Racionalita v časové organizaci hudební struktury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Racionalita v časové organizaci hudební struktury"

Transkript

1 Racionalita v časové organizaci hudební struktury Miloš Hons Přes veškerou racionalitu...chceme-li vytvořit cokoli dokonalého, musí mít kompozice v každém okamžiku připraveno nějaké překvapení. A tak se dostáváme z druhé strany opět k iracionálnímu. (Pierre Boulez) 1 Každá tvorba, uměleckou nevyjímaje, je projevem racionálním, tedy tvůrčím procesem procházejícím určitou intenzitou a úrovní rozumovou úvahou. Jako opak racionálního bývá postavena intuitivnost, senzuálnost, empiričnost, fantazijnost či imaginárnost charakteru uměleckého procesu. Racionalita v kompozici je spojena především s číselnými operacemi a geometrickými vztahy ve smyslu vzájemných kombinací, proporcí, symetrií atp. 2 Racionální podstata hudební struktury zároveň nastiňuje do určité míry možnosti analytických rekonstrukcí kompozičních technik na základě logicky vysvětlitelných operací. Je to jedna z omezených situací, kdy analytická hudební teorie může nalézt relativní odpovědi na otázku proč? - pomocí racionálního vysvělení funkčního hlediska hudebních útvarů. Serialismus a skladatelská generace Nové hudby 60.let reprezentují jednu z vyhraněných poloh racionálně založeného hudebního myšlení. Fundamentem kompozičních experimentů poválečné avantgardy se stala řada, tedy princip racionálně tvarované dvanáctitónové série. U představitelů druhé vídeňské školy byla pozornost upřena zejména na výškové vztahy uvnitř řady. S tím souviselo i zaměření teoretických studií počínaje již ve třicátých letech Webernovým komentářem Schönbergovy metody 3 a zejména v 50. a 60.letech dnes již legendárními monografiemi Hannse Jelinka 4, Herberta Eimerta 5, Josefa Rufera 6, Henri 1 Pierre Boulez - Alea, in Konfrontace č.3, Svaz českých skladatelů 1969, překlad Ž. Brožkové a M.Černohorské ze sborníku Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik Připomeňme hned v úvodu inspirativní Lendvaiovy analýzy Bartókových skladeb z pohledu zlatého řezu, avšak s absencí výzkumu v oblasti času. 3 Webern, Anton: Der Weg zur neuen Musik. Ed. Willi Reich, Wien 196O. V českém překladu E.Herzoga, Cestou ke skladbě dvanácti tóny, ve sborníku Nové cesty hudby, SHV Praha Jelinek, Hanns: Enleitung zur Zvölftonkomposition, Universal Edition Vídeň Český překlad Uvedení do dodekafonické skladby, přeložil Eduard Herzog, Supraphon, Praha-Bratislava Eimert, Herbert: Grundlagen der musikalischen Reihentechnik. Bücherrheie. Wien

