Stará pošta v Pozořicích ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stará pošta v Pozořicích (1785-1911)"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Historie Stará pošta v Pozořicích ( ) (bakalářská diplomová práce) Vojtěch Klíma Vedoucí práce: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. Brno

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracoval samostatně a uvedl všechnu použitou literaturu a prameny. datum: Vojtěch Klíma 2

3 Na tomto místě bych rád poděkoval PhDr. Zdeňce Stokláskové, Ph.D. za přínosné rady a vstřícný přístup při vedení diplomové práce. Také bych rád poděkoval panu Františkovi Kopeckému za poskytnutí cenných materiálů a zaměstnancům Poštovního muzea v Praze, zvláště panu Vladimíru Halabrínovi, za vstřícnost a cenné rady při studiu archivních pramenů. 3

4 1. Úvod Poštovní historie v odborných publikacích a pramenech Monografie a syntézy Studie ve sbornících a časopisech Možnosti pramenného studia Stručné dějiny poštovnictví v Českých zemích Základy poštovní sítě v předhabsburském období Situace za vlády prvních Habsburků Pošta v rukou Paarů Paarský reces a reformy Marie Terezie Reformy Sixta z Ottenfeldu Nástup železnice Poštovní správa Dědičné pošty Filip Wiesner a projekt dědičných pošt Rušení dědičných privilegií Hlavní poštovní trasy na Moravě Spojení Vídeň - Praha Spojení Vídeň Vratislav a Vídeň Krakov Nové trasy po postátnění poštovnictví Historie Pozořické pošty Proces zřizování stanice Dění na stanici do konce 20. let 19. století Pozořická pošta a rod Schneidtingerů Majetkové převody na poštovní stanici Prodej Reichenfeld Schütz Prodej Suchý Rein Prodej Rein de Beurs Přestupky, tresty a mimořádné situace Tresty za zpoždění Nedovolená manipulace se zásilkami Pošta jako oběť Dědičná privilegia Závěr Seznam použité literatury a pramenů Prameny Literatura Internetové zdroje...51 Příloha 1: Poštovní trasy při pozořické stanici

5 1. Úvod Začlenění Českých zemí do Habsburské monarchie znamenalo pro náš stát, jen pomalu se pod vládou Jagellonců vzpamatovávající z bouřlivých událostí 15. století, nový stimul k ekonomickému a hospodářskému vývoji. Raně novověká společnost právě vstupovala do nové epochy předávání informací, přičemž Čechy, Morava a Slezsko, jako jedny z prvních zemí střední Evropy, mohly využít služeb tohoto nového civilizačního výdobytku. Řeč je o státem zřizovaném poštovním spojení, které již od počátku 15. století budoval ve Svaté říši římské rod Thurn-Taxisů. Zavedení pravidelného poštovního spojení umožňovalo Habsburkům lépe ovládat i vzdálená území, ze kterých by jinak informace k císařskému dvoru putovaly mnohem pomaleji. Za léta a století svého fungování na našem území prošla pošta několika podobami. Od služby, určené původně pouze pro úzký okruh nejvýše postavených osob ve státě, se rychle vyvinula v instituci sloužící širším majetným vrstvám a nakonec i ve stěžejní komunikační základnu, na níž byl závislý chod státu a která se stala nepostradatelnou i pro drtivou většinu obyvatelstva. Změnily se i služby, které pošta poskytovala. Od dopravy dopisních zásilek, přes dopravu osob a balíků až k finančním službám a službám telegrafu či telefonu. Poštovní portfolio je za skoro pět set let své existence velmi široké, a zatímco jiné úřady vznikaly a zanikaly, instituce pošty přetrvala dodnes. Ač byla pošta primárně zamýšlena jako instituce sloužící potřebám státu, nezůstávala od samého počátku v jeho držení. Konstruktérem prvotního systému poštovních spojení byla rodina Thurn-Taxisů a později rodina Paarů. Tito silní hráči na evropské scéně dokázali poštu získat do dědičného držení a stali se tak jejími neomezenými pány. Institucí podléhající pouze a jen státu se pošta stala až na počátku 18. století, kdy v duchu centralizačních tendencí poštu z Paarských rukou vykoupil císař Karel VI. Fenomén dědičnosti provází poštu po většinu její existence. Krátce po začlenění pošty do systému státní byrokracie se objevil ve formě možnosti dědičného pronájmu jednotlivých poštovních stanic, čímž stát hodlal snížit náklady na provoz drahé poštovní sítě. Třebaže se tento systém stal již po krátké době svého fungování přežitkem, vydržel v několika případech až téměř do samého zániku monarchie. 5

6 Poštovní stanice, o které pojednává má práce, byla právě takového charakteru. Na jejím příkladu jsem se pokusil vykreslit poměry v poštovním systému od konce 18. do počátku 20. století a postihnout základní problémy, s nimiž se dědičné stanice musely potýkat. Jelikož je však problematika dědičných pošt pevně spjata s vývojem poštovnictví v Habsburské monarchii, věnoval jsem jednu z částí své práce také stručnému nástinu dějin této instituce od jejího počátku až do konce 19. století. Svou práci jsem založil převážně na studiu a excerpci archivních, zčásti dosud nevyužitých materiálů. Na údaje získané z tohoto sběru jsem pak aplikoval obecné informace, většinou již publikované v poštovně-historické literatuře. Vzniklé dílo má tedy za cíl zobrazit dění na konkrétním poštovním pracovišti ve světle již známých fakt o poštovním provozu a poštovní správě. Tento výstup nicméně nepovažuji za definitivní zpracování dané látky během příprav a poté i během samotného tvůrčího procesu jsem narazil na několik témat a problémů, které jsem z různých důvodů do své práce nemohl zařadit (ať už z důvodu dočasné nedostupnosti klíčových materiálů, či kvůli záměru směřovat práci jiným směrem), ale které by si zpracování v rámci této problematiky jistě zasloužily. Na lokální úrovni zůstává v mapě poštovní historie stále spousta bílých míst. Doufám, že tímto svým příspěvkem pomohu k částečnému zapravení alespoň jednoho z nich. 2. Poštovní historie v odborných publikacích a pramenech 2.1. Monografie a syntézy Monografií, synteticky zpracovávajících vývoj poštovnictví v Českých zemích, nevzniklo na našem území mnoho. Za pokus o první takovou publikaci lze označit dílo poštovního úředníka Václava Záběhlického Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích. 1 Záběhlický se pokusil pojednat o vývoji poštovnictví na našem území prostřednictvím exerpce archivních pramenů, jako neškolený historik však často sklouzával do pouhého převyprávění či prostých výčtů. Jeho publikace 1 Záběhlický, Václav: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích (od nejstarších dob až do převratu). Hronov,

