Racionalita v časové organizaci hudební struktury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Racionalita v časové organizaci hudební struktury"

Transkript

1 Racionalita v časové organizaci hudební struktury Miloš Hons Přes veškerou racionalitu...chceme-li vytvořit cokoli dokonalého, musí mít kompozice v každém okamžiku připraveno nějaké překvapení. A tak se dostáváme z druhé strany opět k iracionálnímu. (Pierre Boulez) 1 Každá tvorba, uměleckou nevyjímaje, je projevem racionálním, tedy tvůrčím procesem procházejícím určitou intenzitou a úrovní rozumovou úvahou. Jako opak racionálního bývá postavena intuitivnost, senzuálnost, empiričnost, fantazijnost či imaginárnost charakteru uměleckého procesu. Racionalita v kompozici je spojena především s číselnými operacemi a geometrickými vztahy ve smyslu vzájemných kombinací, proporcí, symetrií atp. 2 Racionální podstata hudební struktury zároveň nastiňuje do určité míry možnosti analytických rekonstrukcí kompozičních technik na základě logicky vysvětlitelných operací. Je to jedna z omezených situací, kdy analytická hudební teorie může nalézt relativní odpovědi na otázku proč? - pomocí racionálního vysvělení funkčního hlediska hudebních útvarů. Serialismus a skladatelská generace Nové hudby 60.let reprezentují jednu z vyhraněných poloh racionálně založeného hudebního myšlení. Fundamentem kompozičních experimentů poválečné avantgardy se stala řada, tedy princip racionálně tvarované dvanáctitónové série. U představitelů druhé vídeňské školy byla pozornost upřena zejména na výškové vztahy uvnitř řady. S tím souviselo i zaměření teoretických studií počínaje již ve třicátých letech Webernovým komentářem Schönbergovy metody 3 a zejména v 50. a 60.letech dnes již legendárními monografiemi Hannse Jelinka 4, Herberta Eimerta 5, Josefa Rufera 6, Henri 1 Pierre Boulez - Alea, in Konfrontace č.3, Svaz českých skladatelů 1969, překlad Ž. Brožkové a M.Černohorské ze sborníku Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik Připomeňme hned v úvodu inspirativní Lendvaiovy analýzy Bartókových skladeb z pohledu zlatého řezu, avšak s absencí výzkumu v oblasti času. 3 Webern, Anton: Der Weg zur neuen Musik. Ed. Willi Reich, Wien 196O. V českém překladu E.Herzoga, Cestou ke skladbě dvanácti tóny, ve sborníku Nové cesty hudby, SHV Praha Jelinek, Hanns: Enleitung zur Zvölftonkomposition, Universal Edition Vídeň Český překlad Uvedení do dodekafonické skladby, přeložil Eduard Herzog, Supraphon, Praha-Bratislava Eimert, Herbert: Grundlagen der musikalischen Reihentechnik. Bücherrheie. Wien

2 Pousseura 7, Ernsta Křenka 8 a René Leibowitze 9. K nejaktivnějším teoretizujícím skladatelům let pak patřili oba hlavní představitelé postwebernovského serialismu Pierre Boulez a Karlheinz Stockhausen. Množství studií, publikovaných od počátku 50.let především v Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik 10 a ve sborníku Die Reihe:Information über serielle Musik, editorsky vedeným právě Eimertem a Stockhausenem, svědčí o velkém úsilí teoretické reflexe radikálních kompozičních přístupů. 11 Kinetika webernovského punctualismu jasně deklarovala snahu o úplné popření pravidelné pulsace a rozbití časové posloupnosti do podoby nápadně izolovaných zvukových fragmentů. Zatímco v hudbě klasicismu tvořil takt základní metrorytmický útvar - základní syntaktickou jednotku 12 - v hudbě Stravinského, Bartóka ad. tuto funkci již zastupuje pouze nota určité délky - jednotka základní pulsace. U Messiaena a poté u serialistů typu Bouleze, Stockhausena, Nona aj. je předepsaný takt pouze vyjádřením rámce pro vztah určitých rytmických hodnot. Základní syntaktická jednotka se posouvá až k nejkratším hodnotám typu jedné dvaatřicetiny. V případech, kdy skladatel utváří seskupení v poměrech 1:5:7:11 atd., již nelze tuto jednotku nalézt. Požadavek metrorytmického uvolnění nacházíme v názorech a hlavně dílech klasiků první poloviny 20.století, avšak je mimo záměr této studie podrobně sledovat všechny významné projevy této doby. Proto se zastavíme jen u některých příkladů, zastupujících hlavní principy v oblasti strukturace času v hudbě. Jádrem námi sledované problematiky jsou dva základní principy uspořádání časových vztahů: Eimert, Herbert: Lehrbuch der Zwölftechnik. Wiesbaden Rufer Josef: Die Komposition mit zwölf Tönen, Max Hesses Verlag, Berlin Henri Pousseur: Anton Webern s Organic Chromaticism, in die Reihe 1955 č.2 : Outline of a Method, in die Reihe 1957 č.3 : Webern und die Theorie, Darmstädter Beiträge 1958/1 8 Ernst Krenek: Zwölfton Kontrapunkt Studien, Schott 152 a dále viz soubor textů in die Reihe 1955 č.2 9 René Leibowitz: Schönberg et son école, J.B.Janin, Paříž 1947 : Introduction a la musique de douze sons, L Arche, Paříž sborník vycházel od roku sborník vycházel od roku 1955 v německé a anglické verzi. 1955/1 (Elektronische Musik), 1955/2 (A.Webern:Dokumente, Bekenntnis, Erkenntnisse, Analysen), 1957/3 (Musikalisches Handwerk), 1958/4 (Junge Komponisten), 1959/5 (Berichte), 1960/6 (Sprache und Musik), 1960/7 (Form - Raum). 12 Witold Lutoslawski použil termín přejatý z architektury - modul. viz Několik problémů z oblasti rytmu (1982) in Slovenská hudba 1992/4, Slovenský spisovatelˇ, Bratislava, do slovenštiny přeložil Vladimír Godár 2

