Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ"

Transkript

1 Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 1. Název vzdělávacího programu : Občanská výchova a základy společenských věd Studium k rozšíření odborné kvalifikace ve vzdělávacím programu CŽV uskutečňovaném vysokou školou, zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy a střední školy, podle zákona č. 198/2012 Sb. (novelizace zákona 563/2004 Sb.), podle vyhlášky č. 317/2005 Sb Obsah - podrobný přehled témat výuky: Obsahem studia je systematický výklad obecně teoretických a metodologických principů filosofie, etiky a jednotlivých společenských věd ekonomie, sociologie, politologie, práva, antropologie a regionální historie. Výběr klíčových problémů společenských věd je proveden s ohledem na potřeby přípravy učitelů občanské výchovy na základních školách a základů společenských věd na školách středních. Vybrané společenskovědní problémy jsou systematicky utříděny a tvoří vzájemně propojený celek. Jednotícím prvkem je filosofický a etický rozměr společenskovědního bádání. Studenti si neosvojují disparátní znalosti z jednotlivých oborů, ale učí se pracovat s diferencovanými přístupy, jež skýtají jednotlivé společenské vědy. Důraz je kladen na interdisciplinární pohled na sledované společenské problémy. Významnou součástí studia je oborová didaktika didaktika občanské výchovy pro základní školy a základů společenských věd pro střední školy. Výuka je rozdělena do studijních předmětů, které jsou logicky uspořádány do uceleného studijního programu (viz bod 5). Anotace jednotlivých studijních předmětů, jejich hodinová dotace a doporučená studijní literatura: Úvod do studia (25 hodin) Úvod do studia základů společenských věd je uvedením do základních metodologických východisek a specifických metod zkoumání jednotlivých společenských věd. V rámci přípravy učitelů vytváří obecně teoretický a metodologický základ pro studium společenských věd. Pešková, J. a kol. Základy společenských věd. Praha : Eurolex, Tondl, L. Znalost a její lidské, společenské a epistemické dimenze. Filosofia nakl. FÚ AV ČR, Krámský, D. a kol. Humanitní vědy dnes a zítra. Liberec : Nakladatelství Bor, Regionální historie (25 hodin) Předmět regionální historie se opírá především o pojetí regionu jako průsečíku geografických, historických, ekonomických a společenských procesů, které jedinečným způsobem utvářely, utvářejí a budou utvářet určitou oblast a její obyvatele. Regionalistický pohled proto umožňuje zkoumat paletu společenskovědních otázek v celé její šíři, a přesto ve zvládnutelném rozsahu. 1

2 Předmět je zaměřen na dosažení schopnosti jednak kvalifikovaně vymezit a popsat určitý region z výše uvedených hledisek, jednak získané informace prezentovat a využít v pedagogické praxi. Boháč, Z. Poutní místa v Čechách. Praha, Buben, M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v Českých zemích. Praha, Čečetka, F. J. Od kolébky do hrobu. Praha, Dějiny českého divadla. Red. F. Černý. Praha,1968. Dějiny českého výtvarného umění. Praha, Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha, Frolec, V. Čas života. Rodinné a společenské svátky v životě člověka. Praha, Herout, J. Slabikář návštěvníků kulturních památek. Praha, Hlaváček, I.; Kašpar, J.; Nový, R. Vademecum pomocných věd historických. Praha, Janák, J.; Hledíková, Z. Dějiny správy v českých zemích do roku Praha, Kuča, K. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I.-VI. Praha, Kutnar, F.; Marek, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. NLN : Praha, Ekonomie (25 hodin) Studijní předmět obsahuje základy ekonomie. Vymezuje ekonomii jako vědní disciplínu, charakterizuje předmět a metody jejího bádání. Poskytuje přehled o hlavních směrech ekonomického vývoje ve vyspělých zemích a v ČR a metodách tohoto hodnocení. Obsahuje úvod do mikroekonomie a makroekonomie. Seznamuje se základy finanční gramotnosti. Vymezuje podstatu hospodářské politiky. Charakterizuje světovou ekonomiku a procesy regionalizace a globalizace světového hospodářství. Zabývá se evropskou integrací se zvláštním důrazem na Evropskou unii. Předmět je zaměřen na rozvíjení ekonomického myšlení, vede k odpovědnému ekonomickému rozhodování a chování. Konečný, B.; Sojka, M. Moderní ekonomie. Praha : Economia, Vlček, J. a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia, Vlček, J a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha : ASPI, Holman, R. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha : C.H. Beck, Fuchs, K. ; Tuleja, P. Základy ekonomie. Ekopres, Syrový, P.; Novotný, M. Osobní a rodinné finance. Praha : Grada Publishing, Slaný, A.; Žák, M. Hospodářská politika. Praha : C.H. Beck, Cihelková, E. a kol. Světová ekonomika, regiony a integrace. Praha : C.H. Beck, Jeníček, V. Globalizace světového hospodářství. Praha : C.H.Beck, Klínský, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, Filosofie (25 hodin) Předmět obsahuje základy filosofie. Poskytuje přehled o základních tématech ze systematické filosofie a znalosti o nejvýznamnějších osobnostech filosofického myšlení. Pokrývá základní vývoj názorů na vznik, rozvoj a smysl filosofického tázání a myšlení, rozebírá základní filosofické postoje, ontickou a ontologickou přednost otázky po bytí a jeho 2

