Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 PROGRAM ROZVOJE NOVOBYSTŘICKA PRO ROKY

2 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní vymezení Programu rozvoje Novobystřicka Charakteristika regionu (oblasti) Ukazatele místní ekonomiky Novobystřicka Obyvatelstvo Zaměstnanost Přehled o hospodaření města Nová Bystřice Služby v oblasti cestovního ruchu Cyklotrasy a pěší turistické stezky v okolí Novobystřicka Ostatní sportovní možnosti v oblasti Nové Bystřice Cíl projektu Disponibilní finanční zdroje pro realizaci jednotlivých projektů Vlastní zdroje Dotace Úvěry Soukromé investice Sponzorské dary Výčet akcí Programu rozvoje Novobystřicka Projekty podpory podnikání Projekty v cestovním ruchu Projekty ve sféře bydlení Projekty ve sféře sociální infrastruktury Projekty ve sféře technické infrastruktury Projekty ve sféře dopravy Projekty ve sféře ochrany a tvorby životního prostředí Projekty ve sféře vzdělávání Projekty ve sféře společenského života 25 2

3 1. Úvod Novobystřicko je území při nejsevernějším bodu Rakouské republiky a svou polohou se nutně stává vstupní branou zahraničních návštěvníků do České republiky. Zastupitelstvo města Nová Bystřice, vědomo si výjimečnosti krajiny na straně jedné a vedeno snahou zabránit případné nekoncepčnosti v nakládání s ní na straně druhé, pokouší se předložit vlastní komplexní střednědobý návrh na rozvoj tohoto území. Myšlenka předkládaného Programu strategického rozvoje Novobystřicka je v jeho hlavních bodech (uvážlivý rozvoj oblasti, integrovaný přístup) vnímána jako nosná a chápána tak, že pro její realizaci a účinnost je třeba vycházet z vlastních skutečných potřeb, potřeb obyvatel zaujatého katastru a v neposlední řadě i zájmů vládní i nevládní politiky v procesu začlenění do EU. Jednotlivé nekoordinované akce, vyvolané nejrůznějšími zájmovými skupinami, často nevycházejí ze skutečných závažných potřeb Novobystřicka a mohou vést až k chaotickému vynakládání městských či dotačních finančních prostředků. S vědomím toho, že těchto prostředků neustále ubývá a že nejrůznější státní či evropské rozvojové programy dále nedovolí jejich necílené využívání, je nutné zahájit skutečný rozvoj venkova a obnovu celé oblasti "odspodu" - na základě vlastní analýzy. Je tedy zřetelné, že je zde snaha o vytvoření programu strategického rozvoje, který by zahájil řetězce činností postihujících svým významem a finálním efektem nejen řešené území, ale propojujících také aktivity jednotlivých sousedních českých i rakouských mikroregionů. Je zde jasně deklarována vůle místní samosprávy na zahájení prací na úpravě a tvorbě krajiny s cílem podpořit zemědělské a lesnické činnosti v oblasti, na činnostech vedoucích k rozvoji zaměstnanosti, rozvoji ekonomické a sociální stability, stability životního prostředí a k návratu historických a kulturních tradic regionu, který v letech politické izolovanosti od evropského dění utrpěl velkou újmu a který by se bez pomoci státu a pomoci prostředků EU jen velmi těžko adaptoval na nově vzniklé podmínky po našem případném začlenění do struktur EU. 2. Základní vymezení Programu rozvoje Novobystřicka 2.1. Charakteristika regionu (oblasti) Novobystřicko je kousek zapomenuté krajiny na pomezí Čech, Moravy a Dolních Rakous. Díky množství lesů, vodních ploch a také poněkud drsnějšímu klimatu připomíná Kanadu - a snad proto se mu říká Česká Kanada. Bohatá a málo narušená příroda, téměř nezatěžovaná průmyslem a řídké osídlení z České Kanady dělají velmi atraktivní krajinu. Zajímavé historické a přírodovědné lokality lákají jako cíl výletů; rozsáhlé lesy, množství rybníků a rybníčků ji předurčuje pro rodinnou dovolenou. Pro potřeby integrujícího rozvojového dokumentu chápeme pod termínem Novobystřicko správní území tří obcí Nové Bystřice, Číměře a Starého Města pod Landštejnem. V žádném případě nechceme tímto dokumentem narušovat svébytnost obecních samospráv Číměře a Starého Města p.l., stejně jako nehodláme těmto zastupitelstvům podsouvat rozvojové priority. Vnímáme však Novou Bystřici jako přirozené centrum celého mikroregionu, místo, kde jsou zaměstnáni mnozí obyvatelé výše zmíněných obcí, kam dojíždějí do škol či za nákupy. 3