7 je navíc velmi nepřehledná, některé její pasáže jsou doslovně opakovány v jiných kapitolách knihy a kvůli neujednocené terminologii může čtenář některé pasáže špatně interpretovat. I přes uvedené nedostatky se však jedná o zásadní dílo, jelikož některé informace v něm obsažené se v žádné jiné česky psané publikaci nevyskytují. Další zásadní díla, mapující poštovní dění na našem území, spadají až do období 2. poloviny 20. stol. Jedná se o publikace Antonína Hudce Spoje slovem a obrazem 2 a Pavla Čtvrtníka Cesta pošty dějinami 3. Obě knihy svým obsahem pokrývají přibližně stejnou problematiku a ve své době byly pro zájemce o tuto tematiku jistě vítaným zdrojem informací, dnes jsou však co do pro propracovanosti a informační obsažnosti překonány. Druhý jmenovaný totiž svou dlouholetou badatelskou činnost korunoval na počátku 21. století dvěma syntézami Dějiny pošty v českých zemích 4 a Poštovníctví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 5 Tyto publikace jsou pro svou komplexnost a přístupnost modernímu čtenáři dobrou volbou pro uvedení do tematiky poštovní historie v českých zemích. Dějiny pozořické poštovní stanice se do dnešních dob nedočkaly podrobného zpracování. Díky poloze na hranici slavkovského bojiště a údajné přítomnosti císaře Napoleona přímo na poště v noci z 2. na 3. prosince 1805 se zmínka o této budově objevuje v množství prací s napoleonskou tematikou 6, podrobněji se však historií této instituce zabýval pouze František Kopecký. Ten ve své publikaci Stará pošta a bitva tří císařů 7 mimo jiné stručně popsal putování stanice mezi jejími jednotlivými vlastníky, a také přidal popis samotné usedlosti. 2 Hudec, Antonín: Spoje slovem i obrazem. Kapitoly z historie pošty a telekomunikací. Praha, Čtvrtník, Pavel: Cesta pošty dějinami. Silnicí, železnicí, letadlem. Praha, Čtvrtník, Pavel Galuška, Jan: Dějiny pošty v českých zemích. Praha, Čtvrtník, Pavel Galuška, Jan Tošnerová, Patricia: Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Liberec, Např. Kopecký, František: O slavkovské bitvě. Dopady a tradice. Brno, 2009, s Kopecký, František: Stará pošta a Bitva tří císařů. Brno,

8 2.2. Studie ve sbornících a časopisech Dějiny jednotlivých poštovních úřadů a stanic v Čechách a na Moravě jsou časopisecky zpracovávány již od přelomu 19. a 20. století. Studie, zabývající se historií jednotlivých poštoven však byly povětšinou zpracovávány pouze populárně-naučnou formou tedy bez poznámkového aparátu a často také bez bližších znalostí obecných dějin poštovnictví. Jednalo se o příspěvky vydávané v různých lokálních tištěných médiích (časopisy, sborníky) a jejich autory byli obvykle buď sami poštovní úředníci, nebo obecní kronikáři. V průběhu 20. století lze vymezit celkem tři období, v nichž rostl zájem o historii poštovnictví a tím i počet publikovaných příspěvků jak na lokální, tak celorepublikové úrovni. První velké oživení nastalo ve 20. letech 20. stol., kdy se tribunou poštovních historiků stal časopis Československá pošta, telefon, telegraf. 8 Na jeho stránkách publikovaly nejvýznamnější osobnosti československého prvorepublikového poštovnictví, jako Václav Dragoun, Jiří Karásek ze Lvovic, či později také František Roubík. Toto slibně se rozvíjející periodikum a s ním i velká část poštovně-historického bádání bylo zastaveno německou okupací roku Druhým obdobím, významným pro rozvoj zájmu o poštovní historii, je druhá polovina 60. a celá 70. léta. Poštovní historiografie se zde svezla na vlně zájmu o filatelii, a tak mohlo ve sbornících, vydávaných u příležitostí okresních či celorepublikových výstav známek, vyjít vícero kvalitních příspěvků s historickým zaměřením. Mezi významné poštovní historiky tohoto období lze zařadit například Miroslava Políšenského, Oldřicha Tovačovského či tehdy začínajícího Pavla Čtvrtníka. Důležitým periodikem byl v této době časopis Filatelie 9, který vychází dodnes. V letech pak vycházel Sborník poštovního muzea 10, v němž mimo jiné kromě již zmíněného Pavla Čtvrtníka publikovala i Alexandra Špiritová a mnoho dalších historiků bádajících v oblasti poštovnictví. V polistopadovém období se však na tuto linii nepodařilo navázat a specializovaná tribuna pro zveřejňování článků o poštovní historii nyní v ČR chybí. 8 Československá pošta, telefon, telegraf: odborný list pro dopravu poštovní a příbuzná odvětví. Praha: Česká poštovní unie, Filatelie: Časopis československých filatelistů. Praha, Dostupné z: < 10 Sborník poštovního muzea. Praha,