3 charakteristiky. Pozornost věnuje pojmové analýze jsoucna, jevu, předmětu a věci a výkladu povahy věci.velkou pozornost věnuje výkladu času a prostoru jako bytných charakteristik. Další část předmětu se týká problémům gnoseologickým subjekt- objetovým vztahům a pojetí pravdy. Posledním tématem je problém člověka a dějin. Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha : SPN, Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha : Zvon, Benyovský, L. a kol. Filosofická propedeutika I. Praha : Sofis, Benyovský, L a kol. Filosofická propedeutika II. Praha : Sofis, Praha Liessmann, K.; Zenaty, G. O myšlení (Úvod do filosofie). Olomouc : Votobia, Olšovský, J. Slovník filosofických pojmů současnosti. Praha : Erika, Blecha, I. Filosofie. 3. Vydání, Olomouc, Blecha, I. Filosofická čítanka. Olomouc, Etika (25 hodin) Předmět má posluchače seznámit se základními kategoriemi používanými v systematické etice a s nejvýznamnějšími postavami a směry z dějin etických teorií od antiky až po současnost. Má učitelům umožnit samostatnou četbu etické literatury a orientaci v etické problematice. Odtud chce výuka odvinout schopnost posluchačů vnímat a řešit etické problémy a pomoci učitelům rozvíjet tuto schopnost i u jejich žáků. Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha : SPN, Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Zvon : Praha Anzenbacher, A. Křesťanská sociální etika. Praha : CDK, Blažková, M. Dějiny etických teorií I. Praha : UK PedF, Coreth, E. Co je člověk? Praha : Zvon, Kant, I. Základy metafyziky mravů. Praha : Svoboda, Kohák, E. Člověk, dobro a zlo. Praha : Ježek, Remišová a kol. Dejiny etického myšlenka. Bratislava : Kalligram, Právo (25 hodin) Jde o propedeutický předmět právní vědy. Seznamuje se základy teorie práva a státovědy, a to s pojmem práva, úlohou práva ve společnosti, systémem práva, objektivním právem (povinnosti subjektů), i s právem subjektivním (oprávnění subjektů). Nezbytným předpokladem poznání je výklad o pramenech práva, právních normách a jejich interpretaci, o procesu tvorby, realizace a aplikace práva a právní odpovědnosti. Předmět je završen koncepcí právního státu. Celkově směřuje k rozvíjení právního vědomí. Sádovský, S. Základy práva. Praha : Nakl. KAROLINUM, Harvánek, J. a kol. Právní teorie. Brno : Nakl. IURIDICA BRUNENSIA, Knapp, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, Boguszak, J.; Čapek, J. Teorie práva. Praha : CODEX, Gerloch, A. Teorie práva. Plzeň : Nakl. Aleš Čeněk, Holländer, P. Základy všeobecné státovědy. Praha : Všehrd, Malý, I. Teorie práva. Díl I. Brno : Masarykova univerzita,