3 Divisní princip spočívá na dělení či násobení délek, tedy na členění směřující k symetrické proporčnosti. V evropské tradici byl rytmus tvořen na základě pravidelného a hierarchicky uspořádaného dělení na základě jednoduchých čísel 2 a 3. Př. 1 Schematické zobrazení sudého a lichého dělení v tradičních taktech Přímo školní ukázkou využití divisního principu v koncentrované podobě na malé ploše je závěr skladby Pacific 231 Arthura Honeggera. V konstatním čtyřdobém metru hybnost hudby pravidelně sestupuje od osminových triol až k závěrečné prodlevě na celé notě. Př.2 Metrorytmické schéma závěru skladby 3

4 Zajímavým příkladem nepravidelného divisního principu je tvar úvodního tématu z téže skladby. Triolové, kvintolové a septolové útvary tématu se střetávají s pravidelnou čtyřdobou pulsací orchestrálního doprovodu. Př.3 Schéma rytmického tvaru prvního tematu a jeho doprovodu Následující ukázka z první věty XV. symfonie Dmitrije Šostakoviče je jiným příkladem vrstvení divisně modifikovaných pásem v poměru 5:6:8. 4

5 Př. 4 Schéma polyrytmické vrstevnatosti Aditivní princip spočívá na přiřazování či ubírání dalších hodnot, tedy na členění směřující k nepravidelnosti. K významným a inspirativním skladbám z pohledu metrorytmiky patří bezpochyby Svěcení jara Igora Stravinského. Aditivní obměny rytmických útvarů, viditelné na našem příkladu, patří k projevům nejnápadnějším - rozšiřování čtyřdobého útvaru pomocí teček za notou, vkládání dalších not, několikanásobné opakování drobných motivů. Př. 5 Dva příklady aditivní modifikace úvodního rytmického motivu Rovněž ve skladbách Bély Bartóka má aditivní princip v utváření rytmické složky významnou úlohu. Následující příklad představuje rytmický tvar violového tématu první věty Hudby pro strunné nástroje, bicí a čelestu. Téma tvoří čtyři nestejně dlouhé fráze ve tvaru 5

6 drobných melodických oblouků oddělených osminovými pauzami. Základní puls tvoří osminový pohyb a pouze úvodní fráze má symetrický, retrográdní rytmický průběh. Imitačním vrstvením skladatel dosahuje výrazu volně plynoucí, ametrické hudby. Př. 6 Schéma čtyř úvodních frází s aditivně modifikovaným rytmickým průběhem Ukázkou moderní aplikace aditivního principu je část klavírní skladby Cantéyodjayá Oliviera Messiaena z roku Základní rytmický útvar tvoří čtyřosminový motiv, který je na svém konci pokaždé jinak aditivně modifikován. První motiv je zkrácen o šestnáctinu, druhý naopak o tutéž hodnotu prodloužen a třetí prodloužen o tři šestnáctiny. Př. 7 Ukázka tří po sobě jdoucích aditivních modifikací téhož rytmického motivu Vliv Stravinského aditivní metrorytmiky se významně projevil v tvorbě a myšlení německého skladatele Borise Blachera. Na počátku 50.let přichází s teorií a kompozičním principem tzv. variabilního metra, který si poprvé vyzkoušel příznačně v žánru klavírní 6