9 2.3. Možnosti pramenného studia Studium pramenů k dějinám jednotlivých poštovních úřadů není v dnešní době pro jejich roztříštěnost jednoduché. Dílčí informace lze nalézt v obecních kronikách, sčítacích operátech či jiných pramenech lokálního charakteru, zásadní prameny jsou však v rámci této problematiky pro české země pouze dvojího druhu. V prvním případě jde o prameny uložené ve sbírkách Národního archivu České republiky, které jsou však kvůli chybně zvolenému způsobu katalogizace z 30. let 20. stol. obtížně studovatelné. Druhou možností je využít opisy archivních písemností, které ještě před spisovou rozlukou s Rakouskem roku 1920 pořídil Václav Dragoun. Tyto opisy, uložené v Archivu Poštovního muzea v Praze, jsou tříděny podle názvů jednotlivých stanic a ke studiu jsou tak přístupnější, i když postrádají podrobnější členění. Pro svou diplomovou práci jsem se z tohoto důvodu rozhodl použít archivní materiály uložené právě v Poštovním muzeu. 3. Stručné dějiny poštovnictví v Českých zemích Dějiny organizované poštovní správy v Českých zemích lze rozdělit do několika období. V prvním, vymezeném zhruba obdobím 16. stol., byly poštovní trasy budovány nahodile, pouze podle momentálních potřeb panovníka a jejich provoz neměl nikdy dlouhého trvání jakmile aktuální potřeba pominula, trasa byla zrušena. Pod druhé období lze zahrnout celé 17. a první polovinu 18. stol. Budování poštovních tras už v té době sledovalo promyšlenou koncepci, nicméně bylo brzděno komplikovanými vztahy panovníka jako vlastníka, rodiny Paarů coby provozovatele a moravských stavů jako financovatele. Třetí období pak lze datovat od roku 1743, kdy Marie Terezie převedla poštu pod správu státu, do roku Pošta v té době procházela zásadními reformami, které měly její služby zpřístupnit širším vrstvám, a také proběhla asi nejvýraznější část několik století trvajícího sporu mezi státní poštou a soukromými dopravci pošty a osob. Od poloviny 19. stol. začala do poštovní dopravy výrazněji promlouvat železnice, což znamenalo počátek ústupu pošty z vydobytých pozic. 9

10 3.1. Základy poštovní sítě v předhabsburském období Až do nástupu Habsburků na český trůn v zemích Koruny české (a tím pádem ani na Moravě) poštovní organizace neexistovala. Král a světské či duchovní elity pro dopravu pošty využívali pěší posly či jízdní kurýry, méně majetné vrstvy se spokojovaly se službami mobilní části společnosti studentů, obchodníků (zvláště řezníků) či mnichů. Z dopravy osob (ale i listovní pošty či objemnějších zásilek) si vytvořili vedlejší příjem formani, projíždějící se svými vozy takřka celou Evropu. Všechny tyto jmenované skupiny používaly při svých přesunech tzv. zemské cesty, které byly dále součástí obchodních a poselských tras protkávajících téměř celou Evropu. Miroslav Políšenský ve svém článku Itinerář z Brugg a jeho význam pro dějiny poštovnictví v českých zemích uvádí pro český stát tři zásadní poselské spoje: Královec-Praha-Benátky, Bruggy-Norimberk-Praha-Vídeň-Konstantinopol- Jeruzalém-Alexandria a Bruggy-Norimberk-Praha-Krakov. 11 Zatímco Čechy (zvláště hlavní město Praha) plnily ve 14. století roli důležitého středoevropského obchodního centra, území Moravy leželo spíše stranou, čemuž odpovídalo i položení poselských spojů na jejím území. Trasa Bruggy-Krakov se Moravě vyhýbala úplně a první dva jmenované spoje se jejího území dotýkaly pouze okrajově na úseku Čáslav-Havlíčkův Brod-Jihlava-Moravské Budějovice-Znojmo. 12 V 1. pol. 15. stol. paralyzovaly poselské zřízení ve velké části Čech a části Moravy husitské války. Podle Políšenského však tato organizace nebyla válečným běsněním rozvrácena a koncem 15. stol. již opět fungovala. 13 Proto mohla být zahrnuta do poštovního systému, který od počátku 16. stol. budoval v Říši a poté i v rakouských dědičných zemích rod Taxisů. 11 Polišenský, Miroslav: Itinerář z Brugg a jeho význam pro dějiny poštovnictví v českých zemích. Sborník poštovního muzea Praha, 1981, s Tamtéž, s Tamtéž, s