2 Pousseura 7, Ernsta Křenka 8 a René Leibowitze 9. K nejaktivnějším teoretizujícím skladatelům let pak patřili oba hlavní představitelé postwebernovského serialismu Pierre Boulez a Karlheinz Stockhausen. Množství studií, publikovaných od počátku 50.let především v Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik 10 a ve sborníku Die Reihe:Information über serielle Musik, editorsky vedeným právě Eimertem a Stockhausenem, svědčí o velkém úsilí teoretické reflexe radikálních kompozičních přístupů. 11 Kinetika webernovského punctualismu jasně deklarovala snahu o úplné popření pravidelné pulsace a rozbití časové posloupnosti do podoby nápadně izolovaných zvukových fragmentů. Zatímco v hudbě klasicismu tvořil takt základní metrorytmický útvar - základní syntaktickou jednotku 12 - v hudbě Stravinského, Bartóka ad. tuto funkci již zastupuje pouze nota určité délky - jednotka základní pulsace. U Messiaena a poté u serialistů typu Bouleze, Stockhausena, Nona aj. je předepsaný takt pouze vyjádřením rámce pro vztah určitých rytmických hodnot. Základní syntaktická jednotka se posouvá až k nejkratším hodnotám typu jedné dvaatřicetiny. V případech, kdy skladatel utváří seskupení v poměrech 1:5:7:11 atd., již nelze tuto jednotku nalézt. Požadavek metrorytmického uvolnění nacházíme v názorech a hlavně dílech klasiků první poloviny 20.století, avšak je mimo záměr této studie podrobně sledovat všechny významné projevy této doby. Proto se zastavíme jen u některých příkladů, zastupujících hlavní principy v oblasti strukturace času v hudbě. Jádrem námi sledované problematiky jsou dva základní principy uspořádání časových vztahů: Eimert, Herbert: Lehrbuch der Zwölftechnik. Wiesbaden Rufer Josef: Die Komposition mit zwölf Tönen, Max Hesses Verlag, Berlin Henri Pousseur: Anton Webern s Organic Chromaticism, in die Reihe 1955 č.2 : Outline of a Method, in die Reihe 1957 č.3 : Webern und die Theorie, Darmstädter Beiträge 1958/1 8 Ernst Krenek: Zwölfton Kontrapunkt Studien, Schott 152 a dále viz soubor textů in die Reihe 1955 č.2 9 René Leibowitz: Schönberg et son école, J.B.Janin, Paříž 1947 : Introduction a la musique de douze sons, L Arche, Paříž sborník vycházel od roku sborník vycházel od roku 1955 v německé a anglické verzi. 1955/1 (Elektronische Musik), 1955/2 (A.Webern:Dokumente, Bekenntnis, Erkenntnisse, Analysen), 1957/3 (Musikalisches Handwerk), 1958/4 (Junge Komponisten), 1959/5 (Berichte), 1960/6 (Sprache und Musik), 1960/7 (Form - Raum). 12 Witold Lutoslawski použil termín přejatý z architektury - modul. viz Několik problémů z oblasti rytmu (1982) in Slovenská hudba 1992/4, Slovenský spisovatelˇ, Bratislava, do slovenštiny přeložil Vladimír Godár 2

3 Divisní princip spočívá na dělení či násobení délek, tedy na členění směřující k symetrické proporčnosti. V evropské tradici byl rytmus tvořen na základě pravidelného a hierarchicky uspořádaného dělení na základě jednoduchých čísel 2 a 3. Př. 1 Schematické zobrazení sudého a lichého dělení v tradičních taktech Přímo školní ukázkou využití divisního principu v koncentrované podobě na malé ploše je závěr skladby Pacific 231 Arthura Honeggera. V konstatním čtyřdobém metru hybnost hudby pravidelně sestupuje od osminových triol až k závěrečné prodlevě na celé notě. Př.2 Metrorytmické schéma závěru skladby 3

4 Zajímavým příkladem nepravidelného divisního principu je tvar úvodního tématu z téže skladby. Triolové, kvintolové a septolové útvary tématu se střetávají s pravidelnou čtyřdobou pulsací orchestrálního doprovodu. Př.3 Schéma rytmického tvaru prvního tematu a jeho doprovodu Následující ukázka z první věty XV. symfonie Dmitrije Šostakoviče je jiným příkladem vrstvení divisně modifikovaných pásem v poměru 5:6:8. 4

5 Př. 4 Schéma polyrytmické vrstevnatosti Aditivní princip spočívá na přiřazování či ubírání dalších hodnot, tedy na členění směřující k nepravidelnosti. K významným a inspirativním skladbám z pohledu metrorytmiky patří bezpochyby Svěcení jara Igora Stravinského. Aditivní obměny rytmických útvarů, viditelné na našem příkladu, patří k projevům nejnápadnějším - rozšiřování čtyřdobého útvaru pomocí teček za notou, vkládání dalších not, několikanásobné opakování drobných motivů. Př. 5 Dva příklady aditivní modifikace úvodního rytmického motivu Rovněž ve skladbách Bély Bartóka má aditivní princip v utváření rytmické složky významnou úlohu. Následující příklad představuje rytmický tvar violového tématu první věty Hudby pro strunné nástroje, bicí a čelestu. Téma tvoří čtyři nestejně dlouhé fráze ve tvaru 5