7 skladby (Ornamenty pro klavír). 13 Princip variabilního metra spočívá na neustálé změně taktů, která však, na rozdíl od Stravinského, tvoří na vyšší úrovni tektoniky uspořádané a pravidelně se opakující schéma a celkovou konstrukci díla. Blacher sám tento princip charakterizoval jako...intenzifikaci formového průběhu pomocí neustálé změny metra. 14 Příkladem nejpropracovanější kompozice je Blacherův II. klavírní koncert (1952) s podtitulem In variablen Metren. Skupiny varabilních taktů se navracejí v předem vybraných úsecích skladby a skladatel zavedl v partituře zvláštní osnovu s vyznačením metrických změn pro dirigenta. Následující příklad je schematickým vyjádřením tohoto principu i s intervalovým rozvíjením základního motivu ve zmíněném koncertu. Př. 8 Variabilní metrum B.Blachera Osobnost a tvorba Johna Cage je nejčastěji spojována s představou neortodoxního skladatelského přístupu, motivovaného orientální filosofií a projevujícího se strukturální uvolněností, akcentem na nahodilost, volnou improvizaci atp. Tento pohled však není zcela přesný a to zvláště s jeho vývojem v námi sledovaném období počátku 50.let. Z doby, kdy vzniká slavný cyklus Sonatas and Interludes pro preparovaný klavír ( ), pochází text s názvem Defense of Satie. 15 Skladatelovo hledání nového paradigmatu se v mnohém podobá paralelnímu úsilí darmstadtské avantgardy: Od doby Beethovenovy vznikla pouze jedna nová myšlenka, týkající se hudební struktury založené na vzájemném vztahu částí k celku. Tuto novou myšlenku můžeme nalézt v hudbě Antona Weberna a Erika Satie. U Beethovena jsou části skladby určené harmonickými vztahy. U Weberna a Satie jsou určené časovými délkami...beethoven se mýlil a jeho vliv, tak rozsáhlý a politováníhodný, byl pro hudební umění umrtvující...jestliže vycházíme z toho, že tón je charakterizován výškou, dynamikou, barvou a délkou, a že ticho jako jeho opak a 13 viz heslo - Blacher, in Haraschin,Chylińska,Schäffer - Sprievodca koncertmi, Opus, Bratislava dtto 15 Jde o Cageovu přednášku pro účastníky letního festivalu z tvorby Erika Satie, konaného na Black Mountain College v roce

8 nezbytný partner je charakterizované pouze délkou, pak musíme dojít k závěru, že ze čtyř vlastností hudebního materiálu je časová délka vlastností nejzákladnější. 16 Cyklus Sonatas and Interludes z konce 40.let dokumentuje, kromě zdůrazňované nové sóničnosti, Cageovu pozornost metrorytmické složce ve smyslu záměrného vybočování ze symetrie a proporčnosti. Například ve druhé sonátě pracuje podobně jako Blacher technikou variabilního metra, které je současně i formotvorným prostředkem. Sonáta má dvoudílnou nesymetrickou formu a průběh variabilních taktů vyjadřuje následující příklad. Př. 9 Taktové schéma a forma Jednou z prvních analytických studií reflektujících Cageovu ranou tvorbu je článek jeho učitele Henry Cowella Current Chronicle z roku Autor mimo jiné cituje Cageův výrok o vzájemném vlivu s Boulezem: Boulez mne ovlivnil svým pojetím kinetiky (concept of mobility), můj vliv na něj se týkal mé myšlenky zvukových agregátů (idea of aggregates). 17 Z pohledu racionality je Cageovým významným dílem čtyřvětý cyklus Music of Changes pro klavír z roku Průběh skladby a určují zejména obloukově řízené tempové změny krátkých, několikataktových úseků (viz metronomické hodnoty atp.) I v tomto případě kompozici předcházela příprava rytmických buněk a dynamických hodnot. 18 V rytmickém dělení specificky převažují nepravidelné proporce 3,5,7. Př. 10 Tabulka rytmických buněk a dynamických hodnot 16 John Cage, Documentary Monograhs in Modern Art ed. Richard Kostolanetz a Paul Cummings, Praeger Publishers, New York 1970 (překlad MH) 17 Henry Cowell - Current Chronicle, in John Cage, Documentary Monograhs in Modern Art, str. 103 ed. Richard Kostolanetz a Paul Cummings, Praeger Publishers, New York viz Hrčková Naďa - Dějiny hudby VI. Hudba 20.století (1), IKAR Bratislava

