Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ"

Transkript

1 Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 1. Název vzdělávacího programu : Občanská výchova a základy společenských věd Studium k rozšíření odborné kvalifikace ve vzdělávacím programu CŽV uskutečňovaném vysokou školou, zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy a střední školy, podle zákona č. 198/2012 Sb. (novelizace zákona 563/2004 Sb.), podle vyhlášky č. 317/2005 Sb Obsah - podrobný přehled témat výuky: Obsahem studia je systematický výklad obecně teoretických a metodologických principů filosofie, etiky a jednotlivých společenských věd ekonomie, sociologie, politologie, práva, antropologie a regionální historie. Výběr klíčových problémů společenských věd je proveden s ohledem na potřeby přípravy učitelů občanské výchovy na základních školách a základů společenských věd na školách středních. Vybrané společenskovědní problémy jsou systematicky utříděny a tvoří vzájemně propojený celek. Jednotícím prvkem je filosofický a etický rozměr společenskovědního bádání. Studenti si neosvojují disparátní znalosti z jednotlivých oborů, ale učí se pracovat s diferencovanými přístupy, jež skýtají jednotlivé společenské vědy. Důraz je kladen na interdisciplinární pohled na sledované společenské problémy. Významnou součástí studia je oborová didaktika didaktika občanské výchovy pro základní školy a základů společenských věd pro střední školy. Výuka je rozdělena do studijních předmětů, které jsou logicky uspořádány do uceleného studijního programu (viz bod 5). Anotace jednotlivých studijních předmětů, jejich hodinová dotace a doporučená studijní literatura: Úvod do studia (25 hodin) Úvod do studia základů společenských věd je uvedením do základních metodologických východisek a specifických metod zkoumání jednotlivých společenských věd. V rámci přípravy učitelů vytváří obecně teoretický a metodologický základ pro studium společenských věd. Pešková, J. a kol. Základy společenských věd. Praha : Eurolex, Tondl, L. Znalost a její lidské, společenské a epistemické dimenze. Filosofia nakl. FÚ AV ČR, Krámský, D. a kol. Humanitní vědy dnes a zítra. Liberec : Nakladatelství Bor, Regionální historie (25 hodin) Předmět regionální historie se opírá především o pojetí regionu jako průsečíku geografických, historických, ekonomických a společenských procesů, které jedinečným způsobem utvářely, utvářejí a budou utvářet určitou oblast a její obyvatele. Regionalistický pohled proto umožňuje zkoumat paletu společenskovědních otázek v celé její šíři, a přesto ve zvládnutelném rozsahu. 1

2 Předmět je zaměřen na dosažení schopnosti jednak kvalifikovaně vymezit a popsat určitý region z výše uvedených hledisek, jednak získané informace prezentovat a využít v pedagogické praxi. Boháč, Z. Poutní místa v Čechách. Praha, Buben, M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v Českých zemích. Praha, Čečetka, F. J. Od kolébky do hrobu. Praha, Dějiny českého divadla. Red. F. Černý. Praha,1968. Dějiny českého výtvarného umění. Praha, Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha, Frolec, V. Čas života. Rodinné a společenské svátky v životě člověka. Praha, Herout, J. Slabikář návštěvníků kulturních památek. Praha, Hlaváček, I.; Kašpar, J.; Nový, R. Vademecum pomocných věd historických. Praha, Janák, J.; Hledíková, Z. Dějiny správy v českých zemích do roku Praha, Kuča, K. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I.-VI. Praha, Kutnar, F.; Marek, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. NLN : Praha, Ekonomie (25 hodin) Studijní předmět obsahuje základy ekonomie. Vymezuje ekonomii jako vědní disciplínu, charakterizuje předmět a metody jejího bádání. Poskytuje přehled o hlavních směrech ekonomického vývoje ve vyspělých zemích a v ČR a metodách tohoto hodnocení. Obsahuje úvod do mikroekonomie a makroekonomie. Seznamuje se základy finanční gramotnosti. Vymezuje podstatu hospodářské politiky. Charakterizuje světovou ekonomiku a procesy regionalizace a globalizace světového hospodářství. Zabývá se evropskou integrací se zvláštním důrazem na Evropskou unii. Předmět je zaměřen na rozvíjení ekonomického myšlení, vede k odpovědnému ekonomickému rozhodování a chování. Konečný, B.; Sojka, M. Moderní ekonomie. Praha : Economia, Vlček, J. a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia, Vlček, J a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha : ASPI, Holman, R. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha : C.H. Beck, Fuchs, K. ; Tuleja, P. Základy ekonomie. Ekopres, Syrový, P.; Novotný, M. Osobní a rodinné finance. Praha : Grada Publishing, Slaný, A.; Žák, M. Hospodářská politika. Praha : C.H. Beck, Cihelková, E. a kol. Světová ekonomika, regiony a integrace. Praha : C.H. Beck, Jeníček, V. Globalizace světového hospodářství. Praha : C.H.Beck, Klínský, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, Filosofie (25 hodin) Předmět obsahuje základy filosofie. Poskytuje přehled o základních tématech ze systematické filosofie a znalosti o nejvýznamnějších osobnostech filosofického myšlení. Pokrývá základní vývoj názorů na vznik, rozvoj a smysl filosofického tázání a myšlení, rozebírá základní filosofické postoje, ontickou a ontologickou přednost otázky po bytí a jeho 2

