ZB-01-xx10 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZB-01-xx10 NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT. Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací."

Transkript

1 ESKY NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT ZB-01-xx10 Montáž, obsluhu a údržbu smí provád t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

2 OBSAH POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNA ENÍ SOU ÁSTI DODÁVKY MONTÁŽ ROZM RY PARAMETRY SCHÉMA FUNKCE NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ ZOBRAZENÍ/SIGNALIZACE ASOVÉ DIAGRAMY VÝPIS HLÁŠENÍ ÍDÍCÍHO SYSTÉMU UVEDENÍ DO PROVOZU TECHNICKÁ PODPORA

3 POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajišt ní dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadk v r zných sektorech služeb, pr myslu apod. Automat je ur en pro zálohování sít z generátoru. Vestavné provedení na dve e rozvád e Funkce Automat zajistí automatické a p edevším bezpe né ízení p epínání dvou zdroj do zát že tak, aby byla dodržena dodávka elektrické energie bez dlouhodobých výpadk. Automat je ur en pro spolupráci s jisti i/odpína i Modeion BD250 a BH630, které zajiš ují silové spínání. Podrobn jší informace o osazení jisti /odpína jsou na str. 7. Impulzem pro p epnutí zdroj že být výpadek jedné nebo více fází, podp tí nebo p ep tí zdroje nebo pokles i zvýšení frekvence. Automat pak vyšle impulz pro start generátoru. Bezpe nost Jisti e/odpína e jsou pomocí záskokového automatu vzájemn elektricky blokovány, aby nedošlo v žádném p ípad k sepnutí obou zdroj sou asn. Jisti e je možné doplnit mechanickým blokováním bovdenem. Napájení Automat musí být napájen bu ízených zdroj (resp. z momentáln aktivního) nebo z nezávislého externího zdroje, nap. UPS nebo AKU (podrobn jší informace viz str. 7). Od zp sobu napájení je áste n odvislá v n kterých p ípadech i funkce automatu (viz asové diagramy na str. 14). Ovládání a nastavení Základní funkce záskokového automatu a všechna další nastavení se provádí pomocí tla ítek a displeje na ídící jednotce. Popis elní panel obsahuje: a) ídící jednotku s displejem a ovládacími tla ítky. Displej informuje obsluhu o stavu automatu, jisti a práv provád né operaci. Pomocí tla ítek a displeje lze nastavit základní funkci automatu, ovládat jisti e a startovat generátor ve funkci MAN. Dále lze nastavit r zné asy pro provedení záskoku a resetovat chybové hlášky. b) Podle požadavku m že být p ipojeno STOP tla ítko s aretací pro bezpe nostní vypnutí. Po jeho stisknutí okamžit vypne sepnutý jisti a oba jisti e jsou blokovány proti zapnutí po dobu stisknutí STOP tla ítka. Deska záskokového automatu Na desce automatu je šroubovací svorkovnice pro p ipojení jednotlivých vodi kabelu, který propojuje automat s jisti i/odpína i. Dále jsou na desce automatu p ístroje pro jišt ní automatu, relé pro ovládání jisti a napájecí zdroj s baterií z kondenzátor. Mechanické provedení Automat se dodává ve vestavném provedení do dve í rozvád e. Základní blokové schéma Umíst ní jisti Umíst ní jisti (jejich vzájemná vzdálenost) není nijak omezeno. Pokud je ke zvýšení bezpe nosti p i manuálním ovládání použito mechanické blokování, je dána vzdálenost jisti /odpína použitým mechanickým blokováním. P i použití mechanického blokování je nutné dodržet postup montáže, viz návod k použití mechanického blokování. -3-

4 SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNA ENÍ ZÁSKOKOVÉHO AUTOMATU MODI Provedení 0 pro ovládání dvou zdroj (sí - generátor) 1 Mechanické uspo ádání vestavné provedení na dve e rozvád e 7 9 ízené kombinace jisti ízení kombinace Modeion BD, BH ízení kombinace Modeion BC Napájení záskokového automatu napájení ze záložního zdroje DC 24V vlastní - z aktivního zdroje (možnost záložního zdroje AC/DC 24V) napájení ze záložního zdroje AC 230 V Sledovací obvod sít a generátoru 1 nastavení horní a dolní meze nap tí a frekvence 0 Signalizace funkce MAN, AUT, poruchy, zapnutého jisti e, startu generátoru ZB X X Y Kód speciálního provedení B1 plastový transparentní kryt G1 signál pro generátor (p epínací kontakt) B1 - Jisti je osazený plastovým transparentním krytem. G1 - Signál pro start generátoru - p epínací kontakt. Záskokový automat je osazený relé s p epínacím kontaktem. Na svorkovnici jsou vyvedené svorky 32, 33, 34. Svorky 32 a 34 - spínací kontakt, 32 a 33 - rozpínací kontakt. V p ípad použití provedení G1 signalizace H4 není zapojena. -4-

5 SOU ÁSTI DODÁVKY Záskokový automat ZB-01-xx10 - Návod k použití - Osv d ení o jakosti a kompletnosti výrobku - Záskokový automat (základní deska + ídící jednotka + držák) - Šroub M8x8 4 ks MONTÁŽ Záskokový automat ZB-01-xx10 ZB je p ipraven k montáži na dve e rozvád e. K jeho upevn ní je nutné použít šrouby M8. ZB musí být namontován na takovém míst, aby nedocházelo k porušení platných norem a výrobcem stanovených provozních podmínek, viz kapitola Parametry a Rozm ry. Postup montáže: 1) Do dve í rozvád e vyst ihn te otvory pro ovládací jednotku ZB. 2) Do p ipravených dve í rozvád e vložte ovládací jednotku. Na ovládací jednotku p ipevn te 4 šroubové držáky, viz obrázek. Max. tlouš ka plechu dve í je 2,5 mm. Dotáhn te opatrn všechny šrouby držák. Zkontrolujte upevn ní jednotky. 3) Upevn te desku automatu na dve e pomocí šroub M8x8 do výztuhy dve í nebo na pomocnou konstrukci. 4) Propojte ovládací jednotku se základní deskou ZB pomocí 5 konektor. - Konektory jsou o íslovány: 1 - GENERATOR VOLTAGE 2 - MAINS VOLTAGE 3 - BINARY INPUTS 4 - BINARY OUTPUTS 5 - POWER 5) Propojte ZB s jisti i, viz schéma str. 8. 6) Prove te nastavení a uve te ZB do chodu, viz kap. Nastavení str.10,11 a kap. Uvední do provozu str.16. 7) Pokud jsou jisti e vybaveny mechanickým blokováním bovdenem, postupujte p i montáži p esn podle návodu, který je k mechanickému blokování iložen. -5-