9 Poválečná tvorba Pierra Bouleze, Karlheinze Stockhausena a Luigi Nona představuje spolu s Olivierem Messiaenem určitou extrémní podobu racionality ovládající postupně všechny strukturní parametry - výšku, délku, dynamiku a témbr (ve smyslu odstíněných typů nástrojové artikulace či hlasové polohy, způsobu tvoření tónu a rezonance). O racionálním základu tvorby svědčí snahy o nový, hudebně teoretický slovník a již samotné názvy skladeb, využívající prostorově časovou představu díla, jako struktury, punkty, grupy atp. Nový styl vyvolával řadu reakcí a pokusů o jeho pojmenování, často s ironickým nádechem (asketický multiseriální purismus, hudba pro oči aj.). Diskutovaný byl přenesený termín pointilismus, navozující analogii mezi výtvarným stylem konce 19.století (viz obrazy Georges Seurata), založeným na nanášení barev v malých tečkách a mezi webernovským punctualismem, zdůrazňujícím strukturní individualitu každého tónu. 9

10 Významnou úlohu v novém pojímání časových vztahů a časového uspořádání hudební struktury sehrál Olivier Messiaen. V roce 1942 publikoval základní spis 19, v kterém odhalil své inspirativní návraty k historickým podobám metrorytmiky chorálu či řecké časomíře a renesančnímu madrigalu. Jako jeden z prvních evropských skladatelů pronikl k podstatě staroindických rytmů, což jej přivedlo k principům tzv.retrográdních a non-retrográdních rytmů a principu tzv. přidaných rytmických hodnot. 20 Od roku 1947 Messiaen vedl na pařížské konzervatoři netradičně koncipované analytické semináře a k účastníkům patřili mimo jiné i Boulez, Stockhausen, Xenakis ad. Jakýmsi filosofickým poselstvím Messiaenova vlivu na mladou generaci byl základní problém využití racionality jako prostředku a nikoli jen cílu tvorby, což se posléze projevilo v průběhu 60.let a kontaktech s východní avantgardní tvorbou zejména polskou, ruskou a českou. Messiaen ovlivnil serialisty především kompozicemi určenými pro letní darmstadtské kurzy. Historický význam zde mají především jeho Quatre Études de Rythme pro klavír z roku 1949, v kterých jako první aplikoval seriální princip na jiné parametry než na tónovou výšku. 21 Tyto drobné kompozice v pravdě otevřely cestu směrem k tzv. totálnímu serialismu. Ten pojal číselnou posloupnost jako základní princip uspořádání a rozvíjení hudební struktury, tj. posloupnost řady jako vertikály a horizontály, posloupnost tónů alikvotní řady, posloupnost dynamických stupňů a artikulačních typů, posloupnost časových délek. V cyklu Quatre Études de Rythme byla nejinspirativnější druhá etuda se specifickým názvem Mode de valeurs et d intensités (Modus trvání a intenzit). V rozsahem drobné, třístránkové skladbě, skladatel pracuje racionálně se všemi parametry. Každý tón je použit ve své individuální podobě, se svými osobitými vlastnostmi. Základem je modus, který tvoří 36 tónových výšek, pravidelně rozložených do tří dvanáctitónových řad - rejstříků. K tomuto melodickému modu je přidělen rytmický modus, obsahující 24 různých časových délek. 19 Technique de mon langage musical, Leduc, Paříž Dokladem tohoto vlivu na domácí scéně je např. studie skladatele Jana Rychlíka Prvky nových skladebných technik v hudbě minulosti, v hudbě exotické a lidové (in Nové cesty hudby, Praha 1964), v které se rovněž věnuje problematice indických rytmů, aditivního principu atp. 21 Zřejmě není náhodou, že mezi první kompozice tohoto typu a této doby, tj. přibližně počátku 50.let, patří u zmíněných autorů právě tvorba klavírní. Příkladem budiž Structures pro dva klavíry P.Bouleze, Klavierstück I-XI K. Stockhausena, Music of Changes pro klavír a Sonates and Interludes pro preparovaný klavír J. Cage. 10

11 Princip přiřazování časových hodnot vychází z oktávové polohy tónů, tzn. tóny nejhlubší mají hodnoty delší a naopak. K těmto melodicko-rytmickým řadám je dále připojeno 12 různých způsobů klavírní artikulace - tedy zvukových barev - a 7 dynamických stupňů. Systém utváření rytmických posloupností je následující: v první řadě, začínající nejkratší hodnotou jedné dvaatřicetiny, je každý následují tón o tuto hodnotu delší (x + 1/32), druhá řada začíná hodnotou jedné šestnáctiny a následující tóny jsou vždy o šestnáctinu delší (x + 1/16), třetí řada začíná osminovou notou a další jsou vždy o osminu delší (x + 1/8). Převedeme-li celou rytmickou řadu na nejmenší hodnotu, sahá její posloupnost od délky jedné dvaatřicetiny ku čtyřiadvaceti. [1/ /32] Př. 11 Tabulka artikulačních, dynamických a rytmických hodnot a jejich konkrétní aplikace na 11

