Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ"

Transkript

1 Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 1. Název vzdělávacího programu : Občanská výchova a základy společenských věd Studium k rozšíření odborné kvalifikace ve vzdělávacím programu CŽV uskutečňovaném vysokou školou, zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy a střední školy, podle zákona č. 198/2012 Sb. (novelizace zákona 563/2004 Sb.), podle vyhlášky č. 317/2005 Sb Obsah - podrobný přehled témat výuky: Obsahem studia je systematický výklad obecně teoretických a metodologických principů filosofie, etiky a jednotlivých společenských věd ekonomie, sociologie, politologie, práva, antropologie a regionální historie. Výběr klíčových problémů společenských věd je proveden s ohledem na potřeby přípravy učitelů občanské výchovy na základních školách a základů společenských věd na školách středních. Vybrané společenskovědní problémy jsou systematicky utříděny a tvoří vzájemně propojený celek. Jednotícím prvkem je filosofický a etický rozměr společenskovědního bádání. Studenti si neosvojují disparátní znalosti z jednotlivých oborů, ale učí se pracovat s diferencovanými přístupy, jež skýtají jednotlivé společenské vědy. Důraz je kladen na interdisciplinární pohled na sledované společenské problémy. Významnou součástí studia je oborová didaktika didaktika občanské výchovy pro základní školy a základů společenských věd pro střední školy. Výuka je rozdělena do studijních předmětů, které jsou logicky uspořádány do uceleného studijního programu (viz bod 5). Anotace jednotlivých studijních předmětů, jejich hodinová dotace a doporučená studijní literatura: Úvod do studia (25 hodin) Úvod do studia základů společenských věd je uvedením do základních metodologických východisek a specifických metod zkoumání jednotlivých společenských věd. V rámci přípravy učitelů vytváří obecně teoretický a metodologický základ pro studium společenských věd. Pešková, J. a kol. Základy společenských věd. Praha : Eurolex, Tondl, L. Znalost a její lidské, společenské a epistemické dimenze. Filosofia nakl. FÚ AV ČR, Krámský, D. a kol. Humanitní vědy dnes a zítra. Liberec : Nakladatelství Bor, Regionální historie (25 hodin) Předmět regionální historie se opírá především o pojetí regionu jako průsečíku geografických, historických, ekonomických a společenských procesů, které jedinečným způsobem utvářely, utvářejí a budou utvářet určitou oblast a její obyvatele. Regionalistický pohled proto umožňuje zkoumat paletu společenskovědních otázek v celé její šíři, a přesto ve zvládnutelném rozsahu. 1

2 Předmět je zaměřen na dosažení schopnosti jednak kvalifikovaně vymezit a popsat určitý region z výše uvedených hledisek, jednak získané informace prezentovat a využít v pedagogické praxi. Boháč, Z. Poutní místa v Čechách. Praha, Buben, M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v Českých zemích. Praha, Čečetka, F. J. Od kolébky do hrobu. Praha, Dějiny českého divadla. Red. F. Černý. Praha,1968. Dějiny českého výtvarného umění. Praha, Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha, Frolec, V. Čas života. Rodinné a společenské svátky v životě člověka. Praha, Herout, J. Slabikář návštěvníků kulturních památek. Praha, Hlaváček, I.; Kašpar, J.; Nový, R. Vademecum pomocných věd historických. Praha, Janák, J.; Hledíková, Z. Dějiny správy v českých zemích do roku Praha, Kuča, K. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I.-VI. Praha, Kutnar, F.; Marek, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. NLN : Praha, Ekonomie (25 hodin) Studijní předmět obsahuje základy ekonomie. Vymezuje ekonomii jako vědní disciplínu, charakterizuje předmět a metody jejího bádání. Poskytuje přehled o hlavních směrech ekonomického vývoje ve vyspělých zemích a v ČR a metodách tohoto hodnocení. Obsahuje úvod do mikroekonomie a makroekonomie. Seznamuje se základy finanční gramotnosti. Vymezuje podstatu hospodářské politiky. Charakterizuje světovou ekonomiku a procesy regionalizace a globalizace světového hospodářství. Zabývá se evropskou integrací se zvláštním důrazem na Evropskou unii. Předmět je zaměřen na rozvíjení ekonomického myšlení, vede k odpovědnému ekonomickému rozhodování a chování. Konečný, B.; Sojka, M. Moderní ekonomie. Praha : Economia, Vlček, J. a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia, Vlček, J a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha : ASPI, Holman, R. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha : C.H. Beck, Fuchs, K. ; Tuleja, P. Základy ekonomie. Ekopres, Syrový, P.; Novotný, M. Osobní a rodinné finance. Praha : Grada Publishing, Slaný, A.; Žák, M. Hospodářská politika. Praha : C.H. Beck, Cihelková, E. a kol. Světová ekonomika, regiony a integrace. Praha : C.H. Beck, Jeníček, V. Globalizace světového hospodářství. Praha : C.H.Beck, Klínský, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, Filosofie (25 hodin) Předmět obsahuje základy filosofie. Poskytuje přehled o základních tématech ze systematické filosofie a znalosti o nejvýznamnějších osobnostech filosofického myšlení. Pokrývá základní vývoj názorů na vznik, rozvoj a smysl filosofického tázání a myšlení, rozebírá základní filosofické postoje, ontickou a ontologickou přednost otázky po bytí a jeho 2