3 charakteristiky. Pozornost věnuje pojmové analýze jsoucna, jevu, předmětu a věci a výkladu povahy věci.velkou pozornost věnuje výkladu času a prostoru jako bytných charakteristik. Další část předmětu se týká problémům gnoseologickým subjekt- objetovým vztahům a pojetí pravdy. Posledním tématem je problém člověka a dějin. Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha : SPN, Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha : Zvon, Benyovský, L. a kol. Filosofická propedeutika I. Praha : Sofis, Benyovský, L a kol. Filosofická propedeutika II. Praha : Sofis, Praha Liessmann, K.; Zenaty, G. O myšlení (Úvod do filosofie). Olomouc : Votobia, Olšovský, J. Slovník filosofických pojmů současnosti. Praha : Erika, Blecha, I. Filosofie. 3. Vydání, Olomouc, Blecha, I. Filosofická čítanka. Olomouc, Etika (25 hodin) Předmět má posluchače seznámit se základními kategoriemi používanými v systematické etice a s nejvýznamnějšími postavami a směry z dějin etických teorií od antiky až po současnost. Má učitelům umožnit samostatnou četbu etické literatury a orientaci v etické problematice. Odtud chce výuka odvinout schopnost posluchačů vnímat a řešit etické problémy a pomoci učitelům rozvíjet tuto schopnost i u jejich žáků. Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha : SPN, Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Zvon : Praha Anzenbacher, A. Křesťanská sociální etika. Praha : CDK, Blažková, M. Dějiny etických teorií I. Praha : UK PedF, Coreth, E. Co je člověk? Praha : Zvon, Kant, I. Základy metafyziky mravů. Praha : Svoboda, Kohák, E. Člověk, dobro a zlo. Praha : Ježek, Remišová a kol. Dejiny etického myšlenka. Bratislava : Kalligram, Právo (25 hodin) Jde o propedeutický předmět právní vědy. Seznamuje se základy teorie práva a státovědy, a to s pojmem práva, úlohou práva ve společnosti, systémem práva, objektivním právem (povinnosti subjektů), i s právem subjektivním (oprávnění subjektů). Nezbytným předpokladem poznání je výklad o pramenech práva, právních normách a jejich interpretaci, o procesu tvorby, realizace a aplikace práva a právní odpovědnosti. Předmět je završen koncepcí právního státu. Celkově směřuje k rozvíjení právního vědomí. Sádovský, S. Základy práva. Praha : Nakl. KAROLINUM, Harvánek, J. a kol. Právní teorie. Brno : Nakl. IURIDICA BRUNENSIA, Knapp, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, Boguszak, J.; Čapek, J. Teorie práva. Praha : CODEX, Gerloch, A. Teorie práva. Plzeň : Nakl. Aleš Čeněk, Holländer, P. Základy všeobecné státovědy. Praha : Všehrd, Malý, I. Teorie práva. Díl I. Brno : Masarykova univerzita,