12 všechny tóny Messiaenova modu V polymelodickém vedení tří pásem je tedy vrchní hlas nejhybnější a třetí hlas zastupuje funkci delších basových prodlev. Messiaen však odvíjení tónů řady nedodržuje striktně a v určitých místech některé přehazuje či vynechává. Děje se tak většinou v situaci, kdyby v průběhu křížení hlasů docházelo k nápadnějšímu opakování stejných tónů. Lze tedy konstatovat, že autor dbal na atonální charakter skladby. 12

13 Zatímco odvíjení řady ve smyslu melodické horizontály může pozorný posluchač postřehnout, v oblasti časových vztahů je to nemožné. Charakter takto utvářené rytmické struktury je typický pro všechny skladby tohoto stylu a této doby - naprostá negace jakkoli rozpoznatelného pravidelnějšího pulsu s výsledným efektem náhodnosti, chaotičnosti, nehomogenosti. Je tedy vcelku logické, že dobové intenzivní úvahy na téma princip náhody v kompozici zde měly logické zázemí a opodstatnění. Uveďme, vzhledem k našemu tématu, stručnou a výstižnou úvahu Boulezovu: Vsunu-li mezi určitý sled zvuků variabilní počet malých not, způsobujících pokaždé přerušení, přesněji trhlinu, vždy o jiném napětí, pak se samozřejmě tempo těchto tónů dostává do neustálého pohybu. Může se tím vyvolat dojem nehomogenního času. 22 Již první dvě Sonáty pro klavír (1946 a 1948) Pierra Bouleze dokládají skladatelovu jednoznačnou orientaci - atonalitu a fragmentárnost složitě členěného průběhu, technicky extrémně náročnou klavírní fakturu. Pod vlivem zmíněného Messiaenova cyklu vzniká v roce 1951 první kniha Structures pro dva klavíry. Základem jsou čtyři seriálně uspořádané parametry - dvanáctitónová řada, dvanáct rytmických hodnot, dvanáct dynamických stupňů a dvanáct druhů úhozů. Racionální přístup vedl skladatele k vytvoření číselných tabulek s možnostmi tvarových permutací řady, což představuje tradiční zásobnici 48 melodických tvarů (4x12 Základních řad, Inverzí, Raků, Inverzí Raků). Př. 12 Boulezova tabulka číselně vyjádřených tvarů řad 22 Pierre Boulez - Alea, in Konfrontace č.3, Svaz českých skladatelů 1969, překlad Ž. Brožkové a M.Černohorské ze sborníku Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik

14 Rytmickou sérii Boulezovy kompozice, tvoří, po Messiaenově vzoru, posloupnost hodnot od 1/32 do 12/32. Následnými rytmickými permutacemi získává zásobnici tzv. rytmických buněk. Př. 13 Řada rytmických hodnot a z nich utvořených rytmických buněk Teoretickým vysvětlením Boulezovy kompozice a klíčem k pochopení složitých konstrukcí je jeho rozsáhlá darmstadtská studie s názvem Musikdenken heute. 23 Kromě tradičního zájmu o výškové vztahy se autor věnuje systematickému pohledu na seriální kompozici z pohledu kinetiky. Boulezovým terminologickým novotvarem je termín rytmická 23 in Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik V, Schott, Mainz 1963, část této studie s názvem Dnešní hudební myšlení, kapitola Hudební technika, přeložil Eduard Herzog, in Nové cesty hudby, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, 14

15 buňka. Představuje základní jednotku - rytmický tvar, který vzniká na základě divisního či aditivního principu a to třemi odlišnými způsoby: fixní způsob - znamená, že délky originálu se dělí či násobí stejnou hodnotou, tedy divisním procesem jako diminuce či augmentace, pohyblivý způsob bez vnitřního vývoje - znamená, že délky originálu se mění přidáváním či ubíráním pevné hodnoty, tedy aditivním procesem pravidelně zvětšených nebo zmenšených hodnot, pohyblivý způsob s vnitřním vývojem - znamená, že délky originálu se aditivně mění proměnlivou hodnotou, např. přidáním tečky za notou. Př. 14 Schéma rytmických modifikací tří délek (v prvním řádku), jejich divisní-fixní proměny násobením a dělením číslem tři (ve druhém a třetím řádku), jejich aditivní proměny ubíráním či přidáváním jedné osminy (ve čtvrtéma pátém řádku), jejich aditvní proměny prodloužením tečkou za notou (poslední řádek). První díl Boulezových Structures Ia se stal předmětem rozsáhlé analýzy György Ligetiho. 24 Postupně analyzuje všechny seriálně strukturované parametry včetně kinetické složky a odhaluje systém aditivního rytmického tvarování celých řad. Jak je vidět na následující tabulce: Základní řadu (S1) a její rytmickou podobu (DS1) tvoří pravidelná posloupnost hodnot vždy o 1/32 delší (x + 1/32). 24 György Ligeti: Pierre Boulez, in die Reihe 1958, č.4, angl.překlad Leo Black 15