3 charakteristiky. Pozornost věnuje pojmové analýze jsoucna, jevu, předmětu a věci a výkladu povahy věci.velkou pozornost věnuje výkladu času a prostoru jako bytných charakteristik. Další část předmětu se týká problémům gnoseologickým subjekt- objetovým vztahům a pojetí pravdy. Posledním tématem je problém člověka a dějin. Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha : SPN, Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha : Zvon, Benyovský, L. a kol. Filosofická propedeutika I. Praha : Sofis, Benyovský, L a kol. Filosofická propedeutika II. Praha : Sofis, Praha Liessmann, K.; Zenaty, G. O myšlení (Úvod do filosofie). Olomouc : Votobia, Olšovský, J. Slovník filosofických pojmů současnosti. Praha : Erika, Blecha, I. Filosofie. 3. Vydání, Olomouc, Blecha, I. Filosofická čítanka. Olomouc, Etika (25 hodin) Předmět má posluchače seznámit se základními kategoriemi používanými v systematické etice a s nejvýznamnějšími postavami a směry z dějin etických teorií od antiky až po současnost. Má učitelům umožnit samostatnou četbu etické literatury a orientaci v etické problematice. Odtud chce výuka odvinout schopnost posluchačů vnímat a řešit etické problémy a pomoci učitelům rozvíjet tuto schopnost i u jejich žáků. Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha : SPN, Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Zvon : Praha Anzenbacher, A. Křesťanská sociální etika. Praha : CDK, Blažková, M. Dějiny etických teorií I. Praha : UK PedF, Coreth, E. Co je člověk? Praha : Zvon, Kant, I. Základy metafyziky mravů. Praha : Svoboda, Kohák, E. Člověk, dobro a zlo. Praha : Ježek, Remišová a kol. Dejiny etického myšlenka. Bratislava : Kalligram, Právo (25 hodin) Jde o propedeutický předmět právní vědy. Seznamuje se základy teorie práva a státovědy, a to s pojmem práva, úlohou práva ve společnosti, systémem práva, objektivním právem (povinnosti subjektů), i s právem subjektivním (oprávnění subjektů). Nezbytným předpokladem poznání je výklad o pramenech práva, právních normách a jejich interpretaci, o procesu tvorby, realizace a aplikace práva a právní odpovědnosti. Předmět je završen koncepcí právního státu. Celkově směřuje k rozvíjení právního vědomí. Sádovský, S. Základy práva. Praha : Nakl. KAROLINUM, Harvánek, J. a kol. Právní teorie. Brno : Nakl. IURIDICA BRUNENSIA, Knapp, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, Boguszak, J.; Čapek, J. Teorie práva. Praha : CODEX, Gerloch, A. Teorie práva. Plzeň : Nakl. Aleš Čeněk, Holländer, P. Základy všeobecné státovědy. Praha : Všehrd, Malý, I. Teorie práva. Díl I. Brno : Masarykova univerzita,