4 Ottová, E.; Vaculíková, N. Úvod do štúdia práva. Bratislava : PF UK, Pavlíček, V. Ústavní právo a státověda. 1. díl, Praha : Linde, Antropologie (25 hodin) Předmět seznamuje s metodami antropologického zkoumání a vývojem antropologického myšlení na základě etnografických studií národů a kultur světa. Ukazuje některé antropologické školy, směry, paradigmata a výrazná antropologická díla, na jejichž příkladech seznamuje se základní antropologickou terminologií a metodami bádání. Sociální a kulturní antropologie. Slovník pojmů. Praha : Slon, Murphy, R.F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, Soukup V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha : Portál, Auge, M. Antropologie současných světů. Praha : Atlantis, Budil, I. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha : Triton, Budil, I. Za obzor Západu. Praha : Triton, Copans, J. Základy antropologie a etnologie. Praha : Portál, Lévi-Strauss, C. Štrukturálna antropológia. Bratislava : Kalligram, Eriksen, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha : Portál, Soukup, V. Dějiny antropologie. Praha : Karolinum, Sociologie (25 hodin) Předmět zahrnuje základy sociologie. Objasňuje vznik a vývoj sociologie, hlavní etapy a směry jejího vývoje. Poskytuje přehled hlavních metod sociologického výzkumu. Charakterizuje metody kvantitativní a kvalitativní. Postihuje vztah společenského a přírodního. Dále zahrnuje tyto problémové okruhy: Sociologické pojetí kultury. Osobnost v sociologickém pohledu. Skupinový život. Sociální struktura společnosti. Národ a etnické skupiny. Vývoj společnosti, modernizace. Havlík, R. Úvod do sociologie. 3. vydání. Praha : Karolinum, Petrusek, M.; Alan, J.; Duffková, J.; Havlík, R.; Kabele, J. Sociologie. 3. vydání. Praha : SPN Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, Giddens, A. Důsledky modernity. Praha : SLON, Giddens, A. Sociologie Praha : Argo, Jandourek, J. Úvod do sociologie. Praha : Portál, Keller, J. Úvod do sociologie. Praha : SLON, Tuček, M. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha : SLON, Politologie (25 hodin) Předmět obsahuje základy politologie, vymezuje podstatu vznik a vývoj politologie jako vědy. Jeho cílem je seznámit studenty se základními politologickými pojmy a problémy které tato vědní disciplína řeší. Soustřeďuje se na takové pojmy a problémy, bez kterých není možno porozumět reálné politice: Politika, politická moc. Legalita, legitimita. Dělba státní moci. Politika a morálka. Politická kultura. Politická hnuti a politické strany. 4

5 Klasifikace politických stran. Nátlakové skupiny. Volby a volební systémy. Demokracie a ústavnost. Křížkovský,L.; Adamová,K.:Politologie. Praha : Codex, Politologie. Brno : Masarykova univerzita, Říchová, B. Úvod do současné politologie. Praha : Portál, Novák, M. Systémy politických stran. Praha : Slon, Žaloudek, K. Encyklopedie politického myšlení. Praha : Libri, Cabada,L.;K Kubát,M.Úvod do studia politické vědy. Praha : Eurolex, 2002 Didaktika OV a ZSV (25 hodin) Didaktika OV a ZSV má seznámit se základní didaktickou literaturou, učebnicemi OV a ZSV a učebními pomůckami pro výuku OV a ZSV, s platnými pedagogickými dokumenty a umožnit jim aktivně s nimi pracovat při vlastní přípravě a praktické realizaci učebních plánů předmětu, tématických celků, hodin. Důležitou součástí kurzu je i aktivní seznamování s různými učebními metodami prostřednictvím vlastního prožitku a zpětné reflexe, seznámení s efektivními programy výuky OV a ZSV realizovanými na školách a příprava vlastní pedagogické dokumentace. Kurz didaktiky je orientován na získání praktických dovedností. Rozvíjí jejich schopnost aplikace teoretických poznatků, především do projektového vyučování, vytváření portfolií, skupinové práce a uplatňování interdisciplinárního přístupu v souladu s cíli RVP. Kalhous, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc, Kyriacu, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, Pasch, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, Petty,G. Moderní vyučování. Praha : Portál, Pike, G. Globální výchova. Praha : Grada, Schimunek, F. P. Slovní hodnocení žáků. Praha Portál, Silberman, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha : Portál, Solfronk, J. Skupinové vyučování. Praha : UK PedF, Solfronk, J. Organizační formy vyučování. Praha : UK PedF, Forma: Kombinované studium Studijní opory: Pešková, J. a kol. Základy společenských věd. Praha : Eurolex, Kuča, K. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I.-VI. Praha, Kutnar, F.; Marek, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. NLN : Praha, Tichá,M. Úvod do ekonomie : Distanční text kombinovaného studia. Praha : UK Pedagogická fakulta, s. ISBN Tichá, M. K aktuálním ekonomickým problémům. Praha : UK Pedagogická fakulta, s. ISBN Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha : SPN, Blecha, I. Filosofie. 3. Vydání, Olomouc,