4 Ottová, E.; Vaculíková, N. Úvod do štúdia práva. Bratislava : PF UK, Pavlíček, V. Ústavní právo a státověda. 1. díl, Praha : Linde, Antropologie (25 hodin) Předmět seznamuje s metodami antropologického zkoumání a vývojem antropologického myšlení na základě etnografických studií národů a kultur světa. Ukazuje některé antropologické školy, směry, paradigmata a výrazná antropologická díla, na jejichž příkladech seznamuje se základní antropologickou terminologií a metodami bádání. Sociální a kulturní antropologie. Slovník pojmů. Praha : Slon, Murphy, R.F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, Soukup V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha : Portál, Auge, M. Antropologie současných světů. Praha : Atlantis, Budil, I. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha : Triton, Budil, I. Za obzor Západu. Praha : Triton, Copans, J. Základy antropologie a etnologie. Praha : Portál, Lévi-Strauss, C. Štrukturálna antropológia. Bratislava : Kalligram, Eriksen, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha : Portál, Soukup, V. Dějiny antropologie. Praha : Karolinum, Sociologie (25 hodin) Předmět zahrnuje základy sociologie. Objasňuje vznik a vývoj sociologie, hlavní etapy a směry jejího vývoje. Poskytuje přehled hlavních metod sociologického výzkumu. Charakterizuje metody kvantitativní a kvalitativní. Postihuje vztah společenského a přírodního. Dále zahrnuje tyto problémové okruhy: Sociologické pojetí kultury. Osobnost v sociologickém pohledu. Skupinový život. Sociální struktura společnosti. Národ a etnické skupiny. Vývoj společnosti, modernizace. Havlík, R. Úvod do sociologie. 3. vydání. Praha : Karolinum, Petrusek, M.; Alan, J.; Duffková, J.; Havlík, R.; Kabele, J. Sociologie. 3. vydání. Praha : SPN Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, Giddens, A. Důsledky modernity. Praha : SLON, Giddens, A. Sociologie Praha : Argo, Jandourek, J. Úvod do sociologie. Praha : Portál, Keller, J. Úvod do sociologie. Praha : SLON, Tuček, M. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha : SLON, Politologie (25 hodin) Předmět obsahuje základy politologie, vymezuje podstatu vznik a vývoj politologie jako vědy. Jeho cílem je seznámit studenty se základními politologickými pojmy a problémy které tato vědní disciplína řeší. Soustřeďuje se na takové pojmy a problémy, bez kterých není možno porozumět reálné politice: Politika, politická moc. Legalita, legitimita. Dělba státní moci. Politika a morálka. Politická kultura. Politická hnuti a politické strany. 4

5 Klasifikace politických stran. Nátlakové skupiny. Volby a volební systémy. Demokracie a ústavnost. Křížkovský,L.; Adamová,K.:Politologie. Praha : Codex, Politologie. Brno : Masarykova univerzita, Říchová, B. Úvod do současné politologie. Praha : Portál, Novák, M. Systémy politických stran. Praha : Slon, Žaloudek, K. Encyklopedie politického myšlení. Praha : Libri, Cabada,L.;K Kubát,M.Úvod do studia politické vědy. Praha : Eurolex, 2002 Didaktika OV a ZSV (25 hodin) Didaktika OV a ZSV má seznámit se základní didaktickou literaturou, učebnicemi OV a ZSV a učebními pomůckami pro výuku OV a ZSV, s platnými pedagogickými dokumenty a umožnit jim aktivně s nimi pracovat při vlastní přípravě a praktické realizaci učebních plánů předmětu, tématických celků, hodin. Důležitou součástí kurzu je i aktivní seznamování s různými učebními metodami prostřednictvím vlastního prožitku a zpětné reflexe, seznámení s efektivními programy výuky OV a ZSV realizovanými na školách a příprava vlastní pedagogické dokumentace. Kurz didaktiky je orientován na získání praktických dovedností. Rozvíjí jejich schopnost aplikace teoretických poznatků, především do projektového vyučování, vytváření portfolií, skupinové práce a uplatňování interdisciplinárního přístupu v souladu s cíli RVP. Kalhous, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc, Kyriacu, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, Pasch, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, Petty,G. Moderní vyučování. Praha : Portál, Pike, G. Globální výchova. Praha : Grada, Schimunek, F. P. Slovní hodnocení žáků. Praha Portál, Silberman, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha : Portál, Solfronk, J. Skupinové vyučování. Praha : UK PedF, Solfronk, J. Organizační formy vyučování. Praha : UK PedF, Forma: Kombinované studium Studijní opory: Pešková, J. a kol. Základy společenských věd. Praha : Eurolex, Kuča, K. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I.-VI. Praha, Kutnar, F.; Marek, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. NLN : Praha, Tichá,M. Úvod do ekonomie : Distanční text kombinovaného studia. Praha : UK Pedagogická fakulta, s. ISBN Tichá, M. K aktuálním ekonomickým problémům. Praha : UK Pedagogická fakulta, s. ISBN Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha : SPN, Blecha, I. Filosofie. 3. Vydání, Olomouc,

