaleji. Za léta a století svého fungování na našem území prošla pošta několika podobami. Od služby, určené původně pouze pro úzký okruh nejvýše postavených osob ve státě, se rychle vyvinula v instituci sloužící širším majetným vrstvám a nakonec i ve stěžejní komunikační základnu, na níž byl závislý chod státu a která se stala nepostradatelnou i pro drtivou většinu obyvatelstva. Změnily se i služby, které pošta poskytovala. Od dopravy dopisních zásilek, přes dopravu osob a balíků až k finančním službám a službám telegrafu či telefonu. Poštovní portfolio je za skoro pět set let své existence velmi široké, a zatímco jiné úřady vznikaly a zanikaly, instituce pošty přetrvala dodnes. Ač byla pošta primárně zamýšlena jako instituce sloužící potřebám státu, nezůstávala od samého počátku v jeho držení. Konstruktérem prvotního systému poštovních spojení byla rodina Thurn-Taxisů a později rodina Paarů. Tito silní hráči na evropské scéně dokázali poštu získat do dědičného držení a stali se tak jejími neomezenými pány. Institucí podléhající pouze a jen státu se pošta stala až na počátku 18. století, kdy v duchu centralizačních tendencí poštu z Paarských rukou vykoupil císař Karel VI. Fenomén dědičnosti provází poštu po většinu její existence. Krátce po začlenění pošty do systému státní byrokracie se objevil ve formě možnosti dědičného pronájmu jednotlivých poštovních stanic, čímž stát hodlal snížit náklady na provoz drahé poštovní sítě. Třebaže se tento systém stal již po krátké době svého fungování přežitkem, vydržel v několika případech až téměř do samého zániku monarchie. 5

6 Poštovní stanice, o které pojednává má práce, byla právě takového charakteru. Na jejím příkladu jsem se pokusil vykreslit poměry v poštovním systému od konce 18. do počátku 20. století a postihnout základní problémy, s nimiž se dědičné stanice musely potýkat. Jelikož je však problematika dědičných pošt pevně spjata s vývojem poštovnictví v Habsburské monarchii, věnoval jsem jednu z částí své práce také stručnému nástinu dějin této instituce od jejího počátku až do konce 19. století. Svou práci jsem založil převážně na studiu a excerpci archivních, zčásti dosud nevyužitých materiálů. Na údaje získané z tohoto sběru jsem pak aplikoval obecné informace, většinou již publikované v poštovně-historické literatuře. Vzniklé dílo má tedy za cíl zobrazit dění na konkrétním poštovním pracovišti ve světle již známých fakt o poštovním provozu a poštovní správě. Tento výstup nicméně nepovažuji za definitivní zpracování dané látky během příprav a poté i během samotného tvůrčího procesu jsem narazil na několik témat a problémů, které jsem z různých důvodů do své práce nemohl zařadit (ať už z důvodu dočasné nedostupnosti klíčových materiálů, či kvůli záměru směřovat práci jiným směrem), ale které by si zpracování v rámci této problematiky jistě zasloužily. Na lokální úrovni zůstává v mapě poštovní historie stále spousta bílých míst. Doufám, že tímto svým příspěvkem pomohu k částečnému zapravení alespoň jednoho z nich. 2. Poštovní historie v odborných publikacích a pramenech 2.1. Monografie a syntézy Monografií, synteticky zpracovávajících vývoj poštovnictví v Českých zemích, nevzniklo na našem území mnoho. Za pokus o první takovou publikaci lze označit dílo poštovního úředníka Václava Záběhlického Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích. 1 Záběhlický se pokusil pojednat o vývoji poštovnictví na našem území prostřednictvím exerpce archivních pramenů, jako neškolený historik však často sklouzával do pouhého převyprávění či prostých výčtů. Jeho publikace 1 Záběhlický, Václav: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích (od nejstarších dob až do převratu). Hronov,

7 je navíc velmi nepřehledná, některé její pasáže jsou doslovně opakovány v jiných kapitolách knihy a kvůli neujednocené terminologii může čtenář některé pasáže špatně interpretovat. I přes uvedené nedostatky se však jedná o zásadní dílo, jelikož některé informace v něm obsažené se v žádné jiné česky psané publikaci nevyskytují. Další zásadní díla, mapující poštovní dění na našem území, spadají až do období 2. poloviny 20. stol. Jedná se o publikace Antonína Hudce Spoje slovem a obrazem 2 a Pavla Čtvrtníka Cesta pošty dějinami 3. Obě knihy svým obsahem pokrývají přibližně stejnou problematiku a ve své době byly pro zájemce o tuto tematiku jistě vítaným zdrojem informací, dnes jsou však co do pro propracovanosti a informační obsažnosti překonány. Druhý jmenovaný totiž svou dlouholetou badatelskou činnost korunoval na počátku 21. století dvěma syntézami Dějiny pošty v českých zemích 4 a Poštovníctví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 5 Tyto publikace jsou pro svou komplexnost a přístupnost modernímu čtenáři dobrou volbou pro uvedení do tematiky poštovní historie v českých zemích. Dějiny pozořické poštovní stanice se do dnešních dob nedočkaly podrobného zpracování. Díky poloze na hranici slavkovského bojiště a údajné přítomnosti císaře Napoleona přímo na poště v noci z 2. na 3. prosince 1805 se zmínka o této budově objevuje v množství prací s napoleonskou tematikou 6, podrobněji se však historií této instituce zabýval pouze František Kopecký. Ten ve své publikaci Stará pošta a bitva tří císařů 7 mimo jiné stručně popsal putování stanice mezi jejími jednotlivými vlastníky, a také přidal popis samotné usedlosti. 2 Hudec, Antonín: Spoje slovem i obrazem. Kapitoly z historie pošty a telekomunikací. Praha, Čtvrtník, Pavel: Cesta pošty dějinami. Silnicí, železnicí, letadlem. Praha, Čtvrtník, Pavel Galuška, Jan: Dějiny pošty v českých zemích. Praha, Čtvrtník, Pavel Galuška, Jan Tošnerová, Patricia: Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Liberec, Např. Kopecký, František: O slavkovské bitvě. Dopady a tradice. Brno, 2009, s Kopecký, František: Stará pošta a Bitva tří císařů. Brno,