6 drobných melodických oblouků oddělených osminovými pauzami. Základní puls tvoří osminový pohyb a pouze úvodní fráze má symetrický, retrográdní rytmický průběh. Imitačním vrstvením skladatel dosahuje výrazu volně plynoucí, ametrické hudby. Př. 6 Schéma čtyř úvodních frází s aditivně modifikovaným rytmickým průběhem Ukázkou moderní aplikace aditivního principu je část klavírní skladby Cantéyodjayá Oliviera Messiaena z roku Základní rytmický útvar tvoří čtyřosminový motiv, který je na svém konci pokaždé jinak aditivně modifikován. První motiv je zkrácen o šestnáctinu, druhý naopak o tutéž hodnotu prodloužen a třetí prodloužen o tři šestnáctiny. Př. 7 Ukázka tří po sobě jdoucích aditivních modifikací téhož rytmického motivu Vliv Stravinského aditivní metrorytmiky se významně projevil v tvorbě a myšlení německého skladatele Borise Blachera. Na počátku 50.let přichází s teorií a kompozičním principem tzv. variabilního metra, který si poprvé vyzkoušel příznačně v žánru klavírní 6

7 skladby (Ornamenty pro klavír). 13 Princip variabilního metra spočívá na neustálé změně taktů, která však, na rozdíl od Stravinského, tvoří na vyšší úrovni tektoniky uspořádané a pravidelně se opakující schéma a celkovou konstrukci díla. Blacher sám tento princip charakterizoval jako...intenzifikaci formového průběhu pomocí neustálé změny metra. 14 Příkladem nejpropracovanější kompozice je Blacherův II. klavírní koncert (1952) s podtitulem In variablen Metren. Skupiny varabilních taktů se navracejí v předem vybraných úsecích skladby a skladatel zavedl v partituře zvláštní osnovu s vyznačením metrických změn pro dirigenta. Následující příklad je schematickým vyjádřením tohoto principu i s intervalovým rozvíjením základního motivu ve zmíněném koncertu. Př. 8 Variabilní metrum B.Blachera Osobnost a tvorba Johna Cage je nejčastěji spojována s představou neortodoxního skladatelského přístupu, motivovaného orientální filosofií a projevujícího se strukturální uvolněností, akcentem na nahodilost, volnou improvizaci atp. Tento pohled však není zcela přesný a to zvláště s jeho vývojem v námi sledovaném období počátku 50.let. Z doby, kdy vzniká slavný cyklus Sonatas and Interludes pro preparovaný klavír ( ), pochází text s názvem Defense of Satie. 15 Skladatelovo hledání nového paradigmatu se v mnohém podobá paralelnímu úsilí darmstadtské avantgardy: Od doby Beethovenovy vznikla pouze jedna nová myšlenka, týkající se hudební struktury založené na vzájemném vztahu částí k celku. Tuto novou myšlenku můžeme nalézt v hudbě Antona Weberna a Erika Satie. U Beethovena jsou části skladby určené harmonickými vztahy. U Weberna a Satie jsou určené časovými délkami...beethoven se mýlil a jeho vliv, tak rozsáhlý a politováníhodný, byl pro hudební umění umrtvující...jestliže vycházíme z toho, že tón je charakterizován výškou, dynamikou, barvou a délkou, a že ticho jako jeho opak a 13 viz heslo - Blacher, in Haraschin,Chylińska,Schäffer - Sprievodca koncertmi, Opus, Bratislava dtto 15 Jde o Cageovu přednášku pro účastníky letního festivalu z tvorby Erika Satie, konaného na Black Mountain College v roce

8 nezbytný partner je charakterizované pouze délkou, pak musíme dojít k závěru, že ze čtyř vlastností hudebního materiálu je časová délka vlastností nejzákladnější. 16 Cyklus Sonatas and Interludes z konce 40.let dokumentuje, kromě zdůrazňované nové sóničnosti, Cageovu pozornost metrorytmické složce ve smyslu záměrného vybočování ze symetrie a proporčnosti. Například ve druhé sonátě pracuje podobně jako Blacher technikou variabilního metra, které je současně i formotvorným prostředkem. Sonáta má dvoudílnou nesymetrickou formu a průběh variabilních taktů vyjadřuje následující příklad. Př. 9 Taktové schéma a forma Jednou z prvních analytických studií reflektujících Cageovu ranou tvorbu je článek jeho učitele Henry Cowella Current Chronicle z roku Autor mimo jiné cituje Cageův výrok o vzájemném vlivu s Boulezem: Boulez mne ovlivnil svým pojetím kinetiky (concept of mobility), můj vliv na něj se týkal mé myšlenky zvukových agregátů (idea of aggregates). 17 Z pohledu racionality je Cageovým významným dílem čtyřvětý cyklus Music of Changes pro klavír z roku Průběh skladby a určují zejména obloukově řízené tempové změny krátkých, několikataktových úseků (viz metronomické hodnoty atp.) I v tomto případě kompozici předcházela příprava rytmických buněk a dynamických hodnot. 18 V rytmickém dělení specificky převažují nepravidelné proporce 3,5,7. Př. 10 Tabulka rytmických buněk a dynamických hodnot 16 John Cage, Documentary Monograhs in Modern Art ed. Richard Kostolanetz a Paul Cummings, Praeger Publishers, New York 1970 (překlad MH) 17 Henry Cowell - Current Chronicle, in John Cage, Documentary Monograhs in Modern Art, str. 103 ed. Richard Kostolanetz a Paul Cummings, Praeger Publishers, New York viz Hrčková Naďa - Dějiny hudby VI. Hudba 20.století (1), IKAR Bratislava