4 Ottová, E.; Vaculíková, N. Úvod do štúdia práva. Bratislava : PF UK, Pavlíček, V. Ústavní právo a státověda. 1. díl, Praha : Linde, Antropologie (25 hodin) Předmět seznamuje s metodami antropologického zkoumání a vývojem antropologického myšlení na základě etnografických studií národů a kultur světa. Ukazuje některé antropologické školy, směry, paradigmata a výrazná antropologická díla, na jejichž příkladech seznamuje se základní antropologickou terminologií a metodami bádání. Sociální a kulturní antropologie. Slovník pojmů. Praha : Slon, Murphy, R.F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, Soukup V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha : Portál, Auge, M. Antropologie současných světů. Praha : Atlantis, Budil, I. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha : Triton, Budil, I. Za obzor Západu. Praha : Triton, Copans, J. Základy antropologie a etnologie. Praha : Portál, Lévi-Strauss, C. Štrukturálna antropológia. Bratislava : Kalligram, Eriksen, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha : Portál, Soukup, V. Dějiny antropologie. Praha : Karolinum, Sociologie (25 hodin) Předmět zahrnuje základy sociologie. Objasňuje vznik a vývoj sociologie, hlavní etapy a směry jejího vývoje. Poskytuje přehled hlavních metod sociologického výzkumu. Charakterizuje metody kvantitativní a kvalitativní. Postihuje vztah společenského a přírodního. Dále zahrnuje tyto problémové okruhy: Sociologické pojetí kultury. Osobnost v sociologickém pohledu. Skupinový život. Sociální struktura společnosti. Národ a etnické skupiny. Vývoj společnosti, modernizace. Havlík, R. Úvod do sociologie. 3. vydání. Praha : Karolinum, Petrusek, M.; Alan, J.; Duffková, J.; Havlík, R.; Kabele, J. Sociologie. 3. vydání. Praha : SPN Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, Giddens, A. Důsledky modernity. Praha : SLON, Giddens, A. Sociologie Praha : Argo, Jandourek, J. Úvod do sociologie. Praha : Portál, Keller, J. Úvod do sociologie. Praha : SLON, Tuček, M. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha : SLON, Politologie (25 hodin) Předmět obsahuje základy politologie, vymezuje podstatu vznik a vývoj politologie jako vědy. Jeho cílem je seznámit studenty se základními politologickými pojmy a problémy které tato vědní disciplína řeší. Soustřeďuje se na takové pojmy a problémy, bez kterých není možno porozumět reálné politice: Politika, politická moc. Legalita, legitimita. Dělba státní moci. Politika a morálka. Politická kultura. Politická hnuti a politické strany. 4

5 Klasifikace politických stran. Nátlakové skupiny. Volby a volební systémy. Demokracie a ústavnost. Křížkovský,L.; Adamová,K.:Politologie. Praha : Codex, Politologie. Brno : Masarykova univerzita, Říchová, B. Úvod do současné politologie. Praha : Portál, Novák, M. Systémy politických stran. Praha : Slon, Žaloudek, K. Encyklopedie politického myšlení. Praha : Libri, Cabada,L.;K Kubát,M.Úvod do studia politické vědy. Praha : Eurolex, 2002 Didaktika OV a ZSV (25 hodin) Didaktika OV a ZSV má seznámit se základní didaktickou literaturou, učebnicemi OV a ZSV a učebními pomůckami pro výuku OV a ZSV, s platnými pedagogickými dokumenty a umožnit jim aktivně s nimi pracovat při vlastní přípravě a praktické realizaci učebních plánů předmětu, tématických celků, hodin. Důležitou součástí kurzu je i aktivní seznamování s různými učebními metodami prostřednictvím vlastního prožitku a zpětné reflexe, seznámení s efektivními programy výuky OV a ZSV realizovanými na školách a příprava vlastní pedagogické dokumentace. Kurz didaktiky je orientován na získání praktických dovedností. Rozvíjí jejich schopnost aplikace teoretických poznatků, především do projektového vyučování, vytváření portfolií, skupinové práce a uplatňování interdisciplinárního přístupu v souladu s cíli RVP. Kalhous, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc, Kyriacu, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, Pasch, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, Petty,G. Moderní vyučování. Praha : Portál, Pike, G. Globální výchova. Praha : Grada, Schimunek, F. P. Slovní hodnocení žáků. Praha Portál, Silberman, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha : Portál, Solfronk, J. Skupinové vyučování. Praha : UK PedF, Solfronk, J. Organizační formy vyučování. Praha : UK PedF, Forma: Kombinované studium Studijní opory: Pešková, J. a kol. Základy společenských věd. Praha : Eurolex, Kuča, K. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I.-VI. Praha, Kutnar, F.; Marek, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. NLN : Praha, Tichá,M. Úvod do ekonomie : Distanční text kombinovaného studia. Praha : UK Pedagogická fakulta, s. ISBN Tichá, M. K aktuálním ekonomickým problémům. Praha : UK Pedagogická fakulta, s. ISBN Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha : SPN, Blecha, I. Filosofie. 3. Vydání, Olomouc,