8 2.2. Studie ve sbornících a časopisech Dějiny jednotlivých poštovních úřadů a stanic v Čechách a na Moravě jsou časopisecky zpracovávány již od přelomu 19. a 20. století. Studie, zabývající se historií jednotlivých poštoven však byly povětšinou zpracovávány pouze populárně-naučnou formou tedy bez poznámkového aparátu a často také bez bližších znalostí obecných dějin poštovnictví. Jednalo se o příspěvky vydávané v různých lokálních tištěných médiích (časopisy, sborníky) a jejich autory byli obvykle buď sami poštovní úředníci, nebo obecní kronikáři. V průběhu 20. století lze vymezit celkem tři období, v nichž rostl zájem o historii poštovnictví a tím i počet publikovaných příspěvků jak na lokální, tak celorepublikové úrovni. První velké oživení nastalo ve 20. letech 20. stol., kdy se tribunou poštovních historiků stal časopis Československá pošta, telefon, telegraf. 8 Na jeho stránkách publikovaly nejvýznamnější osobnosti československého prvorepublikového poštovnictví, jako Václav Dragoun, Jiří Karásek ze Lvovic, či později také František Roubík. Toto slibně se rozvíjející periodikum a s ním i velká část poštovně-historického bádání bylo zastaveno německou okupací roku Druhým obdobím, významným pro rozvoj zájmu o poštovní historii, je druhá polovina 60. a celá 70. léta. Poštovní historiografie se zde svezla na vlně zájmu o filatelii, a tak mohlo ve sbornících, vydávaných u příležitostí okresních či celorepublikových výstav známek, vyjít vícero kvalitních příspěvků s historickým zaměřením. Mezi významné poštovní historiky tohoto období lze zařadit například Miroslava Políšenského, Oldřicha Tovačovského či tehdy začínajícího Pavla Čtvrtníka. Důležitým periodikem byl v této době časopis Filatelie 9, který vychází dodnes. V letech pak vycházel Sborník poštovního muzea 10, v němž mimo jiné kromě již zmíněného Pavla Čtvrtníka publikovala i Alexandra Špiritová a mnoho dalších historiků bádajících v oblasti poštovnictví. V polistopadovém období se však na tuto linii nepodařilo navázat a specializovaná tribuna pro zveřejňování článků o poštovní historii nyní v ČR chybí. 8 Československá pošta, telefon, telegraf: odborný list pro dopravu poštovní a příbuzná odvětví. Praha: Česká poštovní unie, Filatelie: Časopis československých filatelistů. Praha, Dostupné z: < 10 Sborník poštovního muzea. Praha,

9 2.3. Možnosti pramenného studia Studium pramenů k dějinám jednotlivých poštovních úřadů není v dnešní době pro jejich roztříštěnost jednoduché. Dílčí informace lze nalézt v obecních kronikách, sčítacích operátech či jiných pramenech lokálního charakteru, zásadní prameny jsou však v rámci této problematiky pro české země pouze dvojího druhu. V prvním případě jde o prameny uložené ve sbírkách Národního archivu České republiky, které jsou však kvůli chybně zvolenému způsobu katalogizace z 30. let 20. stol. obtížně studovatelné. Druhou možností je využít opisy archivních písemností, které ještě před spisovou rozlukou s Rakouskem roku 1920 pořídil Václav Dragoun. Tyto opisy, uložené v Archivu Poštovního muzea v Praze, jsou tříděny podle názvů jednotlivých stanic a ke studiu jsou tak přístupnější, i když postrádají podrobnější členění. Pro svou diplomovou práci jsem se z tohoto důvodu rozhodl použít archivní materiály uložené právě v Poštovním muzeu. 3. Stručné dějiny poštovnictví v Českých zemích Dějiny organizované poštovní správy v Českých zemích lze rozdělit do několika období. V prvním, vymezeném zhruba obdobím 16. stol., byly poštovní trasy budovány nahodile, pouze podle momentálních potřeb panovníka a jejich provoz neměl nikdy dlouhého trvání jakmile aktuální potřeba pominula, trasa byla zrušena. Pod druhé období lze zahrnout celé 17. a první polovinu 18. stol. Budování poštovních tras už v té době sledovalo promyšlenou koncepci, nicméně bylo brzděno komplikovanými vztahy panovníka jako vlastníka, rodiny Paarů coby provozovatele a moravských stavů jako financovatele. Třetí období pak lze datovat od roku 1743, kdy Marie Terezie převedla poštu pod správu státu, do roku Pošta v té době procházela zásadními reformami, které měly její služby zpřístupnit širším vrstvám, a také proběhla asi nejvýraznější část několik století trvajícího sporu mezi státní poštou a soukromými dopravci pošty a osob. Od poloviny 19. stol. začala do poštovní dopravy výrazněji promlouvat železnice, což znamenalo počátek ústupu pošty z vydobytých pozic. 9