6 ROZM RY Vestavné provedení ZB-01-xx10-6-

7 PARAMETRY viz str. 6 5) 5) Poznámka: I k zkratový proud v obvodu zdroj 1) Dle provedení viz str. 4. 2) Ze zdroje, který je práv ipojen k zát ži, p i výpadku obou zdroj je záskokový automat bez nap tí do té doby, dokud se na jednom ze zdroj neobjeví nap tí. 3) V p ípad záložního napájení automatu z externího zdroje; bez záložního napájení max. 3 s (T 1T+ T 7 = max. 3 s). as T1T je dán tím, jaký konkrétní parametr sít je mimo nastavenou mez (parametry: Vyp U sí > ; Vyp U sí < ; VypNapAsym ; Vyp F sí > ; Vyp F sí < ) a p íslušným zpožd ním ( ZpožNapSí ; ZpožNapAsym ; ZpožFrekSí ). as T1G je dán tím, jaký konkrétní parametr generátoru je mimo nastavenou mez (parametry: Vyp U gen > ; Vyp U gen < ; VypNapAsym ; Vyp F gen > ; Vyp F gen <) a p íslušným zpožd ním ( ZpožNapGen ; ZpožNapAsym ; ZpožFrekGen). 4) Vzhledem k za azení p ístroje do kategorie p ep tí I (citlivé elektronické p ístroje), dle SN EN , doporu ujeme záskokový automat Modi chránit proti p ep tí v souladu s SN EN Aplika ní p íru ku, která je voln ke stažení na je možné využít pro výb r vhodné p ep ové ochrany. 5) +/- 15 % ze sdruženého nap tí (p i Un 230/400 V je rozsah V/ V), p i nižším nap tí nelze zaru it funkci motorových pohon a zapnout jisti ; p i nap tím vyšším ne ž +10 % Unm ž e p i dlouhodobém p ep tí ( > 10 s) dojít k poškození ovládacích relé nebo motorových pohon ; 1 % = krok po 4,6 V/4 V (fázové/sdružené). VYBAVENÍ JISTI -7-

8 SCHÉMA Zapojení pro BC160 T L3 L2 L1 N PE G L1 L2 L3 N PE F F -8- L+N- 1L1 1L2 1L XT ZB 2L1 2L2 2L PE N L1 L2 L3 N PE Z T - transformátor - musí být dodržen sled fází G - generátor - musí být dodržen sled fází F - pojistky 6 16 A s charakteristikou gg ZA - záskokový automat XT0 - p ipojovací svorkovnice H2 - signalizace funkce MAN H3 - signalizace funkce AUT - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H4 - signál pro zapnutí generátoru - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H5 - signál zapnut zdroj 1 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H6 - signál zapnut zdroj 2 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H7 - signál chyba - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) 26(L+), 27(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - AC/DC 24 V u ZB a ZB ; AC 230 V u ZB SB1 - možnost p ipojení stop tla ítka (standardn s propojkou) S1 - dálkové ovládání - funkce MAN S2 - dálkové ovládání - funkce AUT S3 - dálkové ovládání - RESET (smazání chybové hlášky) S4 - revizní tla ítko (uzamykatelné ve vysunutém stavu) Nastavení režimu ovládání motorového pohonu 0 N BC160 - jisti zdroje 1 SP-BC-X024 2.PS-BC-0010-Au 3.PS-BC-0010-Au 1.NS-BC-0010-Au MP-BC-X230-B 2.BC160 - jisti zdroje 2 SP-BC-X024 2.PS-BC-0010-Au 3.PS-BC-0010-Au 1.NS-BC-0010-Au MP-BC-X230-B - podp ová spouš - pomocný spína - pomocný spína - náv stní spína - motorový pohon - podp ová spouš - pomocný spína - pomocný spína - náv stní spína - motorový pohon Z - zát ž Poznámka: p i použití odpína e není nutné použít náv stní spína. V p ípad, že náv stní spína není osazen, je pot eba propojit svorky pro ipojení spína e (1.zdroj - svorky 1 a 12; 2.zdroj - svorky 101 a 112).

9 SCHÉMA Zapojení pro BD a BH SA2 T L3 L2 L1 N PE G L1 L2 L3 N PE F F S1 S2 S3 L+N- 1.BD BH BD BH 1L1 1L2 1L XT ZB 2L1 2L2 2L BD BH BD BH SP-BHD-X SP-BHD-X PE N MP-BD-X230 MP-BH-X230 H1H2 H3 H4H5 H6 H MP-BD-X230 MP-BH-X230 SB1 L1 L2 L3 N PE T - transformátor - musí být dodržen sled fází G - generátor - musí být dodržen sled fází F - pojistky 6 16 A s charakteristikou gg Z ZA - záskokový automat XT0 - p ipojovací svorkovnice H2 - signalizace funkce MAN H3 - signalizace funkce AUT - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H4 - signál pro zapnutí generátoru - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H5 - signál zapnut zdroj 1 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H6 - signál zapnut zdroj 2 - DC24V0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H7 - signál chyba - DC24V0,05 A (proti svorce /21/ plus ) 26(L+), 27(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje - AC/DC 24 V u ZB a ZB ; AC 230 V u ZB SB1 - možnost p ipojení stop tla ítka - stop tla ítko musí být s aretací! (standardn od výrobce jsou svorky /30/ a /31/ propojeny propojkou) S1 - dálkové ovládání - funkce MAN S2 - dálkové ovládání - funkce AUT S3 - dálkové ovládání - RESET (smazání chybové hlášky) S4 - revizní tla ítko (uzamykatelné ve vysunutém stavu) 1. BD250 (1.BH630 ) - jisti zdroje 1 SP-BHD-X024 3.PS-BHD-1100-Au 1.PS-BHD-1000-Au MP-BD-X230 (MP-BH-X230) 2. BD250 (2.BH630 ) - jisti zdroje 2 SP-BHD-X024 3.PS-BHD-1100-Au 1.PS-BHD-1000-Au MP-BD-X230 (MP-BH-X230) - podp ová spouš - pomocný spína - náv stní spína - motorový pohon - podp ová spouš - pomocný spína - náv stní spína - motorový pohon Z - zát ž Poznámka: p i použití odpína e není nutné použít náv stní spína. V p ípad, že náv stní spína není osazen, je pot eba propojit svorky pro p ipojení spína e (1.zdroj - svorky 1 a 12; 2.zdroj - svorky 101 a 112). -9-