11 3.2. Situace za vlády prvních Habsburků Praha jako metropole měla samozřejmě při budování prvních poštovních tras prioritu. Právě s ní, jako s hlavním městem nově získaného státu, nechal Ferdinand I. z Vídně uskutečnit poštovní spojení. 14 Nicméně od poloviny 16. stol. již máme informace o poštovních tratích spojujících Vídeň s městy Krakovem a Vratislaví a tudíž procházející přes moravské území. 15 Tato spojení však fungovala pouze po dobu aktuální potřeby, jako byl například sňatek habsburské princezny Anny s polským králem Zikmundem III. Vasou roku , a poté byla rušena. Právě časté rušení či přemisťování poštovních tras bylo jedním z hlavních problémů, se kterými se museli poštmistři na území českých zemí v 16. a 17. století potýkat. Při přemístění pošty do jiného města mohl poštmistr buď také změnit působiště, což s sebou ale neslo nutnost hledat pro poštovní stanici vhodné stavení, zajistit nocleh pro cestující poštou, zkrátka začít znovu na zelené louce. Druhou možností pak pro poštmistra bylo zůstat na původním místě a soukromě dopravovat poštu či osoby tam ovšem bez státního platu a podpory. Většina poštmistrů volila druhou možnost, protože právě kvůli nestálosti jednotlivých poštovních spojení bylo velmi pravděpodobné, že bude dříve či později na onom místě poštovní stanice opět ustanovena. Druhým faktorem, který ztěžoval poštmistrům život, byla nevraživost okolního obyvatelstva a zvláště vrchnosti. Taxisové jako cizinci si s sebou do zemí Koruny české přivedli jako poštmistry také cizí státní příslušníky nejčastěji Němce. 17 Poštovní zaměstnanci požívali řady svobod a výjimek, kterým se zbytek obyvatelstva těšit nemohl byli například osvobozeni od robotování a také od služeb (ubytování, poskytování koní) vojsku. 18 Je tedy logické, že k takovéto privilegované vrstvě 14 Tovačovský, Oldřich.: Poštovnictví na Moravě a ve Slezsku v letech Filatelie, časopis československých filatelistů. Praha, 1978, č. 20, s Zajímavou epizodou v historii moravského (ale i celoevropského) poštovnictví je provoz na trati Krakov-Benátky od roku 1558 snad až do 90. let 16. stol. Poštovní stanice tehdy na většině trasy (a tedy i mimo svrchované polské území) spravovali polští poštmistři. Habsburkové tuto aktivitu cizí mocnosti na svém území nepodporovali a naopak se různými zákazy přičiňovali o zánik tohoto spojení. 16 Polišenský, Miroslav: Počátky moravského poštovnictví se zřetelem k Jihomoravskému kraji ( ). In: Celostátní výstava poštovních známek, katalog výstavy 3. Brno, 1974, s Roubík, František: K vývoji poštovnictví v Čechách v 16. až. 18. století. In: Archiv ministerstva vnitra a vědecké bádání. Praha, 1937, s Čtvrtník, Pavel: Dědičné pošty a poštmistři. Sborník poštovního muzea 1982, Praha, 1982, s

12 přistěhovalců chovalo původní prosté obyvatelstvo zášť a jejich obtíže spojené například s hledáním usedlosti vhodné k umístění poštovní stanice jim nijak neusnadňovalo. Vrchnost pak výsady poštmistrů často porušovala a pokoušela se naložit na ně stejné břemeno jako na ostatní své poddané. Ani samotní nájemci poštovních služeb se k poštmistrům mnohdy nechovali nejlépe. Jak uvádí Václav Dragoun ve své publikaci Dějiny poštovnictví na Moravě do konce války třicetileté: cestující, kteří přijeli s vlastními koni a kočáry aneb pěšky přišli, kde se jim zlíbilo, jednoho nebo více koní požadovali násilím poštmistrům koně ze stájí vyváděli a s nimi odjížděli. 19 Asi největším problémem, kterému poštmistři na Moravě čelili a při kterém již nešlo jen o majetek, ale i o život, byly obzvláště v první polovině 17. století válečné útrapy. Oni sami a také cestující poslové byli často přepadáni drancujícími vojsky, jejichž velitelé z převážené pošty doufali získat aktuální informace o plánech nepřítele. 20 Během Třicetileté války navíc velmi vázlo vyplácení služného poštmistrům, kteří pak museli prodávat koně či jiné vybavení pošt, aby zajistili sebe a případnou rodinu. Například až byly moravským poštmistrům uhrazeny nedoplatky služného od roku Pošta v rukou Paarů Po skončení Třicetileté války a odchodu švédských vojsk z území Čech a Moravy bylo přikročeno k dalšímu pokusu o vybudování trvalé sítě poštovních spojení v monarchii. Vedení poštovnictví však již ve svých rukou nedrželi Taxisové, protože roku 1622 byl úřad Nejvyššího dvorského poštmistra odkoupen (po krátkém úřadování rodin Wolzogenů a Magno 22 ) rodinou Paarů. 23 Od počátku jejich služby se začal vyostřovat a komplikovat vztah mezi pražským poštmistrem, placeným českou komorou a dvorským poštmistrem, jemuž byl pražský poštmistr přímo podřízen. Paarové si od začátku osvojili právo vybírat veškerý zisk z pošty, aniž by hradili náklady na provoz. 24 Finance na provoz a další rozvoj poštovní sítě v českých zemích 19 Dragoun, Václav: Dějiny poštovnictví na Moravě do konce války třicetileté. Praha, 1909, s Tamtéž, s Tamtéž, s Roubík, F.: K vývoji poštovnictví v Čechách v 16. až. 18. století., s Čtvrtník, P.: Dějiny pošty v českých zemích, s Tamtéž. 12