6 Blecha, I. Filosofická čítanka. Olomouc, Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Zvon : Praha Blažková, M. Dějiny etických teorií I. Praha : UK PedF, Sádovský, S. Základy práva. Praha : Nakl. KAROLINUM, Eriksen, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha : Portál, Havlík, R. Úvod do sociologie. 3. vydání. Praha : Karolinum, Křížkovský,L.; Adamová,K.:Politologie. Praha : Codex, Říchová, B. Úvod do současné politologie. Praha : Portál, STRACENÝ, J. Výchova k občanské odpovědnosti. In: Odpovědnost ve výchově, umění a sportu. Praha : UK Pedf 2004, s , ISBN Kalhous, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc, Dvořáková, M., Dvořák, D.: Společenskovědní vzdělávání. In: Spilková, V.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha, Portál ISBN DVOŘÁK, D.; Dvořáková, M. Dvojí přítomnost sociálních věd v kurikulu české základní školy. In Maňák, J.; Janík, T. (ed.). Problémy kurikula základní školy. Brno, Dvořáková, M.; Stará, J.: Prvouka 1. Učebnice vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro základní školy. Plzeň : Fraus ISBN Dvořáková, M.; Stará, J., Dvořák, D.: Prvouka 1. Příručka učitele k učebnici vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro základní školy. Plzeň : Fraus s. ISBN Dvořáková, M. et al. Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. 1. vyd. Sestavil Tomáš Janík. Brno : Paido, s. ISBN Znalost obsahu společenskovědních předmětů u studentů učitelství primární školy: příklad pojetí tématu rodina, s Seznamy studijní literatury pro jednotlivé předměty jsou uvedeny u anotací jednotlivých předmětů ( viz bod 2). Elektronické dokumenty: Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Peníze a cena [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/penize-a-cena.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Inflace [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/inflace.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Hospodářský cyklus [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/hospodarsky-cyklus.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Důležité ekonomické ukazatele [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/dulezite-ekonomicke-ukazatele.html. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Trh a jeho fungování [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/trh-a-jeho-fungovani.html>. 6

7 Tichá TICHÁ, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Hospodaření s penězi [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/hospodareni-s-penezi.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Makroekonomie a hospodářská politika [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/makroekonomie-a-hospodarska-politika.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Zaměstnanost a nezaměstnanost [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/zamestnanost-a-nezamestnanost.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Cenné papíry a burzy [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/cenne-papiry-a-burzy.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Podnikání a jeho formy [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Trh a jeho fungování [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/trh-a-jeho-fungovani.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Zaměstnanost a nezaměstnanost. Podpory v nezaměstnanosti [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/zamestnanost-anezamestnanost.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Peníze, měna a úloha bank [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Globalizace [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Mezinárodní ekonomická integrace [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály.soudobý svět [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < 4. Vzdělávací cíl: 7