10 FUNKCE Funkce: ur uje provoz VYP, MAN, AUT nebo TEST (Nastavuje se pomocí tla ítek Mode <,Mode> ) Funkce: 1) VYPNUTO (nastavení VYP ) V tomto provozu jsou oba jisti e vždy vypnuty. Nelze je zapnout na ídící jednotce ani p ímo na motorových pohonech. Nelze vyslat impulz pro start generátoru. Na ídící jednotce lze nastavit n které parametry. 3) AUTOMATICKÝ PROVOZ (nastavení AUT, signalizace H3) V tomto provozu je spínání jisti (p ipojování zdroj ízeno automaticky na základ porovnání m ených parametr a nastavených parametr. Na ídící jednotce lze nastavit n které parametry. Nelze jisti e ovládat p ímo na ídící jednotce ani p ímo na motorových pohonech. Zapnutý jisti lze vypnout pouze p epnutím jednotky do funkce OFF vypnuto. V p ípad vypnutí jisti e sít ímo na motorovém pohonu dojde k jeho op tovnému zapnutí, pokud je daný zdroj v po ádku. V p ípad stisknutí STOP tla ítka zapnutý jisti okamžit vypne. Po dobu sepnutí STOP tla ítka nelze jisti e zapnout. Po rozepnutí STOP tla ítka, pokud je jeden ze zdroj v po ádku, dojde k automatickému p ipnutí p íslušného zdroje. Pokud bude STOP tla ítko sepnuto déle než 10 s, automat zahlásí chybu a po rozepnutí STOP tla ítka je nutné chybovou hlášku resetovat. Priorita je pevn nastavena na zdroji. 1, tedy na transformátoru (sí ). Pokud je sí v po ádku, automat na ni vždy po nastaveném ase p epne. Zát žje napájena trvale z hlavního zdroje (transformátoru). Pokud dojde k výpadku nap tí, dojde k automatickému odpojení hlavního zdroje od zát že a aktivuje se signál pro start generátoru. Po nab hnutí generátoru dojde k automatickému p ipojení generátoru k zát ži. Po obnovení nap tí hlavního zdroje dojde k automatickému p epnutí zdroj a zát žje op t trvale napájena z hlavního zdroje. 4) TESTOVACÍ PROVOZ (nastavení TEST ) V tomto režimu lze provést test startu generátoru bez toho, aniž by došlo k provedení záskoku nebo lze provést kompletní test provedení záskoku a zp tného p epnutí na sí. Funkce slouží k ov ení schopnosti startu generátoru nebo k ov ení schopnosti provést záskok. Po p epnutí automatu do funkce TEST tla ítkem Mode > vyšle automat signál pro start generátoru. Po jeho startu automat po ká na dob hnutí asu T3Ga generátor je pak p ipraven k zatížení. Pokud je tento test dosta ující, p epn te automat zp t do funkce AUT. Signál pro chod generátoru automaticky zanikne po dob pro chlazení generátoru T 5. Pokud chcete provést kompletní test, nep epínejte automat do funkce AUT, ale stiskn te levé tla ítko I/0 pro vypnutí jisti e sít. Jisti sít vypne a po aset2t zapne jisti generátoru. Pro p epnutí zp t na sí epn te automat zp t do funkce AUT. Pokud je sí v po ádku, automat vypne jisti generátoru a zapne jisti sít. Pokud dojde ve funkci TEST k poruše na síti, automaticky dojde k provedení záskoku. Tedy automat vyšle signál pro start generátoru a po jeho startu a dob hnutí asu T3G dojde k sepnutí jisti e generátoru. Automat z stane ve funkci TEST. Pro op tovné p epnutí na sí je nutné p epnout automat do funkce AUT. Po p epnutí automatu do funkce AUT dojde k sepnutí jisti e sít pouze pokud je sí v po ádku. Pokud sí není v po ádku, je i ve funkci AUT zát ž dále napájena z generátoru do doby n ž bude sí v po ádku. Jakmile bude sí v po ádku, automat p epne na sí. 2) MANUÁLNÍ PROVOZ (nastavení MAN, signalizace H2) V tomto provozu lze zapnout jeden z jisti na ídící jednotce manuáln íslušným tla ítkem I/0. Lze vyslat signál pro start generátoru tla ítkem Start I nebo pro zastavení tla ítkem Stop 0. Jisti e nelze zapínat p ímo na motorových pohonech. Jisti e lze vypnout na motorových pohonech. Na ídící jednotce lze nastavit n které parametry. Zát ž že být trvale napájena z 1. (hlavního) zdroje nebo 2. (záložního) zdroje. Pokud dojde k poruše na zdroji, ze kterého je zát ž napájena,vypne p íslušný jisti. Zdroj z stane odpojen i po zániku poruchy na zdroji. Zdroj lze p ipojit (sepnout jisti ) pouze manuáln stisknutím p íslušného tla- ítka I/0 na ídící jednotce. -10-

11 NASTAVENÍ Postup nastavení ídící jednotky záskokového automatu 1) Jednotka musí být napájena. 2) Tla ítkem Page zvolte nabídku nastavení, viz obr. 1. 3) Zvolte tla ítky a požadované m enu, viz tabulka. Šipka na displeji > musí ukazovat na vybrané Menu. Potvr tla ítkem Enter. 4) Zvolte tla ítky a požadovaný parametr v tabulkce str. 11. Šipka na displeji > musí ukazovat na vybraný parametr, viz obrázek 2. Pod parametremje zobrazena jeho aktuální hodnota. Parametry, u nichž je *, nelze m nit a jsou p ednastaveny výrobcem. Pokud nechcete parametr zm nit, pokra ujte dále stejn ve výb ru dalšího parametru. Pokud se chcete vrátit do p edchozí nabídky nastavení, stiskn te tla ítko Page. Pokud se chcete vrátit na úvodní zobrazení, stiskn te tla ítko Page dvakrát. 5) Potvr te tla ítkem Enter, pokud chcete parametr zm nit. Vedle aktuální hodnoty parametru se objeví hodnota, kterou lze nastavit. 6) Tla í a nastavte parametr nebo vyberte jeho hodnotu, viz Rozsah nastavení v tabulce t str. 11. Potvr tla ítkem Enter. Pod parametrem se objeví nová hodnota parametru. 7) Pro nastavení dalších parametr ve stejné nabídce pokra ujte viz bod 4). Chcete-li zm nit Menu, stiskn te tla ítko Page a vyberte, viz bod 3), další Menu. Dále postupujte podle bodu 4). 8) Ukon ení nastavení parametru bez potvrzení: Stiskn te tla ítko Page. 9) Návrat na p edchozí nabídku: Stiskn te tla ítko Page. 10) Pro kontrolu nastavení postupujte stejn jako p i nastavení podle bod 1) až 4). 11) Na automatu nelze nastavit jiné parametry než ty, které jsou uvedeny v tabulce. 12) Menu Heslo je ur ené pouze pro servisní techniky OEZ s.r.o. 13) Výchozí nastavení od výrobce je uvedeno v tabulce na str. 11. Obr.1 Obr.2 Nastavení data a asu as a datum je od výrobce nastaven pro asové pásmo GTM +01:00 (Amsterdam, Berlín, Bern, ím, Stockholm, Praha, Víde ). as a datum je nutné nastavit pouze pokud je automat používán v jiném asovém pásmu nebo dojde k vybití záložní baterie viz kap. Vým na záložní baterie 1) Stiskn te tla ítko Page pro vyvolání nabídky nastavení. 2) Tla ítkem vyberte Datum/ as a potvr te tla ítkem Enter. 3) Tla ítkem vyberte Režim let. asu a potvr te tla ítkem Enter. 4) Tla ítkem nebo nastavte odpovídající as - letní nebo zimní a potvr te tla ítkem Enter. 5) Tla ítkem vyberte as a potvr te tla ítkem Enter. 6) Tla ítkem nebo nastavte reálný as. Stiskem tla ítka Enter as uložte. Automaticky se spustí jeho b h. 7) Tla ítkem vyberte datum a potvr te tla ítkem Enter. 8) Tla ítkem nebo nastavte reálný datum. Stiskem tla ítka Enter uložte. 9) 3x stisknutím tla ítka Page se vrátíte na základní obrazovku. -11-