10 3.1. Základy poštovní sítě v předhabsburském období Až do nástupu Habsburků na český trůn v zemích Koruny české (a tím pádem ani na Moravě) poštovní organizace neexistovala. Král a světské či duchovní elity pro dopravu pošty využívali pěší posly či jízdní kurýry, méně majetné vrstvy se spokojovaly se službami mobilní části společnosti studentů, obchodníků (zvláště řezníků) či mnichů. Z dopravy osob (ale i listovní pošty či objemnějších zásilek) si vytvořili vedlejší příjem formani, projíždějící se svými vozy takřka celou Evropu. Všechny tyto jmenované skupiny používaly při svých přesunech tzv. zemské cesty, které byly dále součástí obchodních a poselských tras protkávajících téměř celou Evropu. Miroslav Políšenský ve svém článku Itinerář z Brugg a jeho význam pro dějiny poštovnictví v českých zemích uvádí pro český stát tři zásadní poselské spoje: Královec-Praha-Benátky, Bruggy-Norimberk-Praha-Vídeň-Konstantinopol- Jeruzalém-Alexandria a Bruggy-Norimberk-Praha-Krakov. 11 Zatímco Čechy (zvláště hlavní město Praha) plnily ve 14. století roli důležitého středoevropského obchodního centra, území Moravy leželo spíše stranou, čemuž odpovídalo i položení poselských spojů na jejím území. Trasa Bruggy-Krakov se Moravě vyhýbala úplně a první dva jmenované spoje se jejího území dotýkaly pouze okrajově na úseku Čáslav-Havlíčkův Brod-Jihlava-Moravské Budějovice-Znojmo. 12 V 1. pol. 15. stol. paralyzovaly poselské zřízení ve velké části Čech a části Moravy husitské války. Podle Políšenského však tato organizace nebyla válečným běsněním rozvrácena a koncem 15. stol. již opět fungovala. 13 Proto mohla být zahrnuta do poštovního systému, který od počátku 16. stol. budoval v Říši a poté i v rakouských dědičných zemích rod Taxisů. 11 Polišenský, Miroslav: Itinerář z Brugg a jeho význam pro dějiny poštovnictví v českých zemích. Sborník poštovního muzea Praha, 1981, s Tamtéž, s Tamtéž, s

11 3.2. Situace za vlády prvních Habsburků Praha jako metropole měla samozřejmě při budování prvních poštovních tras prioritu. Právě s ní, jako s hlavním městem nově získaného státu, nechal Ferdinand I. z Vídně uskutečnit poštovní spojení. 14 Nicméně od poloviny 16. stol. již máme informace o poštovních tratích spojujících Vídeň s městy Krakovem a Vratislaví a tudíž procházející přes moravské území. 15 Tato spojení však fungovala pouze po dobu aktuální potřeby, jako byl například sňatek habsburské princezny Anny s polským králem Zikmundem III. Vasou roku , a poté byla rušena. Právě časté rušení či přemisťování poštovních tras bylo jedním z hlavních problémů, se kterými se museli poštmistři na území českých zemí v 16. a 17. století potýkat. Při přemístění pošty do jiného města mohl poštmistr buď také změnit působiště, což s sebou ale neslo nutnost hledat pro poštovní stanici vhodné stavení, zajistit nocleh pro cestující poštou, zkrátka začít znovu na zelené louce. Druhou možností pak pro poštmistra bylo zůstat na původním místě a soukromě dopravovat poštu či osoby tam ovšem bez státního platu a podpory. Většina poštmistrů volila druhou možnost, protože právě kvůli nestálosti jednotlivých poštovních spojení bylo velmi pravděpodobné, že bude dříve či později na onom místě poštovní stanice opět ustanovena. Druhým faktorem, který ztěžoval poštmistrům život, byla nevraživost okolního obyvatelstva a zvláště vrchnosti. Taxisové jako cizinci si s sebou do zemí Koruny české přivedli jako poštmistry také cizí státní příslušníky nejčastěji Němce. 17 Poštovní zaměstnanci požívali řady svobod a výjimek, kterým se zbytek obyvatelstva těšit nemohl byli například osvobozeni od robotování a také od služeb (ubytování, poskytování koní) vojsku. 18 Je tedy logické, že k takovéto privilegované vrstvě 14 Tovačovský, Oldřich.: Poštovnictví na Moravě a ve Slezsku v letech Filatelie, časopis československých filatelistů. Praha, 1978, č. 20, s Zajímavou epizodou v historii moravského (ale i celoevropského) poštovnictví je provoz na trati Krakov-Benátky od roku 1558 snad až do 90. let 16. stol. Poštovní stanice tehdy na většině trasy (a tedy i mimo svrchované polské území) spravovali polští poštmistři. Habsburkové tuto aktivitu cizí mocnosti na svém území nepodporovali a naopak se různými zákazy přičiňovali o zánik tohoto spojení. 16 Polišenský, Miroslav: Počátky moravského poštovnictví se zřetelem k Jihomoravskému kraji ( ). In: Celostátní výstava poštovních známek, katalog výstavy 3. Brno, 1974, s Roubík, František: K vývoji poštovnictví v Čechách v 16. až. 18. století. In: Archiv ministerstva vnitra a vědecké bádání. Praha, 1937, s Čtvrtník, Pavel: Dědičné pošty a poštmistři. Sborník poštovního muzea 1982, Praha, 1982, s