13 poskytovala Česká komora, která se ve spolupráci s pražským poštmistrem snažila u panovníka domoci revize tohoto, pro České země zjevně nevýhodného stavu. Po smrti pražského poštmistra Pruggera r získali Paarové na nějakou dobu převahu. Do pražského poštmistrovského úřadu se jim podařilo dosadit bývalého poštovního písaře Wobnera, který Paarům nekladl v uplatňování jejich lenních práv odpor. 25 Česká komora se sice o revizi dosavadního stavu směrem ke hrazení nákladů na provoz pošty z jejích výnosů snažila po celý zbytek 17. století, nicméně Paarové s plnou podporou vládnoucí dynastie svá práva prozatím uhájili Paarský reces a reformy Marie Terezie Pokud předcházející vládnoucí Habsburkové kvůli jiným palčivým problémům (neustále hrozící turecké nebezpečí, rivalita s Francií) ponechávali správu říše téměř bez zásahů, za panování Karla VI. se v této oblasti dostavily první výrazné změny. Habsburské soustátí prošlo v 18. století procesem centralizace a v souladu s tímto trendem státní správa získávala nazpět mnohé regály, které dosud drželi i s vznikajícím ziskem jednotlivci. Tzv. inkamerace se přímo dotkla i regálu poštovního. Pokusy o převzetí paarského poštovního léna do státní správy byly konány již od roku 1718, k definitivnímu přijetí oběma stranami však pro paarský odpor a obstrukce s ním spojené došlo až v roce Habsburská monarchie od toho roku získávala do své pokladny na úkor rodu Paarů příjmy z poštovnictví v celé monarchii. Ale ani Paarové nepřišli zkrátka ročně získávali finanční náhradu ve výši zl. a i nadále měli přímý vliv na jmenování poštovních zaměstnanců. 26 Tuto změnu lze pokládat za první, nikoli však nejdůležitější krok k plnému převzetí poštovnictví do státních rukou. Dosud značný paarský vliv na fungování pošt v monarchii musel být dále omezován, aby poštovnictví vyhovovalo potřebám státu a mohlo dále rozšiřovat své služby. Proto Marie Terezie roku 1743 tzv. Druhým recesem odňala Paarům právo přímo jmenovat nižší poštovní zaměstnance a zasahovat do výběru poštmistrů. Paarové se stali dvorskými poštmistry už jen podle titulu a jejich zbývající výsady, jako osvobození od poštovného, již Habsburky nebrzdily ve vykonání nutných reforem, 25 Roubík, F.: K vývoji poštovnictví v Čechách v 16. až. 18. století, s Čtvrtník, P.: Dějiny pošty v českých zemích, s

14 takže se na fungování poštovní správy mohli nadále podílet jako její zaměstnanci s vyměřeným platem. 27 Od počátku 17. století začala hrát významnější roli v portfoliu poštovních služeb doprava osob. Zpočátku se většinou jednalo o předem objednané jízdy (tzv. extrapošta) či o pronájem koně, v jehož sedle zákazník cestoval spolu s postilionem, od poloviny 17. století lze pak již mluvit o pravidelných jízdních kursech. 28 Poštovní vozový park v té době sestával z mnoha různých druhů kočárů a kolesek, které však všechny konstrukčně vycházely z tzv. Kotčího (či kočího) vozu. 29 Doprava těmito dopravními prostředky byla zdlouhavá a kvůli špatnému stavu většiny používaných silnic také velmi nepohodlná, takže až do poloviny 18. století převládala forma cestování koňmo. 30 V roce 1749 svěřila Marie Terezie svobodnému pánovi z Lilienu provedení reformy osobní dopravy. 31 Ta spočívala v zavedení provozu tzv. diligencí na hlavních dopravních tazích v monarchii. Diligence byly vozy uzpůsobené speciálně k dopravě osob a těžších zásilek. Jejich provoz už se plně opíral o síť poštovních stanic uzpůsobenou k pravidelné výměně koní a odpočinku cestujících. Pán z Lilienu nejprve na vlastní náklady otestoval funkčnost a spolehlivost těchto vozů na tratích Vídeň-Pasov a Vídeň-Praha a po ověření rentability provozu tento druh přepravy roku 1750 nabídl státu. Diligence se během následujících let rozšířily na všechny důležité trasy v monarchii a tvořily páteř poštovní dopravy až do Ottenfeldovy reformy z roku Reorganizační snahy se nevyhnuly ani listovní poště. Roku 1750 byly zavedeny pravidelné jezdecké spoje mezi velkými městy monarchie tzv. Journaliere. Doprava pošty tak poprvé stanula odděleně od dopravy osob. Tato separace se dále prohlubovala a v roce 1783 se projevila i ve správní oblasti, když byla po rozpuštění Dvorské komise ve věcech poštovních jak listovní, tak jízdní pošta spravovány odděleně Čtvrtník, P.: Dějiny pošty v českých zemích, s Hlavačka, Milan: Cestování v éře dostavníku. Praha, 1996, s. 60. Čtvrtník, P.: Dějiny pošty v českých zemích, s Hlavačka, M.: Cestování v éře dostavníku, s Čtvrtník, P.: Cesta pošty dějinami, s Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s Čtvrtník, P.: Dějiny pošty v českých zemích, s Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s

15 Paarové jako provozovatelé poštovní sítě kladli ve svém podnikatelském žebříčku hodnot na první místo ziskovost. Proto podporovali zakládání nových stanic pouze na takových trasách, kde mohl očekáván okamžitý zisk, a neplánovali rozvoj poštovní sítě v širším časovém horizontu. Naproti tomu státní správa začala poštovní síť okamžitě po jejím převzetí systematicky zhušťovat. Jedním z příznaků této změny bylo i masivní zřizování tzv. poštovních sběren. Tyto instituce byly zakládány ve městech ležících mimo stávající poštovní trasy. Pověřená osoba (či později poštovní expeditor) zde přebírala zásilky a pravidelně je odnášela na nejbližší poštovní stanici. 34 Zpočátku pravděpodobně ztrátový podnik vytvořil podmínky pro další rozšiřování poštovní sítě na konci 18. století, kdy se z části listovních sběren staly poštovní stanice či úřady. S rozvojem poštovní sítě přímo souvisí i další důležitá oblast, ve které musel habsburský státní aparát zjednat od poloviny 18. století nápravu. Rozsah a kvalitu poštovního aparátu v českých zemích od počátku limitoval mnohdy zoufalý stav silnic. Silniční síť zde vznikala od 14. století, ani zdaleka se ale nejednalo o dopravní tepny, jaké známe dnes. Šlo spíše o blátivé či prašné cesty plné výmolů, na kterých navíc provoz zpomalovaly a znepříjemňovaly časté celní a mýtné stanice. Výnosů z mýtného měly vrchnosti využívat k financování oprav silnic, nicméně většinou zůstalo pouze u výběru poplatku a silnice byly ponechávány ve zbědovaném stavu. Zlepšení této situace přineslo až 18. století, a to ve dvou zásadních změnách. Z Francie se do střední Evropy rozšířil nový způsob stavby silnic, založený na použití pevného kamenného podloží (tzv. šosování) 35. Šíře silnic byla stanovena na 5-7 sáhů 36 a po stranách tohoto pevného základu vznikaly tzv. letní cesty o šířce 2,5 m. Ty byly využívány v letních měsících, aby se hlavní silnice zbytečně neopotřebovávaly. 37 Dále bylo roku 1736 provedeno sjednocení systému vybírání mýtného, jehož výnos za státního dohledu putoval na výstavbu nových silnic. Výstavba silniční sítě v Českých zemích pokračovala přes celé 18. století až do poloviny 19. století, přičemž základní kostra byla dokončena kolem roku Čtvrtník, P.: Cesta pošty dějinami. Silnicí, železnicí, letadlem, s Hlavačka, M.: Cestování v éře dostavníku, s ,5-13 m 37 Čtvrtník, Pavel: Vozy a kočáry v dějinách poštovnictví. Sborník poštovního muzea Praha, 1981, s Čtvrtník, P.: Dějiny pošty v českých zemích, s