9 Poválečná tvorba Pierra Bouleze, Karlheinze Stockhausena a Luigi Nona představuje spolu s Olivierem Messiaenem určitou extrémní podobu racionality ovládající postupně všechny strukturní parametry - výšku, délku, dynamiku a témbr (ve smyslu odstíněných typů nástrojové artikulace či hlasové polohy, způsobu tvoření tónu a rezonance). O racionálním základu tvorby svědčí snahy o nový, hudebně teoretický slovník a již samotné názvy skladeb, využívající prostorově časovou představu díla, jako struktury, punkty, grupy atp. Nový styl vyvolával řadu reakcí a pokusů o jeho pojmenování, často s ironickým nádechem (asketický multiseriální purismus, hudba pro oči aj.). Diskutovaný byl přenesený termín pointilismus, navozující analogii mezi výtvarným stylem konce 19.století (viz obrazy Georges Seurata), založeným na nanášení barev v malých tečkách a mezi webernovským punctualismem, zdůrazňujícím strukturní individualitu každého tónu. 9

10 Významnou úlohu v novém pojímání časových vztahů a časového uspořádání hudební struktury sehrál Olivier Messiaen. V roce 1942 publikoval základní spis 19, v kterém odhalil své inspirativní návraty k historickým podobám metrorytmiky chorálu či řecké časomíře a renesančnímu madrigalu. Jako jeden z prvních evropských skladatelů pronikl k podstatě staroindických rytmů, což jej přivedlo k principům tzv.retrográdních a non-retrográdních rytmů a principu tzv. přidaných rytmických hodnot. 20 Od roku 1947 Messiaen vedl na pařížské konzervatoři netradičně koncipované analytické semináře a k účastníkům patřili mimo jiné i Boulez, Stockhausen, Xenakis ad. Jakýmsi filosofickým poselstvím Messiaenova vlivu na mladou generaci byl základní problém využití racionality jako prostředku a nikoli jen cílu tvorby, což se posléze projevilo v průběhu 60.let a kontaktech s východní avantgardní tvorbou zejména polskou, ruskou a českou. Messiaen ovlivnil serialisty především kompozicemi určenými pro letní darmstadtské kurzy. Historický význam zde mají především jeho Quatre Études de Rythme pro klavír z roku 1949, v kterých jako první aplikoval seriální princip na jiné parametry než na tónovou výšku. 21 Tyto drobné kompozice v pravdě otevřely cestu směrem k tzv. totálnímu serialismu. Ten pojal číselnou posloupnost jako základní princip uspořádání a rozvíjení hudební struktury, tj. posloupnost řady jako vertikály a horizontály, posloupnost tónů alikvotní řady, posloupnost dynamických stupňů a artikulačních typů, posloupnost časových délek. V cyklu Quatre Études de Rythme byla nejinspirativnější druhá etuda se specifickým názvem Mode de valeurs et d intensités (Modus trvání a intenzit). V rozsahem drobné, třístránkové skladbě, skladatel pracuje racionálně se všemi parametry. Každý tón je použit ve své individuální podobě, se svými osobitými vlastnostmi. Základem je modus, který tvoří 36 tónových výšek, pravidelně rozložených do tří dvanáctitónových řad - rejstříků. K tomuto melodickému modu je přidělen rytmický modus, obsahující 24 různých časových délek. 19 Technique de mon langage musical, Leduc, Paříž Dokladem tohoto vlivu na domácí scéně je např. studie skladatele Jana Rychlíka Prvky nových skladebných technik v hudbě minulosti, v hudbě exotické a lidové (in Nové cesty hudby, Praha 1964), v které se rovněž věnuje problematice indických rytmů, aditivního principu atp. 21 Zřejmě není náhodou, že mezi první kompozice tohoto typu a této doby, tj. přibližně počátku 50.let, patří u zmíněných autorů právě tvorba klavírní. Příkladem budiž Structures pro dva klavíry P.Bouleze, Klavierstück I-XI K. Stockhausena, Music of Changes pro klavír a Sonates and Interludes pro preparovaný klavír J. Cage. 10