12

13 OVLÁDÁNÍ Základní ovládání záskokového automatu Funkce tla ítek Mode < a Mode> slouží pro p epnutí funkce záskokového automatu. Zvolená funkce je zvýrazn na. Fault reset slouží ke smazání chybových hlášení. StartI slouží pro rozb h motoru generátoru. Po je stisknutí automat vyšle signál pro chod generátoru. Ru ní Start je možný pouze ve funkci MAN Stop0 slouží pro zastavení motoru generátoru. Po jeho stisknutí za ne b žet as T5-Chladí pro dochlazení generátoru. Po uplynutí asu zanikne signál pro chod generátoru. Pokud chcete zastavit generátor okamžit bez ohledu na jeho chlazení a as T5-Chladí, stiskn te tla ítko Stop ješt jednou. Signál pro chod generátoru tak okamžit zanikne. Ru ní Stop 0 je možný pouze ve funkci MAN. Levé tla ítko I/0 slouží k zapnutí a vypnutí jisti e sít. Údaje na základní obrazovce Naho e na displeji je zvýrazn na zvolená funkce automatu. Pravé tla ítko I/0 slouží k zapnutí a vypnutí jisti e generátoru. Vyk i ník v pravém horním rohu signalizuje aktivní chybové hlášení. Zapnutí a vypnutí t mito tla ítky jisti je možné pouze ve funkci MAN. V levé polovin je místo pro zobrazení výkonu zát že. V tomto provedení Tla ítka a slouží: automatu není toto zobrazení funk ní. - K pohybu v menu. V pravé polovin jsou pod sebou zobrazeny následující informace: - Nastavení nebo výb ru hodnoty parametru. Stavy jisti, sít a generátoru. - K p epínání zobrazení informací o záskokovémautomatu, stavu sít a generátoru. - Hodnota ú iníku (v tomto provedení automatu není toto zobrazení funk ní). - K pohybu v seznamu historie (pam in a událostí). - Hodnota frekvence sít nebo generátoru. -Aktuáln provád ná operace resp. b žící as. Tla ítko Page slouží pro p epínání zobrazení informací: - Zbývající as do konce provád né operace. - Základní obrazovka. - Nabídka nastavení. - Historie (pam in a událostí). - K návratu o krok zp t v Menu a p i nastavování parametr. epínání funkcí Pro p epnutí funkce automatu slouží tla ítka Mode a Mode. Manuální ovládání Manuáln ovládat jisti e a generátor je možné pouze ve funkci MAN. Pro zapnutí a vypnutí jisti slouží tla ítka I/0. Pro start a zastavení generátoru slouží tla ítka Start I a Stop 0. ed zapnutím jisti e generátoru je nejprve nutné generátor nastartovat tla ítkem Start. Zapnout jisti generátoru tla ítkem I/0 lze až v dob, kdy jsou všechny m ené parametry v po ádku. Vypnout jisti generátoru lze op t tla ítkem I/0. Po vypnutí jisti e stále b ží generátor. Pro zastavení generátoru s dochlazením (pob ží as T5-Chladí a pak zanikne signál pro chod generátoru) stiskn te tla ítko Stop 0. Pro okamžité zastavení generátoru bez dochlazení (nepob ží as T5-Chladí) stiskn te tla ítko Stop 0 dvakrát. Postup ovládání jisti Jisti e nelze zapínat zeleným tla ítkem I na motorových pohonech. Lze je zapínat pouze p es záskokový automat. Jisti e lze vypnout erveným TEST tla ítkem na nadproudové spoušti nebo erveným tla ítkem O na motorovém pohonu pouze pokud je automat ve funkci MAN. Pokud vypnete jisti tla ítkem TEST nebo O ve funkci automatu AUT a pokud je p íslušný zdroj v po ádku, automat zp t jisti automaticky zapne. Jisti e lze vypnout následujícími zp soby: 1) P epnutím automatu do funkce VYP. 2) P epnutím automatu do funkce MAN a vypnutím jisti tla ítkem TEST nebo O. 3) Stisknutím STOP tla ítka je-li, p ipojeno. 4) P epnutím p epína e AUTO/MANUAL na motorovém pohonu do polohy manuál a stisknutím tla ítka TEST nebo O ve funkci automatu AUT. V tomto p ípad automat bude hlásit chybu p íslušného jisti e. Dálkové ovládání Dálkov lze p ivedením plusového nap tí ze svorky/21/ na p íslušnou svorku nastavit funkci automatu nebo smazat chybové hlášení. S1 - dálkové ovládání - funkce MAN S2 - dálkové ovládání - funkce AUT S3 - dálkové ovládání - RESET (smazání chybové hlášky) Pokud je funkce MAN nebo AUT zvolena dálkov, nelze funkci jinak zm nit. Po odpojení nap tí ze vstupu se automat p epne zp t do funkce, ve které byl automat p ed dálkovým p epnutímfunkce. Funkce MAN má vyšší prioritu než funkce AUT. Stop tla ítko Po stisku STOP tla ítka dojde vždy k okamžitému vypnutí zapnutého jisti e. Pokud je jednotka napájena, objeví se hlášení Var Zkrat/Stop tl. a pokud bude STOP tla ítko sepnuto déle než 10 s, automat zahlásí chybu ChybaJisti Sí nebo ChybaJisti Gen podle toho, který z jisti byl zapnutý a po rozepnutí STOP tla ítka je nutné chybovou hlášku resetovat. Toto hlášení se objeví i p i vypnutí jednoho z jisti zkratem nebo nadproudem. Po uvoln ní STOP tla ítka (a p ípadn po resetu chybového hlášení), pokud byl automat ed stisknutím STOP tla ítka ve funkci AUT, dojde k automatickému zapnutí jisti e sít, pokud je sí v po ádku, nebo za ne proces záskoku, pokud sí není v po ádku. Vypnutí jisti e zkratem nebo nadproudem Vypne-li jeden z jisti z d vodu zkratu nebo nadproudu, zobrazí se hlášení Var Zkrat/Stop tl. a ChybaJisti Sí nebo ChybaJisti Gen podle toho, který z jisti byl zapnutý. Toto hlášení se objeví i p i stisku STOP tla ítka. Po odstran ní poruchy a kontrole instalace je nutné nejprve nast ádat p íslušný jisti ru n ímo na motorovém pohonu. Tím obsluha potvrdí odstran ní poruchy. Hlášení Var Zkrat/Stop tl. ChybaJisti Sí nebo ChybaJisti Gen je nutné smazat tla ítkem Fault reset. Pokud byl automat ve funkci AUT p ed vypnutím zkratem nebo nadproudem, dojde po smazání chybové hlášky k automatickému zapnutí jisti e sít, pokud je v po ádku, nebo za ne proces záskoku, pokud sí není v po ádku. Revizní tla ítko Revizní tla ítko slouží k vy azení ídící jednotky a je možné oba jisti e libovoln ovládat (ZAP/VYP) p ímo na motorových pohonech. V tomto režimu je možné zapnout oba jisti e najednou (pokud je deaktivováno nebo není použito mechanické blokování). Tento režim lze využít pro revize, opravy nebo m ení ap. Doporu ujeme použít tla ítko s aretací a uzamykáním. Po stisknutí revizního tla ítka se automat p epne do funkce MAN a pokud byl zapnutý jeden z jisti, stane dále zapnutý. Po uvoln ní rozepnutí revizního tla ítka se automat zp t epne do funkce AUT a sepne jisti podle stavu sít a generátoru. -13-