6 Blecha, I. Filosofická čítanka. Olomouc, Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Zvon : Praha Blažková, M. Dějiny etických teorií I. Praha : UK PedF, Sádovský, S. Základy práva. Praha : Nakl. KAROLINUM, Eriksen, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha : Portál, Havlík, R. Úvod do sociologie. 3. vydání. Praha : Karolinum, Křížkovský,L.; Adamová,K.:Politologie. Praha : Codex, Říchová, B. Úvod do současné politologie. Praha : Portál, STRACENÝ, J. Výchova k občanské odpovědnosti. In: Odpovědnost ve výchově, umění a sportu. Praha : UK Pedf 2004, s , ISBN Kalhous, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc, Dvořáková, M., Dvořák, D.: Společenskovědní vzdělávání. In: Spilková, V.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha, Portál ISBN DVOŘÁK, D.; Dvořáková, M. Dvojí přítomnost sociálních věd v kurikulu české základní školy. In Maňák, J.; Janík, T. (ed.). Problémy kurikula základní školy. Brno, Dvořáková, M.; Stará, J.: Prvouka 1. Učebnice vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro základní školy. Plzeň : Fraus ISBN Dvořáková, M.; Stará, J., Dvořák, D.: Prvouka 1. Příručka učitele k učebnici vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro základní školy. Plzeň : Fraus s. ISBN Dvořáková, M. et al. Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. 1. vyd. Sestavil Tomáš Janík. Brno : Paido, s. ISBN Znalost obsahu společenskovědních předmětů u studentů učitelství primární školy: příklad pojetí tématu rodina, s Seznamy studijní literatury pro jednotlivé předměty jsou uvedeny u anotací jednotlivých předmětů ( viz bod 2). Elektronické dokumenty: Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Peníze a cena [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/penize-a-cena.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Inflace [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/inflace.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Hospodářský cyklus [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/hospodarsky-cyklus.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Důležité ekonomické ukazatele [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/dulezite-ekonomicke-ukazatele.html. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Trh a jeho fungování [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/trh-a-jeho-fungovani.html>. 6

7 Tichá TICHÁ, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Hospodaření s penězi [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/hospodareni-s-penezi.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Makroekonomie a hospodářská politika [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/makroekonomie-a-hospodarska-politika.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Zaměstnanost a nezaměstnanost [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/zamestnanost-a-nezamestnanost.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Cenné papíry a burzy [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/cenne-papiry-a-burzy.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Podnikání a jeho formy [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Trh a jeho fungování [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/trh-a-jeho-fungovani.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Zaměstnanost a nezaměstnanost. Podpory v nezaměstnanosti [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/zamestnanost-anezamestnanost.html>. Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Peníze, měna a úloha bank [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Globalizace [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Mezinárodní ekonomická integrace [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < Tichá, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály.soudobý svět [online] [cit ]. ISSN Dostupný z WWW: < 4. Vzdělávací cíl: 7

8 Vzdělávacím cílem studijního programu je rozšíření odborné kvalifikace učitelů, získání aprobace učitelství VVP - občanská výchova a základy společenských věd pro učitele druhého stupně základní školy a střední školy. Konkrétním cílem vzdělávacího programu je uvést učitele do problematiky jednotlivých společenských věd, seznámit je s jejich nejdůležitějšími teoretickými a metodologickými principy s ohledem na potřeby výuky občanské výchovy na základních školách a základů společenských věd na školách středních, informovat je o základní studijní literatuře a pramenech a poskytnout jim základy pro jejich další samostatné studium. Vzdělávací program významně přispívá k získání vědomostí a dovedností z oborové didaktiky didaktiky občanské výchovy pro základní školy a didaktiky základů společenských věd pro střední školy. 5. Hodinová dotace: Studium trvá dva roky a skládá se z jednotlivých studijních předmětů, které jsou ukončeny dílčími zkouškami. Studijní předměty jsou dotovány přesně stanoveným počtem výukových hodin. Výuka je organizována po semestrech do blokových soustředění, která se konají jednou měsíčně, popřípadě jednou za semestr. Zkoušky jsou skládány podle harmonogramu stanoveného UK Pedagogickou fakultou. Celé studium je ukončeno závěrečnou zkouškou jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce. Studijní program kombinovaného dvouletého rozšiřujícího studia občanská výchova a základy společenských věd Ročník Počet výukových hodin a zkoušky Semestr Název studijního předmětu zimní letení ročník Úvod do studia Regionální historie Zk Ekonomie Zk Filozofie Zk Etika Zk 2. ročník Právo Zk Antropologie Zk Sociologie Zk Politologie Zk Didaktika OV a ZSV Zk Konzultace závěrečných prací