8 Vzdělávacím cílem studijního programu je rozšíření odborné kvalifikace učitelů, získání aprobace učitelství VVP - občanská výchova a základy společenských věd pro učitele druhého stupně základní školy a střední školy. Konkrétním cílem vzdělávacího programu je uvést učitele do problematiky jednotlivých společenských věd, seznámit je s jejich nejdůležitějšími teoretickými a metodologickými principy s ohledem na potřeby výuky občanské výchovy na základních školách a základů společenských věd na školách středních, informovat je o základní studijní literatuře a pramenech a poskytnout jim základy pro jejich další samostatné studium. Vzdělávací program významně přispívá k získání vědomostí a dovedností z oborové didaktiky didaktiky občanské výchovy pro základní školy a didaktiky základů společenských věd pro střední školy. 5. Hodinová dotace: Studium trvá dva roky a skládá se z jednotlivých studijních předmětů, které jsou ukončeny dílčími zkouškami. Studijní předměty jsou dotovány přesně stanoveným počtem výukových hodin. Výuka je organizována po semestrech do blokových soustředění, která se konají jednou měsíčně, popřípadě jednou za semestr. Zkoušky jsou skládány podle harmonogramu stanoveného UK Pedagogickou fakultou. Celé studium je ukončeno závěrečnou zkouškou jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce. Studijní program kombinovaného dvouletého rozšiřujícího studia občanská výchova a základy společenských věd Ročník Počet výukových hodin a zkoušky Semestr Název studijního předmětu zimní letení ročník Úvod do studia Regionální historie Zk Ekonomie Zk Filozofie Zk Etika Zk 2. ročník Právo Zk Antropologie Zk Sociologie Zk Politologie Zk Didaktika OV a ZSV Zk Konzultace závěrečných prací

9 Celkem 270 hodin Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce 6. Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů: Cílová skupina pedagogů: Studium je určeno pro aprobované učitele, kteří si chtějí rozšířit svoji odbornou způsobilost o další aprobaci: učitelství VVP - občanská výchova a základy společenských věd pro učitele druhého stupně základní školy a střední školy. Podmínkou přijetí je předchozí úspěšné ukončení magisterského studia učitelství pro příslušný stupeň, popř. druh školy. Předpokladem pro přijetí do tohoto studia je úspěšné absolvování výběrového řízení na základě předložených osobních materiálů a dokladů o ukončeném vzdělání. Počet účastníků studia: 10 až Plánové místo konání: UK Pedagogická fakulta, Praha 1, Rettigové 4. O možnosti využít uvedené nabídky studia informuje UK - Pedagogická fakulta a také katedra občanské výchovy a filosofie prostřednictvím svých webových stránek (www.pedf.cuni.cz), tištěných informačních materiálů a propagačních akcí. Předpokládaný nejnižší počet účastníků: Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru: Všichni vyučující jsou vysokoškolští učitelé, dlouhodobě působící v oblasti přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd, jsou to odborní asistenti a docenti s dlouholetou vědeckou a pedagogickou praxí, kteří se podílejí na formování koncepce přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd a také na přípravě základní pedagogické dokumentace, učebnic a studijních textů pro výuku občanské výchovy a základů společenských věd na základních a středních školách. Seznam vyučujících: PhDr. Miloslava Blažková, CSc. Mgr. Markéta Dvořáková Ing. Michaela Dvořáková Ph.D. PhDr. Zuzana Kubišová Mgr. Mgr. Jan Šmejkal PhDr. Josef Stracený, CSc. PhDr. Milena Tichá, CSc. Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. PhDr. Miroslava Blažková, CSc. 9