11 Princip přiřazování časových hodnot vychází z oktávové polohy tónů, tzn. tóny nejhlubší mají hodnoty delší a naopak. K těmto melodicko-rytmickým řadám je dále připojeno 12 různých způsobů klavírní artikulace - tedy zvukových barev - a 7 dynamických stupňů. Systém utváření rytmických posloupností je následující: v první řadě, začínající nejkratší hodnotou jedné dvaatřicetiny, je každý následují tón o tuto hodnotu delší (x + 1/32), druhá řada začíná hodnotou jedné šestnáctiny a následující tóny jsou vždy o šestnáctinu delší (x + 1/16), třetí řada začíná osminovou notou a další jsou vždy o osminu delší (x + 1/8). Převedeme-li celou rytmickou řadu na nejmenší hodnotu, sahá její posloupnost od délky jedné dvaatřicetiny ku čtyřiadvaceti. [1/ /32] Př. 11 Tabulka artikulačních, dynamických a rytmických hodnot a jejich konkrétní aplikace na 11

12 všechny tóny Messiaenova modu V polymelodickém vedení tří pásem je tedy vrchní hlas nejhybnější a třetí hlas zastupuje funkci delších basových prodlev. Messiaen však odvíjení tónů řady nedodržuje striktně a v určitých místech některé přehazuje či vynechává. Děje se tak většinou v situaci, kdyby v průběhu křížení hlasů docházelo k nápadnějšímu opakování stejných tónů. Lze tedy konstatovat, že autor dbal na atonální charakter skladby. 12

13 Zatímco odvíjení řady ve smyslu melodické horizontály může pozorný posluchač postřehnout, v oblasti časových vztahů je to nemožné. Charakter takto utvářené rytmické struktury je typický pro všechny skladby tohoto stylu a této doby - naprostá negace jakkoli rozpoznatelného pravidelnějšího pulsu s výsledným efektem náhodnosti, chaotičnosti, nehomogenosti. Je tedy vcelku logické, že dobové intenzivní úvahy na téma princip náhody v kompozici zde měly logické zázemí a opodstatnění. Uveďme, vzhledem k našemu tématu, stručnou a výstižnou úvahu Boulezovu: Vsunu-li mezi určitý sled zvuků variabilní počet malých not, způsobujících pokaždé přerušení, přesněji trhlinu, vždy o jiném napětí, pak se samozřejmě tempo těchto tónů dostává do neustálého pohybu. Může se tím vyvolat dojem nehomogenního času. 22 Již první dvě Sonáty pro klavír (1946 a 1948) Pierra Bouleze dokládají skladatelovu jednoznačnou orientaci - atonalitu a fragmentárnost složitě členěného průběhu, technicky extrémně náročnou klavírní fakturu. Pod vlivem zmíněného Messiaenova cyklu vzniká v roce 1951 první kniha Structures pro dva klavíry. Základem jsou čtyři seriálně uspořádané parametry - dvanáctitónová řada, dvanáct rytmických hodnot, dvanáct dynamických stupňů a dvanáct druhů úhozů. Racionální přístup vedl skladatele k vytvoření číselných tabulek s možnostmi tvarových permutací řady, což představuje tradiční zásobnici 48 melodických tvarů (4x12 Základních řad, Inverzí, Raků, Inverzí Raků). Př. 12 Boulezova tabulka číselně vyjádřených tvarů řad 22 Pierre Boulez - Alea, in Konfrontace č.3, Svaz českých skladatelů 1969, překlad Ž. Brožkové a M.Černohorské ze sborníku Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik

14 Rytmickou sérii Boulezovy kompozice, tvoří, po Messiaenově vzoru, posloupnost hodnot od 1/32 do 12/32. Následnými rytmickými permutacemi získává zásobnici tzv. rytmických buněk. Př. 13 Řada rytmických hodnot a z nich utvořených rytmických buněk Teoretickým vysvětlením Boulezovy kompozice a klíčem k pochopení složitých konstrukcí je jeho rozsáhlá darmstadtská studie s názvem Musikdenken heute. 23 Kromě tradičního zájmu o výškové vztahy se autor věnuje systematickému pohledu na seriální kompozici z pohledu kinetiky. Boulezovým terminologickým novotvarem je termín rytmická 23 in Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik V, Schott, Mainz 1963, část této studie s názvem Dnešní hudební myšlení, kapitola Hudební technika, přeložil Eduard Herzog, in Nové cesty hudby, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, 14

15 buňka. Představuje základní jednotku - rytmický tvar, který vzniká na základě divisního či aditivního principu a to třemi odlišnými způsoby: fixní způsob - znamená, že délky originálu se dělí či násobí stejnou hodnotou, tedy divisním procesem jako diminuce či augmentace, pohyblivý způsob bez vnitřního vývoje - znamená, že délky originálu se mění přidáváním či ubíráním pevné hodnoty, tedy aditivním procesem pravidelně zvětšených nebo zmenšených hodnot, pohyblivý způsob s vnitřním vývojem - znamená, že délky originálu se aditivně mění proměnlivou hodnotou, např. přidáním tečky za notou. Př. 14 Schéma rytmických modifikací tří délek (v prvním řádku), jejich divisní-fixní proměny násobením a dělením číslem tři (ve druhém a třetím řádku), jejich aditivní proměny ubíráním či přidáváním jedné osminy (ve čtvrtéma pátém řádku), jejich aditvní proměny prodloužením tečkou za notou (poslední řádek). První díl Boulezových Structures Ia se stal předmětem rozsáhlé analýzy György Ligetiho. 24 Postupně analyzuje všechny seriálně strukturované parametry včetně kinetické složky a odhaluje systém aditivního rytmického tvarování celých řad. Jak je vidět na následující tabulce: Základní řadu (S1) a její rytmickou podobu (DS1) tvoří pravidelná posloupnost hodnot vždy o 1/32 delší (x + 1/32). 24 György Ligeti: Pierre Boulez, in die Reihe 1958, č.4, angl.překlad Leo Black 15

16 První transpozice základní řady (S2) a její rytmická podoba (DS2) vzniká nepravidelným přidáváním nejmenší hodnoty (1/32) a jejích násobků k původní délce a to na základě vzdálenosti sousedních tónů Například: první dva tóny S2 (d-cis) dělí vzdálenost šesti stupňů (2. a 8. tón z původní S1), tón d měl v původní řadě S1 hodnotu 1/16 a k té se nyní připočítává šestinásobek nejmenší hodnoty, tedy + 6/32. Takže výsledná hodnota je 1/16 + 6/32 (zde v osmina s tečkou). Mezi druhým a třetím tónem (cis - gis) je vzdálenost čtyř stupňů. Tón cis měl hodnotu 1/4 a k té se nyní připočtou 4/32, tedy 1/8 atd. Př. 15 Schéma základní melodické řady, její aditivně uspořádaných rytmických hodnot, transpozice řady a aditivně nepravidelně rozšířených hodnot. Ligetiho zajímá nejen princip dílčího časového tvarování řad, ale také celkový puls s výsledným rozložením a frekvencí akcentů (viz x). Př. 16 Schéma tří rytmických vrstev s vyznačením společných akcentů (x) 16

17 Z pohledu kinetiky má v Boulezových Structures Ia seriový charakter i rozložení temp a fermát - obě části v dílech A i B mají podobu modelu a jeho retrográdního (račího) tvaru. (Symboly: L = Lent, M = Trés modéré, V = Modéré, presque vif, s obloučkem = dlouhá fermáta, hranatá = fermáta krátká) Př. 17 Schéma seriového uspořádání tempových změn s vyznačením fermát Skladby Karlheinze Stockhausena z 50. let jsou výmluvným svědectvím vývoje především v oblasti netradičně pojaté kinetiky. Již samotné názvy skladeb toto nasměrování napovídají (viz Zeitmasse pro dechový kvintet, 1956) a jejich originalitu a invenčnost cenili i představitelé generací starších. Tím je myšlen především Stravinskij a jeho komentář ke skladbě Gruppen pro tři orchestry (1957), zachovaný v legendárních rozhovorech s Robertem Craftem. Za nejzajímavější na této skladbě Stravinskij vidí právě rytmickou stavbu skladby, počínající již na úrovni nejkratších délek, v drobných rytmických nepravidelnostech tvarově blízkých motivů. Následující příklad, který je příložen ke Stravinského komentáři zachycuje rytmické vrstvy, jejichž interpretace má podobu pětihlasé heterofonie. Př. 18 Polyrytmické pásmo jako heterofonní vícehlas 17