16 S oživením poštovnictví a jeho zpřístupněním širším vrstvám obyvatelstva přišel od počátku 18. století také nárůst soukromých poselských zřízení. S touto konkurencí se ale pošty v českých zemích potýkaly již od svého vzniku r Velmi silnou pozici měli ve střední Evropě v oblasti dopravy listovní pošty řezníci. Kombinace častých cest za obchodem a vysokého majetku z nich činila spolehlivé a důvěryhodné posly, čehož při dopravě pošty využívala hlavně města. Cechovní sdružování řezníkům dokonce umožnilo budovat a používat podobný systém přepřahacích stanic, jako se rozvinul u Taxiské a Paarské pošty. Patentem z roku 1597 zakázal fungování řeznické poštovní dopravy císař Rudolf II., o nedodržování tohoto nařízení ale svědčí nutnost jeho opakování Ferdinandem II. z roku 1635 či Ferdinandem III. v roce Na podobném principu jako řezníci dopravovali podloudně poštu a cestující až do počátku 19. století formané, kteří se svými vozy cestovali celou Evropou. S jejich konkurencí bojoval stát pomocí různých zákazů a patentů zvláště v 18. století, 40 nicméně vítězství v tomto souboji poště přineslo až zkvalitnění a zrychlení dopravy ve 30. letech 19. století. 41 Soukromá doprava se (ve státem regulované formě) do poštovního systému vrátila ve 2. polovině 19. století, ale fungovala již pouze na místní úrovni a v závislosti na dopravě státní Reformy Sixta z Ottenfeldu Druhá etapa reforem rakouského, a tedy i českého a moravského poštovnictví, je pevně spojena s osobou Sixta z Ottenfeldu. Ten roku 1823 z pozice ředitele Vrchního ředitelství poštovních vozů navrhl a zrealizoval obměnu jízdního parku. Namísto zastaralých diligencí zavedl jízdy tzv. Eilwagen ( poštovních rychlíků ) na hlavních poštovních tazích. Jednalo se o pohodlnější a rychlejší vozy, se kterými se cestování mezi největšími městy monarchie stalo otázkou hodin a nikoli dní. Jednotlivé spoje měly ve vybraných stanicích určeny zastávky pro snídaně, obědy a večeře, jinak cesta probíhala dnem i nocí. Od roku 1825 byla poštovním rychlíkům na jejich tratích svěřena i doprava listovní pošty, přičemž převoz zavazadel a těžších zásilek zajišťovaly 39 Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s Čtvrtník, P.: Cesta pošty dějinami. Silnicí, železnicí, letadlem, s Hlavačka, M.: Cestování v éře dostavníku, s

17 tzv. Brancardwagen. 42 Doprava poštovními rychlíky zaznamenala pronikavý úspěch, takže byla brzy rozšířena na všechny hlavní poštovní trasy a diligence byly odsunovány na trati podružného charakteru. Reformní činnost Sixta z Ottenfeldu se neomezovala pouze na oblast poštovní dopravy, ale odrazila se i v poštovní správě a legislativě. Zasloužil se například o opětovné sjednocení rozdělené listovní pošty spravující dopravu zásilek a jezdecké pošty, jež obstarávala dopravu osob. Tato oddělení, separovaná od roku 1783, nechal sloučit do jednotné instituce Nejvyšší dvorské poštovní správy roku Na Ottenfeldův vrub padá i vytvoření úvěru pro výkup dědičných privilegií roku či zřízení poštovních inspektorátů v jako orgánů kontrolní a exekutivní funkce. 45 Tyto a mnohé další reformy pak byly kodifikovány poštovním zákonem, vydaným a v platnost vstupujícím Nástup železnice Od 30. let 19. století začala poště v přepravě osob výrazně konkurovat železnice. Stavbě železnic se poštovní správa zpočátku velmi bránila viděla v nich totiž konkurenci svého výsostného postavení při přepravě osob a listovních zásilek. Brzy po otevření první železnice u nás Budějovicko-linecké koněspřežné dráhy r si pošta vymohla množství výhod. Listovní zásilky měly být ze železniční dopravy vyloučeny úplně, na dopravu balíků měly železnice poště poskytovat 25% slevu. Přeprava osob byla sice drahám povolena, 10% ze zisku ale muselo být odevzdáváno poště jako kompenzace za ušlý zisk. A nakonec i jízdní řády měly být upraveny tak, aby korespondovaly s příjezdy a odjezdy poštovních rychlíků. 47 S nástupem prvních parních lokomotiv a stavbou rakouské Severní dráhy císaře Ferdinanda ve 30. letech ale poštovní správa pochopila výhody, které jí spoluprácí s železnicí plynou a dohodla se s drahami na rovnějších a otevřenějších podmínkách. Úseky dráhy území českých zemí už tak mohly být budovány se zřetelem kladeným 42 Čtvrtník, P.: Cesta pošty dějinami. Silnicí, železnicí, letadlem, s Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s Martínek, Miloslav: Poštovní zákony z roku 1837 a Sborník poštovního muzea Praha, 1978, s Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s Martínek, M.: Poštovní zákony z roku 1837 a 1946, s Čtvrtník, P.: Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s