12 přistěhovalců chovalo původní prosté obyvatelstvo zášť a jejich obtíže spojené například s hledáním usedlosti vhodné k umístění poštovní stanice jim nijak neusnadňovalo. Vrchnost pak výsady poštmistrů často porušovala a pokoušela se naložit na ně stejné břemeno jako na ostatní své poddané. Ani samotní nájemci poštovních služeb se k poštmistrům mnohdy nechovali nejlépe. Jak uvádí Václav Dragoun ve své publikaci Dějiny poštovnictví na Moravě do konce války třicetileté: cestující, kteří přijeli s vlastními koni a kočáry aneb pěšky přišli, kde se jim zlíbilo, jednoho nebo více koní požadovali násilím poštmistrům koně ze stájí vyváděli a s nimi odjížděli. 19 Asi největším problémem, kterému poštmistři na Moravě čelili a při kterém již nešlo jen o majetek, ale i o život, byly obzvláště v první polovině 17. století válečné útrapy. Oni sami a také cestující poslové byli často přepadáni drancujícími vojsky, jejichž velitelé z převážené pošty doufali získat aktuální informace o plánech nepřítele. 20 Během Třicetileté války navíc velmi vázlo vyplácení služného poštmistrům, kteří pak museli prodávat koně či jiné vybavení pošt, aby zajistili sebe a případnou rodinu. Například až byly moravským poštmistrům uhrazeny nedoplatky služného od roku Pošta v rukou Paarů Po skončení Třicetileté války a odchodu švédských vojsk z území Čech a Moravy bylo přikročeno k dalšímu pokusu o vybudování trvalé sítě poštovních spojení v monarchii. Vedení poštovnictví však již ve svých rukou nedrželi Taxisové, protože roku 1622 byl úřad Nejvyššího dvorského poštmistra odkoupen (po krátkém úřadování rodin Wolzogenů a Magno 22 ) rodinou Paarů. 23 Od počátku jejich služby se začal vyostřovat a komplikovat vztah mezi pražským poštmistrem, placeným českou komorou a dvorským poštmistrem, jemuž byl pražský poštmistr přímo podřízen. Paarové si od začátku osvojili právo vybírat veškerý zisk z pošty, aniž by hradili náklady na provoz. 24 Finance na provoz a další rozvoj poštovní sítě v českých zemích 19 Dragoun, Václav: Dějiny poštovnictví na Moravě do konce války třicetileté. Praha, 1909, s Tamtéž, s Tamtéž, s Roubík, F.: K vývoji poštovnictví v Čechách v 16. až. 18. století., s Čtvrtník, P.: Dějiny pošty v českých zemích, s Tamtéž. 12

13 poskytovala Česká komora, která se ve spolupráci s pražským poštmistrem snažila u panovníka domoci revize tohoto, pro České země zjevně nevýhodného stavu. Po smrti pražského poštmistra Pruggera r získali Paarové na nějakou dobu převahu. Do pražského poštmistrovského úřadu se jim podařilo dosadit bývalého poštovního písaře Wobnera, který Paarům nekladl v uplatňování jejich lenních práv odpor. 25 Česká komora se sice o revizi dosavadního stavu směrem ke hrazení nákladů na provoz pošty z jejích výnosů snažila po celý zbytek 17. století, nicméně Paarové s plnou podporou vládnoucí dynastie svá práva prozatím uhájili Paarský reces a reformy Marie Terezie Pokud předcházející vládnoucí Habsburkové kvůli jiným palčivým problémům (neustále hrozící turecké nebezpečí, rivalita s Francií) ponechávali správu říše téměř bez zásahů, za panování Karla VI. se v této oblasti dostavily první výrazné změny. Habsburské soustátí prošlo v 18. století procesem centralizace a v souladu s tímto trendem státní správa získávala nazpět mnohé regály, které dosud drželi i s vznikajícím ziskem jednotlivci. Tzv. inkamerace se přímo dotkla i regálu poštovního. Pokusy o převzetí paarského poštovního léna do státní správy byly konány již od roku 1718, k definitivnímu přijetí oběma stranami však pro paarský odpor a obstrukce s ním spojené došlo až v roce Habsburská monarchie od toho roku získávala do své pokladny na úkor rodu Paarů příjmy z poštovnictví v celé monarchii. Ale ani Paarové nepřišli zkrátka ročně získávali finanční náhradu ve výši zl. a i nadále měli přímý vliv na jmenování poštovních zaměstnanců. 26 Tuto změnu lze pokládat za první, nikoli však nejdůležitější krok k plnému převzetí poštovnictví do státních rukou. Dosud značný paarský vliv na fungování pošt v monarchii musel být dále omezován, aby poštovnictví vyhovovalo potřebám státu a mohlo dále rozšiřovat své služby. Proto Marie Terezie roku 1743 tzv. Druhým recesem odňala Paarům právo přímo jmenovat nižší poštovní zaměstnance a zasahovat do výběru poštmistrů. Paarové se stali dvorskými poštmistry už jen podle titulu a jejich zbývající výsady, jako osvobození od poštovného, již Habsburky nebrzdily ve vykonání nutných reforem, 25 Roubík, F.: K vývoji poštovnictví v Čechách v 16. až. 18. století, s Čtvrtník, P.: Dějiny pošty v českých zemích, s