14 ZOBRAZENÍ/SIGNALIZACE Zobrazení údaj na základní obrazovce Naho e na displeji je zvýrazn na zvolená funkce automatu. Vyk i ník v pravém horním rohu signalizuje aktivní chybové hlášení. V levé polovin je místo pro zobrazení výkonu zát že. V tomto provedení automatu není toto zobrazení funk ní. V pravé polovin jsou pod sebou zobrazeny následující informace: - Stavy jisti, sít a generátoru. - Hodnota ú iníku (v tomto provedení automatu není toto zobrazení funk ní). - Hodnota frekvence sít nebo generátoru. - Aktuáln provád ná operace resp. b žící as. - Zbývající as do konce provád né operace. Zobrazení nastavených parametr 1) Tla ítkem Page zvolte nabídku nastavení. 2) Zvolte tla ítky a požadované Menu, viz tabulka. Šipka na displeji > musí ukazovat na vybrané Menu. Potvr tla ítkem Enter 3) Zvolte tla ítky a požadovaný parametr, viz tabulka str. 11. Šipka na displeji > musí ukazovat na vybraný parametr. Pod parametrem je zobrazena jeho aktuální hodnota. Pokra ujte dále stejn ve výb ru dalšího parametru. Pokud se chcete vrátit do p edchozí nabídky nastavení, stiskn te tla ítko Page. Zde m žete vybrat další Menu a vybrat další parametr. Pokud se chcete vrátit na úvodní zobrazení, stiskn te tla ítko Page dvakrát. Zobrazení chybových hlášení Chybová hlášení se zobrazí okamžit, dojde-li k n jaké chyb i poruše. Chybová hlášení lze smazat po jejím pominutí tla ítkem Fault reset. Pokud chyba trvá, nelze ji smazat. Seznam a význam možných chybových hlášení viz tabulka str. 15. Seznam aktuálních chybových hlášení lze zobrazit stisknutím tla ítka. Pro návrat na základní obrazovku stiskn te tla ítko. Zobrazení aktuálních parametr automatu a zdroj Postupným stisknutím tla ítka lze zobrazit následující aktuální informace: Generátor: sdružené nap tí, frekvence, proud Sí : sdružené nap tí, frekvence, proud Napájecí nap tí ídící jednotky Stavy vstup ídící jednotky Stavy výstup ídící jednotky Po et událostí a spot ebu energie p i provozu na generátor a sí (spot eba energií není v tomto provedení automatu aktivní) Seznam chybových hlášení Posledním stiskem tla ítka šipka dol se vrátíte na základní obrazovku. Na základní obrazovku se lze také vždy vrátit 3x stisknutím tla ítka Page Signalizace pomocí LED LED svítí nesvítí bliká ervená porucha na síti sí je v po ádku zelená sí je v po ádku porucha na síti zelená jisti sít je zapnutý jisti sít je vypnutý eká na zapnutí jisti e zelená jisti generátoru je zapnutý jisti generátoru je vypnutý zelená generátor je p ipraven k zatížení generátor není p ipraven pro zatížení generátor je p ipraven k zatížení, ale signál pro chod generátoru není aktivní ervená chybové hlášení je aktivní i po stisku tla ítka Fault reset chybové hlášení není aktivní chyba - viz chybové hlášení Zobrazení historie (pam událostí,p í in a hodnot parametr ) i základním zobrazením 2x stisknutím tla ítka Page se zobrazí výpis historie p í in/událostí. í iny/události jsou se azeny chronologicky a jsou o íslovány. Poslední v ase má íslo 0. Starší mají záporné íslo. Lze listovat v historií tla ítky a. Z názvu p í iny je patrné, o jakou šlo událost. Pod arou je zobrazen as a datum. Maximální po et událostí je 107. Dálková signalizace Dálkov lze signalizovat následující stavy automatu na p íslušných svorkách automatu. H2 - signalizace funkce MAN - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H3 - signalizace funkce AUT - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H4 - signál pro zapnutí generátoru - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H5 - signál zapnut zdroj 1 - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H6 - signál zapnut zdroj 2 - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) H7 - signál chyba - DC 24 V/0,05 A (proti svorce /21/ plus ) Dalším a opakovaným stiskem tla ítka Enter lze zobrazit další informace aktuální v daném ase: as a datum události. - Funkci automatu Funk, proud ll1 a IL2. - Proud IL3, výkon Výk, ú iník ú in, Charakter zát že CharZ, nap tí Ug 1 a Ug 2. - Nap tí Ug 3, frekvenci Fgen, nap tí Us 1. - Nap tí Us 2,a Us 3, frekvenci Fsí. - Napájecí nap tí ídící jednotky Ubat, stav vstup Bvst. - Stav výstup Bvýs V každém z t chto výše uvedených zobrazení se lze pohybovat tla ítky a a volit tak další nebo p edcházející událost. Takto lze p esn zjistit, kdy vznikla porucha a jaká, v jakém stavu byla sí nebo generátor, v jakém stavu byl automat nebo kdy a jaká další událost se stala. -14-