4 Město Nová Bystřice je malebné městečko nacházející se v jižní části okresu Jindřichův Hradec v těsné blízkosti státních hranic s Rakouskem - necelé 2 km od města je hraniční přechod Nová Bystřice Grametten a ve vzdálenosti 5 km od města se nachází nejsevernější bod Rakouska. K samotnému městu Nová Bystřice územně náleží tyto osady - Albeř, Artolec, Blato, Hradiště, Hůrky, Klášter I, Klášter II, Klenová, Mýtinky, Nový Vojířov, Senotín, Skalka a Smrčná. Nová Bystřice je domovem obyvatel a je situováno do lůna panenské přírody v nadmořské výšce 590 metrů. Jeho okolí je ideálním místem pro trávení rodinných dovolených, výlety s přáteli nebo samotářské toulky. Nová Bystřice je přirozeným střediskem oblasti zvané Česká Kanada. To z ní dělá ideální základnu pro konání mnoha nádherných výletů do okolí, které lze uspořádat pěšky, ale i na kole po bezpočtu nově značených cykloturistických stezek. Není však zdaleka nutné svou dovolenou plánovat pouze na léto, protože i v zimě má Nová Bystřice co nabídnout. Prozatím je zde málo doceněná zimní lyžařská turistika. Zimní, málo zalidněná krajina s poměrně dobrými sněhovými podmínkami poskytuje zážitky, které velká zimní střediska poskytnout nemohou. Pro celé Novobystřicko je charakteristická nepřítomnost velkých průmyslových středisek. Významnější jsou podnikatelské aktivity v textilním odvětví a kovozpracujícím průmyslu (v porovnání v celostátním měřítku však bezvýznamné). I když v minulosti byly pro region charakteristické významné podnikatelské aktivity malého a středního stavu, podpořené sítí drobných a středních zemědělských usedlostí, sahajících až za hranice republiky, díky poválečnému odsunu Němců a následné izolaci velké části území došlo k úpadku středního stavu a orientaci na centrálně plánovité zemědělství a lesnictví bez kořenů k vlastnictví půdy, k částečné devastaci kulturní krajiny. Často docházelo k vybydlení usedlostí a k jejich následnému opouštění. Tento pro oblast charakteristický jev je patrný z výsledků sčítání obyvatelstva, prováděného vždy na počátku desetiletí. Odliv obyvatelstva z obcí a jejich místních částí v mikroregionu je značný a pouze v posledních letech došlo k velmi mírnému nárůstu díky novým možnostem příhraničního styku (zejména v oblastech služeb a gastronomie). Pro celý katastr uváděného mikroregionu jsou potom charakteristické potíže s identifikací majetků, zvláště obecních, státních a tím logicky i ostatních. To kupříkladu znemožňuje jejich optimální využívání a tím se zvyšují jak náklady na zemědělskou a lesnickou prvovýrobu, která v oblasti v poválečném vývoji převládla, tak ztráty na ekonomickém potenciálu těchto pozemků. Rozoráním mezí, zánikem místní infrastruktury došlo k tomu, že dnes je mnoho pozemků velmi těžko přístupných, nebo pouze sezónně (pozemky ve velkých zemědělsky využívaných plochách). Snadno lze pak podlehnout snahám investorů s nevhodnými a škodlivými záměry pro oblast, čímž může docházet k hromadným laciným výkupům pozemků a k nevratným jevům v krajině. Naproti tomu snahy jednotlivých drobných podnikatelů nebo aktivit obcí Novobystřicka často narážejí na nesmyslný odpor, který se nedaří udolat také díky absenci integračního projektového záměru, který by jednoznačně vymezil postavení jednotlivých aktivit v jeho hierarchii a napomohl i při hledání prostředků na jejich realizaci Ukazatele místní ekonomiky Novobystřicka 4

5 Obyvatelstvo Území Novobystřicka je charakteristické velkým počtem vesnic místních částí, které v řadě případů mají velmi malý počet trvale žijících obyvatel. Některé části obcí nejsou již prakticky trvale obývány a slouží jen k rekreačním účelům. Samotné správní území města Nová Bystřice zahrnuje obyvatel, což je zhruba 74% obyvatel celého regionu. Ve městě Nová Bystřice počet obyvatel nijak významně neklesá, ale v malých sídlech zejména pod 100 obyvatel trend postupného vysídlování stále pokračuje. Tento vývojový směr by bylo vhodné obrátit ve prospěch postupného znovu osidlování venkova. Tab. 1: Počet obyvatel správních území Novobystřicka Město/obec Místní část Počet obyvatel Obec celkem Číměř Číměř Bílá 12 Dobrá Voda 37 Lhota 51 Nová Ves 42 Potočná 28 Sedlo 81 Nová Bystřice Nová Bystřice Albeř 140 Artoleč 69 Blato 24 Hradiště 36 Hůrky 178 Klášter 49 Klenová 39 Nový Vojířov 56 Ovčárna 51 Senotín 23 Skalka 10 Smrčná 11 Staré Město pod Landštejnem Staré Město pod Land Dobrotín 8 Landštejn 7 Navary 0 Podlesí 10 Pomezí 2 Veclov 10 Vitíněves 1 Celkem Novobystřicko