16 První transpozice základní řady (S2) a její rytmická podoba (DS2) vzniká nepravidelným přidáváním nejmenší hodnoty (1/32) a jejích násobků k původní délce a to na základě vzdálenosti sousedních tónů Například: první dva tóny S2 (d-cis) dělí vzdálenost šesti stupňů (2. a 8. tón z původní S1), tón d měl v původní řadě S1 hodnotu 1/16 a k té se nyní připočítává šestinásobek nejmenší hodnoty, tedy + 6/32. Takže výsledná hodnota je 1/16 + 6/32 (zde v osmina s tečkou). Mezi druhým a třetím tónem (cis - gis) je vzdálenost čtyř stupňů. Tón cis měl hodnotu 1/4 a k té se nyní připočtou 4/32, tedy 1/8 atd. Př. 15 Schéma základní melodické řady, její aditivně uspořádaných rytmických hodnot, transpozice řady a aditivně nepravidelně rozšířených hodnot. Ligetiho zajímá nejen princip dílčího časového tvarování řad, ale také celkový puls s výsledným rozložením a frekvencí akcentů (viz x). Př. 16 Schéma tří rytmických vrstev s vyznačením společných akcentů (x) 16

17 Z pohledu kinetiky má v Boulezových Structures Ia seriový charakter i rozložení temp a fermát - obě části v dílech A i B mají podobu modelu a jeho retrográdního (račího) tvaru. (Symboly: L = Lent, M = Trés modéré, V = Modéré, presque vif, s obloučkem = dlouhá fermáta, hranatá = fermáta krátká) Př. 17 Schéma seriového uspořádání tempových změn s vyznačením fermát Skladby Karlheinze Stockhausena z 50. let jsou výmluvným svědectvím vývoje především v oblasti netradičně pojaté kinetiky. Již samotné názvy skladeb toto nasměrování napovídají (viz Zeitmasse pro dechový kvintet, 1956) a jejich originalitu a invenčnost cenili i představitelé generací starších. Tím je myšlen především Stravinskij a jeho komentář ke skladbě Gruppen pro tři orchestry (1957), zachovaný v legendárních rozhovorech s Robertem Craftem. Za nejzajímavější na této skladbě Stravinskij vidí právě rytmickou stavbu skladby, počínající již na úrovni nejkratších délek, v drobných rytmických nepravidelnostech tvarově blízkých motivů. Následující příklad, který je příložen ke Stravinského komentáři zachycuje rytmické vrstvy, jejichž interpretace má podobu pětihlasé heterofonie. Př. 18 Polyrytmické pásmo jako heterofonní vícehlas 17

18 Jedním z cenných dokumentů racionálního pojetí problematiky času z pohledu totálního serialismu a psychologie vnímání tohoto typu hudební struktury je studie Karlheinze Stockhausena s názvem...wie die Zeit vergeht... z roku Nové pojetí tzv. morfologie hudebního času bylo ovlivněné Messiaenovým příkladem seriálně strukturovaných parametrů ve zmíněném cyklu čtyř klavírních etud. Stockhausen chápe hudební čas jako součet konkrétních proměn skladby, jejich součtem a mírou předvídatelnosti. Hustota těchto proměn se projevuje kratším časem, tj. časem pro posluchače rychleji prožitým. 26 Na základě časového aspektu si autor vymezuje dimenze, v nichž se jednotlivé strukturní úrovně rozvíjejí. Hudební rytmus (tj. proporce mezi jednotlivými délkami) tvoří pásmo od 1/16 sekundy až k 8 sekundám, kdy přestáváme tyto proporce vnímat jako souvislý hudební celek. Na této úrovni, tj. 8 sekund, počíná vrstva hudební formy, jejíž konečná hranice je proměnlivá. 27 Př. 19 Schéma základního pásma vyjádřeného fyzikálním časem a rytmickými hodnotami 25 Jde o rozsáhlý text o rozsahu cca třiceti stránek, který vyšel ve sborníku Die Reihe 1959/3, v anglické verzi v překladu...how time passes... Corneliuse Cardewa. Z tohoto vydání jsou čerpány následující odkazy a ukázky. 26 viz Andrzej Chlopecki - Karlheinz Stockhausen, pokus o panoramatický pohled. in His voice 2008, č.6, český překlad Anna a Martin Smolka. 27 Připomeňme, že podobné úvahy o mezích hudebních struktur z pohledu času, rozvíjí Karel Janeček v úvodu své Tektoniky, Supraphon, Praha 1968 a Vladimír Tichý (Úvod do studia hudební kinetiky, AMU, Praha 1992) 18