6 Blecha, I. Filosofická čítanka. Olomouc, Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Zvon : Praha Blažková, M. Dějiny etických teorií I. Praha : UK PedF, Sádovský, S. Základy práva. Praha : Nakl. KAROLINUM, Eriksen, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha : Portál, Havlík, R. Úvod do sociologie. 3. vydání. Praha : Karolinum, Křížkovský,L.; Adamová,K.:Politologie. Praha : Codex, Říchová, B. Úvod do současné politologie. Praha : Portál, STRACENÝ, J. Výchova k občanské odpovědnosti. In: Odpovědnost ve výchově, umění a sportu. Praha : UK Pedf 2004, s , ISBN Kalhous, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc, Dvořáková, M., Dvořák, D.: Společenskovědní vzdělávání. In: Spilková, V.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha, Portál ISBN DVOŘÁK, D.; Dvořáková, M. Dvojí přítomnost sociálních věd v kurikulu české základní školy. In Maňák, J.; Janík, T. (ed.). Problémy kurikula základní školy. Brno, Dvořáková, M.; Stará, J.: Prvouka 1. Učebnice vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro základní školy. Plzeň : Fraus ISBN Dvořáková, M.; Stará, J., Dvořák, D.: Prvouka 1. Příručka učitele k učebnici vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro základní školy. Plzeň : Fraus s. ISBN Dvořáková, M. et al. Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. 1. vyd. Sestavil Tomáš Janík. Brno : Paido, s. ISBN Znalost obsahu společenskovědních předmětů u studentů učitelství primární školy: příklad pojetí tématu rodina, s Seznamy studijní literatury pro jednotlivé předměty jsou uvedeny u anotací jednotlivých předmětů ( viz bod 2). Elektronické dokumenty: Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Peníze a cena [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/penize-a-cena.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Inflace [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/inflace.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Hospodářský cyklus [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/hospodarsky-cyklus.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Důležité ekonomické ukazatele [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/dulezite-ekonomicke-ukazatele.html. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Trh a jeho fungování [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/trh-a-jeho-fungovani.html>. 6

7 Tichá TICHÁ, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Hospodaření s penězi [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/hospodareni-s-penezi.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Makroekonomie a hospodářská politika [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/makroekonomie-a-hospodarska-politika.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Zaměstnanost a nezaměstnanost [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/zamestnanost-a-nezamestnanost.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Cenné papíry a burzy [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/cenne-papiry-a-burzy.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Podnikání a jeho formy [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Trh a jeho fungování [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/trh-a-jeho-fungovani.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Zaměstnanost a nezaměstnanost. Podpory v nezaměstnanosti [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/zamestnanost-anezamestnanost.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Peníze, měna a úloha bank [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Globalizace [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Mezinárodní ekonomická integrace [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály.soudobý svět [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < 4. Vzdělávací cíl: 7