6 Vývoj počtu obyvatel ve správním území města Nová Bystřice dokazuje, že počet obyvatel se za posledních sto let poměrně výrazně měnil. Na tomto faktu se podílelo například vysídlení německých obcí v poválečné době a vybudování širokého hraničního pásma. V posledních letech počet stálých obyvatel v celém správním území Nová Bystřice stagnuje, zatím co v samotném městě Nová Bystřice doznal v průběhu posledních 10-ti let mírný pokles (viz tabulka). Tab. 2: Vývoj počtu obyvatel ve správním území města Nová Bystřice ( ) Počet obyvatel místní části Město/místní část Nová Bystřice Albeř Artoleč Blato Hradiště Hůrky Klášter Klenová Nový Vojířov Senotín Celkem Ve městě Nová Bystřice je hustota obyvatel 42 obyvatel/km 2. Pokud tento ukazatel srovnáme se stejnými ukazateli na rozsáhlejší oblasti (hustota obyvatel v ČR: 131 obyvatel/km 2, hustota obyvatel v Jihočeském kraji: 63 obyvatel/km 2, hustota obyvatel Novobystřicka: 21 obyvatel/km 2 ), je jeho hodnota na úrovni, která odpovídá charakteristice regionu a současné situaci v České republice. V následujícím grafu nalezneme srovnání hustoty obyvatelstva v oblasti Nové Bystřice a Jihočeského kraje, potažmo i celé ČR. Graf č.1: Hustota obyvatelstva Hustota obyvatelstva hustota obyvatelstva (počet obyvatel/km2) Česká republika 63 Jihočeský kraj 21 Novobystřický region 42 Nová Bystřice Hustota obyvatelstva na vybraných úrovních 6

7 Z grafu je patrné, že hustota obyvatelstva na Novobystřicku je ve srovnání se stejnými ukazateli za celý kraj a republiku velice nízká. Tato skutečnost poukazuje na spíše okrajový, periferní charakter celé oblasti, typický pro téměř všechny příhraniční regiony v České republice. Tab. 3: Věková struktura obyvatelstva na Novobystřicku ve věku správní území 0 až až a více muži ženy celkem muži ženy celkem Nová Bystřice Číměř Staré Město p.l Celkem Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Z dat uvedených v tabulce vyplývá, že zastoupení dětí ve věku do 14 let na Novobystřicku činí cca 18%. Obyvatelé v produktivním věku od 14 do 59 let jsou zastoupeni cca 66% a obyvatelstvo v důchodovém věku tvoří cca 16% celkové populace Novobystřicka (viz následující graf). Graf č.2: Věková struktura obyvatelstva na Novobystřicku Věková struktura obyvatelstva Novobystřicka 16% 18% 66% Zaměstnanost 7

8 Tab.4: Ekonomicky aktivní obyvatelé a míra nezaměstnanosti na Novobystřicku (k ) Ekonomicky Evidovaní Míra Město/obec aktivních uchazeči nezaměstnanosti obyvatel o zaměstnání (%) Nová Bystřice ,50 Staré Město pod Landštejnem ,72 Číměř ,71 Novobystřicko celkem ,31 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že z celkového počtu obyvatel správního území celého Novobystřicka je obyvatel, tj. 48,4%, ekonomicky aktivních. K 30. září roku 2002 evidoval úřad práce 157 nezaměstnaných, což představuje míru nezaměstnanosti ve výši 9,31% (pro srovnání: míra nezaměstnanosti v jindřichohradeckém okrese činila k ,4%, průměrná míra nezaměstnanosti na celém území České republiky byla 9,4%). V následujícím grafu je pak možné porovnat míru nezaměstnanosti Novobystřicka, Jindřichohradecka a celé ČR. Graf č.3: Srovnání míry nezaměstnanosti na jednotlivých úrovních Srovnání míry nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti v procentech ,5 9,31 4,59 Okres J. Hradec 5,4 9,4 Jednotlivé správní úrovně Tab.5: Podíl pracujících mužů a žen na Novobystřicku 8

9 pracující správní území obyvatelstvo celkem muži ženy celkem abs. % abs. % abs. % Nová Bystřice , , ,1 Číměř , , ,2 Staré Město p.landšt , , ,9 Tab.6: Podíl zaměstnaných v jednotlivých oblastech produktivní sféry k celkovému počtu zaměstnanců v okrese Jindřichův Hradec Podíl na celkovém počtu zaměstnaných v % Oblast Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Zemědělství 15,6 15,3 14,6 průmysl 48,6 48,8 49,3 Terciální sféra 35,8 35,9 36,1 Z tabulky je patrné, že nejvíce lidí je zaměstnáno v průmyslových podnicích, významné zastoupení má i terciální sféra (zaměstnanci ve službách, cestovním ruchu, obchodě, dopravě atd.). Hodnoty čísel v následujícím grafu poukazují na to, že i na Novobystřicku se projevuje celorepublikový trend postupného přesouvání pracovní síly z primární sféry do sektoru služeb. Ve srovnání s celým Jihočeským krajem má Novobystřicko v tomto směru ještě dostatečné rezervy (v Jihočeském kraji dosahuje podíl zaměstnanců ve službách téměř 50%). To mu poskytuje potenciál pro další rozvoj. Graf č.4: Podíl zaměstnaných v jednotlivých oblastech produktivní sféry okresu J. Hradec Podíl zaměstnaných v jednotlivých produkčních sférách 100% 80% 60% 40% 20% 0% 35,8 48,6 35,9 48,8 36,1 49,3 15,6 15,3 14,6 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Podíl na celkovém počtu zaměstnaných v % Zemědělství průmysl Terciální sféra 9