18 Jedním z cenných dokumentů racionálního pojetí problematiky času z pohledu totálního serialismu a psychologie vnímání tohoto typu hudební struktury je studie Karlheinze Stockhausena s názvem...wie die Zeit vergeht... z roku Nové pojetí tzv. morfologie hudebního času bylo ovlivněné Messiaenovým příkladem seriálně strukturovaných parametrů ve zmíněném cyklu čtyř klavírních etud. Stockhausen chápe hudební čas jako součet konkrétních proměn skladby, jejich součtem a mírou předvídatelnosti. Hustota těchto proměn se projevuje kratším časem, tj. časem pro posluchače rychleji prožitým. 26 Na základě časového aspektu si autor vymezuje dimenze, v nichž se jednotlivé strukturní úrovně rozvíjejí. Hudební rytmus (tj. proporce mezi jednotlivými délkami) tvoří pásmo od 1/16 sekundy až k 8 sekundám, kdy přestáváme tyto proporce vnímat jako souvislý hudební celek. Na této úrovni, tj. 8 sekund, počíná vrstva hudební formy, jejíž konečná hranice je proměnlivá. 27 Př. 19 Schéma základního pásma vyjádřeného fyzikálním časem a rytmickými hodnotami 25 Jde o rozsáhlý text o rozsahu cca třiceti stránek, který vyšel ve sborníku Die Reihe 1959/3, v anglické verzi v překladu...how time passes... Corneliuse Cardewa. Z tohoto vydání jsou čerpány následující odkazy a ukázky. 26 viz Andrzej Chlopecki - Karlheinz Stockhausen, pokus o panoramatický pohled. in His voice 2008, č.6, český překlad Anna a Martin Smolka. 27 Připomeňme, že podobné úvahy o mezích hudebních struktur z pohledu času, rozvíjí Karel Janeček v úvodu své Tektoniky, Supraphon, Praha 1968 a Vladimír Tichý (Úvod do studia hudební kinetiky, AMU, Praha 1992) 18

19 Spektrum rytmických útvarů a jejich vzájemných proporcí vzniká na základě dělení zvoleného nejdelšího časového intervalu - jedné vteřiny, tj. celá nota se rovná údaji MM = 80. Tuto jednotku Stockhausen pokládá za základní fázi hybnosti (fundamental phase) a její postupné dělení odvozuje z proporcí alikvotní řady. Všech dvanáct úrovní vytváří harmonické fázové spektrum (harmonic phase-spectrum) tvořené jak výškami (micro-phase), tak trváním (macro-phase). Př. 20 Harmonické fázové spektrum 19

20 Dělením základní fáze takto vznikají rytmické vrstvy tzv. formanty, jejichž konkrétní podoba akcentuje především tvary nenavozující podobnost s tradičním sudým a triolovým dělením. Př. 21 Příklady vrstev formantů 20

21 Partitury Stockhausenových skladeb, vznikající paralelně s tímto teoreticky kodifikovaným systémem (Gruppen pro tři orchestry nebo Klavierstück XI), na první pohled dokumentují netradiční podobu kinetické složky a časových vztahů, založených na sukcesivním odvíjení bohatě dělených rytmických útvarů. Problematiku jejich vzájemného poměřování a proporčního propojování vzhledem k předchozímu i následujícímu útvaru vyjadřuje následující schéma. Př. 22 Schéma propojování rytmických útvarů netradičních poměrů 21

22 22

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Typy kompozičních programů

Typy kompozičních programů Vzkumné centrum JAMU Typy kompozičních programů Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D., Výzkumné centrum JAMU Používání tzv. kompozičních programů je jednou z mnoha možností využití počítače v hudební praxi;

Více

Akustika pro posluchače HF JAMU

Akustika pro posluchače HF JAMU Akustika pro posluchače HF JAMU Zvukové vlny a kmity (1)! 2 Vnímání zvuku (3)! 2 Akustika hudebního nástroje (2)! 2 Akustika při interpretaci (2)! 3 Záznam hry na hudební nástroje (2)! 4 Seminární a samostatné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY 1. ROČNÍK 1. pololetí 1. Zvuk, tón, notová osnova, houslový klíč, basový klíč (violoncello, klavír a akordeon), taktová čára 2. Vlastnosti tónu 3. Hudební abeceda, znalost not v houslovém klíči od c1 do

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 1. období 3.ročník Lišková, M., Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Bagatelle ohne Tonart Ference Liszta - kritická hranice v popření tonality?