8 Vzdělávacím cílem studijního programu je rozšíření odborné kvalifikace učitelů, získání aprobace učitelství VVP - občanská výchova a základy společenských věd pro učitele druhého stupně základní školy a střední školy. Konkrétním cílem vzdělávacího programu je uvést učitele do problematiky jednotlivých společenských věd, seznámit je s jejich nejdůležitějšími teoretickými a metodologickými principy s ohledem na potřeby výuky občanské výchovy na základních školách a základů společenských věd na školách středních, informovat je o základní studijní literatuře a pramenech a poskytnout jim základy pro jejich další samostatné studium. Vzdělávací program významně přispívá k získání vědomostí a dovedností z oborové didaktiky didaktiky občanské výchovy pro základní školy a didaktiky základů společenských věd pro střední školy. 5. Hodinová dotace: Studium trvá dva roky a skládá se z jednotlivých studijních předmětů, které jsou ukončeny dílčími zkouškami. Studijní předměty jsou dotovány přesně stanoveným počtem výukových hodin. Výuka je organizována po semestrech do blokových soustředění, která se konají jednou měsíčně, popřípadě jednou za semestr. Zkoušky jsou skládány podle harmonogramu stanoveného UK Pedagogickou fakultou. Celé studium je ukončeno závěrečnou zkouškou jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce. Studijní program kombinovaného dvouletého rozšiřujícího studia občanská výchova a základy společenských věd Ročník Počet výukových hodin a zkoušky Semestr Název studijního předmětu zimní letení ročník Úvod do studia Regionální historie Zk Ekonomie Zk Filozofie Zk Etika Zk 2. ročník Právo Zk Antropologie Zk Sociologie Zk Politologie Zk Didaktika OV a ZSV Zk Konzultace závěrečných prací

9 Celkem 270 hodin Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce 6. Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů: Cílová skupina pedagogů: Studium je určeno pro aprobované učitele, kteří si chtějí rozšířit svoji odbornou způsobilost o další aprobaci: učitelství VVP - občanská výchova a základy společenských věd pro učitele druhého stupně základní školy a střední školy. Podmínkou přijetí je předchozí úspěšné ukončení magisterského studia učitelství pro příslušný stupeň, popř. druh školy. Předpokladem pro přijetí do tohoto studia je úspěšné absolvování výběrového řízení na základě předložených osobních materiálů a dokladů o ukončeném vzdělání. Počet účastníků studia: 10 až Plánové místo konání: UK Pedagogická fakulta, Praha 1, Rettigové 4. O možnosti využít uvedené nabídky studia informuje UK - Pedagogická fakulta a také katedra občanské výchovy a filosofie prostřednictvím svých webových stránek (www.pedf.cuni.cz), tištěných informačních materiálů a propagačních akcí. Předpokládaný nejnižší počet účastníků: Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru: Všichni vyučující jsou vysokoškolští učitelé, dlouhodobě působící v oblasti přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd, jsou to odborní asistenti a docenti s dlouholetou vědeckou a pedagogickou praxí, kteří se podílejí na formování koncepce přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd a také na přípravě základní pedagogické dokumentace, učebnic a studijních textů pro výuku občanské výchovy a základů společenských věd na základních a středních školách. Seznam vyučujících: PhDr. Miloslava Blažková, CSc. Mgr. Markéta Dvořáková Ing. Michaela Dvořáková Ph.D. PhDr. Zuzana Kubišová Mgr. Mgr. Jan Šmejkal PhDr. Josef Stracený, CSc. PhDr. Milena Tichá, CSc. Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. PhDr. Miroslava Blažková, CSc. 9