9 Celkem 270 hodin Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce 6. Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů: Cílová skupina pedagogů: Studium je určeno pro aprobované učitele, kteří si chtějí rozšířit svoji odbornou způsobilost o další aprobaci: učitelství VVP - občanská výchova a základy společenských věd pro učitele druhého stupně základní školy a střední školy. Podmínkou přijetí je předchozí úspěšné ukončení magisterského studia učitelství pro příslušný stupeň, popř. druh školy. Předpokladem pro přijetí do tohoto studia je úspěšné absolvování výběrového řízení na základě předložených osobních materiálů a dokladů o ukončeném vzdělání. Počet účastníků studia: 10 až Plánové místo konání: UK Pedagogická fakulta, Praha 1, Rettigové 4. O možnosti využít uvedené nabídky studia informuje UK - Pedagogická fakulta a také katedra občanské výchovy a filosofie prostřednictvím svých webových stránek (www.pedf.cuni.cz), tištěných informačních materiálů a propagačních akcí. Předpokládaný nejnižší počet účastníků: Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru: Všichni vyučující jsou vysokoškolští učitelé, dlouhodobě působící v oblasti přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd, jsou to odborní asistenti a docenti s dlouholetou vědeckou a pedagogickou praxí, kteří se podílejí na formování koncepce přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd a také na přípravě základní pedagogické dokumentace, učebnic a studijních textů pro výuku občanské výchovy a základů společenských věd na základních a středních školách. Seznam vyučujících: PhDr. Miloslava Blažková, CSc. Mgr. Markéta Dvořáková Ing. Michaela Dvořáková Ph.D. PhDr. Zuzana Kubišová Mgr. Mgr. Jan Šmejkal PhDr. Josef Stracený, CSc. PhDr. Milena Tichá, CSc. Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. PhDr. Miroslava Blažková, CSc. 9

10 Studovala Filosofickou fakultu UK, obor filosofie, český jazyk a literatura a Matematicko fyzikální fakultu, obor matematika a filosofie doktorát filosofie na FF UK Praha, 1986 kandidát filosofických věd na FF UK Praha. V letech zaměstnána jako středoškolská profesorka gymnasia v Benešově u Prahy, odborná asistentka katedry filosofie FF UK. Od roku 1984 do současnosti působí jako odborná asistentka katedry občanské výchovy UK PedF. Zaměření její vědecké práce a odborné zájmy: interdisciplinární vztahy filosofie krásná literatura, filosofické předpoklady etiky, fenomenologická filosofie, nová koncepce předmětu občanská výchova na ZŠ a předmětu ZSV na SŠ, koncepce přípravy učitelů těchto předmětů, metodika výuky filosofických předmětů. Vyučuje kurzy systematické filosofie, dějin filosofie, etiky, dějin etických teorií v rámci oborového studia ZSV na UK - pedagogické fakultě a kurzy středověké filosofie, postmoderní filosofie, české filosofie a dějin etických teorií na UK HTF. Vybrané publikace: BLAŽKOVÁ, M. Jan Patočka a jeho filosofické pojetí světa a člověka. In: K problematice světa, člověka a dějin ve filosofii XX. století. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1994, s BLAŽKOVÁ, M. Dějiny etických teorií I. (od antiky po konec 18. století). Praha : UK PedF, ISBN BLAŽKOVÁ, M. Role umění v multikulturní výchově. In: Paideia 1/III/2006. ISSN BLAŽKOVÁ, M. Role času v islámské a západoevropské kulturní tradici. In: Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů. Praha : UK PedF, ISBN BLAŽKOVÁ, M. Pojetí lásky v milostné lyrice různých kultur. In: Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Praha : UK PedF, ISBN Ing. Michaela Dvořáková PhD. Vystudovala pozemní stavitelství na ČVUT, historii na Masarykově univerzitě v Brně a pedagogiku na Karlově univerzitě v Praze. Vyučovala na základních a středních školách.na Katedře občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty UK se zabývá didaktikou společenskovědních předmětů. Zaměřuje se na problematiku konstruktivistických přístupů ve vzdělávání. V současné době pracuje na výzkumu dětských pojetí tématu politika. Je spoluautorkou několika učebnic vlastivědy a prvouky, série didaktických materiálů Základy demokracie a studií k otázkám věcného učení na primární škole. Vybrané publikace: DVOŘÁKOVÁ, M., DVOŘÁK, D.: Společenskovědní vzdělávání. In: Spilková, V.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha, Portál ISBN DVOŘÁKOVÁ, Michaela; STARÁ, Jana; MATOUŠEK, Oldřich. Základy demokracie - Spravedlnost : Učebnice pro ročník základní školy. [Foundations for Democracy - Justice : Textbook for 4th - 6th grades of primary school]. Praha : TRITON, 2006, 100 s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, M.- FORMÁNEK, J.- MATOUŠEK, O.- STARÁ, J.: Základy demokracie: Pravomoc. Praha, Triton