15 ASOVÉ DIAGRAMY asový diagram 1 Funkce: automatický záskok, Napájení: z aktivního zdroje UT nap tí transformátoru QT jisti transformátoru UG nap tí generátoru QG jisti generátoru UZ nap tí na zát ži UnA napájení automatu USG signál pro start generátoru T 1T, T1G kontrolovaná doba poruchy - max. 3 s T2T zpožd ní mezi p epnutím jisti T 3T, T3G kontrolovaná doba po zániku poruchy T5 doba pro chlazení generátoru T6 kontrolovaná doba zastavení generátoru (zánik U G) T zpožd ní startu generátoru - max. 3 s T 7 +T =max.3s 1T 7 asový diagram 2 POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na 1. zdroji je nap tí. Zát ž je napájena z 1. zdroje. 1. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T, po ase T1T automaticky vypne Q Ta signál pro start generátoru je aktivní po ase T 7. Objeví-li se nap tí UG alespo na dobu T 3G, je automaticky zapnut Q G. Pokud dojde k výpadku UG a zárove UT není p ítomno, dojde po dob T1G k automatickému vypnutí Q G. Objeví-li se UG alespo na dobu T 3G, je automaticky zapnut Q G. 2. automatický záskok: Pokud dojde k obnovení UT na dobu min. T 3T, dojde k automatickému vypnutí QG a signál pro start generátoru p estane být aktivní po ase T 5. Po ase T2T dojde k automatickému zapnutí Q T.Do doby T6musí zaniknout U G. 3. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U T, po ase T1Tautomaticky vypne QTa signál pro start generátoru je aktivní po ase T 7. Pokud dojde k obnovení UT na dobu min. T3T d ív než se objeví UG na dobu min. T 3G, dojde k automatickému zapnutí Q T. Podmínkou automatického zapnutí QT je dob hnutí asu T 2T. Signál pro start generátoru p estane být aktivní po ase T. Do doby T musí zaniknout U. 5 6 G Funkce: automatický záskok, Napájení: z nezávislého externího zdroje UT nap tí transformátoru QT jisti transformátoru UG nap tí generátoru QG jisti generátoru UZ nap tí na zát ži UnA napájení automatu USG signál pro start generátoru T 1T, T1G kontrolovaná doba poruchy - max. 3 s T2T zpožd ní mezi p epnutím jisti T 3T, T3G kontrolovaná doba po zániku poruchy T4 kontrolovaná doba startu generátoru T5 doba pro chlazení generátoru T6 kontrolovaná doba zastavení generátoru (zánik U G) T zpožd ní startu generátoru - max. 3 s T 7 +T =max.3s 1T 7 POPIS FUNKCE Výchozí stav: Na 1. zdroji je nap tí. Zát ž je napájena z 1. zdroje. 1. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UTna dobu min. T 1T, dojde k automatickému vypnutí QTa po ase T7 je signál pro start 4 generátoru G aktivní. Objeví-li se do doby T nap tí U alespo na dobu T 3G, je automaticky zapnut Q G. Pokud dojde k výpadku U G, na dobu kratší než T 1G, automat na tento výpadek nap tí nereaguje. 2. automatický záskok: Pokud dojde k obnovení UTna dobu min. T 3T, dojde k automatickému vypnutí QGa signál pro start generátoru p estane být aktivní po ase T 5. Po ase T2T dojde k automatickému zapnutí Q T. Do doby T6musí zaniknout U G. 3. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku UTna dobu min. T 1T, dojde k automatickému vypnutí QTa signál pro start generátoru je aktivní po ase T 7. B ží as T 4. Pokud dojde k obnovení UT na dobu min. T3T d ív nežse objeví UG na dobu min. T 3G, dojde k automatickému zapnutí Q T. Podmínkou automatického zapnutí QT je dob hnutí asu T 2T. Signál pro start generátoru p estane být aktivní po ase T. Do doby T musí zaniknout U. 5 6 G -15-

16 VÝPIS HLÁŠENÍ ÍDÍCÍHO SYSTÉMU Hlášení ina Možná porucha Ostran ní poruchy ChybaJisti Sí Jisti sít nelze zapnout. Špatné zapojení automatu a jisti. Motorový pohon není ve funkci "AUTO". Podp ová spouš - jiné nap tí než 24 V d.c. Pomocné spína e nejsou v provedení se zlacený mi kontakty (PS-..-.-Au) Ve spínacím bloku není namontována nadproudová spouš nebo není dostate upev n na. ChybaJisti Gen Jisti sít by l v ypnut neopráv n obsluhou ru. Obsluha stiskla "TEST" tla ítko na jisti i nebo vypínací tla ítko na motorovém pohonu. Ve funkci automatu "AUT" nelze ov ládat jisti e ru na motorový ch pohonech. Jisti sít vy pnul zkratem nebo nadproudem. V obvodu zát že došlo ke zkratu nebo nadproudu. Zkrontrolujte elektroinstalaci a odstra te poruchu. Jisti sít vypnul po stisku "STOP" tla ítka. Obsluha stiskla "STOP" tla ítko. Po kontrole elektroinstalce a odstranení poruchy uv oln te "STOP" tla ítko. Jisti generátoru nelze zapnout. Špatné zapojení automatu a jisti. Motorový pohon není ve funkci "AUTO". Podp ová spouš - jiné nap tí než 24 V d.c. Pomocné spína e nejsou v provedení se zlacený mi kontakty (PS-..-.-Au) Ve spínacím bloku není namontována nadproudová spouš nebo není dostate upev n na. Jisti generátorátoru by l v ypnut neopráv n obsluhou ru. Obsluha stiskla "TEST" tla ítko na jisti i nebo vypínací tla ítko na motorovém pohonu. Ve funkci automatu "AUT" nelze ov ládat jisti e ru na motorový ch pohonech. Jisti v ypnul zkratem nebo nadproudem. V obvodu zát že došlo ke zkratu nebo nadproudu. Zkrontrolujte elektroinstalaci a odstra te poruchu. Jisti v ypnul po stisku "STOP" tla ítka. Obsluha stiskla "STOP" tla ítko. Po kontrole elektroinstalce a odstranení poruchy uv oln te "STOP" tla ítko. Záložní napájení na sv orkách /26/ a /27/ není v ChybaNap tíbat Napájecí nap tí ídící jednotky je nízké nebo vy soké. rozsahu V d.c. Zkrontrolujte zdroj záložního napájení automatu. Není p ítomno nap tí na síti ani na generátoru nebo ítomné nap tí je mimo mez +/- 15 %. ZáložBatVybitá Interní záložní baterie má nizké nap tí nebo je zcela Vym te záložní baterii. Interní záložní baterie je vybitá. v y bitá. Generátor se nezastav il po zániku signálu pro jeho chod ani ve stanov eném Signál pro zastav ení generátoru byl p erušen. Zkontrolujte vedení signálu ke generátoru a odstra te ChybaGenStop ase T 6. chy bu. Generátor má poruchu. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. VypChybaSTART Signál pro zastav ení generátoru byl p erušen. Zkontrolujte vedení signálu ke generátoru a odstra te Generátor se nerozb hl v e stanov eném ase T 4 (neobjev ilo se nap tí) po chy bu. v y slání signálu na jeho start. Generátor má poruchu. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. VypBatVybita VypGenL1>V Nap tí v e fázi 1 generátoru je v y šší než nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. VypGenL1<V Nap tí v e fázi 1 generátoru je nižší než nastavená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. VypGenL2>V Nap tí v e fázi 2 generátoru je v y šší než nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. VypGenL2<V Nap tí v e fázi 2 generátoru je nižší než nastavená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. VypGenL3>V Nap tí v e fázi 3 generátoru je v y šší než nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. VypGenL3<V Nap tí v e fázi 3 generátoru je nižší než nastavená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Vgen Asym Nap ová asymetrie generátoru je vy šší než nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen <Frek Frekvence generátoru je nižší nez nastavená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Vyp Gen >Frek Frekvence generátoru je v y šší nez nastav ená mez. Porucha generátoru. Zkrontrolujte generátor a odstra te poruchu. Stisknutí "STOP" tla ítka. Po kontrole elektroinstalce a odstran ní poruchy - Zkrat/Stop tl. uv oln te "STOP" tla ítko. Jisti v ypnul zkratem nebo nadproudem. V obvodu zát že došlo ke zkratu nebo nadproudu. Zkrontrolujte elektroinstalaci a odstra te poruchu. ProvozSí Zát ž je napájena ze sít. - - PoruchSí Porucha sít. Jeden ze sledovaný ch parametr je mimo nastav enou mez. Porucha na VN stran sít nebo na transformátoru. Zkrontrolujte elektroinstalaci a odstra te poruchu. ProvozGen Zát ž je napájena z generátoru. - - NávratSí Na síti se obnov ilo nap tí. - - Jisti VYP Oba jisti e jsou v y pnuty. - - T3G-ObGen ží as kontroly nap tí od jeho objevení na generátoru. Pokud budou parametry generátoru po celou dobu T 3G v nastaveným mezích, doje po jeho uply nutí k sepnutí jisti e generátoru. - - T2T-ZpZás ží as pro zpožd ní mezi vy pnutím jisti e generátoru a sepnutím jisti e sít. Po uply nutí asu T 2T dojde k sepnutí jisti e sít. Podmínkou je dob hnutí asu - - ží as kontroly obnov eného nap tí po poruše na síti. Pokud budou T3T-ObSí parametry sít po celou dobu T 3T v nastav eným mezích, doje po jeho uply nutí k sepnutí jisti e sít. Podmínkou je dob hnutí asu T 2T. - - T4-StartG ží as kontroly startu generátoru. Do tohoto asu se musí objev it nap tí na generátoru s parametry v e stanov ených mezích. Za íná b žet as T 3G. - - T5-Chladí ží as pro chlazení generátoru. Signál pro chod generátoru je aktiv ní. Po tomto ase zanikne signál pro chod generátoru