10 Studovala Filosofickou fakultu UK, obor filosofie, český jazyk a literatura a Matematicko fyzikální fakultu, obor matematika a filosofie doktorát filosofie na FF UK Praha, 1986 kandidát filosofických věd na FF UK Praha. V letech zaměstnána jako středoškolská profesorka gymnasia v Benešově u Prahy, odborná asistentka katedry filosofie FF UK. Od roku 1984 do současnosti působí jako odborná asistentka katedry občanské výchovy UK PedF. Zaměření její vědecké práce a odborné zájmy: interdisciplinární vztahy filosofie krásná literatura, filosofické předpoklady etiky, fenomenologická filosofie, nová koncepce předmětu občanská výchova na ZŠ a předmětu ZSV na SŠ, koncepce přípravy učitelů těchto předmětů, metodika výuky filosofických předmětů. Vyučuje kurzy systematické filosofie, dějin filosofie, etiky, dějin etických teorií v rámci oborového studia ZSV na UK - pedagogické fakultě a kurzy středověké filosofie, postmoderní filosofie, české filosofie a dějin etických teorií na UK HTF. Vybrané publikace: BLAŽKOVÁ, M. Jan Patočka a jeho filosofické pojetí světa a člověka. In: K problematice světa, člověka a dějin ve filosofii XX. století. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1994, s BLAŽKOVÁ, M. Dějiny etických teorií I. (od antiky po konec 18. století). Praha : UK PedF, ISBN BLAŽKOVÁ, M. Role umění v multikulturní výchově. In: Paideia 1/III/2006. ISSN BLAŽKOVÁ, M. Role času v islámské a západoevropské kulturní tradici. In: Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů. Praha : UK PedF, ISBN BLAŽKOVÁ, M. Pojetí lásky v milostné lyrice různých kultur. In: Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Praha : UK PedF, ISBN Ing. Michaela Dvořáková PhD. Vystudovala pozemní stavitelství na ČVUT, historii na Masarykově univerzitě v Brně a pedagogiku na Karlově univerzitě v Praze. Vyučovala na základních a středních školách.na Katedře občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty UK se zabývá didaktikou společenskovědních předmětů. Zaměřuje se na problematiku konstruktivistických přístupů ve vzdělávání. V současné době pracuje na výzkumu dětských pojetí tématu politika. Je spoluautorkou několika učebnic vlastivědy a prvouky, série didaktických materiálů Základy demokracie a studií k otázkám věcného učení na primární škole. Vybrané publikace: DVOŘÁKOVÁ, M., DVOŘÁK, D.: Společenskovědní vzdělávání. In: Spilková, V.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha, Portál ISBN DVOŘÁKOVÁ, Michaela; STARÁ, Jana; MATOUŠEK, Oldřich. Základy demokracie - Spravedlnost : Učebnice pro ročník základní školy. [Foundations for Democracy - Justice : Textbook for 4th - 6th grades of primary school]. Praha : TRITON, 2006, 100 s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, M.- FORMÁNEK, J.- MATOUŠEK, O.- STARÁ, J.: Základy demokracie: Pravomoc. Praha, Triton

11 DVOŘÁKOVÁ, M.: Demokracie je, když se demokrati hádají. Rodina a škola, 53, 2006, č.1, s DVOŘÁKOVÁ, M.: Konstruktivistické přístupy v přípravě učitelů na výuku prvouky a vlastivědy. Sborník: Příprava učitelů primárního vzdělávání a problematika státních závěrečných zkoušek. Liberec 2005 DVOŘÁK, D.; DVOŘÁKOVÁ, M. Dvojí přítomnost sociálních věd v kurikulu české základní školy. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.). Problémy kurikula základní školy. Brno : MU DVOŘÁKOVÁ, M.; STARÁ, J.: Prvouka 1. Učebnice vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro základní školy. Plzeň : Fraus ISBN DVOŘÁKOVÁ, M.; STARÁ, J., DVOŘÁK, D.: Prvouka 1. Příručka učitele k učebnici vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro základní školy. Plzeň : Fraus s. ISBN DVOŘÁK, Dominik; DVOŘÁKOVÁ, Michaela; STARÁ, Jana. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Sestavili Petr Knecht a Tomáš Janík. Brno : Paido, s. ISBN Design based research - výzkum učebnic prováděný jejich tvůrci, s DVOŘÁKOVÁ, Michaela; STARÁ, Jana. Prvouka pro 2. ročník ZŠ. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Michaela; STARÁ, Jana. Prvouka pro 2. ročník ZŠ, pracovní sešit. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Michaela et al. Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. 1. vyd. Sestavil Tomáš Janík. Brno : Paido, s. ISBN Znalost obsahu společenskovědních předmětů u studentů učitelství primární školy: příklad pojetí tématu rodina, s Mgr. Markéta Dvořáková V letech vystudovala obor Humanitní vzdělanost na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde získala titul Bc. V letech vystudovala obor obecná antropologie integrální studium člověka na Fakultě humanitních studií UK v Praha a získala titul Mgr. Od roku 2006 působí na katedře občanské výchovy a filosofie UK - Pedagogické fakulty, kde vyučuje antropologii (kulturní a sociální), antropologii rodiny v kulturním a historickém kontextu, muzejní pedagogiku a regionální historii. Od září 2008 byla přijata do interního doktorského studia v oboru filosofie na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vybrané publikace: DVOŘÁKOVÁ, M. Telos posvátného prostoru. In PELCOVÁ, N. a A. HOGENOVÁ. Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu: (filosofická reflexe lidského jednání). Praha: Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta, 2012, 300 s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, M. Možnost dialogu mezi kulturami. In PELCOVÁ, N. a A. HOGENOVÁ. Dialog ve výchově, umění a sportu: (filosofická reflexe). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, 334 s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, M. Význam cesty ve výchově. In KUDLÁČOVÁ, B.; SZTOBRYN, S. Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektive. Trnava, ISBN