11 DVOŘÁKOVÁ, M.: Demokracie je, když se demokrati hádají. Rodina a škola, 53, 2006, č.1, s DVOŘÁKOVÁ, M.: Konstruktivistické přístupy v přípravě učitelů na výuku prvouky a vlastivědy. Sborník: Příprava učitelů primárního vzdělávání a problematika státních závěrečných zkoušek. Liberec 2005 DVOŘÁK, D.; DVOŘÁKOVÁ, M. Dvojí přítomnost sociálních věd v kurikulu české základní školy. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.). Problémy kurikula základní školy. Brno : MU DVOŘÁKOVÁ, M.; STARÁ, J.: Prvouka 1. Učebnice vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro základní školy. Plzeň : Fraus ISBN DVOŘÁKOVÁ, M.; STARÁ, J., DVOŘÁK, D.: Prvouka 1. Příručka učitele k učebnici vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro základní školy. Plzeň : Fraus s. ISBN DVOŘÁK, Dominik; DVOŘÁKOVÁ, Michaela; STARÁ, Jana. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Sestavili Petr Knecht a Tomáš Janík. Brno : Paido, s. ISBN Design based research - výzkum učebnic prováděný jejich tvůrci, s DVOŘÁKOVÁ, Michaela; STARÁ, Jana. Prvouka pro 2. ročník ZŠ. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Michaela; STARÁ, Jana. Prvouka pro 2. ročník ZŠ, pracovní sešit. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Michaela et al. Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. 1. vyd. Sestavil Tomáš Janík. Brno : Paido, s. ISBN Znalost obsahu společenskovědních předmětů u studentů učitelství primární školy: příklad pojetí tématu rodina, s Mgr. Markéta Dvořáková V letech vystudovala obor Humanitní vzdělanost na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde získala titul Bc. V letech vystudovala obor obecná antropologie integrální studium člověka na Fakultě humanitních studií UK v Praha a získala titul Mgr. Od roku 2006 působí na katedře občanské výchovy a filosofie UK - Pedagogické fakulty, kde vyučuje antropologii (kulturní a sociální), antropologii rodiny v kulturním a historickém kontextu, muzejní pedagogiku a regionální historii. Od září 2008 byla přijata do interního doktorského studia v oboru filosofie na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vybrané publikace: DVOŘÁKOVÁ, M. Telos posvátného prostoru. In PELCOVÁ, N. a A. HOGENOVÁ. Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu: (filosofická reflexe lidského jednání). Praha: Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta, 2012, 300 s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, M. Možnost dialogu mezi kulturami. In PELCOVÁ, N. a A. HOGENOVÁ. Dialog ve výchově, umění a sportu: (filosofická reflexe). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, 334 s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, M. Význam cesty ve výchově. In KUDLÁČOVÁ, B.; SZTOBRYN, S. Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektive. Trnava, ISBN