10 Studovala Filosofickou fakultu UK, obor filosofie, český jazyk a literatura a Matematicko fyzikální fakultu, obor matematika a filosofie doktorát filosofie na FF UK Praha, 1986 kandidát filosofických věd na FF UK Praha. V letech zaměstnána jako středoškolská profesorka gymnasia v Benešově u Prahy, odborná asistentka katedry filosofie FF UK. Od roku 1984 do současnosti působí jako odborná asistentka katedry občanské výchovy UK PedF. Zaměření její vědecké práce a odborné zájmy: interdisciplinární vztahy filosofie krásná literatura, filosofické předpoklady etiky, fenomenologická filosofie, nová koncepce předmětu občanská výchova na ZŠ a předmětu ZSV na SŠ, koncepce přípravy učitelů těchto předmětů, metodika výuky filosofických předmětů. Vyučuje kurzy systematické filosofie, dějin filosofie, etiky, dějin etických teorií v rámci oborového studia ZSV na UK - pedagogické fakultě a kurzy středověké filosofie, postmoderní filosofie, české filosofie a dějin etických teorií na UK HTF. Vybrané publikace: BLAŽKOVÁ, M. Jan Patočka a jeho filosofické pojetí světa a člověka. In: K problematice světa, člověka a dějin ve filosofii XX. století. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1994, s BLAŽKOVÁ, M. Dějiny etických teorií I. (od antiky po konec 18. století). Praha : UK PedF, ISBN BLAŽKOVÁ, M. Role umění v multikulturní výchově. In: Paideia 1/III/2006. ISSN BLAŽKOVÁ, M. Role času v islámské a západoevropské kulturní tradici. In: Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů. Praha : UK PedF, ISBN BLAŽKOVÁ, M. Pojetí lásky v milostné lyrice různých kultur. In: Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Praha : UK PedF, ISBN Ing. Michaela Dvořáková PhD. Vystudovala pozemní stavitelství na ČVUT, historii na Masarykově univerzitě v Brně a pedagogiku na Karlově univerzitě v Praze. Vyučovala na základních a středních školách.na Katedře občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty UK se zabývá didaktikou společenskovědních předmětů. Zaměřuje se na problematiku konstruktivistických přístupů ve vzdělávání. V současné době pracuje na výzkumu dětských pojetí tématu politika. Je spoluautorkou několika učebnic vlastivědy a prvouky, série didaktických materiálů Základy demokracie a studií k otázkám věcného učení na primární škole. Vybrané publikace: DVOŘÁKOVÁ, M., DVOŘÁK, D.: Společenskovědní vzdělávání. In: Spilková, V.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha, Portál ISBN DVOŘÁKOVÁ, Michaela; STARÁ, Jana; MATOUŠEK, Oldřich. Základy demokracie - Spravedlnost : Učebnice pro ročník základní školy. [Foundations for Democracy - Justice : Textbook for 4th - 6th grades of primary school]. Praha : TRITON, 2006, 100 s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, M.- FORMÁNEK, J.- MATOUŠEK, O.- STARÁ, J.: Základy demokracie: Pravomoc. Praha, Triton

11 DVOŘÁKOVÁ, M.: Demokracie je, když se demokrati hádají. Rodina a škola, 53, 2006, č.1, s DVOŘÁKOVÁ, M.: Konstruktivistické přístupy v přípravě učitelů na výuku prvouky a vlastivědy. Sborník: Příprava učitelů primárního vzdělávání a problematika státních závěrečných zkoušek. Liberec 2005 DVOŘÁK, D.; DVOŘÁKOVÁ, M. Dvojí přítomnost sociálních věd v kurikulu české základní školy. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.). Problémy kurikula základní školy. Brno : MU DVOŘÁKOVÁ, M.; STARÁ, J.: Prvouka 1. Učebnice vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro základní školy. Plzeň : Fraus ISBN DVOŘÁKOVÁ, M.; STARÁ, J., DVOŘÁK, D.: Prvouka 1. Příručka učitele k učebnici vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro základní školy. Plzeň : Fraus s. ISBN DVOŘÁK, Dominik; DVOŘÁKOVÁ, Michaela; STARÁ, Jana. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Sestavili Petr Knecht a Tomáš Janík. Brno : Paido, s. ISBN Design based research - výzkum učebnic prováděný jejich tvůrci, s DVOŘÁKOVÁ, Michaela; STARÁ, Jana. Prvouka pro 2. ročník ZŠ. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Michaela; STARÁ, Jana. Prvouka pro 2. ročník ZŠ, pracovní sešit. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Michaela et al. Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. 1. vyd. Sestavil Tomáš Janík. Brno : Paido, s. ISBN Znalost obsahu společenskovědních předmětů u studentů učitelství primární školy: příklad pojetí tématu rodina, s Mgr. Markéta Dvořáková V letech vystudovala obor Humanitní vzdělanost na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde získala titul Bc. V letech vystudovala obor obecná antropologie integrální studium člověka na Fakultě humanitních studií UK v Praha a získala titul Mgr. Od roku 2006 působí na katedře občanské výchovy a filosofie UK - Pedagogické fakulty, kde vyučuje antropologii (kulturní a sociální), antropologii rodiny v kulturním a historickém kontextu, muzejní pedagogiku a regionální historii. Od září 2008 byla přijata do interního doktorského studia v oboru filosofie na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vybrané publikace: DVOŘÁKOVÁ, M. Telos posvátného prostoru. In PELCOVÁ, N. a A. HOGENOVÁ. Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu: (filosofická reflexe lidského jednání). Praha: Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta, 2012, 300 s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, M. Možnost dialogu mezi kulturami. In PELCOVÁ, N. a A. HOGENOVÁ. Dialog ve výchově, umění a sportu: (filosofická reflexe). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, 334 s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, M. Význam cesty ve výchově. In KUDLÁČOVÁ, B.; SZTOBRYN, S. Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektive. Trnava, ISBN