12 DVOŘÁKOVÁ, M. Věž jako symbol. In PELCOVÁ, N. a A. HOGENOVÁ. Symbol ve výchově, umění a sportu: filosofická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ISBN DVOŘÁKOVÁ, M. Rodina v islámské tradici. PAIDEIA Philosophical E-journal of Charles University, číslo 3-4/ roč. V./podzim monothematic issue on Family. ISSN PhDr. Zuzana Kubišová V letech studovala sociologii na FF UK (Mgr. 2005). V letech studovala sociologii na Université de Toulouse - Le Mirail (Francie). Od října 2005 je doktorandkou FF UK. V roce 2007 studijní pobyt na L'École des hautes études en sciences sociales (Francie). Rigorózní zkouška (PhDr.) na katedře sociologie v listopadu V letech vědeckou pracovnicí v Centru globálních studií (společné pracoviště Filozofického ústavu Akademie věd ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy). Od března 2009 se podílí na výuce sociologie na Katedře filosofie na FP Technické univerzity v Liberci.Ve své disertační práci se věnuje otázkám vztahu identity, solidarity a sociální spravedlnosti v národním a globálním kontextu. Od 1. října 2008 vyučuje na Pedagodické fakultě UK, katedře občanské výchovy a filosofie. Vybrané publikace: KUBIŠOVÁ, Z.: Young, I. M.: Odpovědnost a globální spravedlnost: odpovědnost založená na sociálních vztazích. In: Marek Hrubec a kol.: Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha, Filosofia [Překlad z Young, I. M.: Presentation Responsibility and Global Justice: A Social Connection Model at the International Conference Philosophy and Social Science 2006.] KUBIŠOVÁ, Z.: K novému pojetí veřejnosti. Příspěvek ke kritice reálné demokracie. In: Fraser, N.: Radikální imaginace: přerozdělování, uznání, reprezentace, Praha, Filosofia 2007, s Překlad z Fraser, N.: Rethinking the Public Sphere: Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. In: Táž: Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition, New York, Routledge 1997, s ] PhDr. Josef Stracený, CSc. V letech studoval filosofickou fakultu MSU. Titul PhDr. získal v rigorózním řízení 1981 na FF UK. V červnu 1986 ukončil externí aspiranturu a získal titul CSc. Od září 1979 pracuje jako odborný asistent na UK pedagogické fakultě. Od června 1990 odborný asistent v oboru politologie na katedře občanské výchovy a filosofie na UK Pedagogické fakultě (původně katedra filosofie a sociálních věd). Vyučuje předměty: Politologie, Vybrané kapitoly z dějin evropského sociálně politického myšlení, Demokracie a ústavnost.) Vybrané publikace 12

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti,

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti, SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY Vážení studenti, dostává se vám do ruky seznam doporučené literatury k testům NSZ - ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce Katedra společenských věd na PdF UP v Olomouci Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc Studijní program: Studijní obor: N 7504 Učitelství pro střední školy 7504T275 Učitelství základů společenských věd pro střední

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz Osobní údaje: PaedDr. František Parkan, nar. 15. 10. 1944, Praha. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, 116 39 Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: 1958-1962

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.2.05/01.0016 Vzdělávání pedagogů pro integraci

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Kurz DVPP Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Vzdělávací program Doprava hrou na ZŠ Pořadové číslo: 24 1. Název vzdělávacího programu: Doprava hrou na ZŠ 2. Obsah podrobný přehled

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Pořadové číslo: 12 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Výtvarná výchova 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku Filosofie výchovy Úvod do studia tematického bloku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více