18 na přepravu pošty ve stanicích byly zakládány speciální poštovní úřady, které zprostředkovávaly přepravu zásilek mezi železnicí a poštovním úřadem v nejbližší obci. Ze začátku se přeprava pošty po železnici příliš nelišila od dopravy poštovními vozy, ale v 50. letech se v rakouské poštovní správě začala uplatňovat převratná novinka, která výrazně inovovala po staletí platný systém převozu zásilek od stanice ke stanici tzv. vlakové pošty, v Rakousku nazývané ambulance. Tento systém byl vynalezen r v Anglii a odtud se rychle rozšířil do celé Evropy. Spočíval ve zpracovávání a třídění pošty přímo ve vlakové soupravě ve speciálně upravených vagonech. Odpadlo tak zdlouhavé vypravování jednotlivých pytlů s uzávěry pro každý úřad zvlášť do vlaku byla tedy odevzdána neroztříděná pošta. Tu roztřídili poštovní zaměstnanci až ve vlaku za jízdy, průběžně ji shromažďovali i na dalších zastávkách a v určené stanici ji vyložili všechnu najednou. Přímo na poštovních vagonech byly také umístěny schránky, kam mohli zákazníci házet své listovní zásilky opět se tak zkracovala doba dopravy psaní. 48 V souvislosti s masivním rozšířením železniční poštovní dopravy zažila silniční část poštovní dopravy v 2. pol. 19. stol. mírný úpadek. Stát se až příliš upnul na distribuci pošty pomocí vlaků a silniční dopravu začal jako překonaný přežitek svěřovat do rukou soukromého sektoru. Příležitosti se chápali drobnější podnikatelé, kteří sice udrželi silniční dopravu konkurenceschopnou, ale vzhledem k téměř nulové snaze o její další vývoj a modernizaci se zasloužili o její budoucí úpadek, který pak musely po rozpadu monarchie jednotlivé státy pracně dohánět. 4. Poštovní správa Od počátku organizovaného poštovního zřízení v českých zemích roku 1526 byl hlavní institucí této organizace Nejvyšší dvorský poštovní úřad v čele s dvorským poštmistrem. Sídlil ve Vídni a podřízen byl přímo Dvorské komoře. Zástupcem dvorského poštmistra na území Čech, Moravy a Slezska byl pražský poštmistr jako nejvyšší poštovní úředník v zemi. Náklady na poštovnictví v Čechách a na Moravě hradila plně Česká komora. 48 Čtvrtník, P.: Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s

19 Tato situace trvala až do roku 1722, kdy byly po Paarském recesu zřízeny v Praze a Brně Vrchní poštovní úřady v čele s poštovními správci. Pod tyto úřady měly spadat ostatní pošty v Čechách a na Moravě. V návaznosti na poštovní reformy Marie Terezie byl roku 1756 Nejvyšší dvorský poštovní úřad podřízen Dvorské komisi ve věcech poštovních. Ta však byla Josefem II zrušena a z kompetence Nejvyššího dvorského poštovního úřadu byla vydělena jízdní pošta (doprava osob). Pro tu byla vytvořena jako ústřední orgán Hlavní expedice poštovních vozů (později přejmenována na Ředitelství jízdních pošt). Nejvyšší dvorský poštovní úřad si nadále ponechal správu jezdeckých pošt (doprava listovní pošty, dohled nad poštovními stanicemi), nadále pak podléhal pravomoci jednak zemských úřadů (české a moravskoslezské Zemské gubernium), jednak také roku 1782 zcentralizovaného úřadu Spojená česko-rakouská dvorská kancelář, dvorská komora a bankodeputace. 49 Po vydělení Dvorské komory roku 1791 přešel dozor nad jezdeckou poštou právě na ni. Jednotlivá oddělení dvorské komory byla roku 1816 v rámci centralizace finanční správy sloučena ve Všeobecnou dvorskou komoru, které podléhala Nejvyšší dvorská poštovní správa. S ní bylo roku 1829 přičiněním Sixta z Ottenfeldu sloučeno Ředitelství jízdních pošt, takže poštovní agendu následně spravoval opět pouze jeden úřad. 50 Všeobecná dvorská komora byla nahrazena ministerstvem financí. Nejvyšší dvorská poštovní správa pod něj byla převedena z ministerstva veřejných prací v květnu Vydržela zde do prosince, poté byla převedena pod ministerstvo obchodu a zrušena. Poštovní správa byla následně začleněna do agendy ministerstva obchodu přímo, a to v rámci jeho III. sekce. V letech podléhala poštovní správa ministerstvu financí, ale byla navrácena nazpět ministerstvu obchodu, kde byla ponechána až do roku Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s Hledíková, Zdena Janák, Jan Dobeš, Jan: Dějiny správy v českých zemích. Od počátků státu po současnost. Praha, 2005, s Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s Záběhlický, V.: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích, s. 32. Hledíková, Z. Janák, J. Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích, s