17 UVEDENÍ DO PROVOZU Uvedení do provozu: 1) Montáž a zapojení prove te podle kapitoly Montá ž. 2) Pokud je automat p ipojen pouze 4 vodi i (3 fáze a PEN ), propojte svorky N a PE na svorkovnici XT0. 3) Zapn te oba zdroje (generátor nastartujte extern ). 4) Zm te nap tí na svorkách 1L1 a ž 2L3 na svorkovnici XT0. Musí odpovídat nap tím jednotlivých zdroj. 5) Prove te nastavení a kontrolu parametr podle kap. Nastavení. 6) Odzkoušejte funkci podle kap. Odzkoušení funkcí automatu. Odzkoušení funkcí automatu: 1) P epn te automat tla ítkem Mode > z funkce VYP do funkce MAN. 2) Stiskn te levé tla ítko I/0 - musí zapnout jisti sít, na displeji se musí zobrazit Provoz Sí. 3) Stiskn te levé tla ítko I/0 - musí vypnout jisti sít, na displeji se musí zobrazit Jisti Vyp. 4) Stiskn te tla ítko Start, musí se rozb hnout generátor. Po rozb hnutí generátoru ( as T 4 StartGen ) a stabilizaci nap tí ( as T 3G) stiskn te pravé tla ítko 1/0, musí zapnout jisti generátoru na displeji se musí zobrazit ProvozGen. 5) Stiskn te pravé tla ítko 1/0, musí vypnout jisti generátoru, na displeji se musí zobrazit Jisti Vyp. 6) Stiskn te tla ítko Stop, za ne b žet as pro dochlazení generátoru. Po ase T5 se musí generátor zastavit. 7) P epn te automat do funkce AUT. Pokud je sí v po ádku, musí sepnout jisti e sít. Na displeji se zobrazí ProvozSí. Vypn te hlavní zdroj (lze jisti em FA1 ). Po ase T1T musí vypnout jisti sít a po ase T4 se musí rozb hnout generátor. Po ase T3G musí zapnout jisti generátoru. 8) Zapn te hlavní zdroj (jisti em FA1 ). Po ase T3 musí vypnout jisti generátoru a po ase T (zpo T žd ní p epnutí jisti ) musí zapnout jisti2 sít. Po ase T se musí generátor zastavit. 9) Pokud je namontováno STOP tla ítko, stiskn te jej. Jisti sít musí okamžit vypnout. Na displeji se musí zobrazit Zkrat/Stop tl. Po cca 10 s se na displeji zobrazí ChybaJisti Sí. Uvoln te STOP tla ítko. Na displeji z stane chybové hlášení Pro reset stiskn te tla ítko Fault reset. Musí zapnout jisti sít. 10) P epn te automat do funkce VYP. Jisti sít musí okamžit vypnout. Konec testu. Vým na záložní baterie Záložní baterie slouží k zachování a b hu reálného asu ídící jednotky. P i nízkém nap tí baterie se objeví hlášení ZáložBatVybitá. i úplném vybití baterie je automat dále pln funk ní, pouze zobrazený as a datum nemusí odpovídat reálnému asu. P i výpadku napájení automatu, kdy oba zdroje nejsou funk ní, dojde k resetu asu a datumu. Baterie vydrží 5-7 let. Postup vým ny baterie: 1) Odpojte ídící jednotku od základní desky (odpojte konektory). 2) Odmontujte ídící jednotku z dve í rozvád e nebo montážní desky. 3) Sundejte zadní plastový kryt ídící jednotky viz obr. 1 (4 plastové západky). 4) Vyjm te baterii a vložte novou viz obr. 2. 5) Nasa te opatrn zp t zadní plastový kryt ídící jednotky, namontuje ji zp t na dve e rozvád e nebo montážní desku a p ipojte konektory. 6) Nastavte datum a as viz kapitola nastavení data a asu. -17-