10 Tab. 6: Přehled průmyslových podniků v Nové Bystřici Název podniku zaměření počet zaměstnanců Alma a.s. N. Bystřice textilní výroba - výroba dek 403 Otavan a.s. Třeboň - závod N. Bystřice textilní výroba - šití pracovních oděvů 100 Firma FN Sklotechnik Ing. Ježek výroba průmyslových potřeb 70 NB Textil N. Bystřice s.r.o. (zahraniční vlastník) textilní výroba - šití dětských oděvů 62 ZEMPLAST N. Bystřice s.r.o. výroba a zpracování plastických hmot Environment Products N.Bystřice s.r.o. výroba a zpracování plastických hmot Firma Skýpala stavební práce 20 Firma Kamas stavební práce 15 Firma Mitáš instalatérské práce 10 Firma BIT stavební práce 8 Celkem Z uvedených statistických informací vyplývá, že Novobystřicko patří mezi průmyslově méně rozvinuté oblasti České republiky. Nepůsobí zde žádné větší české ani zahraniční firmy. V průmyslu je zaměstnáno pouze 31 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, což je téměř o 17% méně než na Jindřichohradecku. Z průmyslových oborů převažuje textilní výroba, která zaměstnává téměř 80% osob. Největšími podniky jsou Alma a.s. N. Bystřice, zabývající se výrobou dek, se 403 zaměstnanci, a Otavan a.s. Třeboň - závod Nová Bystřice zaměřený na šití pracovních, profesních a ochranných oděvů, se 100 zaměstnanci Přehled o hospodaření města Nová Bystřice V následujících tabulkách jsou uvedeny přehledy o hospodářských výsledcích města Nová Bystřice za poslední tři roky. Roční rozpočet Města se pohybuje v posledních letech nad hranicí 30 mil. Kč. Zhruba třetinu daňových příjmů tvoří položka daně z příjmů fyzických a právnických osob, přičemž výše této položky se v posledních letech stále mírně zvyšuje (vždy o zhruba 1,5 mil. Kč). Další významnou položkou (také cca třetina celého rozpočtu) v rozpočtu Města jsou ostatní a kapitálové příjmy (bytové a nebytové hospodaření, pronájem a prodej pozemků a nemovitostí, příjmy ze stravování ve školních jídelnách apod.). Největší výdaje město dle posledních finančních výkazů vynakládá na služby obyvatelstvu (opravy místních komunikací, činnost Technických služeb města, provoz sportovišť, zpracování rozvojových studií atd.), školství (podpora škol a jídelen), kulturu (provoz knihovny, informačního střediska, opravy památek a 10

11 organizace kulturních akcí) a všeobecnou veřejnou správu (sociální dávky, výkon státní správy atd.). Rozpočet města Nová Bystřice a saldo příjmů a výdajů města dle výsledků plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12 M, jeho vývoj za poslední tři roky naznačuje následující tabulka. Tab. 7: Rozpočet města a saldo příjmů a výdajů (Kč) Rok Celkový rozpočet města Částka , , , , , , , ,- Tab. 8: Dluhová služba města Nová Bystřice Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu 1) nebo jiné vymezení ukazatele Stav k roku 2002 (Kč v tis.) příjmy celkem řádek ) (po konsolidaci) úroky položka položka splátky jistiny třída 8, záporné zápisy na položkách 8xx2 a xx4, vyjma jednorázových splátek dluhopisů s dobou splatnosti delší než jeden rok realizovaných ve sledovaném roce splátky leasingu položka splátky směnek emitovaných v minulých letech část záznamové položky poměrná část jednorázové splátky dluhopisů částka odpovídající podílu jednoho roku z celkové jednorázové splátky (např. 1/6 celkové jednorázové splátky u šestileté emise) 3) - výdaje na dluhovou službu ř. 2 + ř. 3 + ř. 4 + ř. 5 + ř ukazatel dluhové služby ř. 7 děleno ř. 1 4) 5% 1 ) 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. 2 ) příloha č. 6 k vyhlášce č. 16/2001 Sb. 3 ) úměrná část případné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřiteli 4 ) ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu 11

12 Plánované rozvojové aktivity v lokalitě správního území města Nová Bystřice se mohou podle své povahy kladně promítnout do rozpočtových příjmů města. Příjmy obcí jsou v současné době závislé na: a) počtu trvale žijícího obyvatelstva (plošné přerozdělování daňových příjmů na obyvatele viz. zákon 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní) Vhodné jsou tedy aktivity podporující stabilizaci obyvatelstva a příliv věkově mladších obyvatel z jiných lokalit (nové pracovní příležitosti, příprava infrastruktury pro výstavbu nových bytů a rodinných domů, kulturní a sportovní využití, podmínky pro rozvoj služeb). b) počtu ubytovaných osob - poplatky (osoba/den) za ubytování v jakémkoli typu ubytovacího zařízení umístěného na území obce (viz vyhláška č. 2/2001 o místních poplatcích) Vhodné jsou tedy rozvojové aktivity na podporu cestovního ruchu (rozvoj a zlepšení kvality služeb v oblasti cestovního ruchu, zvyšování atraktivity regionu, apod.). Následující tabulka udává informace o daňové výtěžnosti města. Při stejném počtu obyvatel se její hodnota v letech prakticky neměnila. Ukazatel vykazuje poměrně značný nárůst až v roce Tab. 9: Daňová výtěžnost města Nová Bystřice (Kč) Rok Částka Počet obyvatel Průměrná daňová výtěžnost , , , , , , , ,11 Průměrná hodnota daňové výtěžnosti města Nová Bystřice na jednoho obyvatele za poslední čtyři roky tedy představuje hodnotu 3 909,22 Kč. Z této průměrné hodnoty a počtu obyvatel je možno stanovit průměrnou daňovou výtěžnost obce ve výši ,- Kč. Další tabulka uvádí přehled dosažených průměrných příjmů města z místního podnikání za poslední tři roky (odvedené daně podnikatelů). Je z ní patrné, že výtěžnost obce v tomto směru postupně zvolna stoupá. Tab. 10: Příjem města Nová Bystřice z místního podnikání (Kč) Druh daně DPH , ,- Daň z příjmu právnických osob , , ,- Daň z příjmu fyzických osob , ,- Daň z příjmu fyzických osob , , ,- Daň z příjmu fyzických osob , , ,- Daň z nemovitosti , , ,- 12