20 5. Dědičné pošty Forma vlastnictví pošty jako léna uděleného panovníkem je pevně spojena s historií poštovnictví v Habsburské monarchii po celou dobu jejího trvání. Stát se k této formě zřizování poštovní sítě uchyloval kvůli absenci vlastnictví potřebného správního aparátu a pro hovořila také ekonomická výhodnost. To ovšem platilo pouze, dokud se užívání pošty nerozšířilo mezi širší vrstvy obyvatelstva. Dobu téměř čtyřsetletého trvání habsburského soustátí lze z hlediska používaného systému dědičnosti rozdělit na dvě hlavní období vymezená léty a V prvním období fungovala jako lenní artikl celá poštovní instituce, ve druhém už jen určité jednotlivé poštovní stanice. Důvod daného nastavení systému byl v obou případech stejný stát, ve snaze minimalizovat vydávané finanční náklady, nabídl účast na fungování instituce subjektu či subjektům mimo svůj vlastní správní aparát. Zásadním způsobem se ovšem lišila forma odstoupení od lenního slibu v prvním a druhém případě. Zatímco roku 1743 byl převod poštovního systému do státních rukou dílem jednoho nařízení císařovny Marie Terezie, zpětné získávání jednotlivých poštovních stanic trvalo téměř jedno celé staletí a nebylo ukončeno ani v době rozpadu Rakouska-Uherska roku Filip Wiesner a projekt dědičných pošt S prvními případy přidělování jednotlivých poštovních stanic příbuzným či dědicům po zemřelých poštmistrech se lze setkat ještě za doby, kdy poštovní síť a výnosy z ní držel ve vlastnictví rod Paarů, nicméně se jednalo pouze o ojedinélé převody a v drtivé většině takovýchto případů pověřili Paarové provozováním poštovní stanice v dané lokalitě osobu mimo rodinu poštmistra, ale zato s vhodnými dispozicemi pro tuto činnost. Změna přišla až s projektem zaměstnance dvorské komory Filipa Wiesnera z roku Podle jeho návrhu měla být poštmistrům v celé monarchii nabídnuta možnost získat poštovní stanici do dědičného držení a náklady na její provoz hradit z určitého procenta poštovních výnosů dané stanice, které by si pro tento účel poštmistr ponechával. Těmto poštmistrům by nebyl vyplácen pevný plat, ale mohli 52 Čtvrtník, P.: Dědičné pošty a poštmistři, s

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část I. (do konce 18. století)

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část I. (do konce 18. století) HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY část I. (do konce 18. století) Jaké jsou dle vašeho názoru nejdůležitější mezníky ve vývoji dopravy? zprvu výhradně doprava pěší s minimální úpravou stezek 4000 př. n. l. domestikace

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Michal Gramblička CZTA TUNELOVÉ ODPOLEDNE 2/

Michal Gramblička CZTA TUNELOVÉ ODPOLEDNE 2/ STRUČNÁ HISTORIE VÝSTAVBY ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ NA ÚZEMÍ ČECH A MORAVY A DŮLEŽITÉ MILNÍKY JEJICH ROZVOJE (PODKLADY TEXTY A FOTOGRAFIE WIKIPEDIE, AUTOR) POUČENÍ Z HISTORIE? Evropou staletí duněly kroky římských

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech 1918-2004 1/ Období let 1918-1945 - 20. 11. 1918: tzv. archivní anketa = porada ved. představitelů českých archivů o jejich nové organizaci: většina

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017

Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017 Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017 Stručný přehled - Na trati mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou bude spuštěn nový provozní koncept zahrnující vlaky Nezamyslice Kouty nad Desnou v hodinovém intervalu

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy Odbor komunikace tiskové oddělení Ondřej Kubala, T: 972 232 299, M: 724 977 822, e-mail: kubala@cd.cz Brno, 12. února 2008 Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Každodennost poštovních stanic na trase Brno Hodonín (1785-1897)

Každodennost poštovních stanic na trase Brno Hodonín (1785-1897) Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Učitelství historie pro SŠ Každodennost poštovních stanic na trase Brno Hodonín (1785-1897) (magisterská diplomová práce) Vojtěch Klíma Vedoucí

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

2 Základní pojmy. a) vlaky regionální dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje základní dopravní obslužnost území kraje závazky veřejné služby,

2 Základní pojmy. a) vlaky regionální dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje základní dopravní obslužnost území kraje závazky veřejné služby, PŘÍLOHY PŘÍLOHA A Vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy Ministerstvo dopravy stanoví podle 39a odst. 3 a 39b odst.

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Právní předpisy z oblasti památkové péče

Právní předpisy z oblasti památkové péče Právní předpisy z oblasti památkové péče Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče Zákony 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA 3943/2016 Praha, 5. 5. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení Státní

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015

OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015 Správní rada OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015 CT/CA-027/2015CS OBSAH I. ÚVOD A. OBECNÝ ÚVOD B. PŘÍJMY C. VÝDAJE II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2015 PODROBNOSTI I. ÚVOD A. OBECNÝ

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad oddělení krizového řízení METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 POSTUP PRO ZAVEDENÍ REGULAČNÍCH OPATŘENÍ v souladu s ustanovením zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800 Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Tomáš Záruba Náměšť nad Oslavou, 26. května 2016 Základní otázka: Proč vlastně stavět VRT? Časové úspory cestujících Zefektivnění provozu železnice Uvolnění kapacitních

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 01. Rozdělení a historie inž. staveb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

Krnkovo sídlo v Pačejově

Krnkovo sídlo v Pačejově Krnkovo sídlo v Pačejově zpracoval: Vladimír Dynda and Stanislav Vondráček publikováno: December 11, 2013 Pan Sylvestr Krnka po návratu do Čech v roce 1871 vlastnil dvě sídla, a sice na Královských Vinohradech

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Průzkum mezi podnikateli. Podnikatelské prostředí Kvalita lokality Pracovní trh Kvalita veřejné správy Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikateli. Podnikatelské prostředí Kvalita lokality Pracovní trh Kvalita veřejné správy Cenové podmínky Tabulka č. 1: Celkové pořadí soutěže Město pro byznys Jihomoravského kraje 2008 Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy Česká železniční síť Železniční síť v České republice v podobě, v jaké ji známe dnes, byla vytvořena

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více