19 Spektrum rytmických útvarů a jejich vzájemných proporcí vzniká na základě dělení zvoleného nejdelšího časového intervalu - jedné vteřiny, tj. celá nota se rovná údaji MM = 80. Tuto jednotku Stockhausen pokládá za základní fázi hybnosti (fundamental phase) a její postupné dělení odvozuje z proporcí alikvotní řady. Všech dvanáct úrovní vytváří harmonické fázové spektrum (harmonic phase-spectrum) tvořené jak výškami (micro-phase), tak trváním (macro-phase). Př. 20 Harmonické fázové spektrum 19

20 Dělením základní fáze takto vznikají rytmické vrstvy tzv. formanty, jejichž konkrétní podoba akcentuje především tvary nenavozující podobnost s tradičním sudým a triolovým dělením. Př. 21 Příklady vrstev formantů 20

21 Partitury Stockhausenových skladeb, vznikající paralelně s tímto teoreticky kodifikovaným systémem (Gruppen pro tři orchestry nebo Klavierstück XI), na první pohled dokumentují netradiční podobu kinetické složky a časových vztahů, založených na sukcesivním odvíjení bohatě dělených rytmických útvarů. Problematiku jejich vzájemného poměřování a proporčního propojování vzhledem k předchozímu i následujícímu útvaru vyjadřuje následující schéma. Př. 22 Schéma propojování rytmických útvarů netradičních poměrů 21

22 22

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy Maturitní otázky z hudební výchovy 2016/2017 GJK Všechny otázky se skládají ze dvou částí: historická část, věnovaná určitému období či tematickému celku; hudebně-teoretická část, věnovaná vybrané související

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

ZVUK A JEHO VLASTNOSTI

ZVUK A JEHO VLASTNOSTI ZVUK A JEHO VLASTNOSTI Zvuk - vše co slyšíme, vzniká chvěním hmoty vlastnosti zvuku jsou čtyři délka, výška, síla a barva zvuky se rozdělují na hluky (nepravidelné chvění) a tóny (pravidelné chvění) tóny

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

Typy kompozičních programů

Typy kompozičních programů Vzkumné centrum JAMU Typy kompozičních programů Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D., Výzkumné centrum JAMU Používání tzv. kompozičních programů je jednou z mnoha možností využití počítače v hudební praxi;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Akustika pro posluchače HF JAMU

Akustika pro posluchače HF JAMU Akustika pro posluchače HF JAMU Zvukové vlny a kmity (1)! 2 Vnímání zvuku (3)! 2 Akustika hudebního nástroje (2)! 2 Akustika při interpretaci (2)! 3 Záznam hry na hudební nástroje (2)! 4 Seminární a samostatné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zpívá na základě svých dispozic intonačně

Více

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY 1. ROČNÍK 1. pololetí 1. Zvuk, tón, notová osnova, houslový klíč, basový klíč (violoncello, klavír a akordeon), taktová čára 2. Vlastnosti tónu 3. Hudební abeceda, znalost not v houslovém klíči od c1 do

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 1. období 3.ročník Lišková, M., Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

E E FIS E E E FIS E. Stupnice G dur má osm tónů, začíná a končí na tónu G. Má jedno předznamenání, křížek FIS. Tento křížek je vždy první.

E E FIS E E E FIS E. Stupnice G dur má osm tónů, začíná a končí na tónu G. Má jedno předznamenání, křížek FIS. Tento křížek je vždy první. Opakování Posuvky napsané k notám přímo v taktu, platí pouze pro ten takt, ve kterém jsou umístěny. Když napíšeme křížek, nebo béčko přímo za houslový klíč, změníme tím všechny noty, pro které je posuvka

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14.

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14. Obsah Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14 Brázdy života 15 Dětství (1923 33) 15 Červený Kostelec (1923 29) 15 Solnice u Rychnova

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Hudební výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Hudební výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Hudební výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. Uplatňuje získané

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Časový a tematický plán hudební nauky pro rok Samostudium 1. ročník I. zkouška (termín úterý :00 18:00) 1.

Časový a tematický plán hudební nauky pro rok Samostudium 1. ročník I. zkouška (termín úterý :00 18:00) 1. pro rok 2014 2015 1. ročník 1. Zvuk a tón rozdíl, vlastnosti tónu (délka, výška, síla a barva) 2. Notová osnova kolik má linek, kolik mezer. Pomocná linka. 3. Znát podobu not celých, půlových, čtvrťových

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Bagatelle ohne Tonart Ference Liszta - kritická hranice v popření tonality?