13 Služby v oblasti cestovního ruchu Pro celou oblast v okolí Nové Bystřice je charakteristická silně zalesněná, jen málo narušená krajina, téměř nezatížená průmyslem, s velmi nízkým zalidněním, která má vhodné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde poměrně velké množství přírodních i kulturních zajímavostí, které lákají potencionální návštěvníky k dlouhodobějším pobytům. Nová Bystřice leží v nadmořské výšce 590 metrů nad mořem a je ideálním výchozím bodem pro pěší turistiku (např. hrad Landštejn, Jelení vrch se zachovalou pevnůstkou z pohraničního opevnění, nejsevernější bod rakouského území, v jehož blízkosti se nachází známý hotel Peršlák a v jeho blízkosti Kámen republiky) nebo cykloturistiku (místní cyklotrasy jsou součástí mezinárodní cyklotrasy Greenway Praha Vídeň, která prochází Novobystřickem a Českou Kanadou). Turisté mohou navštívit i blízké Rakousko. Mají možnost vydat se do nedalekých měst a obcí Heidenreichstein, Litschau, Illmans, Kautzen, Reingers, Haugschlag, Griesbach nebo Grametten. Turisté se zde mohou vydat i po naučné lesní stezce. V Haugschlagu se nachází známé golfové hřiště. V Reingers funguje tzv. Heimatstube - muzeum vysídlení Němců z Novobystřicka a v Illmans stojí zámek ze 14. století a začíná zde naučná stezka léčivých bylin. V Kautzenu lze navštívit muzeum s tzv. živými ukázkami řemesel. Heidenreichstein se profiluje jako turisticky zajímavé středisko s atraktivním parkem Anderswelt a zachovalým vodním hradem. Litschau zase nabízí golf či ubytování v tzv. Feriendorfu. Poměrně dlouhá zima s relativně silnou a stálou vrstvou sněhu a vhodný terén umožňují pěstování zimních sportů. V místní části Nové Bystřice - Hradišti je již několik let hojně využívána lyžařská sjezdovka včetně vleku, jejichž provoz zajišťuje místní lyžařský oddíl. Je dlouhá 350 metrů a sjezdová dráha je široká 30 metrů. Provozní doba je zde v sezóně od 9 do hodin, dospělí platí 30,- KČ za 10 jízd a děti 25,- KČ za 12 jízd. Od ledna 2003 mohou též lyžaři využít večerního lyžování, ve středu, v pátek a v sobotu, vždy od do Od zimní sezóny bude v závislosti na sněhových podmínkách vyznačeno a udržováno několik kilometrů běžeckých tratí, u nichž se předpokládá, že z velké části budou kopírovat dráhy současných cyklostezek. Všechny tyto skutečnosti vytváří předpoklad pro delší pobyt turistů na Novobystřicku. Pro tyto účely je jim k dispozici nepříliš široká řada ubytovacích a stravovacích zařízení nejrůznějších typů. Ať už jsou to větší hotely pro náročnější zákazníky (Peršlák, Nobys), penziony nebo ubytování v soukromí (Hřebíček, Klášter, Bojiště atd.) či kempové osady. 13

14 Tab. 11: Přehled ubytovacích zařízení na Novobystřicku Ubytování Adresa Počet lůžek Vzdálenost od N.Bystřice (km) Hotel Nobys Švermova 274, NB 47 0 Hotel - restaurant Fogl Nám. Míru 24, NB 20 0 Lesní hotel Peršlák Nový Vojířov Hotel Landštejnský dvůr Landštejn Penzion "Na Bojišti" Hradecká 385, NB 32 0 Penzion Česká Kanada Nám. Míru 27, NB 30 0 Ubyt. Pizza-Restaurant Davon Hradecká 463, NB 5 0 Penzion "U Dračice" Albeř ,5 Penzion Bobas Albeř ,5 Penzion Klášter Klášter ,5 Pension Hřebíček Blato Penzion Desta Blato Penzion Medvědí paseka Nový Vojířov Ubytovna města Švermova 623, NB 28 0 Ubyt. v soukr. Hašková Číměř Ubyt. v soukr. Toman Číměř 8 5 Ubyt. v soukr. Hájek Hůrky Motorest Číměř Číměř 17 5 Autokempink Osika nám. Míru 59, NB 1200/20chat 3 Autokemp Komorník Kunžak Autokemp Zvůle Kunžak CHATY Walter, s. r. o. - p. Jaromír Platoš Blato 75 6 CHATY Blato - BOBR Blato 6 14