14 takže se na fungování poštovní správy mohli nadále podílet jako její zaměstnanci s vyměřeným platem. 27 Od počátku 17. století začala hrát významnější roli v portfoliu poštovních služeb doprava osob. Zpočátku se většinou jednalo o předem objednané jízdy (tzv. extrapošta) či o pronájem koně, v jehož sedle zákazník cestoval spolu s postilionem, od poloviny 17. století lze pak již mluvit o pravidelných jízdních kursech. 28 Poštovní vozový park v té době sestával z mnoha různých druhů kočárů a kolesek, které však všechny konstrukčně vycházely z tzv. Kotčího (či kočího) vozu. 29 Doprava těmito dopravními prostředky byla zdlouhavá a kvůli špatnému stavu většiny používaných silnic také velmi nepohodlná, takže až do poloviny 18. století převládala forma cestování koňmo. 30 V roce 1749 svěřila Marie Terezie svobodnému pánovi z Lilienu provedení reformy osobní dopravy. 31 Ta spočívala v zavedení provozu tzv. diligencí na hlavních dopravních tazích v monarchii. Diligence byly vozy uzpůsobené speciálně k dopravě osob a těžších zásilek. Jejich provoz už se plně opíral o síť poštovních stanic uzpůsobenou k pravidelné výměně koní a odpočinku cestujících. Pán z Lilienu nejprve na vlastní náklady otestoval funkčnost a spolehlivost těchto vozů na tratích Vídeň-Pasov a Vídeň-Praha a po ověření rentability provozu tento druh přepravy roku 1750 nabídl státu. Diligence se během následujících let rozšířily na všechny důležité trasy v monarchii a tvořily páteř poštovní dopravy až do Ottenfeldovy reformy z roku Reorganizační snahy se nevyhnuly ani listovní poště. Roku 1750 byly zavedeny pravidelné jezdecké spoje mezi velkými městy monarchie tzv. Journaliere. Doprava pošty tak poprvé stanula odděleně od dopravy osob. Tato separace se dále prohlubovala a v roce 1783 se projevila i ve správní oblasti, když byla po rozpuštění Dvorské komise ve věcech poštovních jak listovní, tak jízdní pošta spravovány odděleně Čtvrtník, P.: Dějiny pošty v českých zemích, s Hlavačka, Milan: Cestování v éře dostavníku. Praha, 1996, s. 60. Čtvrtník, P.: Dějiny pošty v českých zemích, s Hlavačka, M.: Cestování v éře dostavníku, s Čtvrtník, P.: Cesta pošty dějinami, s Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s Čtvrtník, P.: Dějiny pošty v českých zemích, s Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s

15 Paarové jako provozovatelé poštovní sítě kladli ve svém podnikatelském žebříčku hodnot na první místo ziskovost. Proto podporovali zakládání nových stanic pouze na takových trasách, kde mohl očekáván okamžitý zisk, a neplánovali rozvoj poštovní sítě v širším časovém horizontu. Naproti tomu státní správa začala poštovní síť okamžitě po jejím převzetí systematicky zhušťovat. Jedním z příznaků této změny bylo i masivní zřizování tzv. poštovních sběren. Tyto instituce byly zakládány ve městech ležících mimo stávající poštovní trasy. Pověřená osoba (či později poštovní expeditor) zde přebírala zásilky a pravidelně je odnášela na nejbližší poštovní stanici. 34 Zpočátku pravděpodobně ztrátový podnik vytvořil podmínky pro další rozšiřování poštovní sítě na konci 18. století, kdy se z části listovních sběren staly poštovní stanice či úřady. S rozvojem poštovní sítě přímo souvisí i další důležitá oblast, ve které musel habsburský státní aparát zjednat od poloviny 18. století nápravu. Rozsah a kvalitu poštovního aparátu v českých zemích od počátku limitoval mnohdy zoufalý stav silnic. Silniční síť zde vznikala od 14. století, ani zdaleka se ale nejednalo o dopravní tepny, jaké známe dnes. Šlo spíše o blátivé či prašné cesty plné výmolů, na kterých navíc provoz zpomalovaly a znepříjemňovaly časté celní a mýtné stanice. Výnosů z mýtného měly vrchnosti využívat k financování oprav silnic, nicméně většinou zůstalo pouze u výběru poplatku a silnice byly ponechávány ve zbědovaném stavu. Zlepšení této situace přineslo až 18. století, a to ve dvou zásadních změnách. Z Francie se do střední Evropy rozšířil nový způsob stavby silnic, založený na použití pevného kamenného podloží (tzv. šosování) 35. Šíře silnic byla stanovena na 5-7 sáhů 36 a po stranách tohoto pevného základu vznikaly tzv. letní cesty o šířce 2,5 m. Ty byly využívány v letních měsících, aby se hlavní silnice zbytečně neopotřebovávaly. 37 Dále bylo roku 1736 provedeno sjednocení systému vybírání mýtného, jehož výnos za státního dohledu putoval na výstavbu nových silnic. Výstavba silniční sítě v Českých zemích pokračovala přes celé 18. století až do poloviny 19. století, přičemž základní kostra byla dokončena kolem roku Čtvrtník, P.: Cesta pošty dějinami. Silnicí, železnicí, letadlem, s Hlavačka, M.: Cestování v éře dostavníku, s ,5-13 m 37 Čtvrtník, Pavel: Vozy a kočáry v dějinách poštovnictví. Sborník poštovního muzea Praha, 1981, s Čtvrtník, P.: Dějiny pošty v českých zemích, s