12 DVOŘÁKOVÁ, M. Věž jako symbol. In PELCOVÁ, N. a A. HOGENOVÁ. Symbol ve výchově, umění a sportu: filosofická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ISBN DVOŘÁKOVÁ, M. Rodina v islámské tradici. PAIDEIA Philosophical E-journal of Charles University, číslo 3-4/ roč. V./podzim monothematic issue on Family. ISSN PhDr. Zuzana Kubišová V letech studovala sociologii na FF UK (Mgr. 2005). V letech studovala sociologii na Université de Toulouse - Le Mirail (Francie). Od října 2005 je doktorandkou FF UK. V roce 2007 studijní pobyt na L'École des hautes études en sciences sociales (Francie). Rigorózní zkouška (PhDr.) na katedře sociologie v listopadu V letech vědeckou pracovnicí v Centru globálních studií (společné pracoviště Filozofického ústavu Akademie věd ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy). Od března 2009 se podílí na výuce sociologie na Katedře filosofie na FP Technické univerzity v Liberci.Ve své disertační práci se věnuje otázkám vztahu identity, solidarity a sociální spravedlnosti v národním a globálním kontextu. Od 1. října 2008 vyučuje na Pedagodické fakultě UK, katedře občanské výchovy a filosofie. Vybrané publikace: KUBIŠOVÁ, Z.: Young, I. M.: Odpovědnost a globální spravedlnost: odpovědnost založená na sociálních vztazích. In: Marek Hrubec a kol.: Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha, Filosofia [Překlad z Young, I. M.: Presentation Responsibility and Global Justice: A Social Connection Model at the International Conference Philosophy and Social Science 2006.] KUBIŠOVÁ, Z.: K novému pojetí veřejnosti. Příspěvek ke kritice reálné demokracie. In: Fraser, N.: Radikální imaginace: přerozdělování, uznání, reprezentace, Praha, Filosofia 2007, s Překlad z Fraser, N.: Rethinking the Public Sphere: Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. In: Táž: Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition, New York, Routledge 1997, s ] PhDr. Josef Stracený, CSc. V letech studoval filosofickou fakultu MSU. Titul PhDr. získal v rigorózním řízení 1981 na FF UK. V červnu 1986 ukončil externí aspiranturu a získal titul CSc. Od září 1979 pracuje jako odborný asistent na UK pedagogické fakultě. Od června 1990 odborný asistent v oboru politologie na katedře občanské výchovy a filosofie na UK Pedagogické fakultě (původně katedra filosofie a sociálních věd). Vyučuje předměty: Politologie, Vybrané kapitoly z dějin evropského sociálně politického myšlení, Demokracie a ústavnost.) Vybrané publikace 12

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia studijního oboru Studia občanského sektoru

Více

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři,

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři, Ú V O D E M Před více jak třiceti lety napsal německý sociolog Georg Picht knihu Die deutsche Bildungskatastrophe, v níž zhodnotil význam vzdělávacích aktivit a svůj rozbor, s ohledem na vysokoškolské

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Úvod do studia PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF u K Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ Výroční zpráva 1999 OBSAH Na prahu třetího desetiletí úvodní slovo ředitele Programy a projekty Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 1999 Akademické informační centrum Program podpory vyššího vzdělávání

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2012 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Role a funkce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2005 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Požadavky k rigoróznímu řízení v oborech akreditovaných na PF JU

Požadavky k rigoróznímu řízení v oborech akreditovaných na PF JU 1 Požadavky k rigoróznímu řízení v oborech akreditovaných na PF JU V návaznosti na Rigorózní řád PF JU jsou stanoveny následující podmínky pro rigorózní řízení ve všech oborech Rigorózní zkouška se skládá

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu (program OP RLZ, projekt CZ.04.1.03./4.2.00.1./0002, KP 2/003) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Modul M1 Cestovní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více