15 Tab. 12: Stravovací možnosti ve městě Nová Bystřice Název zařízení adresa Česká Kanada nám. Míru 26 Zámecká restaurace nám. Míru 65 Restaurant Fogl nám. Míru 24 Restaurace Na Bojišti Hradecká 385 Restaurace hotelu Nobys Švermova 274 Restaurace hotelu Peršlák Nový Vojířov 90 Hostinec Pod lipkami Sadová 307 U Jana nám. Míru 29 Občerstvení - pizzerie nám. Míru 54 Hostinec Bobas Albeř 18 Penzion Klášter Klášter 17 Občerstvení U okýnka Klášter 22 Pizza Restaurant Davon Hradecká 463 Vinárna Fogl nám. Míru 24 Penzion U Dračice Albeř 129 Penzion Hřebíček Blato 28 Penzion Lada Blato 31 Penzion Medvědí paseka Nový Vojířov 74 Cukrárna U Jany Vídeňská 10 Cukrárna U kašny nám. Míru Cyklotrasy a pěší turistické stezky v okolí Novobystřicka V celém okolí Nové Bystřice lze využívat mnoha značených cyklistických a turistických tras, protínajících území bývalého hraničního pásma a procházejících také vesnicemi, rozbořenými v 50. letech 20. století. Cyklotrasy lze libovolně propojovat, hlavní ale zůstávají dva okruhy. 15

16 Greenways Praha - Vídeň První stezka je úsekem známé mezinárodní cyklotrasy Greenways Praha Vídeň, která prochází Novobystřickem a Českou Kanadou. Jedná se o tento okruh: Okruh A: Okruh měří 31,32 km. Trasa je obousměrná a je vedena z náměstí Nové Bystřice přes obec Artolec, Návary, Veclov, Staré Město pod Landštejnem do obce Landštejn, Klášter, Albeř a zpět do Nové Bystřice.Tento úsek využívá místní, málo frekventované silnice, které vedou z větší části lesem, jedná se o cyklotrasy: č N. Bystřice Artolec Návary Veclov Staré Město pod Landštejnem č Staré Město p. Landštejnem Landštejn - Klášter Albeř N. Bystřice Greenways můžeme najít po celé Evropě všude tam, kde jsou turistické trasy pro pěší, lyžaře nebo cyklisty, spojující ubytovny vhodné na přenocování; stezky kolem toků řek vedoucí přes zajímavá a památná místa, přírodní parky, hrady, zámky, skanzeny a různé jiné zajímavosti přírody a lidské tvořivosti. Stovky Greenways jsou i v USA. Výrazně je tam podporuje stát a jejich tvorby, od návrhu až k realizaci, se účastní zástupci celé místní komunity včetně prominentních obyvatel, místních podnikatelů, nevládních organizací i úředníků státní správy. V České republice se snaha o oživení myšlenky Greenways datuje už od roku 1990 a jejím hlavním nositelem se posléze stalo Občanské sdružení Greenways - Zelené stezky. Z jeho iniciativy vznikla v roce 1995 trasa pěších turistů Praha-Vídeň a v roce 1997 byla mezi těmito evropskými městy vyznačena i dálková cyklotrasa. Řada měst, obcí, podnikatelů a především občanů se připojila k myšlence Greenways. Greenways je koncept a program pro podporu regionálního a místního rozvoje na základě šetrné turistiky. Vybízí a pomáhá hledat trasy neobjevených a zapomenutých krás a zajímavostí v městech, vesnicích a v krajině. Podél těchto tras Greenways podporuje iniciativu lidí prosazujících ochranu památek, přírody, místních tradic nebo jiné zajímavé činnosti. Tyto trasy pak nabízí turistům hledajícím setkání s místními lidmi, kulturou a "duchem místa". Tímto způsobem je podpora místní kultury svázána s ekonomickou prosperitou místních poskytovatelů služeb a v konečném důsledku s užitkem všech obyvatel. Symbióza neziskové a komerční složky programu tak nesporně přispívá k trvale udržitelnému rozvoji území podél tras Greenways. Vyhledávanými partnery jsou rovněž hotely, penziony, restaurace, ubytovatelé, půjčovny sportovních potřeb, kteří by kvalitou svých služeb měli přispívat k rozvoji území, kterým tyto trasy procházejí. 16