16 S oživením poštovnictví a jeho zpřístupněním širším vrstvám obyvatelstva přišel od počátku 18. století také nárůst soukromých poselských zřízení. S touto konkurencí se ale pošty v českých zemích potýkaly již od svého vzniku r Velmi silnou pozici měli ve střední Evropě v oblasti dopravy listovní pošty řezníci. Kombinace častých cest za obchodem a vysokého majetku z nich činila spolehlivé a důvěryhodné posly, čehož při dopravě pošty využívala hlavně města. Cechovní sdružování řezníkům dokonce umožnilo budovat a používat podobný systém přepřahacích stanic, jako se rozvinul u Taxiské a Paarské pošty. Patentem z roku 1597 zakázal fungování řeznické poštovní dopravy císař Rudolf II., o nedodržování tohoto nařízení ale svědčí nutnost jeho opakování Ferdinandem II. z roku 1635 či Ferdinandem III. v roce Na podobném principu jako řezníci dopravovali podloudně poštu a cestující až do počátku 19. století formané, kteří se svými vozy cestovali celou Evropou. S jejich konkurencí bojoval stát pomocí různých zákazů a patentů zvláště v 18. století, 40 nicméně vítězství v tomto souboji poště přineslo až zkvalitnění a zrychlení dopravy ve 30. letech 19. století. 41 Soukromá doprava se (ve státem regulované formě) do poštovního systému vrátila ve 2. polovině 19. století, ale fungovala již pouze na místní úrovni a v závislosti na dopravě státní Reformy Sixta z Ottenfeldu Druhá etapa reforem rakouského, a tedy i českého a moravského poštovnictví, je pevně spojena s osobou Sixta z Ottenfeldu. Ten roku 1823 z pozice ředitele Vrchního ředitelství poštovních vozů navrhl a zrealizoval obměnu jízdního parku. Namísto zastaralých diligencí zavedl jízdy tzv. Eilwagen ( poštovních rychlíků ) na hlavních poštovních tazích. Jednalo se o pohodlnější a rychlejší vozy, se kterými se cestování mezi největšími městy monarchie stalo otázkou hodin a nikoli dní. Jednotlivé spoje měly ve vybraných stanicích určeny zastávky pro snídaně, obědy a večeře, jinak cesta probíhala dnem i nocí. Od roku 1825 byla poštovním rychlíkům na jejich tratích svěřena i doprava listovní pošty, přičemž převoz zavazadel a těžších zásilek zajišťovaly 39 Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s Čtvrtník, P.: Cesta pošty dějinami. Silnicí, železnicí, letadlem, s Hlavačka, M.: Cestování v éře dostavníku, s

17 tzv. Brancardwagen. 42 Doprava poštovními rychlíky zaznamenala pronikavý úspěch, takže byla brzy rozšířena na všechny hlavní poštovní trasy a diligence byly odsunovány na trati podružného charakteru. Reformní činnost Sixta z Ottenfeldu se neomezovala pouze na oblast poštovní dopravy, ale odrazila se i v poštovní správě a legislativě. Zasloužil se například o opětovné sjednocení rozdělené listovní pošty spravující dopravu zásilek a jezdecké pošty, jež obstarávala dopravu osob. Tato oddělení, separovaná od roku 1783, nechal sloučit do jednotné instituce Nejvyšší dvorské poštovní správy roku Na Ottenfeldův vrub padá i vytvoření úvěru pro výkup dědičných privilegií roku či zřízení poštovních inspektorátů v jako orgánů kontrolní a exekutivní funkce. 45 Tyto a mnohé další reformy pak byly kodifikovány poštovním zákonem, vydaným a v platnost vstupujícím Nástup železnice Od 30. let 19. století začala poště v přepravě osob výrazně konkurovat železnice. Stavbě železnic se poštovní správa zpočátku velmi bránila viděla v nich totiž konkurenci svého výsostného postavení při přepravě osob a listovních zásilek. Brzy po otevření první železnice u nás Budějovicko-linecké koněspřežné dráhy r si pošta vymohla množství výhod. Listovní zásilky měly být ze železniční dopravy vyloučeny úplně, na dopravu balíků měly železnice poště poskytovat 25% slevu. Přeprava osob byla sice drahám povolena, 10% ze zisku ale muselo být odevzdáváno poště jako kompenzace za ušlý zisk. A nakonec i jízdní řády měly být upraveny tak, aby korespondovaly s příjezdy a odjezdy poštovních rychlíků. 47 S nástupem prvních parních lokomotiv a stavbou rakouské Severní dráhy císaře Ferdinanda ve 30. letech ale poštovní správa pochopila výhody, které jí spoluprácí s železnicí plynou a dohodla se s drahami na rovnějších a otevřenějších podmínkách. Úseky dráhy území českých zemí už tak mohly být budovány se zřetelem kladeným 42 Čtvrtník, P.: Cesta pošty dějinami. Silnicí, železnicí, letadlem, s Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s Martínek, Miloslav: Poštovní zákony z roku 1837 a Sborník poštovního muzea Praha, 1978, s Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s Martínek, M.: Poštovní zákony z roku 1837 a 1946, s Čtvrtník, P.: Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s