12 DVOŘÁKOVÁ, M. Věž jako symbol. In PELCOVÁ, N. a A. HOGENOVÁ. Symbol ve výchově, umění a sportu: filosofická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ISBN DVOŘÁKOVÁ, M. Rodina v islámské tradici. PAIDEIA Philosophical E-journal of Charles University, číslo 3-4/ roč. V./podzim monothematic issue on Family. ISSN PhDr. Zuzana Kubišová V letech studovala sociologii na FF UK (Mgr. 2005). V letech studovala sociologii na Université de Toulouse - Le Mirail (Francie). Od října 2005 je doktorandkou FF UK. V roce 2007 studijní pobyt na L'École des hautes études en sciences sociales (Francie). Rigorózní zkouška (PhDr.) na katedře sociologie v listopadu V letech vědeckou pracovnicí v Centru globálních studií (společné pracoviště Filozofického ústavu Akademie věd ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy). Od března 2009 se podílí na výuce sociologie na Katedře filosofie na FP Technické univerzity v Liberci.Ve své disertační práci se věnuje otázkám vztahu identity, solidarity a sociální spravedlnosti v národním a globálním kontextu. Od 1. října 2008 vyučuje na Pedagodické fakultě UK, katedře občanské výchovy a filosofie. Vybrané publikace: KUBIŠOVÁ, Z.: Young, I. M.: Odpovědnost a globální spravedlnost: odpovědnost založená na sociálních vztazích. In: Marek Hrubec a kol.: Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha, Filosofia [Překlad z Young, I. M.: Presentation Responsibility and Global Justice: A Social Connection Model at the International Conference Philosophy and Social Science 2006.] KUBIŠOVÁ, Z.: K novému pojetí veřejnosti. Příspěvek ke kritice reálné demokracie. In: Fraser, N.: Radikální imaginace: přerozdělování, uznání, reprezentace, Praha, Filosofia 2007, s Překlad z Fraser, N.: Rethinking the Public Sphere: Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. In: Táž: Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition, New York, Routledge 1997, s ] PhDr. Josef Stracený, CSc. V letech studoval filosofickou fakultu MSU. Titul PhDr. získal v rigorózním řízení 1981 na FF UK. V červnu 1986 ukončil externí aspiranturu a získal titul CSc. Od září 1979 pracuje jako odborný asistent na UK pedagogické fakultě. Od června 1990 odborný asistent v oboru politologie na katedře občanské výchovy a filosofie na UK Pedagogické fakultě (původně katedra filosofie a sociálních věd). Vyučuje předměty: Politologie, Vybrané kapitoly z dějin evropského sociálně politického myšlení, Demokracie a ústavnost.) Vybrané publikace 12

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM 2009 Čestmír Serafín, Martin Havelka Název studijního předmětu: Speciálně didaktické

Více

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti,

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti, SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY Vážení studenti, dostává se vám do ruky seznam doporučené literatury k testům NSZ - ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS Osobní data Trvalý pobyt: Datum a místo narození: Stav: ilona.gillernova@ff.cuni.cz Olešovice, Opuková 454, 251 68 p. Kamenice 23. března 1955 v Praze vdaná,

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

FILOSOFIE VÝCHOVY. Úvod do předmětu 2013/2014. Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci

FILOSOFIE VÝCHOVY. Úvod do předmětu 2013/2014. Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci FILOSOFIE VÝCHOVY Úvod do předmětu 2013/2014 Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci Eva.kaneckova@upol.cz Úvod do předmětu Jaké jsou Vaše představy a očekávání od předmětu? K čemu tento předmět

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce Katedra společenských věd na PdF UP v Olomouci Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc Studijní program: Studijní obor: N 7504 Učitelství pro střední školy 7504T275 Učitelství základů společenských věd pro střední

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1.

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1. Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 1. ročník Název předmětu: Kulturní a sociální antropologie (vybrané kapitoly) Vyučující: MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Číslo předmětu: 1274 Semestr:

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: XXXX Účinnost od: XXXX Účinnost

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů Inovace obsahu a forem výuky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/18.0020 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz Osobní údaje: PaedDr. František Parkan, nar. 15. 10. 1944, Praha. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, 116 39 Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: 1958-1962

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Kurz DVPP Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Vzdělávací program Doprava hrou na ZŠ Pořadové číslo: 24 1. Název vzdělávacího programu: Doprava hrou na ZŠ 2. Obsah podrobný přehled

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování Organizační chování Rozvoj poznání v organizačním chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku Filosofie výchovy Úvod do studia tematického bloku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOC I. cyklus SOC011001 / Úvod do sociologie Jiří Šubrt 3/- Zk -/- SOC011002 / Sociologický proseminář Richard Růžička

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více