17 Myšlenka a realizace Greenways tak rovněž pomáhají vytvářet historické a kulturní povědomí regionu a podporovat ekonomické aktivity přímo svázané s příjemným a zdravým životním prostředím. Z výše uvedených skutečností zcela jasně vyplývá jak důležitou roli může hrát vybudování turistického a rehabilitačního centra v areálu a jeho napojení na stávající sítě turistických tras při celkovém rozvoji města. Další cyklotrasy a turistické stezky Druhým hlavní cyklistickým okruhem je následující trasa: Okruh B: Okruh měří 24,9 km a je obousměrný. Vede z náměstí Nové Bystřice k rybníku Blanko, po bývalé signálce k hotelu Peršlák, směrem na Novou Ves, do Sedla, Lhoty a přes Nový Vojířov, Smrčnou do Nové Bystřice. Tento okruh využívá cyklotras: č N. Bystřice rybník Blanko hotel Peršlák č. 32 mezinárodní Greenway Praha-Wien hotel Peršlák Nová Ves č Nová Ves Sedlo Lhota Nový Vojířov č. 32 Nový Vojířov Smrčná Nová Bystřice Místní částí Senotín prochází krátká naučná stezka, která vychází od železniční zastávky Senotín a končí v lučním svahu nad vsí, je vybavena informačními tabulemi a seznamuje s přírodou a historií tohoto místa. Autokempink se nachází u rybníka Osika asi 2 km od Nové Bystřice. V letních měsících je hojně využíván jak domácími, tak zahraničními návštěvníky. Dalšími nejbližšími kempinky jsou Autokempink Komorník v Kunžaku (15 km od Nové Bystřice), Kemp Hejtman ve Staňkově (14 km od Nové Bystřice) a Kemp Sever v Chlumu u Třeboně (16 km od Nové Bystřice). U Mnišského rybníka (přímo u města Nová Bystřice) je přírodní koupaliště s volejbalovým hřištěm a koutkem pro děti. Turisté mohou na svých toulkách přírodou Novobystřicka navštívit i blízké Rakousko. Mají možnost vydat se do nedalekých měst a obcí Litschau, Illmans, Kautzen, Reingers, Haugschlag, Griesbach nebo Grametten. V Litschau, které se nachází v místě, kterému se přezdívá nejzdravější místo Rakouska, je k vidění románsko-gotický kostel. Turisté se zde mohou vydat i po naučné lesní stezce. V Haugschlagu se nachází známé golfové hřiště. V Reingers funguje muzeum vysídlení Němců z Novobystřicka a v Illmans stojí zámek ze 14. století a začíná zde naučná stezka léčivých bylin. V Kautzenu potom lze navštívit muzeum s tzv. živými ukázkami řemesel Ostatní sportovní možnosti v oblasti Nové Bystřice Návštěvníkům Nové Bystřice je k dispozici zázemí i pro další sporty. Funguje zde sportovní hala, kde je možnost pronájmu za velmi přijatelné ceny (pro členy TJ 100,-/hod., pro nečleny 200,-/hod) s možností zapůjčení potřebného vybavení. Antukové kurty pro tenis se nachází například v areálu hotelu Nobys. Ten nabízí svým návštěvníkům i další možnosti sportovního 17

18 vyžití jako jsou fitness centrum, zázemí pro vodní sporty, možnost zajištění vyjížděk na koni, sportovní rybaření, lov, kuželky a další. Sportovci (nejen členové TJ Jiskra, ale i široká veřejnost) mají k dispozici fotbalové hřiště s nově vybudovaným sociálním zázemím (šatny, sprchy, WC), 2 sportovní haly, z nichž školní sportovní hala prošla před dvěma lety zásadní rekonstrukcí, kuželnu, posilovnu ve staré sportovní hale pouze se základním vybavením, dále tenisové a volejbalové kurty (kurty jsou však ve špatném technickém stavu). V Nové Bystřicí je veřejnosti k dispozici otevřený zimní stadion, jehož provoz je ovlivněn vysokými teplotami pod bodem mrazu (provoz zajišťují Technické služby Nová Bystřice). Zcela zde chybí krytý plavecký stadion, sauna, umělá ledové plocha a další provozně náročnější sportovní zařízení. 3. Cíl projektu Program rozvoje Novobystřicka je veden snahou o trvale udržitelný rozvoj celé oblasti. Základní filozofie projektu je skutečnost, že tak jako se utvářelo citované prostředí v poválečném vývoji se všemi negativními důsledky, o kterých bylo již psáno, je nutné dnes vrátit obyvatelstvu pocit sounáležitosti s krajinou a usměrňovat jeho činnosti k vytvoření kulturní krajiny středoevropského typu. Bude to velmi obtížný proces, neboť jak je z předešlého patrné, velká část současných obyvatel nemá v krajině své kořeny a ti, kteří je mají, jsou navyklí na odlišný způsob života daný dobou, ve které v uplynulých letech žili. Je nutno ukázat na negativní vlivy odlivu obyvatelstva do velkých sídelních aglomerací (rostoucí nezaměstnanost, těžko dosažitelné sociální zázemí, nemožnost uplatnění původní kvalifikace atd.) a zároveň ukázat na možnosti seberealizace v daném regionu, vytvoření nových zaměstnaneckých míst a navázání kontaktů s ostatním světem. Ukázat, že představitelé Nové Bystřice mají určenu strategii rozvoje a obnovy. Prvořadým cílem programu je vymezit hlavní problémy a pořadí jejich řešení se zaměřením na rozvoj turistiky, podporu zemědělského podnikání a péči o krajinu, obnovu občanské vybavenosti a infrastruktury, aktivní politiku zaměstnanosti a podporu malého a středního nezemědělského podnikání. Vše je vedeno snahou o vytvoření regionu, který má šanci být rekreační oblastí Evropy, avšak dnes není na tuto úlohu vůbec připraven. Chybí celá síť vhodných ubytovacích zařízení, tzn. penzionů, ubytovacích hostinců a rodinných farem, k těmto kapacitám chybí obslužné provozy, jako jsou drobné řemeslné provozovny, stavební dvory, ale i rodinné zemědělské farmy, pekárny a jiné firmy zajišťující nezbytný komfort, a pakliže již existují, je patrná absence informačního systému, který by podával vyčerpávající informace o lokalizaci, kapacitě a případné nadstandardní nabídce. Krajinu je třeba přizpůsobit těmto potřebám, to znamená: - chránit významné lokality - pro pozemky ležící ladem najít optimální využití 18