Bagatelle ohne Tonart Ference Liszta - kritická hranice v popření tonality? Крагулик Вацлав Чешская республика, Усти-на-Лабе, Университет Яна Евангелиста Пуркине Bagatelle ohne Tonart Ference Liszta - kritická hranice v popření tonality? Evropský hudební jazyk, je řekněme od dob

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební ( EVH ) Náplň: Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj světové populární hudby Třída:

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Seznam oborů vyučovaných na

Seznam oborů vyučovaných na Seznam oborů vyučovaných na Konzervatoři Jaroslava Ježka Roškotova 4/1692, Praha 4 Klepnutím na číslo stránky se přesunete na vybrané zaměření daného oboru. Obor Hudba 82-44-M, N Zaměření Skladba str.

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání Vyučovací předmět Hudební výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 6. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 6. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - odhadne správnou hlasitost zpěvu, využívá

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

Metody síťové analýzy

Metody síťové analýzy Metody síťové analýzy Řeší problematiku složitých systémů, zejména pak vazby mezi jejich jednotlivými prvky. Vychází z teorie grafů. Základní metody síťové analýzy: CPM (Critical Path Method) deterministický

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy Opakování G dur + akordy + D7 e moll harmonická + akordy e moll melodická + akordy g moll harmonická + akordy g moll melodická + akordy Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Ročník: 6. - využívá svá individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 7. ročník Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

PŘEHLED HUDEBNÍCH FOREM

PŘEHLED HUDEBNÍCH FOREM PŘEHLED HUDEBNÍCH FOREM Studijní texty pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy PhDr. Dana Soušková, Ph.D. MOTIV Motiv je základním stavebným prvkem hudby, nejkratším hudebním celkem.

Více

Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II

Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II Moderní malířství Malířství počínaje postimpresionismem přestává převážně popisovat viděné, ale začíná vyjadřovat názor autora, jeho pocity,

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Význam témbrů pro soudobého skladatele

Význam témbrů pro soudobého skladatele Význam témbrů pro soudobého skladatele Alois Piňos Po staletí vládl v evropské hudbě parametr tónových výšek. Byl středem zájmu skladatelů i teoretiků, v polyfonii a harmonii docházelo k hlavním vývojovým

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Matematika kr sy. 5. kapitola. V hoda pr ce s grupami

Matematika kr sy. 5. kapitola. V hoda pr ce s grupami 5. kapitola Matematika kr sy V hoda pr ce s grupami Původním úkolem geometrie byl popis různých objektů a vztahů, pozorovaných v okolním světě. Zrakem vnímáme nejen struktury tvaru objektů, všímáme si

Více

Periodizace dějin hudby část 2/2 (od romantismu) (výklad)

Periodizace dějin hudby část 2/2 (od romantismu) (výklad) Periodizace dějin hudby část 2/2 (od romantismu) (výklad) Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

AKUSTIKA. Tón a jeho vlastnosti

AKUSTIKA. Tón a jeho vlastnosti AKUSTIKA Tón a jeho vlastnosti Zvuky dělíme na dvě základní skupiny: 1. Tóny vznikají pravidelným chvěním zdroje zvuku, průběh závislosti výchylky na čase je periodický, jsou to např. zvuky hudebních nástrojů,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. CITÁTY KOMENSKÉHO Poněvadž při všem je nesnadněji odučovati se než učiti se, musí být opatrně přihlíženo k tomu, aby se ničemu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Harmonie 1 - zápočtový test 1

Harmonie 1 - zápočtový test 1 Harmonie 1 - zápočtový test 1 1. Vysvětlete termíny harmonie, homofonie, polyfonie, klasická harmonie, moderní harmonie. 2. Vysvětlete termíny poloha a rozloha akordu, basový tón akordu, základní tón akordu.

Více

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1 Vyučovací předmět Sborový zpěv Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník Kvinta Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Aktivita poslechu a sdělnost hudby

Aktivita poslechu a sdělnost hudby VLADMÍR TCHÝ Aktivita poslechu a sdělnost hudby Několik úvah na základě vyhodnocení a rozboru zvukového dotazníku Motto: Craft: Stravinskij: Jak rozumíte této poznámce Antona Weberna: Nepište hudbu výhradně

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje.

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Hudební výchova (Hv) Školní výstupy Učivo (pojmy) 1 Hv OSV 8 (technika řeči) Čj, Tv V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 36 FUG PRO KLAVÍR 3.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 36 FUG

SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 36 FUG PRO KLAVÍR 3.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 36 FUG SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 6 FUG PRO KLAVÍR.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 6 FUG Spis O novém systému fugy je neodmyslitelně spjat s cyklem 6 fug pro klavír a vznikl jako teoretické zdůvodnění

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V

Více