18 na přepravu pošty ve stanicích byly zakládány speciální poštovní úřady, které zprostředkovávaly přepravu zásilek mezi železnicí a poštovním úřadem v nejbližší obci. Ze začátku se přeprava pošty po železnici příliš nelišila od dopravy poštovními vozy, ale v 50. letech se v rakouské poštovní správě začala uplatňovat převratná novinka, která výrazně inovovala po staletí platný systém převozu zásilek od stanice ke stanici tzv. vlakové pošty, v Rakousku nazývané ambulance. Tento systém byl vynalezen r v Anglii a odtud se rychle rozšířil do celé Evropy. Spočíval ve zpracovávání a třídění pošty přímo ve vlakové soupravě ve speciálně upravených vagonech. Odpadlo tak zdlouhavé vypravování jednotlivých pytlů s uzávěry pro každý úřad zvlášť do vlaku byla tedy odevzdána neroztříděná pošta. Tu roztřídili poštovní zaměstnanci až ve vlaku za jízdy, průběžně ji shromažďovali i na dalších zastávkách a v určené stanici ji vyložili všechnu najednou. Přímo na poštovních vagonech byly také umístěny schránky, kam mohli zákazníci házet své listovní zásilky opět se tak zkracovala doba dopravy psaní. 48 V souvislosti s masivním rozšířením železniční poštovní dopravy zažila silniční část poštovní dopravy v 2. pol. 19. stol. mírný úpadek. Stát se až příliš upnul na distribuci pošty pomocí vlaků a silniční dopravu začal jako překonaný přežitek svěřovat do rukou soukromého sektoru. Příležitosti se chápali drobnější podnikatelé, kteří sice udrželi silniční dopravu konkurenceschopnou, ale vzhledem k téměř nulové snaze o její další vývoj a modernizaci se zasloužili o její budoucí úpadek, který pak musely po rozpadu monarchie jednotlivé státy pracně dohánět. 4. Poštovní správa Od počátku organizovaného poštovního zřízení v českých zemích roku 1526 byl hlavní institucí této organizace Nejvyšší dvorský poštovní úřad v čele s dvorským poštmistrem. Sídlil ve Vídni a podřízen byl přímo Dvorské komoře. Zástupcem dvorského poštmistra na území Čech, Moravy a Slezska byl pražský poštmistr jako nejvyšší poštovní úředník v zemi. Náklady na poštovnictví v Čechách a na Moravě hradila plně Česká komora. 48 Čtvrtník, P.: Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s

19 Tato situace trvala až do roku 1722, kdy byly po Paarském recesu zřízeny v Praze a Brně Vrchní poštovní úřady v čele s poštovními správci. Pod tyto úřady měly spadat ostatní pošty v Čechách a na Moravě. V návaznosti na poštovní reformy Marie Terezie byl roku 1756 Nejvyšší dvorský poštovní úřad podřízen Dvorské komisi ve věcech poštovních. Ta však byla Josefem II zrušena a z kompetence Nejvyššího dvorského poštovního úřadu byla vydělena jízdní pošta (doprava osob). Pro tu byla vytvořena jako ústřední orgán Hlavní expedice poštovních vozů (později přejmenována na Ředitelství jízdních pošt). Nejvyšší dvorský poštovní úřad si nadále ponechal správu jezdeckých pošt (doprava listovní pošty, dohled nad poštovními stanicemi), nadále pak podléhal pravomoci jednak zemských úřadů (české a moravskoslezské Zemské gubernium), jednak také roku 1782 zcentralizovaného úřadu Spojená česko-rakouská dvorská kancelář, dvorská komora a bankodeputace. 49 Po vydělení Dvorské komory roku 1791 přešel dozor nad jezdeckou poštou právě na ni. Jednotlivá oddělení dvorské komory byla roku 1816 v rámci centralizace finanční správy sloučena ve Všeobecnou dvorskou komoru, které podléhala Nejvyšší dvorská poštovní správa. S ní bylo roku 1829 přičiněním Sixta z Ottenfeldu sloučeno Ředitelství jízdních pošt, takže poštovní agendu následně spravoval opět pouze jeden úřad. 50 Všeobecná dvorská komora byla nahrazena ministerstvem financí. Nejvyšší dvorská poštovní správa pod něj byla převedena z ministerstva veřejných prací v květnu Vydržela zde do prosince, poté byla převedena pod ministerstvo obchodu a zrušena. Poštovní správa byla následně začleněna do agendy ministerstva obchodu přímo, a to v rámci jeho III. sekce. V letech podléhala poštovní správa ministerstvu financí, ale byla navrácena nazpět ministerstvu obchodu, kde byla ponechána až do roku Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s Hledíková, Zdena Janák, Jan Dobeš, Jan: Dějiny správy v českých zemích. Od počátků státu po současnost. Praha, 2005, s Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s. 32. Hledíková, Z. Janák, J. Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích, s