19 - vytipovat trasy a lokality určené k rekreačnímu využití a podle jeho typu na těchto lokalitách již dnes začít cíleně pracovat - řešit způsob likvidace domovního odpadu, vybudování kapacit na jeho likvidaci a řešení jeho svozu z místních částí obcí, samot a osad a nadále cíleně bránit divokým skládkám - provázat již realizované aktivity (např. cyklotrasy) s navrhovanou sítí služeb a s dalším navrhovaným zpřístupněním atraktivních míst, které bude mimo turistickou sezónu využíváno pro místní hospodářství. 4. Disponibilní finanční zdroje pro realizaci jednotlivých projektů 4.1. Vlastní zdroje Roční rozpočet Města Nová Bystřice se v posledních několika letech pohyboval kolem hranice 40 mil. Kč. V uplynulých několika letech byly z městského rozpočtu vyčleněny podstatné částky na - koupi a výstavbu nových objektů - výstavba osmibytovky v Mlýnské ulici - dokončena šestibytovka v Hůrkách - výstavba holobytů na Hůrkách - rekonstrukci stávajících objektů ve vlastnictví města - rekonstrukce školní tělocvičny - oprava fotbalových kabin - rekonstrukce vnějšího pláště zdravotního střediska - zastřešení bezbariérového přístupu do školní jídelny - oprava střechy na školní jídelně - územní plánování - zpracování urbanistických studií místních částí N.Bystřice - kompletní zpracování ÚSES - vyhotoven nový územní plán správního území N.Bystřice - rozvoj inženýrských sítí - plynofikována Nová Bystřice a Albeř - oprava chodníků ve Švermově ulici - celková rekonstrukce celého prostoru před ZŠ - oprava Mlýnské ulice - oprava mostu v Albeři - rekonstrukce ulic na sídlišti u Otavanu - úprava a rozšíření chodníku před Jednotou - úprava a optimalizace veřejného osvětlení (náměstí, nové ulice) - rekonstrukce Vídeňské ulice - parkoviště u Koloniálu 19

20 - instalace bezdrátového městského rozhlasu jako varovného systému obyvatelstva - vybudování chodníku u hřbitova - rekonstrukce chodníku u kina - údržbu a obnovu kulturních památek - oprava hradební zdi - práce na opravě fasád domů čp. 65 (vinárna) a čp celková oprava kaple v Senotíně Město nepředpokládá v následujících letech významné zvýšení příjmové části svého rozpočtu a tudíž nemůže extrémně zatěžovat jeho výdajovou část. Na investiční akce, spojené s rozvojem města a jeho okolních obcí, bude možno vynakládat částky pohybující se v rozmezí 10 20% celkových výdajů. Je tedy zřejmé, že Město musí pro realizaci projektů hledat jiné vhodné zdroje financování podle povahy aktivit plánovaných ve schváleném programu rozvoje. Vzhledem k celkovým dosti vysokým investičním nákladům je nutné rozumět tomu, že realizace jednotlivých investičních akcí, uvedených v kapitole 5, bude možná postupně v závislosti na finančních možnostech města a případném kofinancování pomocí veřejných či soukromých finančních zdrojů. Pro tento způsob vícezdrojového financování se nabízí několik základních oblastí: Dotace Úvěry Soukromé investice Sponzorské dary 4.2. Dotace Strukturální fondy Po předpokládaném vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 bude mít ČR přístup k tzv. strukturálním fondům. Prostředky bude možné pro jednotlivé projekty čerpat z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF), přičemž budou přicházet v úvahu programy: Společný regionální operační program (SROP), Sektorový operační program cestovního ruchu (SOPCR) a program INTERREG III. Předstrukturální fondy Mnohé z vytipovaných investičních akcí by mohly získat alespoň částečnou podporu z programu SAPARD. Žádost o podporu však musí tvořit samostatný projekt, který je v souladu s mikroregionální strategií. Lze tak využít opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnice a 20

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NOVÁ BYSTŘICE: 19.11.2008

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NOVÁ BYSTŘICE: 19.11.2008 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE PROGRAM ROZVOJE NOVOBYSTŘICKA V LETECH 2009-2015 AKTUALIZACE - LISTOPAD 2008 SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NOVÁ BYSTŘICE: 19.11.2008 PODPIS STAROSTY: PODPIS MÍSTOSTAROSTY:

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy -představuje rozvoj podnikatelských aktivit, cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově -udržet nebo

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Vlastivědný průzkum obcí České Kanady

Vlastivědný průzkum obcí České Kanady Vlastivědný průzkum obcí České Kanady Kateřina Mírná, Barbora Jindrová, Kateřina Jindrová, Michaela Kubcová, Julie Machoňová, Barbora Němečková, Dominika Volfová odborný konzultant Mária Lazarčíková Soukromé

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem Seminář pro žadatele 8. ledna 2014 Národní program podpory cestovního

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více