Bagatelle ohne Tonart Ference Liszta - kritická hranice v popření tonality? Крагулик Вацлав Чешская республика, Усти-на-Лабе, Университет Яна Евангелиста Пуркине Bagatelle ohne Tonart Ference Liszta - kritická hranice v popření tonality? Evropský hudební jazyk, je řekněme od dob

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání Vyučovací předmět Hudební výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové

Více

SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 36 FUG PRO KLAVÍR 3.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 36 FUG

SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 36 FUG PRO KLAVÍR 3.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 36 FUG SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 6 FUG PRO KLAVÍR.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 6 FUG Spis O novém systému fugy je neodmyslitelně spjat s cyklem 6 fug pro klavír a vznikl jako teoretické zdůvodnění

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

Matematika kr sy. 5. kapitola. V hoda pr ce s grupami

Matematika kr sy. 5. kapitola. V hoda pr ce s grupami 5. kapitola Matematika kr sy V hoda pr ce s grupami Původním úkolem geometrie byl popis různých objektů a vztahů, pozorovaných v okolním světě. Zrakem vnímáme nejen struktury tvaru objektů, všímáme si

Více

Seznam oborů vyučovaných na

Seznam oborů vyučovaných na Seznam oborů vyučovaných na Konzervatoři Jaroslava Ježka Roškotova 4/1692, Praha 4 Klepnutím na číslo stránky se přesunete na vybrané zaměření daného oboru. Obor Hudba 82-44-M, N Zaměření Skladba str.

Více

Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II

Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II Moderní malířství Malířství počínaje postimpresionismem přestává převážně popisovat viděné, ale začíná vyjadřovat názor autora, jeho pocity,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

Význam témbrů pro soudobého skladatele

Význam témbrů pro soudobého skladatele Význam témbrů pro soudobého skladatele Alois Piňos Po staletí vládl v evropské hudbě parametr tónových výšek. Byl středem zájmu skladatelů i teoretiků, v polyfonii a harmonii docházelo k hlavním vývojovým

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Interpretace a teorie interpretace

Interpretace a teorie interpretace Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Hudební fakulta JAMU, Komenského nám. 6, 662 15 Brno Studijní program Hudební umění P8201 V souladu s 80 odst. 2 zákona č. 111/1998

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století

z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století Modulace pomocí mimotonálních dominant z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století Mgr. Radka Binderová Modulace pomocí mimotonálních dominant 1 jak ji zmiňuje odborná literatura druhé

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2010/2011 soutěžní přehlídku výtvarného oboru a soutěž hudebního

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje Charakteristika: Vyučovaný předmět hra na bicí nástroje zahrnuje praktický nácvik ovládání bicích nástrojů a zastřešuje následující činnosti: hra na nástroje, které

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2 1. Tónová soustava Tónovou soustavu tvoří všechny tóny, které se využívají v hudbě. Základem tónové soustavy je sedm tónů: c, d, e, f, g, a, h, které se několikrát opakují v různých výškových polohách.

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších. forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních. útvarů. Otázka výtvarných přístupů k jejich řešení je

Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších. forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních. útvarů. Otázka výtvarných přístupů k jejich řešení je Funkce a formy zahrad jako inspirativní zdroj zahradní a krajinné tvorby Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních útvarů. Otázka výtvarných přístupů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pedagogům základních uměleckých škol Odborům školství krajských úřadů a Magistrátu hl.m. Prahy Odborným inspektorům

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

Studijní zaměření Hra na fagot

Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na fagot Fagot je dechový dřevěný hudební nástroj se strojkem z dvojitého třtinového plátku. Vznikl v Itálii v 16. století, jeho název pochází z italského fagotto svazek, otep. Zpravidla

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 OBSAH PŘEDMLUVA 15 ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 I. část KLASICKÁ HARMONIE 1. lekce ZÁKLADNÍ HARMONICKÝ MATERIÁL 26 1 Pojem akordu a jeho vymezení v podmínkách klasické harmonie 26 2 Třídění harmonického materiálu.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více