18 TECHNICKÁ PODPORA OEZs.r.o. Šedivská Letohrad tel.: fax: DI : CZ O: Firma zapsaná v obch. Rejst íku KS V Hradci Králové, oddílc, vložka 4649 TECHNICKÁ PODPORA Minia, Modeion, Arion, Varius, Conteo, Distri tel.: Softwarová podpora - programy Sichr, ProDok, Prozik, Konfigurátor OEZ, teorie jišt ní, podpora pro CAD/CAE a e-shopy Katalogová dokumentace Pro zaslání katalogové dokumentace, prosíme, vypl te formulá uvedený na adrese: OBCHOD Prodej a p íjem objednávek tel.: SERVISNÍ SLUŽBY Operativní servis tel.: Nep etržitá pohotovostní služba mobil: Prevence poruch - asisten ní služby, diagnostika a údržba p ístroj tel.: Modernizace rozvád - Retrofity tel.: OEZ Slovakia, spol. s r.o. Rybni ná 36c Bratislava tel.: fax: DPH: SK O: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka íslo: 9850/B TECHNICKÁ PODPORA Minia, Modeion, Arion, Varius, Conteo, Distri tel.: OBCHOD Prodej a p íjem objednávek tel.: tel.: tel.: SERVISNÉ SLUŽBY Servis tel.: Nepretržitá pohotovostná služba servisu tel.: Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prost edí, které neobsahují zakázané nebezpe né látky dle ROHS. -18-

19 POSTUP V NOUZOVÉ SITUACI Okamžité vypnutí jisti Stiskn te STOP tla ítko nebo p epn te automat do funkce VYP tla ítkem Mode <. Pro vyšší bezpe nost m žete p epnout motorové pohony do režimu MANUAL posuvným epína em na motorových pohonech. Pro automatické ovládání je nutné p epnout p epína e zp t do polohy AUTO. Nevypínejte jisti erveným tla ítkem 0 na motorovém pohonu nebo tla ítkem TEST na jisti i. Jisti e mohou op t zapnout. Neuvol ujte aretaci STOP tla ítka dokud není zajišt na plná bezpe nost dalšího provozu. Po jeho uvoln ní m že dojít k automatickému sepnutí jisti. Manuální ovládání jisti i poruše Stiskn te tla ítko REVIZE. VYPNUTÍ Vypn te p íslušný jisti ímo na motorovém pohonu erveným tla ítkem 0 nebo tla ítkem TEST na jisti i. ZAPNUTÍ Nast ádejte jisti pákou na motorovém pohonu. Po nast ádání se objeví znak žluté stla ené pružiny v okn stavu st áda e. Zapn te jisti zeleným tla ítkem I na motorovém pohonu. Pokud chcete zapnout oba jisti e najednou, deaktivujte mechanické blokování, je-li použito. Zapnutí obou jisti najednou je pak možné. POZOR! M že tak dojít k paralelnímu chodu obou zdroj! Doporu ujeme tuto stránku odst ihnout nebo okopírovat a ponechat viditeln v rozvád i u záskokového automatu. -19-

20

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Provozní návod Interroll ZoneControl

Provozní návod Interroll ZoneControl Provozní návod Interroll ZoneControl Chapter-ID: Verze Provozní P eklad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel.: +49 2193 23 0 Fax:

Více

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TCD820FX(cz-cz).book Page 1 Friday, September 9, 2005 9:21 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD820FX Toto za ízení je kompatibilní se službami ID volajícího a

Více

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Obsah Seznámení 4 Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Sledování televize Sledování televize...13 Používání digitálního elektronického

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Letecké p ístroje. Obsah

Letecké p ístroje. Obsah Letecké p ístroje Obsah P ístroje pro m ení fyzikálních veli in UKAZOVATEL PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1755, VYSÍLA PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1756 SOUPRAVA PALIVOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA SOUPRAVA OTÁ KOM

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

T LINE 4 16 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE

T LINE 4 16 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE OBSAH NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBO KOVÁ ÚST EDNA T LINE 4 16 1 ÚVOD... 4 M Vlastnosti... 4 M Slu by (výb r)... 5 M P ídavné vybavení... 5 2 SIGNALIZACE... 6 2.1 Tóny na pobo ce... 6 2.2 Vyzván ní na

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

SCD 6504MR SCD 6514MR

SCD 6504MR SCD 6514MR SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PĪEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 U ivatelský manuál v1.06 OBSAH 1. P EDMLUVA...3 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE...7 Sou ásti balení...7 Specifikace za ízení...7 Elektronická specifikace...8 3. ZA ÍNÁME...8 Vlo

Více

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Electromechanical and electromotoric locking systems Bc. Milan Fejta Diplomová práce 2009 *** nascannované zadání str. 2 *** ABSTRAKT Tato diplomová

Více

CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ

CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ CZ-OCTAVIA centrální zamykání automobilu ŠKODA OCTAVIA NÁVOD KMONTÁ CZ-OCTAVIA NÁVOD KMONT Souprava je ur ena k montá i centrálního zamykání dve í automobilu ŠKODA Octavia. Obsahuje centrální jednotku,

Více

MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth

MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth MultiPhone 5453 DUO Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth Obchod Mapy a navigace Pomocné Utilities programy Technické parametry ešení problém Na za ízení

Více

zobrazova e regulátory

zobrazova e regulátory Zobrazova e / Regulátory Použití: P ístroj GIA... N GIA... N - ex GIA 2448 zobrazova e rozm r 24 x 48 24 x 48 24 x 48 24 x 48 24 x 48 24 x 48 48 x 96 GTH2448/1 GTH2448/2../3 GTH2428/4../5 GIA 2000 GIA

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 P ed první instalací...6 První instalace produktu...6 Instalace a upgrady aplikací...6 Nápov da

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201

Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201 Mobilní WiFi Vodafone Vodafone Obsah Vítejte...3 1. Za ínáme první p ipojení a nastavení zabezpe ení...4 1.1 Mobilní WiFi Vodafone p ehled...5 1.1.1 Systémové po adavky...5 1.1.2 P ístroj p ehled...5 1.1.3

Více

hp psc 2500 photosmart series all-in-one

hp psc 2500 photosmart series all-in-one hp psc 2500 photosmart series all-in-one referenční p íručka hp psc 2500 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu se nesmí

Více

P íru ka k implantaci. Jednodutinový kardiostimulátor

P íru ka k implantaci. Jednodutinový kardiostimulátor P íru ka k implantaci Jednodutinový kardiostimulátor OBSAH 1. Obecný popis... 8 2. Indikace... 8 3. Kontraindikace... 8 3.1. Všeobecn... 8 3.2. Potenciální komplikace... 9 4. Upozorn ní pro pacienta...

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana... A X ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozm ry, hmotnosti...x

Více

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14 MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14 SICOR S.p.a. Head Office and production center Via Capáni 15 (Zona industriale) 380 66 Rovereto (TN) Italy Tel: +39 0464 484111 www.sicor-spa.it info@sicor-spa.it Strana/stran:

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více