20 5. Dědičné pošty Forma vlastnictví pošty jako léna uděleného panovníkem je pevně spojena s historií poštovnictví v Habsburské monarchii po celou dobu jejího trvání. Stát se k této formě zřizování poštovní sítě uchyloval kvůli absenci vlastnictví potřebného správního aparátu a pro hovořila také ekonomická výhodnost. To ovšem platilo pouze, dokud se užívání pošty nerozšířilo mezi širší vrstvy obyvatelstva. Dobu téměř čtyřsetletého trvání habsburského soustátí lze z hlediska používaného systému dědičnosti rozdělit na dvě hlavní období vymezená léty a V prvním období fungovala jako lenní artikl celá poštovní instituce, ve druhém už jen určité jednotlivé poštovní stanice. Důvod daného nastavení systému byl v obou případech stejný stát, ve snaze minimalizovat vydávané finanční náklady, nabídl účast na fungování instituce subjektu či subjektům mimo svůj vlastní správní aparát. Zásadním způsobem se ovšem lišila forma odstoupení od lenního slibu v prvním a druhém případě. Zatímco roku 1743 byl převod poštovního systému do státních rukou dílem jednoho nařízení císařovny Marie Terezie, zpětné získávání jednotlivých poštovních stanic trvalo téměř jedno celé staletí a nebylo ukončeno ani v době rozpadu Rakouska-Uherska roku Filip Wiesner a projekt dědičných pošt S prvními případy přidělování jednotlivých poštovních stanic příbuzným či dědicům po zemřelých poštmistrech se lze setkat ještě za doby, kdy poštovní síť a výnosy z ní držel ve vlastnictví rod Paarů, nicméně se jednalo pouze o ojedinélé převody a v drtivé většině takovýchto případů pověřili Paarové provozováním poštovní stanice v dané lokalitě osobu mimo rodinu poštmistra, ale zato s vhodnými dispozicemi pro tuto činnost. Změna přišla až s projektem zaměstnance dvorské komory Filipa Wiesnera z roku Podle jeho návrhu měla být poštmistrům v celé monarchii nabídnuta možnost získat poštovní stanici do dědičného držení a náklady na její provoz hradit z určitého procenta poštovních výnosů dané stanice, které by si pro tento účel poštmistr ponechával. Těmto poštmistrům by nebyl vyplácen pevný plat, ale mohli 52 Čtvrtník, P.: Dědičné pošty a poštmistři, s

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení Rozvržení Struktura prezentace: 1. Evropský kontext vyhledávání v jízdních řádech 2. České řešení vyhledávače (IDOS, resp. CIS) Obsah

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Doba řízení (čl. 6): Po nejvýše 6 denních dobách řízení musí mít řidič týdenní odpočinek.

Doba řízení (čl. 6): Po nejvýše 6 denních dobách řízení musí mít řidič týdenní odpočinek. Doba řízení (čl. 6): Celková doba řízení mezi dvěma odpočinky denními nebo jedním odpočinkem denním a jedním odpočinkem týdenním ("denní doba řízení") nesmí přesáhnout 9 hodin. Dvakrát za týden může být

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost 175 let železnice v Brně Brno je první významné město na území České republiky, kam dorazil parní vlak. Stalo se tak v roce 1839, kdy

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany strana 1 / stran 5 Smlouva o spolupráci I. Smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky Tomáš Ježek 2006 Obsah Obsah Motto 7 Úvod 8 Předmluva jako shrnutí 9 1. Východiska 11 1.1 Ekonomové a právníci,

Více

Proč se Praha 6 vzdala svých milionů?! PRONÁJEM POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU SPOLEČNOSTI COMITIA MEDICAL

Proč se Praha 6 vzdala svých milionů?! PRONÁJEM POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU SPOLEČNOSTI COMITIA MEDICAL Proč se Praha 6 vzdala svých milionů?! PRONÁJEM POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU SPOLEČNOSTI COMITIA MEDICAL V Praze dne 4. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci (dále jen NFPK ) tímto prohlašuje,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Proč se Praha 6 vzdala svých milionů?! PRONÁJEM POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU SPOLEČNOSTI COMITIA MEDICAL

Proč se Praha 6 vzdala svých milionů?! PRONÁJEM POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU SPOLEČNOSTI COMITIA MEDICAL Proč se Praha 6 vzdala svých milionů?! PRONÁJEM POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU SPOLEČNOSTI COMITIA MEDICAL V Praze dne 4. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci (dále jen NFPK ) tímto prohlašuje,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr. 1. Identifikační údaje žadatele. Příloha č. 3:

Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr. 1. Identifikační údaje žadatele. Příloha č. 3: Příloha č. 3: Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr Datum převzetí Převzal Evidenční číslo Vyřizuje 1. Identifikační údaje žadatele a) Obchodní firma/název/jméno

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ

SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA: MEZINÁRODNÍ A KABOTÁŽNÍ V důsledku přijetí několika evropských právních předpisů došlo k postupné liberalizaci jak mezinárodní silniční dopravy, tak kabotáže zboží a osob. PRÁVNÍ ZÁKLAD

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Ecoles européennes. Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS. Schváleno Nejvyšší radou na schůzi dne 23., 24. a 25. října 2006 v Bruselu

Ecoles européennes. Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS. Schváleno Nejvyšší radou na schůzi dne 23., 24. a 25. října 2006 v Bruselu Ecoles européennes Bureau du Secrétaire général Administration Comptabilité Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS Úprava nařízení týkajících se náhrad cestovních výloh v souvislosti s úkoly, které

Více